Předpisy EU - rok 2009

Nařízení Komise (EU) č. 1298/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se pro rok 2010 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1297/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se zrušuje antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 172/2008 na dovoz ferosilicia pocházejícího z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009 , kterým se s účinkem od 1. července 2009 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1295/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se ode dne 1. července 2009 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1294/2009 ze dne 22. prosince 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Vietnamu a Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz některé obuvi se svrškem z usně zasílané ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Komise (EU) č. 1293/2009 ze dne 23. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 32 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1292/2009 ze dne 21. prosince 2009 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 675/2009, (ES) č. 676/2009 a (ES) č. 677/2009 o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska, o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Španělska a o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Portugalska, pokud jde o konečný datum nabídkového řízení
Nařízení Komise (EU) č. 1291/2009 ze dne 18. prosince 2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (EU) č. 1290/2009 ze dne 23. prosince 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2010
Nařízení Komise (EU) č. 1289/2009 ze dne 23. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011
Nařízení Rady (ES) č. 1287/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři
Nařízení Rady (EU) č. 1286/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1285/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 501/2009
Nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 ze dne 22. prosince 2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Nařízení Rady (EU) č. 1283/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise (EU) č. 1282/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 409/2009, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty Společenství a kódy úpravy používané k přepočítání zpracované hmotnosti na živou hmotnost
Nařízení Komise (EU) č. 1281/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (EU) č. 1280/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (EU) č. 1279/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
Nařízení Komise (EU) č. 1278/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (EU) č. 1277/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví ceny EU za stažení a prodejní ceny EU pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (EU) č. 1276/2009 ze dne 22. prosince 2009 , kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2010
Nařízení Komise (EU) č. 1275/2009 ze dne 21. prosince 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° západní délky, a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1274/2009 ze dne 18. prosince 2009 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze zámořských zemí a území (ZZÚ)
Nařízení Komise (EU) č. 1273/2009 ze dne 22. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence ( Úř. věst. L 349 ze dne 29.12.2009 )
Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
Nařízení Komise (EU) č. 1271/2009 ze dne 21. prosince 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 1270/2009 ze dne 21. prosince 2009 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1269/2009 ze dne 21. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 243/2007, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1268/2009 ze dne 21. prosince 2009 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2010 z některých omezení intenzity rybolovu a povinností týkajících se vedení záznamů podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
Nařízení Komise (EU) č. 1267/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (EU) č. 1266/2009, ze dne 16. prosince 2009 , kterým se podesáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1265/2009 ze dne 21. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1264/2009 ze dne 18. prosince 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
Nařízení Komise (EU) č. 1263/2009 ze dne 18. prosince 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (EU) č. 1262/2009 ze dne 18. prosince 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (EU) č. 1261/2009 ze dne 18. prosince 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 1260/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se mění přílohy I, II, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 1259/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se mění přílohy I, II, III, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (EU) č. 1258/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2010 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Nařízení Komise (EU) č. 1257/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (EU) č. 1256/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
Nařízení Komise (EU) č. 1255/2009 ze dne 18. prosince 2009 o zrušení dočasného pozastavení bezcelního režimu na rok 2010 pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Unie
Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1253/2009 ze dne 18. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1252/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se ukončuje přezkum pro nového vývozce, nařízení (ES) č. 1338/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky, zpětně vybírá a ukládá antidumpingové clo na dovoz jednoho vývozce z této země a ukončuje celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1251/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1911/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Ruska
Nařízení Rady (ES) č. 1250/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (EU) č. 1249/2009 ze dne 17. prosince 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1248/2009 ze dne 17. prosince 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1247/2009 ze dne 17. prosince 2009 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 1246/2009 ze dne 17. prosince 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 1245/2009 ze dne 17. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1244/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Nařízení Komise (EU) č. 1243/2009 ze dne 16. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1231/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2009
Nařízení Komise (EU) č. 1242/2009 ze dne 16. prosince 2009 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých systémů pro snímání nákladu pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 1241/2009 ze dne 16. prosince 2009 o pokračování a aktualizaci oblasti působnosti předchozí kontroly nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
Nařízení Komise (EU) č. 1240/2009 ze dne 16. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2008, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Nařízení Komise (EU) č. 1239/2009 ze dne 15. prosince 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Crudo di Cuneo (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 1238/2009 ze dne 11. prosince 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 1237/2009 ze dne 11. prosince 2009 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Marrone di Caprese Michelangelo (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 1236/2009 ze dne 10. prosince 2009 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
Nařízení Komise (EU) č. 1235/2009 ze dne 16. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1234/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se pro rok 2010 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise (EU) č. 1233/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) č. 1232/2009 ze dne 15. prosince 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Wiśnia nadwiślanka (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 1231/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2009
Nařízení Komise (EU) č. 1230/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 1229/2009 ze dne 15. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) č. 1228/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) č. 1227/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1859/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři ( Úř. věst. L 330 ze dne 16.12.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství ( Úř. věst. L 343 ze dne 22.12.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009)
Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích ( Úř. věst. L 342, 22.12.2009 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích ( Úř. věst. L 342 ze dne 22.12.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES
Nařízení Komise (EU) č. 1220/2009 ze dne 14. prosince 2009 , kterým se po sto sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 1219/2009 ze dne 14. prosince 2009 , kterým se pro rok 2010 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Kosova a Černé Hory
Nařízení Komise (EU) č. 1218/2009 ze dne 14. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů
Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
Nařízení Komise (EU) č. 1214/2009 ze dne 11. prosince 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (EU) č. 1213/2009 ze dne 11. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1212/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2010 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1210/2009 ze dne 10. prosince 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (EU) č. 1209/2009 ze dne 10. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2009
Nařízení Komise (EU) č. 1208/2009 ze dne 10. prosince 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
Nařízení Komise (EU) č. 1207/2009 ze dne 10. prosince 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 1206/2009 ze dne 10. prosince 2009 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (EU) č. 1205/2009 ze dne 10. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1204/2009 ze dne 4. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 1203/2009 ze dne 9. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1202/2009 ze dne 7. prosince 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Komise (ES) č. 1201/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o koeficienty pro velké dobytčí jednotky a definice ukazatelů ( Úř. věst. L 329 ze dne 15.12.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o koeficienty pro velké dobytčí jednotky a definice ukazatelů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1199/2009 ze dne 8. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2009
Nařízení Komise (EU) č. 1198/2009 ze dne 8. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1197/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2115/2005, kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Nařízení Komise (EU) č. 1196/2009 ze dne 4. prosince 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO, divizi 3M, plavidly plujícími pod vlajkou všech členských států
Nařízení Komise (EU) č. 1195/2009 ze dne 7. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1194/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( Úř. věst. L 321 ze dne 8.12.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 1194/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1193/2009 ze dne 3. listopadu 2009 , kterým se opravují nařízení (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a kterým se pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru ( Úř. věst. L 321 ze dne 8.12.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 1193/2009, ze dne 3. listopadu 2009 , kterým se opravují nařízení (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a kterým se pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru
Nařízení Komise (EU) č. 1192/2009 ze dne 4. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1191/2009 ze dne 3. prosince 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1190/2009 ze dne 3. prosince 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1189/2009 ze dne 3. prosince 2009 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2010 do 31. května 2010
Nařízení Komise (EU) č. 1188/2009 ze dne 3. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) č. 1184/2009 ze dne 2. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1183/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Formaggio di Fossa di Sogliano (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1182/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cornish Sardines (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1181/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bremer Klaben (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1180/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Marrone di Combai (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1179/2009 ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 1178/2009 ze dne 1. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1176/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Redykołka (CHOP)]
Nařízení Komise (ES) č. 1175/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Aglio Bianco Polesano (CHOP)]
Nařízení Komise (ES) č. 1174/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 34a a 37 nařízení Rady (ES) č. 1798/2003, pokud jde o vrácení daně z přidané hodnoty podle směrnice Rady 2008/9/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1173/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o určení intervenčních center pro pšenici tvrdou a rýži
Nařízení Komise (ES) č. 1172/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se pro hospodářský rok 2009/10 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
Nařízení Komise (ES) č. 1171/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 9 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) a mezinárodní účetní standard (IAS) 39 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1169/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 353/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1168/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1167/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1166/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění a opravuje nařízení Komise (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
Nařízení Komise (ES) č. 1165/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 4 a IFRS 7 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1164/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 18 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1163/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1161/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o informace o potravinovém řetězci, které musí být poskytnuty provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1160/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1158/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1157/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 828/2009, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2010 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2010 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa ( Úř. věst. L 313 ze dne 28.11.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 828/2009, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2010 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2010 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1156/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata vnímavých druhů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1155/2009 ze dne 27. listopadu 2009 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1154/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty pocházející z Izraele
Nařízení Komise (ES) č. 1153/2009 ze dne 24. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1384/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1151/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem a zrušuje rozhodnutí 2008/433/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1149/2009 ze dne 27. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2009 ze dne 26. listopadu 2009 o nabídkách sdělených pro dovoz kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1147/2009 ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1146/2009 ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1145/2009 ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1144/2009 ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1143/2009 ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Picodon de l’Ardeche ou Picodon de la Drôme (CHOP)]
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2009 ze dne 26. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 17 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1141/2009 ze dne 26. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1140/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
Nařízení Rady (ES) č. 1139/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady
Nařízení Komise (ES) č. 1138/2009 ze dne 25. listopadu 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bitto (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1137/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Insalata di Lusia (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1136/2009 ze dne 25. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1134/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1133/2009 ze dne 24. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1090/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1132/2009 ze dne 24. listopadu 2009 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Marroni del Monfenera (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1131/2009 ze dne 24. listopadu 2009 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Moutarde de Bourgogne (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1130/2009 ze dne 24. listopadu 2009 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1129/2009 ze dne 24. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1128/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 1127/2009 ze dne 23. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1090/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2009 ze dne 23. listopadu 2009 , kterým se otevírají celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska, stanovuje se jejich správa, a kterým se ruší nařízení (ES) č. 933/2002
Nařízení Komise (ES) č. 1125/2009 ze dne 23. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, pokud jde o část III.2, část III.3 a část III.7 jeho přílohy I
Nařízení Komise (ES) č. 1124/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu žraloka nosatého ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2009 ze dne 23. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 1119/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1090/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1118/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1117/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1116/2009 ze dne 19. listopadu 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1115/2009 ze dne 19. listopadu 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1114/2009 ze dne 19. listopadu 2009 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1113/2009 ze dne 19. listopadu 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1112/2009 ze dne 19. listopadu 2009 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót ( Úř. věst. L 306 ze dne 20.11.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 1112/2009 ze dne 19. listopadu 2009 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 1111/2009 ze dne 19. listopadu 2009 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2010 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EHS) č. 3149/92
Nařízení Komise (ES) č. 1110/2009 ze dne 18. listopadu 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z.d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Řecka
Nařízení Komise (ES) č. 1109/2009 ze dne 19. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1108/2009, ze dne 21. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 1106/2009 ze dne 18. listopadu 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (ES) č. 1105/2009 ze dne 18. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1104/2009 ze dne 17. listopadu 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1103/2009 ze dne 17. listopadu 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí Vb a VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1102/2009 ze dne 16. listopadu 2009 , kterým se po sto šestnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 1101/2009 ze dne 17. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1100/2009 ze dne 17. listopadu 2009 , kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu a zrušuje rozhodnutí 2008/475/ES
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování ( Úř. věst. L 303 ze dne 18.11.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1098/2009 ze dne 16. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1097/2009 ze dne 16. listopadu 2009 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát, ethefon, fenamifos, fenarimol, methamidofos, methomyl, omethoát, oxydemeton-methyl, procymidon, thiodikarb a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 301 ze dne 17.11.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 1097/2009 ze dne 16. listopadu 2009 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát, ethefon, fenamifos, fenarimol, methamidofos, methomyl, omethoát, oxydemeton-methyl, procymidon, thiodikarb a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1096/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a povolení nového užití tohoto přípravku jako doplňkové látky pro kachny (držitel povolení BASF SE) a o změně nařízení (ES) č. 1458/2005 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1095/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1094/2009 ze dne 13. listopadu 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 1093/2009 ze dne 13. listopadu 2009 , kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1342/2007, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli z Ruské federace
Nařízení Komise (ES) č. 1092/2009 ze dne 13. listopadu 2009 , kterým se stanoví jednotná procentní sazba pro schvalování částek oznámených členskými státy Komisi, pokud jde o žádosti o prémii za klučení pro hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1091/2009 ze dne 13. listopadu 2009 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Aveve NV) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1090/2009 ze dne 13. listopadu 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1089/2009 ze dne 13. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1088/2009 ze dne 12. listopadu 2009 o povolení nového užití přípravku enzymu 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm prasat, výkrm drůbeže a nosnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd. zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1087/2009 ze dne 12. listopadu 2009 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisinu z Bacillus subtilis (ATCC 2107) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, kachny a výkrm krůt (držitel povolení Danisco Animal Nutrition, právnická osoba Finnfeeds International Limited) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1086/2009 ze dne 12. listopadu 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1085/2009 ze dne 12. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1084/2009 ze dne 11. listopadu 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1083/2009 ze dne 11. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sobao Pasiego (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2009 ze dne 11. listopadu 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prosciutto di Norcia (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1081/2009 ze dne 11. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Limone Interdonato Messina (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1080/2009 ze dne 11. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1079/2009 ze dne 10. listopadu 2009 , kterým se stanoví závěrečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1278/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1078/2009 ze dne 10. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Riso del Delta del Po (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1077/2009 ze dne 10. listopadu 2009 , kterým se stanoví konečný termín pro podávání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1329/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1076/2009 ze dne 10. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1075/2009 ze dne 9. listopadu 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1074/2009 ze dne 9. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úřední věstník Evropské unie L 300 ze dne 14. listopadu 2009)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy ( Úř. věst. L 300 ze dne 14.11.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009 , kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009 ze dne 21. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2009 ze dne 6. listopadu 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1067/2009 ze dne 6. listopadu 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (La Bella della Daunia (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1066/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1329/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1065/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1278/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1064/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1063/2009 ze dne 6. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1062/2009 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012 a o zrušení nařízení (ES) č. 824/2007 ( Úř. věst. L 291 ze dne 7.11.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 1062/2009 ze dne 26. října 2009 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012 a o zrušení nařízení (ES) č. 824/2007
Nařízení Rady (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách ( Úř. věst. L 302 ze dne 17.11.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1059/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1058/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1057/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků ( Úř. věst. L 290 ze dne 6.11.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 1056/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 1055/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 951/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1054/2009 ze dne 5. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Černá Hora (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1053/2009 ze dne 5. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 952/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
