Předpisy EU - rok 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2345/2003 ze dne 23. prosince 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 2344/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2343/2003 ze dne 23. prosince 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Commission Regulation (EC) No 2341/2003 of 29 December 2003 derogating from Regulation (EC) No 780/2003 as regards a tariff subquota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991
Nařízení Komise (ES) č. 2340/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1279/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené rozhodnutími Rady (ES) č. 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polsko a Maďarsko
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2339/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2338/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu
Nařízení Komise (ES) č. 2335/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2402/96, pokud jde o celní kvóty pro maniokový škrob
Nařízení Komise (ES) č. 2334/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby
Nařízení Komise (ES) č. 2333/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro hrušky, citrony, jablka a cukety
Nařízení Komise (ES) č. 2332/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o lhůtu pro podání žádostí o licence na dovoz mléčných výrobků v rámci kvót
Nařízení Komise (ES) č. 2331/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 a mění se uvedené nařízení
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2329/2003 ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2328/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion v důsledku odlehlosti těchto regionů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v rámci udržitelné dopravní politiky zřizuje pro rok 2004 přechodný bodový systém použitelný pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
Nařízení Rady (ES) č. 2326/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2004 určují orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2325/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2561/2001 o podpoře přeměny rybářských plavidel a rybářů, kteří byli do roku 1999 závislí na dohodě o rybolovu s Marokem
Nařízení Rady (ES) č. 2324/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1037/2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2323/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se stanoví výše podpor v semenářském odvětví pro hospodářský rok 2004/2005
Nařízení Rady (ES) č. 2322/2003 ze dne 17. prosince 2003 o odchylce od nařízení (ES) č. 1251/1999, pokud jde o podmínku vynětí z produkce pro hospodářský rok 2004/2005
Nařízení Rady (ES) č. 2321/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1098/98, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2320/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2319/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se přijímá víceletý program (2004-2006) pro účinnou integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy v Evropě (program e-učení)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se zavádí program pro zlepšování kvality vysokého školství a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2004 – 2008)
Nařízení Komise (ES) č. 2314/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na trh Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2310/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)
Nařízení Komise (ES) č. 2309/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění přílohy III B, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94, pokud jde o kvóty textilních výrobků pro rok 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2308/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Nařízení Komise (ES) č. 2307/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, pokud jde o oblasti způsobilé pro prémii na kozy
Nařízení Komise (ES) č. 2306/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 280/98, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o konzumní mléko vyráběné ve Finsku a Švédsku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2304/2003 ze dne 29. prosince 2003 o změně nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
Nařízení Komise (ES) č. 2303/2003 ze dne 29. prosince 2003 o zvláštních pravidlech pro etikety vína dováženého ze Spojených států amerických
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2302/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 192/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu z AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ
Nařízení Komise (ES) č. 2297/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
Nařízení Komise (ES) č. 2296/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2295/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 2294/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 343, 31.12.2003)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 343, 31.12.2003)
Nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.
Nařízení Rady (ES) č. 2285/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2277/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravinText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2276/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celních kvót a stanovení celních sazeb použitelných v rámci těchto kvót v případě dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2275/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Spressa delle Giudicarie)
Nařízení Komise (ES) č. 2274/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se otevírá a spravuje celní kvóta Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2004
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů ( Úř. věst. L 336 ze dne 23.12.2003 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 06, svazek 06, s. 342)
Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2272/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2271/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celních kvót pro dovoz některých produktů pocházejících z Rumunska pro rok 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2270/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2004
Nařízení Komise (ES) č. 2269/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celní kvóty pro rok 2004 na dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů zahrnutých v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 ze dne 25. listopadu 2003, kterým se za účelem úpravy seznamu ukazatelů zjišťování mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2256/2003/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterým se přijímá víceletý program (2003–2005) pro monitorování akčního plánu eEurope 2005, šíření správných postupů a zvýšení bezpečnosti sítí a informací (MODINIS)Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
Nařízení Komise (ES) č. 2246/2003 ze dne 19. prosince 2003 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2245/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u ovcí a koz
Nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel
Nařízení Rady (ES) č. 2239/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti týkající se antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 2398/97 na dovozy ložního prádla z bavlny pocházejícího mimo jiné z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 2238/2003 ze dne 15. prosince 2003 o ochraně proti účinkům uplatňování amerického antidumpingového zákona z roku 1916 a proti účinkům opatření na něm založených nebo z něho vyplývajících
Nařízení Komise (ES) č. 2237/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým režimům podpor stanoveným v hlavě IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2235/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1868/94, pokud jde o bramborový škrob
Nařízení Komise (ES) č. 2234/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
Nařízení Komise (ES) č. 2233/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise (ES) č. 2232/2003 ze dne 23. prosince 2003 o otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropského společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2229/2003 ze dne 22. prosince 2003, o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu silikonu pocházejícího z Ruska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 2228/2003 ze dne 22. prosince 2003 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu močoviny pocházející z Ruska
Nařízení Rady (ES) č. 2212/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 964/2003 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky a Thajska a potrubních tvarovek odesílaných z Tchaj-wanu, ať už jsou prohlášené za pocházející z Tchaj-wanu či nikoliv
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2211/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 a kterým se prodlužuje jeho platnost do 31. prosince 2005
Nařízení Komise (ES) č. 2208/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 2207/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1901/2000, pokud jde o zjednodušení uvádění čisté hmotnosti
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2206/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)
Nařízení Komise (ES) č. 2204/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 ( Úř. věst. L 338 ze dne 23.12.2003 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 6)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 ( Úř. věst. L 338 ze dne 23.12.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 19, svazek 6, strana 243)
Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2199/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o režim jednotných plateb na plochu pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko pro rok 2004
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2198/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 464/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro sušené švestky
Nařízení Komise (ES) č. 2197/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2196/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 2195/2003 ze dne 16. prosince 2003 o otevření celních kvót pro dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Norska do Evropského společenství pro rok 2004
Nařízení Rady (ES) č. 2193/2003 ze dne 8. prosince 2003 o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2187/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2003, pokud jde o první místo vykládky ve třetí zemi konečného určení při silniční přepravě
Nařízení Komise (ES) č. 2186/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2182/2003 ze dne 8. prosince 2003, kterým se od 1. ledna 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2181/2003 ze dne 8. prosince 2003 o přechodných opatřeních v rámci reformy služebního řádu, zejména pokud jde o odměny a důchody
Nařízení Komise (ES) č. 2180/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
Nařízení Komise č. 2174/2003/ES ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení Komise č. 466/2001/ES , týkající se aflatoxinů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2173/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1799/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro citrusové ovoce
Nařízení Komise (ES) č. 2172/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2171/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2170/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
Nařízení Komise (ES) č. 2162/2003 ze dne 11. prosince 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví konečná částka podpory pro některé luskoviny pěstované na zrno
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci ( Úř. věst. L 325 ze dne 12.12.2003 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 03, svazek 41, s. 328)
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci
Načízení Komise (ES) č. 2157/2003 ze dne 10. prosince 2003, kterým se po dvacáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2154/2003 ze dne 10. prosince 2003, kterým se dočasně povolují některé mikroorganismy v krmivech (Enterococcus faecium a Lactobacillus acidophilus) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství (Forest Focus)
Nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2148/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se od 1. července 2002 opravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Commission Regulation (EC) No 2144/2003 of 8 December 2003 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 (Text with EEA relevance)
Nařízení Komise (ES) č. 2132/2003 ze dne 4. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Komise (ES) č. 2131/2003 ze dne 4. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
Nařízení Komise (ES) č. 2119/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
Nařízení y (ES) č. 2118/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Tanzanie a do Srbska a Černé Hory (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2112/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1334/2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2111/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů
Nařízení Rady (ES) č. 2098/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2000 o podpoře prozatímní mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK) a úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině (OHR)
Nařízení Komise (ES) č. 2084/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
Commission Regulation (EC) No 2083/2003 of 27 November 2003 laying down derogations from Regulation (EC) No 800/1999 as regards products in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty exported to third countries other than Malta
Nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy
Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 2066/2003/ES ze dne 10. listopadu 2003 o pokračujícím používání leteckého mapování a dálkového průzkumu země v zemědělské statistice v letech 2004 až 2007 a o změně rozhodnutí 1445/2000/ES
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu ( Úř. věst. L 309 ze dne 26.11.2003 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 32, s. 661)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu
Nařízení Rady (ES) č. 2059/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění nařízení Rady č. 79/65/EHS o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2054/2003 ze dne 21. listopadu 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mantequilla de L’Alt Urgell y la Cerdanya nebo Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2052/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (EHS) 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 2049/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se po dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2044/2003 o stanovení administrativních postupů pro druhou tranši množstevních kvót roku 2004 pro určité výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2036/2003 ze dne 19. listopadu 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 896/2001, pokud jde o stanovení vyrovnávacích koeficientů, které se mají použít na referenční množství každého tradičního hospodářského subjektu v rámci celních kvót pro dovozy banánů v roce 2004
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2035/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Nařízení Komise (ES) č. 2034/2003 ze dne 19. listopadu 2003 o zahájení přezkumu pro nového vývozce nařízení (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 ( Úř. věst. L 307 ze dne 24.11.2003 )
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2012/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2011/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2010/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2000/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se stanoví procentní sazby snížení pro rok 2004 pro žádosti netradičních hospodářských subjektů o přidělení množství v rámci celních kvót pro dovoz banánů
Nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, aby nabylo účinku přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989
Nařízení Komise (ES) č. 1991/2003 ze dne 12. listopadu 2003, kterým se po dvacáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1989/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Komise (ES) č. 1988/2003 ze dne 12. listopadu 2003, kterým se stanoví přidělování vývozních licencí pro sýry, které mají být v roce 2004 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót vyplývajících z dohod GATT
Nařízení Rady (ES) č. 1985/2003 ze dne 10. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 427/2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1984/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se zavádí systém statistického sledování obchodu s tuňákem obecným, mečounem obecným a tuňákem velkookým ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1983/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) , pokud jde o seznam cílových primárních proměnných (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1982/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) , pokud jde o pravidla pro výběr a dohledávání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1981/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) , pokud jde o aspekty šetření v terénu a postupy imputace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1980/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) , pokud jde o definice a aktualizované definice (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1979/2003 ze dne 11. listopadu 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló nebo Carxofa de Benicarló a Marrone di San Zeno)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1972/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1966/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/95 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1956/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se stanoví množství, jež mají být přidělena dovozcům z první tranše množstevních kvót Společenství pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1954/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o řízení intenzity rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství, kterým se mění nařízení (ES) č. 2847/93 a zrušují nařízení (ES) č. 685/95 a (ES) č. 2027/95
Nařízení Komise (ES) č. 1949/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1948/2003 ze dne 4. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro sýry určené pro Chorvatsko a Rusko, a kterým se stanovují odchylky od uvedeného nařízení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1943/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů
Commission Regulation (EC) No 1917/2003 of 30 October 2003 amending Regulation (EC) No 1834/2003 on import licences in respect of beef and veal products originating in Botswana, Kenya, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe and Namibia
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1915/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění přílohy VII, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a jejich dovoz a opatření po potvrzení přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, ovcí a koz (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1914/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek
Nařízení Rady (ES) č. 1905/2003 ze dne 27. října 2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 1887/2003 ze dne 27. října 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1885/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES
Commission Regulation (EC) No 1881/2003 of 24 October 2003 laying down certain detailed rules on export licences and export refunds for certain milk products destined for Cyprus, Malta and Slovenia
Commission Regulation (EC) No 1878/2003 of 24 October 2003 opening an invitation to tender for the subsidy on consignments of husked long-grain B rice to Réunion
Nařízení Komise (ES) č. 1874/2003 ze dne 24. října 2003 o schválení národních programů některých členských států pro tlumení klusavky, o definici doplňkových záruk a o přiznání odchylek, pokud jde o šlechtitelské programy na odolnost vůči TSE u ovcí na základě rozhodnutí 2003/100/ESText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1873/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1871/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (ES) č. 1854/2003 ze dne 20. října 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1852/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se na deset let povoluje užívání kokcidiostatik v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1851/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1847/2003 ze dne 20. října 2003 o dočasném povolení nových doplňkových látek a trvalém povolení již povolené doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1843/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanoví procenta snížení hodnoty použitelná při nákupu zemědělských produktů na finanční rok 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1842/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2004
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1841/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ( Úř. věst. L 268 ze dne 18.10.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v češtině, kapitola 3, svazek 40, s. 238)
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1822/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE
Commission Regulation (EC) No 1814/2003 of 15 October 2003 on a special intervention measure for cereals in Finland and Sweden for the 2003/04 marketing year
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1813/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1812/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1809/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o pravidla pro dovoz živého skotu a produktů získaných ze skotu, ovcí a koz z Kostariky a Nové Kaledonie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1805/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2596/97, kterým se prodlužuje období stanovené v čl. 149 odst. 1 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1804/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o regulaci halonů vyvážených pro kritická použití, vývoz výrobků a zařízení obsahujících chlorfluoruhlovodíky a regulaci bromchlormethanu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1801/2003 ze dne 14. října 2003, kterým se dočasně povoluje nové použití některých mikroorganismů v krmivech (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1799/2003 ze dne 13. října 2003 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem ( Úř. věst. L 264 ze dne 15.10.2003 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 10, svazek 3, s. 310)
Nařízení Rady (ES) č. 1799/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1795/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění příloha VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o jakostní víno stanovených pěstitelských oblastí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1793/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004 a 2004/2005 stanoví minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových pro jakostní víno s. o. „Vinho verde“ pocházející z portugalské vinařské zóny C I a)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003 , kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků ( Úř. věst. L 270 ze dne 21.10.2003 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 40, s. 391)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1787/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 ( Úř. věst. L 270 ze dne 21.10.2003 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 40, s. 269)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1780/2003 ze dne 10. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/1999 až 2003/2004
Nařízení Rady (ES) č. 1776/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1771/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2803/2000, pokud jde o otevření a navýšení autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu
Commission Regulation (EC) No 1762/2003 of 7 October 2003 fixing the production levies in the sugar sector for the 2002/03 marketing year
Nařízení Komise (ES) č. 1761/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se stanoví odchylka pro hospodářský rok 2003/2004 z nařízení (ES) č. 2461/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých členských státech
Nařízení Komise (ES) č. 1757/2003 ze dne 3. října 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro cukety a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1292/81
Nařízení Komise (ES) č. 1749/2003 ze dne 2. října 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 snižuje výše podpory pro producenty některých citrusových plodů v důsledku překročení zpracovatelského prahu v některých členských státech
Commission Regulation (EC) No 1748/2003 of 2 October 2003 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
Nařízení Komise (ES) č. 1747/2003 ze dne 19. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF a pro účely sledování a odhadů
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1746/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2003/10)
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9)
Nařízení Komise (ES) č. 1739/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinérií v rámci preferenčních dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1733/2003 ze dne 30. září 2003, o zahájení řízení o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanizmů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanizmů kroužkových pořadačů zasílaných z Vietnamu, ať již jsou prohlášené za pocházející z Vietnamu či nikoliv, a o zavedení celní evidence těchto dovozů
Nařízení Rady (ES) č. 1727/2003 ze dne 29. září 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem
Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1724/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se po dvacáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1710/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1709/2003 ze dne 26. září 2003 o prohlášeních týkajících se sklizně a zásob rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1708/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky na období 2003/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1707/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2003/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizacíText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 1701/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se upravuje článek 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1700/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1687/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se povoluje přikyselení hroznového moštu a vína vyprodukovaných ve vinařských zónách A a B v hospodářském roce 2003/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1686/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se mění přílohy nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1679/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
Nařízení Komise (ES) č. 1678/2003 ze dne 26. srpna 2003 kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 362/1999 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů a o přijetí závazků nabídnutých některými vývozci mimo jiné v Polsku a rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Ukrajiny
Nařízení Rady (ES) č. 1675/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1995/2000, kterým se mimo jiné ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Litvy, Ruska a Ukrajiny
Nařízení Rady (ES) č. 1674/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1796/1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Polska a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu
Nařízení Komise (ES) č. 1670/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o definice ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2700/98 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání
Nařízení Komise (ES) č. 1669/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o datové soubory sestavované pro strukturální statistiku podnikání, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2701/98 o datových souborech, které se sestavují pro strukturální statistiku podnikání
Nařízení Komise (ES) č. 1668/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o technický formát pro předávání strukturálních statistik podnikání, a kterým se mění nařízení Komise č. 2702/98 o technickém formátu pro předávání strukturálních statistik podnikání
Nařízení Komise (ES) č. 1667/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o odchylky udělené pro strukturální statistiku podnikání
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1665/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non a Clementinas de las Tierras del Ebro nebo Clementines de les Terres de l´Ebre)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1660/2003 ze dne 19. září 2003, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Ossau-Iraty)
Nařízení Rady (ES) č. 1656/2003 ze dne 11. září 2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu parakresolu pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 1655/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a zrušuje nařízení (EHS) č. 1416/76
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci ( Úř. věst. L 245 ze dne 29.9.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 365)
Nařízení Rady (ES) č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci
Nařízení Rady (ES) č. 1653/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1652/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/97, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie
Nařízení Rady (ES) č. 1651/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1650/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1649/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a zrušuje nařízení (EHS) č. 1417/76
Nařízení Rady (ES) č. 1648/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání
Nařízení rady (ES) č. 1647/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2309/93, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a zřizuje se Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků
Nařízení Rady (ES) č. 1646/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
Nařízení Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1644/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1643/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí
Nařízení Rady (ES) č. 1623/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 408/2002 na dovozy některých oxidů zinečnatých pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých oxidů zinečnatých odesílaných z Vietnamu, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Vietnamu či nikoliv, a na dovozy některých oxidů zinečnatých ve směsi s oxidem křemičitým pocházejících z Čínské lidové republiky
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se po dvacáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1582/2003 ze dne 10. září 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční pomoc
Nařízení Komise (ES) č. 1577/2003 ze dne 8. září 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o platby na plochu pro některé plodiny na orné půdě a platby za vynětí z produkce pro hospodářský rok 2003/2004 producentům v některých regionech Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1571/2003 ze dne 5. září 2003, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1568/2003 ze dne 15. července 2003 o podpoře boje proti chorobám spojeným s chudobou (HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii) v rozvojových zemích
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 ze dne 15. července 2003 o podpoře politik a opatření, která se týkají reprodukčního a sexuálního zdraví a s ním souvisejících práv v rozvojových zemích
Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa ( Úř. věst. L 217 ze dne 29.8.2003 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 39, s. 544)
Nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1500/2003 ze dne 18. února 2003 o uplatňování systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Ruské federace do Evropského společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1498/2003 ze dne 26. srpna 2003 o otevření dodatečných kvót pro dovoz do Společenství v kvótovém roce 2004 některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemích, které se účastnily veletrhů pořádaných ve Společenství v listopadu 2000
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se na hospodářský rok 2003/04 stanoví nákupní cena, kterou použijí skladovací agentury pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
Nařízení Komise (ES) č. 1492/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých regionech Švédska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1491/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 (Ficodindia dell´Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona nebo Poma de Girona)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1490/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 1488/2003 of 22 August 2003 determining the world market price for unginned cotton
Nařízení Komise (ES) č. 1486/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti civilního letectvíText s významem pro EHP.
Commission Regulation (EC) No 1484/2003 of 21 August 2003 amending Annexes IIIB and VI to Regulation (EC) No 517/94 as regards quotas for Serbia and Montenegro
Nařízení Rady (ES) č. 1480/2003 ze dne 11. srpna 2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 1475/2003 ze dne 20. srpna 2003 o ochraně hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska
Nařízení Komise (ES) č. 1474/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
Nařízení Komise (ES) č. 1473/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
Nařízení Komise (ES) č. 1472/2003 ze dne 20. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1471/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2004 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót vyplývajících z dohod GATT
Nařízení Komise (ES) č. 1467/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, pokud jde o prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v rámci Evropské dohody s Polskem
Nařízení Komise (ES) č. 1466/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro artyčoky a kterým se mění nařízení (ES) č. 963/98
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1465/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1508/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro cibuli
Nařízení Komise (ES) č. 1464/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům sušených švestek, a podpora produkce sušených švestek pro hospodářský rok 2003/04
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1461/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanoví podmínky pro pilotní projekty elektronického přenosu informací o rybolovných činnostech a dálkového průzkumu
Nařízení Komise (ES) č. 1460/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04 až 2005/06 stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinerií surovým cukrem
Nařízení Komise (ES) č. 1459/2003 ze dne 18. srpna 2003 o stanovení minimální ceny placené producentům za nezpracované sušené fíky a výše podpory produkce sušených fíků pro hospodářský rok 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1456/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se po dvacáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1452/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se zachovává odchylka podle čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 s ohledem na určité druhy osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu a kterým se stanoví prováděcí pravidla a kritéria pro uvedenou odchylku
Nařízení Rady (ES) č. 1445/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vývozu některých výrobků z oceli z Rumunska do Společenství pro období od data vstupu v platnost tohoto nařízení do data přistoupení Rumunska k Evropské unii (prodloužení systému dvojité kontroly)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1439/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1438/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002
Nařízení Komise (ES) č. 1437/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se mění přílohy I, II, IIIB a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) ( Úř. věst. L 207 ze dne 18.8.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 17, svazek 1, strana 280)
Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1432/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podmínky uznání organizací producentů a předběžného uznání seskupení producentů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1431/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o podmínky vyplácení vývozních náhrad pro produkty z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1430/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2003/04
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1429/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se mění nařízení ES č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1428/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin „ФΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤОΡΙΑΣ (Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias) “
Nařízení Komise (ES) č. 1425/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o patulin (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1422/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1175/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína, a nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1421/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2103/2002, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Jihoafrické republice před dovozem do Evropského společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1411/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1410/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Komise (ES) č. 1409/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (ES) č. 1408/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých členských státech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1402/2003 ze dne 1. srpna 2003, kterým se stanoví tabulky a definice pro základní statistická zjišťování ploch vinic
