Předpisy EU - rok 2006

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č. 1406/2002 ( Úř. věst. L 394, 30.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2006 ze dne 18. prosince 2006 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č. 1406/2002 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2037/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2007
Nařízení Komise (ES) č. 2036/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2035/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
Nařízení Komise (ES) č. 2034/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2007 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2033/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 2032/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 2031/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
Nařízení Komise (ES) č. 2030/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1607/2000, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 2729/2000 týkající se odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 2029/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 2028/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o povolení přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a  Bacillus subtilis DSM 5750 náležejících do skupiny mikroorganismů Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 2027/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2026/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 2025/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 2024/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření odchylující se od nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 1998/270/ES, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES a 2005/864/ES, pokud jde o další používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících některé účinné látky neuvedené v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Rumunska (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2022/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003 a (ES) č. 969/2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro dovoz v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 2021/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (států AKT) a zámořských zemí a území (ZZÚ)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2020/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo ( Úř. věst. L 384 ze dne 29.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 2020/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo
Nařízení Komise (ES) č. 2019/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2005 o otevření a správě dovozních celních kvót v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 2018/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii stanoví přechodná opatření týkající se dovozních licencí pro mléko a mléčné produkty podle nařízení (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2017/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace tresky norské v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
Nařízení Komise (ES) č. 2016/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o společné organizaci trhu s vínem
Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2014/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2013/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokud jde o odvětví banánů ( Úř. věst. L 384 ze dne 29.12.2006)
Nařízení Rady (ES) č. 2013/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokud jde o odvětví banánů
Nařízení Rady (ES) č. 2012/2006, ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Rady (ES) č. 2011/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2010/2006 ze dne 27. prosince 2006 , kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na první pololetí roku 2007 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence
Nařízení Komise (ES) č. 2009/2006 ze dne 27. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 2008/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se pro rok 2007 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Černé Hory a Kosova
Nařízení Komise (ES) č. 2007/2006 ze dne 22. prosince 2006 o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých meziproduktů z materiálů kategorie 3 určených k technickému použití ve zdravotnických prostředcích, in vitro diagnostikách a laboratorních činidlech, a o změně uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2006/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006 za účelem zahrnutí roční celní kvóty pro produkty odvětví cukru pocházející z Chorvatska
Nařízení Komise (ES) č. 2005/2006 ze dne 22. prosince 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu syntetických polyesterových střižových vláken (PSV) pocházejících z Malajsie a Tchaj-wanu
Nařízení Komise (ES) č. 2004/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny a upravuje uvedené nařízení z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 2003/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro financování výdajů na společnou organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF)
Nařízení Komise (ES) č. 2002/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 2001/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2295/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 2000/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 1999/2006 ze dne 20. prosince 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1997/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin ( Úř. věst. L 379 ze dne 28.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1997/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii přizpůsobuje několik nařízení týkajících se trhu s obilovinami a rýží
Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ( Úř. věst. L 390 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1994/2006 ze dne 27. prosince 2006 , kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso ( Úř. věst. L 413, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1994/2006 ze dne 27. prosince 2006 , kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1993/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 1282/2006 v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii ( Úř. věst. L 413, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1993/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 1282/2006 v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1991/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin ( Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1991/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 ze dne 21. prosince 2006 o provádění Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska Program Ignalina ( Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 ze dne 21. prosince 2006 o provádění Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska Program Ignalina
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 ( Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) ( Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) ( Úř. věst. L 381, 28.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) ( Úř. věst. L 381, 28.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1985/2006 ze dne 22. prosince 2006 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury (kodifikované znění) ( Úř. věst. L 387, 29.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1985/2006 ze dne 22. prosince 2006 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
Oprava opravy nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót ( Úř. věst. L 34 ze dne 7.2.2007 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót ( Úř. věst. L 387, 29.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)|Prohlášení Komise
Nařízení Komise (ES) č. 1981/2006 ze dne 22. prosince 2006 o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1980/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření měnící nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2001/245/ES, 2002/928/ES a 2006/797/ES, pokud jde o další používání některých účinných látek neuvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Bulharska (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1978/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 448/2001, co se týče podávání zpráv o řízení o zrušení příspěvku a použití zrušených prostředků
Nařízení Komise (ES) č. 1977/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení (ES) č. 1201/2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1976/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) ( Úř. věst. L 368 ze dne 23.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1972/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1971/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. ledna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1970/2006 ze dne 22. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1969/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2007 stanovují orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) ( Úř. věst. L 409, 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 ( Úř. věst. L 409 ze dne 30.12.2006 , opravené znění v  Úř. věst. L 36 ze dne 8.2.2007 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 ( Úř. věst. L 409, 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání ( Úř. věst. L 409, 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1965/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa ( Úř. věst. L 408, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 ( Úř. věst. L 408, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1963/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství ( Úř. věst. L 408, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1963/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1962/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se uplatňuje článek 37 aktu o přistoupení Bulharska k Evropské unii ( Úř. věst. L 408, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1962/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se uplatňuje článek 37 aktu o přistoupení Bulharska k Evropské unii
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1961/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1396/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví drůbežího masa k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství ( Úř. věst. L 408, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1961/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1396/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví drůbežího masa k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1960/2006 ze dne 21. prosince 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1959/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1958/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1957/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1956/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1955/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1954/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1953/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1952/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1951/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o obchodní úpravu vín ošetřovaných v nádobách ze dřeva
Nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1949/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1948/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1947/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1946/2006 ze dne 21. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1945/2006 ze dne 11. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 495/77 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům za pravidelnou pracovní pohotovost
Nařízení Rady (ES) č. 1944/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Rady (ES) č. 1943/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 876/2002 o zřízení společného podniku Galileo
Nařízení Rady (ES) č. 1942/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
Nařízení Rady (ES) č. 1941/2006 ze dne 11. prosince 2006 , kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1940/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1556/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso ( Úř. věst. L 407, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1940/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1556/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso.
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1939/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT ( Úř. věst. L 407, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1939/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1938/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty ( Úř. věst. L 407, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1938/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1937/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael ( Úř. věst. L 407, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1937/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1936/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí ( Úř. věst. L 407, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1936/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1935/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES ( Úř. věst. L 407, 30.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1935/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy ( Úř. věst. L 405, 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1933/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se Běloruské republice dočasně odnímá přístup ke všeobecným celním preferencím ( Úř. věst. L 405, 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1933/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se Běloruské republice dočasně odnímá přístup ke všeobecným celním preferencím
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ( Úř. věst. L 405, 30.12.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva ( Úř. věst. L 405, 30.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva
Nařízení Rady (ES) č. 1930/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (ES) č. 1929/2006 ze dne 23. října 2006 kterým se provádí dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Uruguayí podle článku XXIV:6 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 a kterým se doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1928/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharko a Rumunsko ( Úř. věst. L 406 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1928/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharko a Rumunsko
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( Úř. věst. L 406 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/ES ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví ( Úř. věst. L 404 ze dne 30.12.2006 ; opravené znění v  Úř. věst. L 12 ze dne 18.1.2007 )
Oprava opravy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( Úř. věst. L 12 ze dne 18.1.2007 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( Úř. věst. L 404, 30.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1923/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 ze dne 18. prosince 2006 o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1919/2006 ze dne 11. prosince 2006 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska
Nařízení Komise (ES) č. 1917/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1916/2006 ze dne 18. prosince 2006 o otevření a správě tarifních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Albánie
Nařízení Komise (ES) č. 1915/2006 ze dne 18. prosince 2006 o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1914/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení ( Úř. věst. L 365 ze dne 21.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1912/2006 ze dne 20. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1911/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Ruska a Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Rady (ES) č. 1910/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96
Nařízení Rady (ES) č. 1909/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2011) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2011)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( Úř. věst. L 396 ze dne 30.12.2006 , opravené znění: Úř. věst. L 136 ze dne 29.5.2007 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( Úř. věst. L 396 ze dne 30.12.2006, s. 1 ; opravené znění v  Úř. věst. L 136 ze dne 29.5.2007, s. 3 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( Úř. věst. L 396, 30.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) ( Úř. věst. L 391 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci ( Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006 kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013 ( Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007 – 2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1902/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví
Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Rady (ES) č. 1897/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1895/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se s účinkem od 1. července 2006 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
Nařízení Rady (ES) č. 1894/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se provádí Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství a kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech ( Úř. věst. L 393 ze dne 30.12.2006 )
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1890/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharsko a Rumunsko
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (evropský nástroj pro demokracii a lidská práva)
Nařízení Komise (ES) č. 1888/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
Nařízení Komise (ES) č. 1887/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se obnovuje rybolov jazyka obecného v oblastech ICES IIIa, IIIb, IIIc, IIId (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1886/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1885/2006 ze dne 19. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1884/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění ustanovení nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2449/96 a (ES) č. 2390/98, která se týkají správy celních kvót pro dovoz manioku a batátů
Nařízení Komise (ES) č. 1883/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu množství dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v určitých potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1880/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1879/2006 ze dne 19. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1878/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1877/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 878/2004, kterým se stanoví přechodná opatření podle nařízení (ES) č. 1774/2002 u některých vedlejších produktů živočišného původu zařazených jako materiály kategorie 1 a 2 a určených pro technické účely (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech ( Úř. věst. L 360 ze dne 19.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 360 ze dne 19.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1874/2006 ze dne 18. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1873/2006 ze dne 11. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny
Nařízení Rady (ES) č. 1872/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ruskou federací
Nařízení Rady (ES) č. 1871/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ukrajinou
Nařízení Rady (ES) č. 1870/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Republikou Kazachstán
Nařízení Komise (ES) č. 1869/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2172/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1868/2006 ze dne 15. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2247/2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
Nařízení Komise (ES) č. 1867/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1866/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 54. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1865/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 22. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1864/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 22. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1863/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 22. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1862/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1861/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 1860/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 1859/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1858/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 ( Úř. věst. L 358 ze dne 16.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1856/2006 ze dne 15. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 , kterým se zavádí program Kultura (2007–2013)
Nařízení Komise (ES) č. 1854/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se pro rok 2007 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
Nařízení Komise (ES) č. 1853/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1852/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1851/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o příjem konvenčního krmiva během období sezonního přesunu zvířat
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky ( Úř. věst. L 355 ze dne 15.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1849/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91
Nařízení Komise (ES) č. 1847/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá horizontální nařízení v oblasti společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 1846/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (mimo vody ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1845/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES Vb, VIa sever (vody ES), VIb plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1844/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1843/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1842/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1841/2006 ze dne 14. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1840/2006 ze dne 11. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 1839/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou podle článku XXIV.6 dohody GATT z roku 1994, kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1838/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1
Nařízení Komise (ES) č. 1837/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES IVc, VIId prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1836/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1835/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1834/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1832/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 1831/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o doramektin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1830/2006 ze dne 13. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 1829/2006 ze dne 13. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava opravy nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj ( Úř. věst. L 371, 27.12.2006 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj ( Úř. věst. L 371, 27.12.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
Nařízení Komise (ES) č. 1827/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1826/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1824/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1823/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se po sedmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1822/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a tykve
Nařízení Komise (ES) č. 1821/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1820/2006 ze dne 12. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1819/2006 ze dne 11. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 1818/2006 ze dne 11. prosince 2006 o provádění systému správy množstevního stropu pro chlorid draselný týkajícího se antidumpingových opatření pro dovozy chloridu draselného pocházejícího z Běloruska
Nařízení Komise (ES) č. 1817/2006 ze dne 11. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1816/2006 ze dne 8. prosince 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1815/2006 ze dne 8. prosince 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1814/2006 ze dne 8. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1813/2006 ze dne 7. prosince 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1812/2006 ze dne 7. prosince 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1811/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1810/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1809/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1808/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1807/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1806/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1805/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o thiamfenikol, fenvalerát a meloxikam (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1804/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rezervu uvedenou v článku 46 nařízení (ES) č. 1043/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1803/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
Nařízení Komise (ES) č. 1802/2006 ze dne 7. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1801/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1800/2006 ze dne 6. prosince 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1799/2006 ze dne 6. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 26/2004 o rejstříku rybářského loďstva Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1798/2006 ze dne 6. prosince 2006 , kterým se na rok 2007 otevírají celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1797/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1796/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty na rok 2007 pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1795/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006 , kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1793/2006 ze dne 6. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 ze dne 23. října 2006 , kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (veterinárních a rostlinolékařských předpisů) , rybolovu, dopravní politiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, celní unie a vnějších vztahů
Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů) , dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů
Nařízení Komise (ES) č. 1790/2006 ze dne 5. prosince 2006 , kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Turecku před dovozem do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1789/2006 ze dne 5. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. ledna do 31. prosince 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1788/2006 ze dne 5. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 ze dne 4. prosince 2006 o změně nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů
Nařízení Komise (ES) č. 1786/2006 ze dne 4. prosince 2006 , kterým se mění přílohy III B, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94, pokud jde o kvóty textilních výrobků pro rok 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1785/2006 ze dne 4. prosince 2006 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2007 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Nařízení Komise (ES) č. 1784/2006 ze dne 4. prosince 2006 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel
Nařízení Komise (ES) č. 1783/2006 ze dne 4. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006 a (ES) č. 2270/2004, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků ( Úř. věst. L 345 ze dne 8.12.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1780/2006 ze dne 1. prosince 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 53. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1779/2006 ze dne 1. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 21. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1778/2006 ze dne 1. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 21. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1777/2006 ze dne 1. prosince 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 21. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1776/2006 ze dne 1. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1775/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1774/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1773/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1772/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek olivového oleje a vepřového masa na Madeiru
