Předpisy EU - rok 2010

Nařízení Komise (EU) č. 1266/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění směrnice 2007/68/ES, pokud jde o požadavky na označování vín Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1265/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Nařízení Rady (EU) č. 1264/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) č. 1263/2010 ze dne 20. prosince 2010 o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společnstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (EU) č. 1262/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 462/2010, (EU) č. 463/2010 a (EU) č. 464/2010, pokud jde o konečný den nabídkových řízení na snížení cla při dovozu kukuřice do Španělska a Portugalska a čiroku do Španělska pro kvótový rok 2010, jakož i den vypršení platnosti uvedených nařízení
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1261/2010 ze dne 22. prosince 2010 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz některých tyčí z nerezavějící oceli pocházejících z Indie ( Úř. věst. L 343 ze dne 29.12.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 1261/2010 ze dne 22. prosince 2010 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz některých tyčí z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Nařízení Komise (EU) č. 1260/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se pro rok 2011 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87
Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky
Nařízení Rady (EU) č. 1258/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2011 stanovují orientační ceny a produkční ceny Unie některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Nařízení Rady (EU) č. 1257/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se prodlužují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005
Nařízení Rady (EU) č. 1256/2010 ze dne 17. prosince 2010 , kterým se stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři na rok 2011
Nařízení Komise (EU) č. 1255/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska
Nařízení Komise (EU) č. 1254/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2011
Nařízení Komise (EU) č. 1253/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1252/2010 ze dne 22. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1251/2010, ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise (EU) č. 1250/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (EU) č. 1249/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu
Nařízení Komise (EU) č. 1248/2010 ze dne 21. prosince 2010 , kterým se na rok 2011 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, do Evropské Unie
Nařízení Komise (EU) č. 1247/2010 ze dne 21. prosince 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1246/2010 ze dne 21. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1245/2010 ze dne 21. prosince 2010 , kterým se pro rok 2011 otevírají celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP a Švýcarsko
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1243/2010 ze dne 20. prosince 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky, vyráběných společností Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1242/2010 ze dne 20. prosince 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu lan ze syntetických vláken pocházejících z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1241/2010 ze dne 20. prosince 2010 o změně nařízení (ES) č. 452/2007 týkajícího se uložení konečného antidumpingového cla z dovozů žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (EU) č. 1240/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se ode dne 1. července 2010 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému
Nařízení Rady (EU) č. 1239/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se s účinkem ode dne 1. července 2010 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1238/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, pokud jde o stanovení osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1237/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Oresundu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, a nařízení (ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii ( Úř. věst. L 348 ze dne 31.12.2010 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, a nařízení (ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1234/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1232/2010 ze dne 15. prosince 2010 o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010 , kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti
Nařízení Komise (EU) č. 1230/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1229/2010 ze dne 20. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1228/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (EU) č. 1227/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1055/2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o kritéria kvality a podávání zpráv o kvalitě v oblasti statistiky platební bilance
Nařízení Komise (EU) č. 1226/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010 , kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU ( Úř. věst. L 336 ze dne 21.12.2010 )
Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010 , kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU
Nařízení Komise (EU) č. 1224/2010 ze dne 17. prosince 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (EU) č. 1223/2010 ze dne 17. prosince 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
Nařízení Komise (EU) č. 1222/2010 ze dne 17. prosince 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (EU) č. 1221/2010 ze dne 17. prosince 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 1220/2010 ze dne 17. prosince 2010 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na třetí jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Nařízení Komise (EU) č. 1219/2010 ze dne 17. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1216/2010 ze dne 17. prosince 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Welsh Lamb (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 1215/2010 ze dne 17. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Montoro-Adamuz (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 1214/2010 ze dne 17. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carota Novella di Ispica (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1212/2010 ze dne 29. listopadu 2010 o rozdělení rybolovných práv v rámci Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1211/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh
Nařízení Komise (EU) č. 1209/2010 ze dne 16. prosince 2010 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro dvanácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 1208/2010 ze dne 16. prosince 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 1207/2010 ze dne 16. prosince 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 1206/2010 ze dne 16. prosince 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (EU) č. 1205/2010 ze dne 16. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1204/2010, ze dne 16. prosince 2010 , kterým se po sto čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 1203/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X; ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Rozhodnutí Komise ze dne 2. listopadu 2010 , kterým se zřizuje Evropské mnohostranné fórum pro elektronickou fakturaci (e-fakturaci)
Nařízení Komise (EU) č. 1202/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1201/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1200/2010 ze dne 14. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska oblasti I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1199/2010 ze dne 14. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1198/2010 ze dne 14. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa a ve vodách EU oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1197/2010 ze dne 14. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v mezinárodních vodách oblastí I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1196/2010 ze dne 14. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblasti X plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1195/2010 ze dne 14. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1194/2010 ze dne 14. prosince 2010 , kterým se zakazuje rybolov ostrouna obecného ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1193/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Maine-Anjou (CHOP)]
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1192/2010 ze dne 16. prosince 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ricotta Romana (CHOP)) ( Úř. věst. L 333 ze dne 17.12.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 1192/2010 ze dne 16. prosince 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ricotta Romana (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 1191/2010 ze dne 16. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1794/2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1190/2010 ze dne 13. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1296/2009, kterým se s účinkem od 1. července 2009 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
Nařízení Komise (EU) č. 1189/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2010
Nařízení Komise (EU) č. 1188/2010 ze dne 15. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1187/2010 ze dne 13. prosince 2010 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1186/2010 ze dne 13. prosince 2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1185/2010 ze dne 13. prosince 2010 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Rady (ES) č. 597/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1184/2010 ze dne 14. prosince 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1183/2010 ze dne 14. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1182/2010 ze dne 13. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1181/2010 ze dne 13. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sardele obecné v oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1180/2010 ze dne 13. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1179/2010 ze dne 10. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1178/2010 ze dne 13. prosince 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1176/2010 ze dne 10. prosince 2010 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v listopadu 2010 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (EU) č. 1175/2010 ze dne 10. prosince 2010 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na druhé jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Nařízení Komise (EU) č. 1174/2010 ze dne 10. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1173/2010 ze dne 6. prosince 2010 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1172/2010 ze dne 6. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIa, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti Vb východně od 12° 00' z. d. plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1171/2010 ze dne 10. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Melón de La Mancha (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 1170/2010 ze dne 10. prosince 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Pancetta Piacentina (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 1169/2010 ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1168/2010 ze dne 9. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1167/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Prosciutto di Modena (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 1166/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Agnello di Sardegna (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 1165/2010 ze dne 9. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salzwedeler Baumkuchen (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1164/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 1163/2010 ze dne 9. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Agneau du Périgord (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 1162/2010 ze dne 9. prosince 2010 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1161/2010 ze dne 9. prosince 2010 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1160/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (EU) č. 1159/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 ze dne 9. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1157/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2012, které se týkají podmínek bydlení Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1156/2010 ze dne 8. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1155/2010 ze dne 1. prosince 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 1154/2010 ze dne 8. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
Nařízení Komise (EU) č. 1153/2010 ze dne 8. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 175/2010 prodloužením doby použitelnosti opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic obrovských ( Crassostrea gigas ) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1152/2010 ze dne 8. prosince 2010 , kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1151/2010 ze dne 8. prosince 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1150/2010 ze dne 7. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1149/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách Společenství a vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1148/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1147/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
Nařízení Komise (EU) č. 1146/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1145/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1144/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1143/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o použití přechodných ustanovení pro některé okrasné vodní živočichy určené pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1142/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o dobu použitelnosti přechodných opatření týkajících se podmínek pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1140/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se pro hospodářský rok 2010/11 rozděluje formou vnitrostátních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
Nařízení Komise (EU) č. 1139/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se po sto čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 1138/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se po sto čtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Rady (EU) č. 1137/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Komise (EU) č. 1136/2010 ze dne 6. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1135/2010 ze dne 3. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1134/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí VIII a IX, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1133/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách ES subdivizí 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Finska
Nařízení Komise (EU) č. 1132/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ostrouna obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) č. 1131/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách EU oblastí IIa a IV a v oblasti IIIa mimo Skagerrak a Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1130/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách EU oblastí IIa a IV; ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VI plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1129/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců rodu Phycis ve vodách Společenství a ve vodách oblastí VIII a IX, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1128/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VI a VII, vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, jakož i mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1127/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se stanoví přechodné období pro vynětí Maledivské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 64 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách
Nařízení Komise (EU) č. 1126/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/2007, pokud jde o prodloužení přechodného období pro vynětí Kapverdské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země
Nařízení Komise (EU) č. 1125/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny a kterým se mění nařízení (ES) č. 1173/2009
Nařízení Rady (EU) č. 1124/2010 ze dne 29. listopadu 2010 , kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Nařízení Komise (EU) č. 1123/2010 ze dne 2. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1122/2010 ze dne 2. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gouda Holland (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 1121/2010 ze dne 2. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Edam Holland (CHZO)]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 29 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla
Nařízení Komise (EU) č. 1120/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Lallemand SAS) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1119/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro dojnice a koně a o změně nařízení (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Prosol SpA) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1118/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení diclazurilu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1117/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Vetagro SpA) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1116/2010 ze dne 2. prosince 2010 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky na období 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1115/2010 ze dne 1. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1114/2010 ze dne 1. prosince 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro kvalitu vážení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HISC), a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2454/97 Text s významem pro EHP
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Nařízení Komise (EU) č. 1113/2010 ze dne 1. prosince 2010 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1112/2010 ze dne 1. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
Nařízení Komise (EU) č. 1111/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1110/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2010
Nařízení Komise (EU) č. 1109/2010 ze dne 30. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1108/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Castagna del Monte Amiata (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 1107/2010 ze dne 30. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Pimiento de Gernika nebo Gernikako Piperra (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 1106/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví seznam opatření, která mají být vyloučena z provádění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1105/2010 ze dne 29. listopadu 2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu ( Úř. věst. L 315, 1.12.2010 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1105/2010 ze dne 29. listopadu 2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu
Nařízení Komise (EU) č. 1104/2010 ze dne 29. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005
Nařízení Komise (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010 , kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající se označování kapacity přenosných sekundárních (schopných opětovného nabití) a automobilových baterií a akumulátorů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1102/2010 ze dne 26. listopadu 2010 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na první jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Nařízení Komise (EU) č. 1101/2010 ze dne 26. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1100/2010 ze dne 26. listopadu 2010 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o dovozní cla pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4320 během hospodářského roku 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1099/2010 ze dne 26. listopadu 2010 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1098/2010 ze dne 26. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1097/2010 ze dne 26. listopadu 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) , o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) , o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) , o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1091/2010 ze dne 24. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1090/2010 ze dne 24. listopadu 2010 , kterým se mění směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Nařízení Komise (EU) č. 1088/2010 ze dne 23. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby
Nařízení Komise (EU) č. 1087/2010 ze dne 25. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1086/2010 ze dne 25. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1085/2010 ze dne 25. listopadu 2010 , kterým se otevírá a stanovuje správa některých celních ročních kvót na dovoz batátů, manioku a maniokového škrobu a ostatních produktů kódů KN 07149011 a KN 07149019 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1000/2010
Nařízení Komise (EU) č. 1084/2010 ze dne 25. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 612/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, pokud jde o rovnocennost v aktivním zušlechťovacím styku
Nařízení Komise (EU) č. 1083/2010 ze dne 24. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1082/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1081/2010 ze dne 24. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1080/2010 ze dne 24. listopadu 2010 , kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenství ( Úř. věst. L 311 ze dne 26.11.2010 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1080/2010 ze dne 24. listopadu 2010 , kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenství
Nařízení Komise (EU) č. 1079/2010 ze dne 23. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1078/2010 ze dne 23. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 1077/2010 ze dne 23. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1076/2010 ze dne 22. listopadu 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 1075/2010 ze dne 22. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1074/2010 ze dne 22. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1073/2010 ze dne 22. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti IIIa a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc, IIId a IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1072/2010 ze dne 22. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
Nařízení Komise (EU) č. 1071/2010 ze dne 22. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1070/2010 ze dne 22. listopadu 2010 , kterým se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o doplnění podpory metabolismu kloubů při osteoartróze u psů a koček jakožto zvláštního účelu výživy na seznam určených užití Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1069/2010 ze dne 19. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1068/2010 ze dne 19. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1067/2010 ze dne 19. listopadu 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 1066/2010 ze dne 19. listopadu 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 1065/2010 ze dne 19. listopadu 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1064/2010 ze dne 17. listopadu 2010 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1063/2010 ze dne 18. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 307 ze dne 23.11.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 1063/2010 ze dne 18. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (Úř. věst. L 314, 30.11.2010)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost ( Úř. věst. L 314 ze dne 30.11.2010 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1058/2010 ze dne 18. listopadu 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 1057/2010 ze dne 18. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1056/2010 ze dne 18. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ostrouna obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1055/2010 ze dne 18. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1054/2010 ze dne 18. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (EU) č. 1053/2010 ze dne 18. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 494/98, pokud jde o správní sankce v případech neprokázání totožnosti zvířete Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1052/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce listopadu 2010 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1051/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1050/2010 ze dne 16. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1049/2010 ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1048/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa a ve vodách EU oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) č. 1047/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí II, IV a V, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1046/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1045/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1044/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše (rodu Beryx ) ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1043/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1042/2010 ze dne 16. listopadu 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 1041/2010 ze dne 16. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) č. 1040/2010 ze dne 16. listopadu 2010 , kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1342/2007, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli z Ruské federace
Nařízení Komise (EU) č. 1039/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1038/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2010
Nařízení Komise (EU) č. 1037/2010 ze dne 15. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1036/2010 ze dne 15. listopadu 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu zeolitu A ve formě prášku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny
Nařízení Komise (EU) č. 1035/2010 ze dne 15. listopadu 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1034/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2003, pokud jde o kontroly týkající se požadavků na identifikaci a evidenci skotu ( Úř. věst. L 298 ze dne 16.11.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 1034/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2003, pokud jde o kontroly týkající se požadavků na identifikaci a evidenci skotu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1033/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1505/2006, pokud jde o výroční zprávy členských států o výsledcích kontrol provedených v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1032/2010 ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1030/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1029/2010 ze dne 12. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1028/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1027/2010 ze dne 11. listopadu 2010 , kterým se po sto třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 1026/2010 ze dne 12. listopadu 2010 , kterým se stanoví jednotná procentní sazba pro schvalování částek oznámených členskými státy Komisi, pokud jde o žádosti o prémii za klučení pro hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1025/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Kalix Löjrom (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 1024/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 1023/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Jambon de l’Ardeche (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 1022/2010 ze dne 12. listopadu 2010 , kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2010 v některých vinařských zónách
