Předpisy EU - rok 2016

Nařízení Rady (EU) 2016/2390 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2016/2389 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2385 ze dne 23. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2384 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/1136
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2382 ze dne 21. prosince 2016, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje rozhodnutí 2013/189/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2379 ze dne 22. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2378 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2377 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2376 ze dne 13. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/2373 ze dne 22. prosince 2016, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1127
Nařízení Rady (EU) 2016/2372 ze dne 19. prosince 2016, kterým se na rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2369 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2367 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8977) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2364 ze dne 21. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2363 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2362 ze dne 20. prosince 2016, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2016/2073, pokud jde o částku, která je Francii k dispozici na úhradu prostředků přenášených z rozpočtového roku 2016
Nařízení Komise (EU) 2016/2361 ze dne 15. prosince 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2358 ze dne 20. prosince 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2356 ze dne 19. prosince 2016 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2016/2353 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění jednací řád Rady
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/2352 ze dne 7. prosince 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2351 ze dne 20. prosince 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2350 ze dne 20. prosince 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2349 ze dne 20. prosince 2016, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2348 ze dne 20. prosince 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2347 ze dne 20. prosince 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2346 ze dne 20. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2345 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 262/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/2344 ze dne 14. prosince 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2016/2343 ze dne 14. prosince 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Text s významem pro EHP )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2340 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti (Text s významem pro EHP )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2339 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (Text s významem pro EHP )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2337 ze dne 14. prosince 2016, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (Text s významem pro EHP )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2336 ze dne 14. prosince 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2334 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8191)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2333 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá osmá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8189)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2331 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8184)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2330 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá šestá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8183)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 ze dne 19. prosince 2016 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2318 ze dne 16. prosince 2016 o odchylce od vzájemného uznávání povolení biocidních přípravků obsahujících brodifakum předložené Španělskem v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem) C(2016) 8414)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2317 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/654/EU s cílem zjednodušit provoz mobilních komunikací na palubě letadel (služeb MCA) v Unii (oznámeno pod číslem C(2016) 8413) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2315 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2314 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 345, 20.12.2016)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2314 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
Směrnice Komise (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2308 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. prosince 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2307 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2306 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2305 ze dne 19. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2304 ze dne 19. prosince 2016 o způsobu zpracování, struktuře, periodicitě a hodnotících ukazatelích zpráv o kvalitě údajů předávaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2303 ze dne 19. prosince 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2302 ze dne 8. prosince 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pomodoro di Pachino (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2301 ze dne 8. prosince 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olio di Calabria (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2297 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2001/497/ES a 2010/87/EU o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí a zpracovatelům usazeným v těchto zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 8471) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2296 ze dne 16. prosince 2016, kterým se vytváří nezávislá skupina odborníků ustavená jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2295 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2000/518/ES, 2002/2/ES, 2003/490/ES, 2003/821/ES, 2004/411/ES, 2008/393/ES, 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/484/EU, 2013/65/EU o odpovídající ochraně osobních údajů některými zeměmi, podle čl. 25 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 8353) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2294 ze dne 16. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2293 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2292 ze dne 16. prosince 2016, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2015/2352 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2291 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje kyselina L(+)-mléčná jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2290 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11 a 12 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2289 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje epsilon-momfluorothrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2288 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje piperonylbutoxid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2287 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 431/2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso a prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2286 ze dne 15. prosince 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Úř. věst. L 344, 17.12.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2286 ze dne 15. prosince 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Text s významem pro EHP )
Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2283 ze dne 22. srpna 2016, kterým se opravuje německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/2282 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, (ES) č. 107/2009, (ES) č. 278/2009, (ES) č. 640/2009, (ES) č. 641/2009, (ES) č. 642/2009, (ES) č. 643/2009, (EU) č. 1015/2010, (EU) č. 1016/2010, (EU) č. 327/2011, (EU) č. 206/2012, (EU) č. 547/2012, (EU) č. 932/2012, (EU) č. 617/2013, (EU) č. 666/2013, (EU) č. 813/2013, (EU) č. 814/2013, (EU) č. 66/2014, (EU) č. 548/2014, (EU) č. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 a (EU) 2016/2281, pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/2281 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2279 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8835) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2278 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany ve Sjednocených arabských emirátech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2277 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce Mezinárodního finančního centra v Dubaji pro ústřední protistrany v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2276 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Brazílii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2275 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Japonsku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2274 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany na Novém Zélandu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2269 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Indii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2268 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1×Rf1 (ACS-BNOO4-7×ACS-BNOO1-4), hybridní řepky olejky Ms1×Rf2 (ACS-BNOO4-7×ACS-BNOO2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNOO7-1) a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem C(2016) 8390
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2267 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2265 ze dne 6. prosince 2016, o změně rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2264 ze dne 15. prosince 2016 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2263 ze dne 15. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2262 ze dne 15. prosince 2016, kterým se po dvou sté padesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2261 ze dne 15. prosince 2016 o povolení oxidu měďného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2260 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 226/2007, (ES) č. 1293/2008, (ES) č. 910/2009, (ES) č. 911/2009, (EU) č. 1120/2010, (EU) č. 212/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 95/2013 a (EU) č. 413/2013, pokud jde o jméno držitele povolení přípravků Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M a Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2259 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP )
Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2257 ze dne 14. prosince 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společnostmi Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. a Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o provedení rozsudku Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2254 ze dne 14. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2253 ze dne 14. prosince 2016 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Jihoafrické republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2252 ze dne 1. prosince 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oliva di Gaeta (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 ze dne 4. října 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 ze dne 4. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/2248 ze dne 3. listopadu 2016 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2016/36)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2246 ze dne 13. prosince 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. listopadu 2016 do 30. listopadu 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července 2017 do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2245 ze dne 13. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2244 ze dne 13. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2243 ze dne 13. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2240 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR) (Úř. věst. L 337, 13.12.2016)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2240 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2239 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2238 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii EUMM Georgia
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2237 ze dne 12. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2236 ze dne 12. prosince 2016, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2018 o slaďování pracovního a rodinného života (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/2235 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bisfenol A (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2231 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Nařízení Rady (EU) 2016/2230 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2229 ze dne 9. prosince 2016, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezený na jednoho čínského vyvážejícího výrobce, společnost Shandong Kaison, prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2228 ze dne 9. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2227 ze dne 9. prosince 2016 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2226 ze dne 9. prosince 2016 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2225 ze dne 5. prosince 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2224 ze dne 5. prosince 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2223 ze dne 5. prosince 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2222 ze dne 5. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2221 ze dne 5. prosince 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2219 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8436) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2218 ze dne 7. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 7836) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2217 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2216 ze dne 8. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2215 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2214 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2213 ze dne 6. prosince 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2212 ze dne 6. prosince 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2016/2211 ze dne 6. prosince 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2163 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banca d'Italia
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2151 ze dne 7. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2150 ze dne 7. prosince 2016 o povolení přípravků z Lactobacillus plantarum DSM 29025 a Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2149 ze dne 7. prosince 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Noix de Grenoble (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2148 ze dne 7. prosince 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2147 ze dne 7. prosince 2016, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2016 v některých vinařských oblastech Německa a ve všech vinařských oblastech Maďarska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2146 ze dne 7. prosince 2016, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Nařízení Rady (EU) 2016/2145 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2144 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2142 ze dne 6. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2141 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši ročního poplatku a zkušebních poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Nařízení Komise (EU) 2016/2140 ze dne 2. prosince 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2016/2139 ze dne 2. prosince 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých, včetně rejnoka dvouskvrnného, rejnoka ostnatého, rejnoka plavého, rejnoka devonshirského, rejnoka světloskvrnného a rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti VIId a kterým se stanoví příslušné zvláštní podmínky ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k platná pro plavidla plující pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/2138 ze dne 2. prosince 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Rady (EU) 2016/2137 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2135 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2134 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 338, 13.12.2016)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2134 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 338 ze dne 13.12.2016)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2134 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2130 ze dne 5. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2129 ze dne 5. prosince 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 ze dne 2. prosince 2016 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8158) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2121 ze dne 2. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2120 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/2119 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 a nařízení Komise (EU) č. 113/2010, pokud jde o úpravu seznamu celních režimů a definici údajů (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2112 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/401/SZBP o satelitním středisku Evropské unie
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2108 ze dne 1. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2107 ze dne 1. prosinec 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2106 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014, stanoví zvláštní podmínky dovozu koření z Etiopie, podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu a mění zvláštní podmínky dovozu sušených fíků a lískových ořechů z Turecka a podzemnice olejné (arašídů) z Indie (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/2105 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formulář pro oznamování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2104 ze dne 21. listopadu 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vale of Evesham Asparagus (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2103 ze dne 21. listopadu 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Burrata di Andria (CHZO))
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2098 ze dne 30. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2097 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/2096 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1254/2009, pokud jde o určitá kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2095 ze dne 26. září 2016, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 326, 1.12.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2095 ze dne 26. září 2016, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2094 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2093 ze dne 29. listopadu 2016 o odchylce ohledně data počátku uplatňování systému registrovaných vývozců na vývoz ze zámořských zemí a území
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2092 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 7569) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2090 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2089 ze dne 29. listopadu 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2088 ze dne 29. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2087 ze dne 14. listopadu 2016 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2086 ze dne 28. listopadu 2016 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Švédsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7852)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2085 ze dne 28. listopadu 2016 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Nizozemsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7851)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2083 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2082 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2081 ze dne 28. listopadu 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společností Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2076 ze dne 25. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2075 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2074 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku salicylan hlinitý (zásaditý) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2073 ze dne 23. listopadu 2016 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2016 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2072 ze dne 22. září 2016 o ověřovacích činnostech a akreditaci ověřovatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2071 ze dne 22. září 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o metody monitorování emisí oxidu uhličitého a pravidla pro monitorování dalších příslušných informací (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2070 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Komise (EU) 2016/2067 ze dne 22. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 9 (Úř. věst. L 323, 29.11.2016)
Nařízení Komise (EU) 2016/2067 ze dne 22. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 9 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/2066 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2065 ze dne 24. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Dánsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7737) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2064 ze dne 24. listopadu 2016, kterým se mění přílohy prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku a v Německu (oznámeno pod číslem C(2016) 7736) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise 2016/2056 ze dne 24. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2055 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2054 ze dne 22. listopadu 2016, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a od prováděcího nařízení (EU) 2015/2081, od nařízení (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012, od nařízení (ES) č. 1918/2006 a od prováděcího nařízení (EU) 2016/605, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2017 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2017 v odvětví cukru a izoglukózy mimo rámec kvót
Prováděcí nařízení Komise 2016/2046 ze dne 23. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2045 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „gamithromycin“ (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise 2016/2043 ze dne 22. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2036 ze dne 21. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2035 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fipronil a maneb (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2034 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se na rok 2017 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2033 ze dne 17. listopadu 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2032 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2016/2030 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
Nařízení Komise (EU) 2016/2029 ze dne 10. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2024 ze dne 18. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2023 ze dne 18. listopadu 2016 o povolení benzoátu sodného, sorbátu draselného, kyseliny mravenčí a mravenčanu sodného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2022 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací podniků ze třetích zemí a formátu informací, které mají být poskytnuty zákazníkům (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2021 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy přístupu ve vztahu k referenčním hodnotám (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2020 ze dne 26. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria k určení toho, zda by deriváty podléhající povinnosti clearingu měly podléhat obchodní povinnosti (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2017 ze dne 17. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2016 ze dne 17. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek acetamiprid, kyselina benzoová, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyraklostrobin, chinoxyfen, thiakloprid, thiram, ziram a zoxamid (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/2015 ze dne 17. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2012 ze dne 16. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Rakousku (oznámeno pod číslem C(2016) 7512) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2011 ze dne 16. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2016) 7508) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2010 ze dne 16. listopadu 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7506) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2009 ze dne 15. listopadu 2016 o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy (oznámeno pod číslem C(2016) 7219) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 ze dne 15. Listopadu 2016 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 7023) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2006 ze dne 16. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2005 ze dne 16. listopadu 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitého typu lehkého termografického papíru pocházejícího z Korejské republiky
