Předpisy EU - rok 2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1398/2014 ze dne 24. října 2014 , kterým se stanoví normy a postupy týkající se zájemců o dobrovolnickou činnost a humanitárních dobrovolníků EU Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1397/2014 ze dne 22. října 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 318/2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v severozápadních vodách (Úř. věst. L 370, 30.12.2014)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v severozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví plán výmětů pro některý drobný pelagický rybolov ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1391/2014 ze dne 23. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1390/2014 ze dne 19. prosince 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „eprinomektin“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1389/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Beaufort (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1387/2014 ze dne 14. listopadu 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1386/2014 ze dne 19. srpna 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Rady (EU) č. 1385/2014 ze dne 15. prosince 2014 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společnstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1384/2014 ze dne 18. prosince 2014 o sazebních opatřeních na zboží pocházející z Ekvádoru
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1383/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1382/2014 ze dne 22. října 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1381/2014 ze dne 22. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1380/2014 ze dne 17. prosince 2014 o změně nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1379/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých výrobků ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 248/2011, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1378/2014 ze dne 17. října 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1377/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1376/2014 ze dne 10. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1375/2014 ze dne 10. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1071/2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2014 ze dne 19. prosince 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. prosince 2014 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 413/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1372/2014 ze dne 19. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1371/2014 ze dne 19. prosince 2014 , kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1370/2014 ze dne 19. prosince 2014 , kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora producentům mléka ve Finsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1369/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Garda (CHOP))
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1368/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Komise (EU) č. 1372/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Úř. věst. L 366, 20.12.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1368/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Komise (EU) č. 1372/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie ( Úř. věst. L 366, 20.12.2014 )
Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1366/2014 ze dne 19. prosince 2014, kterým se pro rok 2015 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1365/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. prosince 2014 do 7. prosince 2014 , a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna 2015 do 30. června 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1364/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. prosince 2014 do 7. prosince 2014 , a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna 2015 do 30. června 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1363/2014 ze dne 18. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1362/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se stanoví pravidla pro zjednodušený postup schvalování některých změn operačních programů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu a pravidla týkající se formy a předkládání výročních zpráv o provádění těchto programů
Oprava Nařízení Komise (EU) č. 1361/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 13 a mezinárodní účetní standard 40 ( Úř. věst. L 365, 19.12.2014 )
Nařízení Komise (EU) č. 1361/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 13 a mezinárodní účetní standard 40 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1360/2014 ze dne 18. prosince 2014 , o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2014 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 871/2014, pokud jde o odpočty, které mají být provedeny v příštích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1359/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku tulathromycin Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1358/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o původ živočichů pocházejících z ekologických chovů akvakultury, chovatelské postupy v akvakultuře, krmiva pro živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury a produkty a látky povolené pro použití v ekologické akvakultuře Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1356/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1355/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na přijetí určitých předpisů a souvisejících změn některých úmluv a protokolů Mezinárodní námořní organizací (IMO) Text s významem pro EHP
Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1354/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 828/2009 a (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2015 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2015 v odvětví cukru a isoglukosy mimo rámec kvót, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek nákupu pšenice obecné, másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu v rámci veřejné intervence v roce 2014 a 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1353/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Oprava nařízení rady (EU) č. 1351/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 692/2014 o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu ( Úř. věst. L 365, 19.12.2014 )
Nařízení Rady (EU) č. 1351/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 692/2014 o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu
Nařízení Rady (EU) č. 1350/2014 ze dne 15. prosince 2014 o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1349/2014 ze dne 17. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1347/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se zrušuje konečné vyrovnávací clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Indie v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Rady (ES) č. 597/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1346/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a zrušuje konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Indie v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1345/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se stanoví přebytečná množství cukru, isoglukózy a fruktózy v Chorvatsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1344/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se k rybolovným kvótám pro sardel obecnou v Biskajském zálivu na období 2014/15 přičítají množství, která si Francie a Španělsko ponechaly podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 z rybolovného období 2013/14
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1343/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006
Nařízení Komise (EU) č. 1342/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o přílohy IV a V Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1341/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) č. 1340/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1339/2014 ze dne 16. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1338/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 439/2011, pokud jde o prodloužení odchylky od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1336/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1335/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1334/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka gama-cyhalothrin, mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku Text s významem pro EHP
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1332/2014 ze dne 15. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1331/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se zavádí celní evidence dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1330/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka meptyldinokap a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 359, 16.12.2014)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 359, 16.12.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014 , kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1328/2014 ze dne 12. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1327/2014 ze dne 12. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a masných výrobcích a v tradičně uzených rybách a produktech rybolovu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1326/2014 ze dne 10. prosince 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1325/2014 ze dne 10. prosince 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1324/2014 ze dne 9. prosince 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v Kattegatu plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Rady (EU) č. 1323/2014 ze dne 12. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014 , kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1320/2014 ze dne 1. prosince 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1319/2014 ze dne 11. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1318/2014 ze dne 11. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1317/2014 ze dne 11. prosince 2014 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1316/2014 ze dne 11. prosince 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747, mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a povoluje členským státům prodloužení dočasných povolení udělených pro uvedenou účinnou látku Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1315/2014 ze dne 10. prosince 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. listopadu 2014 do 30. listopadu 2014 , a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července 2015 do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1314/2014 ze dne 10. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2014 ze dne 10. prosince 2014 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat
Nařízení Komise (EU) č. 1311/2014 ze dne 10. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1310/2014 ze dne 8. října 2014 o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1309/2014 ze dne 9. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1308/2014 ze dne 8. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1307/2014 ze dne 8. prosince 2014 , kterým se stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů pro účely čl. 7b odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a čl. 17 odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1306/2014 ze dne 8. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 750/2014 a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“ , kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii ( Úř. věst. L 356, 12.12.2014 )
Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii ( Úř. věst. L 356, 12.12.2014 )
Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 , o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1298/2014 ze dne 5. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1297/2014 ze dne 5. prosince 2014 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1296/2014 ze dne 4. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1295/2014 ze dne 4. prosince 2014 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1294/2014 ze dne 4. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši poplatku za žádost a zkušebního poplatku, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1293/2014 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro vnitřní omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových latí a lišt pro vnější omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-2 a kovových lišt a profilů, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14353, pokud jde o reakci na oheň Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1292/2014 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných dřevěných podlahovin spadajících pod normu EN 14342, pokud jde o jejich reakci na oheň Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1291/2014 ze dne 16. července 2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle normy EN 14915, pokud jde o jejich požární odolnost, pokud se používají k obkládání stěn a stropů Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1290/2014 ze dne 4. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a nařízení (EU) č. 960/2014 měnící nařízení (EU) č. 833/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1289/2014 ze dne 3. prosince 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1288/2014 ze dne 3. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou ( Úř. věst. L 352, 9.12.2014 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1285/2014 ze dne 2. prosince 2014 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1284/2014 ze dne 2. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1283/2014 ze dne 2. prosince 2014 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Korejské republiky a Malajsie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1282/2014 ze dne 2. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 180/2014, pokud jde o maximální množství zpracovaných produktů, která mohou být vyvezena či zaslána ze španělských a francouzských nejvzdálenějších regionů, a o dotčené třetí země
Nařízení Komise (EU) č. 1281/2014 ze dne 1. prosince 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1280/2014 ze dne 26. listopadu 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu [Bra (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1279/2014 ze dne 1. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1278/2014 ze dne 1. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 967/2006, (ES) č. 828/2009, (ES) č. 891/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1277/2014 ze dne 1. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „lasalocid“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1276/2014 ze dne 1. prosince 2014 , kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1275/2014 ze dne 1. prosince 2014 , kterým se provádí čl. 9 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1274/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2014 ze dne 28. listopadu 2014 , kterým se po dvě stě dvacáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1272/2014 ze dne 28. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o označování kontejnerů pro účely jejich dočasného použití Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1271/2014 ze dne 28. listopadu 2014 , kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů některých moštových odrůd sklizených v roce 2014 v některých vinařských oblastech nebo jejich části
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1270/2014 ze dne 28. listopadu 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1269/2014 ze dne 27. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1268/2014 ze dne 25. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) č. 1267/2014 ze dne 25. listopadu 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) č. 1266/2014 ze dne 25. listopadu 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1265/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1264/2014 ze dne 26. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 408/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1263/2014 ze dne 26. listopadu 2014 , kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora producentům mléka v Estonsku, Lotyšsku a Litvě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1262/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino Crotonese (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1261/2014 ze dne 25. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1260/2014 ze dne 25. listopadu 2014 , kterým se stanoví paušální snížení dovozního cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1259/2014 ze dne 24. listopadu 2014 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2014 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1258/2014 ze dne 24. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1257/2014 ze dne 24. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1256/2014 ze dne 21. listopadu 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1255/2014 ze dne 17. července 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám tím, že stanoví obsah výročních zpráv a závěrečných zpráv o provádění, včetně seznamu společných ukazatelů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 ze dne 11. července 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (Úř. věst. L 337, 25.11.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1252/2014 ze dne 28. května 2014 doplňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1251/2014 ze dne 21. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1250/2014 ze dne 21. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o celní kvóty na cukr pocházející ze Srbska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1249/2014 ze dne 21. listopadu 2014 o povolení inositolu jako doplňkové látky pro ryby a korýše Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1248/2014 ze dne 20. listopadu 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 776/2014, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2014/2015, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1061/2014
Nařízení Komise (EU) č. 1247/2014 ze dne 19. listopadu 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1246/2014 ze dne 19. listopadu 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1245/2014 ze dne 20. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1244/2014 ze dne 20. listopadu 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci ( „iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“ ) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů (Úř. věst. L 334, 21.11.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014 , kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014 , kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1241/2014 ze dne 7. listopadu 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Westfälischer Pumpernickel (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1240/2014 ze dne 19. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1239/2014 ze dne 19. listopadu 2014 o změně nařízení (EU) č. 716/2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1238/2014 ze dne 19. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 59/2011, pokud jde o celní kvóty pro vína pocházející ze Srbska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1237/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1236/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o povolení L-valinu z  Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1235/2014 ze dne 18. listopadu 2014 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2015 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Nařízení Komise (EU) č. 1234/2014 ze dne 18. listopadu 2014 , kterým se mění přílohy IIIB, V a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1233/2014 ze dne 18. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1232/2014 ze dne 18. listopadu 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014, aby se upravily odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, a kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 215/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1231/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1230/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o povolení dilysinátu měďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 331, 18.11.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1230/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o povolení dilysinátu měďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1229/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1228/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1227/2014 ze dne 17. listopadu 2014 , kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014
Nařízení Komise (EU) č. 1226/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1225/2014 ze dne 17. listopadu 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1224/2014 ze dne 14. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1223/2014 ze dne 14. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o zjednodušené vyřízení režimu aktivního zušlechťovacího styku Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 ze dne 8. října 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1221/2014 ze dne 10. listopadu 2014 , kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1180/2013 a (EU) č. 43/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1220/2014 ze dne 13. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1219/2014 ze dne 13. listopadu 2014 , kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o seznam území a třetích zemí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1218/2014 ze dne 13. listopadu 2014 , kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o veterinární požadavky na trichinely ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz domácích prasat určených k chovu, produkci nebo porážce a čerstvého masa z nich do Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1217/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 o oznámení třetí zemi, u níž Komise považuje za možné, že bude určena jako nespolupracující třetí země podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1216/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1215/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1214/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1213/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1212/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1211/2014 ze dne 12. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) č. 1210/2014 ze dne 16. července 2014 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1208/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2014 ze dne 10. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1206/2014 ze dne 7. listopadu 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 8. listopadu 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1205/2014 ze dne 7. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1204/2014 ze dne 5. listopadu 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti IV, VIId a ve vodách Unie oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1203/2014 ze dne 5. listopadu 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, vodách Unie oblasti IIa, části oblasti IIIa, jež nespadá pod Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1202/2014 ze dne 7. listopadu 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) č. 1201/2014 ze dne 7. listopadu 2014 , kterým se s účinkem ode dnů 1. července 2011 , 1. července 2012 a  1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1200/2014 ze dne 6. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1199/2014 ze dne 24. října 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pemento de Mougán (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014 , kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1197/2014 ze dne 5. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1196/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1195/2014 ze dne 29. října 2014 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1194/2014 ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1193/2014 ze dne 4. listopadu 2014 , kterým se po dvě stě dvacáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 1192/2014 ze dne 3. listopadu 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti IIIa, ve vodách Unie subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1190/2014 ze dne 24. října 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Mantequilla de Soria (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1189/2014 ze dne 24. října 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Sedano Bianco di Sperlonga (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1188/2014 ze dne 24. října 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1187/2014 ze dne 2. října 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro určování celkové expozice vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů v případě transakcí s podkladovými aktivy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1186/2014 ze dne 3. listopadu 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 4. listopadu 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1185/2014 ze dne 3. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1184/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblastech IIIa a IV, vodách Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizích 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1183/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1182/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1181/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1180/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 1179/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1178/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1177/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 1176/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1175/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení, a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 823/2010 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1174/2014 ze dne 24. října 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Piadina Romagnola/Piada Romagnola (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1173/2014 ze dne 24. října 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salama da sugo (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1172/2014 ze dne 31. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1171/2014 ze dne 31. října 2014 , kterým se mění a opravují přílohy I, III, VI, IX, XI a XVII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1170/2014 ze dne 29. října 2014 o opravě slovinského znění nařízení Komise (ES) č. 504/2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1169/2014 ze dne 31. října 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 416/2014 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1168/2014 ze dne 31. října 2014 o změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 414/2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1167/2014 ze dne 31. října 2014 o změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 413/2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1166/2014 ze dne 31. října 2014 o změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 412/2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1165/2014 ze dne 31. října 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1164/2014 ze dne 31. října 2014 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 411/2014 o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1162/2014 ze dne 30. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1161/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1160/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1159/2014 ze dne 30. října 2014 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1158/2014 ze dne 29. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1157/2014 ze dne 29. října 2014 o opravě slovinského znění nařízení Komise (ES) č. 141/2007 o požadavku na schvalování provozoven, které vyrábějí nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1156/2014 ze dne 29. října 2014 o opravě slovinského znění nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1155/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se opravuje švédské znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 564/2013 o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1154/2014 ze dne 29. října 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1153/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 198/2006, pokud jde o shromažďované údaje a požadavky na výběr šetřených jednotek, přesnost a kvalitu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1151/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací, jež mají být oznamovány při výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1150/2014 ze dne 29. října 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1149/2014 ze dne 28. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1148/2014 ze dne 28. října 2014 , kterým se mění přílohy II, VII, VIII, IX a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1147/2014 ze dne 23. října 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1146/2014 ze dne 23. října 2014, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro antrachinon, benfluralin, bentazon, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadon, imazamox, methylbromid, propanil a kyselinu sírovou v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 308, 29.10.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1146/2014 ze dne 23. října 2014 , kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro antrachinon, benfluralin, bentazon, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadon, imazamox, methylbromid, propanil a kyselinu sírovou v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1145/2014 ze dne 28. října 2014 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1142/2014 ze dne 22. října 2014 , kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1140/2014 ze dne 27. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1139/2014 ze dne 27. října 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na artyčoky, cukety, pomeranče, klementinky, mandarinky a satsumy, citrony, jablka a hrušky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1138/2014 ze dne 27. října 2014 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z  Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1137/2014 ze dne 27. října 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zpracování některých drobů ze zvířat určených k lidské spotřebě Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1136/2014 ze dne 24. října 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 283/2013, pokud jde o přechodná opatření použitelná na postupy týkající se přípravků na ochranu rostlin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1135/2014 ze dne 24. října 2014 o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1134/2014 ze dne 23. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb–k, VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1133/2014 ze dne 24. října 2014 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce října 2014 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1132/2014 ze dne 24. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1131/2014 ze dne 23. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1130/2014 ze dne 22. října 2014 , kterým se na rok 2015 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 1129/2014 ze dne 21. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1128/2014 ze dne 21. října 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) č. 1127/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamid a pyridát v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1126/2014 ze dne 17. října 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro asulam, kyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, pikolinafen a propisochlor v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014 ze dne 19. září 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimální peněžní částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky pro zprostředkovatele úvěru Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1124/2014 ze dne 22. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1123/2014 ze dne 22. října 2014 , kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1122/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1121/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1120/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé ve vodách oblastí VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1119/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid a didecyldimethylamonium-chlorid v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1118/2014 ze dne 8. října 2014 o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu provádějícího dohodu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1117/2014 ze dne 22. října 2014 o zálohách na přímé platby, které mají být vypláceny od  16. října 2014 v Lotyšsku a Litvě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1116/2014 ze dne 21. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1115/2014 ze dne 21. října 2014 , o povolení přípravku esterázy fumonisinu z  Komagataella pastoris (DSM 26643) jako doplňkové látky pro prasata Text s významem pro EHP
Stanovisko Komise ze dne 14. listopadu 2014 k předloze nařízení Evropské centrální banky o statistice peněžních trhů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1114/2014 ze dne 21. října 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1113/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se stanoví forma a technické podrobnosti oznamování uvedeného v článcích 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 2386/96 a (EU, Euratom) č. 833/2010
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1112/2014 ze dne 13. října 2014, kterým se stanoví jednotný formát sdílení informací o ukazatelích významného rizika provozovateli a vlastníky zařízení v odvětví ropy a zemního plynu v moři a jednotný formát zveřejnění informací o ukazatelích významného rizika členskými státy (Úř. věst. L 302, 22.10.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1112/2014 ze dne 13. října 2014 , kterým se stanoví jednotný formát sdílení informací o ukazatelích významného rizika provozovateli a vlastníky zařízení v odvětví ropy a zemního plynu v moři a jednotný formát zveřejnění informací o ukazatelích významného rizika členskými státy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1111/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. října 2014 , a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1110/2014 ze dne 20. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1109/2014 ze dne 20. října 2014 o povolení přípravku ze Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako doplňkové látky pro výkrm skotu, menšinových druhů přežvýkavců na výkrm, dojnic a menšinových druhů přežvýkavců na produkci mléka a o změně nařízení (ES) č. 1288/2004 a (ES) č. 1811/2005 (držitel povolení Alltech France) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1108/2014 ze dne 20. října 2014 o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP -2789) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Text s významem pro EHP
Předpis č. 115 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. zvláštních systémů LPG (zkapalněný ropný plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití LPG v jejich pohonném systému –  II. zvláštních systémů CNG (stlačený zemní plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití CNG v jejich pohonném systému
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 85 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí
Nařízení Komise (EU) č. 1107/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1106/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1105/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii ( Úř. věst. L 301, 21.10.2014 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1105/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady 2014/1104/SZBP ze dne 20. října 2014 , kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1103/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se provádí čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) č. 1102/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 312, 31.10.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1100/2014 ze dne 17. října 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2015 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1099/2014 ze dne 17. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1098/2014 ze dne 17. října 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1097/2014 ze dne 17. října 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2010 týkající se oznámení členských států v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) č. 1096/2014 ze dne 15. října 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbaryl, procymidon a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1095/2014 ze dne 16. října 2014 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosince 2014 do 28. února 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1094/2014 ze dne 16. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1093/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých barviv v ochucených zrajících sýrech Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1092/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1091/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se schvaluje tralopyril jako nová účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1090/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se schvaluje permethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 8 a 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1089/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Nařízení Komise (EU) č. 1088/2014 ze dne 14. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1087/2014 ze dne 14. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) č. 1086/2014 ze dne 14. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1085/2014 ze dne 15. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1084/2014 ze dne 15. října 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání difosforečnanů (E 450) jako kypřicích látek a regulátorů kyselosti v hotových kvasnicových těstech Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1083/2014 ze dne 15. října 2014 o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky pro prasnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1082/2014 ze dne 13. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1081/2014 ze dne 13. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1080/2014 ze dne 14. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2014 ze dne 14. října 2014 , kterým se pro účetní období 2015 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1078/2014 ze dne 7. srpna 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek ( Úř. věst. L 297, 15.10.2014 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1078/2014 ze dne 7. srpna 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1077/2014 ze dne 13. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1076/2014 ze dne 13. října 2014 týkající se povolení přípravku obsahujícího extrakt kouřové příchuti 2b0001 jako doplňkové látky pro psy a kočky Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1075/2014 ze dne 10. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1074/2014 ze dne 9. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1073/2014 ze dne 9. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1072/2014 ze dne 10. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1071/2014 ze dne 10. října 2014 o výjimečných podpůrných opatřeních pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii ( Úř. věst. L 295, 11.10.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1071/2014 ze dne 10. října 2014 o výjimečných podpůrných opatřeních pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1070/2014 ze dne 10. října 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 271/2009, pokud jde o minimální obsah přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z  Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z  Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení BASF SE) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1069/2014 ze dne 10. října 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o retenční období pro prémie na krávy bez tržní produkce mléka za rok 2014 ve Španělsku
Nařízení Komise (EU) č. 1068/2014 ze dne 9. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí I, II a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1067/2014 ze dne 3. října 2014 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1066/2014 ze dne 9. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1065/2014 ze dne 7. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1064/2014 ze dne 7. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1063/2014 ze dne 7. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 , týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1061/2014 ze dne 8. října 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1060/2014 ze dne 8. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1059/2014 ze dne 8. října 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1058/2014 ze dne 8. října 2014 , kterým se po dvousté dvacáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1057/2014 ze dne 8. října 2014 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1056/2014 ze dne 7. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1055/2014 ze dne 6. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech IIIa a IV, ve vodách Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1054/2014 ze dne 6. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly rodu Lepidorhombus ve vodách Unie oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1053/2014 ze dne 6. října 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1052/2014 ze dne 2. října 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon de Vendée (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1051/2014 ze dne 2. října 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pomelo de Corse (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1050/2014 ze dne 6. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1049/2014 ze dne 30. července 2014 o technických vlastnostech informačních a propagačních opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1048/2014 ze dne 30. července 2014 , kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační opatření vůči příjemcům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 ze dne 29. července 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1046/2014 ze dne 28. července 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o kritéria pro výpočet dodatečných nákladů vynaložených provozovateli při rybolovu, chovu a při zpracovávání a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1045/2014 ze dne 3. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1044/2014 ze dne 3. října 2014 , kterým se stanoví rozpočtové stropy na rok 2014 platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1043/2014 ze dne 2. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července 2014, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů (Úř. věst. L 289, 3.10.2014)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1041/2014 ze dne 1. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1040/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1039/2014 ze dne 30. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1038/2014 ze dne 25. září 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1037/2014 ze dne 25. září 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1036/2014 ze dne 25. září 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2014 ze dne 25. září 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2014 ze dne 25. září 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1033/2014 ze dne 29. září 2014 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1032/2014 ze dne 29. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014 , kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1030/2014 ze dne 29. září 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty a datum pro účely zveřejnění hodnot používaných pro identifikaci globálních systémově významných institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1029/2014 ze dne 26. září 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 73/2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1028/2014 ze dne 26. září 2014 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1027/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), v znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1026/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), v znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání ( Úř. věst. L 284, 30.9.2014 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1026/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), v znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1025/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) v znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014 ze dne 15. ledna 2014 , kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1024/2014 ze dne 26. září 2014 , kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 8. do 14. září 2014 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 a prováděcím nařízením (EU) č. 170/2013 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1023/2014 ze dne 26. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1022/2014 ze dne 26. září 2014 , kterým se po dvou sté dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1021/2014 ze dne 26. září 2014 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1020/2014 ze dne 25. září 2014 , o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1019/2014 ze dne 25. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 1018/2014 ze dne 24. září 2014 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 1017/2014 ze dne 24. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1016/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 60 – Jednotná ustanovení pro schvalování dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1015/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 154/2013
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1014/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, pokud jde o obsah a vytvoření společného systému monitorování a hodnocení pro operace financované v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (Úř. věst. L 283, 27.9.2014)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1014/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, pokud jde o obsah a vytvoření společného systému monitorování a hodnocení pro operace financované v rámci Evropského námořního a rybářského fondu ( Úř. věst. L 283, 27.9.2014 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1014/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, pokud jde o obsah a vytvoření společného systému monitorování a hodnocení pro operace financované v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1013/2014 ze dne 26. září 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) č. 1012/2014 ze dne 25. září 2014 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1340/2008 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1010/2014 ze dne 25. září 2014 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce září 2014 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1009/2014 ze dne 25. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1008/2014 ze dne 24. září 2014 , kterým se se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) č. 1007/2014 ze dne 23. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách Unie oblastí IIa a IV; ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí Vb a VI plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 1006/2014 ze dne 23. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 1005/2014 ze dne 23. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu kraba rodu Chionoecetes ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 1004/2014 ze dne 18. září 2014 , kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1003/2014 ze dne 18. září 2014 , kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1002/2014 ze dne 24. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1001/2014 ze dne 18. července 2014 , kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1000/2014 ze dne 23. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 999/2014 ze dne 23. září 2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) č. 998/2014 ze dne 22. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 997/2014 ze dne 19. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti V; v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 996/2014 ze dne 18. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 995/2014 ze dne 18. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí II a IV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 994/2014 ze dne 13. května 2014 , kterým se mění přílohy VIII a VIIIc nařízení Rady (ES) č. 73/2009, příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II, III a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 993/2014 ze dne 22. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 992/2014 ze dne 22. září 2014 o zrušení nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 950/2014
Nařízení Komise (EU) č. 991/2014 ze dne 19. září 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 990/2014 ze dne 19. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 989/2014 ze dne 19. září 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Gruzie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2014 ze dne 18. září 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky
Nařízení Komise (EU) č. 987/2014 ze dne 18. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES VII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 986/2014 ze dne 18. září 2014 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2014 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 985/2014 ze dne 18. září 2014 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2014 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 984/2014 ze dne 18. září 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 19. září 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 983/2014 ze dne 18. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 982/2014 ze dne 17. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 981/2014 ze dne 16. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 980/2014 ze dne 16. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 979/2014 ze dne 16. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 978/2014 ze dne 16. září 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 165/2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 977/2014 ze dne 15. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 976/2014 ze dne 15. září 2014 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých nepatrně upravených otevřených síťovin ze skleněných vláken rovněž pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 975/2014 ze dne 11. září 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2014 ze dne 11. září 2014 , kterým se stanoví refraktometrická metoda měření suchého rozpustného zbytku v produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely jejich zařazení do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 973/2014 ze dne 11. září 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 972/2014 ze dne 11. září 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 971/2014 ze dne 12. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 970/2014 ze dne 12. září 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 677/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 969/2014 ze dne 12. září 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití askorbanu vápenatého (E 302) a alginanu sodného (E 401) v případě určitého nezpracovaného ovoce a zeleniny Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 968/2014 ze dne 12. září 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 170/2013, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 967/2014 ze dne 12. září 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „lufenuron“ Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 966/2014 ze dne 12. září 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro propionan vápenatý Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 965/2014 ze dne 11. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 964/2014 ze dne 11. září 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o standardní podmínky pro finanční nástroje
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 963/2014 ze dne 29. srpna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zázrivské vojky (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 962/2014 ze dne 29. srpna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pescabivona (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 961/2014 ze dne 8. září 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) č. 959/2014 ze dne 8. září 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 958/2014 ze dne 10. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 957/2014 ze dne 10. září 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o vynětí esterů kyseliny montanové (E 912) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 956/2014 ze dne 9. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 955/2014 ze dne 8. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/955/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 954/2014 ze dne 4. září 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Livarot (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 953/2014 ze dne 5. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 952/2014 ze dne 4. září 2014 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek týkající se Malajsie s ohledem na vysoce patogenní influenzu ptáků a pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro dovoz drůbeže, jednodenních kuřat, násadových vajec, masa drůbeže a ptáků nadřádu běžci a vajec Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 951/2014 ze dne 4. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 950/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a stanovení výše podpory předem
2014/950/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2014 , kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2014) 10135)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 949/2014 ze dne 4. září 2014 , kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků ve formě prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem
2014/948/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 947/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování másla a stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 946/2014 ze dne 4. září 2014 , kterým se na základě přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 945/2014 ze dne 4. září 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o relevantní vhodně diverzifikované indexy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 944/2014 ze dne 2. září 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 943/2014 ze dne 3. září 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 416/2014 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 942/2014 ze dne 3. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 941/2014 ze dne 3. září 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Роле Трапезица (Role Trapezitsa) (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 940/2014 ze dne 2. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady č. 940/2014/EU ze dne 17. prosince 2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 939/2014 ze dne 2. září 2014 , kterým se stanoví osvědčení podle článků 5 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 938/2014 ze dne 2. září 2014 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (EU) č. 502/2013 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem jízdních kol zasílaných z Kambodži, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kambodži, Pákistánu a Filipín, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu ( Úř. věst. L 263, 3.9.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 938/2014 ze dne 2. září 2014 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (EU) č. 502/2013 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem jízdních kol zasílaných z Kambodži, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kambodži, Pákistánu a Filipín, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) č. 937/2014 ze dne 22. srpna 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 936/2014 ze dne 22. srpna 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí II a IV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