Nařízení Komise (EU) č. 1021/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Peperone di Pontecorvo (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 1020/2010 ze dne 11. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1019/2010 ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1018/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1017/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o zahájení prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na vnitřním trhu
Finanční nařízení pro Europol
Nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost ( Úř. věst. L 293 ze dne 11.11.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1013/2010 ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002
Nařízení Komise (EU) č. 1012/2010 ze dne 9. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1011/2010 ze dne 9. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1010/2010 ze dne 8. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1009/2010 ze dne 9. listopadu 2010 o požadavcích pro schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010 , které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1007/2010 ze dne 8. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 1006/2010 ze dne 8. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010 , které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1004/2010 ze dne 8. listopadu 2010 o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce ( Úř. věst. L 291 ze dne 9.11.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 1004/2010 ze dne 8. listopadu 2010 o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce
Nařízení Komise (EU) č. 1003/2010 ze dne 8. listopadu 2010 , které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1002/2010 ze dne 5. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1001/2010 ze dne 5. listopadu 2010 , kterým se po sto třicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 1000/2010 ze dne 3. listopadu 2010 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 27/2008, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 828/2009, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2011 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004, (ES) č. 633/2004 a (ES) č. 951/2006, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2011 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec, drůbežího masa, cukru a isoglukosy mimo rámec kvót
Nařízení Komise (EU) č. 999/2010 ze dne 5. listopadu 2010 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 998/2010 ze dne 5. listopadu 2010 o povolení Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 997/2010 ze dne 5. listopadu 2010 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010 , kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 993/2010 ze dne 4. listopadu 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 992/2010 ze dne 4. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 991/2010 ze dne 4. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Olive de Nîmes (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 990/2010 ze dne 4. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Jabłka łąckie (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 989/2010 ze dne 3. listopadu 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 988/2010 ze dne 3. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 987/2010 ze dne 3. listopadu 2010 o zápis názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Marrone della Valle di Susa (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 986/2010 ze dne 3. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 985/2010 ze dne 3. listopadu 2010 o zápis názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Bruna bönor fran Öland (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 984/2010 ze dne 3. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Ovčí hrudkový syr – salašnícky (ZTS)]
Nařízení Komise (EU) č. 983/2010 ze dne 3. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 982/2010 ze dne 29. října 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. listopadu 2010
Nařízení Komise (EU) č. 981/2010 ze dne 29. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 980/2010 ze dne 28. října 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 979/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Porc de Franche-Comté (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 978/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 977/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Obwarzanek krakowski (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 976/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hessischer Apfelwein (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 975/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Śliwka szydłowska (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 974/2010 ze dne 29. října 2010 , kterým se pro účetní období EZZF 2011 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Rady (EU) č. 973/2010 ze dne 25. října 2010 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku na dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Azor a Madeiry
Nařízení Komise (EU) č. 972/2010 ze dne 28. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 971/2010 ze dne 28. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Vastedda della valle del Belice (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 970/2010 ze dne 28. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Lapin Poron kuivaliha (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 969/2010 ze dne 27. října 2010 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce října 2010 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (EU) č. 968/2010 ze dne 27. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 967/2010 ze dne 27. října 2010 , kterým se ukončuje prodej stanovený nařízením (EU) č. 446/2010 o zahájení prodeje másla prostřednictvím nabídkového řízení
Nařízení Komise (EU) č. 966/2010 ze dne 27. října 2010 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 965/2010 ze dne 25. října 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 964/2010 ze dne 25. října 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých hliníkových kol pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (EU) č. 963/2010 ze dne 26. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 962/2010 ze dne 26. října 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 , o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007
Nařízení Komise (EU) č. 960/2010 ze dne 25. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 959/2010 ze dne 22. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 958/2010 ze dne 22. října 2010 o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 957/2010 ze dne 22. října 2010 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 956/2010 ze dne 22. října 2010 , kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o seznam rychlých testů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 955/2010 ze dne 22. října 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o používání očkovacích látek proti newcastleské chorobě Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 954/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (EU) č. 953/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (EU) č. 952/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě devátého dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 951/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 950/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Nařízení Komise (EU) č. 949/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (EU) č. 948/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (EU) č. 947/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 946/2010 ze dne 21. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 945/2010 ze dne 21. října 2010 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2011 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v EU a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010
Nařízení Komise (EU) č. 944/2010 ze dne 20. října 2010 , kterým se opravuje nařízení (EU) č. 902/2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 943/2010 ze dne 20. října 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 942/2010 ze dne 20. října 2010 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Nařízení Komise (EU) č. 941/2010 ze dne 20. října 2010 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce října 2010 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Nařízení Komise (EU) č. 940/2010 ze dne 20. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 939/2010 ze dne 20. října 2010 , kterým se mění příloha IV nařízení (ES) č. 767/2009 týkající se povolených tolerancí pro označování složení krmných surovin nebo krmných směsí podle čl. 11 odst. 5 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 937/2010 ze dne 19. října 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 936/2010 ze dne 19. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 935/2010 ze dne 18. října 2010 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosince 2010 do 28. února 2011
Nařízení Komise (EU) č. 934/2010 ze dne 18. října 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 927/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2010
Nařízení Komise (EU) č. 933/2010 ze dne 18. října 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 932/2010 ze dne 18. října 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce října 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 931/2010 ze dne 18. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 120 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 106 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 86 – Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění
Nařízení Komise (EU) č. 930/2010 ze dne 18. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Ovčí salašnícky údený syr (ZTS))
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce
Nařízení Komise (EU) č. 929/2010 ze dne 18. října 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 928/2010 ze dne 15. října 2010 , kterým se opravuje nařízení (EU) č. 909/2010, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2011 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (EU) č. 927/2010 ze dne 15. října 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2010
Nařízení Komise (EU) č. 926/2010 ze dne 15. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 925/2010 ze dne 15. října 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o tranzit drůbežího masa a drůbežích masných výrobků z Ruska přes území Unie Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 924/2010 ze dne 14. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 923/2010 ze dne 14. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asparago di Badoere (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 922/2010 ze dne 13. října 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 921/2010 ze dne 13. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 919/2010 ze dne 12. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 918/2010 ze dne 12. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kiełbasa lisiecka (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 917/2010 ze dne 12. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Fourme de Montbrison (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 916/2010 ze dne 12. října 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fourme d'Ambert ou fourme de Montbrison (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 915/2010 ze dne 12. října 2010 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2011, 2012 a 2013 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 914/2010 ze dne 12. října 2010 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku salicylan sodný Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 910/2010 ze dne 11. října 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 869/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2010
Nařízení Komise (EU) č. 909/2010 ze dne 11. října 2010 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2011 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (EU) č. 908/2010 ze dne 11. října 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 907/2010 ze dne 11. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 906/2010 ze dne 11. října 2010 , kterým se po sto třicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 905/2010 ze dne 11. října 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) č. 903/2010 ze dne 8. října 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 902/2010 ze dne 8. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 901/2010 ze dne 8. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 900/2010 ze dne 8. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Estepa (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 899/2010 ze dne 8. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Mogette de Vendée (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 898/2010 ze dne 8. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Patata della Sila (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 897/2010 ze dne 8. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Suska sechlońska (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 896/2010 ze dne 8. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 895/2010 ze dne 8. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Halberstädter Würstchen (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 894/2010 ze dne 8. října 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 815/2008 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverdských ostrovů v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 893/2010 ze dne 8. října 2010 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, bentazon, cyfluthrin, fenamidon, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidakloprid, ioxynil, karbendazim, metconazol, prothiokonazol, tebufenozid a thiofanat-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 892/2010 ze dne 8. října 2010 o statusu určitých produktů, pokud jde o doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 891/2010 ze dne 8. října 2010 o povolení nového použití 6-fytázy jako doplňkové látky pro krůty (držitel povolení Roal Oy) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 890/2010 ze dne 8. října 2010 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku derquantel Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 889/2010 ze dne 7. října 2010 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro osmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 888/2010 ze dne 7. října 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě čtvrtého dílčího nabídkového řízení na prodej másla uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010
Nařízení Komise (EU) č. 887/2010 ze dne 7. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 886/2010 ze dne 7. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Prleška tünka (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 885/2010 ze dne 7. října 2010 o povolení přípravku z narasinu a nikarbazinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení společnost Eli Lilly and Company Ltd) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 884/2010 ze dne 7. října 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/2004, pokud jde o ochrannou lhůtu doplňkové látky „Monteban“ , která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 883/2010 ze dne 7. října 2010 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako doplňkové látky pro odchov telat (držitel povolení Société industrielle Lesaffre) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 882/2010 ze dne 6. října 2010 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (EU) č. 881/2010 ze dne 6. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 880/2010 ze dne 6. října 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cappero di Pantelleria (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 879/2010 ze dne 6. října 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 554/2008, pokud jde o minimální obsah 6-fytázy (Quantum Phytase) jako doplňkové látky v krmivech pro nosnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 878/2010 ze dne 6. října 2010 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 877/2010 ze dne 5. října 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 869/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2010
Nařízení Komise (EU) č. 876/2010 ze dne 5. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 875/2010 ze dne 5. října 2010 o povolení doplňkové látky v krmivech na dobu deseti let Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 874/2010 ze dne 5. října 2010 o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro krůty do stáří 16 týdnů (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 ( Úř. věst. L 263 ze dne 6.10.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 874/2010 ze dne 5. října 2010 o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro krůty do stáří 16 týdnů (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 873/2010 ze dne 4. října 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 872/2010 ze dne 4. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 871/2010 ze dne 1. října 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 870/2010 ze dne 1. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 869/2010 ze dne 30. září 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2010
Nařízení Komise (EU) č. 868/2010 ze dne 30. září 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru ode dne 1. října 2010
Nařízení Komise (EU) č. 867/2010 ze dne 30. září 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 866/2010 ze dne 30. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 865/2010 ze dne 29. září 2010 , kterým se stanoví minimální prodejní cena másla pro sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010
Nařízení Komise (EU) č. 864/2010 ze dne 29. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 863/2010 ze dne 29. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 967/2006, pokud jde o lhůty použitelné na vývoz cukru vyrobeného nad rámec kvóty a vybírání poplatku z tohoto cukru
Nařízení Komise (EU) č. 861/2010 ze dne 5. října 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (EU) č. 860/2010 ze dne 10. září 2010 , kterým se na rok 2010 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 859/2010 ze dne 28. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 858/2010 ze dne 28. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o vývozy mimo rámec kvót a vývozní licence na vývozy mimo rámec kvót
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 857/2010 ze dne 27. září 2010 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Íránu, Pákistánu a Spojených arabských emirátů a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 856/2010 ze dne 27. září 2010 o zastavení částečného prozatímního přezkumu nařízení (ES) č. 661/2008, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 855/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1631/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející mimo jiné z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 854/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 8. do 14. září 2010 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Nařízení Komise (EU) č. 853/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 852/2010 ze dne 27. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 851/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se po sto třicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 850/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“ , nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
Oprava nařízení Komise (EU) č. 849/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ( Úř. věst. L 253 ze dne 28.9.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 849/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 848/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se pro hospodářský rok 2010/11 stanoví odchylka od ustanovení čl. 63 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o lhůty pro sdělení převodu přebytkového cukru
Nařízení Komise (EU) č. 847/2010 ze dne 24. září 2010 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí září 2010 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (EU) č. 846/2010 ze dne 24. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 845/2010 ze dne 23. září 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° západní délky, a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 844/2010 ze dne 20. září 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o stanovení souboru ročních statistik o jaderné energii a o úpravu metodických odkazů podle NACE Rev. 2 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 843/2010 ze dne 23. září 2010 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 7. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 842/2010 ze dne 23. září 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 841/2010 ze dne 23. září 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 840/2010 ze dne 23. září 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (EU) č. 839/2010 ze dne 23. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 838/2010 ze dne 23. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 837/2010 ze dne 23. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 836/2010 ze dne 22. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 835/2010 ze dne 22. září 2010 , kterým se po sto třicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 834/2010 ze dne 21. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU, Euratom) č. 833/2010 ze dne 21. září 2010 , kterým se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 105 – Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 43 – Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13-H – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
Nařízení Komise (EU) č. 831/2010 ze dne 20. září 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (EU) č. 830/2010 ze dne 20. září 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (EU) č. 829/2010 ze dne 20. září 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Předpis č. 55 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel
Nařízení Komise (EU) č. 828/2010 ze dne 20. září 2010 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2010 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Nařízení Komise (EU) č. 827/2010 ze dne 20. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 826/2010 ze dne 20. září 2010 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o nákup a prodej másla a sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (EU) č. 825/2010 ze dne 20. září 2010 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 123 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS)
Nařízení Komise (EU) č. 824/2010 ze dne 17. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 823/2010 ze dne 17. září 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 822/2010 ze dne 17. září 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 198/2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích, pokud jde o shromažďované údaje a požadavky na výběr šetřených jednotek, přesnost a kvalitu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 821/2010 ze dne 17. září 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 820/2010 ze dne 16. září 2010 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu čiroku v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (EU) č. 464/2010
Nařízení Komise (EU) č. 819/2010 ze dne 16. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 818/2010 ze dne 16. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 817/2010 ze dne 16. září 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
Nařízení Komise (EU) č. 816/2010 ze dne 16. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
Nařízení Komise (EU) č. 815/2010 ze dne 15. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 25 – Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla
Nařízení Komise (EU) č. 814/2010 ze dne 15. září 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2010
2010/814/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2010 o podpisu a prozatímním provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 813/2010 ze dne 15. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 812/2010 ze dne 15. září 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 811/2010 ze dne 15. září 2010 , kterým se podle čl. 24 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, zavádí celní evidence dovozu bezdrátových širokoplošných síťových (WWAN) modemů pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 810/2010 ze dne 15. září 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 809/2010 ze dne 14. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 808/2010 ze dne 14. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 807/2010 ze dne 14. září 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Unii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 806/2010 ze dne 13. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2007 a (ES) č. 367/2006, pokud jde o vynětí z opatření stanovených těmito nařízeními jednoho izraelského vývozce a o ukončení celní evidence dovozu od tohoto vývozce
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 805/2010 ze dne 13. září 2010 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky, vyráběných společností Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan
Nařízení Komise (EU) č. 804/2010 ze dne 13. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/803/EU: Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 10. prosince 2010 o umístění sídla Agentury pro evropský GNSS
Nařízení Komise (EU) č. 803/2010 ze dne 13. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 802/2010 ze dne 13. září 2010 , kterým se provádí čl. 10 odst. 3 a článek 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o výkonnost společnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 801/2010 ze dne 13. září 2010 , kterým se provádí čl. 10 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o kritéria státu vlajky Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2010/801/SZBP ze dne 22. prosince 2010 o změně rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (EU) č. 800/2010 ze dne 10. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Rozhodnutí Rady 2010/800/SZBP ze dne 22. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení společného postoje 2006/795/SZBP
Nařízení Komise (EU) č. 799/2010 ze dne 10. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2010/799/SZBP ze dne 13. prosince 2010 o přispění k procesu budování důvěry vedoucího k vytvoření zóny beze zbraní hromadného ničení a jejich nosičů na Blízkém východě, v zájmu podpory provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Komise (EU) č. 798/2010 ze dne 9. září 2010 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 6. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 797/2010 ze dne 9. září 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě šestého dílčího nabídkového řízení na prodej másla uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010
Nařízení Komise (EU) č. 796/2010 ze dne 9. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 795/2010 ze dne 9. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/795/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2010 , kterým se mění její jednací řád
