Předpisy EU - rok 2012

Nařízení Rady (EU) č. 1273/2012 ze dne 20. prosince 2012 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (přepracované znění)
Nařízení Rady (EU) č. 1272/2012 ze dne 20. prosince 2012 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (přepracované znění)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1271/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud jde o možnosti podání žádostí o podporu v rámci režimu jednotné platby pro rok 2012 a o přiznání platebních nároků z vnitrostátní rezervy v roce 2012 nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty a pokud jde o obsah jednotné žádosti, nařízení (ES) č. 1120/2009, pokud jde o ohlášení platebních nároků v roce 2012, a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o ověření podmínek pro poskytnutí podpory před provedením plateb a den, ke kterému musí zemědělci disponovat pozemky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1270/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o lhůtu pro přezkum rozhodnutí o zvláštní podpoře pro rok 2012 v Portugalsku, od nařízení (ES) č. 1120/2009, pokud jde o lhůtu pro oznámení tohoto přezkumu a o podmínky pro zvláštní zemědělské činnosti, z nichž vyplývají dodatečné agroenvironmentální výhody, a od nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud jde o informace obsažené v žádosti o podporu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1269/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení (EU) č. 585/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Ruska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1267/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1266/2012 ze dne 21. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1265/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 837/2012, pokud jde o minimum aktivity přípravku 6-fytázy z  Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1264/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 356 ze dne 22.12.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1264/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) č. 1263/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) č. 1262/2012 ze dne 20. prosince 2012 , kterým se pro roky 2013 a 2014 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro plavidla EU
Nařízení Rady (EU) č. 1261/2012 ze dne 20. prosince 2012 , kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu
Nařízení Rady (EU) č. 1259/2012 ze dne 3. prosince 2012 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let, a o změně nařízení (ES) č. 1801/2006
Nařízení Rady (EU) č. 1258/2012 ze dne 28. listopadu 2012 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany
Nařízení Komise (EU) č. 1256/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 7 a mezinárodní účetní standard 32 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1255/2012 ze dne 11. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12, mezinárodní standard účetního výkaznictví 1, mezinárodní standard účetního výkaznictví 13 a výklad Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví 20 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1254/2012 ze dne 11. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 10, mezinárodní standard účetního výkaznictví 11, mezinárodní standard účetního výkaznictví 12, mezinárodní účetní standard 27 (2011), a mezinárodní účetní standard 28 (2011) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1253/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se pro rok 2013 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1252/2012 ze dne 20. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1251/2012 ze dne 20. prosince 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1250/2012 ze dne 20. prosince 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1249/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát záznamů, které mají ústřední protistrany uchovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1248/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1246/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení pro období 2012–2013
Nařízení Rady (EU) č. 1245/2012 ze dne 20. prosince 2012 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1244/2012 ze dne 20. prosince 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Rady (EU) č. 1243/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací
Nařízení Rady (EU) č. 1242/2012 ze dne 18. prosince 2012 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2013 stanovují orientační ceny a produkční ceny Unie některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1241/2012 ze dne 11. prosince 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1138/2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie ( Úř. věst. L 352 ze dne 21.12.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1241/2012 ze dne 11. prosince 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1138/2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1240/2012 ze dne 19. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1239/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1238/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Trichoderma asperellum (kmen T34) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1237/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka slabý kmen viru žluté mozaiky cukety a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1236/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem mírně upravených drátů z molybdenu s obsahem nejméně 97 % avšak nejvýše 99,95 % hmotnostních molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1235/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1234/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Nařízení Komise (EU) č. 1233/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Rady (EU) č. 1232/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1344/2011 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) č. 1231/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ( Úř. věst. L 353 ze dne 21.12.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1229/2012 ze dne 10. prosince 2012 , kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1228/2012 ze dne 18. prosince 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1227/2012 ze dne 18. prosince 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1226/2012 ze dne 18. prosince 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1225/2012 ze dne 18. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP a Švýcarsko
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1223/2012 ze dne 18. prosince 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1222/2012 ze dne 14. prosince 2012 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 828/2009 a (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2013 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 382/2008, (EU) č. 1178/2010 a (EU) č. 90/2011, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2013 v odvětví cukru a isoklukosy mimo rámec kvót, vepřového masa, hovězího masa, vajec a drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek nákupu pšenice obecné za pevnou cenu v rámci veřejné intervence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1221/2012 ze dne 12. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1220/2012 ze dne 3. prosince 2012 o obchodních opatřeních, jimiž se má zaručit zásobování zpracovatelů v Unii některými produkty rybolovu v období 2013 až 2015, a o změně nařízení (ES) č. 104/2000 a (EU) č. 1344/2011
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1220/2012 ze dne 3. prosince 2012 o obchodních opatřeních, jimiž se má zaručit zásobování zpracovatelů v Unii některými produkty rybolovu v období 2013 až 2015, a o změně nařízení (ES) č. 104/2000 a (EU) č. 1344/2011 ( Úř. věst. L 349 ze dne 19.12.2012 )
Nařízení Rady (EU) č. 1220/2012 ze dne 3. prosince 2012 o obchodních opatřeních, jimiž se má zaručit zásobování zpracovatelů v Unii některými produkty rybolovu v období 2013 až 2015, a o změně nařízení (ES) č. 104/2000 a (EU) č. 1344/2011
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012 , kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1218/2012 ze dne 12. prosince 2012 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a o změně a doplnění přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1217/2012 ze dne 12. prosince 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1216/2012 ze dne 12. prosince 2012 , kterým se při příležitosti přistoupení Chorvatska k Evropské unii zavádějí zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1214/2012 ze dne 17. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1213/2012 ze dne 17. prosince 2012 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1212/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 917/2004, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 748/2008, (ES) č. 810/2008 a (ES) č. 610/2009, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
Nařízení Komise (EU) č. 1211/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1210/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VI, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1209/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1208/2012 ze dne 14. prosince 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. prosince 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2012 ze dne 14. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1206/2012 ze dne 14. prosince 2012 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z  Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, selata po odstavu a pro výkrm prasat a o změně nařízení (ES) č. 1332/2004 a (ES) č. 2036/2005 (držitel povolení DSM Nutritional products) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1205/2012 ze dne 14. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 802/2010, pokud jde o výkonnost společnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1204/2012 ze dne 14. prosince 2012 , kterým se schvalují změny ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Castelmagno (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1202/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1201/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1200/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1199/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1198/2012 ze dne 13. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1197/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení aktivních látek acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, chinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiakloprid, thiram a ziram Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1196/2012 ze dne 13. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 9/2010, pokud jde o minimální obsah přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky přidané do krmiv pro nosnice (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1195/2012 ze dne 13. prosince 2012 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma koningii (MUCL 39203) pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Lyven) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1194/2012 ze dne 12. prosince 2012 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1193/2012 ze dne 12. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1192/2012 ze dne 12. prosince 2012 o ukončení celní evidence dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů zasílaných z Vietnamu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, uložené nařízením (EU) č. 548/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2012 ze dne 12. prosince 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku salicylan sodný Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1190/2012 ze dne 12. prosince 2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v hejnech krůt, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ( Úř. věst. L 340, 13.12.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 1190/2012 ze dne 12. prosince 2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v hejnech krůt, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1189/2012 ze dne 10. prosince 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU, vodách Norska a mezinárodních vodách oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1188/2012 ze dne 11. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1187/2012 ze dne 11. prosince 2012 , kterým se po sto osmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1186/2012 ze dne 11. prosince 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku foxim Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1185/2012 ze dne 11. prosince 2012 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1184/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Cecina de León (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1183/2012 ze dne 30. listopadu 2012 , kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1182/2012 ze dne 10. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1181/2012 ze dne 10. prosince 2012 , kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2012 v některých vinařských oblastech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1180/2012 ze dne 10. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012 , kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
Nařízení Komise (EU) č. 1178/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblastech IIIa a IV a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1177/2012 ze dne 7. prosince 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Scottish Wild Salmon (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1176/2012 ze dne 7. prosince 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1175/2012 ze dne 7. prosince 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sale Marino di Trapani (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1174/2012 ze dne 5. prosince 2012 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Abbacchio Romano (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1173/2012 ze dne 4. prosince 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queso Camerano (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1172/2012 ze dne 3. prosince 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1171/2012 ze dne 3. prosince 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1170/2012 ze dne 3. prosince 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1169/2012 ze dne 10. prosince 2012 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 542/2012
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2012 ze dne 12. prosince 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1167/2012 ze dne 7. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1166/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání dimethyldiuhličitanu (E 242) v některých alkoholických výrobcích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1165/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1164/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1163/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2013 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1162/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Rusko v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky a vejce Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1161/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku fenbendazol Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1160/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot určený pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1159/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 1158/2012 ze dne 27. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1157/2012 ze dne 6. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1156/2012 ze dne 6. prosince 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1155/2012 ze dne 5. prosince 2012 , kterým se po sto osmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá ( Úř. věst. L 335 ze dne 7.12.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1155/2012 ze dne 5. prosince 2012 , kterým se po sto osmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1154/2012 ze dne 5. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1153/2012 ze dne 3. prosince 2012 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1152/2012 ze dne 21. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1150/2012 ze dne 4. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1149/2012 ze dne 4. prosince 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v náplních pro plněné sušené těstoviny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1148/2012 ze dne 4. prosince 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) a propan-1,2-diol-alginátu (E 405) ve fermentovaných nápojích z hroznového moštu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1147/2012 ze dne 4. prosince 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání včelího vosku (E 901), karnaubského vosku (E 903), šelaku (E 904) a mikrokrystalického vosku (E 905) u některých druhů ovoce Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1146/2012 ze dne 3. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1145/2012 ze dne 28. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1144/2012 ze dne 28. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1143/2012 ze dne 3. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1142/2012 ze dne 3. prosince 2012 , kterým se po sto osmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 1141/2012 ze dne 30. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1140/2012 ze dne 28. listopadu 2012 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Coppia Ferrarese (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1139/2012 ze dne 3. prosince 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1138/2012 ze dne 30. listopadu 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. prosince 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1137/2012 ze dne 30. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1136/2012 ze dne 30. listopadu 2012 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2012 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 700/2012, pokud jde o odpočty, které mají být provedeny v příštích letech
Nařízení Komise (EU) č. 1135/2012 ze dne 28. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1134/2012 ze dne 28. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1133/2012 ze dne 27. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1132/2012 ze dne 27. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1131/2012 ze dne 27. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa a ve vodách EU oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1130/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1129/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1128/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1127/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1126/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1125/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1124/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1123/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 1122/2012 ze dne 23. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblastech VIIIc, IX, X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1121/2012 ze dne 23. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1120/2012 ze dne 29. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1119/2012 ze dne 29. listopadu 2012 o povolení přípravků Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 a DSM 3677 a  Lactobacillus buchneri DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1118/2012 ze dne 28. listopadu 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (东山白芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun)) (CHZO)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1117/2012 ze dne 29. listopadu 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2012 , kterým se zřizuje Koordinační skupina pro otázky elektrické energie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1116/2012 ze dne 28. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1115/2012 ze dne 28. listopadu 2012 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2012/13
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 41 – Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1114/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1113/2012 ze dne 23. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1112/2012 ze dne 23. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1111/2012 ze dne 23. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1110/2012 ze dne 23. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1109/2012 ze dne 23. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1108/2012 ze dne 23. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1107/2012 ze dne 27. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1105/2012/EU ze dne 21. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o prodloužení doby jeho platnosti a aktualizaci názvu třetí země a názvů orgánů odpovědných za schvalování a kontrolu produkce Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2012/EU ze dne 21. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o zahrnutí reprodukčního materiálu lesních dřevin kategorie „kvalifikovaný“ a aktualizaci názvů orgánů příslušných pro schvalování a kontrolu produkce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1103/2012 ze dne 26. listopadu 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1102/2012 ze dne 26. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2012 ze dne 26. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1100/2012 ze dne 26. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Nařízení Rady (EU) č. 1099/2012 ze dne 26. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1098/2012 ze dne 23. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1097/2012 ze dne 23. listopadu 2012 , kterým se mění, pokud jde o odesílání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů mezi členskými státy, nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1096/2012 ze dne 14. listopadu 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aischgründer Karpfen (CHZO))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1095/2012 ze dne 22. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin ( Úř. věst. L 325 ze dne 23.11.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1095/2012 ze dne 22. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1094/2012 ze dne 22. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1092/2012 ze dne 21. listopadu 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1091/2012 ze dne 21. listopadu 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 9. listopadu do 16. listopadu 2012 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1090/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1089/2012 ze dne 19. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EU) č. 1088/2012 ze dne 20. listopadu 2012 , kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1087/2012 ze dne 20. listopadu 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1086/2012 ze dne 20. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1085/2012 ze dne 20. listopadu 2012 , kterým se na rok 2013 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, do Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1084/2012 ze dne 19. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1083/2012 ze dne 19. listopadu 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1082/2012 ze dne 9. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1081/2012 ze dne 9. listopadu 2012 k nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků ( Úř. věst. L 324 ze dne 22.11.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1081/2012 ze dne 9. listopadu 2012 k nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1080/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012 , kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1077/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě pro dozor vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1076/2012 ze dne 14. listopadu 2012 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Carne Marinhoa (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1075/2012 ze dne 15. listopadu 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. listopadu 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1074/2012 ze dne 15. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1073/2012 ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1072/2012 ze dne 14. listopadu 2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 318 ze dne 15.11.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 1072/2012 ze dne 14. listopadu 2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 1071/2012 ze dne 14. listopadu 2012 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1070/2012 ze dne 14. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o preferenční dovoz mléka a mléčných výrobků mimo rámec kvót a kvótu pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavské republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1069/2012 ze dne 31. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Newmarket Sausage (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1068/2012 ze dne 30. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceituna Alorena de Málaga (CHOP))
Nařízení Rady (EU) č. 1067/2012 ze dne 14. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1066/2012 ze dne 13. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1065/2012 ze dne 13. listopadu 2012 o povolení přípravků z  Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1064/2012 ze dne 13. listopadu 2012 , kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o seznam rychlých testů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1063/2012 ze dne 13. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1062/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1061/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se zakazuje rybolov mníkovců ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1060/2012 ze dne 12. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1059/2012 ze dne 12. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 412/2008, pokud jde o rozdělení dovozního celního kvótového období pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování na podobdobí
Nařízení Komise (EU) č. 1058/2012 ze dne 12. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity aflatoxinů v sušených fících Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1057/2012 ze dne 12. listopadu 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání dimethylpolysiloxanu (E 900) jako odpěňovače v doplňcích stravy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1056/2012 ze dne 12. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinářských enzymech, pokud jde o přechodná opatření Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1055/2012 ze dne 9. listopadu 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1054/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Taureau de Camargue (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1053/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Provolone Valpadana (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1052/2012 ze dne 9. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1051/2012 ze dne 8. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1050/2012 ze dne 8. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o polyglycitolový sirup Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1049/2012 ze dne 8. listopadu 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycitolového sirupu v několika kategoriích potravin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1048/2012 ze dne 8. listopadu 2012 o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1047/2012 ze dne 8. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1045/2012 ze dne 8. listopadu 2012 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Salvadoru v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1044/2012 ze dne 8. listopadu 2012 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Guatemaly v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1043/2012 ze dne 8. listopadu 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosfan a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1042/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 a na seznam se zařazuje dražební platforma jmenovaná Spojeným královstvím Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1041/2012 ze dne 26. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (CHOP)
