Předpisy EU - rok 2015

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Andorra č. 1/2015 ze dne 11. prosince 2015, kterým se nahrazuje dodatek k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Andorrským knížectvím o definici pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a o metodách správní spolupráce [2015/2468]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2462 ze dne 30. října 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2461 ze dne 30. října 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2460 ze dne 23. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (oznámeno pod číslem C(2015) 9818) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2459 ze dne 23. prosince 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2456 ze dne 23. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2455 ze dne 21. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2454 ze dne 23. prosince 2015, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2452 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2451 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony a struktury zveřejňování specifických informací orgány dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2015/2449 ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2015/2448 ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2444 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví standardní požadavky na předkládání vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz členskými státy pro financování Unií a kterým se ruší rozhodnutí 2008/425/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 9192) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2442 ze dne 22. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/2441 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 27 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 ze dne 22. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov určitých druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2437 ze dne 14. prosince 2015 o uzavření jménem Evropské unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Komisí na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) o členství Unie v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 336 ze dne 23.12.2015)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2433 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 9168) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2431 ze dne 21. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2430 ze dne 21. prosince 2015, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2015/1334
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2429 ze dne 10. prosince 2015, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2428 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a prováděcí rozhodnutí 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje dále uplatňovat opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2427 ze dne 21. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2426 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2425 ze dne 21. prosince 2015, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních amířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1325
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. L 341, 24.12.2015)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. L 341 ze dne 24.12.2015)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. L 341 ze dne 24.12.2015)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2423 ze dne 16. prosince 2015 o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2420 ze dne 12. října 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 340, 24.12.2015)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2420 ze dne 12. října 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2418 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2417 ze dne 17. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 9191)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416 ze dne 17. prosince 2015, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2015) 9185)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2412 ze dne 18. prosince 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2411 ze dne 18. prosince 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2410 ze dne 18. prosince 2015, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2409 ze dne 18. prosince 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2408 ze dne 18. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2407 ze dne 18. prosince 2015, kterým se obnovuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Itálie
Nařízení Komise (EU) 2015/2406 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 1 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2405 ze dne 18. prosince 2015 o otevření a správě celních kvót EU pro zemědělské produkty pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2404 ze dne 16. prosince 2015 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2015 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2015/1801
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby (Úř. věst. L 333, 19.12.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2402 ze dne 12. října 2015, kterým se přezkoumávají harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 ze dne 2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2396 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1008/EU, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2395 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2010/99/EU, kterým se Litevské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2394 ze dne 8. prosince 2015 o postoji, který mají členské státy zaujmout jménem Evropské unie, pokud jde o rozhodnutí o úlohách a úkolech Eurocontrolu a o centralizovaných službách, která má přijmout Stálá komise Eurocontrolu
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/2393 ze dne 8. prosince 2015, kterým se mění jednací řád Rady
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2391 ze dne 17. prosince 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2390 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. prosince 2015 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2389 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2388 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2387 ze dne 17. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/2386 ze dne 17. prosince 2015, kterým se zavádí celní evidence dovozu tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2385 ze dne 17. prosince 2015, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Ruské federace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384 ze dne 17. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Brazílie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2383 ze dne 17. prosince 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2382 ze dne 17. prosince 2015 o povolení přípravku z alfa-galaktosidázy (EC 3.2.1.22) ze Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Aspergillus niger (CBS 120604) jako doplňkové látky pro nosnice a nosnice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Kerry Ingredients and Flavours) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2381 ze dne 17. prosince 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2380 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2379 ze dne 16. prosince 2015, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a od prováděcího nařízení (EU) 2015/2081, od nařízení (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2016 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2016 v odvětví cukru a isoglukosy mimo rámec kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2378 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012
Směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2372 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá pátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2015) 8215)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2371 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2015) 8214)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2369 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2015) 8191)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2368 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá sedmá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2015) 8189)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2359 ze dne 16. prosince 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2353 ze dne 16. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2352 ze dne 16. prosince 2015, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2351 ze dne 14. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2350 ze dne 16. prosince 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2349 ze dne 10. prosince 2015, kterým se Maďarsku povoluje uplatnit opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2348 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2347 ze dne 15. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2346 ze dne 15. prosince 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2344 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o měny s omezeními dostupnosti likvidních aktiv v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2343 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 5 a 7 a mezinárodní účetní standardy 19 a 34 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2341 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2339 ze dne 11. prosince 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblastech NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/2338 ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na letové zapisovače, zařízení pro určení polohy pod vodou a systémy sledování letadel
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2335 ze dne 14. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2334 ze dne 14. prosince 2015 o zahájení soukromého skladování vepřového masa a stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2333 ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2328 ze dne 11. prosince 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. listopadu 2015 do 30. listopadu 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července 2016 do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2327 ze dne 11. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2326 ze dne 11. prosince 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2325 ze dne 11. prosince 2015, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2324 ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady 1342/2008, pokud jde o vymezení skupin lovných zařízení v některých zeměpisných oblastech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2323 ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2322 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2321 ze dne 8. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2320 ze dne 8. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2319 ze dne 8. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2318 ze dne 8. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2317 ze dne 8. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2316 ze dne 8. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2315 ze dne 8. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) 2015/2314 ze dne 7. prosince 2015, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2015/2313 ze dne 30. listopadu 2015 o rozdělení rybolovných práv na základě prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2312 ze dne 30. listopadu 2015 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2311 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě (oznámeno pod číslem C(2015) 8585) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2310 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2308 ze dne 10. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2307 ze dne 10. prosince 2015 o povolení menadion bisulfitu sodného a menadion nikotinamid bisulfitu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2306 ze dne 10. prosince 2015 o povolení L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2305 ze dne 10. prosince 2015 o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odstavená selata a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Huvepharma NV) (Úř. věst. L 326, 11.12.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2305 ze dne 10. prosince 2015 o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odstavená selata a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2304 ze dne 10. prosince 2015 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov krůt (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2301 ze dne 8. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu do Mexika a do Spojených států amerických, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o zápis Mexika na seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 8556) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/2298 ze dne 26. listopadu 2015 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/955 (EUTM Mali/3/2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2297 ze dne 9. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2296 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1366/2014, kterým se pro rok 2015 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2295 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o seznamy schválených potravinářských zařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2294 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2293 ze dne 4. prosince 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2287 ze dne 8. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2286 ze dne 8. prosince 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Belokranjska pogača (ZTS))
Nařízení Komise (EU) 2015/2285 ze dne 8. prosince 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o některé požadavky týkající se živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, a příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2284 ze dne 25. listopadu 2015 o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státní podpory a informační listy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2280 ze dne 7. prosince 2015 o schválení účinného alternátoru DENSO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2278 ze dne 4. prosince 2015, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Brémy, Hesensko a Dolní Sasko v Německu jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2015) 8462) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2275 ze dne 7. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2274 ze dne 7. prosince 2015 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2273 ze dne 7. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2272 ze dne 7. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) 2015/2271 ze dne 3. prosince 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblasti V plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2015/2270 ze dne 3. prosince 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2015/2269 ze dne 3. prosince 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2268 ze dne 24. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Drniški pršut (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2267 ze dne 24. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2266 ze dne 24. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asperges du Blayais (CHZO))
Oprava nařízení Rady (EU) 2015/2265 ze dne 7. prosince 2015 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018 (Úř. věst. L 322, 8.12.2015)
Oprava nařízení Rady (EU) 2015/2265 ze dne 7. prosince 2015 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018 (Úř. věst. L 322, 8.12.2015)
Nařízení Rady (EU) 2015/2265 ze dne 7. prosince 2015 o otevření a způsbu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/2264 ze dne 3. prosince 2015, kterým se prodlužují a postupně zrušují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2259 ze dne 4. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2258 ze dne 4. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o dovoz a tranzit jednotlivých zásilek obsahujících méně než 20 jednotek drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat uvedené drůbeže (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2257 ze dne 4. prosince 2015 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Кайсерован врат Тракия“ (Kayserovan vrat Trakiya) (ZTS))
Nařízení Komise (EU) 2015/2256 ze dne 4. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1983/2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnných (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2255 ze dne 2. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2254 ze dne 2. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2253 ze dne 2. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2252 ze dne 30. září 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/288, pokud jde o dobu nepřípustnosti žádostí o podporu z Evropského námořního a rybářského fondu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2249 ze dne 3. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2247 ze dne 3. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2246 ze dne 3. prosince 2015, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se systému registračních čísel používaného pro rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací a informací poskytovaných ve standardních výpisech z rejstříku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2245 ze dne 3. prosince 2015, kterým se po dvou sté třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2244 ze dne 3. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/2243 ze dne 1. prosince 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2015/2242 ze dne 1. prosince 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/2241 ze dne 1. prosince 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2239 ze dne 2. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypů H5N1 a H5N2 ve Francii (oznámeno pod číslem C(2015) 8755) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2235 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2234 ze dne 2. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2233 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky haloxyfop-P (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2232 ze dne 2. prosince 2015, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2015 ve všech vinařských oblastech Dánska, Nizozemska, Švédska a Spojeného království
Nařízení Komise (EU) 2015/2231 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16 a 38 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2230 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2229 ze dne 29. září 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2225 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/657/EU, pokud jde o jejich dobu použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2015) 8335) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2223 ze dne 1. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2222 ze dne 1. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů, schvalování souladu a obsah roční účetní závěrky (Úř. věst. L 316, 2.12.2015)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2222 ze dne 1. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů, schvalování souladu a obsah roční účetní závěrky (Úř. věst. L 316, 2.12.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2222 ze dne 1. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů, schvalování souladu a obsah roční účetní závěrky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2216 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2207 ze dne 30. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2206 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2204 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2203 ze dne 25. listopadu 2015 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2202 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2015/37)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2199 ze dne 27. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2198 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka reskalur a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2197 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2196 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Torta del Casar (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 ze dne 9. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2015/2192 ze dne 10. listopadu 2015 o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2191 ze dne 10. listopadu 2015 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví formát pro předkládání a zpřístupňování informací o tabákových výrobcích (oznámeno pod číslem C (2015) 8162) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2185 ze dne 26. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2184 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví společný formát pro oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní (oznámeno pod číslem C (2015) 8087) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2180 ze dne 25. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2179 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho korejského vývozce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vývozce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vývozce (Úř. věst. L 309, 26.11.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2179 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho korejského vývozce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vývozce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vývozce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2178 ze dne 25. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2175 ze dne 24. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2174 ze dne 24. listopadu 2015 o orientačním přehledu environmentálního zboží a služeb, formátu pro předávání údajů pro evropské environmentální hospodářské účty a o způsobu zpracování, struktuře a periodicitě zpráv o kvalitě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2173 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 11 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2171 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3:1 (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2114 ze dne 23. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/2113 ze dne 23. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16 a 41 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2112 ze dne 23. listopadu 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 251/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o úpravu datových souborů po revizi klasifikace produkce podle činností (CPA) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2111 ze dne 12. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Echalote d'Anjou (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2110 ze dne 12. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mojama de Barbate (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2109 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2107 ze dne 20. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2106 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2105 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flumetralin jako látka, která se má nahradit, a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2104 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2102 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2099 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU substrátům, pomocným půdním látkám a mulči (oznámeno pod číslem C(2015) 7891) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2095 ze dne 19. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2094 ze dne 19. listopadu 2015 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2015 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2093 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2092 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2089 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Směrnice Komise (EU) 2015/2087 ze dne 18. listopadu 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2086 ze dne 18. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2085 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka mandestrobin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2084 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flupyradifuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2083 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Tanacetum vulgare L. jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2082 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Arctium lappa L. jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2080 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Ukrajiny a odstranění celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2079 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2078 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2077 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2076 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/2075 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, desmedifam, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin a fenmedifam v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 302, 19.11.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/2075 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, desmedifam, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin a fenmedifam v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2074 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) 2015/2073 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, ve vodách Unie oblasti IIa, v části oblasti IIIa, jež nespadá pod Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Rady (EU) 2015/2072 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1221/2014 a (EU) 2015/104