Nařízení Komise (ES) č. 1771/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1770/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1769/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1768/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1767/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1766/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1765/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1764/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1763/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1762/2006 ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1761/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1760/2006 ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se při příležitosti přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii zavádějí zvláštní dočasná opatření pro přijímání úředníků Evropských společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1759/2006 ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
Nařízení Rady (ES) č. 1758/2006 ze dne 22. května 2006 , kterým se provádí Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1757/2006 ze dne 29. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1756/2006 ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
Nařízení Rady (ES) č. 1755/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o dovozu některých výrobků z oceli pocházejících z Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 1754/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o podmínkách poskytování finanční podpory Společenství referenčním laboratořím Společenství pro krmiva, potraviny a odvětví zdraví zvířat
Nařízení Komise (ES) č. 1753/2006 ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 669/97 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé druhy ryb a produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů, o vymezení podrobných pravidel týkajících se změn a úprav těchto opatření a o zrušení nařízení (ES) č. 1983/95
Nařízení Komise (ES) č. 1752/2006 ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1751/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1750/2006 ze dne 27. listopadu 2006 o povolení selenomethioninu jako doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1749/2006 ze dne 27. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1748/2006 ze dne 27. listopadu 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1747/2006 ze dne 27. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1746/2006 ze dne 24. listopadu 2006 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1279/2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplňkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
Nařízení Komise (ES) č. 1745/2006 ze dne 24. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1744/2006 ze dne 24. listopadu 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1743/2006 ze dne 24. listopadu 2006 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1742/2006 ze dne 24. listopadu 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína pocházející z Albánské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 ze dne 24. listopadu 2006 , kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem
Nařízení Komise (ES) č. 1740/2006 ze dne 24. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1739/2006 ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy silikonu pocházejícího z Ruské federace
Nařízení Rady (ES) č. 1738/2006 ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 930/2004 o dočasné odchylce týkající se sepisování aktů orgánů Evropské unie v maltštině
Nařízení Komise (ES) č. 1737/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1736/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1735/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1734/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1733/2006 ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1732/2006 ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1730/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1729/2006 ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib a triklabendazol (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1728/2006 ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1727/2006 ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1726/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1725/2006 ze dne 22. listopadu 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1724/2006 ze dne 22. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1723/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 379/2004, pokud jde o zvýšení objemů celních kvót pro některé produkty rybolovu pro rok 2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1722/2006 ze dne 21. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1396/98, (ES) č. 701/2003 a (ES) č. 593/2004, pokud jde o podávání žádostí o dovozní licenci v odvětví drůbežího masa a vajec na první čtvrtletí 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1721/2006 ze dne 21. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 , kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 , kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) ( Úř. věst. L 327 ze dne 24.11.2006 )
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o zřízení nástroje stability
Nařízení Komise (ES) č. 1716/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES VIIIa, b, d, e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1715/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblastech ICES V, XII, XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1714/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2006/07 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
Nařízení Komise (ES) č. 1713/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se ruší předběžné financování vývozních náhrad, pokud jde o zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1712/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o tarifní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Turecka
Nařízení Komise (ES) č. 1711/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003 a (ES) č. 1556/2006, pokud jde o podání žádostí o dovozní licenci v odvětví vepřového masa na první čtvrtletí roku 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1710/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1709/2006 ze dne 20. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1708/2006 ze dne 17. listopadu 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1707/2006 ze dne 17. listopadu 2006 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1706/2006 ze dne 16. listopadu 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIbcd (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1705/2006 ze dne 17. listopadu 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 52. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1704/2006 ze dne 17. listopadu 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 20. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1703/2006 ze dne 17. listopadu 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 20. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1702/2006 ze dne 17. listopadu 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 20. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1701/2006 ze dne 17. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1700/2006 ze dne 16. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1699/2006 ze dne 16. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1698/2006 ze dne 16. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1697/2006 ze dne 16. listopadu 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1696/2006 ze dne 16. listopadu 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse červeného a platýse šedohnědého v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1695/2006 ze dne 16. listopadu 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1694/2006 ze dne 16. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1693/2006 ze dne 16. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí ( Marco Polo II ) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 ( Úř. věst. L 328 ze dne 24.11.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí ( Marco Polo II ) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1691/2006 ze dne 15. listopadu 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IIIa Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1690/2006 ze dne 15. listopadu 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. listopadu 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1689/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1688/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o odchylce od nařízení (ES) č. 2375/2002, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši č. 4 podkvóty III v rámci celních kvót pro dovoz pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní
Nařízení Komise (ES) č. 1687/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1686/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1685/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se po sedmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1684/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IIIa Skagerrak plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1683/2006 ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 1682/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1681/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1680/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 976/2006, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Německu
Nařízení Komise (ES) č. 1679/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa uvedeného nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté z produkce pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 1678/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, pokud jde o alternativní způsoby zneškodňování a využití vedlejších produktů živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1677/2006 ze dne 14. listopadu 2006 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2172/2005, pokud jde o datum žádosti o dovozní práva na celní kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1676/2006 ze dne 14. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1675/2006 ze dne 13. listopadu 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblasti ICES V b (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1674/2006 ze dne 13. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ze dne 24. října 2006 o financování evropské normalizace
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006 , kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress ( Úř. věst. L 315 ze dne 15.11.2006 )
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006 , kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress
Nařízení Komise (ES) č. 1671/2006 ze dne 10. listopadu 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1669/2006 ze dne 8. listopadu 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1668/2006 ze dne 10. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o glukose a laktose (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1666/2006 ze dne 6. listopadu 2006 o změně nařízení (ES) č. 2076/2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1665/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1664/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a zrušují některá prováděcí opatření (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1663/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1662/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1661/2006 ze dne 9. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1660/2006 ze dne 9. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1659/2006 ze dne 9. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1658/2006 ze dne 9. listopadu 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1657/2006 ze dne 9. listopadu 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1656/2006 ze dne 9. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1655/2006 ze dne 9. listopadu 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1654/2006 ze dne 9. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1653/2006 ze dne 9. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1652/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o zastavení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1651/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření týkající se dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1650/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu zasílaného z Indonésie nebo Malajsie, bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Indonésie a Malajsie, či nikoli
Nařízení Komise (ES) č. 1649/2006 ze dne 8. listopadu 2006 o uplatnění nejnižší sazby vývozní náhrady u některých produktů v odvětví vajec a drůbežího masa (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1648/2006 ze dne 8. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1647/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura
Nařízení Rady (ES) č. 1646/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1645/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 8. listopadu 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1644/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1642/2006 ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace šprota obecného v oblastech ICES IIa (vody ES) a IV (vody ES)
Nařízení Komise (ES) č. 1641/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1640/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006 , kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1637/2006 ze dne 2. listopadu 2006 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura ve Slovinsku (ECB/2006/15)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1636/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty ( Úř. věst. L 306 ze dne 7.11.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1636/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
Nařízení Komise (ES) č. 1634/2006 ze dne 6. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1633/2006 ze dne 3. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
Nařízení Komise (ES) č. 1632/2006 ze dne 3. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1631/2006 ze dne 31. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1630/2006 ze dne 31. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 933/2002 o otevření a správě tarifních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska a o zrušení nařízení (ES) č. 851/95
Nařízení Komise (ES) č. 1629/2006 ze dne 31. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu
Nařízení Komise (ES) č. 1626/2006 ze dne 31. října 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. listopadu 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1625/2006 ze dne 31. října 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1624/2006 ze dne 31. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1623/2006 ze dne 17. října 2006 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 7/2005, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2007 až 2019
Nařízení Komise (ES) č. 1621/2006 ze dne 30. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1620/2006 ze dne 30. října 2006 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 1619/2006 ze dne 30. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
Nařízení Komise (ES) č. 1618/2006 ze dne 30. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1617/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1207/2001 s přihlédnutím k zavedení systému celoevropsko-středomořské kumulace původu
Nařízení Rady (ES) č. 1616/2006 ze dne 23. října 2006 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé a pro používání prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou
Nařízení Komise (ES) č. 1615/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1614/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1613/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1612/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1611/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 832/2006 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2005/06 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a  přímé prodeje
Nařízení Komise (ES) č. 1610/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 327/1998 a nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši na měsíc červenec 2006 v rámci celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1608/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 51. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 19. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1606/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 19. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1605/2006 ze dne 27. října 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 19. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1604/2006 ze dne 27. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1603/2006 ze dne 26. října 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1602/2006 ze dne 26. října 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1421/2006 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1601/2006 ze dne 26. října 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce října 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1600/2006 ze dne 26. října 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1599/2006 ze dne 26. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1598/2006 ze dne 26. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1597/2006 ze dne 26. října 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1596/2006 ze dne 25. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Nařízení Komise (ES) č. 1595/2006 ze dne 26. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1594/2006 ze dne 25. října 2006 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2007 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 1593/2006 ze dne 25. října 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 58/2006 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
Nařízení Komise (ES) č. 1592/2006 ze dne 25. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1591/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud jde o ustanovení o plavidlech, která prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v severovýchodním Atlantiku
Nařízení Komise (ES) č. 1590/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž lze schválit žádosti o dovozní licence podané od 16. do 18. října 2006 pro máslo pocházející z Nového Zélandu v rámci dovozní celní kvóty spravované podle nařízení (ES) č. 1452/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1589/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska, Německa, Lotyšska, Litvy a Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1588/2006 ze dne 23. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní ve vodách Norska jižně od 62° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1587/2006 ze dne 23. října 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (ES) č. 1586/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1584/2006 ze dne 24. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1583/2006 ze dne 23. října 2006 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Rady (ES) č. 1582/2006 ze dne 24. října 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90, pokud jde o odchylku pro mytí vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1581/2006 ze dne 23. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1580/2006 ze dne 20. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Komise (ES) č. 1579/2006 ze dne 20. října 2006 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1578/2006 ze dne 19. října 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1577/2006 ze dne 20. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1576/2006 ze dne 19. října 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1575/2006 ze dne 19. října 2006 , týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1421/2006 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1574/2006 ze dne 19. října 2006 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2006 do 28. února 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1573/2006 ze dne 19. října 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1572/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1571/2006 ze dne 19. října 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1570/2006 ze dne 19. října 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1569/2006 ze dne 19. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1568/2006 ze dne 19. října 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1567/2006 ze dne 19. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1566/2006 ze dne 19. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1565/2006 ze dne 19. října 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2006 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1564/2006 ze dne 19. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1563/2006 ze dne 5. října 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 1562/2006 ze dne 5. října 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1561/2006 ze dne 18. října 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1560/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1559/2006 ze dne 18. října 2006 o minimálních požadavcích na jakost hrušek odrůdy Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1558/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1557/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1952/2005, pokud jde o evidenci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele ( Úř. věst. L 288 ze dne 19.10.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1557/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1952/2005, pokud jde o o evidenci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele
Nařízení Komise (ES) č. 1556/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1555/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1039/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1554/2006 ze dne 18. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1553/2006 ze dne 17. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1552/2006 ze dne 17. října 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1551/2006 ze dne 17. října 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých zmrazených jahod pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1550/2006 ze dne 17. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 301 ze dne 31.10.2006)
Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17 října 2006 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1548/2006 ze dne 16. října 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 17. října 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1547/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006 ze dne 4. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1545/2006 ze dne 16. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1544/2006 ze dne 5. října 2006 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1543/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 a ve znění nařízení (ES) č. 910/2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1542/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1541/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se určuje koeficient umožňující stanovit hranici stažení podle článku 3 nařízení (ES) č. 493/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1540/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se pro rok 2006 povoluje výplata záloh na některé přímé platby stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1539/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1538/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. října 2006 ,
Nařízení Komise (ES) č. 1537/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 50. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1536/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 18. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 18. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1534/2006 ze dne 13. října 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 18. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1533/2006 ze dne 13. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1532/2006 ze dne 12. října 2006 o podmínkách pro některé dovozní kvóty na vysoce jakostní hovězí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1531/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence v odvětví obilovin pro produkty spadající pod kód KN 100190
Nařízení Komise (ES) č. 1530/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence pro určité produkty zpracované z obilovin a pro krmné směsi z pšenice
Nařízení Komise (ES) č. 1529/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 13. října 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1528/2006 ze dne 12. října 2006 , týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1421/2006 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1527/2006 ze dne 12. října 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1526/2006 ze dne 12. října 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1525/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1524/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z.d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1523/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1522/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1521/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1520/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1519/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1518/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1517/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Španělsku
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2006 ze dne 12. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1515/2006 ze dne 10. října 2006 , kterým se zrušuje antidumpingové clo na dovoz syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících z Austrálie, Indie, Indonésie a Thajska, ukončuje řízení týkající se tohoto dovozu na základě přezkumů opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 a ukončuje částečný prozatímní přezkum dovozu těchto výrobků pocházejících z Thajska podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1514/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES V, VI a VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1513/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1512/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 12. října 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1511/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
Nařízení Komise (ES) č. 1510/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1509/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1508/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se po sedmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1507/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, nařízení (ES) č. 884/2001 a nařízení (ES) č. 753/2002, kterými se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o pravidla pro používání kousků dubového dřeva při výrobě vín a označování a obchodní úpravu takto ošetřených vín
Nařízení Komise (ES) č. 1506/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1504/2006 ze dne 11. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů
Nařízení Komise (ES) č. 1502/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o odchylky, které by měly být uděleny členským státům
Nařízení Komise (ES) č. 1501/2006 ze dne 10. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1500/2006 ze dne 10. října 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1499/2006 ze dne 10. října 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1498/2006 ze dne 10. října 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2006 ze dne 10. října 2006 o změně nařízení (ES) č. 1428/2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1496/2006 ze dne 10. října 2006 o změně nařízení (ES) č. 1475/2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1495/2006 ze dne 10. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2006 ze dne 10. října 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1493/2006 ze dne 9. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Společenství, vodách Norska a mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1492/2006 ze dne 10. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1491/2006 ze dne 10. října 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1490/2006 ze dne 6. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1489/2006 ze dne 9. října 2006 , kterým se pro účetní období 2007 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise (ES) č. 1488/2006 ze dne 9. října 2006 , kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2007