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2004 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2016) 7181)
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2003 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU tak, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2016) 7218) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2002 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, příloha III rozhodnutí Komise 2010/470/EU a příloha II rozhodnutí Komise 2010/472/EU, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie ve vztahu k pravidlům pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (oznámeno pod číslem C(2016) 7026) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2000 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1999 ze dne 15. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1998 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se odvolává přijetí závazku pěti vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1997 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, pokud jde o změnu programů rozvoje venkova a monitorování akcí na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí, a kterým se uvedené nařízení opravuje
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1996 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1995 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1992 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2016) 7151)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1990 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) (EULEX KOSOVO)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1989 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1988 ze dne 8. listopadu 2016 o změně prováděcího rozhodnutí 2013/678/EU, kterým se Italské republice povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1987 ze dne 14. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1986 ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 s ohledem na Fond evropské pomoci nejchudším osobám, pokud jde o podmínky a postupy k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit členské státy
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1985 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1984 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1982 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1979 ze dne 11. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1978 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka slunečnicový olej a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) 2016/1977 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1976 ze dne 10. listopadu 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září do 30. prosince 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/1975 ze dne 8. listopadu 2016 o svěření pravomoci udělovat prozatímní akreditaci (ECB/2016/39)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/1974 ze dne 31. října 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2016/30)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1971 ze dne 10. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1969 ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 307, 15.11.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1969 ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1968 ze dne 9. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7245) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1967 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2016) 7075)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1965 ze dne 9. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1964 ze dne 9. listopadu 2016 o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro dojnice a jiné přežvýkavce určené k mléčné produkci, odstavená selata a výkrm prasat a přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1963 ze dne 9. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře a jazykový režim používané v souvislosti se směrnicemi Rady (EU) 2015/2376 a (EU) 2016/881
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1962 ze dne 7. listopadu 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1961 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1960 ze dne 8. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1959 ze dne 7. listopadu 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Anguria Reggiana (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1958 ze dne 4. listopadu 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1957 ze dne 4. listopadu 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1956 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1955 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1954 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1953 ze dne 26. října 2016, kterým se zavádí evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a zrušuje doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1950 ze dne 4. listopadu 2016 o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1949 ze dne 7. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1948 ze dne 7. listopadu 2016, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1947 ze dne 25. října 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tome des Bauges (CHOP))
Oprava rozhodnutí Komise (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (Úř. věst. L 302, 9.11.2016)
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2016) 6517) (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1941 ze dne 3. listopadu 2016 o změně prováděcího rozhodnutí 2014/190/EU, kterým se stanoví roční rozpis, podle členských států, celkových finančních zdrojů pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce, roční rozpis, podle členských států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se seznamem způsobilých regionů, a částky, které se mají převést z přídělů z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů pro jednotlivé členské státy do Nástroje pro propojení Evropy a na pomoc nejchudším osobám pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2016) 6909)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1939 ze dne 4. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1938 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje kyselina citronová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1937 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje cyfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1936 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje oxid vápenatý (pálené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1935 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje hydroxid vápenatý (hašené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1934 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje (ATMAC/TMAC) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1933 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje hydroxid vápenato-hořečnatý (hydratované dolomitické vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1932 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje oxid vápenato-hořečnatý (pálené dolomitické vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1931 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje chlorkresol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1930 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje chlorkresol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 1, 2, 3, 6 a 9 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1929 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1928 ze dne 4. listopadu 2016 o určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927 ze dne 4. listopadu 2016 o šablonách pro plány monitorování, výkazy emisí a dokumenty o souladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1926 ze dne 3. listopadu 2016 o schválení fotovoltaické střechy nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1924 ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1923 ze dne 24. října 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Karp zatorski (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1922 ze dne 20. října 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Poularde du Périgord (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1921 ze dne 20. října 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1920 ze dne 19. října 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hannlamb (CHOP))
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1918 ze dne 28. října 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím (oznámeno pod číslem C(2016) 6815) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1917 ze dne 27. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2016) 6835) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1916 ze dne 27. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/99/EU, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2016) 6820)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1913 ze dne 31. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1912 ze dne 28. října 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů rodu Beryx ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2016/1911 ze dne 28. října 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1907 ze dne 28. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1906 ze dne 28. října 2016, kterým se po dvou sté padesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2016/1905 ze dne 22. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 15 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1904 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, pokud jde o zásahy u produktů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/1903 ze dne 28. října 2016, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72
Nařízení Komise (EU) 2016/1902 ze dne 27. října 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroctovou kyselinu, dimethomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metkonazol, prochinazid, prothiokonazol, pyriproxyfen, spirodiklofen a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1900 ze dne 26. října 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 6793) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1899 ze dne 26. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o dočasný dovoz a dovoz evidovaných koní z určitých oblastí v Egyptě (oznámeno pod číslem C(2016) 6791) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1898 ze dne 26. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 6710) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1897 ze dne 27. října 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1896 ze dne 27. října 2016 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce října 2016 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1895 ze dne 27. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1894 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1893 ze dne 27. října 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1889 ze dne 26. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1886 ze dne 25. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1884 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1882 ze dne 24. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1881 ze dne 24. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 837/2012, pokud jde o minimum aktivity 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1875 ze dne 21. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1874 ze dne 19. října 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Maroilles/Marolles (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2016/1872 ze dne 6. října 2016, kterým se na rok 2016 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1870 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. října 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1869 ze dne 20. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1868 ze dne 20. října 2016, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Nařízení Komise (EU) 2016/1866 ze dne 17. října 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 3-decen-2-on, acibenzolar-S-methyl a hexachlorbenzen v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1865 ze dne 10. října 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Šoltansko maslinovo ulje (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1864 ze dne 10. října 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chapon du Périgord (CHZO))
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1859 ze dne 13. října 2016 o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES
Směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1854 ze dne 19. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1853 ze dne 19. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1852 ze dne 19. října 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1851 ze dne 14. června 2016 o přijetí programu modulů ad hoc na období let 2019, 2020 a 2021 pro výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1845 ze dne 18. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o podporu na snížení produkce mléka podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1844 ze dne 18. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1843 ze dne 18. října 2016 o přechodných opatřeních k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o akreditaci úředních laboratoří provádějících úřední testy na trichinely (Text s významem pro EHP )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1840 ze dne 14. října 2016, kterým se mění příloha IV směrnice Rady 2009/156/ES, pokud jde o diagnostické metody moru koní (oznámeno pod číslem C(2016) 6509) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1839 ze dne 17. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1837 ze dne 11. října 2016, kterým se Polské republice povoluje nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1835 ze dne 17. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1834 ze dne 17. října 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku monepantel (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1833 ze dne 17. října 2016 o povolení přípravku lektinů z fazolu obecného (lektinů z Phaseolus vulgaris) jako doplňkové látky pro sající selata (držitel povolení Biolek, Sp. z o.o.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1832 ze dne 17. října 2016, kterým se mění vzory osvědčení pro dovoz masných polotovarů, masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev a rovněž čerstvého masa domácích lichokopytníků do Unie stanovené v rozhodnutích 2000/572/ES a 2007/777/ES a nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o hygienické požadavky týkající se reziduí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1831 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 67 – Jednotná ustanovení pro I. schvalování zvláštních zařízení vozidel kategorií M a N, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny; II. schvalování vozidel kategorií M a N vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na montáž takového zařízení [2016/1829]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1828 ze dne 14. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1827 ze dne 14. října 2016, kterým se po dvou sté padesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1826 ze dne 14. října 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka tricyklazol (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1825 ze dne 6. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 279, 15.10.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1825 ze dne 6. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1824 ze dne 14. července 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky (Úř. věst. L 279, 15.10.2016)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1824 ze dne 14. července 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky (Úř. věst. L 279, 15.10.2016)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1824 ze dne 14. července 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky (Úř. věst. L 279, 15.10.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1824 ze dne 14. července 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1823 ze dne 10. října 2016, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech
Nařízení Komise (EU) 2016/1822 ze dne 13. října 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulkotrion a thiodikarb v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1818 ze dne 10. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU s cílem vyjmout Guinejskou republiku ze seznamu třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1815 ze dne 13. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1814 ze dne 13. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro steviol-glykosidy (E 960) (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1813 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů (Úř. věst. L 278, 14.10.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1813 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1811 ze dne 11. října 2016, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání provincie Brindisi v italské oblasti Puglia za úředně prostou brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2016) 6290) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1810 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1809 ze dne 12. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1808 ze dne 12. října 2016, kterým se pro účetní období EZZF 2017 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1807 ze dne 30. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Poulet du Périgord (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1806 ze dne 29. září 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Dehesa de Extremadura (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1805 ze dne 29. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carmarthen Ham (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1804 ze dne 10. října 2016 o prováděcích pravidlech k článku 34 a 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem C(2016) 6351) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1803 ze dne 11. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1802 ze dne 11. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 414/2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1801 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely sekuritizace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1799 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely úvěrového rizika dle čl. 136 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1798 ze dne 30. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (CHZO))
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1796 ze dne 7. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (oznámeno pod číslem C(2016) 4131) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1794 ze dne 10. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1793 ze dne 10. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o vstup želatiny a kolagenu a ošetřených surovin pro tyto produkty z Tchaj-wanu na území Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1792 ze dne 29. září 2016, kterým se nahrazují přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1789 ze dne 7. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/504, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1788 ze dne 14. července 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o soupis požadavků pro EU schválení typu vozidla, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, pokud jde o požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky, požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky, požadavky na brzdění vozidel a požadavky na funkční bezpečnost vozidel (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1787 ze dne 7. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1786 ze dne 7. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů pro programy rozvoje venkova
Nařízení Komise (EU) 2016/1785 ze dne 7. října 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cymoxanil, fosfan a fosfidy a natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát a natrium-4-nitrofenolát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1784 ze dne 30. září 2016, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1782 ze dne 5. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zahrnutí Litvy na seznam členských států, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program tlumení Aujeszkyho choroby, a aktualizaci seznamu národních institutů v příloze III (oznámeno pod číslem C(2016) 6288) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1781 ze dne 5. října 2016, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položky pro Saint-Pierre a Miquelon na seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 6287) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1779 ze dne 6. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1778 ze dne 6. října 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1777 ze dne 6. října 2016 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) 2016/1776 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1775 ze dne 4. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS doplněním Kataru na seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují zpětný dovoz evidovaných koní na území Unie poté, co byli dočasně vyvezeni na dobu kratší než 90 dnů za účelem účasti na mezinárodních setkáních ve skupinách nebo kategoriích (oznámeno pod číslem C(2016) 6270) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1773 ze dne 5. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2017 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1772 ze dne 5. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1771 ze dne 30. září 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 6103) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1770 ze dne 30. září 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1406 a (EU) 2016/1452 (oznámeno pod číslem C(2016) 6102) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1769 ze dne 4. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1768 ze dne 4. října 2016 o povolení N-Amidinoglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, selata po odstavu a pro výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 904/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1767 ze dne 27. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Paška janjetina (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1766 ze dne 26. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Korčulansko maslinovo ulje (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1762 ze dne 3. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1761 ze dne 28. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1760 ze dne 28. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1759 ze dne 28. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1758 ze dne 28. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1755 ze dne 30. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1754 ze dne 29. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1753 ze dne 30. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1752 ze dne 30. září 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1750 ze dne 17. června 2016 o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1749 ze dne 17. června 2016 o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1748 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1747 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1746 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1745 ze dne 29. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1763 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1740 ze dne 29. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1739 ze dne 29. září 2016, kterým se po dvou sté padesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1738 ze dne 28. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1737 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1736 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1735 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1733 ze dne 28. září 2016, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1732 ze dne 28. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1731 ze dne 28. září 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a vyráběné společnostmi General Footwear Ltd (Čína), Diamond Vietnam Co Ltd a Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o provedení rozsudku Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1730 ze dne 22. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pizzoccheri della Valtellina (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1729 ze dne 22. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Culurgionis d'Ogliastra (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1728 ze dne 27. září 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 8. do 14. září 2016 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1727 ze dne 27. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1726 ze dne 27. září 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o karvon, hydrogenfosforečnan amonný, Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a syrovátku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1725 ze dne 23. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1724 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (Text s významem pro EHP)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 48 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2016/1723]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 44 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“) [2016/1722]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1721 ze dne 26. září 2016 o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1720 ze dne 26. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1718 ze dne 20. září 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1715 ze dne 23. září 2016 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce září 2016 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1714 ze dne 23. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1713 ze dne 20. září 2016, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2016/17
