Předpisy EU - rok 2008

Nařízení Rady (ES) č. 1362/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 1361/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)
Nařízení Rady (ES) č. 1360/2008 ze dne 2. prosince 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států
Nařízení Rady (ES) č. 1359/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se pro roky 2009 a 2010 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1358/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007 až 2013 stanoví program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1357/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1355/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1354/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1628/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie a nařízení (ES) č. 1629/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 1353/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1352/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí č. 1855/2006/ES, kterým se zavádí program Kultura (2007 až 2013) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1349/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání 2-(2-methoxyethoxy)ethanolu, 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu, methylendifenyldiisokyanátu, cyklohexanu a dusičnanu amonného (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1347/2008 ze dne 23. prosince 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1346/2008 ze dne 23. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1345/2008 ze dne 23. prosince 2008 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1344/2008 ze dne 23. prosince 2008 , kterým se pro rok 2009 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87 ( Úř. věst. L 348 ze dne 24.12.2008 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1344/2008 ze dne 23. prosince 2008 , kterým se pro rok 2009 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87 ( Úř. věst. L 348 ze dne 24.12.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1344/2008 ze dne 23. prosince 2008 , kterým se pro rok 2009 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87
Nařízení Komise (ES) č. 1343/2008 ze dne 23. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 ( Úř. věst. L 348 ze dne 24.12.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004
Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy
Nařízení Rady (ES) č. 1340/2008 ze dne 8. prosince 2008 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1337/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1336/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1335/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES ( Úř. věst. L 354 ze dne 31.12.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách ( Úř. věst. L 354 ze dne 31.12.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 ( Úř. věst. L 354 ze dne 31.12.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin ( Úř. věst. L 354 ze dne 31.12.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1330/2008 ze dne 22. prosince 2008 , kterým se po sto třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 1329/2008 ze dne 22. prosince 2008 , kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem formou podpory soukromého skladování v části Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1328/2008 ze dne 22. prosince 2008 , kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1327/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1326/2008 ze dne 15. prosince 2008 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chaource (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1325/2008 ze dne 22. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1324/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se ode dne 1. července 2008 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1323/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se s účinkem od 1. července 2008 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
Nařízení Rady (ES) č. 1322/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Nařízení Komise (ES) č. 1321/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Turecka
Nařízení Komise (ES) č. 1319/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
Nařízení Komise (ES) č. 1318/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 pro odvětví drůbežího masa a přidělené Spojeným státům americkým
Nařízení Komise (ES) č. 1317/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1316/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 1315/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1314/2008 ze dne 19. prosince 2008 kterým se po sto druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 1313/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Nařízení Komise (ES) č. 1312/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1311/2008, ze dne 19. prosince 2008 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
Nařízení Komise (ES) č. 1310/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1309/2008, ze dne 19. prosince 2008 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1308/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1307/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1306/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1305/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Maroilles nebo Marolles (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1304/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky udělování výjimek ze zákazu přesunů některých zvířat vnímavých druhů podle směrnice Rady 2000/75/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1303/2008 ze dne 18. prosince 2008 o opravě nařízení (ES) č. 983/2008, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2009 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení
Nařízení Komise (ES) č. 1301/2008 ze dne 19. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace
Nařízení Rady (ES) č. 1299/2008 ze dne 9. prosince 2008 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2009 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1298/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterým se zavádí akční program Erasmus Mundus 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1294/2008 ze dne 18. prosince 2008 o změně nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1293/2008 ze dne 18. prosince 2008 , o povolení nového užití Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1292/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2008 ze dne 18. prosince 2008 o schválení programů pro tlumení salmonel v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o sestavení seznamu programů dozoru nad influenzou ptáků v některých třetích zemích a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1290/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1289/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o prvky související s prospekty a inzeráty (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1288/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2008 ze dne 18. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1286/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 193/2007, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, a nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1285/2008 ze dne 15. prosince 2008 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 ( Úř. věst. L 347 ze dne 23.12.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1285/2008 ze dne 15. prosince 2008 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1284/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 8 do 12. prosince 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1283/2008 ze dne 17. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celních kvót pro vepřové maso otevřených nařízením (ES) č. 806/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1282/2008 ze dne 17. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty pro vepřové maso otevřené nařízením (ES) č. 979/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1281/2008 ze dne 17. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty pro vepřové maso otevřené nařízením (ES) č. 812/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1280/2008 ze dne 17. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1279/2008 ze dne 17. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 1278/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem formou podpory soukromého skladování v Irsku
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1276/2008 ze dne 17. prosince 2008 o sledování vývozů zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky, prováděném prostřednictvím fyzických kontrol ( Úř. věst. L 339 ze dne 18.12.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1276/2008 ze dne 17. prosince 2008 o sledování vývozů zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky, prováděném prostřednictvím fyzických kontrol
Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 1 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1273/2008 ze dne 17. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353 ze dne 31.12.2008)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 ( Úř. věst. L 353 ze dne 31.12.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1271/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1270/2008 ze dne 15. prosince 2008 , kterým se zakazuje rybolov ostrouna obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1269/2008 ze dne 15. prosince 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách ES oblasti Vb, ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1268/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1267/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2172/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska, stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1266/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 1265/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 1264/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1263/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 14 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 13 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1261/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 23 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1259/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu d'Auvergne (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1258/2008 ze dne 16. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1257/2008 ze dne 4. prosince 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1579/2007, kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1256/2008 ze dne 16. prosince 2008 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska na základě řízení podle článku 5 nařízení (ES) č. 384/96, pocházejících z Thajska na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 téhož nařízení, pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 téhož nařízení, a o zastavení řízení týkajících se dovozu téhož výrobku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny a z Turecka ( Úř. věst. L 343 ze dne 19.12.2008, s. 1 )
Nařízení Rady (ES) č. 1256/2008 ze dne 16. prosince 2008 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska na základě řízení podle článku 5 nařízení (ES) č. 384/96, pocházejících z Thajska na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 téhož nařízení, pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 téhož nařízení, a o zastavení řízení týkajících se dovozu téhož výrobku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny a z Turecka
Nařízení Komise (ES) č. 1255/2008 ze dne 15. prosince 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008 , kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Nařízení Komise (ES) č. 1253/2008 ze dne 15. prosince 2008 o povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1252/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1251/2008 a pozastavuje dovoz zásilek některých živočichů pocházejících z akvakultury z Malajsie do Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1250/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o požadavky na osvědčení pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen ( Úř. věst. L 337 ze dne 16.12.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen
Nařízení Komise (ES) č. 1248/2008 ze dne 15. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1247/2008 ze dne 11. prosince 2008 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008 a (ES) č. 1067/2008, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2009 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2009 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1246/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění čl. 23 odst. 2 a přílohy II a III nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o převod finančních prostředků společné organizace trhu s vínem pro rozvoj venkova
Nařízení Komise (ES) č. 1245/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1244/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1243/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na složení některé počáteční kojenecké výživy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1241/2008 ze dne 12. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1240/2008 ze dne 10. prosince 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (ES) č. 1239/2008 ze dne 10. prosince 2008 , kterým se obnovuje rybolov tresky obecné v Kattegatu plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1238/2008 ze dne 10. prosince 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí V, VI a VII, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1237/2008 ze dne 11. prosince 2008 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Komise (ES) č. 1236/2008 ze dne 11. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24. listopadu 2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1233/2008 ze dne 11. prosince 2008 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1232/2008 ze dne 11. prosince 2008 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1231/2008 ze dne 11. prosince 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Předpis č. 102 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN) II. vozidel, pokud jde montáž schváleného typu ZSVN
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 97 – Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel a motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy
Nařízení Komise (ES) č. 1230/2008 ze dne 11. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1229/2008 ze dne 10. prosince 2008 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (San Simón da Costa (CHOP), Ail blanc de Lomagne (CHZO), Steirischer Kren (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1228/2008 ze dne 10. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2008 ze dne 9. prosince 2008 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách Společenství a vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1226/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 1225/2008 ze dne 9. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1186/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1224/2008 ze dne 9. prosince 2008 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v listopadu 2008 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1223/2008 ze dne 9. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1222/2008 ze dne 1. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 40/2008, pokud jde o opatření pro řízení přijatá Komisí pro tuňáky Indického oceánu
Nařízení Komise (ES) č. 1221/2008 ze dne 5. prosince 2008 , kterým se s ohledem na obchodní normy mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1220/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1219/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1218/2008 ze dne 8. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1217/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 1528/2007 za účelem doplnění Zambijské republiky na seznam regionů nebo států, které uzavřely jednání
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2008 ze dne 5. prosince 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 1215/2008 ze dne 5. prosince 2008 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1214/2008 ze dne 5. prosince 2008 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 1213/2008 ze dne 5. prosince 2008 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1212/2008 ze dne 5. prosince 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1211/2008 ze dne 5. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1210/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko
Nařízení Komise (ES) č. 1209/2008 ze dne 4. prosince 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1208/2008 ze dne 4. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1207/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1206/2008 ze dne 3. prosince 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 24. do 28. listopadu 2008
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat ( Úř. věst. L 326 ze dne 4.12.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1204/2008 ze dne 3. prosince 2008 o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit uvedeného v nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1203/2008 ze dne 2. prosince 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, vodách ES oblasti IIa a v části oblasti IIIa, která nespadá pod oblasti Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1202/2008 ze dne 2. prosince 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí VIII a IX, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1201/2008 ze dne 3. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1200/2008 ze dne 2. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1186/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1199/2008 ze dne 2. prosince 2008 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března do 31. května 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1198/2008 ze dne 1. prosince 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
Nařízení Komise (ES) č. 1197/2008 ze dne 1. prosince 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 1196/2008 ze dne 2. prosince 2008 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 1195/2008 ze dne 2. prosince 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Scottish Farmed Salmon (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1194/2008 ze dne 2. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1193/2008 ze dne 1. prosince 2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 1192/2008 ze dne 17. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1191/2008 ze dne 1. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1186/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1190/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se po sto první mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 1189/2008 ze dne 25 listopadu 2008 , kterým se pro rok 2009 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Kosova a Černé Hory
Nařízení Komise (ES) č. 1188/2008 ze dne 1. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1187/2008 ze dne 27. listopadu 2008 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru uloženého prozatímního cla z dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1186/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1185/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly velké v Černém moři plavidly plujícími pod vlajkou Bulharska
Nařízení Komise (ES) č. 1184/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí Vb a VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1183/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1182/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se na rok 2009 stanoví výše podpory stanovené předem soukromého skladování másla
Nařízení Komise (ES) č. 1181/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1180/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se zavádí systém sdělování informací pro některé dodávky hovězího, telecího a vepřového masa na území Ruské federace (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1179/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2008/55/ES o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření
Nařízení Komise (ES) č. 1178/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách a nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007 s ohledem na úpravu po revizi statistických klasifikací NACE a CPA (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2008 ze dne 28. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1176/2008 ze dne 27. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2005 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu určitých širokospektrých antibiotik pocházejících z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 1175/2008 ze dne 27. listopadu 2008 o změně a opravě nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Komise (ES) č. 1174/2008 ze dne 27. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1134/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1173/2008 ze dne 27. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1172/2008 ze dne 25. listopadu 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1171/2008 ze dne 26. listopadu 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 14. listopadu do 21. listopadu 2008 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1170/2008 ze dne 26. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1169/2008 ze dne 25. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1449/2007, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence v roce 2008 v rámci celních kvót pro cukr
Nařízení Komise (ES) č. 1168/2008 ze dne 25. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1167/2008 ze dne 24. října 2008 , kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ( Úř. věst. L 321 ze dne 1.12.2008 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ( Úř. věst. L 321 ze dne 1.12.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1164/2008 ze dne 24. listopadu 2008 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2009 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Nařízení Komise (ES) č. 1163/2008 ze dne 24. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 40/2008, pokud jde o omezení odlovu některých populací tresky norské, tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2008 ze dne 24. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1161/2008 ze dne 21. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1160/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1158/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1134/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1156/2008 ze dne 20. listopadu 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1155/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1154/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1153/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2008 ze dne 20. listopadu 2008 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1151/2008 ze dne 20. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1150/2008 ze dne 19. listopadu 2008 , kterým se pro rok 2009 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1149/2008 ze dne 19. listopadu 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1147/2008 ze dne 31. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, pokud jde o část III.10 jeho přílohy 1
Nařízení Komise (ES) č. 1146/2008 ze dne 18. listopadu 2008 , kterým se zakazuje rybolov pilonošů rodu beryx ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1145/2008 ze dne 18. listopadu 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1144/2008 ze dne 18. listopadu 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o Chorvatsko (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1143/2008 ze dne 13. listopadu 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2008 ze dne 13. listopadu 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1141/2008 ze dne 13. listopadu 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1140/2008 ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1139/2008 ze dne 10. listopadu 2008 , kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři
Nařízení Rady (ES) č. 1138/2008 ze dne 13. října 2008 o provedení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII dohody GATT 1994, kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část první
Nařízení Komise (ES) č. 1136/2008 ze dne 17. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2008 ze dne 17. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1134/2008 ze dne 14. listopadu 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1133/2008 ze dne 14. listopadu 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1132/2008 ze dne 13. listopadu 2008 , kterým se obnovuje rybolov průmyslově využívaných druhů ryb ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1131/2008 ze dne 14. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1130/2008 ze dne 14. listopadu 2008 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých svíček, svící a obdobných výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1129/2008 ze dne 14. listopadu 2008 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1128/2008 ze dne 14. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 40/2008, pokud jde o seznam plavidel provádějících nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v Severním Atlantiku
Nařízení Komise (ES) č. 1127/2008 ze dne 14. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008 , kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1125/2008 ze dne 13. listopadu 2008 , kterým se pro hospodářský rok 2008/09 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
Nařízení Komise (ES) č. 1124/2008 ze dne 12. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, pokud jde o odrůdy konopí, které jsou způsobilé k poskytnutí podpory formou přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2008 ze dne 12. listopadu 2008 , kterým se stanoví jednotná procentní sazba pro schvalování částek oznámených členskými státy Komisi, pokud jde o prémii za klučení
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2008 ze dne 12. listopadu 2008 , kterým se zakazuje rybolov tresky tmavé v oblastech IIIa a IV a ve vodách ES oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2008 ze dne 13. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2008 ze dne 12. listopadu 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 3. do 7. listopadu 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1119/2008 ze dne 12. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1118/2008 ze dne 11. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1075/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. listopadu 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1117/2008 ze dne 11. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavách IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 1116/2008 ze dne 11. listopadu 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bouf de Bazas (CHZO), Kainuun rönttönen (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1115/2008 ze dne 11. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1114/2008 ze dne 10. listopadu 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa, vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1113/2008 ze dne 10. listopadu 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a b plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1112/2008 ze dne 10. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1731/2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1111/2008 ze dne 10. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1110/2008 ze dne 10. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 1109/2008 ze dne 6. listopadu 2008 , kterým se po sté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 1108/2008 ze dne 7. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 s ohledem na minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí a podmínek pro vynětí spermatu ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1107/2008 ze dne 7. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1106/2008 ze dne 7. listopadu 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1105/2008 ze dne 7. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady č. 1104/2008/ES ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1103/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Třetí část