Nařízení Komise (ES) č. 1487/2006 ze dne 9. října 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90, pokud jde o výši podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1486/2006 ze dne 5. října 2006 , kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1485/2006 ze dne 9. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1484/2006 ze dne 6. října 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1483/2006 ze dne 6. října 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1482/2006 ze dne 6. října 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej pšenice obecné a žita ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství za účelem jejich zpracování na mouku ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1481/2006 ze dne 6. září 2006 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Nařízení Komise (ES) č. 1480/2006 ze dne 6. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1479/2006 ze dne 5. října 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1421/2006 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1478/2006 ze dne 5. října 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1477/2006 ze dne 5. října 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1476/2006 ze dne 5. října 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1475/2006 ze dne 5. října 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1474/2006 ze dne 5. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
Nařízení Komise (ES) č. 1473/2006 ze dne 5. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla ( Úř. věst. L 275 ze dne 6.10.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 1471/2006 ze dne 4. října 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1470/2006 ze dne 4. října 2006 , kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence pro určité produkty zpracované z obilovin a pro krmné směsi z pšenice
Nařízení Komise (ES) č. 1469/2006 ze dne 4. října 2006 , kterým se mění vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1468/2006 ze dne 4. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 1467/2006 ze dne 4. října 2006 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1466/2006 ze dne 4. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1465/2006 ze dne 3. října 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
Nařízení Komise (ES) č. 1464/2006 ze dne 3. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) ( Úř. věst. L 277, 9.10.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Komise (ES) č. 1462/2006 ze dne 2. října 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1461/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 1460/2006 ze dne 2. října 2006 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1227/2000, pokud jde o přechodné opatření týkající se konečných přidělených částek pro restrukturalizaci a přeměnu vinic
Nařízení Komise (ES) č. 1459/2006 ze dne 28. září 2006 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě, pokud jde o konzultace o tarifech pravidelné letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích
Nařízení Komise (ES) č. 1458/2006 ze dne 2. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1457/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1456/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1455/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1454/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1453/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1452/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví prozatímní opatření pro správu celní kvóty pro novozélandské máslo od října do prosince 2006 a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1451/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fluazuron, dusitan sodný a peforelin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1450/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
Nařízení Komise (ES) č. 1449/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2006/07 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
Nařízení Komise (ES) č. 1448/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1447/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1446/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení přípravku Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1445/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1200/2005, pokud jde o povolení doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležející do skupiny mikroorganismů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1444/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1443/2006 ze dne 29. září 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o povolení kokcidiostatika na deset let (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1442/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. října 2006 ,
Nařízení Komise (ES) č. 1441/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 49. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1440/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 17. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1439/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 17. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1438/2006 ze dne 29. září 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 17. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1437/2006 ze dne 29. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1436/2006 ze dne 28. září 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1435/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1434/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1433/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1432/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1431/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1430/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1429/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1428/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1427/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1426/2006 ze dne 28. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie ( Úř. věst. L 270 ze dne 29.9.2006 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie ( Úř. věst. L 270 ze dne 29.9.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
Nařízení Rady (ES) č. 1424/2006 ze dne 25. září 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího z Indie a Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 1423/2006 ze dne 26. září 2006 , kterým se stanoví mechanismus pro vhodná opatření v oblasti výdajů na zemědělství, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko
Nařízení Komise (ES) č. 1422/2006 ze dne 27. září 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce září 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1421/2006 ze dne 27. září 2006 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1420/2006 ze dne 27. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1419/2006 ze dne 25. září 2006 , kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě, a mění nařízení (ES) č. 1/2003, pokud jde o rozšíření jeho působnosti na kabotáž a trampovou dopravu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1418/2006 ze dne 26. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1417/2006 ze dne 26. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1416/2006 ze dne 26. září 2006 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro čl. 7 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem týkající se ochrany označení původu z USA ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1415/2006 ze dne 26. září 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob slovenské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1414/2006 ze dne 26. září 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1413/2006 ze dne 26. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu ( Úř. věst. L 267 ze dne 27.9.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu
Nařízení Rady (ES) č. 1411/2006 ze dne 25. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1410/2006 ze dne 25. září 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1409/2006 ze dne 22. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1408/2006 ze dne 22. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, IIb plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2006 ze dne 25. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1406/2006 ze dne 18. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 2006 , kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a mění nařízení (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1404/2006 ze dne 22. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblasti ICES IIIa Skagerrak plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 1403/2006 ze dne 22. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1402/2006 ze dne 22. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 1401/2006 ze dne 22. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1400/2006 ze dne 21. září 2006 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1399/2006 ze dne 21. září 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1398/2006 ze dne 21. září 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1278/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1397/2006 ze dne 21. září 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1396/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1395/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v září 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 1394/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v září 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1232/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1393/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v září 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1392/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v září 2006 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 1391/2006 ze dne 21. září 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži z nejméně rozvinutých zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1390/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 22. září 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1389/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2006 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. října do 31. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1388/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vepřového masa podané v září 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1233/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1387/2006 ze dne 21. září 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v zaří 2006 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 1386/2006 ze dne 21. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1385/2006 ze dne 20. září 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce září 2006 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1384/2006 ze dne 20. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1383/2006 ze dne 19. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1382/2006 ze dne 19. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblastech ICES V, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Nařízení Komise (ES) č. 1381/2006 ze dne 19. září 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1380/2006 ze dne 19. září 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1379/2006 ze dne 18. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1378/2006 ze dne 19. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1377/2006 ze dne 18. září 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Nařízení Komise (ES) č. 1376/2006 ze dne 18. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1375/2006 ze dne 15. září 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. září 2006 ,
Nařízení Komise (ES) č. 1374/2006 ze dne 15. září 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 48. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1373/2006 ze dne 15. září 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 16. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1372/2006 ze dne 15. září 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 16. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1371/2006 ze dne 15. září 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 16. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1370/2006 ze dne 15. září 2006 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1043/2005, pokud jde o produkty vyvážené do Libanonu ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1369/2006 ze dne 15. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1368/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1366/2006 ze dne 6. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o základní rok pro přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na členské státy, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES ze dne 6. září 2006 , kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušují rozhodnutí 96/391/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1363/2006 ze dne 14. září 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1362/2006 ze dne 14. září 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1361/2006 ze dne 14. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1360/2006 ze dne 14. září 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1359/2006 ze dne 14. září 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1358/2006 ze dne 14. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1357/2006 ze dne 14. září 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1356/2006 ze dne 13. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (ES) č. 1355/2006 ze dne 13. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu červenice obecné v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1354/2006 ze dne 13. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1353/2006 ze dne 13. září 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sardele obecné v oblasti ICES VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1352/2006 ze dne 14. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1351/2006 ze dne 13. září 2006 , kterým se stanoví jednotný koeficient přidělení, který se použije v rámci celní kvóty pro kukuřici podle nařízení (ES) č. 573/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1350/2006 ze dne 13. září 2006 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1349/2006 ze dne 13. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
Nařízení Komise (ES) č. 1348/2006 ze dne 13. září 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1347/2006 ze dne 13. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1346/2006 ze dne 12. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1345/2006 ze dne 12. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1344/2006 ze dne 12. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1343/2006 ze dne 12. září 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1342/2006 ze dne 12. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1341/2006 ze dne 12. září 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v srpnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1232/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1340/2006 ze dne 12. září 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vepřového masa podané v srpnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1233/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1339/2006 ze dne 12. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1338/2006 ze dne 8. září 2006 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1337/2006 ze dne 11. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1336/2006 ze dne 8. září 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1335/2006 ze dne 8. září 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1334/2006 ze dne 8. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1299/2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1333/2006 ze dne 8. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1298/2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1332/2006 ze dne 8. září 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 9. září 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1331/2006 ze dne 8. září 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1330/2006 ze dne 8. září 2006 o vyplácení dodatku k zálohám na vyrovnávací podporu pro banány na rok 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1329/2006 ze dne 8. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklady Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) č. 8 a č. 9 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1328/2006 ze dne 8. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1327/2006 ze dne 7. září 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1326/2006 ze dne 7. září 2006 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1325/2006 ze dne 7. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1298/2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1324/2006 ze dne 7. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1323/2006 ze dne 6. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1322/2006 ze dne 1. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1470/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1321/2006 ze dne 5. září 2006 , kterým se od 6. září 2006 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006 , kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1319/2006 ze dne 5. září 2006 o výměně některých údajů týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1318/2006 ze dne 5. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1317/2006 ze dne 4. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1316/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se mění Protokol, kterým se na období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou
Nařízení Komise (ES) č. 1315/2006 ze dne 1. září 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 2. září 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1314/2006 ze dne 1. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1313/2006 ze dne 31. srpna 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1312/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1311/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1310/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1309/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1308/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1307/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1306/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1305/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1304/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1303/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1302/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 1300/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1299/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1298/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1297/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1296/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. září 2006 ,
Nařízení Komise (ES) č. 1295/2006 ze dne 31. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1294/2006 ze dne 30. srpna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1293/2006 ze dne 30. srpna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1292/2006 ze dne 30. srpna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2006 ze dne 30. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1290/2006 ze dne 30. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1289/2006 ze dne 25. srpna 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 1288/2006 ze dne 25. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice ( Úř. věst. L 241 ze dne 2.9.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1286/2006 ze dne 29. srpna 2006 , kterým se po sedmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1285/2006 ze dne 29. srpna 2006 , kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2007 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT ( Úř. věst. L 235 ze dne 30.8.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1285/2006 ze dne 29. srpna 2006 , kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2007 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 1284/2006 ze dne 29. srpna 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1283/2006 ze dne 29. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1281/2006 ze dne 28. srpna 2006 , kterým se pro období 2005/06 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o lhůtu pro zaplacení dávky za mléko a mléčné výrobky ze strany odběratelů a producentů
Nařízení Komise (ES) č. 1280/2006 ze dne 28. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1279/2006 ze dne 25. srpna 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplňkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
Nařízení Komise (ES) č. 1278/2006 ze dne 25. srpna 2006 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2006 ze dne 25. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1845/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1276/2006 ze dne 25. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 930/2006, pokud jde o dostupné množství, na které lze podat žádosti o dovozní licence na některé produkty z drůbežího masa na období od 1. října do 31. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1275/2006 ze dne 25. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1274/2006 ze dne 24. srpna 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1273/2006 ze dne 24. srpna 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 47. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1272/2006 ze dne 24. srpna 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 15. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1271/2006 ze dne 24. srpna 2006 , které se týká 5. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 796/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1270/2006 ze dne 24. srpna 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 15. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1269/2006 ze dne 24. srpna 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 15. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1268/2006 ze dne 24. srpna 2006 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1267/2006 ze dne 24. srpna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1266/2006 ze dne 24. srpna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1265/2006 ze dne 24. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1264/2006 ze dne 21. srpna 2006 , kterým se ukončuje šetření týkající se antidumpingových opatření pro dovoz karbidu křemíku pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Komise (ES) č. 1263/2006 ze dne 23. srpna 2006 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1464/95, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 800/1999, (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 633/2004, (ES) č. 1138/2005, (ES) č. 951/2006 a (ES) č. 958/2006, pokud jde o zemědělské produkty vyvážené do Libanonu
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2006 ze dne 23. srpna 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o seznam plavidel provádějících nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v severovýchodním Atlantiku
Nařízení Komise (ES) č. 1261/2006 ze dne 23. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1260/2006 ze dne 23. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1259/2006 ze dne 11. srpna 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace tresky norské v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
Nařízení Komise (ES) č. 1258/2006 ze dne 22. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1257/2006 ze dne 21. srpna 2006 , kterým se schvaluje změna specifikace zeměpisného označení zapsaného v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola di Giffoni) (CHZO)
Nařízení Komise (ES) č. 1256/2006 ze dne 21. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých mimořádných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1255/2006 ze dne 21. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1254/2006 ze dne 21. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1253/2006 ze dne 18. srpna 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1252/2006 ze dne 18. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2006, pokud jde o seznam členských států, ve kterých je zahájen nákup másla prostřednictvím nabídkového řízení na období do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1251/2006 ze dne 18. srpna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1250/2006 ze dne 18. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2006 ze dne 18. srpna 2006 , kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinerií na období od 1. července 2006 do 30. září 2007
Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne 7. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1247/2006 ze dne 18. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1246/2006 ze dne 17. srpna 2006 o změně nařízení (ES) č. 1213/2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1245/2006 ze dne 17. srpna 2006 o změně nařízení (ES) č. 1143/2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1244/2006 ze dne 17. srpna 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1243/2006 ze dne 17. srpna 2006 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1242/2006 ze dne 17. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu
Nařízení Komise (ES) č. 1241/2006 ze dne 17. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 929/2006, pokud jde o dostupné množství, na které lze podat žádosti o dovozní licence na některé produkty z drůbežího masa na období od 1. října do 31. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1240/2006 ze dne 17. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 902/2006, pokud jde o dostupné množství, na které lze podat žádosti o dovozní licence na některé produkty z vepřového masa na období od 1. října do 31. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1239/2006 ze dne 17. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1238/2006 ze dne 16. srpna 2006 , kterým se stanoví jednotný koeficient přidělení, který se použije v rámci celní kvóty pro pšenici podle nařízení (ES) č. 573/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1237/2006 ze dne 16. srpna 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný v rámci celní subkvóty III otevřené nařízením (ES) č. 2375/2002 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Nařízení Komise (ES) č. 1236/2006 ze dne 16. srpna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2006 ze dne 16. srpna 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
Nařízení Komise (ES) č. 1234/2006 ze dne 16. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2973/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení
Nařízení Komise (ES) č. 1233/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým
Nařízení Komise (ES) č. 1232/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým
Nařízení Komise (ES) č. 1231/2006 ze dne 16. srpna 2006 , kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o ceftiofur a poly(oxyethylen)sorbitan-monooleát a trioleát (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1230/2006 ze dne 16. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1229/2006 ze dne 14. srpna 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. srpna 2006 ,
Překlad Dohoda o revizi dohody mezi Evropskym spole.enstvim a .vycarskou konfederaci o vzajemnem uznavani posuzovani shody
Nařízení Komise (ES) č. 1228/2006 ze dne 14. srpna 2006 , kterým se po šedesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2006 ze dne 14. srpna 2006 o zrušení nařízení (EHS) č. 700/88, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1226/2006 ze dne 14. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
Nařízení Komise (ES) č. 1225/2006 ze dne 14. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1224/2006 ze dne 11. srpna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1223/2006 ze dne 10. srpna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1222/2006 ze dne 11. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 944/2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Itálii