Nařízení Komise (EU) č. 794/2010 ze dne 8. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 793/2010 ze dne 8. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/793/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem K (2010) 9187)
Nařízení Komise (EU) č. 792/2010 ze dne 7. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 791/2010 ze dne 6. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
2010/791/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2010 , kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (oznámeno pod číslem K (2010) 8434)
Nařízení Komise (EU) č. 790/2010 ze dne 7. září 2010 , kterým se mění přílohy VII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 789/2010 ze dne 6. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 788/2010 ze dne 6. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP
Nařízení Komise (EU) č. 787/2010 ze dne 3. září 2010 , kterým se po sto třicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2010/787/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů
Nařízení Komise (EU) č. 786/2010 ze dne 3. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 785/2010 ze dne 3. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/785/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2010 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyriofenonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9076) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 784/2010 ze dne 3. září 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hessischer Handkäse nebo Hessischer Handkäs (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 783/2010 ze dne 3. září 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (CHOP))
Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2010 o podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu
Nařízení Komise (EU) č. 782/2010 ze dne 2. září 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/782/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2010 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2010) 9034)
Nařízení Komise (EU) č. 781/2010 ze dne 2. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/781/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosinec 2010 , kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2010) 9015)
Nařízení Komise (EU) č. 780/2010 ze dne 2. září 2010 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Thüringer Leberwurst (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 779/2010 ze dne 2. září 2010 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Thüringer Rotwurst (CHZO))
2010/779/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2010 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis týkající se zřízení Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Nařízení Komise (EU) č. 778/2010 ze dne 2. září 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Val di Non (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 777/2010 ze dne 2. září 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prosciutto Toscano (CHOP))
2010/777/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění směrnice Rady 2008/90/ES a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2010) 8992)
Nařízení Komise (EU) č. 776/2010 ze dne 2. září 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Génisse Fleur d’Aubrac (CHZO))
2010/776/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Brazílie, Kuvajtu a Sýrie v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2010) 8950) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 775/2010 ze dne 2. září 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Los Pedroches (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 774/2010 ze dne 2. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacích plateb mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 773/2010 ze dne 1. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/773/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 25. listopadu 2010 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům eurobankovek (ECB/2010/22)
Nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína
Nařízení Komise (EU) č. 771/2010 ze dne 31. srpna 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. září 2010
Nařízení Komise (EU) č. 770/2010 ze dne 31. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 769/2010 ze dne 30. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) č. 768/2010 ze dne 26. srpna 2010 , kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2009 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
Nařízení Komise (EU) č. 767/2010 ze dne 27. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 766/2010 ze dne 27. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2010/766/SZBP ze dne 7. prosince 2010 , kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Nařízení Komise (EU) č. 765/2010 ze dne 25. srpna 2010 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorothalonil, klothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiakloprid a thiametoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 764/2010 ze dne 26. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 763/2010 ze dne 26. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 762/2010 ze dne 25. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 761/2010 ze dne 25. srpna 2010 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku methylprednisolon Text s významem pro EHP
2010/761/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2010 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o schválená vnitrostátní opatření Maďarska a Spojeného království týkající se jarní virémie kaprů (oznámeno pod číslem K(2010) 8617) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 760/2010 ze dne 24. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 759/2010 ze dne 24. srpna 2010 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku tildipirosin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 758/2010 ze dne 24. srpna 2010 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku valnemulin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010 , kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 756/2010 ze dne 24. srpna 2010 , kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 755/2010 ze dne 23. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 754/2010 ze dne 23. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 753/2010 ze dne 20. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 752/2010 ze dne 18. srpna 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 751/2010 ze dne 20. srpna 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisse de Morteau nebo Jésus de Morteau (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 750/2010 ze dne 7. července 2010 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 749/2010 ze dne 19. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/749/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Indie, Peru, Panamy a Jižní Koreje (oznámeno pod číslem K(2010) 8352) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 748/2010 ze dne 19. srpna 2010 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1425/2006 na dovoz některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých plastových pytlů a sáčků zasílaných prostřednictvím čínské společnosti, na niž se vztahuje nižší clo, a o zavedení evidence těchto dovozů
2010/748/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) č. 747/2010 ze dne 18. srpna 2010 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce srpna 2010 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Nařízení Komise (EU) č. 746/2010 ze dne 18. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 745/2010 ze dne 18. srpna 2010 , kterým se pro rok 2010 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009
Nařízení Komise (EU) č. 744/2010 ze dne 18. srpna 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 743/2010 ze dne 17. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 742/2010 ze dne 17. srpna 2010 o změně nařízení (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
Nařízení Komise (EU) č. 741/2010 ze dne 17. srpna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2002 a (ES) č. 2229/2004, pokud jde o datum, do kterého mohou povolení zůstat v platnosti v případech, kdy oznamovatel podal žádost podle zkráceného postupu podle nařízení (ES) č. 33/2008 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 740/2010 ze dne 16. srpna 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 735/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2010
Nařízení Komise (EU) č. 739/2010 ze dne 16. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 738/2010 ze dne 16. srpna 2010 , kterým se stanoví podrobná pravidla plateb organizacím německých producentů v odvětví chmele
Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 736/2010 ze dne 13. srpna 2010 , kterým se opravuje lotyšské znění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení
Nařízení Komise (EU) č. 735/2010 ze dne 13. srpna 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2010
Nařízení Komise (EU) č. 734/2010 ze dne 13. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/734/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2006/415/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokud jde o influenzu ptáků (oznámeno pod číslem K(2010) 8282) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 733/2010 ze dne 13. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 732/2010 ze dne 11. srpna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2010/732/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2010 a kterým se mění rozhodnutí 2009/883/ES, pokud jde o finanční příspěvek Unie na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2010) 8290)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 125 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 71 – Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 69 – Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel
Nařízení Komise (EU) č. 731/2010 ze dne 11. srpna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2010/731/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů (oznámeno pod číslem K(2010) 8279) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 730/2010 ze dne 13. srpna 2010 o opravě nařízení (ES) č. 1120/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (EU) č. 729/2010 ze dne 12. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 728/2010 ze dne 12. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2010 , kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (oznámeno pod číslem K(2010) 8308) (Text s významem pro EHP) (2010/728/EU)
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2010 o jmenování členů Výboru Evropské unie sestávajícího z odborníků na vzácná onemocnění zřízeného rozhodnutím 2009/872/ES
Nařízení Komise (EU) č. 727/2010 ze dne 6. srpna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 726/2010 ze dne 12. srpna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Nařízení Komise (EU) č. 725/2010 ze dne 12. srpna 2010 , kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2010 přičítá určité množství převedené v roce 2009
2010/725/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o název a položku týkající se Chile v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz živých, mražených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 8259) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 724/2010 ze dne 12. srpna 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase v určitých oblastech Severního moře a Skagerraku
Nařízení Komise (EU) č. 723/2010 ze dne 11. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/723/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2005/359/ES, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o špalky z dubu ( Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2010) 8229)
Nařízení Komise (EU) č. 722/2010 ze dne 11. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 721/2010 ze dne 11. srpna 2010 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických prostřednictvím dovozu bionafty zasílané z Kanady a Singapuru, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady a Singapuru, a prostřednictvím dovozu bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) č. 720/2010 ze dne 11. srpna 2010 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických prostřednictvím dovozu bionafty zasílané z Kanady a Singapuru, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady a Singapuru, a prostřednictvím dovozu bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) č. 719/2010 ze dne 10. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 718/2010 ze dne 10. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/718/EU: Rozhodnutí Evropské rady ze dne 29. října 2010 , kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
Předpis č. 93 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (ZOPZ) – II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ schváleného typu – III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zepředu (OPZ)
Předpis č. 31 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 28 – Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály
Nařízení Komise (EU) č. 717/2010 ze dne 6. srpna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2010/717/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2010 o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 716/2010 ze dne 6. srpna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 715/2010 ze dne 10. srpna 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o úpravy v návaznosti na revizi statistické klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) v národních účtech
Nařízení Komise (EU) č. 714/2010 ze dne 9. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 713/2010 ze dne 9. srpna 2010 , kterým se po sto třicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2010/713/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (oznámeno pod číslem K (2010) 7582) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 712/2010 ze dne 26. července 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 53/2010, pokud jde o některá rybolovná práva, a nařízení (ES) č. 754/2009
2010/712/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2010 , kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2011 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2010) 8125)
Nařízení Komise (EU) č. 711/2010 ze dne 6. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 121 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů
Předpis č. 118 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 46 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení
Předpis č. 20 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 19 Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel
Předpis č. 8 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo H11)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 6 – Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Předpis č. 1 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1
Nařízení Komise (EU) č. 710/2010 ze dne 6. srpna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Podkarpacki miód spadziowy (CHOP))
Rozhodnutí č. E2 ze dne 3. března 2010 o stanovení postupu řízení změn pro údaje o subjektech určených v článku 1 nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady, které jsou uvedeny v elektronickém adresáři, jenž je nedílnou součástí EESSI (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem)
2010/710/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2010 , kterým se Německu, Itálii a Rakousku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES a kterým se mění rozhodnutí 2007/250/ES za účelem prodloužen6í doby platnosti povolení uděleného Spojenému království
Nařízení Komise (EU) č. 709/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Rozhodnutí ze dne 12. srpna 2009 řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o změně specifikací počítačů v příloze C oddílu VIII uvedené dohody
Nařízení Komise (EU) č. 708/2010 ze dne 5. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 707/2010 ze dne 5. srpna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
2010/707/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Nařízení Komise (EU) č. 706/2010 ze dne 5. srpna 2010 , kterým se opravuje španělské, francouzské, portugalské a rumunské znění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
Nařízení Komise (EU) č. 705/2010 ze dne 4. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 704/2010 ze dne 4. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 703/2010 ze dne 4. srpna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
Nařízení Komise (EU) č. 702/2010 ze dne 4. srpna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olomoucké tvarůžky (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 701/2010 ze dne 4. srpna 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pesca e Nettarina di Romagna (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 700/2010 ze dne 4. srpna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pemento de Herbón (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 699/2010 ze dne 4. srpna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fagiolo Cannellino di Atina (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 698/2010 ze dne 4. srpna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mâconnais (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 697/2010 ze dne 4. srpna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lüneburger Heidekartoffeln (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 696/2010 ze dne 3. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 695/2010 ze dne 3. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/695/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2010 , kterým se mění přílohy rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání Estonska, Lotyšska a autonomní oblasti Baleárské ostrovy ve Španělsku za úředně prosté brucelózy ( B. melitensis ), a kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Estonska za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem K(2010) 7856) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 694/2010 ze dne 2. srpna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Rozhodnutí Rady 2010/694/SZBP ze dne 17. listopadu 2010 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 693/2010 ze dne 2. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 692/2010 ze dne 30. července 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava nařízení Komise (EU) č. 691/2010 ze dne 29. července 2010 , kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a mění nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb ( Úř. věst. L 201 ze dne 3.8.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 691/2010 ze dne 29. července 2010 , kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a mění nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb Text s významem pro EHP
2010/691/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice–České Budějovice (oznámeno pod číslem K (2010) 7789)
Nařízení Komise (EU) č. 690/2010 ze dne 30. července 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2010
Nařízení Komise (EU) č. 689/2010 ze dne 30. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 688/2010 ze dne 30. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 687/2010 ze dne 30. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 686/2010 ze dne 28. července 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o specifikace okna typu Bacoma a vlečné sítě T90 používaných při rybolovu prováděném ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Oresundu
Nařízení Rady (EU) č. 685/2010 ze dne 26. července 2010 , kterým se na rybářskou sezónu 2010–2011 stanoví rybolovná práva pro sardel obecnou v Biskajském zálivu a kterým se mění nařízení (EU) č. 53/2010
2010/685/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se mění kapitola 3 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 684/2010 ze dne 29. července 2010 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (EU) č. 463/2010
2010/684/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se mění část 1 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství (oznámeno pod číslem K(2010) 7640) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 683/2010 ze dne 29. července 2010 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (EU) č. 462/2010
Nařízení Komise (EU) č. 682/2010 ze dne 29. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 681/2010 ze dne 29. července 2010 , kterým se po stotřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem ( Úř. věst. L 198 ze dne 30.7.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 681/2010 ze dne 29. července 2010 , kterým se po stotřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 680/2010 ze dne 29. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka
2010/680/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2010 , kterým se Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 7578) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 679/2010 ze dne 26. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku
Nařízení Komise (EU) č. 678/2010 ze dne 28. července 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 626/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. července 2010
Nařízení Komise (EU) č. 677/2010 ze dne 28. července 2010 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané pro období od 1. července 2010 do  30. června 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 748/2008 pro zmrazená hovězí okruží a bránice
Nařízení Komise (EU) č. 676/2010 ze dne 28. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/676/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2010 o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru jménem Unie
Nařízení Komise (EU) č. 675/2010 ze dne 28. července 2010 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (ZTS))
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 674/2010 ze dne 23. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2010/7)
Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014
Nařízení Komise (EU) č. 673/2010 ze dne 27. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/673/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 2. listopadu 2010 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2010/19)
Nařízení Komise (EU) č. 672/2010 ze dne 27. července 2010 , které se týká požadavků pro schvalování typu systémů odmrazování a odmlžování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti
2010/672/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2010 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení penflufenu a fluxapyroxadu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 7439) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 671/2010 ze dne 13. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Estonsko
2010/671/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2010 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku spirotetramat (oznámeno pod číslem K(2010) 7437) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 670/2010 ze dne 13. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Estonsku
2010/670/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2010 , kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO 2 , která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 7499)
Nařízení Komise (EU) č. 669/2010 ze dne 26. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 668/2010 ze dne 26. července 2010 , kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) č. 667/2010 ze dne 26. července 2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji
2010/667/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 4. listopadu 2010 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/66/ES o časově omezeném testu týkajícím se zvýšení maximální hmotnosti partie některých osiv pícnin podle směrnice Rady 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 7474) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 666/2010 ze dne 23. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Oprava nařízení Komise (EU) č. 665/2010 ze dne 23. července 2010 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2010 nařízením (ES) č. 327/98 ( Úř. věst. L 193 ze dne 24.7.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 665/2010 ze dne 23. července 2010 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2010 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (EU) č. 664/2010 ze dne 23. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 663/2010 ze dne 23. července 2010 , kterým se po sto třicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 662/2010 ze dne 23. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 19 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě ( Úř. věst. L 204 ze dne 5.8.2010 )
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 660/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (EU) č. 659/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (EU) č. 658/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 657/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě čtvrtého dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 656/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě čtvrtého dílčího nabídkového řízení na prodej másla uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010
Rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP ze dne 29. října 2010 kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (EU) č. 655/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2010/655/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 19. října 2010 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním jménem Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 654/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
2010/654/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2009/852/ES, pokud jde o seznam určitých zařízení na zpracování mléka, na která se vztahují určitá přechodná opatření (oznámeno pod číslem K(2010) 7258) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 653/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
2010/653/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2010 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2010) 7153) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 652/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 651/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 650/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) č. 649/2010 ze dne 22. července 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (EU) č. 648/2010 ze dne 22. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (Euratom) č. 647/2010 ze dne 13. července 2010 o finanční pomoci Unie v souvislosti s vyřazováním z provozu bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku ( „program Kozloduj“ )
Nařízení Komise (EU) č. 645/2010 ze dne 20. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/645/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2010 , kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 2002/887/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a  Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2010) 7249)
Nařízení Komise (EU) č. 644/2010 ze dne 20. července 2010 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 9. do 16. července 2010 v rámci kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Rozhodnutí Rady 2010/644/SZBP ze dne 25. října 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP
Nařízení Komise (EU) č. 643/2010 ze dne 20. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
2010/642/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2010 , kterým se povoluje metoda klasifikace jatečně upravených těl prasat v Řecku (oznámeno pod číslem K(2010) 7230)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 641/2010 ze dne 7. července 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