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, EURATOM) č. 1101/2008 ze dne 22. října 2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 ze dne 22. října 2008 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1097/2008 ze dne 6. listopadu 2008 , kterým se stanoví mimořádná opatření týkající se dovozních licencí v odvětví rýže v důsledku problémů na mezinárodním trhu v roce 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1096/2008 ze dne 6. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1356/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Elancoban náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1095/2008 ze dne 6. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 109/2007, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky monensinát sodný (Coxidin) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1094/2008 ze dne 6. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1093/2008 ze dne 5. listopadu 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1092/2008 ze dne 5. listopadu 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1091/2008 ze dne 31. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech IIIa a VI a ve vodách ES oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1090/2008 ze dne 31. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1089/2008 ze dne 5. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1832/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 1088/2008 ze dne 5. listopadu 2008 , kterým se pro dodací období začínající dnem 1. července 2009 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
Nařízení Komise (ES) č. 1087/2008 ze dne 5. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2008, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, pokud jde o přílohu XVII
Nařízení Komise (ES) č. 1086/2008 ze dne 5. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002
Nařízení Komise (ES) č. 1085/2008 ze dne 5. listopadu 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 27. do 31. října 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1084/2008 ze dne 5. listopadu 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1083/2008 ze dne 5. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2008 ze dne 4. listopadu 2008 , kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce , nařízení Rady (ES) č. 192/2007 týkajícího se uložení konečného antidumpingového cla na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Malajsie, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1081/2008 ze dne 4. listopadu 2008 o zrušení nařízení (EHS) č. 2968/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu zralých měkkých sýrů z kravského mléka, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do třetí země, a nařízení (EHS) č. 1552/80, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu některých sýrů, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do Austrálie
Nařízení Komise (ES) č. 1080/2008 ze dne 4. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1100/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro otevírání a správu celních kvót v hospodářských letech 2006/07, 2007/08 a 2008/09 pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí a prováděcí pravidla pro dovoz produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z nejméně rozvinutých zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1079/2008 ze dne 4. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1078/2008 ze dne 3. listopadu 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1077/2008 ze dne 3. listopadu 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007 ( Úř. věst. L 295 ze dne 4.11.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1077/2008 ze dne 3. listopadu 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1076/2008 ze dne 3. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1075/2008 ze dne 31. října 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. listopadu 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1074/2008 ze dne 31. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1073/2008 ze dne 31. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1072/2008 ze dne 30. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1003/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2008 ( Úř. věst. L 290 ze dne 31.10.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1072/2008 ze dne 30. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1003/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1071/2008 ze dne 30. října 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2008 ze dne 30. října 2008 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rogal świętomarciński (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2008 ze dne 30. října 2008 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Veau d’Aveyron et du Ségala (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2008 ze dne 30. října 2008 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Taureau de Camargue (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1066/2008 ze dne 30. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1065/2008/ES ze dne 22. října 2008 , kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 85/368/EHS o srovnatelnosti kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1064/2008 ze dne 29. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 957/2008, kterým se stanoví odchylka pro kvótové období 2008/09 v nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1063/2008 ze dne 29. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1062/2008 ze dne 28. října 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o postupy očištění od sezonních vlivů a zprávy o kvalitě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1061/2008 ze dne 28. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1060/2008 ze dne 7. října 2008 , kterým se nahrazují přílohy I, III, IV, VI, VII, XI a XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1059/2008 ze dne 27. října 2008 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro nebo Arros del Delta de l’Ebre (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1058/2008 ze dne 27. října 2008 , kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1057/2008 ze dne 27. října 2008 , kterým se mění dodatek II přílohy I nařízení (ES) č. 1702/2003 týkající se Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1056/2008 ze dne 27. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1055/2008 ze dne 27. října 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o kritéria kvality a podávání zpráv o kvalitě v oblasti statistiky platební bilance
Nařízení Komise (ES) č. 1054/2008 ze dne 27. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1053/2008 ze dne 23. října 2008 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění (ECB/2008/11)
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1052/2008 ze dne 22. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2008/10)
Nařízení Komise (ES) č. 1051/2008 ze dne 24. října 2008 , kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1342/2007, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli z Ruské federace
Nařízení Komise (ES) č. 1050/2008 ze dne 24. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
Nařízení Komise (ES) č. 1049/2008 ze dne 23. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1048/2008 ze dne 23. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VI, ve vodách ES oblasti Vb, ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (ES) č. 1047/2008 ze dne 24. října 2008 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce října 2008 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1046/2008 ze dne 24. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1045/2008 ze dne 23. října 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1044/2008 ze dne 23. října 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1043/2008 ze dne 23. října 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1042/2008 ze dne 23. října 2008 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1041/2008 ze dne 23. října 2008 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu hovězího a telecího masa, které může při dovozu do Kanady podléhat zvláštnímu zacházení (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1040/2008 ze dne 23. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1039/2008 ze dne 22. října 2008 , kterým se znovuzavádějí dovozní cla na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/09 ( Úř. věst. L 280 ze dne 23.10.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1039/2008 ze dne 22. října 2008 , kterým se znovuzavádějí dovozní cla na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 1038/2008 ze dne 22. října 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 40/2008, pokud jde o omezení odlovu populace šprota obecného ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
Nařízení Komise (ES) č. 1037/2008 ze dne 22. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1036/2008 ze dne 21. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (ES) č. 1035/2008 ze dne 21. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa, ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1034/2008 ze dne 21. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (ES) č. 1033/2008 ze dne 20. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 802/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1032/2008 ze dne 21. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 291 ze dne 31.10.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1030/2008 ze dne 20. října 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chasselas de Moissac (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1029/2008 ze dne 20. října 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 za účelem aktualizace odkazu na některé evropské normy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1028/2008 ze dne 19. září 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1027/2008 ze dne 20. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1026/2008 ze dne 17. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1003/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1025/2008 ze dne 17. října 2008 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Radicchio di Chioggia (CHZO)]
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008 , kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1023/2008 ze dne 17. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o prodloužení přechodného období poskytnutého provozovatelům potravinářských podniků dovážejícím rybí tuk určený k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1022/2008 ze dne 17. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o mezní hodnoty obsahu celkové těkavé dusíkaté báze (ABVT) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1021/2008 ze dne 17. října 2008 , kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, a nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o živé mlže, některé produkty rybolovu a personál, který pomáhá při úředních kontrolách na jatkách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1020/2008 ze dne 17. října 2008 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, a nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o identifikační označení, syrové mléko a mléčné výrobky, vejce a vaječné výrobky a některé produkty rybolovu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1019/2008 ze dne 17. října 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1018/2008 ze dne 17. října 2008 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosinec 2008 do 28. února 2009
Nařízení Komise (ES) č. 1017/2008 ze dne 17. října 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce října 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1016/2008 ze dne 17. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1015/2008 ze dne 16. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1003/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1014/2008 ze dne 16. října 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (České pivo (CHZO), Cebreiro (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1013/2008 ze dne 15. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (ES) č. 1012/2008 ze dne 14. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v subdivizích Baltského moře 25-32 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1011/2008 ze dne 16. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1010/2008 ze dne 13. října 2008 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97 a částečném prozatímním přezkumu podle článku 19 nařízení (ES) č. 2026/97 a změně nařízení (ES) č. 1000/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Rady (ES) č. 1009/2008 ze dne 9. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2008 ze dne 24. září 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 ( Úř. věst. L 286 ze dne 29.10.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1004/2008 ze dne 15. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1003/2008 ze dne 15. října 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1002/2008 ze dne 15. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1001/2008 ze dne 13. října 2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Korejské republiky a Malajsie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Rady (ES) č. 1000/2008 ze dne 13. října 2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Komise (ES) č. 999/2008 ze dne 14. října 2008 , kterým se pro účetní období Evropského zemědělského záručního fondu 2009 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet finančních nákladů na intervenční opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise (ES) č. 998/2008 ze dne 14. října 2008 , kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2009
Nařízení Komise (ES) č. 997/2008 ze dne 14. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 996/2008 ze dne 13. října 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 995/2008 ze dne 13. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o normalizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 993/2008 ze dne 10. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 992/2008 ze dne 9. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 959/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2008
Nařízení Komise (ES) č. 991/2008 ze dne 9. října 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2008/991/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 3/2008 ze dne 15. prosince 2008 o přijetí změn přílohy IV dohody o partnerství
Nařízení Komise (ES) č. 990/2008 ze dne 9. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 989/2008 ze dne 8. října 2008 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2009 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
2008/989/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2008 , kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin, který má být dovezen z určitých třetích zemí (oznámeno pod číslem K (2008) 8589)
Nařízení Komise (ES) č. 988/2008 ze dne 8. října 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 29. září do 3. října 2008
2008/988/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Nizozemska na seznam členských států prostých Aujeszkyho choroby a Maďarska na seznam členských států, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2008) 8325) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohy IV a V (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 986/2008 ze dne 7. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII a XII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou některého členského státu s výjimkou Estonska, Francie, Irska, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Spojeného království a Španělska
2008/986/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008 o nezařazení antrachinonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 8133) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 985/2008 ze dne 6. října 2008 , kterým se zakazuje rybolov ružichy šedé ve vodách Společenství a vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Velké Británie
Nařízení Komise (ES) č. 984/2008 ze dne 6. října 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Německa
2008/984/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2008 , kterým se mění příloha C směrnice Rady 64/432/EHS a rozhodnutí 2004/226/ES, pokud jde o diagnostické testy ke zjištění brucelózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 7642) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 983/2008 ze dne 3. října 2008 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2009 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství ( Úř. věst. L 268 ze dne 9.10.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 983/2008 ze dne 3. října 2008 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2009 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 982/2008 ze dne 8. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/982/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008 , kterým se Spojené království zmocňuje k uzavření dohody se správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey a s ostrovem Man s cílem zacházet s převody peněžních prostředků mezi Spojeným královstvím a každým z uvedených území jako s převody v rámci Spojeného království, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (oznámeno pod číslem K(2008) 7812)
Nařízení Komise (ES) č. 981/2008 ze dne 7. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2008, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Komise (ES) č. 980/2008 ze dne 7. října 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 979/2008 ze dne 7. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 978/2008 ze dne 6. října 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 977/2008 ze dne 3. října 2008 o zařazení určitého zboží do sazebníku TARIC
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
Nařízení Komise (ES) č. 976/2008 ze dne 6. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení doplňkové látky Clinacox náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných substancí (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti
Nařízení Komise (ES) č. 975/2008 ze dne 6. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2008/975/SZBP ze dne 18. prosince 2008 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena)
Nařízení Komise (ES) č. 974/2008 ze dne 2. října 2008 , kterým se po devadesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 973/2008 ze dne 2. října 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
2008/973/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008 , kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud se jedná o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2008) 8135) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 972/2008 ze dne 3. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí
2008/972/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění příloha 13 Společné konzulární instrukce o vyplňování vízových štítků
Nařízení Komise (ES) č. 971/2008 ze dne 3. října 2008 o novém použití kokcidiostatika jako doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Rady 2008/971/ES ze dne 16. prosince 2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích ( Úř. věst. L 345 ze dne 23.12.2008 )
2008/971/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích
Nařízení Komise (ES) č. 970/2008 ze dne 3. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 969/2008 ze dne 2. října 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009
2008/969/ES,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2008 o systému včasného varování pro používání schvalujícími osobami Komise a výkonnými agenturami
Nařízení Komise (ES) č. 968/2008 ze dne 2. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/968/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 , kterým se povoluje uvedení na trh oleje s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaného z plísně Mortierella alpina jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2008) 8080)
Nařízení Rady (ES) č. 967/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů
2008/967/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o nezařazení oxidu uhelnatého do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 8077) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 966/2008 ze dne 1. října 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Panellets (TSG))
Nařízení Komise (ES) č. 965/2008 ze dne 1. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 964/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky ve vodách Společenství a vodách, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 963/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
2008/963/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2008 , kterým se mění přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech pro zadávání veřejných zakázek, pokud jde o seznamy zadavatelů a veřejných zadavatelů (oznámeno pod číslem K (2008) 7871) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 962/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačkovitých v oblasti IIIa a ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
2008/962/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 8442) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 961/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
2008/961/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek (oznámeno pod číslem K(2008) 8218) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 960/2008 ze dne 30. září 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 959/2008 ze dne 30. září 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2008
Společný postoj Rady 2008/959/SZBP ze dne 16. prosince 2008 o změně společného postoje 2008/586/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 958/2008 ze dne 30. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 957/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se stanoví odchylka pro kvótové období 2008/09 v nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 956/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 955/2008 ze dne 29. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 954/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 682/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
2008/954/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 8298)
Nařízení Komise (ES) č. 953/2008 ze dne 26. září 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
2008/953/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Aureobasidium pullulans a fosforitanu disodného do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 7709) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 952/2008 ze dne 26. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 951/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 950/2008 ze dne 25. září 2008 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí září 2008 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 949/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 948/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se pozastavují vývozní náhrady u sirupů a některých dalších produktů z odvětví cukru, které se vyvážejí v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 947/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se pozastavují vývozní náhrady u bílého cukru a u surového cukru, které jsou vyváženy v nezměněném stavu
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty
Nařízení Komise (ES) č. 946/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru ode dne 1. října 2008
Nařízení Komise (ES) č. 945/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2008/2009
2008/945/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2008 , kterým se mění její jednací řád
Nařízení Komise (ES) č. 944/2008 ze dne 25. září 2008 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame S. Angelo (CHZO), Chouriço Azedo de Vinhais nebo Azedo de Vinhais nebo Chouriço de Pao de Vinhais (CHZO), Presunto do Alentejo nebo Paleta do Alentejo (CHOP))
Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008 , kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu
Nařízení Komise (ES) č. 943/2008 ze dne 25. září 2008 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Presunto de Campo Maior e Elvas nebo Paleta de Campo Maior e Elvas (CHZO), Presunto de Santana da Serra nebo Paleta de Santana da Serra (CHZO), Slovenský oštiepok (CHZO))
2008/943/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o nezařazení kostního oleje do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 8083) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 942/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Époisses (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 941/2008 ze dne 25. září 2008 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
2008/941/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (oznámeno pod číslem K(2008) 7803) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 940/2008 ze dne 25. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/940/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2008 , kterým se stanoví standardní požadavky na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2008) 6032) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 939/2008 ze dne 24. září 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rocamadour (CHOP))
2008/939/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 938/2008 ze dne 24. září 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Roquefort (CHOP))
2008/938/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2008 o seznamu zvýhodněných zemí, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (oznámeno pod číslem K(2008) 8028)
Nařízení Komise (ES) č. 937/2008 ze dne 24. září 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu de Gex Haut-Jura nebo Bleu de Septmoncel (CHOP))
2008/937/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2008 o nezařazení kyseliny sírové do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 7612) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 936/2008 ze dne 24. září 2008 o opravě nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 935/2008 ze dne 24. září 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 15. do 19. září 2008
Nařízení Komise (ES) č. 934/2008 ze dne 24. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/934/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (oznámeno pod číslem K(2008) 7637) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 933/2008 ze dne 23. září 2008 , kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o identifikační značky zvířat a obsah dokladů o přesunu (Text s významem pro EHP)
2008/933/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2008 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON89788 (MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2008) 7517) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 932/2008 ze dne 22. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 931/2008 ze dne 23. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 930/2008 ze dne 22. září 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 929/2008 ze dne 22. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 928/2008 ze dne 19. září 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
Nařízení Komise (ES) č. 927/2008 ze dne 19. září 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 926/2008 ze dne 19. září 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 925/2008 ze dne 19. září 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 924/2008 ze dne 19. září 2008 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 923/2008 ze dne 12. září 2008 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1174/2005 ve znění nařízení (ES) č. 684/2008 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem ručních paletových vozíků a jejich základních dílů zasílaných z Thajska, též prohlášených za pocházející z Thajska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (ES) č. 922/2008 ze dne 19. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2008/922/SZBP ze dne 8. prosince 2008 , kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 921/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2008/921/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2008/798/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 8197) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 920/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2008/920/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2008 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2008 a kterým se mění rozhodnutí 2007/782/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2008) 7572)
Nařízení Komise (ES) č. 919/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
Nařízení Komise (ES) č. 918/2008 ze dne 18. září 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2008 v rámci celních kvót pro vepřové maso otevřených nařízením (ES) č. 806/2007
Nařízení Komise (ES) č. 917/2008 ze dne 18. září 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2008 v rámci celní kvóty pro vepřové maso otevřené nařízením (ES) č. 979/2007
Nařízení Komise (ES) č. 916/2008 ze dne 18. září 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2008 v rámci celní kvóty pro vepřové maso otevřené nařízením (ES) č. 812/2007
Nařízení Komise (ES) č. 915/2008 ze dne 18. září 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 pro odvětví drůbežího masa a přidělené Spojeným státům americkým
2008/915/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2008 , kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání (oznámeno pod číslem K(2008) 6016) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 914/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa ( Úř. věst. L 251 ze dne 19.9.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 914/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