Nařízení Komise (ES) č. 1221/2006 ze dne 11. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1220/2006 ze dne 11. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1219/2006 ze dne 10. srpna 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006 kterým se mění rozhodnutí ze dne 27. března 2000 , kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách s třetími státy a subjekty mimo rámec EU
Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006 kterým se mění Služební řád Europolu
Nařízení Komise (ES) č. 1218/2006 ze dne 10. srpna 2006 o změně nařízení (ES) č. 1143/2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1217/2006 ze dne 10. srpna 2006 , kterým se po 68 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2006 ze dne 10. srpna 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1215/2006 ze dne 10. srpna 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1214/2006 ze dne 10. srpna 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1213/2006 ze dne 10. srpna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1212/2006 ze dne 10. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1211/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1210/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým se po 67 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001 ( Úř. věst. L 219 ze dne 10.8.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1210/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým se po 67 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1209/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1208/2006 ze dne 8. srpna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1207/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
Nařízení Komise (ES) č. 1206/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
Nařízení Komise (ES) č. 1204/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1899/2005, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli
Nařízení Komise (ES) č. 1203/2006 ze dne 9. srpna 2006 , kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1440/2005, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli
Nařízení Komise (ES) č. 1202/2006 ze dne 9. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1201/2006 ze dne 8. srpna 2006 , kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1200/2006 ze dne 8. srpna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury do Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1199/2006 ze dne 8. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu
Nařízení Komise (ES) č. 1197/2006 ze dne 7. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2967/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat
Nařízení Komise (ES) č. 1196/2006 ze dne 7. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006 , kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1194/2006 ze dne 4. srpna 2006 , kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá stolní vína v Portugalsku
Nařízení Komise (ES) č. 1193/2006 ze dne 4. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1990/2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1192/2006 ze dne 4. srpna 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o seznamy schválených zařízení v členských státech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1191/2006 ze dne 4. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1458/2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1190/2006 ze dne 4. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1189/2006 ze dne 3. srpna 2006 , kterým se po šedesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1188/2006 ze dne 3. srpna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1187/2006 ze dne 3. srpna 2006 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o použití článku 21 uvedeného nařízení v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1186/2006 ze dne 3. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1185/2006 ze dne 24. července 2006 o vypovězení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské lidové republiky o rybolovu při pobřeží Angoly a o stanovení odchylky od nařízení (ES) č. 2792/1999
Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění)
Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1182/2006 ze dne 2. srpna 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný v rámci celní subkvóty II otevřené nařízením (ES) č. 2375/2002 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Nařízení Komise (ES) č. 1181/2006 ze dne 2. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1180/2006 ze dne 1. srpna 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 2. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1179/2006 ze dne 1. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/96 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1178/2006 ze dne 1. srpna 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1176/2006 ze dne 1. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1175/2006 ze dne 31. července 2006 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)
Nařízení Komise (ES) č. 1174/2006 ze dne 31. července 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 1173/2006 ze dne 31. července 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. srpna 2006 ,
Nařízení Komise (ES) č. 1172/2006 ze dne 31. července 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1171/2006 ze dne 31. července 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1170/2006 ze dne 31. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1169/2006 ze dne 31. července 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1168/2006 ze dne 31. července 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení prevalence určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus , a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1167/2006 ze dne 31. července 2006 o dovozních licencích pro mražený hovězí bok
Nařízení Komise (ES) č. 1166/2006 ze dne 31. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1165/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1001/2006, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěné máslo v 12. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1164/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1163/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 46. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2006, pokud jde o seznam členských států, ve kterých je zahájen nákup másla prostřednictvím nabídkového řízení na období do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1161/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 14. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1160/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se stanoví maximální nákupní ceny másla v 4. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 796/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 14. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1158/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 14. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 188/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor pro maso v nejvzdálenějších regionech
Nařízení Komise (ES) č. 1156/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se na rok 2006 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby, roční finanční rámec režimu jednotné platby na plochu a maximální částky na poskytování oddělených plateb za cukr podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění uvedené nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1155/2006 ze dne 28. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1154/2006 ze dne 27. července 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1153/2006 ze dne 27. července 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2006 ze dne 27. července 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1058/2006 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1151/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1150/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1149/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1147/2006 ze dne 27. července 2006 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1146/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1145/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1144/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1143/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2006 ze dne 27. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1141/2006 ze dne 27. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1140/2006 ze dne 26. července 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1139/2006 ze dne 26. července 2006 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1138/2006 ze dne 26. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
Nařízení Komise (ES) č. 1137/2006 ze dne 26. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1136/2006 ze dne 24. července 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2006 ze dne 25. července 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 26. července 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1134/2006 ze dne 25. července 2006 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1133/2006 ze dne 25. července 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv na měsíc červen 2006 pro určitý živý skot, podaným v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1217/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1132/2006 ze dne 25. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1131/2006 ze dne 24. července 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1130/2006 ze dne 24. července 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červenci 2006 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1129/2006 ze dne 24. července 2006 , kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od července 2006 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko
Nařízení Komise (ES) č. 1128/2006 ze dne 24. července 2006 o stadiu uvádění na trh, k němuž se vztahuje průměrná cena jatečně upravených těl prasat (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 1127/2006 ze dne 24. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1126/2006 ze dne 24. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003 a kterým se pozastavují některá omezující opatření vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 1125/2006 ze dne 21. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 1124/2006 ze dne 11. července 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2006 ze dne 20. července 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2006 ze dne 20. července 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2006 ze dne 20. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2006 ze dne 20. července 2006 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1057/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1119/2006 ze dne 20. července 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1058/2006 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1118/2006 ze dne 20. července 2006 , kterým se pozastavuje vydávání dovozních licencí pro novozélandské máslo dovážené v rámci celní kvóty
Nařízení Komise (ES) č. 1117/2006 ze dne 20. července 2006 o platbě porážkové prémie a dodatečných platbách v rámci veterinárních opatření ukládajících porážku zvířat v Nizozemsku
Nařízení Komise (ES) č. 1116/2006 ze dne 20. července 2006 , kterým se zakazuje rybolov sardele obecné v podoblasti ICES VIII
Nařízení Komise (ES) č. 1115/2006 ze dne 20. července 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3703/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby
Nařízení Komise (ES) č. 1114/2006 ze dne 20. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1113/2006 ze dne 20. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1112/2006 ze dne 19. července 2006 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. září do 30. listopadu 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1111/2006 ze dne 19. července 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1110/2006 ze dne 19. července 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1109/2006 ze dne 19. července 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, pokud jde o lhůty pro dodávání vína do palíren a o destilaci vína
Nařízení Komise (ES) č. 1108/2006 ze dne 19. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě ( Úř. věst. L 204 ze dne 26.7.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1106/2006 ze dne 18. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1105/2006 ze dne 18. července 2006 , kterým se stanoví výše podpor na sušená krmiva na hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1104/2006 ze dne 18. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1103/2006 ze dne 18. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1102/2006 ze dne 17. července 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních licencí na měsíc června 2006 pro určitý živý skot, podaným v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1241/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1101/2006 ze dne 17. července 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 ze dne 17. července 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro otevírání a správu celních kvót, v hospodářských letech 2006/07, 2007/08 a 2008/09, pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí, a prováděcí pravidla pro dovoz produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z nejméně rozvinutých zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1099/2006 ze dne 17. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1098/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. července 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1097/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 45. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1096/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2006, pokud jde o seznam členských států, ve kterých je zahájen nákup másla prostřednictvím nabídkového řízení na období do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1095/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 13. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1094/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se stanoví maximální nákupní ceny másla v 3. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 796/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1093/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 13. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1092/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 13. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1091/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Dánska a Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1090/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Řecku
Nařízení Komise (ES) č. 1089/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Španělsku
Nařízení Komise (ES) č. 1088/2006 ze dne 14. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polského intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1087/2006 ze dne 14. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1086/2006 ze dne 11. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro
Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006 , kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 ( Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 ( Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006 )
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 ( Úř. věst. L 210, 31.7.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 ( Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1079/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1078/2006 ze dne 13. července 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1077/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1076/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1075/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1074/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1073/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1072/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1071/2006 ze dne 13. července 2006 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2006 ze dne 13. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2006 ze dne 13. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1067/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se ode dne 1. července 2006 upravují sazby příspěvků pro služební cesty úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství v členských státech
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1065/2006 ze dne 12. července 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod ( Úř. věst. L 192 ze dne 13.7.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1065/2006 ze dne 12. července 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1064/2006 ze dne 12. července 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen, podaným v souladu s nařízením (ES) č. 1081/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1063/2006 ze dne 12. července 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1062/2006 ze dne 12. července 2006 , kterým se stanoví jednotný koeficient přidělení, který se použije v rámci celní kvóty pro pšenici podle nařízení (ES) č. 958/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1061/2006 ze dne 12. července 2006 , kterým se stanoví jednotný koeficient přidělení, který se použije v rámci celní kvóty pro kukuřici podle nařízení (ES) č. 958/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1060/2006 ze dne 12. července 2006 , kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1059/2006 ze dne 12. července 2006 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1058/2006 ze dne 12. července 2006 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1057/2006 ze dne 12. července 2006 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Portugalska
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury ( Úř. věst. L 192 ze dne 13.7.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1055/2006 ze dne 12. července 2006 , kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flubendazol a lasalocid (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1054/2006 ze dne 12. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1053/2006 ze dne 11. července 2006 , kterým se podesáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 1052/2006 ze dne 11. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Sapard) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1051/2006 ze dne 11. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1050/2006 ze dne 11. července 2006 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu chloridu draselného pocházejícího z Běloruska a Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 1049/2006 ze dne 10. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1048/2006 ze dne 10. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2185/2005, kterým se pro rok 2006 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1047/2006 ze dne 10. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1046/2006 ze dne 7. července 2006 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1045/2006 ze dne 7. července 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1044/2006 ze dne 7. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1043/2006 ze dne 7. července 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví skutečná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce
Nařízení Komise (ES) č. 1042/2006 ze dne 7. července 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 1041/2006 ze dne 7. července 2006 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u ovcí (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1040/2006 ze dne 7. července 2006 , kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001 ( Úř. věst. L 187 ze dne 8.7.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 1040/2006 ze dne 7. července 2006 , kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1039/2006 ze dne 7. července 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1038/2006 ze dne 7. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1037/2006 ze dne 6. července 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 7. července 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1036/2006 ze dne 6. července 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 936/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1035/2006 ze dne 6. července 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1034/2006 ze dne 6. července 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1032/2006 ze dne 6. července 2006 , kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1031/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1030/2006 ze dne 6. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1029/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce
Nařízení Evropské Centrální banky (ES) č. 1027/2006 ze dne 14. června 2006 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (ECB/2006/8)
Nařízení Komise (ES) č. 1026/2006 ze dne 5. července 2006 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný v rámci celní kvóty Společenství otevřené nařízením (ES) č. 969/2006 pro dovoz kukuřice pocházející ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1025/2006 ze dne 5. července 2006 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2006 ze dne 5. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 573/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/18/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Rumunska, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1023/2006 ze dne 5. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1022/2006 ze dne 5. července 2006 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1071/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1021/2006 ze dne 5. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1020/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1019/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1018/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1017/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1472/2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/2004, pokud jde o dotčenou celní kvótu
Nařízení Komise (ES) č. 1016/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny
Nařízení Komise (ES) č. 1015/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1014/2006 ze dne 4. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů ( Úř. věst. L 190 ze dne 12.7.2006 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů ( Úř. věst. L 190 ze dne 12.7.2006 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů
Nařízení Komise (ES) č. 1012/2006 ze dne 3. července 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 4. července 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1011/2006 ze dne 3. července 2006 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1008/2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
Společný postoj Rady 2006/1011/SZBP ze dne 21. prosince 2006 , kterým se provádí společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 1010/2006 ze dne 3. července 2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1009/2006 ze dne 3. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1008/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. července 2006
2006/1008/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2006 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 1007/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Oprava rozhodnutí Rady 2006/1007/SVV ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) ( Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006 )
Rozhodnutí Rady 2006/1007/SVV ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
Nařízení Komise (ES) č. 1006/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se na období od 1. července 2005 do 31. března 2006 stanoví výše podpory na nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2005/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1005/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu
Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky
Nařízení Komise (ES) č. 1004/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1003/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 1. července 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1002/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro určité produkty v odvětví cukru pro hospodářský rok 2006/2007
Oprava společné akce Rady 2006/1002/SZBP ze dne 21. prosince 2006 , kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti ( Úř. věst. L 409, 30.12.2006 )
Společná akce Rady 2006/1002/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti
Nařízení Komise (ES) č. 1001/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 12. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1000/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví maximální nákupní ceny másla v 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 796/2006
Nařízení Komise (ES) č. 999/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 12. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 998/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 12. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Oprava společné akce Rady 2006/998/SZBP ze dne 21. prosince 2006 , kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie ( Úř. věst. L 405 ze dne 30.12.2006 , opravené znění v  Úř. věst. L 29 ze dne 3.2.2007 )
Oprava společné akce Rady 2006/998/SZBP ze dne 21. prosince 2006 , kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie ( Úř. věst. L 405, 30.12.2006 )
Společná akce Rady 2006/998/SZBP ze dne 21. prosince 2006 , kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 997/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2006/997/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. října 2006 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a
Nařízení Komise (ES) č. 996/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 995/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 994/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 993/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 992/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 991/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 990/2006 ze dne 30. června 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
Nařízení Komise (ES) č. 989/2006 ze dne 30. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 988/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro některé produkty zpracované z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 987/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 986/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 985/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 984/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 983/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 982/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 981/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 31. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 980/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 979/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 978/2006 ze dne 29. června 2006 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 977/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Oprava rozhodnutí Rady 2006/977/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011)
Nařízení Komise (ES) č. 976/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Německu
Oprava rozhodnutí Rady 2006/976/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007–2011) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
2006/976/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007–2011)
Nařízení Komise (ES) č. 975/2006 ze dne 29. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
Oprava rozhodnutí Rady 2006/975/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
2006/975/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
Nařízení Komise (ES) č. 974/2006 ze dne 29. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 877/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o sdělování kurzů zjištěných na trzích u některého čerstvého ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2006/974/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Kapacity , kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
2006/974/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Kapacity, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Text s významem pro EHP).