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1712 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy v podrobných záznamech, a okolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen (Úř. věst. L 258, 24.9.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1712 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy v podrobných záznamech, a okolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1711 ze dne 27. září 2016, kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k bojiroti terorismu
Nařízení Rady (EU) 2016/1710 ze dne 27. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1707 ze dne 20. září 2016, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Eesti Pank
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/1705 ze dne 9. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2016/26)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1704 ze dne 22. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1703 ze dne 22. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 10 a 12 a mezinárodní účetní standard 28 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1702 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde šablony a pokyny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1696 ze dne 21. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1695 ze dne 21. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1694 ze dne 20. září 2016, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 ze dne 20. září 2016 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společného postoje 2002/402/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1692 ze dne 20. září 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1691 ze dne 20. září 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1690 ze dne 20. září 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1689 ze dne 20. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1687 ze dne 20. září 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1685 ze dne 16. září 2016 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice kombinující dvě nebo tři události Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU a 2011/894/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 5746) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1684 ze dne 19. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1683 ze dne 19. září 2016, kterým se po dvou sté padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2016/1682 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1681 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1680 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1679 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1678 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1677 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1676 ze dne 7. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse seche d'Auvergne (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1673 ze dne 16. září 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. září 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1672 ze dne 16. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1671 ze dne 15. září 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1669 ze dne 15. září 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1668 ze dne 15. září 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1667 ze dne 15. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1666 ze dne 13. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1665 ze dne 13. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2016/1664 ze dne 13. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblasti XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2016/1663 ze dne 13. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách Unie subdivizí 22-31 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1662 ze dne 12. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sicilia (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1661 ze dne 15. září 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1653 ze dne 14. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1652 ze dne 9. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1651 ze dne 9. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti VIIe plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2016/1650 ze dne 9. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1649 ze dne 8. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1648 ze dne 13. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1647 ze dne 13. září 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Vietnamu a vyráběné společnostmi Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, společností Freetrend Industrial Ltd. a její společností ve spojení Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd. a dále společnostmi Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc. a Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o provedení rozsudku Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1646 ze dne 13. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hlavní indexy a uznané burzy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1645 ze dne 7. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1644 ze dne 7. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Φάβα Φϵνϵού (Fava Feneou) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1643 ze dne 12. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1642 ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1641 ze dne 12. září 2016, kterým se po dvou sté padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2016/1640 ze dne 7. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2016/1639 ze dne 7. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb-k, VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1638 ze dne 6. září 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1631 ze dne 9. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1630 ze dne 9. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodného opatření na podmodul akciového rizika v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1626 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1625 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1623 ze dne 1. června 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1620 ze dne 8. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1619 ze dne 8. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (EU) 2016/1618 ze dne 8. září 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1617 ze dne 8. září 2016, kterým se pro rok podání žádosti 2016 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1616 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o možný přezkum opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v odvětví mléka a mléčných výrobků na rok podání žádosti 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1615 ze dne 8. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/559, pokud jde o období, v němž jsou povoleny dohody a rozhodnutí o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1614 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o další používání nařízení (ES) č. 826/2008 ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 a nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1611 ze dne 7. července 2016 o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1609 ze dne 7. září 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 26. srpna do 2. září 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1608 ze dne 17. května 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1607 ze dne 6. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1455 ze dne 15. dubna 2016 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1454 ze dne 5. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1453 ze dne 5. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1451 ze dne 2. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1449 ze dne 1. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1448 ze dne 1. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 874/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství
Nařízení Komise (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1446 ze dne 31. srpna 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1445 ze dne 31. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1444 ze dne 31. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku hydrokortison aceponát (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443 ze dne 29. června 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1442 ze dne 31. srpna 2016, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1441 ze dne 30. srpna 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 5670) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1440 ze dne 30. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1439 ze dne 18. srpna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oriel Sea Salt (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1438 ze dne 18. srpna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oriel Sea Minerals (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1437 ze dne 19. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1435 ze dne 29. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1434 ze dne 14. prosince 2015, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1431 ze dne 26. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1430 ze dne 26. srpna 2016, kterým se po dvou sté padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1429 ze dne 26. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1427 ze dne 25. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1426 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky ethofumesát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1425 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka isofetamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1424 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thifensulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1423 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pikolinafen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1422 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1417 ze dne 24. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1416 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1415 ze dne 24. srpna 2016 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tepertős pogácsa (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1414 ze dne 24. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cyantraniliprol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1413 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1412 ze dne 24. srpna 2016 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1411 ze dne 24. srpna 2016 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1410 ze dne 23. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1409 ze dne 12. srpna 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Φασόλια Γίγαντϵς – Ελέφαντϵς Καστοριάς (Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1408 ze dne 12. srpna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Steirische Käferbohne (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1407 ze dne 12. srpna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pao de Ló de Ovar (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1406 ze dne 22. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1367 (oznámeno pod číslem C(2016) 5467) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1405 ze dne 22. srpna 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 5466) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1404 ze dne 22. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1403 ze dne 22. srpna 2016, kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají z uplatňování období zákazu rybolovu v roce 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1402 ze dne 22. srpna 2016, kterým se odvolává přijetí závazku tří vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1401 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy pro metodiky a zásady týkající se ocenění závazků vzniklých z derivátů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1400 ze dne 10. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují minimální prvky plánu reorganizace podnikatelské činnosti a minimální obsah zpráv o pokroku při provádění tohoto plánu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1399 ze dne 19. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1398 ze dne 19. srpna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1397 ze dne 18. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1395 ze dne 18. srpna 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společnostmi Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. a Win Profile Industries Ltd o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o provedení rozsudku Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1394 ze dne 16. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1393 ze dne 4. května 2016, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 225, 19.8.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1393 ze dne 4. května 2016, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1391 ze dne 17. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1390 ze dne 17. srpna 2016 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1389 ze dne 17. srpna 2016, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin týkající se vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1387 ze dne 9. června 2016, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 v návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií, pokud jde o režim licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1383 ze dne 16. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1382 ze dne 16. srpna 2016, kterým se odvolává přijetí závazku pěti vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU ze dne 4. prosince 2013, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Nařízení Komise (EU) 2016/1381 ze dne 16. srpna 2016 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1380 ze dne 16. srpna 2016 o odchylce od čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o pravidla původu použitelná pro regionální kumulaci v případě tuňáků pocházejících z Ekvádoru
Nařízení Komise (EU) 2016/1379 ze dne 16. srpna 2016 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1378 ze dne 12. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1377 ze dne 4. srpna 2016, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb a dohled v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1376 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1375 ze dne 29. července 2016, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1372 ze dne 10. srpna 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Lotyšsko a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 5319) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1371 ze dne 10. srpna 2016, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet (oznámeno pod číslem C(2016) 5010) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1370 ze dne 11. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1369 ze dne 11. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/388 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368 ze dne 11. srpna 2016, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1367 ze dne 10. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2016) 5278) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1365 ze dne 9. srpna 2016, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří (oznámeno pod číslem C(2016) 5053) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1364 ze dne 10. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1358 ze dne 9. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1357 ze dne 9. srpna 2016, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1356 ze dne 9. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1105/2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu, ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 907/2011
Nařízení Komise (EU) 2016/1355 ze dne 9. srpna 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o thiakloprid (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1354 ze dne 5. srpna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1353 ze dne 4. srpna 2016 o finančních pravidlech Evropské obranné agentury, kterým se zrušuje nařízení 2007/643/SZBP
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1352 ze dne 4. srpna 2016 o pravidlech pro národní odborníky přidělené do Evropské obranné agentury a o zrušení rozhodnutí 2004/677/ES
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1351 ze dne 4. srpna 2016 o pracovním řádu Evropské obranné agentury a o zrušení rozhodnutí 2004/676/ES
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1349 ze dne 5. srpna 2016, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi (oznámeno pod číslem C(2016) 5028) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1348 ze dne 8. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1347 ze dne 8. srpna 2016, kterým se po dvou sté padesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1346 ze dne 8. srpna 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 214, 9.8.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1346 ze dne 8. srpna 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1343 ze dne 5. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1341 ze dne 4. srpna 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1340 ze dne 4. srpna 2016, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1335 ze dne 4. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1334 ze dne 4. srpna 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) 2016/1333 ze dne 4. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1332 ze dne 28. července 2016, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU nábytku (oznámeno pod číslem C(2016) 4778) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1331 ze dne 3. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1329 ze dne 29. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na evidovaný dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1328 ze dne 29. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace a o konečném výběru prozatímního cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1323 ze dne 2. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1322 ze dne 1. srpna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλϵς Σωτήρας (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1321 ze dne 26. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1320 ze dne 26. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1316 ze dne 26. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/908/EU, kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1314 ze dne 1. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1313 ze dne 1. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glyfosátu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1255 ze dne 29. července 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních a očkování proti nodulární dermatitidě v Řecku (oznámeno pod číslem C(2016) 5035) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1254 ze dne 29. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1253 ze dne 29. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 92/2010, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady a sestavování statistik (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/1252 ze dne 28. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 ze dne 12. července 2016, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019 (oznámeno pod číslem C(2016) 4329)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí (oznámeno pod číslem C(2016) 4176) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1249 ze dne 28. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1248 ze dne 28. července 2016, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Botswany na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1247 ze dne 28. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1246 ze dne 28. července 2016, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1245 ze dne 28. července 2016, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1244 ze dne 28. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky ze skupiny obsahující alfa beta nenasycenou vazbu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1243 ze dne 27. července 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1242 ze dne 13. července 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Flönz (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1241 ze dne 13. července 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu [Huile d'olive de Haute-Provence (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1236 ze dne 27. července 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 4983) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1229 ze dne 27. července 2016 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2016 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1228 ze dne 27. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1227 ze dne 27. července 2016, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1226 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej (Úř. věst. L 202, 28.7.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1226 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1223 ze dne 25. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/30/EU o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2016) 4637) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1221 ze dne 26. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1220 ze dne 26. července 2016 týkající se povolení L-threoninu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1219 ze dne 26. července 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1217 ze dne 22. července 2016 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877O5-6 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2016) 4582) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1216 ze dne 22. července 2016, o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877O8-9 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2016) 4580) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1215 ze dne 22. července 2016 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGO72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2016) 4576) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1213 ze dne 25. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1212 ze dne 25. července 2016, kterým se stanoví prováděcí technické standardy s ohledem na standardní postupy a formuláře pro podávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1211 ze dne 20. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1209 ze dne 12. července 2016, kterým se nahrazuje příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (oznámeno pod číslem C(2016) 4283)