2014/936/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2014 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Itálii (oznámeno pod číslem C(2014) 10143) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 935/2014 ze dne 1. září 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 934/2014 ze dne 1. září 2014 , kterým se po dvou sté devatenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 933/2014 ze dne 29. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/933/SZBP ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 ze dne 29. srpna 2014 , kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014
Rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2014 ze dne 28. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/931/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady, ze dne 16. prosince 2014 , kterým se prodlužuje použitelnost prováděcího rozhodnutí 2012/181/EU, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 99 – Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 7 – Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 930/2014 ze dne 28. srpna 2014 , kterým se po dvou sté osmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2014/930/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2014 , kterým se stanoví složení Výboru regionů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 929/2014 ze dne 27. srpna 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Fungo di Borgotaro (CHZO))
2014/929/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 928/2014 ze dne 27. srpna 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Crottin de Chavignol/Chavignol (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 927/2014 ze dne 27. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/927/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/770/EU s cílem změnit „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny“ na „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny“
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 926/2014 ze dne 27. srpna 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování v souvislosti s výkonem práva na usazování a volným pohybem služeb v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 925/2014 ze dne 26. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 924/2014 ze dne 25. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/924/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2014 , kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o dřevo a kůru jasanu ( Fraxinus L.) původem z Kanady a Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2014) 9469)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 923/2014 ze dne 25. srpna 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití riboflavinů (E 101) a košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120), ve formě hliníkových laků, v určitých kategoriích potravin, a příloha nařízení (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro riboflaviny (E 101) (Úř. věst. L 252, 26.8.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 923/2014 ze dne 25. srpna 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití riboflavinů (E 101) a košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120), ve formě hliníkových laků, v určitých kategoriích potravin, a příloha nařízení (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro riboflaviny (E 101) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 922/2014 ze dne 25. srpna 2014 kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metaflumizon a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 921/2014 ze dne 25. srpna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky tebukonazol Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2014 ze dne 21. srpna 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 919/2014 ze dne 22. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 918/2014 ze dne 22. srpna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky motýlí feromony s rovným řetězcem Text s významem pro EHP
2014/918/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2014 , kterým se zastavuje antisubvenční řízení týkající se dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie a Vietnamu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 917/2014 ze dne 22. srpna 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Streptomyces lydicus kmen WYEC 108 a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
2014/917/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 2000/29/ES, pokud jde o oznamování přítomnosti škodlivých organismů a opatření, která byla nebo mají být přijata členskými státy (oznámeno pod číslem C(2014) 9460)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 916/2014 ze dne 22. srpna 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka sacharóza a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
2014/916/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2014 o opravě přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/154/EU, kterým se povoluje uvedení na trh glukosaminové soli kyseliny (6 S )-5-methyltetrahydrolistové jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2014) 9452)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 915/2014 ze dne 21. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/915/SZBP ze dne 16. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 914/2014 ze dne 21. srpna 2014 , kterým se po dvou sté sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2014/914/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, pokud jde o Belize
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 ze dne 21. srpna 2014 , kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2014 ze dne 23. července 2014 , kterým se stanoví rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti s rozhodčími soudy pro řešení sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie stranou
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2014 ze dne 23. července 2014 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění moře z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynu Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES ( Úř. věst. L 257, 28.8.2014 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257 ze dne 28.8.2014)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 Text s významem pro EHP
2014/909/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s potvrzeným výskytem lesknáčka úlového v Itálii (oznámeno pod číslem C(2014) 9415) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014 , kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost
2014/908/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 o rovnocennosti požadavků na dohled a regulaci v některých třetích zemích nebo územích pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura ( Úř. věst. L 255, 28.8.2014 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci ( Úř. věst. L 255, 28.8.2014 ; opravené znění v  Úř. věst. L 271, 12.9.2014 )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/201 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci ( Úř. věst. L 255, 28.8.2014 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 905/2014 ze dne 20. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 904/2014 ze dne 20. srpna 2014 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 903/2014 ze dne 19. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 902/2014 ze dne 19. srpna 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1415/2004, pokud jde o úpravu roční maximální intenzity rybolovu Spojeného království v některých rybolovných oblastech
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 249, 22.8.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/901/SZBP ze dne 12. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Nařízení Komise (EU) č. 900/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Text s významem pro EHP
2014/900/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2014 , kterým se mění jednací řád Rady
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 899/2014 ze dne 18. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 898/2014 ze dne 18. srpna 2014 o zrušení konečného antidumpingového cla na dovoz práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 897/2014 ze dne 18. srpna 2014 kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 896/2014 ze dne 18. srpna 2014 , kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 793/2013, kterým se stanoví opatření ve vztahu k Faerským ostrovům, jež mají zajistit zachování populace atlantsko-skandinávského sledě obecného
Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. srpna 2014 , kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 894/2014 ze dne 14. srpna 2014 , kterým se zakazují rybolovné činnosti pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod vlajkou Chorvatska, Francie, Itálie, Malty a Španělska nebo zaregistrovaná v uvedených zemích, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 893/2014 ze dne 14. srpna 2014 , kterým se zakazují rybolovné činnosti pro pasti zaregistrované v Itálii, Portugalsku a Španělsku, jimiž se loví tuňák obecný v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
2014/893/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2014 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU oplachovým kosmetickým přípravkům (oznámeno pod číslem C(2014) 9302) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 892/2014 ze dne 14. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/892/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2014 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání některých oblastí Francie za úředně prosté brucelózy ( B. melitensis ) (oznámeno pod číslem C(2014) 9218) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 891/2014 ze dne 14. srpna 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka aminopyralid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
2014/891/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 9230) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 890/2014 ze dne 14. srpna 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metobromuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 889/2014 ze dne 14. srpna 2014 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o uznávání společných bezpečnostních požadavků v rámci programu schválených agentů a známých odesílatelů a programu oprávněných hospodářských subjektů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 888/2014 ze dne 14. srpna 2014 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 887/2014 ze dne 14. srpna 2014 o technickém formátu pro předávání evropských statistik o vinicích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 886/2014 ze dne 13. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/886/EU: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. prosince 2014 o jmenování evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014 ze dne 13. srpna 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz okry a listů curry z Indie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 91/2013 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 883/2014 ze dne 5. srpna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jamón de Serón (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 882/2014 ze dne 31. července 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Torrone di Bagnara (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 881/2014 ze dne 12. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 880/2014 ze dne 12. srpna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) Text s významem pro EHP
2014/880/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 8784) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014 ze dne 12. srpna 2014 , kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 878/2014 ze dne 12. srpna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dichlorprop-P, metconazol a triklopyr Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 877/2014 ze dne 8. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 876/2014 ze dne 8. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 875/2014 ze dne 8. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 874/2014 ze dne 8. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/874/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2014) 9113) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 873/2014 ze dne 8. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/873/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2014 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/249/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Myanmaru (oznámeno pod číslem C(2014) 9057) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2014 ze dne 11. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/872/SZBP ze dne 4. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a rozhodnutí 2014/659/SZBP měnící rozhodnutí 2014/512/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 871/2014 ze dne 11. srpna 2014 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2014 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 870/2014 ze dne 11. srpna 2014 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 868/2014 ze dne 8. srpna 2014 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 867/2014 ze dne 8. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 866/2014 ze dne 8. srpna 2014 , kterým se mění přílohy III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích ( Úř. věst. L 238, 9.8.2014 )
Nařízení Komise (EU) č. 866/2014 ze dne 8. srpna 2014 , kterým se mění přílohy III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 865/2014 ze dne 8. srpna 2014 , kterým se opravuje španělské znění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 864/2014 ze dne 7. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 863/2014 ze dne 7. srpna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku kyselinu benzoovou (VevoVitall) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 862/2014 ze dne 7. srpna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 496/2011, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku benzoát sodný Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 861/2014 ze dne 5. srpna 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 860/2014 ze dne 5. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady 2014/860/SZBP ze dne 1. prosince 2014 , kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2012/173/SZBP o aktivaci operačního střediska EU pro mise a operaci společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Afrického rohu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 859/2014 ze dne 5. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 858/2014 ze dne 4. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 857/2014 ze dne 6. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/857/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se některých ustanovení schengenského acquis , jež jsou obsažena v aktech Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, a o změně rozhodnutí 2000/365/ES a 2004/926/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 856/2014 ze dne 4. srpna 2014 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lammefjordsgulerod (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 855/2014 ze dne 4. srpna 2014 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Robiola di Roccaverano (CHOP))
Rozhodnutí Rady 2014/855/SZBP ze dne 28. listopadu 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 854/2014 ze dne 5. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 853/2014 ze dne 5. srpna 2014 o zrušení nařízení (ES) č. 1151/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 852/2014 ze dne 5. srpna 2014 o povolení L-methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 851/2014 ze dne 23. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Litvu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 850/2014 ze dne 4. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 849/2014 ze dne 4. srpna 2014 o povolení přípravků Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 a  Lactobacillus plantarum DSMZ 16627jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 848/2014 ze dne 4. srpna 2014 o povolení přípravku L-valin z  Corynebacterium glutamicum jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 403/2009, pokud jde o označování doplňkové látky L-valin Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 847/2014 ze dne 4. srpna 2014 o povolení DL-selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 846/2014 ze dne 4. srpna 2014 , kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých ( Úř. věst. L 232, 5.8.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 846/2014 ze dne 4. srpna 2014 , kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 845/2014 ze dne 31. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblastí IIa, IIIa a IV (oblasti řízení 1, 2, 3 a 4) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2014 ze dne 23. července 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Cebularz lubelski (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 843/2014 ze dne 23. července 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Upplandskubb (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 842/2014 ze dne 4. července 2014 , kterým se na rok 2014 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 841/2014 ze dne 1. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 840/2014 ze dne 1. srpna 2014 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 839/2014 ze dne 31. července 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (CHZO)]
2014/839/EU, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 838/2014 ze dne 31. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/838/EU, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 837/2014 ze dne 31. července 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 835/2014 ze dne 31. července 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Филе Елена (File Elena) (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 834/2014 ze dne 22. července 2014 kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování společného rámce pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky
Oprava nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014)
Oprava nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ( Úř. věst. L 229, 31.7.2014 )
Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 832/2014 ze dne 30. července 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 416/2014 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 831/2014 ze dne 30. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcí nařízení Komise (EU) č. 830/2014 ze dne 30. července 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1890/2005, prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2/2012 a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 205/2013, pokud jde o oblast působnosti stávajících antidumpingových opatření týkajících se spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli a pokud jde o žádosti o přezkum pro nové vývozce, a kterým se stanoví možnost vrácení nebo prominutí cla v některých případech (Úř. věst. L 228, 31.7.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 830/2014 ze dne 30. července 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1890/2005, prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2/2012 a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 205/2013, pokud jde o oblast působnosti stávajících antidumpingových opatření týkajících se spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli a pokud jde o žádosti o přezkum pro nové vývozce, a kterým se stanoví možnost vrácení nebo prominutí cla v některých případech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 829/2014 ze dne 30. července 2014 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/829/SZBP ze dne 25. listopadu 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 ze dne 30. července 2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 827/2014 ze dne 23. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě
Rozhodnutí Rady 2014/827/SZBP ze dne 21. listopadu 2014 , kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 826/2014 ze dne 30. července 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) č. 825/2014 ze dne 30. července 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 692/2014 o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 824/2014 ze dne 29. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 823/2014 ze dne 28. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 19 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 822/2014 ze dne 28. července 2014 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o pravidla původu v rámci systému všeobecných celních preferencí pro jízdní kola vyráběná v Kambodži, konkrétně o využívání součástí jízdních kol pocházejících z Malajsie na základě kumulace
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014 , kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů
Nařízení Komise (EU) č. 820/2014 ze dne 24. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblasti V plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 819/2014 ze dne 24. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 818/2014 ze dne 24. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 817/2014 ze dne 25. července 2014 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2014 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 816/2014 ze dne 25. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 815/2014 ze dne 23. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 814/2014 ze dne 23. července 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pancetta Piacentina (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 813/2014 ze dne 23. července 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Coppa Piacentina (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 812/2014 ze dne 23. července 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Salame Piacentino (CHOP))
Nařízení Rady (EU) č. 811/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 810/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny ( Úř. věst. L 221, 25.7.2014 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 810/2014 ze dne 25. července 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 46 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 23 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných a manévrovacích světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010
2014/806/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2014 o schválení solární střechy Webasto nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 805/2014 ze dne 24. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 804/2014 ze dne 24. července 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí a žádostí o přiznání platebních nároků týkajících se určitých oblastí Itálie zasažených povodněmi v roce 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 803/2014 ze dne 24. července 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 802/2014 ze dne 24. července 2014 o vytvoření vzorů národních programů a stanovení podmínek pro systémy elektronické výměny dat mezi Komisí a členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
2014/802/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud je o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod s embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 8339) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 801/2014 ze dne 24. července 2014 , kterým se stanoví harmonogram a další prováděcí podmínky spojené s mechanismem přidělování finančních zdrojů na program Unie pro znovuusídlení v rámci Azylového, migračního a integračního fondu
Rozhodnutí Rady 2014/801/SZBP ze dne 17. listopadu 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 800/2014 ze dne 24. července 2014 o vytvoření postupů pro podávání zpráv a dalších praktických podrobnostech o financování operační podpory v rámci národních programů a v rámci zvláštního režimu průjezdu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz
Rozhodnutí Rady 2014/800/SZBP ze dne 17. listopadu 2014 , kterým se zahajuje poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) a mění rozhodnutí 2014/486/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 799/2014 ze dne 24. července 2014 o vytvoření vzorů výročních a závěrečných zpráv o provádění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
2014/799/EU: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-EU č. 4/2014 ze dne 23. října 2014 o mandátu, který má získat výkonná rada Střediska pro rozvoj podnikání (CDE)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2014 ze dne 23. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
2014/798/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění příloha F směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o formát vzorových veterinárních osvědčení pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie a doplňkové veterinární požadavky týkající se trichinel pro obchod s domácími prasaty uvnitř Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 8336) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 797/2014 ze dne 23. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/797/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2014 , kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 796/2014 ze dne 23. července 2014 o změně nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
2014/796/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2014 , kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 795/2014 ze dne 3. července 2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/28)
2014/795/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2014 , kterým se prodlužuje platnost prováděcího rozhodnutí 2011/335/EU, kterým se Litevské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 794/2014 ze dne 22. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 793/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 792/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
2014/792/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2014 o systému včasného varování pro používání schvalujícími osobami Komise a výkonnými agenturami
Nařízení Rady (EU) č. 791/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 790/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 125/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 789/2014 ze dne 18. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 788/2014 ze dne 18. července 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článků 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ( Úř. věst. L 214, 19.7.2014 )
Nařízení Komise (EU) č. 788/2014 ze dne 18. července 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článků 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 787/2014 ze dne 16. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu kranasů a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie oblastí IVb, IVc a VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 786/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu stříbrnice atlantské ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) č. 785/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 784/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Rady (EU) č. 783/2014 ze dne 18. července 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 782/2014 ze dne 17. července 2014 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
2014/782/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. října 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 781/2014 ze dne 17. července 2014 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce července 2014 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 780/2014 ze dne 17. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) č. 779/2014 ze dne 17. července 2014 , kterým se na rybolovné období 2014-2015 přidělují rybolovná práva pro sardel obecnou v Biskajském zálivu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 778/2014 ze dne 16. července 2014 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. září 2014 do 30. listopadu 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 777/2014 ze dne 16. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 776/2014 ze dne 16. července 2014 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2014/2015
