Předpisy EU - rok 2007

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1579/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1578/2007/ES ze dne 11. prosince 2007 o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1577/2007 ze dne 27. prosince 2007 , kterým se pro rok 2008 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Kosova
Nařízení Komise (ES) č. 1576/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1575/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1574/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1573/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
Nařízení Komise (ES) č. 1572/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2008 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1571/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1570/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1568/2007 ze dne 21 prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006 s ohledem na vývozní náhrady pro některé cukry používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1567/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2007/08
Nařízení Komise (ES) č. 1566/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
Nařízení Komise (ES) č. 1565/2007 ze dne 21. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 1564/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 979/2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady
Nařízení Komise (ES) č. 1563/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se pro rok 2008 otevírají dovozní celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1562/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1561/2007 ze dne 21. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1560/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz
Nařízení Rady (ES) č. 1559/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se stanoví víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a kterým se mění nařízení (ES) č. 520/2007
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1558/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
Nařízení Komise (ES) č. 1557/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1556/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1555/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1554/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1553/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1552/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1551/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1550/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 1549/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1548/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 1547/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví přechodné období pro vynětí Kapverdské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise (ES) č. 1546/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1545/2007, ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na období od 1. října 2007 do 30. září 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1544/2007 ze dne 20. prosince 2007 , o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
Nařízení Komise (ES) č. 1543/2007 ze dne 20. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1542/2007 ze dne 20. prosince 2007 o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného
Nařízení Komise (ES) č. 1541/2007 ze dne 20. prosince 2007 o prokázání splnění celních formalit při dovozu cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1540/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2007/08
Nařízení Komise (ES) č. 1539/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2007/08
Nařízení Komise (ES) č. 1538/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 327/1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1537/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1536/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce , nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.
Nařízení Komise (ES) č. 1534/2007 ze dne 20. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1533/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
Nařízení Rady (ES) č. 1532/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3491/90 o dovozech rýže pocházející z Bangladéše
Nařízení Rady (ES) č. 1531/2007 ze dne 10. prosince 2007 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán
Nařízení Komise (ES) č. 1529/2007 ze dne 21. prosince 2007 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států AKT, které jsou součástí oblasti CARIFORUM, a zámořských zemí a území (ZZÚ) pro roky 2008 a 2009
Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
Nařízení Rady (ES) č. 1527/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 1526/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 1525/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007 , kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1522/2007 ze dne 19. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1521/2007 ze dne 19. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1520/2007 ze dne 19. prosince 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1519/2007 ze dne 19. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1518/2007 ze dne 19. prosince 2007 o otevření a správě celní kvóty pro vermut
Nařízení Komise (ES) č. 1517/2007 ze dne 19. prosince 2007 , kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o odchylku vztahující se na oddělení výrobních linek pro produkci ekologických a neekologických krmiv
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1515/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 1514/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1513/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1512/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1511/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1510/2007 ze dne 19. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1509/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1508/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva předloženým v rámci otevření celní kvóty na rok 2008 pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg pocházejícího ze Švýcarska, stanové nařízením (ES) č. 2172/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1507/2007 ze dne 18. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1506/2007 ze dne 18. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé výrobky v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 1505/2007 ze dne 18. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1504/2007 ze dne 18. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celních kvót v odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 806/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1503/2007 ze dne 18. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 979/2007 pro vepřové maso
Nařízení Komise (ES) č. 1502/2007 ze dne 18. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty v odvětví vepřového masa otevřené nařízením (ES) č. 812/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1501/2007 ze dne 18. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1500/2007 ze dne 18. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1499/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se pro rok 2008 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
Nařízení Komise (ES) č. 1498/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1496/2007 ze dne 18. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Komise (ES) č. 1495/2007 ze dne 18. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů
Nařízení Komise (ES) č. 1492/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile
Nařízení Komise (ES) č. 1491/2007 ze dne 17. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1490/2007 ze dne 11. prosince 2007 , kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě Text s významem pro EHP
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1489/2007 ze dne 29. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2007/18)
Nařízení Komise (ES) č. 1488/2007 ze dne 14. prosince 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1487/2007 ze dne 14. prosince 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě v oblasti ICES IV severně od 53° 30' s.š. plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1486/2007 ze dne 14. prosince 2007 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olives noires de Nyons (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1485/2007 ze dne 14. prosince 2007 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de Bísaro Transmontano nebo Carne de Porco Transmontano (CHOP), Szegedi szalámi nebo Szegedi téliszalámi (CHOP), Pecorino di Filiano (CHOP), Cereza del Jerte (CHOP), Garbanzo de Fuentesaúco (CHZO), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (CHZO), Λουκούμι Γϵροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (CHZO), Skalický trdelník (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1484/2007 ze dne 14. prosince 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. prosince 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1483/2007 ze dne 14. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1482/2007/ES, ze dne 11. prosince 2007 , kterým se zavádí program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013) a zrušuje rozhodnutí č. 2235/2002/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1481/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1480/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1479/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1478/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1477/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1476/2007 ze dne 13. prosince 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska pro průmyslové využití a o změně nařízení (ES) č. 1059/2007 a (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1475/2007 ze dne 13. prosince 2007 o otevření celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1474/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1473/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se stanoví přechodné opatření k ošetřování vedlejších produktů vinifikace stanovenému nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2007/08 v Bulharsku
Nařízení Komise (ES) č. 1472/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1471/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1470/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 1469/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění příloha nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o seznam oblastí
Nařízení Komise (ES) č. 1468/2007 ze dne 13. prosince 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1467/2007 ze dne 13. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1466/2007 ze dne 12. prosince 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1465/2007 ze dne 12. prosince 2007 , kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 752/2007, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli z Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 1464/2007 ze dne 12. prosince 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v listopadu 2007 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1463/2007 ze dne 12. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1462/2007 ze dne 11. prosince 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 1461/2007 ze dne 11. prosince 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
Nařízení Komise (ES) č. 1460/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1459/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Jihoafrické republiky ( Úř. věst. L 326 ze dne 12.12.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 1459/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Jihoafrické republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1458/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo p ocházejících z Tchaj-wanu a z dovozu některých plnitelných kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo pocházejících z Tchaj-wanu
Nařízení Komise (ES) č. 1457/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1456/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006 o otevření a správě dovozních celních kvót v odvětví rýže a obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1455/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se otevírají některé kvóty Společenství pro dovoz rýže pocházející z Egypta
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů ( Úř. věst. L 325 ze dne 11.12.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1453/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1452/2007 ze dne 7. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1450/2007 ze dne 10. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1449/2007 ze dne 7. prosince 2007 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 950/2006, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1100/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007 a (ES) č. 508/2007, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a pro vydávání těchto licencí v roce 2008 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2008 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1448/2007 ze dne 7. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1447/2007 ze dne 4. prosince 2007 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2008 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Nařízení Rady (ES) č. 1446/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1444/2007 ze dne 6. prosince 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1443/2007 ze dne 6. prosince 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1442/2007 ze dne 6. prosince 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 322, 7.12.2007)
Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1440/2007 ze dne 5. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1439/2007 ze dne 5. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1438/2007 ze dne 6. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1437/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 1436/2007 ze dne 5. prosince 2007 , kterým se zakazuje rybolov okouníků ve vodách ES, mezinárodních vodách oblasti ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
Nařízení Komise (ES) č. 1435/2007 ze dne 5. prosince 2007 , kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1434/2007 ze dne 5. prosince 2007 , o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, též nepatrně upravených, a bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Thajska či nikoliv, a dovozem některých nepatrně upravených mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky, a o zavedení evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1433/2007 ze dne 5. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1432/2007 ze dne 5. prosince 2007 , kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o označování a přepravu vedlejších produktů živočišného původu (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1431/2007 ze dne 5. prosince 2007 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huile d'olive de Nyons (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1430/2007 ze dne 5. prosince 2007 , kterým se mění přílohy II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1429/2007 ze dne 5. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1428/2007 ze dne 4. prosince 2007 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1427/2007 ze dne 3. prosince 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách ES oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1426/2007 ze dne 3. prosince 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES VII b až k, VIII, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1425/2007 ze dne 3. prosince 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblasti ICES IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1424/2007 ze dne 4. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2304/2002, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství a přidělují orientační částky v rámci 10. Evropského rozvojového fondu
Nařízení Komise (ES) č. 1423/2007 ze dne 4. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1421/2007 ze dne 4. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1420/2007 ze dne 4. prosince 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozů silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu a ukončuje se řízení týkající se dovozů silikomanganu pocházejícího z Ukrajiny
Nařízení Rady (ES) č. 1419/2007 ze dne 29. listopadu 2007 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1417/2007 ze dne 28. listopadu 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1416/2007 ze dne 3. prosince 2007 , kterým se stanoví konečná lhůta pro podání žádostí o podporu pro soukromé skladování vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1415/2007 ze dne 3. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1414/2007 ze dne 30. listopadu 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES Kattegatu (jih III a) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1413/2007 ze dne 30. listopadu 2007 , kterým se pro rok 2007 stanoví koeficient redukce týkající se plochy na zemědělce, pro kterou je žádáno o podporu pro energetické plodiny
Nařízení Komise (ES) č. 1412/2007 ze dne 30. listopadu 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. prosince 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1411/2007 ze dne 30. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1410/2007 ze dne 29. listopadu 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1409/2007 ze dne 29. listopadu 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti ICES Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1408/2007 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se zakazuje rybolov platýse velkého v oblasti ICES IV; ve vodách ES oblasti II a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Třeboňský kapr (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1406/2007 ze dne 29. listopadu 2007 , kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1405/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1404/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Nařízení Komise (ES) č. 1403/2007 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se obnovuje rybolov ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1402/2007 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Nařízení Komise (ES) č. 1401/2007 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se obnovuje rybolov ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1400/2007 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1399/2007 ze dne 28. listopadu 2007 o otevření a správě autonomní a přechodné dovozní celní kvóty pro uzenky a salámy a některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 1398/2007 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se mění přílohy II, III B a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1397/2007 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 rozděluje formou národních zaručení množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
Nařízení Komise (ES) č. 1396/2007 ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
Nařízení Komise (ES) č. 1395/2007 ze dne 28. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 ( Úř. věst. L 324, 10.12.2007 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ( doručování písemností ) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1391/2007 ze dne 27. listopadu 2007 , kterým se stanoví zvláštní opatření pro provádění nařízení (ES) č. 1267/2007 v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1390/2007 ze dne 27. listopadu 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech ICES III a a ve vodách ES III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1389/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se po osmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 1388/2007 ze dne 27. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Nařízení Komise (ES) č. 1387/2007 ze dne 27. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1383/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1382/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso
Nařízení Komise (ES) č. 1381/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o zvýšení koncesí celních kvót udělených Společenstvím na faerské rybí krmivo kódů KN ex23099010 , ex23099031 a  ex23099041
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky ( Úř. věst. L 309 ze dne 27.11.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1379/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění přílohy IA, IB, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, aby se zohlednil technický pokrok a změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy ( Úř. věst. L 309 ze dne 27.11.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1379/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění přílohy IA, IB, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, aby se zohlednil technický pokrok a změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1378/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1377/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 1376/2007 ze dne 23. listopadu 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1375/2007 ze dne 23. listopadu 2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1374/2007 ze dne 23. listopadu 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1373/2007 ze dne 23. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 ze dne 23. října 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
Nařízení Komise (ES) č. 1369/2007 ze dne 22. listopadu 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1368/2007 ze dne 22. listopadu 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1367/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1366/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1365/2007 ze dne 22. listopadu 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1364/2007 ze dne 22. listopadu 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1363/2007 ze dne 22. listopadu 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1362/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o zápisu názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame Cremona (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1361/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1360/2007 ze dne 21. listopadu 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007 , kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (kodifikované znění) ( Úř. věst. L 304 ze dne 22.11.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007 , kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1358/2007 ze dne 21. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1357/2007 ze dne 21. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1356/2007 ze dne 19. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie ( Úř. věst. L 304 ze dne 22.11.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 1356/2007 ze dne 19. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
Nařízení Rady (ES) č. 1355/2007 ze dne 19. listopadu 2007 , kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celních kvót Společenství na dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska
Nařízení Rady (ES) č. 1354/2007 ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1353/2007 ze dne 20. listopadu 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o monensin, lasalocid a tylvalosin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1352/2007 ze dne 16. listopadu 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1351/2007 ze dne 20. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007 , kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1349/2007 ze dne 19. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1348/2007 ze dne 9. listopadu 2007 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura na Kypru a na Maltě (ECB/2007/11)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1347/2007 ze dne 16. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 ( Úř. věst. L 300 ze dne 17.11.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1347/2007 ze dne 16. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1346/2007 ze dne 16. listopadu 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1345/2007 ze dne 15. listopadu 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1344/2007 ze dne 16. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1343/2007 ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1543/2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky
Nařízení Rady (ES) č. 1342/2007 ze dne 22. října 2007 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace
Nařízení Komise (ES) č. 1341/2007 ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1340/2007 ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1339/2007 ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. listopadu 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1338/2007 ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro pomeranče pocházející z Egypta a pro zpracované zemědělské produkty pocházející z Izraele
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1337/2007 ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé produkty rybolovu pocházející z Norska ( Úř. věst. L 298 ze dne 16.11.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1337/2007 ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé produkty rybolovu pocházející z Norska
Nařízení Komise (ES) č. 1336/2007 ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 557/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 1335/2007 ze dne 15. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1334/2007 ze dne 14. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1749/96, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1333/2007 ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1332/2007 ze dne 14. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1331/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dikyandiamidu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 ze dne 24. září 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro šíření informací o událostech v civilním letectví zúčastněným osobám podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1329/2007 ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1328/2007 ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se zakazuje rybolov ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1327/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1326/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1325/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se zakazuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES Vb a VIb a vodách ES oblasti ICES VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1324/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót ( Úř. věst. L 294 ze dne 13.11.2007 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1324/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót ( Úř. věst. L 294 ze dne 13.11.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1324/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 1323/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1322/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o vhodné formáty pro předávání údajů, výsledky, které mají být předány, a kritéria pro měření kvality pro základní systém ESSPROS a modul příjemci důchodů
Nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2007 ze dne 12. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1319/2007 ze dne 9. listopadu 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o používání krmiv z pozemků v prvním roce jejich přechodu na ekologické zemědělství
Nařízení Komise (ES) č. 1318/2007 ze dne 9. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1317/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1316/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES VII b až k, VIII, IX a X; ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 1315/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 2096/2005 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1314/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu
Nařízení Komise (ES) č. 1313/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS pro metalaxyl a nařízení (ES) č. 2024/2006, pokud jde o zrušení odchylky týkající se metalaxylu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1312/2007 ze dne 8. listopadu 2007 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1311/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1310/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1309/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1308/2007 ze dne 8. listopadu 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1307/2007 ze dne 8. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1306/2007 ze dne 7. listopadu 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 29. října do 2. listopadu 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1305/2007 ze dne 7. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007 , kterým se mění směrnice Rady 95/64/ES, nařízení Rady (ES) č. 1172/98 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 a (ES) č. 1365/2006, pokud jde o stanovení NST 2007 jakožto jediné klasifikace pro přepravované zboží/věci v některých druzích dopravy