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2070 ze dne 17. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2069 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrogenuhličitan sodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2068 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát štítků výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2065 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2064 ze dne 17. listopadu 2015 o změně nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o solární sklo určené ke zpracování v režimu přepracování pod celním dohledem (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2063 ze dne 17. listopadu 2015 o udělení neomezeného bezcelního přístupu na rok 2016 pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2062 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „sisapronil“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2061 ze dne 4. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oberlausitzer Biokarpfen (CHZO))
Směrnice Rady (EU) 2015/2060 ze dne 10. listopadu 2015, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2057 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se prodlužuje doba použitelnosti prováděcího rozhodnutí 2013/413/EU, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem C(2015) 7793)
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2056 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2009/563/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2015) 7781) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2055 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se stanoví podmínky pro stanovení programu nouzového očkování skotu proti nodulární dermatitidě v Řecku a kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 (oznámeno pod číslem C(2015) 7671) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2054 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2053 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2051 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/730/SZBP na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2048 ze dne 16. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2047 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky esfenvalerát jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2046 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Artemisia absinthium L. jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2045 ze dne 13. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Janu siers (ZTS))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2044 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se provádí článek 13 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2043 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2038 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Korejské republiky pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2034 ze dne 13. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2033 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 2,4-D a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2032 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1089, pokud jde o rozpočtové stropy na rok 2015 platné pro některé režimy přímých podpor pro Spojené království
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2031 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1918/2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska
Nařízení Komise (EU) 2015/2030 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2026 ze dne 12. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2022, ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2015) 7669) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2019 ze dne 11. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2018 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2017 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o upravené faktory k výpočtu kapitálového požadavku k měnovému riziku v případě měn vázaných na euro v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2016 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o akciový index pro symetrickou úpravu standardního akciového kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2015 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy týkající se postupů pro posuzování externích úvěrových hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2014 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a šablony pro předkládání informací orgánu dohledu nad skupinou a pro výměnu informací mezi orgány dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2013 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2012 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro rozhodování o uložení, výpočtu a zrušení navýšení kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2010 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1708/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2008 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2004 ze dne 10. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/2003 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2001 ze dne 9. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2000 ze dne 9. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 546/2003, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 952/2006, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1296/2008, (EU) č. 1272/2009, (EU) č. 738/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 a (EU) č. 511/2012, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1999 ze dne 9. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 165/2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1997 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2015) 7534) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1996 ze dne 6. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1995 ze dne 3. listopadu 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1992 ze dne 5. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1991 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1988 ze dne 22. října 2015 o podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé jménem Unie
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Úř. věst. L 296, 12.11.2015)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Úř. věst. L 296, 12.11.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1985 ze dne 4. listopadu 2015 podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 týkající se papírových kapesníků s protivirovým účinkem napuštěných kyselinou citronovou (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1983 ze dne 4. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1982 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se schvaluje hexaflumuron jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1981 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se schvaluje formaldehyd uvolněný z dimorfolinomethanu jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 6 a 13 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1980 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1979 ze dne 28. srpna 2015, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1978 ze dne 28. srpna 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o způsoby použití článku 8 uvedené v příloze VI zmíněného nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1977 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1976 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1975 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1974 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1973 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1972 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1971 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a kterým se ruší nařízení Komise (ES) č. 1848/2006
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1968 ze dne 3. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1964 ze dne 30. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1963 ze dne 30. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1962 ze dne 28. října 2015 o změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky
Nařízení Rady (EU) 2015/1961 ze dne 26. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/104, pokud jde o některá rybolovná práva
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1957 ze dne 29. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/1955 ze dne 29. října 2015, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1954 ze dne 29. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1953 ze dne 29. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrotechnické oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Japonska, Korejské republiky, Ruské federace a Spojených států amerických (Úř. věst. L 284, 30.10.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1953 ze dne 29. října 2015, o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrotechnické oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Japonska, Korejské republiky, Ruské federace a Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1952 ze dne 29. října 2015, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 na dovoz drátu z molybdenu obsahujícího nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm, pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz drátu z molybdenu obsahujícího nejméně 97 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 4,0 mm, ale nepřesahuje 11,0 mm, pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1951 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) 2015/1950 ze dne 26. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblastech VI, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblasti Vb, v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1949 ze dne 29. října 2015, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení Rady (EU) 2015/1948 ze dne 29. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1947 ze dne 1. října 2015 o uzavření Protokolu, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, jménem Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1944. ze dne 28. října 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/807/EU o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1943 ze dne 27. října 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2015) 7330) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1941 ze dne 28. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1940 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií v některých nezpracovaných obilovinách a ustanovení o monitorování a předkládání zpráv (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1939 ze dne 9. října 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Latvijas lielie pelekie zirni (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1935 ze dne 27. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1934 ze dne 27. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) 2015/1933 ze dne 27. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v kakaové vláknině, banánových lupíncích, doplňcích stravy, sušených bylinách a sušeném koření (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1932 ze dne 26. října 2015, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006 pro olivový olej pocházející z Tuniska až do konce kvótového roku 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1931 ze dne 23. října 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Huile d'olive de Nice (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1930 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o kritéria pro určení úrovně finančních oprav a pro použití paušální sazby finančních oprav, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 665/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1928 ze dne 23. října 2015, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1927 ze dne 26. října 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1926 ze dne 26. října 2015, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (EUNAVFOR MED)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1924 ze dne 26. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1923 ze dne 26. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1922 ze dne 26. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1921 ze dne 26. října 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1920 ze dne 26. října 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Nařízení Rady (EU) 2015/1919 ze dne 26. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1918 ze dne 22. října 2015, kterým se zřizuje systém správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (oznámeno pod číslem C(2015) 7132) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1912 ze dne 23. října 2015 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce října 2015 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1911 ze dne 23. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1910 ze dne 21. října 2015, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro guazatin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1907 ze dne 22. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1906 ze dne 22. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1905 ze dne 22. října 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokud jde o zkoušení obsahu dioxinů v olejích, tucích a výrobcích z nich získaných (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1904 ze dne 20. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2015/1903 ze dne 20. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1901 ze dne 20. října 2015, kterým se stanoví pravidla pro osvědčení a vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu do Unie a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/56/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 7013) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1899 ze dne 21. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1898 ze dne 21. října 2015 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1897 ze dne 21. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2056/2001, pokud jde o povinnost vykládky
Nařízení Komise (EU) 2015/1896 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2015/1895 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1888 ze dne 20. října 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. října 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1887 ze dne 20. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1886 ze dne 20. října 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1885 ze dne 20. října 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4-D, acibenzolar-s-methyl, amitrol, bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, esfenvalerát, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), glyfosát, iprovalikarb, isoproturon, lambda-cyhalothrin, metalaxyl-M, metsulfuron-methyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-ethyl, thiabendazol, thifensulfuron-methyl a triasulfuron (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1884 ze dne 20. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v těchto zemích (Úř. věst. L 276, 21.10.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1884 ze dne 20. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v těchto zemích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1883 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2015/1882 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2015/1881 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2015/1880 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2015/1879 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1868 ze dne 19. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1867 ze dne 19. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 494/2002, pokud jde o povinnost vykládky úlovků
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2015/1866 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, pokud jde o registr sbírek, monitorování dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1865 ze dne 7. října 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cipolla bianca di Margherita (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1864 ze dne 6. října 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Παφίτικο Λουκάνικο (Pafitiko Loukaniko) (CHZO))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1863 ze dne 18. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1862 ze dne 18. října 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) 2015/1861 ze dne 18. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1859 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2015 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1858 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2016 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1857 ze dne 16. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1854 ze dne 15. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 ze dne 15. října 2015 o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1851 ze dne 15. října 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o období smluvního skladování a o výši podpory poskytované pro soukromé skladování sušeného odstředěného mléka
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 271, 16.10.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1848 ze dne 5. října 2015 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1847 ze dne 14. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1846 ze dne 14. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz válcovaného drátu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1845 ze dne 14. října 2015, kterým se pro účetní období Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) 2016 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1844 ze dne 13. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění Kjótského protokolu po roce 2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1843 ze dne 6. října 2015, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1842 ze dne 9. října 2015 o technických specifikacích pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků ke kouření (oznámeno pod číslem C (2015) 6729) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1841 ze dne 13. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1840 ze dne 7. října 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Istarski pršut/Istrski pršut (CHOP))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1839 ze dne 14. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro Řecko
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1838 ze dne 12. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/391/SZBP na podporu praktického provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1836 ze dne 12. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1835 ze dne 12. října 2015, kterým se vymezuje statut, sídlo a způsob fungování Evropské obranné agentury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1834 ze dne 12. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1833 ze dne 12. října 2015, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Komise (EU) 2015/1832 ze dne 12. října 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o erythritol (E 968) jako látku zvýrazňující chuť v ochucených nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1831 ze dne 7. října 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1830 ze dne 8. července 2015, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829 ze dne 23. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Nařízení Rady (EU) 2015/1828 ze dne 12. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1822 ze dne 9. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1821 ze dne 9. října 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie, a kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 861/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1820 ze dne 9. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „diethylenglykolmonoethylether“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1816 ze dne 8. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1815 ze dne 8. října 2015, kterým se po dvousté třicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1803 ze dne 7. října 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1802 ze dne 7. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1801 ze dne 7. října 2015 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2015 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1800 ze dne 6. října 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1799 ze dne 5. října 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1798 ze dne 2. července 2015, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2015/1797 ze dne 7. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1794 ze dne 6. října 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a směrnice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokud jde o námořníky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1793 ze dne 6. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)
Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1786 ze dne 6. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1785 ze dne 5. října 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1784 ze dne 2. října 2015, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení oblasti Spojeného království Severní Irsko za úředně prostou brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2015) 6630) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1783 ze dne 1. října 2015, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko (oznámeno pod číslem C(2015) 6643) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1782 ze dne 5. října 2015, kterým se zrušuje společný postoj 2004/487/SZBP o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii a mění společný postoj 2008/109/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1781 ze dne 5. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1780 ze dne 5. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1779 ze dne 5. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 ze dne 25. června 2015, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany oblastí útesů ve vodách spadajících pod svrchovanost Dánska v Baltském moři a Kattegatu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1777 ze dne 5. října 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2015/1776 ze dne 5. října 2015, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1775 ze dne 6. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 737/2010 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1771 ze dne 2. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1770 ze dne 29. září 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Laguiole (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1765 ze dne 30. září 2015, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkové země Bádensko-Württembersko v Německu a regionu Valle d'Aosta v Itálii jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2015) 6572) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1764 ze dne 1. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1763 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1762 ze dne 1. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1761 ze dne 1. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005, pokud jde o zprávy a poplatky referenčních laboratoří Společenství a laboratoře uvedené v příloze II (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1760 ze dne 1. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky p-mentha-1,8-dien-7-al ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1759 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje glutaraldehyd jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 2, 3, 4, 6, 11 a 12 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1758 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje folpet jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 7 a 9 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1757 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje folpet jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 6 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1756 ze dne 21. září 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Citron de Menton (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2015/1755 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1754 ze dne 6. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 285, 30.10.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1754 ze dne 6. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1752 ze dne 29. září 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 6519) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1749 ze dne 30. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1748 ze dne 30. září 2015, kterým se pro rok podání žádosti 2015 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1747 ze dne 30. září 2015, kterým se opravuje příloha nařízení (EU) č. 26/2011 o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1746 ze dne 30. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 750/2014 a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1745 ze dne 30. září 2015 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1744 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Limone di Siracusa (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1743 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Ovos Moles de Aveiro (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1742 ze dne 29. září 2015, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1741 ze dne 29. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1740 ze dne 29. září 2015, kterým se po dvou sté třicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2015/1739 ze dne 28. září 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití vinanu železitého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1738 ze dne 21. září 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lički krumpir (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1737 ze dne 28. září 2015, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1735 ze dne 24. září 2015 o přesném umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu balení cigaret prodávaném v sáčku (oznámeno pod číslem C (2015) 6455) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1733 ze dne 28. září 2015, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 8. do 14. září 2015 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1732 ze dne 28. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1731 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje medetomidin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1730 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje peroxid vodíku jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1729 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje sorbát draselný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1728 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje IPBC jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 13
