Předpisy EU - rok 2001

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2601/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2597/2001 ze dne 28. prosince 2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Republiky Slovinsko
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2594/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 2593/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 909/2001, pokud jde o záznamy dovozů glyfosátu vyráběného jedním malajským a jedním tchaj-wanským vyvážejícím výrobcem
Nařízení Komise (ES) č. 2592/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se výrobcům nebo dovozcům některých prioritních látek ukládají další požadavky na informace a zkoušení v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek
Nařízení Komise (ES) č. 2590/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu, prováděné ve Švýcarsku před vývozem do Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2589/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2587/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93 o společné organizaci trhu s banány
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2584/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2583/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2204/90, kterým se stanoví doplňující obecná pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o sýry
Nařízení Rady (ES) č. 2582/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1017/94 o přeměně půdy, na které se v současnosti pěstují plodiny na orné půdě, na půdu pro extenzivní chov hospodářských zvířat v Portugalsku
Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2579/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 1209/2001, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy veřejných intervenčních nákupů v odvětví hovězího masa
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2562/2001 ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Madagaskarské demokratické republiky o rybolovu při pobřeží Madagaskaru na období od 21. května 2001 do 20. května 2004
Nařízení Rady (ES) č. 2561/2001 ze dne 17. prosince 2001 o podpoře přeměny rybářských plavidel a rybářů, kteří byli do roku 1999 závislí na dohodě o rybolovu s Marokem
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech
Nařízení Rady (ES) č. 2559/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2558/2001 ze dne 3. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o novou klasifikaci vyrovnávacích plateb v rámci swapových dohod a dohod o budoucích úrokových sazbách (forward rate agreements) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2557/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2550/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režimy prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001
Nařízení Komise (ES) č. 2541/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1921/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem
Nařízení Rady (ES) č. 2528/2001 ze dne 17. prosince 2001 o uzavření protokolu, kterým se na období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek uvedené v Dohodě o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou
Nařízení Komise (ES) č. 2513/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz surového třtinového cukru určeného k rafinaci podle preferenčních dohod o celních kvótách
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2511/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 za účelem prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken
Nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 555/2000
Council Regulation (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2497/2001 ze dne 19. prosince 2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Chorvatské republiky
Commission Regulation (EC) No 2496/2001 of 19 December 2001 providing for compensation to producer organisations for tuna delivered to the processing industry between 1 January and 31 March 2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2495/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2494/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2001 pokud jde o možnosti odbytu produktů rybolovu stažených z trhu
Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu
Nařízení Komise (ES) č. 2492/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2491/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 2487/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, pokud jde o obchodní vztahy s Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie a Republikou Slovinsko
Commission Regulation (EC) No 2477/2001 of 17 December 2001 on aid for the transport of sugar cane in the French overseas departments
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2464/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 2458/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se stanoví seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a mění směrnice 2000/60/ES (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 2441/2001 of 13 December 2001 opening a standing invitation to tender for the export to zone VII of rye from the 2001 harvest held by the German intervention agency
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2432/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2430/2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeném v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2429/2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 442/2001, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína v Portugalsku
Nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
Nařízení Evropské centrální bankKomise (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2001/13)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 ze dne 6. listopadu 2001 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92
Nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2666/2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
Nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2396/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro pór
Nařízení Rady (ES) č. 2382/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1267/1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2380/2001 ze dne 5. prosince 2001, kterým se povoluje doplňková látka v krmivech na dobu 10 let (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2379/2001 ze dne 5. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu
Nařízení Rady (ES) č. 2375/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2372/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2351/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2318/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2302/2001 ze dne 15. listopadu 2001 o prováděcích pravidlech k čl. 12 odst. 2 Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2299/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, a nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2298/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro vývoz produktů určených pro potravinovou pomoc
Nařízení Rady (ES) č. 2292/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 2260/2001 ze dne 21. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
Nařízení Komise (ES) č. 2252/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2251/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2248/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou
Nařízení Komise (ES) č. 2245/2001 ze dne 19. listopadu 2001, kterým se mění přílohy IIIB a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 ohledně kvót pro Svazovou republiku Jugoslávii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2244/2001 ze dne 19. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1780/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 723/97 o provádění programů činnosti členských států v oblasti kontroly výdajů záruční sekce EZOZF