Rozhodnutí Rady 2014/776/SZBP ze dne 7. listopadu 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 775/2014 ze dne 16. července 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 774/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. července 2014 ( Úř. věst. L 209, 16.7.2014 )
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 774/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. července 2014
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 773/2014 ze dne 15. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 772/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro míru veřejné podpory, jež se uplatní na celkové způsobilé výdaje na některé operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 771/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (Úř. věst. L 209, 16.7.2014)
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 771/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 770/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu stříbrnice atlantské ve vodách Unie oblastí III a IV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 769/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 768/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů rodu Beryx ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 767/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 766/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 765/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 764/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie
2014/763/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2014 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU savým hygienickým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2014) 7735) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2014 ze dne 14. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/762/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie a zrušují rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom a 2007/606/ES, Euratom (oznámeno pod číslem C(2014) 7489) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 761/2014 ze dne 10. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 760/2014 ze dne 10. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 759/2014 ze dne 10. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/759/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2014 , kterým se mění příloha III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o veterinární požadavky týkající se trichinel ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz určitých masných výrobků z domácích prasat do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 7921) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 758/2014 ze dne 10. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 757/2014 ze dne 10. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 756/2014 ze dne 8. července 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2014/30)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 755/2014 ze dne 11. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 754/2014 ze dne 11. července 2014 o zamítnutí povolení Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) a  Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) jako doplňkových látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 753/2014 ze dne 11. července 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise (EU) č. 752/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 751/2014 ze dne 10. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 750/2014 ze dne 10. července 2014 o ochranných opatřeních v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz prasat do Unie Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/750/SZBP ze dne 30. října 2014 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 749/2014 ze dne 30. června 2014 o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013
Nařízení Rady (EU) č. 748/2014 ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Nařízení Rady (EU) č. 747/2014 ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení nařízení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 746/2014 ze dne 9. července 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 27. června do 4. července 2014 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
2014/746/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2014 , kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje na období 2015–2019 seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2014) 7809) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 745/2014 ze dne 9. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/745/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří (oznámeno pod číslem C(2014) 1920)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 744/2014 ze dne 9. července 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bouf de Charolles (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 743/2014 ze dne 9. července 2014 , kterým se nahrazuje příloha VII nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o minimální četnost analýz Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 742/2014 ze dne 8. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/742/SZBP ze dne 28. října 2014 , kterým se zrušuje společný postoj 2000/696/SZBP o zachování zvláštních omezujících opatření namířených proti panu Miloševićovi a osobám s ním spojeným a související společné postoje 98/240/SZBP, 98/326/SZBP, 1999/318/SZBP a 2000/599/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 741/2014 ze dne 8. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 26/2004 o rejstříku rybářského loďstva Společenství
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 740/2014 ze dne 8. července 2014, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 200, 9.7.2014)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 740/2014 ze dne 8. července 2014 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku ( Úř. věst. L 200, 9.7.2014 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 740/2014 ze dne 8. července 2014 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 739/2014 ze dne 7. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 738/2014 ze dne 3. července 2014 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Limone di Rocca Imperiale (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 737/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, chlormekvat, cyflufenamid, cyfluthrin, dikambu, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, indoxakarb, isoprothiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 736/2014 ze dne 4. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 735/2014 ze dne 4. července 2014 , kterým se po dvou sté šestnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 734/2014 ze dne 3. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 733/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití do některých nečlenských zemí OECD Text s významem pro EHP
2014/733/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 8. října 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
Nařízení Rady (EU) č. 732/2014 ze dne 3. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 754/2009 a (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva
2014/732/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Bulharska, Estonska, Chorvatska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Portugalska a Slovenska (oznámeno pod číslem C(2014) 7516) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 731/2014 ze dne 2. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 730/2014 ze dne 1. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) č. 729/2014 ze dne 24. června 2014 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 728/2014 ze dne 30. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 727/2014 ze dne 30. června 2014 , kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1389/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky, zrušuje clo na dovoz jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Rozhodnutí Rady 2014/727/SZBP ze dne 20. října 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 726/2014 ze dne 30. června 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o novou celní kvótu Unie pro upraveného sledě obecného pocházejícího z Norska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2014 ze dne 30. června 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o nové celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 724/2014 ze dne 26. června 2014 o normě pro výměnu údajů pro předávání údajů požadovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 723/2014 ze dne 23. června 2014 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nieheimer Käse (CHZO))
2014/723/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. září 2014 o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu Evropské centrální banky (ECB/2014/39)
Oprava nařízení Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky ( Úř. věst. L 192, 1.7.2014 )
Nařízení Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) č. 721/2014 ze dne 16. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), pokud jde o prodloužení existence společného podniku do roku 2024 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 720/2014 ze dne 27. června 2014 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2014 do 30. června 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 131 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 719/2014 ze dne 27. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/719/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM MALI/3/2014 ze dne 9. října 2014 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí EUTM MALI/1/2014
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 6 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 718/2014 ze dne 27. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2014 ze dne 27. června 2014 o zřízení pilotního společného projektu na podporu provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 715/2014 ze dne 26. června 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o seznam ukazatelů, které mají být shromážděny v rámci zjišťování o struktuře zemědělských podniků za rok 2016 Text s významem pro EHP
2014/715/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2014 o určení třetí země, kterou Komise považuje za nespolupracující třetí zemi podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Nařízení Komise (EU) č. 714/2014 ze dne 25. června 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Řecka
Nařízení Rady (EU) č. 713/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 712/2014 ze dne 26. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 711/2014 ze dne 26. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 710/2014 ze dne 23. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podmínky uplatňování postupu společného rozhodování o požadavcích obezřetnosti pro konkrétní instituce podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 709/2014 ze dne 20. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů Text s významem pro EHP
2014/709/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 7222) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 708/2014 ze dne 25. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/708/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 7141) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 707/2014 ze dne 25. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 706/2014 ze dne 25. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 972/2006, pokud jde o dovozní clo uplatňované na rýži Basmati
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 705/2014 ze dne 25. června 2014 , kterým se stanoví dovozní clo uplatňované na zlomkovou rýži
Nařízení Komise (EU) č. 704/2014 ze dne 25. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 211/2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie Text s významem pro EHP
2014/704/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem C(2014) 7139) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 703/2014 ze dne 19. června 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, ethoxychin, flusilazol, isoxaflutol, molinát, propoxykarbazon, pyraflufen-ethyl, chinoklamin a warfarin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
2014/703/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2014 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci infekční bovinní rinotracheitidy v Belgii a o status spolkové země Durynsko v Německu jako území úředně prostého infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2014) 7113) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014 , kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem
2014/702/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2014) 7083)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 701/2014 ze dne 24. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/701/SZBP ze dne 8. října 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 700/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o členský stát zpravodaj pro účinnou látku dimethomorf Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/700/SZBP ze dne 8. října 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014 o designu společného loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti ( Úř. věst. L 184, 25.6.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014 o designu společného loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002, pokud jde o delta-endotoxin Bacillus thuringiensis Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 697/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 906/2009, pokud jde o dobu jeho použitelnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 696/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové v rostlinných olejích a tucích a potravinách obsahujících rostlinné oleje a tuky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 695/2014 ze dne 23. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 693/2014 ze dne 23. června 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Oprava nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi ( Úř. věst. L 183, 24.6.2014 )
Nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi
2014/692/EU, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2014 , kterým se mění jednací řád Rady
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 691/2014 ze dne 23. června 2014 , kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Nařízení Rady (EU) č. 690/2014 ze dne 23. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 689/2014 ze dne 23. června 2014 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 688/2014 ze dne 20. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 687/2014 ze dne 20. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o objasnění, harmonizaci a zjednodušení opatření letecké bezpečnosti, rovnocennost bezpečnostních norem a opatření pro bezpečnost nákladu a pošty Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 686/2014 ze dne 20. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 983/2009 a (EU) č. 384/2010, pokud jde o podmínky použití některých zdravotních tvrzení týkajících se účinku rostlinných sterolů a rostlinných stanolů na snížení LDL cholesterolu v krvi Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 685/2014 ze dne 20. června 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o roubovaný kopolymer polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu v doplňcích stravy v pevné formě Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/685/SZBP ze dne 29. září 2014 , kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 684/2014 ze dne 20. června 2014 o povolení kantaxantinu jako doplňkové látky pro plemenné nosnice (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd.) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 683/2014 ze dne 20. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „chlorsulon“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 682/2014 ze dne 20. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „klosantel“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 681/2014 ze dne 20. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „rafoxanid“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 679/2014 ze dne 19. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 678/2014 ze dne 19. června 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil a trinexapak Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/678/SZBP ze dne 26. září 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 677/2014 ze dne 19. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „kabergolin“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 676/2014 ze dne 19. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „triklabendazol“ Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 675/2014 ze dne 18. června 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 2 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 674/2014 ze dne 12. června 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Charolais (CHOP))
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 673/2014 ze dne 2. června 2014 o zřízení mediační komise a o jejím jednacím řádu (ECB/2014/26)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 672/2014 ze dne 18. června 2014 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2014 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
2014/672/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2014 o prodloužení období ustavení orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 671/2014 ze dne 18. června 2014 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2014 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
2014/671/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 1. září 2014 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/38)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 670/2014 ze dne 18. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/670/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2014 , kterým se schvaluje uzavření Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 669/2014 ze dne 18. června 2014 o povolení D-pantothenanu vápenatého a D-panthenolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( Úř. věst. L 179, 19.6.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2014 ze dne 18. června 2014 o povolení D-pantothenanu vápenatého a D-panthenolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin ( Úř. věst. L 179, 19.6.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
2014/668/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním prováděnín Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 ze dne 13. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se stanoví základní požadavky na inventurní systém Unie a zohledňují změny v souvislosti s potenciály globálního oteplování a mezinárodně dohodnutými pokyny k inventurám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o podmínky používání nepovinného údaje o jakosti „horský produkt“
2014/665/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2014 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 663/2014 ze dne 5. června 2014 , kterým se mění přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 662/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 525/2013, pokud jde o technické provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 660/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 659/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty
Rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 ze dne 15. května 2014 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/658/SZBP ze dne 8. září 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 657/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, jež mají být svěřeny Komisi
2014/657/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2014 , kterým se přijímá návrh předložený skupinou vyvážejících výrobců společně s čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků, jenž se týká upřesnění ohledně plnění závazku uvedeného v prováděcím rozhodnutí 2013/707/EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 189, 27.6.2014)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (Úř. věst. L 189, 27.6.2014)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 653/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu a označování hovězího masa
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES
Oprava nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 , kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 650/2014 ze dne 4. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 649/2014 ze dne 17. června 2014 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 648/2014 ze dne 17. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 647/2014 ze dne 12. června 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2014 ze dne 12. června 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 645/2014 ze dne 16. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2014 ze dne 16. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 643/2014 ze dne 16. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznamování vnitrostátních předpisů týkajících se obezřetnostních požadavků v oblasti plánů zaměstnaneckého penzijního pojištění podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 638/2014 ze dne 13. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2014 ze dne 13. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny
2014/637/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2014 , kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, pokud jde o oblasti, na něž se vztahuje omezení v souvislosti s africkým morem prasat, v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2014) 6169) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2014 ze dne 13. června 2014 o vzoru osvědčení pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 635/2014 ze dne 13. června 2014 o otevření celní kvóty pro dovoz průmyslového cukru do konce hospodářského roku 2016/17
Nařízení Komise (EU) č. 634/2014 ze dne 13. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 21 Výboru pro interpretace IFRS Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 633/2014 ze dne 13. června 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na nakládání s velkou volně žijící zvěří a na prohlídku po poražení volně žijící zvěře Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 632/2014 ze dne 13. května 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flubendiamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 631/2014 ze dne 12. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 630/2014 ze dne 12. června 2014 , kterým se po dvousté patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 629/2014 ze dne 12. června 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky methyl(nonyl)keton Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 628/2014 ze dne 12. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny
Nařízení Komise (EU) č. 627/2014 ze dne 12. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011 za účelem přizpůsobení technickému pokroku, pokud jde sledování částic pomocí palubního diagnostického systému Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 626/2014 ze dne 10. června 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 ze dne 13. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 624/2014 ze dne 14. února 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ , v souvislosti se společným podnikem Clean Sky 2 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 623/2014 ze dne 14. února 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ , v souvislosti se společným podnikem v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 622/2014 ze dne 14. února 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ , v souvislosti se společným podnikem iniciativy pro inovativní léčiva 2 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 621/2014 ze dne 11. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 620/2014 ze dne 4. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 619/2014 ze dne 10. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 130 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systému varování při vybočení z jízdního pruhu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2014 ze dne 2. června 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 617/2014 ze dne 3. června 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron a thifensulfuron-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 616/2014 ze dne 6. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014 ze dne 6. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 113 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel se symetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami, výbojkovými zdroji světla nebo LED moduly
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 98 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 614/2014 ze dne 6. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o použití některých podpůrných opatření v odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 613/2014 ze dne 3. června 2014 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pagnotta del Dittaino (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 612/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 555/2008, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 610/2014 ze dne 14. února 2014 o stanovení odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ , pokud jde o společný podnik ECSEL Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků ( Úř. věst. L 168, 7.6.2014 )
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění)
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014 , kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie
Nařízení Rady (EU) č. 607/2014 ze dne 19. května 2014 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 606/2014 ze dne 5. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014 , kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2014 , kterým se zřizuje skupina odborníků Komise pro boj proti rakovině a zrušuje rozhodnutí 96/469/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 603/2014 ze dne 4. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 602/2014 ze dne 4. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy pro usnadnění sbližování postupů dohledu, pokud jde o uplatňování dodatečných rizikových vah podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 601/2014 ze dne 4. června 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorie potravin u masa a použití některých potravinářských přídatných látek v masných polotovarech Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173 ze dne 12.6.2014)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 ( Úř. věst. L 173, 12.6.2014 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 597/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 595/2014 ze dne 3. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 594/2014 ze dne 3. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát oznámení podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2014 ze dne 3. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát oznámení podle čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 592/2014 ze dne 3. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako paliva ve spalovacích zařízeních Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 591/2014 ze dne 3. června 2014 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2014 ze dne 2. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 589/2014 ze dne 2. června 2014 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) č. 252/2012 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 588/2014 ze dne 2. června 2014 , kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro silici pomerančovou, Phlebiopsis gigantea , giberelovou kyselinu, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus , jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua , Bacillus firmus I-1582, kyselinu S-abscisovou, kyselinu L-askorbovou a  Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 587/2014 ze dne 2. června 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2014 ze dne 2. června 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti a o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 584/2014 ze dne 28. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 583/2014 ze dne 28. května 2014 kterým se po dvou sté čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2014 ze dne 28. května 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coppa de Corse/Coppa de Corse – Coppa di Corsica (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 581/2014 ze dne 28. května 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse – Prisuttu (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 580/2014 ze dne 28. května 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lonzo de Corse/Lonzo de Corse – Lonzu (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května 2014 , kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 578/2014 ze dne 28. května 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 577/2014 ze dne 28. května 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 576/2014 ze dne 27. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 575/2014 ze dne 27. května 2014 o změně nařízení (EU) č. 383/2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 572/2014 ze dne 26. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 571/2014 ze dne 26. května 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka ipkonazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 570/2014 ze dne 26. května 2014 , kterým se ukončuje částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 569/2014 ze dne 23. května 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1389/2011 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 ze dne 18. února 2014 , kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků
Nařízení Rady (EU) č. 567/2014 ze dne 26. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 215/2008 o finančním nařízení platném pro 10. Evropský rozvojový fond, pokud jde o uplatňování přechodného období mezi 10. Evropským rozvojovým fondem a 11. Evropským rozvojovým fondem, dokud nevstoupí v platnost vnitřní dohoda o 11. Evropském rozvojovém fondu
Nařízení Rady (EU) č. 566/2014 ze dne 26. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 617/2007, pokud jde o uplatňování přechodného období mezi 10. ERF a 11. ERF do vstupu vnitřní dohody o 11. ERF v platnost
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 565/2014/EU ze dne 15. května 2014 , kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 564/2014 ze dne 23. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 563/2014 ze dne 23. května 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrochlorid chitosanu a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2 Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2 Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 Text s významem pro EHP
Prováděcí narizeni Komise (EU) č. 552/2014 ze dne 22. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 551/2014 ze dne 22. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 550/2014 ze dne 20. května 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 549/2014 ze dne 21. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 547/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 546/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 545/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 544/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 542/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud jde o pravidla použitelná pro Jednotný patentový soud a Soudní dvůr Beneluxu
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 , kterým se zřizuje rámec pro podporu pozorování a sledování vesmíru
2014/541/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 29. července 2014 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2014/34)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2014 ze dne 16. dubna 2014 o dovozu rýže pocházející z Bangladéše a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3491/90
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 538/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES ( Úř. věst. L 158, 27.5.2014 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES (Úř. věst. L 158 ze dne 27.5.2014)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES Text s významem pro EHP
2014/536/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2014 , kterým se Řecké republice povoluje výjimka z některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 535/2014 ze dne 20. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 533/2014 ze dne 19. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 532/2014 ze dne 13. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 531/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 530/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující významné expozice a limity pro interní přístupy ke specifickému riziku v obchodním portfoliu Text s významem pro EHP
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 128 – Jednotná ustanovení pro schvalování zdrojů světla využívajících světelných diod (LED) určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 5 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 529/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro posuzování podstatnosti rozšíření a změn přístupu založeného na interním ratingu a pokročilého přístupu k měření Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům ( Úř. věst. L 148, 20.5.2014 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 527/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé složky odměny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 526/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro vymezení zástupného indikátoru rozpětí a omezeného počtu malých portfolií pro účely rizika úvěrové úpravy v ocenění Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 525/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy definující termín „trh“ Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 524/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které si vzájemně poskytují příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 523/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy určující, co představuje úzkou spojitost mezi hodnotou krytých dluhopisů určité instituce a hodnotou aktiv této instituce Text s významem pro EHP
2014/523/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2014 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Kuvajtu v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 5440) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 521/2014 ze dne 16. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 520/2014 ze dne 16. května 2014 , kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2014 přičítá určité množství převedené v roce 2013
Oprava nařízení Komise (EU) č. 519/2014 ze dne 16. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o metody odběru vzorků z velkých šarží, koření a doplňků stravy, výkonnostní kritéria pro T-2 toxin, HT-2 toxin a citrinin a o screeningové metody analýzy (Úř. věst. L 147, 17.5.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 519/2014 ze dne 16. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o metody odběru vzorků z velkých šarží, koření a doplňků stravy, výkonnostní kritéria pro T-2 toxin, HT-2 toxin a citrinin a o screeningové metody analýzy Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 ze dne 5. března 2014 o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013 a (EU) č. 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu (Úř. věst. L 147, 17.5.2014)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 ze dne 5. března 2014 o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013 a (EU) č. 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu (Úř. věst. L 147, 17.5.2014)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 ze dne 5. března 2014 o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013 a (EU) č. 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu Text s významem pro EHP
2014/518/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 , kterým se schvaluje uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 Text s významem pro EHP
2014/517/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV
2014/513/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2014 , kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, pokud jde o oblasti v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, na něž se vztahuje omezení v souvislosti s africkým morem prasat (oznámeno pod číslem C(2014) 5583) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 512/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS
Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009
2014/510/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového ( „Piper betle“ ) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2014) 5327) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 509/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
2014/509/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2014 o přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149 ze dne 20.5.2014)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011
Rozhodnutí Rady 2014/508/SZBP ze dne 30. července 2014 kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 507/2014 ze dne 15. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/507/SZBP ze dne 30. července 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
Nařízení Komise (EU) č. 506/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o ethyl-lauroyl-argininát jako konzervant v některých tepelně opracovaných masných výrobcích Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 505/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání karamelových barviv (E 150a–d) v pivu a sladových nápojích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 504/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky rostlinné oleje/olej z voňatky nardové Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 503/2014 ze dne 8. května 2014 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Muscat du Ventoux (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 502/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o základ pro výpočet snížení, jež mají členské státy uplatnit na zemědělce z důvodu lineárního snížení plateb v roce 2014 a finanční kázně pro kalendářní rok 2014
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 57 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů pro motocykly a vozidla za ně považovaná
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 501/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 826/2008, pokud jde o některé požadavky týkající se zemědělských produktů, na něž je poskytována podpora soukromého skladování
2014/501/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2014 , kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o dočasný dovoz evidovaných koní z Kostariky, a rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Brazílie a Kostariky v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 5166) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 500/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 288/2009, pokud jde o poskytování podpory pro doprovodná opatření v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 499/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013 prostřednictvím změny prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2014 ze dne 14. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 497/2014 ze dne 14. května 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití advantamu jako sladidla Text s významem pro EHP
2014/497/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2014 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Well et Raju) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 5082)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2014 ze dne 14. května 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka acechinocyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/496/SZBP ze dne 22. července 2014 o aspektech zavádění, provozu a využívání evropského globálního družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie a o zrušení společné akce 2004/552/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2014 ze dne 13. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 494/2014 ze dne 13. května 2014 , kterým se mění příloha V nařízení (ES) č. 136/2004, pokud jde o dovozní podmínky a seznam zemí podle článku 9 uvedeného nařízení Text s významem pro EHP
2014/494/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 493/2014 ze dne 13. května 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání Text s významem pro EHP
2014/492/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
Nařízení Komise (EU) č. 491/2014 ze dne 5. května 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, azoxystrobin, cykloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerát, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinát amonný, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, methoxyfenozid, penthiopyrad, spinetoram a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/491/SZBP ze dne 22. července 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 490/2014 ze dne 12. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky
Nařízení Komise (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v potravinách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 487/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identického s kmenem AQ 713, klodinafopu, metrafenonu, pirimikarbu, rimsulfuronu, spinosadu, thiamethoxamu, tolklofos-methylu a tritikonazolu Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/487/SZBP ze dne 22. července 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 486/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky fenbutatinoxid a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/485/SZBP ze dne 22. července 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hypotetický kapitál centrální protistrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/484/SZBP ze dne 22. července 2014 , kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 483/2014 ze dne 8. května 2014 o ochranných opatřeních v souvislosti s prasečí diarrhoeou způsobenou deltakoronavirem, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz sprejově sušené krve a krevní plazmy z prasat určené k výrobě krmiva pro farmová prasata na území Unie Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/483/SZBP ze dne 22. července 2014 , kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2014/72/SZBP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 482/2014 ze dne 4. března 2014 , kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013, pokud jde o průměrné specifické emise CO 2 v roce 2010 stanovené pro výrobce Great Wall Motor Company Limited
Rozhodnutí Rady 2014/482/SZBP ze dne 22. července 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
Rozhodnutí Rady 2014/480/SZBP ze dne 21. července 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 479/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
2014/479/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. července 2014 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady
Nařízení Rady (EU) č. 478/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
2014/478/EU: Doporučení Komise ze dne 14. července 2014 o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 477/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny ( Úř. věst. L 137, 12.5.2014 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 477/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) č. 476/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 475/2014 ze dne 8. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/475/SZBP ze dne 18. července 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 2014 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o 1,4-dichlorbenzen Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 473/2014 ze dne 17. ledna 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o doplnění přílohy III uvedeného nařízení o nové orientační mapy Text s významem pro EHP
2014/472/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2014 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Moldavské republiky do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2014) 4953) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2014 ze dne 13. května 2014 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2014 ze dne 13. května 2014 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky
Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 469/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) (ECB/2014/18) ( Úř. věst. L 141, 14.5.2014 )
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 469/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) (ECB/2014/18)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 467/2014 ze dne 7. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 , kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 465/2014 ze dne 6. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/465/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2014 o schválení účinného alternátoru DENSO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 a o změně prováděcího rozhodnutí Komise 2013/341/EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 464/2014 ze dne 6. května 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu smáčkovitých ( Gymnammodytes cicerelus a  G. semisquamatus ) a hlaváčovitých ( Aphia minuta a  Crystalogobius linearis ) v některých teritoriálních vodách Španělska (Katalánska)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 463/2014 ze dne 5. května 2014 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2014, kterým se povoluje uvedení oleje z mikrořas Schizochytrium sp. na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a zrušují rozhodnutí 2003/427/ES a 2009/778/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 4670)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 462/2014 ze dne 5. května 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Equisetum arvense L. a mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 461/2014 ze dne 5. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 460/2014 ze dne 5. května 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 823/2012, pokud jde o datum ukončení platnosti schválení účinné látky cyfluthrin Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/460/SZBP ze dne 14. července 2014 o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 459/2014 ze dne 29. dubna 2014 , kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 458/2014 ze dne 29. dubna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/458/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2014 , kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2014) 4479)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 457/2014 ze dne 29. dubna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 456/2014 ze dne 29. dubna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 455/2014 ze dne 29. dubna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 454/2014 ze dne 29. dubna 2014 , kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1066/2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 453/2014 ze dne 29. dubna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014 , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 451/2014 ze dne 2. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2014 ze dne 30. dubna 2014 , kterým se po dvousté třinácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Rozhodnutí Rady 2014/450/SZBP ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2011/423/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 449/2014 ze dne 2. května 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie
Rozhodnutí Rady 2014/449/SZBP ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2014 ze dne 2. května 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 aktualizací odkazů na přílohy Chicagské úmluvy Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 447/2014 ze dne 2. května 2014 o zvláštních prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (Úř. věst. L 132, 3.5.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2014 ze dne 2. května 2014 o zvláštních prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II)
Nařízení Komise (EU) č. 446/2014 ze dne 2. května 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků a nařízení Komise (ES) č. 251/2009 a (EU) č. 275/2010, pokud jde o datové soubory, které se sestavují, a kritéria pro hodnocení kvality strukturální statistiky podniků Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 a o zrušení rozhodnutí č. 1622/2006/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 444/2014 ze dne 30. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 443/2014 ze dne 30. dubna 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, okurky salátové, stolní hrozny, meruňky, třešně, s výjimkou višní, broskve včetně nektarinek a švestky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 442/2014 ze dne 30. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o žádosti o zařazení na seznam třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti v souvislosti s dovozem ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
2014/442/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2014 , kterým se schvalují plány eradikace afrického moru prasat v populaci volně žijících prasat v některých oblastech v Litvě a Polsku (oznámeno pod číslem C(2014) 4551)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 441/2014 ze dne 30. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP)
2014/441/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Estonska za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 4547) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 440/2014 ze dne 29. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/440/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2014 , kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí 92/260/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o dočasný dovoz některých evidovaných koní samčího pohlaví, kteří se zúčastní Světových jezdeckých her ve Francii v roce 2014 (oznámeno pod číslem C(2014) 4490) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2014 ze dne 29. dubna 2014 o změně nařízení (ES) č. 250/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o definice ukazatelů a technický formát pro předávání údajů Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2014/439/SZBP ze dne 8. července 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku ( Úř. věst. L 200, 9.7.2014 )
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/439/SZBP ze dne 8. července 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 438/2014 ze dne 29. dubna 2014 , kterým se schvaluje cyprokonazol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/438/SZBP ze dne 8. července 2014 , kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 437/2014 ze dne 29. dubna 2014 , kterým se schvaluje 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2 H )-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 436/2014 ze dne 23. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Piranska sol (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2014 ze dne 28. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 434/2014 ze dne 11. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Noisette de Cervione – Nuciola di Cervioni (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 433/2014 ze dne 28. dubna 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava nařízení Rady (EU) č. 432/2014 ze dne 22. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva ( Úř. věst. L 126, 29.4.2014 )
Nařízení Rady (EU) č. 432/2014 ze dne 22. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva
Nařízení Komise (EU) č. 431/2014 ze dne 24. dubna 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění roční statistiky spotřeby energie v domácnostech Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 430/2014 ze dne 25. dubna 2014 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2014 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2014 ze dne 25. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2014 ze dne 25. dubna 2014 , kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Litvě a mění prováděcí nařízení (EU) č. 324/2014, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Polsku
2014/428/EU: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-EU č. 1/2014 ze dne 20. června 2014 o revizi přílohy IV dohody o partnerství AKT-ES
Prováděcí nařízení Komise(EU) č. 427/2014 ze dne 25. dubna 2014 , kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 426/2014 ze dne 25. dubna 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2014 ze dne 22. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Torrfisk fra Lofoten (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 424/2014 ze dne 22. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prekmurska šunka (CHZO))
2014/424/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2014 , kterým se povoluje uvedení bílkoviny řepky na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2014) 4256)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 423/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se s účinkem ode dne 1. července 2012 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
2014/423/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2014 , kterým se povoluje uvedení citikolinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2014) 4252)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 422/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se s účinkem ode dne 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody ( Úř. věst. L 129, 30.4.2014 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 422/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se s účinkem ode dne 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
2014/422/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2014 , kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z Jihoafrické republiky (oznámeno pod číslem C(2014) 4191)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy ( Úř. věst. L 129, 30.4.2014 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 420/2014 ze dne 24. dubna 2014 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 419/2014 ze dne 24. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 418/2014 ze dne 24. dubna 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku ivermektin Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 417/2014 ze dne 23. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 416/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny
Oprava rozhodnutí Rady 2014/415/SZBP ze dne 24. června 2014 o způsobu provádění doložky solidarity Unií ( Úř. věst. L 192, 1.7.2014 )
Oprava rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2014 o způsobu provádění doložky solidarity Unií ( Úř. věst. L 192, 1.7.2014 )
2014/415/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2014 o způsobu provádění doložky solidarity Unií
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 412/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 411/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 410/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO 2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2014 ze dne 23. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 408/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se schvaluje syntetický amorfní oxid křemičitý jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 407/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se schvaluje transfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 406/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se schvaluje ethyl-butylacetylaminopropionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 405/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se schvaluje laurová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 404/2014 ze dne 17. února 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO 2 z nových lehkých užitkových vozidel, jejichž typ byl schválen v rámci vícestupňového schvalování Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 403/2014 ze dne 22. dubna 2014 , kterým se stanoví přídělové koeficienty pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. dubna 2014 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