Nařízení Komise (ES) č. 1052/2009 ze dne 5. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Makói vöröshagyma nebo Makói hagyma (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1051/2009 ze dne 3. listopadu 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1050/2009, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoát, famoxadon, fenbutatinoxid, flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, prothiokonazol, pyridalyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 290 ze dne 6.11.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 1050/2009 ze dne 28. října 2009 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoát, famoxadon, fenbutatinoxid, flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, prothiokonazol, pyridalyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1049/2009 ze dne 5. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1048/2009 ze dne 23. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 733/2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
Nařízení Rady (ES) č. 1047/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1046/2009 ze dne 3. listopadu 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ostrouna obecného ve vodách ES oblasti ICES IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 1045/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o změně nařízení (ES) č. 958/2009, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (ES) č. 1044/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o změně nařízení (ES) č. 274/2009, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2009/2010
Nařízení Komise (ES) č. 1043/2009 ze dne 4. listopadu 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1042/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES ze dne 21. října 2009 , kterým se zavádí program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti (MEDIA Mundus)
Nařízení Komise (ES) č. 1040/2009 ze dne 3. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2008, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1039/2009 ze dne 3. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1038/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1037/2009 ze dne 30. října 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. listopadu 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1036/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z. d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Malty
Nařízení Komise (ES) č. 1035/2009 ze dne 30. října 2009 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1034/2009 ze dne 30. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1033/2009, ze dne 28. října 2009 , kterým se po sto patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 1032/2009 ze dne 27. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblasti V plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1031/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
Nařízení Komise (ES) č. 1030/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino Romano (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1029/2009 ze dne 29. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Grelos de Galicia (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1028/2009 ze dne 29. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Amarene Brusche di Modena (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1027/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Morbier (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1026/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 567/2009 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Pierekaczewnik (ZTS))
Nařízení Komise (ES) č. 1025/2009 ze dne 29. října 2009 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1023/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1022/2009 ze dne 29. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1738/2005, (ES) č. 698/2006 a (ES) č. 377/2008, pokud jde o Mezinárodní klasifikaci zaměstnání (ISCO) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1021/2009 ze dne 29. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1020/2009 ze dne 28. října 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I, III, IV a V technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1019/2009 ze dne 28. října 2009 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pouligny-Saint-Pierre (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1018/2009 ze dne 28. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1017/2009 ze dne 27. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1016/2009 ze dne 27. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1015/2009 ze dne 26. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše (rodu Beryx ) ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1014/2009 ze dne 26. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí Vb a VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1013/2009 ze dne 26. října 2009 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 1012/2009 ze dne 26. října 2009 , kterým se pro účetní období EZZF 2010 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise (ES) č. 1011/2009 ze dne 26. října 2009 , kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2010
Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1009/2009 ze dne 26. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 1008/2009 ze dne 26. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1006/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2009 , kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec: financování projektů v oblasti energetiky v souvislosti s Plánem evropské hospodářské obnovy
Nařízení Komise (ES) č. 1004/2009 ze dne 23. října 2009 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce října 2009 nařízením (ES) č. 327/98
Rozhodnutí Rady 2009/1004/SZBP ze dne 22. prosince 2009 , kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 1003/2009 ze dne 23. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2009/1003/SZBP ze dne 22. prosince 2009 , kterým se mění společný postoj 2009/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Nařízení Komise (ES) č. 1002/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Rozhodnutí Rady 2009/1002/SZBP ze dne 22. prosince 2009 , kterým se mění společný postoj 2006/795/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 1001/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2009 , kterým se přijímá druhý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 10414)
Nařízení Komise (ES) č. 1000/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2009 ohledně finančního příspěvku Unie na rok 2010 pro referenční laboratoř Společenství pro přenosné spongiformní encefalopatie (oznámeno pod číslem K(2009) 10291)
Nařízení Komise (ES) č. 999/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 998/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2009/27)
Nařízení Komise (ES) č. 997/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 996/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 995/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 10049) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 994/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 993/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblasti, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2009) 10046)
Nařízení Komise (ES) č. 992/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 991/2009 ze dne 22. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Schwäbische Maultaschen nebo Schwäbische Suppenmaultaschen (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 990/2009 ze dne 22. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/990/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 17. listopadu 2009 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Rady (ES) č. 989/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 661/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ( Úř. věst. L 284 ze dne 30.10.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
Nařízení Komise (ES) č. 986/2009 ze dne 21. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Traditional Grimsby Smoked Fish (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 985/2009 ze dne 21. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hajdúsági torma (CHOP))
Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2009 o jmenování členů vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci na nové funkční období
Nařízení Komise (ES) č. 984/2009 ze dne 21. října 2009 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin kromě tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkajících se vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 983/2009 ze dne 21. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 982/2009 ze dne 21. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 981/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Rozhodnutí Rady 2009/981/SZBP ze dne 18. prosince 2009 , kterým se mění společný postoj 2006/318/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 980/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ostrouna obecného ve vodách ES oblasti ICES IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 979/2009 ze dne 20. října 2009 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. října do 7. října 2009 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Nařízení Komise (ES) č. 978/2009 ze dne 20. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 o změně rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 977/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Boerenkaas (ZTS))
Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2009 , kterým se mění příloha D směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o diagnostické testy na enzootickou leukózu skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 9951) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 975/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o programy eradikace a status některých členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem K(2009) 9888) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 974/2009 ze dne 19. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 973/2009 ze dne 16. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 972/2009 ze dne 16. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 963/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2009
Nařízení Komise (ES) č. 971/2009 ze dne 16. října 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce října 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 970/2009 ze dne 16. října 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce října 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2009 , kterým se pozměňuje dodatek 2 A přílohy rozhodnutí 2007/65/ES, co se týče vstupu zaměstnanců smluvních podniků do budov Komise
Nařízení Komise (ES) č. 969/2009 ze dne 16. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2009/969/SZBP ze dne 15. prosince 2009 , kterým se prodlužuje platnost omezujících opatření vůči některým představitelům Běloruska stanovených ve společném postoji 2006/276/SZBP a kterým se zrušuje společný postoj 2009/314/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 968/2009 ze dne 15. října 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Rozhodnutí Rady 2009/968/SVV ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se přijímají pravidla o důvěrnosti informací Europolu
Nařízení Komise (ES) č. 967/2009 ze dne 15. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů do některých nečlenských zemí OECD (Text s významem pro EHP)
2009/967/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem K(2009) 9523) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 966/2009 ze dne 15. října 2009 o změně nařízení (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
2009/966/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES a 2005/416/ES
Nařízení Komise (ES) č. 965/2009 ze dne 15. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Faba de Lourenzá (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 964/2009 ze dne 15. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Raviole du Dauphiné (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 963/2009 ze dne 15. října 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2009
Nařízení Komise (ES) č. 962/2009 ze dne 15. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 961/2009 ze dne 14. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Březnický ležák (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 960/2009 ze dne 14. října 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
Nařízení Komise (ES) č. 959/2009 ze dne 14. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Oprava rozhodnutí Komise 2009/959/EU ze dne 14. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě ( Úř. věst. L 330 ze dne 16.12.2009 )
Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (oznámeno pod číslem K(2009) 9895) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 958/2009 ze dne 14. října 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (ES) č. 957/2009 ze dne 14. října 2009 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2010 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 956/2009 ze dne 14. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 955/2009 ze dne 13. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 954/2009 ze dne 13. října 2009 , kterým se po sto čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 9906) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 952/2009 ze dne 13. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2009) 9909) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 951/2009 ze dne 9. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou
Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009 kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2009) 9870) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 950/2009 ze dne 12. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 949/2009 ze dne 12. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2009/949/SVV ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 948/2009 ze dne 30. září 2009 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 287 ze dne 31.10.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 948/2009 ze dne 30. září 2009 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení
Nařízení Komise (ES) č. 947/2009 ze dne 9. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 946/2009 ze dne 8. října 2009 kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblastech IIIa a IV a ve vodách ES oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 945/2009 ze dne 9. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 944/2009 ze dne 8. října 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 733/2009
Nařízení Komise (ES) č. 943/2009 ze dne 8. října 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 942/2009 ze dne 8. října 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/942/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/325/ES za účelem stanovení postupu pro provádění čl. 5 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Nařízení Komise (ES) č. 941/2009 ze dne 8. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
2009/941/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským společenstvím
Nařízení Komise (ES) č. 940/2009 ze dne 8. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 939/2009 ze dne 7. října 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 25. září do 2. října 2009 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty Společenství otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Nařízení Komise (ES) č. 938/2009 ze dne 6. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí V, VI a VII, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 937/2009 ze dne 7. října 2009 , kterým se po sto třinácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Oprava rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009 , kterým se přijímá její jednací řád ( Úř. věst. L 325, 11.12.2009 )
Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009 , kterým se přijímá její jednací řád
Nařízení Komise (ES) č. 936/2009 ze dne 7. října 2009 , kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin
Rozhodnutí Rady (2009/936/SVV) ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se přijímají prováděcí pravidla pro analytické pracovní soubory Europol
Nařízení Komise (ES) č. 935/2009 ze dne 7. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/2010
Rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody
Nařízení Komise (ES) č. 934/2009 ze dne 7. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací
Nařízení Komise (ES) č. 933/2009 ze dne 6. října 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 932/2009 ze dne 5. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI; ve vodách ES oblasti Vb; ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 931/2009 ze dne 5. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizi ICES 28.1 plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
Nařízení Komise (ES) č. 930/2009 ze dne 6. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/2010
Nařízení Komise (ES) č. 929/2009 ze dne 6. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 928/2009 ze dne 5. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/2010
Nařízení Komise (ES) č. 927/2009 ze dne 5. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 926/2009 ze dne 24. září 2009 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 925/2009 ze dne 24. září 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 923/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1692/2006, kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí ( Marco Polo II) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 922/2009/ES ze dne 16. září 2009 o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 921/2009 ze dne 1. října 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 920/2009 ze dne 2. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 919/2009 ze dne 1. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 915/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2009
Nařízení Komise (ES) č. 918/2009 ze dne 1. října 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/2010
Nařízení Komise (ES) č. 917/2009 ze dne 1. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2009/917/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o používání informačních technologií pro celní účely
Nařízení Komise (ES) č. 916/2009 ze dne 29. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 915/2009 ze dne 30. září 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2009
2009/915/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/265/ES ze dne 27. března 2000 , kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí SISNET
Nařízení Komise (ES) č. 914/2009 ze dne 30. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/914/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného Schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS)
Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 7. prosince 2009 o umístění sídla Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Nařízení Rady (ES) č. 913/2009 ze dne 24. září 2009 , kterým se zastavuje pro nového vývozce přezkum nařízení (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky, opětovně se ukládá clo z dovozu jednoho vývozce z této země a ukončuje se celní evidence tohoto dovozu
Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009 , kterým se stanoví pracovní podmínky generálního tajemníka Rady Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 911/2009 ze dne 29. září 2009 o povolení nového užití přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro lososovité a garnáty (držitel povolení Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 910/2009 ze dne 29. září 2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro koně (držitel povolení Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009 , kterým se stanoví pracovní podmínky vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Nařízení Komise (ES) č. 909/2009 ze dne 28. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách ES oblastí IIa a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009 , kterým se stanoví pracovní podmínky předsedy Evropské rady
Nařízení Komise (ES) č. 908/2009 ze dne 28. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách ES oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Oprava rozhodnutí Rady 2009/908/EU ze dne 1. prosince 2009 , kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady ( Úř. věst. L 322 ze dne 9.12.2009 )
Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009 , kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady
Nařízení Komise (ES) č. 907/2009 ze dne 29. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2009/907/SZBP ze dne 8. prosince 2009 , kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Nařízení Komise (ES) č. 906/2009 ze dne 28. září 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 905/2009 ze dne 28. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 537/2007, pokud jde o jméno držitele povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) (Text s významem pro EHP)
Rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti
Nařízení Komise (ES) č. 904/2009 ze dne 28. září 2009 o povolení N-Amidinoglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 903/2009 ze dne 28. září 2009 o povolení přípravku Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, zastoupený společností Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 902/2009 ze dne 28. září 2009 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Roal Oy) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady 2009/902/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN) a o zrušení rozhodnutí 2001/427/SVV
Nařízení Komise (ES) č. 901/2009 ze dne 28. září 2009 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2010, 2011 a 2012 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 900/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 899/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2008, pokud jde o držitele povolení přípravku z Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 898/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 897/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 186/2007, (ES) č. 188/2007 a (ES) č. 209/2008, pokud jde o podmínky pro povolení doplňkové látky Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 896/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Prosol S.p.A) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 895/2009 ze dne 23. září 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 894/2009 ze dne 28. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Komise 2009/894/ES ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku ( Úř. věst. L 320 ze dne 5.12.2009 )
2009/894/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku (oznámeno pod číslem K(2009) 9522) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 893/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 838/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2009
2009/893/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o dovozu spermatu prasat do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí a inseminačních stanic a o požadavky na veterinární osvědčení (oznámeno pod číslem K(2009) 9354) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 892/2009 ze dne 25. září 2009 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí září 2009 nařízením (ES) č. 327/98
Oprava nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru ( Úř. věst. L 254 ze dne 26.9.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 890/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a kterým se na rok 2009 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby stanovené nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 a roční finanční rámce režimu jednotné platby na plochu a rozpočtové stropy pro přechodné platby za ovoce a zeleninu a pro zvláštní podporu stanovené nařízením (ES) č. 73/2009
Nařízení Komise (ES) č. 888/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (Text s významem pro EHP)
2009/888/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES, 2005/342/ES, 2005/343/ES, 2005/344/ES, 2005/360/ES, 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2007/506/ES a 2007/742/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2009) 9599) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 887/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení stabilizované formy 25-hydroxycholekalciferolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, jinou drůbež a prasata (Text s významem pro EHP)
2009/887/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o nezařazení bifentrinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9196) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 886/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení přípravku ze Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako doplňkové látky pro koně (držitel povolení Alltech France) (Text s významem pro EHP)
2009/886/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2002/364/ES o společných technických specifikacích pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (oznámeno pod číslem K (2009) 9464) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 885/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005, pokud jde o referenční vzorky, poplatky a laboratoře uvedené v příloze II (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 884/2009 ze dne 23. září 2009 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
2009/884/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem 116 (oznámeno pod číslem K(2009) 9425) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 883/2009 ze dne 21. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
2009/883/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2009 kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2010 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2009) 9131)
Nařízení Komise (ES) č. 882/2009 ze dne 21. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 412/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 881/2009 ze dne 25. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropské Rady ze dne 1. prosince 2009 o výkonu předsednictví Rady
Nařízení Rady (ES) č. 880/2009 ze dne 7. září 2009 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článku XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 879/2009 ze dne 24. září 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Nařízení Komise (ES) č. 878/2009 ze dne 24. září 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru ode dne 1. října 2009
