Předpisy EU - rok 2004

Nařízení Komise (ES) č. 2280/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. ledna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2279/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 2278/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
Nařízení Komise (ES) č. 2277/2004 ze dne 30. prosince 2004 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2276/2004 ze dne 30. prosince 2004, které se týká vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 2275/2004 ze dne 30. prosince 2004 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2274/2004 ze dne 30. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
Nařízení Rady (ES) č. 2272/2004 ze dne 22. prosince 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv
Nařízení Rady (ES) č. 2271/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2269/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy pro nové členské státy, které přistoupily v roce 2004
Nařízení Rady (ES) č. 2268/2004 ze dne 22. prosince 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu karbidu wolframu a taveného karbidu wolframu pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 2267/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ruskou federací
Nařízení Rady (ES) č. 2266/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ukrajinou
Nařízení Rady (ES) č. 2265/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Republikou Kazachstán
Nařízení Komise (ES) č. 2264/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se pro období od 1. do 31. ledna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 2263/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2262/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2261/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
Nařízení Komise (ES) č. 2260/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2005 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 389 ze dne 30.12.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 389 ze dne 30.12.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Rady (ES) č. 2257/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 s ohledem na kandidátský status Chorvatska
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2256/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru (Úř. věst. L 385 ze dne 29.12.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 2256/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru
Nařízení Komise (ES) č. 2255/2004 ze dne 27. prosince 2004 o důkazu splnění celních formalit při dovoz cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
Nařízení Komise (ES) č. 2254/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 2253/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy ( Úř. věst. L 385 ze dne 29.12.2004 )
Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy
Nařízení Komise (ES) č. 2251/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 28. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2250/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o lhůty pro podávání nabídek a pro sdělení Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 2249/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 686/2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 2248/2004 ze dne 27. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2247/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa a nařízení (EHS) č. 3882/90 v odvětví skopového a kozího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2246/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
Nařízení Komise (ES) č. 2245/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Nařízení Komise (ES) č. 2244/2004 ze dne 23. prosince 2004 o otevření nových celních kvót pro rok 2005 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2243/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 2242/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění opatření Společenství jiných než opatření týkajících se rozvojové spolupráce, která v rámci politiky spolupráce Společenství přispívají k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, akož i k dodržování lidských práv a základních svobod ve třetích zemích
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2240/2004 ze dne 15. prosince 2004 o změně nařízení Rady (ES) č. 975/1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění rozvojové spolupráce, která přispívá k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod
Nařízení Komise (ES) č. 2238/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o IFRS 1, IAS č. 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC č. 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27, 30 až 33Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2237/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS č. 32 a výklad IFRIC 1Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2236/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví (IFRS) č. 1, 3 až 5, mezinárodní účetní standardy (IAS) č. 1, 10, 12, 14, 16 až 19, 22, 27, 28, 31 až 41 a výklady Výboru pro výklad standardů (VVS) č. 9, 22, 28 a 32Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2235/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2234/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 2233/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 2232/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazurilText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2231/2004 ze dne 23. prosince 2004 o ukončení šetření o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o ukončení celní evidence těchto dovozů uložené nařízením (ES) č. 844/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravinText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2229/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2228/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 15. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2227/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 2226/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 2225/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 24. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2224/2004 ze dne 23. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2223/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Nařízení Rady č. 2222/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o správě dovozu některých výrobků z oceli z UkrajinyText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2221/2004 ze dne 22. prosince 2004 o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 2220/2004 ze dne 22. prosince 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 2219/2004 ze dne 22. prosince 2004 o nabídkách předložených v rámci nabídkového řízení týkajícího se subvence pro vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2033/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2218/2004 ze dne 22. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2217/2004 ze dne 22. prosince 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků ( Úř. věst. L 375 ze dne 23.12.2004 )
Nařízení Rady (ES) č. 2217/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady ( Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2004 )
Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a RadyText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2215/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 22. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2214/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. ledna do 31. března 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2213/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 2212/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 2211/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v prosinci 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 2210/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v prosinci 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 2209/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v prosinci 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 2208/2004 ze dne 21. prosince 2004 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2207/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2206/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 2205/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Nařízení Komise (ES) č. 2204/2004 ze dne 21. prosince 2004 o změně nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 2203/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 2202/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se otvírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2201/2004 ze dne 21. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2200/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 a (ES) č. 3285/94, pokud jde o společná pravidla dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 2199/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
Nařízení Komise (ES) č. 2198/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Komise (ES) č. 2197/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 2196/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 2195/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 2194/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 2193/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 2192/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 2191/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 2190/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
Nařízení Komise (ES) č. 2189/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2188/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2187/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2186/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství (Úř. vest L 373 ze dne 21.12.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2184/2004 ze dne 20. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím
Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí a nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2004/21)
Nařízení Komise (ES) č. 2180/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 18. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2179/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 326. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 2178/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 9. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2177/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 10. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 2176/2004 ze dne 17. prosince 2004, které se týká 73. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 2175/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 154. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 2174/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 154. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 2173/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 2172/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupemText s významem pro EHP
Nařízení komise (ES) č. 2171/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2005 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Nařízení Komise (ES) č. 2170/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
Nařízení Komise (ES) č. 2169/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2168/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 2037/93 (Úř. věst. L 371 ze dne 18.12.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 2168/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 2037/93
Nařízení Komise (ES) č. 2167/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 1848/93
Nařízení Komise (ES) č. 2166/2004 ze dne 17. prosince 2004 o otevření celních kvót pro rok 2005 použitelných na dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2165/2004 ze dne 17. prosince 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 2164/2004 ze dne 17. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2163/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2162/2004 ze dne 16. prosince 2004 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2161/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2160/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 2159/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 2158/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 2157/2004 ze dne 16. prosince 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 2156/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2155/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2154/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 2153/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2152/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 238/2004 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2151/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2150/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2149/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celních kvót pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech - Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2147/2004 ze dne 16. prosince 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 2146/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2145/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se počtyřicátéprvní mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2144/2004 ze dne 16. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2143/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie (Úř. věst. L 370 ze dne 17.12.2004)
Nařízení Rady (ES) č. 2143/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 2142/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2141/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
Nařízení Komise (ES) č. 2140/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1245/2004, pokud jde o žádosti o licence k rybolovu ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2139/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007 (Úř. věst L 369 ze dne 16.12.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 2139/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007
Nařízení Komise (ES) č. 2138/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany
Nařízení Komise (ES) č. 2137/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 2136/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 2135/2004 ze dne 14. prosince 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (ES) č. 2134/2004 ze dne 15. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2133/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států a kterým se k tomuto účelu mění prováděcí úmluva k Schengenské dohodě a Společná příručka
Nařízení Rady (ES) č. 2132/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2005 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise (ES) č. 2131/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 15. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2130/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 15. prosince 2004
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2129/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 (Úř. věst. L 368 ze dne 15.12.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 2129/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 2128/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2127/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 2126/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1
Nařízení Komise (ES) č. 2125/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Nařízení Komise (ES) č. 2124/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1922/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2123/2004 ze dne 14. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2122/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od 1. ledna do 30. června 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko
Nařízení Komise (ES) č. 2121/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1727/1999, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry, a nařízení (ES) č. 2278/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
Nařízení Komise (ES) č. 2120/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 2119/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 53/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
Nařízení Komise (ES) č. 2118/2004 ze dne 13. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2117/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se prodlužuje pozastavení antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 2116/2004 ze dne 2. prosince 2004, kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000
Nařízení Komise (ES) č. 2115/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 2114/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 2113/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů
Nařízení Komise (ES) č. 2112/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003
Nařízení Komise (ES) č. 2111/2004 ze dne 9. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 2110/2004 ze dne 9. prosince 2004 o zákazu rybolovu humra severského plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 2109/2004 ze dne 10. prosince 2004 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 2108/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1420/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 1203/2004, a kterým se stanoví správní pravidla pro přidělení některých dovozních práv
Nařízení Komise (ES) č. 2107/2004 ze dne 10. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2106/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2105/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2104/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2103/2004 ze dne 9. prosince 2004 o přenosu údajů o některých rybolovných oblastech v Západních vodách a v Baltském moři
Nařízení Komise (ES) č. 2102/2004 ze dne 9. prosince 2004 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Itálii
Nařízení Komise (ES) č. 2101/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 14. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2100/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 2099/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 10. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2098/2004 ze dne 8. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 2097/2004 ze dne 8. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 2096/2004 ze dne 9. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2095/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro některé druhy másla a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko
Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004 ze dne 8. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298
Nařízení Komise (ES) č. 2093/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na první pololetí roku 2005 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence
Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
Nařízení Komise (ES) č. 2091/2004 ze dne 6. prosince 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 2090/2004 ze dne 8. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2089/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2088/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2497/2001 a nařízení Komise (ES) č. 2597/2001 o celních kvótách pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Chorvatska a pro některá vína pocházející z Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Slovinska
Nařízení Komise (ES) č. 2087/2004 ze dne 7. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2086/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 přijímají některé mezinárodní účetní standardy, pokud jde o vložení IAS 39Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2085/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 2084/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2837/93, pokud jde o lhůtu pro vyplacení podpory pro udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv na menších ostrovech v Egejském moři
Nařízení Komise (ES) č. 2083/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94 a (ES) č. 1458/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 2082/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/96 o jednacím řádu odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory)
Nařízení Komise (ES) č. 2081/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
Nařízení Komise (ES) č. 2080/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropskému společenství upravuje nařízení (ES) č. 2298/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro vývoz produktů určených pro potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 2079/2004 ze dne 6. prosince 2004 o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2078/2004 ze dne 6. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2077/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel
Nařízení Komise (ES) č. 2076/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se poprvé mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech (EDDHSA a trojitý superfosfát)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2075/2004 ze dne 3. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2074/2004 ze dne 29. listopadu 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní
Nařízení Komise (ES) č. 2072/2004 ze dne 2. prosince 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2071/2004 ze dne 2. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2070/2004 ze dne 1. prosince 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
Nařízení Komise (ES) č. 2069/2004 ze dne 2. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2068/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
Nařízení Rady (ES) č. 2067/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
Nařízení Komise (ES) č. 2066/2004 ze dne 1. prosince 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 2065/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 2064/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tkaničnice tmavé plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 2063/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 2062/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 2061/2004 ze dne 1. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2060/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích a nařízení (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Nařízení Rady (ES) č. 2059/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 1469/2002/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Kazachstánu
Nařízení Komise (ES) č. 2058/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 2057/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se pro období od 1. do 31. prosince 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 2056/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2055/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2054/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a územíText s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 2053/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv
Nařízení Rady (ES) č. 2052/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv
Nařízení Rady (ES) č. 2051/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání
Nařízení Komise (ES) č. 2050/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 2049/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 2048/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 2047/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 2046/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 2045/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
Nařízení Komise (ES) č. 2044/2004 ze dne 29 listopadu 2004, kterým se stanoví koeficienty úprav, jež se použijí pro specifická směrná množství pro všechny tradiční hospodářske subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů v roce 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2043/2004 ze dne 26. listopadu 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (ES) č. 2042/2004 ze dne 29. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2041/2004 ze dne 15. listopadu 2004 o dovozu některých výrobků z oceli pocházejících z Ruské federace
Nařízení Komise (ES) č. 2040/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 8. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2039/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 9. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 2038/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 325. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 2037/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 72. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 2036/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 153. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 2035/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 153. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 2034/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se počtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2033/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení na stanovení subvence při vývozu loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion
Nařízení Komise (ES) č. 2032/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení na stanovení náhrady při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 2031/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení na stanovení náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A do určitých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 2030/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství pro první čtvrtletí roku 2005 v rámci celních kvót A/B a C
Nařízení Komise (ES) č. 2029/2004 ze dne 26. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004 , kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství ( Úř. věst. L 352, 27.11.2004 )
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2027/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2026/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2025/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2024/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví procentní podíly snížení platné v roce 2005, jež se použijí pro žádosti o přidělení podané tradičními hospodářskými subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů
Nařízení Komise (ES) č. 2022/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 2021/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2020/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže (Úř. věst. L 351 ze dne 26.11.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 2020/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 2019/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 2018/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2017/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2016/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 2015/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 13. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2014/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 2013/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 2012/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 26. listopadu 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2011/2004 ze dne 25. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2010/2004 ze dne 24. listopadu 2004, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní subkvóty II otevřené nařízením (ES) č. 2375/2002 pro pšenici obecnou o jiné než vysoké kvalitě
Nařízení Komise (ES) č. 2009/2004 ze dne 24. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2008/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2005/2004 ze dne 23. listopadu 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2004 do 28. února 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2004/2004 ze dne 23. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2003/2004 ze dne 21. října 2004 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách
Nařízení Komise (ES) č. 2002/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 2001/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 2000/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Korejské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1999/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1997/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Madeiry pro odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1996/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a o pokračování dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace nebo Ukrajiny podléhajících registraci
Nařízení Komise (ES) č. 1995/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházející z Ruské federace a vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace
Nařízení Komise (ES) č. 1994/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a územíText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1993/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o PortugalskoText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1992/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1990/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1989/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1988/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1987/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1986/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1985/2004 ze dne 18. listopadu 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 238/2004 pro dovoz čiroku
Nařízení Komise (ES) č. 1984/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1983/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92
Nařízení Komise (ES) č. 1981/2004 ze dne 18. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1980/2004 ze dne 17. listopadu 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1979/2004 ze dne 17. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
Nařízení Komise (ES) č. 1978/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1977/2004 ze dne 17. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1976/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 2597/1999 z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli
Nařízení Rady (ES) č. 1975/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1676/2001 z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele či nikoli
Opravy rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
Rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin ( Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004 )
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
Nařízení Komise (ES) č. 1972/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1971/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o zákazu rybolovu okouníka mořského plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1970/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 3515/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1055/77 o skladování a pohybu produktů nakoupených intervenčními agenturami
Nařízení Komise (ES) č. 1969/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 96/2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
Nařízení Komise (ES) č. 1968/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