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání ( Úř. věst. L 290 z dne 8.11.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
Nařízení Komise (ES) č. 1302/2007 ze dne 7. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1301/2007 ze dne 6. listopadu 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1300/2007 ze dne 6. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1298/2007 ze dne 6. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1297/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1296/2007 ze dne 5. listopadu 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1295/2007 ze dne 5. listopadu 2007 , kterým se zavádí celní evidence dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1294/2007 ze dne 5. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1293/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se ruší antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1050/2002 na dovoz záznamových kompaktních disků pocházejících z Tchaj-wanu a kterým se umožňuje jeho vrácení nebo prominutí a kterým se ruší vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 960/2003 na dovoz zapisovatelných kompaktních disků pocházejících z Indie, umožňuje jeho vrácení nebo prominutí a zastavuje řízení týkající se zmíněného dovozu
Nařízení Rady (ES) č. 1292/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 a ukončuje se částečný prozatímní přezkum tohoto dovozu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2007 ze dne 31. října 2007 , kterým se po osmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (ES) č. 1290/2007 ze dne 31. října 2007 , kterým se obnovuje rybolov tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1289/2007 ze dne 31. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v Kattegatu plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1288/2007 ze dne 31. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky jednoskvrnné ve vodách ES oblastí ICES Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2007 ze dne 31. října 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. listopada 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1286/2007 ze dne 31. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1285/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1284/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky tmavé v oblastech ICES IIIa a IV a ve vodách ES IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1283/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES Vb a VIb, ve vodách ES a mezinárodních vodách VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1282/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 3149/92, pokud jde o konec období provádění ročního plánu dodávek potravin v roce 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1281/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
Nařízení Komise (ES) č. 1280/2007 ze dne 30. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1279/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na některá železná nebo ocelová lana a kabely pocházející z Ruské federace a zrušují antidumpingová opatření na dovoz některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Thajska a Turecka ( Úř. věst. L 285 ze dne 31.10.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 1279/2007 ze dne 30. října 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na některá železná nebo ocelová lana a kabely pocházející z Ruské federace a zrušují antidumpingová opatření na dovoz některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Thajska a Turecka
Nařízení Komise (ES) č. 1278/2007 ze dne 29. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2007 ze dne 29. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002
Nařízení Komise (ES) č. 1276/2007 ze dne 29. října 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Rady (ES) č. 247/2006 a nařízení Komise (ES) č. 552/2007, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů na rok 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1275/2007 ze dne 29. října 2007 , kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1274/2007 ze dne 29. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2104/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1273/2007 ze dne 29. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1914/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
Nařízení Komise (ES) č. 1272/2007 ze dne 29. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1271/2007 ze dne 26. října 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1270/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov mníka mořského v oblasti ICES III a a ve vodách ES III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1269/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1268/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě v oblasti ICES IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1267/2007 ze dne 26. října 2007 , o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí ( Úř. věst. L 283 ze dne 27.10.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1265/2007 ze dne 26. října 2007 , kterým se stanoví pro jednotné evropské nebe požadavky na odstup kanálů hlasového radiokomunikačního spojení vzduch-země (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1264/2007 ze dne 26. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1263/2007 ze dne 26. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 290/2007, pokud jde o potřebu pro rafinaci stanovenou v článku 29 nařízení Rady (ES) č. 318/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2007 ze dne 26. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1261/2007 ze dne 9. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1260/2007 ze dne 9. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru ( Úř. věst. L 283 ze dne 27.10.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 1260/2007 ze dne 9. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1259/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1258/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1257/2007 ze dne 25. října 2007 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí říjen 2007 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1256/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 829/2007, pokud jde o přechodné období poskytnuté pro používání obchodních dokladů a veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1255/2007 ze dne 25. října 2007 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1254/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1253/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1252/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1251/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1250/2007 ze dne 25. října 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2007 ze dne 25. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1248/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2040/2000 o rozpočtové kázni
Nařízení Rady (ES) č. 1247/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1947/2005, pokud jde o vnitrostátní podporu poskytovanou Finskem na osiva a osivo obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1246/2007 ze dne 24. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o prodloužení přechodného období poskytnutého provozovatelům potravinářských podniků dovážejícím rybí tuk určený k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1245/2007 ze dne 24. října 2007 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2075/2005, pokud jde o využití tekutého pepsinu pro zjišťování trichinel v mase (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1244/2007 ze dne 24. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a kterým se stanoví zvláštní pravidla pro úřední kontroly prohlídky masa (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1243/2007 ze dne 24. října 2007 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1242/2007 ze dne 24. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
Nařízení Komise (ES) č. 1241/2007 ze dne 24. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
Nařízení Komise (ES) č. 1240/2007 ze dne 24. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1239/2007 ze dne 23. října 2007 , kterým se po osmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1238/2007 ze dne 23. října 2007 , kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky
Nařízení Komise (ES) č. 1237/2007 ze dne 23. října 2007 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o uvádění na trh vajec pocházejících z hejn nosnic infikovaných salmonelou (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1236/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1974/2006 pro účely uplatňování nařízení Rady (ES) č. 378/2007 o dobrovolném odlišení
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2007 ze dne 23. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“ ) ( Úř. věst. L 299 ze dne 16.11.2007 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“ ) ( Úř. věst. L 299 ze dne 16.11.2007 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) ( Úř. věst. L 299 ze dne 16.11.2007 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) ( Úř. věst. L 299 ze dne 16.11.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )
Nařízení Komise (ES) č. 1233/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (ES) č. 1232/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 1964/2006 a (ES) č. 1002/2007, pokud jde o data podávání žádostí o dovozní licence a jejich vydávání v prosinci 2007 v rámci celních kvót v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1231/2007 ze dne 19. října 2007 , o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1230/2007 ze dne 22. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1229/2007 ze dne 19. října 2007 o zastavení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 1228/2007 ze dne 19. října 2007 o zastavení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2007 ze dne 19. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1226/2007 ze dne 17. října 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1225/2007 ze dne 19. října 2007 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosinec 2007 do 29. února 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1224/2007 ze dne 19. října 2007 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2008 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 1223/2007 ze dne 19. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 ( Úř. věst. L 275 ze dne 19.10.2007 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 ( Úř. věst. L 275 ze dne 19.10.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1221/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1220/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a výše dodatečných cel při dovozu melasy v odvětví cukru stanovené nařízením (ES) č. 1110/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1219/2007 ze dne 18. října 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce října 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1218/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1217/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
Nařízení Komise (ES) č. 1215/2007 ze dne 18. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 286, ze dne 31.10.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1213/2007 ze dne 17. října 2007 , kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v některých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2007/08 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
Nařízení Komise (ES) č. 1212/2007 ze dne 17. října 2007 , kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty v oblasti pěstování květin, některé druhy ovoce a zeleniny a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1211/2007 ze dne 17. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1210/2007 ze dne 17. října 2007 , kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1209/2007 ze dne 17. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1208/2007 ze dne 16. října 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro mléko a mléčné výrobky v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení prováděných od 1. do 14. června 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1207/2007 ze dne 16. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1206/2007 ze dne 16. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1205/2007 ze dne 15. října 2007 , kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá antidumpingové clo z dovozu elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky a rozšiřuje se na dovoz téhož výrobku z Vietnamské socialistické republiky, Pákistánské islámské republiky a Filipínské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1204/2007 ze dne 15. října 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
Nařízení Komise (ES) č. 1203/2007 ze dne 15. října 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1202/2007 ze dne 15. října 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. října 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1201/2007 ze dne 15. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coliflor de Calahorra (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1200/2007 ze dne 15. října 2007 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asiago (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1199/2007 ze dne 15. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1198/2007 ze dne 12. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Nařízení Komise (ES) č. 1197/2007 ze dne 12. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1196/2007 ze dne 11. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1195/2007 ze dne 11. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov okouníků ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1194/2007 ze dne 11. října 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1193/2007 ze dne 11. října 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1192/2007 ze dne 11. října 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1191/2007 ze dne 11. října 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1190/2007 ze dne 11. října 2007 , kterým se pro účetní období 2008 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise (ES) č. 1189/2007 ze dne 11. října 2007 , kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1188/2007 ze dne 11. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1187/2007 ze dne 10. října 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 1. do 5. října 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1186/2007 ze dne 10. října 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o rozdělení na přímý prodej a dodávky pro Rumunsko a Bulharsko
Nařízení Komise (ES) č. 1185/2007 ze dne 10. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1184/2007 ze dne 9. října 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu peroxosíranů (persíranů) pocházejících ze Spojených států amerických, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1183/2007 ze dne 18. září 2007 , kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití ( Úř. věst. L 278 ze dne 22.10.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 1183/2007 ze dne 18. září 2007 , kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007 , kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96 ( Úř. věst. L 273 ze dne 17.10.2007 )
Nařízení Rady (ES) č 1182/2007 ze dne 26. září 2007 , kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96
Nařízení Komise (ES) č. 1181/2007 ze dne 9. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1180/2007 ze dne 9. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov platýse červeného a platýse šedohnědého ve vodách ES oblastí ICES II a a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1179/2007 ze dne 9. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bayerischer Meerrettich nebo Bayerischer Kren (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1178/2007 ze dne 5. října 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2007 ze dne 9. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1176/2007 ze dne 8. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov stříbrnice atlantské ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1175/2007 ze dne 8. října 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1174/2007 ze dne 8. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1173/2007 ze dne 5. října 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata)
Nařízení Komise (ES) č. 1172/2007 ze dne 5. října 2007 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo
Nařízení Komise (ES) č. 1171/2007 ze dne 5. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
Nařízení Komise (ES) č. 1170/2007 ze dne 5. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky modravé ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1169/2007 ze dne 5. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov červenice obecné v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1168/2007 ze dne 5. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v subdivizích Baltského moře 22–24 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Finska
Nařízení Komise (ES) č. 1167/2007 ze dne 4. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1166/2007 ze dne 5. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1165/2007 ze dne 3. září 2007 , kterým se na rok 2007 stanoví seznam Prodcom průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1164/2007 ze dne 4. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ( Holsteiner Karpfen (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1163/2007 ze dne 4. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2007 ze dne 3. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII a XII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1161/2007 ze dne 3. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech ICES III b, c, d Baltského moře (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Finska
Nařízení Komise (ES) č. 1160/2007 ze dne 3. října 2007 , kterým se zakazuje rybolov ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2007 ze dne 2. října 2007 , kterým se obnovuje rybolov jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1158/2007 ze dne 2. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2007 ze dne 3. října 2007 , kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sierra Mágina (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1156/2007 ze dne 3. října 2007 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Münchener Bier (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1155/2007 ze dne 3. října 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 24. do 28. září 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1154/2007 ze dne 3. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1153/2007 ze dne 26. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
Nařízení Rady (ES) č. 1152/2007 ze dne 26. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 1151/2007 ze dne 26. září 2007 o otevření autonomních a přechodných celních kvót Společenství na dovoz některých zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES ze dne 25. září 2007 , kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program Drogová prevence a informovanost o drogách jako součást obecného programu Základní práva a spravedlnost
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1149/2007/ES ze dne 25. září 2007 , kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Civilní soudnictví jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2007 ze dne 2. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1147/2007 ze dne 1. října 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3 LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1146/2007 ze dne 2. října 2007 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1145/2007 ze dne 2. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1144/2007 ze dne 1. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996
Nařízení Komise (ES) č. 1143/2007 ze dne 1. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 256/2002, pokud jde o povolení přípravku doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležejícího do skupiny mikroorganismů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1141/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení 3-fytázy (ROVABIO PHY AP a ROVABIO PHY LC) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1140/2007 ze dne 1. října 2007 o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1139/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení L-argininu jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1138/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1137/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení Bacillus subtilis (O35) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1136/2007 ze dne 1. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1135/2007 ze dne 10. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Kypr
Nařízení Rady (ES) č. 1134/2007 ze dne 10. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Maltu
Nařízení Komise (ES) č. 1133/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1132/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1131/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1130/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1129/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1128/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. října 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1127/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, jímž se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o fusariové toxiny v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1125/2007 ze dne 28. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1124/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2007 ze dne 27. září 2007 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí září 2007 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1119/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a od nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1118/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
Nařízení Komise (ES) č. 1117/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1116/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1115/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1114/2007 ze dne 27. září 2007 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1113/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1112/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1111/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1110/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 1. října 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 ze dne 27. září 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro určité produkty v odvětví cukru pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1108/2007 ze dne 27. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1107/2007 ze dne 26. září 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o půdu vyňatou z produkce na rok 2008
Nařízení Komise (ES) č. 1106/2007 ze dne 26. září 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 17. do 21. září 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1105/2007 ze dne 26. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1104/2007 ze dne 25. září 2007 , kterým se po osmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1103/2007 ze dne 25. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1102/2007 ze dne 24. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1101/2007 ze dne 21. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007 , kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2007 ze dne 18. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 601/2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007 , kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 ( Úř. věst. L 248 ze dne 22.9.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007 , kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97
Nařízení Komise (ES) č. 1097/2007 ze dne 20. září 2007 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1096/2007 ze dne 20. září 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 1095/2007 ze dne 20. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2002, kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, a nařízení (ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1094/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1093/2007 ze dne 20. září 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 964/2007 pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1092/2007 ze dne 20. září 2007 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí září 2007 nařízením (ES) č. 2021/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1091/2007 ze dne 20. září 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2007 v rámci celních kvót v odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 806/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1090/2007 ze dne 20. září 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 979/2007 pro vepřové maso
Nařízení Komise (ES) č. 1089/2007 ze dne 20. září 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2007 v rámci celní kvóty v odvětví vepřového masa otevřené nařízením (ES) č. 812/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1088/2007 ze dne 20. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1087/2007 ze dne 18. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1487/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1086/2007 ze dne 19. září 2007 o změně nařízení (ES) č. 1054/2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu ( Úř. věst. L 245 ze dne 20.9.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1086/2007 ze dne 19. září 2007 o změně nařízení (ES) č. 1054/2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1085/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1084/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou všech členských států kromě Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1083/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v září 2007 v rámci nařízení (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 1081/2007 ze dne 19. září 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1080/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v zaří 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1431/94
Nařízení Komise (ES) č. 1079/2007 ze dne 19. září 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé výrobky v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 1078/2007 ze dne 19. září 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1077/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1076/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1075/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1074/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 10. do 14. září 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1073/2007 ze dne 19. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného plavidly Společenství v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
Nařízení Komise (ES) č. 1072/2007 ze dne 19. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1071/2007 ze dne 18. září 2007 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm ( koks 80+ ) pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2007 ze dne 18. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2007 ze dne 17. září 2007 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozů polyvinylalkoholu (PVA) pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2007 ze dne 17. září 2007 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu specifikace chráněného označení původu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Queso Nata de Cantabria (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 1067/2007 ze dne 17. září 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Staffordshire Cheese (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1066/2007 ze dne 17. září 2007 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy určitých oxidů manganičitých pocházejících z Jihoafrické republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1065/2007 ze dne 17. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1064/2007 ze dne 17. září 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o avilamycin (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 1063/2007 ze dne 17. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1062/2007 ze dne 14. září 2007 , kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence pro určité produkty zpracované z obilovin a pro krmné směsi z pšenice
