Předpisy EU - rok 2005

Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005 , kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Oresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98
Nařízení Komise (ES) č. 2186/2005 ze dne 27. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení Komise (ES) č. 2185/2005 ze dne 27. prosince 2005 , kterým se pro rok 2006 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise (ES) č. 2184/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 2183/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 2182/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 2181/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2006
Nařízení Komise (ES) č. 2180/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2179/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
Nařízení Komise (ES) č. 2178/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2006 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2177/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 2176/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Rady (ES) č. 2175/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provedení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (ES) č. 2174/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2172/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
Nařízení Komise (ES) č. 2171/2005 ze dne 23. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 2170/2005 ze dne 28. prosince 2005 , kterým se od 1. září 2005 stanoví dovozní cla pro poloomletou nebo celoomletou rýži
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2169/2005 ze dne 21. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura ( Úř. věst. L 346 ze dne 29.12.2005 )
Nařízení Rady (ES) č. 2169/2005 ze dne 21. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura
Nařízení Komise (ES) č. 2168/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti
Nařízení Rady (ES) č. 2167/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/2004 týkající se uložení konečných antidumpingových cel z dovozu polyethylentereftalátu ( PET ) pocházejícího mj. z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2165/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem ( Úř. věst. L 345 ze dne 28.12.2005 )
Nařízení Rady (ES) č. 2165/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
Nařízení Komise (ES) č. 2164/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se obnovuje rybolov platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2163/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví zamítnutí žádostí o vývozní licence pro produkty z odvětví hovězího a telecího masa ( Úř. věst. L 342 ze dne 24.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 2163/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví zamítnutí žádostí o vývozní licence pro produkty z odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2162/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 2161/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 2160/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1918/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2159/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. ledna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 2158/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken
Nařízení Komise (ES) č. 2157/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se na rok 2006 stanoví licenční poplatky pro rybářská plavidla Společenství lovící ve vodách Grónska
Nařízení Komise (ES) č. 2156/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 ( Siurana ) (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 2155/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění specifikace označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 2154/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ( Sidra de Asturias nebo Sidra d’Asturies ) – (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 2153/2005 ze dne 23. prosince 2005 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2152/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže a nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati ( Úř. věst. L 342 ze dne 24.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 2152/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže a nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
Nařízení Komise (ES) č. 2151/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2149/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví koeficient snížení, jenž se použije na žádosti o dovozní licence pro banány pocházejících ze zemí AKT na leden a únor roku 2006
Nařízení Komise (ES) č. 2148/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na první pololetí roku 2006 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence
Nařízení Komise (ES) č. 2147/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 2146/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se pro období od 1. do 31. ledna 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 2145/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 2144/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 2143/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 2142/2005 ze dne 23. prosince 2005 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 2141/2005 ze dne 23. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2140/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2139/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2138/2005 ze dne 22. prosince 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2137/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2136/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 2135/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2134/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže ( Úř. věst. L 340 ze dne 23.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 2134/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 2133/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 15. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2132/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 2131/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 2130/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 23. prosince 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2129/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2128/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2127/2005 ze dne 22. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 2126/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 350/93 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 2125/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí lepší právní úpravy obchodování týkající se vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 2124/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 2123/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a tykve
Nařízení Komise (ES) č. 2122/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za citrusové plody na Kypru podle nařízení (ES) č. 634/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2121/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2255/2004, pokud jde o dobu jeho použití
Nařízení Komise (ES) č. 2120/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území
Nařízení Komise (ES) č. 2119/2005 ze dne 22. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
Nařízení Komise (ES) č. 2118/2005 ze dne 22. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2117/2005 ze dne 21. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2116/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla ( Úř. věst. L 340 ze dne 23.12.2005)
Nařízení Rady (ES) č. 2116/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Nařízení Rady (ES) č. 2114/2005 ze dne 13. prosince 2005 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES ze dne 14. prosince 2005 , kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu pro šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21. listopadu 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství ( Úř. věst. L 344, 27.12.2005 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2109/2005 ze dne 21. prosince 2005 o změně nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
Nařízení Komise (ES) č. 2108/2005 ze dne 21. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 923/2005 o převodu a prodeji 80000 tun pšenice obecné, 80000 tun kukuřice a 40000 tun ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury na portugalském trhu
Nařízení Komise (ES) č. 2107/2005 ze dne 21. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2707/2000, (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 1898/2005 v odvětví mléka
Nařízení Komise (ES) č. 2106/2005 ze dne 21. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2105/2005 ze dne 21. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2104/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se s účinkem od 1. července 2005 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
Nařízení Rady (ES) č. 2103/2005 ze dne 12. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku
Nařízení Komise (ES) č. 2102/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 2101/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 2100/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se po šedesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2099/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se obnovuje rybolov štikozubce obecného v oblasti ICES V b (vody ES), VI, VII, XII, XIV prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2098/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se obnovuje rybolov šprota obecného v oblasti ICES III a prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 2097/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se obnovuje rybolov krevetky severní v oblasti NAFO 3L prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
Nařízení Komise (ES) č. 2096/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2095/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o sdělování údajů v odvětví tabáku
Nařízení Komise (ES) č. 2094/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2093/2005 ze dne 20. prosince 2005 o vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2092/2005 ze dne 20. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2091/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se pro rok 2006 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
Nařízení Komise (ES) č. 2090/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 2089/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2005 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. ledna do 31. března 2006
Nařízení Komise (ES) č. 2088/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 2087/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v prosince 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 2086/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v prosinci 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 2085/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v prosince 2005 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2084/2005 ze dne 19. prosince 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie ( Úř. věst. L 333, 20.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 2084/2005 ze dne 19. prosince 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2082/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1497/2001 o uložení prozatímních antidumpingových cel na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny, o přijetí závazku nabídnutého vyvážejícím výrobcem v Bulharsku a o ukončení řízení, pokud jde o dovoz močoviny pocházející z Egypta a Polska
Nařízení Komise (ES) č. 2081/2005 ze dne 19. prosince 2005 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2006
Nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 865/2004, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování
Nařízení Komise (ES) č. 2079/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 a nařízení (ES) č. 2303/2003 týkající se prodloužení určitých odchylek vztahujících se k osvědčování vín, označování vín a enologickým postupům
Nařízení Komise (ES) č. 2078/2005 ze dne 19. prosince 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 2077/2005 ze dne 19. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005 , kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005 , kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005 , kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny ( Úř. věst. L 338 ze dne 22.12.2005 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny ( Úř. věst. L 338 ze dne 22.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2072/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence pro určité produkty zpracované z obilovin a pro krmné směsi z pšenice
Nařízení Komise (ES) č. 2071/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2070/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se mění vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 2069/2005 ze dne 16. prosince 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1981/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2068/2005 ze dne 16. prosince 2005 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1982/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2067/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, pokud jde o alternativní způsoby zneškodňování a využití vedlejších produktů živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2066/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 31. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2065/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 32. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 2064/2005 ze dne 16. prosince 2005 , které se týká 95. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 2063/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 348. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 2062/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 176. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 2061/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 176. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 2060/2005 ze dne 16. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1065/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 2059/2005 ze dne 16. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2058/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2057/2005 ze dne 15. prosince 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2056/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2055/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 2054/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. prosince 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2053/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2052/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2051/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2050/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 2049/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 stanoví pravidla pro platby poplatků ve prospěch Evropské agentury pro léčivé přípravky ze strany mikropodniků, malých a středních podniků a pro poskytování správní pomoci ze strany agentury těmto podnikům Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2048/2005 ze dne 15. prosince 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 2047/2005 ze dne 15. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2046/2005 ze dne 14. prosince 2005 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně
Nařízení Komise (ES) č. 2045/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1
Nařízení Komise (ES) č. 2044/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 2043/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 2042/2005 ze dne 13. prosince 2005 , kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 2041/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
Nařízení Komise (ES) č. 2040/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu dovozu stanovenému v rámci evropských dohod s Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 2039/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2038/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2037/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se mění podmínky pro povolení doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny kokcidiostatik ( Úř. věst. L 328 ze dne 15.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 2037/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se mění podmínky pro povolení doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny kokcidiostatik Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2036/2005 ze dne 14. prosince 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech ( Úř. věst. L 328 ze dne 15.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 2036/2005 ze dne 14. prosince 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1681/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti
Nařízení Komise (ES) č. 2034/2005 ze dne 14. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2033/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2006 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 2032/2005 ze dne 12. prosince 2005 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2031/2005 ze dne 12. prosince 2005 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2030/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006
Nařízení Komise (ES) č. 2029/2005 ze dne 13. prosince 2005 , kterým se na rok 2006 otevírají celní kvóty pro dovozy některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2028/2005 ze dne 13. prosince 2005 , kterým se na rok 2006 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2027/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006
Nařízení Komise (ES) č. 2026/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celních kvót na rok 2006 a následující roky na dovoz některého zboží z Turecka vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2025/2005 ze dne 13. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2024/2005 ze dne 12. prosince 2005 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii ( Úř. věst. L 326 ze dne 13.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 2024/2005 ze dne 12. prosince 2005 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2005 ze dne 12. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Nařízení Komise (ES) č. 2022/2005 ze dne 12. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek různých zemědělských produktů do nejvzdálenějších regionů
Nařízení Komise (ES) č. 2021/2005 ze dne 12. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2020/2005 ze dne 9. prosince 2005 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 2019/2005 ze dne 9. prosince 2005 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 2018/2005 ze dne 9. prosince 2005 , kterým se po padesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2017/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států
Nařízení Komise (ES) č. 2016/2005 ze dne 9. prosince 2005 , kterým se pro rok 2006 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
Nařízení Komise (ES) č. 2015/2005 ze dne 9. prosince 2005 o dovozu banánů pocházejících ze zemí AKT v rámci celní kvóty otevřené nařízením Rady (ES) č. 1964/2005 o celních sazbách pro banány během ledna a února 2006
Nařízení Komise (ES) č. 2014/2005 ze dne 9. prosince 2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 2013/2005 ze dne 9. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2012/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2011/2005 ze dne 8. prosince 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2010/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2009/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 2008/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2007/2005 ze dne 8. prosince 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 2006/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 14. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2005/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 2004/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 9. prosince 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2003/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 447/2004, pokud jde o následné hodnocení programu SAPARD
Nařízení Komise (ES) č. 2002/2005 ze dne 8. prosince 2005 , kterým se opravují nařízení (ES) č. 1735/2005, (ES) č. 1740/2005 a (ES) č. 1750/2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2001/2005 ze dne 8. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2000/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1999/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od 1. ledna do 30. června 2006 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1997/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa ( Úř. věst. L 320 ze dne 8.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 1997/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1996/2005 ze dne 7. prosince 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1995/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1864/2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1994/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se stanoví základní produkty, na něž se neposkytuje platba vývozní náhrady předem
Nařízení Komise (ES) č. 1993/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se upravuje podle čl. 15 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 vývozní náhrada pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1992/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1991/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1990/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1165/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1989/2005 ze dne 7. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1988/2005 ze dne 7. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1987/2005 ze dne 2. prosince 2005 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a provádí konečný výběr prozatímního cla uloženého na dovoz polytetrafluorethylenu (PTFE) ve formě částic pocházejícího z Ruska a z Čínské lidové republiky
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1986/2005 ze dne 6. prosince 2005 , kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2244/2004 ( Úř. věst. L 319 ze dne 7.12.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 1986/2005 ze dne 6. prosince 2005 , kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2244/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1985/2005 ze dne 6. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1984/2005 ze dne 5. prosince 2005 , kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1983/2005 ze dne 5. prosince 2005 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1982/2005 ze dne 5. prosince 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1981/2005 ze dne 5. prosince 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1980/2005 ze dne 5. prosince 2005 , kterým se mění podmínky pro povolení doplňkové látky v krmivech, která patří do skupiny stopových prvků, a doplňkové látky v krmivech, která patří do skupiny pojiv a protispékavých látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1979/2005 ze dne 5. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1978/2005 ze dne 2. prosince 2005 , kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 1919/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1977/2005 ze dne 2. prosince 2005 , kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1918/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1976/2005 ze dne 2. prosince 2005 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2005 ze dne 2. prosince 2005 , kterým se pro hospodářský rok 2005/06 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2005 ze dne 2. prosince 2005 , kterým se mění přílohy X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o národní referenční laboratoře a specifikovaný rizikový materiál (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2005 ze dne 2. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1972/2005 ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se ode dne 1. července 2005 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému
Nařízení Komise (ES) č. 1971/2005 ze dne 1. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1970/2005 ze dne 1. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1969/2005 ze dne 1. prosince 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1968/2005 ze dne 1. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1967/2005 ze dne 1. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1966/2005 ze dne 1. prosince 2005 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2061/89 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1965/2005 ze dne 1. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány
Nařízení Komise (ES) č. 1963/2005 ze dne 30. listopadu 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1962/2005 ze dne 30. listopadu 2005 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro mléko a mléčné výrobky v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení prováděné od 1. do 16. června 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1961/2005 ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1960/2005 ze dne 30. listopadu 2005 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1959/2005 ze dne 30. listopadu 2005 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. prosince 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1958/2005 ze dne 30. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1957/2005 ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 1956/2005 ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se po padesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1955/2005 ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se pro období od 1. do 31. prosince 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1954/2005 ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003 týkající se platby podpory
Nařízení Komise (ES) č. 1953/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 314 ze dne 30. listopadu 2005, s. 1 )
Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82
Nařízení Komise (ES) č. 1951/2005 ze dne 28. listopadu 2005 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1950/2005 ze dne 28. listopadu 2005 , kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se trhů s obilovinami, rýží a bramborovým škrobem
Nařízení Komise (ES) č. 1949/2005 ze dne 28. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud jde o zvláštní pohyby zboží a vyloučení transakcí, jejichž účelem je oprava zboží
Nařízení Komise (ES) č. 1948/2005 ze dne 28. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1947/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 1674/72
Nařízení Rady (ES) č. 1946/2005 ze dne 14. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