Nařízení Komise (ES) č. 1967/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1966/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. listopadu 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1965/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Komise (ES) č. 1964/2004 ze dne 12. listopadu 2004 o zákazu rybolovu mníkovce bělolemého plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (ES) č. 1963/2004 ze dne 15. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1962/2004 ze dne 12. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1961/2004 ze dne 12. listopadu 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 7. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1960/2004 ze dne 12. listopadu 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 8. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1959/2004 ze dne 12. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 324. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1958/2004 ze dne 12. listopadu 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 71. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1957/2004 ze dne 12. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 152. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1956/2004 ze dne 12. listopadu 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 152. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1955/2004 ze dne 12. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1954/2004 ze dne 11. listopadu 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 238/2004 pro dovoz čiroku
Nařízení Komise (ES) č. 1953/2004 ze dne 11. listopadu 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1952/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1951/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1950/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1949/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1948/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 12. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1947/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1946/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 12. listopadu 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1945/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví procentní podíly snížení platné v roce 2005, jež se použijí pro žádosti o přidělení podané netradičními hospodářskými subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů
Nařízení Komise (ES) č. 1944/2004 ze dne 10. listopadu 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1943/2004 ze dne 11. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1942/2004 ze dne 2. listopadu 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu překližovaných desek z okoumé pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 1941/2004 ze dne 2. listopadu 2004, kterým se zastavuje přezkum pro „nového vývozce“ nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu
Nařízení Komise (ES) č. 1940/2004 ze dne 10. listopadu 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1939/2004 ze dne 10. listopadu 2004 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1938/2004 ze dne 10. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1937/2004 ze dne 9. listopadu 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 334 ze dne 10.11.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1937/2004 ze dne 9. listopadu 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Nařízení Komise (ES) č. 1936/2004 ze dne 9. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1934/2004 ze dne 27. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/2000 o rozvojové spolupráci s Jihoafrickou republikou
Nařízení Komise (ES) č. 1933/2004 ze dne 8. listopadu 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1932/2004 ze dne 8. listopadu 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1931/2004 ze dne 8. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1930/2004 ze dne 8. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1929/2004 ze dne 5. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1928/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
Nařízení Rady (ES) č. 1927/2004 ze dne 21. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se upravují rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1926/2004 ze dne 3. listopadu 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1925/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (ES) č. 1924/2004 ze dne 4. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1923/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví některé koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zpracované zemědělské produkty pro Švýcarskou konfederaci
Nařízení Rady (ES) č. 1922/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska
Nařízení Rady (ES) č. 1921/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 499/96 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu
Nařízení Rady (ES) č. 1920/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
Nařízení Komise (ES) č. 1919/2004 ze dne 3. listopadu 2004, kterým se opravují dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1918/2004 ze dne 3. listopadu 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1917/2004 ze dne 2. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1916/2004 ze dne 3. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1915/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1914/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se pro období od 1. do 30. listopadu 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1913/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1912/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 6. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1911/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 7. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1910/2004 ze dne 29. října 2004, které se týká 70. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1909/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 323. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1908/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 151. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1907/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 151. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1906/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1905/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1904/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1903/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (Úř. věst. EU L 328, 30.10.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1903/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1902/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu
Nařízení Komise (ES) č. 1901/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1900/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví váhové koeficienty výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1899/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
Nařízení Komise (ES) č. 1898/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Terre Tarentine) – (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 1897/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Cartoceto) – (CHOP)
Nařízení Komise (ES) č. 1896/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1499/2004 o některých mimořádných opatřeních na podporu trhu s vejci v Belgii
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se zahajuje veřejný prodej vinného alkoholu, který je určen k využití v Společenství jako bioethanol
Nařízení Komise (ES) č. 1894/2004 ze dne 29. října 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1893/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 815/2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 1892/2004 ze dne 29. října 2004 o přechodných opatřeních pro rok 2005 týkajících se dovozu banánů do Společenství v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo
Nařízení Komise (ES) č. 1890/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1889/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1888/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. listopadu 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1887/2004 ze dne 29. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1886/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 z dovozu ocelových lan a kabelů, pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, ať již jsou prohlášené za pocházející z Maroka či nikoliv, a kterým se zastavuje šetření týkající se dovozu od jednoho marockého vývozce
Nařízení Komise (ES) č. 1885/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1884/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1883/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1880/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 1879/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1878/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady 136/66/EHS a nařízení Rady (EHS) č. 2261/84, pokud jde o stanovení výnosů oliv a výnosů oleje na Kypru, Maltě a ve Slovinsku
Nařízení Komise (ES) č. 1877/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění příloha III B nařízení (ES) č. 517/94 týkající se kvót pro Srbsko a Černou Horu
Nařízení Komise (ES) č. 1876/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 953/2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 1875/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterou se stanoví postup Společenství pro zjištění maximálních limitů reziduí veterinárních lékařských produktů v potravinách živočišného původu, co se týče salicylanu sodného a fenvalerateText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázekText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1873/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1872/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1871/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1870/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 11. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1869/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1868/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1867/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 29. října 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1866/2004 ze dne 28. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1865/2004 ze dne 27. října 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 ze dne 26. října 2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1863/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony
Nařízení Komise (ES) č. 1862/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní
Nařízení Komise (ES) č. 1861/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky
Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1859/2004 ze dne 27. října 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v říjnu 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1858/2004 ze dne 27. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1857/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1856/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Lardo di Colonnata)
Nařízení Komise (ES) č. 1855/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1854/2004 ze dne 26. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1853/2004 ze dne 25. října 2004 o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně nařízení (ES) č. 798/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1852/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1851/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původuText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1850/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1117/2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
Nařízení Komise (ES) č. 1849/2004 ze dne 21. října 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1848/2004 ze dne 25. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1847/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2005 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Nařízení Komise (ES) č. 1846/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1845/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana a Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))
Nařízení Komise (ES) č. 1844/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
Nařízení Komise (ES) č. 1843/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 751/2004 o stanovení některých rozhodných skutečností pro směnný kurs pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 1842/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se povoluje souběžná existence názvu „Munster či Munster-Géromé“, zapsaného jako chráněné označení původu podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, a nezapsaného názvu „Münster Käse“, označujícího místo v Německu
Nařízení Komise (Euratom) č. 1841/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (Euratom) č. 2014/76 o podpoře projektů týkajících se programů vyhledávání uranu na území členských států
Nařízení Komise (ES) č. 1840/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se po třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1839/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1838/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
Nařízení Komise (ES) č. 1837/2004 ze dne 22. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1836/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1835/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1834/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1772/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1833/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 10. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1832/2004 ze dne 21. října 2004 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1743/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1831/2004 ze dne 21. října 2004 o změně nařízení Komise (ES) č. 930/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1830/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 283/2004 a nařízení (ES) č. 284/2004 o registraci určitého dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu vyráběného jedním brazilským vyvážejícím výrobcem a PET filmu vyráběného jedním izraelským vyvážejícím výrobcem
Nařízení Komise (ES) č. 1829/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se Belgii, Portugalsku, Řecku a Kypru povolují odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadůText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 za účelem zařazení Timoru-Leste na seznam zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země
Nařízení Komise (ES) č. 1827/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví výnosy oliv a oleje pro hospodářský rok 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1826/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2004 ze dne 21. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1824/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1823/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1822/2004 ze dne 20. října 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1821/2004 ze dne 20. října 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1749/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1820/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2208/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 1819/2004, ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1818/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1817/2004 z dne 20. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
Nařízení Komise (ES) č. 1816/2004 ze dne 20. října 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1815/2004 ze dne 20. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1814/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1813/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
Nařízení Komise (ES) č. 1812/2004 ze dne 19. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1811/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o počet dnů na moři pro plavidla lovící tresku jednoskvrnnou v Severním moři a o používání hloubkových vlečných sítí ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 327 ze dne 30.10.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění přílohaI nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1809/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
Nařízení Komise (ES) č. 1808/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 1807/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se stanoví odhadovaná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem na hospodářský rok 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1806/2004 ze dne 18. října 2004 o změně nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
Nařízení Komise (ES) č. 1805/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1804/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění seznam příslušných soudů a řízení o opravných prostředcích v příloze I, II a III nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem
Nařízení Komise (ES) č. 1803/2004 ze dne 15. října 2004 o změně nařízení (ES) č 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1802/2004 ze dne 15. října 2004 o zákazu rybolovu mníka plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1801/2004 ze dne 18. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1800/2004 ze dne 15. října 2004 o povolení na dobu deseti let doplňkové látky „Cycostat 66G“, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivechText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1799/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. říjen 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1798/2004 ze dne 15. října 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince do 28. února 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1797/2004 ze dne 14. října 2004 o zákazu rybolovu mníka modrého plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1796/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžné odhady zásobování francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a předběžné odhady zásobování Madeiry pro odvětví rostlinných olejů, produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1795/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
Nařízení Komise (ES) č. 1794/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2004/05 částka podpory pro producenty některých citrusových plodů
Nařízení Komise (ES) č. 1793/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 5. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1792/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 6. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1791/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 322. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1790/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 69. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1789/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 150. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1788/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 150. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1787/2004 ze dne 15. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1786/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3274/93 o zamezení dodávek určitého zboží a služeb do Libye
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1785/2004 ze dne 5. října 2004 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. ledna 2004 na odměny úředníků Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
Nařízení Komise (ES) č. 1784/2004 ze dne 14. října 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1783/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1782/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1781/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1780/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1779/2004 ze dne 13. října 2004 o zákazu rybolovu mníka plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (ES) č. 1778/2004 ze dne 13. října 2004 o zákazu rybolovu mníka modrého plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1777/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 1776/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2003/04 částka, která má být vyplacena výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky B a částkou této dávky
Nařízení Komise (ES) č. 1775/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1774/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1773/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 9. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1772/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1771/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 15. října 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1770/2004 ze dne 14. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1769/2004 ze dne 14. říjne 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF a pro účely sledování a odhadů
Nařízení Komise (ES) č. 1768/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se stanoví procenta snížení hodnoty použitelná při nákupu zemědělských produktů na finanční rok 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1767/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2318/2001, pokud jde o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
Nařízení Komise (ES) č. 1766/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2199/2003, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o režim jednotných plateb na plochu pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko pro rok 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1765/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002, pokud jde o další používání látek uvedených v příloze IIText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1764/2004 ze dne 13. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Nařízení Rady (ES) č. 1762/2004 ze dne 24. září 2004 o správě systému dvojí kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 ze dne 12. října 2004, kterou se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku (Úř. věst. L 314 ze dne 13.10.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 ze dne 12. října 2004, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku - Viz 32004R1761R(01): Vyhlášení nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 je třeba považovat za neplatné.
Nařízení Komise (ES) č. 1760/2004 ze dne 12. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1759/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1758/2004 ze dne 8. října 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1757/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1755/2004 ze dne 11. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1754/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 176/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1015/94 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
Nařízení Komise (ES) č. 1753/2004 ze dne 8. října 2004 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1752/2004 ze dne 8. října 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1751/2004 ze dne 8. října 2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1750/2004 ze dne 8. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1749/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1748/2004 ze dne 8. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1747/2004 ze dne 7. října 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1746/2004 ze dne 6. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1502/2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1745/2004 ze dne 6. října 2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1744/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2002, pokud jde o nahrazení členského státu zpravodajeText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1743/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1742/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2235/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se podpory pro spotřebu čerstvých mléčných výrobků z Kanárských ostrovů
Nařízení Komise (ES) č. 1741/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1740/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 8. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1739/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1738/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 8. října 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1737/2004 ze dne 7. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1736/2004 ze dne 4. října 2004 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz lan ze syntetických vláken pocházejících z Indie
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1735/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. vest. L 310 ze dne 7.10.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1735/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1734/2004 ze dne 6. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1733/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 635/2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy
Nařízení Komise (ES) č. 1732/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1731/2004 ze dne 5. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1730/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1185/2004, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na prodej vyváženého žita ze zásob německých intervenčních agentur
Nařízení Komise (ES) č. 1729/2004 ze dne 4. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1728/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se po třicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1727/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 4. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1726/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 5. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1725/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 321. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1724/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 68. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1723/2004 ze dne 1. řijna 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 149. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1722/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 149. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1721/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
Nařízení Komise (ES) č. 1720/2004 ze dne 1. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1719/2004 ze dne 30. září 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 238/2004 pro dovoz čiroku
Nařízení Komise (ES) č. 1718/2004 ze dne 30. září 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1717/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1716/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1715/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1714/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1713/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999 týkající se produktů ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I ke Smlouvě, a které je vyvezeno do třetích zemí kromě Bulharska
Nařízení Komise (ES) č. 1712/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu určitých zemědělských výrobků do Bulharska
Nařízení Komise (ES) č. 1711/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1710/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1709/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1708/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1707/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se pro období od 1. do 31. řijna 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1706/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 7. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1705/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1704/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1666/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1703/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1702/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1701/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. říjen 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1700/2004 ze dne 29. září 2004 o zákazu rybolovu sledě plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1699/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 275/2004, pokud jde o evidenci dovozů ocelových lan a kabelů vyrobených jedním marockým vyvážejícím výrobcem
Nařízení Komise (ES) č. 1698/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1697/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1696/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1695/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1694/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1693/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1692/2004 ze dne 30. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1691/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva ve vodách Grónska
Nařízení Rady (ES) č. 1690/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podmínky zpětného vývozu a zpětného zasílání produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování
Nařízení Komise (ES) č. 1689/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
Nařízení Komise (ES) č. 1688/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro skladovací agentury stanoví nákupní cena hrozinek a nezpracovaných sušených fíků na hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1687/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1686/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Macaa
Nařízení Komise (ES) č. 1685/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1684/2004 ze dne 29. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1683/2004 ze dne 24. září 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1682/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1655/2000 o finančním nástroji pro životní prostředí LIFE)
Nařízení Komise (ES) č. 1681/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1680/2004 ze dne 28. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1679/2004 ze dne 27. září 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1678/2004 ze dne 24. září 2004 o zastavení celních kvót uplatňovaných na dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1677/2004 ze dne 27. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska
Nařízení Komise (ES) č. 1675/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
Nařízení Komise (ES) č. 1674/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1673/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro kiwi
Nařízení Komise (ES) č. 1672/2004 ze dne 24. září 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce září 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1671/2004 ze dne 24. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1670/2004 ze dne 23. září 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1669/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 238/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1668/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 1667/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 6. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1666/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1665/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 24. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1664/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 1663/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v září 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1662/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v září 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 1661/2004 ze dne 23. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1660/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. října do 31. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1659/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1658/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 1657/2004 ze dne 22. září 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1656/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 ze dne 22. září 2004 určující pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1654/2004 ze dne 22. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1652/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Pákistánské islámské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1651/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1650/2004 ze dne 21. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1649/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1648/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 21. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1647/2004 ze dne 20. září 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1646/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 296 ze dne 21.9.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1646/2004, ze dne 20. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1645/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska
Nařízení Komise (ES) č. 1644/2004 ze dne 20. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1643/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 18. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1642/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1641/2004 ze dne 17. září 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce září 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1640/2004 ze dne 17. září 2004, o vydání dovozních licencí pro rýži z nejméně rozvinutých zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1639/2004 ze dne 17. září 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1638/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 a (ES) č. 1789/2003, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1637/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 3. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1636/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 320. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 67. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1634/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 4. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1633/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 148. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1632/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 148. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1631/2004 ze dne 17. září 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1630/2004 ze dne 17. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1629/2004 ze dne 13. září 2004 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
Nařízení Rady č. 1628/2004 ze dne 13. září 2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 1627/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1626/2004 ze dne 16. září 2004, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 238/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1625/2004 ze dne 16. září 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (stolni hrozny)
Nařízení Komise (ES) č. 1624/2004 ze dne 16. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2004 ze dne 16. září 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2004 ze dne 16. září 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1621/2004 ze dne 16. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1620/2004 ze dne 16. září 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1619/2004 ze dne 16. září 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 5. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1618/2004 ze dne 16. září 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1585/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1617/2004 ze dne 16. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1616/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Bulharska a Jižní Afriky
Nařízení Rady (ES) č. 1615/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Indie, Tchaj-wanu a Srbska a Černé Hory
Nařízení Komise (ES) č. 1614/2004 ze dne 15. září 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (pomeranče a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1613/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1612/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1611/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní króty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 958/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1610/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1608/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu ďasa mořského plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2004 ze dne 15. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1606/2004 ze dne 14. září 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1605/2004 ze dne 14. září 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1604/2004 ze dne 14. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1603/2004 ze dne 14. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 15. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1602/2004 ze dne 14. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 15. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1601/2004 ze dne 14. září 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1600/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu ďasa mořského plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1599/2004 ze dne 10. září 2004 o zákazu rybolovu smáčka plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, s výjimkou Dánska a Spojeného království
Nařízení Komise (ES) č. 1598/2004 ze dne 10. září 2004 o zákazu rybolovu pakambaly průsvitné plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1597/2004 ze dne 14. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1596/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1595/2004 ze dne 8. září 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh
Nařízení Komise (ES) č. 1594/2004 ze dne 13. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1593/2004 ze dne 10. září 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1592/2004 ze dne 10. září 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1591/2004 ze dne 10. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1590/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zřizuje program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1467/94 (Úř. věst. L 304, 30.9.2004)
Nařízení Rady (ES) č. 1590/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zřizuje program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1467/94Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1589/2004 ze dne 9. září 2004, týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1341/2004 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1588/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 238/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1587/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1586/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 4. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1585/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1584/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 10. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1583/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví minimální cena, která se vyplácí producentům za zpracované sušené fíky a částka podpory výroby sušených fíků
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1582/2004 ze dne 8. září 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů (Úř. věst. L 289 ze dne 10.9.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1582/2004 ze dne 8. září 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1581/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1639/2001 o minimálních a rozšířených programech Společenství pro sběr údajů v sektoru rybářství a o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1580/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Komise (ES) č. 1579/2004 ze dne 9. září 2004 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1578/2004 ze dne 9. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1577/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1576/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1575/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se ruší nařízení (ES) č. 717/96, (ES) č. 1484/96, (ES) č. 1508/96, (ES) č. 164/97, (ES) č. 299/97 a (ES) č. 1112/97 týkající se mimořádných opatření na podporu trhu s hovězím masem v Belgii, Německu, Francii, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku a Spojeném království
Nařízení Komise (ES) č. 1574/2004 ze dne 8. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1573/2004 ze dne 6. září 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1572/2004 ze dne 7. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1571/2004 ze dne 6. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1570/2004 ze dne 3. září 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1569/2004 ze dne 2. září 2004 o zákazu rybolovu tresky pollak plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1568/2004 ze dne 2. září 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1567/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1727/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise (ES) č. 1566/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
Nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 ze dne 3. září 2004 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2004–2005
Nařízení Komise (ES) č. 1564/2004 ze dne 3. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1563/2004 ze dne 31. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky modravé plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (ES) č. 1562/2004 ze dne 2. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1561/2004 ze dne 1. září 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 2. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1560/2004 ze dne 1. září 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1559/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1558/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1557/2004 ze dne 1. září 2004, schvalující postupy kontroly shody obchodních norem platných pro určité čerstvé ovoce, které se provádějí na Novém Zélandu před dovozem do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1556/2004 ze dne 1. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1555/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1554/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1553/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika
Nařízení Komise (ES) č. 1552/2004 ze dne 31. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1551/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1550/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se pro období od 1. do 30. září 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
Nařízení Komise (ES) č. 1548/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1547/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1546/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1545/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1544/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1543/2004 ze dne 30. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1542/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 28. srpna 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1541/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1540/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o začátek období pro některé platby
Nařízení Komise (ES) č. 1539/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 2. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1538/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 319. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1537/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 66. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1536/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 3. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 147. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1534/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 147. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1533/2004 ze dne 27. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1532/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 1531/2004 ze dne 26. srpna 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1341/2004 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1530/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1529/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1528/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1527/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1526/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 3. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1525/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1524/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1523/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 27. srpna 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1522/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1521/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1520/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1519/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1518/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1517/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
Nařízení Komise (ES) č. 1515/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2295/2003 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1514/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1513/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1512/2004 ze dne 26. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1511/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1510/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1509/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1508/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1507/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1506/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1505/2004 ze dne 25. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1504/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Nařízení Komise (ES) č. 1503/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1347/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence, které byly podány v červenci 2004 pro určité produkty v odvětví mléka v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1502/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1500/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1499/2004 ze dne 24. srpna 2004 o některých mimořádných podpůrných opatřeních pro trh s vejci v Belgii
Nařízení Komise (ES) č. 1498/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 633/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2004 ze dne 24. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1496/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 964/2003 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých potrubních tvarovek pocházejících mimo jiné z Thajska
Nařízení Komise (ES) č. 1495/2004 ze dne 23. srpna 2004 o zákazu rybolovu smáčka plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2004 ze dne 23. srpna 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1493/2004 ze dne 23. srpna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření přijatá v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve vztahu k požadavkům na poskytování náhrad pro vývoz některých mléčných nebo vaječných výrobků podle nařízení (ES) č. 1520/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1492/2004 ze dne 23. srpna 2004 měnící nařízení (ES) č. 999/2001 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o eradikační opatření u přenosných spongiformních encefalopatií skotu, ovcí a koz, obchodování se spermatem a embryi ovcí a koz a jejich dovoz a o specifický rizikový materiál(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1491/2004 ze dne 23. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1490/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1489/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1488/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (ES) č. 1487/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1486/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do «Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení» (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice a Noix du Périgord)
Nařízení Komise (ES) č. 1485/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do «Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení» (Pimiento Riojano)
Nařízení Komise (ES) č. 1484/2004 ze dne 20. srpna 2004 o změně nařízení (ES) č. 917/2004 upravujícího způsoby uplatnění nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o akcích, které mají zlepšit podmínky výroby a prodeje včelařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1483/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých označení do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení («Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» nebo «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» nebo «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» a »Carne de Cantabria»)
Nařízení Komise (ES) č. 1482/2004 ze dne 20. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1481/2004 ze dne 19. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2092/91 o ekologické produkci zemědělských produktů a k tomu se vztahujícímu označování ekologických výrobků a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1480/2004 ze dne 10. srpna 2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
Nařízení Komise (ES) č. 1479/2004 ze dne 19. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1478/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie
Nařízení Komise (ES) č. 1477/2004 ze dne 18. srpna 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1476/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/2004, kterým se opravují nařízení (ES) č. 2281/2003 a (ES) č. 2299/2003, kterými se stanoví světová tržní cena nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1475/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2004 o pravidlech režimu vývozních certifikátů v oblasti vajec
Nařízení Komise (ES) č. 1474/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1473/2004 ze dne 18. srpna 2004 stanovující dotace pro skladování rozinek a sušených fíků bez dalšího zpracování, v prodejní kampani 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1472/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1874/2003 o schválení národních programů některých členských států pro tlumení klusavky, o definici doplňkových záruk a o přiznání odchylek, pokud jde o šlechtitelské programy na odolnost vůči TSE u ovcí na základě rozhodnutí 2003/100/ES(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1471/2004 ze dne 18. srpna 2004, měnící přílohu XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz jelenovitých výrobků z Kanady a Spojených států(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1470/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví částky podpory pěstování révy určené k produkci některých druhů hrozinek a podpory výsadby vinic zasažených mšičkou
Nařízení Komise (ES) č. 1469/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96, o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka
Nařízení Komise (ES) č. 1468/2004 ze dne 18. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 ze dne 13. srpna 2004 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu polyethylentereftalátu pocházejícího z Austrálie a Čínské lidové republiky a o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu polyethylentereftalátu pocházejícího z Pákistánu a uvolnění částek zajištěných uloženým prozatímním clem
Nařízení Komise (ES) č. 1466/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1465/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se trvale povoluje doplňková látka v krmivech(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1464/2004 ze dne 17. srpna 2004 o povolení přídavné látky «Monteban» v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek, na dobu deseti let(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1463/2004 ze dne 17. srpna 2004 o povolení na dobu deseti let přídavné látky «Sacox 120 microGranulate» v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1462/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1461/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o některé částky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1460/2004 ze dne 17. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1459/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1458/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty (Úř. věst. L 269 ze dne 17.8.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1458/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1457/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1456/2004 ze dne 16. srpna 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1455/2004 ze dne 16. srpna 2004 o povolení přídavné látky «Avatec 15 %», která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek v krmivech na dobu deseti let(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1454/2004 ze dne 16. srpna 2004 o změně nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
Nařízení Komise (ES) č. 1453/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1452/2004 ze dne 16. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1451/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. srpna 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1449/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1448/2004 ze dne 13. srpna 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely (Úř. věst. L 267 ze dne 14.8.2004)
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely (Úř. věst. L 267 ze dne 14.8.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
Nařízení Komise (ES) č. 1446/2004 ze dne 13. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1445/2004 ze dne 12. srpna 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1341/2004 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1444/2004 ze dne 12. srpna 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1443/2004 ze dne 12. srpna 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 2. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1442/2004 ze dne 12. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1441/2004 ze dne 12. srpna 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 13. srpna 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1440/2004 ze dne 12. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1439/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1438/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se stanoví minimální cena pro hospodářský rok 2004/05, která se vyplácí producentům za sušené švestky a částka podpory výrobě sušených švestek
Nařízení Komise (ES) č. 1437/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do «Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení» («Valençay», «Scottish Farmed Salmon», «Ternera de Extremadura» a »Aceite de Mallorca» nebo «Aceite mallorquín» nebo «Oli de Mallorca» nebo «Oli mallorquí»)
Nařízení Komise (ES) č. 1436/2004 ze dne 11. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1435/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se v důsledku rozšíření mění nařízení Rady (EHS) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 1434/2004 ze dne 10. srpna 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1433/2004 ze dne 10. srpna 2004 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1432/2004 ze dne 10. srpna 2004, které upravuje nařízení Komise (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01, a také nařízení Komise (ES) č. 2768/98 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 1431/2004 ze dne 10. srpna 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1430/2004 ze dne 10. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1429/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označení, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1428/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000 o stanovení některých prováděcích pravidel k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a pravidla Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Komise (ES) č. 1427/2004 ze dne 9. srpna 2004, pozměňující nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a kterým se zavádí kodex pro enologické postupy a ošetření ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1426/2004 ze dne 9. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1425/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, hroznové víno, pomeranče a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1424/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se stanoví množství pro dovoz banánů do Společenství v rámci celních kvót A/B a C pro čtvrté čtvrtletí roku 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1423/2004 ze dne 6. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1422/2004 ze dne 5. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1421/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1420/2004 ze dne 4. srpna 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 1203/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1419/2004 ze dne 4. srpna 2004 o trvání účinnosti víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem na straně druhé a o částečném zrušení víceletých dohod o financování a nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 a (ES) č. 2222/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1418/2004 ze dne 4. srpna 2004 o určování odrůdových skupin vysoké kvality osvobozených z programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku pro sklizeň 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1417/2004 ze dne 29. července 2004 o dozorných opatřeních, která se týkají dovozu určitých textilních výrobků pocházejících ze Syrské arabské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1416/2004 ze dne 4. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1415/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se stanoví roční maximální intenzita rybolovu pro některé rybolovné oblasti a populace
Nařízení Komise (ES) č. 1414/2004 ze dne 28. července 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1413/2004 ze dne 3. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1412/2004 ze dne 3. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 1411/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1410/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003 o prováděcích pravidlech k dovozu třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod na hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
Nařízení Komise (ES) č. 1409/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003 o prováděcích pravidlech k dovozu třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod na hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
Nařízení Komise (ES) č. 1408/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých elektronických vah (REWS) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů pro dva vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb za plochu použitelný pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko
Nařízení Komise (ES) č. 1406/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu použitelného pro některé přímé podpory s rozhodnou skutečností 1. července 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1405/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se zamítají některé žádosti o licence na vývoz určitých mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 1404/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1403/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. srpna 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1402/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro první individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1401/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 146. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1400/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se pro období od 1. do 31. srpna 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1399/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1398/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 2. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1397/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 318. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1396/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 146. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1395/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 65. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1394/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1393/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1392/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1391/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1390/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1389/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000 stanovující prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 týkající se společné organizace trhu s vínem, pokud jde o výrobní potenciál
Nařízení Komise (ES) č. 1388/2004 ze dne 30. července 2004 upravující nařízení (EHS) č. 1915/83 o určitých podrobných prováděcích pravidlech týkajících se vedení účtů za účelem stanovení příjmů zemědělských statků
Nařízení Komise (ES) č. 1387/2004 ze dne 30. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1386/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Ruské federace
Nařízení Rady (ES) č. 1385/2004 ze dne 29. dubna 2004 o správě systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1384/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1383/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1382/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1381/2004 ze dne 29. července 2004, týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1341/2004 pro dovoz kukuřice
Nařízení Komise (ES) č. 1380/2004 ze dne 29. července 2004 o rozhodnutí nevybrat žádnou nabídku v souvislosti s 1. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v rámci stálého nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1327/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1379/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1378/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1377/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1376/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 35. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1375/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1374/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1373/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 30. července 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1372/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v červenci 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1371/2004 ze dne 29. července 2004 o dovozních licencích pro mražený hovězí bok
Nařízení Komise (ES) č. 1370/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1369/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1368/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1367/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se schvalují převody mezi množstevními limity pro textilní zboží a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1366/2004 ze dne 29. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1365/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví koeficient přidělení pro množství neloupané rýže nabídnutá k intervenci pro třetí tranši hospodářského roku 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1364/2004 ze dne 22. července 2004, stanovující přechodná opatření pro prodej maximálního množství 54000 tun pšenice a 40000 tun kukuřice ze státní bezpečnostní zásoby Maďarska