2014/403/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2014 , kterým se členským státům povolují odchylky ohledně předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2014) 4164) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2014 ze dne 22. dubna 2014 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2014 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 401/2014 ze dne 22. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2014/401/SZBP ze dne 26. června 2014 o satelitním středisku Evropské unie a o zrušení společné akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie ( Úř. věst. L 188, 27.6.2014 )
Rozhodnutí Rady 2014/401/SZBP ze dne 26. června 2014 o satelitním středisku Evropské unie a o zrušení společné akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2014 ze dne 22. dubna 2014 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2015, 2016 a 2017 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 399/2014 ze dne 22. dubna 2014 o povolení přípravků Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 a  Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 jako doplňkových látek k použití u všech druhů zvířat ( Úř. věst. L 119, 23.4.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 399/2014 ze dne 22. dubna 2014 o povolení přípravků Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 a  Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 jako doplňkových látek k použití u všech druhů zvířat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 398/2014 ze dne 22. dubna 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benthiavalikarb, kyazofamid, cyhalofopbutyl, forchlorfenuron, pymetrozin a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 397/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
2014/397/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2014 kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek difethialon a difenakum pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2014 ze dne 16. dubna 2014 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června 2014 do 31. srpna 2014
2014/396/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2014 , kterým se povoluje uvedení pekařského droždí ošetřeného UV ( Saccharomyces cerevisiae ) na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2014) 4114)
Prováděcí narizeni Komise (EU) č. 395/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 394/2014 ze dne 16. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 393/2014 ze dne 11. dubna 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 392/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických, rozšířených na dovoz zasílaný z Kanady, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kanady
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 391/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antisubvenčních opatření použitelných na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických, rozšířených na dovoz zasílaný z Kanady, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kanady
2014/391/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2014 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU postelovým matracím (oznámeno pod číslem C(2014) 4083) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 389/2014 ze dne 15. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 388/2014 ze dne 10. dubna 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 387/2014 ze dne 14. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/387/SZBP ze dne 23. června 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 386/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Elbe-Saale Hopfen (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 384/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Creme de Bresse (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 383/2014 ze dne 2. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Beurre de Bresse (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se zveřejnění dodatku k prospektu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/382/SZBP ze dne 23. června 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 381/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se provádí nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) č. 380/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Rozhodnutí Rady 2014/380/SZBP ze dne 23. června 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 379/2014 ze dne 7. dubna 2014 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
2014/379/EU: Rozhodnutí č. 1/2014 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 1. dubna 2014 o změně kapitoly 6 o tlakových nádobách, kapitoly 16 o stavebních výrobcích a o aktualizaci odkazů na právní předpisy v příloze 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 378/2014 ze dne 3. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2008, pokud jde o finanční rámec na období 2014–2018 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014 , kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (Úř. věst. L 122, 24.4.2014)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci ( „iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“ )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 373/2014 ze dne 11. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 372/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o výpočet určitých lhůt, vyřizování stížností a označování a ochranu důvěrných informací (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 371/2014 ze dne 10. dubna 2014 , kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 370/2014 ze dne 10. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/370/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2014 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 369/2014 ze dne 10. dubna 2014 , kterým se po dvou sté dvanácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 368/2014 ze dne 10. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Úř. věst. L 108, 11.4.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 368/2014 ze dne 10. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
2014/368/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/778/EU, kterým se některým členským státům povoluje stanovit dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o sadbové brambory pocházející z některých provincií Kanady (oznámeno pod číslem C(2014) 3878)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2014 ze dne 10. dubna 2014 , kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
2014/367/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2014 , kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2014) 3877) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 366/2014 ze dne 7. dubna 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2014 ze dne 7. dubna 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (EU) č. 364/2014 ze dne 4. dubna 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, flubendiamid, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat a thiakloprid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 363/2014 ze dne 9. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/363/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2007/742/ES o tepelných čerpadlech na elektrický nebo plynový pohon a tepelných čerpadlech absorbujících plyn (oznámeno pod číslem C(2014) 3838) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 362/2014 ze dne 9. dubna 2014 , kterým se opravuje španělské znění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách Text s významem pro EHP
2014/362/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2009/109/ES o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice Rady 66/401/EHS (oznámeno pod číslem C(2014) 3788) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 (Úř. věst. L 107, 10.4.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 360/2014 ze dne 9. dubna 2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky a Ruska na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2014 ze dne 9. dubna 2014 , kterým se mění příloha V nařízení (ES) č. 136/2004, pokud jde o seznam zemí podle článku 9 uvedeného nařízení Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 358/2014 ze dne 9. dubna 2014 , kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 357/2014 ze dne 3. února 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde situace, kdy mohou být vyžadovány poregistrační studie účinnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 356/2014 ze dne 8. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/356/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/138/EU, pokud jde o podmínky dovozu dotčených rostlin do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, jež mají zabránit zavlékání a rozšiřování organismu Anoplophora chinensis (Forster) (oznámeno pod číslem C(2014) 3798)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP
2014/355/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 3772) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 353/2014 ze dne 7. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 352/2014 ze dne 3. dubna 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Queso de Murcia (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 351/2014 ze dne 3. dubna 2014 , kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Queso de Murcia al vino (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 350/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/350/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2014 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (oznámeno pod číslem C(2014) 3677) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 349/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady 2014/349/SZBP ze dne 12. června 2014 , kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 348/2014 ze dne 4. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 347/2014 ze dne 4. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o zvýšení nejvyšší hodnoty celkového obsahu oxidu siřičitého, pokud je to nezbytné kvůli povětrnostním podmínkám
Nařízení Komise (EU) č. 346/2014 ze dne 1. dubna 2014 , kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
2014/346/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie na 103. zasedání Mezinárodní konference práce, pokud jde o změny kodexu Úmluvy o práci na moři
Nařízení Komise (EU) č. 345/2014 ze dne 1. dubna 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 344/2014 ze dne 3. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2014 ze dne 2. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/343/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 24. března 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 ze dne 21. ledna 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 341/2014 ze dne 1. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 340/2014 ze dne 1. dubna 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 mění nařízení Komise (EU) č. 1272/2009, pokud jde o některá pravidla týkající se veřejné intervence pro některé zemědělské produkty
Nařízení Komise (EU) č. 339/2014 ze dne 28. března 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 338/2014 ze dne 28. března 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2014/338/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. června 2014 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2014/24)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 337/2014 ze dne 28. března 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/337/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. června 2014 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (ECB/2014/23)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 336/2014 ze dne 28. března 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/336/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU, 2011/331/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2014) 3674) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 335/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
2014/335/EU, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 334/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh Text s významem pro EHP
2014/334/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO 2 z nových osobních automobilů do roku 2020
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 332/2014 ze dne 11. března 2014 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé
2014/332/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2014 , kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koní z některých částí území Indie (oznámeno pod číslem C(2014) 3582) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“ ) a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 330/2014 ze dne 31. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 129 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zdokonalených dětských zádržných systémů (ECRS) používaných v motorových vozidlech
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 50 – Jednotná ustanovení pro schvalování předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrových svítilen a zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky pro vozidla kategorie L
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 329/2014 ze dne 31. března 2014 , kterým se po dvou sté jedenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 328/2014 ze dne 26. března 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miele Varesino (CHOP))
2014/328/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/11)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 327/2014 ze dne 26. března 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Requeijao da Beira Baixa (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 326/2014 ze dne 26. března 2014 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lomnické suchary (CHZO))
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 119 – Jednotná ustanovení pro schvalování rohových světlometů motorových vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 82 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů s halogenovými žárovkami (žárovky HS 2 ) do mopedů
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 56 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů pro mopedy a vozidla za ně považovaná
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 325/2014 ze dne 28. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 324/2014 ze dne 28. března 2014 , kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Polsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 323/2014 ze dne 28. března 2014 , kterým se mění přílohy I a II nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 96 – Jednotná ustanovení pro schvalování vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 322/2014 ze dne 28. března 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2014 ze dne 27. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 320/2014 ze dne 27. března 2014 , kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 318/2014 ze dne 27. března 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenarimol, metaflumizon a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 317/2014 ze dne 27. března 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 316/2014 ze dne 21. března 2014 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie dohod o převodu technologií Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 315/2014 ze dne 24. března 2014 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 43/2014, pokud jde o určitá omezení odlovu
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 104 – Jednotná ustanovení pro schvalování reflexních značení pro vozidla kategorií M, N a O
Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 72 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motocyklů s asymetrickým potkávacím světlem a dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovkami kategorie HS 1) ( Úř. věst. L 75 ze dne 14.3.2014 )
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 72 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motocyklů s asymetrickým potkávacím světlem a dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovkami kategorie HS 1 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 314/2014 ze dne 26. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Komise 2014/314/EU ze dne 28. května 2014 , kterým se stanoví kritéria pro udělování ekoznačky EU pro teplovodní ohřívače ( Úř. věst. L 164, 3.6.2014 )
2014/314/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2014 , kterým se stanoví kritéria pro udělování ekoznačky EU pro teplovodní ohřívače (oznámeno pod číslem C(2014) 3452) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 313/2014 ze dne 26. března 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pecorino Sardo (CHOP))
Oprava rozhodnutí Komise 2014/313/EU ze dne 28. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek ( Úř. věst. L 164, 3.6.2014 )
2014/313/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (oznámeno pod číslem C(2014) 3468) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014 , kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích Text s významem pro EHP
2014/312/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2014 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem C(2014) 3429) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 311/2014 ze dne 25. března 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 310/2014 ze dne 25. března 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 309/2014 ze dne 20. března 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de la Comunitat Valenciana (CHOP))
Rozhodnutí Rady 2014/309/SZBP ze dne 28. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 308/2014 ze dne 20. března 2014 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 307/2014 ze dne 24. března 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 875/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 306/2014 ze dne 25. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 305/2014 ze dne 25. března 2014 o povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě přežvýkavců, prasat a drůbeže Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 304/2014 ze dne 25. března 2014 o povolení přípravků Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 a  Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Rozhodnutí předsednictva Evropského Parlamentu ze dne 29. března 2004 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2014 ze dne 25. března 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2014 ze dne 25. března 2014 o povolení přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z  Trichoderma reesei (CBS 126896) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odstavená selata (držitel povolení ROAL Oy) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 301/2014 ze dne 25. března 2014 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny šestivazného chromu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 300/2014 ze dne 24. března 2014 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 299/2014 ze dne 24. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/299/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2014 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví v Maďarsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 3372) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 298/2014 ze dne 21. března 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o dihydrogendifosforečnan hořečnatý a jeho použití jako kypřicí látky a regulátoru kyselosti (Úř. věst. L 89, 25.3.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 298/2014 ze dne 21. března 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o dihydrogendifosforečnan hořečnatý a jeho použití jako kypřicí látky a regulátoru kyselosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2014 ze dne 20. března 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Valençay (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 296/2014 ze dne 20. března 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Neufchâtel (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 295/2014 ze dne 20. března 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Antequera (CHOP))
2014/295/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 17. března 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o její preambuli, článek 1 a hlavy I, II a VII
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 294/2014 ze dne 20. března 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Lenteja de Tierra de Campos (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2014 ze dne 21. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 292/2014 ze dne 21. března 2014 o povolení přípravku 6-fytázy z  Trichoderma reesei (CBS 126897) jako doplňkové látky pro drůbež, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení ROAL Oy) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 291/2014 ze dne 21. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1289/2004, pokud jde o ochrannou lhůtu a maximální limity reziduí doplňkové látky decoquinate Text s významem pro EHP
2014/291/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2014 , kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2014) 3103)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 290/2014 ze dne 21. března 2014 týkající se povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z  Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 jako doplňkové látky pro drůbež, odstavená selata a výkrm prasat, kterým se mění nařízení (ES) č. 1259/2004, (ES) č. 943/2005, (ES) č. 1206/2005 a (ES) č. 322/2009 (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 289/2014 ze dne 21. března 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazát, chlorprofam a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014 , kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce
2014/288/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2014 o standardních požadavcích na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Unií a o zrušení rozhodnutí 2008/940/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 2976)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 287/2014 ze dne 20. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec
2014/287/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. března 2014 , kterým se stanoví kritéria pro zřizování a hodnocení evropských referenčních sítí, pro schvalování a hodnocení jejich členů a pro usnadnění výměny informací a odborných poznatků o zřizování a hodnocení těchto sítí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 286/2014 ze dne 20. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/286/EU: Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 10. března 2014 , kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří se chtějí do některé z nich zapojit Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 285/2014 ze dne 13. února 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se smluv s přímým, podstatným a předvídatelným vlivem v Unii a předcházení vyhýbání se pravidlům a povinnostem Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 284/2014 ze dne 21. března 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 86, 21.3.2014)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 284/2014 ze dne 21. března 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES Text s významem pro EHP
2014/283/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 o uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti jménem Evropské unie Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES Text s významem pro EHP
2014/282/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. května 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/44/EU o pravidlech týkajících se veterinárních kontrol živých zvířat a produktů živočišného původu dovážených do určitých francouzských zámořských departementů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C (2014) 3053) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 281/2014 ze dne 19. března 2014 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2014 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 280/2014 ze dne 19. března 2014 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2014 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 279/2014 ze dne 19. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 278/2014 ze dne 19. března 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení používání zařízení pro stopovou detekci výbušnin Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 277/2014 ze dne 19. března 2014 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery „volantina“ lovící v teritoriálních vodách Slovinska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 276/2014 ze dne 18. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/276/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES o harmonizaci kmitočtového pásma 3400 – 3800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2014) 2798) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 275/2014 ze dne 7. ledna 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 274/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se opravuje litevské jazykové znění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 273/2014 ze dne 17. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 272/2014 ze dne 17. března 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 271/2014 ze dne 17. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/271/SZBP ze dne 12. května 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Nařízení Rady (EU) č. 270/2014 ze dne 17. března 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice
Rozhodnutí Rady 2014/270/SZBP ze dne 12. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
2014/269/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 268/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 267/2014 ze dne 14. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 266/2014 ze dne 14. března 2014 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2013/2014 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na dodávky a přímý prodej
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 265/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Oprava rozhodnutí Rady 2014/265/SZBP ze dne 12. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny ( Úř. věst. L 137, 12.5.2014 )
Rozhodnutí Rady 2014/265/SZBP ze dne 12. května 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise (EU) č. 264/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu v doplňcích stravy v pevné formě, a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o jeho specifikace Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 263/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Rady (EU) č. 262/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 261/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Komise (EU) č. 260/2014 ze dne 24. ledna 2014 , kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2014 ze dne 3. dubna 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2014 ze dne 3. dubna 2014 , kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 716/2009/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 257/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 ze dne 26. února 2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 255/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být svěřeny Komisi
2014/255/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2014 , kterým se zavádí pracovní program pro celní kodex Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 254/2014 ze dne 26. února 2014 o víceletém programu pro spotřebitele na období 2014–2020 a o zrušení rozhodnutí č. 1926/2006/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 253/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO 2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 252/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o prováděcí a přenesené pravomoci, které mají být svěřeny Komisi
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ( Úř. věst. L 84 ze dne 20.3.2014 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se zavádí program na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (program Hercule III) a zrušuje rozhodnutí č. 804/2004/ES
2014/250/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2014 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/221/EU, pokud jde o schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2014) 2763) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 249/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 827/2004, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka velkookého ( Thunnus obesus ) pocházejícího z Bolívie Kambodže Rovníkové Guineje, Gruzie a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1036/2001
