Předpisy EU - rok 2002

Nařízení Komise (ES) č. 2385/2002 ze dne 30. prosince 2002 o zachování a pozměnění předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2384/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2837/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv
Nařízení Komise (ES) č. 2383/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99 až 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 2382/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2381/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2380/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
Commission Regulation (EC) No 2378/2002 of 27 December 2002 derogating from Regulation (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92
Nařízení Komise (ES) č. 2377/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
Commission Regulation (EC) No 2376/2002 of 27 December 2002 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for barley from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1766/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2375/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
Nařízení Rady (ES) č. 2372/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro odškodnění španělského rybářství, chovu měkkýšů a akvakultury postižených ropnými skvrnami z tankeru Prestige
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
Nařízení Rady (ES) č. 2370/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zavedení nouzového opatření Společenství pro vrakování rybářských plavidel
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2369/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Rozhodnutí Evropského parlamentu aRady č. 2367/2002/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistickém programu Společenství na období 2003 až 2007Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů
Nařízení Rady (ES) č. 2348/2002 ze dne 9. prosince 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví na období od 1. června 2002 do 31. května 2005 rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova
Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky
Nařízení Rady (ES) č. 2345/2002 ze dne 16. prosince 2002 o uzavření protokolu, kterým se pro období od 3. srpna 2002 do 2. srpna 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské republiky o rybolovu při pobřeží Angoly
Nařízení Komise (ES) č. 2344/2002 ze dne 18. prosince 2002, kterým se mění přílohy I, III, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Oprava nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ( Úř. věst. L 357 ze dne 31.12.2002 )
Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Council Regulation (EC) No 2341/2002 of 20 December 2002 fixing for 2003 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required
Nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se pro roky 2003 a 2004 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2332/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2323/2002 ze dne 16. prosince 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu při pobřeží Senegalu na období od 1. července 2002 do 30. června 2006
Nařízení Rady (EURATOM) č. 2322/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol k provádění šestého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (2002 až 2006)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2321/2002 ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k provádění šestého rámcového programu Evropského společenství (2002–2006)Text s významem pro EHP.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2306/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o oznamování dovozních cen produktů rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2304/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (rozhodnutí o přidružení zámoří)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2302/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko amléčné výrobky a otevření celních kvót
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o definici malého množství semenného materiálu
Nařízení Rady (ES) č. 2289/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se zastavuje přezkum pro „nového vývozce“ nařízení (ES) č. 1600/1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie, opětovně se ukládá clo na dovozy od jednoho vývozce v této zemi a zastavuje se celní evidence těchto dovozů
Nařízení Rady (ES) č. 2287/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené jejich zpracováním pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98
Nařízení Rady (ES) č. 2285/2002 ze dne 10. prosince 2002 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě o partnerství AKT-ES a o zrušení nařízení (ES) č. 3705/90
Nařízení Komise (ES) č. 2273/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
Council Regulation (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Nařízení Komise (ES) č. 2251/2002 ze dne 17. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním obdobíText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) pokud jde o zápis (průmyslových) vzorů Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2244/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, pokud jde o používání kyseliny vinné ve vinařských produktech
Nařízení Komise (ES) č. 2239/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
Nařízení Komise (ES) č. 2238/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Nařízení Rady (ES) č. 2236/2002 ze dne 10. prosince 2002 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2003–2004)
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2235/2002/ES ze dne 3. prosince 2002, kterým se přijímá program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Program Fiscalis 2003-2007)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2224/2002 ze dne 13. prosince 2002 o odchylce od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 2208/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 5. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2188/2002 ze dne 9. prosince 2002 o dočasném povolení nových užití doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2182/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o Tabákový fond Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2181/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2179/2002 ze dne 6. prosince 2002 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2174/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se mění nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2002/8)
Nařízení Rady (ES) č. 2154/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2153/2002 ze dne 3. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1599/97, které stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování minimálních cen při dovozu některých bobulovin pocházejících z Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, České republiky, Estonska, Lotyšska a Litvy
Nařízení Rady (ES) č. 2151/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1098/98, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2147/2002 ze dne 2. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1455/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro papriku zeleninovou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2137/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2789/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro stolní hrozny révy vinné
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2104/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství a nařízení Komise (ES) č. 1575/2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98, pokud jde o seznam proměnných vzdělávání a odborná příprava a jejich kódování používané pro přenos dat od roku 2003
Nařízení Komise (ES) č. 2103/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Jihoafrické republice před dovozem do Evropského společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí
Nařízení Komise (ES) č. 2097/2002 ze dne 27. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Nařízení Rady (ES) č. 2094/2002 ze dne 26. listopadu 2002 o uvalení konečného vyrovnávacího cla na dovozy texturovaného polyesterového hedvábí (PTY) pocházejícího z Indie a ukončení řízení týkajícího se dovozů PTY pocházejícího z Indonésie
Nařízení Rady (ES) č. 2093/2002 ze dne 26. listopadu 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu tvarovaných nití z polyesterů (PTY) pocházejících z Indie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2091/2002 ze dne 26. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2870/2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin
Nařízení Komise (ES) č. 2090/2002 ze dne 26. listopadu 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2086/2002 ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 2083/2002 ze dne 22. listopadu 2002, kterým se poosmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2076/2002 ze dne 20. listopadu 2002 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, nezařazení určitých účinných látek do přílohy I uvedené směrnice a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2067/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 444/98, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2066/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d´Agen – Pruneaux d´Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2060/2002 ze dne 20. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/94, pokud jde o licence požadované pro dovoz zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikáníText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2049/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2046/2002/ES ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/1999/ES o hlavních směrech a o projektech společného zájmu v oblasti transevropských sítí pro elektronickou výměnu dat mezi správními orgány (IDA)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2045/2002/ES ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/1999/ES, kterým se přijímá soubor akcí a opatření pro zajištění interoperability transevropských sítí pro elektronickou výměnu dat mezi správními orgány (IDA) a přístupu k nim
Nařízení Komise (ES) č. 2042/2002 ze dne 18. listopadu 2002 o prodeji hovězího masa ze zásob některých intervenčních agentur v rámci pravidelného nabídkového řízení
Nařízení Komise (ES) č. 2040/2002 ze dne 15. listopadu 2002 o kontrolních opatřeních týkajících se dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze Syrské arabské republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2014/2002 ze dne 7. listopadu 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2010/2002 ze dne12. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1799/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro citrusové plody
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2004/2002 ze dne 8. listopadu 2002 o postupu určování obsahu masa a tuku v některých výrobcích z vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 1999/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2019/93 pro zvláštní režim podpor pro vinice ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1997/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002 ze dne 8. října 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1983/2002 ze dne 7. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, pokud jde o prováděcí pravidla k programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
Nařízení Rady (ES) č. 1973/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2026/97 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1972/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1970/2002 ze dne 4. prosince 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3051/95 o řízení bezpečnosti osobních lodí typu ro-ro (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1965/2002 ze dne 4. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1638/98, pokud jde o programy činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/03 a 2003/04
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1964/2002 ze dne 4. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1948/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 548/75, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad v odvětví rýže do nabídkového řízení
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1947/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1938/2002 ze dne 30. října 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1937/2002 ze dne 30. října 2002, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1935/2002 ze dne 29. října 2002, kterým se posedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1926/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanoví cla použitelná od 1. září 2002 pro dovoz některého zboží, které spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Bulharska do Společenství
Commission Regulation (EC) No 1924/2002 of 28 October 2002 derogating from Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products and from Regulation (EC) No 800/1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1922/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1454/2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a nařízení Rady (ES) č. 21/2002, kterým se stanoví odhady dodávek a podpora Společenství pro nejvzdálenější regiony
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1921/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1919/2002/ES ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 96/411/ES o zlepšení zemědělské statistiky Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1918/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1788/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravintext s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1900/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1893/2002 ze dne 23. října 2002, kterým se pošesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1889/2002 ze dne 23. října 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 448/98, kterým se doplňuje a mění nařízení (ES) č. 2223/96, pokud jde o rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) v rámci Evropského systému národních a regionálních účtů (ESA) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1881/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2200/96 o počátečním datu přechodného období pro uznání organizací producentů
Nařízení Komise (ES) č. 1877/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v nařízeních Rady (ES) č. 1727/2000, (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000 a (ES) č. 2851/2000 a zrušují nařízení (EHS) č. 2698/93 a (ES) č. 1590/94
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1876/2002 ze dne 21. října 2002 o dočasném povolení nového užití doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1873/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se stanoví limity pro financování Společenstvím, pokud jde o programy činnosti uznaných organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv podle nařízení (ES) č. 1638/98, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 136/66/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 1854/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1836/2002 ze dne 15. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 1835/2002 ze dne 15. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1901/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy
Nařízení Komise (ES) č. 1830/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1829/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1107/96, pokud jde o název „Feta“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1824/2002 ze dne 8. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařázení Komise (ES) č. 1823/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1820/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2958/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o zvláštní režim zásobování některými zemědělskými produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1802/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1282/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se mění přílohy směrnice Rady 92/65/EHS o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1799/2002 ze dne 8. října 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyesterových střižových vláken pocházejících z Běloruska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1795/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1794/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1249/2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03 a 2003/04
Nařízení Komise (ES) č. 1791/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Maroku před dovozem do Evropského společenství
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1782/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1781/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení y (ES) č. 1779/2002 ze dne 4. října 2002 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu
Commission Regulation (EC) No 1771/2002 of 3 October 2002 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of rye issued in Regulation (EC) No 900/2002
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1762/2002 ze dne 2. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/93 o statistických informacích týkajících se platby vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 3035/80