Rozhodnutí Rady (Pro obecné záležitosti) ze dne 1. prosince 2009 , kterým se stanoví seznam jiných složení Rady, než která jsou uvedena v čl. 16 odst. 6 druhém a třetím pododstavci Smlouvy o Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 877/2009 ze dne 24. září 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2009/2010
Nařízení Komise (ES) č. 876/2009 ze dne 24. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 875/2009 ze dne 23. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
2009/875/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008
Nařízení Komise (ES) č. 874/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství
ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se opravuje směrnice 2003/23/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek imazamoxu, oxasulfuronu, ethoxysulfuronu, foramsulfuronu, oxadiargylu a kyazofamidu (oznámeno pod číslem K(2009) 9349) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 873/2009 ze dne 23. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/873/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o tvorbu seznamů týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených pro dovoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 9320) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 872/2009 ze dne 18. září 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2009/872/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se zřizuje Výbor Evropské unie sestávající z odborníků na vzácná onemocnění
Nařízení Komise (ES) č. 871/2009 ze dne 22. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 870/2009 ze dne 21. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Oprava rozhodnutí Komise 2009/870/ES ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly ( Úř. věst. L 315 ze dne 2.12.2009 )
2009/870/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2009) 9199) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 869/2009 ze dne 21. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 838/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2009
2009/869/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se mění přílohy XI, XII, XV a XVI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky a minimální normy bezpečnosti, jež se na tyto laboratoře vztahují (oznámeno pod číslem K(2009) 9094) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 868/2009 ze dne 21. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 02062991 a nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení Komise (ES) č. 867/2009 ze dne 21. září 2009 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1242/2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství
Oprava rozhodnutí Komise 2009/867/ES ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 ( Úř. věst. L 314 ze dne 1.12.2009 )
2009/867/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 9406)
Nařízení Komise (ES) č. 866/2009 ze dne 21. září 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
2009/866/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 (SYN-IR6O4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2009) 9399) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 865/2009 ze dne 21. září 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
2009/865/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky metaflumizon a gama-cyhalothrin (oznámeno pod číslem K(2009) 9366) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 864/2009 ze dne 21. září 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
2009/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz sušeného masa biltong z některých částí Jižní Afriky a Uruguaye (oznámeno pod číslem K(2009) 9362) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 863/2009 ze dne 21. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 862/2009 ze dne 15. září 2009 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1487/2005 na dovoz některých hotových textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
2009/862/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2009) 9326) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 861/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se zakazuje rybolov ostrouna obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
2009/861/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 9282) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 860/2009 ze dne 18. září 2009 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce září 2009 nařízením (ES) č. 1529/2007
2009/860/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o nezařazení triazoxidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9271) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Text s významem pro EHP)
2009/859/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9262) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 858/2009 ze dne 18. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/858/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím 2009/560/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 9193)
Nařízení Komise (ES) č. 857/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 838/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2009
Nařízení Komise (ES) č. 856/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 855/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a b plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2009/855/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2009 o podpisu a uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu a o nahrazení protokolů č. 1 a 2 a příloh k nim a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a státem Izrael na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 854/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 853/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 10. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
2009/853/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2009 , na jehož základě se Francie zmocňuje uzavřít dohodu se Saint Pierrem a Miquelonem, Mayotte, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou, pokud jde o to, aby se s převody finančních prostředků mezi Francií a těmito územími zacházelo jako s převody finančních prostředků v rámci Francie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (oznámeno pod číslem K(2009) 9254)
Nařízení Komise (ES) č. 852/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/852/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2009 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení (oznámeno pod číslem K(2009) 9083) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 851/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 850/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 849/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 848/2009 ze dne 17. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 847/2009 ze dne 15. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 682/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
2009/847/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 9007) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
Nařízení Komise (ES) č. 845/2009 ze dne 15. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 844/2009 ze dne 15. září 2009 , kterým se zakazuje rybolov růžichy šedé ve vodách Společenství a vodách, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 843/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 842/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 7. do 11. září 2009
Nařízení Komise (ES) č. 841/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (ES) č. 840/2009 ze dne 16. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2009/840/SZBP ze dne 17. listopadu 2009 , kterým se provádí společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 839/2009 ze dne 15. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 838/2009 ze dne 15. září 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2009
Nařízení Komise (ES) č. 837/2009 ze dne 15. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 836/2009 ze dne 14. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 835/2009 ze dne 11. září 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 834/2009 ze dne 11. září 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o zprávy o kvalitě (Text s významem pro EHP)
Společná akce Rady 2009/834/SZBP ze dne 10. listopadu 2009 , kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 833/2009 ze dne 11. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 832/2009 ze dne 10. září 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
2009/832/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2009 o postupu týkajícím se odchylek od pravidel původu stanovených v protokolech o původu připojených k dohodám o hospodářském partnerství se státy AKT a o zrušení rozhodnutí 2000/399/ES
Nařízení Komise (ES) č. 831/2009 ze dne 10. září 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
2009/831/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2009 , kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Azory
Nařízení Komise (ES) č. 830/2009 ze dne 9. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí II, IV a V, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
2009/830/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2009 , kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Chile, Kolumbie a Japonska (oznámeno pod číslem K(2009) 8590) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 829/2009 ze dne 9. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí Vb, VI, VII , které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 828/2009 ze dne 10. září 2009 , kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 827/2009 ze dne 10. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/827/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2009 , kterým se povoluje uvedení semen chia ( Salvia hispanica ) na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 7645)
Nařízení Rady (ES) č. 826/2009 ze dne 7. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 825/2009 ze dne 7. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 824/2009 ze dne 9. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 823/2009 ze dne 9. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Oprava nařízení Komise (ES) č. 822/2009, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 239 ze dne 10.9.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 822/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
2009/822/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2009) 7789) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 821/2009 ze dne 9. září 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/821/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2009 , kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (oznámeno pod číslem K(2009) 7030) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 820/2009 ze dne 9. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2009/820/SZBP ze dne 23. října 2009 o uzavření Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými jménem Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 819/2009 ze dne 8. září 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 818/2009 ze dne 7. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti ICES IIIa; a ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
2009/818/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2009) 8454) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 817/2009 ze dne 8. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 816/2009 ze dne 7. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (ES) č. 815/2009 ze dne 7. září 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/815/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2009 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-OO6O3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2009) 8386) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 814/2009 ze dne 7. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/814/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2009 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 (MON-88O17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2009) 8384) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 813/2009 ze dne 4. září 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/813/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2009 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 (MON-89O34-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2009) 8383) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 812/2009 ze dne 3. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblastech IIIa a IV, ve vodách ES oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 811/2009 ze dne 4. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243 ze dne 15.9.2009)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) ( Úř. věst. L 243 ze dne 15.9.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
2009/810/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2008 , kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (oznámeno pod číslem K (2008) 5123) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 809/2009 ze dne 3. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní v divizi 3L oblasti NAFO plavidly plujícími pod vlajkami všech členských států s výjimkou Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska
Nařízení Komise (ES) č. 808/2009 ze dne 3. září 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 9. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
Nařízení Komise (ES) č. 807/2009 ze dne 3. září 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 11. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 806/2009 ze dne 3. září 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 805/2009 ze dne 3. září 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 804/2009 ze dne 3. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 803/2009 ze dne 27. srpna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a potrubních tvarovek odesílaných z Tchaj-wanu, ať už jsou prohlášené za pocházející z Tchaj-wanu, či nikoliv, a o zrušení osvobození uděleného společnostem Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.
Nařízení Komise (ES) č. 802/2009 ze dne 2. září 2009 , kterým se stanoví, že již nejsou dosaženy určité meze týkající se vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 801/2009 ze dne 2. září 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 800/2009 ze dne 2. září 2009 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosince 2009 do 28. února 2010
2009/800/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8347) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 799/2009 ze dne 2. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/799/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2009) 8243) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 798/2009 ze dne 1. září 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 797/2009 ze dne 1. září 2009 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 796/2009 ze dne 1. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 795/2009 ze dne 31. srpna 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. září 2009
Nařízení Komise (ES) č. 794/2009 ze dne 31. srpna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 793/2009 ze dne 31. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři
Nařízení Komise (ES) č. 791/2009 ze dne 31. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 789/2009 ze dne 28. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o ochranu před napadením vektory a minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 788/2009 ze dne 28. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Společný postoj Rady 2009/788/SZBP ze dne 27. října 2009 o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Nařízení Komise (ES) č. 787/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
Společný postoj Rady 2009/787/SZBP ze dne 27. října 2009 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 786/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
2009/786/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2009 , kterým se Spojené království osvobozuje od určitých povinností uplatňovat směrnici Rady 66/402/EHS, pokud jde o Avena strigosa Schreb. (oznámeno pod číslem K(2009) 8038) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 785/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 8. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
Nařízení Komise (ES) č. 784/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 10. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 783/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 782/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/782/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2009) 8033)
Nařízení Komise (ES) č. 781/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 868/2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků
2009/781/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2009/379/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 vyčleněny Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou vyčleněny pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
Nařízení Komise (ES) č. 780/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se provádí čl. 28a odst. 2 třetí pododstavec a čl. 96 odst. 2 třetí pododstavec pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství
2009/780/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví čisté částky vyplývající z uplatnění dobrovolného odlišení v Portugalsku pro kalendářní roky 2010, 2011 a 2012 (oznámeno pod číslem K(2009) 8031)
Nařízení Komise (ES) č. 779/2009 ze dne 27. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/779/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2009 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o položku pro Dánsko v seznamu laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2009) 7951) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 778/2009 ze dne 26. srpna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 17. do 21. srpna 2009
2009/778/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2009 o rozšíření použití řasového oleje z mikrořas Schizochytrium sp . jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 7933)
Nařízení Komise (ES) č. 777/2009 ze dne 26. srpna 2009 o změně nařízení (ES) č. 575/2009, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (ES) č. 776/2009 ze dne 26. srpna 2009 o změně nařízení (ES) č. 924/2008, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 775/2009 ze dne 26. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 774/2009 ze dne 25. srpna 2009 , kterým se po sto dvanácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2009/774/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 7929) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 773/2009 ze dne 20. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VI, ve vodách ES oblasti Vb, jakož i ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 772/2009 ze dne 25. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
Nařízení Komise (ES) č. 771/2009 ze dne 25. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o některé obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 770/2009 ze dne 25. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2009 , kterým se stanoví standardní formáty zpráv pro účely předkládání výsledků monitorování záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, do životního prostředí pro účely uvádění na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 7680) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 769/2009 ze dne 24. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 768/2009 ze dne 17. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1890/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících mimo jiné z Vietnamu
2009/768/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 6. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2009/22)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Komise 2009/767/ES ze dne 16. října 2009 , kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu ( Úř. věst. L 274 ze dne 20.10.2009 )
Oprava rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 , kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím jednotných kontaktních míst podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu ( Úř. věst. L 274 ze dne 20.10.2009 )
2009/767/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 , kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím jednotných kontaktních míst podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K (2009) 7806) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 766/2009 ze dne 20. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
2009/766/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 7801) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 765/2009 ze dne 20. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 764/2009 ze dne 20. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IV, vodách ES oblasti IIa a v části oblasti IIIa, která nespadá pod Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 763/2009 ze dne 21. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/763/ES: Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 1/2009 ze dne 16. června 2009 , kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici
Nařízení Komise (ES) č. 762/2009 ze dne 20. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 761/2009 ze dne 23. července 2009, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Text s významem pro EHP)
2009/761/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Skotska za úředně prosté tuberkulózy skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 7790) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 760/2009 ze dne 19. srpna 2009 o změně nařízení (ES) č. 1741/2006, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem
Nařízení Komise (ES) č. 759/2009 ze dne 19. srpna 2009 , kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz (Text s významem pro EHP )
2009/759/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/155/ES, pokud jde o jeho dobu použitelnosti a o některé týmy pro odběr embryí a týmy pro produkci embryí v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2009) 7730) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 758/2009 ze dne 19. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 757/2009 ze dne 18. srpna 2009 o změně nařízení (ES) č. 1189/2008, kterým se pro rok 2009 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Kosova a Černé Hory
Nařízení Komise (ES) č. 756/2009 ze dne 17. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 755/2009 ze dne 18. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 754/2009 ze dne 27. července 2009 , kterým se některé skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 1342/2008
Nařízení Rady (ES) č. 753/2009 ze dne 27. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2009, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
Nařízení Komise (ES) č. 752/2009 ze dne 17. srpna 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Batata doce de Aljezur (CHZO))
2009/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2009 , kterým se povoluje uvedení extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 7647)
Nařízení Komise (ES) č. 751/2009 ze dne 17. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 745/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 750/2009 ze dne 17. srpna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/750/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (oznámeno pod číslem K (2009) 7547) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 749/2009 ze dne 17. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ze dne 5. srpna 2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 747/2009 ze dne 14. srpna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 746/2009 ze dne 14. srpna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 745/2009 ze dne 14. srpna 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 744/2009 ze dne 13. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí IIa a IV; ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti VI plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 743/2009 ze dne 14. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 742/2009 ze dne 13. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1296/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 741/2009 ze dne 13. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 740/2009 ze dne 12. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 739/2009 ze dne 12. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/739/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. října 2009 o praktických opatřeních pro výměnu informací elektronickými prostředky mezi členskými státy podle kapitoly VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K(2009) 7493) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 738/2009 ze dne 11. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
2009/738/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2009 , kterým se zrušuje směrnice 2009/124/ES, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (oznámeno pod číslem K(2009) 7705) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 737/2009 ze dne 11. srpna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 3. do 7. srpna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 736/2009 ze dne 11. srpna 2009 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních čtyř dnů měsíce srpna 2009 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
2009/736/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2009 , kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících mimo jiné z Brazílie
Nařízení Komise (ES) č. 735/2009 ze dne 11. srpna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Oprava nařízení Komise (ES) č. 734/2009 ze dne 11. srpna 2009 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky a Malajsie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky a Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu ( Úř. věst. L 208 ze dne 12.8.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 734/2009 ze dne 11. srpna 2009 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky a Malajsie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky a Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (ES) č. 733/2009 ze dne 11. srpna 2009 , kterým se přijímají mimořádná opatření na trhu s mlékem a mléčnými výrobky zahájením nákupu másla a sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v období od 1. září 2009 do 30. listopadu 2009