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1727 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2 a 4 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1726 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 13 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1725 ze dne 28. září 2015, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro ethyl-lauroyl-argininát (E 243) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1724 ze dne 23. září 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Silter (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1723 ze dne 22. září 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1722 ze dne 22. září 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1721 ze dne 22. září 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1720 ze dne 14. září 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Γαλανό Μϵταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1719 ze dne 25. září 2015 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce září 2015 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1718 ze dne 25. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1717 ze dne 23. září 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Noix du Périgord (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1716 ze dne 23. září 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Olive de Nice (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2015/1715 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES VII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1714 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1713 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách Unie oblastí IIa a IV; ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí Vb a VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1712 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VI a VII, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti Vb; v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV, jakož i v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/1711 ze dne 17. září 2015, kterým se na rok 2015 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1612 ze dne 23. září 2015, kterým se mění rozhodnutí 2008/961/ES o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek (oznámeno pod číslem C(2015) 6369) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1611 ze dne 24. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1610 ze dne 24. září 2015, kterým se schvaluje Pythium oligandrum kmen M1 jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 10 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1609 ze dne 24. září 2015, kterým se schvaluje propikonazol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 7 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1608 ze dne 24. září 2015, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu kaprinovou, parafinový olej (CAS 64742-46-7), parafinový olej (CAS 72623-86-0), parafinový olej (CAS 8042-47-5), parafinový olej (CAS 97862-82-3), polysulfid vápenatý a močovinu v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1607 ze dne 24. září 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1606 ze dne 23. září 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1605 ze dne 12. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1569/2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1604 ze dne 12. června 2015, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o prvky související s prospekty a inzeráty (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/1599 ze dne 10. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2015/30)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1598 ze dne 23. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1597 ze dne 23. září 2015, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, pokud jde o lhůtu platby první splátky zálohy, jež má být vyplacena organizacím přijímajícím podporu v Řecku v souvislosti s pracovními programy v odvětví olivového oleje a stolních oliv v roce 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1596 ze dne 21. září 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Montes de Toledo (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1595 ze dne 21. září 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Zgornjesavinjski želodec (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1594 ze dne 21. září 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Rocamadour (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2015/1593 ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách Faerských ostrovů plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/1592 ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti V; a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/1591 ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X, ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 a v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/1590 ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV a v mezinárodních vodách oblasti ochrany okouníků plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1580 ze dne 22. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1579 ze dne 9. září 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Baranjski kulen (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1578 ze dne 9. září 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melón de Torre Pacheco–Murcia (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1577 ze dne 9. září 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Patata novella di Galatina (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1576 ze dne 6. července 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy, a nařízení (ES) č. 436/2009, pokud jde o zaznamenávání těchto postupů do evidenčních knih v odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1567 ze dne 21. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1565 ze dne 14. září 2015, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1564 ze dne 18. září 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2016, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1563 ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. září 2015 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 413/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1562 ze dne 18. září 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2016 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1561 ze dne 18. září 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2016 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1560 ze dne 18. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1559 ze dne 18. září 2015 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1558 ze dne 22. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 o srovnávací přehled ukazatelů pro uplatňování záruky EU
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1557 ze dne 13. července 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 o statistice plodin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1556 ze dne 11. června 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro přechodné zacházení s akciovými expozicemi v rámci přístupu IRB (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555 ze dne 28. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu ze strany institucí v souladu s článkem 440 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1554 ze dne 11. září 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na metody dozoru a diagnostické metody (oznámeno pod číslem C(2015) 6188) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1553 ze dne 17. září 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1552 ze dne 17. září 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1551 ze dne 17. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1550 ze dne 17. září 2015, kterým se pro hospodářské roky 2015/16 a 2016/17 stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru kódu KN 1701 v rámci preferenčních dohod
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 ze dne 17. září 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015 a v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1548 ze dne 17. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (EU) 2015/1547 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblastí IIa, IIIa a IV – ve vodách Unie oblastí řízení smačků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 – plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/1546 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách Unie subdivizí 22–31 plavidly plujícími pod vlajkou Finska
Nařízení Komise (EU) 2015/1545 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1544 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1543 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti V; v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1542 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1541 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách Unie oblastí IIa a IV; ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí Vb a VI plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1540 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu krabů rodu Chionoecetes ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1539 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1538 ze dne 23. června 2015, kterým se pro hospodářské roky 2015/16 a 2016/17 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o dovozní licence, propuštění do volného oběhu a doklad o rafinaci produktů v odvětví cukru kódu KN 1701 v rámci preferenčních dohod, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1537 ze dne 16. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/1536 ze dne 16. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti do souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, kritické úkoly údržby a sledování zachování letové způsobilosti letadla (Úř. věst. L 241, 17.9.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/1536 ze dne 16. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti do souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, kritické úkoly údržby a sledování zachování letové způsobilosti letadla (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1533 ze dne 15. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1532 ze dne 15. září 2015, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Nařízení Komise (EU) 2015/1531 ze dne 11. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu stříbrnice atlantské ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1530 ze dne 11. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu stříbrnice atlantské ve vodách Unie oblastí III a IV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1529 ze dne 11. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů rodu Beryx ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2015/1528 ze dne 11. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2015/1527 ze dne 11. září 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2015/1526 ze dne 11. září 2015, kterým se stanoví zákaz cíleného rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1525 ze dne 9. září 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1524 ze dne 14. září 2015, kterým se mění rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1520 ze dne 14. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1519 ze dne 14. září 2015 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Rady (ES) č. 597/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 ze dne 14. září 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1517 ze dne 11. září 2015, kterým se po dvousté třicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1516 ze dne 10. června 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví paušální sazba pro operace financované z evropských strukturálních a investičních fondů v sektoru výzkumu, vývoje a inovací
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515 ze dne 5. června 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1514 ze dne 14. září 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1512 ze dne 11. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1511 ze dne 10. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1508 ze dne 9. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1507 ze dne 9. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz zasílaný z Indie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie či nikoli
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Úř. věst. L 235, 9.9.2015)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1504 ze dne 7. září 2015, kterým se některým členským státům udělují výjimky týkající se poskytování statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice (oznámeno pod číslem C(2015) 6105) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1503 ze dne 8. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Úř. věst. L 235, 9.9.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1500 ze dne 7. září 2015 o některých ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Řecku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1423 (oznámeno pod číslem C(2015) 6221) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1499 ze dne 3. září 2015, kterým se povoluje odchylka požadovaná Belgií pro region Flandry podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2015) 6058)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1498 ze dne 7. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1497 ze dne 20. dubna 2015 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Komisí na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) o členství Unie v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1495 ze dne 4. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1494 ze dne 4. září 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o benzen (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1493 ze dne 3. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1492 ze dne 3. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tylvalosin“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1491 ze dne 3. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „virginiamycin“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1490 ze dne 3. září 2015 o povolení přípravku z karvakrolu, cinnamaldehydu a pryskyřic paprik rodu Capsicum jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Pancosma France S.A.S) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1489 ze dne 3. září 2015 o povolení přípravku z Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 a Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1488 ze dne 2. září 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1487 ze dne 2. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1486 ze dne 2. září 2015 o povolení kanthaxanthinu jako doplňkové látky pro některé kategorie drůbeže, okrasných ryb a okrasných ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1485 ze dne 2. září 2015, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1484 ze dne 1. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1483 ze dne 1. září 2015, kterým se na základě nového absorpčního šetření podle článku 12 nařízení Komise (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1106/2013 ze dne 2. září 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1482 ze dne 31. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Komise (EU) 2015/1480 ze dne 28. srpna 2015, kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší (Úřední věstník Evropské unie L 226 ze dne 29. srpna 2015)
Oprava směrnice Komise (EU) 2015/1480 ze dne 28. srpna 2015, kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší (Úř. věst. L 226, 29.8.2015)
Směrnice Komise (EU) 2015/1480 ze dne 28. srpna 2015, kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1479 ze dne 28. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1476 ze dne 27. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1475 ze dne 27. srpna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 284/2013, pokud jde o přechodná opatření použitelná na postupy týkající se přípravků na ochranu rostlin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1474 ze dne 27. srpna 2015 o použití recyklované teplé vody k odstraňování povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1473 ze dne 26. srpna 2015, kterým se po dvou sté třicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1472 ze dne 26. srpna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1471 ze dne 24. srpna 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Olives noires de Nyons (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1432 ze dne 25. srpna 2015, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko a Litvu (oznámeno pod číslem C(2015) 6031) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1431 ze dne 26. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1430 ze dne 26. srpna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon de Lacaune (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1429 ze dne 26. srpna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Nařízení Komise (EU) 2015/1428 ze dne 25. srpna 2015, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES, a nařízení Komise (EU) č. 1194/2012, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1427 ze dne 25. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1426 ze dne 25. srpna 2015 o povolení přípravku z kyseliny benzoové, thymolu, eugenolu a piperinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional Product) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1425 ze dne 24. srpna 2015, kterým se zakazují rybolovné činnosti pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod vlajkou Chorvatska, Francie, Itálie, Malty a Španělska nebo zaregistrovaná v uvedených zemích, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1424 ze dne 20. srpna 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pomme du Limousin (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1423 ze dne 21. srpna 2015 o některých prozatímních ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Řecku (oznámeno pod číslem C(2015) 6010) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1422 ze dne 24. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1421 ze dne 24. srpna 2015, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1419 ze dne 21. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1418 ze dne 20. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1417 ze dne 20. srpna 2015 o povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm králíků a chovné králíky (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1416 ze dne 20. srpna 2015 o povolení bisulfátu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1415 ze dne 20. srpna 2015 o povolení astaxanthinu jako doplňkové látky pro ryby, korýše a okrasné ryby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1414 ze dne 20. srpna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 136/2012 o povolení bisulfátu sodného jako doplňkové látky pro zvířata v zájmovém chovu a zvířata, která nejsou určena k produkci potravin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1413 ze dne 10. srpna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1409 ze dne 19. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 219, 20.8.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1409 ze dne 19. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1408 ze dne 19. srpna 2015 o povolení DL-methionyl-DL-methioninu jako doplňkové látky pro ryby a korýše (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1407 ze dne 19. srpna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 170/2013, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1405 ze dne 18. srpna 2015 kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu (oznámeno pod číslem C(2015) 5912) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1404 ze dne 18. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1403 ze dne 18. srpna 2015, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1402 ze dne 15. července 2015, kterým se stanoví postoj Evropské unie k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací počítačů v příloze C uvedené dohody (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1401 ze dne 14. července 2015, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1400 ze dne 17. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1399 ze dne 17. srpna 2015 o zamítnutí povolení přípravku Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (dříve Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) jako doplňkové látky pro výkrm skotu, výkrm králíků, výkrm kuřat, selata (odstavená), výkrm prasat, prasnice určené k reprodukci a odchov telat, o zrušení povolení přípravku Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a chovné králice, o změně nařízení (ES) č. 256/2002, (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 255/2005 a (ES) č. 1200/2005 a o zrušení nařízení (ES) č. 166/2008, (ES) č. 378/2009 a prováděcího nařízení (EU) č. 288/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1398 ze dne 14. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1397 ze dne 14. srpna 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky florasulam a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1396 ze dne 14. srpna 2015, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o účinnou látku Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1395 ze dne 13. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1394 ze dne 13. srpna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 470/2014, ve znění nařízení (EU) 2015/588, o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě nového absorpčního šetření podle článku 12 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1393 ze dne 13. srpna 2015, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Καλαμάτα (Kalamata) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1392 ze dne 13. srpna 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka fruktóza a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1391 ze dne 13. srpna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1200/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o koeficienty pro velké dobytčí jednotky a definice ukazatelů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1390 ze dne 13. srpna 2015, kterým se po dvě stě třicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1387 ze dne 12. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1386 ze dne 12. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, pokud jde o vzory prohlášení řídicího subjektu, auditní strategie, výroku auditora a výroční kontrolní zprávy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1385 ze dne 10. srpna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1384 ze dne 10. srpna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1383 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o podmínky způsobilosti v souvislosti s požadavky na identifikaci a registraci zvířat pro účely podpory vázané na produkci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1379 ze dne 11. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1378 ze dne 11. srpna 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání riboflavinů (E 101) a karotenů (E 160a) v sušených bramborových granulích a lupíncích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1376 ze dne 10. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1374 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1373 ze dne 5. srpna 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Huile d'olive de Nyons“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1372 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu (oznámeno pod číslem C(2015) 5715) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1371 ze dne 7. srpna 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 3. do 4. srpna 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006 pro olivový olej pocházející z Tuniska, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence na měsíc srpen 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1370 ze dne 7. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1367 ze dne 4. června 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, pokud jde o přechodná ustanovení pro programy rozvoje venkova na období 2007–2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1365 ze dne 30. dubna 2015 o formátu pro předávání údajů o výdajích na výzkum a vývoj (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1364 ze dne 6. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1363 ze dne 6. srpna 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1362 ze dne 6. srpna 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání oxidu křemičitého (E 551) ve výtažcích z rozmarýnu (E 392) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1361 ze dne 6. srpna 2015 o zrušení konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz některých svíček, svící a obdobných výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady č. 1225/2009