Nařízení Komise (ES) č. 1945/2005 ze dne 25. listopadu 2005 , kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 347. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1944/2005 ze dne 25. listopadu 2005 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 175. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1943/2005 ze dne 25. listopadu 2005 , kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 175. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1942/2005 ze dne 25. listopadu 2005 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1941/2005 ze dne 25. listopadu 2005 , kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1940/2005 ze dne 25. listopadu 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1939/2005 ze dne 25. listopadu 2005 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1938/2005 ze dne 25. listopadu 2005 o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2006 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 1937/2005 ze dne 25. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1936/2005 ze dne 21. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o sledě obecného, platýse černého a chobotnici pobřežní
Nařízení Komise (ES) č. 1935/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1934/2005 ze dne 24. listopadu 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1933/2005 ze dne 24. listopadu 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1932/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1931/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1930/2005 ze dne 24. listopadu 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1929/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1928/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1927/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1926/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1925/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1924/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 25. listopadu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1923/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1922/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1921/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1920/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 13. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1919/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1918/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1917/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 25. listopadu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1916/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1915/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení zaznamenávání množství a údajů o zvláštních pohybech zboží
Nařízení Komise (ES) č. 1914/2005 ze dne 24. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1913/2005 ze dne 23. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 2529/1999, (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2529/2001, pokud jde o výjimečná opatření na podporu trhu
Nařízení Rady (ES) č. 1912/2005 ze dne 23. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
Nařízení Komise (ES) č. 1911/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flugestonacetát (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1910/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví č. 1 a 6, mezinárodní účetní standardy č. 1, 16, 19, 24, 38 a 39 a výklady Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví č. 4 a 5 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1909/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se ukončuje nabídkové řízení na snížení cla při dovozu kukuřice ze třetích zemí do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1908/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1907/2005 ze dne 22. listopadu 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1906/2005 ze dne 22. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1905/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 297/95 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky
Nařízení Komise (ES) č. 1904/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1903/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES IIa (mimo vody ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1902/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1901/2005 ze dne 21. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1900/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2001 o provádění projektů na podporu spolupráce a obchodních vztahů mezi Evropskou unií a průmyslovými zeměmi Severní Ameriky, Dálného východu a Oceánie
Nařízení Rady (ES) č. 1899/2005 ze dne 27. června 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství ( Úř. věst. L 308 ze dne 25.11.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1897/2005 ze dne 18. listopadu 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1896/2005 ze dne 18. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 887/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro určitá vína v Řecku
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1894/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblasti ICES V b (vody ES), VI, VII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1893/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1892/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1891/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3068/92, kterým se uvaluje konečné antidumpingové clo na dovozy chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1890/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Indonésie, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Malajsie a Filipín ( Úř. věst. L 302 ze dne 19.11.2005 )
Nařízení Rady (ES) č. 1890/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Indonésie, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Malajsie a Filipín
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1888/2005 ze dne 26. října 2005 , kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
Nařízení Komise (ES) č. 1887/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1886/2005 ze dne 17. listopadu 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1885/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1884/2005 ze dne 17. listopadu 2005, týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1808/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1883/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES I, II (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o Tabákový fond Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1880/2005 ze dne 17. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1879/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1878/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1877/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 1761/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1876/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1828/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1875/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1874/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 17. listopadu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1873/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 17. listopadu 2005
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1872/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. L 300 ze dne 17.11.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1872/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1871/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1870/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1869/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se nahrazují přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky
Nařízení Komise (ES) č. 1868/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1867/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1866/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se prodlužuje částečné pozastavení konečných antidumpingových cel uložených nařízením (ES) č. 258/2005 na dovozy některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 1865/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. listopadu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1864/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví č. 1 (IFRIC 1) a mezinárodní účetní standardy č. 32 a 39 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1863/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob lotyšské intervenční agentury za účelem jejího zpracování na mouku ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1862/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob litevské intervenční agentury za účelem jejího zpracování na mouku ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1861/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1064/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob litevské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1860/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1859/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu
Nařízení Rady (ES) č. 1858/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Jihoafrické republiky a Ukrajiny na základě přezkumu nařízení před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Komise (ES) č. 1857/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1864/2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1856/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, pokud jde o produkty, na něž se nevztahuje povinnost předložit licenci
Nařízení Komise (ES) č. 1855/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel (CHZO), Asperge des Sables des Landes (CHZO), Pâtes d’Alsace (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Oliva Ascolana del Piceno (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1854/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Miel de Provence (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1853/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1852/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1851/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1850/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 29. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1849/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 30. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1848/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 346. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1847/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 174. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1846/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 174. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1845/2005 ze dne 11. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1844/2005 ze dne 11. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1843/2005 ze dne 10. listopadu 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1809/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1842/2005 ze dne 10. listopadu 2005, týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1808/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1841/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1840/2005 ze dne 10. listopadu 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1839/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1838/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1837/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1836/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1835/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1834/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1833/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1832/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1831/2005 ze dne 10. listopadu 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1830/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1829/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 12. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1827/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 11. listopadu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1826/2005 ze dne 10. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se po padesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1824/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 1823/2005 ze dne 9. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1822/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o dusičnany v určité zelenině (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1821/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004, pokud jde o místa účetních výkonných agentur
Nařízení Komise (ES) č. 1820/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1819/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2006 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1818/2005 ze dne 8. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1817/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1816/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 8. listopadu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1815/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2742/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
Nařízení Komise (ES) č. 1814/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 580/2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1813/2005 ze dne 7. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1812/2005 ze dne 4. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 a 833/2005, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupin enzymů a mikroorganismů (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech ( Úř. věst. L 291 ze dne 5.11.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech ( Úř. věst. L 291 ze dne 5.11.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1809/2005 ze dne 4. listopadu 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1808/2005 ze dne 4. listopadu 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1807/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1806/2005 ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1805/2005 ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 356/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky
Nařízení Komise (ES) č. 1804/2005 ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
Nařízení Komise (ES) č. 1803/2005 ze dne 1. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1802/2005 ze dne 3. listopadu 2005 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1801/2005 ze dne 3. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1800/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1799/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. listopadu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1798/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v října 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1797/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se po padesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1796/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, pomeranče, klementinky a mandarinky
Nařízení Komise (ES) č. 1795/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99 až 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1794/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví směnné kurzy použitelné pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření v roce 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1793/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1792/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1791/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1790/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1789/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se pro období od 1. do 30. listopadu 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1788/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 28. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1787/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 29. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1786/2005 ze dne 28. října 2005, které se týká 92. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1785/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví konečný termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1784/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 345. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1783/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 173. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1782/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 173. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1781/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES I, II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1780/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES VIII, IX, X (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1779/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného v oblastech ICES IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 1778/2005 ze dne 28. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1776/2005/ES ze dne 28. září 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/819/ES o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001–2005) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1774/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1773/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1772/2005 ze dne 27. října 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1771/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1770/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1769/2005 ze dne 27. října 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce října 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1768/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1767/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1766/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1765/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblastech ICES III (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 1764/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1763/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1762/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 11. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1761/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1760/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1759/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 28. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1758/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro určitá vína v Maďarsku
Nařízení Komise (ES) č. 1757/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2001 o zvláštních opatřeních na podporu trhu v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1756/2005 ze dne 27. října 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1755/2005 ze dne 27. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1754/2005 ze dne 26. října 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o použití článku 21 ve francouzských zámořských departementech v roce 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1753/2005 ze dne 26. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z.d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1752/2005 ze dne 26. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o standard IFRS 1, mezinárodní účetní standard IAS č. 39 a výklad č. 12 Výboru pro výklad standardů (SIC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1750/2005 ze dne 25. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1749/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1748/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1747/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1746/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2342/92, pokud jde o potvrzení o původu zvířete, jež je třeba předložit v rámci poskytnutí vývozní náhrady pro čistokrevný plemenný skot samičího pohlaví
Nařízení Komise (ES) č. 1745/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se přizpůsobují dočasná ustanovení pro vydávání dovozních licencí, o něž bylo požádáno podle nařízení (ES) č. 565/2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1744/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1743/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1742/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1741/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1165/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1740/2005 ze dne 24. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1738/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1916/2000, pokud jde o definici a předávání informací o struktuře výdělků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/1999, pokud jde o definici a předávání informací o nákladech práce (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1736/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1735/2005 ze dne 21. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1734/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se zrušuje nařízení Rad č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS, nařízení Rad č. 7/66/Euratom, 122/66/EHS a nařízení Rad č. 174/65/EHS, 14/65/Euratom
Nařízení Komise (ES) č. 1733/2005 ze dne 20. října 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1732/2005 ze dne 20. října 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1731/2005 ze dne 20. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1730/2005 ze dne 20. října 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1729/2005 ze dne 20. října 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1728/2005 ze dne 20. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1727/2005 ze dne 20. října 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 10. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1726/2005 ze dne 20. října 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1670/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1725/2005 ze dne 20. října 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1724/2005 ze dne 20. října 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2005 podle nařízení (ES) č. 638/2003 (Úř. věst. L 276 ze dne 21.10.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1724/2005 ze dne 20. října 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2005 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1723/2005 ze dne 20. října 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1721/2005 ze dne 20. října 2005 o změně nařízení (ES) č. 312/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1476/95 a (ES) č. 1291/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1720/2005 ze dne 20. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 286, 28.10.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1718/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1717/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 20. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1716/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 20. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1715/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1714/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1713/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence pro určité produkty zpracované z obilovin a pro krmné směsi z pšenice (Úř. věst. L 274 ze dne 20.10.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1713/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence pro určité produkty zpracované z obilovin a pro krmné směsi z pšenice
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1712/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže (Úř. věst. L 274 ze dne 20.10.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1712/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1711/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví výnosy oliv a oleje pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1710/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 1709/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví odhadovaná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem
Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1707/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1706/2005 ze dne 19. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1705/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1704/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v zaří 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 1703/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
Nařízení Komise (ES) č. 1702/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1701/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 1700/2005 ze dne 18. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob slovenské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1699/2005 ze dne 18. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) ( Úř. věst. L 277 ze dne 21.10.2005 )
Nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Komise (ES) č. 1697/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 18. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1696/2005 ze dne 17. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury na španělském trhu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1695/2005 ze dne 17. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury (Úř. věst. L 272 ze dne 18.10.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1695/2005 ze dne 17. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1694/2005 ze dne 17. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1693/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1692/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1691/2005 ze dne 14. října 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2005 do 28. února 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1690/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se po padesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1689/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci na rozpočtový rok 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1688/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní záruky ohledně salmonely na zásilky určitého masa a vajec do Finska a Švédska (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1687/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ohledně úpravy některých poplatků Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1686/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky na dávky z výroby a koeficient doplňkové dávky v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1685/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 28. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1684/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 344. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1683/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 91. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1682/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 172. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1681/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 172. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1680/2005 ze dne 14. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1679/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