2010/641/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2010) 7183) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 640/2010 ze dne 7. července 2010 o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného ( Thunnus thynnus ) a o změně nařízení Rady (ES) č. 1984/2003
2010/640/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2010) 7179) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 639/2010 ze dne 19. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (EU) č. 638/2010 ze dne 19. července 2010 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce července 2010 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Rozhodnutí Rady 2010/638/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Oprava nařízení Komise (EU) č. 637/2010 ze dne 19. července 2010 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót ( Úř. věst. L 186 ze dne 20.7.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 637/2010 ze dne 19. července 2010 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Nařízení Komise (EU) č. 636/2010 ze dne 19. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 635/2010 ze dne 19. července 2010 , kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2011 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (EU) č. 634/2010 ze dne 19. července 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ricotta di Bufala Campana (CHOP))
2010/634/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2010 , kterým se upravuje množství povolenek pro celou Unii, které mají být vydány v rámci systému EU na rok 2013, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/384/EU (oznámeno pod číslem K(2010) 7180)
Nařízení Komise (EU) č. 633/2010 ze dne 19. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 14 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 24 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 631/2010 ze dne 16. července 2010 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. září 2010 do 30. listopadu 2010
2010/631/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2010 o uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří jménem Evropské unie
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 122 — Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska jejich systémů vytápění
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 116 — Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 99 — Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 98 — Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 91 — Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 87 — Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 80 — Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 61 — Jednotná ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny
Nařízení Komise (EU) č. 630/2010 ze dne 16. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 629/2010 ze dne 16. července 2010 , kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2009/2010
Nařízení Komise (EU) č. 628/2010 ze dne 15. července 2010 o nabídkách sdělených pro dovoz kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (EU) č. 462/2010
Nařízení Komise (EU) č. 627/2010 ze dne 15. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 626/2010 ze dne 15. července 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. července 2010
Nařízení Komise (EU) č. 625/2010 ze dne 15. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/625/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2010 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů v Andorrském knížectví (oznámeno pod číslem K(2010) 7084) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 624/2010 ze dne 15. července 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Melanzana Rossa di Rotonda (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 623/2010 ze dne 15. července 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Farro di Monteleone di Spoleto (CHOP)]
2010/623/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2010 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banca d’Italia
Nařízení Komise (EU) č. 622/2010 ze dne 15. července 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Pesca di Leonforte (CHZO)]
Nařízení Rady (EU) č. 621/2010 ze dne 3. června 2010 o rozdělení rybolovných práv podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy
Nařízení Komise (EU) č. 620/2010 ze dne 14. července 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce července 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 619/2010 ze dne 14. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Rozhodnutí Rady 2010/619/SZBP ze dne 15. října 2010 , kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Nařízení Komise (EU) č. 618/2010 ze dne 14. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96
2010/617/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem K(2010) 7009) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 616/2010 ze dne 13. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 615/2010 ze dne 13. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 614/2010 ze dne 12. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/614/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2010 o postoji, který má Evropská unie v rámci Rady ministrů AKT-EU zaujmout k přechodným opatřením použitelným ode dne podpisu do dne, kdy vstoupí v platnost Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005
Nařízení Komise (EU) č. 613/2010 ze dne 12. července 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miód kurpiowski (CHZO))
2010/613/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2010 , kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí 92/260/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o dočasný dovoz některých evidovaných koní samčího pohlaví, kteří se zúčastní jezdeckých soutěží předolympijské zkoušky v roce 2011, Olympijských her nebo Paralympijských her ve Spojeném království v roce 2012 (oznámeno pod číslem K(2010) 6854) Text s významem pro EHP
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 38 – Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 23 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 7 – Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel
Nařízení Komise (EU) č. 612/2010 ze dne 12. července 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Fasola korczyńska (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 611/2010 ze dne 12. července 2010 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Basilico Genovese (CHOP)]
2010/611/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2006/241/ES, pokud jde o dovoz guana z Madagaskaru (oznámeno pod číslem K(2010) 6798) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 610/2010 ze dne 12. července 2010 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1285/2009
Nařízení Komise (EU) č. 609/2010 ze dne 9. července 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 576/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2010
Nařízení Komise (EU) č. 608/2010 ze dne 9. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí č. H5 ze dne 18. března 2010 o spolupráci v boji proti podvodům a omylům v rámci nařízení Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP )a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem
Rozhodnutí č. A3 ze dne 17. prosince 2009 , které se týká sčítání nepřerušovaných období vyslání získaných podle nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP )a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem
Nařízení Komise (EU) č. 607/2010 ze dne 9. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1542/2007 o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného
Nařízení Komise (EU) č. 606/2010 ze dne 9. července 2010 o schválení zjednodušeného nástroje vytvořeného Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) pro odhad spotřeby paliva některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010 , kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Text s významem pro EHP )
2010/605/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2010 o státní podpoře C 56/07 (dříve E 15/05), kterou Francie poskytla společnosti La Poste (oznámeno pod číslem K(2010) 133) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 604/2010 ze dne 8. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 603/2010 ze dne 8. července 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě 3. dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Rozhodnutí Rady 2010/603/SZBP ze dne 7. října 2010 o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (EU) č. 602/2010 ze dne 8. července 2010 , kterým se stanoví minimální prodejní cena másla pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010
2010/602/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2010 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položku týkající se Srbska v seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 6748) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 601/2010 ze dne 8. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 600/2010 ze dne 8. července 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny příkladů příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 599/2010 ze dne 8. července 2010 o změně nařízení Komise (ES) č. 1077/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007
Nařízení Komise (EU) č. 598/2010 ze dne 7. července 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 576/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2010
Nařízení Komise (EU) č. 597/2010 ze dne 7. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 596/2010 ze dne 7. července 2010 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
Nařízení Komise (EU) č. 595/2010 ze dne 2. července 2010 , kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 594/2010 ze dne 6. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/594/EU: Rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. září 2010 , kterým se mění seznam složení Rady
Nařízení Komise (EU) č. 593/2010 ze dne 6. července 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Montes de Toledo (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 592/2010 ze dne 5. července 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 591/2010 ze dne 5. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 590/2010 ze dne 5. července 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 589/2010 ze dne 5. července 2010 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 53/2010, pokud jde o omezení odlovu smačkovitých ve vodách EU v oblasti IIIa, IIa a IV
Nařízení Komise (EU) č. 588/2010 ze dne 5. července 2010 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sopressa Vicentina (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 587/2010 ze dne 2. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 586/2010 ze dne 2. července 2010 , kterým se po sto třicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 585/2010 ze dne 2. července 2010 o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány (Text s významem pro EHP)
2010/584/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010 , kterým se Lotyšské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek (Text s významem pro EHP)
2010/583/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010 , kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) č. 582/2010 ze dne 1. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/582/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010 , kterým se Francouzské republice a Italské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) č. 581/2010 ze dne 1. července 2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče (Text s významem pro EHP )
2010/581/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010 , kterým se Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 580/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 452/2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Ukrajiny
2010/580/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010 , kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 579/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
2010/579/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010 , kterým se Spolkové republice Německo a Lucemburskému velkovévodství povoluje používat opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Oprava nařízení Komise (EU) č. 578/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad ( Úř. věst. L 171 ze dne 6.7.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 578/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Komise (EU) č. 577/2010 ze dne 30. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/577/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2010 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Íránu, Pákistánu a Spojených arabských emirátů a o uvolnění částek zajištěných v podobě uložených prozatímních cel
Nařízení Komise (EU) č. 576/2010 ze dne 30. června 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2010
Nařízení Komise (EU) č. 575/2010 ze dne 30. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 574/2010 ze dne 30. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 a IFRS 7 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 573/2010 ze dne 30. června 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 572/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 571/2010 ze dne 29. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Komise 2010/571/EU ze dne 24. září 2010 , kterým se mění pro účely zohlednění vědeckého a technického pokroku příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, co se týče výjimek pro použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů ( Úř. věst. L 251 ze dne 25.9.2010 )
2010/571/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2010 , kterým se mění pro účely zohlednění vědeckého a technického pokroku příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, co se týče výjimek pro použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů (oznámeno pod číslem K(2010) 6403) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 570/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se zavádí celní evidence dovozu bezdrátových širokoplošných síťových (WWAN) modemů pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 569/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o prodej másla a sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení podle nařízení (EU) č. 446/2010 a nařízení (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 568/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokud jde o zákaz uvádět na trh nebo používat pro účely výživy zvířat bílkoviny z kvasnic rodu „Candida“ kultivovaných na n-alkanech (Text s významem pro EHP )
Nařízení Rady (EU) č. 567/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Rady (EU) č. 566/2010, ze dne 29. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Nařízení Rady (EU) č. 565/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 564/2010 ze dne 29. června 2010 , kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 563/2010 ze dne 28. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 562/2010 ze dne 28. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 561/2010 ze dne 25. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 560/2010 ze dne 25. června 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (CHZO))
2010/560/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokud jde o prodloužení dočasných odchylek od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, Seychel a Madagaskaru, pokud jde o tuňáka a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2010) 6259)
Nařízení Komise (EU) č. 559/2010 ze dne 24. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 558/2010 ze dne 24. června 2010 o změně přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 557/2010 ze dne 24. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004, (ES) č. 633/2004, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 239/2007, (ES) č. 1299/2007, (ES) č. 543/2008, (ES) č. 589/2008, (ES) č. 617/2008 a (ES) č. 826/2008, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
Nařízení Rady (EU) č. 556/2010 ze dne 24. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Rady (EU) č. 555/2010 ze dne 24. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1412/2006 o některých omezujících opatřeních vůči Libanonu
Nařízení Rady (EU) č. 554/2010 ze dne 24. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými
Nařízení Komise (EU) č. 553/2010 ze dne 23. června 2010 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2010 do 30. června 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso
Nařízení Komise (EU) č. 552/2010 ze dne 23. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 551/2010 ze dne 23. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 550/2010 ze dne 23. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 549/2010 ze dne 23. června 2010 o změně a opravě nařízení (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
Nařízení Komise (EU) č. 548/2010 ze dne 22. června 2010 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červnu 2010 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (EU) č. 547/2010 ze dne 22. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 546/2010 ze dne 22. června 2010 o odchylce od nařízení (ES) č. 891/2009 pro hospodářský rok 2009/10, pokud jde o povinnost předložit s žádostmi o dovozní licence pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318 a 09.4319 vývozní licenci
Nařízení Komise (EU) č. 545/2010 ze dne 21. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 544/2010 ze dne 21. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 543/2010 ze dne 21. června 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite Campo de Montiel (CHOP))
Nařízení Rady (EU) č. 542/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
Nařízení Rady (EU) č. 541/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2010 ze dne 16. června 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Nařízení Evropkého parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení
Nařízení Komise (EU) č. 538/2010 ze dne 18. června 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
Nařízení Komise (EU) č. 537/2010 ze dne 18. června 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (EU) č. 536/2010 ze dne 18. června 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (EU) č. 535/2010 ze dne 18. června 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 534/2010 ze dne 18. června 2010 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Nařízení Komise (EU) č. 533/2010 ze dne 18. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 532/2010 ze dne 18. června 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (EU) č. 531/2010 ze dne 18. června 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 530/2010 ze dne 18. června 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 529/2010 ze dne 17. června 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Předpis č. 94 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu
Předpis č. 90 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Předpis č. 77 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel
Nařízení Komise (EU) č. 528/2010 ze dne 17. června 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě 2. dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 527/2010 ze dne 17. června 2010 , kterým se stanoví minimální prodejní cena másla pro 2. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010
Nařízení Komise (EU) č. 526/2010 ze dne 17. června 2010 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Nařízení Komise (EU) č. 525/2010 ze dne 17. června 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (EU) č. 524/2010 ze dne 17. června 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 523/2010 ze dne 17. června 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 522/2010 ze dne 17. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 521/2010 ze dne 16. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975 –  Podle oznámení depozitáře OSN C.N.387.2009.TREATIES-3 vstupují v platnost ode dne 1. října 2009 pro všechny smluvní strany tyto změny
Nařízení Komise (EU) č. 520/2010 ze dne 16. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, s ohledem na dostupná zjišťování a zdroje statistických údajů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 519/2010 ze dne 16. června 2010 , kterým se přijímá program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 518/2010 ze dne 15. června 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. června 2010
Nařízení Komise (EU) č. 517/2010 ze dne 15. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 516/2010 ze dne 15. června 2010 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 515/2010 ze dne 15. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1137/2007, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis (O35) v krmivech obsahujících lasalocid sodný, maduramicin amonný, monensin sodný, narasin, salinomycinát sodný a semduramicinát sodný (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 514/2010 ze dne 15. června 2010 o povolení Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 73 – Jednotná ustanovení pro schvalování nákladních automobilů, přívěsů a návěsů, pokud jde o jejich boční ochranu
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 18 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 11 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří
Nařízení Komise (EU) č. 513/2010 ze dne 15. června 2010 , kterým se mění příloha VI nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o úpravu kvót od hospodářského roku 2010/11 v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 512/2010 ze dne 14. června 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 511/2010 ze dne 14. června 2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 510/2010 ze dne 14. června 2010 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo z dovozu některých systémů pro snímání nákladu pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 509/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility
Nařízení Komise (EU) č. 508/2010 ze dne 14. června 2010 , kterým se zakazuje rybolov pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod vlajkou Španělska nebo zaregistrovanými ve Španělsku, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
Nařízení Komise (EU) č. 507/2010 ze dne 11. června 2010 , kterým se po sto dvacáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 506/2010 ze dne 14. června 2010 , kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o ovce a kozy chované v zoologických zahradách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 505/2010 ze dne 14. června 2010 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 504/2010 ze dne 11. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 503/2010 ze dne 11. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 502/2010 ze dne 10. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 501/2010 ze dne 10. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 500/2010 ze dne 9. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 499/2010 ze dne 9. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 498/2010 ze dne 9. června 2010 , kterým se zakazuje rybolov tuňáka obecného plavidly s košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Francie nebo Řecka nebo registrovanými ve Francii nebo Řecku v Atlantském oceánu východně od 45° z. d. a ve Středozemním moři
Nařízení Komise (EU) č. 497/2010 ze dne 8. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 496/2010 ze dne 7. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 495/2010 ze dne 7. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 494/2010 ze dne 25. května 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (EU) č. 493/2010 ze dne 7. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 492/2010 ze dne 3. června 2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) č. 491/2010 ze dne 4. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 490/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě 1. dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 477/2010 ( Úř. věst. L 138 ze dne 4.6.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 490/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě 1. dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 477/2010
Nařízení Komise (EU) č. 489/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se stanoví minimální prodejní cena másla pro 1. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010
Nařízení Komise (EU) č. 488/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 487/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 486/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 485/2010 ze dne 3. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 484/2010 ze dne 3. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 826/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
2010/484/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 7. září 2010 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Národní banky Slovenska
Nařízení Komise (EU) č. 483/2010 ze dne 2. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 482/2010 ze dne 1. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 481/2010 ze dne 1. června 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2011, které se týkají mezigeneračního přenosu znevýhodnění (Text s významem pro EHP )
2010/481/EU, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2004/277/ES, Euratom, pokud jde o prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2007/779/ES, Euratom o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství (oznámeno pod číslem K(2010) 5090) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 480/2010 ze dne 1. června 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Spressa delle Giudicarie (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) č. 478/2010 ze dne 1. června 2010 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky
2010/477/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2010 o kritériích a metodických normách pro dobrý stav prostředí mořských vod (oznámeno pod číslem K(2010) 5956) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 477/2010/EU ze dne 19. května 2010 , kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 476/2010 ze dne 31. května 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. června 2010
Nařízení Komise (EU) č. 475/2010 ze dne 31. května 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 474/2010 ze dne 31. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 473/2010 ze dne 31. května 2010 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Íránu, Pákistánu a Spojených arabských emirátů
Nařízení Komise (EU) č. 472/2010 ze dne 31. května 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Íránu a Spojených arabských emirátů
2010/472/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (oznámeno pod číslem K(2010) 5780) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 471/2010 ze dne 31. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh v Unii (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, pokud jde o seznamy inseminačních stanic a středisek pro skladování spermatu a seznamy týmů pro odběr a produkci embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení (oznámeno pod číslem K(2010) 5781) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 470/2010 ze dne 28. května 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/470/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2010 , kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (oznámeno pod číslem K(2010) 5779) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 469/2010 ze dne 28. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 468/2010 ze dne 28. května 2010 , kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Prováděcí Nařízení Rady (EU) č. 467/2010 ze dne 25. května 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Korejské republiky, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) č. 466/2010 ze dne 27. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/466/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2010 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení penthiopyradu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 5556) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 465/2010 ze dne 27. května 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 464/2010 ze dne 27. května 2010 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska na kvótový rok 2010