Nařízení Rady (EU) č. 1040/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 754/2009, pokud jde o vyloučení některých skupin plavidel z režimu intenzity rybolovu stanoveného v nařízení (ES) č. 1342/2008, a kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2012 a (EU) č. 44/2012, pokud jde o některá rybolovná práva
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1039/2012 ze dne 29. října 2012 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz hliníkových radiátorů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 310, 9.11.2012)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1039/2012 ze dne 29. října 2012 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz hliníkových radiátorů pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1038/2012 ze dne 7. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1037/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka isopyrazam a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1036/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde položky pro Chorvatsko na seznamech třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz čerstvého masa a některých masných výrobků do Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2012 ze dne 26. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kraška panceta (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2012 ze dne 26. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cordeiro Mirandes / Canhono Mirandes (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1033/2012 ze dne 26. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cabrito do Alentejo (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1032/2012 ze dne 26. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ciliegia di Vignola (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1031/2012 ze dne 26. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1030/2012 ze dne 26. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Isle of Man Queenies (CHOP))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1029/2012 ze dne 25. října 2012 o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1028/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1026/2012 ze dne 25. října 2012 o některých opatřeních za účelem zachování populací ryb ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES ( „nařízení o systému IMI“ ) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1023/2012 ze dne 6. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1022/2012 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 700/2012 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2012 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1021/2012 ze dne 6. listopadu 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro menšinové druhy drůbeže kromě kachen (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1020/2012 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2013 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1019/2012 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1096/2009, pokud jde o minimální obsah endo-1,4-beta-xylanázy z  Aspergillus niger (CBS 109.713) jako doplňkové látky v krmivech pro výkrm kuřat a pro kachny (držitel povolení BASF SE) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1018/2012 ze dne 5. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 232/2009, (ES) č. 188/2007, (ES) č. 186/2007, (ES) č. 209/2008, (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 316/2003, (ES) č. 1811/2005, (ES) č. 1288/2004, (ES) č. 2148/2004, (ES) č. 1137/2007, (ES) č. 1293/2008, (ES) č. 226/2007, (ES) č. 1444/2006, (ES) č. 1876/2006, (ES) č. 1847/2003, (ES) č. 2036/2005, (ES) č. 492/2006, (ES) č. 1200/2005 a (ES) č. 1520/2007, pokud jde o maximální obsah některých mikroorganismů v kompletních krmivech Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1017/2012 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1016/2012 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1015/2012 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 542/2012, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Nařízení Rady (EU) č. 1014/2012 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1013/2012 ze dne 5. listopadu 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1012/2012 ze dne 5. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o seznam druhů přenašečů, zdravotní požadavky a požadavky na osvědčení, které se týkají epizootického vředového syndromu, a pokud jde o položku pro Thajsko uvedenou na seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Unie ( Úř. věst. L 306 ze dne 6.11.2012 )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1012/2012 ze dne 5. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o seznam druhů přenašečů, zdravotní požadavky a požadavky na osvědčení, které se týkají epizootického vředového syndromu, a pokud jde o položku pro Thajsko uvedenou na seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Unie ( Úř. věst. L 306 ze dne 6.11.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1012/2012 ze dne 5. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o seznam druhů přenašečů, zdravotní požadavky a požadavky na osvědčení, které se týkají epizootického vředového syndromu, a pokud jde o položku pro Thajsko uvedenou na seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Unie Text s významem pro EHP
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1010/2012 ze dne 31. října 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. listopadu 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1009/2012 ze dne 31. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1008/2012 ze dne 30. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1007/2012 ze dne 25. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de Ávila (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1005/2012 ze dne 25. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Papas Antiguas de Canarias (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1004/2012 ze dne 25. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Spalt Spalter (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1003/2012 ze dne 29. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1002/2012 ze dne 29. října 2012 , kterým se po sto osmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 1001/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I, II a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1000/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Rady (EU) č. 999/2012 ze dne 9. října 2012 o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
Nařízení Rady (EU) č. 998/2012 ze dne 9. října 2012 o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 997/2012 ze dne 26. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 994/2012/EU ze dne 25. října 2012 , kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 993/2012 ze dne 25. října 2012 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce října 2012 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 992/2012 ze dne 25. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 991/2012 ze dne 25. října 2012 o povolení monohydrátu oktahydroxidu-dichloridu penta zinečnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 990/2012 ze dne 25. října 2012 o povolení přípravku z  Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 989/2012 ze dne 25. října 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (MULC 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z  Trichoderma reesei (MULC 49754) jako doplňkové látky pro nosnice a pro výkrm a nosnice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Aveve NV) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na mandarinky a satsumy, klementinky, artyčoky, pomeranče a cukety
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 987/2012 ze dne 22. října 2012 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky, vyráběných společností Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 986/2012 ze dne 22. října 2012 , kterým se upřesňuje působnost konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 383/2009 na dovoz některých předpínacích drátů a lan pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 985/2012 ze dne 24. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 984/2012 ze dne 24. října 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (EU) č. 983/2012 ze dne 22. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu kranasů rodu Trachurus a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 982/2012 ze dne 18. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 981/2012 ze dne 17. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Grónska oblastí NAFO 0 a 1 a ve vodách Grónska oblastí V a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 980/2012 ze dne 17. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV, kromě vod v pásmu šesti mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula, plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 979/2012 ze dne 25. října 2012 o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úřední věstník Evropské unie L 303 ze dne 31. října 2012)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 977/2012 ze dne 23. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 976/2012 ze dne 23. října 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 165/2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010 ( Úř. věst. L 294 ze dne 24.10.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 976/2012 ze dne 23. října 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 165/2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 975/2012 ze dne 19. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Filderkraut / Filderspitzkraut (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2012 ze dne 22. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 973/2012 ze dne 22. října 2012 , kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých nežíhaných hliníkových fólií v rolích o šířce přesahující 650 mm pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu
Oprava nařízení Rady (EU) č. 972/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se stanoví lhůta v případě nevyužití rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu ( Úř. věst. L 293 ze dne 23.10.2012 )
Nařízení Rady (EU) č. 972/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se stanoví lhůta v případě nevyužití rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 971/2012 ze dne 19. října 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 970/2012 ze dne 19. října 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 15 do 16. října 2012 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc říjen 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 969/2012 ze dne 19. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 968/2012 ze dne 19. října 2012 , kterým se k rybolovné kvótě pro sardel obecnou v Biskajském zálivu na období 2012–2013 přičítají množství, která si Francie ponechala podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 z rybolovného období 2011–2012
Nařízení Rady (EU) č. 967/2012 ze dne 9. října 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani
Oprava nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012)
Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
Oprava nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012)
Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012 , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 964/2012 ze dne 18. října 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 963/2012 ze dne 18. října 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 962/2012 ze dne 18. října 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 961/2012 ze dne 18. října 2012 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů října 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 960/2012 ze dne 18. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 959/2012 ze dne 17. října 2012 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosince 2012 do 28. února 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 958/2012 ze dne 17. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 957/2012 ze dne 17. října 2012 , kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zrušení položky pro Nizozemské Antily ze seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 956/2012 ze dne 16. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 955/2012 ze dne 11. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 954/2012 ze dne 11. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách EU oblastí IIa a IV, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VI plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 953/2012 ze dne 11. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU, vodách Norska a mezinárodních vodách I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 952/2012 ze dne 11. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3 M plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 951/2012 ze dne 11. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 950/2012 ze dne 15. října 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. října 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 949/2012 ze dne 15. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2012 ze dne 15. října 2012 o zrušení nařízení (ES) č. 1180/2008, kterým se zavádí systém sdělování informací pro některé dodávky hovězího, telecího a vepřového masa na území Ruské federace
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 947/2012 ze dne 12. října 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 946/2012 ze dne 12. července 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o procesní pravidla týkající se pokut ukládaných ratingovým agenturám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 944/2012 ze dne 15. října 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 943/2012 ze dne 15. října 2012 , kterým se provádí čl. 12 odst. 1 a článek 13 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Nařízení Rady (EU) č. 942/2012 ze dne 15. října 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 667/2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji
Nařízení Rady (EU) č. 941/2012 ze dne 15. října 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 940/2012 ze dne 12. října 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 939/2012 ze dne 12. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 938/2012 ze dne 12. října 2012 , kterým se pro účetní období EZZF 2013 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 937/2012 ze dne 12. října 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1122/2009 a (EU) č. 65/2011, pokud jde o metodu určování použitelné úrokové sazby na neoprávněně vyplacené částky, které mají být získány zpět od příjemců režimů přímých podpor pro zemědělce podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009, podpory pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a podpory pro odvětví vína podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (EU) č. 936/2012 ze dne 4. října 2012 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 935/2012 ze dne 11. října 2012 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2013 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 934/2012 ze dne 11. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 933/2012 ze dne 11. října 2012 , kterým se po sto osmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing bubnových sušiček pro domácnost Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2012 ze dne 10. října 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 930/2012 ze dne 10. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 929/2012 ze dne 8. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jagnięcina podhalańska (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 928/2012 ze dne 8. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Phú Quc (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 9. října 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 926/2012 ze dne 9. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 925/2012 ze dne 8. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento de Fresno-Benavente (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 924/2012 ze dne 4. října 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012 , kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 ( Úř. věst. L 281 ze dne 13.10.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012 , kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 922/2012 ze dne 8. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 921/2012 ze dne 8. října 2012 , kterým se po sto sedmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 94 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu
Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility ( Úř. věst. L 254 ze dne 20.9.2012 )
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2012 ze dne 4. října 2012 , kterým se zakazují rybolovné činnosti plavidlům používajícím dlouhé lovné šňůry plujícím pod vlajkou Kypru nebo zaregistrovaným na Kypru, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 919/2012 ze dne 5. července 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání s ohledem na regulační technické normy pro způsob výpočtu poklesu hodnoty likvidních akcií a jiných finančních nástrojů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 ze dne 5. července 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o definice, výpočet čistých krátkých pozic, kryté swapy úvěrového selhání na státní dluhopisy, prahové hodnoty pro oznamovací povinnost, prahové hodnoty likvidity pro pozastavení omezení, významný pokles hodnoty finančních nástrojů a nepříznivé události Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 917/2012 ze dne 5. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 916/2012 ze dne 2. října 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
Nařízení Komise (EU) č. 915/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sardele obecné v oblastech IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 914/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 913/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 912/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Nařízení Komise (EU) č. 911/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
Nařízení Komise (EU) č. 910/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 909/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa a ve vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2012 ze dne 4. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku 1975) – Podle oznámení depozitáře OSN C.N.326.2011.TREATIES-2 vstupují v platnost ode dne 13. září 2012 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR
Nařízení Komise (EU) č. 907/2012 ze dne 20. srpna 2012 , kterým se na rok 2012 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 906/2012 ze dne 3. října 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 905/2012 ze dne 3. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 904/2012 ze dne 24. září 2012 , kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 903/2012 ze dne 2. října 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 902/2012 ze dne 2. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2012 ze dne 2. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 900/2012 ze dne 2. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agneau de lait des Pyrénées (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 899/2012 ze dne 21. září 2012 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, alachlor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dikofol, dimethipin, diniconazol, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiokarb, hexakonazol, laktofen, mepronil, methamidofos, methopren, monokrotofos, monuron, oxykarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, forát, fosalon, procymidon, profenofos, propachlor, quinclorac, kvintozen, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorf a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu, a kterým se do uvedeného nařízení doplňuje příloha V s uvedením standardních hodnot Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 898/2012 ze dne 1. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 897/2012 ze dne 1. října 2012 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, kyazofamid, diflufenikan, dimoxystrobin, methoxyfenozid a nikotin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 896/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. října 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 895/2012 ze dne 28. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 894/2012 ze dne 6. srpna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 893/2012 ze dne 27. září 2012 , kterým se ode dne 1. října 2012 stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 892/2012 ze dne 27. září 2012 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 891/2012 ze dne 27. září 2012 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce září 2012 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 890/2012 ze dne 27. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 889/2012 ze dne 27. září 2012 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 888/2012 ze dne 25. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb-k, VIII, IX a X ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 887/2012 ze dne 24. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 886/2012 ze dne 21. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly rodu Lepidorhombus ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) č. 885/2012 ze dne 21. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska oblasti I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 884/2012 ze dne 21. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskrvnné ve vodách Norska oblasti I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 883/2012 ze dne 21. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblasti I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 882/2012 ze dne 21. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, vodách EU oblasti IIa a v části oblasti IIIa, která nespadá pod Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 881/2012 ze dne 21. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012 ze dne 28. června 2012 doplňující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2012 ze dne 26. září 2012 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 8. do 14. září 2012 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 878/2012 ze dne 26. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 877/2012 ze dne 25. září 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 876/2012 ze dne 25. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 875/2012 ze dne 25. září 2012 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Oprava nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012 , kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 871/2012 ze dne 24. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 870/2012 ze dne 24. září 2012 o povolení naringinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2012 ze dne 24. září 2012 o povolení thaumatinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 868/2012 ze dne 24. září 2012 o povolení azorubínu jako doplňkové látky pro kočky a psy Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 867/2012 ze dne 24. září 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 866/2012 ze dne 21. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 865/2012 ze dne 21. září 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 867/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování
Nařízení Komise (EU) č. 864/2012 ze dne 19. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblastí IIa, XII and XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 863/2012 ze dne 19. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 862/2012 ze dne 4. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o údaje o souhlasu s použitím prospektu, údaje o podkladových indexech a požadavek na zprávu vypracovanou nezávislými účetními nebo auditory Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 861/2012 ze dne 20. září 2012 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 860/2012 ze dne 20. září 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 859/2012 ze dne 20. září 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 858/2012 ze dne 20. září 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 857/2012 ze dne 20. září 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 856/2012 ze dne 20. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 855/2012 ze dne 18. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb-k, VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 854/2012 ze dne 18. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIId a VIIe plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 853/2012 ze dne 19. září 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 852/2012 ze dne 19. září 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 851/2012 ze dne 19. září 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 850/2012 ze dne 19. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 849/2012 ze dne 19. září 2012 o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva, prasatovité ( Suidae ) po odstavu jiné než Sus scrofa domesticus (držitel povolení Vetagro SpA) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 848/2012 ze dne 19. září 2012 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny fenylrtuti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 847/2012 ze dne 19. září 2012 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o rtuť Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 846/2012 ze dne 18. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 845/2012 ze dne 18. září 2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012 , kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 843/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z  Aspergillus niger (CBS 109.713) jako doplňkové látky pro odchov krůt, výkrm, kuřice nebo odchov menšinových druhů ptactva a okrasné ptactvo (držitel povolení BASF SE) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro psy (držitel povolení Bayer Animal Health GmbH) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 841/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a  Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 840/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptáků, kromě výkrmu kuřat, výkrmu krůt a výkrmu kachen, a pro snášku všech druhů ptáků kromě nosnic (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 839/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce ( Úř. věst. L 252 ze dne 19.9.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 839/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 838/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 837/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z  Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 836/2012 ze dne 18. září 2012 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o olovo Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 835/2012 ze dne 18. září 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 834/2012 ze dne 17. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 833/2012 ze dne 17. září 2012 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 251 ze dne 18.9.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 833/2012 ze dne 17. září 2012 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 832/2012 ze dne 17. září 2012 o povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro výkrm jehňat (držitel povolení Latochema Co Ltd) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 831/2012 ze dne 14. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 830/2012 ze dne 14. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách EU subdivizí 22–31 (Baltské moře kromě Finského zálivu) plavidly plujícími pod vlajkou Finska
Nařízení Komise (EU) č. 829/2012 ze dne 14. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, X, XII and XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Oprava rozhodnutí Rady 2012/829/SZBP ze dne 21. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 356 ze dne 22.12.2012 )