Nařízení Komise (ES) č. 732/2009 ze dne 10. srpna 2009 , kterým se po sto jedenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 731/2009 ze dne 11. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 730/2009 ze dne 10. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizích 22–24 v Baltském moři; ve vodách ES plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 729/2009 ze dne 10. srpna 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ciauscolo (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 728/2009 ze dne 10. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 696/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 727/2009 ze dne 10. srpna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 726/2009 ze dne 10. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 725/2009 ze dne 7. srpna 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pan de Cruz de Ciudad Real (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 724/2009 ze dne 7. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)
Nařízení Komise (ES) č. 722/2009 ze dne 6. srpna 2009 o nabídkách sdělených pro dovoz kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009
Nařízení Komise (ES) č. 721/2009 ze dne 6. srpna 2009 o nabídkách sdělených pro dovoz kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009
Nařízení Komise (ES) č. 720/2009 ze dne 6. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o referenční ceny, výpočet finančních nákladů a fyzickou inspekci u rýže
Nařízení Komise (ES) č. 719/2009 ze dne 6. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o seznam třetích zemí a území, z nichž smějí být do Společenství dováženi někteří korýši a okrasní vodní živočichové (Text s významem pro EHP)
2009/719/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2009 , kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem K (2009) 6979) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 718/2009 ze dne 4. srpna 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2009/718/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. září 2009 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 717/2009 ze dne 4. srpna 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Společný postoj Rady 2009/717/SZBP ze dne 24. září 2009 , kterým se prodlužuje společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 716/2009 ze dne 6. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 716/2009/ES ze dne 16. září 2009 , kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditu
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 ( Úř. věst. L 211 ze dne 14.8.2009 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 ( Úř. věst. L 211 ze dne 14.8.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, ze dne 13. července 2009 , kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 712/2009 ze dne 5. srpna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/712/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2009 , kterým se provádí směrnice Rady 2008/73/ES, pokud jde informační stránky na internetu obsahující seznamy zařízení a laboratoří schválených členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství ve veterinární a zootechnické oblasti (oznámeno pod číslem K(2009) 6950) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 711/2009 ze dne 4. srpna 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí VIII a IX, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o stanovení prováděcích pravidel ohledně ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury a produkce mořských řas
2009/710/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. září 2009 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Národní banky Slovenska
Nařízení Komise (ES) č. 709/2009 ze dne 5. srpna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 43/2009, pokud jde o omezení odlovu tresky Esmarkovy v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
Nařízení Komise (ES) č. 708/2009 ze dne 5. srpna 2009 , kterým se stanoví pro účetní rok 2008 odchylka od nařízení (EHS) č. 1915/83, pokud se jedná o lhůtu pro předávání zemědělských podnikových výkazů kontaktním orgánem v Itálii
2009/708/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2009 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/424/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
Nařízení Komise (ES) č. 707/2009 ze dne 5. srpna 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje
Nařízení Komise (ES) č. 706/2009 ze dne 5. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 705/2009 ze dne 4. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 696/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2009
2009/705/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2009 , kterým se zřizuje Evropská poradní skupina spotřebitelů
Nařízení Komise (ES) č. 704/2009 ze dne 4. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 703/2009 ze dne 27. července 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu válcovaného drátu pocházejícího z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu válcovaného drátu pocházejícího z Moldavské republiky a Turecka
2009/703/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2009 o státní podpoře C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) poskytnuté Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska – Státní záruka pro Penzijní fond BT (oznámeno pod číslem K(2009) 685) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 702/2009 ze dne 3. srpna 2009 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 701/2009 ze dne 3. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1182/2008, kterým se na rok 2009 stanoví výše podpory stanovené předem soukromého skladování másla
Nařízení Komise (ES) č. 700/2009 ze dne 3. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/700/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2009 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení bixafenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 6771) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 699/2009 ze dne 31. července 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí IIa a IV; ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2009/699/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 2009 o odchylce od pravidel původu stanovených v rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o cukr z Nizozemských Antil (oznámeno pod číslem K(2009) 6739)
Nařízení Komise (ES) č. 698/2009 ze dne 31. července 2009 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Komise (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích, pokud jde o informační a propagační programy pro mléko a mléčné výrobky zaměřené na vnitřní trh
Nařízení Komise (ES) č. 697/2009 ze dne 31. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství, pokud jde o rozhodné skutečnosti v projektu Ovoce do škol , a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 696/2009 ze dne 31. července 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 695/2009 ze dne 31. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 694/2009 ze dne 30. července 2009 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do  30. června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 748/2008 pro zmrazená hovězí okruží a bránice
Nařízení Komise (ES) č. 693/2009 ze dne 27. července 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti VI, vodách ES oblasti Vb, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 692/2009 ze dne 30. července 2009 , kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1001/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Malajsie, zrušuje se clo z dovozu jednoho vývozce z této země a zavádí se celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (ES) č. 691/2009 ze dne 30. července 2009 , kterým se stanoví zálohy, které se mají vyplatit od 16. října 2009 v rámci prémie pro mléčné výrobky a dodatečných plateb, platby na plochu pro plodiny na orné půdě, přímých plateb na základě opatření stanovených v programech POSEI a v programech pro ostrovy v Egejském moři, režimu jednotné platby, zvláštní platby pro rýži, prémie na bílkovinné plodiny, prémií v odvětví skopového a kozího masa, plateb na hovězí a telecí maso a režimu jednotné platby na plochu
Nařízení Komise (ES) č. 690/2009 ze dne 30. července 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 689/2009 ze dne 29 července 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 688/2009 ze dne 30. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 687/2009 ze dne 29. července 2009 o zrušení nařízení (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 686/2009 ze dne 29. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 685/2009 ze dne 28. července 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. září 2009 , kterým se opravuje směrnice 2002/48/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek iprovalikarb, prosulfuron a sulfosulfuron (oznámeno pod číslem K(2009) 6612) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Nařízení Komise (ES) č. 683/2009 ze dne 28. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 682/2009 ze dne 27. července 2009 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 681/2009 ze dne 27. července 2009 , kterým se ukončuje přezkum, pro nového vývozce , nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Malajsie, opětovně ukládá clo z dovozu jednoho vývozce z této země a ukončuje celní evidence tohoto dovozu
Oprava nařízení Rady (ES) č. 680/2009 ze dne 27. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 197 ze dne 29.7.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 680/2009 ze dne 27. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (ES) č. 679/2009 ze dne 7. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1386/2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Nařízení Komise (ES) č. 678/2009 ze dne 27. července 2009 , kterým se po sto desáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 677/2009 ze dne 27. července 2009 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 676/2009 ze dne 27. července 2009 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 675/2009 ze dne 27. července 2009 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 674/2009 ze dne 22. července 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 673/2009 ze dne 27. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 672/2009 ze dne 24. července 2009 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2009 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 671/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2010 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 670/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o veřejnou intervenci prostřednictvím nabídkového řízení pro nákup pšenice tvrdé nebo neloupané rýže, a kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2008 a (ES) č. 687/2008
Oprava nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES ( Úř. věst. L 194 ze dne 25.7.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 668/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, pokud jde o hodnocení a certifikaci údajů o jakosti a neklinických údajů týkajících se léčivých přípravků pro moderní terapii vyvíjených mikropodniky a malými a středními podniky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 667/2009 ze dne 22. července 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola Romana (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 666/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 665/2009 ze dne 24. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 664/2009 ze dne 7. července 2009 , kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o příslušnosti, uznávání a výkonu rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, věcech rodičovské zodpovědnosti a věcech vyživovacích povinností a o právu rozhodném ve věcech vyživovacích povinností ( Úř. věst. L 200 ze dne 31.7.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 664/2009 ze dne 7. července 2009 , kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o příslušnosti, uznávání a výkonu rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, věcech rodičovské zodpovědnosti a věcech vyživovacích povinností a o právu rozhodném ve věcech vyživovacích povinností
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ze dne 13. července 2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 662/2009 ze dne 13. července 2009 , kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi ve zvláště vymezených věcech v oblasti práva rozhodného ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích ( Úř. věst. L 200 ze dne 31.7.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 662/2009 ze dne 13. července 2009 , kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi ve zvláště vymezených věcech v oblasti práva rozhodného ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti ( Úř. věst. L 200 ze dne 31.7.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 660/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí VI a VII, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 659/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 7. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
Nařízení Komise (ES) č. 658/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 9. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 657/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 656/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 655/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 654/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 653/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 652/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
Nařízení Komise (ES) č. 651/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 650/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Oprava nařízení Komise (ES) č. 649/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se přizpůsobují některé kvóty pro ryby na rok 2009 v souvislosti s meziročním řízením rybolovných kvót ( Úř. věst. L 192 ze dne 24.7.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 649/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se přizpůsobují některé kvóty pro ryby na rok 2009 v souvislosti s meziročním řízením rybolovných kvót
Nařízení Komise (ES) č. 648/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 647/2009 ze dne 23. července 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Brněnské pivo nebo Starobrněnské pivo (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 646/2009 ze dne 23. července 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2010, které se týkají sdílení zdrojů v rámci domácností
Nařízení Komise (ES) č. 645/2009 ze dne 23. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 644/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 623/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. července 2009
Oprava nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost ( Úř. věst. L 191 ze dne 23.7.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů ( Úř. věst. L 191 ze dne 23.7.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 639/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o zvláštní podporu
Nařízení Komise (ES) č. 638/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1145/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny (Úř. věst. L 191, 23.7.2009)
Nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 636/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 15 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 635/2009 ze dne 14. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 634/2009 ze dne 22. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 633/2009/ES ze dne 13. července 2009 o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 632/2009 ze dne 20. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 631/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, mění směrnice 2007/46/ES a zrušují směrnice 2003/102/ES a 2005/66/ES ( Úř. věst. L 195 ze dne 25.7.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 631/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, mění směrnice 2007/46/ES a zrušují směrnice 2003/102/ES a 2005/66/ES
Nařízení Komise (ES) č. 630/2009 ze dne 17. července 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 629/2009 ze dne 17. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 628/2009 ze dne 16. července 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce července 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 627/2009 ze dne 16. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 626/2009 ze dne 13. července 2009 , kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingového cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie zahájený podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 624/2009 ze dne 15. července 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X; ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2009/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Brazílie a Mauricia v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 6385) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 623/2009 ze dne 15. července 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. července 2009
Nařízení Komise (ES) č. 622/2009 ze dne 15. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 621/2009 ze dne 14. července 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; ve vodách ES oblasti Vb; v mezinárodních vodách oblastí IIa, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2009/621/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Severního Irska do seznamu oblastí, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2009) 6394) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 620/2009 ze dne 13. července 2009 o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso
2009/620/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o zahrnutí regionu Abruzzo do seznamu italských regionů prostých vezikulární choroby prasat (oznámeno pod číslem K(2009) 6388) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 619/2009 ze dne 13. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 618/2009 ze dne 14. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
2009/617/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2009 o nezařazení parafinového oleje CAS 64742-54-7 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 6305) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 616/2009 ze dne 13. července 2009 , kterým se provádí směrnice Rady 2005/94/ES, pokud jde o schválení úseků chovu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí s ohledem na influenzu ptáků a doplňující preventivní opatření pro biologickou bezpečnost v takových úsecích (Text s významem pro EHP)
2009/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2009 o nezařazení ropného oleje CAS 92062-35-6 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 6303) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 615/2009 ze dne 13. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Společný postoj Rady 2009/615/SZBP ze dne 13. srpna 2009 , kterým se mění společný postoj 2006/318/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Rady (ES) č. 614/2009 ze dne 7. července 2009 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (kodifikované znění)
2009/614/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2009) 5453)
Nařízení Rady (ES) č. 613/2009 ze dne 6. července 2009 , kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2008 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
Nařízení komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (přepracované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 611/2009 ze dne 10. července 2009 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1276/2008 o sledování vývozů zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky, prováděném prostřednictvím fyzických kontrol
Oprava nařízení Komise (ES) č. 610/2009 ze dne 10. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile ( Úř. věst. L 180 ze dne 11.7.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 610/2009 ze dne 10. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 609/2009 ze dne 8. července 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 608/2009 ze dne 10. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů ( Úř. věst. L 193 ze dne 24.7.2009 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů ( Úř. věst. L 193 ze dne 24.7.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
2009/607/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým krytinám (oznámeno pod číslem K(2009) 5613) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí ( Úř. věst. L 193 ze dne 24.7.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
Nařízení Komise (ES) č. 605/2009 ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 604/2009 ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 603/2009 ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 6. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
2009/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2009 , kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 6054) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 602/2009 ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 8. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 601/2009 ze dne 9. července 2009 , kterým se po sto deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2009/601/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2009 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o položky pro Německo v seznamu laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2009) 6105) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 600/2009 ze dne 9. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/600/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé členské státy a jejich oblasti jsou úředně prosté brucelózy skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 6086) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 599/2009 ze dne 7. července 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Rozhodnutí Rady 2009/599/SZBP ze dne 4. srpna 2009 , kterým se provádí společný postoj 2006/795/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Rady (ES) č. 598/2009 ze dne 7. července 2009 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
2009/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím (oznámeno pod číslem K(2009) 4597) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 188, 18.7.2009)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 188, 18.7.2009)
Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (kodifikované znění)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá ( Úř. věst. L 188 ze dne 18.7.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES ( Úř. věst. L 188 ze dne 18.7.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 594/2009 ze dne 8. července 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 593/2009 ze dne 8. července 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 43/2009, pokud jde o seznam plavidel provádějících nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v Severním Atlantiku
2009/593/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije
Nařízení Komise (ES) č. 592/2009 ze dne 8. července 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/592/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2009/290/ES ze dne 20. ledna 2009 , kterým se Lotyšsku poskytuje střednědobá finanční pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 591/2009 ze dne 8. července 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 26. června do 3. července 2009 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
2009/591/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. července 2009 o existenci nadměrného schodku v Lotyšsku
Nařízení Komise (ES) č. 590/2009 ze dne 8. července 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 26. června do 3. července 2009 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty Společenství otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Nařízení Komise (ES) č. 589/2009 ze dne 8. července 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 29. června do 3. července 2009
Nařízení Komise (ES) č. 588/2009 ze dne 8. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 587/2009 ze dne 7. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 586/2009 ze dne 6. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005, pokud jde o dobu platnosti určitých osvědčení o náhradě
Nařízení Komise (ES) č. 585/2009 ze dne 6. července 2009 , kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o osvědčení o náhradě pro poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 584/2009 ze dne 6. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/584/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2009 , kterým se zakládá řídící skupina na vysoké úrovni pro SafeSeaNet (oznámeno pod číslem K(2009) 5924) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 583/2009 ze dne 3. července 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceto Balsamico di Modena (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 582/2009 ze dne 3. července 2009 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o diklofenak (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 581/2009 ze dne 3. července 2009 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o gamithromycin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 580/2009 ze dne 3. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 579/2009 ze dne 2. července 2009 , kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na období od 1. října 2008 do 30. září 2009
2009/579/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2009 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselinu askorbovou, benalaxyl-M, mandipropamid, novaluron, proquinazid, spirodiklofen a spiromesifen (oznámeno pod číslem K(2009) 5582) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 578/2009 ze dne 2. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/578/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty (oznámeno pod číslem K(2009) 5619) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 577/2009 ze dne 1. července 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 22. do 26. června 2009
Nařízení Komise (ES) č. 576/2009 ze dne 1. července 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 570/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2009
Nařízení Komise (ES) č. 575/2009 ze dne 1. července 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (ES) č. 574/2009 ze dne 30. června 2009 , kterým se po sto osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 573/2009 ze dne 29. června 2009 , kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce , nařízení Rady (ES) č. 1338/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozu jednoho vyvážejícího výrobce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Společný postoj Rady 2009/573/SZBP ze dne 27. července 2009 , kterým se mění společný postoj 2006/795/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 572/2009 ze dne 1. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Společná akce Rady 2009/572/SZBP ze dne 27. července 2009 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Nařízení Komise (ES) č. 571/2009 ze dne 30. června 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o stanovení režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu
Nařízení Komise (ES) č. 570/2009 ze dne 30. června 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2009