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EULEX KOSOVO (SZBP) 2016/1207 ze dne 20. července 2016 o jmenování vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.) na podporu právního státu EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1206 ze dne 18. července 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady 2013/676/EU, kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1200 ze dne 22. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1199 ze dne 22. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o oprávnění k provozu s navigací založenou na výkonnosti, osvědčování a dozor nad poskytovateli datových služeb a provoz vrtulníků v pobřežních vodách, a kterým se uvedené nařízení opravuje
Nařízení Komise (EU) 2016/1198 ze dne 22. července 2016, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1196 ze dne 20. července 2016, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2007/275/ES o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4494) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1195 ze dne 4. července 2016 o vynětí kurýrních služeb a jiných služeb než poštovních v Polsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 3986) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2016/1192 ze dne 6. července 2016 o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci na Tribunál
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1190 ze dne 19. července 2016 kterým se povoluje uvedení trans-resveratrolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2016) 4567)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1188 ze dne 20. července 2016, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1187 ze dne 20. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1186 ze dne 20. července 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1185 ze dne 20. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizaci a doplnění společných pravidel létání a provozních předpisů týkajících se služeb a postupů v oblasti letecké navigace (SERA část C), a ruší nařízení (ES) č. 730/2006 (Úř. věst. L 196, 21.7.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1185 ze dne 20. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizaci a doplnění společných pravidel létání a provozních předpisů týkajících se služeb a postupů v oblasti letecké navigace (SERA část C), a ruší nařízení (ES) č. 730/2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/1184 ze dne 18. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2015/2265 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1183 ze dne 14. července 2016, kterým se schvaluje program nouzového očkování skotu proti nodulární dermatitidě v Bulharsku a mění se příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/645 (oznámeno pod číslem C(2016) 4360) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1181 ze dne 19. července 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. července 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1180 ze dne 19. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 195, 20.7.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1176 ze dne 18. července 2016, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum týkající se dovozu určitého příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1173 ze dne 18. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1172 ze dne 18. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1169 ze dne 18. července 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. července 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1168 ze dne 18. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1167 ze dne 18. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1166 ze dne 17. května 2016, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podmínky nákupu cukrové řepy v odvětví cukru od 1. října 2017
Nařízení Rady (EU) 2016/1165 ze dne 18. července 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Oprava směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (Úř. věst. L 193, 19.7.2016)
Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu
Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–EU č. 3/2016 ze dne 12. července 2016 o revizi přílohy III dohody o partnerství AKT–EU [2016/1163]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1161 ze dne 15. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1160 ze dne 15. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1159 ze dne 15. července 2016, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a společností Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited
Nařízení Komise (EU) 2016/1158 ze dne 15. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 452/2014, pokud jde o vypuštění šablon pro oprávnění vydávaná provozovatelům ze třetích zemí a pro související specifikace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1157 ze dne 11. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 964/2014, pokud jde o standardní podmínky pro finanční nástroje, ve vztahu k nástroji pro spoluinvestice a fondu urbanistického rozvoje
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1154 ze dne 14. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153 ze dne 14. července 2016, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016
Nařízení Komise (EU) 2016/1152 ze dne 12. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV a v mezinárodních vodách oblasti ochrany okouníků plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2016/1151 ze dne 12. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV a v mezinárodních vodách oblasti ochrany okouníků plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1144 ze dne 13. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1143 ze dne 13. července 2016, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1142 ze dne 13. července 2016, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2016 přičítají určitá množství převedená v roce 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1140 ze dne 8. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1136 ze dne 12. července 2016, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2015/2430
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1135 ze dne 12. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1134 ze dne 8. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2016/1133 ze dne 8. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2016/1132 ze dne 8. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1131 ze dne 8. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1130 ze dne 8. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2016/1129 ze dne 8. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku 1975)
Nařízení Komise (EU) 2016/1128 ze dne 8. července 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti V; mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1127 ze dne 12. července 2016, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2425
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1122 ze dne 11. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/1121 ze dne 11. července 2016, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1120 ze dne 11. července 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1116 ze dne 7. července 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních a očkování proti nodulární dermatitidě v Řecku (oznámeno pod číslem C(2016) 4157) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1114 ze dne 8. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1113 ze dne 8. července 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Směrnice Komise (EU) 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1105 ze dne 7. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (EU) 2016/1104 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství (Úř. věst. L 183, 8.7.2016)
Nařízení Rady (EU) 2016/1104 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství
Oprava nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016 provádějícího posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství (Úř. věst. L 183, 8.7.2016)
Oprava nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství (Úř. věst. L 183, 8.7.2016)
Nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1101 ze dne 5. července 2016, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Porýní-Falc, Sársko a území „Regierungsbezirke“ Arnsberg, Düsseldorf a Münster v Německu jako území úředně prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2016) 4135) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1100 ze dne 5. července 2016, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kostariky, Litvy, Namibie, Německa a Španělska (oznámeno pod číslem C(2016) 4134) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1097 ze dne 6. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1096 ze dne 6. července 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh zásilek některých druhů ryb určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se alfaviru lososovitých (SAV) schválená rozhodnutím 2010/221/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1095 ze dne 6. července 2016 o povolení octanu zinečnatého, dihydrátu, chloridu zinečnatého, bezvodého, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu, síranu zinečnatého, monohydrátu, chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu, chelátu zinku a bílkovinných hydrolyzátů, chelátové formy zinku, hydrátu (v pevné formě) a chelátové formy zinku, hydrátu (v kapalné formě) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006, (EU) č. 335/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 991/2012 a (EU) č. 636/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1094 ze dne 6. července 2016, kterým se schvaluje granulovaná měď jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1093 ze dne 6. července 2016, kterým se schvaluje didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1091 ze dne 5. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1090 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje thiokyanatan měďný jako stávající účinná látka v biocidních přípravcích typu 21 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1089 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje oxid měďný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1088 ze dne 5. července 2016, kterým se schvalují měděné vločky (potažené alifatickou kyselinou) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1087 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje tolylfluanid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1086 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje 2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril (DBDCB) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1085 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje Bacillus amyloliquefaciens kmen ISB06 jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1084 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje bifenyl-2-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1083 ze dne 5. července 2016, kterým se schvalují reakční produkty alkyl(N-C10-16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1082 ze dne 22. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oecher Puttes/Aachener Puttes (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1081 ze dne 22. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Krčko maslinovo ulje (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1078 ze dne 4. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 179, 5.7.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1078 ze dne 4. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1077 ze dne 1. července 2016, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1073 ze dne 1. července 2016 o rovnocennosti určených smluvních trhů ve Spojených státech amerických v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1071 ze dne 1. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1069 ze dne 1. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1068 ze dne 1. července 2016, kterým se schvaluje 6-(cyklopropylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (cyromazin) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1067 ze dne 1. července 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 ze dne 17. června 2016, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1064 ze dne 30. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1063 ze dne 30. června 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1060 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1058 ze dne 29. června 2016 o ukončení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1057 ze dne 29. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1056 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosátu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1055 ze dne 29. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1054 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1053 ze dne 28. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1052 ze dne 8. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/1051 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2016/1050 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1048 ze dne 28. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1047 ze dne 28. června 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 170, 29.6.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1047 ze dne 28. června 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1046 ze dne 28. června 2016, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1045 ze dne 28. června 2016, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1044 ze dne 15. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ginja de Óbidos e Alcobaça (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1043 ze dne 15. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Café de Valdesia (CHOP))
Nařízení Rady (EU) 2016/1042 ze dne 24. června 2016 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o použitelné množstevní omezení nákupu sušeného odstředěného mléka
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1040 ze dne 24. června 2016, kterým se přiznává odchylka požadovaná Italskou republikou pro regiony Lombardia a Piemonte podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2016) 3820)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1038 ze dne 27. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1035 ze dne 8. června 2016 o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1034 ze dne 23. června 2016, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 ze dne 23. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1030 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Libanonu v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých (oznámeno pod číslem C(2016) 3778) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1029 ze dne 19. dubna 2016, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmiové anody v Herschových článcích u některých kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1028 ze dne 19. dubna 2016, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v určitých zařízeních (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1027 ze dne 24. června 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1026 ze dne 24. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1025 ze dne 24. června 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, pokud jde o vymezení skupin lovných zařízení používajících vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla v některých zeměpisných oblastech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1024 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1020 ze dne 23. června 2016 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro druhé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/826
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1019 ze dne 23. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1018 ze dne 23. června 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1016 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethofumesát, etoxazol, fenamidon, fluoxastrobin a flurtamon v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2016/1015 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 172, 29.6.2016)
Nařízení Komise (EU) 2016/1015 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1014 ze dne 8. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1013 ze dne 8. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1009 ze dne 22. června 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna 2017 do 30. června 2017 v rámci celních kvót v odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1008 ze dne 22. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1007 ze dne 22. června 2016 o povolení chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce s výjimkou výkrmu jehňat, kočky a psy (držitel povolení Latochema Co. Ltd) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1006 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1004 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1003 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acechinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, prochinazid, propamokarb, prohexadion a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/1002 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro AMTT, dikvat, dodin, glufosinát a tritosulfuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/999 ze dne 21. června 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2016 do 30. června 2017 v rámci celní kvóty pro zmrazené hovězí maso otevřené nařízením (ES) č. 431/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/998 ze dne 21. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/997 ze dne 21. června 2016 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy EC 3.2.1.6 z Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko a menšinové druhy prasat (držitel povolení Danisco (UK) Ltd) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/996 ze dne 16. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/994 ze dne 20. června 2016, kterým se zrušuje společný postoj 2008/109/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/993 ze dne 20. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/992 ze dne 16. června 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se zavádí seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, pokud jde o Šrí Lanku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/988 ze dne 20. června 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/987 ze dne 20. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/986 ze dne 13. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/985 ze dne 7. června 2016, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agneau de Pauillac (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/984 ze dne 7. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Krupnioki śląskie (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2016/983 ze dne 20. června 2016, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/982 ze dne 17. června 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/978 ze dne 17. června 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/977 ze dne 17. června 2016, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/976 ze dne 17. června 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/975 ze dne 17. června 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/974 ze dne 17. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/973 ze dne 17. června 2016 o povolení zinečnatého dilysinátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 161, 18.6.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/973 ze dne 17. června 2016 o povolení zinečnatého dilysinátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/972 ze dne 17. června 2016 o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/971 ze dne 17. června 2016 o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie
Směrnice Komise (EU) 2016/970 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/969 ze dne 15. června 2016, kterým se stanoví standardní požadavky na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Unií, a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2014/288/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 3615) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/967 ze dne 16. června 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. června 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/966 ze dne 16. června 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/965 ze dne 16. června 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/964 ze dne 16. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/963 ze dne 16. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/962 ze dne 16. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty, vzory a definice, podle nichž příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize zjišťují a Evropskému orgánu pro bankovnictví předávají informace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/961 ze dne 26. května 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Conwy Mussels (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 ze dne 17. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/959 ze dne 17. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro sondování trhu, pokud jde o systémy a vzory oznámení, které mají používat účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace, a o formát záznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů (Úř. věst. L 160, 17.6.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/957 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy a rovněž vzory oznámení, které se mají používat k prevenci, odhalování a oznamování zneužívání trhu či podezřelých pokynů nebo obchodů (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/955 ze dne 6. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura (ECB/2016/12)
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/954 ze dne 9. června 2016, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, zahrnujících jak majetkové poměry v manželství, tak majetkové důsledky registrovaného partnerství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/953 ze dne 15. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/952 ze dne 15. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/951 ze dne 15. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride kmen SC1 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/947 ze dne 14. června 2016, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.) (EULEX KOSOVO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/945 ze dne 14. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/939 ze dne 8. června 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/2298 (EUTM Mali/1/2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/937 ze dne 13. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/936 ze dne 8. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/935 ze dne 8. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/934 ze dne 8. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/933 ze dne 8. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/932 ze dne 1. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zagorski puran (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/931 ze dne 1. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sel de Salies-de-Béarn (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/930 ze dne 1. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fogaça da Feira (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/929 ze dne 1. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gall del Penedes (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2016 o vypracování pracovního programu pro posuzování žádostí o obnovení schválení účinných látek, jejichž doba platnosti uplyne v letech 2019, 2020 a 2021, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/928 ze dne 1. června 2016, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queso Tetilla/Queixo Tetilla (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/927 ze dne 1. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Soumaintrain (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/926 ze dne 1. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pintade de l'Ardeche (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/925 ze dne 1. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Poulet de l'Ardeche/Chapon de l'Ardeche (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/924 ze dne 1. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Allgäuer Sennalpkäse (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/923 ze dne 10. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/922 ze dne 10. června 2016, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 158, 15.6.2016)
Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 156, 14.6.2016)
Nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/917 ze dne 9. června 2016 o zrušení rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/915 ze dne 30. května 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o mezinárodní nástroj, jenž má být vypracován v rámci orgánů ICAO a jenž má vést k uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření pro emise z mezinárodní letecké dopravy od roku 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/914 ze dne 9. června 2016 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/826
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/913 ze dne 9. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/912 ze dne 9. června 2016, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/911 ze dne 9. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o dohody o vnitroskupinové finanční podpoře podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, v souvislosti s popisem formy a obsahu uvedených dohod (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/909 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro obsah oznámení, která mají být předkládána příslušným orgánům, a sestavování, zveřejňování a vedení seznamu oznámení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/908 ze dne 26. února 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o stanovení regulačních technických norem týkajících se kritérií, postupu a požadavků pro zavedení uznávaného tržního postupu a požadavků na jeho zachování, ukončení nebo změnu podmínek jeho uznání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/907 ze dne 9. června 2016, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny a nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/901 ze dne 8. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/900 ze dne 8. června 2016 o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Úř. věst. L 152, 9.6.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/900 ze dne 8. června 2016 o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/899 ze dne 8. června 2016 o povolení 6-fytázy z Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže a všechny druhy prasat (kromě sajících selat) (držitel povolení Danisco (UK) Ltd) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/898 ze dne 8. června 2016 o povolení přípravku Bacillus licheniformis (ATCC 53757) a jeho proteasy (E.C. 3.4.21.19) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (držitel povolení Novus Europe S.A./N.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/897 ze dne 8. června 2016 o povolení přípravku Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) jako doplňkové látky pro nosnice a okrasné ryby (držitel povolení Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) a o změně nařízení (ES) č. 1444/2006, (EU) č. 333/2010 a (EU) č. 184/2011, pokud jde o držitele povolení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/896 ze dne 8. června 2016 o povolení vinanů sodno-železitých jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/895 ze dne 8. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2008, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/894 ze dne 12. května 2016, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/893 ze dne 7. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/892 ze dne 7. června 2016 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/891 ze dne 6. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72, pokud jde o některá rybolovná práva
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/890 ze dne 6. června 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/889 ze dne 6. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) 2016/888 ze dne 6. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2015/323 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond, pokud jde o úhradu splátek
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/887 ze dne 2. června 2016, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 3215) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/886 ze dne 3. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/885 ze dne 3. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „eprinomektin“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/884 ze dne 1. června 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2016) 3181) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/883 ze dne 31. května 2016 o prováděcích pravidlech pro standardní bezpečnostní opatření, stavy pohotovosti a řešení krizových situací v Komisi podle článku 21 rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/443 o bezpečnosti v Komisi
Směrnice Komise (EU) 2016/882 ze dne 1. června 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o jazykové požadavky (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/880 ze dne 2. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla související s prohlášením o shodě při uvádění chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel plněných částečně fluorovanými uhlovodíky na trh a jeho ověřování nezávislým auditorem (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/876 ze dne 1. června 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. května 2016 do 27. května 2016 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 145, 2.6.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/876 ze dne 1. června 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. května 2016 do 27. května 2016 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/875 ze dne 1. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/874 ze dne 1. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/873 ze dne 1. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/872 ze dne 1. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky isoproturon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/871 ze dne 1. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky amitrol a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/870 ze dne 24. května 2016 o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/869 ze dne 27. května 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2016/13)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/866 ze dne 31. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/865 ze dne 31. května 2016, kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mírně upravených hliníkových fólií z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/864 ze dne 31. května 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky triasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016, kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí a akutní toxicitu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/862 ze dne 31. května 2016 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/861 ze dne 18. února 2016, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům, a kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/860 ze dne 4. února 2016, kterým se dále upřesňují určité okolnosti, za nichž je nutné vyloučení z výkonu pravomocí k odpisu nebo konverzi podle čl. 44 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/857 ze dne 27. května 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Lotyšsko (oznámeno pod číslem C(2016) 3128) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady (EU) 2016/856 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/855 ze dne 30. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/854 ze dne 30. května 2016, kterým se schvalují určitá zdravotní tvrzení při označování potravin jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/851 ze dne 26. května 2016, kterým se mění příloha rozhodnutí 2009/719/ES, pokud jde o povolení Chorvatsku přezkoumat jeho roční program sledování BSE (oznámeno pod číslem C(2016) 3097) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP
Směrnice Komise (EU) 2016/844 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/843 ze dne 27. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/842 ze dne 27. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 167/2008, pokud jde o jméno držitele povolení a obchodní název jednoho kokcidiostatika (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (EU) 2016/841 ze dne 27. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 141, 28.5.2016)
Nařízení Rady (EU) 2016/841 ze dne 27. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/840 ze dne 27. května 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/839 ze dne 23. května 2016 o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/837 ze dne 21. dubna 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/835 ze dne 25. května 2016 o obnovení mandátu Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/832 ze dne 26. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/831 ze dne 25. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 34 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru [2016/1428]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/826 ze dne 25. května 2016 o ukončení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 a o zahájení nabídkového řízení pro nákup
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/825 ze dne 25. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/824 ze dne 25. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o obsah a formát popisu fungování mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů a oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/823 ze dne 25. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 771/2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/822 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013, pokud jde o časové horizonty pro likvidační období pro různé kategorie finančních nástrojů (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/821 ze dne 26. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2016/9)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/820 ze dne 24. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/819 ze dne 24. května 2016, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/818 ze dne 17. května 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1030/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty a datum pro účely zveřejnění hodnot používaných pro identifikaci globálních systémově významných institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/816 ze dne 23. května 2016, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/813 ze dne 23. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 117 – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska akustického tlaku odvalování a/nebo přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu [2016/1350]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/812 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/811 ze dne 28. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2016/11)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/810 ze dne 28. dubna 2016 o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2016/10)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/806 ze dne 20. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/805 ze dne 20. května 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Candida oleophila kmen O, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), methyl-dekanoát (CAS 110-42-9), methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) a terpenovou směs QRD 460 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804 ze dne 17. května 2016, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/802 ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016)
Opravaprováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/795 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/793 ze dne 11. května 2016 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/790 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (oznámeno pod číslem C(2016) 1) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/787 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem (oznámeno pod číslem C (2016) 2923) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/786 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví postup pro zřízení a fungování nezávislé poradní skupiny na pomoc členským státům a Komisi při určování toho, zda tabákové výrobky mají charakteristickou příchuť (oznámeno pod číslem C(2016) 2921) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/785 ze dne 19. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/782 ze dne 19. května 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. května 2016 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/781 ze dne 19. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/780 ze dne 19. května 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 131, 20.5.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/780 ze dne 19. května 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/778 ze dne 2. února 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků, o kritéria pro určení činností, služeb a operací v souvislosti se zásadními funkcemi a o kritéria pro určení oborů podnikání a souvisejících služeb v souvislosti s hlavními liniemi podnikání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/777 ze dne 29. dubna 2016 o rozdělení rybolovných práv na základě prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/776 ze dne 29. dubna 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
Směrnice Komise (EU) 2016/774 ze dne 18. května 2016, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/773 ze dne 18. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/767 ze dne 17. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/766 ze dne 13. května 2016, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/765 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/764 ze dne 12. května 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 2731)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/762 ze dne 13. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/761 ze dne 13. května 2016, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/760 ze dne 13. května 2016 o výjimečných podpůrných opatřeních pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/758 ze dne 4. února 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/757 ze dne 3. února 2016, které stanoví operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je třeba zanášet informace do celního informačního systému
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění Protokol 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP [2016/754]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění protokol 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP [2016/753]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/716 ze dne 11. května 2016, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES (oznámeno pod číslem C(2016) 2772) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2016 o zřízení expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715, ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2016) 2684)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/713 ze dne 12. května 2016, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/712 ze dne 12. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/711 ze dne 12. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/710 ze dne 12. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „uhličitan měďnatý“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/709 ze dne 26. ledna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví podmínky pro použití odchylek týkajících se měn s omezeními dostupnosti likvidních aktiv (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/705 ze dne 11. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/704 ze dne 11. května 2016 o odvolání přijetí závazku v případě dvou vyvážejících výrobců a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/87, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/703 ze dne 11. května 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/702 ze dne 18. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2016/8)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/701 ze dne 4. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Francie (oznámeno pod číslem C(2016) 2600) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/700 ze dne 10. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/699 ze dne 10. května 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/698 ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/697 ze dne 4. května 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N7 v Itálii (oznámeno pod číslem C(2016) 2875) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/696 ze dne 4. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem C(2016) 2614)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/694 ze dne 4. května 2016, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/693 ze dne 4. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/692 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/691 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití potravinářských přídatných látek v potravinářských kaseinátech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/690 ze dne 4. května 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 1 a 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/686 ze dne 3. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/685 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2016) 2511) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/684 ze dne 2. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/683 ze dne 2. května 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny propionové – propionanů (E 280 – 283) v tortillách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/682 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119 ze dne 4.5.2016)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/677 ze dne 29. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/676 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/675 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1519 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Rady (ES) č. 597/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/674 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/672 ze dne 29. dubna 2016, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/671 ze dne 28. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/670 ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí (Úř. věst. L 115, 29.4.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670 ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/669 ze dne 28. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, pokud jde o změnu a obsah programů rozvoje venkova, propagaci těchto programů a přepočítací koeficienty na velké dobytčí jednotky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/668 ze dne 27. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/667 ze dne 27. dubna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/666 ze dne 26. dubna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/665 ze dne 26. dubna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/664 ze dne 26. dubna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/663 ze dne 26. dubna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/662 ze dne 1. dubna 2016 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2017, 2018 a 2019 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/660 ze dne 27. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/659 ze dne 27. dubna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/658 ze dne 27. dubna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Levický slad (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/657 ze dne 27. dubna 2016 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Lietuviškas skilandis (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/656 ze dne 18. dubna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Patata del Fucino (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/655 ze dne 15. dubna 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Saucisson de l'Ardeche (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/654 ze dne 26. února 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/653 ze dne 26. dubna 2016 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2016 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/652 ze dne 26. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/651 ze dne 5. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/648 ze dne 25. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/647 ze dne 25. dubna 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/645 ze dne 22. dubna 2016 o některých ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2016) 3261) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/639 ze dne 22. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/638 ze dne 22. dubna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 odnímá schválení účinné látky (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/637 ze dne 22. dubna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/636 ze dne 22. dubna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 odnímá schválení účinné látky (7Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl-isobutyrát a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/635 ze dne 22. dubna 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2870/2000, pokud jde o některé referenční metody používané pro rozbor lihovin (Úř. věst. L 108, 23.4.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/635 ze dne 22. dubna 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2870/2000, pokud jde o některé referenční metody používané pro rozbor lihovin
Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/629 ze dne 20. dubna 2016, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2016) 2229)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/628 ze dne 21. dubna 2016, kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/2430
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/627 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/626 ze dne 21. dubna 2016 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/482
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/625 ze dne 21. dubna 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. dubna 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/624 ze dne 21. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/623 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2016/622 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/621 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/620 ze dne 21. dubna 2016, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2425
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/617 ze dne 20. dubna 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. dubna 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/616 ze dne 20. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/615 ze dne 19. dubna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/614 ze dne 19. dubna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/613 ze dne 19. dubna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/610 ze dne 19. dubna 2016 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/609 ze dne 18. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/608 ze dne 18. dubna 2016 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/607 ze dne 19. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/606 ze dne 19. dubna 2016 o ukončení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/482