Nařízení Komise (ES) č. 973/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996
Oprava rozhodnutí Rady 2006/973/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Lidé , kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
2006/973/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Lidé, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu
Oprava rozhodnutí Rady 2006/972/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Myšlenky , kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
2006/972/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Myšlenky, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Text s významem pro EHP).
Nařízení Komise (ES) č. 971/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
Oprava rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Spolupráce , kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
2006/971/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Spolupráce, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Text s významem pro EHP).
Nařízení Komise (ES) č. 970/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2305/2003 o otevření a správě celních kvót Společenství pro ječmen pocházející ze třetích zemí
Oprava rozhodnutí Rady 2006/970/Euratom ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) ( Úř. věst. L 400, 30.12.2006 )
2006/970/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011)
Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2006) 6522) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty
Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2005 o státní podpoře, kterou Itálie hodlá poskytnout zemědělským podnikům v regionu Sicílie (oznámeno pod číslem K(2005) 52)
Nařízení Komise (ES) č. 966/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 965/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti
Nařízení Komise (ES) č. 964/2006 ze dne 29. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
Nařízení Rady (ES) č. 963/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Oprava rozhodnutí Rady 2006/963/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství ( Úř. věst. L 397 ze dne 30.12.2006 )
Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství
Nařízení Rady (ES) č. 962/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 961/2006 ze dne 28. června 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 960/2006 ze dne 28. června 2006 , kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na druhé pololetí roku 2006 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence
Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 959/2006 ze dne 28. června 2006 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 647/2006 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 958/2006 ze dne 28. června 2006 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2006/07 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru
Nařízení Komise (ES) č. 957/2006 ze dne 28. června 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a o změně nařízení (EHS) č. 48/90
Nařízení Komise (ES) č. 956/2006 ze dne 28. června 2006 , kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 94/92, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění jednací řád Soudu prvního stupně Evropských společenství, pokud jde o užívání jazyků
Nařízení Komise (ES) č. 955/2006 ze dne 28. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 954/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících z Chorvatska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny, kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 2320/97 a (ES) č. 348/2000, kterým se ukončuje prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska, a kterým se ukončují prozatímní přezkumy antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska, Rumunska, Chorvatska a Ukrajiny ( Úř. věst. L 175 ze dne 29.6.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 954/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících z Chorvatska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny, kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 2320/97 a (ES) č. 348/2000, kterým se ukončuje prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska, a kterým se ukončují prozatímní přezkumy antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska, Rumunska, Chorvatska a Ukrajiny
Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 , kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ženevě dne 2. července 1999
Nařízení Rady (ES) č. 953/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o konopí, které může využívat režim jednotné platby
Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
Oprava nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru ( Úř. věst. L 178 ze dne 1.7.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006 , kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 949/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 948/2006 ze dne 27. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 947/2006 ze dne 26. června 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v červnu 2006 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 800/2006
Nařízení Komise (ES) č. 946/2006 ze dne 23. června 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného v oblasti ICES III b, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 945/2006 ze dne 26. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 944/2006 ze dne 26. června 2006 , kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Itálii
Nařízení Komise (ES) č. 943/2006 ze dne 26. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
Nařízení Komise (ES) č. 942/2006 ze dne 26. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 941/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud jde o tresku modravou a sledě obecného
Nařízení Komise (ES) č. 940/2006 ze dne 23. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2006, pokud jde o seznam členských států, ve kterých je zahájen nákup másla prostřednictvím nabídkového řízení na období do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 939/2006 ze dne 23. června 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
Nařízení Komise (ES) č. 938/2006 ze dne 23. června 2006 , kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Francii
Nařízení Komise (ES) č. 937/2006 ze dne 23. června 2006 o otevření a správě celních kvót pro kukuřičný lepek pocházející ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 936/2006 ze dne 23. června 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 935/2006 ze dne 23. června 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 934/2006 ze dne 23. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 933/2006 ze dne 22. června 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 932/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 23. června 2006
Nařízení Komise (ES) č. 931/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 930/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Oprava rozhodnutí Rady 2006/930/ES ze dne 28. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou ve formě výměny dopisů o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství ( Úř. věst. L 355 ze dne 15.12.2006 )
2006/930/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou ve formě výměny dopisů o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství
Nařízení Komise (ES) č. 929/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v červnu 2006 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 928/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o nové tarifní kvóty Společenství závazné v rámci GATT
Nařízení Komise (ES) č. 927/2006 ze dne 22. června 2006 o uvolnění zvláštní restrukturalizační rezervy podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003
2006/927/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení flubendiamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6457) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 926/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
2006/926/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 , kterým se s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2006) 6454) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 925/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 30. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
2006/925/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 6441) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 924/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 874/2006
2006/924/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6437) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 923/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, (ES) č. 1165/2005, (ES) č. 1168/2005, (ES) č. 1700/2005 a (ES) č. 1845/2005 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej kukuřice ze zásob polské, maďarské, rakouské, slovenské a české intervenční agentury na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 922/2006 ze dne 22. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 921/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 920/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
2006/920/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2006) 3593) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 919/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 918/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Společná akce Rady 2006/918/SZBP ze dne 11. prosince 2006 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
Nařízení Komise (ES) č. 917/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v červnu 2006
Nařízení Komise (ES) č. 916/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 704/2006
2006/916/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 , kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Vitis L., kromě plodů, pocházející z Chorvatska nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (oznámeno pod číslem K(2006) 6365)
Nařízení Komise (ES) č. 915/2006 ze dne 21. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 2148/96, kterým se stanoví pravidla pro vyhodnocení a kontrolu veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů
2006/915/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 , kterým se prodlužuje lhůta platnosti rozhodnutí 2002/887/ES pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2006) 5997)
Nařízení Komise (ES) č. 914/2006 ze dne 21. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 913/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
Nařízení Komise (ES) č. 912/2006 ze dne 20. června 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 911/2006 ze dne 20. června 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
2006/911/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2006 , kterým se mění směrnice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutí 2001/618/ES, pokud jde o seznamy národních referenčních laboratoří a státních ústavů (oznámeno pod číslem K(2006) 5856) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 910/2006 ze dne 20. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Text s významem pro EHP)
2006/910/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy
Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT–ES
Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT–ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES
Nařízení Komise (ES) č. 909/2006 ze dne 20. června 2006 , kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (Text s významem pro EHP)
2006/909/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o úpravě obchodních preferencí pro sýr na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 908/2006 ze dne 20. června 2006 , kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 907/2006 ze dne 20. června 2006 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh III a VII uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 906/2006 ze dne 20. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 836/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 905/2006 ze dne 20. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 835/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 904/2006 ze dne 20. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 903/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 20. června 2006
Nařízení Komise (ES) č. 902/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2006 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. července do 30. září 2006
Nařízení Komise (ES) č. 901/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2006 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 900/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v června 2006 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 899/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o úpravu celní kvóty Společenství pro některé druhy výživy pro psy a kočky zařazené v rámci kódu KN 230910
Nařízení Komise (ES) č. 898/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovů a omezení intenzity rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
Nařízení Komise (ES) č. 897/2006 ze dne 19. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006 , kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území
Nařízení Komise (ES) č. 894/2006 ze dne 16. června 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 893/2006 ze dne 16. června 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 43. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 892/2006 ze dne 16. června 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 11. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2006/892/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2006/7/ES, 2006/265/ES a 2006/533/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2006) 5860) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 891/2006 ze dne 16. června 2006 , kterým se stanoví maximální nákupní ceny másla v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 796/2006
2006/891/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2006 o využívání informací připravených podle mezinárodně uznávaných účetních standardů emitenty cenných papírů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2006) 5804)
Nařízení Komise (ES) č. 890/2006 ze dne 16. června 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 11. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 889/2006 ze dne 16. června 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 11. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 888/2006 ze dne 16. června 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 887/2006 ze dne 16. června 2006 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 886/2006 ze dne 16. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států
Nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (ES) č. 882/2006 ze dne 15. června 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005
2006/882/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství
2006/881/SZBP Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 30. listopadu 2006 o úpravách jejich rozhodnutí 96/409/SZBP o zavedení náhradního cestovního dokladu, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 881/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 880/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 879/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 878/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 877/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 876/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 875/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 29. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 874/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2006/874/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 o přistoupení Společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 107 o jednotných ustanoveních pro schvalování vozidel kategorie M 2 nebo M 3 z hlediska jejich celkové konstrukce (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 873/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 16. června 2006
Nařízení Komise (ES) č. 872/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. června 2006
Nařízení Komise (ES) č. 871/2006 ze dne 15. června 2006 , kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
Nařízení Komise (ES) č. 870/2006 ze dne 15. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 869/2006 ze dne 14. června 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (ES) č. 868/2006 ze dne 14. června 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 867/2006 ze dne 13. června 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti ICES III d subdivizích 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 866/2006 ze dne 14. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy ( Úř. věst. L 166 ze dne 19.6.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy
Rozhodnutí Rady 2006/865/SZBP ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se provádí společná akce 2005/824/SZBP o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
Nařízení Komise (ES) č. 864/2006 ze dne 13. června 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
2006/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2006 , kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/613/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné ze Saúdské Arábie (oznámeno pod číslem K(2006) 5776)
Nařízení Komise (ES) č. 863/2006 ze dne 13. června 2006 , kterým se pro dodací období 2005/06 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
Nařízení Komise (ES) č. 862/2006 ze dne 13. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/862/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006 , kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva
2006/861/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – nákladní vozy transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2006) 3345) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 860/2006 ze dne 12. června 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 13. června 2006
2006/860/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2006) 5211) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 859/2006 ze dne 12. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
2006/859/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se Maltě uděluje odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5642)
Nařízení Komise (ES) č. 858/2006 ze dne 12. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
2006/858/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 5607) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 857/2006 ze dne 12. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1
Nařízení Komise (ES) č. 856/2006 ze dne 12. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/856/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 855/2006 ze dne 9. června 2006 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)
Nařízení Komise (ES) č. 854/2006 ze dne 9. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2006, pokud jde o seznam členských států, ve kterých je zahájen nákup másla prostřednictvím nabídkového řízení na období do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 853/2006 ze dne 9. června 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 852/2006 ze dne 9. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
2006/852/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije
Nařízení Komise (ES) č. 851/2006 ze dne 9. června 2006 , kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 850/2006 ze dne 9. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 849/2006 ze dne 8. června 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 848/2006 ze dne 8. června 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 847/2006 ze dne 8. června 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé přípravky a konzervy z ryb
Nařízení Komise (ES) č. 846/2006 ze dne 7. června 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 845/2006 ze dne 8. června 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 28. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 844/2006 ze dne 8. června 2006 , kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 820/2006
Nařízení Komise (ES) č. 843/2006 ze dne 8. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 841/2006 ze dne 7. června 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 840/2006 ze dne 7. června 2006 , kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2006/2007
Nařízení Komise (ES) č. 839/2006 ze dne 7. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 838/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 154 ze dne 8.6.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 838/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 837/2006 ze dne 6. června 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti ICES IIa (vody Společenství), IV, VI (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 836/2006 ze dne 6. června 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 835/2006 ze dne 6. června 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 834/2006 ze dne 6. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 833/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2005 a jednotková hodnota záloh na rok 2006
Nařízení Komise (ES) č. 832/2006 ze dne 2. června 2006 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2005/06 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a  přímé prodeje
Nařízení Komise (ES) č. 831/2006 ze dne 2. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 830/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o dovoz obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 829/2006 ze dne 2. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 828/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 827/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 826/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2094/2005
Nařízení Komise (ES) č. 825/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 751/2006
Nařízení Komise (ES) č. 824/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 823/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 822/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 57/2006 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
Nařízení Komise (ES) č. 821/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 27. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 820/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 819/2006 ze dne 1. června 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 2. června 2006
Nařízení Komise (ES) č. 818/2006 ze dne 1. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 817/2006 ze dne 29. května 2006 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. května 2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví
Nařízení Komise (ES) č. 815/2006 ze dne 31. května 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. června 2006
Nařízení Komise (ES) č. 814/2006 ze dne 31. května 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 813/2006 ze dne 31. května 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 812/2006 ze dne 31. května 2006 , kterým se pro období od 1. do 30. června 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 811/2006 ze dne 31. května 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 810/2006 ze dne 31. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 809/2006 ze dne 31. května 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 808/2006 ze dne 31. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve, včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
Nařízení Komise (ES) č. 807/2006 ze dne 31. května 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob estonské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 806/2006 ze dne 31. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/806/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 2006 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení orthosulfamuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 5539) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 805/2006 ze dne 25. dubna 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie
2006/805/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 2006 o kontrolních opatřeních v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2006) 5538) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 804/2006 ze dne 30. května 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
2006/804/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace (RFID) provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF) (oznámeno pod číslem K(2006) 5599)
Nařízení Komise (ES) č. 803/2006 ze dne 30. května 2006 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 802/2006 ze dne 30. května 2006 , kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na ryby rodu Thunnus a  Euthynnus
2006/802/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5426) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 801/2006 ze dne 30. května 2006 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1384/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
2006/801/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2006 o změně rozhodnutí 2005/432/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5444) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 800/2006 ze dne 30. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od  1. července 2006 do 30. června 2007 )
2006/800/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 , kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování těchto prasat proti této nákaze v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5468) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 799/2006 ze dne 30. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