Nařízení Komise (ES) č. 1061/2007 ze dne 14. září 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. září 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1060/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska na vývoz
Nařízení Komise (ES) č. 1059/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1058/2007 ze dne 14. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1057/2007 ze dne 13. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína ( Úř. věst. L 241 ze dne 14.9.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 1057/2007 ze dne 13. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1056/2007 ze dne 13. září 2007 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1055/2007 ze dne 13. září 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1054/2007 ze dne 13. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1053/2007 ze dne 13. září 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1052/2007 ze dne 13. září 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1051/2007 ze dne 13. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1050/2007 ze dne 12. září 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mejillón de Galicia nebo Mexillón de Galicia (CHOP) – Café de Colombia (CHZO) – Castagna Cuneo (CHZO) – Asparago Bianco di Bassano (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1049/2007 ze dne 11. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti ICES III a, ve vodách ES oblastí III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1048/2007 ze dne 11. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° z.d. a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1047/2007 ze dne 12. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1046/2007 ze dne 11. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1045/2007 ze dne 10. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Norska oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1044/2007 ze dne 11. září 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1043/2007 ze dne 11. září 2007 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1042/2007 ze dne 21. srpna 2007 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Nařízení Komise (ES) č. 1041/2007 ze dne 11. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1040/2007 ze dne 10. září 2007 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Melon du Quercy (CHZO)
Nařízení Komise (ES) č. 1039/2007 ze dne 10. září 2007 o pozastavení stálých nabídkových řízení stanovených v kapitolách II a III nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1038/2007 ze dne 7. září 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1037/2007 ze dne 29. srpna 2007 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1036/2007 ze dne 10. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1035/2007 ze dne 7. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1034/2007 ze dne 7. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách oblasti ICES VI, ve vodách ES oblasti Vb, ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblasti XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1033/2007 ze dne 7. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1032/2007 ze dne 6. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1669/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1031/2007 ze dne 6. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1030/2007 ze dne 5. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky ( Phycis blennoides ) v oblastech ICES V, VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1029/2007 ze dne 4. září 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1028/2007 ze dne 5. září 2007 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1472/2006 na dovozy některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky dovozem některé obuvi se svrškem z usně zasílané ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao, a o zavedení celní evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1027/2007 ze dne 5. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1026/2007 ze dne 4. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1025/2007 ze dne 3. září 2007 , kterým se poosmdesátépáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2007 ze dne 3. září 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 409/2007, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 1023/2007 ze dne 3. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1022/2007 ze dne 31. srpna 2007 , kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, jež budou v roce 2008 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1021/2007 ze dne 31. srpna 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. září 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1020/2007 ze dne 31. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1019/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Norska oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1018/2007 ze dne 30. srpna 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lomnické suchary (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1017/2007 ze dne 30. srpna 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arancia del Gargano (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1016/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1015/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1014/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1013/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1012/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1011/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1010/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1009/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1008/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1007/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1006/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1005/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1004/2007 ze dne 30. srpna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1003/2007 ze dne 30. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1002/2007 ze dne 29. srpna 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2184/96 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1001/2007 ze dne 29. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999 a nařízení (ES) č. 2090/2002, pokud jde o kontroly v rámci vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1000/2007 ze dne 29. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 999/2007 ze dne 28. srpna 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Itálie
Nařízení Komise (ES) č. 998/2007 ze dne 28. srpna 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 997/2007 ze dne 29. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 996/2007 ze dne 28. srpna 2007 , kterým se po osmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 995/2007 ze dne 28. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 994/2007 ze dne 28. srpna 2007 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 993/2007 ze dne 27. srpna 2007 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 992/2007 ze dne 27. srpna 2007 , kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 991/2007 ze dne 27. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 990/2007 ze dne 24. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 989/2007 ze dne 23. srpna 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bareges-Gavarnie (CHOP) – Hořické trubičky (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 988/2007 ze dne 22. srpna 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska v oblastech ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 987/2007 ze dne 22. srpna 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 986/2007 ze dne 23. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 985/2007 ze dne 22. srpna 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 13. do 17. srpna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 984/2007 ze dne 22. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 961/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. srpna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 983/2007 ze dne 22. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 982/2007 ze dne 21. srpna 2007 o zapsání některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimentón de la Vera (CHOP) – Karlovarský suchar (CHZO) – Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 981/2007 ze dne 21. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1489/2006, kterým se pro účetní období 2007 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise (ES) č. 980/2007 ze dne 21. srpna 2007 , kterým se stanoví zvláštní opatření pro správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo od září 2007 do prosince 2007 a kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 979/2007 ze dne 21. srpna 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady
Nařízení Komise (ES) č. 978/2007 ze dne 21. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 977/2007 ze dne 20. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka
Nařízení Komise (ES) č. 976/2007 ze dne 21. srpna 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
Nařízení Komise (ES) č. 975/2007 ze dne 21. srpna 2007 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukosy nepodléhající kvótám na dobu od 1. srpna do 30. září 2007
Nařízení Komise (ES) č. 974/2007 ze dne 21. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 o změně některých nařízení ES o specifických statistických oblastech, kterými se provádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2
Nařízení Komise (ES) č. 972/2007 ze dne 20. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 971/2007 ze dne 20. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 970/2007 ze dne 17. srpna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu ( Úř. věst. L 215 ze dne 18.8.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 970/2007 ze dne 17. srpna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
Nařízení Komise (ES) č. 969/2007 ze dne 17. srpna 2007 , kterým se po osmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 968/2007 ze dne 17. srpna 2007 , pokud jde o příspěvek Společenství na náklady restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro hospodářský rok 2007/08
Nařízení Komise (ES) č. 967/2007 ze dne 17. srpna 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (stolní hrozny)
Nařízení Komise (ES) č. 966/2007 ze dne 17. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 965/2007 ze dne 16. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007 , kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09 ( Úř. věst. L 213 ze dne 15.8.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007 , kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 963/2007 ze dne 14. srpna 2007 , kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o odchylky udělené pro strukturální statistiku podnikání
Nařízení Komise (ES) č. 962/2007 ze dne 14. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991
Nařízení Komise (ES) č. 961/2007 ze dne 14. srpna 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. srpna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 960/2007 ze dne 14. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 959/2007 ze dne 13. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8)
Nařízení Komise (ES) č. 957/2007 ze dne 10. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 956/2007 ze dne 10. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 955/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 954/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 953/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 952/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Newcastle Brown Ale (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství
Nařízení Komise (ES) č. 950/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 949/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 948/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007
Nařízení Komise (ES) č. 947/2007 ze dne 9. srpna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 946/2007 ze dne 9. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 945/2007 ze dne 8. srpna 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 30. července do 3. srpna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 944/2007 ze dne 8. srpna 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 943/2007 ze dne 8. srpna 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
Nařízení Komise (ES) č. 942/2007 ze dne 8. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 941/2007 ze dne 7. srpna 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 940/2007 ze dne 7. srpna 2007 , kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Noix du Périgord (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 939/2007 ze dne 7. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Nařízení Komise (ES) č. 938/2007 ze dne 7. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 937/2007 ze dne 6. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1539/2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 3149/92
Nařízení Komise (ES) č. 936/2007 ze dne 6. srpna 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
Nařízení Komise (ES) č. 935/2007 ze dne 6. srpna 2007 , kterým pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
Nařízení Komise (ES) č. 934/2007 ze dne 6. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 933/2007 ze dne 3. srpna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 932/2007 ze dne 3. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, pokud jde o podkvótu II pro pšenici obecnou dováženou z Kanady
Nařízení Komise (ES) č. 931/2007 ze dne 3. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 929/2007 ze dne 2. srpna 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 928/2007 ze dne 2. srpna 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 927/2007 ze dne 2. srpna 2007 , kterým se stanoví přechodné opatření k ošetřování vedlejších produktů vinifikace stanovenému nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2007/08 v Rumunsku
Nařízení Komise (ES) č. 926/2007 ze dne 2. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 925/2007 ze dne 23. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
Nařízení Komise (ES) č. 924/2007 ze dne 1. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 918/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. srpna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 923/2007 ze dne 1. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, pokud jde o některé lhůty související s destilací vedlejších produktů vinifikace
Nařízení Komise (ES) č. 922/2007 ze dne 1. srpna 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1227/2000, pokud jde o přechodné opatření týkající se finančních přídělů pro Bulharsko a Rumunsko na restrukturalizaci a přeměnu vinic
Nařízení Komise (ES) č. 921/2007 ze dne 1. srpna 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1535/2003 pro hospodářský rok 2007/08, pokud se jedná o termín podpisu smluv pro rajčata určená ke zpracování v Bulharsku a v Rumunsku
Nařízení Komise (ES) č. 920/2007 ze dne 1. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 930/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 919/2007 ze dne 1. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 918/2007 ze dne 31. července 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. srpna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 917/2007 ze dne 31. července 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
Nařízení Komise (ES) č. 916/2007 ze dne 31. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 915/2007 ze dne 31. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 914/2007 ze dne 31. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 913/2007 ze dne 30. července 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 912/2007 ze dne 30. července 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 911/2007 ze dne 30. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 910/2007 ze dne 30. července 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 909/2007 ze dne 30. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 908/2007 ze dne 30. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 907/2007 ze dne 23. července 2007 , kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Ruska a ukončují částečné prozatímní přezkumy dovozu močoviny pocházející z Ruska podle čl. 11 odst. 3
Nařízení Rady (ES) č. 906/2007 ze dne 23. července 2007 , kterým se ukončuje prozatímní přezkum antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1910/2006 na dovoz systémů televizních kamer pocházejících z Japonska a kterým se zrušují antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1910/2006
Nařízení Komise (ES) č. 905/2007 ze dne 27. července 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 68. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 904/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 903/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 902/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 901/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru do konce hospodářského roku 2007/08
Nařízení Komise (ES) č. 899/2007 ze dne 27. července 2007 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o úpravu kódů KN pro některé látky poškozující ozon a směsi obsahující látky poškozující ozon s ohledem na změny kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87
Nařízení Komise (ES) č. 898/2007 ze dne 27. července 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace šprota obecného ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
Nařízení Komise (ES) č. 897/2007 ze dne 27. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 896/2007 ze dne 27. července 2007 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy látky dihydromyrcenol pocházející z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 895/2007 ze dne 27. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 893/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 892/2007 ze dne 26. července 2007 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí červenec 2007 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 891/2007 ze dne 26. července 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 890/2007 ze dne 26. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 889/2007 ze dne 26. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 888/2007 ze dne 26. července 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 887/2007 ze dne 26. července 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 886/2007 ze dne 26. července 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 996/97 pro zmrazené hovězí okruže a bránice
Nařízení Komise (ES) č. 885/2007 ze dne 26. července 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2007/885/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva (Text s významem pro EHP)
2007/884/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 , kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 883/2007 ze dne 26. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
2007/883/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Central Bank of Malta
Nařízení Komise (ES) č. 882/2007 ze dne 26. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/882/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Central Bank of Cyprus
Nařízení Komise (ES) č. 881/2007 ze dne 25. července 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 9. do 20. července 2007
2007/881/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění její jednací řád
Nařízení Komise (ES) č. 880/2007 ze dne 25. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud se jedná o celní kvótu Společenství pro některé přípravky používané k výživě zvířat kódu KN 230990
Nařízení Komise (ES) č. 879/2007 ze dne 25. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/878/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu, Polsku a ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 6802) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 878/2007/ES ze dne 23. července 2007 , kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí č. 804/2004/ES o zavedení akčního programu Společenství na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství (program Hercule II )
Nařízení Komise (ES) č. 877/2007 ze dne 24. července 2007 , kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2246/2002 týkající se poplatků placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
Nařízení Komise (ES) č. 876/2007 ze dne 24. července 2007 , kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (Text s významem pro EHP)
2007/876/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES, pokud jde o prodloužení doby jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 6395) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004
Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES a rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde přenosné nemoci uvedené v těchto rozhodnutích (oznámeno pod číslem K (2007) 6355) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 874/2007 ze dne 24. července 2007 , kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva na hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 873/2007 ze dne 24. července 2007 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
Nařízení Komise (ES) č. 872/2007 ze dne 24. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 871/2007 ze dne 23. července 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červenci 2007 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Společný postoj Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2007/448/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 870/2007 ze dne 20. července 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v subdivizích Baltského moře 25–32 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 869/2007 ze dne 23. července 2007 o uvolnění jistot v souvislosti s dovozními právy v rámci některých dovozních celních kvót v odvětví hovězího masa z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
2007/869/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 6693) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 868/2007 ze dne 23. července 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Miel de Galicia nebo Mel de Galicia (CHZO)
2007/868/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/445/ES
Nařízení Komise (ES) č. 867/2007 ze dne 23. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/867/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu dohody GATT z roku 1994
Nařízení Rady (ES) č. 866/2007 ze dne 23. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Rady (ES) č. 865/2007 ze dne 10. července 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007 , kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků ( Úř. věst. L 199 ze dne 31.7.2007 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007 , kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Text s významem pro EHP)
2007/862/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v Maďarsku a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2007) 6158) (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úř. věst. L 199, 31.7.2007)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007 , kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích
2007/861/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 860/2007 ze dne 20. července 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 859/2007 ze dne 20. července 2007 , kterým se po osmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 858/2007 ze dne 20. července 2007 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. září do 30. listopadu 2007
Nařízení Komise (ES) č. 857/2007 ze dne 20. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 856/2007 ze dne 16. července 2007 , kterým se prodlužuje pozastavení konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 215/2002 z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 855/2007 ze dne 19. července 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
2007/855/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 854/2007 ze dne 19. července 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 853/2007 ze dne 19. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 852/2007 ze dne 19. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 851/2007 ze dne 19. července 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava nařízení Komise (ES) č. 850/2007 ze dne 19. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech ( Úř. věst. L 188 ze dne 20.7.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 850/2007 ze dne 19. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
2007/850/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2007/15)
Nařízení Komise (ES) č. 849/2007 ze dne 19. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 848/2007 ze dne 18. července 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce července 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 847/2007 ze dne 18. července 2007 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 846/2007 ze dne 18. července 2007 , kterým se na hospodářský rok 2007/08 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
2007/846/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007 o stanovení vzoru pro seznamy jednotek schválených členskými státy pro obchod s živými zvířaty, spermatem a embryi uvnitř Společenství a pravidel pro předávání těchto seznamů Komisi (oznámeno pod číslem K(2007) 5882) (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 845/2007 ze dne 18. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností
Nařízení Komise (ES) č. 844/2007 ze dne 17. července 2007 , kterým se po osmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
2007/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 6702) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 843/2007 ze dne 17. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
2007/843/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2007 o schválení programů pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a o změně rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o některé hygienické požadavky při dovozu drůbeže a násadových vajec (oznámeno pod číslem K(2007) 6094) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 842/2007 ze dne 17. července 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 841/2007 ze dne 17. července 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 840/2007 ze dne 17. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 839/2007 ze dne 17. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 838/2007 ze dne 17. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
2007/838/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6597) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 837/2007 ze dne 17. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 836/2007 ze dne 10. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Maltě
Nařízení Rady (ES) č. 835/2007 ze dne 10. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Kypru
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91
Nařízení Komise (ES) č. 833/2007 ze dne 16. července 2007 , kterým se ukončuje přechodné období stanovené nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 832/2007 ze dne 16. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 197/2006, pokud jde o využití zmetkových potravin a prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se těchto potravin (Text s významem pro EHP)
2007/832/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2007/718/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 6251) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 831/2007 ze dne 16. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 830/2007 ze dne 16. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 829/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se mění přílohy I, II, VII, VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o uvádění některých vedlejších produktů živočišného původu na trh (Text s významem pro EHP)
2007/829/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. prosince 2007 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí 2003/479/ES
Nařízení Komise (ES) č. 828/2007 ze dne 13. července 2007 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 827/2007 ze dne 13. července 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. července 2007