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/605 ze dne 19. dubna 2016 o otevření a správě dočasné celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska a o změně nařízení (ES) č. 1918/2006
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/604 ze dne 6. dubna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rosée des Pyrénées Catalanes (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/603 ze dne 18. dubna 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/601 ze dne 15. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 2187) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/600 ze dne 15. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Rumunska (oznámeno pod číslem C(2016) 2186) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/598 ze dne 14. dubna 2016, kterým se povoluje rozšíření použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/595 ze dne 18. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/594 ze dne 18. dubna 2016, kterým se zavádí vzor pro strukturovaný průzkum u konečných příjemců potravinové a/nebo základní materiální pomoci v rámci operačních programů Fondu evropské pomoci nejchudším osobám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/593 ze dne 5. dubna 2016, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Olive de Nîmes (CHOP)]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/591 ze dne 15. dubna 2016 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o množstevní omezení nákupu másla a sušeného odstředěného mléka
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o podpisu Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/588 ze dne 14. dubna 2016 o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/587 ze dne 14. dubna 2016 o schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/586 ze dne 14. dubna 2016 o technických normách pro plnicí mechanismus elektronických cigaret (oznámeno pod číslem C (2016) 2093) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/585 ze dne 12. února 2016, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery (PBDE) obsažené v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků nebo elektronových mikroskopů a používaných k jejich opravě či renovaci (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/584 ze dne 15. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/583 ze dne 15. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1332/2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/582 ze dne 15. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o analýzu anorganického arsenu, olova a polycyklických aromatických uhlovodíků a některé pracovní charakteristiky pro analýzu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/581 ze dne 11. dubna 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/580 ze dne 13. dubna 2016 o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/577 ze dne 14. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/576 ze dne 14. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „rafoxanid“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/575 ze dne 29. března 2016 kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí Komise 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem C(2016) 1702) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/574 ze dne 13. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/573 ze dne 12. dubna 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/570 ze dne 12. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/569 ze dne 12. dubna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/568 ze dne 29. ledna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 s ohledem na Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond, pokud jde o podmínky a postupy k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit členské státy
Nařízení Komise (EU) 2016/567 ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorf, dithiokarbamáty, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaxan a spirodiklofen v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/566 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zakládá řídící skupina na vysoké úrovni pro správu digitálního systému a digitálních služeb námořní dopravy a zrušuje rozhodnutí 2009/584/ES
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/565 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/564 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/562 ze dne 11. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu (Úř. věst. L 96, 12.4.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/560 ze dne 11. dubna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka syrovátka a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/559 ze dne 11. dubna 2016, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 ze dne 11. dubna 2016, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/557 ze dne 7. dubna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/556 ze dne 11. dubna 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem situaci v Íránu
Nařízení Rady (EU) 2016/555 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/550 ze dne 8. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/549 ze dne 8. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol a thifensulfuron-methyl (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/548 ze dne 8. dubna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrogenfosforečnan amonný a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/546 ze dne 7. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/545 ze dne 7. dubna 2016 o postupech a kritériích týkajících se rámcových dohod pro přidělování kapacity železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/540 ze dne 6. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) 2016/539 ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o výcvik, zkoušky a pravidelné přezkušování pilotů týkající se navigace založené na výkonnosti (Úř. věst. L 91, 7.4.2016)
Nařízení Komise (EU) 2016/539 ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o výcvik, zkoušky a pravidelné přezkušování pilotů týkající se navigace založené na výkonnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/536 ze dne 5. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/535 ze dne 5. dubna 2016, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Singapuru na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie (Úř. věst. L 89, 6.4.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/535 ze dne 5. dubna 2016, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Singapuru na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/534 ze dne 31. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/533 ze dne 31. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/532 ze dne 30. března 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Huile d'olive d'Aix-en-Provence (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/531 ze dne 30. března 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu [Lingot du Nord (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/528 ze dne 4. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/527 ze dne 4. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/526 ze dne 30. března 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/525 ze dne 30. března 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/524 ze dne 30. března 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Liébana (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/523 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/522 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o výjimku pro některé veřejné orgány a centrální banky třetích zemí, ukazatele manipulace s trhem, prahové hodnoty pro zveřejnění, příslušný orgán pro oznamování odložení zveřejnění, povolování obchodů během uzavřeného období a druhy obchodů osob s řídicí pravomocí podléhající oznamovací povinnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/486 ze dne 29. března 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyazofamid, cykloxydim, difluoroctovou kyselinu, fenoxykarb, flumetralin, fluopikolid, flupyradifuron, fluxapyroxad, kresoxim-methyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/483 ze dne 1. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/482 ze dne 1. dubna 2016 o ukončení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 a o zahájení nabídkového řízení pro nákup
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/481 ze dne 1. dubna 2016 o zrušení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/479 ze dne 1. dubna 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/478 ze dne 31. března 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/477 ze dne 31. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/476 ze dne 31. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/475 ze dne 31. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/474 ze dne 31. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/473 ze dne 31. března 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/472 ze dne 31. března 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 72/2010, pokud jde o definici pojmu „inspektor Komise“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/471 ze dne 29. března 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2016/470 ze dne 29. března 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2016/469 ze dne 29. března 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2016/468 ze dne 29. března 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 ze dne 30. září 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro několik tříd aktiv pojišťoven a zajišťoven (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2016/466 ze dne 31. března 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 85, 1.4.2016)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2016/466 ze dne 31. března 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 85, 1.4.2016)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2016/466 ze dne 31. března 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 85, 1.4.2016)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/466 ze dne 31. března 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) 2016/465 ze dne 31. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/464 ze dne 29. března 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 1701) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/463 ze dne 30. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/462 ze dne 30. března 2016, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 324/2008, kterým se stanoví revidované postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/461 ze dne 30. března 2016, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2016 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/460 ze dne 30. března 2016, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/459 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/458 ze dne 30. března 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72, pokud jde o některá rybolovná práva
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/456 ze dne 4. března 2016 o podmínkách vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie (ECB/2016/3)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/453 ze dne 29. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/452 ze dne 29. března 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, propikonazol a spiroxamin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/448 ze dne 23. března 2016, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES v souvislosti se statusem Malty jako úředně prosté tuberkulózy a brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2016) 1697) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/447 ze dne 22. března 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (oznámeno pod číslem C(2016) 1608) (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/446 ze dne 23. března 2016 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (Úř. věst. L 78, 24.3.2016)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/446 ze dne 23. března 2016 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/445 ze dne 14. března 2016 ¨ (ECB/2016/4)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/444 ze dne 23. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/443 ze dne 23. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/442 ze dne 23. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 170/2013, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
Nařízení Komise (EU) 2016/441 ze dne 23. března 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v hořčici (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/440 ze dne 23. března 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro atrazin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/439 ze dne 23. března 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Cydia pomonella granulovirus (CpGV), karbid vápenatý, jodid draselný, hydrogenuhličitan sodný, reskalur, Beauveria bassiana kmen ATCC 74040 a Beauveria bassiana kmen GHA (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/435 ze dne 22. března 2016, kterým se zrušuje pozastavení podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/434 ze dne 22. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/433 ze dne 22. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N8 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/432 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84 ze dne 31.3.2016)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/428 ze dne 23. března 2016, kterým se v souvislosti s podáváním zpráv o pákovém poměru mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/416 ze dne 21. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/415 ze dne 21. března 2016, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/577/ES o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 75, 22.3.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/415 ze dne 21. března 2016, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/577/ES o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/413 ze dne 18. března 2016 o určení lokalizace pozemní infrastruktury systému vytvořeného v rámci programu Galileo, o stanovení opatření nezbytných pro její fungování a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2012/117/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/412 ze dne 17. března 2016, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě (oznámeno pod číslem C(2016) 1635)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/411 ze dne 18. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/408 ze dne 10. března 2016 o dočasném pozastavení relokace v rozsahu 30 % žadatelů přidělených Rakousku podle rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/406 ze dne 18. března 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/405 ze dne 18. března 2016, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2016 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/404 ze dne 18. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/401 ze dne 9. března 2016, kterým se provádí mechanismus proti obcházení opatření stanovený v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/400 ze dne 9. března 2016, kterým se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
Rozhodnutí Komise (EU) 2016/397 ze dne 16. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem C(2016) 1510) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/396 ze dne 15. března 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/393 ze dne 17. března 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. března 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/392 ze dne 17. března 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. března 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/391 ze dne 17. března 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. března 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/390 ze dne 17. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/389 ze dne 17. března 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky acibenzolar-S-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/388 ze dne 17. března 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/387 ze dne 17. března 2016 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU a Islandu č. 1/2016 ze dne 17. února 2016 o změně protokolu č. 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce [2016/386]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Norsko č. 1/2016 ze dne 8. února 2016 o změně protokolu č. 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce [2016/385]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/380 ze dne 16. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/379 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/378 ze dne 11. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o časové rozvržení, formát a vzor pro podávání oznámení příslušným orgánům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/377 ze dne 15. března 2016 o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission) a podléhají jejímu dohledu, požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/376 ze dne 11. března 2016, kterým se povoluje uvedení 2'-O-fukosyllaktosy na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2016) 1423)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/375 ze dne 11. března 2016, kterým se povoluje uvedení lakto-N-neotetraosy na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2016) 1419)
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/374 ze dne 14. března 2016, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 529/2013/EU, aby obsahovalo referenční úrovně pro obhospodařování lesů, minimální hodnoty pro definici lesa a emise v referenčním roce, pokud jde o Chorvatskou republiku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/373 ze dne 15. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/372 ze dne 15. března 2016 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/371 ze dne 15. března 2016 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/370 ze dne 15. března 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pinoxaden, mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/368 ze dne 14. března 2016, kterým se mění společný postoj Rady 2002/402/SZBP o omezujících opatřeních proti členům organizace Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/366 ze dne 14. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/365 ze dne 11. března 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Telemea de Ibănești (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/363 ze dne 14. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/362 ze dne 11. března 2016 o schválení zásobníku tepelné energie vyvinutého společností MAHLE Behr GmbH & Co. KG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/361 ze dne 10. března 2016, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 1450) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/360 ze dne 11. března 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/359 ze dne 10. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/356 ze dne 11. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/355 ze dne 11. března 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na želatinu, kolagen a vysoce rafinované produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 355 (bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/354 ze dne 11. března 2016, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/353 ze dne 10. března 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 352 (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 351 (bývalý článek 307 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/349 ze dne 10. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/348 ze dne 10. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 98/2012, pokud jde o minimální obsah přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení Huvepharma EOOD) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/347 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených osob a pro aktualizaci těchto seznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/346 ze dne 10. března 2016, kterým se určují položky, jež se mají zahrnout do celního informačního systému
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 346 (bývalý článek 296 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/345 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví četnost podávání zpráv o stavu kontejneru, formát údajů a způsob předávání
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 345 (bývalý článek 295 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/344 ze dne 9. března 2016, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/342 ze dne 12. února 2016 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem * na straně druhé jménem Unie
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 342 (bývalý článek 290 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 340 (bývalý článek 288 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 339 (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/338 ze dne 9. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/337 ze dne 2. března 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Karlovarský suchar (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 337 (bývalý článek 284 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/335 ze dne 7. března 2016, kterým se povolují výjimky z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, pokud jde o Španělsko, Francii, Itálii a Kypr (oznámeno pod číslem C(2016) 1341) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE#Článek 334 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE#Článek 333 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 332 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/331 ze dne 8. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 331 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/330 ze dne 8. března 2016 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období 2017–2019
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE#Článek 330 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/329 ze dne 8. března 2016 o povolení 6-fytázy jako doplňkové látky pro všechny druhy ptáků, odstavená selata, výkrm prasat, prasnice a menšinové druhy prasat (držitel povolení Lohmann Animal Nutrition GmbH) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 329 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/328 ze dne 26. února 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Carciofo Spinoso di Sardegna (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 328 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/327 ze dne 25. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Polvorones de Estepa (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE#Článek 327 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/326 ze dne 25. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE#Článek 326 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/325 ze dne 7. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 6 - BOJ PROTI PODVODŮM | Článek 325 (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/324 ze dne 7. března 2016, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek povolených ve všech kategoriích potravin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/323 ze dne 24. února 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 5 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ | Článek 323