Nařízení Komise (ES) č. 569/2009 ze dne 30. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství hedvábnému papíru (oznámeno pod číslem K(2009) 4596) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci
Nařízení Komise (ES) č. 567/2009 ze dne 29. června 2009 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Pierekaczewnik (ZTS))
2009/567/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům (oznámeno pod číslem K(2009) 4595) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 566/2009 ze dne 29. června 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melton Mowbray Pork Pie (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 565/2009 ze dne 29. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 564/2009 ze dne 25. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Oprava rozhodnutí Komise 2009/564/ES ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech ( Úř. věst. L 196 ze dne 28.7.2009 )
2009/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech (oznámeno pod číslem K(2009) 5618) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Rady (ES) č. 563/2009 ze dne 25. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
2009/563/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi (oznámeno pod číslem K(2009) 5612) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 562/2009 ze dne 26. června 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/562/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009 o nezařazení metamu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 561/2009 ze dne 26. června 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Queso Manchego (CHOP)]
2009/561/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2009) 5607) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace ( Úř. věst. L 166 ze dne 27.6.2009 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace ( Úř. věst. L 166 ze dne 27.6.2009 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně.eu a zásady, jimiž se řídí registrace ( Úř. věst. L 166 ze dne 27.6.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Text s významem pro EHP)
2009/560/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2009 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o finanční příspěvek Společenství poskytovaný určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2009) 5475)
Nařízení Komise (ES) č. 559/2009 ze dne 26. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 558/2009 ze dne 25. června 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 557/2009 ze dne 25. června 2009 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 412/2008 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování
Nařízení Komise (ES) č. 556/2009 ze dne 25. června 2009 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso
Nařízení Komise (ES) č. 555/2009 ze dne 25. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 554/2009 ze dne 25. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/2001, pokud jde o celní kvóty pro některá vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
Nařízení Komise (ES) č. 553/2009 ze dne 25. června 2009 o zahájení zvláštního nabídkového řízení na další prodej kukuřice ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08 ze zásob maďarské intervenční agentury na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 551/2009 ze dne 25. června 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh V a VI uvedeného nařízení (výjimka pro povrchově aktivní látky) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 550/2009 ze dne 25. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 549/2009 ze dne 24. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
Nařízení Komise (ES) č. 548/2009 ze dne 24. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 760/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů
2009/548/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2009 , kterým se stanoví vzor pro národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (oznámeno pod číslem K (2009) 5174) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 547/2009 ze dne 24. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/547/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2000/57/ES o systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem K (2009) 5515) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 545/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
2009/545/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2009 , kterým se stanoví roční rozdělení částky podle jednotlivých členských států uvedené v čl. 69 odst. 2a nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 týkajícího se podpory pro rozvoj venkova a kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/636/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 5307)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (Text s významem pro EHP )
2009/544/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2008) 4453) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Text s významem pro EHP )
2009/543/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2008) 4452) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 542/2009 ze dne 23. června 2009 , kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 541/2009 ze dne 23. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 540/2009 ze dne 22. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1450/2004 týkající se tvorby a rozvoje statistiky Společenství v oblasti inovací (Text s významem pro EHP )
2009/540/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, pokud jde o definice případů pro hlášení chřipky A (H1N1) do sítě Společenství (oznámeno pod číslem K (2009) 5465) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 539/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso a nařízení (ES) č. 748/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 02062991
2009/539/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES o přenosných nemocích, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem K (2009) 5457) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 538/2009 ze dne 22. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/538/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2009) 5373)
Nařízení Komise (ES) č. 537/2009 ze dne 19. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 536/2009 ze dne 19. června 2009 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v června 2009 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 535/2009 ze dne 19. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 534/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2009/534/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/457/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2007/435/ES o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků , pokud jde o řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2009) 5257)
Nařízení Komise (ES) č. 533/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 532/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Turecka
Nařízení Komise (ES) č. 531/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
Nařízení Komise (ES) č. 530/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
2009/530/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 5335) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 529/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 528/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 527/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 5. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
Nařízení Komise (ES) č. 526/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 7. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 525/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 524/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 523/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 522/2009 ze dne 18. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 521/2009 ze dne 17. června 2009 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 520/2009 ze dne 17. června 2009 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska
2009/520/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 2009 , kterým se mění čl. 23 odst. 4 přílohy I nařízení Rady (ES) č. 71/2008, kterým se zřizuje společný podnik Čisté nebe (oznámeno pod číslem K(2009) 5134)
Nařízení Komise (ES) č. 519/2009 ze dne 17. června 2009 , kterým se stanoví, že již nejsou dosaženy určité meze týkající se vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 518/2009 ze dne 17. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 503/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. června 2009
Nařízení Komise (ES) č. 517/2009 ze dne 17. června 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 43/2009, pokud jde o omezení odlovu smáčkovitých v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
Nařízení Komise (ES) č. 516/2009 ze dne 17. června 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Pagnotta del Dittaino (CHOP)]
Nařízení Komise (ES) č. 515/2009 ze dne 17. června 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pera dell’Emilia Romagna (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 514/2009 ze dne 17. června 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 513/2009 ze dne 17. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 512/2009 ze dne 16. června 2009 , kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce , nařízení Rady (ES) č. 1905/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozu jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (ES) č. 511/2009 ze dne 16. června 2009 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 793/2006, pokud jde o použití článku 27 uvedeného nařízení ve francouzských zámořských departementech Guadeloupe a Martinique v roce 2009
Nařízení Komise (ES) č. 510/2009 ze dne 16. června 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sabina (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 509/2009 ze dne 16. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 508/2009 ze dne 15 června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 507/2009 ze dne 15. června 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Abbacchio Romano (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 506/2009 ze dne 15. června 2009 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Olej rydzowy (ZTS))
Nařízení Komise (ES) č. 505/2009 ze dne 15. června 2009 , kterým se pro dodací období 2008/2009 a dodací období začínající dnem 1. července 2009 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
2009/505/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/788/ES, kterým se stanoví čisté částky vyplývající z uplatňování dobrovolného odlišení v Portugalsku pro kalendářní roky 2009–2012 (oznámeno pod číslem K(2009) 5095)
Nařízení Komise (ES) č. 504/2009 ze dne 15. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 546/2003 o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 503/2009 ze dne 15. června 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. června 2009
Nařízení Komise (ES) č. 502/2009 ze dne 15. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 501/2009 ze dne 15. června 2009 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/62/ES ( Úř. věst. L 151 ze dne 16.6.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 501/2009 ze dne 15. června 2009 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/62/ES
Nařízení Rady (ES) č. 500/2009 ze dne 11. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 499/2009 ze dne 11. června 2009 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku zasílaného z Thajska bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Thajska či nikoli
Nařízení Komise (ES) č. 498/2009 ze dne 12. června 2009 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
Nařízení Komise (ES) č. 497/2009 ze dne 12. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/497/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2009 ze dne 29. května 2009 o změně přílohy II dohody o partnerství
Nařízení Komise (ES) č. 496/2009 ze dne 11. června 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
2009/496/ES,Euratom: Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 495/2009 ze dne 3. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 3 (Text s významem pro EHP )
2009/495/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 4994) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 494/2009 ze dne 3. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 27 (Text s významem pro EHP )
2009/494/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2009 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1 v Chorvatsku a ve Švýcarsku (oznámeno pod číslem K(2009) 4977) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 493/2009 ze dne 11. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 492/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se zrušuje 14 obsoletních nařízení v oblasti společné rybářské politiky
Oprava nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“ ) ( Úř. věst. L 154 ze dne 17.6.2009 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“ ) ( Úř. věst. L 154 ze dne 17.6.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )
2009/491/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2009 o kritériích pro rozhodování o tom, kdy lze činnost subjektu jednajícího jménem státu vlajky považovat za nepřijatelné ohrožení bezpečnosti a životního prostředí (oznámeno pod číslem K(2009) 4398) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 490/2009 ze dne 10. června 2009 , kterým se po sto sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 489/2009 ze dne 10. června 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 1. do 5. června 2009
Nařízení Komise (ES) č. 488/2009 ze dne 10. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 487/2009 ze dne 25. května 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 486/2009 ze dne 9. června 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 485/2009 ze dne 9. června 2009 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu tiludronovou a fumaran železnatý (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 484/2009 ze dne 9. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
Nařízení Komise (ES) č. 483/2009 ze dne 9. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 482/2009 ze dne 8. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (ES) č. 481/2009 ze dne 9. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění)
Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 478/2009 ze dne 8. června 2009 , kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o monepantel (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 477/2009 ze dne 5. června 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2009/477/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2009 o zveřejnění konsolidované Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), podepsané dne 14. listopadu 1975 , v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 476/2009 ze dne 5. června 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 475/2009 ze dne 5. června 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Společná akce Rady 2009/475/SZBP ze dne 11. června 2009 o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
Nařízení Komise (ES) č. 474/2009 ze dne 8. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 473/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
Nařízení Rady (ES) č. 472/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP )
2009/470/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (kodifikované znění)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 468/2009 ze dne 5. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava společného postoje Rady 2009/468/SZBP ze dne 15. června 2009 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2009/67/SZBP ( Úř. věst. L 151 ze dne 16.6.2009 )
Společný postoj Rady 2009/468/SZBP ze dne 15. června 2009 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2009/67/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 467/2009 ze dne 4. června 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 466/2009 ze dne 4. června 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 4. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
Nařízení Komise (ES) č. 465/2009 ze dne 4. června 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 6. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 464/2009 ze dne 4. června 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/464/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2009 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání s ohledem na možné zařazení fluopyramu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 4437) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 463/2009 ze dne 4. června 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 462/2009 ze dne 4. června 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/462/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2009 odchylující se od bodu 1 písm. d) přílohy rozhodnutí 2006/133/ES ve znění rozhodnutí 2009/420/ES, pokud jde o datum použití v souvislosti s náchylným dřevem pocházejícím z jiných než vymezených oblastí (oznámeno pod číslem K(2009) 4515)
Nařízení Komise (ES) č. 461/2009 ze dne 4. června 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 460/2009 ze dne 4. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 16 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
2009/460/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody posuzování stupně dosažení bezpečnostních cílů podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 4246) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 459/2009 ze dne 29. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
2009/459/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2009 , kterým se Rumunsku poskytuje střednědobá finanční pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 458/2009 ze dne 4. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/458/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2009 , kterým se Rumunsku poskytuje vzájemná pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 457/2009 ze dne 3. června 2009 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. záři do 30. listopadu 2009
Nařízení Komise (ES) č. 456/2009 ze dne 3. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 455/2009/ES ze dne 6. května 2009 , kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání dichlormethanu (Text s významem pro EHP )
2009/455/ES: Rozhodnutí č. 2/2008 ze dne 16. května 2008 výboru aktualizující právní odkazy v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody
Nařízení Komise (ES) č. 454/2009 ze dne 2. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/454/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/938/ES o seznamu zvýhodněných zemí, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (oznámeno pod číslem K(2009) 4383)
Nařízení Komise (ES) č. 453/2009 ze dne 29. května 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. června 2009
Nařízení Komise (ES) č. 452/2009 ze dne 29. května 2009 o zrušení nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 451/2009 ze dne 29. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
2009/450/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2009 o podrobném výkladu činností v oblasti letectví uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 4293) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 449/2009 ze dne 29. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 448/2009 ze dne 28. května 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
2009/448/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora De Nederlandsche Bank
Nařízení Komise (ES) č. 447/2009 ze dne 27. května 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2009/447/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2009 , kterým se zrušuje směrnice 83/515/EHS a 11 zastaralých rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 446/2009 ze dne 14. května 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 445/2009 ze dne 28. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Společná akce Rady 2009/445/SZBP ze dne 9. června 2009 , kterou se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy ( Úř. věst. L 142 ze dne 6.6.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy
2009/444/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2009 , kterým se členským státům přidělují pro období 2009 až 2012 částky vyplývající z modulace podle článků 7 a 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2006 (oznámeno pod číslem K(2009) 4375)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel ( Úř. věst. L 140 ze dne 5.6.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
2009/443/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2009 , kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova, kadmia a rtuti (oznámeno pod číslem K(2009) 4187) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa ( Úř. věst. L 129 ze dne 28.5.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa
Oprava rozhodnutí Komise 2009/442/ES ze dne 5. června 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv ( Úř. věst. L 148 ze dne 11.6.2009 )
2009/442/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (oznámeno pod číslem K (2009) 4199) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 441/2009 ze dne 27. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 440/2009 ze dne 27. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 439/2009 ze dne 23. března 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti rybolovu a zachování živých mořských zdrojů v Baltském moři
2009/439/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/250/ES, kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Oprava nařízení Komise (ES) č. 438/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen ( Úř. věst. L 128 ze dne 27.5.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 438/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen
2009/438/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2009 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení silice pomerančové do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 4232) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 437/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozní celní kvóty Společenství pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm
2009/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/268/ES o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2009) 4228) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína ( Úř. věst. L 128 ze dne 27.5.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína
2009/436/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2009 , kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti
Nařízení Komise (ES) č. 435/2009 ze dne 26. května 2009 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o některé kódy kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 434/2009 ze dne 26. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
2009/434/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 , její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle
Nařízení Komise (ES) č. 433/2009 ze dne 26. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2009/433/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2009 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny
Nařízení Komise (ES) č. 432/2009 ze dne 26. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 431/2009 ze dne 18. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států
Nařízení Komise (ES) č. 430/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Kölsch (CHZO)]
Nařízení Komise (ES) č. 429/2009 ze dne 25. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění) ( Úř. věst. L 134 ze dne 29.5.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
2009/428/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2009 , kterým se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimku pro používání olova jako příměsi ve Faradayově rotátoru na bázi železitého granátu (vzácné zeminy – RIG) používaném v komunikačních systémech s optickými vlákny (oznámeno pod číslem K(2009) 4165) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 427/2009 ze dne 20. května 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2009/427/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2009 , kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce
Nařízení Komise (ES) č. 426/2009 ze dne 20. května 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Nařízení Komise (ES) č. 425/2009 ze dne 20. května 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 5. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
2009/425/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2009 , kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání organických sloučenin cínu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku (oznámeno pod číslem K(2009) 4084) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 424/2009 ze dne 20. května 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2009/424/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2009 , kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání olejů do lamp a tekutých podpalovačů grilu (oznámeno pod číslem K(2009) 4020) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 423/2009 ze dne 20. května 2009 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí května 2009 nařízením (ES) č. 1529/2007
2009/423/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2009) 3965) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 422/2009 ze dne 20. května 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
2009/422/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování proti němu u divokých prasat v některých oblastech Německa (oznámeno pod číslem K(2009) 3953)
Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
Nařízení Komise (ES) č. 421/2009 ze dne 20. května 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/421/ES: Rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 3/2008 ze dne 15. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2001, jež bylo pozměněno rozhodnutím č. 4/2004
Nařízení Komise (ES) č. 420/2009 ze dne 20. května 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/420/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2009) 3868)
Nařízení Komise (ES) č. 419/2009 ze dne 20. května 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kiwi de l'Adour (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 418/2009 ze dne 20. května 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)]
Nařízení Komise (ES) č. 417/2009 ze dne 20. května 2009 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mariánskolázeňské oplatky (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 416/2009 ze dne 20. května 2009 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2008/09 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na dodávky a  přímé prodeje