Nařízení Rady (EU) 2015/1360 ze dne 4. srpna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 407/2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1358 ze dne 4. srpna 2015, kterým se mění přílohy XI, XII a XV směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky a minimální normy biologické bezpečnosti, jež se na tyto laboratoře vztahují (oznámeno pod číslem C(2015) 5341) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1356 ze dne 4. srpna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE České republiky, Francie, Kypru, Lichtenštejnska a Švýcarska (oznámeno pod číslem C(2015) 5379) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1355 ze dne 5. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1353 ze dne 3. srpna 2015, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 5290) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1351 ze dne 4. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1350 ze dne 3. srpna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 461/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1349 ze dne 3. srpna 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Jihoafrické republiky na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1348 ze dne 3. srpna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 773/2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1347 ze dne 31. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách Unie subdivizí 22–31 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1343 ze dne 3. srpna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1342 ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění metodika pro klasifikaci produkce podle činností v příloze A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1341 ze dne 12. března 2015 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1340 ze dne 13. července 2015 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1339 ze dne 13. července 2015 o uzavření Změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1338 ze dne 30. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslo C(2015) 5252) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1337 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1336 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1335 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1334 ze dne 31. července 2015, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2015/521
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1332 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1331 ze dne 31. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1330 ze dne 31. července 2015, kterým se po dvou sté třicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2015/1329 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o provozování letadel zapsaných v rejstříku ve třetích zemích leteckými dopravci Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2015/1328 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) 2015/1327 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1326 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1325 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/513
Nařízení Rady (EU) 2015/1324 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1323 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1322 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1318 ze dne 29. července 2015, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko a Lotyšsko (oznámeno pod číslem C(2015) 5378) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1317 ze dne 30. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1316 ze dne 30. července 2015, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o minimální referenční velikost pro zachování zdrojů v případě mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1315 ze dne 30. července 2015, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1314 ze dne 29. července 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1313 ze dne 24. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Artichaut du Roussillon (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1312 ze dne 24. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fesols de Santa Pau (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1311 ze dne 24. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Plate de Florenville (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1310, ze dne 28. července 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status celého území Chorvatska jako prostého nákazy pro herpesvirózu Koi (KHV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1309 ze dne 29. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1308 ze dne 29. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „salicylan hlinitý (zásaditý)“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1307 ze dne 28. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1306 ze dne 28. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV a v mezinárodních vodách oblasti ochrany okouníků plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1305 ze dne 28. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti V; v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1304 ze dne 28. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného ve vodách oblastí VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1303 ze dne 28. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie v oblastech VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1301 ze dne 20. července 2015 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 13241-1:2003+A1:2011 o vratech podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES v Úředním věstníku Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1299 ze dne 28. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1298 ze dne 28. července 2015, kterým se mění přílohy II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1297 ze dne 28. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Traditional Bramley Apple Pie Filling (ZTS)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1296 ze dne 28. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1295 ze dne 27. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka sulfoxaflor a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1288 ze dne 27. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1287 ze dne 23. července 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Soppressata di Calabria (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1286 ze dne 23. července 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pancetta di Calabria (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1285 ze dne 23. července 2015, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Capocollo di Calabria (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2015/1284 ze dne 23. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1283 ze dne 23. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1282 ze dne 23. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1281 ze dne 22. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1280 ze dne 22. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2015/1279 ze dne 22. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1278 ze dne 9. července 2015, kterým se, pokud jde o pokyny, šablony a definice, mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu (Úř. věst. L 205, 31.7.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1278 ze dne 9. července 2015, kterým se, pokud jde o pokyny, šablony a definice, mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1224 ze dne 24. července 2015 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2015 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1223 ze dne 24. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 13-H – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění [2015/2364]
Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1221 ze dne 24. července 2015, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1220 ze dne 24. července 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státech Indiana a Nebraska (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 7. října 2015, kterým se mění rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1207 ze dne 23. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1206 ze dne 23. července 2015 o zastavení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1331/2014, kterým se zavádí celní evidence dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1205 ze dne 23. července 2015 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1202 ze dne 22. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1201 ze dne 22. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky fenhexamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1200 ze dne 22. července 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1199 ze dne 17. července 2015, kterým se Bosna a Hercegovina uznává za prostou Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman a Kotthoff) Davis et al. (oznámeno pod číslem C(2015) 4838)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1193 ze dne 20. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1192 ze dne 20. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka terpenová směs QRD 460 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1191 ze dne 20. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Artemisia vulgaris L. jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1190 ze dne 20. července 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel (Úř. věst. L 193, 21.7.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187 ze dne 27. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva a souprav sestávajících z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1178 ze dne 17. července 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. července 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2016 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1177 ze dne 17. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1176 ze dne 17. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1175 ze dne 15. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, pokud jde o uznání úředního obvodu Gordonia v Jihoafrické republice za prostý Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem C(2015) 4749)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1174 ze dne 14. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1173 ze dne 14. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1172 ze dne 16. července 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. července 2015 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1171 ze dne 16. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1170 ze dne 16. července 2015, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2015 přičítá určité množství převedené v roce 2014
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1169 ze dne 14. července 2015, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2015) 4712) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1167 ze dne 15. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1166 ze dne 15. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky fosforečnan železitý a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1165 ze dne 15. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka halauxifen-methyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1164 ze dne 15. července 2015, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016
Nařízení Komise (EU) 2015/1163 ze dne 15. července 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokud jde o seznam základních položek pro parity kupní síly (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1162 ze dne 15. července 2015, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2015/1161 ze dne 2. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame Piemonte (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1155 ze dne 14. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1154 ze dne 14. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky sulfosulfuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1153 ze dne 14. července 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1152 ze dne 14. července 2015 o povolení tokoferolových extraktů z rostlinných olejů, extraktů s vysokým obsahem tokoferolů z rostlinných olejů (bohatých na delta-tokoferol) a alfa-tokoferolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1151 ze dne 2. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (De Meerlander (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1150 ze dne 1. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Neretvanska mandarina (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1149 ze dne 1. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres (CHOP))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1148 ze dne 14. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1146 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2015
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1145 ze dne 8. července 2015 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1142 ze dne 13. července 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1141 ze dne 13. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Směrnice Komise (EU) 2015/1139 ze dne 13. července 2015, kterou se mění směrnice 2012/9/EU, pokud jde o den jejího provedení a lhůtu pro ukončení přechodného období (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1138 ze dne 13. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1137 ze dne 13. července 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limit ochratoxinu A v koření Capsicum spp. (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1135 ze dne 9. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (กาแฟดอยตช้าง (Kafae Doi Chaang) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1134 ze dne 9. července 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [กาแฟดอยตุง (Kafae Doi Tung) (CHZO)]
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1133 ze dne 13. července 2015, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1132 ze dne 10. července 2015 o schválení funkce setrvačné jízdy vyvinuté společností Porsche AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1131 ze dne 10. července 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise 2013/505/EU, kterým se schvaluje prozatímní opatření přijaté Francouzskou republikou v souladu s článkem 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, aby se omezilo používání amonných solí v izolačních materiálech z buničité vaty (oznámeno pod číslem C(2015) 4470) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1130 ze dne 10. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Oprava směrnice Komise (EU) 2015/1127 ze dne 10. července 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 184, 11.7.2015)
Směrnice Komise (EU) 2015/1127 ze dne 10. července 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1126 ze dne 10. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1125 ze dne 10. července 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v Katsuobushi (sušeném tuňákovi pruhovaném) a v některých uzených výrobcích ze sledě obecného baltického (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1124 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 2 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) 2015/1123 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 6 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) 2015/1122 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 1 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 16 – Jednotná ustanovení pro schvalování:
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1118 ze dne 9. července 2015, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1117 ze dne 9. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1116 ze dne 9. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka lecitiny a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1115 ze dne 9. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pyridát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1114 ze dne 9. července 2015 o povolení přípravku L-valin z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 403/2009 a prováděcích nařízení (EU) č. 848/2014 a (EU) č. 1236/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1113 ze dne 6. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1112 ze dne 9. července 2015, kterým se provádí čl. 20 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1110 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 26. června 2015 do 3. července 2015 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1109 ze dne 8. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1108 ze dne 8. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka ocet a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1107 ze dne 8. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Salix spp. cortex a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1106 ze dne 8. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) č. 1037/2012, pokud jde o podmínky schválení účinné látky isopyrazam (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1105 ze dne 8. července 2015 o povolení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a pro menšinové druhy drůbeže kromě nosnic, o povolení uvedené doplňkové látky pro použití ve vodě k napájení při výkrmu kuřat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 544/2013, pokud jde o maximální obsah uvedené doplňkové látky v kompletním krmivu a jeho slučitelnost s kokcidiostatiky (držitel povolení Biomin GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1104 ze dne 8. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 237/2012, pokud jde o novou formu přípravku z alfa-galaktosidázy (ES 3.2.1.22) ze Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Aspergillus niger (CBS 120604) (držitel povolení Kerry Ingredients and Flavours) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1103 ze dne 8. července 2015 o povolení beta-karotenu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1102 ze dne 8. července 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1101 ze dne 8. července 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenokonazol, fluopikolid, fluopyram, isopyrazam a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1099 ze dne 7. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1096 ze dne 7. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1095 ze dne 5. května 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign profesionálních chladicích boxů, šokových zchlazovačů, kondenzačních jednotek a procesních chladičů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 ze dne 5. května 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích profesionálních chladicích boxů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1090 ze dne 6. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1089 ze dne 6. července 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a kterým se stanoví podíl částky zvláštní rezervy na odminování půdy v Chorvatsku
Nařízení Komise (EU) 2015/1088 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o úlevy pro postupy údržby letadel všeobecného letectví
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1087 ze dne 2. července 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Salsiccia di Calabria“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1086 ze dne 2. července 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Abondance“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1084 ze dne 18. února 2015, kterým se jménem Evropské unie schvalují určité změny příloh II, V, VII a VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem C(2015) 797) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1083 ze dne 3. července 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 29. do 30. června 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006 pro olivový olej pocházející z Tuniska, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence na měsíc červenec 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1082 ze dne 3. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1081 ze dne 3. července 2015, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Ruska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1080 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „propyl 4-hydroxybenzoát a jeho sodná sůl“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1079 ze dne 3. července 2015 kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „hexaflumuron“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1078 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „klodronová kyselina (v podobě disodné soli)“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1077 ze dne 1. července 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Idiazabal“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1076 ze dne 28. dubna 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví dodatečná pravidla pro nahrazení příjemce a související povinnosti a minimální požadavky, jež musí být obsaženy v dohodách o partnerství veřejného a soukromého sektoru financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1070 ze dne 31. března 2015, kterým se mění přílohy III, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 178, 8.7.2015)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1070 ze dne 31. března 2015, kterým se mění přílohy III, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1068 ze dne 1. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem C(2015) 4437) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1066 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1063 ze dne 2. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1062 ze dne 2. července 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1061 ze dne 2. července 2015 o povolení kyseliny askorbové, askorbyl-fosfátu sodného, askorbyl-fosfátu sodno-vápenatého, askorbanu sodného, askorbanu vápenatého a askorbyl-palmitátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1060 ze dne 2. července 2015 o povolení bezvodého betainu a betainu hydrochloridu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1059 ze dne 1. července 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa a ve vodách Unie subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Rozhodnutí č. 1/2015 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 14. dubna 2015 o změně kapitoly 16 o stavebních výrobcích, kapitoly 18 o biocidních přípravcích a o aktualizaci odkazů na právní předpisy v příloze 1 [2015/1058]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1054 ze dne 1. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1053 ze dne 1. července 2015 o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro odchov telat, selata, výkrm kuřat, výkrm krůt, kočky a psy a o změně nařízení (ES) č. 1259/2004, (ES) č. 255/2005, (ES) č. 1200/2005 a (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1052 ze dne 1. července 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1051 ze dne 1. července 2015 o způsobech provádění funkcí platformy pro řešení sporů on-line, o podrobnostech týkajících se elektronického formuláře pro podávání stížností a o pravidlech týkajících se spolupráce mezi kontaktními místy uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1050 ze dne 30. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1044 ze dne 30. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1043 ze dne 30. června 2015 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, selata po odstavu, výkrm prasat a výkrm a nosnice menšinových druhů drůbeže a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004, (ES) č. 828/2007 a (ES) č. 322/2009 (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1042 ze dne 30. června 2015, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 250/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o úpravu technického formátu po revizi klasifikace produkce podle činností (CPA) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1041 ze dne 30. června 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1040 ze dne 30. června 2015, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozid, metrafenon, oxadiargyl a tribenuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1039 ze dne 30. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zkušební lety (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1035 ze dne 7. května 2015 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1028 ze dne 26. června 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2015) 4187) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1027 ze dne 23. června 2015 o pravidlech pro odborníky vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí 2007/829/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1022 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2015 do 30. června 2016 v rámci celní kvóty pro zmrazené hovězí maso otevřené nařízením (ES) č. 431/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1021 ze dne 29. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1020 ze dne 29. června 2015 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro nosnice a nosnice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1019 ze dne 29. června 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 861/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/49