Rozhodnutí Rady 2012/829/SZBP ze dne 21. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (EU) č. 828/2012 ze dne 14. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 827/2012 ze dne 29. června 2012 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsoby zveřejňování čistých pozic v akciích a formát informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s čistými krátkými pozicemi, typy dohod, ujednání a opatření, jež odpovídajícím způsobem zajišťují, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu jsou k dispozici pro vypořádání, a data a období pro stanovení hlavního systému akcií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání ( Úř. věst. L 251 ze dne 18.9.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2012 ze dne 29. června 2012 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsoby zveřejňování čistých pozic v akciích a formát informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s čistými krátkými pozicemi, typy dohod, ujednání a opatření, jež odpovídajícím způsobem zajišťují, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu jsou k dispozici pro vypořádání, a data a období pro stanovení hlavního systému akcií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Rady 2012/827/ES ze dne 18. prosince 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let ( Úř. věst. L 361 ze dne 31.12.2012 )
2012/827/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 826/2012 ze dne 29. června 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky Text s významem pro EHP
2012/826/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 825/2012 ze dne 14. září 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. září 2012
2012/825/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2012 , kterým se zastavuje antisubvenční řízení týkající se dovozu bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických a ukončuje celní evidence tohoto dovozu zavedená nařízením (EU) č. 771/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 824/2012 ze dne 14. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 823/2012 ze dne 14. září 2012 , kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek 2,4DB, kyseliny benzoové, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, cyfluthrinu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, ethoxysulfuronu, fenamidonu, flazasulfuronu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mekopropu, mekopropu-P, mesosulfuronu, mesotrionu, oxadiargylu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, propikonazolu, propinebu, propoxykarbazonu, propyzamidu, pyraklostrobinu, silthiofamu, trifloxystrobinu, warfarinu a zoxamidu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 822/2012 ze dne 12. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 821/2012 ze dne 12. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 820/2012 ze dne 12. září 2012 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 819/2012 ze dne 12. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 818/2012 ze dne 12. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus spp. v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 817/2012 ze dne 12. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 816/2012 ze dne 13. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 ze dne 13. září 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 814/2012 ze dne 12. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 813/2012 ze dne 12. září 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 812/2012 ze dne 12. září 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty pocházející z Maroka
Rozhodnutí Rady 2012/812/SZBP ze dne 20. prosince 2012 , kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
Nařízení Komise (EU) č. 811/2012 ze dne 10. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Rozhodnutí Rady 2012/811/SZBP ze dne 20. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Nařízení Komise (EU) č. 810/2012 ze dne 10. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Rozhodnutí Rady 2012/810/SZBP ze dne 20. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Nařízení Komise (EU) č. 809/2012 ze dne 10. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/809/SZBP ze dne 20. prosince 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2012 ze dne 11. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 807/2012 ze dne 11. září 2012 , kterým se po sto sedmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2012/807/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2012 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 806/2012 ze dne 10. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/806/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2007/767/ES ohledně odchylky od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem C(2012) 9408)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 805/2012 ze dne 7. září 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 804/2012 ze dne 7. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 803/2012 ze dne 7. září 2012 , kterým se po sto sedmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 802/2012 ze dne 6. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 801/2012 ze dne 4. září 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 800/2012 ze dne 5. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 799/2012 ze dne 5. září 2012 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů ( Úř. věst. L 240 ze dne 6.9.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 799/2012 ze dne 5. září 2012 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2012 ze dne 4. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 797/2012 ze dne 3. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/797/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2009/336/ES o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 796/2012 ze dne 30. srpna 2012 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 795/2012 ze dne 28. srpna 2012 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 585/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny, na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009
Oprava nařízení Komise (EU) č. 794/2012 ze dne 5. září 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ( Úř. věst. L 243 ze dne 7.9.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 794/2012 ze dne 5. září 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 Text s významem pro EHP
2012/794/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2012 , kterým se Bulharsku a Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 793/2012 ze dne 5. září 2012 , kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES ( Úř. věst. L 243 ze dne 7.9.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 793/2012 ze dne 5. září 2012 , kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012 , kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ( Úř. věst. L 242 ze dne 7.9.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012 , kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006
2012/792/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2012 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994
Nařízení Komise (EU) č. 791/2012 ze dne 23. srpna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o některá ustanovení týkající se obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 790/2012 ze dne 31. srpna 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. září 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 789/2012 ze dne 31. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2012 ze dne 31. srpna 2012 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2013, 2014 a 2015 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 787/2012 ze dne 31. srpna 2012 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 612/2009, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro vepřové maso v případě dodávek podle článku 34 uvedeného nařízení prováděných od 1. do 18. dubna 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 786/2012 ze dne 30. srpna 2012 , kterým se mění a opravuje nařízení Komise (ES) č. 951/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2012) 9295) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 785/2012 ze dne 30. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2012 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/807/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2012) 9264)
Nařízení Komise (EU) č. 784/2012 ze dne 30. srpna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 za účelem uvedení dražební platformy, kterou jmenuje Německo, na seznam a opravuje čl. 59 odst. 7 uvedeného nařízení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 783/2012 ze dne 29. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 782/2012 ze dne 28. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 781/2012 ze dne 28. srpna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka a rajčata
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 780/2012 ze dne 28. srpna 2012 , kterým se stanoví koeficienty přidělení na roky 2012 až 2017 pro příspěvek Unie na podporu uvedenou v článku 103a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro seskupení producentů v odvětví ovoce a zeleniny, pokud jde o plány uznání oznámené do 1. července 2012
Nařízení Komise (EU) č. 779/2012 ze dne 27. srpna 2012 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 778/2012 ze dne 27. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 777/2012 ze dne 27. srpna 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 776/2012 ze dne 27. srpna 2012 o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2012
Nařízení Komise (EU) č. 775/2012 ze dne 23. srpna 2012 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 774/2012 ze dne 24. srpna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 773/2012 ze dne 24. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 772/2012 ze dne 23. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 771/2012 ze dne 23. srpna 2012 , kterým se podle čl. 24 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, zavádí celní evidence dovozu bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických ( Úř. věst. L 229 ze dne 24.8.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 771/2012 ze dne 23. srpna 2012 , kterým se podle čl. 24 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, zavádí celní evidence dovozu bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (EU) č. 770/2012 ze dne 21. srpna 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2012/770/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2012 , kterým se potvrzují průměrné specifické emise CO 2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2011 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 769/2012 ze dne 17. srpna 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
2012/769/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) č. 768/2012 ze dne 17. srpna 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 767/2012 ze dne 17. srpna 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z. d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
2012/767/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2012 , kterým se určuje referenční laboratoř EU pro slintavku a kulhavku a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/393/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 8901) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 766/2012 ze dne 24. července 2012 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Patata di Bologna (CHOP)]
2012/766/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění část A přílohy XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam národních laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem C(2012) 8900) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 765/2012 ze dne 13. června 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Rozhodnutí Rady 2012/765/SZBP ze dne 10. prosince 2012 , kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2012/333/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 764/2012 ze dne 22. srpna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2012 ze dne 22. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/763/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2012 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii jménem Evropské Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2012 ze dne 24. července 2012 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Langres (CHOP))
2012/762/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2012) 8889) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 761/2012 ze dne 21. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/761/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2012 , kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2013 (oznámeno pod číslem C(2012) 8682)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 760/2012 ze dne 21. srpna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o intenzitu kontrol provedených členskými státy v rámci režimu mléčných kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 759/2012 ze dne 20. srpna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 758/2012 ze dne 20. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 757/2012 ze dne 20. srpna 2012 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
Oprava rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES ( Úř. věst. L 345, 15.12.2012 )
2012/757/: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému provoz a řízení dopravy železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES (oznámeno pod číslem C (2012) 8075) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 756/2012 ze dne 20. srpna 2012 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství Text s významem pro EHP
2012/756/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2012 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 8816)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 755/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o způsobilost zvláštních nákladů na environmentální opatření v rámci operačních programů organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 754/2012 ze dne 14. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Düsseldorfer Mistery / Düsseldorfer Senf Mistery / Düsseldorfer Urtyp Mistery / Aechter Düsseldorfer Mostert (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 753/2012 ze dne 14. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bovški sir (CHOP))
2012/753/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2012 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o programy dozoru pro Finsko a Spojené království a pokud jde o status Finska a Spojeného království jako území prostých nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem C(2012) 8758) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 752/2012 ze dne 17. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 751/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 750/2012 ze dne 14. srpna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 749/2012 ze dne 14. srpna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( Úř. věst. L 224 ze dne 21.8.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 747/2012 ze dne 16. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 746/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Adoxophyes orana granulovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 745/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2012/13
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/745/SZBP ze dne 3. prosince 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Oprava nařízení Komise (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny ( Úř. věst. L 219 ze dne 17.8.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2012 ze dne 9. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení 盐城龙虾 (YANCHENG LONG XIA) (CHZO)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 742/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii ( Úř. věst. L 219 ze dne 17.8.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 742/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
2012/742/EU: Rozhodnutí Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj EU-Korea č. 2/2012 ze dne 27. června 2012 o vytvoření odborné komise podle článku 13.15 Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 740/2012 ze dne 14. srpna 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. srpna 2012
2012/740/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2004/858/ES, ve znění rozhodnutí 2008/544/ES, o zřízení Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 739/2012 ze dne 14. srpna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Rozhodnutí Rady 2012/739/SZBP ze dne 29. listopadu 2012 o omezujících opatřeních vůči Sýrii a o zrušení rozhodnutí 2011/782/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 738/2012 ze dne 14. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2012 ze dne 14. srpna 2012 o ochraně určitých populací v Keltském moři
2012/737/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2012 , kterým se mění přílohy I a II směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2012) 8518) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 736/2012 ze dne 14. srpna 2012 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 735/2012 ze dne 14. srpna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky hydrogenuhličitan draselný Text s významem pro EHP
2012/735/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 31. května 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
Nařízení Komise (EU) č. 734/2012 ze dne 10. srpna 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách EU subdivizí 22–31 (Baltské moře kromě Finského zálivu) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
2012/734/: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2012 o podpisu jménem Evropské unie Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé a o prozatímním provádění části IV této dohody týkající se obchodních záležitostí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 733/2012 ze dne 13. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/733/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES (oznámeno pod číslem C(2012) 8548) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 732/2012 ze dne 10. srpna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 731/2012 ze dne 10. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 730/2012 ze dne 9. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 729/2012 ze dne 8. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (ZTS))
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí ( Úř. věst. L 327 ze dne 27.11.2012 )
2012/729/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2012) 8459) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 728/2012 ze dne 7. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ser koryciński swojski (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 727/2012 ze dne 6. srpna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 726/2012 ze dne 6. srpna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2012 ze dne 8. srpna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 724/2012 ze dne 8. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/724/SZBP ze dne 26. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 723/2012 ze dne 8. srpna 2012 o uznání tradičního výrazu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 [Cream - TDT-US-N0017]
Rozhodnutí Rady 2012/723/SZBP ze dne 26. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Nařízení Komise (EU) č. 722/2012 ze dne 8. srpna 2012 o zvláštních požadavcích týkajících se požadavků stanovených ve směrnicích Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS s ohledem na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a zdravotnické prostředky vyrobené s použitím tkání zvířecího původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 721/2012 ze dne 6. srpna 2012 , kterým se zakazují rybolovné činnosti pro plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci plující pod vlajkou Řecka nebo Malty nebo zaregistrované v Řecku nebo na Maltě, které loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
2012/721/: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2012 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (oznámeno pod číslem C(2012) 8055) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 720/2012 ze dne 7. srpna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
2012/720/: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2012 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do automatických myček nádobí používaným v průmyslu a institucích (oznámeno pod číslem C(2012) 8054) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 719/2012 ze dne 7. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 718/2012 ze dne 7. srpna 2012 , kterým se po sto sedmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem C(2012) 6408)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 717/2012 ze dne 6. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2012 ze dne 30. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 715/2012 ze dne 30. července 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 42/2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 714/2012 ze dne 30. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 90 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 81 – Jednotná ustanovení pro schvalování zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel, též s postranním vozíkem, z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 713/2012 ze dne 3. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 712/2012 ze dne 3. srpna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 711/2012 ze dne 3. srpna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o metody používané k detekční kontrole osob jiných než cestujících a vnášených předmětů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 710/2012 ze dne 2. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 709/2012 ze dne 2. srpna 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 208 ze dne 3.8.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 709/2012 ze dne 2. srpna 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
2012/709/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2012 o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2012–2015, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii
Nařízení Rady (EU) č. 708/2012 ze dne 2. srpna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 707/2012 ze dne 1. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 706/2012 ze dne 1. srpna 2012 , kterým se po sto sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2012/706/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2011 o státní podpoře SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) kterou poskytlo Bulharsko podniku „Ruse Industry“ (oznámeno pod číslem K(2011) 4903) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 705/2012 ze dne 1. srpna 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
2012/705/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a prováděcí rozhodnutí 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje dále uplatňovat opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 704/2012 ze dne 31. července 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. srpna 2012
2012/704/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2012 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2010/99/EU, kterým se Litevské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 703/2012 ze dne 31. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/703/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Central Bank of Ireland
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 702/2012 ze dne 30. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/702/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o odesílání určitého masa a masných výrobků z členských států, na jejichž území se nacházejí oblasti uvedené v části III přílohy uvedeného rozhodnutí, do jiných členských států (oznámeno pod číslem C(2012) 7977) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 701/2012 ze dne 30. července 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
2012/701/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Irska, Severního Irska a italské provincie Bolzano na seznam členských států nebo jejich oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem C(2012) 7976) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 700/2012 ze dne 30. července 2012 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2012 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Oprava nařízení Komise (EU) č. 699/2012 ze dne 30. července 2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Turecka ( Úř. věst. L 203 ze dne 31.7.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 699/2012 ze dne 30. července 2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2012 ze dne 25. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady 2012/698/SZBP ze dne 13. listopadu 2012 o zřízení skladu pro civilní mise pro řešení krizí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 697/2012 ze dne 25. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 696/2012 ze dne 25. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2012/696/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C (2012) 7325) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 695/2012 ze dne 24. července 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIII a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Rady (EU) č. 694/2012 ze dne 27. července 2012 , kterým se na rybářskou sezónu 2012/13 stanoví rybolovná práva pro sardel obecnou v Biskajském zálivu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 693/2012 ze dne 25. července 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 723/2011 (kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie) tak, že se jeden malajský vyvážející výrobce osvobozuje od uvedených opatření a ukončuje se celní evidence dovozu tohoto vyvážejícího výrobce
Oprava nařízení Rady (EU) č. 692/2012 ze dne 24. července 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2012 a (EU) č. 44/2012, pokud jde o ochranu manty obrovské a některá rybolovná práva ( Úř. věst. L 203 ze dne 31.7.2012 )
Nařízení Rady (EU) č. 692/2012 ze dne 24. července 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2012 a (EU) č. 44/2012, pokud jde o ochranu manty obrovské a některá rybolovná práva
2012/692/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění přílohy rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položky v seznamech třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2012) 7696) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 691/2012 ze dne 27. července 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 690/2012 ze dne 27. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 689/2012 ze dne 27. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 415/2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 688/2012 ze dne 26. července 2012 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2012 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 687/2012 ze dne 26. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/687/SZBP ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012 , kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne  31. prosince 2018 , členským státům pro účely postupu obnovení Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/686/SZBP ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2012/333/SZBP, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení Komise (EU) č. 685/2012 ze dne 24. července 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 684/2012 ze dne 25. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny ( Úř. věst. L 199 ze dne 26.7.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 684/2012 ze dne 25. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 683/2012 ze dne 24. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 682/2012 ze dne 24. července 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vadehavslam (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 681/2012 ze dne 24. července 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kraški zašink (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2012 ze dne 24. července 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Uva di Puglia (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 679/2012 ze dne 24. července 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Squacquerone di Romagna (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 678/2012 ze dne 16. července 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Szőregi rózsatő (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 677/2012 ze dne 23. července 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 676/2012 ze dne 23. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 675/2012 ze dne 23. července 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání trikřemičitanu hořečnatého (talku) (E 553b) a karnaubského vosku (E 903) na neoloupaných barvených vařených vejcích a o používání šelaku (E 904) na neoloupaných vařených vejcích Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 674/2012 ze dne 23. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití do některých nečlenských zemí OECD Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 673/2012 ze dne 23. července 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii ( Úř. věst. L 196 ze dne 24.7.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 673/2012 ze dne 23. července 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 672/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie či nikoli