2006/799/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2006 , kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám (oznámeno pod číslem K(2006) 5369) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 798/2006 ze dne 30. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/798/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 ze dne 29. září 2006 , výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, kterým se mění kapitola 11 přílohy 1
Nařízení Rady (ES) č. 797/2006 ze dne 22. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži
2006/797/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2006 o nezařazení amonium-sulfamátu, hexakonazolu, natrium-tetrathiokarbonátu a 8-hydroxychinolinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky (oznámeno pod číslem K(2006) 5535) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 796/2006 ze dne 29. května 2006 , kterým se zastavuje nákup másla za 90 % intervenční ceny a zahajuje nákup prostřednictvím nabídkového řízení na období do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 795/2006 ze dne 29. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
Společný postoj Rady 2006/795/SZBP ze dne 20. listopadu 2006 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 794/2006 ze dne 29. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 793/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
Nařízení Komise (ES) č. 792/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 42. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
2006/792/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Chile č. 2/2006 ze dne 16. října 2006 o změně přílohy I Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit konsolidaci celních preferencí udělených Chile podle systému všeobecných celních preferencí ( GSP ) Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 791/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 790/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 789/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 10. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2006/789/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o konzultačních a informačních postupech v otázkách pojištění úvěrů, úvěrových záruk a finančních úvěrů (kodifikované znění)
Nařízení Komise (ES) č. 788/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 10. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 787/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 10. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 786/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 785/2006 ze dne 23. května 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 784/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 323/2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 783/2006 ze dne 24. května 2006 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)
Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci
Nařízení Komise (ES) č. 782/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2006/782/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti
Nařízení Komise (ES) č. 781/2006 ze dne 24. května 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 780/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
2006/780/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2006 o zabránění dvojímu započítávání snížení emisí skleníkových plynů v rámci systému obchodování s emisemi ve Společenství při projektových činnostech v rámci Kjótského protokolu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5362) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 779/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
2006/779/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5387) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 778/2006 ze dne 24. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/778/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely (oznámeno pod číslem K(2006) 5384) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 777/2006 ze dne 23. května 2006 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 776/2006 ze dne 23. května 2006 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 775/2006 ze dne 23. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/775/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2006 , kterým se mění příloha D směrnice Rady 95/70/ES, pokud jde o seznam exotických nákaz mlžů podléhajících harmonizovaným kontrolním opatřením Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 5309) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 774/2006 ze dne 22. května 2006 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 773/2006 ze dne 22. května 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití již povolené doplňkové látky v krmivech ( Úř. věst. L 135 ze dne 23.5.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 773/2006 ze dne 22. května 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití již povolené doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 772/2006 ze dne 22. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/772/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2006 , kterým se některé strany osvobozují od rozšíření na některé součásti jízdních kol antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením (ES) č. 88/97
2006/771/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2006) 5304) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 771/2006/ES ze dne 17. května 2006 o vyhlášení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – Směrem ke spravedlivé společnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 770/2006 ze dne 19. května 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
2006/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 , kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 769/2006 ze dne 19. května 2006 , kterým se ode dne 23. května 2006 pozastavuje možnost podávat žádosti o vývozní licence pro cukr C a kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření použitelná pro cukr C
Nařízení Komise (ES) č. 768/2006 ze dne 19. května 2006 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o shromažďování a výměnu informací o bezpečnosti letadel, která používají letiště Společenství, a správu informačního systému (Text s významem pro EHP)
2006/768/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2003/583/ES o přidělení prostředků, které získala Evropská investiční banka na operace v Konžské demokratické republice z 2., 3., 4., 5. a 6. ERF
Nařízení Komise (ES) č. 767/2006 ze dne 19. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/1999 o otevření a správě celních kvót pro dovoz nejatečných býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen
2006/767/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o požadavky na osvědčení pro živé měkkýše a živé ryby pocházející z akvakultury a jejich produkty určené pro lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2006) 5167) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 766/2006 ze dne 19. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/766/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2006) 5171) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
2006/765/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se zrušují některé prováděcí předpisy týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh (oznámeno pod číslem K(2006) 5175) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 763/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 762/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
2006/762/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5315) ( (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 761/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
2006/761/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 5311) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 760/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
Nařízení Komise (ES) č. 759/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
2006/759/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2006 , kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus (oznámeno pod číslem K(2006) 5281) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 758/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 757/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 756/2006 ze dne 18. května 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce května 2006 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 755/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 19. května 2006
Nařízení Komise (ES) č. 754/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2006/754/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2006) 5266) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 753/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2006/753/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2006 , kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozů zapisovatelných kompaktních disků (CD+/-R) pocházejících z Čínské lidové republiky, Hongkongu a Malajsie
Nařízení Komise (ES) č. 752/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 26. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 751/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
2006/751/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2006) 5063) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 750/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2006/750/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/359/ES, pokud jde o přístavy sloužící k vykládce špalků z dubu ( Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 5142)
Nařízení Komise (ES) č. 749/2006 ze dne 18. května 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 19. května 2006
Nařízení Komise (ES) č. 748/2006 ze dne 18. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 747/2006 ze dne 17. května 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava nařízení Komise (ES) č. 746/2006 ze dne 17. května 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie ( Úř. věst. L 130 ze dne 18.5.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 746/2006 ze dne 17. května 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 745/2006 ze dne 17. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 744/2006 ze dne 17. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vajec
Nařízení Komise (ES) č. 743/2006 ze dne 17. května 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Oprava nařízení Komise (ES) č. 742/2006 ze dne 17. května 2006 , kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2006 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót ( Úř. věst. L 130 ze dne 18.5.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 742/2006 ze dne 17. května 2006 , kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2006 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
Nařízení Komise (ES) č. 741/2006 ze dne 17. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 740/2006 ze dne 17. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 739/2006 ze dne 17. května 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 738/2006 ze dne 17. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 737/2006 ze dne 16. května 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 17. května 2006
Nařízení Komise (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 735/2006 ze dne 16. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
Nařízení Komise (ES) č. 734/2006 ze dne 16. května 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2006/07
Nařízení Komise (ES) č. 733/2006 ze dne 16. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 732/2006 ze dne 15. května 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 731/2006 ze dne 15. května 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. května 2006
Nařízení Komise (ES) č. 730/2006 ze dne 11. května 2006 o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195 (Text s významem pro EHP)
2006/730/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 729/2006 ze dne 15. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 728/2006 ze dne 15. května 2006 , kterým se pozastavuje a podmíněně zrušuje nařízení (ES) č. 2193/2003 o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 727/2006 ze dne 12. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2006 do 30. června 2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 726/2006 ze dne 12. května 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 41. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 725/2006 ze dne 12. května 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 9. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 724/2006 ze dne 12. května 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 9. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 723/2006 ze dne 12. května 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 9. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 722/2006 ze dne 12. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 721/2006 ze dne 11. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 720/2006 ze dne 11. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 719/2006 ze dne 11. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 718/2006 ze dne 11. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Rozhodnutí Rady 2006/718/SZBP ze dne 23. října 2006 , kterým se provádí společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (ES) č. 717/2006 ze dne 11. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/717/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 2006 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů základního zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy (oznámeno pod číslem K(2006) 3881) (kodifikované znění)
Nařízení Rady (ES) č. 716/2006 ze dne 5. května 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu přepálené (slinuté) magnézie pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 715/2006 ze dne 10. května 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 714/2006 ze dne 10. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
2006/714/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2006 , kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 215/2002 z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 713/2006 ze dne 10. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 712/2006 ze dne 10. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 711/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 124 ze dne 11.5.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 711/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 710/2006 ze dne 8. května 2006 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata)
Nařízení Komise (ES) č. 709/2006 ze dne 8. května 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 9. května 2006
Nařízení Komise (ES) č. 708/2006 ze dne 8. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 21 a Výklad 7 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (Text s významem pro EHP)
Společná akce Rady 2006/708/SZBP ze dne 17. října 2006 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
Nařízení Komise (ES) č. 707/2006 ze dne 8. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003, pokud jde o oprávnění s omezenou dobou platnosti a přílohy I a III (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 706/2006 ze dne 8. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o dobu, po kterou mohou členské státy vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti (Text s významem pro EHP)
2006/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 4907) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 705/2006 ze dne 8. května 2006 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 22/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 704/2006 ze dne 8. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2006 do 30. června 2007 )
Nařízení Komise (ES) č. 703/2006 ze dne 8. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1845/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 702/2006 ze dne 8. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 701/2006 ze dne 25. dubna 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 700/2006 ze dne 25. dubna 2006 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3690/93 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 699/2006 ze dne 5. května 2006 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o podmínky přístupu drůbeže do venkovních výběhů
2006/699/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2006) 4857) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 698/2006 ze dne 5. května 2006 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 s ohledem na hodnocení kvality strukturální statistiky nákladů práce a výdělků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 697/2006 ze dne 5. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 343/2006, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 696/2006 ze dne 5. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/696/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2006 , kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, maso drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vejce a vaječné výrobky a vejce prostá specifikovaných patogenních původců, a příslušné podmínky pro vydání veterinárního osvědčení a kterým se pozměňují rozhodnutí 93/342/EHS, 2000/585/ES a 2003/812/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3821) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 695/2006 ze dne 5. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
Nařízení Rady (ES) č. 694/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
Nařízení Komise (ES) č. 693/2006 ze dne 4. května 2006 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2094/2005
2006/693/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o podmínky pro přemísťování zvířat z uzavřených pásem nebo přes tato pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 4813) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 692/2006 ze dne 4. května 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
2006/692/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 , kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití šestimocného chrómu (oznámeno pod číslem K (2006) 4791) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 691/2006 ze dne 4. května 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
2006/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 , kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova a kadmia (oznámeno pod číslem K (2006) 4790) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 690/2006 ze dne 4. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
2006/690/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 , kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova v křišťálovém skle (oznámeno pod číslem K (2006) 4789) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 689/2006 ze dne 4. května 2006 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
2006/689/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 4321) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 688/2006 ze dne 4. května 2006 , kterým se mění příloha III a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o monitorování přenosných spongiformních encefalopatií a specifikovaného rizikového materiálu skotu ve Švédsku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 687/2006 ze dne 4. května 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 25. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 686/2006 ze dne 4. května 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 685/2006 ze dne 4. května 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 5. května 2006
2006/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2006 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2006) 4363) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 684/2006 ze dne 4. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/684/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. října 2006 , kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce o vízové povinnosti držitelů indonéských diplomatických a služebních pasů
Nařízení Rady (ES) č. 683/2006 ze dne 27. února 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
2006/683/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2006 , kterým se přijímá jednací řád Rady
Nařízení Komise (ES) č. 682/2006 ze dne 3. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 681/2006 ze dne 2. května 2006 , kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 680/2006 ze dne 3. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/680/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o seznam území, ze kterých je schválen dovoz některých druhů živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu v Evropském společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 4361) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 679/2006 ze dne 25. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu
2006/679/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2006) 964) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 678/2006 ze dne 2. května 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 3. května 2006
Nařízení Komise (ES) č. 677/2006 ze dne 2. května 2006 o přidělení licencí na vývoz určitých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999
2006/677/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006 o vydání pokynů, kterými se stanoví kritéria pro provádění auditů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (oznámeno pod číslem K(2006) 4026) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 676/2006 ze dne 2. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1980/2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o definice a aktualizované definice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 675/2006 ze dne 2. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 674/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se po šedesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
2006/674/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2006 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2006) 4362) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 673/2006 ze dne 28. dubna 2006 , které se týká 8. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2006/673/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2003/43/ES, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o sádrokartonové desky (oznámeno pod číslem K(2006) 4360) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 672/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 671/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 299/2006 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce února 2006 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 670/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se pro období od 1. do 31. května 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Rozhodnutí Rady 2006/670/SZBP ze dne 5. října 2006 o jmenování nového zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
Nařízení Komise (ES) č. 669/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 668/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 667/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 666/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 665/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. května 2006
Nařízení Komise (ES) č. 664/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 39. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 663/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 343/2006, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 662/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2006/662/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u krůt, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2006) 4308)
Nařízení Komise (ES) č. 661/2006 ze dne 28. dubna 2006 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 312/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska, pokud jde o měsíční omezení na období od 1. května 2006 do 31. října 2006
Nařízení Komise (ES) č. 660/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 659/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
2006/659/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2006 , kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 5 odst. 6 a čl. 11 části A odst. 1 písm. b) směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Komise (ES) č. 658/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 657/2006 ze dne 10. dubna 2006 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Spojené království, a zrušuje rozhodnutí Rady 98/256/ES a rozhodnutí 98/351/ES a 1999/514/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 656/2006 ze dne 28. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/656/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2006 , kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz ryb pro okrasné účely (oznámeno pod číslem K(2006) 4149) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 655/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 z dovozu potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín
Nařízení Komise (ES) č. 654/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 653/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
2006/653/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. září 2006 , kterým se Kyperské republice uděluje odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 4177)
Nařízení Komise (ES) č. 652/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 651/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 650/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
2006/650/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. září 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 4227) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 649/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 648/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2006/648/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2006 , kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 3699)