Oprava nařízení Komise (ES) č. 913/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec ( Úř. věst. L 251 ze dne 19.9.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 913/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
Nařízení Komise (ES) č. 912/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané v rámci dovozní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 964/2007 pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí
Nařízení Komise (ES) č. 911/2008 ze dne 18. září 2008 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce září 2008 nařízením (ES) č. 1529/2007
Nařízení Komise (ES) č. 910/2008 ze dne 18. září 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o stanovení prováděcích pravidel pro vývozy produktů mimo rámec kvót v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 909/2008 ze dne 17. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VI a VII, vodách ES oblasti Vb a mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 908/2008 ze dne 17. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
2008/908/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se některým členským státům povoluje přezkoumání jejich ročních programů sledování BSE (oznámeno pod číslem K(2008) 7288)
Nařízení Komise (ES) č. 907/2008 ze dne 18. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/907/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2008 , kterým se stanoví veterinární záruky pro přepravu koňovitých z jedné třetí země do jiné třetí země podle čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 91/496/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 6296) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 906/2008 ze dne 15. září 2008 , kterým se zastavuje pro nového vývozce uskutečněný přezkum nařízení (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 905/2008 ze dne 17. září 2008 o vydávání dovozních licencí na surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí
2008/905/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008 , kterým se mění příloha 13 Společné konzulární instrukce o vyplňování vízových štítků
Nařízení Komise (ES) č. 904/2008 ze dne 17. září 2008 o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 903/2008 ze dne 17. září 2008 o zvláštních podmínkách pro poskytování vývozních náhrad pro některé výrobky z vepřového masa (kodifikované znění)
2008/903/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008 o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis ve Švýcarské konfederaci
Nařízení Komise (ES) č. 902/2008 ze dne 17. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/902/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2008 o nezařazení napropamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6281) ((Text s významem pro EHP))
Nařízení Komise (ES) č. 901/2008 ze dne 16. září 2008 , kterým se pozastavuje ukládání dovozních cel pro určitá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 900/2008 ze dne 16. září 2008 , kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 899/2008 ze dne 15. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2008 , kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 898/2008 ze dne 16. září 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2008
Nařízení Komise (ES) č. 897/2008 ze dne 16. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/897/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2009 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2008) 7415)
Nařízení Komise (ES) č. 896/2008 ze dne 15. září 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2008
2008/896/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2008 o pokynech pro účely veterinárního dozoru založeného na míře rizika stanoveného směrnicí Rady 2006/88/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 6787) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 895/2008 ze dne 12. září 2008 , kterým se potřinácté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 894/2008 ze dne 15. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 893/2008 ze dne 10. září 2008 , kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 zachovává antidumpingové clo z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky, Saúdské Arábie a Koreje
Nařízení Komise (ES) č. 892/2008 ze dne 12. září 2008 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 891/2008 ze dne 11. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 890/2008 ze dne 12. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
2008/889/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 6941) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 888/2008 ze dne 11. září 2008 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 887/2008 ze dne 11. září 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 885/2008 ze dne 11. září 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 884/2008 ze dne 11. září 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 883/2008 ze dne 11. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/883/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2008 , kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o regionalizaci pro Brazílii v seznamu třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 6977) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 882/2008 ze dne 9. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
2008/882/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2003/63/ES, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z některých provincií Kuby, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem K(2008) 6950)
Nařízení Komise (ES) č. 881/2008 ze dne 9. září 2008 , kterým se zakazuje rybolov hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 880/2008 ze dne 10. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 879/2008 ze dne 9. září 2008 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska pro vývoz na hospodářský rok 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 878/2008 ze dne 9. září 2008 , o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska pro průmyslové využití
Nařízení Komise (ES) č. 877/2008 ze dne 9. září 2008 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 876/2008 ze dne 9. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/876/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2008) 6431) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 875/2008 ze dne 8. září 2008 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1962/2006
Nařízení Komise (ES) č. 874/2008 ze dne 8. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 873/2008 ze dne 5. září 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Společný postoj Rady 2008/873/SZBP ze dne 18. listopadu 2008 , kterým se obnovují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (ES) č. 872/2008 ze dne 3. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 871/2008 ze dne 5. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/870/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. října 2008 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 869/2008 ze dne 4. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 868/2008 ze dne 3. září 2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků
Nařízení Komise (ES) č. 867/2008 ze dne 3. září 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování
Doporučení Komise ze dne 3. října 2008 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce (oznámeno pod číslem K (2008) 5737)
Nařízení Komise (ES) č. 866/2008 ze dne 3. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/866/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru (oznámeno pod číslem K(2008) 6732) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 865/2008 ze dne 27. srpna 2008 , kterým se prodlužuje pozastavení konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 1420/2007 z dovozu silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu
2008/865/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2008 o nezařazení chlorátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6587) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 864/2008 ze dne 1 září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa; a ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 863/2008 ze dne 1. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 862/2008 ze dne 1. září 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska I a II plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 861/2008 ze dne 2. září 2008 o zrušení nařízení Komise (ES) č. 634/2008, kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné pro dovoz některého zboží obsahujícího mléčné výrobky, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, ze Švýcarska do Společenství
2008/861/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (oznámeno pod číslem K(2008) 6203) (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 860/2008 ze dne 2. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/860/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2008 o finančním příspěvku Společenství na programy kontroly a sledování rybolovu členských států pro rok 2008 a dohledu nad ním (oznámeno pod číslem K(2008) 6262)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu ( Úř. věst. L 254 ze dne 20.9.2008 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu ( Úř. věst. L 254 ze dne 20.9.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu
Nařízení Komise (ES) č. 858/2008 ze dne 1. září 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 967/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty
Nařízení Komise (ES) č. 857/2008 ze dne 1. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 856/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz, pokud jde o číslování víz
2008/856/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro prasata v Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2008) 6473) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 855/2008 ze dne 29. srpna 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. září 2008
2008/855/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2008) 6349) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 854/2008 ze dne 29. srpna 2008 , kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o vývozní licence na vepřové maso
Nařízení Komise (ES) č. 853/2008 ze dne 18. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka a rajčata
Nařízení Komise (ES) č. 852/2008 ze dne 29. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2008/852/SVV ze dne 24. října 2008 o síti kontaktních míst pro boj proti korupci
Nařízení Komise (ES) č. 851/2008 ze dne 28. srpna 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Společná akce Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Nařízení Komise (ES) č. 850/2008 ze dne 28. srpna 2008 , kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2009 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 849/2008 ze dne 28. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Nařízení Komise (ES) č. 848/2008 ze dne 28. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2003/565/ES, pokud jde o lhůtu stanovenou v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 847/2008 ze dne 28. srpna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
2008/847/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 2008 o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 846/2008 ze dne 28. srpna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 845/2008 ze dne 28. srpna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 844/2008 ze dne 28. srpna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Společný postoj Rady 2008/844/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 , kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (ES) č. 843/2008 ze dne 28. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Společný postoj Rady 2008/843/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 , kterým se mění a prodlužuje společný postoj 2007/734/SZBP o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu
Nařízení Komise (ES) č. 842/2008 ze dne 27. srpna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Rozhodnutí Rady 2008/842/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 , kterým se mění přílohy III a IV společného postoje 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 841/2008 ze dne 27. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 840/2008 ze dne 26. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/840/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 6631)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 234 ze dne 30.8.2008 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 234 ze dne 30.8.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV ze dne 24. října 2008 o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
Nařízení Komise (ES) č. 838/2008 ze dne 22. srpna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 837/2008 ze dne 25. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/837/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2008 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu LLCotton25 (ACS-GHOO1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2008) 6204) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 836/2008 ze dne 22. srpna 2008 o změně nařízení (ES) č. 791/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 835/2008 ze dne 22. srpna 2008 o uvolnění jistot v souvislosti s některými dovozními celními kvótami v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 834/2008 ze dne 22. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1319/2006 o výměně některých údajů týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí
Nařízení Komise (ES) č. 833/2008 ze dne 20. srpna 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 832/2008 ze dne 22. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/832/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2008 o nezařazení bromuconazolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6290) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 831/2008 ze dne 21. srpna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 830/2008 ze dne 21. srpna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 829/2008 ze dne 21. srpna 2008 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně data pro osévání rýže v roce 2008 v italském regionu Piemonte
2008/829/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2008 , kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (oznámeno pod číslem K(2008) 6274) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 828/2008 ze dne 21. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/828/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 6044) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 827/2008 ze dne 20. srpna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Oprava nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008 , kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů ( Úř. věst. L 223 ze dne 21.8.2008 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008 , kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů ( Úř. věst. L 223 ze dne 21.8.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008 , kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
2008/826/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2008 , kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 2002/887/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a  Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2008) 6269)
Nařízení Komise (ES) č. 825/2008 ze dne 20. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/825/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/241/ES, pokud jde o dovoz některých druhů hlemýžďů k lidské spotřebě z Madagaskaru (oznámeno pod číslem K(2008) 6083) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 824/2008 ze dne 18. srpna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 823/2008 ze dne 19. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 822/2008 ze dne 18. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 817/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2008
Společný postoj Rady 2008/822/SZBP ze dne 27. října 2008 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 821/2008 ze dne 18. srpna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření celní kvóty Společenství pro banány pocházející z Mexika
Nařízení Komise (ES) č. 820/2008 ze dne 8. srpna 2008 , kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 819/2008 ze dne 18. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/819/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2008 o nezařazení butralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6066) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 818/2008 ze dne 13. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky a ukončuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených uvedeným nařízením dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Thajska či nikoliv
Nařízení Komise (ES) č. 817/2008 ze dne 14. srpna 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2008
2008/817/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz některých masných výrobků z Nové Kaledonie do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 6050) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 816/2008 ze dne 14. srpna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
2008/816/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 5987) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 815/2008 ze dne 14. srpna 2008 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverdských ostrovů v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 814/2008 ze dne 14. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 813/2008 ze dne 11. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
2008/813/ES: Rozhodnutí č. 1/2008 ze dne 12. března 2008 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody týkající se zařazení nové kapitoly 16 o stavebních výrobcích do přílohy 1
Nařízení Rady (ES) č. 812/2008 ze dne 11. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 954/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska
2008/812/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2008) 6154) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 811/2008 ze dne 13. srpna 2008 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 810/2008 ze dne 11. srpna 2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (Přepracování)
Nařízení Komise (ES) č. 809/2008 ze dne 13. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 808/2008 ze dne 11. srpna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 807/2008 ze dne 12. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství, pokud jde o rozhodné skutečnosti v odvětví vína
2008/807/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2008) 4861) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 806/2008 ze dne 12. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 805/2008 ze dne 7. srpna 2008 , kterým se zrušuje antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 437/2004 z dovozu velkých duhových pstruhů pocházejících z Norska
2008/805/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 804/2008 ze dne 11. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/804/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Brazílie, Černé Hory a Srbska v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 6024) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 803/2008 ze dne 8. srpna 2008 , kterým se po devadesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2008/803/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2008 , kterým se zahajuje šetření podle čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 980/2005 s ohledem na účinné uplatňování některých úmluv o lidských právech na Srí Lance
Nařízení Komise (ES) č. 802/2008 ze dne 7. srpna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 801/2008 ze dne 8. srpna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 , kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 799/2008 ze dne 8. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008 , kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Text s významem pro EHP)
2008/798/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2008 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/757/ES (oznámeno pod číslem K (2008) 6086) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 797/2008 ze dne 7. srpna 2008 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 796/2008 ze dne 5. srpna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblasti IIIa a ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 795/2008 ze dne 7. srpna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
2008/795/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2008 o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2008) 6026) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 794/2008 ze dne 7. srpna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 793/2008 ze dne 7. srpna 2008 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 792/2008 ze dne 7. srpna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 791/2008 ze dne 7. srpna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
2008/791/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2008 , kterým se opravuje směrnice 2008/40/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek amidosulfuronu a nicosulfuronu (oznámeno pod číslem K(2008) 5703) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 790/2008 ze dne 7. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/790/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 5555)
Nařízení Rady (ES) č. 789/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1911/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Ruska a Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
2008/789/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/588/ES, kterým se členským státům přidělují pro období 2006 až 2012 částky vyplývající z odlišení podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 1782/2006 (oznámeno pod číslem K(2008) 5534)
Nařízení Rady (ES) č. 788/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se mění seznamy úpadkových řízení a likvidačních řízení v přílohách A a B nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení a kterým se kodifikují přílohy A, B a C uvedeného nařízení
2008/788/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2008 , kterým se stanoví čisté částky vyplývající z uplatňování dobrovolného odlišení v Portugalsku pro kalendářní roky 2009–2012 (oznámeno pod číslem K(2008) 5533)
Nařízení Komise (ES) č. 787/2008 ze dne 6. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/787/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/410/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článků 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
Nařízení Komise (ES) č. 786/2008 ze dne 5. srpna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 785/2008 ze dne 4. srpna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
2008/785/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/56/ES o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
Nařízení Komise (ES) č. 784/2008 ze dne 5. srpna 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Radicchio Rosso di Treviso (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 783/2008 ze dne 5. srpna 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Radicchio Variegato di Castelfranco (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 782/2008 ze dne 5. srpna 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Laguiole (CHOP))
2008/782/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2008 , kterým se opravuje směrnice 2007/5/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kaptanu, folpetu, formetanátu a methiokarbu (oznámeno pod číslem K(2008) 5583) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 781/2008 ze dne 5. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/781/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. října 2008 o jmenování sedmi bulharských členů a sedmi bulharských náhradníků Výboru regionů
Nařízení Komise (ES) č. 780/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska oblasti I a II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
2008/780/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2008 o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 779/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu průmyslově využívaných druhů ryb ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 778/2008 ze dne 4. srpna 2008 , kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 777/2008 ze dne 4. srpna 2008 , kterým se mění přílohy I, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (Text s významem pro EHP)
2008/777/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 776/2008 ze dne 4. srpna 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (CHZO), Brussels grondwitloof (CHZO), Oufs de Loué (CHZO))
2008/776/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/365/ES o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 5550)
Nařízení Komise (ES) č. 775/2008 ze dne 4. srpna 2008 , kterým se stanoví maximální limity reziduí pro doplňkovou látku kanthaxanthin, navíc k podmínkám stanoveným směrnicí 2003/7/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 774/2008 ze dne 4. srpna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 773/2008 ze dne 4. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 772/2008 ze dne 1. srpna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
2008/772/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 5531) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008 , kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Text s významem pro EHP)
2008/771/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. září 2008 o nezařazení buprofezinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 5109) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 770/2008 ze dne 1. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím
2008/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. září 2008 o nezařazení tricyklazolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 5108) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 769/2008 ze dne 1. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/769/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. září 2008 o nezařazení propanilu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 5107) (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008)
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS ( Úř. věst. L 218 ze dne 13.8.2008 )
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218 ze dne 13.8.2008)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 766/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů
2008/766/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. srpna 2008 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem K(2008) 3790) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 761/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů
Společná akce Rady 2008/760/SZBP ze dne 25. září 2008 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii
Nařízení Komise (ES) č. 759/2008 ze dne 31. července 2008 o změně nařízení (ES) č. 712/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Společná akce Rady 2008/759/SZBP ze dne 25. září 2008 , kterou se mění společná akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Nařízení Komise (ES) č. 758/2008 ze dne 31. července 2008 o změně nařízení (ES) č. 711/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 757/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
2008/757/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2008 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny (oznámeno pod číslem K(2008) 5599) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 756/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2008
Nařízení Komise (ES) č. 755/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP)
2008/755/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 5175) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 754/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 753/2008, ze dne 31. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1299/2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele
2008/753/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2008 o nezařazení methylbromidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 5076) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 752/2008 ze dne 31. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2008 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o podmínky osvědčení pro dovoz některých živých kopytníků a z nich získaného čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 3040) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 751/2008 ze dne 30. července 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 750/2008 ze dne 30. července 2008 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 414/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2008/2009
2008/750/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel
Nařízení Komise (ES) č. 749/2008 ze dne 30. července 2008 , kterým se mění některá nařízení o dovozních celních kvótách v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 02062991 (Přepracování)