Nařízení Komise (EU) č. 463/2010 ze dne 27. května 2010 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Portugalska na kvótový rok 2010
2010/463/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o dočasný dovoz, zpětný dovoz po dočasném vývozu a dovoz evidovaných koní a spermatu koňovitých z určitých oblastí v Egyptě (oznámeno pod číslem K(2010) 5703) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 462/2010 ze dne 27. května 2010 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Španělska na kvótový rok 2010
Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 460/2010 ze dne 27. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
Nařízení Komise (EU) č. 459/2010 ze dne 27. května 2010 , kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
2010/458/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2010 , kterým se povoluje provádění fyzických kontrol podle nařízení (ES) č. 669/2009 ve schválených prostorách provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků na Maltě (oznámeno pod číslem K(2010) 5684) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 458/2010/EU ze dne 19. května 2010 , kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování
Nařízení Komise (EU) č. 457/2010 ze dne 26. května 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/457/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2010 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky Candida oleophila kmen O, jodid draselný a thiokyanatan draselný (oznámeno pod číslem K(2010) 5662) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 456/2010 ze dne 26. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 455/2010 ze dne 26. května 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2010/455/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/934/ES a 2008/941/ES, pokud jde o datum, do kterého mohou povolení zůstat v platnosti, a o dobu odkladu v případech, kdy oznamovatel podal žádost podle zkráceného postupu podle nařízení (ES) č. 33/2008 (oznámeno pod číslem K(2010) 5536) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 454/2010 ze dne 26. května 2010 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokud jde o ustanovení o označování krmiv (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 452/2010 ze dne 25. května 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/452/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/452/SZBP ze dne 12. srpna 2010 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Nařízení Komise (EU) č. 451/2010 ze dne 25. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 450/2010 ze dne 21. května 2010 , kterým se po sto dvacáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 449/2010 ze dne 25. května 2010 o změně nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Egypta, a o zrušení nařízení (ES) č. 2276/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 1002/2007 a (ES) č. 1455/2007
Nařízení Komise (EU) č. 448/2010 ze dne 21. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 447/2010 ze dne 21. května 2010 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
Nařízení Komise (EU) č. 446/2010 ze dne 21. května 2010 o zahájení prodeje másla prostřednictvím nabídkového řízení
Nařízení Komise (EU) č. 445/2010 ze dne 21. května 2010 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2009/10 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a  „přímý prodej“
Nařízení Komise (EU) č. 444/2010 ze dne 21. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pemento da Arnoia (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 443/2010 ze dne 21. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Piave (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 442/2010 ze dne 21. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aglio di Voghiera (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 441/2010 ze dne 21. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Canestrato di Moliterno (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 440/2010 ze dne 21. května 2010 o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 438/2010 ze dne 19. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu
2010/438/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2010 , kterým se prodlužuje období odchylky, během něhož může Bulharsko podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů vznést námitky proti přepravě určitých odpadů k využití do Bulharska (oznámeno pod číslem K(2010) 5434) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel
2010/437/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/437/SZBP ze dne 30. července 2010 , kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Nařízení Komise (EU) č. 436/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2010/436/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. srpna 2010 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2000/258/ES, pokud jde o testy odborné způsobilosti, které slouží k zachování schválení laboratoří pro provádění sérologických testů za účelem sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem K(2010) 5421) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 435/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2010/435/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. srpna 2010 , kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2010) 5420) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 434/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2010/434/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2010 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Slovinska na seznam členských států prostých Aujeszkyho choroby a Polska a oblastí Španělska na seznam členských států, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2010) 5358) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 433/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2010/433/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Unie v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka (oznámeno pod číslem K(2010) 5352) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 432/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Oprava rozhodnutí Komise 2010/432/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507x59122 (DAS-O15O7-1xDAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ( Úř. věst. L 202 ze dne 4.8.2010 )
2010/432/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507x59122 (DAS-O15O7-1xDAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 5131) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 431/2010 ze dne 20. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 430/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
2010/430/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/430/SZBP ze dne 26. července 2010 o zřízení evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Komise (EU) č. 429/2010 ze dne 20. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pemento de Oímbra (CHZO))
2010/429/: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 x MON 810 (MON-88O17-3 x MON-OO81O-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 5139) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 428/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se provádí článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o rozšířené inspekce lodí (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Komise 2010/428/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-O15O7xMON-OO6O3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ( Úř. věst. L 201 ze dne 3.8.2010 )
2010/428/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-O15O7xMON-OO6O3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 5138) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 427/2010 ze dne 19. května 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Rozhodnutí č. S7 ze dne 22. prosince 2009 týkající se přechodu od nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 k nařízením (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o uplatňování postupů úhrady (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. S6 ze dne 22. prosince 2009 o registraci v členském státě bydliště podle článku 24 nařízení (ES) č. 987/2009 a o sestavení seznamů podle čl. 64 odst. 4 nařízení (ES) č. 987/2009 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení Rozhodnutí č. H4 ze dne 22. prosince 2009 o složení a pracovních metodách účetní komise při Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
2010/427/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost
Nařízení Komise (EU) č. 426/2010 ze dne 19. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/426/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xGA21 (SYN-BTO11-1xMON-OOO21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 5135) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 425/2010 ze dne 18. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/425/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2009/767/ES, co se týče zřízení, údržby a zveřejnění důvěryhodných seznamů ověřovatelů, nad nimiž je vykonáván dohled nebo kteří jsou akreditováni členskými státy (oznámeno pod číslem K(2010) 5063) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 424/2010 ze dne 17. května 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 419/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. května 2010
Rozhodnutí č. H3 ze dne 15. října 2009 o datu, ke kterému je třeba stanovit směnné kurzy podle článku 90 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. S5 ze dne 2. října 2009 o výkladu pojmu věcné dávky definovaného v článku 1 písm. va) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 v nemoci nebo v mateřství podle článků 17, 19, 20 a 22, čl. 24 odst. 1, článků 25 a 26, čl. 27 odst. 1, 3, 4 a 5, článků 28 a 34 a čl. 36 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 883/2004 a o výpočtu částek, které mají být nahrazeny podle článků 62, 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. S4 ze dne 2. října 2009 o postupech poskytování náhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. U3 ze dne 12. června 2009 o definici pojmu částečná nezaměstnanost použitelného pro nezaměstnané osoby uvedené v čl. 65 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. U2 ze dne 12. června 2009 o rozsahu působnosti čl. 65 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o právu na dávky v nezaměstnanosti zcela nezaměstnaných osob, které nejsou příhraničními pracovníky a které měly během svého posledního zaměstnání nebo své samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiném členském státě než v příslušném členském státě (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. U1 ze dne 12. června 2009 o čl. 54 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 v souvislosti se zvýšením dávky v nezaměstnanosti pro vyživované rodinné příslušníky (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. S3 ze dne 12. června 2009 , kterým se vymezují dávky, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 a čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a čl. 25 písm. A) odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem
Rozhodnutí č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. S1 ze dne 12. června 2009 o evropském průkazu zdravotního pojištění (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. P1 ze dne 12. června 2009 o výkladu čl. 50 odst. 4, článku 58 a čl. 87 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o přiznávání dávek v invaliditě a ve stáří a pozůstalostních dávek (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. H2 ze dne 12. června 2009 o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování dat správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. H1 ze dne 12. června 2009 o rámci pro přechod od nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 k nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o použití rozhodnutí a doporučení správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. F1 ze dne 12. června 2009 o výkladu článku 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ohledně pravidel přednosti v případě souběhu rodinných dávek (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. E1 ze dne 12. června 2009 o praktických opatřeních pro přechodné období pro elektronickou výměnu dat uvedenou v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. A2 ze dne 12. června 2009 o výkladu článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o právních předpisech platných pro vyslané pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby dočasně pracující mimo příslušný stát (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
Rozhodnutí č. A1 ze dne 12. června 2009 o zřízení dialogu a dohodovacího řízení týkajících se platnosti dokumentů, určení použitelných právních předpisů a poskytování dávek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
2010/424/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/424/SZBP ze dne 26. července 2010 , kterým se mění společná akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Nařízení Komise (EU) č. 423/2010 ze dne 17. května 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 422/2010 ze dne 17. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/422/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2010 o existenci nadměrného schodku v Bulharsku
Nařízení Komise (EU) č. 421/2010 ze dne 17. května 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 53/2010, pokud jde o omezení odlovu huňáčka severního ve vodách Grónska
Nařízení Komise (EU) č. 420/2010 ze dne 12. května 2010, kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON89034xNK603 (MON-89O34-3xMON-OO6O3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 5133) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 419/2010 ze dne 12. května 2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. května 2010
2010/419/: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2010 , kterým se obnovuje povolení pro další uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 (SYN-BTO11-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, povolují potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici Bt11 (SYN-BTO11-1) nebo z ní sestávají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, a zrušuje rozhodnutí 2004/657/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5129) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 418/2010 ze dne 12. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 417/2010 ze dne 12. května 2010, kterým se po sto dvacáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 416/2010 ze dne 12. května 2010, kterým se mění přílohy I, II, a III nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
2010/416/: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2010 v souladu s čl. 140 odst. 2 Smlouvy o přijetí eura Estonskem ke dni 1. ledna 2011
Nařízení Komise (EU) č. 415/2010 ze dne 12. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Tettnanger Hopfen (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 414/2010 ze dne 12. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nieheimer Käse (CHZO))
2010/414/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/414/SZBP ze dne 26. července 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2010/127/SZBP o omezujících opatřeních vůči Eritreji
Nařízení Komise (EU) č. 413/2010 ze dne 12. května 2010, kterým se mění přílohy III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, aby se zohlednily změny přijaté rozhodnutím Rady OECD C(2008) 156 (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP ( Úř. věst. L 195 ze dne 27.7.2010 )
Oprava rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP ( Úř. věst. L 195 ze dne 27.7.2010 )
2010/413/CFSP: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP
Nařízení Komise (EU) č. 412/2010 ze dne 11. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 411/2010 ze dne 10. května 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (EU) č. 410/2010 ze dne 11. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Εξαιρϵτικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης(Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 409/2010 ze dne 11. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Castana de Galicia (CHZO))
Nařízení Rady (EU) č. 408/2010, ze dne 11. května 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace
Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 405/2010 ze dne 10. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/405/: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2010 , kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky
Nařízení Komise (ES) č. 404/2010 ze dne 10. května 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 403/2010 ze dne 10. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tarta de Santiago (CHZO))
2010/403/: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2010 o vynětí výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny v italské makrozóně Sever a maloobchodního prodeje elektřiny konečným zákazníkům napojeným na soustavu středního, vysokého a velmi vysokého napětí v Itálii z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2010) 4740) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 402/2010 ze dne 10. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pintadeau de la Drôme (CHZO))
Oprava nařízení Komise (EU) č. 401/2010 ze dne 7. května 2010 o změně a opravě nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů ( Úř. věst. L 117 ze dne 11.5.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 401/2010 ze dne 7. května 2010 o změně a opravě nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 400/2010 ze dne 26. dubna 2010 , kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu výrobků zasílaných z Malajsie ( Úř. věst. L 117 ze dne 11.5.2010 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 400/2010 ze dne 26. dubna 2010 , kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu výrobků zasílaných z Malajsie
Nařízení Komise (EU) č. 399/2010 ze dne 7. května 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2010
Nařízení Komise (EU) č. 398/2010 ze dne 7. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 397/2010 ze dne 7. května 2010 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11
Oprava rozhodnutí Rady 2010/397/EU ze dne 3. června 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy jménem Evropské unie ( Úř. věst. L 190 ze dne 22.7.2010 )
2010/397/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy jménem Evropské unie|Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy
Nařízení Komise (EU) č. 396/2010 ze dne 7. května 2010 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 395/2010 ze dne 7. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání týkající se osvědčení o úlovku
Nařízení Komise (EU) č. 394/2010 ze dne 6. května 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2010
Nařízení Komise (EU) č. 393/2010 ze dne 6. května 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 392/2010 ze dne 6. května 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 391/2010 ze dne 6. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/391/: Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2010 , kterým se mění přílohy rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání Litvy a oblasti Molise v Itálii za úředně prosté brucelózy ( B. melitensis ), a kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2010) 4592) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 390/2010 ze dne 6. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hopfen aus der Hallertau (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 389/2010 ze dne 6. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2104/2004, pokud jde o řízení rybářského loďstva v určitých francouzských nejvzdálenějších regionech
2010/389/: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2010 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/109/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 388/2010 ze dne 6. května 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o nejvyšší počet některých druhů zvířat v zájmovém chovu, která mohou být určena k neobchodnímu přesunu (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 388/2010/EU ze dne 7. července 2010 o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině ( Úř. věst. L 179 ze dne 14.7.2010 )
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 388/2010/EU ze dne 7. července 2010 o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině
Nařízení Komise (EU) č. 387/2010 ze dne 6. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o požadavek na minimální plochu pro přechodné platby na ovoce a zeleninu na Kypru a režim jednotné platby na plochu pro zemědělce v Polsku a na Slovensku
Nařízení Komise (EU) č. 386/2010 ze dne 5. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/386/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/386/SZBP ze dne 12. července 2010 , kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení Komise (EU) č. 385/2010 ze dne 5. května 2010 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996
Nařízení Komise (EU) č. 384/2010 ze dne 5. května 2010 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
2010/384/: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2010 o množství povolenek pro celé Společenství, které mají být vydány v rámci systému EU pro obchodování s emisemi na rok 2013 (oznámeno pod číslem K(2010) 4658)
Nařízení Komise (EU) č. 383/2010 ze dne 5. května 2010 o zamítnutí schválení jednoho zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 382/2010 ze dne 5. května 2010 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 381/2010 ze dne 4. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 380/2010 ze dne 30. dubna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2010/380/: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/840/ES, pokud jde o mimořádná opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie (oznámeno pod číslem K(2010) 4546)
Nařízení Komise (EU) č. 379/2010 ze dne 4. května 2010 , kterým se mění přílohy I, II, III nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (EU) č. 378/2010 ze dne 3. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 377/2010 ze dne 3. května 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky
2010/377/: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2010 , kterým se Estonsko osvobozuje od určitých povinností uplatňovat směrnice Rady 66/402/EHS a 2002/57/ES, pokud jde o Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch a Helianthus annuus L. (oznámeno pod číslem K(2010) 4526) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 376/2010 ze dne 3. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 983/2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 375/2010 ze dne 3. května 2010 o zamítnutí schválení jednoho zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 374/2010 ze dne 30. dubna 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2010
Nařízení Komise (EU) č. 373/2010 ze dne 30. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/373/: Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2010) 4385) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 372/2010 ze dne 30. dubna 2010 , kterým se po sto dvacáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16. dubna 2010 , kterým se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 370/2010 ze dne 29. dubna 2010 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Nařízení Komise (EU) č. 369/2010 ze dne 29. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 368/2010 ze dne 28. dubna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/368/: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2010) 4313) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 367/2010 ze dne 28. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/367/: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2010 o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2010) 4190) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 366/2010 ze dne 28. dubna 2010 , kterým se po sto dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 365/2010 ze dne 28. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli (Text s významem pro EHP)
2010/365/: Rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2010 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 364/2010 ze dne 26. dubna 2010 o změně nařízení (ES) č. 1487/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 363/2010 ze dne 26. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1001/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Malajsie
Nařízení Komise (EU) č. 362/2010 ze dne 27. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 361/2010 ze dne 27. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Nařízení Komise (EU) č. 360/2010 ze dne 27. dubna 2010 , kterým se mění přílohy IV a VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (EU) č. 359/2010 ze dne 26. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 358/2010 ze dne 23. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010 , kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 357/2010 ze dne 23. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010 , kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) č. 356/2010 ze dne 26. dubna 2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Nařízení Komise (EU) č. 355/2010 ze dne 23. dubna 2010 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2010 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži
2010/355/: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2010 o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 4199) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 355(bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 354/2010 ze dne 23. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/354/: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat u divokých prasat (oznámeno pod číslem K(2010) 4170) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 353/2010 ze dne 23. dubna 2010 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [ Mirabelles de Lorraine (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 352/2010 ze dne 23. dubna 2010 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pomme de terre de l'île de Ré (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 352(bývalý článek 308 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 351/2010 ze dne 23. dubna 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií skupin zemí pro zemi narození, zemi předchozího místa obvyklého pobytu, zemi příštího místa obvyklého pobytu a pro státní občanství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 350/2010 ze dne 23. dubna 2010 o povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
2010/349/: Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států ze dne 31. května 2010 o umístění sídla Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Nařízení Komise (EU) č. 349/2010 ze dne 23. dubna 2010 o povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 349(bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 348/2010 ze dne 23. dubna 2010 o povolení L-isoleucinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 348(bývalý článek 298 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 347/2010 ze dne 21. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek (Text s významem pro EHP)