Nařízení Komise (ES) č. 1678/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1677/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1676/2005 ze dne 13. října 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1675/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1674/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1673/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1672/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1671/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 9. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1670/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1669/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 14. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1668/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2006
Nařízení Komise (ES) č. 1667/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 1666/2005 ze dne 13. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1665/2005 ze dne 12. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1664/2005 ze dne 12. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1663/2005 ze dne 11. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1662/2005 ze dne 11. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 953/2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 1661/2005 ze dne 11. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1660/2005 ze dne 6. října 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2010 stanoví možnosti rybolovu a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu při pobřeží Komor
Nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 ze dne 6. října 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1658/2005 ze dne 10. října 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1657/2005 ze dne 10. října 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1656/2005 ze dne 10. října 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1655/2005 ze dne 10. října 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1654/2005 ze dne 10. října 2005 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1653/2005 ze dne 10. října 2005 o otevření celních kvót a stanovení cel použitelných v rámci těchto celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Alžírska do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1652/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1651/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1650/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob italské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1649/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1648/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob belgické intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1647/2005 ze dne 10. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1646/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 1645/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/2000, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyetylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 1644/2005 ze dne 7. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti Vb, VIaN (vody ES), VIb plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1643/2005 ze dne 7. října 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 55/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
Nařízení Komise (ES) č. 1642/2005 ze dne 7. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1641/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1640/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1639/2005 ze dne 6. října 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1638/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1637/2005 ze dne 6. října 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1636/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se posedmé mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizích 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 1634/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 8. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1633/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1591/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1632/2005 ze dne 6. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1631/2005 ze dne 3. října 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky a Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 1630/2005 ze dne 5. října 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní subkvóty III otevřené nařízením (ES) č. 2375/2002 pro pšenici obecnou o jiné než vysoké kvalitě
Nařízení Komise (ES) č. 1629/2005 ze dne 5. října 2005, kterým se po padesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1628/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1627/2005 ze dne 5. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1626/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1616/2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1625/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1624/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 866/2004, pokud jde o citrusové plody překračující demarkační linii na Kypru
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis některých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Tuscia (CHOP) a Basilico Genovese (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 ze dne 4. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury v Německu
Nařízení Komise (ES) č. 1621/2005 ze dne 4. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob litevské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1620/2005 ze dne 4. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1619/2005 ze dne 3. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1618/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1617/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se pro období od 1. do 31. října 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1616/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1615/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 26. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1614/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 27. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1613/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 343. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1612/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 90. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1611/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 171. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1610/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 171. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinerií v rámci preferenčních dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1608/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Nařízení Komise (ES) č. 1606/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1605/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1604/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1603/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1602/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1601/2005 ze dne 30. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1600/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1599/2005 ze dne 29. září 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1598/2005 ze dne 29. září 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1597/2005 ze dne 29. září 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1596/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1595/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1594/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1593/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 7. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1592/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1591/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1590/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 30. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1589/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1588/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1587/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1586/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1585/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1584/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1583/2005 ze dne 29. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej kukuřice ze zásob slovenské intervenční agentury na španělském trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1582/2005 ze dne 29. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej ječmene ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1581/2005 ze dne 29. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej pšenice obecné ze zásob maďarské intervenční agentury na španělském trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1580/2005 ze dne 29. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej kukuřice ze zásob maďarské intervenční agentury na španělském trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1579/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
Nařízení Komise (ES) č. 1578/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2005/06 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
Nařízení Komise (ES) č. 1577/2005 ze dne 29. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1576/2005 ze dne 28. září 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1575/2005 ze dne 28. září 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, slolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1574/2005 ze dne 28. září 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1573/2005 ze dne 28. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1572/2005 ze dne 28. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1571/2005 ze dne 28. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1570/2005 ze dne 27. září 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2104/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1569/2005 ze dne 27. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1568/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98, pokud jde o ochranu hlubinných korálových útesů před účinky rybolovu v některých oblastech Atlantského oceánu
Nařízení Rady (ES) č. 1567/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1566/2005 ze dne 26. září 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1565/2005 ze dne 26. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1563/2005 ze dne 23. září 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1562/2005 ze dne 23. září 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v září 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 1561/2005 ze dne 23. září 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v zaří 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1560/2005 ze dne 23. září 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v září 2005 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 1559/2005 ze dne 23. září 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce zaří 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1558/2005 ze dne 23. září 2005, o změně nařízení (ES) č. 1839/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1557/2005 ze dne 23. září 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2005 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. října do 31. prosince 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1556/2005 ze dne 23. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1555/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se ruší celní kvóta pro dovoz rozpustné kávy kódu KN 21011111
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1554/2005/ES ze dne 7. září 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/51/ES, kterým se zavádí akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů, a rozhodnutí č. 848/2004/ES, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu organizací působících na evropské úrovni v oblasti rovnosti žen a mužů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1551/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se po padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1550/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1549/2005 ze dne 22. září 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1548/2005 ze dne 22. září 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1547/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1546/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1545/2005 ze dne 22. září 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1544/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 23. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1543/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 1395/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1542/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1541/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1540/2005 ze dne 22. září 2005 o použití režimu zvláštní prémie na hovězí maso v roce 2004 v Irsku a ve Spojeném království
Nařízení Komise (ES) č. 1539/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví mimořádná opatření pro ochranu a obnovu populace sardele v podoblasti ICES VIII
Nařízení Komise (ES) č. 1538/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 6. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1537/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1536/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 23. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1534/2005 ze dne 22. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1528/2005 ze dne 21. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 246 ze dne 22.9.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1533/2005 ze dne 21. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1532/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1531/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
Nařízení Komise (ES) č. 1530/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá stolní vína v Itálii
Nařízení Komise (ES) č. 1529/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1528/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1527/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1526/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1525/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 21. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1524/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1523/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1522/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1384/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1521/2005 ze dne 20. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1520/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1519/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2006 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT (Úř. věst. L 244 ze dne 20.9.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1519/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2006 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 1518/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o acetylisovaleryltylosin a fluazuron (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1517/2005 ze dne 19. září 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2005 ze dne 19. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob rakouské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1515/2005 ze dne 19. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1514/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 17. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1513/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1512/2005 ze dne 15. září 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů ( Úř. věst. L 241 ze dne 17.9.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 1512/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1511/2005 ze dne 16. září 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži z nejméně rozvinutých zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1510/2005 ze dne 16. září 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce září 2005 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1509/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 342. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1508/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 89. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1507/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 26. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1506/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 170. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1505/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 170. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1504/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1503/2005 ze dne 16. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1502/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1501/2005 ze dne 15. září 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1500/2005 ze dne 15. září 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1499/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1498/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1262/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se opravuje rozhodnutí Rady a Komise 2005/430/ES, Euratom o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 1496/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1495/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1493/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1492/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1491/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 5. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1490/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1462/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1489/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1488/2005 ze dne 15. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1487/2005 ze dne 12. září 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1486/2005 ze dne 14. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1485/2005 ze dne 14. září 2005 kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1484/2005 ze dne 14. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1483/2005 ze dne 13. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1482/2005 ze dne 13. září 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1481/2005 ze dne 13. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1480/2005 ze dne 13. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1479/2005 ze dne 12. září 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1478/2005 ze dne 12. září 2005, kterým se mění přílohy V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1477/2005 ze dne 12. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1476/2005 ze dne 9. září 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1475/2005 ze dne 9. září 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1474/2005 ze dne 9. září 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg podle nařízení (ES) č. 1218/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1473/2005 ze dne 9. září 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních licencí na měsíc srpen 2005 pro určitý živý skot, podaným v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1241/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1472/2005 ze dne 9. září 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních licencí na měsíc srpen 2005 pro určitý živý skot, podaným v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1217/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1471/2005 ze dne 9. září 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za hrušky v Maďarsku podle nařízení (ES) č. 416/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1470/2005 ze dne 9. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1469/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1468/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1467/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1466/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1465/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1464/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1463/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 4. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1462/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1461/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 9. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1460/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty a referenční množství Společenství pro některé produkty pocházející z Alžírska
Nařízení Komise (ES) č. 1459/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1458/2005 ze dne 8. září 2005 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1457/2005 ze dne 8. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1456/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1455/2005 ze dne 7. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1454/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
Nařízení Komise (ES) č. 1453/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 1452/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 1451/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 950/2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1
Nařízení Komise (ES) č. 1450/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 týkajícího se omezení hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 1449/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1448/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu druhu Hoplostethus atlanticus v oblasti ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1447/2005 ze dne 6. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1446/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Spojené království a Rakousko (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1445/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se vymezují správná kritéria hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě týkajících se statistiky odpadů pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1444/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1443/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1381/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1442/2005 ze dne 5. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1441/2005 ze dne 18. července 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán a o zrušení nařízení (ES) č. 2265/2004
Nařízení Rady (ES) č. 1440/2005 ze dne 12. července 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ukrajiny a o zrušení nařízení (ES) č. 2266/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1439/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za broskve v Maďarsku podle nařízení (ES) č. 416/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1438/2005 ze dne 2. září 2005 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1437/2005 ze dne 2. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1436/2005 ze dne 31. srpna 2005, kterým se dočasně snižují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé tropické produkty rybolovu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1435/2005 ze dne 1. září 2005 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (stolní hrozny)
Nařízení Komise (ES) č. 1434/2005 ze dne 1. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1433/2005 ze dne 31. srpna 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1432/2005 ze dne 31. srpna 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1389/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1431/2005 ze dne 31. srpna 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1430/2005 ze dne 31. srpna 2005, kterým se pro období od 1. do 30. září 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1429/2005 ze dne 31. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1428/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1427/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1426/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1425/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1424/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1423/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1422/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1421/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1420/2005 ze dne 30. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1419/2005 ze dne 29. srpna 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1418/2005 ze dne 29. srpna 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o začátek období pro některé platby
Nařízení Komise (ES) č. 1417/2005 ze dne 29. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1416/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1415/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblastech ICES I, II ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1414/2005 ze dne 26. srpna 2005 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1320/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1413/2005 ze dne 26. srpna 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1319/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1412/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od srpna 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko
Nařízení Komise (ES) č. 1411/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 24. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1410/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 25. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1409/2005 ze dne 26. srpna 2005, které se týká 88. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1408/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 341. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 169. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1406/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 169. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1405/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1404/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIa, b, d, e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1403/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví množství a individuální maximální stropy pro vydání licencí na dodatečná množství při dovozu banánů do nových členských států ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1402/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví množství pro dovoz banánů do Společenství v rámci celních kvót A/B a C pro čtvrté čtvrtletí roku 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1401/2005 ze dne 26. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1400/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1399/2005 ze dne 25. srpna 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1398/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1397/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1396/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1395/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1394/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 26. srpna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1393/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1392/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1391/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1390/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 3. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1389/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1388/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1387/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1386/2005 ze dne 25. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1385/2005 ze dne 25. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1384/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1383/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob polské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1382/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob belgické intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1381/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1380/2005 ze dne 23. srpna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1379/2005 ze dne 24. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1378/2005 ze dne 22. srpna 2005, kterým se po padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1377/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob finské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1376/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob švédské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1375/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1374/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob slovenské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1373/2005 ze dne 23. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení rady (ES) č. 1372/2005 ze dne 19. srpna 2005 o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu termoplastického styren-butadien-styrenového kaučuku pocházejícího z Korejské republiky a Ruska, o ukončení prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz termoplastického styren-butadien-styrenového kaučuku pocházejícího z Tchaj-wanu a o zrušení těchto opatření
Nařízení rady (ES) č. 1371/2005 ze dne 19. srpna 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících ze Spojených států amerických a z Ruska a o zrušení nařízení (ES) č. 151/2003, kterým bylo uloženo konečné antidumpingové clo z dovozu některých elektrických plechů s orientovanou strukturou pocházejících z Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 1370/2005 ze dne 22. srpna 2005, kterým se zahajuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 1975/2004 a (ES) č. 1976/2004, kterými se rozšiřuje konečné antidumpingové a vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie na dovoz tohoto výrobku zasílaného mimo jiné z Izraele, jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho izraelského vývozce, kterým se zrušuje antidumpingové clo u dovozů od tohoto vývozce a na základě kterého dovozy tohoto vývozce podléhají celní evidenci
Nařízení Komise (ES) č. 1369/2005 ze dne 22. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1368/2005 ze dne 19. srpna 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1367/2005 ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 1366/2005 ze dne 19. srpna 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1365/2005 ze dne 19. srpna 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1364/2005 ze dne 19. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1363/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblasti ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1362/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblasti ICES V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1361/2005 ze dne 17. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1360/2005 ze dne 18. srpna 2005 o změně nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Nařízení Komise (ES) č. 1359/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF a pro účely sledování a odhadů
Nařízení Komise (ES) č. 1358/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví váhové koeficienty výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1357/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“Chevrotin (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 1356/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu oxolinovou a morantel (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1355/2005 ze dne 18. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 214, 19.8.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1355/2005 ze dne 18. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1354/2005 ze dne 17. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
Nařízení Komise (ES) č. 1353/2005 ze dne 17. srpna 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 664/2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1352/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblasti ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1351/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES VIIIc plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1350/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1349/2005 ze dne 17. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1348/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1347/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se po padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1346/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
Nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 1344/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka
Nařízení Komise (ES) č. 1343/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. dubna do 30. června 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1342/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1341/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
Nařízení Komise (ES) č. 1340/2005 ze dne 16. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1339/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. srpen 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1338/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1337/2005 ze dne 12. srpna 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1336/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1335/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/140/ES, 2004/247/ES a 2005/303/ES, pokud jde o období uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a další používání některých látek nezařazených do přílohy I (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1334/2005 ze dne 12. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1333/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie
Nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Nařízení Komise (ES) č. 1331/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1330/2005 ze dne 11. srpna 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1329/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1328/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1327/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1326/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1325/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1324/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1323/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 1229/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1322/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
Nařízení Komise (ES) č. 1321/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2005 ze dne 11. srpna 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1319/2005 ze dne 11. srpna 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. října 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1318/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1317/2005 ze dne 11. srpna 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1316/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 2. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1315/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1314/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 12. srpna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1313/2005 ze dne 11. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1312/2005 ze dne 10. srpna 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1311/2005 ze dne 10. srpna 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1310/2005 ze dne 10. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
Nařízení Komise (ES) č. 1309/2005 ze dne 10. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Nařízení Komise (ES) č. 1308/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej surového cukru na trhu Společenství ze zásob švédské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1307/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1306/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob belgické intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1305/2005 ze dne 10. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1304/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblasti ICES Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1303/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES II, IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1302/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1301/2005 ze dne 9. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1300/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o sledě obecného, makrelu obecnou, kranase, jazyka obecného a plavidla, která prováděla nedovolené rybolovné činnosti
Nařízení Komise (ES) č. 1299/2005 ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fenoxymethylpenicilin, foxim, norgestomet a thiamfenikol (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1298/2005 ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1297/2005 ze dne 8. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1296/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1295/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví snížení podpory na dehydratované krmivo
Nařízení Komise (ES) č. 1294/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1293/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
Nařízení Komise (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o výživu zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2005 ze dne 5. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky ( Úř. věst. L 209 ze dne 11.8.2005 )
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 1289/2005 ze dne 4. srpna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 408/2002 na dovoz některých oxidů zinečnatých pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých oxidů zinečnatých zasílaných z Kazachstánu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kazachstánu, a o zavedení evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1288/2005 ze dne 4. srpna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 964/2003 na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky dovozem některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2005 ze dne 4. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1286/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 1285/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1284/2005 ze dne 3. srpna 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1283/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
Nařízení Komise (ES) č. 1282/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1810/2004, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1281/2005 ze dne 3. srpna 2005 o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musejí být v licencích k rybolovu obsaženy
Nařízení Komise (ES) č. 1280/2005 ze dne 3. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1279/2005 ze dne 2. srpna 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 3. srpna 2005 (Úř. věst. L 202, 3.8.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1279/2005 ze dne 2. srpna 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 3. srpna 2005
Nařízení komise (ES) č. 1278/2005 ze dne 2. srpna 2005, kterým se po padesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1276/2005 ze dne 2. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1275/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2268/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu karbidu wolframu a taveného karbidu wolframu pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1274/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1273/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1272/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 1271/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od července 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1270/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v červenci 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1270/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v červenci 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1269/2005 ze dne 1. srpna 2005 o dovozních licencích pro mražený hovězí bok
Nařízení Komise (ES) č. 1268/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Nařízení Komise (ES) č. 1267/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se povoluje podávání žádostí o osvědčení o náhradě podle čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1266/2005 ze dne 29. července 2005 kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1265/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa, IIIa a IV ve vodách Společenství plavidly plujícími pod vlajkou Dánska (Úř. věst. L 201 ze dne 2.8.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1265/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa, IIIa a IV ve vodách Společenství plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 1264/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se po čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1263/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 27/2005, pokud jde o rybolovná práva na sledě obecného v oblastech I a II
Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1261/2005 ze dne 20. července 2005 kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1260/2005 ze dne 1. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1259/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1259/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1258/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1257/2005 ze dne 29. července 2005 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1256/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. srpen 2005
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1255/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v července 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001 (Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1255/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v července 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1254/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se pro období od 1. do 31. srpna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1253/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1252/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1251/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1250/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1248/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 23. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1247/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 24. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1246/2005 ze dne 29. července 2005, které se týká 87. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1245/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1244/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 340. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1243/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 168. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1242/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 168. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1241/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro určitý živý skot pocházející z Rumunska stanovenou rozhodnutím Rady 2003/18/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1240/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 1239/2005 ze dne 29. července 2005 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1238/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 85/2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka
Nařízení Komise (ES) č. 1237/2005 ze dne 29. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání ( Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2005 )
Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1234/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1233/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1232/2005 ze dne 28. července 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1231/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 1. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1230/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 33. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1229/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1228/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 29. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1226/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1225/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1224/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1223/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1222/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1221/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1220/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Bulharska
Nařízení Komise (ES) č. 1219/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1218/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1182/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1217/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro určitý živý skot pocházející z Bulharska stanovenou rozhodnutím Rady 2003/286/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Nařízení Komise (ES) č. 1215/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1990/2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1214/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se opravuje estonské, finské, italské, lotyšské, litevské, nizozemské, portugalské, řecké, španělské a švédské znění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 týkajícímu se produkčních náhrad v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1213/2005 ze dne 28. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1212/2005 ze dne 25. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1211/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1210/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 28. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1209/2005 ze dne 27. července 2005 o změně nařízení Rady (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (ES) č. 1208/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se pošesté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 1207/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 1206/2005 ze dne 27. července 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2005 ze dne 27. července 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1204/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1203/2005 ze dne 27. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1202/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky (Phycis blennoides) v oblastech ICES V, VI, VII ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1201/2005 ze dne 26. července 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1200/2005 ze dne 26. července 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1199/2005 ze dne 22. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1198/2005 ze dne 26. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1197/2005 ze dne 25. července 2005 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (pomeranče)
Nařízení Komise (ES) č. 1196/2005 ze dne 22. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1195/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
Nařízení Komise (ES) č. 1194/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1193/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamu zemí a území Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1192/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 1191/2005 ze dne 25. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1190/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se po čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1189/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VII b, c plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1188/2005 ze dne 22. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 761/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Francii
Nařízení Komise (ES) č. 1187/2005 ze dne 22. července 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 1186/2005 ze dne 22. července 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1185/2005 ze dne 22. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1184/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Rady (ES) č. 1182/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 1181/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1180/2005 ze dne 20. července 2005 o ustanovení specifického zemědělského přepočítacího kurzu minimálních cen cukrové řepy a také příspěvků na výrobu a dodatkového příspěvku v oblasti výroby cukru k měnám členských států, které nepřijaly jednotnou měnu, pro kampaň za účelem uvedení do prodeje 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1179/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 990/2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1178/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES II, IV, V plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1176/2005 ze dne 20. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1175/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla ( Úr věst: L 189, 21. 7. 2005 )
Nařízení Rady (ES) č. 1175/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 1174/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1173/2005 ze dne 19. července 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 19. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1172/2005 ze dne 19. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1171/2005 ze dne 19. července 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1170/2005 ze dne 19. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
Nařízení Komise (ES) č. 1169/2005 ze dne 19. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1168/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1167/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1166/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1165/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1164/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1163/2005 ze dne 19. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2005 ze dne 19. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel do Schengenského informačního systémuText s významem pro EHP.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1159/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1156/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého v oblasti VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1155/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1419/2004 o trvání účinnosti víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem na straně druhé a o částečném zrušení víceletých dohod o financování a nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 a (ES) č. 2222/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění kódy a popisy některých produktů uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami
Nařízení Komise (ES) č. 1153/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2005 ze dne 18. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1151/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1150/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1149/2005 ze dne 15. července 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. září do 30. listopadu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o penethamat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1147/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se zakazuje rybolov smáčkovitých v Severním moři a Skagerraku pomocí některých lovných zařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1146/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 86. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1145/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1144/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 22. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1143/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 23. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 339. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1141/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 167. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1140/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 167. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1139/2005 ze dne 15. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1138/2005 ze dne 15. července 2005 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2005/06 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1137/2005 ze dne 15. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1136/2005 ze dne 14. července 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2005 ze dne 14. července 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1134/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1133/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1132/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1131/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1130/2005 ze dne 14. července 2005 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1034/2005