Nařízení Komise (ES) č. 826/2007 ze dne 13. července 2007 , které se týká v 35. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II
Nařízení Komise (ES) č. 825/2007 ze dne 13. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 824/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2007 až 2009 (Text s významem pro EHP) - Prohlášení Komise a Rady
Nařízení Komise (ES) č. 823/2007 ze dne 12. července 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblastech ICES VIII a IX (vody Společenství a vody nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 822/2007 ze dne 12. července 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 821/2007 ze dne 12. července 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 820/2007 ze dne 12. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 819/2007 ze dne 12. července 2007 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 818/2007 ze dne 12. července 2007 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 817/2007 ze dne 12. července 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 816/2007 ze dne 12. července 2007 o otevření ročních celních kvót na dovoz některého zboží z Turecka vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93
2007/816/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6359) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 815/2007 ze dne 12. července 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Εξαιρϵτικό παρθένο ϵλαιόλαδο Τροιζηνία (Exeretiko partheno eleolado Trizinia ) (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 814/2007 ze dne 12. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/814/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 813/2007 ze dne 11. července 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 2. do 6. července 2007
Nařízení Komise (ES) č. 812/2007 ze dne 11. července 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým
Nařízení Komise (ES) č. 811/2007 ze dne 11. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Nařízení Komise (ES) č. 810/2007 ze dne 11. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 809/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005, pokud jde o unášené tenatové sítě
Nařízení Komise (ES) č. 808/2007 ze dne 10. července 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, ve vodách ES oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblasti IIa, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 807/2007 ze dne 10. července 2007 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 806/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 805/2007 ze dne 10. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 804/2007 ze dne 9. července 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Polska
2007/804/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 803/2007 ze dne 9. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/803/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 5887) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 802/2007 ze dne 5. července 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách oblasti ICES IV a v ES vodách oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
2007/802/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 5823) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 801/2007 ze dne 6. července 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 800/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 799/2007 ze dne 6. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 798/2007 ze dne 5. července 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách oblasti ICES VII g, VII h, VII j a VII k plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 797/2007 ze dne 5. července 2007 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 796/2007 ze dne 5. července 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 795/2007 ze dne 5. července 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 794/2007 ze dne 5. července 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 793/2007 ze dne 5. července 2007 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 659/2007 pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen
Oprava rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2007/792/ES ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/446/ES o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) ( Úř. věst. L 320 ze dne 6.12.2007 )
Oprava rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2007/792/ES ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/446/ES o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) ( Úř. věst. L 320 ze dne 6.12.2007 )
2007/792/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/446/ES o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF)
Nařízení Komise (ES) č. 792/2007 ze dne 5. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 791/2007 ze dne 21. května 2007 , kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guyany a Réunionu
Nařízení Komise (ES) č. 790/2007 ze dne 4. července 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa, ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 789/2007 ze dne 4. července 2007 , kterým se pojedenácté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 788/2007 ze dne 4. července 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 25. června do 2. července 2007 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Nařízení Komise (ES) č. 787/2007 ze dne 4. července 2007 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 786/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení endo-1,4-ß-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 785/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
2007/785/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království, Rumunsku a Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6109) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 784/2007 ze dne 4. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 783/2007 ze dne 25. června 2007 , kterým se pro Bulharsko a Rumunsko stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva
Nařízení Komise (ES) č. 782/2007 ze dne 3. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 634/2006, kterým se stanoví obchodní norma pro zelí hlávkové a kapustu
2007/782/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2007 , kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2008 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2007) 5776)
Nařízení Komise (ES) č. 781/2007 ze dne 3. července 2007 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 780/2007 ze dne 3. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/780/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Text s významem pro EHP)
2007/779/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o vytvoření mechanizmu civilní ochrany Společenství (přepracovaná verze) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007 , kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program pro předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a ohrožených skupin (program Daphne III) jako součást obecného programu Základní práva a spravedlnost
Nařízení Komise (ES) č. 778/2007 ze dne 2. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 761/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. července 2007
Společná akce Rady 2007/778/SZBP ze dne 29. listopadu 2007 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
Nařízení Komise (ES) č. 777/2007 ze dne 2. července 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Oprava rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007 , kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES ( Úř. věst. L 312 ze dne 30.11.2007 )
2007/777/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007 , kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5777) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 776/2007 ze dne 2. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/776/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2007) 5693)
Oprava rozhodnutí Komise 2007/775/ES ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny ( Úř. věst. L 312 ze dne 30.11.2007 )
2007/775/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny
2007/774/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 771/2007 ze dne 29. června 2007 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 545/2007 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování
Nařízení Komise (ES) č. 770/2007 ze dne 29. června 2007 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 529/2007 pro zmrazené hovězí maso
2007/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 5914) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 769/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 66. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 768/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 34. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 767/2007 ze dne 29. června 2007 , které se týká v 34. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II
2007/767/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud se jedná o některé produkty rybolovu dovážené z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2007) 5393)
Nařízení Komise (ES) č. 766/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 765/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 764/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 763/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 762/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 761/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. července 2007
Nařízení Komise (ES) č. 760/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se poosmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Společná akce Rady 2007/760/SZBP ze dne 22. listopadu 2007 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
Nařízení Komise (ES) č. 759/2007 ze dne 29. června 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky pocházející z Islandu
2007/759/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, pokud jde o četnost kontrol podzemnice olejné a výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo zasílaných z Brazílie vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K(2007) 5516) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 758/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 757/2007 ze dne 29. června 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 756/2007 ze dne 29. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
2007/756/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007 , kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K (2007) 5357)
Nařízení Komise (ES) č. 755/2007 ze dne 29. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 754/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb ( Úř. věst. L 172 ze dne 30.6.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 754/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
Nařízení Rady (ES) č. 753/2007 ze dne 28. června 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 752/2007 ze dne 30. května 2007 o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ukrajiny
2007/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 5457) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 751/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 750/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví, že již nejsou dosaženy určité meze týkající se vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Společný postoj Rady 2007/750/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 , kterým se mění společný postoj 2006/318/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 749/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 748/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 747/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 746/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 745/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
2007/745/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu
Nařízení Komise (ES) č. 744/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 743/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu ( Úř. věst. L 169 ze dne 29.6.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 743/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 742/2007 ze dne 28. června 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2007/742/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn (oznámeno pod číslem K (2007) 5492) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 741/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 740/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1994/2006, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise (ES) č. 739/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 738/2007 ze dne 28. června 2007 , kterým se pro dodací období 2006/07 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
2007/738/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/125/ES o existenci nadměrného schodku ve Spojeném království
Nařízení Komise (ES) č. 737/2007 ze dne 27. června 2007 , kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení první skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 736/2007 ze dne 28. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/736/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007 , kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 5365) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 735/2007 ze dne 11. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami
Nařízení Rady (ES) č. 734/2007 ze dne 11. června 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
Společný postoj Rady 2007/734/SZBP ze dne 13. listopadu 2007 o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu
Nařízení Rady (ES) č. 733/2007 ze dne 22. února 2007 o provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 732/2007 ze dne 26. června 2007 , kterým se posedmdesátédeváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 731/2007 ze dne 27. června 2007 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
2007/731/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5549) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 730/2007 ze dne 27. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 729/2007 ze dne 25. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
2007/729/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2007 , kterým se mění směrnice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutí 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokud jde o seznamy národních referenčních laboratoří a státních ústavů (oznámeno pod číslem K(2007) 5311) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Rady (ES) č. 728/2007 ze dne 25. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Oprava nařízení Komise (ES) č. 727/2007 ze dne 26. června 2007 , kterým se mění přílohy I, III, VII a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( Úř. věst. L 165 ze dne 27.6.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 727/2007 ze dne 26. června 2007 , kterým se mění přílohy I, III, VII a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 726/2007 ze dne 26. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 725/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení Rady (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 724/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2007 ze dne 18. června 2007 , kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 722/2007 ze dne 25. června 2007 , kterým se mění přílohy II, V, VI, VIII, IX a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 721/2007 ze dne 25. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států, v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 720/2007 ze dne 25. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Společná akce Rady 2007/720/SZBP ze dne 8. listopadu 2007 , kterou se mění společná akce 2004/570/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
Nařízení Rady (ES) č. 719/2007 ze dne 25. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
2007/718/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 5452) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (Text s významem pro EHP)
2007/716/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 5238) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2007/714/ES ze dne 20. června 2007 , kterým se zrušuje směrnice Rady 68/89/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví
Nařízení Komise (ES) č. 713/2007 ze dne 21. června 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 712/2007 ze dne 22. června 2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 711/2007 ze dne 22. června 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v měsíci červnu 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 710/2007 ze dne 22. června 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 709/2007 ze dne 22. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
Nařízení Komise (ES) č. 707/2007 ze dne 21. června 2007 , kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 706/2007 ze dne 21. června 2007 , kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů (Text s významem pro EHP)
2007/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007 o vynětí výroby a prodeje elektřiny ve Švédsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2007) 5197) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 705/2007 ze dne 21. června 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
Nařízení Komise (ES) č. 704/2007 ze dne 21. června 2007 o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
2007/704/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007 , kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2001/602/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovými řízeními, ohledně dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Korejské republiky, Malajsie, Ruska, Thajska a Turecka
Nařízení Komise (ES) č. 703/2007 ze dne 21. června 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dihydrostreptomycin a streptomycin (Text s významem pro EHP)
2007/703/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507xNK603 (DAS-O15O7-1xMON-OO6O3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5142) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 702/2007 ze dne 21. června 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
2007/702/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5141) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 701/2007 ze dne 21. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/701/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xMON810 (MON-OO6O3-6xMON-OO81O-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5140) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 700/2007 ze dne 11. června 2007 o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh ( Úř. věst. L 161 ze dne 22.6.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 700/2007 ze dne 11. června 2007 o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh
Nařízení Komise (ES) č. 699/2007 ze dne 20. června 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
2007/699/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007 , kterým se mění směrnice Rady 92/33/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2007) 5218)
Nařízení Komise (ES) č. 698/2007 ze dne 20. června 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2007 v rámci nařízení (ES) č. 2497/96
2007/698/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem 116 (oznámeno pod číslem K(2007) 5139) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 697/2007 ze dne 20. června 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1431/94
2007/697/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007 , kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 5095)
Nařízení Komise (ES) č. 696/2007 ze dne 20. června 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2007 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. července do 30. září 2007
Nařízení Komise (ES) č. 695/2007 ze dne 20. června 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vepřového masa podané v červnu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1233/2006
Nařízení Komise (ES) č. 694/2007 ze dne 20. června 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 11. do 15. června 2007
Nařízení Komise (ES) č. 693/2007 ze dne 20. června 2007 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Esrom (CHZO)]
Nařízení Komise (ES) č. 692/2007 ze dne 20. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/692/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 , kterým se povoluje uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-OOOH71-4) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5125) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Rady (ES) č. 691/2007 ze dne 18. června 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru prozatímně uloženého cla
Nařízení Komise (ES) č. 690/2007 ze dne 19. června 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 o některých omezujících opatřeních vůči Libanonu
Nařízení Komise (ES) č. 689/2007 ze dne 19. června 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 688/2007 ze dne 19. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
2007/688/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 5054) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 687/2007 ze dne 19. června 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé výrobky v odvětví vajec a vaječného albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 686/2007 ze dne 19. června 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 685/2007 ze dne 19. června 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 684/2007 ze dne 19. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
2007/684/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí ve Francii, Německu, Rakousku, Portugalsku, Dánsku, České republice a Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5152) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 683/2007 ze dne 19. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 682/2007 ze dne 18. června 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska ( Úř. věst. L 159 ze dne 20.6.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 682/2007 ze dne 18. června 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
2007/682/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2007 o obnově zásob Společenství živé oslabené očkovací látky proti klasickému moru prasat (oznámeno pod číslem K(2007) 4699)
Nařízení Rady (ES) č. 681/2007 ze dne 13. června 2007 , kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 2007 , kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí
2007/680/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/410/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), a rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 5106)
Nařízení Komise (ES) č. 679/2007 ze dne 18. června 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro broskve určené ke zpracování
Nařízení Komise (ES) č. 678/2007 ze dne 18. června 2007 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
2007/678/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 4672) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 677/2007 ze dne 18. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007 , kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři
Nařízení Komise (ES) č. 675/2007 ze dne 15. června 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž lze schválit žádosti o dovozní licence podané během prvních 10 dnů měsíce června roku 2007 na máslo pocházející z Nového Zélandu v rámci čísel kvót 09.4195 a 09.4182
2007/675/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2007 , kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi
Nařízení Komise (ES) č. 674/2007 ze dne 15. června 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2007
Nařízení Komise (ES) č. 673/2007 ze dne 15. června 2007 , které se týká v 33. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II
2007/673/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 , kterým se mění akt Rady, kterým se přijímají prováděcí pravidla pro pracovní soubory Europolu pro účely analýzy
Nařízení Komise (ES) č. 672/2007 ze dne 15. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 671/2007 ze dne 11. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
Nařízení Komise (ES) č. 670/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 669/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 195/2007, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2007
2007/669/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2007 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Adoxophyes orana granulovirus , amisulbromu, emamektinu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 4647) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 668/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 667/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 666/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 665/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 664/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 663/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 662/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 661/2007 ze dne 14. června 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 660/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 659/2007 ze dne 14. června 2007 o otevření a správě dovozních celních kvót pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen
2007/659/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 , kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na tradiční rum vyrobený v zámořských departementech, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/166/ES
Nařízení Komise (ES) č. 658/2007 ze dne 14. června 2007 o pokutách za nesplnění některých povinností v souvislosti s registracemi udělenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
Nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření
Nařízení Komise (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 586/2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)
Nařízení Komise (ES) č. 655/2007 ze dne 14. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 654/2007 ze dne 13. června 2007 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Společný postoj Rady 2007/654/SZBP ze dne 9. října 2007 , kterým se mění společný postoj 2005/440/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 652/2007 ze dne 8. června 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 651/2007 ze dne 8. června 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 650/2007 ze dne 13. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 649/2007 ze dne 12. června 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV, ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti ICES VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 648/2007 ze dne 11. června 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého v oblastech ICES Vb, VI, VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 647/2007 ze dne 12. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 645/2007 ze dne 12. června 2007 , kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 644/2007 ze dne 12. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 643/2007 ze dne 11. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 41/2007, pokud jde o plán obnovy populace tuňáka obecného doporučený Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku
Rozhodnutí Rady 2007/643/SZBP ze dne 18. září 2007 o finančních pravidlech Evropské obranné agentury, pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a pravidlech pro finanční příspěvky z operativního rozpočtu Evropské obranné agentury
Nařízení Komise (ES) č. 642/2007 ze dne 11. června 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Bryndza Podhalańska (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 641/2007 ze dne 11. června 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Banon (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 640/2007 ze dne 11. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 639/2007 ze dne 8. června 2007 , kterým se po 78. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
2007/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. října 2007 , kterým se stanoví jednotný formát pro sdělování údajů a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (oznámeno pod číslem K(2007) 4409)
Nařízení Komise (ES) č. 638/2007 ze dne 8. června 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
2007/638/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2007 o nouzovém očkování drůbeže v Itálii proti nízkopatogenní influenze ptáků (oznámeno pod číslem K(2007) 4393)