Nařízení Komise (ES) č. 415/2009 ze dne 20. května 2009 o změně směrnice Komise 2007/68/ES, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 414/2009 ze dne 30. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 413/2009 ze dne 20. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 412/2009 ze dne 18. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie, změně nařízení (ES) č. 2852/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Korejské republiky a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů pocházejících z Tchaj-wanu
Nařízení Komise (ES) č. 411/2009 ze dne 18. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Text s významem pro EHP)
2009/411/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2009) 3934) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 410/2009 ze dne 19. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 409/2009 ze dne 18. května 2009 , kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty Společenství a kódy úpravy používané k přepočítání zpracované hmotnosti na živou hmotnost a kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2807/83
Nařízení Komise (ES) č. 408/2009 ze dne 18. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ( Úř. věst. L 123 ze dne 19.5.2009 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ( Úř. věst. L 123 ze dne 19.5.2009 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ( Úř. věst. L 123 ze dne 19.5.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
2009/407/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. května 2009 , kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007–2013)
Nařízení Komise (ES) č. 406/2009 ze dne 18. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020
Nařízení Komise (ES) č. 405/2009 ze dne 15. května 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. května 2009
Nařízení Komise (ES) č. 404/2009 ze dne 15. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 403/2009 ze dne 14. května 2009 o povolení přípravku L-valin jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 402/2009 ze dne 14. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 400/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 399/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
2009/399/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 2009 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES a rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 398/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF
Nařízení Komise (ES) č. 395/2009 ze dne 13. května 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2009/395/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. května 2009 , které se týká uvádění biocidních přípravků obsahujících temefos na trh pro základní použití ve francouzských zámořských departementech (Pouze francouzské znění je závazné) (oznámeno pod číslem K(2009) 3744)
Nařízení Komise (ES) č. 394/2009 ze dne 13. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 393/2009 ze dne 11. května 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozů některých svíček, svící a obdobných výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí ( Úř. věst. L 131 ze dne 28.5.2009 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 390/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se zavedením biometrických prvků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza
Nařízení Komise (ES) č. 389/2009 ze dne 12. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 388/2009 ze dne 12. května 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní a vývozní režim pro produkty z obilovin a rýže (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 387/2009 ze dne 12. května 2009 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu du Vercors-Sassenage (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 386/2009 ze dne 12. května 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009 , kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) ( Úř. věst. L 118 ze dne 13.5.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009 , kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 384/2009 ze dne 12. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 383/2009 ze dne 5. května 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky
2009/383/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. května 2009 , kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1683/2004 z dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 382/2009 ze dne 11. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 381/2009 ze dne 8. května 2009 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
Oprava rozhodnutí Komise 2009/381/ES ze dne 13. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu ( Úř. věst. L 119 ze dne 14.5.2009 )
2009/381/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2009) 3710) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 380/2009 ze dne 8. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a dále pro podmíněnost podle nařízení Rady (ES) č. 479/2008
Nařízení Komise (ES) č. 379/2009 ze dne 8. května 2009 o povolení nového užití 6-fytázy EC 3.1.3.26 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, u nosnic, pro výkrm kachen, u selat (po odstavu), pro výkrm prasat a u prasnic (držitel povolení Danisco Animal Nutrition, právnická osoba Danisco (UK) Limited) (Text s významem pro EHP )
2009/379/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2009 o stanovení částek, které jsou v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 vyčleněny Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou vyčleněny pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
Nařízení Komise (ES) č. 378/2009 ze dne 8. května 2009 o povolení nového užití přípravku Bacillus cereus var. toyoi jako doplňkové látky pro chovné králice (držitel povolení Rubinum S.A.) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 377/2009 ze dne 8. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 376/2009 ze dne 7. května 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 2. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
2009/376/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 3442) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 375/2009 ze dne 7. května 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 4. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 374/2009 ze dne 7. května 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 373/2009 ze dne 7. května 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 372/2009 ze dne 7. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 371/2009 ze dne 27. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)
Nařízení Komise (ES) č. 370/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 369/2009 ze dne 6. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 368/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 367/2009 ze dne 5. května 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Znojemské pivo (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 366/2009 ze dne 5. května 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lapin Poron liha (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 365/2009 ze dne 5. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 364/2009 ze dne 4. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 360/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2009
Nařízení Komise (ES) č. 363/2009 ze dne 4. května 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
2009/363/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem K (2009) 3517) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 362/2009 ze dne 4. května 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 361/2009 ze dne 4. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 360/2009 ze dne 30. dubna 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2009
2009/360/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2009 , kterým se doplňují technické požadavky pro popis vlastností odpadu stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3013)
Nařízení Komise (ES) č. 359/2009 ze dne 30. dubna 2009 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
2009/359/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2009 , kterým se doplňuje definice inertního odpadu v rámci provádění čl. 22 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3012)
Nařízení Komise (ES) č. 358/2009 ze dne 30. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/358/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2009 o harmonizaci, pravidelném předávání informací a dotazníku podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3011)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 357/2009/ES ze dne 22. dubna 2009 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 356/2009 ze dne 29. dubna 2009 , kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce , nařízení Rady (ES) č. 452/2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozu jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (ES) č. 355/2009 ze dne 31. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a nařízení (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 354/2009 ze dne 29. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 353/2009 ze dne 28. dubna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 351/2009 ze dne 28. dubna 2009 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 29 nařízení (ES) č. 1282/2006
Společný postoj Rady 2009/351/SZBP ze dne 27. dubna 2009 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 350/2009 ze dne 28. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 349/2009 ze dne 24. dubna 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 2009 , kterým se provádí společný postoj 2008/369/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 348/2009 ze dne 27. dubna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 347/2009 ze dne 27. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 346/2009 ze dne 24. dubna 2009 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2009 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži
Nařízení Komise (ES) č. 345/2009 ze dne 20. dubna 2009 kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly velké v Černém moři plavidly plujícími pod vlajkou Bulharska
2009/345/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 2009 , kterým se povoluje uvedení vitaminu K 2 (menachinonu) z  Bacillus subtilis natto na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 2935)
Nařízení Komise (ES) č. 344/2009 ze dne 24. dubna 2009 , kterým se po sto šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 343/2009 ze dne 24. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/343/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 2787) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 342/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2009/342/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu, prohlášení některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu a prohlášení Polska a Slovinska za úředně prosté tuberkulózy skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 2972) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 341/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 1. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
2009/341/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2008 o státní podpoře C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07), kterou Německo poskytlo společnosti Sachsen LB (oznámeno pod číslem K(2008) 2269) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 340/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 339/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
2009/339/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2009 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech z činností v oblasti letectví (oznámeno pod číslem K (2009) 2887) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 338/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
2009/338/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. března 2009 o zřízení Programové rady TARGET2-Securities ( TARGET2-Securities Programme Board ) (ECB/2009/6)
Nařízení Komise (ES) č. 337/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2009/337/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 , kterým se určují kritéria pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K (2009) 2856)
Nařízení Komise (ES) č. 336/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
2009/336/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
Nařízení Komise (ES) č. 335/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/335/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 o technických pokynech pro finanční záruku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K (2009) 2798)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 334/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008 ( Úř. věst. L 104 ze dne 24.4.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 334/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/334/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 , kterým se zřizuje skupina odborníků pro bezpečnost evropských systémů GNSS (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 333/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 332/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 331/2009 ze dne 23. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/331/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 26. února 2009 o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 330/2009 ze dne 22. dubna 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (Text s významem pro EHP)
2009/330/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2008 o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 329/2009 ze dne 22. dubna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o aktualizaci seznamu proměnných, frekvenci vypracovávání statistik a úroveň podrobnosti členění a agregace proměnných (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 328/2009 ze dne 22. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/328/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. března 2009 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004 , kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (ECB/2009/5)
Nařízení Komise (ES) č. 327/2009 ze dne 21. dubna 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce dubna 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
2009/327/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2009 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu
Nařízení Komise (ES) č. 326/2009 ze dne 21. dubna 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Andruty kaliskie (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 325/2009 ze dne 21. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 324/2009 ze dne 20. dubna 2009 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu specifikace chráněného označení původu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jamón de Teruel (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 323/2009 ze dne 20. dubna 2009 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Wielkopolski ser smażony (CHZO), Budapesti téliszalámi (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 322/2009 ze dne 20. dubna 2009 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 321/2009 ze dne 20. dubna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 320/2009 ze dne 20. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/320/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2009 , kterým se schvaluje evropský hlavní plán uspořádání letového provozu v rámci projektu pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR)
Nařízení Rady (ES) č. 319/2009 ze dne 16. dubna 2009 , kterým se vymezuje oblast působnosti konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 85/2006 z dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
Nařízení Komise (ES) č. 318/2009 ze dne 17. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1914/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
Nařízení Komise (ES) č. 317/2009 ze dne 17. dubna 2009 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
2009/317/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2009 , kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde leteckou přepravu zvířat, tranzit zvířat přes některé třetí země a veterinární osvědčení pro některé maso lichokopytníků a pro některé čerstvé maso určené k tranzitu a skladování (oznámeno pod číslem K(2009) 2273) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 316/2009 ze dne 17. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Rozhodnutí Rady 2009/316/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV
Nařízení Komise (ES) č. 315/2009 ze dne 17. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy
Nařízení Komise (ES) č. 314/2009 ze dne 16. dubna 2009 , kterým se přijímá mimořádné opatření na podporu trhu s vepřovým a hovězím masem v části Spojeného království formou režimu odstraňování
Společný postoj Rady 2009/314/SZBP ze dne 6. dubna 2009 , kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska a kterým se zrušuje společný postoj 2008/844/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 313/2009 ze dne 16. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
Nařízení Komise (ES) č. 312/2009 ze dne 16. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
2009/312/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o specializované sítě dozoru nad přenosnými nemocemi (oznámeno pod číslem K (2009) 2351) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 311/2009 ze dne 16. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/311/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2009 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky topramezon, fluorid sulfurylu a slabý kmen viru žluté mozaiky cukety (oznámeno pod číslem K(2009) 2348) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 310/2009 ze dne 15. dubna 2009 o zahájení nákupu sušeného odstředěného mléka ve veřejném nabídkovém řízení pro období do 31. srpna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 309/2009 ze dne 15. dubna 2009 , kterým se do 31. srpna 2009 uzavírá intervenční nákup sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu
Nařízení Komise (ES) č. 308/2009 ze dne 15. dubna 2009 , kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IIIA a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 307/2009 ze dne 15. dubna 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. dubna 2009
2009/307/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2009 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Deutsche Bundesbank
Nařízení Komise (ES) č. 306/2009 ze dne 15. dubna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 305/2009 ze dne 15. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 304/2009 ze dne 14. dubna 2009 , kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004, pokud jde o zpracování odpadů obsahujících perzistentní organické znečisťující látky v procesech tepelné a metalurgické produkce (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 303/2009 ze dne 14. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007
Nařízení Komise (ES) č. 301/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 2. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 300/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 27. března do 3. dubna 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005 pro rýži z Egypta
Nařízení Komise (ES) č. 299/2009 ze dne 8. dubna 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009 , kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně
Nařízení Komise (ES) č. 298/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
2009/298/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2009 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2009) 2078) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 297/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
2009/297/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2009) 1876) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 296/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro správní pomoc při vývozu některých sýrů, na který se vztahuje režim kvót a zvláštní zacházení při dovozu do Spojených států amerických (přepracované znění)
2009/296/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2009 , kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem K(2009) 2032)
Nařízení Komise (ES) č. 295/2009 ze dne 18. března 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 294/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Společná akce Rady 2009/294/SZBP ze dne 23. března 2009 , kterou se mění společná akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Nařízení Komise (ES) č. 293/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 292/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 27. března do 3. dubna 2009 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty Společenství otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
2009/292/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. března 2009 , kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů (oznámeno pod číslem K(2009) 1959) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 291/2009 ze dne 8. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům ( Úř. věst. L 94 ze dne 8.4.2009 )
Oprava nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům ( Úř. věst. L 94 ze dne 8.4.2009 )
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2009/7)
2009/290/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2009 , kterým se Lotyšsku poskytuje střednědobá finanční pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 289/2009 ze dne 7. dubna 2009 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
2009/289/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2009 , kterým se Lotyšsku poskytuje vzájemná pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu Ovoce do škol
Nařízení Komise (ES) č. 287/2009 ze dne 7. dubna 2009 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 286/2009 ze dne 7. dubna 2009 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melva de Andalucía (CHZO), Caballa de Andalucía (CHZO), Ovos Moles de Aveiro (CHZO), Castagna di Vallerano (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 285/2009 ze dne 7. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 284/2009 ze dne 7. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení
Nařízení Rady (ES) č. 283/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 282/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 281/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 280/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Nařízení Komise (ES) č. 279/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 277/2009 ze dne 6. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 276/2009 ze dne 3. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 275/2009 ze dne 2. dubna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii ( Úř. věst. L 91 ze dne 3.4.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 275/2009 ze dne 2. dubna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 274/2009 ze dne 2. dubna 2009 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2009/10
Nařízení Komise (ES) č. 273/2009 ze dne 2. dubna 2009 , kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, a stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93
Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009 , kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008
Oprava nařízení Komise (ES) č. 271/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE) ( Úř. věst. L 91 ze dne 3.4.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 271/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 270/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku 6-fytázy jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 269/2009 ze dne 2. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 268/2009 ze dne 1. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 264/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. dubna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 267/2009 ze dne 1. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 266/2009 ze dne 1. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 265/2009 ze dne 31. března 2009 , kterým se po sto páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 264/2009 ze dne 31. března 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. dubna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 263/2009 ze dne 31. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 262/2009 ze dne 30. března 2009 , kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 261/2009 ze dne 30. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 259/2009 ze dne 27. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 258/2009 ze dne 26. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 257/2009 ze dne 24. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o doplňkový informační list k oznámení podpory na rybolov a akvakulturu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 256/2009 ze dne 23. března 2009 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin a fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 81 ze dne 27.3.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 256/2009 ze dne 23. března 2009 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin a fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 255/2009 ze dne 26. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/255/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování proti němu u divokých prasat v některých oblastech spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falcko (Německo) (oznámeno pod číslem K(2009) 1669)
Nařízení Komise (ES) č. 254/2009 ze dne 25. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 12 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
2009/254/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2009) 1668) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 253/2009 ze dne 25. března 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 252/2009 ze dne 25. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) (Text s významem pro EHP )
2009/251/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2009 , kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh (oznámeno pod číslem K (2009) 1723) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 250/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, požadavky na dvojí oznamování pro NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 249/2009 ze dne 23. března 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace
Nařízení Komise (ES) č. 248/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (přepracované znění)