2014/249/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Hongkongu jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 248/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie Text s významem pro EHP
2014/248/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Singapuru jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 247/2014 ze dne 13. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/247/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Mexika jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 246/2014 ze dne 13. března 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie Text s významem pro EHP
2014/246/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Argentiny jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 245/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (Úř. věst. L 74, 14.3.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 245/2014 ze dne 13. března 2014 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011 , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví Text s významem pro EHP
2014/245/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Brazílie jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 244/2014 ze dne 7. března 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Strachitunt (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 243/2014 ze dne 7. března 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 242/2014 ze dne 7. března 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lammefjordskartofler (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 ze dne 7. ledna 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 239/2014 ze dne 12. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 238/2014 ze dne 11. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti
2014/236/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2014 o finančním příspěvku Unie na opatření dozoru a jiná nouzová opatření provedená v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku proti africkému moru prasat (oznámeno pod číslem C(2014) 2551)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 235/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 234/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014—2020
2014/233/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2013/488/EU o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 229/2014 ze dne 10. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 228/2014 ze dne 10. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 601/2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 227/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hořické trubičky (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 226/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Umbria (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 225/2014 ze dne 28. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Höri Bülle (CHZO))
Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
2014/223/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2014 o osvobozeních od rozšířeného antidumpingového cla z dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem C(2014) 2474)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 222/2014 ze dne 7. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/222/SZBP ze dne 16. dubna 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 221/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, pokud jde o stanovení orientačního přidělení podpory v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení
Nařízení Komise (EU) č. 220/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 479/2009, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii
Rozhodnutí Rady 2014/220/SZBP, ze dne 15. dubna 2014, kterým se mění rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)
Nařízení Komise (EU) č. 219/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na prohlídky po porážce prasat domácích Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP ze dne 15. dubna 2014 o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Nařízení Komise (EU) č. 218/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 a nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 217/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonelu u jatečně upravených těl prasat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 216/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/216/SZBP ze dne 14. dubna 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy
Nařízení Komise (EU) č. 214/2014 ze dne 25. února 2014 , kterým se mění přílohy II, IV, XI, XII a XVIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/214/SZBP ze dne 14. dubna 2014, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 213/2014 ze dne 6. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/213/SZBP ze dne 14. dubna 2014, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 43 – Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech
Nařízení Komise (EU) č. 212/2014 ze dne 6. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kontaminující látky citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/212/SZBP ze dne 14. dubna 2014, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 211/2014 ze dne 27. února 2014 , kterým se opravuje slovenské znění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 210/2014 ze dne 5. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 209/2014 ze dne 5. března 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz mleziva a výrobků z mleziva, které jsou určeny k lidské spotřebě, do Unie Text s významem pro EHP
2014/209/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2014 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2014) 1625) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ( Úř. věst. L 66 ze dne 6.3.2014 )
Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 207/2014 ze dne 4. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/207/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2014 o ustanovení rejstříku pro doménu nejvyšší úrovně .eu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 206/2014 ze dne 4. března 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o potenciál globálního oteplování pro skleníkové plyny jiné než CO 2 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014 , kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/205/SZBP ze dne 10. dubna 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 204/2014 ze dne 20. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 203/2014 ze dne 3. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 202/2014 ze dne 3. března 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 201/2014 ze dne 3. března 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku tildipirosin Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 200/2014 ze dne 3. března 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku triptorelin-acetát Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 199/2014 ze dne 28. února 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/199/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. dubna 2014 , kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a epizootického hemoragického onemocnění (oznámeno pod číslem C(2014) 2256) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 198/2014 ze dne 28. února 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 197/2014 ze dne 28. února 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/197/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 196/2014 ze dne 28. února 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. března 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 195/2014 ze dne 28. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 194/2014 ze dne 27. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 193/2014 ze dne 27. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka amisulbrom a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 192/2014 ze dne 27. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1,4-dimethylnaftalen a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 191/2014 ze dne 24. února 2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých oxidů manganičitých pocházejících z Jihoafrické republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
(2014/191/EU): Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2014 , kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2014) 2008)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 190/2014 ze dne 24. února 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 461/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 597/2009
(2014/190/EU): Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2014 , kterým se stanoví roční rozpis, podle členských států, celkových finančních zdrojů pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce, roční rozpis, podle členských států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se seznamem způsobilých regionů, a částky, které se mají převést z přídělů z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů pro jednotlivé členské státy do Nástroje pro propojení Evropy a na pomoc nejchudším osobám pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2014) 2082)
Rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU ze dne 20. února 2014 , kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 188/2014 ze dne 26. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 187/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky methiokarb Text s významem pro EHP
(2014/187/EU): Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2014) 2094) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 186/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 823/2012, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek ethoxysulfuronu, oxadiargylu a warfarinu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 185/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se opravuje bulharské znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce
(2014/184/EU): Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2014 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví v Rakousku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem C(2014) 2093) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 183/2014 ze dne 20. prosince 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění výpočtu specifických a obecných úprav o úvěrové riziko Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 182/2014 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 181/2014 ze dne 20. února 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 180/2014 ze dne 20. února 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 179/2014 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, pokud jde o rejstřík hospodářských subjektů, výši podpory pro uvádění produktů na trh mimo oblast produkce, grafický symbol, osvobození některého skotu od dovozního cla a financování některých opatření týkajících se zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 178/2014 ze dne 6. listopadu 2013 o doplnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
2014/178/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2014) 1979) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 177/2014 ze dne 25. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/177/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2014 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Litvy za úředně prostou brucelózy (oznámeno pod číslem C(2014) 1940) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 176/2014 ze dne 25. února 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 zejména s cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit v období 2013–2020 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 175/2014 ze dne 25. února 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
2014/175/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz masných výrobků, opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev vyrobených z čerstvého masa domácí drůbeže, včetně masa pernaté zvěře ve farmovém chovu a volně žijící pernaté zvěře (oznámeno pod číslem C(2014) 1904) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 174/2014 ze dne 25. února 2014 o změně nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o identifikaci osob v rámci dohod o vzájemném uznávání oprávněných hospodářských subjektů Text s významem pro EHP
2014/174/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM MALI/1/2014 ze dne 18. března 2014 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí EUTM MALI/1/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 173/2014 ze dne 24. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 172/2014 ze dne 20. února 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pomme de terre de l'île de Ré (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 171/2014 ze dne 20. února 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Nocciola di Giffoni (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 170/2014 ze dne 20. února 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Melon du Haut-Poitou (CHZO))
2014/170/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 24. března 2014 , kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 169/2014 ze dne 21. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 168/2014 ze dne 21. února 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o podávání zpráv a hodnocení programů podpory členských států
Nařízení Komise (EU) č. 167/2014 ze dne 21. února 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 166/2014 ze dne 17. února 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o požadavky na vydání osvědčení pro dovoz masa farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě do Unie a o položky pro Izrael a Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo území ( Úř. věst. L 54 ze dne 22.2.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 166/2014 ze dne 17. února 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o požadavky na vydání osvědčení pro dovoz masa farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě do Unie a o položky pro Izrael a Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo území Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 164/2014 ze dne 20. února 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec
Oprava rozhodnutí Rady 2014/164/EU ze dne 11. února 2014 o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Úř. věst. L 89, 25.3.2014)
2014/164/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 11. února 2014 o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 163/2014 ze dne 20. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 162/2014 ze dne 19. února 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO))
Rozhodnutí Rady 2014/162/EU ze dne 11. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, pokud jde o jeho použití na Mayotte ode dne 1. ledna 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 161/2014 ze dne 18. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (CHZO))
Rozhodnutí Rady 2014/161/EU ze dne 11. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2009/831/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 160/2014 ze dne 13. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Szentesi paprika (CHZO))
2014/160/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2014 , kterým se zrušují seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz určitých produktů živočišného původu, přijaté na základě rozhodnutí Rady 95/408/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 1742) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 159/2014 ze dne 13. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Patata dell’Alto Viterbese (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 158/2014 ze dne 13. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Daujenu namine duona (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 ze dne 30. října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce
Rozhodnutí Rady 2014/157/SZBP ze dne 20. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 156/2014 ze dne 19. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/156/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2014 , kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program pro rybolov populací tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mečouna obecného ve Středozemním moři a pro rybolov populací sardinky obecné a sardele obecné v severní oblasti Jaderského moře (oznámeno pod číslem C(2014) 1717)
Nařízení Komise (EU) č. 155/2014 ze dne 19. února 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení odkazujících na snížení rizika onemocnění a na vývoj a zdraví dětí Text s významem pro EHP
2014/155/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2014 , kterým se povoluje uvedení oleje ze semen koriandru na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2014) 1689)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 154/2014 ze dne 19. února 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 153/2014 ze dne 17. února 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe a zrušuje nařízení (EU) č. 298/2013
Rozhodnutí Rady 2014/153/SZBP ze dne 20. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 152/2014 ze dne 18. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 151/2014 ze dne 18. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka kyselina S-abscisová a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/151/SZBP ze dne 21. března 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 150/2014 ze dne 17. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 149/2014 ze dne 17. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka kyselina L-askorbová a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
2014/149/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 18. března 2014 o odmítnutí návrhu prováděcího nařízení o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společnostmi Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd a Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd a o konečném výběru jim uloženého prozatímního cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 148/2014 ze dne 17. února 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/2008, pokud jde o kategorie a třídy pro zaznamenávání tržních cen v odvětví hovězího masa a pokud jde o tržní cenu jatečně upravených těl prasat
Opravy prováděcího rozhodnutí Komise 2014/148/EU ze dne 17. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/130/EU, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu ( Úř. věst. L 80, 19.3.2014 )
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/148/EU ze dne 17. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/130/EU, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu ( Úř. věst. L 80 ze dne 19.3.2014 )
2014/148/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/130/EU, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem C(2014) 1640) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 147/2014 ze dne 14. února 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. února 2014
Rozhodnutí Rady 2014/147/SZBP ze dne 17. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 146/2014 ze dne 14. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2014/146/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 145/2014 ze dne 14. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thiokarbazon a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( Úř. věst. L 45, 15.2.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 145/2014 ze dne 14. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thiokarbazon a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 144/2014 ze dne 14. února 2014 , kterým se v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka valifenalát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 143/2014 ze dne 14. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pyridalyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 142/2014 ze dne 13. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/142/SZBP ze dne 14. března 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 141/2014 ze dne 13. února 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky rostlinné oleje/hřebíčkový olej Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/141/SZBP ze dne 14. března 2014 , kterým se mění společný postoj 2008/109/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 140/2014 ze dne 13. února 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spinetoram a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 140/2014 ze dne 13. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spinetoram a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/140/SZBP ze dne 14. března 2014 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Oprava nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014 , kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 138/2014 ze dne 12. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 137/2014 ze dne 12. února 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Rozhodnutí Rady 2014/137/EU ze dne 14. března 2014 o vztazích mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé
Nařízení Komise (EU) č. 136/2014 ze dne 11. února 2014 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 135/2014 ze dne 11. února 2014 , kterým se zrušuje antidumpingové clo na dovoz dikyandiamidu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014 ze dne 16. prosince 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení Text s významem pro EHP
2014/134/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2014 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2014) 1657) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 133/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a nařízení Komise (EU) č. 582/2011, pokud jde o mezní hodnoty emisí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 132/2014 ze dne 11. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 131/2014 ze dne 11. února 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 601/2013 o povolení látek octan kobaltnatý, tetrahydrát, uhličitan kobaltnatý, bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát, síran kobaltnatý, heptahydrát a potahovaný granulovaný bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát jako doplňkových látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 130/2014 ze dne 10. února 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Selles-sur-Cher (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 129/2014 ze dne 10. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2014/129/SZBP ze dne 10. března 2014 o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 128/2014 ze dne 5. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gofio Canario (CHZO)]
2014/128/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. března 2014 o schválení modulu tlumeného světla s diodami LED –  „E-Light“ jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 127/2014 ze dne 5. února 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (CHOP))
2014/127/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2014 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 1386) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 126/2014 ze dne 5. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Paprika Žitava / Žitavská paprika (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 125/2014 ze dne 10. února 2014 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 714/2013
Rozhodnutí Rady 2014/125/SZBP ze dne 10. března 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Nařízení Rady (EU) č. 124/2014 ze dne 10. února 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 123/2014 ze dne 7. února 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 3. do 4. února 2014 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2014
2014/123/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 4. února 2014 , kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2014/3)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 122/2014 ze dne 7. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 121/2014 ze dne 7. února 2014 o povolení L-selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 120/2014 ze dne 7. února 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1981/2006 o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 119/2014 ze dne 7. února 2014 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o kvasnice obohacené chromem používané pro výrobu doplňků stravy a o mléčnan chromitý přidávaný do potravin Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ( Úř. věst. L 66 ze dne 6.3.2014 )
Rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 118/2014 ze dne 30. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1560/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 117/2014 ze dne 6. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 116/2014 ze dne 6. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka jodid draselný Text s významem pro EHP
2014/116/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 115/2014 ze dne 4. února 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/115/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 114/2014 ze dne 4. února 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 113/2014 ze dne 4. února 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2014/113/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2014 , kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 112/2014 ze dne 4. února 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014 , kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) Text s významem pro EHP
2014/112/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2014 , kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2014) 1194)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 111/2014 ze dne 4. února 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí směrnice Komise 2014/111/EU ze dne 17. prosince 2014 , kterou se mění směrnice 2009/15/ES s ohledem na přijetí určitých předpisů a souvisejících změn některých úmluv a protokolů Mezinárodní námořní organizací (IMO) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012
Směrnice Komise 2014/110/EU ze dne 17. prosince 2014 , kterou se mění směrnice 2004/33/ES, pokud jde o kritéria dočasného vyloučení dárců allogenních odběrů krve Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 109/2014 ze dne 5. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/109/EU ze dne 10. října 2014 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU vytvořením knihovny obrazových varování pro použití na tabákových výrobcích Text s významem pro EHP
2014/109/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2014 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/745/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu některých polyethylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 108/2014 ze dne 5. února 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka thiokyanatan draselný Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2014/108/EU ze dne 12. prosince 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 107/2014 ze dne 5. února 2014 o stažení doplňkových látek chlorid kobaltnatý hexahydrát, dusičnan kobaltnatý hexahydrát a síran kobaltnatý monohydrát z trhu a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 Text s významem pro EHP
Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014 , kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
Nařízení Komise (EU) č. 106/2014 ze dne 3. února 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014 , kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 105/2014 ze dne 23. ledna 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí směrnice Komise 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny Text s významem pro EHP