Nařízení Komise (ES) č. 637/2007 ze dne 8. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 636/2007 ze dne 7. června 2007 , kterým se stanoví odchylka od přílohy nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o oblasti Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 635/2007 ze dne 7. června 2007 , kterým se stanoví pro účetní rok 2006 odchylka od nařízení (EHS) č. 1915/83, pokud se jedná o lhůtu pro předávání zemědělských podnikových výkazů
Nařízení Komise (ES) č. 634/2007 ze dne 7. června 2007 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 633/2007 ze dne 7. června 2007 , kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 632/2007 ze dne 7. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/632/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4480) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Rady (ES) č. 631/2007 ze dne 7. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
2007/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2007) 4460) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 630/2007 ze dne 4. června 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
2007/630/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/779/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2007) 4459) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 629/2007 ze dne 6. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
2007/629/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007 , o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4282) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 628/2007 ze dne 6. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
2007/628/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2007 o nezařazení methomylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4258) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 627/2007 ze dne 6. června 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1
2007/627/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007 o vypovězení jménem Společenství protokolu 3 o cukru ze států AKT, který je uveden v úmluvě mezi AKT a EHS z Lomé a odpovídajících prohlášení připojených k této úmluvě, která jsou obsažena v protokolu 3, který je připojen k příloze V k dohodě o partnerství AKT-ES vůči Barbadosu, Belize, Republice Fidžijské ostrovy, Guyanské republice, Jamajce, Keňské republice, Konžské republice, Madagaskarské republice, Republice Malawi, Mauricijské republice, Mosambické republice, Republice Pobřeží slonoviny, Surinamské republice, Federaci Svatý Kryštof a Nevis, Svazijskému království, Sjednocené republice Tanzanie, Republice Trinidad a Tobago, Ugandské republice, Zambijské republice a Zimbabwské republice
Nařízení Komise (ES) č. 626/2007 ze dne 6. června 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
2007/626/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007 , kterým se jménem Společenství vypovídá Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru
Nařízení Komise (ES) č. 625/2007 ze dne 6. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/625/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/802/ES za účelem prodloužení použitelnosti plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 4458)
2007/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/800/ES za účelem prodloužení použitelnosti plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování těchto prasat proti této nákaze v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 4457)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 23. května 2007 , kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 623/2007/ES ze dne 23. května 2007 , kterým se mění směrnice 2002/2/ES, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o oběhu krmných směsí
Nařízení Komise (ES) č. 622/2007 ze dne 5. června 2007 o stanovení podmínek pro experimentální rybolov smáčkovitých v Severním moři v roce 2007
Nařízení Komise (ES) č. 621/2007 ze dne 5. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 620/2007 ze dne 5. června 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 28. května do 1. června 2007
Nařízení Komise (ES) č. 619/2007 ze dne 5. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/619/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007 o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4281) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 618/2007 ze dne 5. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES
Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
2007/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2007) 4082) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 615/2007 ze dne 4. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+) ( Úř. věst. L 149 ze dne 9.6.2007 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+) - Prohlášení Komise
Oprava nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty ( Úř. věst. L 141 ze dne 2.6.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 612/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2007
Nařízení Komise (ES) č. 611/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 11 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 610/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 10 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 609/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2007 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
Nařízení Komise (ES) č. 608/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 607/2007 ze dne 1. června 2007 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2006/07 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímé prodeje
2007/607/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2007 , kterým se Slovinsku povoluje prodloužit možnost použití odchylky od minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových stanoveného pro zónu C II u vín regionu Primorska zahrnujících jakostní vína stanovené pěstitelské oblasti Teran PTP Kras o dva vinařské roky (oznámeno pod číslem K(2007) 4085)
Nařízení Komise (ES) č. 606/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
2007/606/ES,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o dopravě obsaženým v rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (oznámeno pod číslem K(2007) 3769) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 605/2007 ze dne 1. června 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření pro některé dovozní a vývozní licence pro obchod se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení ke dni 31. prosince 2006 a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 604/2007 ze dne 1. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4141) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 603/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
2007/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES s cílem zahrnout Slovensko do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby a oblasti ve Španělsku do seznamu oblastí, ve kterých jsou zavedeny schválené programy tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2007) 4108) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 602/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 601/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
2007/601/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2007/7)
Nařízení Komise (ES) č. 600/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 599/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
2007/599/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007 , kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období let 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2007) 3925)
Nařízení Komise (ES) č. 598/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
2007/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2007 o opatřeních na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků u jiného ptactva chovaného v zajetí v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3987) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 597/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2007/597/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007 o nezařazení guazatin-acetátu do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2007) 3979) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 596/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2007
Nařízení Komise (ES) č. 595/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 594/2007 ze dne 31. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
2007/594/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2007 , kterým se mění příloha IV směrnice Rady 90/539/EHS o vzorových veterinárních osvědčeních pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství s ohledem na některé hygienické požadavky (oznámeno pod číslem K(2007) 3999) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 593/2007 ze dne 31. května 2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 592/2007 ze dne 31. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/592/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/656/ES, pokud jde o seznam území, z nichž je povoleno dovážet do Společenství tropické okrasné ryby (oznámeno pod číslem K(2007) 3960) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 591/2007 ze dne 30. května 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2007/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4070) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 590/2007 ze dne 30. května 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata)
Nařízení Komise (ES) č. 589/2007 ze dne 30. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve, včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
2007/589/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007 , kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K (2007) 3416) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 588/2007 ze dne 30. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
Nařízení Komise (ES) č. 587/2007 ze dne 30. května 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2007/08
Nařízení Komise (ES) č. 586/2007 ze dne 30. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
2007/586/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 3894) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 585/2007 ze dne 30. května 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 584/2007 ze dne 30. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/584/ES: Rozhodnutí komise ze dne 21. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2007) 3905) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 583/2007 ze dne 29. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1839/95, pokud se jedná o evidenci dovozů kukuřice a čiroku a sdělení, která mají být učiněna dotčenými členskými státy
Nařízení Komise (ES) č. 582/2007 ze dne 29. května 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 581/2007 ze dne 29. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 580/2007 ze dne 29. května 2007 , kterým se provádějí dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazílií a mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 138 ze dne 30.5.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 580/2007 ze dne 29. května 2007 , kterým se provádějí dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazílií a mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 579/2007 ze dne 25. května 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 64. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 578/2007 ze dne 25. května 2007 , které se týká 32. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III
Nařízení Komise (ES) č. 577/2007 ze dne 25. května 2007 , které se týká v 32. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II
Nařízení Komise (ES) č. 576/2007 ze dne 25. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES
Nařízení Komise (ES) č. 572/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 571/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 570/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2007/570/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2007) 3902) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 569/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 210/2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 568/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991
Nařízení Komise (ES) č. 567/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 297/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile
Nařízení Komise (ES) č. 566/2007 ze dne 24. května 2007 o vynětí Chilské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí v příloze I nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
2007/566/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod
Nařízení Komise (ES) č. 565/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
2007/565/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2007 o nezařazení některých látek, které mají být přezkoumány v rámci desetiletého pracovního programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice (oznámeno pod číslem K(2007) 3846) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 564/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
2007/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2007 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví ve Finsku s výjimkou Alandských ostrovů z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2007) 3700) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 563/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
2007/563/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny, pokud jde o mandle a výrobky z mandlí pocházející nebo zasílané ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 3613) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 562/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 561/2007 ze dne 24. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 560/2007 ze dne 23. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
2007/560/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorantraniliprolu, heptamaloxyglukanu, spirotetramatu a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 3669) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 559/2007 ze dne 23. května 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 14. do 18. května 2007
Oprava rozhodnutí Komise 2007/559/ES ze dne 2. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu ( Úř. věst. L 212 ze dne 14.8.2007 )
2007/559/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 3657) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 558/2007 ze dne 23. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm
2007/558/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 3655) (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce ( Úř. věst. L 132 ze dne 24.5.2007 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce ( Úř. věst. L 132 ze dne 24.5.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 556/2007 ze dne 23. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
2007/556/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3696) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 555/2007 ze dne 23. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 554/2007 ze dne 22. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 535/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2007
Nařízení Komise (ES) č. 553/2007 ze dne 22. května 2007 , kterým se po 77. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 552/2007 ze dne 22. května 2007 , kterým se stanoví maximální výše příspěvku Společenství na financování pracovních programů v odvětví olivového oleje a kterým se pro rok 2007 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních rámců pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění uvedené nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 551/2007 ze dne 22. května 2007 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 952/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
Rozhodnutí Rady 2007/551/SZBP/SVV ze dne 23. července 2007 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Dohoda PNR 2007)
Nařízení Komise (ES) č. 550/2007 ze dne 22. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění Protokolu č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku připojeného k aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
2007/549/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2007 , kterým se mění vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES
Nařízení Komise (ES) č. 548/2007 ze dne 21. května 2007 o přizpůsobení několika nařízení, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny a o některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny, z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 547/2007 ze dne 21. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 546/2007 ze dne 16. května 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 545/2007 ze dne 16. května 2007 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2007 do 30. června 2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 544/2007 ze dne 16. května 2007 , kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Baena (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 543/2007 ze dne 16. května 2007 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí květen 2007 nařízením (ES) č. 2021/2006
Nařízení Komise (ES) č. 542/2007 ze dne 16. května 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 7. do 11. května 2007
Nařízení Komise (ES) č. 541/2007 ze dne 16. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 540/2007 ze dne 15. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
2007/540/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2007 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání halonu 2402 v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3594)
Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu
2007/539/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých kamerových systémů pocházejících z Japonska
Nařízení Komise (ES) č. 538/2007 ze dne 15. května 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 537/2007 ze dne 15. května 2007 o povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým
Nařízení Komise (ES) č. 535/2007 ze dne 15. května 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2007
Nařízení Komise (ES) č. 534/2007 ze dne 15. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa
Oprava rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) ( Úř. věst. L 205, 7.8.2007 )
Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
Nařízení Komise (ES) č. 532/2007 ze dne 14. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1282/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
Nařízení Komise (ES) č. 531/2007 ze dne 14. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 530/2007 ze dne 8. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
2007/530/Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2007 o zřízení Evropské skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 529/2007 ze dne 11. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2007 do 30. června 2008 )
Nařízení Komise (ES) č. 528/2007 ze dne 10. května 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 527/2007 ze dne 10. května 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 526/2007 ze dne 11. května 2007 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Doporučení Komise ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně (oznámeno pod číslem K (2007) 2525) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 525/2007 ze dne 11. května 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 63. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 524/2007 ze dne 11. května 2007 , které se týká 31. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III
Nařízení Komise (ES) č. 523/2007 ze dne 11. května 2007 , které se týká v 31. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II
Nařízení Komise (ES) č. 522/2007 ze dne 11. května 2007 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 31. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2007/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/802/ES, pokud jde o vepřové maso pocházející z prasat očkovaných běžnou živou oslabenou očkovací látkou v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3418) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 521/2007 ze dne 11. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2007/521/SZBP ze dne 23. července 2007 , kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007 , kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001
Společná akce Rady 2007/520/SZBP ze dne 23. července 2007 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
Nařízení Rady (ES) č. 519/2007 ze dne 7. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
Nařízení Komise (ES) č. 518/2007 ze dne 10. května 2007 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 517/2007 ze dne 10. května 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 516/2007 ze dne 10. května 2007 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
2007/516/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2007 o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence a antimikrobiální rezistence Campylobacter spp. v hejnech brojlerů a prevalence Campylobacter spp. a  Salmonella spp. v jatečných tělech brojlerů, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3440)
Nařízení Komise (ES) č. 515/2007 ze dne 10. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 514/2007 ze dne 10. května 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 513/2007 ze dne 10. května 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 512/2007 ze dne 10. května 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 511/2007 ze dne 10. května 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 510/2007 ze dne 10. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007 , kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu
Nařízení Rady (ES) č. 508/2007 ze dne 7. května 2007 o otevření celních kvót na dovoz surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska za účelem zásobování rafinérií pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09
Nařízení Komise (ES) č. 507/2007 ze dne 8. května 2007 , kterým se po 76. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 506/2007 ze dne 8. května 2007 , kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (Text s významem pro EHP )
2007/506/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům (oznámeno pod číslem K(2007) 3127) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 505/2007 ze dne 8. května 2007 , kterým se pro dodací období 2007/08 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
Nařízení Komise (ES) č. 504/2007 ze dne 8. května 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků (kodifikované znění)
2007/504/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008
Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP))
2007/503/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Kyprem ke dni 1. ledna 2008
Nařízení Komise (ES) č. 502/2007 ze dne 8. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 501/2007 ze dne 7. května 2007 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 500/2007 ze dne 7. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1463/2004, pokud jde o zavedení maximálního limitu reziduí pro doplňkovou látku Sacox 120 microGranulate , náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (Text s významem pro EHP)
2007/500/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2001/781/ES o vypracování příručky přijímajících subjektů a seznamu písemností, které mohou být doručovány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3365)
Nařízení Komise (ES) č. 499/2007 ze dne 7. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. březena 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu
Nařízení Komise (ES) č. 497/2007 ze dne 4. května 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 496/2007 ze dne 4. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o zavedení maximálního limitu reziduí pro doplňkovou látku Salinomax 120G , náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (Text s významem pro EHP )
2007/496/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3327) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 495/2007 ze dne 4. května 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 494/2007 ze dne 4. května 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 486/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. května 2007
Nařízení Komise (ES) č. 493/2007 ze dne 4. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 492/2007 ze dne 3. května 2007 , kterým se po sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 491/2007 ze dne 3. května 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1947/2005, pokud jde o sdělování údajů v odvětví osiv
Nařízení Komise (ES) č. 490/2007 ze dne 3. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 489/2007 ze dne 2. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 488/2007 ze dne 30. dubna 2007 , kterým se opravuje dánské, finské a švédské znění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
Nařízení Komise (ES) č. 487/2007 ze dne 30. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 486/2007 ze dne 30. dubna 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. května 2007
Nařízení Komise (ES) č. 485/2007 ze dne 30. dubna 2007 , kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2006
2007/485/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 , kterým se Rakousku povoluje uzavřít se Švýcarskem dohodu, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 484/2007 ze dne 30. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 483/2007 ze dne 27. dubna 2007 , které se týká 30. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III
2007/483/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 3413) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 482/2007 ze dne 27. dubna 2007 , které se týká v 30. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II
Nařízení Komise (ES) č. 481/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
Nařízení Komise (ES) č. 480/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
Nařízení Komise (ES) č. 479/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 478/2007 ze dne 23. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 477/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 476/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 475/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 474/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 473/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 472/2007 ze dne 27. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/472/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS)
Nařízení Komise (ES) č. 471/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2007/471/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2007 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice
Nařízení Komise (ES) č. 470/2007 ze dne 26. dubna 2007 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2007 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži
Nařízení Komise (ES) č. 469/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 468/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Společná akce Rady 2007/468/SZBP ze dne 28. června 2007 o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) za účelem posílení jejích kapacit pro dohled a ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Komise (ES) č. 467/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 466/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 465/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 464/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
2007/464/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/186/ES o existenci nadměrného schodku na Maltě
Nařízení Komise (ES) č. 463/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
2007/463/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007 o změně rozhodnutí 2005/942/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES o zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin vyprodukovaných ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 3173)
Nařízení Komise (ES) č. 462/2007 ze dne 26. dubna 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 461/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 460/2007 ze dne 26. dubna 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 459/2007 ze dne 26. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/459/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K(2007) 3020) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS)( Text s významem pro EHP).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 457/2007 ze dne 25. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem(Text s významem pro EHP).