Nařízení Komise (ES) č. 647/2006 ze dne 27. dubna 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 646/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 645/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 644/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Oprava nařízení Komise (ES) č. 643/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, a nařízení (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína ( Úř. věst. L 115 ze dne 28.4.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 643/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, a nařízení (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 642/2006 ze dne 27. dubna 2006 , kterým se pro dodací období 2006/07 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
Nařízení Komise (ES) č. 641/2006 ze dne 27. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 640/2006 ze dne 10. dubna 2006 , kterým se ruší nařízení (EHS) č. 3181/78 a (EHS) č. 1736/79 týkající se Evropského měnového systému
Nařízení Komise (ES) č. 639/2006 ze dne 26. dubna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 638/2006 ze dne 26. dubna 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v dubnu 2006 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005
Nařízení Komise (ES) č. 637/2006 ze dne 26. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 636/2006 ze dne 20. března 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES IV c, VII d plavidly plujícími pod vlajkou Francie
2006/636/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2006 , kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2006) 4024)
Nařízení Komise (ES) č. 635/2006 ze dne 25. dubna 2006 , kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1251/70 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 634/2006 ze dne 25. dubna 2006 , kterým se stanoví obchodní norma pro zelí hlávkové a kapustu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1591/87
Nařízení Komise (ES) č. 633/2006 ze dne 25. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/633/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 4132) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 632/2006 ze dne 24. dubna 2006 , kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 631/2006 ze dne 24. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
Rozhodnutí Rady 2006/631/SVV ze dne 24. července 2006 , kterým se stanoví datum použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 630/2006 ze dne 24. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 ze dne 5. dubna 2006 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (Text s významem pro EHP)
Státní podpora – Česká republika — Státní podpora č. C 12/2006 (ex N 132/2005) — Režim podpory kombinované dopravy — Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 628/2006 ze dne 21. dubna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
2006/628/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 , kterým se stanoví datum použitelnosti čl. 1 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 627/2006 ze dne 21. dubna 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003, pokud jde o kritéria jakosti pro validované metody analýzy pro odběr vzorků, identifikaci a charakterizaci primárních kouřových produktů
Nařízení Komise (ES) č. 626/2006 ze dne 21. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 625/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Společný postoj Rady 2006/625/SZBP ze dne 15. září 2006 o zákazu prodeje nebo dodávek zbraní a souvisejícího materiálu a poskytování souvisejících služeb subjektům nebo jednotlivcům v Libanonu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1701 (2006)
Nařízení Komise (ES) č. 624/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Společný postoj Rady 2006/624/SZBP ze dne 15. září 2006 , kterým se mění společný postoj 2005/440/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 623/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 622/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
2006/622/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 , kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (oznámeno pod číslem K(2005) 5593) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 621/2006 ze dne 20. dubna 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 620/2006 ze dne 20. dubna 2006 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. června do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 619/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2006/619/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 618/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 24. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
2006/618/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 617/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 616/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 615/2006 ze dne 20. dubna 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 21. dubna 2006
2006/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2006 , kterým se uděluje dočasné schválení systémů identifikace a evidence ovcí a koz ve Spojeném království v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2006) 4086)
Nařízení Komise (ES) č. 614/2006 ze dne 19. dubna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES VIII, IX, X (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
2006/614/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2006 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 4085) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 613/2006 ze dne 20. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/613/ES: Rozhodnutí č. 204 ze dne 6. října 2005 o vzorech formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (řady E 200) (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem)
Nařízení Komise (ES) č. 612/2006 ze dne 19. dubna 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz nejatečních býků, krav a jalovic určitých alpských a horských plemen, podaným v dubnu 2006
2006/612/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2006 ze dne 28. července 2006 , kterým se mění protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě|Protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce
2006/611/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 10. dubna 2006 o prozatímním uplatňování vnitřní dohody, kterou se mění vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT–ES
Nařízení Komise (ES) č. 611/2006 ze dne 19. dubna 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 610/2006 ze dne 18. dubna 2006 , kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 609/2006 ze dne 19. dubna 2006 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1374/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob slovenského intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 608/2006 ze dne 19. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenského intervenční agentury
2006/608/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 Rady ministrů AKT–ES ze dne 2. června 2006 , kterým se upřesňuje víceletý finanční rámec na období 2008–2013 a upravuje revidovaná dohoda o partnerství AKT–ES
Nařízení Komise (ES) č. 607/2006 ze dne 19. dubna 2006 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 398/2004 na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky, a o zavedení evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (ES) č. 606/2006 ze dne 19. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 605/2006 ze dne 19. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
2006/605/ES: Rozhodnutí komise ze dne 6. září 2006 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s obchodem s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3940) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 604/2006 ze dne 19. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 603/2006 ze dne 18. dubna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 602/2006 ze dne 18. dubna 2006 , kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací požadavků na údaje
Nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů
2006/601/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K (2006) 3932) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 600/2006 ze dne 18. dubna 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 599/2006 ze dne 18. dubna 2006 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 598/2006 ze dne 18. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 597/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. dubna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 596/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 7. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 595/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 7. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 594/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 7. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 593/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 592/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 591/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
2006/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 3947) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 590/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (Text s významem pro EHP)
2006/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2006 , kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES a 2001/812/ES, pokud jde o veterinární kontroly produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2006) 3868) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 589/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
2006/589/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. srpna 2006 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení aviglycinu HCl, mandipropamidu a meptyldinokapu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 3858) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 588/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2006/588/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2006 , kterým se členským státům přidělují pro období 2006 až 2012 částky vyplývající z odlišení podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 1782/2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 3839)
Nařízení Komise (ES) č. 587/2006 ze dne 12. dubna 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 586/2006 ze dne 12. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/586/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. srpna 2006 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chromafenozidu, halosulfuronu, tembotrionu, valifenalu a slabého kmenu viru žluté mozaiky cukety do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 3820) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 585/2006 ze dne 11. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 584/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla ( Úř. věst. L 103 ze dne 12.4.2006)
Nařízení Rady (ES) č. 584/2006 ze dne 10. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 583/2006 ze dne 10. dubna 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 582/2006 ze dne 10. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 581/2006 ze dne 7. dubna 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 8. dubna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 580/2006 ze dne 7. dubna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
2006/580/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2006 o podpisu a uzavření prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech
Nařízení Komise (ES) č. 579/2006 ze dne 7. dubna 2006 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)
Nařízení Komise (ES) č. 578/2006 ze dne 7. dubna 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2006/578/ES: Rozhodnutí KomisE ze dne 23. srpna 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2006) 3863) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 577/2006 ze dne 7. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
2006/577/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2006 o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 3849) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 576/2006 ze dne 7. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
Nařízení Komise (ES) č. 575/2006 ze dne 7. dubna 2006 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o počet a název stálých vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
Nařízení Komise (ES) č. 574/2006 ze dne 7. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/574/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, pokud jde o některá dodatečná opatření ke zmírnění rizika šíření influenzy ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 3702) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 573/2006 ze dne 6. dubna 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2094/2005 pro dovoz čiroku
2006/573/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006 o jmenování členů Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci na nové funkční období
Nařízení Komise (ES) č. 572/2006 ze dne 6. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
2006/572/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku a Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3700) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 571/2006 ze dne 6. dubna 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
2006/571/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/648/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3622) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 570/2006 ze dne 6. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 569/2006 ze dne 6. dubna 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 23. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 568/2006 ze dne 6. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 567/2006 ze dne 6. dubna 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 7. dubna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 566/2006 ze dne 6. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2014/2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku, kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení a mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
Nařízení Komise (ES) č. 565/2006 ze dne 6. dubna 2006 , kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 564/2006 ze dne 6. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 563/2006 ze dne 13. března 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy o rybolovu při pobřeží Šalamounových ostrovů
2006/563/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/115/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3585) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Text s významem pro EHP) - Prohlášení
Nařízení Komise (ES) č. 560/2006 ze dne 5. dubna 2006 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Rozhodnutí Rady 2006/560/SVV ze dne 24. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2003/170/SVV o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států
Nařízení Komise (ES) č. 559/2006 ze dne 5. dubna 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
2006/559/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K(2006) 3518) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 558/2006 ze dne 5. dubna 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 6. dubna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 557/2006 ze dne 5. dubna 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
2006/557/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2006 o změně rozhodnutí 2005/802/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Ruské federace
Nařízení Komise (ES) č. 556/2006 ze dne 5. dubna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Společenství, vodách Norska a mezinárodních vodách oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
2006/556/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 3456) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 555/2006 ze dne 4. dubna 2006 , kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 554/2006 ze dne 5. dubna 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 553/2006 ze dne 23. března 2006 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu
2006/553/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006 o nákupu markerové očkovací látky proti klasickému moru prasat Společenstvím s cílem zvýšit zásoby Společenství, pokud jde o tyto očkovací látky (oznámeno pod číslem K(2006) 3461)
Nařízení Komise (ES) č. 552/2006 ze dne 5. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/552/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. srpna 2006 , kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky pro účely výroby očkovacích látek (oznámeno pod číslem K(2006) 3447) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 551/2006 ze dne 4. dubna 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 5. dubna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 550/2006 ze dne 4. dubna 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 549/2006 ze dne 3. dubna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Estonska, Lotyšska nebo Litvy
Nařízení Komise (ES) č. 548/2006 ze dne 4. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/548/ES,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom
Nařízení Komise (ES) č. 547/2006 ze dne 3. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 546/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o národní programy tlumení klusavky a o doplňkové záruky, přiznávají odchylky od některých požadavků rozhodnutí 2003/100/ES a zrušuje nařízení (ES) č. 1874/2003
Nařízení Komise (ES) č. 545/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/2004, pokud jde o podmínky pro povolení doplňkové látky Monteban náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (Text s významem pro EHP)
2006/545/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2006 o rovnocennosti úředních zkoušek odrůd prováděných v Chorvatsku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 544/2006 ze dne 31. března 2006 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Komise (ES) č. 543/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 37. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 542/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 38. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
2006/542/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2006 , kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2006) 3400) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 541/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 343/2006, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 540/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 6. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 539/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 6. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2006/539/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 538/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 6. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 537/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 536/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 535/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 534/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
2006/534/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2006 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 1999/13/ES v období let 2005–2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 3274)
Nařízení Komise (ES) č. 533/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
2006/533/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2006 o některých dočasných ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Chorvatsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3352) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 532/2006 ze dne 31. března 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. dubna 2006
2006/532/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Jihoafrické republice (oznámeno pod číslem K(2006) 3350) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 531/2006 ze dne 31. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 530/2006 ze dne 30. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 529/2006 ze dne 30. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 528/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005
2006/528/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2006/147/ES o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3338)
Nařízení Komise (ES) č. 527/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 526/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
2006/526/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 o vztazích mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 525/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 524/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 523/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Společná akce Rady 2006/523/SZBP ze dne 25. července 2006 , kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
Nařízení Komise (ES) č. 522/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2006/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků a přesun některých živých ptáků do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3303) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 521/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
2006/521/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/733/ES a 2006/7/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 3302) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 520/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se pro období od 1. do 30. dubna 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 519/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 22. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 518/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Společný postoj Rady 2006/518/SZBP ze dne 24. července 2006 , kterým se mění a obnovují některá omezující opatření vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 517/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2006/517/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení metaflumizonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 3238) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 516/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 31. března 2006
Nařízení Komise (ES) č. 515/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví přechodné opatření pro hospodářský rok 2005/06, pokud jde o financování skladování obilovin nabídnutých k intervenci v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku
2006/515/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. května 2006 o uzavření Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
Nařízení Komise (ES) č. 514/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 513/2006 ze dne 30. března 2006 , kterým se přizpůsobují dočasná ustanovení pro vydávání dovozních licencí, o něž bylo požádáno podle nařízení (ES) č. 565/2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 512/2006 ze dne 30. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi
Nařízení Rady (ES) č. 511/2006 ze dne 27. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
Nařízení Komise (ES) č. 508/2006 ze dne 29. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o vývozní licence pro sušené mléko vyvážené do Dominikánské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 507/2006 ze dne 29. března 2006 o podmínečné registraci pro humánní léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP)
2006/507/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 506/2006 ze dne 29. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1061/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob polské intervenční agentury
2006/506/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3257) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 505/2006 ze dne 29. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
2006/505/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2006 , kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)
Nařízení Komise (ES) č. 504/2006 ze dne 29. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
2006/504/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2006 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K (2006) 3113) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 503/2006 ze dne 29. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 502/2006 ze dne 28. března 2006 o novém přidělení dovozních práv pro dovoz nejatečních býků, krav a jalovic určitých alpských nebo horských plemen dle nařízení (ES) č. 1081/1999
2006/502/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006 , kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K (2006) 1887 a pod číslem K (2006) 1887 COR) (Tento text zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 197 ze dne 19. července 2006, strana 9 ) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 501/2006 ze dne 28. března 2006 , kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 446/2006
2006/501/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2006/264/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3167) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 500/2006 ze dne 28. března 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
2006/500/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2006 o uzavření Smlouvy o Energetickém společenství Evropským společenstvím