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1129/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelnn v rámci celní króty otevřené nařízením (ES) č. 958/2003 (Úř. věst. L 184 ze dne 15.7.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1129/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelnn v rámci celní króty otevřené nařízením (ES) č. 958/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1128/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní króty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 958/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1127/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro pšenici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1125/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 32. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1124/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 15. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1119/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1751/2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1118/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1117/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1116/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Nařízení Komise (ES) č. 1115/2005 ze dne 14. července 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1035/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1114/2005 ze dne 14. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1113/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se zastavuje přezkum pro nového vývozce nařízení (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska
Nařízení Rady (ES) č. 1112/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Nařízení Komise (ES) č. 1110/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1109/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1108/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1107/2005 ze dne 13. července 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1106/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 14. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1105/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 14. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1104/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní subkvóty III otevřené nařízením (ES) č. 2375/2002 pro pšenici obecnou o jiné než vysoké kvalitě
Nařízení Komise (ES) č. 1103/2005 ze dne 13. července 2005 o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející z Egypta v rámci celní kvóty pro rok 2005 stanovené nařízením (ES) č. 955/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1102/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1101/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
Nařízení Komise (ES) č. 1100/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
Nařízení Komise (ES) č. 1099/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1098/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (Úř. věst. L 183 ze dne 14.7.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1098/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1097/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1096/2005 ze dne 13. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1095/2005 ze dne 12. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Vietnamu a o změně nařízení (ES) č. 1524/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1094/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1093/2005 ze dne 12. července 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1092/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se pozastavuje režim záloh na vyrovnávací podporu na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh pro rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1091/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1090/2005 ze dne 12. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1089/2005 ze dne 11. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1088/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1087/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 1086/2005 ze dne 8. července 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1085/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 1084/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1083/2005 ze dne 8. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej ječmene na španělském trhu ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2005 ze dne 8. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na španělském trhu ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1081/2005 ze dne 8. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na španělském trhu ze zásob slovenské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1080/2005 ze dne 8. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na španělském trhu ze zásob maďarské intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 1079/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 1078/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 951/2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v rámci režimů A1 a B pro odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1077/2005 ze dne 8. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1076/2005 ze dne 7. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1075/2005 ze dne 7. července 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1074/2005 ze dne 7. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Nařízení Komise (ES) č. 1073/2005 ze dne 7. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o IFRIC 2 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1072/2005 ze dne 7. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1071/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1067/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa (Úř. věst L 174 ze dne 7.7.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1067/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1066/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1065/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1064/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1063/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1062/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1061/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1060/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1058/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1057/2005 ze dne 6. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1056/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
Nařízení Rady (ES) č. 1055/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik
Nařízení Komise (ES) č. 1054/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1013/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1053/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen, podaným v souladu s nařízením (ES) č. 1081/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1052/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1051/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim skladování nezpracovaných sušených vinných hroznů a nezpracovaných sušených fíků
Nařízení Komise (ES) č. 1050/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro chřest
Nařízení Komise (ES) č. 1049/2005 ze dne 5. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1048/2005 ze dne 13. června 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh ( Úř. věst. L 178 ze dne 9.7.2005 )
Nařízení Komise (ES) č. 1048/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1047/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 1046/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1045/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare
Nařízení Komise (ES) č. 1044/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o stanovení rozhodné skutečnosti pro směnný kurz na podpory, na které se vztahuje oblast působnosti nařízení (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Komise (ES) č. 1042/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1040/2005 ze dne 4. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1039/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90, pokud jde o značení vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1038/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1037/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví mimořádná opatření pro ochranu a obnovu populace sardele v podoblasti ICES VIII
Nařízení Komise (ES) č. 1036/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 1035/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1034/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1033/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 22. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1032/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 166. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1031/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 21. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1030/2005 ze dne 1. července 2005, které se týká 338. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1029/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 85. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1028/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 166. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1027/2005 ze dne 1. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1026/2005 ze dne 30. června 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1025/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1023/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1022/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1021/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1020/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1019/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1018/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro některé produkty zpracované z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1017/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1016/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se pro období od 1. do 31. července 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1015/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 31. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1014/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1013/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1012/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 1. července 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro určité produkty v odvětví cukru pro hospodářský rok 2005/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1010/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 628/2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
Nařízení Komise (ES) č. 1009/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1008/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
Nařízení Komise (ES) č. 1007/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže od 1. března 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1006/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
Nařízení Komise (ES) č. 1005/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1004/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Srbska, Černé Hory a Kosova v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000 (Úř. věst. L 170, 1.7.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1004/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Srbska, Černé Hory a Kosova v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1003/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1002/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, pokud jde o udělování nucených licencí a o pravidla pro nahlížení do dokumentů Odrůdového úřadu Společenství a přístup k nim ze strany veřejnosti
Nařízení Komise (ES) č. 1001/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1000/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 999/2005 ze dne 30. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 998/2005 ze dne 29. června 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 997/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanovuje skutečná výroba olivového oleje a také částka pro jednotnou podporu výroby
Nařízení Komise (ES) č. 996/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 995/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 994/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 993/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 992/2005 ze dne 29. června 2005 o otevření a správě kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 991/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. L 168 ze dne 30.6.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 991/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 990/2005 ze dne 29. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 989/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 988/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 987/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 846/2005
Nařízení Komise (ES) č. 986/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Komise (ES) č. 985/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na druhé pololetí roku 2005 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence
Nařízení Komise (ES) č. 984/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 983/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 982/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v červnu 2005 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 981/2005 ze dne 28. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí ( Úř. věst. L 169 ze dne 30.6.2005)
Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005, o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise (ES) č. 979/2005 ze dne 27. června 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 978/2005 ze dne 27. června 2005 o otevření dovozní celní kvóty pro dodávky surového třtinového cukru pocházejícího ze zemí AKT a Indie, určeného na zásobování rafinerií v období od 1. července 2005 do 28. února 2006
Nařízení Komise (ES) č. 977/2005 ze dne 27. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 976/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
Nařízení Komise (ES) č. 975/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2005 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. července do 30. září 2005
Nařízení Komise (ES) č. 974/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 973/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v červnu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 972/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 715/2005
Nařízení Komise (ES) č. 971/2005 ze dne 24. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 970/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 969/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 968/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 967/2005 ze dne 23. června 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 966/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 965/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
2005/965/ES: Rozhodnutí č. 203 ze dne 26. května 2005 , kterým se mění rozhodnutí č. 170 ze dne 11. června 1998 o stanovení seznamů uvedených v čl. 94 odst. 4 a v čl. 95 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 574/72 Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem
Nařízení Komise (ES) č. 964/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
2005/964/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření Dohody o nulové celní sazbě na vícečipové integrované obvody jménem Evropského společenství Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 963/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 803/2005
Nařízení Komise (ES) č. 962/2005 ze dne 23. června 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 961/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 960/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2005/960/ES,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2005 , kterým se mění jednací řád Komise
Nařízení Komise (ES) č. 959/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
2005/959/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 958/2005 ze dne 23. června 2005 o rozhodnutí nevybrat žádnou nabídku v souvislosti s 30. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v rámci stálého nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1327/2004
2005/958/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
Nařízení Komise (ES) č. 957/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 846/2005
Nařízení Komise (ES) č. 956/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 411/88 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu
Nařízení Komise (ES) č. 955/2005 ze dne 23. června 2005 o otevření kvóty pro dovoz rýže z Egypta do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 954/2005 ze dne 23. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 953/2005 ze dne 21. června 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny
2005/953/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
Nařízení Komise (ES) č. 952/2005 z dne 22. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 , kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
Nařízení Komise (ES) č. 951/2005 ze dne 22. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 950/2005 ze dne 22. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1
Nařízení Komise (ES) č. 949/2005 ze dne 22. června 2005, kterým se ukončuje nabídkové řízení na snížení cla při dovozu čiroku ze třetích zemí do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 948/2005 ze dne 22. června 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
2005/948/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o podpisu a prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 947/2005 ze dne 22. června 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 946/2005 ze dne 22. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 945/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 mění nařízení (ES) č. 658/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a nařízení (ES) č. 132/2001 týkající se uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 944/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se pozastavuje používání některých ustanovení nařízení (ES) č. 331/2005
Nařízení Komise (ES) č. 943/2005 ze dne 21. června 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
2005/943/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 , kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2005) 5496)
Nařízení Komise (ES) č. 942/2005 ze dne 21. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/942/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 , kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES o zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin vyprodukovaných ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2005) 5485)
Nařízení Rady (ES) č. 941/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
Nařízení Komise (ES) č. 940/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se stanoví procentní sazba množství, která mohou být přidělena v rámci žádostí o vývozní licence v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 939/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
2005/939/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 9/2005 ze dne 27. července 2005 o služebním řádu Střediska pro rozvoj podnikání (SRP)
Nařízení Komise (ES) č. 938/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
2005/938/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2005 o schválení Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 937/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se na období od 1. července 2004 do 31. března 2005 stanoví výše podpory na nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 936/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek do francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin, rostlinných olejů a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a pro dodávky některých živých zvířat
Společný Postoj Rady 2005/936/SZBP ze dne 21. prosince 2005 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/847/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 935/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 934/2005 ze dne 20. června 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 933/2005 ze dne 20. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/933/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 , kterým se podruhé mění rozhodnutí 2005/693/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku (oznámeno pod číslem K(2005) 5563) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 932/2005 ze dne 8. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prodloužení doby pro přechodná opatření (Text s významem pro EHP)
2005/932/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 , kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o aktualizaci vzorů veterinárních osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2005) 5506) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 931/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se mění přílohy I, II, III B a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
2005/931/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 , kterým se Finsko a Švédsko osvobozují od povinnosti uplatňovat směrnici Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (oznámeno pod číslem K(2005) 5469)
Nařízení Komise (ES) č. 930/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
2005/930/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/848/ES
Nařízení Komise (ES) č. 929/2005 ze dne 17. června 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 21. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 928/2005 ze dne 17. června 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 337. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
2005/928/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2005 o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4 až 169,8125 MHz ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2005) 5503) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 927/2005 ze dne 17. června 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 165. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Rozhodnutí Rady 2005/927/SZBP ze dne 21. prosince 2005 , kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 926/2005 ze dne 17. června 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 165. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
2005/926/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 o zavedení doplňkových opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zrušení rozhodnutí 2004/666/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 5566) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 925/2005 ze dne 17. června 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 20. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 924/2005 ze dne 17. června 2005, které se týká 84. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
2005/924/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 o seznamu přijímacích zemí, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle čl. 26 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise (ES) č. 923/2005 ze dne 15. června 2005 o převodu a prodeji 80000 tun pšenice obecné, 80000 tun kukuřice a 40000 tun ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury na portugalském trhu
Nařízení Komise (ES) č. 922/2005 ze dne 17. června 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 921/2005 ze dne 17. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení
Nařízení Rady (ES) č. 919/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 827/2004, pokud jde o zákaz dovozu atlantického tuňáka velkookého pocházejícího z Kambodže, Rovníkové Guiney a Sierry Leone, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 826/2004, kterým se zakazuje dovoz tuňáka obecného pocházejícího z Rovníkové Guineje a Sierry Leone, a nařízení (ES) č. 828/2004, kterým se zakazuje dovoz mečouna obecného pocházejícího ze Sierry Leone
Nařízení Komise (ES) č. 918/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 917/2005 ze dne 16. června 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 916/2005 ze dne 16. června 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 915/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 914/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2005/914/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2005 o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 913/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 912/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 911/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 910/2005 ze dne 16. června 2005 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 909/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2005/909/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2005 o zřízení poradní skupiny odborníků pro Komisi a o zjednodušení spolupráce mezi systémy veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi
Nařízení Komise (ES) č. 908/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 29. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
2005/908/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2005 , kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud se jedná o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 5020) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 907/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 906/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 17. června 2005
Nařízení Komise (ES) č. 905/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
2005/905/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2005 o podpisu Smlouvy o založení Energetického společenství Evropským společenstvím
Nařízení Komise (ES) č. 904/2005 ze dne 16. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 903/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa
2005/903/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2005 , kterým se mění rozhodnutí 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2005) 3565) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 902/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2305/2003 pro dovoz ječmene
Nařízení Komise (ES) č. 901/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 900/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 899/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. června 2005
Nařízení Komise (ES) č. 898/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 897/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 896/2005 ze dne 15. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 895/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 894/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 893/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o některé částky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 892/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 891/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 458/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 890/2005 ze dne 14. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2005/890/SZBP ze dne 12. prosince 2005 , kterým se provádí společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