Nařízení Komise (ES) č. 2243/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Kamerunu, Paraguaye a Singapuru (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2241/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se mění všeobecná celní sazba společného celního sazebníku pro česnek kódu KN 07032000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2205/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech s ohledem na odnětí povolení některých doplňkových látek (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2200/2001 ze dne 17. října 2001 o dočasných povoleních pro doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2193/2001 ze dne 12. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblast v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 2183/2001 ze dne 9. listopadu 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ohledně poskytování vyrovnávacího příspěvku na tuňáka určeného pro zpracovatelský průmysl
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2181/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 563/82, pokud jde o kritérium pro rozlišování jatečně upravených těl mladého nekastrovaného skotu samčího pohlaví
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2180/2001 ze dne 9. listopadu 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 2165/2001 ze dne 5. listopadu 2001 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz rozpustné kávy kódu KN 21011111
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2163/2001 ze dne 7. listopadu 2001 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2162/2001 ze dne 7. listopadu 2001, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2155/2001 ze dne 5. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2001 o zvláštních opatřeních na podporu trhu v odvětví hovězího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2147/2001 ze dne 31. října 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2136/2001 ze dne 23. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/97 o provádění programů činnosti členských států v oblasti kontroly výdajů EZOZF, záruční sekce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2133/2001 ze dne 30. října 2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin a o zrušení nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97, (ES) č. 2492/98, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 778/1999
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2130/2001 ze dne 29. října 2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky
Nařízení Komise (ES) č. 2106/2001 ze dne 26. října 2001 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Lotyšska do Evropského společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2105/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1093/2001, pokud jde o dovozy konopí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2104/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 2088/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
Nařízení Komise (ES) č. 2087/2001 ze dne 24. října 2001 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2080/2001 ze dne 23. října 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu vnitřních převodových nábojů jízdních kol pocházejících z Japonska
Nařízení Komise (ES) č. 2070/2001 ze dne 23. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2066/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, pokud jde o používání lysozymu ve vinařských produktech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2064/2001 ze dne 22. října 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2056/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populací tresky obecné v Severním moři a západně od Skotska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2055/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/1999, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2047/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (ES) č. 2042/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristických vlastnostech olivového oleje a reziduí olivového oleje a o příslušných analytických metodách a doplňující poznámka k příloze I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2036/2001 ze dne 17. října 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2025/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1663/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2022/2001 ze dne 15. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení y (ES) č. 2020/2001 ze dne 15. října 2001 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2015/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2235/2000, pokud jde o období provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 1839/95 a (ES) č. 1249/96
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2013/2001 ze dne 12. října 2001 o dočasném povolení nové doplňkové látky a trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1987/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 3072/95 o společné organizaci trhu s rýží
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1979/2001 ze dne 10. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1971/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1965/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1964/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2166/83 o zavedení systému licencí pro některé rybolovné činnosti v oblasti severně od Skotska (oblast Shetlandy)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1962/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1429/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr
Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1955/2001 ze dne 5. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
Commission Regulation (EC) No 1940/2001 of 2 October 2001 on the opening of a standing invitation to tender for the resale on the Community internal market of some 39000 tonnes of rice held by the Italian intervention agency for use in animal feed
Commission Regulation (EC) No 1939/2001 of 2 October 2001 on the opening of a standing invitation to tender for the resale on the Community internal market of some 3200 tonnes of rice held by the Greek intervention agency for use in animal feed
Commission Regulation (EC) No 1938/2001 of 2 October 2001 on the opening of a standing invitation to tender for the resale on the Community internal market of some 7850 tonnes of rice held by the Spanish intervention agency for use in animal feed
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1936/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1934/2001 ze dne 1. října 2001, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1923/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro revize harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000 (Text s významem pro EHP)
Nažízení Komise (ES) č. 1920/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s poplatky za služby v poměru k hodnotám transakcí v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1880/2001 ze dne 26. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1621/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o podporu pro pěstování vinných hroznů k produkci některých druhů sušených vinných hroznů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1879/2001 ze dne 26. září 2001, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zveřejňování některých informací a pro ochranu informací poskytovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 258/97
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1851/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2571/97 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a dalších potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1840/2001 ze dne 19. září 2001, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 23/2001, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího masa, která se odchylují od nařízení (ES) č. 800/1999, nařízení (ES) č. 3719/88, nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (EHS) č. 1964/82
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1837/2001 ze dne 10. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu
Nařízení Rady (ES) č. 1824/2001 ze dne 12. září 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo pocházejících z Tchaj-wanu a z dovozu některých plnitelných kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo pocházejících z Tchaj-wanu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1815/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1813/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o podmínky, udělení a odebrání uznání mezioborovým organizacím
Nařízení Komise (ES) č. 1812/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1886/2000, pokud jde o rozšíření některých pravidel přijatých organizacemi producentů v odvětví rybolovu na nečleny