Nařízení Komise (ES) č. 1363/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1362/2004 ze dne 28. července 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (hroznové víno a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1361/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/2003 o prováděcích pravidlech k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1360/2004 ze dne 27. července 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1359/2004 ze dne 28. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1358/2004 ze dne 27. července 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1357/2004 ze dne 27. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1356/2004 ze dne 26. července 2004, týkající se povolení na deset let pro doplňkovou látku Elancoban v krmivech, patřící ke skupině kokcidiostatik a jiných léčebných látek(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1355/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv pro dovoz živého skotu o váze 80 až 300 kg, podaným v červenci 2004 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1204/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1354/2004 ze dne 26. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1353/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
Nařízení Komise (ES) č. 1352/2004 ze dne 23. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1351/2004 ze dne 23. července 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1350/2004 ze dne 23. července 2004 kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz krav a jalovic určitých horských plemen, podaným v souladu s nařízením (ES) č. 1143/98
Nařízení Komise (ES) č. 1349/2004 ze dne 23. července 2004, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od července 2004 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko
Nařízení Komise (ES) č. 1348/2004 ze dne 23. července 2004, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1347/2004 ze dne 23. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červenci 2004 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1346/2004 ze dne 23. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1345/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Lamb)
Nařízení Komise (ES) č. 1344/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1343/2004 ze dne 22. července 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1342/2004 ze dne 22. července 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1341/2004 ze dne 22. července 2004, týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
Nařízení Komise (ES) č. 1340/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 1339/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
Nařízení Komise (ES) č. 1338/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1337/2004 ze dne 22. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1336/2004 ze dne 20. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v červenci 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1335/2004 ze dne 20. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních licencí na měsíc červenec 2004 telat o hmotnosti nejvýše 80 kg, podaným v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1201/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1334/2004 ze dne 20. července 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1333/2004 ze dne 20. července 2004 o trvalém povolení určité doplňkové látky v krmivech(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1332/2004 ze dne 20. července 2004 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1331/2004 ze dne 20. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1638/98 o programech aktivit pěstitelů oliv pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1330/2004 ze dne 20. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1329/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1328/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1326/2004 ze dne 19. července 2004, stanovující konečnou výši pomoci pro sušenou píci pro prodejní období 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1325/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1324/2004 ze dne 19. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1323/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu nerezových ocelových drátů s průměrem méně nežli 1 mm pocházejících z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 1322/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/97 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa a nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy ( Úř. věst. L 246 ze dne 20.7.2004 )
Nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2004 ze dne 16. července 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. zaří do 30. listopadu 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1319/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001 upravující použití nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ve věci intervenčních opatření na trhu práškového odtučněného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1318/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro první individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1317/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1316/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 317. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1315/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 64. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1314/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 145. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1313/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 145. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1312/2004 ze dne 16. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1311/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 1310/2004 ze dne 15. července 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1309/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. července 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1308/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1307/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1306/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1305/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1304/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 34. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1303/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1302/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 16. července 2004
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1301/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 958/2003 (Úř. věst. L 244 ze dne 16.7.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1301/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se stanoví koeficient snížení použitelnn v rámci celní króty otevřené nařízením (ES) č. 958/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1300/2004 ze dne 15. července 2004, které stanoví částku podpory pro nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1299/2004 ze dne 15. července 2004, které pro kampaň za účelem uvedení do prodeje v hospodářském roce 2002/03 stanovuje skutečnou výrobu olivového oleje a také částku pro jednotnou podporu výroby
Nařízení Komise (ES) č. 1298/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1297/2004 ze dne 15. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1296/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Vietnamské socialistické republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1295/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1599/1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 1294/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1600/99 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1293/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora
Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1292/2004 ze dne 30. dubna 2004 , kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně ( Úř. věst. L 243 ze dne 15.7.2004 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 1, svazek 5, s. 116)
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1292/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2004 ze dne 14. července 2004 o ustanovení specifického zemědělského přepočítacího kurzu minimálních cen cukrové řepy a také příspěvků na výrobu a dodatkového příspěvku v oblasti výroby cukru k měnám členských států, které nepřijaly jednotnou měnu, pro kampaň za účelem uvedení do prodeje 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1290/2004 ze dne 14. července 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1289/2004 ze dne 14. července 2004 o povolení na dobu deseti let doplňkové látky Deccox® , která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech ( Úř. věst. L 243 ze dne 15.7.2004 )
Nařízení Komise (ES) č. 1289/2004 ze dne 14. července 2004 o povolení na dobu deseti let doplňkové látky Deccox®, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech(Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1288/2004 ze dne 14. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech ( Úř. věst. L 243 ze dne 15.7.2004 )
Nařízení Komise (ES) č. 1288/2004 ze dne 14. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2004 ze dne 13. července 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1286/2004 ze dne 14. července 2004 o zastavení rybolovu tresky bezvousé plavidly vlajky Belgie
Nařízení Komise (ES) č. 1285/2004 ze dne 14. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1284/2004 ze dne 13. července 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 1283/2004 ze dne 13. července 2004 o zastavení rybolovu platýse zlatého plavidly vlajky členského státu
Nařízení Komise (ES) č. 1282/2004 ze dne 13. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1281/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1280/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 1171/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1279/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1226/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1278/2004 ze dne 12. července 2004 o zastavení rybolovu tresky jednoskvrnné plavidly vlajky Belgie
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se po třicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001 (Úř. věst. L 241 ze dne 13.7.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se po 37 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1276/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 204/2004 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej na trhu Společenství s rýží sklizenou v letech 1998 a 1999 a drženou italskou intervenční agenturou
Nařízení Komise (ES) č. 1275/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2692/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion, ohledně opravy, kterou je třeba provést u částky subvence při zrušení intervenční ceny pro neloupanou rýži na konci hospodářského roku
Nařízení Komise (ES) č. 1274/2004 ze dne 12. července 2004, stanovující přechodná opatření pro prodej maximálního množství 25000 tun pšenice a 10000 tun kukuřice ze státní bezpečnostní zásoby Slovenska
Nařízení Komise (ES) č. 1273/2004 ze dne 12. července 2004 o prodloužení konečné lhůty pro výsev některých plodin na orné půdě v některých oblastech Společenství v hospodářském roce 2004/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1272/2004 ze dne 12. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1271/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1270/2004 ze dne 9. července 2004 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1269/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1268/2004 ze dne 9. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1267/2004 ze dne 8. července 2004 o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na období od 1. května do 31. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1266/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro některé produkty zpracované z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1265/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1264/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1263/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1226/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1261/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1260/2004 ze dne 8. července 2004 o úpravě nařízení (ES) č. 838/2004 k přechodným opatřením při dovozu banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
Nařízení Komise (ES) č. 1259/2004 ze dne 8. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1258/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do «Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení» (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)
Nařízení Komise (ES) č. 1257/2004 ze dne 7. července 2004 o zastavení rybolovu tresky modravé plavidly vlajky členského státu
Nařízení Komise (ES) č. 1256/2004 ze dne 5. května 2004 o zastavení rybolovu tresky jednoskvrnné plavidly vlajky Německa
Nařízení Komise (ES) č. 1255/2004 ze dne 8. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1254/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1253/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1252/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se zahajuje prodej másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1251/2004 ze dne 7. července 2004, doplňující nařízení (ES) č. 2799/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1255/1999 o přidělení dotace na odstředěné mléko a odstředěný mléčný prášek, určený jako krmivo pro zvířata a dále o prodeji takovéhoto odstředěného mléčného prášku
Nařízení Komise (ES) č. 1250/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o prémie pro mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2004 ze dne 7. července 2004 o určitých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Nizozemsku
Nařízení Komise (ES) č. 1248/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o některé dovozní a vývozní licence týkající se obchodu se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení platném k 30. dubnu 2004 a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem
Nařízení Komise (ES) č. 1247/2004 ze dne 7 července 2004, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2305/2003 pro dovoz ječmene
Nařízení Komise (ES) č. 1246/2004 ze dne 7. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1245/2004 ze dne 28. června 2004 o uzavření Protokolu o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu vedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé
Nařízení Komise (ES) č. 1244/2004 ze dne 6. července 2004, které stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů za skladovací období 2004/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1243/2004 ze dne 6. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1242/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva
Nařízení Rady (ES) č. 1241/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1240/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení komise (ES) č. 1239/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1238/2004 ze dne 5. července 2004 o odchylce od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o dodací lhůtu v rámci intervence v hospodářském roce 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1237/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se po 36 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1236/2004 ze dne 5. července 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ohledně intervencí na trhu s máslem a smetanou
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen, podaným v souladu s nařízením (ES) č. 1081/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1234/2004 ze dne 5. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1233/2004 ze dne 2. července 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení (ES) č. 595/2004 o systému odvodů v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 1232/2004 ze dne 2. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o podporu Společenství pro dodávky mléčných výrobků na Madeiru a Kanárské ostrovy
Nařízení Komise (ES) č. 1231/2004 ze dne 1. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone
Nařízení Komise (ES) č. 1230/2004 ze dne 2. července 2004, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1229/2004 ze dne 2. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1228/2004 ze dne 1. července 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 2. července 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2004 ze dne 1. července 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 33. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1226/2004 ze dne 1. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1225/2004 ze dne 1. července 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 2. července 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1224/2004 ze dne 1. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1223/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení na Slovinsko
Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení
Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách s třetími státy a subjekty mimo rámec EU
Nařízení Komise (ES) č. 1221/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1220/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1219/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení komise (ES) č. 1218/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny
Nařízení Komise (ES) č. 1217/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/2005 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1215/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Beef)
Nařízení Komise (ES) č. 1214/2004 ze dne 30. června 2004, měnící nařízení (ES) č. 2424/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování dovozní tarifní kvóty na sušené vykostěné hovězí maso uvedené v nařízení rady (ES) č. 2249/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1213/2004 ze dne 30. června 2004 o otevření dovozní celní kvóty pro dodávky surového třtinového cukru pocházejícího ze zemí AKT a Indie, určeného na zásobování rafinerií v období od 1. července 2004 do 28. února 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1212/2004 ze dne 30. června 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1211/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se pro období od 1. do 31. července 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1210/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro určité produkty v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1209/2004 ze dne 30. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1208/2004 ze dne 28. června 2004 rozšiřující konečná antidumpingová opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 119/97 ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000 o dovozu určitých mechanismů kroužkových vazačů původem v Čínské lidové republice na dovoz stejného výrobku odesílaného z Vietnamské socialistické republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1207/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1206/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2004 ze dne 29. června 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1204/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót pro živý skot o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1203/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 0206 29 91 (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1202/2004 ze dne 29. června 2004 otevření dovozní kvóty a zajištění správy dovozní kvóty pro mladé býky na výkrm (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1201/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót na telata o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (1. července 2004 až 30. června 2005)
Nařízení Komise (ES) č. 1200/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 52/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
Nařízení Komise (ES) č. 1199/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 1198/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1197/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v červnu 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 1196/2004 ze dne 29. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1195/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1194/2004 ze dne 28. června 2004 o přechodných opatřeníchí při prodeji maximálního množství 300 000 tun pšenice pocházející ze státních rezerv v Polsku
Nařízení Komise (ES) č. 1193/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1192/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1191/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1190/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1189/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1188/2004 ze dne 28. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1187/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se po 35 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1186/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 ze dne 25. června 2004 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1184/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1183/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 316. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1182/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 63. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1181/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 144. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1180/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 144. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1179/2004 ze dne 25. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1178/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1005/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1176/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1175/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1174/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1173/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1172/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 32. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1171/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1170/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1169/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 25. června 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1168/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1167/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1166/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1165/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara) (Úř. věst. L 224 ze dne 25.6.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1165/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara)
Nařízení Komise (ES) č. 1164/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 28. června 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1163/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 28. června 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1161/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. července do 30. září 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1160/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 1158/2004 ze dne 24. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2004 ze dne 23. června 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1156/2004 ze dne 23. června 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1155/2004 ze dne 23. června 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1154/2004 z dne 23. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)
Nařízení Komise (ES) č. 1153/2004 ze dne 23. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, hroznové vino, pomeranče, jablka a broskve)
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2004 ze dne 23. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1
Nařízení Komise (ES) č. 1151/2004 ze dne 23. června 2004 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1077/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1150/2004 ze dne 23. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1149/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1147/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na druhé pololetí roku 2004 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence (Úř. věst. L 222 ze dne 23.6.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1147/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na druhé pololetí roku 2004 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence
Nařízení Komise (ES) č. 1146/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 1145/2004 ze dne 22. června 2004, doplňující nařízení (ES) č. 145/2004 o konečném termínu pro předložení nabídek v rámci posledního dílčího nabídkového řízení pro zpětný prodej pšenice na vnitřním trhu v majetku německého intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1144/2004 ze dne 22. června 2004, doplňující nařízení (ES) č. 144/2004 o konečném termínu pro předložení nabídek v rámci posledního dílčího nabídkového řízení pro zpětný prodej pšenice na vnitřním trhu v majetku francouzského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1143/2004 ze dne 22. června 2004, doplňující nařízení (ES) č. 143/2004 o konečném termínu pro předložení nabídek v rámci posledního dílčího nabídkového řízení pro zpětný prodej pšenice na vnitřním trhu v majetku švédského intervenčního orgánu
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2004 ze dne 22. června 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1076/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1141/2004 ze dne 22. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1140/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé produkty rybolovu pocházející z Ceuty a Melilly
Nařízení Komise (ES) č. 1139/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1138/2004 ze dne 21. června 2004 o společné definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištíchText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1137/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Unie
Nařízení Komise (ES) č. 1136/2004 ze dne 21. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2004 ze dne 18. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži A určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1876/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1134/2004 ze dne 18. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou kulatozrnnou rýži B určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1875/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1133/2004 ze dne 18. června 2004, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1877/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1132/2004 ze dne 18. června 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o tradiční produkt Kunserva
Nařízení Komise (ES) č. 1131/2004 ze dne 18. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1130/2004 ze dne 17. června 2004, týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1005/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1129/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 1128/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1089/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1127/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 31. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1125/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1124/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2004 ze dne 17. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2004 ze dne 16. června 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2004 ze dne 16. června 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 1119/2004 ze dne 16. června 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004 ze dne 16. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1117/2004 ze dne 16. června 2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
Nařízení Komise (ES) č. 1116/2004 ze dne 15. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1115/2004 ze dne 16. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1114/2004 ze dne 15. června 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1113/2004 ze dne 15. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1112/2004 ze dne 14. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1096/2004, kterým se stanoví náhrady pro mléko a mléčné výrobk
Nařízení Komise (ES) č. 1111/2004 ze dne 14. června 2004, doplňující nařízení (ES) č. 2199/2003 o přechodných opatření pro používání nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 pokud jde o režim jednotných plateb pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v roce 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1110/2004 ze dne 14. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1109/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1108/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví podpora pro hrušky určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1107/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství třetí intervenční tranše v hospodářském roce 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1106/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1105/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 315. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1104/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 62. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1103/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 143. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1102/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 143. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1101/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 211 ze dne 12.6.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1101/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
Nařízení Komise (ES) č. 1100/2004 ze dne 11. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1099/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1005/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1098/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1097/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1096/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1095/2004 ze dne 10. června 2004 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 1094/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1093/2004 ze dne 10 června 2004, které stanovuje odchylku od nařízení (ES) č. 174/1999 ohledně termínů platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných produktů
Nařízení Komise (ES) č. 1092/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o stanovení kategorií rýže ve smyslu nařízení (ES) č. 1291/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1091/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2000, kterým se stanoví intervenční centra pro rýži
Nařízení Komise (ES) č. 1090/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 30. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1089/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1088/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 11. června 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1087/2004 ze dne 10. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1086/2004 ze dne 9. června 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 1085/2004 ze dne 9. června 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1084/2004 ze dne 9. června 2004 o odchylce od nařízení (ES) č. 2848/98 ohledně data pro uzavření smluv o pěstování mezi producenty a prvními zpracovateli surového tabáku pro sklizeň 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1083/2004 ze dne 9. června 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2004 ze dne 9. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1081/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1431/94, pokud jde o platnost dovozních licencí v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1080/2004 ze dne 8. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1079/2004 ze dne 7. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 1078/2004 ze dne 7. června 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1077/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek
Nařízení Komise (ES) č. 1076/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby
Nařízení Komise (ES) č. 1075/2004 ze dne 7. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1074/2004 ze dne 4. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely nařízení Komise (ES) č. 1535/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1073/2004 ze dne 4. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1072/2004 ze dne 3. června 2004, týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1005/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1071/2004 ze dne 3. června 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2004 ze dne 3. června 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 29. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2004 ze dne 3. června 2004, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2004 ze dne 3. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1067/2004 ze dne 2. června 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1066/2004 ze dne 1. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1065/2004 ze dne 2. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1064/2004 ze dne 1. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1063/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1062/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži A určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1876/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1061/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou kulatozrnnou rýži B určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1875/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1060/2004 ze dne 28. května 2004 o nabídkách podaných na vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion v rámci nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1878/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1059/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1877/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1058/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1057/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1056/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na citróny, stolní hrozny, hrušky, meruňky, broskve včetně nektarinek, a švestky
Nařízení Komise (ES) č. 1055/2004 ze dne 28. května 2004 o vydávání licencí na dovoz určitých zpracovaných nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek, atd.) v období od 11. dubna 2004 do 10. dubna 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1054/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Nařízení Komise (ES) č. 1053/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
Nařízení Komise (ES) č. 1052/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1051/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Nařízení Komise (ES) č. 1050/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 314. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1049/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 61. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1048/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 142. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1047/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 142. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 1046/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se pro období od 1. do 30. června 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1045/2004 ze dne 28. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1044/2004 ze dne 27. května 2004, týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1814/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1043/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1042/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1041/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1040/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1039/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1038/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 28. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1037/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1036/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 1035/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 28. května 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1034/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1033/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1032/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v kvetnu 2004 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1031/2004 ze dne 27. května 2004 o přidělení licencí na vývoz určitých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1030/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1029/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v květnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
Nařízení Komise (ES) č. 1028/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v květnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1027/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v května 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
Nařízení Komise (ES) č. 1026/2004 ze dne 27. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1025/2004 ze dne 26. května 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2004 ze dne 26. května 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v květnu 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. května do 30. června 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1023/2004 ze dne 26. května 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v květnu 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1022/2004 ze dne 26. května 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v květnu 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 1021/2004 ze dne 26. května 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce května 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (ES) č. 1020/2004 ze dne 26. května 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 1019/2004 ze dne 26. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1018/2004 ze dne 25. května 2004, kterým se stanoví množství surového tabáku, jež mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2004 v Německu, Španělsku, Francii, Řecku, Itálii a Portugalsku
Nařízení Komise (ES) č. 1017/2004 ze dne 25. května 2004, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství v pro třetí čtvrtletí roku 2004 rámci celních kvót A/B a C
Nařízení Komise (ES) č. 1016/2004 ze dne 25. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1015/2004 ze dne 24. května 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1014/2004 ze dne 24. května 2004, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od května 2004 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko
Nařízení Komise (ES) č. 1013/2004 ze dne 24. května 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1012/2004 ze dne 24. května 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 1011/2004 ze dne 24. května 2004 o vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu z AKT/ZZÚ a ES/ZZÚ v případě žádostí podaných v měsíci květnu 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1010/2004 ze dne 24. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1009/2004 ze dne 19. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 1008/2004 ze dne 19. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antisubvenční clo na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
Nařízení Komise (ES) č. 1007/2004 ze dne 19. května 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1006/2004 ze dne 19. května 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným pro subkvóty II pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 780/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1005/2004 ze dne 19. května 2004 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1004/2004 ze dne 18. května 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro urční celní hodnoty určitého zboží podléhajicího rychlé zkáze (Úř. věst. L 183 ze dne 20.5.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1004/2004 ze dne 18. května 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 1003/2004 ze dne 19. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1002/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky, Ruské federace a Ukrajiny a o vedení záznamů o dovozech chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace
Sdělení Komise — Pokyny společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích
Nařízení Komise (ES) č. 1001/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejících z Ruské federace a Ukrajiny a o vedení celních záznamů o dovozech dusičnanu amonného z Ruské federace a Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 1000/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházejících z Ruské federace a o vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace
Nařízení rady (ES) č. 999/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se uplatňuje nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingové cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska a o ukončení řízení o dovozech barevných televizních přijímačů pocházejících ze Singapuru
Nařízení Rady (ES) č. 998/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruska
Nařízení Rady (ES) č. 997/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 2730/2000/ESUO o dovozech koksu z uhlí uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se ukončuje prozatímní přezkum konečných antidumpingových opatření uložených tímto rozhodnutím
Nařízení Komise (ES) č. 996/2004 ze dne 18. května 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 995/2004 ze dne 18. května 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie (Úř. věst. L 182 ze dne 19.5.2004)
Nařízení Komise (ES) č. 995/2004 ze dne 18. května 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
Nařízení Komise (ES) č. 994/2004 ze dne 18. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 993/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 658/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a nařízení (ES) č. 132/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Polska a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z těchto dovozů a o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Litvy
Nařízení Rady (ES) č. 992/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3068/92 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
Nařízení Rady (ES) č. 991/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1100/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruské federace a Ukrajiny a prodloužení závazku přijatého rozhodnutím Komise 94/202/ES
Nařízení Rady (ES) č. 990/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska
Nařízení Rady (ES) č. 989/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 988/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy překližky z okoumé pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 987/2004 ze dne 17. května 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce května 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003
Nařízení Komise (ES) č. 986/2004 ze dne 17. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 985/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 984/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se po 34 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 983/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži A určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1876/2003
Nařízení Komise (ES) č. 982/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou kulatozrnnou rýži B určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1875/2003
Nařízení Komise (ES) č. 981/2004 ze dne 14. května 2004 o nabídkách podaných na vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion v rámci nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1878/2003
Nařízení Komise (ES) č. 980/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1877/2003
Nařízení Komise (ES) č. 979/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 978/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 313. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 977/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 60. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Nařízení Komise (ES) č. 976/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 141. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 975/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 141. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
Nařízení Komise (ES) č. 974/2004 ze dne 14. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 973/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 972/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1814/2003
Nařízení Komise (ES) č. 971/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
Nařízení Komise (ES) č. 970/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
Nařízení Komise (ES) č. 969/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
Nařízení Komise (ES) č. 968/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 27. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
Nařízení Komise (ES) č. 967/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
Nařízení Komise (ES) č. 966/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 14. května 2004
Nařízení Komise (ES) č. 965/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2314/2003, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na další prodej na vnitřním trhu žita ze zásob německé intervenční agentury
Nařízení Komise (ES) č. 964/2004 ze dne 13. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 963/2004 ze dne 12. května 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 962/2004 ze dne 12. května 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 961/2004 ze dne 12. května 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
Nařízení Komise (ES) č. 960/2004 ze dne 12. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 959/2004 ze dne 11. května 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby
Nařízení Komise (ES) č. 958/2004 ze dne 11. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 957/2004 ze dne 10. května 2004 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality
Nařízení Komise (ES) č. 956/2004 ze dne 10 května 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 955/2004 ze dne 10. května 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1166/2003, pro hospodářský rok 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 954/2004 ze dne 10. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 953/2004 ze dne 7. května 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. června do 31. srpna 2004
Nařízení Komise (ES) č. 952/2004 ze dne 7. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 951/2004 ze dne 6. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1814/2003
Nařízení Komise (ES) č. 950/2004 ze dne 6. května 2004, kterým se po 33 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 949/2004 ze dne 6. května 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 948/2004 ze dne 6. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 947/2004 ze dne 4. května 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
Nařízení Komise (ES) č. 946/2004 ze dne 5. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 945/2004 ze dne 4. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 944/2004 ze dne 3. května 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 937/2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 943/2004 ze dne 3. května 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 941/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži A určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1876/2003
Nařízení Komise (ES) č. 940/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou kulatozrnnou rýži B určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1875/2003
Nařízení Komise (ES) č. 939/2004 ze dne 30. dubna 2004 o nabídkách podaných na vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion v rámci nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1878/2003
Nařízení Komise (ES) č. 938/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1877/2003
Nařízení Komise (ES) č. 937/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Komise (ES) č. 936/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se pro období od 1. do 31. května 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
Nařízení Komise (ES) č. 935/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 934/2004 ze dne 30. dubna 2004 kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 933/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny (Úrední věstník Evropské unie L 169 ze dne 1. května 2004)
Nařízení Komise (ES) č. 933/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 932/2004 ze dne 30. dubna 2004 kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 931/2004 ze dne 30. dubna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 930/2004 ze dne 1. května 2004 o dočasné odchylce týkající se sepisování aktů orgánů Evropské unie v maltštině
2004/927/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, podle něhož se na určité oblasti obsažené v hlavě IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství použije postup podle článku 251 uvedené smlouvy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 926/2004 ze dne 26. dubna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2004/926/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uvedení v platnost částí schengenského acquis pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska
2004/925/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)
Nařízení Komise (ES) č. 924/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 922/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 921/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81, (EHS) č. 429/90 a (ES) č. 2571/97 s ohledem na požadavky směrnice Rady 92/46/EHS o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh
Nařízení Komise (ES) č. 920/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režim prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
2004/920/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se pro souostroví Azory stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4880)
Nařízení Komise (ES) č. 919/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění závazky dodávek třtinového cukru, který má být dovážen podle protokolu AKT a dohody s Indií na dodací období 2003/04
2004/919/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o boji s trestnou činností s přeshraničním dopadem týkající se vozidel
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 918/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se zavádí přechodná opatření na ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 916/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva,
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 915/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
2004/915/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/497/ES, pokud jde o zavedení alternativního souboru standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 5271)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 914/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uvedené na trh ve Společenství v roce 2003 a jednotková hodnota záloh pro rok 2004
2004/914/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb pocházejících z akvakultury a produktů z nich, určených k dalšímu zpracování nebo pro okamžitou lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2004) 4560)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 913/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
2004/913/ES: Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2004 o podpoře vhodného systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burzeText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 910/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 120/89, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty
2004/910/ES Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a jednak Barbadosem, Belize, Konžskou republikou, Fidži, Guyanskou kooperativní republikou, Republikou Pobřeží slonoviny, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawiskou republikou, Mauricijskou republikou, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzanie, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou, Zimbabwskou republikou a jednak Indickou republikou o zaručených cenách pro třtinový cukr pro dodací období 2003/2004 a 2004/2005
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 909/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 908/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se přizpůsobuje několik nařízení o společné organizaci trhu s vínem z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 907/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o obchodní úpravu a označování
Nařízení Komise (ES) č. 905/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění přílohy nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
2004/905/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K (2004) 4772) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2004 o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky na období 2005 až 2010
Rozhodnutí Rady 2004/900/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
2004/898/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a uvnitř těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2004) 5212)Text s významem pro EHP
Commission Regulation (EC) No 895/2004 of 29 April 2004 fixing the rates of the refunds applicable to certain cereal and rice products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
2004/891/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004, kterým se ukončuje přezkoumání překážek obchodu spočívajících v obchodních postupech Kanady, pokud jde o zeměpisné označování vín (oznámeno pod číslem K (2004) 4388)
2004/890/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2004 o odstoupení Evropského společenství od Úmluvy o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu
Nařízení Komise (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů
Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003 a (ES) č. 1798/2003, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES a č. 291/2003/ES a rozhodnutí Rady 1999/382/ES, 2000/821/ES, 2003/17/ES a 2003/893/ES v oblasti volného pohybu zboží, práva obchodních společností, zemědělství, daní, vzdělávání a odborné přípravy, kultury a audiovizuální politiky a vnějších vztahů
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítěText s významem pro EHP.
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ( Úř. věst. L 166 ze dne 30.4.2004 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 5, svazek 5, s. 72)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
2004/883/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2004, kterým se upravuje příloha směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o seznamy zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 4723)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
2004/882/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004 o změně přílohy I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci dovozních podmínek a vzorů veterinárních osvědčení pro maso volně žijící a farmové zvěře (oznámeno pod číslem K(2004) 4554)Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 880/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se povoluje používat bez časového omezení beta-karoten a kanthaxanthin jako doplňkové látky v krmivech, které náležejí do skupiny barviv včetně pigmentů (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 879/2004 ze dne 29. dubna 2004 o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky (Saccharomyces cerevisiae) v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 878/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření podle nařízení (ES) č. 1774/2002 u některých vedlejších produktů živočišného původu zařazených jako materiály kategorie 1 a 2 a určených pro technické účelyText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 877/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2200/96, pokud jde o sdělování kurzů zjištěných na trzích u některého čerstvého ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 876/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o obchod s plemennými ovcemi a kozami (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření preferenční celní kvóty pro kousky tuňáka bez kůže (tuna loins) pocházející z Mexika
Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 873/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 872/2004 ze dne 29. dubna 2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 870/2004 ze dne 24. dubna 2004, kterým se zřizuje program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1467/94 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 869/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1936/2001, kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb
2004/869/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2004 o uzavření Mezinárodní smlouvy o genetických zdrojích rostlin pro výživu a zemědělství jménem Evropského společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 867/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
Nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
2004/866/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004, kterým se Rakouské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68
Oprava nařízení Rady (ES) č. 864/2004 ze dne 29. dubna 2004 , kterým se mění a z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce ( Úř. věst. L 161 ze dne 30.4.2004 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 03, svazek 45, s. 136)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 864/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění a z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
2004/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/478/ES, kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu
Nařízení Rady (ES) č. 863/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 v oblasti dopravy upravuje v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
Nařízení Rady (ES) č. 862/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 v oblasti dopravy upravuje v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
Nařízení Rady (ES) č. 861/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 v oblasti dopravy upravuje v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 860/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny
2004/860/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 859/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 495/77 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům za pravidelnou pracovní pohotovost
2004/859/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvímText s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 858/2004 ze dne 29. dubna 2004 o určení podmínek poskytování a výše příplatků stanovených v článku 56c služebního řádu jako náhrada za zvláště náročné pracovní podmínky
2004/858/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2004 o zřízení výkonné agentury pro řízení akce Společenství v oblasti veřejného zdraví podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro program veřejného zdraví“
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 857/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se od 1. května 2004 stanoví koeficienty, které se použijí pro odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství v nových členských státech
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 856/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se od 1. května 2004 stanoví koeficienty, které se použijí pro důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 855/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3069/95, kterým se pro rybářská plavidla Společenství, která operují v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) , zavádí pozorovatelský program Evropského společenství
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004 , kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě ( Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004 , opravené znění v Úř. věst. L 226 ze dne 25.6.2004 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
2004/854/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/865/ES, kterým se Španělskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 , kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ( Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004 ) (Opravené znění v Úř. věst. L 226 ze dne 25.6.2004, s. 22 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 45, s. 14)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 , kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ( Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004 , opravené znění v Úř. věst. L 226 ze dne 25.6.2004 )
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
2004/853/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se Francouzské republice a Italské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 3 odst. 1 šesté směrnice (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ( Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 34, s. 319)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
Společný postoj Rady 2004/852/SZBP ze dne 13. prosince 2004, týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
2004/851/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se po třetí mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 4775)Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS
2004/850/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2004) 4553)Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 849/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví Text s významem pro EHP.
2004/849/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení
Oprava k společnému postoji Rady 2004/848/SZBP ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (Úř. věst. L 367 ze dne 14.12.2004)
Společný postoj Rady 2004/848/SZBP ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 848/2004/ES ze dne 29. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu organizací působících na evropské úrovni v oblasti rovnosti mužů a žen
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 846/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/821/ES o provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001 až 2005)
RozhodnutÍ Evropského parlamentu a Rady č. 845/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 163/2001/ES o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA) (2001 až 2005)
Nařízení Komise (ES) č. 844/2004 ze dne 28. dubna 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Thajska či nikoli, a o zavedení evidence těchto dovozů
2004/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004, kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (oznámeno pod číslem K (2004) 4285)