2007/457/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2001/689/ES, 2002/739/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2002/747/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 3128) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 456/2007 ze dne 25. dubna 2007 o přidělení licencí na vývoz určitých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 29 nařízení (ES) č. 1282/2006
2007/456/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady
Nařízení Komise (ES) č. 455/2007 ze dne 25. dubna 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady 2007/455/SZBP ze dne 25. června 2007 , kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 454/2007 ze dne 25. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 453/2007 ze dne 25. dubna 2007 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na služebním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců od přistoupení
Nařízení Rady (ES) č. 452/2007 ze dne 23. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny
2007/452/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007 , kterým se opravuje směrnice 2006/132/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon (oznámeno pod číslem K(2007) 3066) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 451/2007 ze dne 23. dubna 2007 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 450/2007 ze dne 16. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 449/2007 ze dne 24. dubna 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Rozhodnutí Rady 2007/449/SZBP ze dne 28. června 2007 , kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 448/2007 ze dne 24. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Společný postoj Rady 2007/448/SZBP ze dne 28. června 2007 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušují společné postoje 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 447/2007 ze dne 23. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
2007/447/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2007 , kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice Rady 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2587) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 446/2007 ze dne 23. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007 , kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění)
2007/445/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2007 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a zrušují rozhodnutí 2006/379/ES a 2006/1008/ES
Nařízení Komise (ES) č. 444/2007 ze dne 23. dubna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace sledě obecného v oblastech ICES I a II
2007/444/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT
Nařízení Komise (ES) č. 443/2007 ze dne 23. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 442/2007 ze dne 19. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
2007/442/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto látky (oznámeno pod číslem K(2007) 2576) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 441/2007 ze dne 20. dubna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
2007/441/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007 , kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 440/2007 ze dne 20. dubna 2007 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června do 31. srpna 2007
2007/440/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/704/ES, kterým se přijímají závazky nabízené v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 439/2007 ze dne 20. dubna 2007 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2006/526/ES o vztazích mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé
2007/439/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 2565) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 438/2007 ze dne 20. dubna 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
Nařízení Komise (ES) č. 437/2007 ze dne 20. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
2007/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2007 , o nezařazení látky haloxyfop-R do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2548) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 436/2007 ze dne 20. dubna 2007 o prokázání splnění celních formalit při dovozu cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
2007/436/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 435/2007 ze dne 20. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
2007/435/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků
Nařízení Komise (ES) č. 434/2007 ze dne 20. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
2007/434/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 u drůbeže v České republice (oznámeno pod číslem K(2007) 3120) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 433/2007 ze dne 20. dubna 2007 , kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 432/2007 ze dne 20. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/432/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 , kterým se prodlužuje lhůta platnosti rozhodnutí 2002/499/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a  Pinus L. původem z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 2495)
Nařízení Komise (ES) č. 431/2007 ze dne 19. dubna 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
2007/431/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2007 , kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006
Nařízení Komise (ES) č. 430/2007 ze dne 19. dubna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
2007/430/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2007 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů syntetických polyesterových střižových vláken (PSV) pocházejících z Malajsie a Tchaj-wanu a o uvolnění částek zajištěných v podobě uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 429/2007 ze dne 19. dubna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
2007/429/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/429/ES, kterým se zavádí zvláštní kontrolní program týkající se obnovení populací tresky obecné (oznámeno pod číslem K(2007) 2550)
Nařízení Komise (ES) č. 428/2007 ze dne 19. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 427/2007 ze dne 19. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 426/2007 ze dne 19. dubna 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané dne 17. dubna 2007 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro maniokový škrob nařízením (ES) č. 2402/96 pocházející z Thajska
Nařízení Komise (ES) č. 425/2007 ze dne 19. dubna 2007 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách
Nařízení Komise (ES) č. 424/2007 ze dne 19. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/424/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 , kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
Nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Rady 2007/423/SZBP ze dne 18. června 2007 , kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 422/2007 ze dne 18. dubna 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2007/422/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Argentině, Austrálii a Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 2498) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 421/2007 ze dne 18. dubna 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 9. dubna 2007 do 16. dubna 2007 pro celní podkvótu II v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, nařízením (ES) č. 2375/2002
Nařízení Komise (ES) č. 420/2007 ze dne 18. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 419/2007 ze dne 18. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 418/2007 ze dne 18. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 417/2007 ze dne 18. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/417/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení diuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2468) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 414/2007 ze dne 13. března 2007 o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
Rozhodnutí smluvních stran zasedajících v Radě ze dne 12. června 2007 , kterým se přijímají prováděcí pravidla k článku 6a Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)
Nařízení Komise (ES) č. 413/2007 ze dne 17. dubna 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 412/2007 ze dne 16. dubna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Rozhodnutí Rady 2007/412/SVV ze dne 12. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru
Nařízení Komise (ES) č. 411/2007 ze dne 17. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
2007/411/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007 , kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a kterým se ruší rozhodnutí 2005/598/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2473)
Nařízení Komise (ES) č. 410/2007 ze dne 17. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 409/2007 ze dne 16. dubna 2007 , kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
2007/409/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 408/2007 ze dne 16. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 407/2007 ze dne 16. dubna 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a uvolňuje prozatímní clo uložené na dovoz některých zmrazených jahod pocházejících z Čínské lidové republiky
2007/407/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat (oznámeno pod číslem K(2007) 2421) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 406/2007 ze dne 12. dubna 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 405/2007 ze dne 13. dubna 2007 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 29. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 404/2007 ze dne 13. dubna 2007 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 29. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2007/404/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku novaluron (oznámeno pod číslem K(2007) 2454) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 403/2007 ze dne 13. dubna 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. dubna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 402/2007 ze dne 13. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 401/2007 ze dne 12. dubna 2007 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 400/2007 ze dne 12. dubna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Společný postoj Rady 2007/400/SZBP ze dne 11. června 2007 , kterým se ukončují některá omezující opatření vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 399/2007 ze dne 12. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 398/2007 ze dne 12. dubna 2007 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2007/398/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 2386) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 397/2007 ze dne 12. dubna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 396/2007 ze dne 12. dubna 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 395/2007 ze dne 12. dubna 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2007/395/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007 o vnitrostátních předpisech o používání chlorovaných parafinů s krátkými řetězci, které oznámilo Nizozemské království podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2361) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 394/2007 ze dne 12. dubna 2007 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
2007/394/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007 , kterým se mění směrnice Rady 90/377/EHS s ohledem na metodu, která se použije pro zjišťování cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 393/2007 ze dne 12. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 392/2007 ze dne 11. dubna 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 2. do 6. dubna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 391/2007 ze dne 11. dubna 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
Společný postoj Rady 2007/391/SZBP ze dne 7. června 2007 , kterým se mění společný postoj 2002/960/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Komise (ES) č. 390/2007 ze dne 11. dubna 2007 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu peroxosíranů (persíranů) pocházejících ze Spojených států amerických, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Nařízení Komise (ES) č. 389/2007 ze dne 11. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Komise (ES) č. 388/2007 ze dne 11. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Komise (ES) č. 387/2007 ze dne 11. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 386/2007 ze dne 10. dubna 2007 , kterým se mění a upravuje nařízení (ES) č. 990/2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
Nařízení Komise (ES) č. 385/2007 ze dne 10. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 384/2007 ze dne 10. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2007/384/SZBP ze dne 14. května 2007 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA) (kodifikované znění)
Nařízení Rady (ES) č. 383/2007 ze dne 4. dubna 2007 , kterým se zrušuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky, Saúdské Arábie, Běloruska a Korejské republiky
2007/383/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 2274)
Nařízení Komise (ES) č. 382/2007 ze dne 4. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 381/2007 ze dne 4. dubna 2007 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté z produkce pro pěstování surovin
2007/381/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2007 , kterým se na hospodářský rok 2006/07 a na určitý počet hektarů stanoví pro Bulharsko a Rumunsko orientační finanční příděl na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 2272)
Nařízení Komise (ES) č. 380/2007 ze dne 4. dubna 2007 , kterým se stanoví, že již nejsou dosaženy určité meze týkající se vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
2007/380/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2007 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Candida oleophila kmen O do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 2213) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 379/2007 ze dne 4. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 378/2007 ze dne 27. března 2007 o pravidlech pro dobrovolné odlišení přímých plateb podle nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a o změně nařízení (ES) č. 1290/2005
Nařízení Komise (ES) č. 377/2007 ze dne 29. března 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 376/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 375/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 374/2007 ze dne 3. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 373/2007 ze dne 2. dubna 2007 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Oprava nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007 , kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami ( Úř. věst. L 92 ze dne 3.4.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007 , kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
2007/372/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/20/ES s cílem změnit Výkonnou agenturu pro inteligentní energii na Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace
Nařízení Komise (ES) č. 371/2007 ze dne 2. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 370/2007 ze dne 2. dubna 2007 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 361/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. dubna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 369/2007 ze dne 2. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 368/2007 ze dne 30. března 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 367/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
2007/367/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o finančním příspěvku Společenství Itálii na zavedení systému pro sběr a analýzu epizootologických informací o katarální horečce ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2166)
Nařízení Komise (ES) č. 366/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 365/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 60. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
2007/365/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2161)
Nařízení Komise (ES) č. 364/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 28. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 363/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 28. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 362/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 28. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2007/362/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2088) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 361/2007 ze dne 30. března 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. dubna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 360/2007 ze dne 30. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa ( Úř. věst. L 138 ze dne 30.5.2007 )
2007/360/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 359/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 358/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 357/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
2007/357/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2091) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 356/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 355/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 354/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 195/2007, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2007
2007/354/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2090) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 353/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 352/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 351/2007 ze dne 29. března 2007 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej v rámci tuniských celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 350/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 349/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 348/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
2007/348/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/43/ES, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o desky na bázi dřeva (oznámeno pod číslem K(2007) 2045) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 347/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2007/347/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/416/ES o dočasných mimořádných opatřeních pro citrusové plody pocházející z Argentiny nebo Brazílie (oznámeno pod číslem K(2007) 2089)
Nařízení Komise (ES) č. 346/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 345/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
2007/345/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2007) 1989) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 344/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
2007/344/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007 o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2007) 2085) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 343/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 342/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 489/2005, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami
Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 340/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 339/2007 ze dne 29. března 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 338/2007 ze dne 29. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 337/2007 ze dne 27. března 2007 , kterým se od 1. ledna 2007 upravují sazby příspěvků pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství na služební cestě v Bulharsku a Rumunsku
Nařízení Komise (ES) č. 336/2007 ze dne 28. března 2007 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o referenční obsah tuku pro Rumunsko
Nařízení Komise (ES) č. 335/2007 ze dne 28. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o prováděcí pravidla ve vztahu k certifikaci ochrany životního prostředí pro letadla a související výrobky, letadlové části a zařízení (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 334/2007 ze dne 28. března 2007 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP )
Společná akce Rady 2007/334/SZBP ze dne 14. května 2007 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách (Text s významem pro EHP )
2007/333/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2007 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu (oznámeno pod číslem K(2007) 1929) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 331/2007 ze dne 28. března 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 330/2007 ze dne 28. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/330/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007 , kterým se zrušují zákazy týkající se pohybu některých produktů živočišného původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky pro pohyb těchto produktů (oznámeno pod číslem K(2007) 1911) (Text s významem pro EHP)
Pravidla pro přístup k dokumentům Europolu
Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 20. března 2007 , kterým se stanoví pravidla upravující dohody, jimiž se řídí administrativní uplatňování účasti úředníků Europolu ve společných vyšetřovacích týmech
Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 20. března 2007 , kterým se stanoví pravidla upravující ujednání o účasti odborníků třetích stran na činnosti analytických skupin
Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 20. března 2007 o kontrolních postupech pro vyhledávání v počítačovém systému shromažďovaných informací
2007/329/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření odchylná od směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o uvádění na trh osiva odrůd Helianthus annuus , které nebyly vyhodnoceny jako odolné vůči Orobanche spp., v důsledku přistoupení Bulharské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 1822) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 328/2007 ze dne 27. března 2007 , kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 327/2007 ze dne 27. března 2007 , kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 326/2007 ze dne 27. března 2007 , kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 325/2007 ze dne 27. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 324/2007 ze dne 23. března 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 323/2007 ze dne 26. března 2007 , kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 322/2007 ze dne 26. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/322/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007 , kterým se stanoví ochranná opatření týkající se používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících tolylfluanid, který působí kontaminaci pitné vody (oznámeno pod číslem K(2007) 1865) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 321/2007 ze dne 23. března 2007 , kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 396/92 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 320/2007 ze dne 22. března 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (ES) č. 319/2007 ze dne 22. března 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 ze dne 23. března 2007 , kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)
2007/318/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 317/2007 ze dne 23. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
2007/317/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
Nařízení Komise (ES) č. 316/2007 ze dne 23. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 315/2007 ze dne 19. března 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření týkající se odchylky od nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku
Nařízení Komise (ES) č. 314/2007 ze dne 22. března 2007 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 313/2007 ze dne 22. března 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 312/2007 ze dne 22. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 195/2007, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 311/2007 ze dne 19. března 2007 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 310/2007 ze dne 22. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 309/2007 ze dne 19. března 2007 , kterým se mění finanční nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. evropský rozvojový fond
Nařízení Komise (ES) č. 308/2007 ze dne 21. března 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2007/308/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení produktů získaných z kukuřice GA21xMON810 (MON-OOO21-9xMON-OO81O-6) z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1810)
Nařízení Komise (ES) č. 307/2007 ze dne 21. března 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2007/307/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNOO7-1) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1809)
Nařízení Komise (ES) č. 306/2007 ze dne 21. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1539/2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
2007/306/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení hybridní řepky olejky Ms1xRf2 (ACS-BNOO4-7xACS-BNOO2-5) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1806)
Nařízení Komise (ES) č. 305/2007 ze dne 21. března 2007 o dočasných odchylkách od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1918/2006, pokud jde o data podávání žádostí o dovozní licence a o jejich vydávání v roce 2007 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, obiloviny a olivový olej
2007/305/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení hybridní řepky olejky Ms1xRf1 (ACS-BNOO4-7xACS-BNOO1-4) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1805)
Nařízení Komise (ES) č. 304/2007 ze dne 21. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
2007/304/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení kukuřice Bt176 (SYN-EV176-9) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1804)
Nařízení Komise (ES) č. 303/2007 ze dne 21. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 302/2007 ze dne 21. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 301/2007 ze dne 19. března 2007 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (Euratom) č. 300/2007 ze dne 19. února 2007 , kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
Nařízení Komise (ES) č. 299/2007 ze dne 20. března 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v březnu 2007 v rámci nařízení (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 298/2007 ze dne 20. března 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v březnu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1431/94
Nařízení Komise (ES) č. 297/2007 ze dne 20. března 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v březnu 2007 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 296/2007 ze dne 20. března 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví lnu a konopí pěstovaných na vlákno v Bulharsku a Rumunsku
Nařízení Komise (ES) č. 295/2007 ze dne 20. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 294/2007 ze dne 20. února 2007 , kterým se na rok 2006 stanoví seznam Prodcom průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 293/2007 ze dne 19. března 2007 , kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 292/2007 ze dne 19. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 291/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2007
Nařízení Komise (ES) č. 290/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví procentní podíl podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006
Nařízení Komise (ES) č. 289/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 288/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska s ohledem na poskytování vývozních náhrad pro některé mléčné a vaječné výrobky podle nařízení (ES) č. 1043/2005
Nařízení Komise (ES) č. 287/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 286/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2007 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. dubna do 30. června 2007