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1401/2003 ze dne 6. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1398/2003 ze dne 5. srpna 2003, kterým se pozměňuje příloha A směrnice Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala malého úlového brouka (Aethina tumida) , roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) , virus eboly a neštovice opic (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1392/2003 ze dne 4. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1387/2003 ze dne 1. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1386/2003 ze dne 1. srpna 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003 ze dne 22. července 2003 o poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Program Marco Polo)
Commission Regulation (EC) No 1362/2003 of 31 July 2003 fixing the rates of the refunds applicable to certain cereal and rice-products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1361/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 977/2003 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2003 do 30. června 2004)
Nařízení Komise (ES) č. 1360/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých regionech Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (Euratom) č. 1352/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/2000, kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
Nařízení Komise (ES) č. 1351/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se stanoví správní postupy pro první tranši množstevních kvót pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1350/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, pokud jde o výrobu bramborového škrobu v hospodářském roce 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1347/2003 ze dne 29. července 2003, o zahájení šetření ve věci údajného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 na dovozy ocelových lan a kabelů pocházejících z Ukrajiny, uskutečňovaného dovozy ocelových lan a kabelů zasílaných z Moldavska, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Moldavska či nikoliv, a o povinné evidenci takových dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 1343/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se pozastavuje na další období šesti měsíců, pokud jde o cukr kódů KN 1701 a 1702 dovezený ze Srbska a Černé hory, režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1338/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. ledna 2003 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1336/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002, pokud jde o další používání látek uvedených v příloze II (Text s významem pro EHP)
Nařízení komise (ES) č. 1335/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků
Nařízení Rady (ES) č. 1329/2003 ze dne 21. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
Nařízení y (ES) č. 1304/2003 ze dne 23. července 2003 o postupu používaném Evropským úřadem pro bezpečnost potravin u žádostí o vědecká stanoviska, které mu jsou předloženy (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1303/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1298/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin „Фοινίκι Λακωνίας“ (Finiki Lakonias)
Nařízení Rady (ES) č. 1296/2003 ze dne 15. července 2003 o společných pravidlech pro dovoz obuvnických výrobků pocházející z Vietnamu
Nařízení Rady (ES) č. 1295/2003 ze dne 15. července 2003 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní olympijských nebo paralympijských her 2004 v Aténách
Nařízení Komise (ES) č. 1292/2003 ze dne 18. července 2003, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některého polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Thajska, kterým se zrušuje clo ohledně dovozů jednoho vyvážejícího výrobce z této země a kterým se zavádí celní evidence těchto dovozů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1291/2003 ze dne 18. července 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Pane di Altamura)
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1268/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru prozatímního antidumpingového cla uloženého z tohoto dovozu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o lhůty pro předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů, odchylky týkající se předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů a předávání údajů o zaměstnanosti v odpracovaných hodinách (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1257/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Molise, Alto Crotonese, Welsh Lamb, Nürnberger Bratwürste nebo Nürnberger Rostbratwürste)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1252/2003 ze dne 14. července 2003, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska
Commission Regulation (EC) No 1242/2003 of 10 July 2003 on the issue of import licences for high-quality fresh, chilled or frozen beef and veal
Nařízení Komise (ES) č. 1236/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2003, pokud jde o podporou pro hrušky určené pro zpracování v hospodářském roce 2003/2004
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1234/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se mění přílohy I, IV a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nařízení (ES) č. 1362/2001, pokud jde o přenosné spongiformní encefalopatie a krmiva (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu A Rady č. 1230/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se přijímá víceletý program činnosti v oblasti energie: Inteligentní energie – Evropa (2003–2006)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1229/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1254/96/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1225/2003 ze dne 9. července 2003, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1600/1999 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie, kterým se zrušuje clo ohledně dovozů jednoho vyvážejícího výrobce z této země a kterým se zavádí celní evidence těchto dovozů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1224/2003 ze dne 9. července 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1220/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví společné specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1215/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 344/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1186/90, kterým se rozšiřuje oblast působnosti klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
Nařízení Komise (ES) č. 1214/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise (ES) č. 1213/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1211/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1209/2003/ES ze dne 16. června 2003 o účasti Společenství na programu výzkumu a vývoje, který provádějí některé členské země a jehož cílem je rozvoj nových klinických zásahů v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostřednictvím dlouhodobého partnerství mezi Evropou a rozvojovými zeměmi
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1204/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se mění specifikace tří názvů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble a Caciocavallo Silano)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1203/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Nařízení Komise (ES) č. 1201/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se odkládá konečné datum výsevu některých plodin na orné půdě v některých regionech Finska a Švédska pro hospodářský rok 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel
Nařízení Komise (ES) č. 1184/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se po dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1183/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1182/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 315/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1181/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1176/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1175/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína, a nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1174/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
Commission Regulation (EC) No 1166/2003 of 30 June 2003 fixing the representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector
Nařízení Komise (ES) č. 1160/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v Evropských dohodách s Bulharskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Polskem a Maďarskem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
Nařízení Komise (ES) č. 1158/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odvozené intervenční ceny bílého cukru
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1157/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylky od uvedeného nařízení
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani
Nařízení Komise (ES) č. 1146/2003 ze dne 27. června 2003 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2003 do 30. června 2004)
Commission Regulation (EC) No 1145/2003 of 27 June 2003 amending Regulation (EC) No 1685/2000 as regards the rules of eligibility for co-financing by the Structural Funds
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1144/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, č. 1128/1999 a č. 247/1999, pokud jde o některé celní kvóty pro živý skot a produkty z hovězího a telecího masa pocházející ze Slovenské republiky, Bulharské republiky a Polské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o celní kvótu pro konzervované houby rodu Agaricus přidělenou Bulharsku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1140/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se v odvětví cukru mění nařízení (ES) č. 779/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o sdělení, a nařízení (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu kvót
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1139/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o programy dohledu a specifikované rizikové materiály
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1128/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prodloužení doby pro přechodná opatření
Nařízení Komise (ES) č. 1113/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2376/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro ječmen pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
Nařízení Komise (ES) č. 1112/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1111/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1110/2003 ze dne 26. června 2003 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin ( Úř. věst. L 158 ze dne 27.6.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 2, svazek 13, strana 430)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1110/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Rady (ES) č. 1105/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech
Nařízení Rady (ES) č. 1104/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1766/92, pokud jde o výpočet dovozního cla u některých obilovin
Council Regulation (EC) No 1090/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in the Czech Republic and the exportation of certain processed agricultural products to the Czech Republic
Council Regulation (EC) No 1089/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in the Slovak Republic and the exportation of certain processed agricultural products to the Slovak Republic
Council Regulation (EC) No 1088/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Lithuania and the exportation of certain processed agricultural products to Lithuania
Council Regulation (EC) No 1087/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Latvia and the exportation of certain processed agricultural products to Latvia
Council Regulation (EC) No 1086/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Slovenia and the exportation of certain processed agricultural products to Slovenia
Nařízení Komise (ES) č. 1085/2003 ze dne 3. června 2003,o posuzování změn registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků spadající do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 2309/93 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1084/2003 ze dne 3. června 2003 o posuzování změn registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků udělené příslušným orgánem členského státuText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a evidence skotu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1078/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1075/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví váhové koeficienty výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2003/04
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1053/2003 ze dne 19. června 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zrychlené testy (Text s významem pro EHP)
Council Regulation (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1047/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1899/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vajec k režimu stanovenému nařízeními Rady (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000 a (ES) č. 2434/2000 a kterým se stanoví přechodná opatření pro režim dovozních licencí zavedený uvedeným nařízením
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek
Council Regulation (EC) No 1039/2003 of 2 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Estonia and the exportation of certain agricultural products to Estonia
Nařízení Komise (ES) č. 1035/2003 ze dne 17. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
Council Regulation (EC) No 1030/2003 of 16 June 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Liberia
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1029/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1023/2003 ze dne 13. června 2003, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1784/2000 na dovozy některých potrubních tvarovek z tvárné litiny pocházejících z Brazílie na dovozy některých potrubních tvarovek z tvárné litiny odesílaných z Argentiny, ať už jsou prohlášeny za pocházející z Argentiny či nikoliv, a kterým se zastavuje šetření týkající se dovozů od jednoho argentinského vývozce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1021/2003 ze dne 13. června 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1020/2003 ze dne 13. června 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1012/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se po devatenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Council Regulation (EC) No 999/2003 of 2 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the import of certain processed agricultural products originating in Hungary and the export of certain processed agricultural products to Hungary
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADYč. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 995/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 43/2003 a kterým se mění uvedené nařízení, pokud jde o dobu pro předložení žádostí o podporu pro zrání madeirského likérového vína a azorského vína
Nařízení Rady (ES) č. 986/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 360/2000 na dovozy přepálené (slinuté) magnézie pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 985/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1334/1999 na dovozy oxidu hořečnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 977/2003 ze dne 6. června 2003 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2003 do 30. června 2004)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 975/2003 ze dne 5. června 2003 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz konzerv z tuňáků kódů KN 1604 14 11, 1604 14 18 a 1604 20 70
Nařízení Rady (ES) č. 964/2003 ze dne 2. června 2003 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky a Thajska a potrubních tvarovek odesílaných z Tchaj-wanu, ať už jsou prohlášené za pocházející z Tchaj-wanu či nikoliv
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 963/2003 ze dne 4. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Nařízení Rady (ES) č. 960/2003 ze dne 2. června 2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz zapisovatelných kompaktních disků (CD-R) pocházejících z Indie
Nařízení Komise (EHS) č. 958/2003 ze dne 3. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000
Nařízení Rady (ES) č. 953/2003 ze dne 26. května 2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 951/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a od nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 950/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanoví podpora pro broskve a hrušky určené ke zpracování pro hospodářský rok 2003/04 podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96
Nařízení Komise (ES) č. 940/2003 ze dne 28. května 2003 o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející a dováženou z Egypta v rámci celní kvóty stanovené v nařízení (ES) č. 196/97
Commission Regulation (EC) No 936/2003 of 28 May 2003 opening an invitation to tender for the refund on barley exports to certain third countries
Commission Regulation (EC) No 934/2003 of 28 May 2003 opening an invitation to tender for the refund on common wheat exports to certain third countries
Nařízení Rady (ES) č. 931/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1011/2002 na dovozy práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem (2003/917/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 2003 o prozatímním provádění dvoustranné dohody mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky (2003/915/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 3 k dohodě o přidružení mezi ES a Marokem (2003/914/ES)
Oprava rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003 , kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci ( Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 285)
Rozhodnutí rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci (2003/C 218/01)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění obchodních ustanovení a ustanovení souvisejících s obchodem, která jsou uvedena v Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (2003/913/ES)
2003/911/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2003 o zavedení akčního programu Společenství pro subjekty podporující vzájemné porozumění ve vztazích mezi Evropskou unií a některými regiony světa
Council Common Position 2003/906/CFSP of 22 December 2003 updating Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism and repealing Common Position 2003/651/CFSP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/862/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Kazachstánu (oznámeno pod číslem K (2003) 4890) (Text s významem pro EHP) (2003/905/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2003, kterým se schvalují programy k získání statusu schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb, a mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 4727)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. prosince 2003 o podpisu a prozatímním provádění dvoustranných dohod mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi (Ázerbajdžánem, Kazachstánem, Tádžikistánem a Turkmenistánem) o obchodu s textilními výrobky (2003/901/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/574/ES o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem K (2003) 4607) (2003/900/ES)
Společná strategie evropské Rady 2003/897/SZBP ze dne 12. prosince 2003, kterou se mění společná strategie 1999/877/SZBP o Ukrajině za účelem prodloužení doby její použitelnosti