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1756/2002 ze dne 23. září 2002, kterým se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech s ohledem na odnětí povolení doplňkové látky a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2430/1999 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1754/2002 ze dne 1. října 2002, kterým se počtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1752/2002 ze dne 1. října 2002, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1750/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1749/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Nařízení rady (ES, EURATOM) č. 1748/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s modernizací orgánu zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Evropském parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin Evropského parlamentu
Nařízení rady (ES, EURATOM) č. 1747/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s modernizací orgánu zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Radě Evropské unie
Nařízení rady (ES, EURATOM) č. 1746/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s reformou Komise zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Komisi Evropských společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1697/2002 ze dne 23. září 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z České republiky, Polska, Thajska, Turecka a Ukrajiny
Nařízení Rady (ES) č. 1696/2002 ze dne 23. září 2002, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
Nařízení Komise (ES) č. 1695/2002 ze dne 27. září 2002 o zastavení některých řízení týkajících se ochranných opatření týkajících se některých výrobků z oceli, zavedení systému dohledu nad těmito výrobky a o vrácení některých cel
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1687/2002 ze dne 25. září 2002 o dodatečné lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1896/2000 pro oznámení některých účinných látek pro biocidní použití, které jsou již na trhu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1686/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se stanoví zemědělské složky a dodatečná cla, které jsou platné od 1. ledna 2002 při dovozu některého zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Islandu a Norska do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1667/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1644/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se potřetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1634/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999 a (ES) č. 1247/1999 o některých celních kvótách pro dovoz produktů z hovězího a telecího masa v důsledku nových koncesí stanovených nařízením Rady (ES) č. 1408/2002 pro Maďarskou republiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1633/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1429/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené nařízeními Rady (ES) č. 1151/2002, (ES) č. 1362/2002 a (ES) č. 1361/2002 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu
Nařízení Komise (ES) č. 1614/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se přizpůsobuje hospodářskému a technickému vývoji nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2700/98, (ES) č. 2701/98 a (ES) č. 2702/98
Nařízení Komise (ES) č. 1608/2002 ze dne 10. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1661/1999, pokud jde o seznam celních úřadů, které povolují propuštění produktů do volného oběhu ve Společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1602/2002 ze dne 9. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o oprávnění členského státu zakázat prodej specifického reprodukčního materiálu lesních dřevin konečnému spotřebiteli
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1597/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1596/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví ( Úř. věst. L 240 ze dne 7.9.2002 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 7, strana 30)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 1582/2002 of 5 September 2002 on a special intervention measure for cereals in Finland and Sweden
Nařízení Komise (ES) č. 1580/2002 ze dne 4. září 2002, kterým se podruhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
Nařízení Rady (ES) č. 1531/2002 ze dne 14. srpna 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska a o zastavení řízení týkajícího se dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících ze Singapuru
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1530/2002 ze dne 27. srpna 2002, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1524/2002 ze dne 26. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení Komise (ES) č. 1517/2002 ze dne 23. srpna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři, pokud jde o pěstování určitých zemědělských produktů, brambor určených k lidské spotřebě a sadbových brambor
Nařízení Rady (ES) č. 1515/2002 ze dne 16. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 348/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny
Nařízení Rady (ES) č. 1514/2002 ze dne 19. srpna 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002 – 2006)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1501/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, pokud jde o prováděcí pravidla k programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1499/2002 ze dne 20. června 2002 o vývozu některých výrobků z oceli z Rumunska do Společenství v období od 1. července do 31. prosince 2002 (systém dvojité kontroly)
Nařízení Komise (ES) č. 1496/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se mění příloha I (pravidla pro určení soudní příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2) a příloha II (seznam příslušných soudů a orgánů) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 1495/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se doplnuje príloha narízení (ES) c. 2400/96 o zápisu urcitých názvu do Rejstríku chránených oznacení puvodu a chránených zemepisných oznacení podle narízení Rady (EHS) c. 2081/92 o ochrane zemepisných oznacení a oznacení puvodu zemedelských produktu a potravin (Piment d´Espelette nebo Piment d´Espelette-Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, Carne da Charneca, Carne Cachena da Peneda)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1494/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se mění přílohy III, VII a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o sledování bovinní spongiformní encefalopatie, eradikaci přenosné spongiformní encefalopatie, odstraňování specifikovaných rizikových materiálů a pravidla pro dovoz živých zvířat a produktů živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 1491/2002 of 20 August 2002 laying down detailed rules for the application of the specific measures for wine in the outermost regions introduced by Council Regulations (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1490/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a mění se nařízení (ES) č. 451/2000 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1472/2002 ze dne 13. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1446/2002 ze dne 8. srpna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000
Nařízení Komise (ES) č. 1444/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/115/EHS o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1442/2002 ze dne 7. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1554/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o uvádění na trh cukru vyrobeného ve francouzských zámořských departementech, a kterým se vyrovnávají cenové podmínky s preferenčním surovým cukrem
Commission Regulation (EC) No 1429/2002 of 2 August 2002 establishing detailed rules for the application of the tariff quotas for beef and veal as laid down in Council Regulations (EC) No 1151/2002, (EC) No 1362/2002 and (EC) No 1361/2002 for Estonia, Latvia and Lithuania
Nařízení Komise (ES) č. 1426/2002 ze dne 2. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 449/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Commission Regulation (EC) No 1410/2002 of 1 August 2002 concerning aid for the processing of sugar cane into sugar syrup or agricultural rum on Madeira
Council Regulation (EC) No 1408/2002 of 29 July 2002 establishing concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Hungary
Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1401/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2002/2003 až 2008/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel
Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a o postup provádění finančních oprav
Nařízení Komise (ES) č. 1381/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro otevírání a správu celních kvót, v hospodářských letech 2002/2003 až 2005/2006, pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1380/2002 ze dne 29. července 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1376/2002/ES ze dne 12. července 2002, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1336/97/ES, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské telekomunikační sítě
Nařízení Komise (ES) č. 1369/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanoví odchylka od čl. 31 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o důkaz o dodání na místo určení v případě rozlišených náhrad, a kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se nejnižší sazby vývozní náhrady pro některé mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1368/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Council Regulation (EC) No 1362/2002 of 22 July 2002 establishing concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Latvia
Council Regulation (EC) No 1361/2002 of 22 July 2002 establishing concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Lithuania
Nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravěText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1342/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Nařízení Rady (ES) č. 1339/2002 ze dne 22. července 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 1338/2002 ze dne 22. července 2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu sulfanilové kyseliny pocházející z Indie o konečném výběru uloženého prozatímního vyrovnávacího cla
Nařízení Komise (ES) č. 1337/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 76/2002 o předchozí kontrole Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti smluv o ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1638/98, pokud jde o programy činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/03 a 2003/04
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1324/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1163/2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o podmínky vyplácení vývozních náhrad pro produkty z obilovin
Commission Regulation (EC) No 1323/2002 of 22 July 2002 derogating from Regulation (EC) No 800/1999 as regards the export of cereals products to third countries other than Hungary
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1321/2002 ze dne 22 července 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1315/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1313/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o specifikaci modulu ad hoc o celoživotním učení na rok 2003
Nařízení Rady (ES) č. 1310/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 963/2002, kterým se stanoví přechodná ustanovení týkající se antidumpingových a antisubvenčních opatření přijatých podle rozhodnutí Komise č. 2277/96/ESUO a č. 1889/98/ESUO, jakož i dosud neukončených antidumpingových a antisubvenčních šetření, stížností a žádostí podle těchto rozhodnutí
Nařízení Rady (ES) č. 1309/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1298/2002 ze dne 17. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1285/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin (Kalakukko)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1284/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro lískové ořechy ve skořápce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1282/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se mění přílohy směrnice Rady 92/65/EHS o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1272/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění kódy a popisy některých produktů uvedených v příloze nařízení Rady (EHS) č. 827/68 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1253/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1252/2002 ze dne 11. července 2002 o dočasném povolení nového užití doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje na hospodářské roky 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03 a 2003/04
Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 o úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1241/2002 ze dne 10. července 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero nebo Queso de la Palma, extra panenský olivový olej Thrapsano, Turrón de Agramunt nebo Torró d´Agramunt)
Nařízení Komise (ES) č. 1232/2002 ze dne 9. července 2002, kterým se nahrazuje příloha nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3769/92
Dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1228/2002 ze dne 8. července 2002 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby a o zrušení nařízení (ES) č. 1218/2002
Commission Regulation (EC) No 1227/2002 of 8 July 2002 fixing Community producer and import prices for carnations and roses with a view to the application of the arrangements governing imports of certain floricultural products originating in Cyprus, Israel, Jordan, Morocco and the West Bank and the Gaza Strip
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1226/2002 ze dne 8. července 2002, kterým se mění příloha B směrnice Rady 64/432/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 1223/2002 ze dne 8. července 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí
Commission Regulation (EC) No 1218/2002 of 5 July 2002 concerning the issue of import licences for certain preserved mushrooms
Nařízení Komise (ES) č. 1217/2002 ze dne 5. července 2002 ukládající dovozcům nebo výrobcům některých látek Einecs povinnost předkládat některé informace a provádět některé zkoušky na základě nařízení Rady (EHS) č. 793/93
Protokol, kterým se mění úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu
Common Manual
Common Consular Instructions on visas for the diplomatic missions and consular posts
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2002 ze dne 5. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1215/2002 ze dne 5. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
Nařízení Komise (ES) č. 1195/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní dovozní opatření pro Kanárské ostrovy, pokud jde o tabák, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2179/92 a upravuje nařízení Rady (ES) č. 1454/2001, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1194/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2234/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se podpory pro spotřebu čerstvých mléčných výrobků z Madeiry
Nařízení Komise (ES) č. 1186/2002 ze dne 2. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 1185/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se mění seznam příslušných soudů v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1181/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1177/2002 ze dne 27. června 2002 o dočasném obranném mechanismu pro stavbu lodí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1176/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývoz některého ovoce a zeleniny a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny do Estonska, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1961/2001 a 1429/95
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1166/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1165/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1164/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1646/2001, pokud jde o stanovení částky podpory na přizpůsobení a doplňkové základní podpory pro rafinerie cukru na hospodářské roky 2002/2003 až 2005/2006
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1163/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o podmínky vyplácení vývozních náhrad pro produkty z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91Text s významem pro EHP.
Council Regulation (EC) No 1151/2002 of 27 June 2002 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Estonia
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1149/2002 ze dne 27. června 2002 o otevření autonomní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
Nařízení Rady (ES) č. 1148/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1147/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží dovážené s osvědčeními letové způsobilosti
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1146/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 3050/95 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u řady výrobků určených pro výrobu, údržbu a opravu letadel
Rozhodnutí Evropského parlamentu A Rady č. 1145/2002/ES ze dne 10. června 2002 o podpůrných opatřeních Společenství v oblasti zaměstnanostiText s významem pro EHP.