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/322 ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity (Úř. věst. L 64, 10.3.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/322 ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 5 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ | Článek 322 (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/320 ze dne 3. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2004/842/ES o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny členského státu (oznámeno pod číslem C(2016) 1221) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/319 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 4 - PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM | Článek 319 (bývalý článek 276 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 4 - PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM | Článek 318 (bývalý článek 275 Smlouvy o ES)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 4 - PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM | Článek 317 (bývalý článek 274 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/316 ze dne 4. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 3 - ROČNÍ ROZPOČET UNIE | Článek 316 (bývalý článek 271 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/315 ze dne 4. března 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 3 - ROČNÍ ROZPOČET UNIE | Článek 315 (bývalý článek 273 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Komise (EU) 2016/314 ze dne 4. března 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 60, 5.3.2016)
Nařízení Komise (EU) 2016/314 ze dne 4. března 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 3 - ROČNÍ ROZPOČET UNIE | Článek 314 (bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/313 ze dne 1. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 3 - ROČNÍ ROZPOČET UNIE | Článek 313 (bývalý čl. 272 odst. 1 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/312 ze dne 4. března 2016, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tylvalosin“ (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC | Článek 312
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/311 ze dne 4. března 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - VLASTNÍ ZDROJE UNIE | Článek 311 (bývalý článek 269 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Článek 310 (bývalý článek 268 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 4 - EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA#Článek 309 (bývalý článek 267 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/308 ze dne 3. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 4 - EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA#Článek 308 (bývalý článek 266 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/307 ze dne 3. března 2016, kterým se po dvě stě čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/306 ze dne 3. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1283/2014 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Korejské republiky a Malajsie po prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/305 ze dne 3. března 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „gentamicin“ (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 3 - PORADNÍ INSTITUCE UNIE#ODDÍL 2 - VÝBOR REGIONŮ#Článek 305 (bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/304 ze dne 2. března 2016 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/303 ze dne 1. března 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pane Toscano (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/302 ze dne 25. února 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy ohledně schvalování a zveřejňování prospektu a šíření inzerátů, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 3 - PORADNÍ INSTITUCE UNIE#Článek 300
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ | ODDÍL 2 - POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ | Článek 299 (bývalý článek 256 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ#ODDÍL 2 - POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ#Článek 298
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/297 ze dne 2. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ#ODDÍL 2 - POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ#Článek 297 (bývalý článek 254 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ | ODDÍL 2 - POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ | Článek 296 (bývalý článek 253 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/295 ze dne 1. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ#ODDÍL 2 - POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ#Článek 295
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/294 ze dne 1. března 2016, kterým se po dvě stě čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ | ODDÍL 2 - POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ | Článek 294 (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/293 ze dne 1. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ#ODDÍL 2 - POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ#Článek 293 (bývalý článek 250 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/292 ze dne 19. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Alheira de Mirandela (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ | ODDÍL 1 - PRÁVNÍ AKTY UNIE | Článek 292
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/291 ze dne 18. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon d'Auvergne (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ | ODDÍL 1 - PRÁVNÍ AKTY UNIE | Článek 291
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ | ODDÍL 1 - PRÁVNÍ AKTY UNIE | Článek 290
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ | ODDÍL 1 - PRÁVNÍ AKTY UNIE | Článek 289
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 2 - PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ | ODDÍL 1 - PRÁVNÍ AKTY UNIE | Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 7 - ÚČETNÍ DVŮR | Článek 287 (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/284 ze dne 29. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 1 - ORGÁNY#ODDÍL 6 - EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA#Článek 284 (bývalý článek 113 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/283 ze dne 24. února 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) 2016/282 ze dne 26. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadelText s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 6 - EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA | Článek 282
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 281 (bývalý článek 245 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/280 ze dne 25. února 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/279 ze dne 26. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 1 - ORGÁNY#ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE#Článek 279 (bývalý článek 243 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/278 ze dne 26. února 2016 o zrušení konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířeného na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 278 (bývalý článek 242 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (EU) 2016/277 ze dne 25. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/276 ze dne 25. února 2016, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 273 (bývalý článek 239 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/272 ze dne 12. února 2016 o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 272 (bývalý článek 238 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 270 (bývalý článek 236 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 268 (bývalý článek 235 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/266 ze dne 7. prosince 2015, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/265 ze dne 25. února 2016 o schválení motorgenerátoru MELCO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 265 (bývalý článek 232 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/264 ze dne 25. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/263 ze dne 25. února 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o název kategorie potravin 12.3 Octy (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 263 (bývalý článek 230 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/262 ze dne 25. února 2016 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/261 ze dne 24. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 261 (bývalý článek 229 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 260 (bývalý článek 228 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/259 ze dne 24. února 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 259 (bývalý článek 227 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/258 ze dne 24. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 258 (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/257 ze dne 24. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 257 (bývalý článek 225a Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 256 (bývalý článek 225 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 254 (bývalý článek 224 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/251 ze dne 23. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/250 ze dne 22. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/249 ze dne 10. února 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Jambon de l'Ardeche (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 4 - KOMISE | Článek 249 (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory (Úř. věst. L 46, 23.2.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“
Nařízení Komise (EU) 2016/246 ze dne 3. února 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státních podpor v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/243 ze dne 12. února 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/241 ze dne 19. února 2016, kterým se zrušuje pozastavení podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 3 - RADA | Článek 241 (bývalý článek 208 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/240 ze dne 19. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 1 - ORGÁNY#ODDÍL 3 - RADA#Článek 240 (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/239 ze dne 19. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých obilných příkrmech pro kojence a malé děti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2016/238 ze dne 19. února 2016, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 3 - RADA | Článek 238 (bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/237 ze dne 17. února 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (oznámeno pod číslem C(2016) 826) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 3 - RADA | Článek 237 (bývalý článek 204 Smlouvy o ES)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/236 ze dne 18. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 44, 19.2.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/236 ze dne 18. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/235 ze dne 18. února 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/234 ze dne 9. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salam de Sibiu (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/233 ze dne 9. února 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Guijuelo (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/232 ze dne 15. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o některé aspekty spolupráce producentů
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/230 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 1 - ORGÁNY#ODDÍL 1 - EVROPSKÝ PARLAMENT#Článek 230 (bývalý čl. 197 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 1 - EVROPSKÝ PARLAMENT | Článek 228 (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/227 ze dne 17. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/226 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 999/2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Rozhodnutí Komise ze dne 25. února 2016, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 1 - EVROPSKÝ PARLAMENT | Článek 226 (bývalý článek 193 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/225 ze dne 17. února 2016, kterým se stanoví maximální objem produktů pro každý členský stát a období pro podávání žádostí o mimořádnou podporu pro soukromé skladování zbývajících nevyužitých množství některých sýrů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 1 - EVROPSKÝ PARLAMENT | Článek 225 (bývalý čl. 192 druhý pododstavec Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/224 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 1 - EVROPSKÝ PARLAMENT | Článek 224 (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/223 ze dne 17. února 2016, kterým se stanoví postup pro posouzení některých žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství a individuální zacházení podaných vyvážejícími výrobci z Číny a Vietnamu a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA 1 - ORGÁNY#ODDÍL 1 - EVROPSKÝ PARLAMENT#Článek 223 (bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/222 ze dne 5. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA VII - DOLOŽKA SOLIDARITY | Článek 222
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE#HLAVA VI - VZTAHY UNIE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI A TŘETÍMI ZEMĚMI A DELEGACE UNIE#Článek 221
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/220 ze dne 15. února 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/219 ze dne 16. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE#HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY#Článek 219 (bývalý čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy o ES)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění [2016/194]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/218 ze dne 16. února 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY | Článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise, ze dne 11. února 2016, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 a kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/416/ES a 2009/966/ES
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY | Článek 217 (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/216 ze dne 5. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Brabantse Wal asperges (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE#HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY#Článek 216
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/215 ze dne 1. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aydin Inciri (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (EU) 2016/214 ze dne 15. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 3 - HUMANITÁRNÍ POMOC | Článek 214
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 2 - HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 1 - ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE | Článek 211 (bývalý článek 181 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 1 - ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE | Článek 210 (bývalý článek 180 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 1 - ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE | Článek 209 (bývalý článek 179 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 1 - ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE | Článek 208 (bývalý článek 177 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 206 (bývalý článek 131 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ#Článek 204 (bývalý článek 188 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ#Článek 203 (bývalý článek 187 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 203
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ#Článek 202 (bývalý článek 186 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/201 ze dne 15. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ#Článek 201 (bývalý článek 185 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/200 ze dne 15. února 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o zpřístupňování informací o pákovém poměru institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ#Článek 200 (bývalý článek 184 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/199 ze dne 9. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mojama de Isla Cristina (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ#Článek 199 (bývalý článek 183 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/198 ze dne 3. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Abricots rouges du Roussillon (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ#Článek 198 (bývalý článek 182 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/197 ze dne 3. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cochinilla de Canarias (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXIV - SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE | Článek 197
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXIII - CIVILNÍ OCHRANA | Článek 196
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XXII - CESTOVNÍ RUCH#Článek 195
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXI - ENERGETIKA | Článek 194
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 193 (bývalý článek 176 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/192 ze dne 12. února 2016, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Národní banky Slovenska
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/191 ze dne 12. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/190 ze dne 12. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1164, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1803
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 190 (bývalý článek 173 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/189 ze dne 3. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Dalmatinski pršut (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 189
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 (bývalý článek 171 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/186 ze dne 11. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 186 (bývalý článek 170 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/185 ze dne 11. února 2016, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 185 (bývalý článek 169 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/184 ze dne 11. února 2016, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/183 ze dne 11. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 183 (bývalý článek 167 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/182 ze dne 11. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pyraflufen-ethyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 182 (bývalý článek 166 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/181 ze dne 10. února 2016 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 181 (bývalý článek 165 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/180 ze dne 9. února 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 686) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 180 (bývalý článek 164 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/179 ze dne 10. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR#Článek 179 (bývalý článek 163 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/178 ze dne 10. února 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/177 ze dne 10. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benzovindiflupyr jako látka, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/176 ze dne 9. února 2016, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společností Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 176 (bývalý článek 160 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/174 ze dne 9. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 174 (bývalý článek 158 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/173 ze dne 9. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aachener Weihnachts-Leberwurst/Oecher Weihnachtsleberwurst (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVII - PRŮMYSL Článek 173 (bývalý článek 157 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011, pokud jde o specifikaci energetických produktů (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVI - TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ | Článek 172 (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/171 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVI - TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ | Článek 171 (bývalý článek 155 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVI - TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ | Článek 170 (bývalý článek 154 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/169 ze dne 5. února 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do Irska, Finska, Švédska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2016) 605) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XV - OCHRANA SPOTŘEBITELE | Článek 169 (bývalý článek 153 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/168 ze dne 5. února 2016, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (oznámeno pod číslem C(2016) 602) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIV - VEŘEJNÉ ZDRAVÍ | Článek 168 (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/167 ze dne 8. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIII - KULTURA | Článek 167 (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/166 ze dne 8. února 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Indie a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XII - VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT | Článek 166 (bývalý článek 150 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165 ze dne 5. února 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XII - VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT | Článek 165 (bývalý článek 149 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/164 ze dne 28. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cappellacci di zucca ferraresi (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XI - EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND | Článek 164 (bývalý článek 148 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/163 ze dne 28. ledna 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Huile d'olive de Nîmes (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XI - EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND#Článek 163 (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/162 ze dne 28. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mortadella di Prato (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 161 (bývalý článek 145 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/160 ze dne 5. února 2016 o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota Motor Europe využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 160 (bývalý článek 144 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 159 (bývalý článek 143 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 158 (bývalý článek 142 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/157 ze dne 5. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 157 (bývalý článek 141 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/156 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro boskalid, klothianidin, thiamethoxam, folpet a tolklofos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 156 (bývalý článek 140 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/155 ze dne 29. září 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 154 (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 152
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 150 (bývalý článek 130 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/149 ze dne 4. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/148 ze dne 4. února 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N8 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 148 (bývalý článek 128 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/147 ze dne 4. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky iprovalikarb a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST#Článek 147 (bývalý článek 127 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/146 ze dne 4. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky lambda-cyhalothrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 146 (bývalý článek 126 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/145 ze dne 4. února 2016, kterým se přijímá formát dokladu sloužícího jako důkaz pro povolení, jež příslušné orgány členských států udělují zařízením pro účely vykonávání určitých činností v souvislosti s invazními nepůvodními druhy s významným dopadem na Unii, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST#Článek 145 (bývalý článek 125 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/144 ze dne 3. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 5 - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ | Článek 144 (bývalý článek 120 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/143 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitiny, Salix spp. cortex, ocet, fruktózu, virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 5 - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ | Článek 143 (bývalý článek 119 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/142 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/141 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o určitá ustanovení týkající se platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se stanoví odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 28, 4.2.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/141 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o určitá ustanovení týkající se platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se stanoví odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/140 ze dne 2. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 5 - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ | Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/139 ze dne 2. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky metsulfuron-methyl jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA#KAPITOLA 5 - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ#Článek 139