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. prosince 2003, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky thiakloprid, thiametoxam, chinoxyfen, flazasulfuron, jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua, spinosad, Gliocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis a indoxakarb (oznámeno pod číslem K (2003) 4851) (Text s významem pro EHP) (2003/896/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/251/ES a kterým se zrušují ochranná opatření týkající se některých zásilek drůbežího masa dováženého z Thajska (oznámeno pod číslem K(2003) 4846)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu druhů Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L. podle směrnice Rady 92/34/EHS (oznámeno pod číslem K (2003) 4628) (2003/894/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 15. prosince 2003 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (2003/893/ES/)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. prosince 2003, kterým se stanoví kritéria pro informace podávané podle směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K (2003) 4606) (Text s významem pro EHP) (2003/886/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. listopadu 2003 o uzavření Dohody o používání některých aktů Společenství na území Monackého knížectví (2003/885/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 882/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se zavádí systém sledování a ověřování tuňáků
Rozhodnutí Rady (2003/882/ES) ze dne 27. listopadu 2003, kterým se členské státy, které jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie, zmocňují v zájmu Evropského společenství podepsat protokol, kterým se mění uvedená úmluva
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 881/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2003 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz včelovitých (Apis mellifera a Bombus spp.) z některých třetích zemí a o zrušení rozhodnutí 2000/462/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 4623)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 877/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se dočasně povoluje používání regulátorů kyselosti kyseliny benzoové v krmivech (Text s významem pro EHP)
2003/877/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2003 o přistoupení Kanady k Dohodě o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskou federací a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím jednajícími jako jedna smluvní strana
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 876/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se stanoví zvláštní opatření podle nařízení Rady (ES) č. 2347/2002, pokud jde o odlov a vykládku hlubinných druhů při sezónním rybolovu Dánska ve Skagerraku a v Severním moři
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 874/2003 ze dne 6. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Kiribati o rybolovu v oblasti rybolovu Kiribati
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 871/2003 ze dne 20. května 2003, kterým se trvale povoluje nová doplňková látka oxid manganato-manganitý v krmivech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 2003/867/ES ze dne 1. prosince 2003, kterým se povoluje uvádět na trh salatrimy jako nové potravinové složky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K (2003) 4408)
Nařízení Komise (ES) č. 866/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se po osmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 (Cítricos Valencianos nebo Cítrics Valencians)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu druhů Pelargonium l´Hérit. a Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch a Rosa L. podle směrnice Rady 98/56/ES (oznámeno pod číslem K (2003) 4626) (2003/865/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. prosince 2003 o osvědčeních o zdravotní nezávadnosti pro dovoz živočišných produktů ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K (2003) 4444) (Text s významem pro EHP) (2003/863/ES)
2003/862/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2003, kterým se rozšiřuje působnost rozhodnutí 2003/861/ES o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince na členské státy, které nezavedly euro jako jednotnou měnu
2003/861/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince
Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/106/ES, pokud jde o stanovení diskriminačního testu na klasický mor prasat (oznámeno pod číslem K (2003) 4522) (Text s významem pro EHP) (2003/859/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu a živých ryb pocházejících z akvakultury a jejich produktů určených pro lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2003) 4219)Text s významem pro EHP
Commission Regulation (EC) No 853/2003 of 16 May 2003 fixing the maximum export refund on wholly milled long grain B rice to certain third countries in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1898/2002
Nařízení Komise (ES) č. 852/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 851/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3444/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování vepřového
2003/846/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2003, kterým se prováděcí subjekty pověřují správou podpory pro předvstupní opatření v oblasti rozvoje zemědělství a venkova v Rumunsku v předvstupním období
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. prosince 2003 o ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí při dovozu některých zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí z Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory (oznámeno pod číslem K (2003) 4526) (Text s významem pro EHP) (2003/845/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro prasata v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2003) 4525)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2003) 4524)Text s významem pro EHP
2003/840/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 2003 o uzavření Úmluvy Rady Evropy č. 180 o informacích a právní spolupráci v oblasti služeb informační společnosti jménem Evropského společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. listopadu 2003, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K (2003) 4313) (Text s významem pro EHP) (2003/839/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 836/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2103/2002, kterým se schvalují operace na kontrolu dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu, prováděné v Jižní Africe před dovozem do Evropského společenství
2003/834/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 2003 o vytvoření pracovní skupiny pro zřízení agentury v oblasti rozvoje obranných schopností, výzkumu, nákupu a vyzbrojování
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 833/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. listopadu 2003, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny příloh Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (Text s významem pro EHP) (2003/833/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES tak, aby se zohlednily změny a doplňky v seznamu stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K (2003) 4234) (Text s významem pro EHP) (2003/831/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 830/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
Nařízení Komise (ES) č. 829/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 225/2003, pokud jde o prodloužení platnosti osvědčení o původu pro konzervované houby pocházející z Číny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 828/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění specifikace 16 názvů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon nebo Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d´Or nebo Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Époisses de Bourgogne, Brocciu corse nebo Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2003 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí (oznámeno pod číslem K(2003) 4335)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 824/2003 ze dne 13. května 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu soukromého skladování některých sýrů v hospodářském roce 2003/2004
Rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 2003 o přistoupení Evropského společenství ke Komisi pro Codex Alimentarius (2003/822/ES)
Rozhodnutí y (2003/821/ES) ze dne 21. listopadu 2003 o odpovídající ochraně osobních údajů v Guernsey (oznámeno pod číslem K (2003) 4309) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 816/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
Nařízení rady (ES) č. 815/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se provádí článek 12 nařízení (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
Nařízení Rady (ES) č. 814/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
Nařízení Komise (ES) č. 813/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o sběr, přepravu a zneškodňování zmetkových potravinText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 811/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zákaz opětovného použití ryb v rámci téhož druhu, zakopání nebo spálení vedlejších produktů živočišného původu a o některá přechodná opatřeníText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 810/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 týkajících se norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na výrobu bioplynuText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, 2000/609/ES a 2001/751/ES, pokud jde o dovoz čerstvého drůbežího masa, masa farmových ptáků nadřádu běžci, živých ptáků nadřádu běžci a jejich násadových vajec z Austrálie (oznámeno pod číslem K (2003) 4117) (Text s významem pro EHP) (2003/810/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 809/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 týkajících se norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostováníText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 808/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebuText s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (jednomyslnost) , ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES
Rozhodnutí rady 2003/807/SZBP ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě
Nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14. dubna 2003, o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (kvalifikovaná většina) , ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES
Společný postoj Rady 2003/805/SZBP ze dne 17. listopadu 2003 o dosažení univerzality a posílení mnohostranných dohod v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz měkkýšů, jejich jiker a gamet pro další růst, výkrm, sádkování nebo lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2003) 4153)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K (2003) 4359) (Text s významem pro EHP) (2003/803/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. června 2003 o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (2003/798/ES)
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 7. listopadu 2003 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (ECB/2003/14)
Rozhodnutí komise ze dne 11. listopadu 2003, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenstvíText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Rady (2003/793/ES) ze dne 27. října 2003, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 787/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech
Nařízení Komise (ES) č. 780/2003 ze dne 7. května 2003 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2003 do 30. června 2004)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. října 2003, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz zvířecích střev ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K (2003) 3988) (Text s významem pro EHP) (2003/779/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 778/2003 ze dne 6. května 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 283/2000/ESUO a nařízení Rady (ES) č. 584/96, (ES) č. 763/2000 a (ES) č. 1514/2002, pokud jde o antidumpingová opatření týkající se některých za tepla válcovaných svitků a některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli
Nařízení Komise (ES) č. 775/2003 ze dne 5. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2003, kterým se schvalují některá ošetření k potlačení růstu patogenních mikroorganismů u mlžů a mořských plžů (oznámeno pod číslem K(2003) 3984)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES o ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v Belgii, Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2003) 3943)Text s významem pro EHP
Commission Regulation (EC) No 764/2003 of 30 April 2003 suspending for a period of three months, with regard to sugar of CN codes 1701 and 1702 imported from Serbia and Montenegro, the arrangements provided for in Council Regulation (EC) No 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process
Nařízení Komise (ES) č. 763/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2768/98 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje
Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Kapverd (oznámeno pod číslem K(2003) 3651)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 762/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Nizozemských Antil (oznámeno pod číslem K(2003) 3649)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 761/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Indii před dovozem do Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Francouzské Polynésie (oznámeno pod číslem K(2003) 3646)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Belize (oznámeno pod číslem K(2003) 3645)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny (oznámeno pod číslem K (2003) 3827) (Text s významem pro EHP) (2003/758/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 754/2003 ze dne 29. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2003/753/EC: Decision No 191 of 18 June 2003 concerning the replacement of forms E 111 and E 111 B by the European health insurance card (Text with relevance for the EEA and for the EU/Switzerland Agreement.)
2003/752/EC: Decision No 190 of 18 June 2003 concerning the technical specifications of the European health insurance card (Text with relevance for the EEA and for the EU/Switzerland Agreement.)
2003/751/EC: Decision No 189 of 18 June 2003 aimed at introducing a European health insurance card to replace the forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 as regards access to health care during a temporary stay in a Member State other than the competent State or the State of residence (Text with relevance for the EEA and for the EU/Switzerland Agreement.)
Nařízení Komise (ES) č. 745/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. září 2003, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Republiky Uzbekistán v oblasti mírového využití jaderné energie Komisí (2003/744/Euratom)
Nařízení Komise (ES) č. 742/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se po sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 740/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Rozhodnutí Rady (2003/740/ES) ze dne 7. října 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o systému ekobodů pro chorvatskou tranzitní dopravu přes Rakousko použitelném od 1. ledna 2003
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 739/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2003/735/SZBP ze dne 13. října 2003, kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání některých italských provincií jako úředně prostých brucelózy (oznámeno pod číslem K (2003) 3562) (Text s významem pro EHP) (2003/732/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES o seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K (2003) 3463) (Text s významem pro EHP) (2003/729/ES)
Rozhodnutí Komise (2003/728/ES) ze dne 3. října 2003 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové rámové stavební sestavy, betonové rámové stavební sestavy, prefabrikované stavební prostorové dílce, sestavy pro chladírenské komory a sestavy pro ochranu proti padajícímu kamení (oznámeno pod číslem K (2003) 3452) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady 2003/725/SVV ze dne 2. října 2003, kterým se mění čl. 40 odst. 1 a 7 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. října 2003, kterým se přiznává dočasná odchylka od směrnice 82/894/EHS, pokud jde o četnost hlášení primárních ohnisek bovinní spongiformní encefalopatie (oznámeno pod číslem K (2003) 3561) (Text s významem pro EHP) (2003/724/ES)
Rozhodnutí Komise (2003/722/ES) ze dne 6. října 2003 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro lité hydroizolace mostovek (oznámeno pod číslem K (2003) 3483) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. září 2003, kterým se mění směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o požadavky na kolagen určený k lidské spotřebě, a zrušuje rozhodnutí 2003/42/ES (oznámeno pod číslem K (2003) 3393) (Text s významem pro EHP) (2003/721/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2003, kterým se zřizuje Evropská poradní skupina spotřebitelů
Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 3497)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 701/2003 ze dne 16. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
Rozhodnutí Komise (2003/701/ES) ze dne 29. září 2003, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář pro předkládání výsledků záměrného uvolňování geneticky modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí pro jiné účely než uvedení na trh (oznámeno pod číslem K (2003) 3405) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 696/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
Nařízení Rady (ES) č. 694/2003 ze dne 14. dubna 2003 o jednotném vzoru dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) stanovených nařízením (ES) č. 693/2003
Nařízení Rady (ES) č. 693/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zavedení dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) a o změně Společné konzulární instrukce a Společné příručky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 692/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o seznam týkající se Kanady (oznámeno pod číslem K (2003) 3427) (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady 2003/680/SZBP ze dne 29. září 2003, kterým se mění společný postoj 2002/829/SZBP o dodávkách určitého vybavení do Konžské demokratické republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 676/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2001, kterým se dočasně povoluje nová doplňková látka v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 673/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1143/98, (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999, (ES) č. 1247/1999 a (ES) č. 140/2003, pokud jde o některé celní kvóty pro některé produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Polska
Rozhodnutí Komise ze dne 25. září 2003, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí Rady 2001/822/ES ohledně pravidel původu částí humrů ze Saint Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2003) 3335)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 670/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu
Nařízení Rady (ES) č. 669/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp.
Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2003) 3248)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 668/2003 ze dne 11. dubna 2003 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 667/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 666/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se dočasně povoluje užívání některých mikroorganismů v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 665/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady 2003/659/SVV ze dne 18. června 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. září 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny (oznámeno pod číslem K (2003) 3285) (Text s významem pro EHP) (2003/658/ES)
Rozhodnutí Komise (2003/656/ES) ze dne 12. září 2003 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu (oznámeno pod číslem K (2003) 3247) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (2003/655/ES) ze dne 12. září 2003 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech (oznámeno pod číslem K (2003) 3246) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. září 2003 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy (oznámeno pod číslem K (2003) 3191) (Text s významem pro EHP) (2003/654/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 650/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz živých ovcí a kozText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 649/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 139/81, (ES) č. 936/97 a (ES) č. 996/97, pokud jde o dovoz produktů z hovězího a telecího masa
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. září 2003, kterým se stanoví doplňkové záruky, pokud jde o salmonelózy, u zásilek plemenné drůbeže a jednodenních kuřat určených pro hejna plemenné drůbeže nebo hejna užitkové drůbeže do Finska a Švédska (oznámeno pod číslem K (2003) 3190) (Text s významem pro EHP) (2003/644/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. září 2003 o používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací jako zdravotních varování na baleních tabákových výrobků (oznámeno pod číslem K (2003) 3184) (Text s významem pro EHP) (2003/641/ES)
Rozhodnutí Komise (2003/640/ES) ze dne 4. září 2003 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro obklady vnějších stěn (oznámeno pod číslem K (2003) 3160) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 639/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
Rozhodnutí Komise (2003/639/ES) ze dne 4. září 2003 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o čepy pro konstrukční spoje (oznámeno pod číslem K (2003) 3159) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 638/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. září 2003, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení fosforitanu draselného, acechinocylu a cyflufenamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2003) 3128) (Text s významem pro EHP) (2003/636/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2003, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2003) 3027)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. srpna 2003, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K (2003) 3101) (Text s významem pro EHP) (2003/634/ES)
Rozhodnutí komise ze dne 26. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2003) 2986)Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 631/2003 ze dne 7. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1638/98, pokud jde o podmínky pro uznávání a lhůty programů činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/03 a 2003/04
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. srpna 2003, kterým se v případě zvláštní naléhavosti přijímají opatření týkající se Libérie podle článku 96 Dohody o partnerství ES-AKT (2003/631/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví přechodná opatření pro Maďarsko s ohledem na veterinární kontroly produktů živočišného původu z Rumunska (oznámeno pod číslem K(2003) 3074)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 629/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 528/1999, kterým se stanoví opatření pro zlepšení jakosti produkce olivového oleje, pokud jde o činnosti způsobilé pro financování Společenstvím
Rozhodnutí Komise (2003/629/ES) ze dne 27. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se stanoví klasifikační systém z hlediska požární odolnosti stavebních výrobků, pokud jde o výrobky pro odvod kouře a tepla (oznámeno pod číslem K (2003) 2851) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 627/2003 ze dne 4. dubna 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2003, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2003) 3026)Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 626/2003 ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 625/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. srpna 2003 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému TRACES (oznámeno pod číslem K (2003) 2983) (2003/623/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnostiText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. února 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o vytvoření systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Ruské federace do Evropského společenství (2003/618/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 617/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. srpna 2003, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny příloh Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (Text s významem pro EHP) (2003/616/ES)
2003/614/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2003, kterým se prováděcí subjekty pověřují správou podpory pro předvstupní opatření v oblasti rozvoje zemědělství a venkova v Bulharské republice v předvstupním období
Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Saint Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2003) 2977)Text s významem pro EHP
Nařízení komise (ES) č. 608/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96, pokud jde o objem kvót některých autonomních celních kvót Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Mayotte (oznámeno pod číslem K(2003) 2976)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 607/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 a nařízení Komise (ES) č. 2497/2001 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1832/2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 606/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Izraeli před dovozem do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 599/2003 ze dne 1. dubna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravinText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/25/EHS o statistických zjišťováních chovu ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2003) 2801)
Rozhodnutí Komise (2003/593/ES) ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/43/ES, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K (2003) 2592) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. července 2003 o uzavření dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou (2003/589/ES)
2003/586/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. července 2003 o změně přílohy 3 části I Společné konzulární instrukce a přílohy 5a části I Společné příručky o státních příslušnících třetích zemí podléhajících povinnosti letištních průjezdních víz
2003/585/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. července 2003, kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce a příloha 5 přehled A Společné příručky o vízové povinnosti držitelů pákistánských diplomatických pasů
2003/584/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003 o uzavření pozměňovacího protokolu k Evropské úmluvě na ochranu obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. července 2003 o přidělení prostředků, které získala Evropská investiční banka na operace v Konžské demokratické republice ze druhého, třetího, čtvrtého, pátého a šestého ERF (2003/583/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 582/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2335/1999, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky
Rozhodnutí Komise 2003/580/ES ze dne 4. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/49/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/356/ES a kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné, pocházejících nebo zasílaných z Egypta (oznámeno pod číslem K (2003) 2800) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 578/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
2003/578/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003 o hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států
Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 1. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES tak, aby se některé departementy Francie a jedna provincie v Itálii zahrnuly do seznamů členských států a oblastí prostých Aujezskyho choroby a oblastí, ve kterých jsou zavedeny schválené programy eradikace Aujezskyho choroby (oznámeno pod číslem K (2003) 2786) (Text s významem pro EHP) (2003/575/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 573/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/18/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Rumunska, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 94/85/ES týkající se dovozu čerstvého drůbežího masa a rozhodnutí 2000/609/ES týkající se hygienických podmínek pro dovoz čerstvého masa ptáků nadřádu běžci, pokud jde o Botswanu (oznámeno pod číslem K(2003) 2755)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 571/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1277/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/283/ES a 2000/585/ES, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Botswany a Svazijska (oznámeno pod číslem K(2003) 2743)Text s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 569/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 568/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se opravuje anglické a nizozemské znění nařízení (ES) č. 2603/1999, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999
Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru
Nařízení Komise (ES) č. 567/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se opravuje anglické, dánské, finské, italské, německé, portugalské, řecké a španělské znění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Rozhodnutí Rady 2003/567/SZBP ze dne 21. července 2003, kterým se provádí společný postoj 1999/533/SZBP o příspěvku Evropské unie k brzkému vstupu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) v platnost
Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2003 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 2692)Text s významem pro EHP
2003/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2003, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (oznámeno pod číslem K (2003) 2626) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 561/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem, pokud jde o výjimky ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů
Doporučení Komise ze dne 23. července 2003 o pokynech pro vypracování vnitrostátních strategií a osvědčených postupů pro zajištění koexistence geneticky modifikovaných plodin s konvenčním a ekologickým zemědělstvím (oznámeno pod číslem C (2003) 2624)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/80/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z nich, pocházejících nebo dovážených z Turecka (oznámeno pod číslem K (2003) 2604) (Text s významem pro EHP) (2003/552/ES)
Rozhodnutí Komise 2003/551/ES ze dne 22. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/830/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 97/613/ES a ukládají se zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků získaných z pistácií, pocházejících nebo zasílaných z Íránu (oznámeno pod číslem K (2003) 2603) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 2003/550/ES ze dne 22. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/79/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné, pocházejících nebo zasílaných z Číny (oznámeno pod číslem K (2003) 2602) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (2003/548/ES) ze dne 24. července 2003 o minimálním souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a o souvisejících normách podle článku 18 směrnice o univerzální službě
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 546/2003 ze dne 27. března 2003 o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 545/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 544/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (2003/542/ES) ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o fungování specializovaných sítí epidemiologického dozoru (oznámeno pod číslem K (2003) 2522) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 97/10/ES, pokud jde o dočasný dovoz a dovoz evidovaných koní z Jižní Afriky do Evropské unie (oznámeno pod číslem K (2003) 1212) (Text s významem pro EHP) (2003/541/ES)
2003/534/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí č. 2119/98/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o přenosné nemoci uvedené v těchto rozhodnutích, a kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, pokud jde o definice případů pro přenosné nemoci (oznámeno pod číslem K (2003) 2301) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 531/2003 ze dne 25. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 529/2003 ze dne 24. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999, (ES) č. 1247/1999 a (ES) č. 140/2003, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Rumunska
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologickýchpostupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
2003/527/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2003, kterým se mění článek 23 Protokolu o statutu Soudního dvora
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2003 o ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v Belgii, Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2003) 2535)Text s významem pro EHP
2003/525/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2003, kterým se odkládá den provedení směrnice Rady 1999/36/ES pro některá přepravitelná tlaková zařízení (oznámeno pod číslem K (2003) 2591) (Text s významem pro EHP)
2003/524/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2002 o zřízení Úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku
2003/523/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2002 o zřízení Úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu
2003/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2002 o zřízení Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků
Rozhodnutí Rady (2003/517/ES) ze dne 15. července 2003 o statistických údajích, jež mají být použity k úpravě klíče pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky
Rozhodnutí Rady (2003/516/ES) ze dne 6. června 2003 o podpisu dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o vydávání a vzájemné právní pomoci ve věcech trestních
Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2003 o některých ochranných opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2003) 2293)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2003 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o Gyrodactyla salaris u lososovitých (oznámeno pod číslem K(2003) 2312)Text s významem pro EHP
2003/508/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2003, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a kterým se mění rozhodnutí 2000/657/ES a 2001/852/ES (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a rozhodnutí 2002/459/ES, kterým se zřizuje seznam jednotek v počítačové síti ANIMO (Text s významem pro EHP) (2003/506/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2003, kterým se pozastavuje přezkumné řízení týkající se překážky obchodu spočívající v obchodních praktikách zachovávaných Kanadou u některých zeměpisných označení pro vína
Nařízení Komise (ES) č. 500/2003 ze dne 19. března 2003 o lhůtách, během kterých mohou některé produkty z obilovin a rýže zůstat v celních režimech platby náhrad předem
Nařízení Komise (ES) č. 497/2003 ze dne 18. března 2003 o změně nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
2003/497/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru FYROM /2/2003 ze dne 10. března 2003 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
Commission Regulation (EC) No 496/2003 of 19 March 2003 temporarily derogating from Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
Společný postoj Rady 2003/495/SZBP ze dne 7. července 2003 o Iráku a o zrušení společných postojů 96/741/SZBP a 2002/599/SZBP
Nařízení Komise (ES) č. 494/2003 ze dne 18. března 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 492/2003 ze dne 18. března 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Sopressa Vicentina, Asparago verde di Altedo, Pera Rocha do Oeste)
Rozhodnutí Komise (2003/490/ES) ze dne 30. června 2003podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů v Argentině (Text s významem pro EHP)
2003/489/EC: Commission Decision of 25 June 2003 concerning protection measures relating to Newcastle disease in Australia (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1948)
Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/159/ES o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 1973)Text s významem pro EHP
2003/479/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2003 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí ze dne 25. června 1997 a 22. března 1999, rozhodnutí 2001/41/ES a rozhodnutí 2001/496/SZBP
Rozhodnutí Rady (2003/475/ES) ze dne 18. června 2003, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/604/ES o složení a stanovách Výboru pro hospodářskou politiku
Commission Regulation (EC) No 470/2003 of 13 March 2003 fixing the maximum reduction in the duty on maize imported in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 256/2003
Rozhodnutí Komise 2003/470/ES ze dne 24. června 2003, kterým se povolují určité alternativní metody mikrobiologického vyšetření masa určeného pro Finsko a Švédsko
Společný postoj Rady 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003 o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (oznámeno pod číslem K (2003) 1925) (Text s významem pro EHP) (2003/467/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2003, kterým se stanoví kritéria pro vymezení pásem a úřední dozor při podezření na výskyt nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA) nebo po jeho potvrzení (oznámeno pod číslem K(2003) 1831)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2003 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru
2003/463/EC: Council Decision of 18 March 2003 concerning the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions
Nařízení Komise (ES) č. 462/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2562/98
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. května 2003, o podpisu a prozatímním provádění Rámcové dohody o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a Protokolu o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody jménem Evropského společenství a kterým se schvaluje uzavření výše uvedené dohody a protokolu Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii (2003/462/ES)
2003/461/SZBP: Rozhodnutí Rady 2003/461/SZBP ze dne 20. června 2003, kterým se provádí společný postoj 2003/297/SZBP k Barmě/Myanmaru
Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2003 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček a výrobků z chilli papriček (oznámeno pod číslem K(2003) 1970)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. června 2003 o některých ochranných opatřeních proti viru neštovic opic (oznámeno pod číslem K (2003) 1953) (Text s významem pro EHP) (2003/459/ES) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