Nařízení Komise (ES) č. 499/2006 ze dne 28. března 2006 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem kumarinu zasílaného z Indonésie a Malajsie, bez ohledu na to, zda je deklarován jako původem z Indonésie a Malajsie či nikoli, a o zavedení evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 498/2006 ze dne 28. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 497/2006 ze dne 27. března 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v březnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 496/2006 ze dne 27. března 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v březnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
2006/496/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. července 2006 o podpisu Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 495/2006 ze dne 27. března 2006 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v březnu 2006 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
2006/495/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovinskem ke dni 1. ledna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 494/2006 ze dne 27. března 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 493/2006 ze dne 27. března 2006 , kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002
2006/493/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006 , kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 , její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle
Nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 491/2006 ze dne 27. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
Nařízení Komise (ES) č. 490/2006 ze dne 27. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 489/2006 ze dne 24. března 2006 o změně nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o odrůdy konopí pěstovaného na vlákno, které jsou způsobilé pro přímé platby
Nařízení Komise (ES) č. 488/2006 ze dne 24. března 2006 , kterým se stanoví směnné kurzy použitelné na strukturální a environmentální opatření v roce 2006
Nařízení Komise (ES) č. 487/2006 ze dne 24. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 486/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody o nulové celní sazbě na vícečipové integrované obvody změnou přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 485/2006 ze dne 23. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 484/2006 ze dne 23. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Rozhodnutí Rady 2006/484/SZBP ze dne 11. července 2006 , kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 483/2006 ze dne 23. března 2006 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Rozhodnutí Rady 2006/483/SZBP ze dne 11. července 2006 , kterým se provádí společný postoj 2004/852/SZBP týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (ES) č. 482/2006 ze dne 23. března 2006 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 481/2006 ze dne 23. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 480/2006 ze dne 23. března 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006 , pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků ( Úř. věst. L 86 ze dne 24.3.2006 )
Nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006 , pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 478/2006 ze dne 23. března 2006 , kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 477/2006 ze dne 23. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 476/2006 ze dne 21. března 2006 , kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
2006/476/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2006 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES, pokud jde o externí auditory Banque de France
Nařízení Komise (ES) č. 475/2006 ze dne 22. března 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Text s významem pro EHP)
2006/474/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2006 , kterým se stanoví opatření na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 u ptáků chovaných v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech a zrušuje rozhodnutí 2005/744/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3054) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Text s významem pro EHP)
2006/473/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2006 , kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem K(2006) 3024)
Nařízení Komise (ES) č. 472/2006 ze dne 22. března 2006 , kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 471/2006 ze dne 22. března 2006 , kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa
2006/471/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2006 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady
Nařízení Komise (ES) č. 470/2006 ze dne 22. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 469/2006 ze dne 22. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 468/2006 ze dne 21. března 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 467/2006 ze dne 21. března 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2006 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. dubna do 30. června 2006
Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
Nařízení Komise (ES) č. 466/2006 ze dne 21. března 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2006 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 465/2006 ze dne 21. března 2006 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 408/2002 na dovoz některých oxidů zinečnatých pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých oxidů zinečnatých zasílaných z Kazachstánu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kazachstánu, a o ukončení evidence tohoto dovozu uložené nařízením (ES) č. 1289/2005
Nařízení Komise (ES) č. 464/2006 ze dne 21. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 463/2006 ze dne 21. března 2006 , kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa
2006/463/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2006 , kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Botswany (oznámeno pod číslem K(2006) 2880) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 462/2006 ze dne 21. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/462/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Chile č. 1/2006 ze dne 24. dubna 2006 o odstranění cel na vína, lihoviny a aromatizované nápoje uvedené v příloze II dohody o přidružení EU–Chile
Nařízení Komise (ES) č. 461/2006 ze dne 20. března 2006 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 392/2006
2006/461/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2006 , kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny rybolovu v divizi ICES VIIe (oznámeno pod číslem K(2006) 2438)
Nařízení Komise (ES) č. 460/2006 ze dne 20. března 2006 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 393/2006
Nařízení Komise (ES) č. 459/2006 ze dne 20. března 2006 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 458/2006 ze dne 20. března 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 457/2006 ze dne 20. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 456/2006 ze dne 20. března 2006 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Nařízení Komise (ES) č. 455/2006 ze dne 17. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 343/2006, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 454/2006 ze dne 17. března 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 5. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 453/2006 ze dne 17. března 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 5. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 452/2006 ze dne 17. března 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 5. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2006/452/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 451/2006 ze dne 17. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 450/2006 ze dne 16. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 449/2006 ze dne 16. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 448/2006 ze dne 16. března 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1809/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 447/2006 ze dne 16. března 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 21. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 446/2006 ze dne 16. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 445/2006 ze dne 16. března 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 17. března 2006
Nařízení Komise (ES) č. 444/2006 ze dne 16. března 2006 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
2006/444/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006 o přistoupení Společenství k předpisu č. 55 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů obsahujícímu jednotná ustanovení pro schvalování typu součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 443/2006 ze dne 16. března 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2006/443/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2001/507/ES a 2001/509/ES s cílem zavést jako povinné předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 109 a č. 108 o obnovených pneumatikách
Nařízení Komise (ES) č. 442/2006 ze dne 16. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2006/442/ES: Rozhodnutí č. 207 ze dne 7. dubna 2006 týkající se výkladu článku 76 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 10 odst. 1 nařízení (EHS) č. 574/72 o souběhu rodinných dávek nebo přídavků (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem)
Nařízení Komise (ES) č. 441/2006 ze dne 16. března 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava rozhodnutí Komise 2006/441/ES ze dne 23. června 2006 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Rumunska ( Úř. věst. L 175 ze dne 29.6.2006 )
2006/441/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 440/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska
2006/440/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. června 2006 , kterým se mění příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vybíraných poplatků odpovídajících správním nákladům na zpracování žádosti o udělení víza
Nařízení Komise (ES) č. 439/2006 ze dne 16. března 2006 o zavedení prozatímního antidumpingového cla na dovozy zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 438/2006 ze dne 16. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1530/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína v Itálii
Nařízení Komise (ES) č. 437/2006 ze dne 16. března 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2006/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006 , kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3477) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 436/2006 ze dne 16. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 435/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. března 2006
2006/435/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 2421) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 434/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 887/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Řecku
Nařízení Komise (ES) č. 433/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, pokud jde o referenční laboratoře pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase
Nařízení Komise (ES) č. 432/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Keni před dovozem do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 430/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Senegalu před dovozem do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 429/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1383/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob polské intervenční agentury
2006/429/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2006) 2411) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 428/2006 ze dne 15. března 2006 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)
2006/428/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2006 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem K(2006) 2383)
Nařízení Komise (ES) č. 427/2006 ze dne 15. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/427/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2006 , kterým se stanoví metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevného plemenného skotu (oznámeno pod číslem K(2006) 2376) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 426/2006 ze dne 9. března 2006 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 425/2006 ze dne 14. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 424/2006 ze dne 13. března 2006 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2006 do 10. dubna 2007
Nařízení Komise (ES) č. 423/2006 ze dne 13. března 2006 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o doklad, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků ve třetích zemích
2006/423/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2006 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 422/2006 ze dne 13. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/422/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2006 , kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na výrobu a prodej elektřiny ve Finsku, s výjimkou Alandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2006) 2337) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 421/2006 ze dne 10. března 2006 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 420/2006 ze dne 10. března 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 419/2006 ze dne 10. března 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Společná akce Rady 2006/419/SZBP ze dne 12. června 2006 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Komise (ES) č. 418/2006 ze dne 10. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 343/2006, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2006
Společná akce Rady 2006/418/SZBP ze dne 12. června 2006 o podpoře činností MAAE v oblasti jaderného zabezpečení a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Komise (ES) č. 417/2006 ze dne 10. března 2006 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento Asado del Bierzo (CHZO), Fico bianco del Cilento (CHOP), Melannurca Campana (CHZO), Montes de Granada (CHOP), Huile d’olive de Nice (CHOP), Aceite de la Rioja (CHOP), Antequera (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 416/2006 ze dne 10. března 2006 , kterým se podeváté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
2006/416/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2006 o některých přechodných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 2402) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 415/2006 ze dne 10. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1572/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu
2006/415/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 2400) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 414/2006 ze dne 10. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2006) 2178) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 413/2006 ze dne 9. března 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1809/2005 pro dovoz kukuřice
Společná akce Rady 2006/413/SZBP ze dne 12. června 2006 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
Nařízení Komise (ES) č. 412/2006 ze dne 9. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 411/2006 ze dne 9. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 410/2006 ze dne 9. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
2006/410/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2006 o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
Nařízení Komise (ES) č. 409/2006 ze dne 9. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o výše jistot k vývozním licencím v odvětví mléka
Nařízení Komise (ES) č. 408/2006 ze dne 9. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení Komise (ES) č. 407/2006 ze dne 9. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 406/2006 ze dne 8. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 405/2006 ze dne 8. března 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2006/405/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, 2005/734/ES, 2005/758/ES, 2005/759/ES, 2005/760/ES, 2006/247/ES a 2006/265/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 2177) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 404/2006 ze dne 8. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady u vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 403/2006 ze dne 8. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 402/2006 ze dne 8. března 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Text s významem pro EHP)
2006/402/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2006 , kterým se zřizuje pracovní plán pro ekoznačku Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 400/2006 ze dne 8. března 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 399/2006 ze dne 7. března 2006 , kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 398/2006 ze dne 8. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/398/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 397/2006 ze dne 7. března 2006 , kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 373/2006
Nařízení Komise (ES) č. 396/2006 ze dne 7. března 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
2006/396/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 2137) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 395/2006 ze dne 7. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/395/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2006 , kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 2097) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 394/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití ( Úř. věst. L 74 ze dne 13.3.2006 )
Nařízení Rady (ES) č. 394/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Nařízení Komise (ES) č. 393/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. dubna 2006
2006/393/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2006 o určení referenční laboratoře Společenství pro slintavku a kulhavku (oznámeno pod číslem K(2006) 2069) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 392/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. dubna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 391/2006 ze dne 6. března 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 56/2006 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
Nařízení Komise (ES) č. 390/2006 ze dne 6. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru a mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
2006/389/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 , kterým se Litevské republice povoluje zavést opatření odchylující se od článků 11 a 28e šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006 , kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu
2006/388/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 , kterým se Litevské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Komise (ES) č. 387/2006 ze dne 3. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 343/2006, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2006
2006/387/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 , kterým se Španělskému království povoluje zavést opatření odchylující se od článků 11 a 28e šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Komise (ES) č. 386/2006 ze dne 3. března 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 35. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Rozhodnutí Rady 2006/386/SZBP ze dne 1. června 2006 , kterým se provádí společný postoj 2005/411/SZBP týkající se omezujících opatření proti Súdánu
Nařízení Komise (ES) č. 385/2006 ze dne 3. března 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 36. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
2006/385/ES: Rozhodnutí Evropské Centrální Banky ze dne 19. května 2006 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2006/7)
Nařízení Komise (ES) č. 384/2006 ze dne 3. března 2006 , kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 4. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
2006/384/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 2090) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 383/2006 ze dne 3. března 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 4. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Oprava rozhodnutí Komise 2006/383/ES ze dne 22. května 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice ( Úř. věst. L 148 ze dne 2.6.2006 )
2006/383/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (oznámeno pod číslem K(2006) 1982)
Nařízení Komise (ES) č. 382/2006 ze dne 3. března 2006 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 4. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005
Nařízení Komise (ES) č. 381/2006 ze dne 3. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 380/2006 ze dne 2. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Společný postoj Rady 2006/380/SZBP ze dne 29. května 2006 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2006/231/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 379/2006 ze dne 2. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
2006/379/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2006 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/930/ES
Nařízení Komise (ES) č. 378/2006 ze dne 2. března 2006 , týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2093/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 377/2006 ze dne 2. března 2006 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2094/2005
Nařízení Komise (ES) č. 376/2006 ze dne 2. března 2006 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 375/2006 ze dne 2. března 2006 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2006/375/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2006 o odchylce od některých ustanovení směrnice 2003/54/ES pro souostroví Madeira (oznámeno pod číslem K(2006) 2008)
Nařízení Komise (ES) č. 374/2006 ze dne 2. března 2006 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 20. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 373/2006 ze dne 2. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 372/2006 ze dne 2. března 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 3. března 2006
Nařízení Komise (ES) č. 371/2006 ze dne 2. března 2006 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 370/2006 ze dne 2. března 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 369/2006 ze dne 2. března 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 368/2006 ze dne 2. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2006/368/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2006 o podrobných technických požadavcích pro provádění zkoušek uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/66/ES o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech (oznámeno pod číslem K(2006) 776) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 367/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97
Nařízení Rady (ES) č. 366/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 365/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antisubvenčních opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 364/2006 ze dne 1. března 2006 , kterým se od 2. března 2006 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
2006/364/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 363/2006 ze dne 1. března 2006 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata)
Nařízení Komise (ES) č. 362/2006 ze dne 1. března 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob britské intervenční agentury
Společný postoj Rady 2006/362/SZBP ze dne 18. května 2006 , kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (ES) č. 361/2006 ze dne 1. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 360/2006 ze dne 28. února 2006 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 359/2006 ze dne 28. února 2006 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 358/2006 ze dne 28. února 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. března 2006
Nařízení Komise (ES) č. 357/2006 ze dne 28. února 2006 , kterým se po šedesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 356/2006 ze dne 28. února 2006 , kterým se pro období od 1. do 31. března 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 355/2006 ze dne 28. února 2006 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 354/2006 ze dne 28. února 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
2006/354/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006 , kterým se podruhé mění rozhodnutí 2005/648/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 1885) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 353/2006 ze dne 28. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 352/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1461/93 o přístupu k veřejným zakázkám pro uchazeče ze Spojených států amerických
2006/352/ES: Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků - Rozhodnutí č. 206 ze dne 15. prosince 2005 o způsobu fungování a složení účetní komise při Správní komisi pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 351/2006 ze dne 27. února 2006 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2005 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení
2006/351/ES: Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků - Rozhodnutí č. 205 ze dne 17. října 2005 o obsahu pojmu částečná nezaměstnanost vzhledem k přeshraničním pracovníkům Text s významem pro (EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem)
Nařízení Komise (ES) č. 350/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 349/2006 ze dne 27. února 2006 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
2006/349/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. ledna 2006 o vnitrostátních předpisech oznámených Rakouskou republikou podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech (oznámeno pod číslem K(2005) 5549) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 348/2006 ze dne 27. úno