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/138 ze dne 2. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 3-decen-2-on (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/137 ze dne 26. ledna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 4 - USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO | Článek 136
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/135 ze dne 29. ledna 2016, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek flokumafen, brodifakum a warfarin pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/133 ze dne 1. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA#KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA#Článek 133
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/132 ze dne 1. února 2016, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2015/2334
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA | Článek 132 (bývalý článek 110 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/131 ze dne 1. února 2016, kterým se schvaluje C(M)IT/MIT (3:1) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 2, 4, 6, 11, 12 a 13 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA#KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA#Článek 131 (bývalý článek 109 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/130 ze dne 1. února 2016 kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA#KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA#Článek 130 (bývalý článek 108 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/129 ze dne 1. února 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „přečištěný polotuhý výtažek z Humulus lupulus L. obsahující přibližně 48 % ß-hořkých kyselin (jako draselné soli)“ (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA#KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA#Článek 129 (bývalý článek 107 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA | Článek 128 (bývalý článek 106 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA | Článek 127 (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/126 ze dne 29. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 1 - HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA | Článek 126 (bývalý článek 104 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/125 ze dne 29. ledna 2016, kterým se schvaluje látka PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 2, 3 a 11 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/124 ze dne 29. ledna 2016, kterým se schvaluje látka PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 4 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 1 - HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA | Článek 123 (bývalý článek 101 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 1 - HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA | Článek 122 (bývalý článek 100 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 1 - HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA | Článek 121 (bývalý článek 99 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 1 - HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA | Článek 120 (bývalý článek 98 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/119 ze dne 28. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 118
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/117 ze dne 28. ledna 2016 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce ledna 2016 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 117 (bývalý článek 97 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/116 ze dne 28. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 116 (bývalý článek 96 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/115 ze dne 28. ledna 2016, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 115 (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/114 ze dne 28. ledna 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2017, které se týkají zdraví a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Komise (EU) 2016/113 ze dne 28. ledna 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 23, 29.1.2016)
Nařízení Komise (EU) 2016/113 ze dne 28. ledna 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 2 - DAŇOVÁ USTANOVENÍ | Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/112 ze dne 27. ledna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/111 ze dne 28. ledna 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 2 - DAŇOVÁ USTANOVENÍ | Článek 110 (bývalý článek 90 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/109 ze dne 27. ledna 2016 o neschválení PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 6 a 9 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 2 - STÁTNÍ PODPORY | Článek 109 (bývalý článek 89 Smlouvy o ES)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 121 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů [2016/18]
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 2 - STÁTNÍ PODPORY | Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 2 - STÁTNÍ PODPORY | Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/106 ze dne 27. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 1 - PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY | Článek 106 (bývalý článek 86 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA III - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA I - Použití některých ustanovení Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie | Článek 106a
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/105 ze dne 27. ledna 2016, kterým se schvaluje bifenyl-2-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 4, 6 a 13 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 1 - PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY | Článek 105 (bývalý článek 85 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/104 ze dne 27. ledna 2016 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro menšinové druhy přežvýkavců určené k výkrmu a mléčné produkci (držitel povolení Prosol S.p.A.) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 1 - PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY | Článek 104 (bývalý článek 84 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/103 ze dne 27. ledna 2016 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 1 - PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY | Článek 103 (bývalý článek 83 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/102 ze dne 19. ledna 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 1 - PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY | Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ze dne 26. října 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (Úř. věst. L 21, 28.1.2016)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ze dne 26. října 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 1 - PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY | Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/100 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se specifikuje postup společného rozhodování, pokud jde o žádost o některá obezřetnostní svolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/99 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o stanovení běžného fungování kolegií orgánů dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 ze dne 16. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění)Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/96 ze dne 20. ledna 2016 o změně nařízení (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/95 ze dne 20. ledna 2016 o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/94 ze dne 20. ledna 2016 o zrušení některých aktů schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/93 ze dne 20. ledna 2016 o zrušení některých aktů schengenského acquis
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VI - DOPRAVA#Článek 93 (bývalý článek 73 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/92 ze dne 26. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/91 ze dne 26. ledna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/90 ze dne 26. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Ukrajiny, na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VI - DOPRAVA#Článek 90 (bývalý článek 70 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/89 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 5 - POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE | Článek 89 (bývalý článek 32 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 5 - POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE | Článek 88 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 5 - POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE | Článek 87 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/86 ze dne 25. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 4 - JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH | Článek 86
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/85 ze dne 25. ledna 2016, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2015/2334
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 4 - JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH | Článek 85 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/84 ze dne 20. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ternera de Aliste (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 4 - JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH | Článek 84
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/83 ze dne 19. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Granada Mollar de Elche/Granada de Elche (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 4 - JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH | Článek 83 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/82 ze dne 19. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asparago di Cantello (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 4 - JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH | Článek 82 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/81 ze dne 19. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 3 - JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH | Článek 81 (bývalý článek 65 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/80 ze dne 13. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 80
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/79 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/78 ze dne 22. ledna 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 78 (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/76 ze dne 22. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 76
Nařízení Komise (EU) 2016/75 ze dne 21. ledna 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 75 (bývalý článek 60 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/74 ze dne 22. ledna 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 74 (bývalý článek 66 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (EU) 2016/73 ze dne 18. ledna 2016, kterým se na rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 73
Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 72 (bývalý čl. 64 odst. 1 Smlouvy o ES a bývalý článek 3 Smlouvy o EU)
Oprava nařízení Komise (EU) 2016/71 ze dne 26. ledna 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-methylcyklopropen, flonikamid, flutriafol, kyselinu indolyloctovou, kyselinu indolylmáselnou, pethoxamid, pirimikarb, prothiokonazol a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 20, 27.1.2016)
Nařízení Komise (EU) 2016/71 ze dne 26. ledna 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-methylcyklopropen, flonikamid, flutriafol, kyselinu indolyloctovou, kyselinu indolylmáselnou, pethoxamid, pirimikarb, prothiokonazol a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 71 (bývalý článek 36 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 70
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/69 ze dne 21. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 69
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/68 ze dne 21. ledna 2016 o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 68
Nařízení Komise (EU) 2016/67 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorthalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamokarb, prothiokonazol, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 67 (bývalý článek 61 Smlouvy o ES a bývalý článek 29 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 4 - KAPITÁL A PLATBY | Článek 66 (bývalý článek 59 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 4 - KAPITÁL A PLATBY | Článek 65 (bývalý článek 58 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 4 - KAPITÁL A PLATBY | Článek 64 (bývalý článek 57 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 4 - KAPITÁL A PLATBY | Článek 63 (bývalý článek 56 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/62 ze dne 20. ledna 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. ledna 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 3 - SLUŽBY | Článek 62 (bývalý článek 55 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/61 ze dne 20. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2016/60 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/59 ze dne 19. ledna 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. ledna 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/58 ze dne 19. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/57 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Minnesota (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 3 - SLUŽBY | Článek 57 (bývalý článek 50 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/56 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v roztíratelných tucích (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 3 - SLUŽBY | Článek 56 (bývalý článek 49 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/55 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 2 - PRÁVO USAZOVÁNÍ | Článek 55 (bývalý článek 294 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/54 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení gama-glutamyl-valyl-glycinu na seznam aromatických látek Unie (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 2 - PRÁVO USAZOVÁNÍ | Článek 54 (bývalý článek 48 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/53 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diethofenkarb, mesotrion, metosulam a pirimifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 2 - PRÁVO USAZOVÁNÍ | Článek 53 (bývalý článek 47 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 2 - PRÁVO USAZOVÁNÍ | Článek 52 (bývalý článek 46 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 2 - PRÁVO USAZOVÁNÍ | Článek 51 (bývalý článek 45 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/50 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 2 - PRÁVO USAZOVÁNÍ | Článek 50 (bývalý článek 44 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 2 - PRÁVO USAZOVÁNÍ | Článek 49 (bývalý článek 43 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/48 ze dne 18. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 1 - PRACOVNÍCI | Článek 48 (bývalý článek 42 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/47 ze dne 18. ledna 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 1 - PRACOVNÍCI | Článek 47 (bývalý článek 41 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/46 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 1 - PRACOVNÍCI | Článek 46 (bývalý článek 40 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/45 ze dne 18. ledna 2016, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | KAPITOLA 1 - PRACOVNÍCI | Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (Úř. věst. L 12, 19.1.2016)
Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011
Konsolidované znení Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#KAPITOLA 2 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#ODDÍL 2 - USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ POLITICE#Článek 43
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/42 ze dne 15. ledna 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (oznámeno pod číslem C(2016) 209) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 42 (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/41 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2016) 41) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/40 ze dne 15. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/39 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 39 (bývalý článek 33 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/38 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o maximální strop záloh na podporu investic a inovací v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 38 (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/36 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 3 - ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/35 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 3 - ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | Článek 35 (bývalý článek 29 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 3 - ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/33 ze dne 14. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 2 - SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH | Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/32 ze dne 14. ledna 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2015/82 z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli
Nařízení Rady (EU) 2016/31 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Konsolidované znení Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#KAPITOLA 2 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#ODDÍL 1 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ#Článek 31 (bývalý článek 23 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 1 - CELNÍ UNIE | Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/30 ze dne 13. ledna 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 4. ledna 2016 do 8. ledna 2016 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 1 - CELNÍ UNIE | Článek 30 (bývalý článek 25 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/29 ze dne 13. ledna 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 4. do 8. ledna 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Konsolidované znení Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#KAPITOLA 2 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#ODDÍL 1 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ#Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Článek 29 (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/28 ze dne 13. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Článek 28 (bývalý článek 23 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/27 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/1717 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (ECB/2016/27)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA I - VNITŘNÍ TRH | Článek 27 (bývalý článek 15 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o nonylfenol ethoxyláty (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA I - VNITŘNÍ TRH | Článek 26 (bývalý článek 14 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/25 ze dne 12. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE#Článek 25 (bývalý článek 22 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/24 ze dne 8. ledna 2016, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum a muškátového oříšku z Indie a muškátového oříšku z Indonésie a mění nařízení (ES) č. 669/2009 a (EU) č. 884/2014 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 24 (bývalý článek 21 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/23 ze dne 11. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 23 (bývalý článek 20 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE#Článek 22 (bývalý článek 19 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 21 (bývalý článek 18 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/20 ze dne 8. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 20 (bývalý článek 17 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/19 ze dne 8. ledna 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 4. ledna 2016 do 5. ledna 2016 v rámci celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 19 (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/16 ze dne 7. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 16 (bývalý článek 286 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/15 ze dne 7. ledna 2016, kterým se schvaluje program Bývalé jugoslávské republiky Makedonie pro tlumení salmonel u nosnic a mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii na seznamu třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet konzumní vejce (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 15 (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/14 ze dne 6. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 14 (bývalý článek 16 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/13 ze dne 6. ledna 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 13
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/12 ze dne 6. ledna 2016, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 4, 7.1.2016)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/12 ze dne 6. ledna 2016, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY#HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ#Článek 12 (bývalý čl. 153 odst. 2 Smlouvy o ES)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 11 (bývalý článek 6 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/10 ze dne 5. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znení Smlouvy o Evropské unii#HLAVA II - USTANOVENÍ O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH#Článek 10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 10
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/9 ze dne 5. ledna 2016 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 9
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/8 ze dne 5. ledna 2016, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2017 o samostatné výdělečné činnosti (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 8 (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA II - PODPORA VÝVOJE V OBLASTI JADERNÉ ENERGIE | KAPITOLA I - Rozvoj výzkumu | Článek 7
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY#HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE#Článek 6
Nařízení Komise (EU) 2016/5 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění hlavních požadavků na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY#HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE#Článek 5
Nařízení Komise (EU) 2016/4 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE | Článek 4
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE | Článek 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2 ze dne 4. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | PŘÍLOHA II ZÁMOŘSKÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA NĚŽ SE VZTAHUJE ČÁST ČTRVTÁ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE | Článek 2
Nařízení Komise (EU) 2016/1 ze dne 3. prosince 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, boskalid, kyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiokarbamáty, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebukonazol, tebufenpyrad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE
Zavřít
MENU