2010/347/: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2004/388/ES o formuláři pro předání výbušnin v rámci Společenství (oznámeno pod číslem K(2010) 3666) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 346/2010 ze dne 15. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky na uvádění na trh a dovoz v případě zásilek živočichů pocházejících z akvakultury určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření schválená rozhodnutím 2010/221/EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 345/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2010/345/: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2010 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů ze zachytávání, přepravy a geologického ukládání oxidu uhličitého (oznámeno pod číslem K(2010) 3310) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 344/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 343/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (EU) č. 342/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 342(bývalý článek 290 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 341/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 341(bývalý článek 289 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 340/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 339/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 338/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 338(bývalý článek 285 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 337/2010 ze dne 22. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 337(bývalý článek 284 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 336/2010 ze dne 21. dubna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2010/336/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/336/SZBP ze dne 14. června 2010 o činnostech EU na podporu smlouvy o obchodu se zbraněmi v rámci Evropské bezpečnostní strategie
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 336(bývalý článek 283 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 335/2010 ze dne 22. dubna 2010 o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 334/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 721/2008, pokud jde o složení doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 333/2010 ze dne 22. dubna 2010 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení společnost Calpis Co. Ltd. Japan, v Evropské unii zastoupená společností Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (Text s významem pro EHP)
2010/333/: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Bahrainu a Brazílie v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2010) 3665) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 332/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Izrael v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 331/2010 ze dne 22. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady 2010/330/SZBP ze dne 14. června 2010 o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku (EUJUST LEX-IRAQ)
Nařízení Komise (EU) č. 329/2010 ze dne 21. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE | Článek 329(bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 328/2010 ze dne 21. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 341/2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí
2010/328/: Rozhodnutí č. 1/2009 ze dne 21. prosince 2009 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody o zařazení nové kapitoly 17 o výtazích do přílohy 1 a o změně kapitoly 1 o strojním zařízení
Nařízení Komise (EU) č. 327/2010 ze dne 21. dubna 2010 o povolení nového užití 3-fytázy jako doplňkové látky pro všechny druhy drobného ptactva s výjimkou kachen a pro okrasné ptactvo (držitel povolení společnost BASF SE) (Text s významem pro EHP)
2010/327/: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2010 , kterým se mění příloha rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 3548) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 326/2010 ze dne 21. dubna 2010 o změně nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
Nařízení Komise (EU) č. 325/2010 ze dne 20. dubna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 6 - Boj proti podvodům | Článek 325(bývalý článek 280 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 324/2010 ze dne 20. dubna 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce dubna 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 323/2010 ze dne 20. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 322/2010 ze dne 19. dubna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/322/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/322/SZBP ze dne 8. června 2010 , kterým se mění a prodlužuje společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 5 - Společná ustanovení | Článek 322(bývalý článek 279 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 321/2010 ze dne 19. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 320/2010 ze dne 19. dubna 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Prosciutto di Sauris (CHZO)]
Oprava nařízení Komise (EU) č. 318/2010 ze dne 16. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny ( Úř. věst. L 97 ze dne 17.4.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 319/2010 ze dne 16. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 4 - Plnění rozpočtu a absolutorium | Článek 319(bývalý článek 276 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 318/2010 ze dne 16. dubna 2010 , kterým se po sto dvacáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2010/318/: Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2010 o zvýhodněných zemích, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných pro období od 1. července 2010 do 31. prosince 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (oznámeno pod číslem K(2010) 3639)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 4 - Plnění rozpočtu a absolutorium | Článek 318(bývalý článek 275 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 317/2010 ze dne 16. dubna 2010 , kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011 pro účely výběrového šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 4 - Plnění rozpočtu a absolutorium | Článek 317(bývalý článek 274 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 316/2010 ze dne 16. dubna 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pommes des Alpes de Haute Durance (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 315/2010 ze dne 15. dubna 2010 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
2010/315/: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2010 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „LL RICE 601“ v produktech z rýže a stanoví se namátkové testy nepřítomnosti tohoto organismu v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2010) 3527) (Text s významem pro EHP )
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 3 - Roční rozpočet unie | Článek 315(bývalý článek 273 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 314/2010 ze dne 15. dubna 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. dubna 2010
2010/314/: Rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Ženevské dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány a Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 3 - Roční rozpočet unie | Článek 314(bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 313/2010 ze dne 15. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/313/: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2010 , kterým se povoluje provádění fyzických kontrol podle nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ve schválených prostorách provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků na Kypru (oznámeno pod číslem K(2010) 3525) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 312/2010 ze dne 14. dubna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 311/2010 ze dne 14. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 310/2010 ze dne 9. dubna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ#Článek 310(bývalý článek 268 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 309/2010 ze dne 9. dubna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2010/309/: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/721/ES, pokud jde o náhrady vyplácené členům vědeckých výborů a odborníkům v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí
Nařízení Komise (EU) č. 308/2010 ze dne 14. dubna 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prosciutto di Carpegna (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 307/2010 ze dne 14. dubna 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Monti Iblei (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 306/2010 ze dne 14. dubna 2010 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino Toscano (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 305/2010 ze dne 14. dubna 2010 , kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (EU) č. 304/2010 ze dne 9. dubna 2010 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 303/2010 ze dne 13. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 302/2010 ze dne 12. dubna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 301/2010 ze dne 12. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 300/2010 ze dne 12. dubna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gentse azalea (CHZO))
2010/300/: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2001/672/ES, pokud jde o lhůty pro přemísťování skotu na letní pastviny (oznámeno pod číslem K(2010) 3188) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 299/2010 ze dne 9. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/299/: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2010 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 298/2010 ze dne 9. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1451/2007, pokud jde o prodloužení doby trvání odchylek umožňujících uvádění biocidních přípravků na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 297/2010 ze dne 9. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 296/2010 ze dne 8. dubna 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2010/296/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2010 o zřízení rejstříku pro biocidní přípravky (oznámeno pod číslem K (2010) 3180) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 295/2010 ze dne 8. dubna 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 294/2010 ze dne 8. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 2 - Postupy přijímání aktů a jiná ustanovení | Článek 294(bývalý článek 251 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 293/2010 ze dne 8. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 292/2010 ze dne 7. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 1 - Právní akty Unie | Článek 292
Nařízení Komise (EU) č. 291/2010 ze dne 31. března 2010 , kterým se opravují nařízení (ES) č. 437/2009, (ES) č. 438/2009 a (ES) č. 1064/2009, co se týče režimu konečného použití pro dovoz některých zemědělských produktů v rámci celních kvót
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 1 - Právní akty Unie | Článek 291
Nařízení Komise (EU) č. 290/2010 ze dne 6. dubna 2010 , kterým se po sto dvacáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 1 - Právní akty Unie | Článek 290
Nařízení Komise (EU) č. 289/2010 ze dne 6. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 281/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. dubna 2010
Nařízení Komise (EU) č. 288/2010 ze dne 6. dubna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 1 - Právní akty Unie | Článek 288(bývalý článek 249 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 287/2010 ze dne 6. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 7 - Účetní dvůr | Článek 287(bývalý článek 248 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 286/2010 ze dne 6. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 88/2007, pokud jde o sdělování statistických údajů týkajících se množství těstovin
Nařízení Komise (EU) č. 285/2010 ze dne 6. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 284/2010/EU ze dne 25. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. března 2010 , kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování
Nařízení Komise (EU) č. 282/2010 ze dne 31. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 6 - Evropská centrální banka | Článek 282
Nařízení Komise (EU) č. 281/2010 ze dne 31. března 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. dubna 2010
2010/281/: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. května 2010 , kterým se zavádí program pro trhy s cennými papíry (ECB/2010/5)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 281(bývalý článek 245 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 280/2010 ze dne 31. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/280/: Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2010) 3009) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 279/2010 ze dne 31. března 2010 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Nařízení Komise (EU) č. 278/2010 ze dne 31. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1276/2008 o sledování vývozů zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky, prováděném prostřednictvím fyzických kontrol a nařízení (ES) č. 612/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (EU) č. 277/2010 ze dne 31. března 2010 o povolení 6-fytázy jako doplňkové látky pro výkrm a odchov drůbeže jiné než výkrm krůt, pro nosnice a pro prasata jiná než prasnice (držitel povolení Roal Oy) (Text s významem pro EHP)
2010/277/: Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2010, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem K(2010) 3040) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 276/2010 ze dne 31. března 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 275/2010 ze dne 30. března 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o kritéria hodnocení kvality strukturální statistiky podniků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 274/2010 ze dne 30. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 273/2010 ze dne 30. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 272/2010 ze dne 30. března 2010 o změně nařízení (ES) č. 972/2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu
Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci
2010/271/: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2010 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Irska do seznamu oblastí, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2010) 2983) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Rady (EU) č. 270/2010 ze dne 29. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 452/2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
2010/270/: Rozhodnutí Komise ze dne 6. května 2010 , kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky (oznámeno pod číslem K(2010) 2624) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 269/2010 ze dne 29. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek
Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24. března 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Text s významem pro EHP)
2010/267/: Rozhodnutí Komise ze dne 6. května 2010 o harmonizovaných technických podmínkách využívání kmitočtového pásma 790–862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii (oznámeno pod číslem K(2010) 2923) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 266/2010 ze dne 26. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/266/: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o dovoz evidovaných koní z některých částí Číny a o úpravu některých názvů třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2010) 2635) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 266(bývalý článek 233 Smlouvy o ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 265/2010 ze dne 25. března 2010 , kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o pohyb osob s dlouhodobým vízem
Nařízení Komise (EU) č. 264/2010 ze dne 25. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 263/2010 ze dne 25. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 262/2010 ze dne 24. března 2010 , kterým se po sto dvacáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 261/2010 ze dne 25. března 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace
Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2010 o bezpečnostním plánu pro centrální SIS II a komunikační infrastrukturu
Nařízení Komise (EU) č. 260/2010 ze dne 25. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 259/2010 ze dne 25. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Colline Pontine (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 259(bývalý článek 227 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010 , kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 258(bývalý článek 226 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010 , kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie | Článek 257(bývalý článek 225a Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 256/2010 ze dne 25. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Alubia de La Baneza-León (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010 , kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 254/2010 ze dne 10. března 2010 , kterým se schvaluje program pro tlumení salmonel u drůbeže v určitých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o status tlumení salmonel určitých třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 253/2010 ze dne 24. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 252/2010 ze dne 24. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2010 , kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 251/2010 ze dne 24. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Yorkshire Forced Rhubarb (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 250/2010 ze dne 24. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 249/2010 ze dne 24. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Chorizo Riojano (CHZO)]
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 4 - Komise | Článek 249(bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 248/2010 ze dne 24. března 2010 o změně nařízení (ES) č. 1484/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a nařízení (ES) č. 504/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků
2010/248/: Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2010 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES a rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady
Nařízení Komise (EU) č. 247/2010 ze dne 23. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 246/2010 ze dne 23. března 2010 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 989/89, pokud jde o zařazení vycpávaných vest do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 245/2010 ze dne 23. března 2010 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 288/2009 ohledně lhůty, ve které mají členské státy oznámit Komisi svou strategii, a lhůty, ve které má Komise rozhodnout o konečném přidělení podpory v rámci projektu Ovoce do škol
Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2010 , kterým se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – hluk transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – nákladní vozy transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2588)
Nařízení Komise (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 (Text s významem pro EHP)
2010/244/: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2010 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení 1,4-dimethylnaftalenu a cyflumetofenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 2518) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 3 - Rada | Článek 243(bývalý článek 210 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 242/2010 ze dne 19. března 2010 , kterým se vytváří Katalog pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 241/2010 ze dne 8. března 2010 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o zahrnutí Běloruska do seznamu třetích zemí stanoveného v uvedeném nařízení s cílem povolit tranzit vajec a vaječných výrobků k lidské spotřebě z Běloruska přes území Unie, a kterým se mění osvědčování pro jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 240/2010 ze dne 22. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2009 o podpisu a uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o nahrazení protokolů 1 a 2 a jejich příloh a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 3 - Rada | Článek 240(bývalý článek 207 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 239/2010 ze dne 22. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 238/2010 ze dne 22. března 2010 , kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o požadavek na označování nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu a některá potravinářská barviva (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 3 - Rada | Článek 238(bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 237/2010 ze dne 22. března 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací
2010/237/: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2009/379/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 vyčleněny Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou vyčleněny pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
Nařízení Komise (EU) č. 236/2010 ze dne 19. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/236/: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2010) 2517)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 1 - Orgány | Oddíl 2 - Evropská rada | Článek 236
Nařízení Komise (EU) č. 235/2010 ze dne 19. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 234/2010 ze dne 19. března 2010 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami
Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2010 , kterým se Lucembursku uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – hluk transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – nákladní vozy transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2546)
Nařízení Komise (EU) č. 233/2010 ze dne 18. března 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 232/2010 ze dne 18. března 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2010/232/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. dubna 2010 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (EU) č. 231/2010 ze dne 18. března 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2010/231/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 , o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP
Nařízení Komise (EU) č. 230/2010 ze dne 18. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 229/2010 ze dne 18. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ricciarelli di Siena (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 228/2010 ze dne 18. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Patata di Bologna (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 227/2010 ze dne 17. března 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
2010/227/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2010 o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed) (oznámeno pod číslem K (2010) 2363) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 226/2010 ze dne 17. března 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (EU) č. 225/2010 ze dne 17. března 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 224/2010 ze dne 17. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/224/,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 29. března 2010 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
Nařízení Komise (EU) č. 223/2010 ze dne 17. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#Kapitola 1 - Orgány#Oddíl 1 - Evropský parlament#Článek 223(bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 222/2010 ze dne 17. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Sedano Bianco di Sperlonga (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 221/2010 ze dne 16. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/221/: Rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2010 , kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1850) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA VI - VZTAHY UNIE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI A TŘETÍMI ZEMĚMI A DELEGACE UNIE | Článek 221
Nařízení Komise (EU) č. 220/2010 ze dne 16. března 2010 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) č. 219/2010 ze dne 15. března 2010 , kterým se v návaznosti na uzavření dvoustranných dohod o rybolovu s Norskem a Faerskými ostrovy pro rok 2010 mění nařízení (EU) č. 53/2010, pokud jde o rybolovná práva pro některé populace ryb
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY | Článek 219(bývalý čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 218/2010 ze dne 15. března 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. března 2010
2010/218/: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 2348) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY | Článek 218(bývalý článek 300 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 217/2010 ze dne 15. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA V - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY | Článek 217(bývalý článek 310 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 216/2010 ze dne 15. března 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií důvodů pro vydání povolení k pobytu (Text s významem pro EHP)
2010/216/: Rozhodnutí Komise ze dne 14. dubna 2010 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 215/2010 ze dne 5. března 2010 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215(bývalý článek 301 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 214/2010 ze dne 12. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 213/2010 ze dne 12. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 212/2010 ze dne 12. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu ( Úř. věst. L 65 ze dne 13.3.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 212/2010 ze dne 12. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP)
2010/212/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/212/SZBP ze dne 29. března 2010 o postoji Evropské unie k hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2010
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 2 - Hospodářská, finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi | Článek 212(bývalý článek 181a Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 211/2010 ze dne 11. března 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
2010/211/: Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2010) 2061) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 210/2010 ze dne 25. února 2010 , kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení a kterým se kodifikují přílohy A, B a C uvedeného nařízení
2010/210/: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2009/296/ES, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem K(2010) 2060)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 1 - Rozvojová spolupráce | Článek 210(bývalý článek 180 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 209/2010 ze dne 11. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 1 - Rozvojová spolupráce | Článek 209(bývalý článek 179 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 208/2010 ze dne 11. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 1 - Rozvojová spolupráce | Článek 208(bývalý článek 177 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 207/2010 ze dne 10. března 2010 , kterým se po sto dvacáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 207(bývalý článek 133 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010 , kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení ( Úř. věst. L 73 ze dne 20.3.2010 – opravené znění v  Úř. věst. L 146 ze dne 11.6.2010 )