Nařízení Rady (ES) č. 889/2005 ze dne 13. června 2005 o zavedení některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 1727/2003
Nařízení Komise (ES) č. 888/2005 ze dne 13. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Společný postoj Rady 2005/888/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zvláštních omezujících opatřeních proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího
Nařízení Komise (ES) č. 887/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro určitá vína v Řecku
2005/887/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2005 , kterým se mění rozhodnutí 2004/695/ES a 2004/840/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 4792)
Nařízení Komise (ES) č. 886/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Miel de Granada) – (CHOP)
2005/886/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2005 , kterým se Kypr a Malta osvobozují od povinnosti uplatňovat směrnici Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh (oznámeno pod číslem K(2005) 4756) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 885/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Olive de Nice) – (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 884/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 883/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 882/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
Nařízení Komise (ES) č. 881/2005 ze dne 10. června 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 880/2005 ze dne 10. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/880/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2005 , kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2005) 4778)
Nařízení Komise (ES) č. 879/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 878/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 877/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
2005/877/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Rumunsko č. 3/2005 ze dne 5. července 2005 o zlepšení právní úpravy obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, stanoveného v protokolu 3 k Evropské dohodě
Nařízení Komise (ES) č. 876/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 28. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů
Nařízení Komise (ES) č. 875/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 846/2005
2005/875/ES: Rozhodnutí č. 4/2005 ze dne 25. října 2005 výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o motorových vozidlech
Nařízení Komise (ES) č. 874/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
2005/874/ES: Rozhodnutí č. 3/2005 ze dne 25. října 2005 výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, které se týká zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o tlakových nádobách
Nařízení Komise (ES) č. 873/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
Nařízení Komise (ES) č. 872/2005 ze dne 9. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 871/2005 ze dne 8. června 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní subkvóty III otevřené nařízením (ES) č. 2375/2002 pro pšenici obecnou o jiné než vysoké kvalitě
2005/871/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2005 , kterým se Dánsko a Slovinsko osvobozují od některých povinností pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh podle směrnice Rady 1999/105/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 4727)
Nařízení Komise (ES) č. 870/2005 ze dne 8. června 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
2005/870/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2005 , kterým se Bulharsko uznává za prosté Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. (oznámeno pod číslem K(2005) 4722)
Nařízení Komise (ES) č. 869/2005 ze dne 8. června 2005, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o ivermektin a karprofen Text s významem pro EHP
2005/869/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2005 , kterým se mění rozhodnutí 2005/62/ES, pokud jde o prodloužení přechodného období pro Kypr (oznámeno pod číslem K(2005) 4630)
Nařízení Komise (ES) č. 868/2005 ze dne 8. června 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 867/2005 ze dne 8. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 866/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se rozšiřují konečná antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy téhož výrobku zasílané z Vietnamské socialistické republiky, Pákistánské islámské republiky a Filipínské republiky
2005/866/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2005 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Nařízení Komise (ES) č. 865/2005 ze dne 7. června 2005 o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
Nařízení Komise (ES) č. 864/2005 ze dne 7. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 615/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu
2005/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2005 o nezařazení endosulfanu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K(2005) 4611) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 863/2005 ze dne 7. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 459/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 862/2005 ze dne 7. června 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy polytetrafluorethylenu (PTFE) ve formě částic pocházejícího z Ruska a z Čínské lidové republiky
2005/862/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005 , kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES týkající se ochranných opatření proti influenze ptáků kromě drůbeže (oznámeno pod číslem K(2005) 4663) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 861/2005 ze dne 7. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 860/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o rybolovná práva ve vodách Grónska, Faerských ostrovů a Islandu a rybolov tresky obecné v Severním moři, a nařízení (ES) č. 2270/2004, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy žraloka a hlavouna tuponosého
Nařízení Komise (ES) č. 859/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 858/2005 ze dne 6. června 2005 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace a o vedení záznamů o dovozech chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace
Nařízení Komise (ES) č. 857/2005 ze dne 6. června 2005 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 856/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o fusariové toxiny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 855/2005 ze dne 6. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/855/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005 , kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (oznámeno pod číslem K(2005) 4687) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 853/2005 ze dne 3. června 2005, kterým se po čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 852/2005 ze dne 3. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve věci mechanismu vzájemnosti
Nařízení Rady (ES) č. 850/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2500/2001 s cílem umožnit provádění pomoci Společenství podle čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Nařízení Komise (ES) č. 849/2005 ze dne 2. června 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 641/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 848/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Rozhodnutí Rady 2005/848/ES ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/722/ES
Nařízení Komise (ES) č. 847/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Společný postoj Rady 2005/847/SZBP ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/725/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 846/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Rozhodnutí Rady 2005/846/SZBP ze dne 29. listopadu 2005 , kterým se provádí společný postoj 2005/440/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 845/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 27. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 844/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 3. června 2005
Nařízení Komise (ES) č. 843/2005 ze dne 2. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 842/2005 ze dne 1. června 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
2005/842/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K (2005) 2673)
Nařízení Komise (ES) č. 841/2005 ze dne 1. června 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 840/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 839/2005 ze dne 1. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 838/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
Oprava nařízení Rady (ES) č. 837/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 139 ze dne 2.6.2005)
Nařízení Rady (ES) č. 837/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 836/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. června 2005
Nařízení Komise (ES) č. 835/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se pro období od 1. do 30. června 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 834/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin (Úř. věst. L 138 ze dne 1.6.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 834/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin
2005/834/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných v některých třetích zemích a o změně rozhodnutí 2003/17/ES
Nařízení Komise (ES) č. 833/2005 ze dne 31. května 2005 o trvalém povolení doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 832/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se stanoví přebytečné množství cukru, isoglukosy a fruktosy pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko,
Nařízení Komise (ES) č. 831/2005 ze dne 31. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 830/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (Úř. věst. L 137 ze dne 31.5.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 830/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 829/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2005/06
2005/829/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se zrušují se rozhodnutí 1999/355/ES a 2001/219/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 4500)
Nařízení Komise (ES) č. 828/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
2005/828/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2005 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4481) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 827/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2005/06
Nařízení Komise (ES) č. 826/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
Nařízení Komise (ES) č. 825/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství pro třetí čtvrtletí roku 2005 v rámci celních kvót A/B a C
Oprava společné akce Rady 2005/825/SZBP ze dne 24. listopadu 2005 , kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině ( Úř. věst. L 307 ze dne 25.11.2005 )
Společná akce Rady 2005/825/SZBP ze dne 24. listopadu 2005 , kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
Nařízení Komise (ES) č. 824/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální maximální limity pro vydání licencí na dodatečná množství týkající se dovozu banánů do nových členských států ve třetím čtvrtletí 2005
Společná akce Rady 2005/824/SZBP ze dne 24. listopadu 2005 o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
Nařízení Komise (ES) č. 823/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
2005/823/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2005 o změně rozhodnutí 2001/671/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska chování střech a střešních krytin při vnějším požáru (oznámeno pod číslem K(2005) 4437) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 822/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 821/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Rozhodnutí Rady 2005/821/SZBP ze dne 21. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/658/SZBP o finančních ustanoveních pro obecný rozpočet Evropské obranné agentury
Nařízení Komise (ES) č. 820/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 819/2005 ze dne 30. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 818/2005 ze dne 27. května 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
Nařízení Komise (ES) č. 817/2005 ze dne 27. května 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 19. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 816/2005 ze dne 27. května 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 20. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 815/2005 ze dne 27. května 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 83. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 814/2005 ze dne 27. května 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 164. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
2005/814/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2005, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a mění rozhodnutí 2000/657/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 813/2005 ze dne 27. května 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 164. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
2005/813/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2005) 4394) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 812/2005 ze dne 27. května 2005, které se týká 336. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 811/2005 ze dne 27. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 - Závěrečný akt - Prohlášení
Nařízení Komise (ES) č. 810/2005 ze dne 26. května 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 641/2005 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 809/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 808/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 807/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 806/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 805/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 804/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 26. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
2005/804/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2000/609/ES, pokud jde o dovoz čerstvého masa ptáků nadřádu běžci z Austrálie a Uruguaye (oznámeno pod číslem K(2005) 4408) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 803/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 802/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2005/802/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2005, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Ruské federace
Nařízení Komise (ES) č. 801/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 27. května 2005
2005/801/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2004, kterým se spojení označuje za neslučitelné se společným trhem podle čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 („nařízení o spojování“) (Případ č. COMP/M.3440 – EDP/GDP/ENI) (oznámeno pod číslem K(2004) 4715) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 800/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 799/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 798/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2005/798/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem
Nařízení Komise (ES) č. 797/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 796/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 795/2005 ze dne 26. května 2005 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 794/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 793/2005 ze dne 26. května 2005 o otevření zvláštního stálého nabídkového řízení pro další prodej na vnitřním trhu zhruba 7783 tun neloupané rýže v dlouhodobém držení řecké intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 792/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 348/2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
Společný postoj Rady 2005/792/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu
Nařízení Komise (ES) č. 791/2005 ze dne 26. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 790/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu
2005/790/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 789/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
Nařízení Komise (ES) č. 788/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
2005/788/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2005 o nezařazení naledu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2005) 4351) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 787/2005 ze dne 25. května 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
2005/787/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Jižní Africe do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2005) 4283) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 786/2005 ze dne 25. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/786/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 o státní podpoře, kterou Německo poskytlo společnosti Chemische Werke Piesteritz (oznámeno pod číslem K(2005) 427) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 785/2005 ze dne 23. května 2005 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření použitelných na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 784/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Litvu, Polsko a Švédsko (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 783/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (Text s významem pro EHP)
2005/783/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/689/ES, 2002/231/ES a 2002/272/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2005) 4102) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 782/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se stanoví formát pro přenos výsledků statistik odpadů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 781/2005 ze dne 24. května 2005 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 780/2005 ze dne 24. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 779/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy karbidu křemíku pocházejícího z Ukrajiny
2005/779/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2005 o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 4273) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 778/2005 ze dne 23. května 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu oxidu hořečnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky
2005/778/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2005, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení aminopyralidu a fluopikolidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 4535) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 777/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
2005/777/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/180/ES, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2005) 3555) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 776/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2005 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
Nařízení Komise (ES) č. 775/2005 ze dne 23. května 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob italské intervenční agentury na vnitřním trhu
2005/775/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/499/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2005) 4235)
Nařízení Komise (ES) č. 774/2005 ze dne 23. května 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob španělské intervenční agentury na vnitřním trhu
2005/774/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 4195) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 773/2005 ze dne 23. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 772/2005 ze dne 20. května 2005 o specifikacích pro rozsah charakteristik a stanovení technického formátu pro tvorbu roční statistiky Společenství týkající se oceli za referenční roky 2003–2009 (Text s významem pro EHP)
2005/772/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L., linie 1507) s odolností vůči určitým škůdcům z řádu Lepidoptera a s tolerancí vůči herbicidu glufosinátu amonnému (oznámeno pod číslem K(2005) 4192)
Nařízení Komise (ES) č. 771/2005 ze dne 20. května 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Indonésie, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu
2005/771/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2005) 4186) ( (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 770/2005 ze dne 20. května 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie (Úř. věst. L 128 ze dne 21.5.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 770/2005 ze dne 20. května 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
2005/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2005) 4185) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 769/2005 ze dne 20. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku
2005/768/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departement Ain ve Francii zahrnul do seznamu oblastí prostých Aujezskyho choroby (oznámeno pod číslem K(2005) 4178) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 767/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 766/2005 ze dne 19. května 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 765/2005 ze dne 19. května 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 764/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
2005/764/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení provincie Grosseto v oblasti Toskánsko v Itálii za prostou brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Francie za prostou brucelózy skotu (oznámeno pod číslem K(2005) 4187) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 763/2005 ze dne 19. května 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce května 2005 podle nařízení (ES) č. 638/2003
2005/763/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4162) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 762/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína ve Španělsku
Nařízení Komise (ES) č. 761/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Francii
Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu
Nařízení Komise (ES) č. 760/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se stanoví množství surového tabáku, jež mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2005 v Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku
2005/760/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (oznámeno pod číslem K(2005) 4288) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 759/2005 ze dne 19. května 2005 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Oprava rozhodnutí Komise 2005/759/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli (Úř. věst. L 285 ze dne 28.10.2005)
2005/759/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli (oznámeno pod číslem K(2005) 4287) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 758/2005 ze dne 19. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/758/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku a o zrušení rozhodnutí 2005/749/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 4286) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 757/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se po čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 756/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 755/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 19. května 2005
2005/755/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/92/ES a 2005/93/ES o vývozu určitých produktů do třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 4134) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 754/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 19. května 2005
Nařízení Komise (ES) č. 753/2005 ze dne 18. května 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
2005/753/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2005) 4168) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 752/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2005/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005 o zřízení Expertní skupiny pro elektronický obchod
Nařízení Komise (ES) č. 751/2005 ze dne 17. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
2005/751/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení kyseliny askorbové, jodidu draselného a thiokyanatanu draselného do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2005) 4025) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 750/2005 ze dne 18. května 2005, o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)
2005/750/ES: Rozhodnutí č. 5/2005 Rady ministrů AKT-ES ze dne 25. června 2005 o přechodných opatřeních použitelných ode dne podpisu revidované dohody o partnerství AKT-ES do dne jejího vstupu v platnost
Nařízení Komise (ES) č. 749/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
2005/749/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4229) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 748/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
2005/748/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens(oznámeno pod číslem K(2005) 4081) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 747/2005 ze dne 18. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních za účelem přizpůsobení její přílohy technickému pokroku (oznámeno pod číslem K (2005) 4054) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 746/2005 ze dne 17. května 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
2005/746/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2005) 4026) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 745/2005 ze dne 17. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/745/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (oznámeno pod číslem K(2005) 4199) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 744/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. května 2005
2005/744/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví požadavky na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 u vnímavých ptáků chovaných v zoologických zahradách v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 4197) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 743/2005 ze dne 13. května 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004
Nařízení Komise (ES) č. 742/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
2005/742/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o seznam území, ze kterých je schválen dovoz některých druhů živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu v Evropském společenství (ES) (oznámeno pod číslem K(2005) 3964) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 741/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 740/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin
2005/740/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/693/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku (oznámeno pod číslem K(2005) 4176) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 739/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
2005/739/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Korejské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 738/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1040/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
Nařízení Komise (ES) č. 737/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Ricotta Romana) – (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 736/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Miel d’Alsace) – (CHZO)
Nařízení Komise (ES) č. 735/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 18. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 734/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 19. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
2005/734/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (oznámeno pod číslem K(2005) 4163) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 733/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 335. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
2005/733/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Turecku, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/705/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 4135) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 732/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 163. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
2005/732/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2005 o schvalování programů pro provádění zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2005 a stanovení pravidel pro vykazování a pravidel způsobilosti pro získání finančního příspěvku Společenství na náklady na provádění těchto programů (oznámeno pod číslem K(2005) 3920) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 731/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 163. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
2005/731/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví dodatečné požadavky pro dozor nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků (oznámeno pod číslem K(2005) 3877) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 730/2005 ze dne 13. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 729/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
2005/729/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/136/ES o existenci nadměrného schodku v Nizozemsku
Nařízení Komise (ES) č. 728/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Rozhodnutí Rady 2005/728/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 727/2005 ze dne 12. května 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Rozhodnutí Rady 2005/727/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 726/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
2005/726/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/464/ES o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 3960)
Nařízení Komise (ES) č. 725/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Společný postoj Rady 2005/725/SZBP ze dne 17. října 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/427/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 724/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 25. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 723/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 722/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 13. května 2005
Rozhodnutí Rady 2005/722/ES ze dne 17. října 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/428/SZBP (Úř. věst. L 272 ze dne 18.10.2005)
2005/722/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/428/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 721/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 720/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2005/720/ES: Rozhodnutí rady ze dne 20. září 2005 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 719/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Rozhodnutí Rady 2005/719/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 121 ze dne 13. května 2005, s. 64)
Nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 717/2005 ze dne 11. května 2005, kterým se po čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
2005/717/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2005, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (oznámeno pod číslem K (2005) 3754) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 716/2005 ze dne 12. května 2005 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
Nařízení Komise (ES) č. 715/2005 ze dne 12. května 2005 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
Nařízení Komise (ES) č. 714/2005 ze dne 12. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 713/2005 ze dne 10. května 2005 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu určitých širokospektrých antibiotik pocházejících z Indie
2005/713/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2005, kterým se Spolkové republice Německo a Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 3 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Komise (ES) č. 712/2005 ze dne 11. května 2005, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o lasalocid a amonné a sodné soli bituminosulfonátu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 711/2005 ze dne 11. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 710/2005 ze dne 10. května 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
2005/710/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4068) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 709/2005 ze dne 10. května 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
2005/709/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2004 o státní podpoře poskytnuté Francií ve prospěch France Télécom (oznámeno pod číslem K(2004) 3061) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 708/2005 ze dne 10. května 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 707/2005 ze dne 10. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 706/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 705/2005 ze dne 4 května 2005, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
2005/705/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Turecku (oznámeno pod číslem K(2005) 3966) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 704/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Mel de Barroso) (CHOP)
2005/704/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. října 2005, kterým se přijímají závazky nabízené v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 703/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2004 a jednotková hodnota záloh na rok 2005
2005/703/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2000/439/ES o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování údajů a na financování studií a pilotních projektů na podporu společné rybářské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 702/2005 ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 701/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz nejatečních býků, krav a jalovic určitých alpských a horských plemen, podaným v dubnu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 700/2005 ze dne 4. května 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 699/2005 ze dne 4. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 698/2005 ze dne 3. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 459/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 697/2005 ze dne 3. května 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 462/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
2005/697/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2005, kterým se mění nařízení 2000/745/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovými a antisubvenčními řízeními týkajícími se dovozů polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 696/2005 ze dne 3. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 695/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
Nařízení Komise (ES) č. 694/2005 ze dne 2. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
Nařízení Komise (ES) č. 693/2005 ze dne 2. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/693/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2005 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku (oznámeno pod číslem K(2005) 3705) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 692/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 112 ze dne 3.5.2005)
Nařízení Rady (ES) č. 692/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
2005/692/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2005 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2005) 3704) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 691/2005 ze dne 29. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004
Nařízení Komise (ES) č. 690/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
2005/690/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 689/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se pro období od 1. do 31. května 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Společný Postoj Rady 2005/689/SZBP ze dne 6. října 2005, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 688/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. května 2005
Nařízení Komise (ES) č. 687/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 17. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 686/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 18. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
2005/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2005, kterým se některým členským státům povolují výjimky pro statistiku vypracovávanou za referenční roky 2003, 2004 a 2005 podle nařízení (ES) č. 753/2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 2773) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 685/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 334. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
2005/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2005, kterým se některým členským státům povolují výjimky pro statistiky vypracovávané za referenční roky 2004 a 2006 podle nařízení (ES) č. 1450/2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 2772) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 684/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 81. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
2005/684/ES, Euratom: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (2005/684/ES, Euratom)
Nařízení Komise (ES) č. 683/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 162. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 682/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 162. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 681/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, pokud jde o podmínky obdržení plateb na plochu za len pěstovaný na vlákno
Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV
Nařízení Komise (ES) č. 680/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 54/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
Nařízení Komise (ES) č. 679/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 678/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 677/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 676/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 675/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 674/2005 ze dne 29. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
2005/673/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 672/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 487/2005
Nařízení Komise (ES) č. 671/2005 ze dne 28. dubna 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice
Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů
Nařízení Komise (ES) č. 670/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 669/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 668/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 667/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (ES) č. 666/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 665/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 664/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Oprava přílohy nařízení Komise (ES) č. 663/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (Úř. věst. L 108, 29.4.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 663/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 662/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2005/662/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/459/ES, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení z odvětví mléka v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2005) 3455) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 661/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2005/661/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2005, kterým se mění dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení na Slovensku působící v odvětví masa (oznámeno pod číslem K(2005) 3451) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 660/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 659/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 658/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 24. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 657/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 656/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2005/656/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2005) 3444) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 655/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 29. dubna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 654/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv pro dovoz živého skotu o váze 80 až 300 kg, podaným v dubnu 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1204/2004
Nařízení Komise (ES) č. 653/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních licencí na měsíc duben 2005 telat o hmotnosti nejvýše 80 kg, podaným v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1201/2004
Nařízení Komise (ES) č. 652/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se pro dodací období 2005/06 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
Nařízení Komise (ES) č. 651/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 650/2005 ze dne 28. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/649/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/63/ES, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z některých provincií Kuby, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem K(2005) 3406)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 649/2005/ES ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 1419/1999/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2005 až 2019
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
2005/648/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2005 o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2005) 3389) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71
Nařízení Komise (ES) č. 646/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2005 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna 2005 podle nařízení (ES) č. 638/2003
2005/646/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2005 o zřízení registru míst, která mají tvořit interkalibrační síť v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 3140)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 645/2005 ze dne 27. dubna 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (Úř. věst. L 107 ze dne 28.4.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 645/2005 ze dne 27. dubna 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 644/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se schvaluje zvláštní systém identifikace skotu drženého pro kulturní a historické účely ve schválených hospodářstvích, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 643/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se ruší nařízení (ES) č. 2909/2000 o účetní správě nefinančních stálých aktiv Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 642/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látekText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 641/2005 ze dne 27. dubna 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 640/2005 ze dne 27. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 639/2005 ze dne 25. dubna 2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfuraldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
Nařízení Komise (ES) č. 638/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Komise (ES) č. 637/2005 ze dne 26. dubna 2005 o přidělení licencí na vývoz určitých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999
Nařízení Komise (ES) č. 636/2005 ze dne 26. dubna 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98
2005/636/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2005 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum výskytu Salmonelly spp. v hejnech brojlerů Gallus gallus, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 3276)
Nařízení Komise (ES) č. 635/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2005/635/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. srpna 2005, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) geneticky modifikovaný pro toleranci vůči herbicidu glyfosátu (oznámeno pod číslem K(2005) 3110)
Nařízení Komise (ES) č. 634/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 633/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 632/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 631/2005 ze dne 26. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2005 o základních požadavcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES zajišťujících přístup záchranných služeb k polohovým majákům Cospas-Sarsat (oznámeno pod číslem K(2005) 3059) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 630/2005 ze dne 25. dubna 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
2005/630/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2005, kterým se v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES zavádí formulář pro předávání žádostí o právní pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 629/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Komise 2005/629/ES ze dne 26. srpna 2005 , kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství ( Úř. věst. L 225 ze dne 31.8.2005 )
2005/629/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2005, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství
Nařízení Komise (ES) č. 628/2005 ze dne 22. dubna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
Nařízení Komise (ES) č. 627/2005 ze dne 22. dubna 2005, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 206/2005, kterým se zavádějí konečná ochranná opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
Nařízení Komise (ES) č. 626/2005 ze dne 22. dubna 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 625/2005 ze dne 22. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 624/2005 ze dne 21. dubna 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
2005/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2005, týkající se odchylky, pokud jde o označování vepřového masa a jeho dalšího použití pro některá hospodářství v pásmu dozoru nad africkým morem prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 3161)
Nařízení Komise (ES) č. 623/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 622/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
2005/622/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2005 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli, pocházejících ze Spojených států amerických a Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 621/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 620/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 487/2005
2005/620/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny a Ruska (oznámeno pod číslem K(2005) 3147) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 619/2005 ze dne 21. dubna 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice
2005/619/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2005, kterým se po šesté mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2005) 3183) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 618/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
2005/618/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES pro účely stanovení maximálních hodnot koncentrací pro některé nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (oznámeno pod číslem K (2005) 3143)
Nařízení Komise (ES) č. 617/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 22. dubna 2005
2005/617/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2005, kterým se dočasně uznávají systémy identifikace a evidence ovcí a koz ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska podle čl. 4 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 3122)
Nařízení Komise (ES) č. 616/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
2005/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2005 o sledování a hodnocení situace v oblasti ochrany práv pracovníků v Bělorusku za účelem dočasného odstranění obchodních preferencí
Nařízení Komise (ES) č. 615/2005 ze dne 21. dubna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu
2005/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. srpna 2005, kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o národní laboratoře v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 3121) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 614/2005 ze dne 21. dubna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu
2005/614/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o přistoupení Společenství k předpisům Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 94 o schvalování typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě čelního nárazu a č. 95 o schvalování typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě bočního nárazu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 613/2005 ze dne 21. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/613/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2005, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné ze Saúdské Arábie
Nařízení Komise (ES) č. 612/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Oprava nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Úř. věst. L 101 ze dne 21.4.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 610/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 462/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
2005/610/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. srpna 2005 o stanovení tříd reakce na oheň některých stavebních výrobků (oznámeno pod číslem K(2005) 2925) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 609/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 608/2005 ze dne 20. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 607/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se po čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (Úř. věst. L 100 ze dne 20.4.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 607/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se počtvrté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 606/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 605/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2005) 2933) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 604/2005 ze dne 19. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých oblastí Itálie za prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých provincií Itálie za prosté brucelózy skotu a oblasti Piemonte za prostou enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2005) 2932) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 603/2005 ze dne 12. dubna 2005 , kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení ( Úř. věst. L 100 ze dne 20.4.2005 )
Nařízení Rady (ES) č. 603/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
2005/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 2929) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 602/2005 ze dne 18. dubna 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 601/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
Nařízení Komise (ES) č. 600/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
2005/600/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Nařízení Komise (ES) č. 599/2005 ze dne 18. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004
2005/599/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2005 o podpisu Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000
Nařízení Komise (ES) č. 598/2005 ze dne 18. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté dlouhozrnné předpařené rýže B do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2032/2004
2005/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2005, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel, a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení (ES) č. 999/2001 (oznámeno pod číslem K(2005) 2916) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 597/2005 ze dne 18. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 596/2005 ze dne 15. dubna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. června do 31. srpna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 595/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. dubna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 594/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 16. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 593/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 17. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 592/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Rozhodnutí Rady 2005/592/SZBP ze dne 29. července 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 591/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 333. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 590/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 161. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 589/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 161. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 588/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1002/2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky, Ruské federace a Ukrajiny
Společná akce Rady 2005/588/SZBP ze dne 28. července 2005 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro střední Asii