2008/748/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2008 o nezařazení triflumizolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 5075) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 747/2008 ze dne 30. července 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o definice ukazatelů a zavádění NACE (Rev. 2) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 746/2008 ze dne 17. června 2008 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( Úř. věst. L 202 ze dne 31.7.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 746/2008 ze dne 17. června 2008 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 745/2008 ze dne 30. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/745/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2008 o nezařazení kyanamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 5087) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 744/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského společenství postižených hospodářskou krizí
2008/744/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2008 o nezařazení dikloranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 5086) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 743/2008/ES ze dne 9. července 2008 o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje prováděném v několika členských státech a zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 741/2008 ze dne 29. července 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané pro období od 1. července 2008 do  30. června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 996/97 pro zmrazená hovězí okruží a bránice
2008/741/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. září 2008 , kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se nevztahuje na výrobu a velkoobchodní prodej elektřiny v Polsku (oznámeno pod číslem K(2008) 4805) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 740/2008 ze dne 29. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007, pokud jde o postupy, jež je třeba uplatňovat při vývozu odpadů do některých zemí (Text s významem pro EHP)
2008/740/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2008 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení spinetoramu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 4965) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 739/2008 ze dne 28. července 2008 , kterým se zakazuje rybolov ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII a VIII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou některého členského státu s výjimkou Španělska, Francie, Irska a Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 738/2008 ze dne 28. července 2008 , kterým se podvanácté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 737/2008 ze dne 28. července 2008 , kterým se určují referenční laboratoře Společenství pro nákazy korýšů, vzteklinu a tuberkulózu skotu, kterým se stanoví další povinnosti a úkoly referenčních laboratoří Společenství pro vzteklinu a tuberkulózu skotu a kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
2008/737/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2008 , kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 736/2008 ze dne 22. července 2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh
Společná akce Rady 2008/736/SZBP ze dne 15. září 2008 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Nařízení Komise (ES) č. 735/2008 ze dne 29. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 734/2008 ze dne 15. července 2008 o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem používání lovných zařízení pro rybolov při dně
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (kodifikované znění)
Rozhodnutí Rady 2008/733/SZBP ze dne 15. září 2008 , kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007
Rozhodnutí Rady 2008/732/SZBP ze dne 15. září 2008 , kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 731/2008 ze dne 28. července 2008 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1249/96, pokud jde o dodatečnou jistotu požadovanou pro dovoz pšenice obecné vysoké jakosti
Nařízení Komise (ES) č. 730/2008 ze dne 28. července 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carnalentejana (CHOP))
2008/730/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2008 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704-12 (ACS-GMOO5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2008) 4735) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 729/2008 ze dne 28. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku zaručených tradičních specialit (Czwórniak (ZTS), Dwójniak (ZTS), Półtorak (ZTS), Trójniak (ZTS))
Nařízení Komise (ES) č. 728/2008 ze dne 28. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 727/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se zastavuje přezkum nařízení (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky uskutečněný pro nového vývozce
Nařízení Komise (ES) č. 726/2008 ze dne 25. července 2008 , o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2008 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 725/2008 ze dne 24. července 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 724/2008 ze dne 24. července 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 723/2008 ze dne 25. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Afuega'l Pitu (CHOP), Mazapán de Toledo (CHZO), Agneau de Lozere (CHZO), Oignon doux des Cévennes (CHOP), Butelo de Vinhais nebo Bucho de Vinhais nebo Chouriço de Ossos de Vinhais (CHZO), Chouriça Doce de Vinhais (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 722/2008 ze dne 25. července 2008 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 563/82, pokud jde o opravné koeficienty, které je třeba použít při stanovení tržních cen jatečně upravených těl dospělého skotu
Nařízení Komise (ES) č. 721/2008 ze dne 25. července 2008 o povolení přípravku z bakterie Paracoccus carotinifaciens bohaté na červený karotenoid jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Komise 2008/721/ES ze dne 5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES ( Úř. věst. L 241 ze dne 10.9.2008 )
2008/721/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 720/2008 ze dne 25. července 2008 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o skladování a pohyb produktů nakoupených platebními agenturami nebo intervenčními agenturami (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 719/2008 ze dne 25. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 718/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
Oprava nařízení Rady (ES) č. 717/2008 ze dne 17. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót ( Úř. věst. L 198 ze dne 26.7.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 717/2008 ze dne 17. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 716/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 715/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 714/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 713/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 712/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 711/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 710/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se na hospodářský rok 2008/2009 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 709/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o mezioborové organizace a dohody v odvětví tabáku
Nařízení Komise (ES) č. 708/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky udělování výjimek ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES některým zvířatům vnímavých druhů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 707/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 952/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
Nařízení Komise (ES) č. 706/2008 ze dne 24. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 705/2008 ze dne 24. července 2008 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 243/2008, kterým se ukládají některá omezující opatření vůči nezákonné vládě Anjouanu v Komorském svazu
Nařízení Rady (ES) č. 704/2008 ze dne 15. července 2008 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. srpna 2008 do 31. července 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 703/2008 ze dne 23. července 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 702/2008 ze dne 23. července 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 701/2008 ze dne 23. července 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska I a II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 700/2008 ze dne 23. července 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech VIIb–k, VIII, IX, X; vodách ES v oblastech CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 699/2008 ze dne 23. července 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblastech ICES VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 698/2008 ze dne 23. července 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
2008/698/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2008 o dočasném dovozu a dovozu evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 4211) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 697/2008 ze dne 23. července 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 40/2008, pokud jde o omezení odlovu smáčkovitých v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
Nařízení Komise (ES) č. 696/2008 ze dne 23. července 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o rozšíření některých pravidel přijatých organizacemi producentů v odvětví rybolovu na nečleny (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 695/2008 ze dne 23. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 694/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Slovensko
Nařízení Rady (ES) č. 693/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Slovensku
Oprava nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008 , kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla ( Úř. věst. L 199 ze dne 28.7.2008 )
Nařízení komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008 kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Text s významem pro EHP)
2008/692/ES: Rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 2/2008 ze dne 24. června 2008 o úpravě příloh 1 a 2
Nařízení Komise (ES) č. 691/2008 ze dne 22. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2008 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Seychel, pokud jde o konzervovaného tuňáka (oznámeno pod číslem K(2008) 4344)
Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008 , kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (přepracované znění)
2008/690/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2008 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES a rozhodnutí 2002/38/ES, pokud jde o statistická zjišťování prováděná členskými státy u sadů určitých druhů ovocných stromů (oznámeno pod číslem K(2008) 4070)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
2008/689/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2008 , kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K (2008) 4017) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 688/2008 ze dne 18. července 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Oprava nařízení Komise (ES) č. 687/2008 ze dne 18. července 2008 , kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin platebními agenturami nebo intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin (kodifikované znění) ( Úř. věst. L 192 ze dne 19.7.2008 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 687/2008 ze dne 18. července 2008 , kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin platebními agenturami nebo intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin (kodifikované znění) ( Úř. věst. L 192 ze dne 19.7.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 687/2008 ze dne 18. července 2008 , kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin platebními agenturami nebo intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 686/2008 ze dne 18. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/59/ES, pokud jde o oblasti, v nichž se mají provádět plány eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2008) 4428)
Nařízení Rady (ES) č. 685/2008 ze dne 17. července 2008 , kterým se zrušuje antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 85/2006 z dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
2008/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2008 , kterým se mění příloha rozhodnutí Rady 90/424/EHS, pokud jde o jarní virémii kaprů (SVC) (oznámeno pod číslem K(2008) 4401) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 684/2008 ze dne 17. července 2008 , kterým se objasňuje oblast působnosti antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
2008/684/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2008 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblasti, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 4407)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)
Nařízení Komise (ES) č. 682/2008 ze dne 17. července 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 681/2008 ze dne 17. července 2008 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. září do 30. listopadu 2008
Nařízení Komise (ES) č. 680/2008 ze dne 17. července 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 679/2008 ze dne 17. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 678/2008 ze dne 16 července 2008 , kterým se po devadesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2008/678/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 4319) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 677/2008 ze dne 16. července 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v měsíci červenci 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso ( Úř. věst. L 189 ze dne 17.7.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 677/2008 ze dne 16. července 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce července 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 676/2008 ze dne 16. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail de la Drôme (CHZO), Všestarská cibule (CHOP), Slovenská bryndza (CHZO), Ajo Morado de Las Pedroneras (CHZO), Gamoneu nebo Gamonedo (CHOP), Alheira de Vinhais (CHZO), Presunto de Vinhais nebo Presunto Bísaro de Vinhais (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 675/2008 ze dne 16. července 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Nařízení Komise (ES) č. 674/2008 ze dne 16. července 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Rady (ES) č. 247/2006 a kterým se na rok 2008 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a roční finanční rámce režimu jednotné platby na plochu stanovené v nařízení (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 673/2008 ze dne 16. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/673/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4–169,8125 MHz ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 4311) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 672/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 671/2008 ze dne 15. července 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. července 2008
2008/671/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5875 – 5905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností (oznámeno pod číslem K(2008) 4145) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 670/2008 ze dne 15. července 2008 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (CHZO))
2008/670/JHA: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí ( SISNET )
Nařízení Komise (ES) č. 669/2008 ze dne 15. července 2008 , kterým se doplňuje příloha IC nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 668/2008 ze dne 15. července 2008 , kterým se mění přílohy II až V nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb, pokud se týká pracovních metod a provozních postupů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 667/2008 ze dne 15. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 666/2008 ze dne 15. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 665/2008 ze dne 14. července 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 199/2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (ES) č. 664/2008 ze dne 14. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/664/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/294/ES o žádosti o odchylku podle bodu 2 písm. b) přílohy III a článku 9 směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2008) 4252)
Nařízení Komise (ES) č. 663/2008 ze dne 11. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/663/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/27/ES, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2008) 4215) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 662/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 442/2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Oprava nařízení Rady (ES) č. 661/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a na částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 ( Úř. věst. L 185 ze dne 12.7.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 661/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a na částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96
2008/661/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/182/ES o průzkumu týkajícím se chronického chřadnutí u jelenovitých (oznámeno pod číslem K(2008) 3986) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 660/2008 ze dne 10. července 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 659/2008 ze dne 10. července 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 658/2008 ze dne 10. července 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách ( Úř. věst. L 183 ze dne 11.7.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
Nařízení Komise (ES) č. 656/2008 ze dne 10. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chamomilla Bohemica (CHOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (CHOP), Slovenská parenica (CHZO), Cipollotto Nocerino (CHOP))
2008/656/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2008 o přijatelnosti oznámení týkajících se obnovení zařazení účinných látek azimsulfuron, azoxystrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, prohexadion-kalcium a spiroxamin do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o vytvoření seznamu dotyčných oznamovatelů (oznámeno pod číslem K(2008) 3855) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 655/2008 ze dne 10. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 654/2008 ze dne 29. dubna 2008 , kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz kumarinu odesílaného z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, ať již je deklarován jako pocházející z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, či nikoliv
Nařízení Komise (ES) č. 653/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 30. června do 4. července 2008
Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 652/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se mění nařízení č. 2343/2002 (ES, Euratom) o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Oprava společného postoje Rady 2008/652/SZBP ze dne 7. srpna 2008 , kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 213 ze dne 8.8.2008 )
Společný postoj Rady 2008/652/SZBP ze dne 7. srpna 2008 , kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 651/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 650/2008 ze dne 9. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2008/650/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2008 , kterým se mění směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství, pokud jde o zahrnutí některých chorob do seznamu chorob povinných hlášením a o vyškrtnutí nakažlivé obrny prasat z uvedeného seznamu (oznámeno pod číslem K(2008) 3943) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 649/2008 ze dne 8. července 2008 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 648/2008 ze dne 4. července 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech ICES VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 647/2008 ze dne 8. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 646/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
Nařízení Rady (ES) č. 645/2008 ze dne 8. července 2008 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy
Nařízení Komise (ES) č. 644/2008 ze dne 7. července 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 643/2008 ze dne 7. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 642/2008 ze dne 4. července 2008 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 178 ze dne 5.7.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 642/2008 ze dne 4. července 2008 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
2008/642/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2008 , kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o údaje týkající se Argentiny, Brazílie a Paraguaye v seznamu třetích zemí a částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých druhů čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 3992) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 641/2008 ze dne 4. července 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 40/2008, pokud jde o seznam plavidel provádějících nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v Severním Atlantiku
2008/641/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2008 , kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí 2003/858/ES a 2006/656/ES a pozastavuje dovoz zásilek některých živých ryb a některých produktů akvakultury z Malajsie do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 3849) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 640/2008 ze dne 4. července 2008 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
2008/640/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2008) 3883) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 639/2008 ze dne 24. června 2008 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
2008/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2008) 3882) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 638/2008 ze dne 4. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/638/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES pokud jde o povolení dovozu tepelně ošetřených výrobků z drůbežího masa z Číny (oznámeno pod číslem K(2008) 3874) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 637/2008 ze dne 23. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003 a zavádí národní programy restrukturalizace odvětví bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 636/2008 ze dne 3. července 2008 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
2008/636/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2008 , kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz vajíček a embryí prasat (oznámeno pod číslem K(2008) 3671) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 635/2008 ze dne 3. července 2008 , kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) na období od roku 2008 do roku 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 338/2008
2008/635/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2008 týkající se dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí, inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení (oznámeno pod číslem K(2008) 3625) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 634/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné pro dovoz některého zboží obsahujícího mléčné výrobky, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, ze Švýcarska do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 633/2008 ze dne 3. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů
Nařízení Komise (ES) č. 632/2008 ze dne 2. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
Společný postoj Rady 2008/632/SZBP ze dne 31. července 2008 , kterým se mění společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 631/2008 ze dne 2. července 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
2008/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o některé regiony členských států uvedené v příloze a o prodloužení doby uplatňování uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2008) 3964) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 630/2008 ze dne 2. července 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 23. do 27. června 2008
Nařízení Komise (ES) č. 629/2008 ze dne 2. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
2008/629/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2008 kterým se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2005/56/ES o zřízení Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu ke správě činnosti Společenství v oblasti vzdělávání, audiovize a kultury podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003
Nařízení Komise (ES) č. 628/2008 ze dne 2. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 627/2008 ze dne 2. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/627/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2008 týkající se přechodného období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2008) 3942) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 625/2008 ze dne 1. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 624/2008 ze dne 23. června 2008 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců od přistoupení
Nařízení Komise (ES) č. 623/2008 ze dne 30. června 2008 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2008
Nařízení Komise (ES) č. 622/2008 ze dne 30. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 773/2004 s ohledem na postup při narovnání v případech kartelů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 621/2008 ze dne 30. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení (ES) č. 620/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 386/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky ( Úř. věst. L 168 ze dne 28.6.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 620/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 386/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků
2008/619/ES: Rozhodnutí č. 2/2008 Smíšené rady EU-Mexiko ze dne 25. července 2008 o změnách rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 ve znění rozhodnutí Smíšené rady č. 3/2004
Nařízení Komise (ES) č. 618/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se pro dodací období 2007/08 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
2008/618/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže
Nařízení Komise (ES) č. 616/2008 ze dne 27. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
Nařízení Rady (ES) č. 615/2008 ze dne 23. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, a nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
Nařízení Komise (ES) č. 614/2008 ze dne 26. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Rozhodnutí Rady 2008/614/SZBP ze dne 24. července 2008 , kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 613/2008 ze dne 26. června 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Rozhodnutí Rady 2008/613/SZBP ze dne 24. července 2008 , kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 612/2008 ze dne 26. června 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 611/2008 ze dne 26. června 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Společný postoj Rady 2008/611/SZBP ze dne 24. července 2008 , kterým se zrušuje společný postoj 2008/187/SZBP o omezujících opatřeních vůči nezákonné vládě Anjouanu v Komorském svazu
Nařízení Komise (ES) č. 610/2008 ze dne 26. června 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
2008/610/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2008/155/ES, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2008) 3748) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 609/2008 ze dne 26. června 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
2008/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2008) 3347)
Nařízení Komise (ES) č. 608/2008 ze dne 26. června 2008 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/09
2008/608/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009
Nařízení Komise (ES) č. 607/2008 ze dne 26. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 606/2008 ze dne 26. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 605/2008 ze dne 20. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označováním zemědělských produktů a potravin (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady 2008/605/SZBP ze dne 22. července 2008 , kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 604/2008 ze dne 26. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2008 o jmenování členů Odborné skupiny pro otázky obchodování s lidmi
Nařízení Komise (ES) č. 603/2008 ze dne 25. června 2008 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2008 do 30. června 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 412/2008 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování
2008/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2008 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o konzervy a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2008) 3568)