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1015 ze dne 26. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1014 ze dne 25. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1013 ze dne 25. června 2015, kterým se stanoví pravidla týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1012 ze dne 23. června 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (Úř. věst. L 162, 27.6.2015)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (Úř. věst. L 162, 27.6.2015)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1009 ze dne 24. června 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/195/EHS, pokud jde o položky pro Izrael, Libyi a Sýrii, příloha II rozhodnutí 93/196/EHS, pokud jde o položku pro Izrael, příloha I rozhodnutí 93/197/EHS, pokud jde o položky pro Izrael a Sýrii, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky pro Brazílii, Izrael, Libyi a Sýrii (oznámeno pod číslem C(2015) 4183) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1008 ze dne 25. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1007 ze dne 25. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/1006 ze dne 25. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity anorganického arsenu v potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/1005 ze dne 25. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity olova v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1004 ze dne 24. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1003 ze dne 22. června 2015, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Saint-Nectaire (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1002 ze dne 16. června 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Obazda/Obatzter (CHZO))
Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2015 o oznámení třetí zemi, že může být označena za nespolupracující třetí zemi v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1001 ze dne 25. června 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Oprava směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES (Úř. věst. L 168, 1.7.2015)
Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/992 ze dne 19. června 2015, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/990 ze dne 19. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Deutsche Bundesbank
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/988 ze dne 24. června 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna 2016 do 30. června 2016 v rámci celních kvót v odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/987 ze dne 24. června 2015, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/986 ze dne 24. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/985 ze dne 24. června 2015, kterým se schvaluje klothianidin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/984 ze dne 24. června 2015, kterým se schvaluje pyrithion mědi jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2015/982 ze dne 23. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2015/981 ze dne 23. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/979 ze dne 23. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/974 ze dne 17. června 2015, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2015) 4087)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/973 ze dne 22. června 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/971 ze dne 22. června 2015, kterým se mění rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/968 ze dne 22. června 2015, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 412/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/967 ze dne 22. června 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/966 ze dne 22. června 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/965 ze dne 22. června 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/964 ze dne 22. června 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/963 ze dne 22. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/961 ze dne 22. června 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Oprava nařízení Rady (EU) 2015/960 ze dne 19. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/104, pokud jde o některá rybolovná práva (Úř. věst. L 157, 23.6.2015)
Nařízení Rady (EU) 2015/960 ze dne 19. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/104, pokud jde o některá rybolovná práva
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/959 ze dne 19. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/955 ze dne 16. června 2015 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí EUTM MALI/3/2014 (EUTM MALI/2/2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/953 ze dne 19. června 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. června 2015 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 413/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/952 ze dne 19. června 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/951 ze dne 19. června 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. června 2015 do 7. června 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října 2015 do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/950 ze dne 19. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 ze dne 19. června 2015, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o přítomnost některých mykotoxinů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/944 ze dne 18. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/943 ze dne 18. června 2015 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 669/2009 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/942 ze dne 4. března 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 529/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro posouzení, jak podstatné jsou rozšíření a změny interních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/941 ze dne 9. června 2015 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/940 ze dne 9. června 2015 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/939 ze dne 9. června 2015 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/938 ze dne 9. června 2015 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/937 ze dne 9. června 2015, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/933 ze dne 17. června 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 5. do 12. června 2015 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 416/2014 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/932 ze dne 17. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/931 ze dne 17. června 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/929 ze dne 26. května 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2015/22)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/925 ze dne 16. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/924 ze dne 8. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/923 ze dne 11. března 2015, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/919 ze dne 12. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2015) 3892) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/918 ze dne 15. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/917 ze dne 15. června 2015, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení, pokud jde o Bangladéš (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/911 ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 3790) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/910 ze dne 12. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/909 ze dne 12. června 2015 o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/908 ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/907 ze dne 10. června 2015, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Welsh Beef (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/906 ze dne 10. června 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ciliegia di Vignola“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/905 ze dne 10. června 2015, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pecorino Toscano (CHOP))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/901 ze dne 11. června 2015, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/898 ze dne 11. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/897 ze dne 11. června 2015 o povolení thiamin hydrochloridu a thiamin mononitrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/896 ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro Trichoderma polysporum kmen IMI 206039, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma asperellum (kmen T34), Trichoderma atroviride kmen I-1237, geraniol, thymol, sacharózu, síran železitý, síran železnatý a listovou kyselinu v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/895 ze dne 2. února 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o přechodná ustanovení
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/893 ze dne 9. června 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 3772)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/889 ze dne 10. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/888 ze dne 29. května 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz Carolino do Baixo Mondego (CHZO))
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/886 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem C(2015) 3782) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/885 ze dne 9. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884 ze dne 8. června 2015, kterým se stanoví technické specifikace a postupy nezbytné pro systém propojení rejstříků stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/882 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/881 ze dne 8. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/880 ze dne 4. června 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 143, 9.6.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/880 ze dne 4. června 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/879 ze dne 8. června 2015, kterým se provádí čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Nařízení Rady (EU) 2015/878 ze dne 8. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/877 ze dne 4. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/568/ES, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU a 2012/481/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2015) 3641) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/876 ze dne 5. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/872 ze dne 5. června 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 2. června 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006 pro olivový olej pocházející z Tuniska, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence na měsíc červen 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/871 ze dne 5. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/870 ze dne 5. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/869 ze dne 5. června 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/868 ze dne 26. května 2015, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-ethyl, kamfechlor (toxafen), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinát, DNOC, dialát, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylenoxid, fentinacetát, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucythrinát, formothion, mekarbam, methakrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmethrin, teknazen a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 145, 10.6.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/868 ze dne 26. května 2015, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-ethyl, kamfechlor (toxafen), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinát, DNOC, dialát, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylenoxid, fentinacetát, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucythrinát, formothion, mekarbam, methakrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmethrin, teknazen a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/867 ze dne 4. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/866 ze dne 4. června 2015, kterým se odvolává přijetí závazku tří vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/865 ze dne 4. června 2015 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/864 ze dne 4. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/862 ze dne 3. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/861 ze dne 3. června 2015 o povolení jodidu draselného, jodičnanu vápenatého, bezvodého a jodičnanu vápenatého, bezvodého granulovaného, potahovaného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/859 ze dne 2. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/858 ze dne 29. května 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Uva de mesa embolsada del Vinalopó (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/853 ze dne 1. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/852 ze dne 27. března 2015, kterým se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o případy nedodržení pravidel a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, jež mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/851 ze dne 27. března 2015, kterým se mění přílohy II, III a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/850 ze dne 30. ledna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141 ze dne 5.6.2015)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/846 ze dne 28. května 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimát, klofentezin, ethefon, ethirimol, fluopikolid, imazapic, propamokarb, pyraklostrobin a tau-fluvalinát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/845 ze dne 27. května 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorantraniliprol, cyantraniliprol, dikambu, difenokonazol, fenpyroximát, fludioxonil, glufosinát amonný, imazapic, imazapyr, indoxakarb, isoxaflutol, mandipropamid, penthiopyrad, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 138, 4.6.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/845 ze dne 27. května 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorantraniliprol, cyantraniliprol, dikambu, difenokonazol, fenpyroximát, fludioxonil, glufosinát amonný, imazapic, imazapyr, indoxakarb, isoxaflutol, mandipropamid, penthiopyrad, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/841 ze dne 29. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/840 ze dne 29. května 2015 o kontrolách prováděných odpovědnými orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/838 ze dne 28. května 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2015) 3558) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/837 ze dne 28. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/834 ze dne 28. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/833 ze dne 28. května 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/832 ze dne 28. května 2015 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/831 ze dne 28. května 2015, kterým se aktualizuje seznam stran osvobozených od rozšířeného antidumpingového cla z dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení (ES) č. 88/97 v návaznosti na ověřování zahájené sdělením Komise 2014/C 299/08
Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/829 ze dne 27. května 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/828 ze dne 28. května 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) 2015/827 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/826 ze dne 22. května 2015 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků (oznámeno pod číslem C(2015) 3526)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/825 ze dne 27. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/824 ze dne 27. května 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/823 ze dne 11. května 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Glückstädter Matjes (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/822 ze dne 11. května 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Capao de Freamunde (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/820 ze dne 22. května 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 3373) (Text s významem pro EHP)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 14 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX, kotevních úchytů horního upínání ISOFIX a míst k sezení i-Size [2015/1406]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/819 ze dne 22. května 2015, kterým se mění příloha F směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o formát vzorových veterinárních osvědčení pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 3304) (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/818 ze dne 26. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 129, 27.5.2015)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/818 ze dne 26. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/817 ze dne 26. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/816 ze dne 22. května 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Canard a foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/815 ze dne 19. května 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pastel de Chaves (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/814 ze dne 26. května 2015, kterým se provádí čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) 2015/813 ze dne 26. května 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98 (Úř. věst. L 133, 29.5.2015)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/808 ze dne 22. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/807 ze dne 22. května 2015, kterým se po dvou sté třicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/806 ze dne 22. května 2015, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/805 ze dne 19. května 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/804 ze dne 19. května 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/803 ze dne 19. května 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EU) 2015/802 ze dne 19. května 2015 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé těžké oleje a podobné výrobky
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/799 ze dne 18. května 2015, kterým se členské státy zmocňují, aby se v zájmu Evropské unie staly smluvní stranou Mezinárodní úmluvy Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/797 ze dne 21. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/796 ze dne 21. května 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v návaznosti na další ohniska v této zemi (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/795 ze dne 19. května 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pont-l'Eveque“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/794 ze dne 19. května 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Chevrotin“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/793 ze dne 19. května 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Agnello di Sardegna“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/792 ze dne 19. května 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Maça de Alcobaça (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/791 ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/789 ze dne 18. května 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 3415)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/788 ze dne 20. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/787 ze dne 19. května 2015, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky, jakož i acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky obsaženého v některých přípravcích a/nebo směsích
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/786 ze dne 19. května 2015, kterým se definují kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy používané na produkty určené ke krmení zvířat, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (Úř. věst. L 125, 21.5.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/786 ze dne 19. května 2015, kterým se definují kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy používané na produkty určené ke krmení zvířat, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/784 ze dne 19. května 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/783 ze dne 19. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/782 ze dne 19. května 2015 o změně prováděcího nařízení Rady (EU) č. 917/2011, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky, doplněním jedné společnosti do seznamu výrobců z Čínské lidové republiky uvedeného v příloze I
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/781 ze dne 19. května 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro ryby a produkty rybolovu pocházející z Republiky Srbsko
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/780 ze dne 19. května 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/779 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2013, pokud jde o dodatečnou počáteční předběžnou platbu vyplácenou na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (EUNAVFOR MED)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/777 ze dne 18. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/776 ze dne 18. května 2015, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (EU) č. 502/2013 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Kambodže, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kambodže, Pákistánu a Filipín (Úř. věst. L 122, 19.5.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/776 ze dne 18. května 2015, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (EU) č. 502/2013 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Kambodže, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kambodže, Pákistánu a Filipín
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/775 ze dne 18. května 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o schvalování souladu