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 671/2012 ze dne 11. července 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 670/2012 ze dne 11. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí
2012/670/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2012 o podpisu Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2012 ze dne 20. července 2012 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. července 2012 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
2012/669/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2012 o podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé, jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2012 ze dne 20. července 2012 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů července 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 667/2012 ze dne 20. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 666/2012 ze dne 20. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2092/2004, (ES) č. 793/2006, (ES) č. 1914/2006, (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009, (ES) č. 1122/2009, (EU) č. 817/2010 a (EU) č. 1255/2010, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů a režimy přímých podpor pro zemědělce
2012/666/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2012) 7433) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 665/2012 ze dne 20. července 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/665/SZBP ze dne 26. října 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 664/2012 ze dne 19. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 663/2012 ze dne 19. července 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 662/2012 ze dne 19. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/662/SZBP ze dne 25. října 2012 na podporu činností ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jejich nadměrného hromadění v regionu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 661/2012 ze dne 19. července 2012 , kterým se opravuje slovinské znění nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 660/2012 ze dne 19. července 2012 o některých opatřeních na podporu trhu v odvětví drůbežího masa v Itálii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 659/2012 ze dne 18. července 2012 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. září 2012 do 30. listopadu 2012
2012/659/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2012 , kterým se povoluje odchylka požadovaná Dánským královstvím podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2012) 7182)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 658/2012 ze dne 18. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/658/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2012 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Thüringer Rostbratwurst (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 656/2012 ze dne 13. července 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV, kromě vod v pásmu šesti mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula, plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 655/2012 ze dne 17. července 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 654/2012 ze dne 17. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 653/2012 ze dne 17. července 2012 , kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“ , nařízení Rady (ES) č. 192/2007 týkajícího se uložení konečného antidumpingového cla na dovoz polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, zrušuje clo z dovozu od jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu ( Úř. věst. L 188 ze dne 18.7.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 653/2012 ze dne 17. července 2012 , kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“ , nařízení Rady (ES) č. 192/2007 týkajícího se uložení konečného antidumpingového cla na dovoz polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, zrušuje clo z dovozu od jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu
2012/653/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 652/2012 ze dne 13. července 2012 o opravě nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 651/2012 ze dne 4. července 2012 o vydávání euromincí
2012/651/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2012 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR162 (SYN-IR162-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2012) 7198) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení ( Úř. věst. L 201 ze dne 27.7.2012 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení ( Úř. věst. L 201 ze dne 27.7.2012 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení
2012/650/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2012 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Curaçaa a Sint Maarten do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, a odstranění Nizozemských Antil z uvedeného seznamu (oznámeno pod číslem C(2012) 7147) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 647/2012 ze dne 16. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro pokuty a penále na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 645/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí týkajících se kontinentálního Portugalska a Madeiry na rok 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení, pokud jde o Rusko Text s významem pro EHP
2012/644/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2012 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 643/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Rady (EU) č. 642/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení Rady (EU) č. 641/2012 ze dne 16. července 2012 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Nařízení Komise (EU) č. 640/2012 ze dne 6. července 2012 , kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 639/2012 ze dne 13. července 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. července 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 638/2012 ze dne 13. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2012 ze dne 13. července 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek síran železnatý, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / surový tálový olej a pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / tálový olej smola Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 636/2012 ze dne 13. července 2012 , kterým se o šest měsíců prodlužuje použitelnost nařízení (EU) č. 161/2012 o mimořádných opatřeních na ochranu populací tresky jednoskvrnné ve vodách západně od Skotska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 635/2012 ze dne 27. června 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vadehavsstude (CHZO))
Rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP ze dne 15. října 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 634/2012 ze dne 12. července 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Rozhodnutí Rady 2012/634/SZBP ze dne 15. října 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 633/2012 ze dne 12. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/633/SZBP ze dne 15. října 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 632/2012 ze dne 12. července 2012 , kterým se po sto sedmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Rozhodnutí Rady 2012/632/SZBP ze dne 15. října 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/127/SZBP o omezujících opatřeních vůči Eritreji
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 631/2012 ze dne 12. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí
Nařízení Komise (EU) č. 630/2012 ze dne 12. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008, pokud jde o požadavky na schvalování typu motorových vozidel poháněných vodíkem a směsmi vodíku a zemního plynu z hlediska emisí a o specifické informace o vozidlech poháněných elektrickým hnacím ústrojím uváděné v informačním dokumentu pro účely ES schválení typu Text s významem pro EHP
2012/630/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2012 o uznání právního a dohledového rámce Kanady jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 629/2012 ze dne 6. července 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nostrano Valtrompia (CHOP))
2012/629/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/577/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 628/2012 ze dne 6. července 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (CHZO))
2012/628/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2012 o uznání právního a dohledového rámce Spojených států amerických jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 627/2012 ze dne 10. července 2012 , kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska uložených nařízením (ES) č. 1425/2006
2012/627/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2012 o uznání právního a dohledového rámce Austrálie jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 626/2012 ze dne 26. června 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 349/2012 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 625/2012 ze dne 11. července 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 29. června 2012 do 6. července 2012 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 624/2012 ze dne 11. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 623/2012 ze dne 11. července 2012 , kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 622/2012 ze dne 11. července 2012 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 621/2012 ze dne 10. července 2012 o uznání tradičního výrazu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 [Classic - TDT-US-N0016]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 620/2012 ze dne 10. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2012 , kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 619/2012 ze dne 10. července 2012 , kterým se po sto sedmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012 , kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 617/2012 ze dne 10. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 616/2012 ze dne 9. července 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2012 ze dne 9. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 614/2012 ze dne 9. července 2012 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Falukorv (ZTS))
Nařízení Komise (EU) č. 613/2012 ze dne 9. července 2012 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 612/2012 ze dne 9. července 2012 , kterým se mění přílohy II a III nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 611/2012 ze dne 9. července 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 610/2012 ze dne 9. července 2012 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 124/2009 ze dne 10. února 2009 , kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 609/2012 ze dne 6. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 608/2012 ze dne 6. července 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek denathonium-benzoát, methyl(nonyl)keton a rostlinné oleje / mátový olej Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 606/2012 ze dne 4. července 2012 , kterým se zakazují rybolovné činnosti pro pasti a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru plující pod vlajkou Itálie nebo registrovaná v Itálii, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 605/2012 ze dne 4. července 2012 , kterým se zakazují rybolovné činnosti pro pasti zaregistrované ve Španělsku, které loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři
Nařízení Komise (EU) č. 604/2012 ze dne 3. července 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 603/2012 ze dne 30. dubna 2012 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Oprava nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ( Úř. věst. L 181 ze dne 12.7.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 599/2012 ze dne 5. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 598/2012 ze dne 5. července 2012 , kterým se po sto sedmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 597/2012 ze dne 5. července 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek síran hlinito-amonný, destilační zbytky tuku, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / rybí tuk a močovina Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 596/2012 ze dne 5. července 2012 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 467/2010 na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem křemíku zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 595/2012 ze dne 5. července 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fenpyrazamin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 594/2012 ze dne 5. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kontaminujících látek ochratoxinu A, PCB bez dioxinového efektu a melaminu v potravinách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 593/2012 ze dne 5. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 592/2012 ze dne 4. července 2012 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, hexythiazox, isoprothiolan, metaldehyd, oxadixyl a fosmet v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 591/2012 ze dne 4. července 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2012 ze dne 4. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 589/2012 ze dne 4. července 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluxapyroxad a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 588/2012 ze dne 3. července 2012 , o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 587/2012 ze dne 7. června 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2012 ze dne 3. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 585/2012 ze dne 26. června 2012 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 a kterým se zastavuje řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Chorvatska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 584/2012 ze dne 2. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 583/2012 ze dne 2. července 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polysorbátů (E 432–436) v kokosovém mléku Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2012 ze dne 2. července 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bifenthrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 581/2012 ze dne 29. června 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. července 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 580/2012 ze dne 29. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 579/2012 ze dne 29. června 2012 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 578/2012 ze dne 29. června 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka difenylamin Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 577/2012 ze dne 26. června 2012 , kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 576/2012 ze dne 28. června 2012 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2012 do 30. června 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 575/2012 ze dne 28. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 574/2012 ze dne 28. června 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 573/2012 ze dne 28. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 572/2012 ze dne 28. června 2012 , kterým se zavádí celní evidence dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 571/2012 ze dne 28. června 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek křemičitan hlinitý, hydrolyzované bílkoviny a butan1,4diamin (putrescin) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 570/2012 ze dne 28. června 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny benzoové – benzoanů (E 210–213) v nealkoholických výrobcích podobných vínu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 569/2012 ze dne 28. června 2012 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 568/2012 ze dne 28. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o předkládání programů podpory v odvětví vína
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 567/2012 ze dne 26. června 2012 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 917/2011, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky, pokud jde o doplnění jedné společnosti do seznamu výrobců z Čínské lidové republiky uvedeného v příloze I
Oprava nařízení Rady (EU) č. 566/2012 ze dne 18. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 975/98 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh ( Úř. věst. L 169 ze dne 29.6.2012 )
Nařízení Rady (EU) č. 566/2012 ze dne 18. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 975/98 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 565/2012 ze dne 27. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 564/2012 ze dne 27. června 2012 , kterým se pro rok 2012 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009
Nařízení Komise (EU) č. 563/2012 ze dne 27. června 2012 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o seznam referenčních laboratoří EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2012 ze dne 27. června 2012 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 234/2011, pokud jde o zvláštní údaje požadované pro posouzení rizika u potravinářských enzymů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2012 ze dne 27. června 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 560/2012 ze dne 26. června 2012 , kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum týkající se antidumpingových opatření uložených na dovoz některých polyethylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 559/2012 ze dne 26. června 2012 , kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum týkající se vyrovnávacích opatření uložených na dovoz některých polyethylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 558/2012 ze dne 26. června 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Korejské republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 557/2012 ze dne 26. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 556/2012 ze dne 26. června 2012 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro spinosad v malinách nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 555/2012 ze dne 22. června 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje a definic
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 554/2012 ze dne 19. června 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 553/2012 ze dne 19. června 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EU) č. 552/2012 ze dne 21. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1344/2011 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) č. 551/2012 ze dne 21. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 550/2012 ze dne 25. června 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 549/2012 ze dne 25. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 548/2012 ze dne 25. června 2012 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1458/2007 na dovoz neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů zasílaných z Vietnamu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) č. 547/2012 ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 546/2012 ze dne 25. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 545/2012 ze dne 25. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Oprava prováděcího nařízení Rady 2012/544/SZBP ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii ( Úř. věst. L 165 ze dne 26.6.2012 )
Prováděcí nařízení Rady 2012/544/SZBP ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 543/2012 ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu ( Úř. věst. L 165 ze dne 26.6.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 543/2012 ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 542/2012 ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1375/2011
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 541/2012 ze dne 21. června 2012 , kterým se ukončuje prozatímní přezkum antidumpingových opatření týkajících se dovozu furfurylaldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se tato opatření zrušují
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 540/2012 ze dne 21. června 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 954/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících z Chorvatska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny
2012/540/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o státní podpoře C 25/08 (ex NN 23/08) reforma způsobu financování důchodů státních úředníků pracujících u společnosti France Télécom, kterou poskytla Francouzská republika ve prospěch společnosti France Télécom (oznámeno pod číslem C(2012) 9403) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 539/2012 ze dne 22. června 2012 o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 430/2012
2012/539/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2012 o vynětí výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny z konvenčních zdrojů v makrozóně Sever a makrozóně Jih v Itálii z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o změně rozhodnutí Komise 2010/403/EU (oznámeno pod číslem C(2012) 6665) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 538/2012 ze dne 22. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 537/2012 ze dne 22. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režim jednotné platby na plochu pro zemědělce v Polsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 536/2012 ze dne 21. června 2012 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 535/2012 ze dne 21. června 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
2012/535/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2012 o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 6543)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 534/2012 ze dne 21. června 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 533/2012 ze dne 21. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 532/2012 ze dne 21. června 2012 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Izrael v seznamu třetích zemí nebo jejich částí v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků Text s významem pro EHP
2012/532/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2012 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Bahrajnu a Brazílie v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 6732) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 529/2012 ze dne 13. června 2012 , kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1342/2007 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady č. 528/2012/EU ze dne 24. září 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství ( „rozhodnutí o přidružení zámoří“ )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 527/2012 ze dne 20. června 2012 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 101 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M 1 a N 1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 526/2012 ze dne 20. června 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 525/2012 ze dne 20. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 524/2012 ze dne 20. června 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (EU) č. 523/2012 ze dne 20. června 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 522/2012 ze dne 19. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 521/2012 ze dne 19. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1187/2009, pokud jde o vývozní licence pro sýry, které budou vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 520/2012 ze dne 19. června 2012 o výkonu farmakovigilančních činností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 519/2012 ze dne 19. června 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 518/2012 ze dne 18. června 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 517/2012 ze dne 18. června 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 516/2012 ze dne 18. června 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/516/SZBP ze dne 24. září 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 515/2012 ze dne 18. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 514/2012 ze dne 18. června 2012 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 513/2012 ze dne 15. června 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2012
2012/513/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUMM GEORGIA/1/2012 ze dne 14. září 2012 o prodloužení mandátu vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 512/2012 ze dne 15. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků ( Úř. věst. L 156 ze dne 16.6.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 510/2012 ze dne 15. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o uplatňování poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Nařízení Rady (EU) č. 509/2012 ze dne 15. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 97 – Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel a motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 73 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska jejich bočního ochranného zařízení (BOZ) –  II. Bočních ochranných zařízení (BOZ) –  III. Vozidel z hlediska montáže bočního ochranného zařízení (BOZ) typu schváleného podle části II tohoto předpisu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 508/2012 ze dne 20. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 507/2012 ze dne 14. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 506/2012 ze dne 14. června 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označenínm (Kraški pršut (CHZO))
2012/506/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 5538) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 504/2012 ze dne 13. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/504/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. září 2012 o Eurostatu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 503/2012 ze dne 13. června 2012 , kterým se zakazují rybolovné činnosti pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod vlajkou Řecka nebo Itálie či registrovaná v Řecku nebo Itálii, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
Rozhodnutí Rady 2012/503/SZBP ze dne 13. září 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Nařízení Komise (EU) č. 502/2012 ze dne 13. června 2012 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcí nařízením Rady (EU) č. 2/2012 na dovoz některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie, Thajska a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, Thajska a Filipín, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 501/2012 ze dne 13. června 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (镇江香醋 (Zhenjiang Xiang Cu) (CHZO))
Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/899/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 500/2012 ze dne 13. června 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 499/2012 ze dne 12. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie
2012/498/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2012 o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2012) 5715) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 497/2012 ze dne 7. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o požadavky na dovoz zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí ( Úř. věst. L 152 ze dne 13.6.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 497/2012 ze dne 7. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o požadavky na dovoz zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí Text s významem pro EHP
2012/497/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 8. března 2012 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2012 ze dne 11. června 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2012 ze dne 11. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 494/2012 ze dne 11. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 492/2012 ze dne 7. června 2012 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Berenjena de Almagro (CHZO))