2004/842/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin druhů zeleniny členského státu (oznámeno pod číslem K (2004) 4493) Text s významem pro EHP
2004/841/ES Rozhodnutí Komise ze dne7. dubna 2004 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy ES ohledně případu COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. (oznámeno pod číslem K (2004) 1307)
2004/840/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004, kterým se schvalují programy pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat a kontroly zaměřené na prevenci zoonóz předložené členskými státy pro rok 2005 a kterým se stanoví výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4600)
Nařízení Komise (ES) č. 839/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty, jež se použijí na prozatímní referenční množství tradičních hospodářských subjektů a prozatímní příděly netradičních hospodářských subjektů v rámci dodatečného množství stanoveného s ohledem na vydání dovozních licencí pro banány v květnu 2004
2004/839/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví podmínky pro neobchodní přesun štěňat a koťat ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4546)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 838/2004 ze dne 28. dubna 2004 o přechodných opatřeních pro dovoz banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
2004/838/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2003 o státních podporách prováděných Francií ve prospěch France 2 a France 3 (oznámeno pod číslem K (2003) 4497) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2004/837/SZBP ze dne 6. prosince 2004, kterým se provádí společná akce 2002/210/SZBP o Policejní misi Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 836/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, jež má použít Kypr, pokud jde o klusavkuText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 835/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/247/ES a 2004/248, pokud jde o další používání určitých účinných látek nezařazených do přílohy I směrnice 91/414/EHS, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Text s významem pro EHP)
2004/835/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány týkající se schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4544)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 834/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
2004/834/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 související s režimem příspěvků, které Španělsko zamýšlí poskytnout organizacím producentů olivového oleje (oznámeno pod číslem K (2004) 1630)
2004/832/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách ve Francii (oznámeno pod číslem K(2004) 4538)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 831/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 973/2001, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů
2004/831/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Severním Porýní – Vestfálsku v Německu a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2004) 4506)Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 830/2004 ze dne 26. dubna 2004 o uzavření protokolu, který na dobu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu při pobřeží Guineje
Nařízení Rady (ES) č. 829/2004 ze dne 26. dubna 2004, o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění změn protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 a podle rozhodnutí 2001/179/ES, kterým se stanoví podmínky finanční podpory pro Guineu Bissau v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 828/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz atlantického mečouna obecného (Xiphias gladius) pocházejícího ze Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2093/2000
Nařízení Rady (ES) č. 827/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pocházejícího z Bolivie, Kambodži, Rovníkové Guineje, Gruzie a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1036/2001
2004/827/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES ohledně dovozu zeminy pocházející z Austrálie (oznámeno pod číslem K(2004) 4449)
Nařízení Rady (ES) č. 826/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka obecného (Thunnus thynnus) pocházejícího z Rovníkové Guineje a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2092/2000
2004/826/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/887/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2004) 4441)
Nařízení Rady (ES) č. 825/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
2004/825/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004 o ochranných opatřeních ohledně dovozů koňovitých z Rumunska (oznámeno pod číslem K(2004) 4440)Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 824/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu potrubních tvarovek z tvárné litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a o konečném výběru uložených prozatímních cel
2004/824/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004, kterým se zavádí vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4421)Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 823/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Thajska
2004/823/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o přistoupení Moldavské republiky k Dohodě o zřízení Střediska pro vědu a techniku na Ukrajině, uzavřené dne 25. října 1993 mezi Kanadou, Švédskem, Ukrajinou a Spojenými státy americkými
Nařízení Rady (ES) č. 822/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/2000 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Thajska
Nařízení Rady (ES) č. 821/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu křemíku pocházejícího z Ruska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 820/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva pro tresku modravou v některých oblastech
Nařízení Komise (ES) č. 819/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se zavádějí veřejné dražby alkoholu vinného původu určeného k použití v Evropském společenství jako bioethanol
Nařízení Komise (ES) č. 818/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2295/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
2004/817/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004, kterým se Německu povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 816/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým mění nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných produktů žákům ve školách
Nařízení Komise (ES) č. 815/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 814/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 813/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1626/94, pokud jde o některá opatření pro zachování týkající se vod okolo Malty
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 812/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního
Nařízení Komise (ES) č. 810/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 807/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 806/2004 ze dne 21. dubna 2004 o podpoře rovnosti žen a mužů v rozvojové spolupráci
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úř. věst. L 143, 30.4.2004) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 7, s. 38)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 804/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství (program Hercule)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 803/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se přijímá akční program Společenství (2004 až 2008) pro předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a ohrožených skupin (program Daphne II)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 802/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 798/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
2004/798/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2004, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 4031)
Nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 792/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů působících v oblasti kultury na evropské úrovni
Rozhodnutí Rady 2004/791/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a na podporu určitých činností v této oblasti
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 790/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti mládeže
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 ze dne 21. dubna 2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 613/91 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95 a nařízení (ES) č. 1655/2000, (ES) č. 1382/2003 a (ES) č. 2152/2003 za účelem úpravy referenčních částek z důvodu rozšíření Evropské unie
2004/787/ES: Doporučení Komise ze dne 4. října 2004 o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálu vyrobeného z geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem podle nařízení (ES) č. 1830/2003Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 787/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 96/411/ES a rozhodnutí č. 276/1999/ES, č. 1719/1999/ES, č. 2850/2000/ES, č. 507/2001/ES, č. 2235/2002/ES, č. 2367/2002/ES, č. 253/2003/ES, č. 1230/2003/ES a č. 2256/2003/ES za účelem úpravy referenčních částek v důsledku rozšíření Evropské unie
2004/786/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/471/EHS o veterinárních osvědčeních pro dovoz embryí skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 4380) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 786/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 1445/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 1411/2001/ES, č. 50/2002/ES, č. 466/2002/ES, č. 1145/2002/ES, č. 1513/2002/ES, č. 1786/2002/ES, č. 291/2003/ES a č. 20/2004/ES za účelem úpravy referenčních částek v důsledku rozšíření Evropské unie
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel ( Úř. věst. L 138, 30.4.2004 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v češtině, kapitola 7, svazek 8, strana 160)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel
2004/784/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2004) 4028)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 783/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně kromě višní
Nařízení Komise (ES) č. 782/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95 v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu (Text s významem pro EHP)
2004/782/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu karbidu křemíku pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
Nařízení Komise (ES) č. 781/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu
2004/781/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES týkající se opatření, jimiž se zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst dětmi do tří let a vyrobené z měkčeného PVC obsahujícího určité ftaláty (oznámeno pod číslem K(2004) 4403)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 780/2004 ze dne 26. dubna 2004 o přechodných opatřeních na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých produktů z třetích zemíText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 779/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se opravuje francouzské a nizozemské znění nařízení (ES) č. 2277/2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 778/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se opravuje portugalské znění nařízení (ES) č. 40/2004 o důkazu splnění celních formalit při dovozu cukru do třetích zemí podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
2004/778/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004 o uzavření protokolu k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropskými společenstvími na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 777/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s obilovinami
Oprava rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř věst L 343 ze dne 19.11.2004)
Oprava rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř. věst. L 343 ze dne 19.11.2004)
Oprava rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř. věst. L 343 ze dne 19.11.2004)
Oprava rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř. věst L 343 ze dne 19.11.2004)
2004/777/ES: Rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem
Nařízení Komise (ES) č. 776/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 775/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
2004/775/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se pro Slovensko stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 4382)Text s významem pro EHP
2004/774/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004 o zahájení činnosti Regionálního poradního sboru pro Severní moře v rámci společné rybářské politiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Text s významem pro EHP)
2004/773/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách se třetími státy a subjekty mimo rámec EU
Nařízení Komise (ES) č. 772/2004 ze dne 7. dubna 2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologiíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 771/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o další používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky po přistoupení nových členských států k Evropské unii (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 770/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2791/1999 o některých kontrolních opatřeních v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 555/2000, (ES) č. 2500/2001, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 1267/1999 s cílem umožnit zemím zapojeným do procesu stabilizace a přidružení účastnit se nabídkových řízení organizovaných v rámci předvstupních programů pomoci Společenství
Rozhodnutí Rady 2004/767/SZBP ze dne 15. listopadu 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
2004/765/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004 o předloze nařízení Spolkové republiky Německo o označování ovoce, zeleniny a brambor ošetřených po sklizni (oznámeno pod číslem K (2004) 4029) Text s významem pro EHP
2004/764/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu chovaného v přírodních rezervacích v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2004) 4013)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 763/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Kypru, Maďarska a Polska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 762/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Text s významem pro EHP)
2004/762/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a do těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2004) 4398)Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Komise 2004/761/ES ze dne 26. října 2004 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 93/24/EHS v oblasti statistického zjišťování stavů a produkce chovu skotu (Úř. věst. L 337, 13.11.2004)
2004/761/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 93/24/EHS v oblasti statistického zjišťování stavů a produkce chovu skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 4091)Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 760/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1796/1999 na dovozy ocelových lan a kabelů pocházejících, mimo jiné, z Ukrajiny, na dovozy ocelových lan a kabelů odesílaných z Moldavska, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Moldavska či nikoli
2004/760/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/23/EHS, pokud jde o statistická zjišťování populace a produkce v odvětví chovu prasat (oznámeno pod číslem K (2004) 4090) Text s významem pro EHP
2004/758/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004, kterým se Rakousku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 756/2004 ze dne 22. dubna 2004 o zákazu odlovu krevet rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou členského státu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 754/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2004/754/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004 o uzavření Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech jménem Evropského společenství pro atomovou energii
Nařízení Komise (ES) č. 753/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES, pokud jde o statistiku v oblasti vědy a techniky (Text s významem pro EHP)
2004/753/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady přijatého po vzájemné dohodě s nastávajícím předsedou Komise, ze dne 5. listopadu 2004, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada zamýšlí jmenovat členy Komise Evropských společenství, a kterým se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí 2004/642/ES, Euratom
Nařízení Komise (ES) č. 752/2004 ze dne 22. dubna 2004 o přechodných opatřeních v odvětví lnu a konopí pěstovaných na vlákno v České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a Slovensku
Oprava rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ( Úř. věst. L 333 ze dne 9.11.2004)
2004/752/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 751/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se stanoví určité rozhodné skutečnosti pro směnný kurz v roce 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 750/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 2273/93
2004/750/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004 o zahájení jednání o dohodě týkající se měnových vztahů s Andorrským knížectvím
Nařízení Komise (ES) č. 749/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku
2004/749/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se vymezuje obecný přístup k přerozdělování zdrojů vzniklých na základě nařízení (ES) č. 1267/1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 748/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylky od uvedeného nařízení
Společný postoj Rady 2004/748/SZBP ze dne 2. listopadu 2004 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
2004/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/25/EHS, pokud jde o statistická zjišťování populací a produkce v odvětví chovu ovcí a koz (oznámeno pod číslem K (2004) 4092) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 746/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se přizpůsobují určitá nařízení týkající se ekologického zemědělství a k němu se vztahujícího označování zemědělských produktů a potravin v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu
Commission Regulation (EC) No 745/2004 of 21 April 2004 determining the extent to which applications lodged in April 2004 for import rights in respect of frozen beef intended for processing may be accepted
Nařízení Komise (ES) č. 741/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví množství, jež mají být přidělena dovozcům z množstevních kvót Společenství pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky přerozdělených nařízením (ES) č. 308/2004
2004/741/ES: Doporučení Rady ze dne 14. října 2004 o provádění politik zaměstnanosti členských států
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 740/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 141/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přechodná opatření pro rozvoj venkova pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko
2004/740/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 738/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Peras de Rincón de Soto a Brioche vendéenne)
2004/738/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 21 odst. 1 písm. a) a článku 22 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Komise (ES) č. 737/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění dodávkové povinnosti pro třtinový cukr, který má být dovážen podle protokolu AKT a dohody s Indií v dodacím období 2003/2004
2004/737/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Itálii povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 2 odst. 1 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
2004/736/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 735/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
Nařízení Komise (ES) č. 734/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o minimální plochu pro žádosti o podporu pro hospodářský rok 2004/2005 z důvodu přistoupení Malty k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 730/2004 ze dne 19. dubna 2004, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmů zemědělských podniků v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Společný postoj Rady 2004/730/SZBP ze dne 25. října 2004 o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně společného postoje 2004/423/SZBP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 729/2004 ze dne 15. dubna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 728/2004 ze dne 15. dubna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 724/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 124, 27.4.2004) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 1, svazek 2, s. 130)
Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004 , kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství ( Úř. věst. L 124 ze dne 27.4.2004 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 1, svazek 2, s. 130)
Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004 , kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství ( Úř. věst. L 124 ze dne 27.4.2004 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 01, svazek 02, s. 130)
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 710/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 780/2003, pokud jde o celní subkvótu pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu KN 0206 29 91
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 709/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení Malty k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 707/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
2004/701/ES, Euratom:Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004, kterým se mění její jednací řád
2004/700/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/280/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 3729)Text s významem pro EHP
Společný Postoj Rady 2004/698/SZBP ze dne 14. října 2004 o zrušení omezujících opatření proti Libyi
2004/697/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 14. řijna 2004 o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí ve Španělsku (oznámo pod čislem K(2004) 4055)Text s významem pro EHP
2004/695/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2004 o seznamech programů eradikace a sledování chorob zvířat a o seznamech programů kontrol zaměřených na prevenci zoonóz, které mohou obdržet finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (oznámeno pod čislem K(2004) 4010)
Společný postoj Rady 2004/694/SZBP ze dne 11. října 2004 o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
2004/693/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2004) 3686)Text s významem pro EHP
2004/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 3679)Text s významem pro EHP
2004/690/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2004 o finančním příspěvku Společenství na nákup elektronických zařízení na určování polohy a jejich instalaci na rybářská plavidla v roce 2004 (oznámeno pod číslem K (2004) 3358)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 689/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 414/2004, kterým se přijímají zvláštní opatření k úpravě režimu správy celních kvót pro dovozy banánů v důsledku přistoupení nových členských států dne 1. května 2004
2004/689/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o zřízení Výboru pro sociální ochranu a zrušení rozhodnutí 2000/436/ES
Nařízení Komise (ES) č. 688/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2298/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 687/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003
2004/687/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2004, kterým se stanoví orientační finanční příspěvky členským státům podle počtu hektarů pro potřeby restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2004/05 (oznámeno pod číslem K(2004) 3661)
Nařízení Komise (ES) č. 686/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
2004/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004, kterým se v podstatě uznává úplnost dokumentace předložené pro podrobné šetření s ohledem na případné začlenění proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) a gama-cyhalothrinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 3384)Text s významem pro EHP
2004/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 3522) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise č. 684/2004/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES , týkající se dioxinů
Nařízení Komise č. 683/2004/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise č. 466/2001/ES , týkající se aflatoxinů a ochratoxinu A v potravinách pro kojence a malé děti
2004/682/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 2004, kterým se Dánsku a Spojenému království přidělují dodatečné dny mimo přístav v souladu s přílohou V nařízení Rady (ES) 2287/2003 (oznámeno pod číslem K (2004) 3407)
2004/679/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/630/ES, kterým se schvalují programy pro provádění zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2004 a kterým se stanoví pravidla výkaznictví a způsobilosti pro finanční příspěvek Společenství na náklady na provádění těchto programů (oznámeno pod číslem K(2004) 3607)(Text s významem pro EHP)
2004/677/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do Evropské obranné agentury
2004/676/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2004 o služebním řádu Evropské obranné agentury
2004/675/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004 o vytvoření softwarové podpory pro systém TRACES (oznámeno pod číslem K(2004) 3584)
Nařízení Komise (ES) č. 673/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
2004/673/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o žádosti Maltské republiky uplatňovat sníženou sazbu DHP na dodávky elektřiny (oznámeno pod číslem K (2004) 3240)
Nařízení Komise (ES) č. 672/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví částky, které se mají vyplatit organizacím producentů olivového oleje a jejich sdružením uznaným podle nařízení Rady č. 136/66/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 671/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 669/2004 ze dne 31. března 2004 o změně nařízení Rady (ES) č. 1734/94 o finanční a technické spolupráci se západním břehem Jordánu a pásmem Gazy
2004/669/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství chladničkám a kterým se mění rozhodnutí 2000/40/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1414)(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 668/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu ze třetích zemíText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 667/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se po třicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
2004/666/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. žárí 2004 o zavedení očkování na doplnění opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních na omezení přemisťování a o zrušení rozhodnutí 2002/975/ES (oznámeno pod čislem K(2004) 3581)(Text s významem pro EHP)
2004/665/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2004 o základní studii o výskytu salmonely v hejnech nosnic Gallus gallus (oznámeno pod číslem K(2004) 3512)
Nařízení Komise (ES) č. 664/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření pokud jde dovozní licence pro mléko a mléčné výrobky podle nařízení (ES) č. 2535/2001 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
2004/664/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje rozhodnutí 2004/246/ES
Nařízení Komise (ES) č. 662/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98 o správě některých celních kvót pro produkty z odvětví hovězího a telecího masa
2004/662/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se Španělské království zmocňuje k prodloužení dohody o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou do 7. března 2005
Nařízení Komise (ES) č. 661/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozy kumarinu odesílaného z Indie a Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
2004/661/SZBP: Společný postoj Rady 2004/661/SZBP ze dne 24. září 2004 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (ES) č. 660/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění příloha nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o seznam oblastí
Nařízení Komise (ES) č. 659/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
2004/659/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2004 o projektu Evropského hlavního města kultury pro rok 2008
Nařízení Komise (ES) č. 658/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se zavádějí konečná ochranná opatření proti dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek atd.)
2004/658/SZBP: Rozhodnutí Rady 2004/658/SZBP ze dne 13. září 2004 o finančních ustanoveních pro obecný rozpočet Evropské obranné agentury
2004/657/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2004 autorizující uvedení sladké kukuřice vyrobené z geneticky modifikované kukuřice řady Bt11 jako potraviny nového typu nebo složky potravin nového typu podle nařízení Evropského parlamentu a Komise (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K (2004) 1865)
Nařízení Komise (ES) č. 656/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 752/93, které stanoví způsob provádění nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků
Nařízení Komise č. 655/2004/ES ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise č. 466/2001/ES , týkající se dusičnanů v potravinách pro kojence a malé děti
2004/654/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2004 o projektu Evropské hlavní město kultury pro rok 2007
2004/653/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/376/ES týkající se vývozu masokostní moučky savčího původu a příbuzných produktů z Portugalska (oznámeno pod číslem K(2004) 3463)(Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 652/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 362/2004, kterým se otevírá preferenční celní kvóta pro dovozy surového třtinového cukru s původem ve státech AKT pro zásobování rafinérií v období od 1. března do 30. června 2004
2004/651/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externího auditora národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banca d’Italia
2004/650/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se s ohledem na přistoupení Malty mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu(Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Text s významem pro EHP)
2004/648/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Chorvatskem
2004/647/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2004 ze dne 30. června 2004 o revizi podmínek financování krátkodobých výkyvů výnosů z vývozu (příloha II Dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou)
2004/644/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se přijímají prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů
2004/643/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2004 o uvedení výrobku z geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie NK603) s tolerancí vůči glyfosátům na trh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 2761)(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 642/2004 ze dne 6. dubna 2004, o požadavcích na přesnost údajů shromažďovaných v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zbožíText s významem pro EHP.