Nařízení Komise (ES) č. 1809/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001, o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Nařízení y (ES) č. 1800/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Guiney (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1799/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro citrusové plody
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1792/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1786/2001 ze dne 11. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1778/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění článek 21 nařízení Rady (ES) č. 1292/96 o politice potravinové pomoci, jejím řízení a zvláštních opatřeních na podporu zajišťování potravin
Nařízení Rady (ES) č. 1725/2001 ze dne 23. července 2001 o boji proti protipěchotním minám ve třetích zemích jiných než rozvojových zemích
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 ze dne 23. července 2001 o boji proti protipěchotním minám v rozvojových zemích
Nařízení Komise (ES) č. 1700/2001 ze dne 28. srpna 2001 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Estonska do Evropského společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1694/2001 ze dne 24. srpna 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1681/2001 ze dne 22. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a nařízení (ES) č. 1498/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1680/2001 ze dne 22. srpna 2001, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1676/2001 ze dne 13. srpna 2001 o uložení konečného antidumpingového claz dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího z Indie a Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 1669/2001 ze dne 20. srpna 2001, kterým se mění článek 3 rozhodnutí Rady (ES) 1917/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1660/2001 ze dne 16. srpna 2001, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1655/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1651/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1646/2001 ze dne 13. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory na přizpůsobení rafineriím preferenčního surového cukru a kterým se upravuje podpora na přizpůsobení i doplňková základní podpora pro rafinerie cukru
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1639/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se stanoví minimální a rozšířené programy Společenství pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1638/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2597/95 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1637/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1636/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku
Nařízení Komise (ES) č. 1621/2001 ze dne 8. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1661/1999, pokud jde o vývozní certifikáty požadované pro zemědělské produkty a seznam celních úřadů schvalujících prohlášení o propuštění produktů do volného oběhu ve Společenství
Nařízení Komise č. 2001/1619/ES ze 6. srpna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka a hrušky a kterým se mění nařízení č. 89/920/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1615/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny a kterým se mění nařízení (ES) č. 1093/97
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1614/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1613/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1609/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se, pokud jde o metody rozboru, mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Rady (ES) č. 1601/2001 ze dne 2. srpna 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1592/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se opravují nařízení (ES) č. 562/2000 a nařízení (ES) č. 690/2001 v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu
Nařízení Komise (ES) č. 1578/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanoví citlivé pěstitelské oblasti a/nebo skupiny vyznačující se vysokou jakostí odrůd, na které se nevztahuje použití programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1577/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Nařízení Rady (ES) č. 1575/2001 ze dne 25. června 2001 o uzavření Čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky pro rybolov podle Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1566/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se s ohledem na stanovení modulu ad hoc zaměstnání zdravotně postižených osob v roce 2002 provádí nařízení Komise (ES) č. 577/98 o organizování výběrového šetření pracovních sil ve Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1565/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1564/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, pokud jde o vakuové balení některých kusů intervenčního hovězího masa, a kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1209/2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1563/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Commission Regulation (EC) No 1558/2001 of 30 July 2001 opening an invitation to tender for the refund for the export of barley to all third countries except the United States and Canada
Commission Regulation (EC) No 1557/2001 of 30 July 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 814/2000 on information measures relating to the common agricultural policy
Nařízení Komise (ES) č. 1555/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se mění nařízení (EES) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1554/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o uvádění na trh cukru vyrobeného ve francouzských zámořských departementech, a kterým se vyrovnávají cenové podmínky s preferenčním surovým cukrem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1553/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1543/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro saláty a endivii kadeřavou letní a endivii zimní
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1526/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 388/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin do francouzských zámořských departementů a předběžný odhad dodávek
Commission Regulation (EC) No 1520/2001 of 25 July 2001 fixing the export refunds on white sugar and raw sugar exported in its unaltered state
Nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 ze dne 23. července 2001 o opatřeních, která může Společenství přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1514/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1513/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS a (ES) č. 1638/98, pokud jde o prodloužení doby platnosti režimu podpory a o strategii jakosti olivového oleje
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1512/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1508/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro cibuli a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2213/83
Commission Regulation (EC) No 1501/2001 of 23 July 2001 opening a standing invitation to tender for the export of barley held by the Irish intervention agency
Commission Regulation (EC) No 1497/2001 of 20 July 2001 imposing provisional anti-dumping duties on imports of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, Libya, Lithuania, Romania and the Ukraine, accepting an undertaking offered by the exporting producer in Bulgaria and terminating the proceeding as regards imports of urea originating from Egypt and Poland
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1496/2001 ze dne 20. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/2001, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy veřejných intervenčních nákupů v odvětví hovězího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1488/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1478/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1470/2001 ze dne 16. července 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1456/2001 ze dne 16. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2549/2000, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populace tresky obecné v Irském moři (divize ICES VIIa)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1455/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1451/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech
Commission Regulation (EC) No 1423/2001 of 12 July 2001 determining to what extent applications for the right to import for bulls, cows and heifers of certain Alpine and mountain breeds pursuant to Regulation (EC) No 1081/1999 can be met
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1413/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se pošesté mění nařízení (ES) č. 785/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2001 ze dne 10. července 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1392/2001 ze dne 9. července 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1386/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1383/2001 ze dne 6. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1370/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1347/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1346/2001/ES ze dne 22. května 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES, pokud jde o námořní přístavy, vnitrozemské přístavy a intermodální terminály, jakož i projekt č. 8 v příloze III
Nařízení Komise (ES) č. 1343/2001 ze dne 3. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 449/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu
Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1334/2001 ze dne 2. července 2001, kterým se dočasně povoluje nová doplňková látka v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1326/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanoví přechodná opatření pro přechod k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií a kterým se mění přílohy VII a XI uvedeného nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 1324/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1617/93, pokud jde o konzultace o tarifech letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1322/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1318/2001 ze dne 29. června 2001 o schválení odhadu a stanovení podpory pro dodávky produktů z odvětví vajec a drůbežího masa na Kanárské ostrovy v souladu s ustanoveními podle článků 2, 3 a 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1285/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zamítá seznam žádostí o zápis označení sdělených podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1282/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, jež se týkají shromažďování údajů pro identifikaci vinařských produktů a sledování trhu s vínem, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1274/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1271/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1443/98, kterým se stanoví odhad dodávek produktů v odvětví rýže na Kanárské ostrovy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1262/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1261/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o smlouvy o dodávkách cukrové řepy a o cenové přirážky a srážky použitelné pro cukrovou řepu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1253/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Nařízení Komise (ES) č. 1252/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1445/76 o stanovení seznamu různých odrůd Lolium perenne L.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1248/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se mění přílohy III, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o epizootologický dozor a testování na přenosné spongiformní encefalopatie
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1244/2001 ze dne 19. června 2001 o změně nařízení (ES) č. 1259/1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1239/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2201/96 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1235/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1529/2000, kterým se definuje seznam odrůd Cannabis sativa L., na které lze poskytnout podporu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2358/71
Commission Regulation (EC) No 1234/2001 of 22 June 2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 822/1999 and providing for the partial reimbursement of import duties levied on a quota of barley for malting
Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001, o rozšíření působnosti Europolu na boj proti závažným formám mezinárodní trestné činnosti uvedeným v příloze Úmluvy o Europolu (2001/C 362/01)
Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/C 106/1 ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu zahájit jednání o dohodách se třetími státy a subjekty mimo rámec EU (2001/C 358/01)
Commission Regulation (EC) No 1209/2001 of 20 June 2001 derogating from Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef
Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001 o postupech usnadňujících vydávání průvodních osvědčení EUR.1, vystavování prohlášení na fakturách a tiskopisů EUR.2 a vydávání některých oprávnění schváleného vývozce podle předpisů upravujících preferenční obchod mezi Evropským společenstvím a některými zeměmi a o zrušení nařízení (EHS) č. 3351/83
Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se poprvé mění nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1202/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2001 ze dne 18. června 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1200/2001 ze dne 19. června 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1192/2001 ze dne 18. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2291/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování Madeiry mléčnými výrobky, a předběžný odhad zásobování
Nařízení Komise (ES) č. 1179/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěné máslo ve 249. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
Nařízení Komise (ES) č. 1169/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2993/94, kterým se stanovuje podpora pro dodávky mléčných výrobků na Kanárské ostrovy v rámci režimů stanovených v článcích 2 až 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1162/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI a VII a divizích ICES VIII a, b, d, e, jakož i související podmínky kontroly činností rybářských plavidel
Council Regulation (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2001 ze dne 13. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě a stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 3887/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému pro některé režimy podpor Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1135/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se mění ustanovení o velikosti, obchodní úpravě a označování stanovená v obchodních normách pro určité druhy čerstvé zeleniny a kterým se mění nařízení (ES) č. 659/97
Nařízení Komise č. 1121/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty, jež se použijí na referenční množství tradičních hospodářských subjektů v rámci celních kvót pro dovoz banánů
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 609/2001 týkající se provádění některých ustanovení pro rok 2001 a kterým se mění nařízení (ES) č. 412/97
Nařízení Rady (ES) č. 1116/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1112/2001 ze dne 6. června 2001 o odchylkách od nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o statistiku pojišťovacích služeb (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1105/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1098/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1096/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1143/98, (ES) č. 1081/1999, (ES) č. 1128/1999 a (ES) č. 1247/1999 v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1093/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
Nařízení Komise (ES) č. 1092/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů
Nařízení Rady (ES) č. 1091/2001 ze dne 28. května 2001 o volném pohybu s dlouhodobým vízem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1082/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa, a kterým se opravuje nařízení (ES) č. 590/2001, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 562/2000 a kterým se uvedené nařízení mění
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1081/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1476/95, (EHS) č. 1963/79 a (ES) č. 2768/98 a zrušuje nařízení (EHS) č. 205/73 o sděleních týkajících se olejů a tuků mezi členskými státy a Komisí
Nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1050/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se pošesté upravuje režim podpor pro bavlnu zavedený protokolem č. 4 přiloženým k Aktu o přistoupení Řecka
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise
Commission Regulation (EC) No 1047/2001 of 30 May 2001 introducing a system of import licences and certificates of origin and establishing the method for managing tariff quotas for garlic imported from third countries
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1043/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1899/97, (ES) č. 1396/98 a (ES) č. 704/1999, kterými se stanoví prováděcí pravidla k některým celním kvótám Společenství v odvětvích drůbežího masa a vajec
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1038/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
Nařízení Rady (ES) č. 1036/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pocházejícího z Belize, Kambodži, Rovníkové Guineje, Svatého Vincence a Grenadin a Hondurasu
Nařízení Rady (ES) č. 1035/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1017/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy, o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999
Commission Regulation (EC) No 1013/2001 of 23 May 2001 suspending the buying-in of butter in certain Member States
Commission Regulation (EC) No 1012/2001 of 23 May 2001 on special measures derogating from Regulations (EC) No 1370/95, (EC) No 800/1999 and (EC) No 1291/2000 in the pigmeat sector
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. č. 1010/2001 ze dne 23. května května 2001 o minimálních požadavcích na jakost pro ovocné směsi, na které se vztahuje režim podpory produkce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1006/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94, (ES) č. 1486/95, (ES) č. 2305/95, (ES) č. 571/97, (ES) č. 1898/97 a (ES) č. 2562/98, kterými se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí v odvětví vepřového masa
Commission Regulation (EC) No 1005/2001 of 23 May 2001 opening an invitation to tender for the refund for the export of rye to all third countries
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1004/2001 ze dne 22. května 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
Nařízení Komise (ES) č. 997/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 996/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86, (EHS) č. 2319/89 a (EHS) č. 2320/89 o minimálních požadavcích na jakost produktů zpracovaných z rajčat, hrušek a broskví, na které se vztahuje režim podpory produkce
Nařízení Komise (ES) č. 995/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000, kterým se upravují společné zásady Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o daně a sociální příspěvky
Oprava nařízení Komise (ES) č. 993/2001 ze dne 4. května 2001 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 141 ze dne 28.5.2001 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 2, svazek 11, strana 286)
Nařízení Komise (ES) č. 993/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 991/2001 ze dne 21. května 2001, kterým se mění příloha směrnice Rady 92/14/EHS o omezení provozu letadel uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 985/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se mění nařízení ECB/1999/4 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2001/4)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 974/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků
Nařízení Rady (ES) č. 973/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. č. 963/2001 ze dne 17. května května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. č. 1259/1999 týkající se dodatečné podpory Společenství a předávání informací Komisi
Nařízení Komise (ES) č. 962/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
Nařízení Rady (ES) č. 950/2001 ze dne 14. května 2001, o uložení konečného antidumpingového cla u dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a z Ruska
Nařízení Komise (ES) č. 939/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování paušální podpory pro některé produkty rybolovu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 937/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se povolují nové doplňkové látky, nová užití doplňkových látek, nové přípravky z doplňkových látek, a prodlužují dočasná povolení a povolení doplňkové látky na dobu deseti let v krmivech (Text s významem pro EHP)
2001/937/ES, ESUO, EURATOM: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2001, kterým se mění její jednací řád [oznámeno pod číslem K (2001) 3714]
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. prosince 2001 o podpisu, jménem Společenství, a prozatímním provádění Dohody ve formě memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o přechodných opatřeních v oblasti přístupu na trh s textilními a oděvními výrobky (2001/935/ES)
Commission Regulation (EC) No 934/2001 of 11 May 2001 suspending the buying-in of butter in certain Member States
2001/931/SZBP:Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
2001/920/EG: Beschluss des Rates vom 4. Dezember 2001 über den Abschluss eines Zusatzprotokolls zur Anpassung der Handelsaspekte des Europa-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den im Rahmen der Europäischen Union handelnden Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Slowenien andererseits aufgrund der Ergebnisse der Verhandlungen zwischen den Parteien über gegenseitige präferenzielle Zugeständnisse für bestimmte Weine, über gegenseitige Anerkennung, Schutz und Kontrolle von Weinnamen und über gegenseitige Anerkennung, Schutz und Kontrolle von Bezeichnungen für Spirituosen und aromatisierte Getränke
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodních aspekty Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé za účelem zohlednění výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů (2001/919/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé za účelem zohlednění výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů (2001/918/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé za účelem zohlednění výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů (2001/917/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé za účelem zohlednění výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů (2001/916/ES)
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2001/16)
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2001/16)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 913/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2001/15)
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2001/15)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 912/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro fazole
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 911/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se rozšiřuje seznam produktů uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 2200/96
Nařízení Komise (ES) č. 909/2001 ze dne 8. května 2001, kterým se zahajuje šetření údajného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 368/98 na dovozy glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky prostřednictvím dovozů glyfosátu odesílanými z Malajsie nebo Tchaj wanu a kterým se zavádí evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (ES) č. 908/2001 ze dne 8. května 2001, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 23/2001, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího masa, která se odchylují od nařízení (ES) č. 800/1999, nařízení (ES) č. 3719/88, nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (EHS) č. 1964/82
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 2001, kterým se schvaluje program eradikace Aujeszkyho choroby předložený Belgií a Nizozemskem, kterým se stanoví doplňkové záruky u prasat určených pro území Belgie a Nizozemska a kterým se mění rozhodnutí 93/244/EHS a 2001/618/ES (oznámeno pod číslem K (2001) 4384) (2001/905/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 902/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 978/2000 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyesterových syntetických vláken pocházejících z Austrálie, Indonésie a Tchaj-wanu