Opravy nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010 , kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení ( Úř. věst. L 73, 20.3.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010 , kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 205/2010 ze dne 10. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE | Článek 205
Nařízení Komise (EU) č. 204/2010 ze dne 10. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 203/2010 ze dne 10. března 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Irpinia – Colline dell'Ufita (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ČTVRTÁ - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ | HLAVA XXIV - SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE | Článek 203(bývalý článek 187 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA V - Obecná ustanovení | Článek 203
Nařízení Komise (EU) č. 202/2010 ze dne 10. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2003 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 201/2010 ze dne 10. března 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 200/2010 ze dne 10. března 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonel v reprodukčních hejnech dospělé drůbeže druhu Gallus gallus (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 199/2010 ze dne 9. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 198/2010 ze dne 9. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/198/: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2010 , kterým se Lotyšsko osvobozuje od určitých povinností uplatňovat směrnice Rady 66/402/EHS a 2002/57/ES, pokud jde o Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch a Helianthus annuus L. (oznámeno pod číslem K(2010) 2042) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 197/2010 ze dne 9. března 2010 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Oprava rozhodnutí Rady 2010/197/SZBP ze dne 31. března 2010 o zahájení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) ( Úř. věst. L 87 ze dne 7.4.2010 )
2010/197/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/197/SZBP ze dne 31. března 2010 o zahájení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia)
Nařízení Komise (EU) č. 196/2010 ze dne 9. března 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXIII - CIVILNÍ OCHRANA | Článek 196
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 195/2010 ze dne 1. března 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1202/2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXII - CESTOVNÍ RUCH | Článek 195
Nařízení Komise (EU) č. 194/2010 ze dne 8. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXI - ENERGETIKA | Článek 194
Nařízení Komise (EU) č. 193/2010 ze dne 8. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/193/: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování proti němu u divokých prasat v některých oblastech Severního Porýní-Vestfálska a Porýní-Falcka (Německo) (oznámeno pod číslem K(2010) 1931)
Nařízení Komise (EU) č. 192/2010 ze dne 5. března 2010 , kterým se od 6. března 2010 stanoví dovozní cla pro poloomletou nebo celoomletou rýži
2010/192/: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2010 o vynětí průzkumu a těžby ropy a plynu v Anglii, Skotsku a ve Walesu z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2010) 1920) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 192(bývalý článek 175 Smlouvy o ES)
Oprava doporučení Komise 2010/191/EU ze dne 22. března 2010 o rozsahu působnosti a účincích eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla ( Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 191/2010 ze dne 5. března 2010 , kterým se stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže od 6. března 2010
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 191(bývalý článek 174 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 190/2010 ze dne 5. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 189/2010 ze dne 5. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 189
Nařízení Komise (EU) č. 188/2010 ze dne 4. března 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2010/188/: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2010 , kterým se mění příloha III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska a Portugalska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2010) 1912) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188(bývalý článek 172 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 187/2010 ze dne 4. března 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2010/187/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2010, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem K(2010) 1610)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187(bývalý článek 171 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA V - Obecná ustanovení | Článek 187
Nařízení Komise (EU) č. 186/2010 ze dne 4. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/186/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/186/SZBP ze dne 29. března 2010 , kterým se mění společný postoj 2009/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010 , kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 185(bývalý článek 169 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 184/2010 ze dne 3. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 183/2010 ze dne 3. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2010/183/EU ze dne 16. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2009/459/ES, kterým se Rumunsku poskytuje střednědobá finanční pomoc Společenství ( Úř. věst. L 83, 30.3.2010 )
2010/183/: Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2009/459/ES, kterým se Rumunsku poskytuje střednědobá finanční pomoc Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 182/2010 ze dne 3. března 2010 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Belokranjska pogača (ZTS))
Nařízení Komise (EU) č. 181/2010 ze dne 2. března 2010 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června 2010 do 31. srpna 2010
Nařízení Komise (EU) č. 180/2010 ze dne 2. března 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 179/2010 ze dne 2. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP ze dne 11. března 2010 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na kontrolu zbraní na západním Balkáně v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (Úř. věst. L 80, 26.3.2010)
2010/179/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP ze dne 11. března 2010 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na kontrolu zbraní na západním Balkáně v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 179(bývalý článek 163 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 178/2010 ze dne 2. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, ořechy, meruňková jádra, lékořici a rostlinný olej (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 178(bývalý článek 162 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 177/2010 ze dne 2. března 2010 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 52 ze dne 3.3.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 177/2010 ze dne 2. března 2010 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
2010/177/: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2006/109/ES přijetím tří nabídek k připojení se ke společnému cenovému závazku přijatému v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 177(bývalý článek 161 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 176/2010 ze dne 2. března 2010 , kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o inseminační stanice, střediska pro skladování spermatu, týmy pro odběr a produkci embryí a podmínky pro dárcovská zvířata živočišných druhů koní, ovcí a koz a pro manipulaci se spermatem, vajíčky a embryi těchto druhů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 175/2010 ze dne 2. března 2010 , kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic druhu Crassostrea gigas v souvislosti se zjištěním nákazy Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 175(bývalý článek 159 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 174/2010 ze dne 1. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 173/2010 ze dne 25. února 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
2010/173/: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/457/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2007/435/ES o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 1713)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVII - PRŮMYSL | Článek 173(bývalý článek 157 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 172/2010 ze dne 1. března 2010 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Prekmurska gibanica (ZTS)]
2010/172/: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, pokud jde o seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2010) 1707) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVI - TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ | Článek 172(bývalý článek 156 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 171/2010 ze dne 1. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela di Valtellina (CHZO))
2010/171/: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2010 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o programy dozoru pro Irsko a Maďarsko a pokud jde o status Irska jako území prostého nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem K(2010) 1625) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 170/2010 ze dne 1. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (EU) č. 169/2010 ze dne 1. března 2010 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XV - OCHRANA SPOTŘEBITELE | Článek 169(bývalý článek 153 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (EU) č. 168/2010 ze dne 1. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIV - VEŘEJNÉ ZDRAVÍ | Článek 168(bývalý článek 152 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 167/2010 ze dne 26. února 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. března 2010
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIII - KULTURA | Článek 167(bývalý článek 151 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 166/2010 ze dne 26. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 165/2010 ze dne 26. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o aflatoxiny ( Úř. věst. L 50 ze dne 27.2.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 165/2010 ze dne 26. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o aflatoxiny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 164/2010 ze dne 25. ledna 2010 o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 163/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se na rok 2009 stanoví seznam Prodcom průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 162/2010 ze dne 25. února 2010 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
Nařízení Komise (EU) č. 161/2010 ze dne 25. února 2010 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Nařízení Komise (EU) č. 160/2010 ze dne 25. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/160/: Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1585) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 159/2010 ze dne 25. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 158/2010 ze dne 25. února 2010 , kterým se na rok 2010 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla ( Úř. věst. L 49 ze dne 26.2.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 158/2010 ze dne 25. února 2010 , kterým se na rok 2010 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
2010/158/: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2010 o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 1862) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 157/2010 ze dne 22. února 2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
2010/157/: Rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2010 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2010) 1314) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 157(bývalý článek 141 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 156/2010 ze dne 24. února 2010 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (EU) č. 155/2010 ze dne 24. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 155(bývalý článek 139 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 154/2010 ze dne 24. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 154(bývalý článek 138 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 153/2010 ze dne 23. února 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2010/153/: Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2010 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2009/251/ES, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 1337) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 153(bývalý článek 137 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 152/2010 ze dne 23. února 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí Nařízení Rady (EU) č. 151/2010 ze dne 22. února 2010 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 150/2010 ze dne 23. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/150/: Rozhodnutí Komise ze dne 10. března 2010 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení fenpyrazaminu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1268) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 149/2010 ze dne 23. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 148/2010 ze dne 23. února 2010 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prosciutto di Parma (CHOP))
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IX - ZAMĚSTNANOST | Článek 148(bývalý článek 128 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 147/2010 ze dne 23. února 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pemento do Couto (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 146/2010 ze dne 23. února 2010 o změně nařízení (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína
2010/146/: Rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2010 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně poskytované faerským zákonem o zpracovávání osobních údajů (oznámeno pod číslem K(2010) 1130) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 145/2010 ze dne 22. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 144/2010 ze dne 19. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 143/2010 ze dne 15. února 2010 , kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných poskytovaný podle nařízení (ES) č. 732/2008, pokud jde o Srílanskou demokratickou socialistickou republiku
Nařízení Komise (EU) č. 142/2010 ze dne 18. února 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (EU) č. 141/2010 ze dne 18. února 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 140/2010 ze dne 18. února 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 5 - Přechodná ustanovení | Článek 140(bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 139/2010 ze dne 18. února 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 138/2010 ze dne 18. února 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
2010/138/,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2010 , kterým se mění jednací řád Komise
Nařízení Komise (EU) č. 137/2010 ze dne 18. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 136/2010 ze dne 18. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 4 - Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou je euro | Článek 136
Nařízení Komise (EU) č. 135/2010 ze dne 17. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 134/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
2010/134/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, pokud jde o uznání kontinentální Austrálie za prostou Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem K(2010) 1063)
Nařízení Komise (EU) č. 133/2010 ze dne 4. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 133
Nařízení Komise (EU) č. 132/2010 ze dne 16. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/132/: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2010 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Trichoderma asperellum (kmen T34) a isopyrazamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1099) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 132(bývalý článek 110 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 131/2010 ze dne 15. února 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. února 2010
Nařízení Komise (EU) č. 130/2010 ze dne 15. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 129/2010 ze dne 12. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2010/129/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/129/SZBP ze dne 1. března 2010 , kterým se mění společný postoj 2008/109/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (EU) č. 128/2010 ze dne 12. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/128/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/128/SZBP ze dne 1. března 2010 , kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 128(bývalý článek 106 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 127/2010 ze dne 5. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP)
2010/127/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/127/SZBP ze dne 1. března 2010 o omezujících opatřeních vůči Eritreji
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 2 - Měnová politika | Článek 127(bývalý článek 105 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 126/2010 ze dne 11. února 2010 , kterým se prodlužuje pozastavení konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 1683/2004 z dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
2010/126/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/126/SZBP ze dne 1. března 2010 , kterým se mění společný postoj 2009/138/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2010 ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 1 - Hospodářská politika | Článek 126(bývalý článek 104 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 125/2010 ze dne 11. února 2010 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Nařízení Komise (EU) č. 124/2010 ze dne 11. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 123/2010 ze dne 10. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 122/2010 ze dne 10. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Komise ze dne 25. února 2010 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimku pro použití kadmia (oznámeno pod číslem K(2010) 1034) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 1 - Hospodářská politika | Článek 122(bývalý článek 100 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 121/2010 ze dne 9. února 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Provolone del Monaco (CHOP))
2010/121/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/121/SZBP ze dne 25. února 2010 , kterým se mění příloha společného postoje 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | Kapitola 1 - Hospodářská politika | Článek 121(bývalý článek 99 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 120/2010 ze dne 9. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 119/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1233/2009, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) č. 118/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů | Článek 118
Nařízení Komise (EU) č. 117/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 904/2008 o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (EU) č. 116/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod ( Úř. věst. L 37 ze dne 10.2.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod (Text s významem pro EHP)
2010/115/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2010, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2010) 972) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů | Článek 115(bývalý článek 94 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 114/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, pokud jde o lhůtu poskytnutou Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) pro vyjádření stanoviska k návrhu zpráv o přezkoumání týkajících se účinných látek s jasnými známkami toho, že nemají žádné škodlivé účinky (Text s významem pro EHP)
2010/114/: Rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů | Článek 114(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 2 - Daňová ustanovení | Článek 113(bývalý článek 93 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 112/2010 ze dne 8. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 111/2010 ze dne 8. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 110/2010 ze dne 5. února 2010 , kterým se po sto dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem ( Úř. věst. L 36 ze dne 9.2.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 110/2010 ze dne 5. února 2010 , kterým se po sto dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 109/2010 ze dne 5. února 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Oddíl 2 - Státní podpory | Článek 109(bývalý článek 89 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 108/2010 ze dne 8. února 2010 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Oddíl 2 - Státní podpory | Článek 108(bývalý článek 88 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 107/2010 ze dne 8. února 2010 o povolení látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Oddíl 2 - Státní podpory | Článek 107(bývalý článek 87 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 106/2010 ze dne 5. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 1 - Pravidla hospodářské soutěže | Oddíl 1 - Pravidla platná pro podniky | Článek 106(bývalý článek 86 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA III - Institucionální a finanční ustanovení | KAPITOLA I - POUŽITÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE | Článek 106a
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie | KAPITOLA X - VNĚJŠÍ VZTAHY | Článek 106
Nařízení Komise (EU) č. 105/2010 ze dne 5. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o ochratoxin A (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 104/2010 ze dne 5. února 2010 o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselý mravenčan draselný) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení BASF SE) a o změně nařízení (ES) č. 1200/2005 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 103/2010 ze dne 5. února 2010 o povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 102/2010 ze dne 4. února 2010 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 1. do 2. února 2010 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2010
Nařízení Komise (EU) č. 101/2010 ze dne 4. února 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 1 - Pravidla hospodářské soutěže | Oddíl 1 - Pravidla platná pro podniky | Článek 101(bývalý článek 81 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 100/2010 ze dne 4. února 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 100(bývalý článek 80 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 99/2010 ze dne 4. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 98/2010 ze dne 4. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 97/2010 ze dne 4. února 2010 , o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Pizza Napoletana (ZTS)]
Nařízení Komise (EU) č. 96/2010 ze dne 4. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o práh zjednodušení, obchod podle podnikových ukazatelů, zvláštní zboží a pohyby a o kódy povahy transakcí
Oprava rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil ( Úř. věst. L 44 ze dne 19.2.2010 )
2010/96/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil
Nařízení Komise (EU) č. 95/2010 ze dne 3. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 94/2010 ze dne 3. února 2010 , kterým se stanoví dodatečné množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám pro hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 93/2010 ze dne 2. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2010/93/: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2009 , kterým se přijímá víceletý program Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu pro období 2011–2013 (oznámeno pod číslem K(2009) 10121)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2010 ze dne 2. července 2010 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (EU) č. 92/2010 ze dne 2. února 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, sestavování statistik a posuzování kvality (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2010/92/EU ze dne 21. prosince 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromuconazolu Text s významem pro EHP
2010/92/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/92/SZBP ze dne 15. února 2010 , kterým se prodlužují omezující opatření vůči Zimbabwe
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2010 ze dne 2. července 2010 , kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) a Protokol 37 k Dohodě o EHP
Nařízení Komise (EU) č. 91/2010 ze dne 2. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o seznam zboží vyňatého ze statistiky, předávání informací daňovými úřady a posuzování kvality
Směrnice Komise 2010/91/EU ze dne 10. prosince 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky metosulamu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 91(bývalý článek 71 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 90/2010 ze dne 1. února 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Směrnice Komise 2010/90/EU ze dne 7. prosince 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky pyridaben a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 89/2010 ze dne 1. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Komise 2010/89/EU ze dne 6. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky chinmerak a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES ( Úř. věst. L 320 ze dne 7.12.2010 )
Směrnice Komise 2010/89/EU ze dne 6. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky chinmerak a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 5 - Policejní spolupráce | Článek 89(bývalý článek 32 Smlouvy o EU)
Nařízení Komise (EU) č. 88/2010 ze dne 29. ledna 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. února 2010
Směrnice Rady 2010/88/EU ze dne 7. prosince 2010 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu
Rozhodnutí Rady 2010/88/SZBP/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 5 - Policejní spolupráce | Článek 88(bývalý článek 30 Smlouvy o EU)
Nařízení Komise (EU) č. 87/2010 ze dne 29. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/87/EU ze dne 3. prosince 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenbukonazolu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2010/87/: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 593) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 5 - Policejní spolupráce | Článek 87(bývalý článek 30 Smlouvy o EU)
Nařízení Komise (EU) č. 86/2010 ze dne 29. ledna 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, pokud jde o výměnu informací o inspekcích rybářských plavidel třetích zemí a správní ujednání týkající se osvědčení o úlovku
Směrnice Komise 2010/86/EU ze dne 2. prosince 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky haloxyfop-P Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA#Kapitola 4 - Justiční spolupráce v trestních věcech#Článek 86
Nařízení Komise (EU) č. 85/2010 ze dne 28. ledna 2010 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2010 nařízením (ES) č. 327/98
Směrnice Komise 2010/85/EU ze dne 2. prosince 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fosfidu zinečnatého a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 4 - Justiční spolupráce v trestních věcech | Článek 85(bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Nařízení Komise (EU) č. 84/2010 ze dne 28. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010 , kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci ( Úř. věst. L 348 ze dne 31.12.2010 )