2014/105/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2004/3/ES, pokud jde o použitelné třídy Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 1081) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 104/2014 ze dne 23. ledna 2014 , kterým se stanoví zákaz rybolovu limandy žlutoocasé v oblasti NAFO 3LNO plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 103/2014 ze dne 4. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2014/103/EU ze dne 21. listopadu 2014 , kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí potřetí přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 102/2014 ze dne 4. února 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Směrnice Rady 2014/102/EU ze dne 7. listopadu 2014 o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků v důsledku přistoupení Chorvatské republiky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 101/2014 ze dne 4. února 2014 o povolení L-tyrosinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 100/2014 ze dne 5. února 2014 , kterým mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2014/100/EU ze dne 28. října 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel Text s významem pro EHP
2014/100/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2014 týkající se některých prozatímních ochranných opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2014) 1179) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 99/2014 ze dne 3. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích
2014/99/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2014 , kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2014) 974)
Nařízení Komise (EU) č. 98/2014 ze dne 3. února 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014 , kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce
Rozhodnutí Rady 2014/98/SZBP ze dne 17. února 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (EU) č. 97/2014 ze dne 3. února 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014 , kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 96/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2014
Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 95/2014 ze dne 31. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014 , kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 94/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 3, 4 a 22 Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 93/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje oktanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4 a 18 Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2014/93/EU ze dne 18. července 2014 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení Text s významem pro EHP
2014/93/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2014 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Litvě (oznámeno pod číslem C(2014) 1006) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 92/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje zineb jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky Text s významem pro EHP
2014/92/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2014 o změně přílohy II rozhodnutí 97/794/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/496/EHS, pokud jde o veterinární kontroly živých zvířat dovážených ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2014) 750) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje S -methopren jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (Úř. věst. L 257, 28.8.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014 , kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) , pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce Text s významem pro EHP
2014/91/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2014 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání určitých oblastí Itálie a Španělska za úředně prosté brucelózy ( B. melitensis ), a kterým se mění přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Maďarska za úředně prosté tuberkulózy, Rumunska a určitých oblastí Itálie za úředně prosté brucelózy a určitých oblastí Itálie za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 741) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje dekanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4, 18 a 19 Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES Text s významem pro EHP
2014/90/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2014 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci infekční bovinní rinotracheitidy v jedné oblasti v Itálii (oznámeno pod číslem C(2014) 737) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 89/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje bis( N -cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8 Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014 , kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se stanoví postup pro změnu přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Komise 2014/88/EU ze dne 9. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (Úř. věst. L 201, 10.7.2014)
Směrnice Komise 2014/88/EU ze dne 9. července 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách Text s významem pro EHP
2014/88/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2014 , kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového ( „Piper betle “ ) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše (oznámeno pod číslem C(2014) 794) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 87/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, butralin, chlortoluron, daminozid, isoproturon, pikoxystrobin, pyrimethanil a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014 , kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
2014/87/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2014 o opatřeních proti rozšiřování Xylella fastidiosa (Well et Raju) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 726)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 86/2014 ze dne 30. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2014/86/EU ze dne 8. července 2014 , kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států
2014/86/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2014 , kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu do Mexika, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o zápis Mexika na seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 692) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 85/2014 ze dne 30. ledna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky sloučeniny mědi Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech Text s významem pro EHP
2014/85/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2014 o uvádění biocidních přípravků obsahujících měď na trh pro základní použití (oznámeno pod číslem C(2014) 718)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 84/2014 ze dne 30. ledna 2014 o povolení přípravků Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 nebo Pediococcus pentosaceus DSM 23689 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2014/84/EU ze dne 30. června 2014 , kterou se mění dodatek A přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o nikl Text s významem pro EHP
2014/84/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 715) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 83/2014 ze dne 29. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 28, 31.1.2014)
Nařízení Komise (EU) č. 83/2014 ze dne 29. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Prováděcí směrnice Komise 2014/83/EU ze dne 25. června 2014 , kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2014 ze dne 28. ledna 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Montes de Granada (CHOP))
Směrnice Komise 2014/82/EU ze dne 24. června 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 81/2014 ze dne 30. ledna 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Směrnice Komise 2014/81/EU ze dne 23. června 2014 , kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 80/2014 ze dne 29. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. června 2014 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 79/2014 ze dne 29. ledna 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, chlorprofam, esfenvalerát, fludioxonil a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2014/79/EU ze dne 20. června 2014 , kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o látky TCEP, TCPP a TDCP Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 78/2014 ze dne 22. listopadu 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o některé obiloviny vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost a potraviny s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů
Prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014 , kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 77/2014 ze dne 28. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2014/77/EU ze dne 10. června 2014 , kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 76/2014 ze dne 28. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/76/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích (HLDT) používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 75/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/75/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích uvedených na trh před 22. červencem 2017 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 74/2014 ze dne 28. ledna 2014 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/74/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo používané v pružných konektorových systémech jiných než se zalisovanými kolíky typu C-press pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/74/SZBP ze dne 10. února 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 73/2014 ze dne 27. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/73/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k měření vodivosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 72/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 770/2013, pokud jde o odpočty z portugalské kvóty pro rok 2013 pro okouníka v oblasti NAFO 3LN
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/72/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických a elektronických řídicích systémech motorů Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/72/SZBP ze dne 10. února 2014 , kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2013/395/SZBP
Nařízení Komise (EU) č. 71/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/71/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájce v jednom rozhraní velkoplošných prvků z vrstvených čipů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 70/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/70/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v mikrokanálových deskách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 69/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací Text s významem pro EHP
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/69/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů na jmenovité napětí nižší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje Text s významem pro EHP
2014/69/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 6. února 2014 , kterým se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Švédsku a Spojenému království povoluje odchýlit se od určitých společných pravidel bezpečnosti letectví (oznámeno pod číslem C(2014) 559) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 68/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii mění nařízení (EU) č. 141/2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Úř. věst. L 189, 27.6.2014)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh ( Úř. věst. L 189, 27.6.2014 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh Text s významem pro EHP
2014/68/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Latvijas Banka
Nařízení Komise (EU) č. 67/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2015, které se týkají účasti na společenském a kulturním životě a materiální deprivace Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ( „nařízení o systému IMI“ ) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 66/2014 ze dne 14. ledna 2014 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost ( Úř. věst. L 29, 31.1.2014 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 64/2014 ze dne 24. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 15. května 2014 , kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 63/2014 ze dne 24. ledna 2014 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce ledna 2014 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU ze dne 15. května 2014 , kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 62/2014 ze dne 24. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
Nařízení Komise (EU) č. 61/2014 ze dne 24. ledna 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyromazin, fenpropidin, formetanát, oxamyl a tebukonazol v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Úř. věst. L 155, 23.5.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací Text s významem pro EHP
2014/61/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2014 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem C(2014) 493) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 60/2014 ze dne 23. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (Úř. věst. L 159, 28.5.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění)
Nařízení Komise (EU) č. 59/2014 ze dne 23. ledna 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014 , kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 58/2014 ze dne 22. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014 , kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 57/2014 ze dne 22. ledna 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Třeboňský kapr (CHZO))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 56/2014 ze dne 22. ledna 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Terra d’Otranto (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014 , kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 55/2014 ze dne 21. ledna 2014 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2014 do 31. května 2014
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 54/2014 ze dne 21. ledna 2014 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů ledna 2014 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 53/2014 ze dne 21. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 52/2014 ze dne 20. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014 , kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 51/2014 ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, indoxakarb a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Směrnice 2014/51/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 , kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 50/2014 ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 170/2013, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 49/2014 ze dne 13. ledna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Tenerife (CHOP))
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů ( Úř. věst. L 173, 12.6.2014 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/49/SZBP ze dne 30. ledna 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 48/2014 ze dne 13. ledna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Châtaigne d'Ardeche (CHOP))
Směrnice Rady 2014/48/EU ze dne 24. března 2014 , kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 47/2014 ze dne 13. ledna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Dithmarscher Kohl (CHZO))
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES ( Úř. věst. L 127, 29.4.2014 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 46/2014 ze dne 20. ledna 2014 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku ( Úř. věst. L 16, 21.1.2014 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 46/2014 ze dne 20. ledna 2014 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/46/EU ze dne 3. dubna 2014 , kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel
Nařízení Rady (EU) č. 45/2014 ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 ze dne 21. listopadu 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2014/44/EU ze dne 18. března 2014 , kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014 , kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Směrnice Komise 2014/43/EU ze dne 18. března 2014 , kterou se mění příloha I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů Text s významem pro EHP
2014/43/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2014 týkající se některých prozatímních ochranných opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Litvě (oznámeno pod číslem C(2014) 501) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 15 ze dne 20.1.2014 )
Nařízení Rady ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (2014/42/EU)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii ( Úř. věst. L 127, 29.4.2014 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 41/2014 ze dne 17. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny ( Úř. věst. L 14 ze dne 18.1.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 41/2014 ze dne 17. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/41/SZBP ze dne 28. ledna 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 40/2014 ze dne 17. ledna 2014 , kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/40/SZBP ze dne 28. ledna 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/423/SZBP o omezujících opatřeních vůči Súdánu a Jižnímu Súdánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 39/2014 ze dne 16. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2014/39/EU ze dne 12. března 2014 , kterou se mění směrnice 2012/9/EU, pokud jde o den jejího provedení a lhůtu pro ukončení přechodného období Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014 ze dne 15. ledna 2014 , kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření
Směrnice Komise 2014/38/EU ze dne 10. března 2014 , kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014 ze dne 15. ledna 2014 , kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření
Prováděcí směrnice Komise 2014/37/EU ze dne 27. února 2014 , kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech
Nařízení Komise (EU) č. 36/2014 ze dne 16. ledna 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, chlorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvát, metalaxyl-M, propamokarb, pyriofenon a chinoxyfen v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 35/2014 ze dne 15. ledna 2014 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. ledna 2014
měrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 34/2014 ze dne 15. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 33/2014 ze dne 14. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 32/2014 ze dne 14. ledna 2014 , kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013, zrušuje clo na dovoz jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění) Text s významem pro EHP
2014/527/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. července 2014 , kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/22 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou a rozhodnutí ECB/2013/36 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/32)
Nařízení Komise (EU) č. 31/2014 ze dne 14. ledna 2014 o zrušení rozhodnutí 2004/301/ES a 2004/539/ES a nařízení (EU) č. 388/2010 Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 30/2014 ze dne 13. ledna 2014 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Κονσϵρβολιά Ροβιών (Konservolia Rovion) (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2014 ze dne 19. prosince 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (West Country Beef (CHZO))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 28/2014 ze dne 19. prosince 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (West Country Lamb (CHZO))
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (Úř. věst. L 96, 29.3.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 27/2014 ze dne 19. prosince 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Anglesey Sea Salt/Halen Môn (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014 , kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
2014/418/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 16. června 2014 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2014/27)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 26/2014 ze dne 13. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 25/2014 ze dne 13. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o položku týkající se Kanady v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž mohou být někteří vodní živočichové dováženi do Unie Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 24/2014 ze dne 10. ledna 2014 , kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2014/24/SZBP ze dne 20. ledna 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku ( Úř. věst. L 16, 21.1.2014 )
Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/24/SZBP ze dne 20. ledna 2014 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 23/2014 ze dne 10. ledna 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 6. do 7. ledna 2014 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc leden 2014
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/23/SZBP ze dne 20. ledna 2014 o zrušení rozhodnutí 2013/350/SZBP, kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 22/2014 ze dne 10. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2014/22/EU ze dne 13. února 2014 , kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o nakažlivou chudokrevnost lososů (ISA) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/22/SZBP ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2013/353/SZBP, kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 21/2014 ze dne 10. ledna 2014 , kterým se po dvou sté desáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2014/21/SZBP ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 20/2014 ze dne 10. ledna 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku butafosfan Text s významem pro EHP
Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd Text s významem pro EHP
2014/20/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 23. září 2013 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 19/2014 ze dne 10. ledna 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku chloroform Text s významem pro EHP
Prováděcí směrnice Komise 2014/19/EU ze dne 6. února 2014 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 18/2014 ze dne 10. ledna 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Žemaitiškas kastinys (ZTS))
Směrnice Komise 2014/18/EU ze dne 29. ledna 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 17/2014 ze dne 10. ledna 2014 , kterým se stanoví standardizovaný formulář pro oznámení zvláštního opatření v rámci mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 16/2014 ze dne 9. ledna 2014 , kterým se po dvou sté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/16/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku do výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory BSP (BaSi 2 O 5 :Pb) Text s významem pro EHP
2014/360/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (ECB/2014/16)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 15/2014 ze dne 9. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/15/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, kadmium a šestimocný chrom obsažený v opětovně používaných náhradních dílech, získaných ze zdravotnických prostředků uvedených na trh před 22. červencem 2014 a používaných v kategorii 8 zařízení uvedeného na trh před 22. červencem 2021 za podmínky, že se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a že spotřebitel je o opětovném použití dílů informován Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 14/2014 ze dne 8. ledna 2014 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 1. do 3. ledna 2014 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/14/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v množství 3,5 mg na jednu zářivku v jednopaticových kompaktních zářivkách pro všeobecné osvětlování < 30 W s životností 20000 h nebo vyšší Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 13/2014 ze dne 8. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/13/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na osazených deskách plošných spojů používaných do jiných mobilních zdravotnických prostředků třídy IIa a IIb podle směrnice 93/42/EHS než přenosných pohotovostních defibrilátorů Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 12/2014 ze dne 8. ledna 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Salinata rudzu rupjmaize (ZTS)) ( Úř. věst. L 4, 9.1.2014 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 12/2014 ze dne 8. ledna 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Salinata rudzu rupjmaize (ZTS))
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/12/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na deskách tištěných spojů řídících jednotek a jednotek pro získávání dat pozitronové emisní tomografie (PET) , které jsou začleněné do vybavení pro magnetickou rezonanci (MRI) Text s významem pro EHP
2014/12/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska, Švédska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2014) 26) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 11/2014 ze dne 16. prosince 2013 o rozdělení rybolovných práv v rámci Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/11/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom v alkalických dávkovačích používaných k výrobě fotokatod zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování do 31. prosince 2019 a v náhradních dílech pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 10/2014 ze dne 7. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/10/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo jako supravodič a tepelný vodič ve slitinách používaných v mrazících hlavách kryogenního chladiče a/nebo kryogenně chlazených mrazících sondách a/nebo kryogenně chlazených systémech ekvipotenciálního pospojování ve zdravotnických prostředcích (kategorie 8) a/nebo v průmyslových přístrojích pro monitorování a kontrolu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 9/2014 ze dne 20. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb-k, VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/9/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo a kadmium v kovovém pojivu supravodivých materiálů v přístrojích magnetické rezonance (MRI) , detektorech supravodivého kvantového interferenčního zařízení (SQUID) , nukleární magnetické resonance (NMR) nebo hmotnostních spektrometrů s Fourierovou transformací (FTMS) Text s významem pro EHP
2014/9/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2013) 9186) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 8/2014 ze dne 20. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb-k, VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/8/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných k montáži digitálních detektorů z teluridu kadmia a z teluridu kadmia-zinku na desky tištěných spojů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 7/2014 ze dne 20. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/7/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách, v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástek a desek tištěných spojů, spojích elektrických vodičů, konektorech stínění a chráněných konektorech používaných a) v magnetickém poli v okruhu 1 m od isocentra magnetu, který je součástí vybavení pro snímkování pomocí magnetické resonance pro lékařské účely, včetně monitorů pacienta navržených tak, aby mohly být v tomto okruhu používány, nebo b) v magnetickém poli v okruhu 1 m od vnějšího povrchu cyklotronových magnetů a magnetů používaných v nukleární medicíně k přenosu a směrování svazku paprsků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 6/2014 ze dne 6. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/6/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v povrchových povlacích systémů kolíkových konektorů vyžadujících nemagnetické konektory, které jsou za normálních a skladovacích podmínek trvale používány při teplotách nižších než – 20 °C Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 5/2014 ze dne 6. ledna 2014 , kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy Text s významem pro EHP
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/5/EU ze dne 18. října 2013 , kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na deskách tištěných spojů, v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástí a potahů desek tištěných spojů, v pájkách ke spojování vodičů a kabelů, v pájkách ke spojování snímačů a čidel, které se za normálních a skladovacích podmínek trvale používají při teplotách nižších než – 20 °C Text s významem pro EHP