Nařízení Komise (ES) č. 456/2003 ze dne 12. března 2003, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro předběžné financování vývozních náhrad pro některé produkty z odvětví hovězího a telecího masa propuštěné do celního režimu uskladnění nebo umístěné svobodného celního pásma
2003/454/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2003, kterým se mění příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vízových poplatků
Nařízení Rady (ES) č. 453/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 2. června 2003 o podpisu, jménem Evropského společenství, Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o obchodu s textilními a oděvními výrobky a jiných opatřeních otevřenosti trhu a o schválení jejího prozatímního provádění (2003/453/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 452/2003 ze dne 6. března 2003 o opatřeních, které může Společenství přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními
2003/452/EC: Council Decision of 26 May 2003 on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, acting within the framework of the European Union, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 451/2003/ES ze dne 27. února 2003, kterým se mění rozhodnutí č. 253/2000/ES, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání Socrates
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce (Text s významem pro EHP)
2003/450/EC: Commission Decision of 18 June 2003 recognising the provisions in the Czech Republic on combating Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. as equivalent to the Community provisions (notified under document number C(2003) 1870)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 444/2003 ze dne 11. března 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 565/80, nařízení (ES) č. 800/1999 a nařízení (ES) č. 2090/2002, pokud jde o platby vývozních náhrad předem pro zemědělské produkty
Společný postoj Rady 2003/444/SZBP ze dne 16. června 2003 o Mezinárodním trestním soudu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 440/2003 ze dne 10. března 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
2003/440/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. května 2003 o podpisu jménem Společenství a o prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o systému ekobodů pro chorvatskou tranzitní dopravu přes Rakousko použitelném od 1. ledna 2003
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. června 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/975/ES o zavedení očkování na doplnění opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních na omezení přemísťování (oznámeno pod číslem K (2003) 1834) (Text s významem pro EHP) (2003/436/ES) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
Rozhodnutí Rady 2003/432/SZBP ze dne 12. června 2003 o zahájení vojenské operace Evropské unie v Konžské demokratické republice
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 431/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z odvětví cukru v nezměněném stavu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 430/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
2003/430/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2003 o revizi finančního výhledu
2003/429/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2003 o úpravě finančního výhledu v důsledku rozšíření
2003/428/EC: Commission Decision of 11 June 2003 laying down additional measures to be carried out before lifting restrictions applied in accordance with Council Directive 92/40/EEC in relation to avian influenza (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1817)
Nařízení Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí
2003/425/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2003, o zřízení poradní odborné skupiny při Komisi pro stanovování strategie ve věci nehod v odvětví dopravy
Rozhodnutí Komise (2003/424/ES) ze dne 6. června 2003, kterým se mění rozhodnutí 96/603/ES, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ uvedených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (oznámeno pod číslem K (2003) 1673) (Text s významem pro EHP)
Action commune 2003/423/PESC du Conseil du 5 juin 2003 relative a l'opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. května 2003, kterým se schvaluje diagnostická příručka pro africký mor prasat (oznámeno pod číslem K (2003) 1696) (Text s významem pro EHP) (2003/422/ES)
Rozhodnutí Komise (2003/421/ES) ze dne 20. května 2003, kterým se pozastavuje přezkumné řízení týkající se překážek obchodu spočívajících v obchodních praktikách zachovávaných Kolumbijskou republikou při dovozech motorových vozidel
Nařízení Rady (ES) č. 415/2003 ze dne 27. února 2003 o udělování víz na hranicích včetně udělování takových víz projíždějícím námořníkům
Nařízení Komise (ES) č. 414/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se po patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 411/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 409/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 408/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu
Nařízení Rady (ES) č. 405/2003 ze dne 27. února 2003 o monitorování dovozů černého uhlí pocházejícího ze třetích zemí Společenstvím (text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Text s významem pro EHP) (2003/403/ES)
2003/401/CE: Décision du Conseil du 19 mai 2003 portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne
2003/398/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2003 o zásadách, prioritách, dílčích cílech a podmínkách přístupového partnerství s Tureckem
2003/397/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2003 o zásadách, prioritách, dílčích cílech a podmínkách přístupového partnerství s Rumunskem
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/677/ES, pokud jde o programy pro tlumení zoonotických salmonelóz (oznámeno pod číslem K (2003) 1640) (Text s významem pro EHP) (2003/394/ES)
2003/393/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/728/ES, kterým se stanovují poplatky za podání žádosti a roční poplatky za ekoznačku Společenství (oznámeno pod číslem K (2003) 1780) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Spojené státy americké (oznámeno pod číslem K (2003) 1643) (Text s významem pro EHP) (2003/391/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro uvádění na trh druhů živočichů pocházejících z akvakultury, které se nepovažují za náchylné k některým chorobám, a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem K(2003) 1641)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. května 2003, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K (2003) 1788) (Text s významem pro EHP) (2003/385/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 384/2003 ze dne 26. února 2003, kterým se s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1832/2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000
Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2003, kterým se Švédsku povoluje odchylka od směrnice Rady 64/433/EHS a stanoví rovnocenné hygienické podmínky pro bourání čerstvého masa (oznámeno pod číslem K(2003) 1635)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES o seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K (2003) 1639) (Text s významem pro EHP) (2003/378/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. května 2003, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/304/ES, pokud jde o programy uplatňované s cílem získat status schválených oblastí nebo hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K (2003) 1627) (Text s významem pro EHP) (2003/376/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 370/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se po čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. května 2003, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky jodosulfuron­methyl­natrium, indoxakarb, S­metolachlor, jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua, tepraloxydim a dimethenamid­P (oznámeno pod číslem K (2003) 1583) (Text s významem pro EHP) (2003/370/ES)
Oprava rozhodnutí Komise 2003/369/ES ze dne 16. května 2003 , kterým se mění rozhodnutí 85/377/EHS o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství ( Úř. věst. L 127 ze dne 23.5.2003 ) (Zvláštní vydání, kapitola 3, svazek 38, s. 564)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 85/377/EHS o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2003) 1557) (2003/369/ES)
Společný postoj Rady 2003/366/SZBP ze dne 19. května 2003, kterým se mění společný postoj Rady 2002/400/SZBP o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem C (2003) 1422) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 359/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
2003/359/EC: Commission Decision of 16 May 2003 laying down requirements for the prevention of avian influenza in susceptible birds in certain Member States (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1691)
Nařízení Komise (ES) č. 358/2003 ze dne 27. února 2003 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictvíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 357/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1938/2001, (ES) č. 1939/2001 a (ES) č. 1940/2001 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej rýže ze zásob španělských, řeckých a italských intervenčních agentur na vnitřním trhu Společenství pro použití v krmivu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 355/2003 ze dne 20. února 2003 o povolení doplňkové látky avilamycin v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 350/2003 ze dne 25. února 2003, kterým se po třinácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
Nařízení Komise (ES) č. 342/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se po dvanácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 337/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se pozastavuje používání režimu dvojité kontroly pro některé textilní výrobky pocházející z Ukrajiny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 336/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 335/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o odtajnění schengenské konzultační sítě (technické specifikace)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 326/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 325/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Commission Regulation (EC) No 324/2003 of 20 February 2003 establishing the eligibility criteria for the expenditure of the Community reference laboratories receiving financial assistance under Article 28 of Decision 90/424/EEC and establishing the procedures for the submission of expenditure and the conduct of audits
2003/324/EC: Commission Decision of 12 May 2003 as regards a derogation from the intra-species recycling ban for fur animals under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1496)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 323/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, pokud jde o seznam příslušných národních orgánů, které jsou oprávněny uplatňovat režim pro dovoz banánů do Společenství
2003/322/EC: Commission Decision of 12 May 2003 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain category 1 materials (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1494)
Nařízení Rady (ES) č 320/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se zastavuje přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy potrubních tvarovek z tvárné litiny se závity pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 318/2003 ze dne 19. února 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 317/2003 ze dne 19. února 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin (Karjalanpiirakka)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 316/2003 ze dne 19. února 2003 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 315/2003 ze dne 19. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Nařízení Rady (ES) č. 313/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se prodlužuje nařízení (ES) č. 310/2002 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 312/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se pro Společenství provádějí ustanovení o celních sazbách stanovených v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
Rozhodnutí Komise (2003/312/ES) ze dne 9. dubna 2003 o zveřejnění odkazu na normy týkající se tepelněizolačních výrobků, geotextilií, stabilních hasicích zařízení a sádrových tvárnic podle směrnice Rady 89/106/EHS (oznámeno pod číslem K (2003) 1161) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. května 2003 o nezařazení metalaxylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2003) 1421) (Text s významem pro EHP) (2003/308/ES)
European Parliament - Rules of Procedure, 15th edition (February 2003)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. května 2003, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací pro látky fluorid sulfurylu, bispyribak-natrium a Paecilomyces lilacinus předložených k podrobnému posouzení s ohledem na jejich možné zařazení do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2003) 1426) (Text s významem pro EHP) (2003/305/ES)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu ze Srí Lanky (oznámeno pod číslem K(2003) 1286)Text s významem pro EHP
2003/299/CE: Décision du Conseil du 14 avril 2003 relative a la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
2003/298/CE: Décision du Conseil du 14 avril 2003 relative a la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tcheque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
Commission Regulation (EC) No 297/2003 of 17 February 2003 laying down detailed rules for the application of the tariff quota for beef and veal originating in Chile
Position commune 2003/297/PESC du Conseil du 28 avril 2003 relative a la Birmanie/au Myanmar
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 296/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 959/93 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 291/2003/ES ze dne 6. února 2003 o vyhlášení roku 2004 Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu
Rozhodnutí Komise ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty (oznámeno pod číslem K(2003) 235)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Rady ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty
2003/285/EC: Council Decision of 18 March 2003 concerning the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Hungary, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions
Council Regulation (EC) No 278/2003 of 6 February 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Poland
Rozhodnutí Rady 2003/278/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o systému ekobodů pro tranzitní dopravu z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie přes Rakousko
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 8. dubna 2003 o uzavření Dohody jménem Společenství mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (2003/269/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 8. dubna 2003 o úhradě nákladů vzniklých Evropské investiční bance za správu investiční facility v rámci dohody z Cotonou a rozhodnutí o přidružení zámořských zemí a území (2003/268/ES)
2003/263/EC: Council Decision of 27 March 2003 on the signature and conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 261/2003 ze dne 12. února 2003 o dočasném povolení nových užití doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 260/2003 ze dne 12. února 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u ovcí a koz a pravidla pro obchod s živými ovcemi a kozami a embryi skotu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 257/2003 ze dne 11. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Rady (ES) č. 254/2003 ze dne 11. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT 1994 (2003/254/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kanadou podle článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT 1994
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 253/2003/ES ze dne 11. února 2003, kterým se přijímá akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2007)
2003/251/CE: Décision n° 187 du 27 juin 2002 concernant les modeles de formulaires nécessaires a l'application des reglements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil (E 111 et E 111 B) (Texte présentant de l'intéret pour l'EEE)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2003, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Jihoafrické republiky (oznámeno pod číslem K (2003) 1185) (2003/250/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2003, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Chile (oznámeno pod číslem K (2003) 1184) (2003/249/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2003, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny (oznámeno pod číslem K (2003) 1183) (2003/248/ES)
Nařízení komise (ES) č. 247/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá specifikace modulu ad hoc pro rok 2004 o organizaci práce a úpravách pracovní doby stanoveného nařízením Rady (ES) č. 577/98
Nařízení komise (ES) č. 246/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil stanovený nařízením Rady (ES) č. 577/98 pro roky 2004 až 2006
Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2003, kterým se mění její jednací řád (oznámeno pod číslem K(2003) 972)
Nařízení Komise (ES) č. 244/2003 ze dne 7. února 2003, kterým se po jedenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/231/EHS, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 66/403/EHS (oznámeno pod číslem K (2003) 1057) (Text s významem pro EHP) (2003/242/ES)
Rozhodnutí komise ze dne 26. března 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/391/ES ze dne 31. května 1999 o dotazníku ke směrnici Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečistění (IPPC) (provádění směrnice Rady 91/692/EHS) (oznámené pod číslem dokumentu K(2003) 881)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 24. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/45/ES, pokud jde o platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství pračkám (oznámeno pod číslem K(2003)218)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. února 2003 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska jménem ostrova Man a Evropským společenstvím, kterou se na ostrov Man rozšiřuje právní ochrana databází stanovená v kapitole III směrnice 96/9/ES (2003/239/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy (oznámeno pod číslem K(2003) 1104)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. března 2003 o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů (Kjótská úmluva) (2003/231/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 225/2003 ze dne 5. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o seznam čínských orgánů příslušných pro vydávání osvědčení o původu pro konzervované houby
Nařízení Komise (ES) č. 224/2003 ze dne 5. února 2003, kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od článku 29 nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2003 o zveřejnění odkazu na normu EN 1495:1997 „Zdvihací plošiny – Stožárové šplhací pracovní plošiny“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (oznámeno pod číslem K (2003) 831) (Text s významem pro EHP) (2003/224/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 223/2003 ze dne 5. února 2003 o požadavcích na označování u ekologických metod produkce krmiv, krmných směsí a krmných surovin a o změně nařízení Rady (EHS) č. 2092/91Text s významem pro EHP.