Nařízení Komise (ES) č. 602/2008 ze dne 25. června 2008 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2008 do 30. června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso
2008/602/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2008 , kterým se pro vývojovou fázi stanoví fyzická architektura a požadavky na vnitrostátní uživatelská rozhraní a komunikační infrastrukturu mezi centrálním VIS a vnitrostátními uživatelskými rozhraními (oznámeno pod číslem K(2008) 2693)
Nařízení Komise (ES) č. 601/2008 ze dne 25. června 2008 o ochranných opatřeních vztahujících se na určité produkty rybolovu dovezené z Gabonu a určené k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 600/2008 ze dne 25. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 599/2008 ze dne 24. června 2008 , kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 412/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
2008/599/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2008 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 3322) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 598/2008 ze dne 24. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 597/2008 ze dne 24. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 372/2007, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 596/2008 ze dne 24. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 595/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
2008/595/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2008) 3019) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 594/2008 ze dne 16. června 2008 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé ( Úř. věst. L 169, 30.6.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 594/2008 ze dne 16. června 2008 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) ( Úř. věst. L 177 ze dne 4.7.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)
2008/593/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/60/ES, pokud jde o změnu úkolů a funkčního období Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 ze dne 17. června 2008 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Text s významem pro EHP)
2008/592/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2000/572/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky, jakož i podmínky udělování veterinárních osvědčení pro dovoz masných polotovarů ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 3301) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 591/2008 ze dne 23. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
2008/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2008 o konzultačním fóru o ekodesignu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 590/2008 ze dne 23. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
2008/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2008 o zřízení Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 588/2008 ze dne 23. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Společná akce Rady 2008/588/SZBP ze dne 15. července 2008 o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) za účelem posílení jejích kapacit pro monitorování a ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Rady (ES) č. 587/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii na Kypru
2008/587/ES,Euratom: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv
Společný postoj Rady 2008/586/SZBP ze dne 15. července 2008 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2007/871/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 585/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v Kattegatu plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
2008/585/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2008 o vynětí výroby elektřiny v Rakousku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2008) 3382) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 584/2008 ze dne 20. června 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u krocanů a krůt (Text s významem pro EHP)
2008/584/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 , její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle
Nařízení Komise (ES) č. 583/2008 ze dne 20. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/868/ES
Nařízení Komise (ES) č. 581/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 580/2008 ze dne 18. června 2008 , kterým se po devadesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2008/580/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2008 o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na projekty mimo Společenství (sousední země jihovýchodní Evropy, země Středomoří, Latinská Amerika, Asie a Jihoafrická republika) (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 579/2008 ze dne 18 června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 578/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v června 2008 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 577/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava rozhodnutí Komise 2008/577/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a Ukrajiny ( Úř. věst. L 185 ze dne 12.7.2008 )
2008/577/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2008 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 576/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
2008/576/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2008 , kterým se mění příloha III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o seznam oblastí Polska úředně prostých enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 3284) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 575/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 574/2008 ze dne 19. června 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 573/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 572/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši ročního poplatku a poplatků za technické zkoušení, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství, a způsob platby
Nařízení Komise (ES) č. 571/2008 ze dne 19. června 2008 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o kritéria přezkoumání ročních programů sledování týkajících se BSE (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 570/2008 ze dne 19. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 569/2008 ze dne 12. června 2008 , kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 568/2008 ze dne 18. června 2008 o změně nařízení (ES) č. 527/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 567/2008 ze dne 17. června 2008 , kterým se zakazuje rybolov tresky tmavé ve vodách ES oblastí ICES IIIa a IV a ve vodách ES oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh
Oprava rozhodnutí Komise 2008/566/ES ze dne 1. července 2008 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení fosfanu a thiokarbazonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS ( Úř. věst. L 181, 10.7.2008 )
2008/566/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2008 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení fosfanu a thiokarbazonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 3216) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 565/2008 ze dne 18. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o stanovení maximálního limitu dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) v rybích játrech (Text s významem pro EHP)
2008/565/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2008 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Paecilomyces fumosoroseus kmen Fe 9901 a Trichoderma atroviride kmen I-1237 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 3114) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 564/2008 ze dne 18. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 563/2008 ze dne 18. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 562/2008 ze dne 18. června 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 v odvětví drůbežího masa
2008/562/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2008 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/182/ES o existenci nadměrného schodku na Slovensku
Nařízení Komise (ES) č. 561/2008 ze dne 18. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 560/2008 ze dne 18. června 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé výrobky v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 559/2008 ze dne 18. června 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
2008/559/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2008 , kterým se povoluje uvedení oleje ze semen Allanblackia na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2008) 3081)
Nařízení Komise (ES) č. 558/2008 ze dne 18. června 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 9. do 13. června 2008
Nařízení Komise (ES) č. 557/2008 ze dne 18. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 556/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Oprava nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína ( Úř. věst. L 170 ze dne 30.6.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína
2008/555/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2008 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1 v Chorvatsku a ve Švýcarsku (oznámeno pod číslem K(2008) 3020) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 554/2008 ze dne 17. června 2008 o povolení 6-fytázy (Quantum Phytase) jako doplňkové látky ( Úř. věst. L 158 ze dne 18.6.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 554/2008 ze dne 17. června 2008 o povolení 6-fytázy (Quantum Phytase) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 553/2008 ze dne 17. června 2008 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( Úř. věst. L 158 ze dne 18.6.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 553/2008 ze dne 17. června 2008 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 552/2008 ze dne 17. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 2380/2001 a (ES) č. 1289/2004, pokud jde o podmínky pro povolení určitých doplňkových látek používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)
2008/552/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 2931) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 551/2008 ze dne 17. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 550/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celních kvót v odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 806/2007
Společná akce Rady 2008/550/SZBP ze dne 23. června 2008 , kterou se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje společná akce 2005/575/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 549/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 979/2007 pro vepřové maso
Nařízení Komise (ES) č. 548/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty v odvětví vepřového masa otevřené nařízením (ES) č. 812/2007
Nařízení Komise (ES) č. 547/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 546/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 545/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 544/2008 ze dne 13. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí IIa a IV; ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2008/544/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí č. 2004/858/ES, za účelem změny Výkonné agentury pro program veřejného zdraví na Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele
Oprava nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso ( Úř. věst. L 157 ze dne 17.6.2008 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso ( Úř. věst. L 157 ze dne 17.6.2008 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso ( Úř. věst. L 157 ze dne 17.6.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
2008/543/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 2701) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 542/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o cyflutrin a lektin z fazolu obecného ( Phaseolus vulgaris) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 541/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se upravují některé rybolovné kvóty na rok 2008 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
Oprava nařízení Komise (ES) č. 540/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství, pokud jde o vzor formulářů ( Úř. věst. L 157 ze dne 17.6.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 540/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství, pokud jde o vzor formulářů
Nařízení Komise (ES) č. 539/2008 ze dne 16. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 538/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1386/2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Nařízení Komise (ES) č. 537/2008 ze dne 13. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska oblasti I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 536/2008 ze dne 13. června 2008 , kterým se provádí čl. 6 odst. 3 a článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech a kterým se mění uvedené nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 535/2008 ze dne 13. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
Nařízení Komise (ES) č. 534/2008 ze dne 13. června 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2008
Nařízení Komise (ES) č. 533/2008 ze dne 13. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 532/2008 ze dne 12. června 2008 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 531/2008 ze dne 12. června 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 530/2008 ze dne 12. června 2008 , o zavedení nouzových opatření pro plavidla lovící košelkovými nevody tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři
Nařízení Komise (ES) č. 529/2008 ze dne 12. června 2008 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 528/2008 ze dne 12. června 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 527/2008 ze dne 12. června 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 526/2008 ze dne 12. června 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 525/2008 ze dne 12. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 524/2008 ze dne 11. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o lhůtu používání alkoholu vinného původu zařazeného do nabídkového řízení za účelem nového průmyslového užití
Nařízení Komise (ES) č. 523/2008 ze dne 11. června 2008 , kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz krevních výrobků pro výrobu technických výrobků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 522/2008 ze dne 11. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 520/2008 ze dne 9. června 2008 , kterým se zakazuje rybolov hlavouna tuponosého v oblastech ICES Vb, VI a VII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 519/2008 ze dne 10. června 2008 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Volailles de Loué (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 518/2008 ze dne 10. června 2008 , kterým se pro hospodářský rok 2007/2008 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
Nařízení Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí
Nařízení Komise (ES) č. 516/2008 ze dne 10. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1200/2005, (ES) č. 184/2007, (ES) č. 243/2007, (ES) č. 1142/2007, (ES) č. 1380/2007 a (ES) č. 165/2008, pokud jde o podmínky pro povolení určitých doplňkových látek používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 515/2008 ze dne 10. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 514/2008 ze dne 9. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, jakož i nařízení (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1119/79
Nařízení Komise (ES) č. 513/2008 ze dne 5. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Norska I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 512/2008 ze dne 9. června 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 511/2008 ze dne 9. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 510/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se mění příloha VI nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro hospodářský rok 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 509/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 508/2008 ze dne 6. června 2008 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 506/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
Nařízení Komise (ES) č. 505/2008 ze dne 6. června 2008 o povolení nového užití přípravku 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 503/2008 ze dne 6. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 502/2008 ze dne 5. června 2008 , kterým se mění přílohy I, II a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 501/2008 ze dne 5. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Nařízení Komise (ES) č. 500/2008 ze dne 5. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 499/2008 ze dne 4. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95 a nařízení (ES) č. 800/1999 o podmínkách poskytování vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 498/2008 ze dne 4. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
Nařízení Komise (ES) č. 497/2008 ze dne 4. června 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Černé Hory
Nařízení Komise (ES) č. 496/2008 ze dne 4. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 495/2008 ze dne 2. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 494/2008 ze dne 2. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VI; vodách ES oblasti Vb; vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
2008/494/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2008 ze dne 13. června 2008 o revizi podmínek financování v případě krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu
Nařízení Komise (ES) č. 493/2008 ze dne 2. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 492/2008 ze dne 3. června 2008 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 491/2008 ze dne 3. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o výrobní náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 490/2008 ze dne 3. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 489/2008 ze dne 2. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 806/2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vepřového masa
2008/489/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2008 o prozatímních ochranných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . v Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2008) 3312)
Nařízení Komise (ES) č. 488/2008 ze dne 2. června 2008 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 487/2008 ze dne 2. června 2008 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Casatella Trevigiana (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 486/2008 ze dne 2. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 485/2008 ze dne 26. května 2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 484/2008 ze dne 30. května 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2008
Nařízení Komise (ES) č. 483/2008 ze dne 30. května 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (CHOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (CHZO), Chodské pivo (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008 , kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 481/2008 ze dne 30. května 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 480/2008 ze dne 26. května 2008 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel
Společná akce Rady 2008/480/SZBP ze dne 23. června 2008 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
Oprava nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 ( Úř. věst. L 148 ze dne 6.6.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999
Společný postoj Rady 2008/479/SZBP ze dne 23. června 2008 , kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 478/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2008/478/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (oznámeno pod číslem K(2008) 2336) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 477/2008 ze dne 29. května 2008 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
2008/477/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 2500 – 2690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 2625) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 476/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
2008/476/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, aby se departementy Côtes-d'Armor, Finistere, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2008) 2387) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 475/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
2008/475/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2008 , kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 474/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2008 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2008 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 473/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o úpravu kódů KN pro některé látky poškozující ozonovou vrstvu a směsi obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu
Nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2. (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 471/2008 ze dne 29. května 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 470/2008 ze dne 26. května 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o převod podpory pro tabák na roky 2008 a 2009 do Tabákového fondu Společenství, a nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o financování Tabákového fondu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 469/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 19. do 23. května 2008
Nařízení Komise (ES) č. 468/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 314/2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 467/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 466/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se dovozcům a výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 465/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 dovozcům a výrobcům některých látek, které mohou být perzistentní, bioakumulační a toxické a jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek, ukládají požadavky na zkoušení a informace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 464/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se stanoví výše dodatečné částky pro rajčata v Bulharsku v hospodářském roce 2007/08 v souladu s nařízením (ES) č. 104/2007
Nařízení Komise (ES) č. 463/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, ve znění nařízení (ES) č. 346/2008
2008/463/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2008) 2483) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 462/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
2008/462/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2008 , kterým se Bulharsko, Slovensko a Spojené Království osvobozují od určitých povinností uplatňovat směrnici Rady 66/401/EHS, pokud jde o Galega orientalis Lam. (oznámeno pod číslem K(2008) 2664) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 461/2008 ze dne 28. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 460/2008 ze dne 27. května 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 85/2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka
Nařízení Komise (ES) č. 459/2008 ze dne 27. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 458/2008 ze dne 26. května 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
2008/458/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2008) 796)
Nařízení Komise (ES) č. 457/2008 ze dne 23. května 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2008/457/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2007/435/ES o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků , pokud jde o řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2008) 795)
Nařízení Komise (ES) č. 456/2008 ze dne 26. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/456/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2008) 789)
Nařízení Rady (ES) č. 455/2008 ze dne 26. května 2008 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 752/2007 o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ukrajiny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 454/2008 ze dne 21. května 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, pokud jde o prodloužení přechodného období
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008 kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Text s významem pro EHP)
2008/451/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2008 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES a rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008 , kterým se stanoví celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 145 ze dne 4.6.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008 , kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)
Nařízení Komise (ES) č. 449/2008 ze dne 23. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/449/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2008/155/ES, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Austrálii, Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2008) 2466) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 448/2008 ze dne 22. května 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2008/448/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2008 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2008) 2168)
Nařízení Komise (ES) č. 447/2008 ze dne 22. května 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (ES) č. 446/2008 ze dne 22. května 2008 , kterým se upravují některé kvóty pro lov tuňáka obecného v roce 2008 podle čl. 21 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (ES) č. 445/2008 ze dne 22. května 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 444/2008 ze dne 22. května 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 443/2008 ze dne 22. května 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 442/2008 ze dne 22. května 2008 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí května 2008 nařízením (ES) č. 1529/2007
Nařízení Komise (ES) č. 441/2008 ze dne 22. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008 , kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 439/2008 ze dne 21. května 2008 , kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o dovoz produktů rybolovu z Fidži (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 438/2008 ze dne 21. května 2008 , kterým se ruší zápis některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ((Löwensteiner Mineralquelle (CHOP), Bad Niedernauer Quelle (CHOP), Kisslegger Mineralquelle (CHOP), Teinacher Mineralquellen (CHOP), Lieler Quelle (CHOP), Gemminger Mineralquelle (CHOP), Überkinger Mineralquellen (CHOP))
2008/438/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 14. května 2008 o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 437/2008 ze dne 21. května 2008 , kterým se mění přílohy VII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o požadavky na zpracování mléka a mléčných výrobků definovaných jako materiál kategorie 3 (Text s významem pro EHP)
2008/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/109/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 436/2008 ze dne 21. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 435/2008 ze dne 19. května 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících ze Spojených států amerických a z Ruska a kterým se ruší antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 1371/2005 na dovoz plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících z Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 434/2008 ze dne 20. května 2008 , o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cordero de Navarra nebo Nafarroako Arkumea (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 433/2008 ze dne 20. května 2008 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Český kmín (CHOP))
2008/433/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2008 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem (oznámeno pod číslem K (2008) 2709) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 432/2008 ze dne 20. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/432/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2008) 1937) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991
Nařízení Komise (ES) č. 430/2008 ze dne 19. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 428/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 427/2008 ze dne 16. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/427/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2008 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2008) 1719) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 426/2008 ze dne 14. května 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
Oprava rozhodnutí Komise 2008/426/ES ze dne 28. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ( Úř. věst. L 159 ze dne 18.6.2008 )
2008/426/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem K (2008) 1589) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 425/2008 ze dne 15. května 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2008