2004/642/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady přijaté po vzájemné dohodě s nastávajícím předsedou Komise ze dne 13. září 2004, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež zamýšlí jmenovat členy Komise Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde o žádosti o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv, o oznámení stávajících produktů a o náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu s příznivým hodnocením rizika (Text s významem pro EHP)
2004/641/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací(Text s významem pro EHP)
2004/640/ES: Rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 3/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 ze dne 23. března 2000
Nařízení Rady (ES) č. 639/2004 ze dne 30. března 2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
2004/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2004, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu chovného skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 3364)(Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 637/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 2400/96 ze dne 17. prosince 1996 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agneau de Pauillac a Agneau du Poitou-Charentes)
2004/637/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004, kterým schvalující druhou fázi akčního technického plánu 2004 pro zlepšení zemědělské statistiky (oznámeno pod číslem K (2004) 3374)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 636/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1291/2000
2004/636/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004, kterým Evropské společenství uzavírá protokol o přistoupení Evropského společenství k Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu
Nařízení Komise (ES) č. 635/2004 ze dne 5. dubna 2004 o stanovení směnných kurzů použitelných pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření na rok 2004
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. dubna 2004 o uzavření Evropsko-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (2004/635/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 634/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zintenzivnění a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách o spolupráci v oblasti bezpečnosti kontejnerů a souvisejících otázek (2004/634/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 633/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (2004/633/ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631 /2004 ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o vyrovnání nároků a zjednodušení postupů (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
2004/630/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2004 o schvalování programů na výzkum ptačí chřipky u drůbeže a volně žijících ptáků realizovaných členskými státy v roce 2004 a stanovení pravidel pro vykazování a kvalifikačních podmínek pro získání finančního příspěvku Evropské Unie na realizaci těchto programů (oznámeno pod číslem K(2004) 2854) Text s významem pro EHP
2004/628/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. září 2004 o seznamu provozoven v Nové Kaledonii, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 3296)(Text s významem pro EHP)
2004/626/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o změně rozhodnutí 98/320/ES o organizování dočasného experimentu s odběry vzorků semen a jejich testováním podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 2942)(Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2004/ES ze dne 31. března 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 508/2000/ES o programu Kultura 2000Text s významem pro EHP.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 625/2004 ze dne 31. března 2004 o prodloužení použitelnosti a změně nařízení (ES) č. 1659/98 o decentralizované spolupráci
2004/625/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění ozhodnutí č. 2003/526/ES o ukončení kontrolních opatření proti klasickému moru prasat platných pro Sársko (Německo) a rozšíření oblasti, pro kterou platí kontrolní opatření proti klasickému moru prasat, o Slovensko (oznámeno pod číslem K(2004) 3241)(Text s významem pro EHP)
2004/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES týkající se opatření, jimiž se zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst dětmi do tří let a vyrobené z měkčeného PVC obsahujícího určité ftaláty (oznámeno pod číslem K(2004) 3071)(Text s významem pro EHP)
2004/623/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/804/ES o dovozu živých měkkýšů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 2613)(Text s významem pro EHP)
2004/622/SZBP: Společný postoj Rady 2004/622/SZBP ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004 kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o informační a propagační opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti
2004/621/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o změně Rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, která se týkají výrobků živočišného původu dovezených z Číny (oznámeno pod číslem K(2004) 3256)(Text s významem pro EHP)
2004/620/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004 o změně příloh I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS stanovujících vzorová osvědčení pro dovoz jatečního hovězího dobytka a čerstvého hovězího, ovčího a kozlího masa (oznámeno pod číslem K(2004) 2838)(Text s významem pro EHP)
2004/619/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004, kterým se mění dovozní režim Společenství pro rýži
2004/618/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
2004/617/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
2004/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004 o stanovení seznamu schválených sběren spermatu pro dovoz koňského spermatu z třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 2511)(Text s významem pro EHP)
2004/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/111/ES o provádění průzkumu ptačí chřipky u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 2459)(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 614/2004 ze dne 1. dubna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2004/613/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2004 na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin
2004/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/804/ES, které opravňuje určité třetí země k vývozu živých měkkýšů za účelem jejich další produkce, chovu za účelem dosažení určité velikosti nebo kladení ve vodách Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 3128)(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů (Text s významem pro EHP)
2004/608/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2004 o úpravě rozhodnutí Komise 2001/881/ES týkající se seznamu stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 3127)(Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 606/2004 of 31 March 2004 derogating from Regulation (EC) No 174/1999 as regards the term of validity of export licences in the milk and milk products sector
2004/606/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2004, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2004/122/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 3294)(Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 605/2004 of 31 March 2004 derogating for 2004 from Regulation (EC) No 1518/2003 regarding the date of issue of export licences in the pigmeat sector
2004/605/ES: Rozhodnutí Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie ze dne 13. dubna 2004 týkající se provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům
Nařízení Komise (ES) č. 604/2004 ze dne 29. března 2004 o sdělování údajů v odvětví tabáku od sklizně 2000
2004/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004 o oprávnění Obchodní komory turecké části Kypru podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 866/2004 (oznámeno pod číslem K (2004) 2583)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 602/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98, pokud jde o ochranu hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska
Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 600/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá technická opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě
2004/600/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým jednáním týkajícím se vývozů polyetylén tereftalátu pocházejícího mimo jiné z Austrálie
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství (Text s významem pro EHP)
2004/599/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Maďarsko předložilo podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3117)
Nařízení Komise (ES) č. 597/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999 a kterým se mění uvedené nařízení, pokud jde o vývozní licence pro sušené mléko vyvážené do Dominikánské republiky
2004/597/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997
Nařízení Komise (ES) č. 596/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
2004/595/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2004 o zavedení vzorového zdravotního osvědčení pro import psů, koček a fretek do Společenství za účelem obchodu (oznámeno pod číslem K(2004) 1947)(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 594/2004 ze dne 30. března 2004 o stanovení rozhodných skutečností v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví zpracovaných produktů z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 593/2004/ES ze dne 21. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/819/ES o víceletém programu pro podnik a podnikavost, zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001–2005)
Nařízení Komise (ES) č. 592/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznamy zemí a územíText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 o změně rozhodnutí 1999/659/ES, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2837) (Pouze dánské, holandské, anglické, finské, francouzské, německé, řecké, italské, portugalské, španělské a švédské znění je závazné) (2004/592/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2004 o úpravě rozhodnutí 97/467/ES týkající se zařazení jednoho zařízení na Islandu nakládajícího s masem farmové zvěře a jednoho zařízení v Botswaně nakládajícího s masem ptáků nadřádu běžci (ratitae) na prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny tyto produkty dovážet (oznámeno pod číslem K(2004) 2681) (Text s významem pro EHP) (2004/591/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 590/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90, pokud jde o výši podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
2004/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2004 o uznání plné funkčnosti kyperské databáze skotu (oznámeno pod číslem K (2004) 1969) (Pouze řecké znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
2004/587/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o dni použitelnosti směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
2004/586/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o obecných zásadách pro přerozdělení zdrojů podle nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 585/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 282/2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat (Text s významem pro EHP)
2004/585/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky
2004/584/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/651/ES o stanovení typické procesní směrodatné odchylky obsahu tuku v másle dováženém z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení (ES) č. 1374/98 (oznámeno pod číslem K(2004) 2962)
Nařízení Komise (ES) č. 583/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy a (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
2004/582/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě dne 28. dubna 2004, o výsadách a imunitách udělených mechanismu ATHENA
Nařízení Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla
Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví minimální údaje, jež mají být uváděny na tabulích umístěných na hraničních přechodech na vnějších hranicích
Nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky
Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004, kterým se poskytuje makrofinanční pomoc Albánii a zrušuje rozhodnutí 1999/282/ES
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 579/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství a minimální jakost rýže, na kterou se vztahuje intervence v hospodářském roce 2003/2004
Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu jménem Evropského společenství
Commission Regulation (EC) No 578/2004 of 26 March 2004 suspending the buying-in of butter in certain Member States
2004/578/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Evropskou kosmickou agenturou
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán o vytvoření systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán do Evropského společenství (2004/577/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Protokolu o spolupráci při předcházení znečišťování z lodí a v boji proti znečištění Středozemního moře v případech nouze k Barcelonské úmluvě o ochraně Středozemního moře před znečišťováním jménem Evropského společenství (2004/575/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 574/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (Text s významem pro EHP)
2004/574/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění Společná příručka
2004/573/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem vyhoštění státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální příkaz k vyhoštění, z území dvou nebo více členských států
2004/572/ES : Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 o změně rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se výskytu influenzy ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 2376)(Text s významem pro EHP)
2004/570/SZBP: Společná akce Rady 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
2004/569/SZBP: Společná akce Rady 2004/569/SZBP ze dne 12. července 2004 o mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení společné akce 2002/211/SZBP
2004/568/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS o týmech pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2004) 2420)(Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 567/2004 ze dne 22. března 2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
2004/567/JHA: Rozhodnutí Rady 2004/567/SVV ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/820/SVV, kterým se zřizuje Evropská policejní akademie (EPA)
2004/566/JHA: Rozhodnutí Rady 2004/566/SVV ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/820/SVV, kterým se zřizuje Evropská policejní akademie (EPA)
2004/563/ES, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004, kterým se mění jednací řád Komise
2004/562/ES: Rozhodnutí č. 198 ze dne 23. března 2004 o náhradě a zrušení vzorů formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 a E 128 B)
2004/561/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2004 o zamítnutí financování Společenstvím některých výdajů, které členské státy provedly za Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF) , sekce «záruky» (oznámeno pod číslem K (2004) 2762) (pouze německé, anglické, španělské, francouzské, řecké, italské, holandské, portugalské, finské a švédské znění je závazné)
2004/560/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2004, kterým se zařazují do seznamu oblasti Kypru způsobilé v souladu s cílem 2 strukturálních fondů na období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K (2004) 2123) (Pouze řecké znění je závazné)
2004/558/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K (2004) 2104) (Text s významem pro EHP)
2004/557/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2004 o částečném zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 o převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území (oznámeno pod číslem K(2004) 2435) (Pouze dánské a švédské znění je závazné)(Text s významem pro EHP)
Tisková oprava rozhodnutí Komise 2004/555/ES ze dne 15. července 2004 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2004 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (Úř. věst. L 248 ze dne 22.7.2004)
2004/555/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2004 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K (2004) 2730) (Pouze španělské, dánské, německé, řecké, anglické, francouzské, italské, nizozemské, portugalské, finské a švédské znění je závazné)
2004/554/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS a příloha I rozhodnutí 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci vzorových veterinárních osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2004) 1926)(Text s významem pro EHP)
2004/553/SZBP : Společný postoj Rady 2004/553/SZBP ze dne 19. července 2004, kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (Text s významem pro EHP)
Oprava společné akce Rady 2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 o aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie ( Úř. věst. L 246 ze dne 20.7.2004 )
2004/552/SZBP : Společná akce Rady 2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 o aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (Text s významem pro EHP)
2004/551/SZBP : Společná akce Rady 2004/551/SZBP ze dne 12. července 2004 o zřízení Evropské obranné agentury
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (Text s významem pro EHP)
2004/550/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2004 o změně rozhodnutí 2003/828/ES týkajícího se pohybu zvířat očkovaných proti katarální horečce ovcí z ochranných pásem (oznámeno pod číslem K(2004) 1925)(Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Text s významem pro EHP)
2004/549/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství
2004/548/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004 o postoji Společenství ohledně dohody týkající se měnových vztahů s Andorským knížectvím
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 546/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 545/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 v důsledku změn nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
2004/545/ES : Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 2591) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 544/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, pokud jde o rezervu uvedenou v článku 14 nařízení (ES) č. 1520/2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 543/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
2004/541/ES : Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o třech zástupcích podílníků a jejich náhradnících ve správní radě Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací
2004/539/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2004, kterým se stanoví přechodné opatření k provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o požadavcích na zdraví zvířat týkající se nekomerčního pohybu domácích zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 2365)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 537/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje několik nařízení o trhu s čerstvým ovocem a zeleninou
2004/536/ES:Rozhodnutí Rady, zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 29. června 2004 o určení osoby, kterou zamýšlí jmenovat předsedou Komise
2004/535/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 14. května 2004 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic (oznámeno pod číslem K(2004) 1914)
Nařízení Rady (ES) č. 533/2004 ze dne 22. března 2004 o založení evropských partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení
2004/528/SZBP:Rozhodnutí Rady 2004/528/SZBP ze dne 28. června 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 526/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Espárrago de Navarra)
2004/525/ES:Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 3. června 2004 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky (ECB/2004/11)
Nařízení Komise (ES) č. 524/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se po třicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
2004/522/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (oznámeno pod číslem K(2004) 1582)
2004/521/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/893/ES o obchodu s některými ocelářskými výrobky mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
2004/517/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 2185)
2004/513/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku
Oprava rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) ( Úř. věst. L 213 ze dne 15.6.2004 )
2004/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS)
2004/511/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. června 2004 o zastoupení lidu Kypru v Evropském parlamentu v případě urovnání kyperského problému
Společný postoj Rady 2004/510/SZBP ze dne 10. června 2004, kterým se mění společný postoj 2004/31/SZBP o uvalení embarga na vývoz zbraní, střeliva a vojenské výzbroje do Súdánu
2004/509/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2004, kterým se upravují opravné faktory použitelné od 1. srpna, 1. září, 1. října, 1. listopadu a 1. prosince 2003 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích
2004/508/ES: Rozhodnutí správní Rady Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci ze dne 4. března 2004 o aplikaci nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2004/9)
Nařízení Rady (ES) č. 502/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1177/2002 o dočasném obranném mechanismu pro stavbu lodí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2004/500/SZBP ze dne 17. května 2004, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2004/309/SZBP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 499/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2003, pokud jde o lhůtu a vzor pro ohlašování v odvětví skotu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 498/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje několik nařízení o trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny
2004/498/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2004 o přijetí závazku nabídnutém v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů karbidu křemíku pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
Společná akce Rady 2004/495/SZBP ze dne 17. května 2004 o podpoře činností MAAE podle jejího Programu jaderného zabezpečení a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Společná akce Rady 2004/494/SZBP ze dne 17. května 2004 o podpoře Evropské unie pro zřízení Integrované policejní jednotky v Konžské demokratické republice (KDR)
2004/493/CFSPSpolečný postoj Rady 2004/493/SZBP ze dne 17. května 2004, kterým se mění společný postoj 2002/400/SZBP o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Nařízení Rady (ES) č. 492/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 491/2004 ze dne 10. března 2004 o zavedení programu finanční a technické pomoci třetím zemím v oblastech migrace a azylu (AENEAS)
2004/491/Euratom :Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/819/Euratom ze dne 16. listopadu 1999 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) k Úmluvě o jaderné bezpečnosti z roku 1994, pokud jde o prohlášení přiložené k tomuto rozhodnutí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 490/2004 ze dne 16. března 2004 o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Saccharomyces cerevisiae) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 489/2004 ze dne 16. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
Nařízení Rady (ES) č. 487/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Společný postoj Rady 2004/487/SZBP ze dne 29. dubna 2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004, kterým se Kypru, Maltě a Polsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2004/486/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/231/ES o přistoupení Evropského společenství k protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů (Kjótská úmluva) (2004/485/ES)
2004/484/EC: Council Decision of 22 September 2003 on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. dubna 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o změně přílohy I Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin s ohledem na rozšíření (oznámeno pod číslem K (2004) 1566) (2004/483/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 480/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2002, pokud jde o odchylku pro rok 2004 od konečného termínu pro oznámení předběžných finančních plánů opatření financovaných z Tabákového fondu Společenství a konečného termínu pro konečné rozdělení prostředků z fondu mezi členské státy
Nařízení Komise (ES) č. 479/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se stanoví množství surového tabáku, která mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2004 v Itálii
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o přijetí obecného plánu řízení krizí v oblasti potravin a krmiv (2004/478/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se přizpůsobuje rozhodnutí 2002/459/ES, pokud jde o doplnění seznamu jednotek v počítačové síti Traces v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K (2004) 1738) (Text s významem pro EHP) (2004/477/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek B přílohy VIII aktu o přistoupení z roku 2003 za účelem zahrnutí některých zařízení v Lotyšsku, zpracovávajících vedlejší produkty živočišného původu, do seznamu zařízení s přechodným režimem (oznámeno pod číslem K (2004) 1737) (Text s významem pro EHP) (2004/476/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení z odvětví masa a mléka ve Slovinsku (oznámeno pod číslem K (2004) 1732) (Text s významem pro EHP) (2004/475/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004 o vyškrtnutí některých provozoven ze seznamu provozoven, kterým bylo v Polsku poskytnuto přechodné období (oznámeno pod číslem K (2004) 1731) (Text s významem pro EHP) (2004/474/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek B přílohy IX aktu o přistoupení z roku 2003 za účelem zahrnutí některých zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Litvě do seznamu zařízení v přechodném období (oznámeno pod číslem K (2004) 1727) (Text s významem pro EHP) (2004/473/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se vyřazují některá zařízení ze seznamu zařízení, kterým bylo poskytnuto přechodné období v Lotyšsku, Litvě a Maďarsku (oznámeno pod číslem K (2004) 1724) (Text s významem pro EHP) (2004/472/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se vyřazují některá zařízení na zpracování mléka ze seznamu zařízení, kterým je povoleno zpracovávat mléko, které je v souladu s podmínkami EU, a mléko, které není v souladu s podmínkami EU, během přechodného období v Polsku (oznámeno pod číslem K (2004) 1717) (Text s významem pro EHP) (2004/471/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004týkající se pokynů pro předběžnou referenční metodu pro odběr vzorků a měření koncentrace PM2,5 (oznámeno pod číslem K (2004) 1713) (Text s významem pro EHP) (2004/470/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se s ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K (2004) 1690) (Text s významem pro EHP) (2004/469/ES)