Oprava rozhodnutí 2003/223/ES Rady zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky ( Úř. věst. L 83 ze dne 1.4.2003, s. 66 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 1, svazek 4, s. 294)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. března 2003 o nezařazení acefátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2003) 868) (Text s významem pro EHP) (2003/219/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 218/2003 ze dne 4. února 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2003/218/EC: Commission Decision of 27 March 2003 on protection and surveillance zones in relation to bluetongue, and on rules applicable to movements of animals in and from those zones and repealing Decision 2001/783/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 864)
Nařízení Komise (ES) č. 215/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se podesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 210/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o vynětí půdy z produkce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v některých regionech Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 209/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro určité zemědělské produkty pocházející z Libanonu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, pokud jde o zařazení maďarských, slovinských a slovenských zařízení do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K (2003) 832) (Text s významem pro EHP) (2003/204/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2003, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pracím prostředkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/476/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 143)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. března 2003 o nezařazení aldikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (2003/199/ES)
Rozhodnutí Rady 2003/197/ES ze dne 21. října 2002 o podepsání jménem Společenství a o prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o systému ekobodů pro tranzitní dopravu z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie přes Rakousko
Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2003 o zveřejnění odkazu na normu EN 521:1998 „Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů“, bod 5.7.2.1, podle směrnice Rady 90/396/EHS (oznámeno pod číslem K (2003) 711) (Text s významem pro EHP) (2003/190/ES)
2003/189/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2003 o zveřejnění odkazu na normu EN 613:2000 „Konvekční kamna na plynná paliva“ podle směrnice Rady 90/396/EHS (oznámeno pod číslem K (2003) 710) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 188/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. března 2003, kterým se členským státům přidělují další dny mimo přístav v souladu s přílohou XVII nařízení Rady (ES) č. 2341/2002 (oznámeno pod číslem K (2003) 762) (Text s významem pro EHP) (2003/185/ES)
Commission Regulation (EC) No 183/2003 of 31 January 2003 fixing the maximum aid for concentrated butter for the 284th special invitation to tender opened under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EEC) No 429/90
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (MPPL) pro některá rezidua v potravinách živočišného původu (oznámeno pod číslem K (2003) 764) (Text s významem pro EHP) (2003/181/ES)
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 181/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 180/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 179/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 178/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 177/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 176/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) a příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
Rozhodnutí Rady (2003/175/ES) ze dne 7. března 2003 o použití úroků z Evropského rozvojového fondu na financování nákladů spojených se zavedením vnitřního systému řízení jednotlivých odborníků pracujících ve státech AKT a v zámořských zemích a územích
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 175/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí rady ze dne 6. března 2003 o ustavení trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 174/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 173/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 172/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
2003/171/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy prováděné náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí („Sisnet“)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 171/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Rady 2003/170/SVV ze dne 27. února 2003 o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 170/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Rady 2003/169/SVV ze dne 27. února 2003, kterým se určuje, která ustanovení Úmluvy o zjednodušeném postupu vydávání mezi členskými státy Evropské unie z roku 1995 a Úmluvy o vydávání mezi členskými státy Evropské unie z roku 1996 rozvíjejí schengenské acquis v souladu s Dohodou o přidružení Islandské republiky a Norského království k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 169/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
2003/168/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2003 o založení Úřadu Evropského společenství Energy Star
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 168/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. března 2003 o nezařazení parathion-methylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2003) 724) (Text s významem pro EHP) (2003/166/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 166/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
2003/165/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2003 o zřízení Výboru pro finanční služby
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 165/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/466/ES, kterým se stádům skotu některých členských států nebo regionů členských států uděluje status stád úředně prostých brucelózy (oznámeno pod číslem K (2003) 731) (Text s významem pro EHP) (2003/164/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 164/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 163/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění Protokol 30 k Dohodě o EHP o zvláštních ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 162/2003 ze dne 30. ledna 2003 o povolení doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 162/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 161/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
2003/160/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o použití halonu 1301 a halonu 1211 (oznámeno pod číslem K (2003) 691)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 160/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 159/2003 ze dne 29. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody o partnerství mezi členy africké, karibské a tichomořské skupiny států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (2003/159/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/153/ES, pokud jde o ochranná opatření proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K (2003) 767) (Text s významem pro EHP) (2003/156/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 156/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 155/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1824/2001 na dovozy neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. prosince 2002 o podpisu a uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o prekursorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek (2003/155/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 155/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 153/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1603/2000 o dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických
2003/153/EC: Commission Decision of 3 March 2003 concerning protection measures in relation to strong suspicion of avian influenza in the Netherlands (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 735)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 153/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) a příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 152/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 299/2001 na dovozu manganistanu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 152/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 151/2003 ze dne 27. ledna 2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Kanadu a Spojené státy americké (oznámeno pod číslem K (2003) 658) (Text s významem pro EHP) (2003/151/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 151/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 150/2003 ze dne 21. ledna 2003 o pozastavení dovozního cla pro některé zbraně a vojenskou výzbroj
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 150/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 149/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 148/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 147/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 146/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 145/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se podeváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 145/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 144/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 142/2003 ze dne 27. ledna 2003 o zastavení některých řízení ve věci ochranných opatření týkajících se některých výrobků z oceli a o vrácení některých cel
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 142/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
Commission Regulation (EC) No 140/2003 of 27 January 2003 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in January 2003 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania
Společný postoj Rady 2003/140/SZBP ze dne 27. února 2003 o výjimkách z omezujících opatření uložených společným postojem 2002/402/SZBP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 139/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 138/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Rozhodnutí Komise 2003/138/ES ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K (2003) 620) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Paraguaye (oznámeno pod číslem K (2003) 677) (Text s významem pro EHP) (2003/137/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 137/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 134/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 132/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 131/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 130/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se stanoví podpora pro rajčata ke zpracování pro hospodářský rok 2003/2004 podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96
2003/130/EC: Commission Decision of 26 February 2003 amending Decision 2001/618/EC to include the whole territory of Germany in the list of Member States and regions free of Aujeszky's disease and certain departments of France in the lists of Member States and regions free of this disease and regions where approved eradication programmes are in place (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 622)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 129/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla pro určování velikosti ok a síly vlákna rybářských sítí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 98/83/ES, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) , Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem K (2003) 600) (2003/129/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 129/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/127/ES ze dne 23. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/218/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska mimo těch, v nichž byla nepřítomnost tohoto škodlivého organismu potvrzena (oznámeno pod číslem K (2003) 581) (2003/127/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 127/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/126/ES ze dne 23. prosince 2003, kterou se stanoví analytická metoda identifikace složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/125/ES ze dne ze dne 22. prosince 2003 kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o poctivé předkládání investičních doporučení a uveřejňování střetu zájmů (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 2003/123/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů
Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2003, kterým se členské státy opravňují přijímat rozhodnutí podle směrnice 1999/105/ES o reprodukčním materiálu lesních dřevin vyprodukovaném ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2003) 580)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/121/ES ze dne 15. prosince 2003, kterou se mění směrnice 98/53/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství určitých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2003, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství vysavačům
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 121/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/120/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 90/496/EHS o nutričním označování potravin (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 120/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/119/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek mesosulfuronu, propoxykarbazonu a zoxamiduText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 118/2003 ze dne 23. ledna 2003 o vývozních náhradách pro hovězí a telecí maso a o změně nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady, a nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
SMĚRNICE KOMISE 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, 2,4-D a parathion-methyl (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice
SMĚRNICE KOMISE 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 116/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách
Gemeinsamer Standpunkt 2003/115/GASP des Rates vom 18. Februar 2003 zur Änderung und Verlängerung des Gemeinsamen Standpunkts 2002/145/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Simbabwe
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2003, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K (2003) 558) (Text s významem pro EHP) (2003/114/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 114/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 113/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/112/ES ze dne 1. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky parakvatuText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 112/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/111/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterou se mění příloha II směrnice 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES ze dne 8. prosince 2003, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/107/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
2003/106/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES ze dne 16. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. února 2003, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení spiromesifenu a metrafenonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K (2003) 530) (Text s významem pro EHP) (2003/105/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/104/ES ze dne 12. listopadu 2003 o povolení isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/103/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/101/ES ze dne 3. listopadu 2003, kterou se mění směrnice Rady 92/109/EHS o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trhText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/100/ES ze dne 31. října 2003, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2003, kterým se stanoví minimální požadavky na zřízení šlechtitelských programů na odolnost vůči přenosným spongiformním encefalopatiím u ovcí (oznámeno pod číslem K(2003) 498)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 98/2003 ze dne 20. ledna 2003 týkající se stanovení předběžných odhadů a podpor Společenství pro zásobování některými produkty, které jsou důležité pro lidskou spotřebu, zpracování a jako zemědělské vstupy, a pro dodávku živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. února 2003 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenství a Ukrajinou (2003/96/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Směrnice Komise 2003/95/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxipro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 2003/93/ES ze dne 7. října 2003, kterou se mění směrnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých a nepřímých daní
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 2003/92/ES ze dne 7. října 2003, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o pravidla týkající se místa dodání u plynu a elektrické energie
Společná akce Rady 2003/92/SZBP ze dne 27. ledna 2003 o vojenské operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy
SMĚRNICE KOMISE 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES ze dne 10. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2000/13/ES, pokud jde o uvádění složek přítomných v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny
SMĚRNICE RADY 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2003/84/ES ze dne 25. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek flurtamonu, flufenacetu, jodosulfuronu, dimethenamidu-P, pikoxystrobinu, fosthiazátu a silthiofamuText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. února 2003, kterým se mění směrnice Rady 95/70/ES, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro zdolávání některých nákaz mlžů (oznámeno pod číslem K (2003) 432) (Text s významem pro EHP) (2003/83/ES)
SMĚRNICE KOMISE 2003/82/ES ze dne 11. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o standardní věty udávající zvláštní rizika a standardní věty udávající bezpečnostní opatření, které se vztahují na přípravky na ochranu rostlin (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/81/ES ze dne 5. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek molinátu, thiramu a ziramuText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 80/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 175/2001, pokud jde o některé směsi určitých odrůd vlašských ořechů ve skořápce, úředně definovaných producentskou zemí
Směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se stanoví symbol pro trvanlivost kosmetických prostředků uvedený v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 79/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1422/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz melasy v odvětví cukru
Směrnice Komise 2003/79/ES ze dne 13. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky Coniothyrium minitansText s významem pro EHP
Směrnice Komise 2003/78/ES ze dne 11. srpna 2003, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství patulinu v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/77/ES ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (2003/77/ES) ze dne 1. února 2003, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice komise 2003/76/ES ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidelText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Rady ze dne 1. února 2003, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (2003/76/ES)
Směrnice Komise 2003/75/ES ze dne 29. července 2003, kterou se mění příloha I směrnice Rady 98/18/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní loděText s významem pro EHP.