Council Regulation (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Ergänzung der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens
Nařízení Komise (ES) č. 1113/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1788/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1112/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1107/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny a o konečném výběru uloženého prozatímního antidumpingového cla
Nařízení Komise (ES) č. 1105/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1617/93, pokud jde o konzultace o tarifech letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 1097/2002 ze dne 24. cervna 2002, kterým se doplnuje príloha narízení (ES) c. 2400/96 o zápisu urcitých názvu do Rejstríku chránených oznacení puvodu a chránených zemepisných oznacení podle narízení Rady (EHS) c. 2081/92 o ochrane zemepisných oznacení a oznacení puvodu zemedelských produktu a potravin (Queso de Murcia al vino - Queso de Murcia)
Commission Regulation (EC) No 1078/2002 of 21 June 2002 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1062/2002 ze dne 19. června 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 999/2002, kterým se stanoví sazby náhrad použitelných pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží nezahrnutého v příloze I Smlouvy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1052/2002 ze dne 17. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Rady (ES) č. 1050/2002 ze dne 13. června 2002 o uložení konečného anti-dumpingového cla z dovozu záznamových kompaktních disků pocházejících z Tchaj-wanu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1042/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 919/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1041/2002 ze dne 14. června 2002 o dočasném povolení nové doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1040/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1020/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2958/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o zvláštní režim zásobování některými zemědělskými produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1019/2002 ze dne 13. června 2002 o obchodních normách pro olivový olej
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Fagiolo di Sorana)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1017/2002 ze dne 13. června 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 1011/2002 ze dne 10. června 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1006/2002 ze dne 12. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýžiText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1005/2002 ze dne 12. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, pokud jde o uznání seskupení producentů, aukční režim, národní rezervu a dohody o postoupení v odvětví surového tabáku
Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2002, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2002) 5204)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. prosince 2002, kterým se podesáté mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezeních týkajících se přesunu zvířat vnímavých druhů, pokud jde o slintavku a kulhavku (oznámeno pod číslem K (2002) 5271) (Text s významem pro EHP) (2002/1004/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 2002, kterým se stanoví minimální požadavky na zjišťování prionproteinových genotypů u plemen ovcí (oznámeno pod číslem K (2002) 5102) (Text s významem pro EHP) (2002/1003/ES)
2002/1001/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. prosince 2002 o podpisu, jménem Evropského společenství, a prozatímním provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím o obchodu s textilními výrobky, parafované v Phnompenhu dne 18. října 2002 (2002/1000/ES)
Commission Regulation (EC) No 999/2002 of 11 June 2002 fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, and amending Regulation (EC) No 1484/95
Nařízení Komise (ES) č. 997/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství členským státům s cílem posílit infrastruktury inspekcí pro rostlinolékařské kontroly rostlin a rostlinných produktů pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 996/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o doplňkovou podporu v odvětví hovězího a telecího masa pro menší ostrovy v Egejském moři
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 995/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se v nařízeních (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 mění zvláštní prováděcí pravidla pro dovozní licence určené k preferenčnímu dovozu cukru, který pochází z některých západobalkánských zemí
Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (oznámeno pod číslem K(2002) 4873)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 5377)Text s významem pro EHP
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 993/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se opravuje nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2002/4)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. prosince 2002 o podpisu, jménem, Společenství a o prozatímním provádění Dohody o obchodu s textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Nepálským královstvím parafované v Bruselu dne 23. října 2002 (2002/993/ES)
2002/990/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2002, kterým se dále objasňuje příloha A nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o zásady měření cen a objemů v národních účtech (oznámeno pod číslem K (2002) 5054) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 988/2002 ze dne 3. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2002 o seznamu zařízení na Falklandských ostrovech schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 4988)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a rozhodnutí 2002/459/ES, kterým se zřizuje seznam jednotek v počítačové síti ANIMO (oznámeno pod číslem K (2002) 4987) (Text s významem pro EHP) (2002/986/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. prosince 2002 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na osivu a sadbě gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus a Allium ascalonicum podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/EHS, 2002/55/EHS, 2002/56/EHS, a 2002/57/EHS (Text s významem pro EHP) (2002/984/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. prosince 2002 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na rozmnožovacím materiálu a rostlinách slivoně Prunus domestica uvedených ve směrnici Rady 92/34/EHS (Text s významem pro EHP) (2002/983/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 982/2002 ze dne 7. června 2002, kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. prosince 2002 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin Chamaecyparis, Ligustrum vulgare a Euphorbia fulgens podle směrnice Rady 98/56/ES (Text s významem pro EHP) (2002/982/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 11. listopadu 2002 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 ke dvoustranné Dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
Nařízení Komise (ES) č. 980/2002 ze dne 4. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2082/2000, kterým se přijímají normy EurocontrolText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. listopadu 2002 o podpisu a prozatímním provádění některých ustanovení dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (2002/979/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 977/2002 ze dne 4. června 2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovozy některých mechanismů kroužkových pořadačů (MKPMKP) pocházejících z Indonésie a o zastavení antisubvenčního řízení ohledně dovozů některých MKPMKP pocházejících z Indie
Nařízení Rady (ES) č. 976/2002 ze dne 4. června 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů (MKP) pocházejících z Indonésie a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých MKP pocházejících z Indie
Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2002 o zavedení očkování na doplnění opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních na omezení přemísťování (oznámeno pod číslem K(2002) 5051)Text s významem pro EHP
2002/971/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2002, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Společenství ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři z roku 1996 nebo aby k této úmluvě přistoupily (Úmluva HNS)
2002/970/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2002 o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2001 jménem Evropského společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. listopadu 2002 o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé, kterým se stanoví právní úprava obchodování s rybami a produkty rybolovu (2002/969/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 963/2002 ze dne 3. června 2002, kterým se stanoví přechodná ustanovení týkající se antidumpingových a antisubvenčních opatření přijatých podle rozhodnutí Komise č. 2277/96/ESUO a č. 1889/98/ESUO, jakož i dosud neukončených antidumpingových a antisubvenčních šetření, stížností a žádostí podle těchto rozhodnutí
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 962/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
Společný postoj Rady ze dne 10. prosince 2002 o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2002 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím, kterou se pro dovoz rajčat pocházejících z Maroka do Společenství dočasně stanoví odchylky od zemědělského protokolu č. 1 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. listopadu 2002 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změně příloh Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (2002/957/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. prosince 2002 o finanční podpoře Společenství na nouzová opatření pro tlumení slintavky a kulhavky v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii a o změně rozhodnutí 2001/300/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 4806) (2002/953/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 951/2002 ze dne 3. června 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. prosince 2002 o nezařazení azafenidinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 4781) (Text s významem pro EHP) (2002/949/ES)
2002/946/SVV: Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu
Nařízení Komise (ES) č. 933/2002 ze dne 31. května 2002 o otevření a správě celních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska a o zrušení nařízení (ES) č. 851/95
2002/928/EC: Commission Decision of 26 November 2002 concerning the non-inclusion of benomyl in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4534)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/556/ES o želatině určené k lidské spotřebě, pokud jde o Kanadu (oznámeno pod číslem K (2002) 4540) (Text s významem pro EHP) (2002/926/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění, pokud jde o Omán, rozhodnutí 1999/120/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích střev (oznámeno pod číslem K(2002) 4538)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. července 1999 o uzavření dvou dohod o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny v oblasti jaderné bezpečnosti a v oblasti řízené jaderné syntézy (oznámeno pod číslem K (1999) 2405) (2002/924/Euratom)
Nařízení Rady (ES) č. 923/2002 ze dne 30. května 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví na období od 18. ledna 2002 do 17. ledna 2005 rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, pokud jde o mleté maso a masné polotovary z Austrálie, Litvy a Slovinska (oznámeno pod číslem K (2002) 4536) (Text s významem pro EHP) (2002/920/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/765/ES, kterým se členské státy opravňují dočasně povolit uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin nesplňujícího požadavky směrnic Rady 66/404/EHS a 71/161/EHS na trh (oznámeno pod číslem K (2002) 4525) (Text s významem pro EHP) (2002/919/ES)
2002/917/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2002 o uzavření dohody Interbus o mezinárodní silniční příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy
2002/916/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/652/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu úkolů, jimiž se mají v rámci spolupráce zabývat členské státy při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (oznámeno pod číslem K (2002) 4447) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K (2002) 4493) (Text s významem pro EHP) (2002/908/ES)
2002/907/EC: Commission Decision of 15 November 2002 temporarily recognising the surveillance network system for bovine holdings introduced in France under Council Directive 64/432/EEC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4417)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 905/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Calçot de Valls)
Commission Regulation (EC) No 903/2002 of 30 May 2002 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcasses and repealing Regulation (EC) No 1284/2001
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 894/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 893/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se za účelem rozdělování povolení získaných v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy mezi členské státy mění nařízení (ES) č. 685/2001
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 888/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K (2002) 4348) (2002/887/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 886/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se uvedené nařízení mění
2002/886/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2002, kterým se mění směrnice Rady 94/55/ES, pokud jde o použitelnost na tlakové sudy, nosiče tlakových lahví a kontejnery pro silniční přepravu nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K (2002) 4344) (Text s významem pro EHP)
2002/885/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2002, kterým se mění směrnice Rady 96/49/ES, pokud jde o použitelnost na tlakové sudy, nosiče tlakových lahví a kontejnery pro železniční přepravu nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K (2002) 4343) (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 882/2002 of 28 May 2002 amending Regulation (EC) No 2441/2001 opening a standing invitation to tender for the export to zone VII of rye from the 2001 harvest held by the German intervention agency
Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu
2002/880/EC: Council Decision of 5 November 2002 authorising Austria to apply a measure derogating from Article 21 of Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/304/ES ohledně programů uplatňovaných ve Finsku s cílem získat status schválených oblastí, pokud jde o nákazy ryb jako je virová hemoragická septikémie (VHS) a infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K (2002) 4290) (Text s významem pro EHP) (2002/879/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2002 o plánech odběru vzorků a diagnostických metodách pro zjišťování a potvrzování výskytu dvou nákaz měkkýšů, bonamiózy (Bonamia ostreae) a marteiliózy (Marteilia refringens) (oznámeno pod číslem K(2002) 4327)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. listopadu 2002 o podpisu, jménem Evropského společenství, a o prozatímním provádění dohody ve formě Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou o opatřeních v oblasti přístupu na trh pro textilní a oděvní výrobky (2002/877/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 876/2002 ze dne 21. května 2002 o zřízení společného podniku Galileo