Nařízení Komise (ES) č. 587/2005 ze dne 15. dubna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob španělské intervenční agentury na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 586/2005 ze dne 15. dubna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 585/2005 ze dne 15. dubna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob italské intervenční agentury na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 584/2005 ze dne 15. dubna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob francouzské intervenční agentury na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 583/2005 ze dne 15. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Společná akce Rady 2005/583/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
Nařízení Komise (ES) č. 582/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 581/2005 ze dne 14. dubna 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 580/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2005 o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
Nařízení Komise (ES) č. 579/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 487/2005
Nařízení Komise (ES) č. 578/2005 ze dne 14. dubna 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice
2005/578/: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o pravidla původu pro jádra hřebenatek rodu Placopecten magellanicus ze Saint-Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2005) 2819)
Nařízení Komise (ES) č. 577/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2275/2004
Nařízení Komise (ES) č. 576/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 575/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Společná akce Rady 2005/575/SZBP ze dne 18. července 2005, kterou se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)
Nařízení Komise (ES) č. 574/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Společná akce Rady 2005/574/SZBP ze dne 18. července 2005 o podpoře činností MAAE v oblasti jaderného zabezpečení a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Nařízení Komise (ES) č. 573/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 23. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
2005/573/: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2005) 2764) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 572/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2005/572/: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2000/86/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/368/ES, pokud jde o příslušný úřad a osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2751) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 571/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 15. dubna 2005
Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
Nařízení Komise (ES) č. 570/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 118/2005, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů pro přímé platby podle článku 71 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 569/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví přechodné opatření pro hospodářský rok 2004/05, pokud jde o financování skladování obilovin nabídnutých k intervenci v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku
Nařízení Komise (ES) č. 568/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
Nařízení Komise (ES) č. 567/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky, které je třeba zaplatit organizacím producentů olivového oleje a jejich sdružením uznaným podle nařízení Rady č. 136/66/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 566/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 565/2005 ze dne 14. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 564/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 563/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 562/2005 ze dne 5. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1255/1999, pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 561/2005 ze dne 13. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (ES) č. 559/2005 ze dne 12. dubna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz některých mechanismů kroužkových vazačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových vazačů zasílaných z Laoské lidově demokratické republiky, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Laoské lidově demokratické republiky či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 558/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady a nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 557/2005 ze dne 11. dubna 2005 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Estonska, Litvy, Lotyšska a Polska
Nařízení Komise (ES) č. 556/2005 ze dne 12. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 555/2005 ze dne 17. února 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 stanoví rybolovná práva na tuňáky a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou demokratickou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru
Nařízení Komise (ES) č. 554/2005 ze dne 11. dubna 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 553/2005 ze dne 11. dubna 2005 o novém přidělení dovozních práv pro dovoz nejatečních býků, krav a jalovic určitých alpských nebo horských plemen dle nařízení (ES) č. 1081/1999
Nařízení Komise (ES) č. 552/2005 ze dne 11. dubna 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 551/2005 ze dne 11. dubna 2005 o stanovení dodatečné částky, která má být na základě nařízení (ES) č. 416/2004 vyplacena pro rajčata v České republice, Maďarsku, na Maltě, v Polsku a na Slovensku
Nařízení Komise (ES) č. 550/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 549/2005 ze dne 11. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 548/2005 ze dne 8. dubna 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 547/2005 ze dne 8. dubna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2005
Nařízení Komise (ES) č. 546/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003, pokud jde o přiřazení kódů vykazujících zemí, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1358/2003, pokud jde o aktualizaci seznamu letišť Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 545/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v březnu 2005
Nařízení Komise (ES) č. 544/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 543/2005 ze dne 8. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 542/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 487/2005
Nařízení Komise (ES) č. 541/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2275/2004
Nařízení Komise (ES) č. 540/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 539/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 538/2005 ze dne 7. dubna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy kyseliny trichlorisokyunarové pocházející z Čínské lidové republiky a ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 537/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se opravuje italské a holandské znění nařízení (ES) č. 1903/2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 536/2005 ze dne 7. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 535/2005 ze dne 6. dubna 2005 opravující italské znění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 534/2005 ze dne 5. dubna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 533/2005 ze dne 6. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 532/2005 ze dne 5. dubna 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 6. dubna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 531/2005 ze dne 5. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 530/2005 ze dne 4. dubna 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 5. dubna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 529/2005 ze dne 4. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 528/2005 ze dne 1. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004
Nařízení Komise (ES) č. 527/2005 ze dne 1. dubna 2005 o nabídkách předložených v rámci nabídkového řízení týkajícího se subvence pro vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2033/2004
Nařízení Komise (ES) č. 526/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
Nařízení Komise (ES) č. 525/2005 ze dne 1. dubna 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 524/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka) (Úř. věst. L 84 ze dne 2.4.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 524/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 523/2005 ze dne 1. dubna 2005 o zahájení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyetylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
Nařízení Komise (ES) č. 522/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
2005/522/ES: Návrh rozhodnutí smíšené rady EU-Mexiko č. 4/2004 ze dne 18. května 2005, kterou se mění rozhodnutí smíšené rady č. 2/2001
Nařízení Komise (ES) č. 521/2005 ze dne 1. dubna 2005 o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 520/2005 ze dne 1. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 519/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 518/2005 ze dne 31. března 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 517/2005 ze dne 31. března 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 516/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 515/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2005/515/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/292/ES o zavedení systému TRACES a o změně rozhodnutí 92/486/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 2663) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 514/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 513/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. dubna 2005
2005/513/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) (oznámeno pod číslem K(2005) 2467) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 512/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
2005/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora De Nederlandsche Bank
Nařízení Komise (ES) č. 511/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin
Rozhodnutí Rady 2005/511/SVV ze dne 12. července 2005 o ochraně eura proti padělání určením Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura
Nařízení Komise (ES) č. 510/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 509/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 508/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 507/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 506/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
2005/506/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Albánii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet zvířecí střeva (oznámeno pod číslem K(2005) 2657) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 505/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
2005/505/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 96/355/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Senegalu, pokud jde o příslušný úřad a vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2651) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 504/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro „jinak upravené ovoce“ a „jinak upravené směsi ovoce“
Nařízení Komise (ES) č. 503/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro určité produkty s původem v Maroku
Nařízení Komise (ES) č. 502/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika
Nařízení Komise (ES) č. 501/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se pro období od 1. do 30. dubna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
2005/501/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Alžírsko, Bahamy a Grenadu (oznámeno pod číslem K(2005) 2551) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 500/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 22. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
2005/500/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Grenady (oznámeno pod číslem K(2005) 2545) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 499/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
2005/499/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Baham (oznámeno pod číslem K(2005) 2518) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 498/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2005/498/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Alžírska (oznámeno pod číslem K(2005) 2533) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 497/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 1. dubna 2005
2005/497/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/472/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Bulharské republiky (oznámeno pod číslem K(2005) 2454) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 496/2005 ze dne 31. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05 (Úř. věst. L 82 ze dne 31.3.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 494/2005 ze dne 30. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/494/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/363/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 2110) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 493/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 492/2005 ze dne 29. března 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 491/2005 ze dne 29. března 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 490/2005 ze dne 29. března 2005 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2004/2005 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „přímé prodeje“
Nařízení Komise (ES) č. 489/2005 ze dne 29. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami
Nařízení Komise (ES) č. 488/2005 ze dne 21. března 2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 487/2005 ze dne 29. března 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 486/2005 ze dne 29. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 485/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999, pokud jde o zvláštní opatření pro převod plavidel do zemí zasažených tsunami v roce 2004
2005/485/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005 kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2005) 1835) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 484/2005 ze dne 23. března 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 483/2005 ze dne 23. března 2005 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej v rámci tuniských celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 482/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v březnu 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 481/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v březnu 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 480/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v březnu 2005 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 479/2005 ze dne 23. března 2005, které se týká 15. individuálního veřejného nabídkového řízení, vyhlášeného podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 478/2005 ze dne 23. března 2005, které se týká pro 16. dílčího nabídkového řízení, uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 477/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
2005/477/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2005, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Vitis L., kromě plodů, pocházející z Chorvatska (oznámeno pod číslem K(2005) 1920)
Nařízení Komise (ES) č. 476/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
2005/476/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES
Nařízení Komise (ES) č. 475/2005 ze dne 23. března 2005, které se týká 79. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
2005/475/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2005) 1766) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 474/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 473/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 332. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 472/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 160. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 471/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 160. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 470/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 469/2005 ze dne 23. března 2005 o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 468/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 467/2005 ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 466/2005 ze dne 23. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 465/2005 ze dne 22. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1663/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF
Nařízení Komise (ES) č. 464/2005 ze dne 22. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/464/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2005 o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 1827) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 463/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Thajska
Nařízení Komise (ES) č. 462/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 461/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 460/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 459/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu
2005/459/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení pinoxadenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2005) 1839) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 458/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 457/2005 ze dne 21. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 456/2005/ES ze dne 9. března 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 455/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 454/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v března 2005 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. dubna do 30. června 2005
Nařízení Komise (ES) č. 453/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 452/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v března 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 451/2005 ze dne 18. března 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
Rozhodnutí Rady 2005/451/SVV ze dne 13. června 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 450/2005 ze dne 18. března 2005 o dokladu, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků v třetích zemích podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
2005/450/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2005, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 1812) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 449/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 448/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním AtlantikuText s významem pro EHP
2005/448/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2005, kterým se povoluje uvádět na trh s potravinami a složkami potravin geneticky modifikovanou kukuřici druhu NK 603 jako novou potravinu či novou složku potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 580)
Nařízení Komise (ES) č. 447/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se pro rok 2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa
2005/446/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 30. května 2005 o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF)
Nařízení Komise (ES) č. 446/2005 ze dne 18. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 445/2005 ze dne 17. března 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 444/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2275/2004
Rozhodnutí Rady 2005/444/SZBP ze dne 13. června 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 443/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
Nařízení Komise (ES) č. 442/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
2005/442/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2005 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady
Nařízení Komise (ES) č. 441/2005 ze dne 17. března 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 440/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Společný postoj Rady 2005/440/SZBP ze dne 13. června 2005 o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení společného postoje 2002/829/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 439/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 21. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 438/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2005/438/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K (2005) 1707) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 437/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 18. března 2005
2005/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/63/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K (2005) 1705) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 436/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Nařízení Komise (ES) č. 435/2005 ze dne 17. března 2005 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 434/2005 ze dne 17. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
2005/434/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o odchylky ze zákazu opuštění uzavřených pásem zvířaty uvnitř členského státu (oznámeno pod číslem K(2005) 1689) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 433/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
2005/433/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2005, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 1687) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 432/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se pro rok 2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa
2005/432/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2005, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1616) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 431/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se pro rok 2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
2005/431/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. dubna 2005 o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 430/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2006 a používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných
2005/430/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 18. dubna 2005 o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 429/2005 ze dne 16. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 428/2005 ze dne 10. března 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie, změně nařízení (ES) č. 2852/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Korejské republiky a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů pocházejících z Tchaj-wanu
Rozhodnutí Rady 2005/428/SZBP ze dne 6. června 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/221/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 427/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. března 2005
Společný postoj Rady 2005/427/SZBP ze dne 6. června 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/220/SZBP
Oprava nařízení Komise (ES) č. 426/2005 ze dne 15. března 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 69 ze dne 16.3.2005)
Nařízení Komise (ES) č. 426/2005 ze dne 15. března 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Rozhodnutí Rady 2005/426/SZBP ze dne 6. června 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 425/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a územíText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 424/2005 ze dne 15. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 423/2005 ze dne 14. března 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska
Nařízení Komise (ES) č. 422/2005 ze dne 14. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 421/2005 ze dne 14. března 2005 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2005 do 10. dubna 2006
Nařízení Komise (ES) č. 420/2005 ze dne 14. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 419/2005 ze dne 11. března 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004
Nařízení Komise (ES) č. 418/2005 ze dne 11. března 2005 o nabídkách předložených v rámci nabídkového řízení týkajícího se subvence pro vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2033/2004
2005/418/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004 o podpůrných opatřeních, jež uplatnila Francie ve prospěch společnosti Alstom (oznámeno pod číslem K(2004) 2532) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 417/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
Nařízení Komise (ES) č. 416/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz některých vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům z Japonska (Text s významem pro EHP)
2005/416/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2005, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES a 2003/508/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 415/2005 ze dne 11. března 2005, které se týká pro 15. dílčího nabídkového řízení, uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 414/2005 ze dne 11. března 2005, které se týká 78. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
2005/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2005, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2005) 1563) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 413/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 331. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 412/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 159. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
2005/412/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2005) 1525) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 411/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 159. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Společný postoj Rady 2005/411/SZBP ze dne 30. května 2005 týkající se omezujících opatření proti Súdánu a zrušení společného postoje 2004/31/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 410/2005 ze dne 11. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 409/2005 ze dne 10. března 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2276/2004
2005/409/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2005, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/804/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz měkkýšů, jejich jiker a gamet pro další růst, výkrm, sádkování nebo lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2005) 1585) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 408/2005 ze dne 10. března 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 407/2005 ze dne 10. března 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2275/2004 pro dovoz čiroku
Nařízení Komise (ES) č. 406/2005 ze dne 10. března 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005
2005/406/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003 o opatřeních ad hoc uplatňovaných Portugalskem ve prospěch společnosti RTP (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003) 3526) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 405/2005 ze dne 10. března 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004