Nařízení Komise (ES) č. 285/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vepřového masa podané v březnu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1233/2006
Nařízení Komise (ES) č. 284/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 59. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 283/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 282/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 281/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 280/2007 ze dne 16. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 279/2007 ze dne 15. března 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 278/2007 ze dne 15. března 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (pomeranče)
Nařízení Komise (ES) č. 277/2007 ze dne 15. března 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
2007/277/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2007 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyroxsulamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 1698) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 276/2007 ze dne 15. března 2007 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
2007/276/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2007) 1681) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 275/2007 ze dne 15. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1825/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
2007/275/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem K (2007) 1547) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 274/2007 ze dne 15. března 2007 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 273/2007 ze dne 15. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 272/2007 ze dne 15. března 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2007
Nařízení Komise (ES) č. 271/2007 ze dne 15. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 270/2007 ze dne 13. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 269/2007 ze dne 14. března 2007 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2007 do 8. listopadu 2007
Nařízení Komise (ES) č. 268/2007 ze dne 14. března 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 5. do 9. března 2007
2007/268/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2007 o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech a o změně rozhodnutí 2004/450/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1554)
Nařízení Komise (ES) č. 267/2007 ze dne 14. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 266/2007 ze dne 13. března 2007 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 265/2007 ze dne 13. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/265/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2007 , kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala doplňková veterinární opatření pro obchod s živými včelami a aktualizovala vzory veterinárních osvědčení (oznámeno pod číslem K(2007) 1811) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 264/2007 ze dne 9. března 2007 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX a X, ve vodách Společenství CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
2007/264/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2007/30/ES, pokud jde o přechodná opatření pro některé mléčné výrobky získané v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1787) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 263/2007 ze dne 12. března 2007 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
2007/263/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/210/ES o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 262/2007 ze dne 12. března 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 261/2007 ze dne 12. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 260/2007 ze dne 9. března 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 259/2007 ze dne 9. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 258/2007 ze dne 9. března 2007 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 257/2007 ze dne 9. března 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o doklad, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků ve třetích zemích
Nařízení Komise (ES) č. 256/2007 ze dne 9. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 255/2007 ze dne 8. března 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 254/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Nařízení Komise (ES) č. 253/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 252/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Oprava rozhodnutí Rady 2007/252/SVV ze dne 19. dubna 2007 , kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Základní práva a občanství jako součást obecného programu Základní práva a spravedlnost ( Úř. věst. L 110 ze dne 27.4.2007 )
Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 , kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Základní práva a občanství jako součást obecného programu Základní práva a spravedlnost
Nařízení Komise (ES) č. 251/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 250/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
2007/250/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 , kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 249/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
2007/249/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství
Nařízení Komise (ES) č. 248/2007 ze dne 8. března 2007 o opatřeních týkajících se víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených v rámci programu Sapard a přechodu z financování v rámci programu Sapard k financování v rámci rozvoje venkova
Společný postoj Rady 2007/248/SZBP ze dne 23. dubna 2007 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 247/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 pro hospodářský rok 2007/2008
Nařízení Komise (ES) č. 246/2007 ze dne 8. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Společný postoj Rady 2007/246/SZBP ze dne 23. dubna 2007 , kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 245/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se mění a upravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o Bulharsko, Rumunsko a Malajsii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 244/2007 ze dne 7. března 2007 , kterým se povoluje L-histidin monohydrochlorid monohydrát jako doplňková látka (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 243/2007 ze dne 6. března 2007 o povolení 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 242/2007 ze dne 6. března 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP a Belfeed B1100ML) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
2007/242/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2007 , kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 241/2007 ze dne 7. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 240/2007 ze dne 6. března 2007 , kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štramberské uši (CHZO) – Aceite Monterrubio (CHOP) – Alfajor de Medina Sidonia (CHZO))
2007/240/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2007 , kterým se stanoví nová veterinární osvědčení pro dovoz živých zvířat, spermatu, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Společenství v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1622) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 239/2007 ze dne 6. března 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o požadavky na komunikaci v odvětví banánů
Nařízení Komise (ES) č. 238/2007 ze dne 6. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 237/2007 ze dne 5. března 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
2007/237/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 1582) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 236/2007 ze dne 2. března 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 235/2007 ze dne 5. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Rady 2007/235/SZBP ze dne 16. dubna 2007 , kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 234/2007 ze dne 5. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 233/2007 ze dne 2. března 2007 , kterým se od 3. března 2007 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Nařízení Komise (ES) č. 232/2007 ze dne 2. března 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 58. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
2007/232/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007 , kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádějí na trh produkty z řepky olejné ( Brassica napus L., linie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) geneticky modifikované pro toleranci vůči herbicidu glufosinátu amonnému (oznámeno pod číslem K(2007) 1234)
Nařízení Komise (ES) č. 231/2007 ze dne 2. března 2007 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 26. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2007/231/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2007) 1567) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 230/2007 ze dne 2. března 2007 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 26. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Oprava rozhodnutí Komise 2007/230/ES ze dne 12. dubna 2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě ( Úř. věst. L 99 ze dne 14.4.2007 )
2007/230/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (oznámeno pod číslem K (2007) 1470)
Nařízení Komise (ES) č. 229/2007 ze dne 2. března 2007 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 26. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2007/229/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 1546) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 228/2007 ze dne 2. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/228/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Rumunsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 1527) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 227/2007 ze dne 1. března 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
2007/227/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 1525) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 226/2007 ze dne 1. března 2007 o povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP )
2007/226/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007 o prodloužení lhůty pro uvádění na trh biocidních přípravků obsahujících některé účinné látky nepřezkoumané během desetiletého pracovního programu, na který odkazuje čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1545)
Nařízení Komise (ES) č. 225/2007 ze dne 1. března 2007 , pokud jde o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 224/2007 ze dne 1. března 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1216/2003, pokud jde o ekonomické činnosti zahrnuté do indexu nákladů práce (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 223/2007 ze dne 1. března 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 222/2007 ze dne 1. března 2007 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Oprava nařízení Komise (ES) č. 221/2007 ze dne 1. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky ( Úř. věst. L 64 ze dne 2.3.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 221/2007 ze dne 1. března 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2007/221/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/249/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku ( Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Chile (oznámeno pod číslem K(2007) 1455)
Nařízení Komise (ES) č. 220/2007 ze dne 1. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/220/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/250/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku ( Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Jihoafrické republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 1454)
Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)
Nařízení Komise (ES) č. 218/2007 ze dne 28. února 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína
Nařízení Komise (ES) č. 217/2007 ze dne 28. února 2007 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 216/2007 ze dne 28. února 2007 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů
2007/216/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/677/ES, pokud jde o minimální dobu přidělení národních odborníků a vojenského personálu přiděleného do Evropské obranné agentury
Nařízení Komise (ES) č. 215/2007 ze dne 28. února 2007 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných, které se týkají nadměrného zadlužení a finančního vyloučení (Text s významem pro EHP )
2007/215/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/676/ES o služebním řádu Evropské obranné agentury
Nařízení Komise (ES) č. 214/2007 ze dne 28. února 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 213/2007 ze dne 28. února 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. března 2007
2007/213/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 1443) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 212/2007 ze dne 28. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/212/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/248/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku ( Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2007) 1428)
Nařízení Komise (ES) č. 211/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o finanční údaje obsažené v prospektech v případech, kdy má emitent složitou finanční minulost nebo přijal významný finanční závazek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 210/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
Oprava nařízení Komise (ES) č. 209/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství ( Úř. věst. L 61 ze dne 28.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 209/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Oprava nařízení Komise (ES) č. 208/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství ( Úř. věst. L 61 ze dne 28.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 208/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení Rady (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 207/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999
2007/207/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 532) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 206/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2247/2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
Nařízení Komise (ES) č. 205/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz žita ze zásob německé intervenční agentury
2007/205/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2007 , kterým se zavádí společný formulář pro první zprávu členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES týkající se omezování emisí některých těkavých organických sloučenin (oznámeno pod číslem K(2007) 1236) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 204/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 203/2007 ze dne 27. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2006 a (ES) č. 38/2007 za účelem zrušení vývozních náhrad pro některá určení
Nařízení Komise (ES) č. 202/2007 ze dne 27. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 201/2007 ze dne 23. února 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
2007/201/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1292)
Nařízení Komise (ES) č. 200/2007 ze dne 26. února 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 199/2007 ze dne 26. února 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 198/2007 ze dne 26. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
2007/198/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
Nařízení Komise (ES) č. 197/2007 ze dne 26. února 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 196/2007 ze dne 26. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 195/2007 ze dne 26. února 2007 , kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března 2007 do 31. srpna 2007
2007/195/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007 , kterým se určuje mechanismus přidělování kvót výrobcům a dovozcům hydrochlorfluoruhlovodíků pro roky 2003 až 2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2007) 819_2)
Nařízení Komise (ES) č. 194/2007 ze dne 26. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/194/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Smlouvy o EHP (Věc COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (oznámeno pod číslem K(2006) 5419)
Nařízení Rady (ES) č. 193/2007 ze dne 22. února 2007 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97
Oprava nařízení Rady (ES) č. 192/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 384/96 ( Úř. věst. L 59 ze dne 27.2.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 192/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Komise (ES) č. 191/2007 ze dne 23. února 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)
Nařízení Komise (ES) č. 190/2007 ze dne 23. února 2007 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1819/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin
Oprava nařízení Komise (ES) č. 189/2007 ze dne 23. února 2007 , kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07 ( Úř. věst. L 57 ze dne 24.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 189/2007 ze dne 23. února 2007 , kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 188/2007 ze dne 23. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 187/2007 ze dne 23. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 186/2007 ze dne 21. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 185/2007 ze dne 20. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 184/2007 ze dne 20. února 2007 o povolení kyselého mravenčanu draselného (Formi LHS) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 183/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
2007/183/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (oznámeno pod číslem K(2007) 1259) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 182/2007 ze dne 22. února 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
2007/182/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007 o průzkumu týkajícím se chronického chřadnutí u jelenovitých (oznámeno pod číslem K(2007) 860) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 181/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 180/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 179/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 178/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Oprava nařízení Komise (ES) č. 177/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže ( Úř. věst. L 55 ze dne 23.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 177/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 176/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Oprava nařízení Komise (ES) č. 175/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu ( Úř. věst. L 55 ze dne 23.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 175/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 174/2007 ze dne 22. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
2007/174/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých provincií nebo oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy a enzootické leukózy skotu a prohlášení oblasti Polska za úředně prostou enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 1201) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 173/2007 ze dne 22. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007 , kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách Text s významem pro EHP
2007/172/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007 , kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací
Nařízení Komise (ES) č. 171/2007 ze dne 21. února 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 12. do 16. února 2007
2007/171/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007 , kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (3. pilíř)
Nařízení Komise (ES) č. 170/2007 ze dne 21. února 2007 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
2007/170/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007 , kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (1. pilíř) (oznámeno pod číslem K(2007) 845)
Nařízení Komise (ES) č. 169/2007 ze dne 21. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 169/2007 ze dne 7. prosince 2007 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
Nařízení Komise (ES) č. 167/2007 ze dne 20. února 2007 o žádostech o dovozní licence pro rýži pocházející a dováženou z Egypta v rámci celní kvóty stanovené v nařízení (ES) č. 196/97
2007/167/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2007 , kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené ze Saint-Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2007) 834) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2007 ze dne 7. prosince 2007 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 166/2007 ze dne 16. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 165/2007 ze dne 20. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 164/2007 ze dne 19. února 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 163/2007 ze dne 19. února 2007 , kterým se stanoví pro hospodářský rok 2005/06 částky, které mají být uhrazeny výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky ze základní výroby a částkou této dávky
Nařízení Komise (ES) č. 162/2007 ze dne 19. února 2007 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku (Text s významem pro EHP )
2007/162/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 161/2007 ze dne 15. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2007/161/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2006 , kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (oznámeno pod číslem K(2006) 3592) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 160/2007 ze dne 15. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2007/160/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před nezajištěnými zavazadly, dodávaných jako nepůvodní vybavení vozidla (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 159/2007 ze dne 19. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/159/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o postoji Společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2007 ze dne 7. prosince 2007 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 158/2007 ze dne 16. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1358/2003, pokud jde o seznam letišť Společenství (Text s významem pro EHP )
2007/158/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb a měkkýšů určených k lidské spotřebě ze třetích zemí, jejichž seznam je uveden v nařízení (ES) č. 2076/2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 682) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007 , kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků) a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 157/2007 ze dne 16. února 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 57. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 156/2007 ze dne 16. února 2007 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 25. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 156/2007 ze dne 7. prosince 2007 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 155/2007 ze dne 16. února 2007 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 25. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2007/155/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí SISNET
Nařízení Komise (ES) č. 154/2007 ze dne 16. února 2007 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 25. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 153/2007 ze dne 16. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/153/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007 , kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2007) 675) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 152/2007 ze dne 15. února 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
2007/152/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2007) 671) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 151/2007 ze dne 15. února 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. února 2007
Nařízení Komise (ES) č. 150/2007 ze dne 15. února 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Společný postoj rady 2007/150/SZBP ze dne 5. března 2007 , kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 149/2007 ze dne 15. února 2007 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit – Boerenkaas (ZTS)
2007/149/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 o zmocnění náměstka generálního tajemníka Rady Evropské unie k zastupování některých členských států při uzavírání a správě smluv v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí do doby jejího přenesení na komunikační infrastrukturu spravovanou Evropským společenstvím
Nařízení Komise (ES) č. 148/2007 ze dne 15. února 2007 , kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Geraardsbergse mattentaart (CHZO) – Pataca de Galicia nebo Patata de Galicia (CHZO) – Poniente de Granada (CHOP) – Gata-Hurdes (CHOP) – Patatas de Prades nebo Patates de Prades (CHZO) – Mantequilla de Soria (CHOP) – Huile d'olive de Nîmes (CHOP) – Huile d'olive de Corse nebo Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHOP) – Clémentine de Corse (CHZO) – Agneau de Sisteron (CHZO) – Connemara Hill Lamb nebo Uain Sléibhe Chonamara (CHZO) – Sardegna (CHOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO) – Stelvio nebo Stilfser (CHOP) – Limone Femminello del Gargano (CHZO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHZO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHZO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Batata de Trás-os-Montes (CHZO) – Salpicao de Barroso – Montalegre (CHZO) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso nebo Borrego de leite de Barroso (CHZO) – Azeite do Alentejo Interior (CHOP) – Paio de Beja (CHZO) – Linguíça do Baixo Alentejo nebo Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHZO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 147/2007 ze dne 15. února 2007 , kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 146/2007 ze dne 15. února 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3440/84, pokud jde o podmínky pro některé vlečné sítě v případě plavidel používajících palubní čerpací systémy
2007/146/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o podmínky pro odchylky ze zákazu přemísťování pro obchod uvnitř Společenství a pokud jde o vymezení uzavřených pásem v Bulharsku, Francii, Německu a Itálii (oznámeno pod číslem K(2007) 597) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 145/2007 ze dne 15. února 2007 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2007/145/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Oesterreichische Nationalbank
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 145/2007 ze dne 26. října 2007 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 144/2007 ze dne 15. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 143/2007 ze dne 15. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 142/2007 ze dne 14. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1610/2006, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 327/98 a nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši na měsíc červenec 2006 v rámci celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
Nařízení Komise (ES) č. 141/2007 ze dne 14. února 2007 o požadavku na schvalování provozoven, které vyrábějí nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie kokcidiostatik a histomonostatik , v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (Text s významem pro EHP )
2007/141/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2007 , kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na dodávky elektřiny a plynu v Anglii, Skotsku a Walesu (oznámeno pod číslem K(2007) 559) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 140/2007 ze dne 14. února 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Společný postoj Rady 2007/140/SZBP ze dne 27. února 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Komise (ES) č. 139/2007 ze dne 14. února 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v lednu 2007 v rámci nařízení (ES) č. 2497/96