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/10)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/773 ze dne 11. května 2015 o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/772 ze dne 11. května 2015 o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/770 ze dne 13. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/769 ze dne 12. května 2015, kterým se po dvousté třicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Rady (EU) 2015/768 ze dne 11. května 2015, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č. 331/2014, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („Program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/764 ze dne 12. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/763 ze dne 12. května 2015 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrotechnické oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Japonska, Korejské republiky, Ruské federace a Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/762 ze dne 12. května 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydroxid vápenatý a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o některé regulační technické normy týkající se významných účastí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/756 ze dne 29. dubna 2015, kterým se pozastavují některé koncese pro dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/754 ze dne 29. dubna 2015 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/753 ze dne 29. dubna 2015 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/752 ze dne 29. dubna 2015 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Úř. věst. L 123, 19.5.2015)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/748 ze dne 11. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/747 ze dne 11. května 2015, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/746 ze dne 11. května 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 433/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/745 ze dne 4. května 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hollandse geitenkaas (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/743 ze dne 8. května 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 4. do 5. května 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006 pro olivový olej pocházející z Tuniska, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence na měsíc květen 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/742 ze dne 8. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/741 ze dne 8. května 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 737/2012 o ochraně určitých populací v Keltském moři
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/740 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2014/449/SZBP
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/739 ze dne 7. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/737 ze dne 7. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/736 ze dne 7. května 2015 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
Oprava nařízení Rady (EU) 2015/735 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení nařízení (EU) č. 748/2014 (Úř. věst. L 117, 8.5.2015)
Nařízení Rady (EU) 2015/735 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení nařízení (EU) č. 748/2014
Nařízení Rady (EU) 2015/734 ze dne 7. května 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/730 ze dne 16. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/729 ze dne 6. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/728 ze dne 6. května 2015, kterým se mění definice specifikovaného rizikového materiálu uvedená v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/726 ze dne 5. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/725 ze dne 5. května 2015, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2015/360
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/724 ze dne 5. května 2015 o povolení retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/723 ze dne 5. května 2015 o povolení biotinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/722 ze dne 5. května 2015 o povolení taurinu jako doplňkové látky pro psovité (Canidae), kočkovité (Felidae), lasicovité (Mustelidae) a pro masožravé ryby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/721 ze dne 20. dubna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vlaamse laurier (CHZO))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/716 ze dne 12. února 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (ECB/2015/8)
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/715 ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/713 ze dne 4. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/712 ze dne 28. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 103/2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 95 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v případě bočního nárazu [2015/1093]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/708 ze dne 30. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/707 ze dne 30. dubna 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kořene Rheum officinale jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/706 ze dne 30. dubna 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) 2015/705 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví metody odběru vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu obsahu kyseliny erukové v potravinách a kterým se zrušuje směrnice Komise 80/891/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/704 ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity PCB bez dioxinového efektu u uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias) (Text s významem pro EHP)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo [2015/1038]
Nařízení Komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/701 ze dne 24. dubna 2015, kterým se povoluje uvedení potravin, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou GT73 nebo z ní sestávají, nebo potravin a krmiv z tohoto geneticky modifikovaného organismu vyrobených na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2786) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/700 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON87708 (MON-877O8-9), sestávají z této sóji nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2785) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/699 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu T304-40 (BCS-GHOO4-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2782) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/697 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici T25 (ACS-ZMOO3-2), na trh a o obnovení povolení stávajících produktů z kukuřice T25 (ACS-ZMOO3-2) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2772) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/696 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON87705 (MON-877O5-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2770) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/695 ze dne 24. dubna 2015, kterým se obnovuje povolení pro stávající produkty z geneticky modifikované bavlny MON 531 x MON 1445 (MON-OO531-6 x MON-O1445-2) a kterým se povoluje uvedení na trh oleje z bavlníkových semen vyráběného z geneticky modifikované bavlny MON 531 x MON 1445 (MON-OO531-6 x MON-O1445-2) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2769) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/693 ze dne 24. dubna 2015, kterým se obnovuje povolení pro stávající produkty z geneticky modifikované bavlny MON 1445 (MON-O1445-2) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2766) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/690 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614xLLCotton25 (BCS-GHOO2-5xACS-GHOO1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2762) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/689 ze dne 24. dubna 2015, kterým se obnovuje povolení pro stávající produkty z geneticky modifikované bavlny MON 531 (MON-OO531-6) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2761) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/688 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu MON 88913 (MON-88913-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2760) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/687 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 (MON-883O2-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2759) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/686 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87769 (MON-87769-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2757) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/685 ze dne 24. dubna 2015, kterým se povoluje uvedení geneticky modifikované bavlny MON 15985 (MON-15985-7) na trh a obnovuje povolení pro stávající produkty z geneticky modifikované bavlny MON 15985 (MON-15985-7) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2755) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/684 ze dne 24. dubna 2015, kterým se povoluje uvedení geneticky modifikované kukuřice NK603 (MON-OO6O3-6) na trh a obnovuje povolení pro stávající produkty z kukuřice NK603 (MON-OO6O3-6) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2753) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/683 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87460 (MON 8746O-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 2749) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/680 ze dne 29. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/679 ze dne 29. dubna 2015, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2015/360
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/678 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, okurky salátové, stolní hrozny, meruňky, třešně, s výjimkou višní, broskve včetně nektarinek a švestky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/677 ze dne 23. dubna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/676 ze dne 23. dubna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/675 ze dne 26. února 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/666 ze dne 28. dubna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/663 ze dne 28. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/662 ze dne 28. dubna 2015 týkající se povolení L-karnitinu a L-karnitinu L-tartarátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/661 ze dne 28. dubna 2015 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/660 ze dne 27. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (Úř. věst. L 107, 25.4.2015)
Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/651 ze dne 24. dubna 2015 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2015 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/650 ze dne 24. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/649 ze dne 24. dubna 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití L-leucinu jako nosiče pro stolní sladidla v tabletách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/648 ze dne 24. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky N-ethyl (2E,6Z)-nonadienamid ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2015/647 ze dne 24. dubna 2015, kterým se mění a opravují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/641 ze dne 23. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012
Nařízení Komise (EU) 2015/639 ze dne 23. dubna 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidu křemičitého (E 551) v roubovaném kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/638 ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Směrnice Rady (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/631 ze dne 22. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 120 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva [2015/1000]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 110 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I.zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) a/nebo zkapalněný zemní plyn (LNG)II.vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) a/nebo zkapalněného zemního plynu (LNG) v jejich pohonném systému [2015/999]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/630 ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/629 ze dne 22. dubna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Finocchiona (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2015/628 ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/626 ze dne 21. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/625 ze dne 20. dubna 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Queso Zamorano“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/624 ze dne 14. dubna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Patata Rossa di Colfiorito (CHZO))
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/621 ze dne 20. dubna 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/620 ze dne 20. dubna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/619 ze dne 20. dubna 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. dubna 2015, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce [2015/922]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/618 ze dne 20. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/617 ze dne 20. dubna 2015, kterým se po dvou sté třicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/616 ze dne 13. února 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, pokud jde o odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/615 ze dne 20. dubna 2015, kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/614 ze dne 20. dubna 2015, kterým se provádí čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Rady (EU) 2015/613 ze dne 20. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 889/2005
Nařízení Rady (EU) 2015/612 ze dne 20. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/609 ze dne 17. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků (Úř. věst. L 101, 18.4.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/606 ze dne 16. dubna 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. dubna 2015 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/605 ze dne 16. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/604 ze dne 16. dubna 2015 , kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o veterinární požadavky týkající se tuberkulózy skotu ve vzorech veterinárních osvědčení BOV-X a BOV-Y a o položky pro Izrael, Nový Zéland a Paraguay v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup živých zvířat a čerstvého masa na území Unie Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/603 ze dne 13. dubna 2015, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-naftyloxyoctovou kyselinu, acetochlor, chlorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil a spinosad v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 100, 17.4.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/603 ze dne 13. dubna 2015 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-naftyloxyoctovou kyselinu, acetochlor, chlorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil a spinosad v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/602 ze dne 9. února 2015 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o prahovou hodnotu vymezenou v bodě 1 písm. b) přílohy VII uvedeného nařízení
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/598 ze dne 15. dubna 2015 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/597 ze dne 15. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/596 ze dne 15. dubna 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o zvýšení nejvyšší hodnoty celkového obsahu oxidu siřičitého, pokud je to nezbytné kvůli povětrnostním podmínkám
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/595 ze dne 15. dubna 2015 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2016, 2017 a 2018 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/594 ze dne 14. dubna 2015 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/593 ze dne 14. dubna 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Reblochon/Reblochon de Savoie (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/592 ze dne 14. dubna 2015 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos (AOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/591 ze dne 31. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Presunto de Melgaço (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/590 ze dne 31. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chouriça de carne de Melgaço (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/589 ze dne 14. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/588 ze dne 14. dubna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 470/2014 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/587 ze dne 26. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salpicao de Melgaço (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/586 ze dne 26. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Chouriça de sangue de Melgaço (CHZO)]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/585 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy vymezující období krytí rizika marží Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/584 ze dne 13. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/583 ze dne 13. dubna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů pro programy rozvoje venkova a transparentnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/582 ze dne 26. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Pöllauer Hirschbirne (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/581 ze dne 26. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Traditional Ayrshire Dunlop (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/580 ze dne 26. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Krčki pršut (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/577 ze dne 10. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/576 ze dne 10. dubna 2015 , kterým se po dvousté dvacáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/574 ze dne 30. ledna 2015 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání Text s významem pro EHP
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/573 ze dne 30. ledna 2015 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v polyvinylchloridových čidlech diagnostických zdravotnických prostředků in vitro Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/572 ze dne 9. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/569 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o rovnocennost mezi stády skotu úředně prostými tuberkulózy v členských státech a na Novém Zélandu a informace ve vzorovém veterinárním osvědčení o množství spermatu (oznámeno pod číslem C(2015) 2187) Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/567 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Litvy za členský stát úředně prostý tuberkulózy skotu, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2015) 2161) Text s významem pro EHP
Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015 , kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky Text s významem pro EHP
Směrnice Komise (EU) 2015/565 ze dne 8. dubna 2015 , kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/564 ze dne 8. dubna 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 30. do 31. března 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006 pro olivový olej pocházející z Tuniska, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence na měsíc duben 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/563 ze dne 8. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/562 ze dne 8. dubna 2015 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 347/2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde systém povolení pro výsadbu révy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy
Směrnice Komise (EU) 2015/559 ze dne 9. dubna 2015 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/558 ze dne 1. dubna 2015 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 2160) Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/557 ze dne 31. března 2015 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 2070) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/556 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/555 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/554 ze dne 7. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/553 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cerevisan a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/552 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 92, 8.4.2015 )
Nařízení Komise (EU) 2015/552 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/551 ze dne 24. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel des Cévennes (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/550 ze dne 24. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fränkischer Grünkern (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/549 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/548 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/546 ze dne 31. března 2015 , kterým se povoluje rozšíření použití oleje bohatého na DHA a EPA z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2015) 2083)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/545 ze dne 31. března 2015 , kterým se povoluje uvedení oleje z mikrořas Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2015) 2082)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/544 ze dne 1. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/543 ze dne 1. dubna 2015 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka COS-OGA a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/540 ze dne 31. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/539 ze dne 31. března 2015 , kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/538 ze dne 31. března 2015 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny benzoové – benzoanů (E 210 – 213) ve vařených krevetách ve slaném nálevu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/537 ze dne 31. března 2015 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití hliníkových laků košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120) v dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/536 ze dne 27. března 2015 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedené zemi (oznámeno pod číslem C(2015) 1990) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/533 ze dne 30. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/532 ze dne 30. března 2015 , kterým se po dvou sté dvacáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/531 ze dne 24. listopadu 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 určením nákladů způsobilých pro podporu z Evropského námořního a rybářského fondu za účelem zlepšení hygienických, zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek rybářů, ochrany a obnovy mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, zmírnění změny klimatu a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2015/7)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/528 ze dne 27. března 2015 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena) a o zrušení rozhodnutí 2011/871/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/527 ze dne 27. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/526 ze dne 27. března 2015 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/525 ze dne 27. března 2015 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/524 ze dne 27. března 2015 , kterým se opravuje bulharské znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU) 2015/523 ze dne 25. března 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a (EU) 2015/104, pokud jde o některá rybolovná práva
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/521 ze dne 26. března 2015 , kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2014/483/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/520 ze dne 26. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/519 ze dne 26. března 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířeného na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/518 ze dne 26. března 2015 o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 361/2011, pokud jde o slučitelnost s kokcidiostatiky (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/517 ze dne 26. března 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) 2015/516 ze dne 26. března 2015 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/515 ze dne 25. března 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/514 ze dne 18. prosince 2014 o informacích, které mají podávat příslušné orgány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souladu s čl. 67 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/513 ze dne 26. března 2015 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 790/2014