2008/425/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008 , kterým se stanoví standardní požadavky na předkládání vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz členskými státy pro financování Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2008) 1585) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 424/2008 ze dne 15. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 423/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 422/2008 ze dne 14. května 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 5. května do 9. května 2008
Nařízení Komise (ES) č. 421/2008 ze dne 14. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2008 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému ve Švýcarské konfederaci ( Úř. věst. L 149 ze dne 7.6.2008 )
2008/421/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2008 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému ve Švýcarské konfederaci
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 420/2008 ze dne 14. května 2008 , kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 419/2008 ze dne 13. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 418/2008 ze dne 8. května 2008 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 417/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
2008/417/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2008 , kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira
Nařízení Komise (ES) č. 416/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3600/92, pokud jde o hodnocení účinné látky metalaxylu v rámci čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 415/2008 ze dne 8. května 2008 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2007/08 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a  přímý prodej
Nařízení Komise (ES) č. 414/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 413/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 27/2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódu KN 0714 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska
Nařízení Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
Nařízení Komise (ES) č. 411/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
2008/411/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 3400 – 3800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 1873) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 410/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 409/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 408/2008 ze dne 8. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 407/2008 ze dne 7. května 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
2008/407/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 2297) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 406/2008 ze dne 7. května 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 28. dubna do 2. května 2008
Nařízení Komise (ES) č. 405/2008 ze dne 7. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 404/2008 ze dne 6. května 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství, pokud jde o povolení spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého a použití ethylenu
2008/404/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určité správní oblasti Itálie za úředně prostou tuberkulózy skotu a určitých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 1876) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 403/2008 ze dne 6. května 2008 , kterým se pro dodací období 2008/09 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
Oprava nařízení Komise (ES) č. 402/2008 ze dne 6. května 2008 o postupech pro dovoz žita z Turecka (kodifikované znění) ( Úř. věst. L 120 ze dne 7.5.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 402/2008 ze dne 6. května 2008 o postupech pro dovoz žita z Turecka (kodifikované znění)
2008/402/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. května 2008 o postupech pro bezpečnostní akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura ve vztahu k eurobankovkám (ECB/2008/3)
Nařízení Komise (ES) č. 401/2008 ze dne 6. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 400/2008 ze dne 5. května 2008 , kterým se po devadesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 399/2008 ze dne 5. května 2008 , kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o požadavky na některá zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 398/2008 ze dne 5. května 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 397/2008 ze dne 5. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 396/2008 ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
Nařízení Komise (ES) č. 395/2008 ze dne 30. dubna 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. května 2008
Nařízení Komise (ES) č. 394/2008 ze dne 30. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata vnímavých druhů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 393/2008 ze dne 30. dubna 2008 o povolení astaxanthin-dimethyldisukcinátu jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
2008/393/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2008 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů v Jersey (oznámeno pod číslem K(2008) 1746) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 392/2008 ze dne 30. dubna 2008 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ternasco de Aragón (CHZO))
2008/392/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008 , kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o informační stránku na internetu, jejímž cílem je zpřístupnit elektronickými prostředky informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních v oblasti (oznámeno pod číslem K(2008) 1656) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 391/2008 ze dne 30. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 102/2007, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o situaci na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků pro rok 2008 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 390/2008 ze dne 30. dubna 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lenteja de la Armuna (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 389/2008 ze dne 30. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 388/2008 ze dne 29. dubna 2008 , kterým se rozšiřují konečná antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1472/2006 na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku zasílaného ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao
2008/388/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2008 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem (oznámeno pod číslem K(2008) 2259) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 387/2008 ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
2008/387/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2008) 1646) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 386/2008 ze dne 29. dubna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2008/386/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2008 , kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2008) 1565) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 385/2008 ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006 ( Úř. věst. L 116 ze dne 30.4.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 385/2008 ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006
2008/385/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2008 , kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova a kadmia (oznámeno pod číslem K (2008) 268) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 384/2008 ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES pro březí zvířata (Text s významem pro EHP)
2008/384/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/622/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli, pocházejících ze Spojených států amerických a Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 383/2008 ze dne 29. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Přepracované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 381/2008 ze dne 28. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/381/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě
Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 379/2008 ze dne 25. dubna 2008 o přidělení licencí na vývoz určitých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 29 nařízení (ES) č. 1282/2006
Nařízení Komise (ES) č. 378/2008 ze dne 25. dubna 2008 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2008 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži
2008/378/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 1892)
Nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (kodifikované znění) ( Úř. věst. L 114 ze dne 26.4.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (kodifikované znění)
2008/376/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2008 o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program
Nařízení Komise (ES) č. 375/2008 ze dne 25. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 374/2008 ze dne 24. dubna 2008 , kterým se po devadesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
2008/374/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění část I přílohy 3 Společné konzulární instrukce o státních příslušnících třetích zemí podléhajících povinnosti letištních průjezdních víz
Nařízení Komise (ES) č. 373/2008 ze dne 24. dubna 2008 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblasti ICES IV, ve vodách ES v oblasti IIa a v části oblasti IIIa, která nespadá pod Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 372/2008 ze dne 24. dubna 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 371/2008 ze dne 24. dubna 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 370/2008 ze dne 24. dubna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 369/2008 ze dne 24. dubna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Společný postoj Rady 2008/369/SZBP ze dne 14. května 2008 o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení společného postoje 2005/440/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 368/2008 ze dne 24. dubna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Společná akce Rady 2008/368/SZBP ze dne 14. května 2008 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Komise (ES) č. 367/2008 ze dne 24. dubna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 366/2008 ze dne 24. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 365/2008 ze dne 23. dubna 2008 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2010, 2011 a 2012 pro výběrové šetření pracovních sil, které je stanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 364/2008 ze dne 23. dubna 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007, pokud jde o technický formát pro předávání statistik o zahraničních afilacích a odchylky, které mají být povoleny členským státům
Nařízení Komise (ES) č. 363/2008 ze dne 23. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 362/2008 ze dne 14. dubna 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2009, které se týkají hmotné deprivace (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 361/2008 ze dne 14. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) ( Úř. věst. L 121 ze dne 7.5.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 361/2008 ze dne 14. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
Nařízení Komise (ES) č. 360/2008 ze dne 18. dubna 2008 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 359/2008 ze dne 18. dubna 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 358/2008 ze dne 22. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 357/2008 ze dne 22. dubna 2008 , kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 356/2008 ze dne 22. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 355/2008 ze dne 21. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, pokud jde o používání elektronických komunikačních prostředků při řízeních před Odrůdovým úřadem Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 354/2008 ze dne 21. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 353/2008 ze dne 18. dubna 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 352/2008 ze dne 18. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
2008/352/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2008 , kterým se ukládají zvláštní podmínky pro guarovou gumu pocházející nebo zasílanou z Indie vzhledem k riziku kontaminace těchto produktů pentachlorfenolem a dioxiny (oznámeno pod číslem K (2008) 1641) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 351/2008 ze dne 16. dubna 2008 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o stanovení priorit pro prohlídky na odbavovací ploše u letadel, která používají letiště Společenství (Text s významem pro EHP)
2008/351/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2000/57/ES, pokud jde o události, jež mají být oznamovány v rámci systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí (oznámeno pod číslem K(2008) 1574) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 350/2008 ze dne 18. dubna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 349/2008 ze dne 18. dubna 2008 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. červen do 31. srpen 2008
Společný postoj Rady 2008/349/SZBP ze dne 29. dubna 2008 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 348/2008 ze dne 18. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 347/2008 ze dne 17. dubna 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Společný postoj Rady 2008/347/SZBP ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění společný postoj 2007/871/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 346/2008 ze dne 17. dubna 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Společný postoj Rady 2008/346/SZBP ze dne 29. dubna 2008 , o změně společného postoje 2007/871/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 345/2008 ze dne 17. dubna 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 344/2008 ze dne 17. dubna 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 343/2008 ze dne 17. dubna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
2008/343/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/868/ES, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 342/2008 ze dne 17. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/342/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/868/ES, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 341/2008 ze dne 16. dubna 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v měsíci dubna 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
2008/341/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008 , kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz (oznámeno pod číslem K(2008) 1588) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST SEDMÁ: USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ - Článek 341 (bývalý článek 289 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
2008/340/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 1580)
Nařízení Komise (ES) č. 339/2008 ze dne 16. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 338/2008 ze dne 14. dubna 2008 , kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) na období od roku 2008 do roku 2011
2008/338/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2008 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/438/ES, pokud jde o syrové mléko a výrobky ze syrového mléka z Austrálie a mléko a mléčné výrobky ze Srbska, a aktualizuje záznam v uvedené příloze pro Švýcarsko (oznámeno pod číslem K(2008) 1587) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 337/2008 ze dne 15. dubna 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. dubna 2008
2008/337/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2008) 1571) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 336/2008 ze dne 15. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 335/2008 ze dne 14. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 334/2008 ze dne 11. dubna 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2008/334/JHA: Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2008 , kterým se přijímá příručka SIRENE a další prováděcí opatření k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)
Nařízení Komise (ES) č. 333/2008 ze dne 11. dubna 2008 , kterým se stanoví stropy pro doplňkové částky podpory v Portugalsku v rámci dobrovolného odlišení zavedeného nařízením Rady (ES) č. 378/2007
2008/333/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2008 , kterým se přijímá příručka SIRENE a další prováděcí opatření k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (oznámeno pod číslem K(2008) 774)
Nařízení Komise (ES) č. 332/2008 ze dne 11. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 297/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile
Nařízení Komise (ES) č. 331/2008 ze dne 11. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 330/2008 ze dne 11. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/330/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 1482) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 329/2008 ze dne 10. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 552/2007, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů pro rok 2007
2008/329/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2008 , kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují (oznámeno pod číslem K (2008) 1484) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 328/2008 ze dne 10. dubna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
2008/328/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS)
Nařízení Komise (ES) č. 327/2008 ze dne 10. dubna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 326/2008 ze dne 10. dubna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 325/2008 ze dne 10. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 324/2008 ze dne 9. dubna 2008 , kterým se stanoví revidované postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 323/2008 ze dne 8. dubna 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 322/2008 ze dne 9. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/322/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2008 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné vůči dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2008) 1442) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 321/2008 ze dne 8. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 320/2008 ze dne 7. dubna 2008 , kterým se zrušuje vyrovnávací clo z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a zastavuje řízení
Nařízení Komise (ES) č. 319/2008 ze dne 7. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
2008/319/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí SISNET
Nařízení Komise (ES) č. 318/2008 ze dne 31. března 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Nařízení Komise (ES) č. 317/2008 ze dne 7. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 316/2008 ze dne 4. dubna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 315/2008 ze dne 4. dubna 2008 , kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o seznamy zrychlených testů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 314/2008 ze dne 4. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava společné akce Rady 2008/314/SZBP ze dne 14. dubna 2008 o podpoře činností MAAE v oblasti jaderného zabezpečení a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení ( Úř. věst. L 107 ze dne 17.4.2008 )
Společná akce Rady 2008/314/SZBP ze dne 14. dubna 2008 o podpoře činností MAAE v oblasti jaderného zabezpečení a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Komise (ES) č. 313/2008 ze dne 3. dubna 2008 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o požadavky na dovoz hovězího masa z Brazílie
Nařízení Komise (ES) č. 312/2008 ze dne 3. dubna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace
Oprava rozhodnutí Komise 2008/312/Euratom ze dne 5. března 2008 , kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 2006/117/Euratom ( Úř. věst. L 107 ze dne 17.4.2008 )
2008/312/Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 , kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 2006/117/Euratom (oznámeno pod číslem K (2008) 793)
Nařízení Komise (ES) č. 311/2008 ze dne 3. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 310/2008 ze dne 3. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 309/2008 ze dne 2. dubna 2008 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace ( Úř. věst. L 92 ze dne 3.4.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 3: Poradní instituce unie - Oddíl 2: Výbor regionů - Článek 305 (bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny (Text s významem pro EHP)
Společná akce Rady 2008/304/SZBP ze dne 14. dubna 2008 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 302/2008 ze dne 2. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 301/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se upravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 3: Poradní instituce unie - Oddíl 1: Hospodářský a sociální výbor - Článek 301 (bývalý článek 258 Smlouvy o ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 3: Poradní instituce unie - Článek 300
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 299/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Společná akce Rady 2008/299/SZBP ze dne 7. dubna 2008 , kterou se mění společná akce 2004/551/SZBP o zřízení Evropské obranné agentury
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 298/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Rozhodnutí Rady 2008/298/SZBP ze dne 7. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2001/80/SZBP o zřízení Vojenského štábu Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
2008/297/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/779/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (oznámeno pod číslem K(2008) 1092) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 296/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), pokud jde o provádění pravomocí svěřených Komisi
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků ( Úř. věst. L 97 ze dne 9.4.2008 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut
2008/294/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2008 o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 1256) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 293/2008 ze dne 1. dubna 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o vnitrostátní stropy stanovené uvedenou přílohou
Nařízení Komise (ES) č. 292/2008 ze dne 1. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny
2008/292/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2008 , kterým se stanoví, že Černé moře a říční systémy, které jsou s ním spojeny, netvoří přírodní stanoviště úhoře říčního pro účely nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 (oznámeno pod číslem K(2008) 1217)
Nařízení Komise (ES) č. 291/2008 ze dne 1. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/291/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2008) 1005) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 2: Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení - Oddíl 1: Právní akty Unie - Článek 291
Nařízení Komise (ES) č. 290/2008 ze dne 31. března 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. dubna 2008
2008/290/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 1230) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 289/2008 ze dne 31. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (Text s významem pro EHP)
2008/289/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2008 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu Bt 63 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K (2008) 1208) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 288/2008 ze dne 31. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Společný postoj Rady 2008/288/SZBP ze dne 7. dubna 2008 , kterým se obnovují omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (ES) č. 287/2008 ze dne 28. března 2008 o prodloužení doby platnosti uvedené v čl. 2c odst. 3 nařízení (ES) č. 1702/2003 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 286/2008 ze dne 28. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/286/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/176/ES, pokud jde o seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby (oznámeno pod číslem K(2008) 1001) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 285/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 284/2008 ze dne 27. března 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lingot du Nord (CHZO), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO), Marrone di Roccadaspide (CHZO))
2008/284/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2008) 807) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ( Úř. věst. L 86 ze dne 28.3.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 281/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 280/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 279/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 278/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
2008/278/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/589/ES, pokud jde o aviglycin HCl (oznámeno pod číslem K(2008) 1071) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 277/2008 ze dne 27. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/277/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky Společenství výrobkům z hedvábného papíru (oznámeno pod číslem K(2008) 1222) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 276/2008 ze dne 26. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/276/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/338/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství službám v kempech (oznámeno pod číslem K(2008) 1128) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 275/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (ES) č. 274/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Komise (ES) č. 273/2008 ze dne 5. března 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků
2008/273/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2008 o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 272/2008 ze dne 25. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
Nařízení Komise (ES) č. 270/2008 ze dne 19. března 2008 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 269/2008 ze dne 19. března 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Oprava rozhodnutí Komise 2008/269/ES ze dne 19. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departementy Côtes-d’Armor, Finistere, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby ( Úř. věst. L 85 ze dne 27.3.2008 )
2008/269/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departementy Côtes-d’Armor, Finistere, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2008) 1072) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 268/2008 ze dne 19. března 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2008/268/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Suomen Pankki
Nařízení Komise (ES) č. 267/2008 ze dne 19. března 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 266/2008 ze dne 19. března 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 5: Soudní dvůr Evropské unie - Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 265/2008 ze dne 19. března 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 264/2008 ze dne 19. března 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 5: Soudní dvůr Evropské unie - Článek 264 (bývalý článek 231 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 263/2008 ze dne 19. března 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2008/263/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2007 o státní podpoře C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006), kterou Rakousko poskytlo ve prospěch BAWAG-PSK (oznámeno pod číslem K(2007) 3038) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 262/2008 ze dne 19. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2008/262/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu ( Úř. věst. L 83 ze dne 26.3.2008 )
2008/262/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu
Oprava nařízení Rady (ES) č. 261/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých kompresorů pocházejících z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 81 ze dne 20.3.2008 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 261/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých kompresorů pocházejících z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 81 ze dne 20.3.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 261/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých kompresorů pocházejících z Čínské lidové republiky
2008/261/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu
Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením přílohy VII, jež uvádí kombinace účinné látky a produktu, na které se vztahuje odchylka, pokud jde o ošetření po sklizni prostřednictvím fumigantů (Text s významem pro EHP)
2008/260/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2008 , kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2008) 1044)