2009/248/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o veterinární podmínky pro obchod s prasaty mezi členskými státy nebo jejich regiony, které jsou prosty Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2009) 1687) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 247/2009 ze dne 24. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 246/2009 ze dne 26. února 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 243/2009 ze dne 23. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 242/2009 ze dne 20. března 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 241/2009 ze dne 20. března 2009 , kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1911/2006 týkajícího se uložení konečného antidumpingového cla na dovozy roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Ruska, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
2009/241/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2009 o nezařazení triflumuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 1681) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 240/2009 ze dne 20. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2009/240/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2009 , kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem K(2009) 1327)
Nařízení Komise (ES) č. 239/2009 ze dne 20. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 238/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 1. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
Nařízení Komise (ES) č. 237/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 236/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 235/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 234/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 233/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 232/2009 ze dne 19. března 2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako doplňkové látky pro buvolí krávy určené k produkci mléka (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 231/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro cukr v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení, prováděných od 1. do 25. září 2008
Nařízení Komise (ES) č. 230/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Nařízení Komise (ES) č. 229/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Turecka
Nařízení Komise (ES) č. 228/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
Nařízení Komise (ES) č. 227/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 226/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 225/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 224/2009 ze dne 19. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 221/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 220/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část druhá
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 215/2009 ze dne 18. března 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK/OSN) č. 100 – Jednotná ustanovení pro schválení bateriových elektrických vozidel z hlediska zvláštních požadavků na konstrukci, funkční bezpečnost a emise vodíku (Revize 2)
Nařízení Komise (ES) č. 214/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66G (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 213/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a nařízení (ES) č. 1003/2005, pokud jde o tlumení a vyšetřování salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus a krůt (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 212/2009 ze dne 18. března 2009 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 211/2009 ze dne 18. března 2009 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 210/2009 ze dne 18. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 209/2009 ze dne 17. března 2009 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 208/2009 ze dne 17. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství ( Úř. věst. L 78 ze dne 24.3.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 205/2009 ze dne 16. března 2009 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ( Riso Nano Vialone Veronese (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 204/2009 ze dne 16. března 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken, a s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 203/2009 ze dne 16. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1137/2007, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis (O35) v krmivech obsahujících dekochinát a narasin/nikarbazin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 202/2009 ze dne 16. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmných směsích obsahujících lasalocid sodný (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 201/2009 ze dne 16. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 200/2009 ze dne 16. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 199/2009 ze dne 13. března 2009 , kterým se stanoví přechodné opatření odchylující se od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o přímé dodávky malých množství čerstvého masa pocházejícího z hejn brojlerů a krocanů a krůt (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 198/2009 ze dne 10. března 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 197/2009 ze dne 13. března 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. března 2009
Nařízení Komise (ES) č. 196/2009 ze dne 13. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 195/2009 ze dne 12. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 194/2009 ze dne 11. března 2009 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 193/2009 ze dne 11. března 2009 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 192/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 191/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 2. do 6. března 2009
Nařízení Komise (ES) č. 190/2009 ze dne 11. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 189/2009 ze dne 9. března 2009 o změně nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
Nařízení Rady (ES) č. 188/2009 ze dne 9. března 2009 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 187/2009 ze dne 10. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 186/2009 ze dne 9. března 2009 o zahájení nákupu másla ve veřejném nabídkovém řízení pro období do 31. srpna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 185/2009 ze dne 9. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 184/2009 ze dne 6. března 2009 , kterým se po sto čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2009/184/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. března 2009 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou T45 (ACS-BNOO8-2) nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 v důsledku obchodování s touto řepkou olejnou ve třetích zemích do roku 2005 (oznámeno pod číslem K(2009) 1541) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 183/2009 ze dne 6. března 2009 , kterým se mění příloha VI nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o úpravu kvót pro hospodářský rok 2009/10 v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 182/2009 ze dne 6. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 181/2009 ze dne 6. března 2009 , kterým se do 31. srpna 2009 uzavírá intervenční nákup másla za pevnou cenu
Nařízení Komise (ES) č. 180/2009 ze dne 6. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 179/2009 ze dne 5. března 2009 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 178/2009 ze dne 5. března 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 177/2009 ze dne 5. března 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
2009/177/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2008 , kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy (oznámeno pod číslem K (2008) 6264) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 176/2009 ze dne 5. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 175/2009 ze dne 5. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Společný postoj Rady 2009/175/SZBP ze dne 5. března 2009 , kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
Nařízení Komise (ES) č. 174/2009 ze dne 4. března 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 23. do 27. února 2009
Nařízení Komise (ES) č. 173/2009 ze dne 4. března 2009 , kterým se od 5. března 2009 stanoví dovozní cla pro poloomletou nebo celoomletou rýži
2009/173/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 172/2009 ze dne 4. března 2009 , kterým se stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže od 5. března 2009
Nařízení Komise (ES) č. 171/2009 ze dne 4. března 2009 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června do 31. srpna 2009
2009/171/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. února 2009 , kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady, pokud jde o vízovou povinnost pro držitele indonéských diplomatických a služebních pasů
Nařízení Komise (ES) č. 170/2009 ze dne 4. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/170/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2009 , kterým se mění jednací řád Soudu prvního stupně Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim, který se použije na kasační opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
Nařízení Rady (ES) č. 169/2009 ze dne 26. února 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 168/2009 ze dne 3. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 167/2009 ze dne 2. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2009/167/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009 , kterým se mění rozhodnutí ze dne 27. března 2000 , kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách s třetími státy a subjekty mimo rámec EU
Nařízení Komise (ES) č. 166/2009 ze dne 27. února 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. března 2009
Nařízení Komise (ES) č. 165/2009 ze dne 27. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 164/2009 ze dne 26. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o doklady o příjezdu do místa určení u vývozů mimo rámec kvót v odvětví cukru
Oprava směrnice Komise 2009/164/EU ze dne 22. prosince 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků ( Úř. věst. L 344 ze dne 23.12.2009 )
Směrnice Komise 2009/164/EU ze dne 22. prosince 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 163/2009 ze dne 26. února 2009 , kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam (Text s významem pro EHP)
2009/163/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2009 , kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (oznámeno pod číslem K(2009) 1222) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 162/2009 ze dne 26. února 2009 , kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( Úř. věst. L 55 ze dne 27.2.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 162/2009 ze dne 26. února 2009 , kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009 , kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 161/2009 ze dne 26. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 , kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 160/2009 ze dne 23. února 2009 , kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Směrnice Komise 2009/160/EU ze dne 17. prosince 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 2-fenylfenolu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 159/2009 ze dne 25. února 2009 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chabichou du Poitou (CHOP))
Směrnice Komise 2009/159/EU ze dne 16. prosince 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 158/2009 ze dne 25. února 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 16. do 20. února 2009
Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 157/2009 ze dne 25. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2009/157/ES ze dne 30. listopadu 2009 o čistokrevném plemenném skotu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 156/2009 ze dne 24. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 155/2009 ze dne 23. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/155/ES ze dne 30. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o úroveň čistoty požadovanou pro účinnou látku metazachlor (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 154/2009 ze dne 23. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1859/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu
Směrnice Komise 2009/154/ES ze dne 30. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cyflufenamidu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 153/2009 ze dne 19. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Směrnice Komise 2009/153/ES ze dne 30. listopadu 2009 , kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o obecný název a čistotu účinné látky hydrolyzované bílkoviny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/152/ES ze dne 30. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 151/2009 ze dne 20. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 619/2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků
Směrnice Komise 2009/151/ES ze dne 27. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tolylfluanidu do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
2009/151/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2009 , kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o údaje týkající se Botswany v seznamu třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 1031) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 150/2009 ze dne 20. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 619/2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků
Směrnice Komise 2009/150/ES ze dne 27. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flokumafenu do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 149/2009 ze dne 20. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem ( Úř. věst. L 50 ze dne 21.2.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 149/2009 ze dne 20. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 148/2009 ze dne 20. února 2009 , kterým se zrušuje 11 bezúčinných nařízení v oblasti společné rybářské politiky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (Text s významem pro EHP)
2009/148/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/883/ES, pokud jde o Brazílii v souvislosti s datem, ke kterému je povolen dovoz některých druhů čerstvého hovězího masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 1040) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 148/2009 ze dne 4. prosince 2009 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 147/2009 ze dne 20. února 2009 , kterým se vymezují oblasti určení pro vývozní náhrady nebo vývozní dávky a některé vývozní licence v odvětví obilovin a rýže (kodifikované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 147/2009 ze dne 4. prosince 2009 , kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 146/2009 ze dne 20. února 2009 , kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o dovoz produktů rybolovu z Kamerunu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/146/ES ze dne 26. listopadu 2009 , kterou se opravuje směrnice 2008/125/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu hořečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, metamitronu, sulcotrionu, tebukonazolu a triadimenolu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 145/2009 ze dne 20. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009 , kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 144/2009 ze dne 19. února 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů ( Úř. věst. L 27, 30.1.2010 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 143/2009 ze dne 19. února 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Směrnice Rady 2009/143/ES ze dne 26. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování
Nařízení Komise (ES) č. 142/2009 ze dne 19. února 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 141/2009 ze dne 19. února 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Směrnice Komise 2009/141/ES ze dne 23. listopadu 2009 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (Text s významem pro EHP)
2009/141/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2009 , kterým se stanovuje dřívější datum pro platbu druhé splátky restrukturalizační podpory poskytované na hospodářský rok 2008/09 podle nařízení Rady (ES) č. 320/2006 (oznámeno pod číslem K(2009) 798)
Nařízení Komise (ES) č. 140/2009 ze dne 19. února 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací ( Úř. věst. L 337 ze dne 18.12.2009 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 139/2009 ze dne 19. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES ze dne 25. listopadu 2009 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2009/139/SZBP ze dne 16. února 2009 , kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 138/2009 ze dne 18. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 826/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2009/138/SZBP ze dne 16. února 2009 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2002/960/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 137/2009 ze dne 18. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/137/ES ze dne 10. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích, pokud jde o zneužívání maximálních dovolených chyb, pokud jde o zvláštní přílohy pro přístroje MI-001 až MI-005 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 136/2009 ze dne 17. února 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ( Úř. věst. L 337 ze dne 18.12.2009 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 135/2009 ze dne 17. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 134/2009 ze dne 16. února 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XI (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/134/ES ze dne 28. října 2009 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 133/2009 ze dne 16. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy
Nařízení Komise (ES) č. 132/2009 ze dne 13. února 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. února 2009
Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009 , kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 4 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 3 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Oprava nařízení Komise (ES) č. 131/2009 ze dne 13. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 105/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem ( Úř. věst. L 44 ze dne 14.2.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 131/2009 ze dne 13. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 105/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009 , kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 130/2009 ze dne 13. února 2009 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2009 z některých omezení intenzity rybolovu a povinností týkajících se vedení záznamů podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
Směrnice Komise 2009/130/ES ze dne 12. října 2009 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 129/2009 ze dne 13. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 197/2006, pokud jde o platnost přechodných opatření týkajících se zmetkových potravin (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/129/ES ze dne 9. října 2009 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 128/2009 ze dne 13. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009 , kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů ( Úř. věst. L 309 ze dne 24.11.2009 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009 , kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 127/2009 ze dne 12. února 2009 , kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob platebních agentur nebo intervenčních agentur (kodifikované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009 , kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 126/2009 ze dne 12. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích
Nařízení Komise (ES) č. 125/2009 ze dne 11. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 124/2009 ze dne 10. února 2009 , kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/124/ES ze dne 25. září 2009 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 123/2009 ze dne 10. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky pro přesuny zvířat v rámci téhož uzavřeného pásma a podmínky pro udělování výjimky ze zákazu přesunů zvířat stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009 , kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 122/2009 ze dne 10. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/122/ES ze dne 14. září 2009 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 121/2009 ze dne 9. února 2009 , kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena v Bulharsku pro broskve určené ke zpracování pro hospodářský rok 2007/08 v souladu s nařízením (ES) č. 679/2007
Směrnice Komise 2009/121/ES ze dne 14. září 2009 , kterou se mění přílohy I a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 120/2009 ze dne 9. února 2009 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/120/ES ze dne 14. září 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o léčivé přípravky pro moderní terapii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009 , kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009 , kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů
Nařízení Komise (ES) č. 118/2009 ze dne 9. února 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Směrnice Komise 2009/118/ES ze dne 9. září 2009 , kterou se mění přílohy II až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
2009/118/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. února 2009 , kterým se České republice a Spolkové republice Německo povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 117/2009 ze dne 9. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2009/117/ES ze dne 25. června 2009 , kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení parafinového oleje CAS 8042-47-5 jako účinné látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků (kodifikované znění)
Směrnice Rady 2009/116/ES ze dne 25. června 2009 , kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 jako účinných látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 115/2009 ze dne 6. února 2009 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu des Causses (CHOP))
Směrnice Komise 2009/115/ES ze dne 31. srpna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky methomylu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 114/2009 ze dne 6. února 2009 , kterým se stanoví přechodná opatření pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o odkazy na vína s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES ze dne 16. září 2009 , kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství ( Úř. věst. L 274 ze dne 20.10.2009 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/114/ES ze dne 16. září 2009 , kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 113/2009 ze dne 6. února 2009 o používání určitých tradičních pojmů na etiketách vína dováženého ze Spojených států amerických
Směrnice Komise 2009/113/ES ze dne 25. srpna 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech
Nařízení Komise (ES) č. 112/2009 ze dne 6. února 2009 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu válcovaného drátu pocházejícího z Čínské lidové republiky a z Moldavské republiky
Směrnice Komise 2009/112/ES ze dne 25. srpna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech
Nařízení Komise (ES) č. 111/2009 ze dne 6. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009 , kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 110/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se mění seznam zemí v příloze I nařízení Rady (ES) č. 519/94
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 109/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 2. do 3. února 2009 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc února 2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/109/ES ze dne 16. září 2009 , kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení
2009/109/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2009 o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice Rady 66/401/EHS za účelem stanovení, zda určité druhy, které nejsou uvedeny ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES nebo 2002/57/ES, splňují požadavky na zařazení do čl. 2 odst. 1 části A směrnice 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 724) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 108/2009 ze dne 5. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/108/ES ze dne 17. srpna 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2009/108/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2002/364/ES o společných technických specifikacích pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (oznámeno pod číslem K (2009) 565) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/107/ES ze dne 16. září 2009 , kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt (Text s významem pro EHP)
2009/107/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES a 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystémů transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2009) 38) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 106/2009 ze dne 4. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/106/ES ze dne 14. srpna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě
2009/106/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. února 2009 , kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozů některých máčením za horka pokovených plochých válcových výrobků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 105/2009 ze dne 26. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. září 2009 týkající se jednoduchých tlakových nádob (Text s významem pro EHP)
2009/105/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banque centrale du Luxembourg
Nařízení Komise (ES) č. 104/2009 ze dne 3. února 2009 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gorgonzola (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 103/2009 ze dne 3. února 2009 , kterým se mění přílohy VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Text s významem pro EHP)
2009/103/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 2008 o poskytnutí vzájemné pomoci Maďarsku
Nařízení Komise (ES) č.102/2009 ze dne 3. února 2009 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/102/ES ze dne 16. září 2009 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)
2009/102/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 2008 o poskytnutí střednědobé finanční pomoci Společenství Maďarsku
Nařízení Komise (ES) č. 101/2009 ze dne 3. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66G (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 100/2009 ze dne 3. února 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/100/ES ze dne 16. září 2009 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 99/2009 ze dne 3. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/99/ES ze dne 4. srpna 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky chlorofacinon do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 98/2009 ze dne 2. února 2009 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de La Alcarria (CHOP), Radicchio di Verona (CHZO), Zafferano di Sardegna (CHOP), Huîtres Marennes Oléron (CHZO))