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. října 2002, kterým se zavádí společný rámec pro sdělování údajů potřebných pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu (oznámeno po číslem K (2002) 3783) (2002/871/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 869/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se mění přílohy I , II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 868/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Kazachstánu (oznámeno pod číslem K(2002) 4099)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Hondurasu (oznámeno pod číslem K(2002) 4098)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu ze Švýcarska (oznámeno pod číslem K(2002) 4097)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Papuy Nové Guineje (oznámeno pod číslem K(2002) 4096)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Mosambiku (oznámeno pod číslem K(2002) 4094)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu ze Surinamu (oznámeno pod číslem K(2002) 4092)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Grónska (oznámeno pod číslem K(2002) 4091)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Nové Kaledonie (oznámeno pod číslem K(2002) 4090)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Kostariky (oznámeno pod číslem K(2002) 4088)Text s významem pro EHP
2002/853/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2002 o postoji Evropského společenství k přizpůsobení nařízení 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 a 113 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů technickému pokroku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 849/2002 ze dne 22. května 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2002, kterým se mění směrnice 2001/14/ES s ohledem na datum změny jízdního řádu železniční dopravy (oznámeno pod číslem K(2002) 3997)Text s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 843/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro jahody a kterým se mění nařízení (EHS) č. 899/87
Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2002, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/197/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (oznámeno pod číslem K (2002) 4006) (Text s významem pro EHP) (2002/841/ES)
2002/840/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2002, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K (2002) 3994) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 839/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2090/98 o rejstříku rybářských plavidel Společenství
Rozhodnutí Rady ze dne 30. září 2002, kterým se přijímá specifický program (Euratom) pro výzkum a odborné vzdělávání v oblasti jaderné energie (2002–2006)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/672/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Venezuely (oznámeno pod číslem K(2002) 3902)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Text s významem pro EHP)
Společný postoj Rady ze dne 21. října 2002 o dodávkách určitého vybavení do Konžské demokratické republiky
2002/818/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2002 na základě nařízení Rady (ES) č. 3286/94 o obchodních praktikách podporovaných Koreou, které mají nepříznivé účinky na obchod s obchodními plavidly (oznámeno pod číslem K (2002) 3652)
Rozhodnutí Rady 2002/813/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací obsažených v oznámeních záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí pro jiné účely než uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 812/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
Rozhodnutí Rady 2002/812/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací k uvedení geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 811/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2031/2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000
2002/811/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2002, kterým se stanoví pokyny doplňující přílohu VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/807/ES o stanovení kódované formy a kódů pro hlášení chorob zvířat podle směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 3786) (Text s významem pro EHP) (2002/807/ES)
2002/805/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2002 o některých ochranných opatřeních vůči některým produktům živočišného původu určeným k výživě zvířat a dováženým z Ukrajiny (oznámeno pod číslem K (2002) 3785) (Text s významem pro EHP)
2002/804/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/747/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem
2002/803/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/78/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými
2002/801/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/509/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem
Nařízení Komise (ES) č. 800/2002 ze dne 14. května 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1686/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podpoře pro osivo, pokud jde o stabilizační mechanismus
2002/800/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/508/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií
Nařízení Komise (ES) č. 797/2002 ze dne 14. května 2002, kterým se mění přílohy III a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o maso farmové zvěře z Grónska (oznámeno pod číslem K (2000) 3751) (Text s významem pro EHP) (2002/797/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 796/2002 ze dne 6. května 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového výliskového oleje a o příslušných analytických metodách, a doplňkové poznámky v příloze k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/751/ES, pokud jde o dovoz živých ptáků nadřádu běžci a násadových vajec z Botswany (oznámeno pod číslem K (2002) 3671) (Text s významem pro EHP) (2002/789/ES)
2002/788/EC: Commission Decision of 10 October 2002 amending Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases within the Community (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 3670)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 787/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, pokud jde o vývozy do Švýcarska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 786/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející z Jordánska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 780/2002 ze dne 8. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 3063/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o režim podpory produkce medu zvláštní jakosti
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 778/2002 ze dne 7. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002, kterým se mění Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom (2002/772/ES, Euratom)
Nařízení Rady (ES) č. 769/2002 ze dne 7. května 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 765/2002 ze dne 3. května 2002 o odběru vzorků a přijetí některých prováděcích pravidel v souvislosti s fyzickou kontrolou vykostěných kusů hovězího masa, pro které jsou poskytovány vývozní náhrady
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 763/2002 ze dne 3. května 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (2002/762/ES) ze dne 19. září 2002, kterým se členské státy zmocňují v zájmu Společenství k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva o ropných palivech)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. července 2002 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé (2002/761/ES)
2002/758/EC,Euratom: Council Decision of 17 September 2002 appointing the members of the Economic and Social Committee for the period from 21 September 2002 to 20 September 2006
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. září 2002 o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K (2002) 3380) (2002/757/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2002, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých rostlin podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3350)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 748/2002 ze dne 29. dubna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Maďarska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. září 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/676/ES, pokud jde o fluazolat (oznámeno pod číslem K (2002) 3324) (Text s významem pro EHP) (2002/748/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství žárovkám a kterým se mění rozhodnutí 1999/568/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3310)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2002, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím a sadbovém materiálu ovocných rostlin směrnice Rady 92/34/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 3302)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. září 2002, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin podle směrnice Rady 98/56/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 3300) (Text s významem pro EHP) (2002/744/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 743/2002 ze dne 25. dubna 2002 o vytvoření obecného rámce Společenství pro činnosti za účelem usnadnění soudní spolupráce v občanských věcech
Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství kopírovacímu a grafickému papíru a kterým se mění rozhodnutí 1999/554/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3294)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím a kterým se mění rozhodnutí 98/634/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3293)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům a kterým se mění rozhodnutí 1999/10/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3202)Text s významem pro EHP.
Commission Regulation (EC) No 738/2002 of 29 April 2002 concerning aid for the processing of sugar cane into sucrose syrup or agricultural rum in the French overseas departments
2002/738/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2002 o uzavření Úmluvy o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku Evropským společenstvím
2002/735/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 1952) (Text s významem pro EHP)
2002/734/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 1951) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu (Text s významem pro EHP)
2002/733/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 1949) (Text s významem pro EHP)
2002/732/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 1948) (Text s významem pro EHP)
2002/731/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 1947) (Text s významem pro EHP)
2002/730/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Údržba“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 1946) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 704/2002 ze dne 25. března 2002 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků a o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 688/2002 ze dne 22. dubna 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin (Panellets)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 687/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2002, kterým se přijímá jednací řád Rady
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 680/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
Rozhodnutí Komise (2002/679/ES) ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/80/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozu fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z nich, pocházejících nebo zasílaných z Turecka (oznámeno pod číslem K (2002) 3109) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí y (2002/678/ES) ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/79/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné pocházející nebo zasílané z Číny (oznámeno pod číslem K (2002) 3108) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanoví standardní požadavky na zprávy o programech eradikace a sledování chorob zvířat spolufinancovaných Společenstvím a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/322/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3103)Text s významem pro EHP
676/2002/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/468/ES, aby se vztahovalo na grónské zařízení produkující maso volně žijící zvěře (oznámeno pod číslem K (2002) 3094) (Text s významem pro EHP) (2002/672/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, aby se vztahovalo na rumunské zařízení, které vyrábí výrobky z masa volně žijící zvěře (oznámeno pod číslem K (2002) 3102) (Text s významem pro EHP) (2002/671/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 98/256/ES o mimořádných opatřeních k ochraně před bovinní spongiformní encefalopatií (oznámeno pod číslem K (2002) 3097) (Text s významem pro EHP) (2002/670/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/137/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny, a kterým se stahuje závazek
Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání, který rovněž přispívá k vytváření Evropského výzkumného prostoru (2002 až 2006)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/651/ES, kterým se v případě výrobního procesu stanoví směrodatná odchylka pro obsah tuku v másle dováženém z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1374/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu a otevírají celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/432/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 3157) (2002/667/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 658/2002 ze dne 15. dubna 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků (oznámeno pod číslem K (2002) 3044) (Text s významem pro EHP) (2002/657/ES)
2002/654/EC: Commission Decision of 12 August 2002 determining a mechanism for the allocation of quotas to producers and importers for hydrochlorofluorocarbons for the years 2003 to 2009 under Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2002) 3029)
Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2002, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora evropských společenství (2002/653/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 651/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 a nařízení (ES) č. 245/2001, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury semen konopí určených k výsevu
2002/651/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2002 o účasti Společenství v Mezinárodní studijní skupině pro kaučuk
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. června 2002 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky (2002/648/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 12. července 2002 o přijetí jednacího řádu výboru Evropského rozvojového fondu (2002/647/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/283/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí, zejména pokud jde o Botswanu, a kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 2889)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2002, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí Rady 2001/822/ES ohledně pravidel původu rybolovných produktů z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2002) 2865)
2002/638/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2002, kterým se prováděcí subjekty pověřují správou podpory pro předvstupní opatření v oblasti rozvoje zemědělství a venkova v Rumunsku v předvstupním období
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/452/ES, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Kanadu (oznámeno pod číslem K (2002) 2888) (Text s významem pro EHP) (2002/637/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz evidovaných koní z Turecka, a kterým se zrušuje rozhodnutí 98/404/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 2878) (Text s významem pro EHP) (2002/635/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/76/ES s ohledem na vývozní úvěrů pro lodě (2002/634/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (AGIS)
Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi
2002/628/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2002 o uzavření Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti jménem Evropského společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2002, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikacíText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 623/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, pokud jde o oblasti způsobilé pro prémii na kozy
Rozhodnutí Komise (2002/623/ES) ze dne 24. července 2002, kterým se stanoví pokyny doplňující přílohu II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 2715) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 622/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanoví lhůty pro předložení informací pro hodnocení chemicky definovaných látek určených k aromatizaci používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách se třetími státy a subjekty mimo rámec EU (2002/C 150/01)
Rozhodnutí Komise (2002/622/ES) ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce veřejného ochránce právze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (2002/621/ES)
Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a Veřejného ochránce právze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (2002/620/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem ANIMO a členskými státy (oznámeno pod číslem K (2002) 2735) (Text s významem pro EHP) (2002/615/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o králičí maso ze Slovenska (oznámeno pod číslem K (2002) 2730) (Text s významem pro EHP) (2002/614/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2002, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu domácích prasat (oznámeno pod číslem K(2002) 2676)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise (2002/606/ES) ze dne 16. července 2002, kterým se některé strany osvobozují z rozšíření na některé hlavní části a součásti jízdních kol, stanoveného nařízením Rady (ES) č. 71/97, antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93 a zachovaného nařízením (ES) č. 1524/2000, a kterým se odvolává osvobození z platby antidumpingového cla rozšířeného na některé části a součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, přiznaného některým stranám nařízením Komise (ES) č. 88/97/ (oznámeno pod číslem K (2002) 2638)
Commission Regulation (EC) No 602/2002 of 5 April 2002 fixing the maximum export refund on wholly milled long grain rice in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 2010/2001
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. července 2002 o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ruské federace (oznámeno pod číslem K (2002) 2480) (Text s významem pro EHP) (2002/602/ESUO)
Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 1999/311/ES, kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000-2006)
Council Common Position of 22 July 2002 supplementing Common Position 96/741/CFSP concerning the derogations from the embargo with regard to Iraq
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. července 2002, kterým se schvalují očkovací látky proti brucelóze skotu v rámci směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 2592) (Text s významem pro EHP) (2002/598/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 597/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Rozhodnutí Rady (2002/596/ES) ze dne 19. července 2002 o důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) pro mezinárodní dohody uzavřené ESUO
2002/595/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě ze dne 19. července 2002 o důsledcích uplynutí platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) na mezinárodní dohody, které ESUO uzavřelo
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 595/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. července 2002, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení spirodiklofenu a dimoxystrobinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2002) 2693) (Text s významem pro EHP) (2002/593/ES)
Rozhodnutí Komise 2002/592/ES ze dne 15. července2002, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/577/ES, 96/578/ES a 98/598/ES o postupu prokazování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky ze sádry, stabilní hasicí systémy, vybavení hygienických prostorů a kamenivo (oznámeno pod číslem K (2002) 2586) (Text s významem pro EHP)
Společná akce Rady ze dne 12. července 2002 o příspěvku Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní a o zrušení společné akce 1999/34/SZBP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/466/ES, kterým se stádům skotu některých členských států nebo regionů členských států uděluje status stád úředně prostých brucelózy (oznámeno pod číslem K (2002) 2576) (Text s významem pro EHP) (2002/588/ES)
2002/587/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2002 o revizi Společné příručky
Rozhodnutí Rady (2002/586/ES) ze dne 12. července 2002, kterým se mění část VI Společné konzulární instrukce
2002/585/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2002 o úpravě části III a části VIII Společné konzulární instrukce
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy
Nařízení Rady (ES) č. 580/2002 ze dne 25. března 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o rybolovu při pobřeží Gabonu pro období od 3. prosince 2001 do 2. prosince 2005
ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ ze dne 25. června 2002, o prozatímním provádění vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě, o financování a správě pomoci Společenství podle finančního protokolu k Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsané v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, pro které platí čtvrtá část Smlouvy o ES (2002/579/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/278/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz některých produktů, na které se vztahuje směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o dovoz vaječných výrobků, hlemýžďů, žabích stehýnek, medu a mateří kašičky (oznámeno pod číslem K (2002) 2555) (Text s významem pro EHP) (2002/574/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 564/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění specifikace dvou názvů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod)
Nařízení Komise (ES) č. 563/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
Nařízení Rady (ES) č. 546/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se stanoví prémie a zaručená prahová množství pro tabákové listy podle skupiny odrůd a členského státu pro sklizně 2002, 2003 a 2004 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 545/2002 ze dne 18. března 2002 o prodloužení financování plánů zlepšování jakosti a uvádění na trh pro některé skořápkové ovoce a svatojánský chléb schválené podle hlavy IIa nařízení (EHS) č. 1035/72 a o poskytnutí zvláštní podpory pro lískové oříšky
Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2002, kterým se uznává systém sítí dozoru u hospodářství pro chov skotu zavedený v Belgii podle směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 2495)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 96/482/ES, pokud jde o délku doby izolace živé drůbeže a násadových vajec dovážených ze třetích zemí a veterinární opatření použitelná po dovozu [oznámeno pod číslem K (2002) 2492] (Text s významem pro EHP) (2002/542/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 538/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 535/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se mění příloha C směrnice Rady 64/432/EHS a rozhodnutí 2000/330/ES
Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2002 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (oznámeno pod číslem K(2002) 2234)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. června 2002, kterým se mění, pokud jde o Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, rozhodnutí 97/252/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (2002) 2301) (Text s významem pro EHP) (2002/527/ES)
2002/525/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2002, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K (2002) 2238) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 510/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se opravují nařízení (ES) č. 75/2002, (ES) č. 93/2002, (ES) č. 107/2002, (ES) č. 111/2002 a (ES) č. 112/2002, kterými se stanoví paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 509/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 507/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2331/97 o zvláštních podmínkách pro poskytování vývozních náhrad pro některé výrobky z vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 505/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. března 2002 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o osvědčení uvedeném bodu 6 Dohody o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína (oznámeno pod číslem K (2002) 666) (2002/501/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. března 2002 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o osvědčení uvedeném v bodu 6 Dohody o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína (oznámeno pod číslem K (2002) 665) (2002/500/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. června 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K (2002) 2251) (2002/499/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 496/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 494/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populace štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI a VII a divizích ICES VIII a, b, d a e
2002/494/SVV: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o vytvoření evropské sítě kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 493/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci a nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 o společné organizaci trhu s drůbežím masem, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury některých produktů
Nařízení Komise (ES) č. 492/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa, a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa na základě nabídkového řízení
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 486/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku, pokud jde o stanovení určitých lhůt
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 484/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 a (EHS) č. 3118/93 pro účely zavedení osvědčení řidiče
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. června 2002, kterým se mění, pokud jde o Ukrajinu, rozhodnutí 1999/120/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích střev (oznámeno pod číslem K (2002) 2226) (Text s významem pro EHP) (2002/483/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (Br. melitensis) , a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (oznámeno pod číslem K (2002) 2213) (Text s významem pro EHP) (2002/482/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. června 2002 o nezařazení fentinhydroxidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2002) 2207) (Text s významem pro EHP) (2002/479/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. června 2002 o nezařazení fentinacetátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2002) 2199) (Text s významem pro EHP) (2002/478/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví hygienické předpisy pro dovoz čerstvého masa a čerstvého drůbežího masa ze třetích zemí a mění rozhodnutí 94/984/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 2196)Text s významem pro EHP
Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 474/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
Nařízení Komise (ES) č. 473/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví pravidla ohledně předávání informací o používání sloučenin mědi
Nařízení Komise (ES) č. 472/2002 ze dne 12. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Bulharské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 2195)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 471/2002 ze dne 15. března 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 95/538/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Japonska (oznámeno pod číslem K (2002) 2205) (Text s významem pro EHP) (2002/471/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu zpracovaných nebo zmrazených mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Japonska (oznámeno pod číslem K(2002) 2198)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/20/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí splňujících rovnocenné podmínky pro produkci a uvádění mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů na trh, aby se vztahovalo na Japonsko (oznámeno pod číslem K (2002) 2194) (Text s významem pro EHP) (2002/469/ES)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2002/ES ze dne 1. března 2002, kterým se stanoví akční program Společenství podporující nevládní organizace, které jsou činné zejména v oblasti ochrany životního prostředí
Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. června 2002, kterým se mění, pokud jde o Argentinu, Chile a Uruguay, rozhodnutí 97/222/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K (2002) 2100) (Text s významem pro EHP) (2002/464/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2002, kterým se zřizuje seznam jednotek v počítačové síti Animo a zrušuje rozhodnutí č. 2000/287/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 2026)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Maďarsko (oznámeno pod číslem K (2002) 2117) (Text s významem pro EHP) (2002/456/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 453/2002 ze dne 13. března 2002, kterým se přizpůsobují nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení Komise (ES) č. 1799/2001, (ES) č. 2125/95 a (ES) č. 3223/94, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Nařízení Komise (ES) č. 444/2002 ze dne 11. března 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, a nařízení (ES) č. 2787/2000 a (ES) 993/2001Text s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 442/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů
2002/439/EC: Council Decision of 4 June 2002 authorising Germany to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 434/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 426/2002 ze dne 7. března 2002 o stanovení přepočítacích koeficientů pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 419/2002 ze dne 6. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1663/95, pokud jde o formu a obsah účetních údajů pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF, které musí mít členské státy k dispozici pro Komisi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 ze dne 18. února 2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2978/94
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 411/2002 ze dne 4. března 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury některých výrobků pocházejících z rýže
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 410/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy
Nařízení Rady (ES) č. 408/2002 ze dne 28. února 2002, o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých oxidů zinečnatých pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 27. března 2002,1) kterým se přijímají obecné podmínky účasti České republiky na programech Společenství ( 2002/407/ES )
Společný postoj Rady ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společných postojů 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP
Společný postoj Rady ze dne 21. května 2002 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Commission Regulation (EC) No 396/2002 of 1 March 2002 laying down detailed rules for the application of the specific measures adopted in respect of fruit, vegetables, plants and flowers for the benefit of the Canary Islands
Commission Regulation (EC) No 384/2002 of 28 February 2002 fixing the rates of the refunds applicable to certain cereal and rice-products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Rozhodnutí č. 1/2002 Rady přidružení EU-Česká republika z 20/03/2002 o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 2002
Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/178/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1844)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise 2002/364/ES ze dne 7. května 2002 o společných technických specifikacích pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (oznámeno pod číslem K (2002) 1344) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 361/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 359/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) 2223/96, pokud jde o používání ESA 1995 při stanovení finančních příspěvků členských států do vlastních zdrojů vycházejících z DPH
2002/359/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2002 o postupu ověřování shody stavebních výrobků přicházejících do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu, ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS (oznámeno pod číslem K (2002 1417) (Text s významem pro EHP)
2002/358/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj vyplývajících
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 357/2002 ze dne 26. února 2002 o vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu z AKT/ZZÚ a ES/ZZÚ
Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 26. března 2002 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
Rozhodnutí Rady (2002/354/ES) ze dne 25. dubna 2002 o přizpůsobení části III a vytvoření přílohy 16 Společné konzulární instrukce
2002/353/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2002 o odtajnění části II Společné příručky přijaté výkonným výborem zřízeným Úmluvou k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1995
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 352/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2001, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty, které se použijí na referenční množství tradičních hospodářských subjektů v rámci celních kvót pro dovoz banánů
2002/352/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2002 o revizi Společné příručky
Nařízení Komise (ES) č. 351/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3605/93, pokud jde o odkazy na ESA 95
Nařízení Komise (ES) č. 350/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1092/2001, zejména pokud jde o hospodářský rok pro citrony zasílané ke zpracování
2002/350/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/781/ES o vypracování příručky přijímajících subjektů a seznamu písemností, které mohou být doručovány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (oznámeno pod číslem K (2002) 1132)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 349/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanoví seznamu produktů, které je třeba vyšetřovat na stanovištích hraniční kontroly podle směrnice Rady 97/78/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 1527) (Text s významem pro EHP) (2002/349/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 348/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a od nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru
Nařízení Komise (ES) č. 345/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2461/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce pro produkci surovin, které jsou ve Společenství použity pro zpracování produktů, jež nejsou přímo určeny k výživě lidí nebo zvířat
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. května 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/296/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K (2002) 1584) (Text s významem pro EHP) (2002/341/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/278/ES, pokud jde o dovoz medu (oznámeno pro číslem K (2002) 1523) (Text s významem pro EHP) (2002/337/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 336/2002 ze dne 22. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1520)Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz
Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal
Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států
Council Act of 28 February 2002 amending the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the transmission of personal data by Europol to third States and third bodies
Nařízení Komise (ES) č. 327/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 315/2002 ze dne 20. února 2002 o průzkumu cen čerstvých nebo chlazených jatečně opracovaných těl ovcí na reprezentativních trzích ve Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru
Nařízení Rady (ES) č. 312/2002 ze dne 18. února 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých magnetických disků (3,5” disket) pocházejících z Japonska a z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu 3,5” disket pocházejících z Tchaj-wanu
2002/312/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. dubna 2002 o přijetí Dohody o statutu Mezinárodní studijní skupiny pro jutu z roku 2001 jménem Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 311/2002 ze dne 18. února 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých magnetických disků (3,5” disket) pocházejích z Hongkongu a z Korejské republiky
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 310 | Article 238 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 238 - EEC Treaty
Oprava rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 11, svazek 41, s. 89)
Rozhodnutí Rady a Komise týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se švýcarskou konfederací
Rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 2002 o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2002) 1500)Text s významem pro EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 308 | Article 235 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 235 - EEC Treaty
Nařízení Komise (ES) č. 305/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. dubna 2002, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení klothianidinu a Pseudozyma flocculosa do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2002) 1434) (Text s významem pro EHP) (2002/305/ES)
2002/304/EC: Commission Decision of 19 April 2002 approving programmes with a view to obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1435)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 302 | Article 229 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 229 - EEC Treaty
Nařízení Rady (ES) č. 301/2002 ze dne 21. ledna 2002 o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd pro období od 1. července 2001 do 30. června 2004
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 301 | Article 228a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2002 o seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K(2002) 1426)Text s významem pro EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 300 | Article 228 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 228 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 299 | Article 227 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 227 - EEC Treaty
Nařízení Komise (ES) č. 293/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 292/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 291/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 290 | Article 217 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 217 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 289 | Article 216 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 216 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 286
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 285
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 284 | Article 213 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 213 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Six: General and Final Provisions | Article 283 | Article 212 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title II: Financial provisions | Article 280 | Article 209a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/666/ES a rozhodnutí 2001/106/ES, pokud jde o stanovení vzoru pro seznamy schválených karanténních zařízení nebo středisek pro dovoz ptactva do členských států (oznámeno pod číslem K (2002) 1402) (Text s významem pro EHP) (2002/279/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title II: Financial provisions | Article 279 | Article 209 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 209 - EEC Treaty
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/393/ES, pokud jde o veterinární osvědčení pro dovoz vajec prostých specifikovaných patogenních mikroorganismů ze třetích zemí[oznámeno pod číslem K (2002) 1374] (Text s významem pro EHP) (2002/278/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. března 2002 o uzavření konzultací s Libérií podle článků 96 a 97 dohody o partnerství AKT-ES (2002/274/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem K(2002) 1174)Text s významem pro EHP.
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title II: Financial provisions | Article 272 | Article 203 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 203 - EEC Treaty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 270/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o specifikovaný rizikový materiál a epidemiologický dozor u přenosných spongiformních encefalopatií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1326/2001, pokud jde o krmení zvířat a uvádění ovcí a koz a produktů z nich na trh
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/24/EHS, 93/244/EHS a 2001/618/ES, pokud jde o seznam uzemí nebo regionů členských států prostých Aujeszkyho choroby a regionů, kde se používají schválené programy eradikace Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K (2002) 1326) (Text s významem pro EHP) (2002/270/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/574/ES o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem K (2002) 1244) (2002/269/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title II: Financial provisions | Article 269 | Article 201 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 201 - EEC Treaty
ROZHODNUTÍ KOMISE 2002/268/ES ze dne 8. dubna 2002, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení nikobifenu, tritosulfuronu a bifenazátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2002) 1306) (Text s významem pro EHP) (2002/268/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 265/2002 ze dne 13. února 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2742/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
Nařízení Komise (ES) č. 263/2002 ze dne 13. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režimy prémií
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 4: The Committee of the Regions | Article 263 | Article 198a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
2002/262/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/198/EHS o veterinárních předpisech a veterinárních osvědčeních pro dovoz ovcí a koz ze třetích zemí a kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K (2002) 1178) (Text s významem pro EHP) (2002/261/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 3: The Economic and Social Committee | Article 259 | Article 195 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 195 - EEC Treaty
Nařízení Komise (ES) č. 257/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 194/97, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, a nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 256/2002 ze dne 12. února 2002 o dočasném povolení nových doplňkových látek, prodloužení dočasného povolení doplňkové látky a trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2002, kterým se opravuje rozhodnutí 2000/275/ES o rovnocennosti některých skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem K (2002) 1175) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (oznámeno pod číslem K(2002) 1142)Text s významem pro EHP.
Council Regulation (EC) No 254/2002 of 12 February 2002 establishing measures to be applicable in 2002 for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES division VIIa)
2002/253/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2002, kterou se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 1043)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 2: Provisions common to several institutions | Article 253 | Article 190 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 190 - EEC Treaty
Commission Regulation (EC) No 252/2002 of 11 February 2002 derogating from Regulation (EC) No 1291/2000 as regards the export licences issued by Austria in the beef and veal sector
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Kanadu (oznámeno pod číslem K (2002) 1214) (Text s významem pro EHP) (2002/252/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 2: Provisions common to several institutions | Article 252 | Article 189c - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. března 2002 o určitých ochranných opatřeních týkajících se drůbežího masa a určitých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Thajska (oznámeno pod číslem K (2002) 1319) (Text s významem pro EHP) (2002/251/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 2: Provisions common to several institutions | Article 251 | Article 189b - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Rady (ES) č. 249/2002 ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2001 do 15. června 2006
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. března 2002 o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Myanmaru (oznámeno pod číslem K (2002) 1302) (Text s významem pro EHP) (2002/249/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/766/ES a rozhodnutí Komise 2001/9/ES, pokud jde o přenosné spongiformní encefalopatie a krmení živočišnými bílkovinami (oznámeno pod číslem C (2002) 1277)
2002/247/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2002 o pozastavení uvádění na trh a dovozu želé cukrovinek obsahujících potravinářskou přídatnou látku E 425 konjac (oznámeno pod číslem K (2002) 1283) (Text s významem pro EHP)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 5: The Court of Auditors | Article 247 | Article 188b - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 245/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. února 2002 o uzavření Dohody o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino a protokolu k této dohodě v důsledku rozšíření, které vstoupilo v platnost dnem 1. ledna 1995 (2002/245/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 4: The Court of Justice | Article 245 | Article 188 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 188 - EEC Treaty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 244/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 1121) (Text s významem pro EHP) (2002/237/ES)
Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 27. února 2002 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel (2002/234/ESUO)
Rozhodnutí Komise 2002/233/ES ze dne 20. března 2002, kterým se mění a opravuje rozhodnutí 2002/79/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné, pocházejících nebo zasílaných z Číny, a rozhodnutí 2002/80/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z nich, pocházejících nebo zasílaných z Turecka (oznámeno pod číslem K (2002) 1187) (Text s významem pro EHP)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 4: The Court of Justice | Article 233 | Article 176 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 176 - EEC Treaty
Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/745/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovými a antisubvenčními řízeními týkajícími se dovozů některých typů polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie (oznámeno pod číslem K(2002) 620)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi a kterým se mění rozhodnutí 1999/179/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1015)Text s významem pro EHP.