Nařízení Komise (ES) č. 259/2008 ze dne 18. března 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Komise (ES) č. 258/2008 ze dne 18. března 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 257/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 256/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 255/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 254/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 253/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 252/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé výrobky v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 251/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 250/2008 ze dne 18. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 249/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 4: Komise - Článek 249 (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (ES) č. 248/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vnitrostátní kvóty pro mléko
Nařízení Rady (ES) č. 247/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
Nařízení Komise (ES) č. 246/2008 ze dne 17. března 2008 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Komise (ES) č. 245/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 244/2008 ze dne 17. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 243/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se ukládají některá omezující opatření vůči nezákonné vládě Anjouanu v Komorském svazu
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 3: Rada - Článek 243 (bývalý článek 210 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (ES) č. 242/2008 ze dne 17. března 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 241/2008 ze dne 17. března 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 240/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Chorvatska, Libye a Ukrajiny
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 3: Rada - Článek 240 (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (ES) č. 239/2008 ze dne 17. března 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm ( koks 80+ ) pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 238/2008 ze dne 10. března 2008 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
Nařízení Rady (ES) č. 237/2008 ze dne 10. března 2008 o zastavení částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
Nařízení Rady (ES) č. 236/2008 ze dne 10. března 2008 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 2: Evropská rada - Článek 236
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 235/2008/ES ze dne 11. března 2008 , kterým se zřizuje Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou (Text s významem pro EHP)
2008/234/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 974) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 234/2008/ES ze dne 11. března 2008 , kterým se zřizuje Evropský statistický poradní výbor a zrušuje rozhodnutí Rady 91/116/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 233/2008 ze dne 14. března 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2008
2008/233/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2008) 1004) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 232/2008 ze dne 14. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Oprava rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému ( Úř. věst. L 84, 26.3.2008 )
2008/232/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2006) 648) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 231/2008 ze dne 14. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej v rámci tuniských celních kvót
Oprava rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz“ transevropského vysokorychlostního železničního systému přijaté podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002 ( Úř. věst. L 84, 26.3.2008 )
2008/231/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Provoz transevropského vysokorychlostního železničního systému přijaté podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002 (oznámeno pod číslem K (2006) 356) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 230/2008 ze dne 14. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 229/2008 ze dne 10. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení
Nařízení Komise (ES) č. 228/2008 ze dne 13. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o intenzitu kontrol dodávek a přímého prodeje mléka
Společná akce Rady 2008/228/SZBP ze dne 17. března 2008 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
Nařízení Komise (ES) č. 227/2008 ze dne 13. března 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 226/2008 ze dne 13. března 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 225/2008 ze dne 13. března 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
2008/225/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2008) 956) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 224/2008 ze dne 13. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 223/2008 ze dne 12. března 2008 , kterým se stanoví podmínky a postupy uznávání organizací producentů bource morušového
Nařízení Komise (ES) č. 222/2008 ze dne 12. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/222/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. března 2008 o změně rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 932) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 221/2008 ze dne 10. března 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy určitých oxidů manganičitých pocházejících z Jihoafrické republiky
Nařízení Komise (ES) č. 220/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se po devadesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 219/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 218/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST PÁTÁ: VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE - HLAVA IV: OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ - Článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 217/2008 ze dne 11. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/217/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Infrastruktura transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2007) 6440) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST PÁTÁ: VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE - HLAVA IV: OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ - Článek 217 (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST PÁTÁ: VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE - HLAVA IV: OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ - Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 214/2008 ze dne 10. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV ( Úř. věst. L 74 ze dne 15.3.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 212/2008 ze dne 7. března 2008 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 211/2008 ze dne 7. března 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 210/2008 ze dne 7. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 209/2008 ze dne 6. března 2008 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 208/2008 ze dne 6. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 207/2008 ze dne 5. března 2008 , kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o vstupu mladých lidí na trh práce pro rok 2009 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 206/2008 ze dne 5. března 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 22. do 29. února 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1002/2007 pro rýži pocházející a dováženou z Egypta
Nařízení Komise (ES) č. 205/2008 ze dne 5. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 204/2008 ze dne 4. března 2008 , kterým se od 5. března 2008 stanoví dovozní cla pro poloomletou nebo celoomletou rýži
2008/204/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2007 týkající se státní podpory v souvislosti s reformou způsobu financování důchodů státních úředníků pracujících u společnosti La Poste (oznámeno pod číslem K(2007) 4545) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 203/2008 ze dne 4. března 2008 , kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o gamithromycin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 202/2008 ze dne 4. března 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o počet a názvy vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 201/2008 ze dne 4. března 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 200/2008 ze dne 4. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku ( Úř. věst. L 60 ze dne 5.3.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (ES) č. 198/2008 ze dne 3. března 2008 , kterým se po devadesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 197/2008 ze dne 3. března 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queijo Serra da Estrela (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 196/2008 ze dne 3. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 195/2008 ze dne 3. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Rady (ES) č. 194/2008 ze dne 25. února 2008 , kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006
Nařízení Komise (ES) č. 193/2008 ze dne 29. února 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX a X, ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 192/2008 ze dne 29. února 2008 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 989/2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bareges-Gavarnie (CHOP) – Hořické trubičky (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 191/2008 ze dne 29. února 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. března 2008
Nařízení Komise (ES) č. 190/2008 ze dne 29. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 189/2008 ze dne 18. února 2008 o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
Nařízení Komise (ES) č. 188/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 187/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Společný postoj Rady 2008/187/SZBP ze dne 3. března 2008 o omezujících opatřeních vůči nezákonné vládě Anjouanu v Komorském svazu
Nařízení Komise (ES) č. 186/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Společný postoj Rady 2008/186/SZBP ze dne 3. března 2008 , kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
Nařízení Komise (ES) č. 185/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
2008/185/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (oznámeno pod číslem K (2008) 669) (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 184/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 183/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 182/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1146/2007, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 181/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 180/2008 ze dne 28. února 2008 o referenční laboratoři Společenství pro choroby koňovitých kromě moru koní a o změně přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
Nařízení Komise (ES) č. 179/2008 ze dne 28. února 2008 , kterým se povoluje prodloužení smluv o soukromém skladování vepřového masa
Společný postoj Rady 2008/179/SZBP ze dne 29. února 2008 , kterým se mění společný postoj 2005/440/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 178/2008 ze dne 28. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ze dne 20. února 2008 , kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 ze dne 20. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 175/2008 ze dne 27. února 2008 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celní kvóty otevřené na podobdobí února 2008 nařízením (ES) č. 327/98
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA XVIII: HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST - Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 174/2008 ze dne 27. února 2008 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 994/2007 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 173/2008 ze dne 27. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2008/173/ES ze dne 18. února 2008 o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) ( Úř. věst. L 57 ze dne 1.3.2008 )
2008/173/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2008 o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
Nařízení Rady (ES) č. 172/2008 ze dne 25. února 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska
Nařízení Rady (ES) č. 171/2008 ze dne 25. února 2008 , kterým se zachovává nařízení Rady (ES) č. 71/97 o rozšíření antidumpingového cla uloženého na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých dílů jízdních kol z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 170/2008 ze dne 26. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 169/2008 ze dne 25. února 2008 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2008 z některých omezení intenzity rybolovu a povinností týkajících se vedení záznamů podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
Nařízení Komise (ES) č. 168/2008 ze dne 25. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 167/2008 ze dne 22. února 2008 , kterým se nově povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 166/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení nového užití přípravku Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 165/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení nového užití přípravku 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 164/2008 ze dne 22. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1444/2006, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému ( Úř. věst. L 64 ze dne 7.3.2008 )
2008/164/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (oznámeno pod číslem K (2007) 6633) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 163/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu (Lantharenol) jako doplňkové látky ( Úř. věst. L 50 ze dne 23.2.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 163/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu (Lantharenol) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
2008/163/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Bezpečnost v železničních tunelech v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (oznámeno pod číslem K (2007) 6450) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 162/2008 ze dne 22. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2008/162/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2008) 743) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 161/2008 ze dne 21. února 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2008/161/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2008 o určitých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Izraeli a o odchylkách od rozhodnutí 2006/696/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 679) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 160/2008 ze dne 21. února 2008 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pane di Matera (CHZO), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (CHOP))
Společný postoj Rady 2008/160/SZBP ze dne 25. února 2008 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 159/2008 ze dne 21. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
Nařízení Komise (ES) č. 158/2008 ze dne 21. února 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salate von der Insel Reichenau (CHZO), Gurken von der Insel Reichenau (CHZO), Feldsalat von der Insel Reichenau (CHZO), Tomaten von der Insel Reichenau (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 157/2008 ze dne 21. února 2008 , kterým se stanoví částka podpory uvedená v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla
Nařízení Komise (ES) č. 156/2008 ze dne 21. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 109/2007, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky monensinát sodný (Coxidin) (Text s významem pro EHP)
2008/156/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o seznam třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu v jakékoli podobě určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2008) 555) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 155/2008 ze dne 21. února 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2008/155/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2008 , kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro dovoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 517) (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA X: SOCIÁLNÍ POLITIKA - Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 154/2008 ze dne 21. února 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 153/2008 ze dne 21. února 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA X: SOCIÁLNÍ POLITIKA - Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 152/2008 ze dne 21. února 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 151/2008 ze dne 21. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 150/2008 ze dne 18. února 2008 , kterým se mění rozsah antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 130/2006 na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
Oprava nařízení Komise (ES) č. 149/2008 ze dne 29. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení ( Úř. věst. L 58 ze dne 1.3.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 149/2008 ze dne 29. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA IX: ZAMĚSTNANOST - Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 148/2008 ze dne 20. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 a (ES) č. 1060/2007 za účelem objasnění statusu míst určení, na která se nevztahují vývozní náhrady za cukr
Nařízení Komise (ES) č. 147/2008 ze dne 20. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 146/2008 ze dne 14. února 2008 o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
2008/146/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 145/2008 ze dne 19. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
2008/145/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2007 ve věci Státní podpory C 54/2006 (ex N 276/2006) plánované ze strany Polska ve prospěch podniku Bison Bial SA (oznámeno pod číslem K(2007) 4145) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 144/2008 ze dne 19. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 143/2008 ze dne 12. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003, pokud jde o zavedení nástrojů správní spolupráce a výměnu informací s ohledem na pravidla týkající se místa poskytnutí služby, zvláštních režimů a postupu při vrácení daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 142/2008 ze dne 18. února 2008 o změně nařízení (ES) č. 129/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 141/2008 ze dne 18. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 140/2008 ze dne 19. listopadu 2007 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 139/2008 ze dne 15. února 2008 , kterým se mění přílohy I, II, III, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 138/2008 ze dne 15. února 2008 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu překližovaných desek z okoumé pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 137/2008 ze dne 15. února 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
2008/137/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007 – Státní podpora C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plán restrukturalizace (oznámeno pod číslem dokumentu C(2007) 300) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 136/2008 ze dne 15. února 2008 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej v rámci tuniských celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 135/2008 ze dne 15. února 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. února 2008
Nařízení Komise (ES) č. 134/2008 ze dne 15. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 133/2008 ze dne 14. února 2008 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 132/2008 ze dne 14. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 745/2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 131/2008 ze dne 14. února 2008 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 130/2008 ze dne 14. února 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 129/2008 ze dne 14. února 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 128/2008 ze dne 14. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/128/ES ze dne 22. prosince 2008 , kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 127/2008 ze dne 13. února 2008 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oscypek (CHOP))
Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 126/2008 ze dne 13. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/126/ES ze dne 19. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
Nařízení Rady (ES) č. 125/2008 ze dne 12. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (WTO)
Směrnice Komise 2008/125/ES ze dne 19. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu hořečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, metamitronu, sulcotrionu, tebukonazolu a triadimenolu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 124/2008 ze dne 12. února 2008 , kterým se stanoví výjimka z nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o dodací lhůty hrušek pro hospodářský rok 2007/08
Směrnice Komise 2008/124/ES ze dne 18. prosince 2008 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako základní osivo nebo certifikované osivo (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Společná akce Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Nařízení Komise (ES) č. 123/2008 ze dne 12. února 2008 , kterým se mění a opravuje příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Směrnice Komise 2008/123/ES ze dne 18. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 122/2008 ze dne 12. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (Úř. věst. L 33, 3.2.2009)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare) , o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2008 ze dne 7. listopadu 2008 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 121/2008 ze dne 11. února 2008 , kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES ze dne 14. ledna 2009 o názvech textilií (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 120/2008 ze dne 11. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008 , kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (kodifikované znění) ( Úř. věst. L 47 ze dne 18.2.2009 )
Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008 , kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (kodifikované znění)
Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2008 o změně přílohy D směrnice Rady 88/407/EHS a rozhodnutí 2004/639/ES, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu chovného skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 409) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 119/2008 ze dne 7. února 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008 , kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění)
2008/119/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Chorvatskem a o zrušení rozhodnutí 2006/145/ES
Nařízení Komise (ES) č. 118/2008 ze dne 8. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS
Oprava nařízení Komise (ES) č. 117/2008 ze dne 28. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice ( Úř. věst. L 35 ze dne 9.2.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 117/2008 ze dne 28. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství
Oprava nařízení Komise (ES) č. 116/2008 ze dne 28. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 35 ze dne 9.2.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 116/2008 ze dne 28. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Směrnice Komise 2008/116/ES ze dne 15. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek aclonifenu, imidaklopridu a metazachloru (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 116/2008 ze dne 7. listopadu 2008 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 115/2008 ze dne 7. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA VII: SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - Kapitola 3: Sbližování právních předpisů - Článek 115 (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 114/2008 ze dne 6. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Text s významem pro EHP)
2008/114/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2008 , kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu
Nařízení Komise (ES) č. 113/2008 ze dne 6. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
Oprava směrnice Komise 2008/113/ES ze dne  8. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých mikroorganismů jako účinných látek ( Úř. věst. L 330 ze dne 9.12.2008 )
Směrnice Komise 2008/113/ES ze dne 8. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých mikroorganismů jako účinných látek (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 113/2008 ze dne 7. listopadu 2008 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA VII: SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - Kapitola 2: Daňová ustanovení - Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 112/2008 ze dne 6. února 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nošovické kysané zelí (CHOP), Pardubický perník (CHZO), Aceite del Baix Ebre-Montsia nebo Oli del Baix Ebre-Montsia (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 112/2008 ze dne 7. listopadu 2008 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 111/2008 ze dne 6. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 ze dne 15. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
Směrnice Komise 2008/109/ES ze dne 28. listopadu 2008 , kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Společný postoj Rady 2008/109/SZBP ze dne 12. února 2008 o omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 ze dne 15. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
Směrnice Komise 2008/108/ES ze dne 26. listopadu 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek flutolanilu, benfluralinu, fluazinamu, fuberidazolu a mepikvátu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 ze dne 15. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Směrnice Komise 2008/107/ES ze dne 25. listopadu 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek abamektinu, epoxykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroximátu a tralkoxydimu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (přepracované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2008 ze dne 26. září 2008 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 105/2008 ze dne 5. února 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
2008/105/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 421) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 104/2008 ze dne 5. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2008 ze dne 26. září 2008 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 103/2008 ze dne 4. února 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení – Mozzarella di Bufala Campana (CHOP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/103/ES ze dne 19. listopadu 2008 , kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění baterií a akumulátorů na trh (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2008 ze dne 26. září 2008 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 102/2008 ze dne 4. února 2008 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení – Prosciutto di Parma (CHOP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/102/ES ze dne 19. listopadu 2008 , kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2008 ze dne 26. září 2008 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Oprava nařízení Komise (ES) č. 101/2008 ze dne 4. února 2008 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ( Úř. věst. L 31 ze dne 5.2.2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 101/2008 ze dne 4. února 2008 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008 , kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 100/2008 ze dne 4. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o soubory vzorků a určité formality týkající se obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008 , kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA VI: DOPRAVA - Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 99/2008 ze dne 4. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 99/2008 ze dne 26. září 2008 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 98/2008 ze dne 1. února 2008 , kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty z hovězího a telecího masa
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic ( Úř. věst. L 312 ze dne 22.11.2008 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 97/2008 ze dne 1. února 2008 , kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinerií pro hospodářský rok 2007/08
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/97/ES ze dne 19. listopadu 2008 , kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat ( Úř. věst. L 318 ze dne 28.11.2008 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/97/ES ze dne 19. listopadu 2008 , kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Komise 2008/97/ES ze dne 30. ledna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté brucelózy ( B. melitensis ), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu a některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu ( Úř. věst. L 32 ze dne 6.2.2008 )