Nařízení Rady (ES) č. 901/2001 ze dne 7. května 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu močoviny pocházející z Ruska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 898/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení ES č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin podle směrnice Rady 98/56/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 4224)
2001/897/EC: Commission Decision of 12 December 2001 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants under Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 68/193/EEC, 69/208/EEC, 70/458/EEC and 92/33/EEC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4222)
Nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu a rostlinách ovocných rostlin uvedených ve směrnici Rady 92/34/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 4220)
2001/887/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání
Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 885/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3201/90, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 883/2001 o prováděcích pravidlech ke společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o vína pocházející z Kanady, pro která je povoleno označení „Icewine“
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a aktualizují prováděcí pravidla pro kontroly, jež mají provádět znalci Komise (oznámeno pod číslem K(2001) 3941) (Pouze anglické znění je závazné)Text s významem pro EHP
2001/877/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2001 o podepsání a uzavření Mezinárodní dohody o kávě z roku 2001 jménem Evropského společenství
2001/873/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2001, kterým se opravuje směrnice 2001/22/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (oznámeno pod číslem K (2001) 3913) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2001 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a jednak Barbadosem, Belize, republikou Pobřeží slonoviny, Fidžijskou republikou, Kooperativní republikou Guyana, Jamajkou, Keňskou republikou, Konžskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawiskou republikou, Mauricijskou republikou, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzanií, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwskou republikou a jednak Indickou republikou o dodávkách surového třtinového cukru k rafinování
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. října 2001 o podpisu jménem Společenství a prozatímním provádění Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (2001/868/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2001, kterým se mění směrnice Rady 90/539/EHS, pokud jde o osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 3821)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. listopadu 2001, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení laminarinu a novaluronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2001) 3761) (Text s významem pro EHP) (2001/861/ES)
2001/852/EC: Commission Decision of 19 November 2001 on adopting Community import decisions pursuant to Council Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals and amending Decision 2000/657/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3376)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád (oznámeno pod číslem K(2001) 3031)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých jihoamerických zemí, zejména pokud jde o Brazílii (oznámeno po číslem K (2001) 3802) (Text s významem pro EHP) (2001/842/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanoví dotazník pro zpracování ročních zpráv o posuzování kvality vnějšího ovzduší podle směrnic 96/62/ES a 1999/30/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3405)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých očkovaných proti Západonilské horečce (oznámeno pod číslem K (2001) 3709) (Text s významem pro EHP) (2001/828/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 826/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 590/2001, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 562/2000 a který se mění uvedené nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2001) 3701)Text s významem pro EHP
Commission Regulation (EC) No 825/2001 of 27 April 2001 laying down special measures derogating from Regulation (EC) No 800/1999 and Regulation (EC) No 1520/2000 as regards products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
2001/824/EC,Euratom: Council Decision of 16 November 2001 on a further contribution of the European Community to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund
Council Regulation (EC) No 822/2001 of 24 April 2001 opening a Community tariff quota for barley for malting falling within CN code 100300
Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (rozhodnutí o přidružení zámoří)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/695/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mexika (oznámeno pod číslem K (2001) 3694) (Text s významem pro EHP) (2001/819/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/454/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K (2001) 3692) (Text s významem pro EHP) (2001/818/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. listopadu 2001, kterým se stanoví požadavky pro schválení stanovišť hraniční kontroly Společenství pověřených veterinárními kontrolami produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K (2001) 3687) Text s významem pro EHP (2001/812/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. listopadu 2001 o rozhodnutí o možném zařazení určitých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 3685) (Text s významem pro EHP) (2001/810/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/296/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K (2001) 3478) (Text s významem pro EHP) (2001/808/ES)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 807/2001 ze dne 25. dubna 2001 , kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu ( Úř. věst. L 118 ze dne 27.4.2001 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 32, s. 135)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 807/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 806/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o správu kvóty pro sušené mléko určené k vývozu do Dominikánské republiky
Commission Regulation (EC) No 795/2001 of 25 April 2001 on special measures derogating from Regulations (EC) No 174/1999, (EC) No 800/1999 and (EC) No 1291/2000 in the milk and milk products sector
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES, pokud jde o dovoz masa volně žijící a farmové pernaté zvěře z Argentiny, Thajska a Tuniska (oznámeno pod číslem K (2001) 3410) (Text s významem pro EHP) (2001/793/ES)
2001/792/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 23. října 2001,o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany
Nařízení Rady (ES) č. 790/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se hraničních kontrol a ostrahy hranic
Nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí o udělení víza
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 784/2001 ze dne 23. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
2001/781/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. září 2001 o vypracování příručky přijímajících subjektů a seznamu písemností, které mohou být doručovány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (oznámeno pod číslem K (2001) 2664)
Rozhodnutí Rady ze dne 6. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES tak, aby se záruka Společenství poskytnutá Evropské investiční bance rozšířila na krytí úvěrů na projekty ve Svazové republice Jugoslávie
Rozhodnutí Rady ze dne 6. listopadu 2001 o záruce Společenství pro Evropskou investiční banku za ztráty ze zvláštního úvěrování vybraných ekologických projektů v ruské oblasti Baltského moře v rámci Severní dimenze
Council Common Position of 5 November 2001 concerning restrictive measures against the Taliban and amending Common Positions 1996/746/CFSP, 2001/56/CFSP and 2001/154/CFSP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem K (2001) 3198) (Text s významem pro EHP) (2001/766/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2001, kterým se členské státy opravňují dočasně povolit uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin nesplňujícího požadavky směrnic Rady 66/404/EHS a 71/161/EHS na trh (oznámeno pod číslem K(2001) 2859)