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 4: The Court of Justice | Article 229 | Article 172 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 172 - EEC Treaty
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. prosince 2001, kterým se uznává pět izraelských zkušeben splňujících požadavky správné laboratorní praxe (SLP) v oblastech jejich odborné způsobilosti (2002/228/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. března 2002, kterým se potvrzuje zřízení izraelského systému sledování správné laboratorní praxe (SLP) a jeho uspokojivé uvedení v činnost (2002/227/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. března 2002 o zavedení zvláštních hygienických kontrol pro sběr a zpracování některých mlžů vykazujících vyšší celkové množství toxinu ASP (Amnesic Shellfish Poison) než je mez stanovená směrnicí Rady 91/492/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 1009) (Text s významem pro EHP) (2002/226/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2002 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 91/492/EHS, pokud jde o maximální hodnoty a metody analýzy některých mořských biotoxinů u mlžů, mořských ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů (oznámeno pod číslem K(2002) 1001)Text s významem pro EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 4: The Court of Justice | Article 225 a |
Nařízení Komise (ES) č. 221/2002 ze dne 6. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 96/587/ES o zveřejnění seznamu uznaných subjektů, které byly oznámeny členskými státy v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 995) (Text s významem pro EHP) (2002/221/ES)
2002/219/EC: Commission Decision of 7 March 2002 amending Decision 1999/283/EC laying down the animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat from certain African countries and in particular as regards Botswana and amending Decision 2000/585/EC laying down the animal health conditions and veterinary certification for imports of wild and farmed game meat and rabbit meat from third countries (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 892)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 217/2002 ze dne 5. února 2002, kterým se stanoví kritéria pro zařazení surovin do režimu podpory produkce podle nařízení (ES) č. 2201/96
Nařízení Rady (ES) č. 215/2002 ze dne 28. ledna 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky
2002/215/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2002 o uzavření čtvrté změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 3: The Commission | Article 214 | Article 158 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 158 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 3: The Commission | Article 213 | Article 157 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 157 - EEC Treaty
Společná akce Rady ze dne 11. března 2002 o jmenování zvláštního zástupce EU pro Bosnu a Hercegovinu
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 3: The Commission | Article 211 | Article 155 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 155 - EEC Treaty
Společná akce Rady ze dne 11. března 2002 o Policejní misi Evropské unie
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 2: The Council | Article 210 | Article 154 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 154 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 2: The Council | Article 209 | Article 153 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 153 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 2: The Council | Article 207 | Article 151 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 151 - EEC Treaty
Nařízení Komise (ES) č. 204/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství
Doporučení Komise 2002/201/ES ze dne 4. března 2002 o snížení přítomnosti dioxinů, furanů a polychloridbifenylů v krmivech a potravinách (oznámeno pod číslem K (2002) 836) (Text s významem pro EHP)
2002/199/EC: Commission Decision of 30 January 2002 concerning animal health conditions and veterinary certification for imports of live bovine and porcine animals from certain third countries (notified under document number C(2002) 334) (Text with EEA relevance.)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 1: The European Parliament | Article 195 | Article 138e - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 192/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ
Rozhodnutí Rady (2002/192/ES) ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 1: The European Parliament | Article 191 | Article 138a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 1: The institutions | Section 1: The European Parliament | Article 190 | Article 138 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 138 - EEC Treaty
Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Four: Association of the overseas countries and territories | Article 187 | Article 136 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 136 - EEC Treaty
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 95/233/ES a 96/482/ES týkající se dovozu živé drůbeže ze třetích zemí, pokud jde o Bulharsko, a kterým se zrušuje rozhodnutí 96/483/ES[oznámeno pod číslem K (2002) 641] (Text s významem pro EHP) (2002/183/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XXI: Economic, Financial and Technical Cooperation with Third Countries | Article 181a |
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 179/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. prosince 2001 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o obecných zásadách účasti Turecké republiky na programech Společenství (2002/179/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XX: Development cooperation | Article 179 | Article 130w - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
2002/176/EU: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 21 February 2002 setting up a Fund for the financing of the Convention on the future of the European Union and laying down the financial rules for its management
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 175/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XIX: Environment | Article 175 | Article 130s - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Komise (ES) č. 174/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz rýže původem ze států AKT, jakož i pro dovoz rýže původem ze zámořských zemí a území
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 172/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVIII: Research and technological development | Article 172 | Article 130o - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVIII: Research and technological development | Article 171 | Article 130n - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Komise (ES) č. 170/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režimy prémií na hovězí a telecí maso stanovené v nařízeních Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, kterými se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy (Poseidom), Azory a Madeiru (Poseima) a Kanárské ostrovy (Poseican) týkající se některých zemědělských produktů a zrušuje nařízení (ES) č. 2912/95
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVIII: Research and technological development | Article 170 | Article 130m - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Komise (ES) č. 169/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 169/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVIII: Research and technological development | Article 169 | Article 130l - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVIII: Research and technological development | Article 167 | Article 130j - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVIII: Research and technological development | Article 166 | Article 130i - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 163/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 162/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVII: Economic and social cohesion | Article 162 | Article 130e - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 161/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVII: Economic and social cohesion | Article 161 | Article 130d - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2002, kterým se mění příloha D směrnice Rady 90/426/EHS, pokud jde o diagnostické testy na mor koní (oznámeno pod číslem K(2002) 556)Text s významem pro EHP
2002/159/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2002 o společném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech (oznámeno pod číslem K (2002) 508)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVII: Economic and social cohesion | Article 159 | Article 130b - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
2002/158/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 2001 o využití nástroje pružnosti (bod 24 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XVI: Industry | Article 157 | Article 130 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 130 - EEC Treaty
Nařízení Komise (ES) č. 156/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XV: Trans-European networks | Article 156 | Article 129d - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XV: Trans-European networks | Article 155 | Article 129c - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Rady (ES) č. 154/2002 ze dne 21. ledna 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem a stanoví výše podpory v semenářském odvětví pro hospodářské roky 2002/03 a 2003/04
2002/154/EG: Beschluss Nr. 179 vom 18. April 2000 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 111, E 111 B, E 113 - E 118, E 125 - E 127) (Text von Bedeutung für den EWR)
Nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví některá ochranná opatření proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království, kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/740/ES a kterým se poosmé mění rozhodnutí 2001/327/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 557) (Text s významem pro EHP) (2002/153/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 153/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XIV: Consumer protection | Article 153 | Article 129a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Rady (ES) č. 152/2002 ze dne 21. ledna 2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojité kontroly) a o zrušení nařízení (ES) č. 190/98
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XIII: Public health | Article 152 | Article 129 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 129 - EEC Treaty
Rozhodnutí Komise 2002/151/ES ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K (2002) 518) (Text s významem pro EHP)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XII: Culture | Article 151 | Article 128 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 128 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XI: Social policy, education, vocational training and youth | Chapter 3: Education, vocational training and youth | Article 150 | Article 127 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 127 - EEC Treaty
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XI: Social policy, education, vocational training and youth | Chapter 3: Education, vocational training and youth | Article 149 | Article 126 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 126 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XI: Social policy, education, vocational training and youth | Chapter 2: The European Social Fund | Article 148 | Article 125 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 125 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XI: Social policy, education, vocational training and youth | Chapter 2: The European Social Fund | Article 147 | Article 124 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 124 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XI: Social policy, education, vocational training and youth | Chapter 1: Social Provisions | Article 144 | Article 121 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 121 - EEC Treaty
Nařízení Komise (ES) č. 143/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 571/88, pokud jde o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2003, 2005 a 2007
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 142/2002 ze dne 25. ledna 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 142/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 141/2002 ze dne 25. ledna 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XI: Social policy, education, vocational training and youth | Chapter 1: Social Provisions | Article 141 | Article 119 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 119 - EEC Treaty
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP a protokol 37 k Dohodě o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 139/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XI: Social policy, education, vocational training and youth | Chapter 1: Social Provisions | Article 139 | Article 118b - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title XI: Social policy, education, vocational training and youth | Chapter 1: Social Provisions | Article 137 | Article 118 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 118 - EEC Treaty
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title X: Customs cooperation | Article 135 | Article 116 - EEC Treaty
Nařízení Rady (ES) č. 134/2002 ze dne 22. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2531/98 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 134/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title IX: Common commercial policy | Article 133 | Article 113 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 113 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VIII: Employment | Article 129
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VIII: Employment | Article 128
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/218/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et. al z oblastí Portugalska mimo těch, v nichž byla nepřítomnost tohoto škodlivého organismu potvrzena (oznámeno pod číslem K(2002) 472)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VII: Economic and monetary policy | Chapter 4: Transitional provisions | Article 123 | Article 109l - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 120/2002 ze dne 21. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celní kvóty pro víno
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 114/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 113/2002 ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o revidované klasifikace výdajů podle účelu (Text s významem pro EHP)
2002/113/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejiich povrchu (oznámeno pod číslem K (2002) 88) (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 112/2002 of 23 January 2002 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. února 2002, kterým se mění směrnice 92/34/EHS a prodlužuje se odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K (2002) 428) (Text s významem pro EHP) (2002/112/ES)
Commission Regulation (EC) No 111/2002 of 22 January 2002 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
Rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2002, kterým se mění směrnice 92/33/EHS a prodlužuje se odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 427)Text s významem pro EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VII: Economic and monetary policy | Chapter 2: Monetary policy | Article 111 | Article 109 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 109 - EEC Treaty
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 110/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Commission Regulation (EC) No 107/2002 of 21 January 2002 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. ledna 2002 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (2002/107/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VII: Economic and monetary policy | Chapter 2: Monetary policy | Article 107 | Article 106 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 106 - EEC Treaty
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 1. února 2002, kterým se schvaluje diagnostická příručka s diagnostickými postupy, metodami odběru vzorků a kritérii pro hodnocení laboratorních testů na potvrzení klasického moru prasat (oznámeno pod číslem K (2002) 381) (Text s významem pro EHP) (2002/106/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VII: Economic and monetary policy | Chapter 2: Monetary policy | Article 106 | Article 105a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
2002/105/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2002 o pořadí pro výkon předsednictví Rady
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VII: Economic and monetary policy | Chapter 2: Monetary policy | Article 105 | Article 105 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 105 - EEC Treaty
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VII: Economic and monetary policy | Chapter 1: Economic policy | Article 104 | Article 104c - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro azoxystrobin (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VII: Economic and monetary policy | Chapter 1: Economic policy | Article 100 | Article 103a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VII: Economic and monetary policy | Chapter 1: Economic policy | Article 99 | Article 103 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 103 - EEC Treaty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. ledna 2002 o dočasném uvádění na trh osiva druhů, které nevyhovují požadavkům směrnice Rady 69/208/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 165) (Text s významem pro EHP) (2002/98/ES)
SMĚRNICE KOMISE 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (2,4-D, triasulfuronu a thifensulfuron-methylu) v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 95/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ( Úř. věst. L 37 ze dne 13.2.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 127)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 3: Approximation of laws | Article 95 | Article 100a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Komise (ES) č. 94/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
SMĚRNICE KOMISE 2002/94/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 3: Approximation of laws | Article 94 | Article 100 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 100 - EEC Treaty
Commission Regulation (EC) No 93/2002 of 18 January 2002 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
Směrnice Rady 2002/93/ES ze dne 3. prosince 2002, kterou se mění směrnice 77/388/EHS a prodlužuje se možnost členských států uplatňovat snížené sazby DPH na určité služby s vysokým podílem lidské práce
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 2: Tax provisions | Article 93 | Article 99 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 99 - EEC Treaty
Nařízení Rady (ES) č. 92/2002 ze dne 17. ledna 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny a o konečném výběru uloženého prozatímního antidumpingového cla
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Commission Regulation (EC) No 90/2002 of 17 January 2002 fixing the maximum export refund on rye in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1005/2001
Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu
SMĚRNICE RADY 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 1: Rules on competition | Section 2: Aids granted by States | Article 89 | Article 94 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 94 - EEC Treaty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 1: Rules on competition | Section 2: Aids granted by States | Article 88 | Article 93 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 93 - EEC Treaty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 1: Rules on competition | Section 2: Aids granted by States | Article 87 | Article 92 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 92 - EEC Treaty
Směrnice Komise 2002/86/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2001/101/ES, pokud jde o datum, od něhož se zakazuje obchod s výrobky, které nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) a příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 1: Rules on competition | Section 1: Rules applying to undertakings | Article 86 | Article 90 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 90 - EEC Treaty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění
2002/83/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách, dílčích cílech a podmínkách přístupového partnerství s Bulharskem
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 1: Rules on competition | Section 1: Rules applying to undertakings | Article 83 | Article 87 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 87 - EEC Treaty
Směrnice Komise 2002/82/ES ze dne 15. října 2002, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/81/ES ze dne 10. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flumioxazinuText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 1: Rules on competition | Section 1: Rules applying to undertakings | Article 81 | Article 85 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 85 - EEC Treaty
Směrnice Komise 2002/80/ES ze dne 3. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidelText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise (2002/80/ES) ze dne 4. února 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z nich, pocházejících nebo zasílaných z Turecka (oznámeno pod číslem K (2002) 386) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title V: Transport | Article 80 | Article 84 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 84 - EEC Treaty
SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí y (2002/79/ES) ze dne 4. února 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné pocházející nebo zasílané z Číny (oznámeno pod číslem K (2002) 385) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/78/ES ze dne 1. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 77/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 76/2002 ze dne 17. ledna 2002, o předchozí kontrole Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti smluv o ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí
SMĚRNICE KOMISE 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (metsulfuron­methylu) v obilovinách a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Commission Regulation (EC) No 75/2002 of 17 January 2002 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
Směrnice Komise 2002/75/ES ze dne 2. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 2002/75/ES ze dne 1. února 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz hvězdového anýzu ze třetích zemí
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků, tak, aby se vztahovalo i na jedno malajsijské zařízení (oznámeno pod číslem K (2002) 328) (Text s významem pro EHP) (2002/74/ES)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (Text s významem pro EHP)
NaŘízení Komise (ES) č. 72/2002 ze dne 16. ledna 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 s ohledem na hodnocení kvality strukturální statistiky výdělkůText s významem pro EHP.
Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (formothionu, dimethoátu a oxydemeton­methylu) v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title V: Transport | Article 71 | Article 75 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 75 - EEC Treaty
SMĚRNICE KOMISE 2002/70/ES ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a dioxinům podobných PCB v krmivech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2002/69/ES ze dne 30. července 2002, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dioxinů a stanovení PCB s dioxinovým efektem v potravinách (Text s významem pro EHP)
2002/69/EC: Commission Decision of 30 January 2002 concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 387)
SMĚRNICE RADY 2002/68/ES ze dne 19. července 2002, kterou se mění směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh
Směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text s významem pro EHP)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title IV: Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons | Article 67
SMĚRNICE KOMISE 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title IV: Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons | Article 66
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/64/ES ze dne 15. července 2002, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek cinidon-ethyl, cyhalofopbutyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M a pikolinafen
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/18)
SMĚRNICE KOMISE 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Text s významem pro EHP)
2002/63/EC: Council Decision of 23 October 2001 relating to the conclusion of a Protocol adjusting trade aspects of the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union and the outcome of the Uruguay Round negotiations on agriculture, including improvements to the existing preferential arrangements
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/18)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title IV: Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons | Article 63
Směrnice Komise 2002/62/ES ze dne 9. července 2002, kterou se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění některých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání (organické sloučeniny cínu) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title IV: Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons | Article 62
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/61/ES ze dne 19. července 2002, kterou se podevatenácté mění směrnice Rady 76/769/EHS o omezeních při uvádění některých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání (azobarviva)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/634/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Guineje (oznámeno pod číslem K (2001) 4868) (Text s významem pro EHP) (2002/61/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title IV: Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons | Article 61
SMĚRNICE RADY 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Text s významem pro EHP)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 4: Capital and payments | Article 60 | Article 73g - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 4: Capital and payments | Article 57 | Article 73c - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
SMĚRNICE RADY 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s vínem (2002/55/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 3: Services | Article 55 | Article 66 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 66 - EEC Treaty
SMĚRNICE RADY 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. ledna 2002 o prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s lihovinami (2002/54/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. ledna 2002 o prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s vínem (2002/53/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 52/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s lihovinami (2002/52/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 3: Services | Article 52 | Article 63 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 63 - EEC Treaty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/51/ES ze dne 19. července 2002 o snížení úrovně emisí znečišťujících látek z dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a o změně směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s vínem (2002/51/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/50/ES ze dne 6. června 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 1999/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č 50/2002/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se zavádí akční program Společenství pro podporu spolupráce členských států v boji proti sociálnímu vyloučení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2002, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/304/ES o označování a používání některých živočišných produktů v souvislosti s rozhodnutím 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K (2002) 293) (Text s významem pro EHP) (2002/49/ES)
Směrnice Komise 2002/48/ES ze dne 30. května 2002, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek iprovalikarb, prosulfuron a sulfosulfuron
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění
Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2002 o doplnění jejího jednacího řádu (oznámeno pod číslem K (2002) 99) (2002/47/ES, ESUO, Euratom)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 2: Right of establishment | Article 47 | Article 57 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 57 - EEC Treaty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o seznamy týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2002) 84) (Text s významem pro EHP) (2002/46/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/45/ES ze dne 25. června 2002, kterou se podvacáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o omezení uvádění některých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání (chlorované parafiny s krátkým řetězcem)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých jihoamerických zemí, zejména pokud jde o Argentinu (oznámeno pod číslem K (2002) 287) (Text s významem pro EHP) (2002/45/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Rozhodnutí Rady 2002/44/ES ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění část VII a příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 2: Right of establishment | Article 44 | Article 54 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 54 - EEC Treaty
SMĚRNICE KOMISE 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (bentazonu a pyridátu) v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 1: Workers | Article 42 | Article 51 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 51 - EEC Treaty
Směrnice Komise 2002/41/ES ze dne 17. května 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost (Text s významem pro EHP) (Text with EEA relevance)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 1: Workers | Article 40 | Article 49 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 49 - EEC Treaty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření hospodářské soutěže poštovních služeb Společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title III: Free movement of persons, services and capital | Chapter 1: Workers | Article 39 | Article 48 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 48 - EEC Treaty
Směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 7. května 2002, kterou se mění a dočasně upravuje směrnice 77/388/EHS, pokud jde o úpravu daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. prosince 2001, kterým se stanoví parametry zjišťování a standardní kódy a pravidla pro přepis údajů ze zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů do strojově čitelné formy (oznámeno pod číslem K (2001) 4626) (2002/38/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/37/ES ze dne 3. května 2002, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky ethofumesátText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title II: Agriculture | Article 37 | Article 43 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 43 - EEC Treaty
SMĚRNICE KOMISE 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title II: Agriculture | Article 36 | Article 42 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 42 - EEC Treaty
Směrnice Komise 2002/35/ES ze dne 25. dubna 2002, kterou se mění směrnice 97/70/ES, kterou se stanoví harmonizovaný bezpečnostní režim pro rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů (Text s významem pro EHP)
DVACÁTÁ ŠESTÁ SMĚRNICE KOMISE 2002/34/ES ze dne 15. dubna 2002, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title II: Agriculture | Article 34 | Article 40 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 40 - EEC Treaty
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/33/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o hygienické požadavky na vedlejší produkty živočišného původu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 32/2002 ze dne 9. ledna 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 13/2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa v rámci nařízení (ES) č. 690/2001
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 31/2002 ze dne 9. ledna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 669/97 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů
Směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství
Směrnice Komise 2002/29/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
SMĚRNICE KOMISE 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 27/2002 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění přílohy I, III, V, VII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
SMĚRNICE KOMISE 2002/27/ES ze dne 13. března 2002, kterou se mění směrnice 98/53/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství určitých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Turecké republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 14/4)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 27/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/26/ES ze dne 13. března 2002, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Gabonské republiky (oznámeno pod číslem K (2002) 14/3) (Text s významem pro EHP) (2002/26/ES)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title I: Free movement of goods | Chapter 1: The customs union | Article 26 | Article 28 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 28 - EEC Treaty
Směrnice Komise 2002/25/ES ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 98/18/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Chorvatské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 14/2)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)
Commission Regulation (EC) No 21/2002 of 28 December 2001 establishing the supply balances and Community aid for the outermost regions under Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Two: Citizenship of the Union | Article 21 | Article 8d - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
Nařízení Komise (ES) č. 20/2002 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 96/606/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Uruguaye (oznámeno pod číslem K (2001) 4983) (Text s významem pro EHP) (2002/20/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Uruguaye (oznámeno pod číslem K (2001) 4982) (Text s významem pro EHP) (2002/19/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/18/ES ze dne 22. února 2002, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinné látky isoproturon
Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovuje pracovní plán pro ekoznačku Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 4395)Text s významem pro EHP.
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Two: Citizenship of the Union | Article 18 | Article 8a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/765/ES, kterým se členské státy opravňují dočasně povolit uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin nesplňujícího požadavky směrnic Rady 66/404/EHS a 71/161/EHS na trh (oznámeno pod číslem K (2001) 4769) (Text s významem pro EHP) (2002/17/ES)
Směrnice Komise 2002/16/ES ze dne 20. února 2002 o použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinamiText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 4540)Text s významem pro EHP.
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part One: Principles | Article 15 | Article 7c - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 14/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Commission Regulation (EC) No 13/2002 of 4 January 2002 amending Regulation (EC) No 713/2001 on the purchase of beef under Regulation (EC) No 690/2001
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/13/ES ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, pokud jde o požadavky na míru solventnosti u neživotních pojišťoven
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part One: Principles | Article 13
2002/12/EC: Decision of the European Central Bank of 3 December 2001 amending Decision ECB/2001/7 on the denominations, specifications, reproduction, exchange and withdrawal of euro banknotes (ECB/2001/14)
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part One: Principles | Article 12 | Article 6 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 7 - EEC Treaty
Oprava směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002 , kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS ( Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 3, svazek 35, strana 210)
SMĚRNICE RADY 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS
Rozhodnutí Komise (2002/11/ES) ze dne 28. prosince 2001, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 3998)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002 o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2002/9)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2002/8/ES ze dne 6. února 2002, kterou se mění směrnice 72/168/EHS a 72/180/EHS o charakteristických znacích a minimálních podmínkách pro kontrolu odrůd zeleniny a odrůd zemědělských rostlin
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (oznámeno pod číslem K (2001) 4709) (Text s významem pro EHP) (2002/8/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/7/ES ze dne 18. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
Oprava nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství ( Úř. věst. L 3 ze dne 5.1.2002 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 27, s. 142)
Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. září 2002 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB (ECB/2002/6)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nichText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
SMĚRNICE KOMISE 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnějším ovzduší
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/2/ES ze dne 28. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o oběhu krmných směsí a zrušuje směrnice Komise 91/357/EHS
Rozhodnutí Komise (2002/2/ES) ze dne 20. prosince 2001podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů, kterou poskytuje kanadský zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) (oznámeno pod číslem K (2001) 4539)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1/2002 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o zjednodušený režim plateb pro zemědělce v rámci některých režimů podpor
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 27. února 2002, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2002/1)
SMĚRNICE KOMISE 2002/1/ES ze dne 7. ledna 2002, kterou se mění směrnice 94/39/ES, pokud jde o krmiva pro podporu jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Zavřít
MENU