2012/492/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. září 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o klíšťovou encefalitidu a kategorii přenosných nemocí přenášených vektory (oznámeno pod číslem C(2012) 3241) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 491/2012 ze dne 7. června 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 490/2012 ze dne 8. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/490/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2012 o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2012 ze dne 8. června 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 488/2012 ze dne 8. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 658/2007 o pokutách za nesplnění některých povinností v souvislosti s registracemi udělenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ( Úř. věst. L 150 ze dne 9.6.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 488/2012 ze dne 8. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 658/2007 o pokutách za nesplnění některých povinností v souvislosti s registracemi udělenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 487/2012 ze dne 7. června 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tomate La Canada (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 486/2012 ze dne 30. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o úpravu a obsah prospektu, základního prospektu, souhrnu a konečných podmínek a pokud jde o požadavky na zveřejňování Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2012 ze dne 7. června 2012 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro sedmé dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2012 ze dne 7. června 2012 o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 430/2012
2012/484/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. srpna 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů Uruguayskou východní republikou v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů (oznámeno pod číslem C(2012) 5704) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 483/2012 ze dne 7. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2012 ze dne 7. června 2012 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tettnanger Hopfen (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 ze dne 7. června 2012 , kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso
Oprava rozhodnutí Komise 2012/481/EU ze dne 16. srpna 2012 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír ( Úř. věst. L 223 ze dne 21.8.2012 )
Oprava rozhodnutí Komise 2012/481/EU ze dne 16. srpna 2012 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír ( Úř. věst. L 223 ze dne 21.8.2012 )
2012/481/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. srpna 2012 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (oznámeno pod číslem C(2012) 5364) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 10064000 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 19011000
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 479/2012 ze dne 6. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/479/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položky pro Izrael v seznamu třetích zemí, z nichž mohou být do Unie dováženy některé masné výrobky (oznámeno pod číslem C(2012) 5703) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 478/2012 ze dne 4. června 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2012/478/SZBP ze dne 16. srpna 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii ( Úř. věst. L 219 ze dne 17.8.2012 )
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/478/SZBP ze dne 16. srpna 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 477/2012 ze dne 5. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 476/2012 ze dne 5. června 2012 , kterým se zakazuje rybolov tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° z. d. a ve Středozemním moři plavidly lovícími košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Španělska nebo Francie nebo registrovanými ve Španělsku nebo Francii
Nařízení Komise (EU) č. 475/2012 ze dne 5. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 1 a mezinárodní účetní standard (IAS) 19 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 474/2012 ze dne 4. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 473/2012 ze dne 4. června 2012 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro spinetoram (XDE-175) v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 472/2012 ze dne 4. června 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání glycerolesterů dřevných pryskyřic (E 445) k potišťování cukrářských výrobků potahovaných tvrdou vrstvou Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 471/2012 ze dne 4. června 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání lysozymu (E 1105) v pivě Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 470/2012 ze dne 4. června 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polydextrosy (E 1200) v pivě Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 469/2012 ze dne 1. června 2012 , kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 69/2012 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2012 nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 468/2012 ze dne 1. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 28/2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 467/2012 ze dne 1. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 466/2012 ze dne 1. června 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku chlorsulon Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 464/2012 ze dne 22. května 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
2012/464/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4985) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 463/2012 ze dne 31. května 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2012
2012/463/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4984) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 462/2012 ze dne 31. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/462/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2002/731/ES, 2002/732/ES, 2002/733/ES, 2002/735/ES a 2006/66/ES a zrušuje rozhodnutí 2002/730/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4982) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 461/2012 ze dne 31. května 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách a nařízení Komise (ES) č. 1503/2006, (ES) č. 657/2007 a (ES) č. 1178/2008, pokud jde o úpravy týkající se odstranění proměnných nových průmyslových objednávek Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 460/2012 ze dne 29. května 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu v kategorii 9 „mrazírenské trawlery pro pelagický rybolov“ v hospodářské oblasti Mauritánie plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 459/2012 ze dne 29. května 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 458/2012 ze dne 31. května 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
2012/458/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. července 2012 o dalším přenesení pravomoci udělovat, obnovovat nebo prodlužovat akreditace (ECB/2012/15)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 457/2012 ze dne 30. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2012/457/SZBP ze dne 2. srpna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 208 ze dne 3.8.2012 )
Rozhodnutí Rady 2012/457/SZBP ze dne 2. srpna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 456/2012 ze dne 30. května 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 455/2012 ze dne 22. května 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 454/2012 ze dne 15. května 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VI a VII, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/454/SZBP ze dne 1. srpna 2012 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 453/2012 ze dne 29. května 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 452/2012 ze dne 29. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 451/2012 ze dne 29. května 2012 týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny doplňkových látek k silážování z trhu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2012 ze dne 29. května 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
2012/450/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem C(2012) 5187) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 449/2012 ze dne 21. března 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací a certifikací ratingových agentur Text s významem pro EHP
2012/449/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Lotyšska za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2012) 5185) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012 ze dne 21. března 2012 , kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické standardy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy Text s významem pro EHP
2012/448/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2012 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU novinovému papíru (oznámeno pod číslem C(2012) 4693) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 447/2012 ze dne 21. března 2012 , kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů Text s významem pro EHP
2012/447/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012 , kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012 ze dne 21. března 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 445/2012 ze dne 25. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 444/2012 ze dne 24. května 2012 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro šesté dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011
2012/444/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 443/2012 ze dne 24. května 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 442/2012 ze dne 24. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 441/2012 ze dne 24. května 2012 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro látky bifenazát, bifenthrin, boscalid, kadusafos, chlorantraniliprol, chlorothalonil, klothianidin, cyprokonazol, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximát, flubendiamid, fludioxonil, glyfosát, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, thiamethoxam a triazof v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 440/2012 ze dne 24. května 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 439/2011 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
Rozhodnutí Rady 2012/440/SZBP ze dne 25. července 2012 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2012 ze dne 23. května 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 438/2012 ze dne 23. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 437/2012 ze dne 23. května 2012 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska či nikoliv, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 436/2012 ze dne 23. května 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku azamethifos Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2012 ze dne 16. května 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Φασόλια Βανίλιϵς Φϵνϵού (Fasolia Vanilies Feneou) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 434/2012 ze dne 16. května 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chelčicko – Lhenické ovoce (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 433/2012 ze dne 23. května 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012 , kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 431/2012 ze dne 22. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 430/2012 ze dne 22. května 2012 , kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2012 ze dne 22. května 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 pro účely stanovení společného formátu pro oznamování chyb výrobci osobních automobilů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2012 ze dne 22. května 2012 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2012 ze dne 22. května 2012 o rozšíření zvláštních záruk týkajících se salmonely stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na vejce určená pro Dánsko Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 426/2012 ze dne 22. května 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Πράσινϵς Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2012 ze dne 21. května 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 424/2012 ze dne 21. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2012/424/SZBP ze dne 23. července 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii ( Úř. věst. L 196 ze dne 24.7.2012 )
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/424/SZBP ze dne 23. července 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 423/2012 ze dne 22. května 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 422/2012 ze dne 16. května 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Rozhodnutí Rady 2012/422/SZBP ze dne 23. července 2012 na podporu procesu vedoucího k vytvoření zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 421/2012 ze dne 16. května 2012 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce května 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 420/2012 ze dne 16. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/420/SZBP ze dne 23 července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 419/2012 ze dne 16. května 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 562/2011, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii
2012/419/EU: Rozhodnutí Evropské rady ze dne 11. července 2012 , kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 418/2012 ze dne 16. května 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o licenční povinnost u některých zemědělských produktů, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o převod práv vyplývajících z licencí na obiloviny a rýži, které byly dovezeny v rámci celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 417/2012 ze dne 15. května 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 416/2012 ze dne 15. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2012 ze dne 15. května 2012 , kterým se po sto sedmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2012/415/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2012 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a virů Simbu (oznámeno pod číslem C(2012) 4882) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2012 ze dne 15. května 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 554/2008, pokud jde o minimální obsah a minimální doporučenou dávku přípravku enzymu 6-fytázy jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm krůt Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/414/EU ze dne 17. července 2012 , kterým se mění přílohy I až IV rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o některé požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Unie ( Úř. věst. L 194 ze dne 21.7.2012 )
2012/414/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2012 , kterým se mění přílohy I až IV rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o některé požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 4816) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2012 ze dne 15. května 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 496/2011, pokud jde o minimální obsah benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Text s významem pro EHP
2012/412/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2012 , kterým se mění seznam „základních územních samosprávných celků“ uvedený v příloze směrnice Rady 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 411/2012 ze dne 14. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/411/EU ze dne 17. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o veterinární předpisy týkající se virů skupiny Simbu a epizootického hemoragického onemocnění ( Úř. věst. L 192 ze dne 20.7.2012 )
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/411/EU ze dne 17. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o veterinární předpisy týkající se virů skupiny Simbu a epizootického hemoragického onemocnění ( Úř. věst. L 192 ze dne 20.7.2012 )
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/411/EU ze dne 17. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o veterinární předpisy týkající se virů skupiny Simbu a epizootického hemoragického onemocnění ( Úř. věst. L 192 ze dne 20.7.2012 )
2012/411/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o veterinární předpisy týkající se virů skupiny Simbu a epizootického hemoragického onemocnění (oznámeno pod číslem C(2012) 4831) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 410/2012 ze dne 14. května 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) č. 409/2012 ze dne 14. května 2012 , kterým se pozastavuje uplatňování některých omezujících opatření stanovených v nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
2012/409/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2012 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 408/2012 ze dne 11. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 407/2012 ze dne 4. května 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 406/2012 ze dne 4. května 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 405/2012 ze dne 4. května 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2012 ze dne 10. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 403/2012 ze dne 10. května 2012 , kterým se po sto sedmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení komise (EU) č. 402/2012 ze dne 10. května 2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz hliníkových radiátorů pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 401/2012 ze dne 7. května 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2012 ze dne 7. května 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 399/2012 ze dne 7. května 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 398/2012 ze dne 7. května 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 492/2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 397/2012 ze dne 8. května 2012 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o uzavření lhůty pro podání žádostí o dostupná dodatečná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2012 ze dne 8. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 395/2012 ze dne 8. května 2012 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 394/2012 ze dne 8. května 2012 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 393/2012 ze dne 7. května 2012 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Thajsko v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/393/SZBP ze dne 16. července 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost ( Úř. věst. L 123 ze dne 9.5.2012 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2012 ze dne 7. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2012 ze dne 7. května 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004
Rozhodnutí Rady 2012/389/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 388/2012 ze dne 19. dubna 2012 o změně nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Rozhodnutí Rady 2012/388/SZBP ze dne 16. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 387/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2012 ze dne 30. dubna 2012 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmů zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 384/2012 ze dne 4. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 383/2012 ze dne 4. května 2012 , kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 382/2012 ze dne 3. května 2012 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro páté dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 381/2012 ze dne 3. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 380/2012 ze dne 3. května 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a používaná množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník (Úř. věst. L 119, 4.5.2012)
Nařízení Komise (EU) č. 380/2012 ze dne 3. května 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a používaná množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 379/2012 ze dne 3. května 2012 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 378/2012 ze dne 3. května 2012 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau ( Úř. věst. L 119 ze dne 4.5.2012 )
Nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 376/2012 ze dne 2. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 375/2012 ze dne 2. května 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2012 ze dne 26. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1255/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 373/2012 ze dne 30. dubna 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. května 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 372/2012 ze dne 30. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/372/SZBP ze dne 10. července 2012 , kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/330/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku (EUJUST LEX-IRAQ)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2012 ze dne 27. dubna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Rozhodnutí Rady 2012/371/SZBP ze dne 10. července 2012 o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 370/2012 ze dne 27. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/370/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2012 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/422/EU o existenci nadměrného schodku v Bulharsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 369/2012 ze dne 27. dubna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek krevní moučka, karbid vápníku, uhličitan vápenatý, vápenec, pepř a křemenný písek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 368/2012 ze dne 27. dubna 2012 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 44/2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody
2012/368/EU, Euratom: Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora Evropské unie, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů ze dne 29. června 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2009/496/ES, Euratom o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2012 ze dne 27. dubna 2012 , kterým se stanoví nezbytná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 366/2012 ze dne 27. dubna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2012 ze dne 26. dubna 2012 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2012 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 364/2012 ze dne 26. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky Text s významem pro EHP
2012/363/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2012 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky bixafen, Candida oleophila kmen O, fluopyram, halosulfuron, jodid draselný, thiokyanatan draselný a spirotetramat (oznámeno pod číslem C(2012) 4436) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 362/2012 ze dne 25. dubna 2012 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
2012/362/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2012 o finančním příspěvku Unie některým členským státům, který je určen na podporu dobrovolných dozorových studií zaměřených na úbytky včelstev (oznámeno pod číslem C(2012) 4396)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 361/2012 ze dne 25. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2012 ze dne 25. dubna 2012 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 358/2012 ze dne 24. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 357/2012 ze dne 24. dubna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012 o obchodních normách pro olivový olej
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 356/2012 ze dne 24. dubna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1239/2011, pokud jde o lhůty pro podání nabídek pro druhé a následující dílčí nabídková řízení na dovoz cukru se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2011/2012
2012/356/EU: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-EU č. 1/2012 ze dne 15. června 2012 o revizi podmínek investičního financování (kapitola 1 přílohy II dohody o partnerství AKT-EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2012 ze dne 24. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 355 | (bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (EU) č. 354/2012 ze dne 23. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 353/2012 ze dne 23. dubna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 352/2012 ze dne 23. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 352 | (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu pro montáž systémů varování u motorových vozidel při vybočení z jízdního pruhu ( Úř. věst. L 110 ze dne 24.4.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu pro montáž systémů varování u motorových vozidel při vybočení z jízdního pruhu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 351 | (bývalý článek 307 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 350/2012 ze dne 23. dubna 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 349/2012 ze dne 16. dubna 2012 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 348/2012 ze dne 20. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 347/2012 ze dne 16. dubna 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění
2012/347/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2012 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87701 × MON 89788 (MON-877O1-2 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2012) 4312) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 346/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 345/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 344/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 342/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vepřové maso
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 342 | (bývalý článek 290 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 341/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 340/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 340 | (bývalý článek 288 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 339/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. dubna 2012 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 339 | (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 338/2012 ze dne 19. dubna 2012 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 338 | (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 337/2012 ze dne 19. dubna 2012 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů dubna 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
2012/337/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2012 , kterým se uděluje výjimka z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 o evropské statistice trvalých kultur, pokud jde o Spolkovou republiku Německo a Francouzskou republiku (oznámeno pod číslem C(2012) 4132)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 337 | (bývalý článek 284 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 336/2012 ze dne 19. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 336 | (bývalý článek 283 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 335/2012 ze dne 19. dubna 2012 , kterým se po sto šedesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/335/SZBP ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 334/2012 ze dne 19. dubna 2012 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro výkrm králíků a pro králíky, kteří nejsou určeni k produkci potravin, a o změně nařízení (ES) č. 600/2005 (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2012/334/SZBP ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu ( Úř. věst. L 165 ze dne 26.6.2012 )
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/334/SZBP ze dne 25. června 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 333/2012 ze dne 19. dubna 2012 o povolení přípravku hydrogenmravenčan draselný jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 492/2006 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/333/SZBP ze dne 25. června 2012 , kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/872/SZBP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 332/2012 ze dne 13. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky a kterým se společnost Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd vylučuje z konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 331/2012 ze dne 18. dubna 2012 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června 2012 do 31. srpna 2012
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 331 | (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 330/2012 ze dne 18. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 329/2012 ze dne 17. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 329 | (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 328/2012 ze dne 17. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/328/SZBP ze dne 25. června 2012 o jmenování zvláštní zástupkyně Evropské unie pro Střední Asii