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/512 ze dne 25. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/511 ze dne 25. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/509 ze dne 18. února 2015 , kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/6 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a články 1, 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (ECB/2015/9)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/504 ze dne 11. března 2015 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/503 ze dne 24. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/502 ze dne 24. března 2015 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (držitel povolení Micro Bio-System Ltd) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/501 ze dne 24. března 2015 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/500 ze dne 24. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro schvalování žádosti o uplatnění vyrovnávací úpravy ze strany orgánů dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/499 ze dne 24. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro udělování schválení ze strany orgánů dohledu k použití položek doplňkového kapitálu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/498 ze dne 24. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup schválení použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny ze strany orgánu dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/497 ze dne 20. března 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Rady (EU) 2015/496 ze dne 17. března 2015 , kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/495 ze dne 20. března 2015 , kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 1756) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/493 ze dne 17. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Latvijas Banka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/492 ze dne 23. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/491 ze dne 23. března 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/490 ze dne 23. března 2015 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/489 ze dne 23. března 2015 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/488 ze dne 4. září 2014 , kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o kapitálové požadavky na podniky založené na fixních režijních nákladech Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/487 ze dne 20. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/486 ze dne 20. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/483 ze dne 20. března 2015 , kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od  1. července do 30. září 2015 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/482 ze dne 20. března 2015 , které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2015 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 412/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/481 ze dne 20. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/480 ze dne 20. března 2015 , kterým se po dvousté dvacáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/476 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/475 ze dne 11. března 2015 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/474 ze dne 18. března 2015 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/92/EU o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2015) 1684)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/467 ze dne 19. března 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od  1.  do 7. března 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/466 ze dne 19. března 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. března 2015 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 413/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/465 ze dne 19. března 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1.  do 7. března 2015 , a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/464 ze dne 19. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/463 ze dne 19. března 2015 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro polyvinylalkohol (E 1203) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/462 ze dne 19. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek, pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu v souvislosti se zvláštními účelovými jednotkami, jakož i pro stanovení formátů a tabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/461 ze dne 19. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup společného rozhodování o žádosti o používání skupinového interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/460 ze dne 19. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup pro schvalování interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/459 ze dne 19. března 2015 , kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2016 o mladých lidech na trhu práce podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/458 ze dne 19. března 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 657/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/457 ze dne 17. března 2015 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/452 ze dne 18. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/451 ze dne 16. prosince 2015, kterým se stanoví obecné zásady a kritéria pro investiční strategii Jednotného fondu pro řešení krizí a pravidla pro jeho správu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/450 ze dne 16. března 2015 , kterým se stanoví požadavky na testování členských států, které se začleňují do Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) nebo podstatně mění svůj vnitrostátní systém, který s ním přímo souvisí (oznámeno pod číslem C(2015) 1612)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/449 ze dne 17. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/448 ze dne 17. března 2015 , kterým se stanoví zvláštní veterinární předpisy pro dovoz některých produktů živočišného původu určených pro výstavu EXPO Milano 2015 z Japonska do Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/447 ze dne 17. března 2015 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2014/2015 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na dodávky a přímý prodej
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/446 ze dne 17. března 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „selenan barnatý“ Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/445 ze dne 17. března 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (Úř. věst. L 74, 18.3.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/445 ze dne 17. března 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/434 ze dne 16. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/433 ze dne 17. prosince 2014 o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/432 ze dne 13. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/431 ze dne 10. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Lietuvos bankas
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/430 ze dne 13. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015 , kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/428 ze dne 10. března 2015 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93 a nařízení (EU) č. 1063/2010, pokud jde o pravidla původu v souvislosti se systémem všeobecných celních preferencí a preferenčními celními opatřeními pro určité země a území
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/427 ze dne 13. března 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 118 – Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných v konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření a/nebo jejich schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo [2015/622]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/420 ze dne 12. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/419 ze dne 12. března 2015 , kterým se schvaluje tolylfluanid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/418 ze dne 12. března 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky ( Z )-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/417 ze dne 12. března 2015 , kterým se schvaluje Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmen ABTS1743 jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/416 ze dne 12. března 2015 , kterým se schvaluje dinotefuran jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/415 ze dne 12. března 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek ethefon a fenamifos Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/414 ze dne 12. března 2015 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o glukosaminovou sůl kyseliny (6 S )-5-methyltetrahydrolistové používanou při výrobě doplňků stravy Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území (Úř. věst. L 68, 13.3.2015)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015 , kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/410 ze dne 11. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/409 ze dne 11. března 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 917/2011, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit (Úř. věst. L 67, 12.3.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/407 ze dne 11. března 2015 , kterým se schvaluje propan-2-ol jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2 a 4 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/406 ze dne 11. března 2015 , kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. israelensis , sérotyp H14, kmen SA3 A, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/405 ze dne 11. března 2015 , kterým se schvaluje alfa-cypermethrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/404 ze dne 11. března 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, kaptan, dimethoát, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufosinát, methiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl a propamokarb Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/403 ze dne 11. března 2015 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o chvojník ( Ephedra spp.) a bujarník johimbe ( Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/402 ze dne 11. března 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/401 ze dne 25. února 2015 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, dikambu, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanát, chromafenozid, kyazofamid, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinát a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/400 ze dne 25. února 2015 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kostní olej, oxid uhelnatý, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyd, metazachlor, parafinový olej (CAS 64742-54-7), ropné oleje (CAS 92062-35-6) a propargit v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/399 ze dne 25. února 2015 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,4-dimethylnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, ethefon, fenamidon, fenvalerát, fenhexamid, furathiokarb, imazapyr, malathion, pikoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/398 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Maďarska na seznam členských států nebo jejich oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem C(2015) 718) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/396 ze dne 10. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/395 ze dne 10. března 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem určitých mírně upravených drátů z molybdenu a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/394 ze dne 10. března 2015 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tulathromycin“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/393 ze dne 9. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/392 ze dne 9. března 2015 , kterým se zastavuje pro „nového vývozce“ přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1389/2011 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky, opětovně se ukládá clo z dovozu daného vývozce a ukončuje se celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) 2015/391 ze dne 9. března 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/390 ze dne 5. března 2015 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/389 ze dne 5. března 2015 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/388 ze dne 5. března 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/387 ze dne 5. března 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/386 ze dne 5. března 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/385 ze dne 3. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oli de l'Emporda/Aceite de L'Emporda (CHOP))
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/384 ze dne 2. března 2015 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/383 ze dne 6. března 2015 , kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/382 ze dne 6. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/380 ze dne 6. března 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 2. do 3. března 2015 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc březen 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/379 ze dne 6. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/378 ze dne 2. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o postup schvalování roční účetní závěrky a schvalování souladu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/377 ze dne 2. března 2015 , kterým se stanoví vzory pro dokumenty požadované pro platbu ročního zůstatku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/376 ze dne 6. března 2015 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/375 ze dne 6. března 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) 2015/374 ze dne 6. března 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) 2015/373 ze dne 5. března 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/364 ze dne 5. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/363 ze dne 5. března 2015 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/361 ze dne 5. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/360 ze dne 5. března 2015 o zahájení soukromého skladování vepřového masa a stanovení výše podpory předem
Nařízení Komise (EU) 2015/359 ze dne 4. března 2015 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/358 ze dne 3. březen 2015 , kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Cereza del Jerte (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/357 ze dne 5. března 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/353 ze dne 4. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/352 ze dne 2. března 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) 2015/351 ze dne 2. března 2015 , kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2015/350 ze dne 2. března 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/349 ze dne 2. března 2015 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Idaho a Kalifornie (oznámeno pod číslem C(2015) 1315) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/345 ze dne 2. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/578/ES, 2010/18/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU a 2011/383/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2015) 1286) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/343 ze dne 3. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/342 ze dne 2. března 2015 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Idaho a Kalifornie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/341 ze dne 20. února 2015 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, pokud jde vzory pro předložení určitých informací Komisi
Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015 , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/337 ze dne 2. března 2015 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/336 ze dne 2. března 2015 , kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/335 ze dne 2. března 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/334 ze dne 2. března 2015 , kterým se mění Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přídělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 100 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické hnací ústrojí [2015/505]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/330 ze dne 2. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/329 ze dne 2. března 2015 , kterým se stanoví odchylka od veterinárních a hygienických předpisů Unie, pokud jde o dovoz potravin živočišného původu určených pro výstavu EXPO Milano 2015 v Miláně (Itálie) do Evropské unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/328 ze dne 2. března 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014, pokud jde o vstupní doklad, který má být použit pro potraviny a krmiva živočišného původu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/327 ze dne 2. března 2015 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh a podmínky použití doplňkových látek skládajících se z přípravků Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/326 ze dne 2. března 2015 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky a ftaláty Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/325 ze dne 2. března 2015 , kterým se provádí článek 13 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/324 ze dne 2. března 2015 , kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond
Nařízení Rady (EU) 2015/322 ze dne 2. března 2015 o provádění 11. Evropského rozvojového fondu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/321 ze dne 26. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2008/989/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin, který má být dovezen z určitých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2015) 1045)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/319 ze dne 27. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/318 ze dne 26. února 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/311 ze dne 26. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/310 ze dne 26. února 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 441/2014 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/309 ze dne 26. února 2015 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/308 ze dne 26. února 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky (7Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl-isobutyrát Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/307 ze dne 26. února 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky triklopyr Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/306 ze dne 26. února 2015 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Isaria fumosorosea kmen Apopka 97 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/304 ze dne 25. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/303 ze dne 25. února 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (EU) 2015/302 ze dne 25. února 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/301 ze dne 13. února 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Weißlacker/Allgäuer Weißlacker (CHOP))
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/298 ze dne 15. prosince 2014 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2014/57)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/297 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2014/56)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/296 ze dne 24. února 2015 , kterým se stanoví procesní opatření pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronické identifikace podle čl. 12 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/295 ze dne 24. února 2015 o schválení účinného alternátoru MELCO GXi jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/294 ze dne 24. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/293 ze dne 24. února 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Liliputas (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/292 ze dne 24. února 2015 , kterým se schvaluje oxid uhličitý jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 15 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/291 ze dne 19. února 2015 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asparago bianco di Cimadolmo (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/289 ze dne 23. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/288 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o dobu a data nepřípustnosti žádostí
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/286 ze dne 27. listopadu 2014 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek (ECB/2014/49)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/283 ze dne 20. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/282 ze dne 20. února 2015 , kterým se mění přílohy VIII, IX a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o rozšířenou jednogenerační studii toxicity pro reprodukci Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/281 ze dne 26. listopadu 2014 , kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/279 ze dne 19. února 2015 o schválení solární střechy Asola nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/278 ze dne 18. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2015) 791) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/277 ze dne 19. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/276 ze dne 19. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/275 ze dne 19. února 2015 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/274 ze dne 19. února 2015 , kterým se po dvou sté dvacáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/273 ze dne 19. února 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 871/2014, pokud jde o odpočty z nizozemské rybolovné kvóty pro rok 2014 pro rejnokovité ve vodách Unie oblastí ICES IIa a IV
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/272 ze dne 19. února 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/271 ze dne 17. února 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino delle Balze Volterrane (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/270 ze dne 17. února 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Meloa de Santa Maria – Açores (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/269 ze dne 13. února 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carnikavas negi (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/267 ze dne 17. února 2015 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Japonsko v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 738) Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/266 ze dne 16. února 2015 , kterým se uznává Ostrov Man za prostý varroázy a mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/503/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 715) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/265 ze dne 18. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/264 ze dne 18. února 2015 o povolení neohesperidindihydrochalkonu jako doplňkové látky pro ovce, ryby, psy, telata a některé kategorie prasat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/263 ze dne 16. ledna 2015 , kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015 , kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/261 ze dne 6. února 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/471/EU, pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (Úř. věst. L 52, 24.2.2015)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/261 ze dne 6. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/471/EU, pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 548) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/258 ze dne 17. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/257 ze dne 13. února 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/256 ze dne 13. února 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Comté (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/255 ze dne 13. února 2015 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Marchfeldspargel (CHZO))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/254 ze dne 11. února 2015 , kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/252 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 714) Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/251 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 710) Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/250 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Sasko, Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, Berlín a Meklenbursko-Přední Pomořansko v Německu jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2015) 706) Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/249 ze dne 10. února 2015 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem C(2015) 603) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/246 ze dne 16. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/245 ze dne 16. února 2015 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2016, které se týkají přístupu ke službám Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/244 ze dne 16. února 2015 o povolení chinolinové žluti jako doplňkové látky pro zvířata neurčená k produkci potravin Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/243 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 ze dne 9. října 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/241 ze dne 9. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/240 ze dne 9. února 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/236 ze dne 12. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/235 ze dne 13. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/234 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o dočasné použití dopravních prostředků určených k použití fyzickou osobou s bydlištěm na celním území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/233 ze dne 13. února 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o měny, ve kterých existuje velmi úzká definice způsobilosti pro centrální banku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/232 ze dne 13. února 2015, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sloučeniny mědi (Úř. věst. L 39, 14.2.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/232 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sloučeniny mědi Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/231 ze dne 11. února 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 720/2014 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2014 do 30. června 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso a kterým se stanoví dodatečná množství, která se mají přidělit