Nařízení Rady (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 ze dne 9. dubna 2001, kterým se mění finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977, které se vztahuje na souhrnný rozpočet Evropských společenství, pokud jde o oddělení funkce interního auditu od funkce finančního kontrolního orgánu ex ante - Prohlášení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 762/2001 ze dne 9. dubna 2001, kterým se mění finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977, které se vztahuje na souhrnný rozpočet Evropských společenství, pokud jde o oddělení funkce interního auditu od funkce ex ante finanční kontroly
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých ze Saint Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K (2001) 3166) (Text s významem pro EHP) (2001/754/ES)
Rozhodnutí Komise 2001/753/ES ze dne 17. října 2001 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K (2001) 3096) (Text s významem pro EHP)
2001/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2001, kterým se mění přílohy rozhodnutí Rady 97/101/ES, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech (oznámené po číslem K (2001) 3093) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2001, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz živých ptáků nadřádu běžci (ratitae) a jejich násadových vajec ze třetích zemí, včetně veterinárních opatření, která se po takovém dovozu použijí, a kterým se mění rozhodnutí Komise 95/233/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz živé drůbeže a násadových vajec, a rozhodnutí Komise 96/659/ES o ochranných opatřeních ohledně krymsko-konžské horečky (oznámeno pod číslem K(2001) 3074)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 750/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 749/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí rady ze dne 16. října 2001 o podpisu jménem Evropského společenství Protokolu o nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva, připojenému k Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95
2001/747/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2001 o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem
2001/746/EC: Commission Decision of 17 October 2001 concerning additional guarantees relating to Aujeszky's disease for pigs destined for certain parts of the territory of Germany and amending Decisions 93/24/EEC, 93/244/EEC and 2001/618/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3099)
2001/745/EC: Commission Decision of 17 October 2001 as regards the animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat of bovine animals from New Caledonia (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3098)
2001/744/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2001, kterým se mění příloha V směrnice Rady 1999/30/ES o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší (oznámeno pod číslem K (2001) 3091) (Text s významem pro EHP)
2001/740/EC: Commission Decision of 19 October 2001 concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom and repealing Decision 2001/356/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3160)
Nařízení Komise (ES) č. 732/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1498/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. října 2001, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků, zejména pokud jde o Novou Kaledonii a ostrovy St. Pierre a Miquelon (oznámeno pod číslem K (2001) 3080) (Text s významem pro EHP) (2001/731/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o seznamy týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2001) 3001) (Text s významem pro EHP) (2001/728/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 724/2001 ze dne 4. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
Rozhodnutí Komise 2001/721/ES ze dne 25. září 2001, kterým se povoluje uvádět na trh trehalózu jako novou potravinu nebo jako novou potravinovou přísadu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K (2001) 2687)
Nařízení Komise (ES) č. 719/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 590/2001, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 562/2000 a kterým se mění uvedené nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
Společný postoj rady ze dne 8. října 2001, kterým se mění společný postoj 96/184/SZBP k vývozu zbraní do bývalé Jugoslávie a společný postoj 98/240/SZBP o omezujících opatření vůči Svazové republice Jugoslávii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 718/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro arekové (betelové) ořechy a kola ořechy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 717/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 790/2000, kterým se stanoví obchodní norma pro rajčata
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 716/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2789/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro stolní hrozny révy vinné
2001/706/EC: Commission Decision of 27 September 2001 concerning protective measures with regard to imports of certain animals and their products from Albania, Bulgaria, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia in relation to bluetongue (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2944)
Nařízení Komise (ES) č. 704/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 703/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se stanoví účinné látky přípravků na ochranu rostlin, které mají být zhodnoceny ve druhé etapě pracovního programu uvedeného v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, a kterým se reviduje seznam členských států jmenovaných zpravodaji pro tyto látky
2001/699/EC: Commission Decision of 19 September 2001 concerning certain protective measures with regard to certain fishery and aquaculture products intended for human consumption and originating in China and Vietnam (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2701)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. září 2001 o nezařazení látky chlorfenapyru do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 2617) (Text s významem pro EHP) (2001/697/ES)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2001/692/ES ze dne 3. května 2001 o úpravě finančního výhledu s ohledem na plnění rozpočtu
Commission Regulation (EC) No 690/2001 of 3 April 2001 on special market support measures in the beef sector
Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství myčkám nádobí (oznámeno pod číslem K(2001) 2600)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám a pěstebním substrátům (oznámeno pod číslem K(2001) 2597)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství přenosným počítačům (oznámeno pod číslem K(2001) 2596)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství osobním počítačům (oznámeno pod číslem K(2001) 2584)Text s významem pro EHP.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 ze dne 4. dubna 2001 o rozdělování povolení získaných v rámci dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou o podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy mezi členské státy
Nařízení Komise (ES) č. 681/2001 ze dne 3. dubna 2001, kterým se stanoví dočasná odchylka od nařízení (ES) č. 1370/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
2001/681/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2001 o zásadách provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (oznámeno pod číslem K (2001) 2504) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. srpna 2001 o rozhodnutí o možném zařazení určitých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 2495) (Text s významem pro EHP) (2001/679/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 678/2001 ze dne 26. února 2001 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, Maďarskou republikou a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína a lihoviny a o změně nařízení (ES) č. 933/95