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010 , kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci ( Úř. věst. L 348 ze dne 31.12.2010 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010 , kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 83/2010 ze dne 28. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/83/EU ze dne 30. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky napropamidu Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 4 - Justiční spolupráce v trestních věcech | Článek 83(bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Nařízení Komise (EU) č. 82/2010 ze dne 28. ledna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2010/82/EU ze dne 29. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky tetrakonazol Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 4 - Justiční spolupráce v trestních věcech | Článek 82(bývalý článek 31 Smlouvy o EU)
Nařízení Komise (EU) č. 81/2010 ze dne 28. ledna 2010 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2009/10
Směrnice Komise 2010/81/EU ze dne 25. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky 2-fenylfenol Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 3 - Justiční spolupráce v občanských věcech | Článek 81(bývalý článek 65 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 80/2010 ze dne 28. ledna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Směrnice Komise 2010/80/EU ze dne 22. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 79/2010 ze dne 27. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/79/EU ze dne 19. listopadu 2010 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin
Oprava rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železničního systému ( Úř. věst. L 37 ze dne 10.2.2010 )
Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2009) 7787) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví | Článek 79(bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 78/2010 ze dne 27. ledna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 33/2008, pokud jde o oblast působnosti a lhůtu poskytnutou úřadu v rámci běžného postupu na přijetí závěrů ohledně zařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) ( Úř. věst. L 331 ze dne 15.12.2010 )
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) ( Úř. věst. L 331 ze dne 15.12.2010 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) , Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví | Článek 78(bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 77/2010 ze dne 19. ledna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 452/2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
Směrnice Komise 2010/77/EU ze dne 10. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o data konce platnosti zařazení určitých účinných látek do přílohy I Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví | Článek 77(bývalý článek 62 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 76/2010 ze dne 26. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování ( Úř. věst. L 329 ze dne 14.12.2010 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 75/2010 ze dne 26. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) ( Úř. věst. L 334 ze dne 17.12.2010 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 74/2010 ze dne 26. ledna 2010 o změně nařízení (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 376/2008, pokud jde o podmínky a formu předávání informací určených Komisi
Směrnice Komise 2010/74/EU ze dne 9. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
2010/74/: Rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2010 o změně rozhodnutí 2005/629/ES, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 1 - Obecná ustanovení | Článek 74(bývalý článek 66 Smlouvy o ES)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010 , kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe ( Úř. věst. L 23 ze dne 27.1.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010 , kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010 , kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2010/72/EU ze dne 4. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky spinosad do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 71/2010 ze dne 25. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/71/EU ze dne 4. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky metofluthrin do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 70/2010 ze dne 25. ledna 2010 , kterým se po sto devatenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem ( Úř. věst. L 20 ze dne 26.1.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 70/2010 ze dne 25. ledna 2010 , kterým se po sto devatenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Směrnice Komise 2010/70/EU ze dne 28. října 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I Text s významem pro EHP
2010/70/: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 695)
Nařízení Komise (EU) č. 69/2010 ze dne 22. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Směrnice Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010 , kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla Text s významem pro EHP
2010/69/: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 694)
Nařízení Komise (EU) č. 68/2010 ze dne 22. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/68/EU ze dne 22. října 2010 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 67/2010 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí ( Úř. věst. L 27, 30.1.2010 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 67/2010 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí
Směrnice Komise 2010/67/EU ze dne 20. října 2010 , kterou se mění směrnice Komise 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU ( Úř. věst. L 27, 30.1.2010 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010 , kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě
2010/66/: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem K(2010) 626) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 65/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES Text s významem pro EHP
2010/65/: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o změně rozhodnutí 2005/880/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2010) 606)
Nařízení Komise (EU) č. 64/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení
Nařízení Komise (EU) č. 63/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 62/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Směrnice Komise 2010/62/EU ze dne 8. září 2010 , kterou se za účelem přizpůsobení jejich technických ustanovení mění směrnice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů Text s významem pro EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 3 - Služby | Článek 62(bývalý článek 55 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 61/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Směrnice Komise 2010/61/EU ze dne 2. září 2010 , kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí poprvé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 60/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010 , kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 59/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 58/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Směrnice Komise 2010/58/EU ze dne 23. srpna 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky iprodion Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 57/2010 ze dne 21. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/57/EU ze dne 26. srpna 2010 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení imazalilu jako účinné látky Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2010 , kterým se stanoví veterinární záruky pro tranzit koňovitých přepravovaných přes území uvedená v příloze I směrnice Rady 97/78/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 509) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 56/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách oblasti ICES IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Směrnice Komise 2010/56/EU ze dne 20. srpna 2010 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení prohexadionu jako účinné látky Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 55/2010 ze dne 21. ledna 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé ve vodách ICES oblasti IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Směrnice Komise 2010/55/EU ze dne 20. srpna 2010 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení azoxystrobinu jako účinné látky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 54/2010 ze dne 19. ledna 2010 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických
Směrnice Komise 2010/54/EU ze dne 20. srpna 2010 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení azimsulfuronu jako účinné látky Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2010 ze dne 30. dubna 2010 , kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Oprava nařízení Rady (EU) č. 23/2010 ze dne 14. ledna 2010 , kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů a kterým se mění nařízení (ES) č. 1359/2008, (ES) č. 754/2009, (ES) č. 1226/2009 a (ES) č. 1287/2009 ( Úř. věst. L 21, 26.1.2010 )
Nařízení Rady (EU) č. 53/2010 ze dne 14. ledna 2010 , kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů a kterým se mění nařízení (ES) č. 1359/2008, (ES) č. 754/2009, (ES) č. 1226/2009 a (ES) č. 1287/2009
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci ( Úř. věst. L 207 ze dne 6.8.2010 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 2 - Právo usazování | Článek 53(bývalý článek 47 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 52/2010 ze dne 20. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Směrnice Komise 2010/52/EU ze dne 11. srpna 2010 , kterou se za účelem přizpůsobení technických ustanovení mění směrnice Rady 76/763/EHS týkající se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 51/2010 ze dne 20. ledna 2010 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 8. do 15. ledna 2010 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Směrnice Komise 2010/51/EU ze dne 11. srpna 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky N,N -diethyl- m -toluamid do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2010/51/: Rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady, Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a evropského veřejného ochránce práv ze dne 19. ledna 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2002/621/ES o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství
Nařízení Komise (EU) č. 50/2010 ze dne 20. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/50/EU ze dne 10. srpna 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dazomet do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2010/50/: Rozhodnutí Rady ze dne 25. ledna 2010 , kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady, pokud jde o vízovou povinnost pro držitele diplomatických pasů Saúdské Arábie
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 2 - Právo usazování | Článek 50(bývalý článek 44 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 49/2010 ze dne 19. ledna 2010 o vydávání dovozních licencí pro konzervované houby v roce 2010
Nařízení Komise (EU) č. 48/2010 ze dne 19. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/48/EU ze dne 5. července 2010 , kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 1 - Pracovníci | Článek 48(bývalý článek 42 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 47/2010 ze dne 19. ledna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1173/2009, pokud jde o intervenční centra pro pšenici tvrdou a rýži v Rumunsku
Směrnice Komise 2010/47/EU ze dne 5. července 2010 , kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 46/2010 ze dne 19. ledna 2010 , kterým se stanovuje výjimka z nařízení (EHS) č. 3149/92, pokud jde o dobu, po kterou bude v Rumunsku prováděn plán pro rozdělování potravin ve prospěch nejchudších osob Unie na rok 2009
Směrnice Komise 2010/46/EU ze dne 2. července 2010 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP )
2010/46/: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2009 , kterým se přijímá třetí aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 10424)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU | Kapitola 1 - Pracovníci | Článek 46(bývalý článek 40 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 45/2010 ze dne 18. ledna 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 39/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. ledna 2010
Oprava směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace ( Úř. věst. L 189 ze dne 22.7.2010 )
Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace
Nařízení Komise (EU) č. 44/2010 ze dne 18. ledna 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce ledna 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Oprava směrnice Komise 2010/42/EU ze dne 1. července 2010 , kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování ( Úř. věst. L 176 ze dne 10.7.2010 )
Směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 2010 , kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování (Text s významem pro EHP)
2010/44/: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2009 , kterým se přijímá třetí aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 10422)
Nařízení Komise (EU) č. 43/2010 ze dne 18. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010 , kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 2 - Ustanovení o společné bezpečnostní a obranné politice#Článek 43
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 43(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 42/2010 ze dne 15. ledna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Komise 2010/42/EU ze dne 28. června 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky FEN 560 (prášek ze semen pískavice) (Text s významem pro EHP )
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 2 - Ustanovení o společné bezpečnostní a obranné politice#Článek 42(bývalý článek 17 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 42(bývalý článek 36 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 41/2010 ze dne 18. ledna 2010 , kterým se opravuje francouzské, lotyšské a polské znění nařízení (ES) č. 546/2003 o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 1 - Společná ustanovení#Článek 41(bývalý článek 28 Smlouvy o EU)
Nařízení Komise (EU) č. 40/2010 ze dne 15. ledna 2010 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 11. do 12. ledna 2010 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc leden 2010
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 39/2010 ze dne 15. ledna 2010 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. ledna 2010
Směrnice Komise 2010/39/EU ze dne 22. června 2010 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/ES, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se účinných látek klofentezinu, diflubenzuronu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu (Text s významem pro EHP )
2010/39/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 19. ledna 2010 , kterým se Portugalské republice povoluje použít opatření odchylující se od článků 168, 193 a 250 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) č. 38/2010 ze dne 15. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/38/EU ze dne 18. června 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluoridu (Text s významem pro EHP )
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 1 - Společná ustanovení#Článek 38(bývalý článek 25 Smlouvy o EU)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu ( Úř. věst. L 15 ze dne 20.1.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2010/37/EU ze dne 17. června 2010 , kterou se mění směrnice 2008/60/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ( Úř. věst. L 13 ze dne 19.1.2010 )
Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2010/36/EU ze dne 1. června 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2008 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé
Nařízení Komise (EU) č. 35/2010 ze dne 14. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 34/2010 ze dne 14. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/34/EU ze dne 31. května 2010 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky penkonazolu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 33/2010 ze dne 12. ledna 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Směrnice Komise 2010/33/EU ze dne 21. května 2010 , kterou se mění španělské znění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě
Nařízení Komise (EU) č. 32/2010 ze dne 14. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Zlatá Niva (CHZO))
Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010 , kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie | KAPITOLA III - OCHRANA ZDRAVÍ | Článek 32
Nařízení Komise (EU) č. 31/2010 ze dne 14. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Idrijski žlikrofi (ZTS))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 1 - Společná ustanovení#Článek 31(bývalý článek 23 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Kapitola 1 - Celní unie | Článek 31(bývalý článek 26 Smlouvy o ES)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie | KAPITOLA III - OCHRANA ZDRAVÍ | Článek 31
Nařízení Komise (EU) č. 30/2010 ze dne 14. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (PESCA di Verona (CHZO))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (EU) č. 29/2010 ze dne 14. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Skilandis (ZTS))
Směrnice Komise 2010/29/EU ze dne 27. dubna 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flonikamidu (IKI-220) (Text s významem pro EHP)
2010/29/: Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2010 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 1 - Společná ustanovení#Článek 29(bývalý článek 15 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Kapitola 1 - Celní unie | Článek 29(bývalý článek 24 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 28/2010 ze dne 13. ledna 2010 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 1. do 8. ledna 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005 pro rýži z Egypta
Směrnice Komise 2010/28/EU ze dne 23. dubna 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky metalaxylu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#Kapitola 2 - Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice#Oddíl 1 - Společná ustanovení#Článek 28(bývalý článek 14 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | Článek 28(bývalý článek 23 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 27/2010 ze dne 13. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/27/EU ze dne 23. dubna 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky triflumizolu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 26/2010 ze dne 12. ledna 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/ 2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Směrnice Komise 2010/26/EU ze dne 31. března 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 25/2010 ze dne 13. ledna 2010 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o snížení částek podpory pro zemědělce v Řecku na rok 2009
Směrnice Komise 2010/25/EU ze dne 18. března 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek penoxsulamu, proquinazidu a spirodiklofenu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 24/2010 ze dne 13. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Niva (CHZO))
Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE | Článek 24(bývalý článek 21 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 23/2010 ze dne 12. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů
2011/66/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 25. listopadu 2010 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2010/23)
Nařízení Komise (EU) č. 22/2010 ze dne 12. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/22/EU ze dne 15. března 2010 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE#Článek 22(bývalý článek 19 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 21/2010 ze dne 12. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pistacchio Verde di Bronte (CHOP))
Směrnice Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE#Článek 21(bývalý článek 18 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 20/2010 ze dne 12. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arzua-Ulloa (CHOP))
Směrnice Komise 2010/20/EU ze dne 9. března 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem vyřazení tolylfluanidu jakožto účinné látky a odnímá povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 19/2010 ze dne 11. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/19/EU ze dne 9. března 2010 , kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy
Oprava směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010 , kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES ( Úř. věst. L 68, 18.3.2010 )
Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010 , kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Komise 2010/18/ES ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám ( Úř. věst. L 8 ze dne 13.1.2010 )
Oprava rozhodnutí Komise 2010/18/ES ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám ( Úř. věst. L 8 ze dne 13.1.2010 )
Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem K(2009) 9427) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 17/2010 ze dne 8. ledna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, pokud jde o uznání italské provincie Benátky za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al .
Oprava směrnice Komise 2010/17/EU ze dne 9. března 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky malathionu ( Úř. věst. L 60 ze dne 10.3.2010 )
Směrnice Komise 2010/17/EU ze dne 9. března 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky malathionu (Text s významem pro EHP)
2010/624/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. října 2010 o správě výpůjčních a úvěrových operací prováděných Unií v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (ECB/2010/17)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (oznámeno pod číslem K (2009) 8278) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 16/2010 ze dne 8. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/16/EU ze dne 9. března 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení určité instituce z rozsahu působnosti (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii#HLAVA III - USTANOVENÍ O ORGÁNECH#Článek 16
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 16(bývalý článek 286 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (EU) č. 15/2010 ze dne 7. ledna 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2010/15/EU ze dne 8. března 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fluopikolidu (Text s významem pro EHP)
2010/574/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 21. září 2010 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2010/15)
2010/15/: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 , kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací RAPEX zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) (oznámeno pod číslem K (2009) 9843)
Nařízení Komise (EU) č. 14/2010 ze dne 7. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Směrnice Komise 2010/14/EU ze dne 3. března 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky heptamaloxyloglukanu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 13/2010 ze dne 7. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) ( Úř. věst. L 95 ze dne 15.4.2010 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) č. 12/2010 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010 , kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES
Nařízení Komise (EU) č. 11/2010 ze dne 6. ledna 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1290/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2010
Směrnice Komise 2010/11/EU ze dne 9. února 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 10/2010 ze dne 6. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/10/EU ze dne 9. února 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky brodifakum do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
2010/10/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2009 o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy v době od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2013
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie | KAPITOLA I - ROZVOJ VÝZKUMU | Článek 10
Nařízení Komise (EU) č. 9/2010 ze dne 23. prosince 2009 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, kachny a výkrm krůt (držitel povolení Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2010/9/EU ze dne 9. února 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem rozšíření zařazení účinné látky fosfidu hlinitého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice jako přípravek typu 18, jak je definován v příloze V uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 8/2010 ze dne 23. prosince 2009 o povolení proteázy serinu z  Bacillus licheniformis (DSM 19670) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2010/8/EU ze dne 9. února 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin, sodná sůl, do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) č. 7/2010 ze dne 22. prosince 2009 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (ES) č. 2505/96
Směrnice Komise 2010/7/EU ze dne 9. února 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfidu hořečnatého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie | KAPITOLA I - ROZVOJ VÝZKUMU | Článek 7
Nařízení Komise (EU) č. 6/2010 ze dne 5. ledna 2010 , kterým se zahajuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 1292/2007 a (ES) č. 367/2006, (kterými se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie a rozšiřuje uvedené clo na dovoz uvedeného výrobku zasílaného mimo jiné z Izraele), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho izraelského vývozce, kterým se zrušuje antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vývozce, a zavádí celní evidence dovozu od tohoto vývozce
Směrnice Komise 2010/6/EU ze dne 9. února 2010 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuka (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE | Článek 6
Nařízení Komise (EU) č. 5/2010 ze dne 5. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 4/2010 ze dne 5. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/4/EU ze dne 8. února 2010 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
2010/275/: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 10. května 2010 o správě sdružených dvoustranných úvěrů ve prospěch Řecké republiky a o změně rozhodnutí ECB/2007/7 (ECB/2010/4)
Nařízení Komise (EU) č. 3/2010 ze dne 4. ledna 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1290/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2010
Směrnice Komise 2010/3/EU ze dne 1. února 2010 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy III a VI směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
Nařízení Komise (EU) č. 2/2010 ze dne 4. ledna 2010 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Směrnice Komise 2010/2/EU ze dne 27. ledna 2010 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky chlormekvátu (Text s významem pro EHP)
2010/2/: Rozhodnutí Komise ze dne 24. prosince 2009 , kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem K(2009) 10251) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA I - DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE | Článek 2
Nařízení Komise (EU) č. 1/2010 ze dne 4. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2010/1/EU ze dne 8. ledna 2010 , kterou se mění přílohy II, III a IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Zavřít
MENU