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/74/ES ze dne 22. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/283/ES a 2000/585/ES, pokud jde o Botswanu (oznámeno pod číslem K (2003) 403) (Text s významem pro EHP) (2003/74/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/73/ES ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/486/ES, pokud jde o zařazení estonských a namibijských zařízení do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře (oznámeno pod číslem K (2003) 333) (Text s významem pro EHP) (2003/73/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Oprava směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003 , kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců ( Úř. věst. L 207 ze dne 18.8.2003 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 05, svazek 04, s. 338)
Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K (2003) 426) (Text s významem pro EHP) (2003/72/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních týkajících se nakažlivé chudokrevnosti lososů na Faerských ostrovech (oznámeno pod číslem K (2003) 363) (Text s významem pro EHP) (2003/71/ES)
Směrnice Komise 2003/70/ES ze dne 17. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek mekopropu, mekopropuP a propikonazoluText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/69/ES ze dne 11. července 2003, kterou se mění příloha směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlormekvat, lambda­cyhalothrin, kresoxim­methyl, azoxystrobin a určité dithiokarbamáty (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 68/2003 ze dne 16. ledna 2003 o používání informací z jiných zdrojů, než jsou statistická zjišťování, a o lhůtách pro sdělení výsledků zjišťování o struktuře zemědělských podniků za rok 2003
Směrnice Komise 2003/68/ES ze dne 11. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek trifloxystrobinu, karfentrazonethylu, mesotrionu, fenamidonu a isoxaflutoluText s významem pro EHP
Směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. ledna 2003, kterým se prodlužuje doba uvedená v čl. 21 odst. 3 směrnice Rady 2002/56/ES o uvádění sadby brambor na trh, která zmocňuje členské státy k prodloužení doby platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K (2003) 351) (Text s významem pro EHP) (2003/66/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. ledna 2003, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z některých provincií Kuby, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem K (2003) 338) (2003/63/ES)
SMĚRNICE KOMISE 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro hexakonazol, klofentezin, myklobutanil a prochloraz (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 61/2003 ze dne 15. ledna 2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh, 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh, 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh, 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o uvádění sadby brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, s ohledem na srovnávací zkoušky a testy Společenství
SMĚRNICE KOMISE 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí některých pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/258/ES o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině, pokud jde o schvalování laboratoří ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K (2003) 325) (Text s významem pro EHP) (2003/60/ES)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS ( Úř. věst. L 226 ze dne 10.9.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 7, strana 441)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/252/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení Nizozemských Antil do prozatímního seznamu zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (2003) 324) (Text s významem pro EHP) (2003/59/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na zveřejňování týkající se některých forem společností
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 95/340/ES, pokud jde o zahrnutí Nizozemských Antil do prozatímního seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků (oznámeno pod číslem K (2003) 323) (Text s významem pro EHP) (2003/58/ES)
SMĚRNICE KOMISE 2003/57/ES ze dne 17. června 2003, kterou se mění směrnice 2002/32/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Text s významem pro EHP)
2003/57/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. ledna 2003, kterým se pozastavuje plnění povinností Společenství podle odvětvové přílohy o elektrické bezpečnosti, která je součástí Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2003 o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2003) 326)text s významem pro EHP
Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - ČÁST PÁTÁ: USTANOVENÍ K PROVEDENÍ TOHOTO AKTU - HLAVA II: POUŽITELNOST AKTŮ ORGÁNŮ - Článek 56
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 55/2003 ze dne 13. ledna 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES ( Úř. věst. L 176 ze dne 15.7.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 12, svazek 2, strana 211)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne 18. června 2003, kterou se po dvacáté šesté mění směrnice Rady 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (nonylfenol, nonylfenol ethoxylát a cement)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/52/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES, pokud jde o podmínky použití potravinářské přídatné látky E 425 konjac (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz
SMĚRNICE RADY 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států
Nařízení Komise (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla použitelná na směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení
SMĚRNICE RADY 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
Rozhodnutí Rady 2003/48/SVV ze dne 19. prosince 2002 o uplatnění zvláštních opatření v oblasti policejní a soudní spolupráce v boji proti terorismu v souladu s článkem 4 společného postoje 2001/931/SZBP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 47/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 2200/96
SMĚRNICE KOMISE 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 46/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení
Směrnice Komise 2003/46/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. ledna 2002 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Laoskou lidově demokratickou republikou o obchodu s textilními výrobky parafované v Bruselu dne 3. prosince 2001 (2003/46/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 45/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
SMĚRNICE KOMISE 2003/45/ES ze dne 28. května 2003, kterou se mění směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 44/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2584/2000, kterým se zavádí systém sdělování informací pro některé dodávky hovězího, telecího a vepřového masa po silnicích na území Ruské federace
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES 16. června 2003 , kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel ( Úř. věst. L 214 ze dne 26.8.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 409)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 43/2003 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie
SMĚRNICE RADY 2003/43/ES ze dne 26. května 2003, kterou se mění směrnice 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz
Rozhodnutí Komise (2003/43/ES) ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K (2002) 4807) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví
2003/42/EC: Commission Decision of 10 January 2003 amending Council Directive 92/118/EEC as regards requirements for collagen (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 5557)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2003/39/ES ze dne 15. května 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek propinebu a propyzamiduText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2003/38/ES ze dne 13. května 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud se jedná o částky vyjádřené v eurech
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se mění Protokol 4 k Dohodě o EHP o pravidlech původu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (Text s významem pro EHP)
2003/37/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2003 týkající se pokynů pro předběžnou referenční metodu pro odběr vzorků a měření koncentrace PM2,5 podle směrnice 1999/30/ES (oznámeno pod číslem K (2003) 10) (Text s významem pro EHP)
Směrnice evropského parlamentu a rady 2003/36/ES ze dne 26. května 2003, kterou se po dvacáté páté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci – c/m/r)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. ledna 2003, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení benalaxylu­M, benthiavalikarbu, 1­methylcyklopropenu, prothiokonazolu a fluoxastrobinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2002) 5575) (Text s významem pro EHP) (2003/35/ES)
Směrnice evropského parlamentu a rady 2003/34/ES ze dne 26. května 2003, kterou se po dvacáté třetí mění směrnice Rady 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci – c/m/r)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (2003/33/ES)
Směrnice Komise 2003/32/ES ze dne 23. dubna 2003, kterou se zavádějí podrobné specifikace, pokud jde o požadavky stanovené ve směrnici Komise 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky vyrobené s použitím tkání zvířecího původu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2003/31/ES ze dne 11. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, cyfluthrinu, iprodionu, linuronu, maleinohydrazidu a pendimethalinuText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům do myček nádobí a kterým se mění rozhodnutí 1999/427/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 4632)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě
Směrnice Komise 2003/29/ES ze dne 7. dubna 2003, kterou se počtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcíText s významem pro EHP.
Směrnice Komise 2003/28/ES ze dne 7. dubna 2003, kterou se počtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2003/27/ES ze dne 3. dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES, pokud jde o zkoušky emisí z výfuku motorových vozidelText s významem pro EHP.
Směrnice Komise 2003/26/ES ze dne 3 dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače rychlosti a emise z výfuku užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/24/ES ze dne 14. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 98/18/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
Rozhodnutí Komise ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (oznámeno pod číslem K(2002) 5496)
Směrnice Komise 2003/23/ES ze dne 25. března 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek imazamoxu, oxasulfuronu, ethoxysulfuronu, foramsulfuronu, oxadiargylu a kyazofamiduText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinnýmproduktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Směrnice Komise 2003/21/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny
2003/20/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2002 o použitelnosti článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 5304) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2003/19/ES ze dne 21. března 2003, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/19/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. října 2002 o odtajnění některých částí příručky Sirene přijaté výkonným výborem zřízeným prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003, kterou se mění směrnice Rady 83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 2002 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (2003/18/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Text s významem pro EHP) (2003/17/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o způsobilost výdajů souvisejících s opatřeními spolufinancovanými Fondem soudržnosti
Směrnice Komise 2003/16/ES ze dne 19. února 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha III směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 5565) (Text s významem pro EHP) (2003/16/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES ze dne 27. února 2003, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice ve Slovinsku (oznámeno pod číslem K (2002) 5564) (Text s významem pro EHP) (2003/15/ES)
Směrnice Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2003/13/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění směrnice 96/5/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Text s významem pro EHP)
Commission Decision of 10 January 2003 on the temporary admission of horses participating in the pre-Olympic test event in Greece in 2003 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 5561)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 23. října 2003, pro transakce zúčastněných členských států s jejich devizovými provozními zůstatky podle článku 31.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (ECB/2003/12)
Směrnice Komise 2003/12/ES ze dne 3. února 2003 o změně klasifikace prsních implantátů v rámci směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (Text s významem pro EHP) (2003/12/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Spojené státy americké a Švýcarsko (oznámeno pod číslem K (2002) 5560) (Text s významem pro EHP) (2003/12/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/11/ES ze dne 6. února 2003, kterou se po dvacáté čtvrté mění směrnice Rady 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (pentabromdifenylether, oktabromdifenylether)
Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění směrnice Rady 85/511/EHS, pokud jde o seznamy laboratoří schválených k manipulaci s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2002) 5559)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Doporučení komise 2003/10/ES týkající se a koordinující úřední kontrolu potravin
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl
Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech
Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání (oznámeno pod číslem K(2002) 5236)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2003/7/ES ze dne 24. ledna 2003, kterou se mění podmínky pro povolení kanthaxanthinu v krmivech v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 6/2003 ze dne 30. prosince 2002 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Obecné zásady evropské centrální banky ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/5)
Směrnice Komise 2003/5/ES ze dne 10. ledna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky deltamethrinuText s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/4)
Nařízení Rady (ES) č. 3/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 153/2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
Směrnice komise 2003/3/ES ze dne 6. ledna 2003 o omezení uvádění na trh a používání modrého barviva (dvanácté přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2248/2001 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé a o postupech pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou
Směrnice Komise 2003/2/ES ze dne 6. ledna 2003 o omezení uvádění na trh a používání arsenu (desáté přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2003/1/ES ze dne 6. ledna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Zavřít
MENU