2007/139/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2007 , kterým se povoluje dočasná výjimka z čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud se týká uvádění na trh a používání HCFC-225cb při výrobě fluorovaných polymerů (oznámeno pod číslem K(2007) 556)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 138/2007 ze dne 14. února 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v lednu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1431/94 ( Úř. věst. L 43 ze dne 15.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 138/2007 ze dne 14. února 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v lednu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1431/94
2007/138/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru
Nařízení Komise (ES) č. 137/2007 ze dne 14. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/137/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 535) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 136/2007 ze dne 13. února 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (pomeranče)
2007/136/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 533) (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 135/2007 ze dne 13. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy) ( Úř. věst. L 42 ze dne 14.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 135/2007 ze dne 13. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
2007/135/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o změnu plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německé spolkové země Porýní-Falcko (oznámeno pod číslem K(2007) 527)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 134/2007 ze dne 13. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka) ( Úř. věst. L 42 ze dne 14.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 134/2007 ze dne 13. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
2007/134/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007 , kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 133/2007 ze dne 13. února 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 5. do 9. února 2007
2007/133/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007 , kterým se Estonsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 167 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 132/2007 ze dne 13. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
2007/132/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007 , kterým se prodlužuje uplatňování rozhodnutí 2000/91/ES, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Komise (ES) č. 131/2007 ze dne 13. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz pšenice obecné a ječmene ze zásob intervenčních agentur některých členských států
2007/131/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 522) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 130/2007 ze dne 13. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/130/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES s cílem prodloužit období jeho použití a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/70/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 492) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 129/2007 ze dne 12. února 2007 , kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí mezinárodní nechráněný název (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků a kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87
Nařízení Komise (ES) č. 128/2007 ze dne 12. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 580/2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky a nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla
2007/128/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku a ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 510) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 127/2007 ze dne 9. února 2007 , kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 126/2007 ze dne 12. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007 , kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Trestní soudnictví jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost
Nařízení Komise (ES) č. 125/2007 ze dne 9. února 2007 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 124/2007 ze dne 9. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/124/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007 , kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou, zastoupenou vládou Ukrajiny, kterou se prodlužuje a mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o obchodu s textilními výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 123/2007 ze dne 8. února 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 122/2007 ze dne 8. února 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
2007/122/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 481) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 121/2007 ze dne 8. února 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Společný postoj Rady 2007/121/SZBP ze dne 19. února 2007 , kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 120/2007 ze dne 8. února 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Společný postoj Rady 2007/120/SZBP ze dne 19. února 2007 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 119/2007 ze dne 8. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
2007/119/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007 o změně rozhodnutí 2006/415/ES, 2006/416/ES a 2006/563/ES, pokud jde o identifikační označení používané pro čerstvé drůbeží maso (oznámeno pod číslem K(2007) 431) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 118/2007 ze dne 8. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/118/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007 o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice Rady 2002/99/ES (oznámeno pod číslem K (2007) 422) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 117/2007 ze dne 7. února 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2007/117/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí ze dne 27. března 2000 , kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách s třetími státy a subjekty mimo rámec EU
Nařízení Komise (ES) č. 116/2007 ze dne 7. února 2007 , jímž se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
2007/116/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu 116 pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou (oznámeno pod číslem K (2007) 249) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 115/2007 ze dne 7. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, pokud jde o přidělení částek požadovaných za přebytečná množství cukru, jež nebyla odstraněna z trhu, do rozpočtu Společenství
2007/115/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 403) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP a protokol 37 k Dohodě o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 114/2007 ze dne 7. února 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
2007/114/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/56/ES o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 113/2007 ze dne 7. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 112/2007 ze dne 6. února 2007 , kterým se stanoví, že již nejsou dosaženy určité meze týkající se vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 111/2007 ze dne 6. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 110/2007 ze dne 5. února 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 704/2006
Oprava nařízení Komise (ES) č. 109/2007 ze dne 5. února 2007 o povolení monensinátu sodného (Coxidin) jako doplňkové látky ( Úř. věst. L 31 ze dne 6.2.2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 109/2007 ze dne 5. února 2007 o povolení monensinátu sodného (Coxidin) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 108/2007 ze dne 5. února 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1356/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Elancoban náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 107/2007 ze dne 5. února 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva předloženým v rámci otevření celní kvóty na rok 2007 pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg pocházejícího ze Švýcarska, stanové nařízením (ES) č. 2172/2005
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 106/2007 ze dne 5. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 105/2007, ze dne 1. února 2007 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
2007/105/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 420) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 104/2007 ze dne 2. února 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování
2007/104/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae (oznámeno pod číslem K(2007) 419) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 103/2007 ze dne 2. února 2007 o prodloužení přechodného období podle čl. 53 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 102/2007 ze dne 2. února 2007 , kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o situaci na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků pro rok 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 430/2005 (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 101/2007 ze dne 2. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/101/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 416) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 100/2007 ze dne 1. února 2007 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 877/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o sdělování kurzů zjištěných na trzích u některého čerstvého ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 99/2007 ze dne 1. února 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v ledna 2007
2007/99/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Jižní Koreji (oznámeno pod číslem K(2007) 410) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 99/2007 ze dne 28. září 2007 , kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 98/2007 ze dne 1. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/98/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (oznámeno pod číslem K(2007) 409) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 97/2007 ze dne 31. ledna 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v ledna 2007 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
2007/97/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banco de Espana
Nařízení Komise (ES) č. 96/2007 ze dne 31. ledna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, pokud jde o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Nařízení Komise (ES) č. 95/2007 ze dne 31. ledna 2007 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2007
Nařízení Komise (ES) č. 94/2007 ze dne 31. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Společný postoj Rady 2007/94/SZBP ze dne 12. února 2007 , kterým se mění společný postoj 2002/960/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Komise (ES) č. 93/2007 ze dne 30. ledna 2007 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2007/93/SZBP ze dne 12. února 2007 , kterým se mění a prodlužuje společný postoj 2004/137/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 92/2007, ze dne 30. ledna 2007 , kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinerií na hospodářský rok 2006/2007
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 91/2007 ze dne 30. ledna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Rozhodnutí Rady 2007/91/SZBP ze dne 12. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 90/2007 ze dne 30. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2007/90/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/513/ES o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) (oznámeno pod číslem K(2007) 269) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 89/2007 ze dne 30. ledna 2007 , kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
Nařízení Komise (ES) č. 88/2007 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě těstovin kódu KN 19021100 a kódu KN 190219 (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 87/2007 ze dne 29. ledna 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v lednu 2007 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 800/2006
Nařízení Komise (ES) č. 86/2007 ze dne 29. ledna 2007 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 85/2007 ze dne 29. ledna 2007 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 85/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 84/2007 ze dne 29. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 83/2007 ze dne 29. ledna 2007 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
2007/83/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 404) (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 82/2007 ze dne 29. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
2007/82/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guinejské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 278) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 81/2007 ze dne 29. ledna 2007 , kterým se pro dodací období 2006/07 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
2007/81/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 92) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 80/2007 ze dne 29. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 79/2007 ze dne 26. ledna 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané od 15. do 19. ledna 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2021/2006 pro rýži ze států AKT a ze zámořských zemí a území (ZZÚ)
2007/79/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2007) 325) (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 78/2007 ze dne 26. ledna 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané od 1. do 17. ledna 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži
Nařízení Komise (ES) č. 77/2007 ze dne 26. ledna 2007 , kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína
Nařízení Komise (ES) č. 76/2007 ze dne 26. ledna 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 56. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Směrnice Komise 2007/76/ES ze dne 20. prosince 2007 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fludioxonylu, klomazonu a prosulfokarbu (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 75/2007 ze dne 26. ledna 2007 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 24. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Směrnice Rady 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 74/2007 ze dne 26. ledna 2007 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 24. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně
Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (oznámeno pod číslem K (2006) 6817) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 73/2007 ze dne 26. ledna 2007 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 24. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Směrnice Komise 2007/73/ES ze dne 13. prosince 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxakarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraklostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 72/2007 ze dne 26. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007 , kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam. ( Úř. věst. L 329 ze dne 14.12.2007 )
Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007 , kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam. (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 71/2007 ze dne 25. ledna 2007 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007
Směrnice Komise 2007/71/ES ze dne 13. prosince 2007 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 70/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Komise 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 69/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v ledna 2007 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. ledna do 31. března 2007
Směrnice Komise 2007/69/ES ze dne 29. listopadu 2007 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difethialon do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 , kterým se Rumunsku povoluje odklad uplatňování některých ustanovení směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o uvádění na trh osiva některých odrůd druhů zemědělských rostlin (oznámeno pod číslem K(2006) 6568) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 68/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vepřového masa podané v ledna 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1233/2006
Směrnice Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007 , kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 67/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 66/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007 , kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o časově omezeném testu týkajícím se zvýšení maximální hmotnosti partie některých osiv pícnin podle směrnice Rady 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6572)(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 65/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007 , kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006 , kterým Komise zavádí standardní bezpečnostní opatření a stupně pohotovosti a pozměňuje svůj jednací řád, pokud jde o operační postupy pro zvládání krizových situací
Nařízení Komise (ES) č. 64/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES ( Úř. věst. L 319 ze dne 5.12.2007 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pěstebním substrátům (oznámeno pod číslem K(2006) 6962) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 63/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007 , kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení akciových společností ( Úř. věst. L 300 ze dne 17.11.2007 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007 , kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení akciových společností
Produkty č. 2/2006 13. prosince 2006 Rozhodnutí výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody č. 2/2006 ze dne 15. prosince 2006 , které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o osobních ochranných prostředcích
Nařízení Komise (ES) č. 62/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Směrnice Komise 2007/62/ES ze dne 4. října 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, pethoxamid, pyrimethanil a rimsulfuron (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 61/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007 , kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
Nařízení Komise (ES) č. 60/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 59/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 58/2007 ze dne 25. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007 , kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2007 ze dne 8. června 2007 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 57/2007 ze dne 25. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2007/57/ES ze dne 17. září 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro dithiokarbamáty (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 56/2007 ze dne 24. ledna 2007 , kterým se stanoví rozsah, v němž lze schválit žádosti o dovozní licence podané během prvních 15 dnů měsíce ledna roku 2007 na máslo pocházející z Nového Zélandu v rámci čísel kvót 09.4195 a 09.4182
Směrnice Komise 2007/56/ES ze dne 17. září 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynil, oxamyl a chinoxyfen (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2007 ze dne 8. června 2007 , kterým se mění příloha XVII (Duševní vlastnictví) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 55/2007 ze dne 24. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2007/55/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl (Text s významem pro EHP )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 54/2007 ze dne 22. ledna 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí ( Úř. věst. L 18 ze dne 25.1.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 54/2007 ze dne 22. ledna 2007 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Oprava směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku ( Úř. věst. L 226 ze dne 30.8.2007 )
Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2007 ze dne 8. června 2007 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 53/2007 ze dne 23. ledna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Oprava směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku ( Úř. věst. L 226 ze dne 30.8.2007 )
Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 52/2007 ze dne 23. ledna 2007 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v lednu 2007 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Směrnice Komise 2007/52/ES ze dne 16. srpna 2007 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek ethoprofos, pirimifos-methyl a fipronil (Text s významem pro EHP )
Nařízení Komise (ES) č. 51/2007 ze dne 23. ledna 2007 o vydávání dovozních licencí pro konzervované houby v roce 2007
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES ze dne 25. září 2007 , kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 50/2007 ze dne 23. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2007/50/ES ze dne 2. srpna 2007 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek beflubutamid a jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 49/2007 ze dne 22. ledna 2007 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2007
Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007 , kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 48/2007 ze dne 22. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2007 ze dne 8. června 2007 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 47/2007 ze dne 19. ledna 2007 o změně nařízení (ES) č. 34/2007, kterým se stanoví koeficient přidělení, jenž se použije na žádosti o dovozní licence pro banány pocházející ze zemí AKT pro období do 31. prosince 2007
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 247, 21.9.2007)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh ( Úř. věst. L 247, 21.9.2007 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 46/2007 ze dne 19. ledna 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané dne 16. ledna 2007 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro maniokový škrob nařízením (ES) č. 2402/96
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
2007/46/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek (ECB/2006/25)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2007 ze dne 8. června 2007 , kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 45/2007 ze dne 19. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 44/2007 ze dne 18. ledna 2007 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru (Text s významem pro EHP )
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 43/2007 ze dne 18. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 42/2007 ze dne 15. ledna 2007 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 398/2004 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Korejské republiky, či nikoli
Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2007/42/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2006/21)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu ( Úř. věst. L 15 ze dne 20.1.2007 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu ( Úř. věst. L 15, 20.1.2007 )
Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu
Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 40/2007 ze dne 17. ledna 2007 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 18. ledna 2007
Směrnice Komise 2007/40/ES ze dne 28. června 2007 , kterou se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Nařízení Komise (ES) č. 39/2007 ze dne 17. ledna 2007 , kterým se opravuje anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení (EHS) č. 821/68 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad
Směrnice Komise 2007/39/ES ze dne 26. června 2007 , kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro diazinon (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 38/2007 ze dne 17. ledna 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska na vývoz
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky
Nařízení Komise (ES) č. 37/2007 ze dne 17. ledna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
Směrnice Komise 2007/37/ES ze dne 21. června 2007 , kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 36/2007 ze dne 17. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 35/2007 ze dne 16. ledna 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Směrnice Komise 2007/35/ES ze dne 18. června 2007 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2007/35/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
Nařízení Komise (ES) č. 34/2007 ze dne 16. ledna 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení, jenž se použije na žádosti o dovozní licence pro banány pocházejících ze zemí AKT pro období do 31. prosince 2007
Směrnice Komise 2007/34/ES ze dne 14. června 2007 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 33/2007 ze dne 16. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 32/2007 ze dne 16. ledna 2007 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Směrnice Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007 , kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 31/2007 ze dne 16. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2007/31/ES ze dne 31. května 2007 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky fosthiazátu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2006) 7029) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 30/2007 ze dne 15. ledna 2007 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. ledna 2007
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007 , kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění na trh některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 7028) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 29/2007 ze dne 15. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2007/29/ES ze dne 30. května 2007 , kterou se mění směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 28/2007 ze dne 12. ledna 2007 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 55. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Směrnice Komise 2007/28/ES ze dne 25. května 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M a trifloxystrobin (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 6970) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 27/2007 ze dne 12. ledna 2007 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Oprava směrnice Komise 2007/27/ES ze dne 15. května 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol ( Úř. věst. L 128 ze dne 16.5.2007 )
Směrnice Komise 2007/27/ES ze dne 15. května 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 27/2007 ze dne 27. dubna 2007 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 26/2007 ze dne 12. ledna 2007 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Směrnice Komise 2007/26/ES ze dne 7. května 2007 , kterou se mění směrnice 2004/6/ES s cílem prodloužit období jejího použití (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 25/2007 ze dne 12. ledna 2007 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Směrnice Komise 2007/25/ES ze dne 23. dubna 2007 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6958) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 24/2007 ze dne 12. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Komise ze dne 22 prosince 2006 , kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K(2006) 6806) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 23/2007 ze dne 11. ledna 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 1. do 8. ledna 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005 pro rýži z Egypta
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 22/2007 ze dne 11. ledna 2007 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2007