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/230 ze dne 12. února 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) 2015/229 ze dne 12. února 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/228 ze dne 17. února 2015 , kterým se nahrazují přílohy I až VII nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/227 ze dne 9. ledna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/226 ze dne 11. února 2015 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/535/EU, pokud jde o definici náchylného dřeva a opatření, která mají být přijata ve vymezených oblastech (oznámeno pod číslem C(2015) 645)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/225 ze dne 11. února 2015 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2015) 631) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (Euratom) 2015/224 ze dne 10. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/223 ze dne 12. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/222 ze dne 12. února 2015 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2015 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/221 ze dne 10. února 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 46, 19.2.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015 , kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/219 ze dne 29. ledna 2015 , kterým se nahrazuje příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (oznámeno pod číslem C(2015) 326)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/217 ze dne 10. dubna 2014 , kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2014) 2292)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/216 ze dne 10. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2000/572/ES, pokud jde o odkaz na harmonizovaný systém (HS) ve vzorovém osvědčení pro masné polotovary, a kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Izraele na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev (oznámeno pod číslem C(2015) 438) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/213 ze dne 11. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/212 ze dne 11. února 2015 , kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, pokud jde o technické specifikace systému pro zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci, které jsou nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, včetně údajů o jednotlivých účastnících operací spolufinancovaných z OP II
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/211 ze dne 10. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/210 ze dne 10. února 2015 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 ze dne 8. prosince 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce (Úřední věstník Evropské unie L 38 ze dne 13. února 2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/206 ze dne 9. února 2015 o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Daimler AG využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/205 ze dne 6. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2015) 699) Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/204 ze dne 6. února 2015 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 554) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/202 ze dne 9. února 2015 o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/200 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, pokud jde o Srí Lanku
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/199 ze dne 9. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny ( Úř. věst. L 33, 10.2.2015 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/199 ze dne 9. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/198 ze dne 6. února 2015 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/197 ze dne 5. února 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Aglio Bianco Polesano (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/196 ze dne 5. února 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Toma Piemontese (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/195 ze dne 5. února 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Brocciu corse/Brocciu (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/194 ze dne 5. února 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Ossau-Iraty (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/193 ze dne 5. února 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2015/192 ze dne 9. února 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/189 ze dne 6. února 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 2. do 3. února 2015 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/188 ze dne 6. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/187 ze dne 6. února 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontrolu kabinových zavazadel Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/186 ze dne 6. února 2015 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/185 ze dne 2. února 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/184 ze dne 2. února 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/183 ze dne 2. února 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 635/2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/182 ze dne 2. února 2015 , kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/181 ze dne 30. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) 2015/180 ze dne 9. února 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/179 ze dne 4. února 2015 , kterým se členským státům povoluje stanovit odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o dřevěný obalový materiál z jehličnanů ( Coniferales ) v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany USA (oznámeno pod číslem C(2015) 445)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/177 ze dne 5. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/176 ze dne 5. února 2015 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015 , kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/174 ze dne 5. února 2015 , kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/173 ze dne 3. února 2015 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) a o zrušení rozhodnutí EUTM Somalia/1/2013 (EUTM SOMALIA/1/2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/172 ze dne 4. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/170 ze dne 4. února 2015 o zrušení nařízení (ES) č. 1135/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny Text s významem pro EHP
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/168 ze dne 3. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/167 ze dne 3. února 2015, kterým se po dvou sté dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/166 ze dne 3. února 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o zahrnutí zvláštních postupů, metod hodnocení a technických požadavků, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 109/2011 a (EU) č. 458/2011 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/165 ze dne 3. února 2015, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu mléčnou, Lecanicillium muscarium kmen Ve 6, hydrochlorid chitosanu a Equisetum arvense L. v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/161 ze dne 2. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/160 ze dne 28. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura
Nařízení Rady (EU) 2015/159 ze dne 27. ledna 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/158 ze dne 30. ledna 2015 o schválení dvou vysoce účinných alternátorů Robert Bosch GmbH jako inovativních technologií ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/157 ze dne 30. ledna 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/156 ze dne 27. ledna 2015 o prodloužení platnosti prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/154 ze dne 30. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/153 ze dne 30. ledna 2015 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o měsíční limity pro vydávání dovozních licencí v rámci celní kvóty na rok 2015 pro olivový olej pocházející z Tuniska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/152 ze dne 30. ledna 2015 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tulathromycin“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/151 ze dne 30. ledna 2015 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „doxycyklin“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/150 ze dne 30. ledna 2015 kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „gamithromycin“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/149 ze dne 30. ledna 2015 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „methylprednisolon“ Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/148 ze dne 28. ledna 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 a ve vodách Grónska oblasti XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/147 ze dne 30. ledna 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/146 ze dne 26. ledna 2015 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/143 ze dne 29. ledna 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/142 ze dne 29. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/141 ze dne 29. ledna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/140 ze dne 29. ledna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o nerušené prostředí v pilotním prostoru, a kterým se uvedené nařízení opravuje (Úř. věst. L 24, 30.1.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/140 ze dne 29. ledna 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o nerušené prostředí v pilotním prostoru, a kterým se uvedené nařízení opravuje
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/139 ze dne 27. ledna 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Rady (EU) 2015/138 ze dne 29. ledna 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/136 ze dne 28. ledna 2015 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce ledna 2015 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/135 ze dne 28. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/134 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly v oblastech VIIIc, IX a X; ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2015/133 ze dne 23. ledna 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti IV, VIId a ve vodách Unie oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) 2015/132 ze dne 23. ledna 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 23, 29.1.2015)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 78 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií L 1 , L 2 , L 3 , L 4 a L 5 z hlediska brzdění [2015/145]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/129 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání Kypru za členský stát úředně prostý brucelózy ( B. melitensis ) (oznámeno pod číslem C(2015) 172) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/128 ze dne 27. ledna 2015 , kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2015 , v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/127 ze dne 27. ledna 2015 , které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2015 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených nařízením (EU) č. 412/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/126 ze dne 27. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2015/125 ze dne 22. ledna 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného a souvisejících vedlejších úlovků v oblasti IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/124 ze dne 22. ledna 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/123 ze dne 22. ledna 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/122 ze dne 22. ledna 2015 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti V a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Směrnice Rady (EU) 2015/121 ze dne 27. ledna 2015 , kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/118 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/117 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015)
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/115 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2015 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/114 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2015 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/113 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2015 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/112 ze dne 26. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/111 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se zavádějí opatření ke zmírnění vážného ohrožení zachování populace mořčáka evropského ( Dicentrarchus labrax ) v Keltském moři, Lamanšském průlivu, Irském moři a jižní části Severního moře
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/110 ze dne 26. ledna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/109 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/108 ze dne 26. ledna 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/107 ze dne 23. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) 2015/106 ze dne 19. ledna 2015 , kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Oprava nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015 , kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014 ( Úř. věst. L 22, 28.1.2015 )
Nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015 , kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/103 ze dne 16. ledna 2015 , kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2015) 53)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/101 ze dne 22. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/100 ze dne 20. ledna 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Halberstädter Würstchen (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/99 ze dne 20. ledna 2015 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu ( „Arroz de Valencia“ / „Arros de Valencia“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/97 ze dne 17. října 2014 , kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012, pokud jde o oznamování významných čistých krátkých pozic ve státních dluhopisech Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 ze dne 1. října 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/87 ze dne 21. ledna 2015 , kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/86 ze dne 21. ledna 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. ledna 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/85 ze dne 21. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/84 ze dne 21. ledna 2015 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/83 ze dne 21. ledna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/82 ze dne 21. ledna 2015 , kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 a částečných prozatímních přezkumů podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/81 ze dne 19. prosince 2014 , kterým se stanoví jednotné podmínky uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o příspěvky předem do Jednotného fondu pro řešení krizí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/80 ze dne 20. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/79 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zatížení aktiv, jednotný model datových bodů a pravidla pro ověřování Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/78 ze dne 19. ledna 2015 o vojenské poradní misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUMAM RCA)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/76 ze dne 19. ledna 2015 , kterým se zahajuje mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) a mění rozhodnutí 2014/219/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/75 ze dne 19. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/73 ze dne 3. prosince 2014 , kterým se přijímá osmá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2014) 9092)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/70 ze dne 3. prosince 2014 , kterým se přijímá šestá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2014) 9077)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/69 ze dne 3. prosince 2014 , kterým se přijímá osmá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2014) 9072)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/66 ze dne 16. ledna 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. ledna 2015 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/65 ze dne 16. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/64 ze dne 16. ledna 2015 , kterým se po dvou sté dvacáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (Úř. věst. L 11, 17.1.2015)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne 10. října 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/59 ze dne 15. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/58 ze dne 15. ledna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o datum skončení platnosti schválení účinné látky tepraloxydim Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a v nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97
Nařízení Komise (EU) 2015/56 ze dne 15. ledna 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/53 ze dne 14. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/52 ze dne 14. ledna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o zpravodajský členský stát pro účinnou látku mekoprop-P Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/51 ze dne 14. ledna 2015 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka chromafenozid, mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/50 ze dne 14. ledna 2015 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o zavedení nových celních kvót Unie závazných v rámci GATT pro čokoládu, cukrovinky a pečivo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/49 ze dne 14. ledna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie, a kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 861/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/48 ze dne 14. ledna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vinagre de Montilla-Moriles (CHOP))
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2464 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/48)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/47 ze dne 14. ledna 2015 týkající se povolení přípravku alfa-amylázy z  Bacillus licheniformis (DSM 21564) jako doplňkové látky pro dojnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/46 ze dne 14. ledna 2015 týkající se povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt a výkrm a odchov perliček (držitel povolení Huvepharma NV) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/45 ze dne 14. ledna 2015 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/40 ze dne 13. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny ( Úř. věst. L 8, 14.1.2015 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/40 ze dne 13. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/39 ze dne 13. ledna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Focaccia di Recco col formaggio (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/38 ze dne 13. ledna 2015 o povolení přípravku Lactobacillus acidophilus CECT 4529 jako doplňkové látky pro nosnice a o změně nařízení (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/37 ze dne 6. ledna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Klenovecký syrec (CHZO))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/36 ze dne 12. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny ( Úř. věst. L 7, 13.1.2015 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/36 ze dne 12. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/34 ze dne 9. ledna 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 5. do 6. ledna 2015 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc leden 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/33 ze dne 9. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2101 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/33)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/31 ze dne 8. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/1613 ze dne 10. září 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2015/31)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/30 ze dne 17. prosince 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Potjesvlees uit de Westhoek (IGP))
Nařízení Komise (EU) 2015/29 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 19 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2, 3 a 8 a mezinárodní účetní standardy 16, 24 a 38 Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/27 ze dne 7. ledna 2015 o zveřejnění odkazu s omezením na normu EN 474-1:2006+A4:2013 o strojích pro zemní práce v  Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/26 ze dne 7. ledna 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 2. ledna 2015 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 416/2014 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/25 ze dne 7. ledna 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 2. ledna 2015 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/1195 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2015/25)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/24 ze dne 7. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/23 ze dne 5. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/22 ze dne 5. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/21 ze dne 5. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/21 ze dne 23. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/17, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek (ECB/2015/51)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/20 ze dne 5. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) 2015/19 ze dne 23. prosince 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti IIIa, ve vodách Unie subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/18 ze dne 23. prosince 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2015/17 ze dne 23. prosince 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa a ve vodách Unie oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/14 ze dne 5. ledna 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C (2014) 9909) Text s významem pro EHP
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/13 ze dne 31. října 2014 , kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU, pokud jde o rozsah průtoku vodoměrů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/12 ze dne 6. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/11 ze dne 6. ledna 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kranjska klobasa (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/10 ze dne 6. ledna 2015 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2014 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/9 ze dne 6. ledna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 3, 7.1.2015)
Nařízení Komise (EU) 2015/9 ze dne 6. ledna 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/8 ze dne 6. ledna 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) 2015/7 ze dne 6. ledna 2015 , kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/6 ze dne 31. října 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2011, 2012 a 2013 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/299 ze dne 10. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2015/5)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/5 ze dne 19. listopadu 2014 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2014/45)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/4 ze dne 5. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 ze dne 30. září 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zveřejňování informací o strukturovaných finančních nástrojích Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2 ze dne 30. září 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1 ze dne 30. září 2014 , kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické normy pro pravidelné výkazy poplatků účtovaných ratingovými agenturami předkládané Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy pro účely průběžného dohledu Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/529 ze dne 21. ledna 2015 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2015/1)
Zavřít
MENU