2004/466/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění Společná příručka tak, aby zahrnovala ustanovení pro cílené hraniční kontroly u nezletilých osob s doprovodem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 465/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carciofo di Paestum a Farina di Neccio della Garfagnana)
Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o finančním příspěvku Společenství na programy kontroly rybolovu členských států
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 464/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Nocciola del Piemonte)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 463/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003 za účelem zahrnutí některých zařízení z odvětví masa na Slovensku do seznamu zařízení s přechodným režimem (oznámeno pod číslem K (2004) 1730) (Text s významem pro EHP) (2004/463/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek A přílohy X aktu o přistoupení z roku 2003 za účelem zahrnutí některých zařízení z odvětví masa v Maďarsku do seznamu zařízení s přechodným režimem (oznámeno pod číslem K (2004) 1715) (Text s významem pro EHP) (2004/462/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 461/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení (ES) č. 2026/97 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví dotazník pro zpracování ročních zpráv o posuzování kvality vnějšího ovzduší podle směrnic Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1714)Text s významem pro EHP.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informacíText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek A přílohy VIII aktu o přistoupení z roku 2003 za účelem zahrnutí některých zařízení z odvětví masa, mléka a ryb v Lotyšsku do seznamu zařízení s přechodným režimem (oznámeno pod číslem K (2004) 1712) (Text s významem pro EHP) (2004/460/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení z odvětví mléka v Maďarsku (oznámeno pod číslem K (2004) 1711) (Text s významem pro EHP) (2004/459/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 za účelem zahrnutí některých zařízení z odvětví masa, mléka a ryb v Polsku do seznamu zařízení s přechodným režimem (oznámeno pod číslem K (2004) 1709) (Text s významem pro EHP) (2004/458/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 455/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o patulinText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/322/ES, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ohledně krmení některých mrchožravých ptáků určitým materiálem kategorie 1 v důsledku přistoupení Kypru (oznámeno pod číslem K (2004) 1682) (Text s významem pro EHP) (2004/455/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/858/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu a živých ryb pocházejících z akvakultury a jejich produktů určených pro lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K (2004) 1680) (Text s významem pro EHP) (2004/454/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Rady 91/67/EHS, pokud jde o opatření proti některým chorobám živočichů pocházejících z akvakultury (oznámeno pod číslem K(2004) 1679)Text s významem pro EHP
2004/452/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K (2004) 1664) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví standardní požadavky na obsah žádostí o financování programů eradikace, sledování a tlumení chorob zvířat Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2004) 1688)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se schvalují plány sledování reziduí předložené Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K (2004) 1607) (Text s významem pro EHP) (2004/449/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, a zrušuje nařízení (ES) č. 1145/2003
Nařízení Komise (ES) č. 447/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví pravidla pro usnadnění přechodu z podpory podle nařízení (ES) č. 1268/1999 na podporu stanovenou nařízeními (ES) č. 1257/1999 a č. 1260/1999 pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko
2004/447/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2002/731/ES ze dne 30. května 2002 a kterým se stanoví základní vlastnosti systému třídy A (ERTMS) subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K (2004) 1559) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 2004/446/ES ze dne 29. dubna 2004, stanovující základní parametry pro "Hluk", "Nákladní vagóny" a "Telematické aplikace v nákladní dopravě" v technických specifikacích interoperability podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 445/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění příloha I směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o živočišná střeva, vepřové sádlo a tavené tuky a králičí maso a maso farmové zvěře (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2004 o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým šetřením, které se týká dovozů křemíku pocházejícího z Ruska (oznámeno pod číslem K (2004) 1312)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 444/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/668/Euratom za účelem úpravy finanční referenční částky v důsledku rozšíření Evropské unie
Nařízení Komise (ES) č. 443/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií v dodacím období 2003/04
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. dubna 2004 o uzavření Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (2004/441/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení v odvětví masa na Maltě (oznámeno pod číslem K (2004) 1707) (Text s významem pro EHP) (2004/439/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1691) (Text s významem pro EHP) (2004/438/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 437/2004 ze dne 8. března 2004 o uložení konečného antidumpingové cla z dovozu velkých duhových pstruhů pocházejících z Norska a Faerských ostrovů a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/572/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro masné polotovary při jejich tranzitu Společenstvím nebo dočasném skladování ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1672) (Text s významem pro EHP) (2004/437/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 436/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu potrubních tvarovek z tvárné litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a o konečném výběru uložených prozatímních cel
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro čerstvé drůbeží maso při jeho tranzitu Společenstvím nebo při jeho dočasném skladování ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1650) (Text s významem pro EHP) (2004/436/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 435/2004 ze dne 8. března 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se odchylně od směrnice Rady 1999/74/ES pro Lotyšsko stanoví přechodná opatření, pokud jde o výšku klecí pro nosnice (oznámeno pod číslem K (2004) 1628) (Text s významem pro EHP) (2004/433/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 432/2004 ze dne 5. března 2004 kterým se po osmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 430/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty produktů rybolovu stažených z trhu během rybářského hospodářského roku 2004, které budou použity při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí, pokud jde o Kypr a Maltu (oznámeno pod číslem K (2004) 1601) (Text s významem pro EHP) (2004/430/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 429/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004
Rozhodnutí Komise (2004/429/ES) ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/830/ES, 2000/49/ES, 2002/79/ES a 2002/80/ES, pokud jde o vstupní místa, přes která mohou být dotčené výrobky dováženy do Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1594) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 428/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/493/ES, pokud jde o místa vstupu, přes která mohou být do Společenství dováženy para ořechy ve skořápce pocházející nebo odeslané z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2004) 1591)Text s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 427/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 97/221/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro masné výrobky při jejich tranzitu Společenstvím nebo při jejich dočasném skladování ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1589) (Text s významem pro EHP) (2004/427/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 426/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský hospodářský rok 2004
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp.nov. do Společenství a proti jejímu rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1585)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 425/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2004 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. dubna 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení (2004/425/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. dubna 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao o zpětném přebírání osob pobývajících na jejich území bez povolení (2004/424/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovení populací tresky obecné
Společný postoj Rady 2004/423/SZBP ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací (RAPEX) a pro oznámení předkládaná v souladu s článkem 11 směrnice 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1676)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004 o finančním příspěvku Společenství pro konferenci Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) o vzteklině v Evropě a Střední Asii v roce 2004 (oznámeno pod číslem K (2004) 1619) (2004/417/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 416/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
Nařízení Komise (ES) č. 415/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/609/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro maso farmových ptáků nadřádu běžci při jejich tranzitu Společenstvím nebo dočasném skladování ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1580)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 414/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se přijímají zvláštní opatření vzhledem k úpravě režimu správy celních kvót pro dovozy banánů v důsledku přistoupení nových členských států dnem 1. května 2004
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/779/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zvířecí střeva při jejich tranzitu Společenstvím nebo dočasném skladovaní ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1561) (Text s významem pro EHP) (2004/414/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro králičí maso a maso některé volně žijící a farmové zvěře při jeho tranzitu Společenstvím nebo při jeho dočasném skladování ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1560)Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 411/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 3975/87 a mění nařízení (EHS) č. 3976/87 a (ES) č. 1/2003 v souvislosti s leteckou dopravou mezi Společenstvím a třetími zeměmi
2004/411/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o odpovídající ochraně osobních údajů na ostrově Man
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. dubna 2004 o zvláštních veterinárních podmínkách pro dovoz některých zvířat ze Saint Pierre a Miquelonu a o změně rozhodnutí Rady 79/542/EHS (oznámeno pod číslem K (2004) 1548) (Text s významem pro EHP) (2004/410/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o změny a další doplňky v seznamu stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2004) 1518)Text s významem pro EHP
2004/407/EC:Commission Decision of 26 April 2004 on transitional sanitary and certification rules under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards import from certain third countries of photographic gelatine
2004/407/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění články 51 a 54 Protokolu o statutu Soudního dvora
Nařízení Komise (ES) č. 406/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se upravuje několik nařízení o odvětví olivového oleje z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do Evropské unie
Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2004, kterým se mění čl. 35 odst. 1 a 2 jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských společenství
2004/405/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2004, kterým se mění čl. 29 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004 o schválení pohotovostních plánů pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K(2004) 1517)Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 401/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se při příležitosti přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska zavádějí zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků Evropských společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2004 o nezařazení mefluididu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K (2004) 1513) (Text s významem pro EHP) (2004/401/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2004, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku profoxydim (oznámeno pod číslem K (2004) 1512) (Text s významem pro EHP) (2004/400/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 398/2004 ze dne 2. března 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 397/2004 ze dne 2. března 2004, o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
Nařízení Komise (ES) č. 396/2004 ze dne 2. března 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 964/2003 na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky dovozem některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Indonésie, ať již jsou prohlášené za pocházející z Indonésie či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 395/2004 ze dne 2. března 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 964/2003 na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky dovozem některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných ze Srí Lanky, ať již jsou prohlášené za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 393/2004 ze dne 24. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
Nařízení Rady (ES) č. 392/2004 ze dne 24. února 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Rozhodnutí Rady 2004/392/SZBP ze dne 19. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Rumunskem o účasti Rumunska v ozbrojených silách pod vedením Evropské unie (EUF) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
Nařízení Komise (ES) č. 391/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se po třicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2004 o poradních skupinách zabývajících se záležitostmi v oblasti společné zemědělské politiky
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. dubna 2003, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku acetamiprid (oznámeno pod číslem K (2004) 1479) (Text s významem pro EHP) (2004/390/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2004 o zveřejnění odkazu na normu EN 12180:2000 „Neaktivní chirurgické implantáty – Implantáty tělesných tvarů – Zvláštní požadavky na prsní implantáty“ v souladu se směrnicí Rady 93/42/EHS (oznámeno pod číslem K (2004) 1275) (Text s významem pro EHP) (2004/389/ES)
2004/388/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2004 o formuláři pro předání výbušnin v rámci Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1332)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 387/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Arbroath Smokies)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/387/ES ze dne 21. dubna 2004 o interoperabilním poskytování celoevropských služeb elektronické správy (eGovernment) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům (IDABC)
Nařízení Komise (ES) č. 386/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro určité produkty zpracované z ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2341/2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 780/2003, pokud jde o celní subkvótu pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 384/2004 ze dne 1. března 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 383/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, pokud jde o přehled hlavních bodů specifikací produktů
Nařízení Komise (ES) č. 382/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o dodací lhůty pro sušené švestky odrůdy d'Ente pro hospodářský rok 2003/2004
Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 (Text s významem pro EHP) (2004/382/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 99/710/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení na Islandu do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (oznámeno pod číslem K(2004) 1521)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, pokud jde o zařazení zařízení na Islandu do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2004) 1520)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 379/2004 ze dne 24. února 2004 o otevření a způsobu řízení autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2004 až 2006
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/471/ES, pokud jde o bakteriologické testy v některých masných závodech (oznámeno pod číslem K (2004) 1519) (Text s významem pro EHP) (2004/379/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 378/2004 ze dne 19. února 2004 o postupech pro změnu příručky Sirene
Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
2004/376/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2004 o zveřejnění odkazu na normu EN 1970:2000 „Polohovací lůžka pro zdravotně postižené osoby – Požadavky a metody zkoušení“ v souladu se směrnicí Rady 93/42/EHS (oznámeno pod číslem K (2004) 1290) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o začlenění Slovenska mezi členské státy, na něž se vztahují některá opatření pro tlumení klasického moru prasat (oznámeno pod číslem K(2004) 1389)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2004, kterým se pozastavuje uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahujících potravinářské přídatné látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 nebo E 418 (oznámeno pod číslem K (2004) 1401) (Text s významem pro EHP) (2004/374/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K (2004) 1309) (Text s významem pro EHP) (2004/373/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení při tranzitu některých produktů Společenstvím nebo při dočasném skladování některých produktů ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1308) (Text s významem pro EHP) (2004/372/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. dubna 2004 o podmínkách pro uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh (oznámeno pod číslem K (2004) 1429) (Text s významem pro EHP) (2004/371/ES)
Rozhodnutí Rady 2004/368/ES ze dne 30. března 2004 o prozatímním uplatňování Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky na Evropském hospodářském prostoru a o prozatímním uplatňování čtyř souvisejících dohod
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 95/30/ES tak, aby se stanovily podmínky pro dovoz mlžů druhu Acanthocardia tuberculatum z Maroka, sesbíraných a zpracovaných za podmínek rozhodnutí 96/77/ES (oznámeno pod číslem K (2004) 1386) (Text s významem pro EHP) (2004/367/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 365/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2233/2003, kterým se pro rok 2004 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 363/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání
Commission Regulation (EC) No 362/2004 of 27 February 2004 opening a preferential tariff quota for imports of raw cane sugar originating in the ACP States for supply to refineries during the period 1 March to 30 June 2004
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 361/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Rumunska (oznámeno pod číslem K(2004) 1330)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 360/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Zimbabwe (oznámeno pod číslem K(2004) 1328)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 359/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 2125/95 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Rumunsko a Zimbabwe (oznámeno pod číslem K (2004) 1304) (Text s významem pro EHP) (2004/359/ES)
2004/357/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci (oznámeno pod číslem K (2004) 1273) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2004, kterým se stanoví rozdělení výkonnostní prémie podle členských států pro pomoc ze strukturálních fondů Společenství v rámci cílů 1, 2 a 3 a finančního nástroje pro orientaci rybolovu mimo cíl 1 (oznámeno pod číslem K (2004) 883)
Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2004, kterým se přijímá jednací řád Rady
Nařízení Komise (ES) č. 334/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1458/2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 333/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1898/97, pokud jde o správu celních kvót pro vepřové maso z Bulharska a Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 332/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1432/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
2004/332/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (oznámeno pod číslem K (2004) 1235) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 330/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1396/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví drůbežího masa k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství, o zrušení nařízení (EHS) č. 4115/86 a o změně nařízení (ES) č. 3010/95
Nařízení Komise (ES) č. 329/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. dubna 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Glycine max, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K (2004) 1258) (Text s významem pro EHP) (2004/329/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 328/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1474/95 o otevření a správě kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. dubna 2004, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K (2004) 1257) (Text s významem pro EHP) (2004/328/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 324/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 323/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 1686/72
2004/323/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. března 2004 o využití Fondu solidarity EU v souladu s bodem 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 322/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, 2001/618/ES a 2003/467/ES, pokud jde o status přistupujících zemí ohledně brucelózy (B. melitensis), Aujeszkyho choroby, enzootické leukózy skotu, brucelózy skotu a tuberkulózy skotu a o status Francie ohledně Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2004) 1094)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. března 2004, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/804/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz měkkýšů, jejich vajíček a spermií pro další růst, výkrm, sádkování nebo lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K (2004) 1076) (Text s významem pro EHP) (2004/319/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 318/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska mění rozhodnutí 2001/672/ES, pokud jde o letní pastviny v některých oblastech Slovinska (oznámeno pod číslem K (2004) 1022) (Text s významem pro EHP) (2004/318/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 317/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Rakousko, Francii a Lucembursko (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 316/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 2004 o uznávání systému sítí dohledu u hospodářství s chovem skotu v členských státech nebo oblastech členských států podle směrnice 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K (2004) 986) (Text s významem pro EHP) (2004/315/ES)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 55, 24.2.2004) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 18, svazek 3, s. 50)
Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2004/312/ES)
Společný postoj Rady 2004/309/SZBP ze dne 2. dubna 2004, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2003/906/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 308/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se přerozdělují nevyužité části množstevních kvót pro rok 2003 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 307/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad, a kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se některých osvědčení o náhradě
Rozhodnutí Rady ze dne 2. dubna 2004, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/902/ES
Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí 2003/803/ES a 2004/203/ES, pokud jde o formu osvědčení a pasů pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, a kterým se mění rozhodnutí 2004/203/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1068)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 297/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ensaimada de Mallorca nebo Ensaimada mallorquina)