Směrnice Komise 2009/98/ES ze dne 4. srpna 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxid boritý do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 97/2009 ze dne 2. února 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o použití flexibilního modulu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/97/ES ze dne 3. srpna 2009 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 96/2009 ze dne 2. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 93/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. února 2009
Směrnice Komise 2009/96/ES ze dne 31. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oktaboritan disodný tetrahydrát do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 95/2009 ze dne 2. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/95/ES ze dne 31. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfid hlinitý uvolňující fosfin do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 94/2009 ze dne 30. ledna 2009 , kterým se přijímá mimořádné opatření na podporu trhu s vepřovým a hovězím masem v Irsku formou režimu odstraňování
Směrnice Komise 2009/94/ES ze dne 31. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyselina boritá do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
2009/94/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 , kterým se přijímá druhý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 8046)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/2009 ze dne 8. července 2009 , kterým se mění Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody a Protokol 37 Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 93/2009 ze dne 30. ledna 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. února 2009
Směrnice Komise 2009/93/ES ze dne 31. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky α-chloralosa do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
2009/93/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 , kterým se přijímá druhý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 8039)
Nařízení Komise (ES) č. 92/2009 ze dne 30. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/92/ES ze dne 31. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bromadiolon do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Směrnice Komise 2009/91/ES ze dne 31. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tetraboritan disodný do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 90/2009 ze dne 29. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009 , kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod (Text s významem pro EHP)
2009/90/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K (2008) 7918)
Nařízení Komise (ES) č. 89/2009 ze dne 28. ledna 2009 , kterým se na rok 2009 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
Směrnice Komise 2009/89/ES ze dne 30. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dusík do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
2009/89/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2008 o podpisu Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 88/2009 ze dne 28. ledna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 19. do 23. ledna 2009
Směrnice Komise 2009/88/ES ze dne 30. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiakloprid do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2009 ze dne 3. července 2009 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 87/2009 ze dne 28. ledna 2009 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2009 nařízením (ES) č. 327/98
Směrnice Komise 2009/87/ES ze dne 29. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky indoxakarb do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 86/2009 ze dne 28. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/86/ES ze dne 29. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fenpropimorf do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 85/2009 ze dne 19. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení ( Úř. věst. L 25 ze dne 29.1.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 85/2009 ze dne 19. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení
Směrnice Komise 2009/85/ES ze dne 29. července 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kumatetralyl do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 84/2009 ze dne 27. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže
Směrnice Komise 2009/84/ES ze dne 28. července 2009 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 83/2009 ze dne 27. ledna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Směrnice Komise 2009/83/ES ze dne 27. července 2009 , kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik (Text s významem pro EHP )
2009/83/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004, pokud jde o režim jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO (oznámeno pod číslem K(2009) 148) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 82/2009 ze dne 27. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2009/82/ES ze dne 13. července 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tetrakonazolu (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2009 ze dne 3. července 2009 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 81/2009 ze dne 14. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského hraničního kodexu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Text s významem pro EHP)
2009/81/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 18. prosince 2008 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/80/ES ze dne 13. července 2009 o označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/79/ES ze dne 13. července 2009 o zádržných zařízeních pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/79/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 o zřízení Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES (Úř. věst. L 35, 4.2.2009)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/78/ES ze dne 13. července 2009 o stojanech dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2009/78/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 o zřízení Evropského výboru orgánů bankovního dohledu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 77/2009 ze dne 26. ledna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe ( Úř. věst. L 23 ze dne 27.1.2009 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 77/2009 ze dne 26. ledna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe ( Úř. věst. L 23 ze dne 27.1.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 77/2009 ze dne 26. ledna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Směrnice Komise 2009/77/ES ze dne 1. července 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorsulfuronu, cyromazinu, dimethachloru, etofenproxu, lufenuronu, penkonazolu, triallatu a triflusulfuronu (Text s významem pro EHP)
2009/77/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 76/2009 ze dne 26. ledna 2009 o změně nařízení (ES) č. 504/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/76/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2009 ze dne 30. června 2009 , kterým se mění protokol 10 o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a protokol 37 obsahující seznam stanovený v článku 101
Nařízení Komise (ES) č. 75/2009 ze dne 26. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/75/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 74/2009 ze dne 19. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Oprava směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009 , kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků ( Úř. věst. L 166 ze dne 27.6.2009 )
Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009 , kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 ( Úř. věst. L 30 ze dne 31.1.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Text s významem pro EHP)
2009/73/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2008 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí oxidu dusného (oznámeno pod číslem K(2008) 8040) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007 ( Úř. věst. L 30 ze dne 31.1.2009 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007 ( Úř. věst. L 30 ze dne 31.1.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES ( Úř. věst. L 211, 14.8.2009 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2009 ze dne 29. května 2009 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 71/2009 ze dne 23. ledna 2009 , kterým se stanoví dostupné množství kukuřice na intervenci pro fázi č. 2 hospodářského roku 2008/09
Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009 , kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/70/ES ze dne 25. června 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek difenakumu, didecyldimethylamonium-chloridu a síry (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 69/2009 ze dne 23. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 1 a mezinárodního účetního standardu (IAS) 27 (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. června 2009 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem
Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009 , kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/68/ES ze dne 13. července 2009 o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2009/68/SZBP ze dne 26. ledna 2009 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 67/2009 ze dne 23. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Úř. věst. L 222, 25.8.2009)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2009/67/SZBP ze dne 26. ledna 2009 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2008/586/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 66/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/66/ES ze dne 13. července 2009 o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2009/66/SZBP ze dne 26. ledna 2009 , kterým se mění společný postoj 2008/369/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 65/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP)
2009/65/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2009 o nezařazení 2-naftyloxyoctové kyseliny do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 204) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 64/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES ze dne 13. července 2009 o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (Text s významem pro EHP)
2009/64/ES: Rozhodnutí Komise ze 21. ledna 2009 , kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES určí za normu rovnocennosti mikrobiologických metod mezinárodní norma ISO 17994:2004(E) (oznámeno pod číslem K(2009) 119)
Nařízení Komise (ES) č. 63/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/63/ES ze dne 13. července 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 62/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/62/ES ze dne 13. července 2009 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
2009/62/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. ledna 2009 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/583/ES
Nařízení Komise (ES) č. 61/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/61/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/61/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. ledna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 až 2013)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2009 ze dne 29. května 2009 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP a protokol 37 k uvedené dohodě
Nařízení Komise (ES) č. 60/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 59/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/59/ES ze dne 13. července 2009 o zpětných zrcátkách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 58/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/58/ES ze dne 13. července 2009 o odtahových úchytech a zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 57/2009 ze dne 22. ledna 2009 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/57/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 56/2009 ze dne 21. ledna 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Komise 2009/56/ES ze dne 12. června 2009 , kterou se opravuje směrnice Komise 2008/126/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, pokud jde o datum jejího provedení ((Text s významem pro EHP))
2009/56/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek (ECB/2008/26)
Nařízení Komise (ES) č. 55/2009 ze dne 22. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2009/55/ES ze dne 25. května 2009 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalé přemístění osobního majetku soukromých osob z členského státu (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 54/2009 ze dne 21. ledna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 669/97, pokud jde o otevření a správu celních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod ( Úř. věst. L 164, 26.6.2009 )
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod ( Úř. věst. L 164 ze dne 26.6.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 53/2009 ze dne 21. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy IAS 32 a IAS 1 (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/53/ES ze dne 18. června 2009 , kterou se mění směrnice 2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
2009/53/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. prosince 2008 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2008/23)
Nařízení Komise (ES) č. 52/2009 ze dne 21. ledna 2009 , kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozu jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ( Úř. věst. L 168 ze dne 30.6.2009 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2009 ze dne 24. dubna 2009 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 51/2009 ze dne 15. ledna 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Komise 2009/51/ES ze dne 25. května 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o specifikaci účinné látky nicosulfuronu (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2009 ze dne 24. dubna 2009 , kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 50/2009 ze dne 21. ledna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
Nařízení Komise (ES) č. 49/2009 ze dne 21. ledna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 12. do 16. ledna 2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/49/ES ze dne 18. června 2009 , kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 48/2009 ze dne 21. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček ( Úř. věst. L 170 ze dne 30.6.2009 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Text s významem pro EHP)
2009/48/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. ledna 2009 , kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 157)
Nařízení Rady (ES) č. 47/2009 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím
Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty
2009/47/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2008 , kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se nevztahuje na výrobu elektřiny v České republice (oznámeno pod číslem K(2008) 8569) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím
Směrnice Komise 2009/46/ES ze dne 24. dubna 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 45/2009 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1339/2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 17, 22.1.2009)
Nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009 , kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů ( Úř. věst. L 22 ze dne 26.1.2009 )
Nařízení Rady č. 43/2009 ze dne 16 . ledna 2009 , kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 42/2009 ze dne 20. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES ze dne 6. května 2009 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady 2009/42/SZBP ze dne 19. ledna 2009 na podporu činností Evropské unie s cílem prosazovat mezi třetími zeměmi proces vedoucí ke smlouvě o obchodu se zbraněmi v rámci Evropské bezpečností strategie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku ( Úř. věst. L 16 ze dne 21.1.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 40/2009 ze dne 20. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 39/2009 ze dne 19. ledna 2009 o vydávání dovozních licencí pro konzervované houby v roce 2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 38/2009 ze dne 19. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění) (Text s významem pro EHP )
2009/38/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly v Německu, Francii, Itálii a Rakousku (oznámeno pod číslem K(2008) 8995) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 37/2009 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství
Směrnice Komise 2009/37/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení chlormekvátu, sloučenin mědi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu a zeta-cypermethrinu jako účinných látek Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 36/2009 ze dne 11. července 2008 , kterým se na rok 2008 stanoví seznam Prodcom průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/36/ES ze dne 16. dubna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 35/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. ledna 2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/35/ES ze dne 23. dubna 2009 o barvivech, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 34/2009 ze dne 16. ledna 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce ledna 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 33/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 12. do 13. ledna 2009 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc leden 2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 32/2009 ze dne 16. ledna 2009 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1498/2007 pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu z AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 31/2009 ze dne 16. ledna 2009 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2009 nařízením (ES) č. 1529/2007
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (Text s významem pro EHP)
2009/31/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 8988) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 30/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1032/2006, pokud jde o požadavky na automatické systémy pro výměnu letových dat podporující služby datovým spojem ( Úř. věst. L 13 ze dne 17.1.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 30/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1032/2006, pokud jde o požadavky na automatické systémy pro výměnu letových dat podporující služby datovým spojem (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 140, 5.6.2009)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 30/2009 ze dne 17. března 2009 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Oprava nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe ( Úř. věst. L 13 ze dne 17.1.2009 )
Nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 28/2009 ze dne 16. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Text s významem pro EHP)
2009/28/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2009 o nezařazení flurprimidolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 8967) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 27/2009 ze dne 15. ledna 2009 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. ledna 2009
Směrnice Komise 2009/27/ES ze dne 7. dubna 2009 , kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 26/2009 ze dne 15. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/26/ES ze dne 6. dubna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (Text s významem pro EHP )
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32)
Směrnice Komise 2009/25/ES ze dne 2. dubna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky pyraklostrobinu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č.24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 23/2009 ze dne 14. ledna 2009 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud jde o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2008/09
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/23/ES ze dne 23. dubna 2009 o vahách s neautomatickou činností (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 22/2009 ze dne 14. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1347/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 21/2009 ze dne 14. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze dne 23. dubna 2009 o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 20/2009 ze dne 13. ledna 2009 , kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro rok 2010 o slaďování pracovního a rodinného života podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 19/2009 ze dne 13. ledna 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o definici volného pracovního místa, referenční dny pro sběr údajů, specifikace předávání údajů a studie proveditelnosti (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2009/19/ES ze dne 12. března 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 18/2009 ze dne 13. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 17/2009 ze dne 12. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (Text s významem pro EHP)
2009/555/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. června 2009 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2003/14 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (ECB/2009/17)
2009/17/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2008 , kterým se zřizuje Výbor odborníků pro vysílání pracovníků
Nařízení Komise (ES) č. 16/2009 ze dne 9. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci ( Úř. věst. L 131 ze dne 28.5.2009 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 15/2009 ze dne 8. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie, a nařízení (ES) č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 14/2009 ze dne 8. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009 , kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě (Text s významem pro EHP)
2009/14/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2008) 8370)
Nařízení Rady (ES) č. 13/2009 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) , s cílem vytvořit projekt Ovoce do škol
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009 , kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES
2009/465/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. června 2009 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2009/13)
Nařízení Komise (ES) č. 12/2009 ze dne 7. ledna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 29. prosince 2008 do 2. ledna 2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 11/2009 ze dne 7. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1347/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2009
Směrnice Komise 2009/11/ES ze dne 18. února 2009 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bensulfuronu, natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu, natrium-4-nitrofenolátu a tebufenpyradu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 10/2009 ze dne 7. ledna 2009 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Směrnice Komise 2009/10/ES ze dne 13. února 2009 , kterou se mění směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP)
2009/10/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2008 , kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K (2008) 7530) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 9/2009 ze dne 7. ledna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2009 do 2. ledna 2009 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Směrnice Komise 2009/9/ES ze dne 10. února 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
2009/9/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení nikotinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 7714) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 8/2009 ze dne 7. ledna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2009 do 2. ledna 2009 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty Společenství otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Směrnice Komise 2009/8/ES ze dne 10. února 2009 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 7/2009 ze dne 7. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009 , kterou se mění přílohy I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 6/2009 ze dne 6. ledna 2009 , kterým se stanoví, že již nejsou dosaženy určité meze týkající se vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Směrnice Komise 2009/6/ES ze dne 4. února 2009 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
2009/6/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2008) 8333) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 5/2009 ze dne 6. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Komise 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009 , kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě ( Úř. věst. L 29 ze dne 31.1.2009 ) Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009 , kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
2009/5/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2008 , kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB/2008/29)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností ( Úř. věst. L 7 ze dne 10.1.2009 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností ( Úř. věst. L 7 ze dne 10.1.2009 )
Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
Směrnice Komise 2009/4/ES ze dne 23. ledna 2009 o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Text s významem pro EHP)
2009/4/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o údaje týkající se Botswany a Brazílie v seznamu třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých druhů čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 8516) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 3/2009 ze dne 5. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1347/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES ze dne 11. března 2009 , kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 2/2009 ze dne 5. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2009/2/ES ze dne 15. ledna 2009 , kterou se po třicáté prvé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Text s významem pro EHP)
2009/2/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o zahrnutí Sicílie do seznamu italských regionů prostých vezikulární choroby prasat (oznámeno pod číslem K(2008) 8344) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 1/2009 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Směrnice Komise 2009/1/ES ze dne 7. ledna 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti (Text s významem pro EHP)
Zavřít
MENU