Oprava rozhodnutí Komise 2008/97/ES ze dne 30. ledna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté brucelózy ( B. melitensis ), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu a některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu ( Úř. věst. L 32 ze dne 6.2.2008 )
2008/97/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté brucelózy ( B. melitensis ), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu a některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 324) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 96/2008 ze dne 1. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
2008/96/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 , kterým se povoluje odchylka požadovaná Belgií pro region Valonsko podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 6643)
Nařízení Komise (ES) č. 95/2008 ze dne 31. ledna 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 , kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2008/95/ES: Rozhodnutí komise ze dne 25. ledna 2008 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 286)
Nařízení Komise (ES) č. 94/2008 ze dne 31. ledna 2008 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 93/2008 ze dne 31. ledna 2008 , o zrušení dočasného pozastavení bezcelního režimu na rok 2008 pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství
2008/93/ES: Rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 1/2008 ze dne 15. ledna 2008 , kterým se provádí článek 9 rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2001 o zřízení rámce pro jednání o dohodách o vzájemném uznávání
Nařízení Komise (ES) č. 92/2008 ze dne 31. ledna 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 91/2008 ze dne 31. ledna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Směrnice Komise 2008/91/ES ze dne 29. září 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky diuronu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 90/2008 ze dne 31. ledna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 89/2008 ze dne 31. ledna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Směrnice Komise 2008/89/ES ze dne 24. září 2008 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2008 ze dne 4. července 2008 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 88/2008 ze dne 31. ledna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Oprava směrnice Komise 2008/88/ES ze dne 23. září 2008 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku ( Úř. věst. L 256 ze dne 24.9.2008 )
Směrnice Komise 2008/88/ES ze dne 23. září 2008 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
2008/88/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2005/59/ES, pokud jde o oblasti, v nichž se mají provádět plány eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2008) 319)
Nařízení Komise (ES) č. 87/2008 ze dne 31. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/87/ES ze dne 22. září 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2008 ze dne 4. července 2008 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 86/2008 ze dne 30. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP )
Směrnice Komise 2008/86/ES ze dne 5. září 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tebukonazol do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 85/2008 ze dne 30. ledna 2008 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (kodifikované znění)
Směrnice Komise 2008/85/ES ze dne 5. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiabendazol do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 84/2008 ze dne 30. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008 , kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění)
2008/84/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2008 , kterým se Spolkové republice Německo a Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (ES) č. 83/2008 ze dne 21. ledna 2008 , kterým se na základě přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky a zastavuje řízení týkající se tohoto dovozu
Směrnice Komise 2008/83/ES ze dne 13. srpna 2008 , kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
2008/83/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 4/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění Protokol č. 3 k Dohodě o partnerství AKT-ES o Jihoafrické republice
Nařízení Komise (ES) č. 82/2008 ze dne 28. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s cílem zohlednit změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Směrnice Komise 2008/82/ES ze dne 30. července 2008 , kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva určená pro podporu ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti (Text s významem pro EHP)
2008/82/ES: Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení ES-Bývalá jugoslávská republika Makedonie č. 1/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění Protokol 2 (o výrobcích z oceli) k dohodě o stabilizaci a přidružení ES-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Nařízení Komise (ES) č. 81/2008 ze dne 29. ledna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Směrnice Komise 2008/81/ES ze dne 29. července 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difenakum do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/2008 ze dne 4. července 2008 , kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP a protokol 37 k Dohodě o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 80/2008 ze dne 29. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/80/ES ze dne 28. července 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky cyklohexyl (hydroxy) diazen-1-oxid, draselná sůl (K-HDO) do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 79/2008 ze dne 28. ledna 2008 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 152/2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojité kontroly)
Směrnice Komise 2008/79/ES ze dne 28. července 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky IPBC do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA V: PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA - Kapitola 2: Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví - Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)
Nařízení Rady (ES) č. 78/2008 ze dne 21. ledna 2008 o opatřeních, která má Komise přijmout pro období 2008–2013 prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu zavedených v rámci společné zemědělské politiky
Směrnice Komise 2008/78/ES ze dne 25. července 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 77/2008 ze dne 28. ledna 2008 , kterým se pro dodací období 2007/08 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
Směrnice Komise 2008/77/ES ze dne 25. července 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA V: PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA - Kapitola 2: Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví - Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 76/2008 ze dne 28. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/76/ES ze dne 25. července 2008 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 75/2008 ze dne 28. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1207/2001 o postupech usnadňujících vydávání nebo vystavování a vydávání dokladů o původu ve Společenství a vydávání některých oprávnění schváleného vývozce podle předpisů upravujících preferenční obchod mezi Evropským společenstvím a některými zeměmi (Text s významem pro EHP )
Směrnice Komise 2008/75/ES ze dne 24. července 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy ( Úř. věst. L 30 ze dne 4.2.2008 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy (Úř. věst. L 30 ze dne 4.2.2008)
Nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy
Směrnice Komise 2008/74/ES ze dne 18. července 2008 , kterou se s ohledem na schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a směrnice 2005/78/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2008/73/ES ze dne 15. července 2008 , kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a mění směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Text s významem pro EHP)
2008/73/ES,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom, pokud jde o prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2007/779/ES, Euratom o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 6464) (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC ( Úř. věst. L 30 ze dne 4.2.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC
Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (kodifikované znění)
2008/71/ES: Rozhodnutí Komise ze 22. ledna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/718/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2008) 186) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2008/70/ES ze dne 11. července 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tritosulfuronu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod
2008/70/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. ledna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu, Polsku a Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2008) 55) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 69/2008 ze dne 25. ledna 2008 , o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2008 nařízením (ES) č. 327/98
Směrnice Komise 2008/69/ES ze dne 1. července 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klofentezinu, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 68/2008 ze dne 25. ledna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 67/2008 ze dne 25. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Směrnice Komise 2008/67/ES ze dne 30. června 2008 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 66/2008 ze dne 25. ledna 2008 o otevření roční celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2008 a následující roky
Směrnice Komise 2008/66/ES ze dne 30. června 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 65/2008 ze dne 25. ledna 2008 o otevření celních kvót pro dovozy některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2008 a následující roky
Směrnice Komise 2008/65/ES ze dne 27. června 2008 , kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech
2008/65/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2007/718/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2008) 29) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 64/2008 ze dne 25. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008 , kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
2008/64/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 , kterým se povoluje odchylka požadovaná Belgií pro region Flandry podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 6654)
Nařízení Rady (ES) č. 63/2008 ze dne 21. ledna 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz dihydromyrcenolu pocházejícího z Indie
Směrnice Komise 2008/63/ES ze dne 20. června 2008 o hospodářské soutěži na trhu s telekomunikačními koncovými zařízeními (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2008/63/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2002/231/ES, 2002/255/ES, 2002/272/ES, 2002/371/ES, 2003/200/ES a 2003/287/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 6800) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 62/2008 ze dne 24. ledna 2008 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008 , kterou se stanovují některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 61/2008 ze dne 24. ledna 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dinoproston (Text s významem pro EHP )
Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008 , kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (kodifikované znění)
2008/61/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2008 , kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2008) 28) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 60/2008 ze dne 24. ledna 2008 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 327/98, pokud jde o rozdělení celní kvóty na dovoz celoomleté a poloomleté rýže do podobdobí na rok 2008
Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008 , kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 59/2008 ze dne 24. ledna 2008 , kterým se po devadesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Směrnice Rady 2008/59/ES ze dne 12. června 2008 , kterou se v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
Nařízení Komise (ES) č. 58/2008 ze dne 24. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej obilovin na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur členských států
Směrnice Komise 2008/58/ES ze dne 21. srpna 2008 , kterou se po třicáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Text s významem pro EHP)
2008/58/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se povoluje přikyselení hroznového moštu a vína vyprodukovaných ve vinařských zónách B Rakouska v hospodářském roce 2007/08 (oznámeno pod číslem K(2007) 5615)
Nařízení Komise (ES) č. 57/2008 ze dne 24. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 56/2008 ze dne 23. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008 , kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Text s významem pro EHP)
2008/56/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2008 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benthiavalikarb, proquinazid a thiosíran stříbrný (oznámeno pod číslem K(2008) 9) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ze dne 21. ledna 2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko a o změně nařízení (ES) č. 980/2005 a rozhodnutí Komise 2005/924/ES
Směrnice Rady 2008/55/ES ze dne 26. května 2008 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (kodifikované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 54/2008 ze dne 22. ledna 2008 o vydávání dovozních licencí pro konzervované houby v roce 2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 17. června 2008 , kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 53/2008 ze dne 22. ledna 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína pocházející z Republiky Černá Hora
Směrnice Komise 2008/53/ES ze dne 30. dubna 2008 , kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o jarní virémii kaprů (SVC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 52/2008 ze dne 22. ledna 2008 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2008 a následující roky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech
2008/52/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 6554) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2008 ze dne 25. dubna 2008 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 51/2008 ze dne 22. ledna 2008 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. březen do 31. května 2008
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 179, 8.6.2008)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2008 ze dne 25. dubna 2008 , kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 50/2008 ze dne 22. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
Nařízení Komise (ES) č. 49/2008 ze dne 21. ledna 2008 , kterým se stanoví dostupné množství kukuřice na intervenci pro fázi č. 2 hospodářského roku 2007/08
Směrnice Komise 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o provádění prohlídek na odbavovací ploše u letadel, která používají letiště Společenství (Text s významem pro EHP)
2008/49/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007 týkající se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) , pokud jde o ochranu osobních údajů (oznámeno pod číslem K (2007) 6306) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 48/2008 ze dne 21. ledna 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS ( Úř. věst. L 133 ze dne 22.5.2008 )
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS ( Úř. věst. L 133 ze dne 22.5.2008 )
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS ( Úř. věst. L 133 ze dne 22.5.2008 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 47/2008 ze dne 21. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/47/ES ze dne 8. dubna 2008 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (Text s významem pro EHP)
2008/47/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 , kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z ní získaných s ohledem na přítomnost aflatoxinů (oznámeno pod číslem K (2007) 6451) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2008 ze dne 25. dubna 2008 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 46/2008 ze dne 18. ledna 2008 , kterým se po devadesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/46/ES ze dne 23. dubna 2008 , kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
2008/46/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2007 , kterým se zřizuje Výkonná agentura pro výzkum pro správu některých oblastí zvláštních programů Společenství Lidé , Kapacity a Spolupráce v oblasti výzkumu podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 45/2008 ze dne 18. ledna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Směrnice Komise 2008/45/ES ze dne 4. dubna 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky metconazolu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 44/2008 ze dne 18. ledna 2008 , kterým se stanoví rozsah, v němž lze schválit žádosti o dovozní licence podané během prvních 10 dnů měsíce ledna roku 2008 na máslo pocházející z Nového Zélandu v rámci čísel kvót 09.4195 a 09.4182
Směrnice Komise 2008/44/ES ze dne 4. dubna 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek benthiavalikarbu, boscalidu, karvonu, fluoxastrobinu, Paecilomyces lilacinus a prothiokonazolu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 43/2008 ze dne 18. ledna 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané dne 15. ledna 2008 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro maniokový škrob nařízením (ES) č. 2402/96
Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008 , kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA III: ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV - Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 42/2008 ze dne 18. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku ( Úř. věst. L 93 ze dne 4.4.2008 )
Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 41/2008 ze dne 14. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících ze Spojených států amerických a Ruska
Směrnice Komise 2008/41/ES ze dne 31. března 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky chloridazonu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008 , kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů ( Úř. věst. L 19 ze dne 23.1.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008 , kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
Směrnice Komise 2008/40/ES ze dne 28. března 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek amidosulfuronu a nicosulfuronu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 39/2008 ze dne 17. ledna 2008 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Komise 2008/39/ES ze dne 6. března 2008 , kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 38/2008 ze dne 17. ledna 2008 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí ledna 2008 nařízením (ES) č. 1529/2007
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008 , kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA III: ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV - Článek 38 (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 37/2008 ze dne 17. ledna 2008 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/37/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP)
2008/37/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2007 , kterým se zřizuje Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum pro správu zvláštního programu Společenství Myšlenky v oblasti hraničního výzkumu podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 36/2008 ze dne 17. ledna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/36/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 35/2008 ze dne 17. ledna 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/35/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2008 ze dne 14. března 2008 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 34/2008 ze dne 17. ledna 2008 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/34/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) , pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise
2008/33/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2007 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
Nařízení Komise (ES) č. 32/2008 ze dne 17. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/32/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Rady (ES) č. 31/2008 ze dne 15. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/31/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/2008 ze dne 14. března 2008 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA II: VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ - Kapitola 1: Celní unie - Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 30/2008 ze dne 16. ledna 2008 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 29/2008 ze dne 16. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/29/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii - HLAVA V: OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE - Kapitola 2: Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice - Oddíl 1: Společná ustanovení - Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA II: VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ - Článek 29 (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 28/2008 ze dne 15. ledna 2008 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. ledna 2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/28/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 27/2008 ze dne 15. ledna 2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 07141091 , 07141099 , 07149011 a  07149019 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (kodifikované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/27/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 26/2008 ze dne 15. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/26/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
2008/26/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K (2007) 5404)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 26/2008 ze dne 14. března 2008 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 25/2008 ze dne 14. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/25/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
2008/25/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K (2007) 5403)
Nařízení Komise (ES) č. 24/2008 ze dne 11. ledna 2008 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej v rámci tuniských celních kvót
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/24/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP)
2008/24/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 5402)
Nařízení Komise (ES) č. 23/2008 ze dne 11. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/23/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 22/2008 ze dne 11. ledna 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí (kodifikované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 21/2008 ze dne 11. ledna 2008 , kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o seznamy zrychlených testů (Text s významem pro EHP )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/21/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/675/EHS o zřízení Evropského výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
2008/21/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 7. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2007/19)
Nařízení Komise (ES) č. 20/2008 ze dne 11. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/20/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP)
2008/20/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení ipkonazolu a maltodextrinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 6479) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 19/2008 ze dne 10. ledna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/19/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2002/83/ES o životním pojištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST DRUHÁ: ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE - Článek 19 (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)
Nařízení Komise (ES) č. 18/2008 ze dne 10. ledna 2008 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/18/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice Rady 85/611/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) , pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 17/2008 ze dne 10. ledna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Směrnice Komise 2008/17/ES ze dne 19. února 2008 , kterou se mění určité přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chlorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoát, dithiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiofanát-methyl a trifloxystrobin (Text s významem pro EHP)
2008/893/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2008 , kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek (ECB/2008/17)
Nařízení Komise (ES) č. 16/2008 ze dne 10. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2008/16/ES ze dne 15. února 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky etofenprox do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 15/2008 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94, pokud jde o právo podat žádost o odrůdové právo Společenství
Směrnice Komise 2008/15/ES ze dne 15. února 2008 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky klothianidin do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 15/2008 ze dne 1. února 2008 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 14/2008 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 386/90 o kontrole prováděné při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky
Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 13/2008 ze dne 9. ledna 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 2. do 4. ledna 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005 pro rýži z Egypta
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/13/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se zrušuje směrnice Rady 84/539/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2008 ze dne 1. února 2008 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 12/2008 ze dne 9. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/12/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 11/2008 ze dne 8. ledna 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) v souvislosti s předložením časových řad nového regionálního rozdělení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 10/2008 ze dne 8. ledna 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o definice, podrobné klasifikace a aktualizaci pravidel pro šíření údajů základního systému ESSPROS a modulu příjemci důchodů (Text s významem pro EHP )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/10/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 9/2008 ze dne 8. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě
Nařízení Komise (ES) č. 8/2008 ze dne 11. prosince 2007 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu (Text s významem pro EHP )
Oprava směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby ( Úř. věst. L 44 ze dne 20.2.2008 )
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2008 ze dne 1. února 2008 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 7/2008 ze dne 7. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů
Nařízení Komise (ES) č. 6/2008 ze dne 4. ledna 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (kodifikované znění)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (Úř. věst. L 52, 27.2.2008)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008 , kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 5/2008 ze dne 4. ledna 2008 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud se jedná o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2007/08
Směrnice Komise 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, při označování určitých potravin (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 4/2008 ze dne 4. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Komise 2008/4/ES ze dne 9. ledna 2008 , kterou se mění směrnice 94/39/ES, pokud jde o krmiva určená pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí (Text s významem pro EHP) ( Úř. věst. L 6 ze dne 10.1.2008 )
Směrnice Komise 2008/4/ES ze dne 9. ledna 2008 , kterou se mění směrnice 94/39/ES, pokud jde o krmiva určená pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích ( Úř. věst. L 3 ze dne 5.1.2008 )
Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/3/ES ze dne 15. ledna 2008 , kterou se mění směrnice 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost některých ustanovení na Estonsko
Nařízení Komise (ES) č. 2/2008 ze dne 3. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/2/ES ze dne 15. ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1/2008 ze dne 20. prosince 2007 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2007/08
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )
Zavřít
MENU