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 328 | (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 327/2012 ze dne 17. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009, pokud jde o práh ekonomické velikosti a počet vykazujících podniků na Slovensku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 327 | (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 326/2012 ze dne 17. dubna 2012 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2011/12 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a  „přímý prodej“
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 326 | (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 325/2012 ze dne 12. dubna 2012 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 6 - Boj proti podvodům | Článek 325 | (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 324/2012 ze dne 16. dubna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 323/2012 ze dne 16. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 322/2012 ze dne 16. dubna 2012 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamin, folpet a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/322/SZBP ze dne 20. června 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 5 - Společná ustanovení | Článek 322 | (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2012 ze dne 13. dubna 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. dubna 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 320/2012 ze dne 13. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 319/2012 ze dne 13. dubna 2012 , kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2012 přičítá určité množství převedené v roce 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 318/2012 ze dne 12. dubna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 317/2012 ze dne 12. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 4 - Plnění rozpočtu a absolutorium | Článek 317 | (bývalý článek 274 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 316/2012 ze dne 12. dubna 2012 , kterým se po sto šedesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 315/2012 ze dne 12. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 314/2012 ze dne 12. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína ( Úř. věst. L 103 ze dne 13.4.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 314/2012 ze dne 12. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 3 - Roční rozpočet unie | Článek 314 | (bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 313/2012 ze dne 12. dubna 2012 , kterým se mění příloha IV a VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 3 - Roční rozpočet unie | Článek 313 | (bývalý čl. 272 odst. 1 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 312/2012 ze dne 9. ledna 2012 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 973/2010 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku na dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Azor a Madeiry
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Víceletý finanční rámec | Článek 312
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o prvky související s prospekty a inzeráty Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Vlastní zdroje unie | Článek 311 | (bývalý článek 269 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 310/2012 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1569/2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 309/2012 ze dne 11. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 308/2012 ze dne 11. dubna 2012 , kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 307/2012 ze dne 11. dubna 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 3 - Poradní instituce unie | Oddíl 2 - Výbor regionů | Článek 307 | (bývalý článek 265 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 306/2012 ze dne 10. dubna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku 1975) – Podle oznámení depozitáře OSN C.N.659.2011.TREATIES – 3 vstupují v platnost ode dne 1. ledna 2012 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 305/2012 ze dne 10. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#Kapitola 3 - Poradní instituce unie#Oddíl 2 - Výbor regionů#Článek 305#(bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 304/2012 ze dne 4. dubna 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané v období od 23. března 2012 do 30. března 2012 pro celní podkvótu I v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 3 - Poradní instituce unie | Oddíl 1 - Hospodářský a sociální výbor | Článek 304 | (bývalý článek 262 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2012 ze dne 4. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/303/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Litvy za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2012) 3729) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2012 ze dne 4. dubna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/302/EU ze dne 11. června 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES ( Úř. věst. L 152 ze dne 13.6.2012 )
2012/302/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 3723) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 301/2012 ze dne 2. dubna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 300/2012 ze dne 2. dubna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#Kapitola 3 - Poradní instituce unie#Článek 300
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 299/2012 ze dne 2. dubna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 298/2012 ze dne 2. dubna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2012 ze dne 2. dubna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 296/2012 ze dne 3. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 295/2012 ze dne 3. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 294/2012 ze dne 3. dubna 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 2 - Postupy přijímání aktů a jiná ustanovení | Článek 294 | (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 292/2012 ze dne 2. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 1 - Právní akty Unie | Článek 292
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 291/2012 ze dne 2. dubna 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
Rozhodnutí Rady 2012/291/SZBP ze dne 5. června 2012 , kterým se mění a prodlužuje společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 1 - Právní akty Unie | Článek 291
Nařízení Komise (EU) č. 290/2012 ze dne 30. března 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 1 - Právní akty Unie | Článek 290
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 289/2012 ze dne 30. března 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. dubna 2012
2012/289/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2012 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky, omezeného na jednoho čínského vyvážejícího výrobce, společnost Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2012 ze dne 30. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 1 - Právní akty Unie | Článek 288 | (bývalý článek 249 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 287/2012 ze dne 30. března 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky triflusulfuron Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 7 - Účetní dvůr | Článek 287 | (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 286/2012 ze dne 27. ledna 2012 , kterým se za účelem zahrnutí názvu nového textilního vlákna mění příloha I a za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 7 - Účetní dvůr | Článek 286 | (bývalý článek 247 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 285/2012 ze dne 29. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/285/SZBP ze dne 31. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau, a o zrušení rozhodnutí 2012/237/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 284/2012 ze dne 29. března 2012 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011 Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 6 - Evropská centrální banka | Článek 284 | (bývalý článek 113 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 283/2012 ze dne 29. března 2012 , kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
2012/282/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/425/ES, pokud jde o standardní požadavky na předkládání vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz členskými státy pro financování Unií (oznámeno pod číslem C(2012) 3193) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 6 - Evropská centrální banka | Článek 282
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 281/2012/EU ze dne 29. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 281 | (bývalý článek 245 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 280/2012 ze dne 28. března 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
2012/280/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2012 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banque de France
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 279/2012 ze dne 28. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 278/2012 ze dne 28. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 277/2012 ze dne 28. března 2012 , kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů Text s významem pro EHP
2012/277/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem C(2012) 3179) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 276/2012 ze dne 27. března 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 275/2012 ze dne 27. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 274/2012 ze dne 27. března 2012 , kterým mění nařízení (ES) č. 1152/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 273/2012 ze dne 27. března 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 272/2012 ze dne 7. února 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 s ohledem na poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ratingovým agenturám Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 271/2012 ze dne 26. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 270/2012 ze dne 26. března 2012 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, azoxystrobin, bentazon, bixafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapic, malathion, propikonazol a spinosad v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 269/2012 ze dne 26. března 2012 o povolení chloridu-trihydroxidu diměďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 268/2012 ze dne 25. ledna 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě
Oprava nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 ( Úř. věst. L 88, 24.3.2012 )
Oprava nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 ( Úř. věst. L 88 ze dne 24.3.2012 )
Oprava nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 ( Úř. věst. L 88 ze dne 24.3.2012 )
Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 267 | (bývalý článek 234 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 266/2012 ze dne 23. března 2012 , kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 266 | (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 265/2012 ze dne 23. března 2012 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 265 | (bývalý článek 232 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (EU) č. 264/2012 ze dne 23. března 2012 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 263/2012 ze dne 23. března 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 263 | (bývalý článek 230 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 262/2012 ze dne 23. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 261/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 261 | (bývalý článek 229 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 ( Úř. věst. L 94, 30.3.2012 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 260 | (bývalý článek 228 Smlouvy o ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele Text s významem pro EHP
2012/259/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 26. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/8 o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek (ECB/2012/8)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 259 | (bývalý článek 227 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva (Úř. věst. L 94, 30.3.2012)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních) , a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva
2012/258/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 26. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/22 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům eurobankovek (ECB/2012/7)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 258 | (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 257/2012 ze dne 22. března 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
2012/257/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2012 o nezařazení naledu pro přípravky typu 18 do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem C(2012) 3050) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 257 | (bývalý článek 225a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 256/2012 ze dne 22. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/256/SZBP ze dne 14. května 2012 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 256 | (bývalý článek 225 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 255/2012 ze dne 22. března 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 255
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2012 ze dne 22. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/254/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2012 o nezařazení dichlorvosu pro použití v přípravcích typu 18 do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem C(2012) 3016) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 254 | (bývalý článek 224 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 253/2012 ze dne 22. března 2012 , kterým se po sto šedesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2012/253/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2012 , kterým se mění příloha II směrnice Rady 2004/68/ES, pokud jde o základní obecná kritéria pro území považovaná za prostá katarální horečky ovcí (oznámeno pod číslem C(2012) 2978) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. března 2012 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (ES) 1883/2006 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 251/2012 ze dne 21. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 250/2012 ze dne 21. března 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
2012/250/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2012) 2992) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 249/2012 ze dne 21. března 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2011, pokud jde o požadavky pro schvalování typu týkající se povinných štítků výrobce motorových vozidel a jejich přípojných vozidel Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 4 - Komise | Článek 249 | (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 248/2012 ze dne 20. března 2012 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
2012/248/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokud jde o influenzu ptáků (oznámeno pod číslem C(2012) 2947) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 247/2012 ze dne 20. března 2012 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
2012/247/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2012 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, s výjimkou bezešvých trubek a dutých profilů z korozivzdorné oceli, pocházejících z Běloruska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 246/2012 ze dne 20. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/246/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/207/EU, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem C(2012) 2800)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 245/2012 ze dne 20. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1187/2009, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků do Dominikánské republiky
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov ( Úř. věst. L 81 ze dne 21.3.2012 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 3 - Rada | Článek 243 | (bývalý článek 210 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 242/2012 ze dne 19. března 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 241/2012 ze dne 19. března 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 240/2012 ze dne 19. března 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 3 - Rada | Článek 240 | (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 239/2012 ze dne 19. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 238/2012 ze dne 19. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 3 - Rada | Článek 238 | (bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 237/2012 ze dne 19. března 2012 o povolení přípravku z alfa-galaktosidázy (EC 3.2.1.22) ze Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z  Aspergillus niger (CBS 120604) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Kerry Ingredients and Flavours) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/237/SZBP ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 235/2012 ze dne 16. března 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
2012/235/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6 (ECB/2012/6)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 234/2012 ze dne 16. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 233/2012 ze dne 16. března 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení změněného národního programu tlumení klusavky pro Dánsko Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 232/2012 ze dne 16. března 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124) (Úř. věst. L 78, 17.3.2012)
Nařízení Komise (EU) č. 232/2012 ze dne 16. března 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124) Text s významem pro EHP
2012/232/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2012 , kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Oprava nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012)
Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012 , kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 Text s významem pro EHP
2012/231/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2012 o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 230/2012 ze dne 15. března 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 229/2012 ze dne 15. března 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 228/2012 ze dne 15. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 1 - Evropský parlament | Článek 228 | (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 227/2012 ze dne 15. března 2012 o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 226/2012 ze dne 15. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1730/2006, pokud jde o podmínky použití kyseliny benzoové (držitel povolení Emerald Kalama Chemical BV) Text s významem pro EHP
2012/226/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2012 o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém (oznámeno pod číslem C(2012) 2084) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 1 - Evropský parlament | Článek 226 | (bývalý článek 193 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 225/2012 ze dne 15. března 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokud jde o schvalování provozů, které uvádějí na trh výrobky získané z rostlinných olejů a směsné tuky k použití v krmivech, a pokud jde o zvláštní požadavky na výrobu, skladování a přepravu olejů, tuků a výrobků z nich získaných a na zkoušení obsahu dioxinů v nich Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/225/SZBP ze dne 26. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 224/2012 ze dne 14. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/224/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 29. března 2012 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 1 - Evropský parlament | Článek 224 | (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 223/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#Kapitola 1 - Orgány#Oddíl 1 - Evropský parlament#Článek 223#(bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 222/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku triklabendazol Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA VII - DOLOŽKA SOLIDARITY | Článek 222
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 221/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku klosantel Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 220/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 967/2006, pokud jde o lhůty pro sdělení množství cukru převedených z hospodářského roku 2011/12
Nařízení Komise (EU) č. 219/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se opravuje rumunské znění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách Text s významem pro EHP
2012/219/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2012 , kterým se Srbsko uznává za prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman a Kotthoff) Davis et al . (oznámeno pod číslem C(2012) 2524)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 218/2012 ze dne 13. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Béa du Roussillon (CHOP))
2012/218/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2012 o vynětí výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny z konvenčních zdrojů v Německu z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem C(2012) 2426) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY | Článek 218 | (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 217/2012 ze dne 13. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cinta Senese (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY | Článek 217 | (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 116 – Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 216/2012 ze dne 13. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis č. 83 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2012 ze dne 13. března 2012 , kterým se po sto šedesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 | (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 214/2012 ze dne 13. března 2012 , kterým se pro hospodářský rok 2011/12 stanoví odchylka od čl. 63 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o termíny pro sdělení převodu přebytkového cukru
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 3 - Humanitární pomoc | Článek 214
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 213/2012 ze dne 13. března 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1375/2011, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
2012/213/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2012 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Svazijska, pokud jde o broskve, hrušky a ananas (oznámeno pod číslem C(2012) 2511)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 212/2012 ze dne 12. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/212/SZBP ze dne 23. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 2 - Hospodářská, finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi | Článek 212 | (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 211/2012 ze dne 12. března 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 210/2012 ze dne 9. března 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 5 do 6. března 2012 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc březen 2012
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 1 - Rozvojová spolupráce | Článek 210 | (bývalý článek 180 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 209/2012 ze dne 9. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/209/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2012 o použití ustanovení o sledování a pohybu ve směrnici Rady 2008/118/ES na některé přísady v souladu s čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 2003/96/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 2484)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 1 - Rozvojová spolupráce | Článek 209 | (bývalý článek 179 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2012 ze dne 9. března 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2011, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010
2012/208/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2012 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/861/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2012) 2463)
Nařízení Komise (EU) č. 207/2012 ze dne 9. března 2012 o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků Text s významem pro EHP
2012/207/EU: Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. února 2012 , kterým se mění příloha III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2011/EU o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Unii a o zrušení rozhodnutí č. 633/2009/ES, pokud jde o Sýrii
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 207 | (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/206/SZBP ze dne 23. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 205/2012 ze dne 6. ledna 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o zdroj údajů a parametry údajů, které členské státy musí ohlásit Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/205/SZBP ze dne 23. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 204/2012 ze dne 8. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/204/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2012 , kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Lotyšska za členský stát úředně prostý brucelózy a některých oblastí Itálie, Polska a Portugalska za oblasti úředně prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2012) 2451) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o prováděcí pravidla pro ekologickou produkci vína
2012/203/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2012 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položku týkající se Chile v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2012) 2446) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ | HLAVA XXIV - SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE | Článek 203 | (bývalý článek 187 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energiiHLAVA V - Obecná ustanoveníČlánek 203
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 202/2012 ze dne 8 března 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku pegylovaný bovinní faktor stimulující kolonie granulocytů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 201/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku nitroxinil Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 200/2012 ze dne 8. března 2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u hejn brojlerů, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ( Úř. věst. L 71, 9.3.2012 )
Nařízení Komise (EU) č. 200/2012 ze dne 8. března 2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u hejn brojlerů, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 Text s významem pro EHP
2012/200/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem C(2012) 2291) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 199/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se stanoví paušální hodnoty, jež se použijí pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2012
2012/199/EU: Rozhodnutí předsedy Evropské komise ze dne 29. února 2012 o funkci a mandátu úředníka pro slyšení v určitých obchodních řízeních
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 198/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2012 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
2012/198/EU: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2012 ze dne 20. února 2012 , kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 197/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2012 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
2012/197/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2012) 2377) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXIV - SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE | Článek 197
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 196/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2012 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXIII - CIVILNÍ OCHRANA | Článek 196
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 195/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2012 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXII - CESTOVNÍ RUCH | Článek 195
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 194/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2012 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
2012/194/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/961/ES o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek (oznámeno pod číslem C(2012) 2256) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXI - ENERGETIKA | Článek 194
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 193/2012 ze dne 8. března 2012 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 193 | (bývalý článek 176 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 192/2012 ze dne 7. března 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 192 | (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 191/2012 ze dne 7. března 2012 , kterým se ode dne 8. března 2012 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 191 | (bývalý článek 174 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 190/2012 ze dne 7. března 2012 o neposkytnutí podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 111/2012
2012/190/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokud jde o dočasné odchylky od pravidel původu stanovené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, Seychel a Madagaskaru, pokud jde o konzervy a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2012) 2321)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 189/2012 ze dne 7. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 189
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 188/2012 ze dne 7. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Susina di Dro (CHOP))
2012/188/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012 , kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2012) 2166)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 | (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 187/2012 ze dne 7. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tolminc (CHOP))
2012/187/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2001/861/ES, pokud jde o novaluron (oznámeno pod číslem C(2012) 2164) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 | (bývalý článek 171 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 186/2012 ze dne 7. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle (CHZO))
2012/186/EU: Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 3. února 2012 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2012 ze dne 7. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Armagh Bramley Apples (CHZO))
2012/185/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezeného na dva čínské vyvážející výrobce Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2012 ze dne 6. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 183/2012 ze dne 5. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 183 | (bývalý článek 167 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 182/2012 ze dne 2. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 182 | (bývalý článek 166 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 181/2012 ze dne 2. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melon de Guadeloupe (CHZO))
2012/181/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 26. března 2012 , kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 180/2012 ze dne 2. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κουφέτα Αμυγδάλου Γϵροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 179/2012 ze dne 1. března 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 179 | (bývalý článek 163 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 178/2012 ze dne 1. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 178 | (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 177/2012 ze dne 1. března 2012 , kterým se po sto šedesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2012/177/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Bank of Greece
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 177 | (bývalý článek 161 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 176/2012 ze dne 1. března 2012 , kterým se mění přílohy B, C a D směrnice Rady 90/429/EHS, pokud jde o veterinární požadavky v souvislosti s brucelózou a Aujeszkyho chorobou Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 175/2012 ze dne 29. února 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. března 2012
2012/175/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem C(2012) 1844)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 175 | (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 174/2012 ze dne 29. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/174/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 174 | (bývalý článek 158 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 173/2012 ze dne 29. února 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o vyjasnění a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu civilního letectví Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/173/SZBP ze dne 23. března 2012 o aktivaci operačního střediska EU pro mise a operaci společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Afrického rohu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVII - PRŮMYSL | Článek 173 | (bývalý článek 157 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 172/2012 ze dne 28. února 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/172/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVI - TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ | Článek 172 | (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 171/2012 ze dne 28. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/171/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVI - TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ | Článek 171 | (bývalý článek 155 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 170/2012 ze dne 28. února 2012 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVI - TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ | Článek 170 | (bývalý článek 154 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 169/2012 ze dne 27. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/169/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XV - OCHRANA SPOTŘEBITELE | Článek 169 | (bývalý článek 153 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (EU) č. 168/2012 ze dne 27. února 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Rozhodnutí Rady 2012/168/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIV - VEŘEJNÉ ZDRAVÍ | Článek 168 | (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 167/2012 ze dne 24. února 2012 o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 111/2012
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/167/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIII - KULTURA | Článek 167 | (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 166/2012 ze dne 24. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 166/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XII - VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT | Článek 166 | (bývalý článek 150 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 165/2012 ze dne 24. února 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Alföldi kamillavirágzat (CHOP))
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 165/2012 ze dne 28. září 2012 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XII - VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT | Článek 165 | (bývalý článek 149 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 164/2012 ze dne 24. února 2012 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XI - EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND | Článek 164 | (bývalý článek 148 Smlouvy o ES)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 163/2012 ze dne 23. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin ( Úř. věst. L 52 ze dne 24.2.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 163/2012 ze dne 23. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XI - EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND | Článek 163 | (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 162/2012 ze dne 23. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/162/EU: Rozhodnutí č. 1/2011 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 20. prosince 2011 o zařazení nové kapitoly 19 o lanových drahách do přílohy 1 a o aktualizaci odkazů na právní předpisy v příloze 1
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XI - EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND | Článek 162 | (bývalý článek 146 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 161/2012 ze dne 23. února 2012 o mimořádných opatřeních na ochranu populací tresky jednoskvrnné ve vodách západně od Skotska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 160/2012 ze dne 23. února 2012 , kterým se na rok 2012 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 160 | (bývalý článek 144 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 159/2012 ze dne 22. února 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Rozhodnutí Rady 2012/159/SZBP ze dne 19. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 158/2012 ze dne 22. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/158/SZBP ze dne 19. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 157/2012 ze dne 22. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Nařízení Komise (EU) č. 156/2012 ze dne 22. února 2012 , kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 155/2012 ze dne 21. února 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 155 | (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 154/2012 ze dne 15. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 154 | (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 153/2012 ze dne 15. února 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 153 | (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 152/2012 ze dne 21. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/152/SZBP ze dne 15. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 152/2012 ze dne 26. července 2012 kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 151/2012 ze dne 21. února 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 151 | (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 150/2012 ze dne 20. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2012/150/SZBP ze dne 13. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/872/SZBP, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 150/2012 ze dne 13. července 2012 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 150 | (bývalý článek 130 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 149/2012 ze dne 20. února 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Limone di Rocca Imperiale (CHZO))
Rozhodnutí Rady 2012/149/SZBP ze dne 13. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 149 | (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 148/2012 ze dne 20. února 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (New Season Comber Potatoes / Comber Earlies (CHZO))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 148 | (bývalý článek 128 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 147/2012 ze dne 20. února 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
2012/147/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2012 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/807/EU, pokud jde o opatření způsobilá pro finanční příspěvek Unie na programy eradikace klusavky a vyplácení záloh ze strany Unie na programy eradikace vztekliny na rok 2012 (oznámeno pod číslem C(2012) 1406) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 147 | (bývalý článek 127 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 146/2012 ze dne 16. února 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 145/2012 ze dne 16. února 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 145 | (bývalý článek 125 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 144/2012 ze dne 16. února 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/144/SZBP ze dne 8. března 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 143/2012 ze dne 17. února 2012 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce února 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
2012/143/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2012 o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise OSN o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise OSN o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 5 - Přechodná ustanovení | Článek 143 | (bývalý článek 119 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 142/2012 ze dne 17. února 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
2012/142/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2012 o přistoupení Unie k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 29 o jednotných podmínkách pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 141/2012 ze dne 17. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 140/2012 ze dne 17. února 2012 o povolení monensinátu sodného jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Huvepharma NV Belgium) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 5 - Přechodná ustanovení | Článek 140 | (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (Euratom) č. 139/2012 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na nepřímých akcích v rámci rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pravidla pro šíření výsledků výzkumu (2012–2013)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 5 - Přechodná ustanovení | Článek 139
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 138/2012 ze dne 16. února 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
2012/138/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 1310)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 4 - Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou je euro | Článek 138 | (bývalý čl. 111 odst. 4 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 137/2012 ze dne 16. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/137/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2012 o dovozu spermatu prasat do Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 1148) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 136/2012 ze dne 16. února 2012 o povolení bisulfátu sodného jako doplňkové látky pro zvířata v zájmovém chovu a jiná zvířata, která nejsou určena k produkci potravin Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 4 - Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou je euro | Článek 136
Nařízení Komise (EU) č. 135/2012 ze dne 16. února 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s cílem zařadit některé nezařazené odpady do přílohy IIIB uvedeného nařízení Text s významem pro EHP
2012/135/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2012 , kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli (oznámeno pod číslem C (2012) 903) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 134/2012 ze dne 23. ledna 2012 o rozdělení rybolovných práv v rámci Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 133/2012 ze dne 15. února 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. února 2012
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 133
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 132/2012 ze dne 15. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 132 | (bývalý článek 110 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 131/2012 ze dne 15. února 2012 o povolení přípravku z kmínového oleje, citronového oleje a určitých sušených bylin a koření jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Delacon Biotechnik GmbH) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 130/2012 ze dne 15. února 2012 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde přístup do vozidla a jeho ovladatelnost, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP
2012/130/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2011 o schválení Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 129/2012 ze dne 13. února 2012 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queso Manchego (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 129 | (bývalý článek 107 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 128/2012 ze dne 14. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 128 | (bývalý článek 106 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 127/2012 ze dne 14. února 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o rozšíření použití účinné látky metazachlor Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 127 | (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o osvědčení, a nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze Spojených států amerických Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/126/SZBP ze dne 28. února 2012 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 1 - Hospodářská politika | Článek 126 | (bývalý článek 104 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 125/2012 ze dne 14. února 2012 , kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 124/2012 ze dne 13. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/124/SZBP ze dne 27. února 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 123/2012 ze dne 13. února 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/123/SZBP ze dne 27. února 2012 o změně rozhodnutí 2011/523/EU, kterým se částečně pozastavuje uplatňování Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 122/2012 ze dne 13. února 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku methylprednisolon Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/122/SZBP ze dne 27. února 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 1 - Hospodářská politika | Článek 122 | (bývalý článek 100 Smlouvy o ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 121/2012 ze dne 15. února 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii
Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2012 o zřízení skupiny orgánů dohledu nad těžbou ropy a zemního plynu v pobřežních vodách Evropské unie
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 1 - Hospodářská politika | Článek 121 | (bývalý článek 99 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 120/2012 ze dne 10. února 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 6. do 7. února 2012 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 119/2012 ze dne 10. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 118/2012 ze dne 10. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2380/2001, (ES) č. 1289/2004, (ES) č. 1455/2004, (ES) č. 1800/2004, (ES) č. 600/2005, (EU) č. 874/2010, prováděcí nařízení (EU) č. 388/2011, (EU) č. 532/2011 a (EU) č. 900/2011, pokud jde o jméno držitele povolení některých doplňkových látek v krmivech, a opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 532/2011 Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů | Článek 118
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 117/2012 ze dne 10. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí
2012/117/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2012 , kterým se stanoví seznam kritických fází rozhodování pro hodnocení provádění programu Galileo, pokud jde o pozemní střediska a stanice, které mají být zřízeny v rámci fáze vývoje a zaváděcí fáze programu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 117/2012 ze dne 15. června 2012 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 116/2012 ze dne 9. února 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (EU) č. 115/2012 ze dne 9. února 2012 , kterým se ukládá prozatímní vyrovnávací clo z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů | Článek 115 | (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (EU) č. 114/2012 ze dne 10. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů | Článek 114 | (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 113/2012 ze dne 10. února 2012 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny ( Úř. věst. L 38 ze dne 11.2.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 113/2012 ze dne 10. února 2012 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 2 - Daňová ustanovení | Článek 113 | (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 112/2012 ze dne 9. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/112/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. února 2012 , kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství a zvířata, sperma, vajíčka a embrya pocházející ze schválených organizací, institutů nebo středisek (oznámeno pod číslem K(2012) 860) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 111/2012 ze dne 9. února 2012 , kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje
2012/111/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Dánska a Panamy (oznámeno pod číslem K(2012) 678) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 110/2012 ze dne 9. února 2012 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 2 - Daňová ustanovení | Článek 110 | (bývalý článek 90 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 109/2012 ze dne 9. února 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Oddíl 2 - Státní podpory | Článek 109 | (bývalý článek 89 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 108/2012 ze dne 8. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Oddíl 2 - Státní podpory | Článek 108 | (bývalý článek 88 Smlouvy o ES)
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 105 za rok 2010 – Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 91 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 89 za rok 2008 a 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti – II. Vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD) – III. Zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 87 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 77 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 38 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 23 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 4 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 107/2012 ze dne 8. února 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku oktenidin dihydrochlorid Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Oddíl 2 - Státní podpory | Článek 107 | (bývalý článek 87 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 106/2012 ze dne 7. února 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 1 - Pravidla hospodářské soutěže | Oddíl 1 - Pravidla platná pro podniky | Článek 106 | (bývalý článek 86 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energiiHLAVA III - Institucionální a finanční ustanoveníKAPITOLA I - POUŽITÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIEČlánek 106a
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 105/2012 ze dne 7. února 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2012/105/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 104/2012 ze dne 7. února 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 103/2012 ze dne 7. února 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 1 - Pravidla hospodářské soutěže | Oddíl 1 - Pravidla platná pro podniky | Článek 103 | (bývalý článek 83 Smlouvy o ES)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 102/2012 ze dne 27. ledna 2012 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, Moldavska a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 a kterým se zastavuje řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 ( Úř. věst. L 36 ze dne 9.2.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012 ze dne 27. ledna 2012 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, Moldavska a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 a kterým se zastavuje řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 1 - Pravidla hospodářské soutěže | Oddíl 1 - Pravidla platná pro podniky | Článek 102 | (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 101/2012 ze dne 6. února 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 1 - Pravidla hospodářské soutěže | Oddíl 1 - Pravidla platná pro podniky | Článek 101 | (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 100/2012 ze dne 3. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel a rovněž s ohledem na rozšíření systému Unie pro obchodování s emisemi na země EHP-ESVO Text s významem pro EHP
2012/100/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. února 2012 o způsobu vybírání poplatků za překročení emisí CO 2 z nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 100 | (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 99/2012 ze dne 7. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/99/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. února 2012 o prováděcích pravidlech pro vybírání poplatků za překročení emisí CO 2 z nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 98/2012 ze dne 7. února 2012 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z  Pichia pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a krůt, odchov kuřat a kuřice, odchov krůt, nosnice, výkrm a snášku ostatních druhů ptáků, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení Huvepharma AD) ( Úř. věst. L 35 ze dne 8.2.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 98/2012 ze dne 7. února 2012 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z  Pichia pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a krůt, odchov kuřat a kuřice, odchov krůt, nosnice, výkrm a snášku ostatních druhů ptáků, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení Huvepharma AD) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/98/SZBP ze dne 17. února 2012 o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 97/2012 ze dne 6. února 2012 , kterým se po sto šedesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Rozhodnutí Rady 2012/97/SZBP ze dne 17. února 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/2012 ze dne 30. dubna 2012 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 96/2012 ze dne 6. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 95/2012 ze dne 6. února 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1125/2010, pokud jde o intervenční centra pro obiloviny v Německu
2012/95/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2011 o zvláštním programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí a kterým se provádí rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 94/2012 ze dne 3. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/94/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2011 o zvláštním programu, který má být proveden prostřednictvím nepřímých akcí a kterým se provádí rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 93/2012 ze dne 3. února 2012 o povolení Lactobacillus plantarum (DSM 8862 a DSM 8866) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
2012/93/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2011 o rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2012 ze dne 30. dubna 2012 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 92/2012 ze dne 2. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/92/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2011 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2012 ze dne 30. dubna 2012 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2012 ze dne 2. února 2012 o povolení Bacillus subtilis (CBS 117162) jako doplňkové látky pro odstavená selata a výkrm prasat (držitel povolení Krka d.d.) Text s významem pro EHP
2012/91/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 91 | (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2012 ze dne 2. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 736/2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí
2012/90/EU: Doporučení Komise ze dne 14. února 2012 týkající se pokynů pro uvádění údajů umožňujících určení oddílů reprodukčního materiálu lesních dřevin a údajů, které mají být uvedeny na etiketě nebo v dokumentu dodavatele
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 89/2012 ze dne 1. února 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2012 ze dne 1. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
2012/88/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem K (2012) 172) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 5 - Policejní spolupráce | Článek 88 | (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 87/2012 ze dne 1. února 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky clethodim Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 5 - Policejní spolupráce | Článek 87 | (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 86/2012 ze dne 1. února 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku lasalocid Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 85/2012 ze dne 1. února 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku altrenogest Text s významem pro EHP
2012/85/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 10. února 2012 , kterým se Španělsku a Francii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 4 - Justiční spolupráce v trestních věcech | Článek 85 | (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 84/2012 ze dne 1. února 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku fenoxymethylpenicillin Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 4 - Justiční spolupráce v trestních věcech | Článek 84
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 83/2012 ze dne 31. ledna 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2012
2012/83/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2012 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87701 (MON-877O1-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2012) 701) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 4 - Justiční spolupráce v trestních věcech | Článek 83 | (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2012 ze dne 31. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/82/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2012 o obnovení povolení pro další uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 40-3-2 (MON-O4O32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2012) 700) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 4 - Justiční spolupráce v trestních věcech | Článek 82 | (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 81/2012 ze dne 31. ledna 2012 o zamítnutí povolení Lactobacillus pentosus (DSM 14025) jako doplňkové látky ve výživě zvířat Text s významem pro EHP
2012/81/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2012 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A5547-127 (ACS-GMOO6-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2012) 691) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 3 - Justiční spolupráce v občanských věcech | Článek 81 | (bývalý článek 65 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 80/2012 ze dne 31. ledna 2012 , kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví | Článek 80
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví | Článek 79 | (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 78/2012 ze dne 30. ledna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
2012/78/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2012 o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2012) 645) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví | Článek 78 | (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 77/2012 ze dne 30. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/77/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2012 o nezařazení flufenoxuronu pro typ přípravku 18 do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2012) 621) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví | Článek 77 | (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 76/2012 ze dne 30. ledna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 75/2012 ze dne 30. ledna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny / Seinu / Lazdiju krašto medus (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 1 - Obecná ustanovení | Článek 75 | (bývalý článek 60 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 74/2012 ze dne 27. ledna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/74/SZBP ze dne 10. února 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 1 - Obecná ustanovení | Článek 74 | (bývalý článek 66 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 73/2012 ze dne 27. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 72/2012 ze dne 27. ledna 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 1 - Obecná ustanovení | Článek 72 | (bývalý čl. 64 odst. 1 Smlouvy o ES a bývalý článek 3 Smlouvy o EU)
Nařízení Komise (EU) č. 71/2012 ze dne 27. ledna 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2012 ze dne 30. března 2012 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 32, 3.2.2012)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 1 - Obecná ustanovení | Článek 70
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 69/2012 ze dne 26. ledna 2012 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce ledna 2012 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
2012/69/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1xRf1 (ACS-BNOO4-7xACS-BNOO1-4), hybridní řepky olejky Ms1xRf2 (ACS-BNOO4-7xACS-BNOO2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNOO7-1) a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem K(2012) 518)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 1 - Obecná ustanovení | Článek 69
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 68/2012 ze dne 26. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 67/2012 ze dne 25. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 1 - Obecná ustanovení | Článek 67 | (bývalý článek 61 Smlouvy o ES a bývalý článek 29 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 66/2012 ze dne 25. ledna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky Text s významem pro EHP
2012/66/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2012 o uznání subjektu Polski Rejestr Statków S.A. (Polský rejstřík plavidel) za klasifikační společnost pro plavidla vnitrozemské plavby (oznámeno pod číslem K(2012) 431) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 65/2012 ze dne 24. ledna 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES Text s významem pro EHP
2012/65/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2012 o uznání Ruského námořního rejstříku plavidel za klasifikační společnost pro plavidla vnitrozemské plavby (oznámeno pod číslem K(2012) 429) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 64/2012 ze dne 23. ledna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) Text s významem pro EHP
2012/64/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2012 o uznání subjektu RINA s.p.a (Italský rejstřík plavidel) za klasifikační společnost pro plavidla vnitrozemské plavby (oznámeno pod číslem K(2012) 402) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 63/2012 ze dne 24. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 62/2012 ze dne 24. ledna 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2013, které se týkají dobrých životních podmínek Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 3 - Služby | Článek 62 | (bývalý článek 55 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 61/2012 ze dne 24. ledna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o správu koncesního cukru CXL
2012/61/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 27. ledna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora De Nederlandsche Bank
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 60/2012 ze dne 16. ledna 2012 , kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ferosilicia pocházejícího mimo jiné z Ruska prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 59/2012 ze dne 23. ledna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 58/2012 ze dne 23. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 57/2012 ze dne 23. ledna 2012 , kterým se pozastavuje nabídkové řízení zahájené prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011
Nařízení Rady (EU) č. 56/2012 ze dne 23. ledna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 55/2012 ze dne 23. ledna 2012 , kterým se provádí čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 54/2012 ze dne 23. ledna 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 19 ze dne 24.1.2012 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 54/2012 ze dne 23. ledna 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 53/2012 ze dne 20. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2012/53/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2012 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2012) 370) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 2 - Právo usazování | Článek 53 | (bývalý článek 47 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 52/2012 ze dne 20. ledna 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o položku týkající se Spojených států v seznamu třetích zemí a území Text s významem pro EHP
Prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012 , kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 51/2012 ze dne 19. ledna 2012 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2012/51/EU ze dne 10. října 2012 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 50/2012 ze dne 19. ledna 2012 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2012/50/EU ze dne 10. října 2012 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/50/SZBP ze dne 27. ledna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 2 - Právo usazování | Článek 50 | (bývalý článek 44 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 49/2012 ze dne 19. ledna 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vepřové maso
Směrnice Komise 2012/49/EU ze dne 10. prosince 2012 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby Text s významem pro EHP
2012/49/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU a 2011/264/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace enzymů podle přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS a přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (oznámeno pod číslem K(2012) 323) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 2 - Právo usazování | Článek 49 | (bývalý článek 43 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 48/2012 ze dne 19. ledna 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Směrnice Komise 2012/48/EU ze dne 10. prosince 2012 , kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
2012/48/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2012 o prodloužení platnosti rozhodnutí 2009/251/ES, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh (oznámeno pod číslem K(2012) 321) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 1 - Pracovníci | Článek 48 | (bývalý článek 42 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 47/2012 ze dne 19. ledna 2012 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Směrnice Komise 2012/47/EU ze dne 14. prosince 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 46/2012 ze dne 19. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2012/46/EU ze dne 6. prosince 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 1 - Pracovníci | Článek 46 | (bývalý článek 40 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 45/2012 ze dne 19. ledna 2012 , kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o obsah dokladů o přesunu Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012 , kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku Text s významem pro EHP
2012/45/EU, Euratom: Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 23. ledna 2012 , kterým se jmenují členové dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 1 - Pracovníci | Článek 45 | (bývalý článek 39 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012 , kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody ( Úř. věst. L 25 ze dne 27.1.2012 )
Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012 , kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody
Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny Text s významem pro EHP
2012/44/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2012 o pravidlech týkajících se veterinárních kontrol živých zvířat a produktů živočišného původu dovážených do určitých francouzských zámořských departementů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2012) 222) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 43/2012 ze dne 17. ledna 2012 , kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody
Směrnice Komise 2012/43/EU ze dne 26. listopadu 2012 , kterou se mění některá záhlaví v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES Text s významem pro EHP
2012/43/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2012 , kterým se Dánskému království povoluje uzavírat dohody s Grónskem a Faerskými ostrovy o převodu peněžních prostředků mezi Dánskem a každým z uvedených území, aby se s nimi zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska, podle nařízení (ES) č. 1781/2006 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod číslem K(2012) 141)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 43 | (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 42/2012 ze dne 18. ledna 2012 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů ledna 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Směrnice Komise 2012/42/EU ze dne 26. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyanovodík do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 42 | (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 41/2012 ze dne 18. ledna 2012 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Směrnice Komise 2012/41/EU ze dne 26. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky kyselina nonanová do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 2 Text s významem pro EHP
Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) - HLAVA V OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE - KAPITOLA 2 OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE - ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ - Článek 41 (bývalý článek 28 Smlouvy o EU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 40/2012 ze dne 18. ledna 2012 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2012 do 31. května 2012
Směrnice Komise 2012/40/EU ze dne 26. listopadu 2012 , kterou se opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh Text s významem pro EHP
2012/40/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o odesílání určitého masa a masných výrobků z hospodářství v oblastech uvedených v části III přílohy uvedeného rozhodnutí do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2012) 181) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 39/2012 ze dne 18. ledna 2012 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Směrnice Komise 2012/39/EU ze dne 26. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice 2006/17/ES, pokud jde o určité technické požadavky na vyšetřování lidských tkání a buněk Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 38/2012 ze dne 18. ledna 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 6. ledna 2012 do 13. ledna 2012 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Směrnice Komise 2012/38/EU ze dne 23. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky ( Z ) -trikos-9-en do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 38 | (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 37/2012 ze dne 18. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2012/37/EU ze dne 22. listopadu 2012 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokud jde o podmínky, které musí splňovat osivo Galega orientalis Lam., maximální hmotnost partií osiv některých druhů pícnin a velikost vzorku Sorghum spp. Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/37/SZBP ze dne 23. ledna 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 1 - Společná ustanovení#Článek 37(bývalý článek 24 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Kapitola 3 - Zákaz množstevních omezení mezi členskými státy | Článek 37 | (bývalý článek 31 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (Úř. věst. L 16, 19.1.2012)
Oprava nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 ( Úř. věst. L 16 ze dne 19.1.2012 )
Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011
Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2012/36/SZBP ze dne 23. ledna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Kapitola 3 - Zákaz množstevních omezení mezi členskými státy | Článek 36 | (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 35/2012 ze dne 17. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 19 ze dne 24.1.2012 )
Rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 34/2012 ze dne 17. ledna 2012 , kterým se po sto šedesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru ( Úř. věst. L 343, 14.12.2012 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Kapitola 3 - Zákaz množstevních omezení mezi členskými státy | Článek 34 | (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 33/2012 ze dne 16. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech
Rozhodnutí Rady 2012/33/SZBP ze dne 23. ledna 2012 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Kapitola 2 - Spolupráce v celních věcech | Článek 33 | (bývalý článek 135 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 32/2012 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Směrnice Komise 2012/32/EU ze dne 25. října 2012 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení Text s významem pro EHP
2012/32/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2012 , kterým se členským státům ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům (oznámeno pod číslem K (2011) 9772) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energiiHLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energieKAPITOLA III - OCHRANA ZDRAVÍČlánek 32
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 31/2012 ze dne 13. ledna 2012 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. ledna 2012
Prováděcí směrnice Komise 2012/31/EU ze dne 25. října 2012 , kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o seznam druhů ryb vnímavých k virové hemoragické septikémii a odstranění položky týkající se epizootického vředového syndromu Text s významem pro EHP
2012/31/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2007/275/ES o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9517) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 1 - Společná ustanovení#Článek 31(bývalý článek 23 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Kapitola 1 - Celní unie | Článek 31 | (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energiiHLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energieKAPITOLA III - OCHRANA ZDRAVÍČlánek 31
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 30/2012 ze dne 13. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Kapitola 1 - Celní unie | Článek 30 | (bývalý článek 25 Smlouvy o ES)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej (kodifikované znění) ( Úř. věst. L 12 ze dne 14.1.2012 )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej ( Úř. věst. L 12 ze dne 14.1.2012 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012 , kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/2012 ze dne 10. února 2012 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 1 - Společná ustanovení#Článek 29#(bývalý článek 15 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Článek 29 | (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012 , kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009 Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Článek 28 | (bývalý článek 23 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 27/2012 ze dne 12. ledna 2012 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro čtvrté dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES ( Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA I - VNITŘNÍ TRH | Článek 27 | (bývalý článek 15 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 26/2012 ze dne 12. ledna 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané v období od 1. ledna 2012 do 6. ledna 2012 pro celní podkvótu IV v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 25. října 2012 , kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA I - VNITŘNÍ TRH | Článek 26 | (bývalý článek 14 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 25/2012 ze dne 12. ledna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Prováděcí směrnice Komise 2012/25/EU ze dne 9. října 2012 , kterou se stanoví informační postupy pro výměnu lidských orgánů určených k transplantaci mezi členskými státy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 24/2012 ze dne 12. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2012/24/EU ze dne 8. října 2012 , kterou se za účelem přizpůsobení jejích technických ustanovení mění směrnice Rady 86/297/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů traktorů a jejich ochrany Text s významem pro EHP
2012/24/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2012 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu vinylacetátu pocházejícího ze Spojených států amerických a o uvolnění částek zajištěných v podobě uloženého prozatímního cla
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 24 | (bývalý článek 21 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 23/2012 ze dne 11. ledna 2012 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Dauno (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/23/EU ze dne 12. září 2012 , kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II) , pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic Text s významem pro EHP
2012/23/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2011 o přistoupení Evropské unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974, pokud jde o jeho články 10 a 11
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 23 | (bývalý článek 20 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 22/2012 ze dne 11. ledna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fasola Wrzawska (CHOP))
Směrnice Komise 2012/22/EU ze dne 22. srpna 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyl- (dimethyl) amonium-karbonát do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2012/22/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2011 o přistoupení Evropské unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou jeho článků 10 a 11
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 22 | (bývalý článek 19 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 21/2012 ze dne 11. ledna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vulture (CHOP))
Prováděcí směrnice Komise 2012/21/EU ze dne 2. srpna 2012 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků Text s významem pro EHP
2012/21/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K(2011) 9380) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 21 | (bývalý článek 18 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 20/2012 ze dne 11. ledna 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 1. do 6. ledna 2012 v rámci celní kvóty pro ječmen otevřené nařízením (ES) č. 2305/2003
Směrnice Komise 2012/20/EU ze dne 6. července 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flufenoxuron pro typ přípravku 8 do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 20 | (bývalý článek 17 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 19/2012 ze dne 11. ledna 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Text s významem pro EHP
2012/19/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2011 , kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 19 | (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 18/2012 ze dne 11. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2012 ze dne 10. února 2012 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 17/2012 ze dne 11. ledna 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Unie pro výrobky z juty a kokosových vláken
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012 , kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 17
Nařízení Komise (EU) č. 16/2012 ze dne 11. ledna 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o požadavky na zmrazené potraviny živočišného původu určené k lidské spotřebě Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2012/16/EU ze dne 10. května 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení kyseliny chlorovodíkové jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 16 | (bývalý článek 286 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 15/2012 ze dne 10. ledna 2012 , kterým se po sto šedesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Směrnice Komise 2012/15/EU ze dne 8. května 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení výtažku margosy jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2012/15/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2011 , kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2011/491/EU o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 15 | (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 14/2012 ze dne 9. ledna 2012 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu zasílaného ze Švýcarska
Směrnice Komise 2012/14/EU ze dne 8. května 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky methyl (nonyl) keton do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2012/14/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2011 , kterým se přijímá pátý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem K(2011) 8278)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 13/2012 ze dne 6. ledna 2012 o změně nařízení (ES) č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 12/2012 ze dne 10. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/12/EU ze dne 19. dubna 2012 , kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě ( Úř. věst. L 115 ze dne 27.4.2012 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/12/EU ze dne 19. dubna 2012 , kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 11/2012 ze dne 9. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/11/EU ze dne 19. dubna 2012 , kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (18. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
2012/11/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2011 , kterým se přijímá pátý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem K(2011) 8195)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 10/2012 ze dne 6. ledna 2012 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 2. do 3. ledna 2012 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc leden 2012
Směrnice Komise 2012/10/EU ze dne 22. března 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely Text s významem pro EHP
2012/10/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2011 , kterým se přijímá třetí aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem K(2011) 8187)
Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) - HLAVA II USTANOVENÍ O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH - Článek 10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 10
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 9/2012 ze dne 6. ledna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Směrnice Komise 2012/9/EU ze dne 7. března 2012 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 9
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 8/2012 ze dne 6. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 8 | (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 7/2012 ze dne 5. ledna 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 7
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energiiHLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energieKAPITOLA I - ROZVOJ VÝZKUMUČlánek 7
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 6/2012 ze dne 5. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/6/EU ze dne 14. března 2012 , kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 5/2012 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/5/EU ze dne 14. března 2012 , kterou se mění směrnice Rady 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE | Článek 5
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 4/2012 ze dne 4. ledna 2012 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012 , kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE | Článek 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 3/2012 ze dne 4. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2012/3/EU ze dne 9. února 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bendiokarb do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2/2012 ze dne 4. ledna 2012 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Směrnice Komise 2012/2/EU ze dne 9. února 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu měďnatého (II) , hydroxidu měďnatého (II) a zásaditého uhličitanu měďnatého do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Listina základních práv Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1/2012 ze dne 3. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2012/1/EU ze dne 6. ledna 2012 o změně přílohy I směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o podmínky na množitelný porost Oryza sativa Text s významem pro EHP
Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění) - ČÁST PRVNÍ | ZÁSADY - Článek 1
Zavřít
MENU