Rozhodnutí Komise (2001/677/ES) ze dne 10. srpna 2001 o vzoru zprávy, kterou mají členské státy vypracovat v souladu s článkem 9 směrnice 1999/94/ES (oznámeno pod číslem K (2001) 1883) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/453/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K (2001) 2556) (Text s významem pro EHP) (2001/676/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro přemísťování skotu při vyhánění na letní pastviny v horských oblastech (oznámeno pod číslem K (2001) 2551) (Text s významem pro EHP) (2001/672/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 21. srpna 2001, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska chování střech a střešních krytin při vnějším požáru (oznámeno pod číslem K (2001) 2474) (Text s významem pro EHP) (2001/671/ES)
Commission Regulation (EC) No 668/2001 of 2 April 2001 opening a standing invitation to tender for the export of barley held by the German intervention agency
2001/667/EC: Decision of the European Central Bank of 30 August 2001 on the denominations, specifications, reproduction, exchange and withdrawal of euro banknotes (ECB/2001/7)
Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/467/ES, kterým se stanoví veterinární záruky pro přepravu koňovitých z jedné třetí země do jiné třetí země podle čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 91/496/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 2482)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. srpna 2001, kterým se aktualizuje rozhodnutí 2000/112/ES s ohledem na rozdělení rezerv antigenů mezi antigenové banky (oznámeno pod číslem K (2001) 2472) (Text s významem pro EHP) (2001/660/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES ohledně dovozu čerstvého drůbežího masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K (2001) 2469) (Text s významem pro EHP) (2001/659/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 6. srpna 2001, kterým se stanoví odchylka od definice pojmu původní produkt s přihlédnutím ke zvláštní situaci Saint Pierre a Miquelonu ohledně zmrazeného filé z tresky, okouníka, platýse velkého a platýse černého kódu KN 030420 (oznámeno pod číslem K(2001) 2462)Text s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 654/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanoví maximální částka vyrovnávací podpory z důvodů výrazného zhodnocení libry šterlinků a švédské koruny v roce 2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 653/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanoví maximální částka vyrovnávací podpory vyplývající ze směnného kurzu platného dne 31. prosince 2000 a 1. ledna 2001 pro libru šterlinků
Nařízení Komise (ES) č. 652/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 23/2001, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího masa, která se odchylují od nařízení (ES) č. 800/1999, nařízení (ES) č. 3719/88, nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (EHS) č. 1964/82
Rozhodnutí Komise ze dne 21. srpna 2001, kterým se v případě výrobního procesu stanoví směrodatná odchylka pro obsah tuku v másle dováženém z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1374/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu a otevírají celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/432/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 2175)
Nařízení Komise (ES) č. 648/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje na hospodářské roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 646/2001 ze dne 30. března 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 645/2001 ze dne 30. března 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/454/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K (2001) 2554) (Text s významem pro EHP) (2001/641/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o seznamy týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2001) 2447) (Text s významem pro EHP) (2001/638//ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Guineje (oznámeno pod číslem K(2001) 2525)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Ugandy (oznámeno pod číslem K(2001) 2524)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Nikaragui (oznámeno pod číslem K(2001) 2523)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. července 2001, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pethoxamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2001) 2386) (Text s významem pro EHP) (2001/626/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS a 97/10/ES, pokud jde o regionalizaci Jižní Afriky, a kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/334/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se evidovaných koní z Jižní Afriky (oznámeno pod číslem K (2001) 2367) (Text s významem pro EHP) (2001/622/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz evidovaných koní z některých částí Peru (oznámeno pod číslem K (2001) 2314) (Text s významem pro EHP) (2001/619/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. července 2001 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství, o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze a o zrušení rozhodnutí 93/24/EHS a 93/244/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 2236) (Text s významem pro EHP) (2001/618//ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS, pokud jde o regionalizaci Mexika, a rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých z Mexika, a kterým se zrušují rozhodnutí 95/392/ES a 96/486/ES (oznámeno pod číslem K (2001) 2214) (Text s významem pro EHP) (2001/611/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 610/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních předpisech a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K (2001) 1953) (Text s významem pro EHP) (2001/610/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 609/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o operační programy, provozní fondy a finanční podporu Společenství a kterým se ruší nařízení (ES) č. 411/97
Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (oznámeno pod číslem K(2001) 1989)Text s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 602/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se s ohledem k podmínkám vyplácení vývozních náhrad pro produkty kódů KN 1001 90, 1101, 1102 a ex 2302 mění nařízení (ES) č. 1501/95
Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2001 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením ohledně dovozů některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Korejské republiky, Malajsie, Ruska, Thajska a Turecka a o zastavení řízení ohledně dovozů z Korejské republiky a Malajsie (oznámeno pod číslem K(2001) 2351)
Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2001 o ochranných opatřeních, která se v důsledku vzplanutí katarální horečky ovcí týkají dovozu některých zvířat z Bulharska, o zrušení rozhodnutí 1999/542/ES, změně rozhodnutí 98/372/ES o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz živého skotu a prasat z některých evropských zemí za účelem zohlednění některých hledisek týkajících se Bulharska a o změně rozhodnutí 97/232/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2001) 1930)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého drůbežího masa ze třetích zemí a zároveň zrušují rozhodnutí 96/181/ES, 96/387/ES, 96/712/ES a 97/593/ES (oznámeno pod číslem K (2001) 1841) (Text s významem pro EHP) (2001/598/ES)
2001/596/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/578/ES, 96/580/ES, 97/176/ES, 97/462/ES, 97/556/ES, 97/740/ES, 97/808/ES, 98/213/ES, 98/214/ES, 98/279/ES, 98/436/ES, 98/437/ES, 98/599/ES, 98/600/ES, 98/601/ES, 1999/89/ES, 1999/90/ES, 1999/91/ES, 1999/454/ES, 1999/469/ES, 1999/470/ES, 1999/471/ES, 1999/472/ES, 2000/245/ES, 2000/273/ES a 2000/447/ES o postupu ověřování shody některých stavebních výrobků ve smyslu článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS (oznámeno pod číslem K (2000) 3695) (Text s významem pro EHP)
2001/595/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2001 o uzavření změny obchodních ustanovení smlouvy k Energetické chartě Evropským společenstvím
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. června 2001 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (2001/594/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 593/2001 ze dne 27. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 528/1999, kterým se stanoví opatření pro zlepšení jakosti produkce olivového oleje
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 590/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 562/2000 a kterým se mění uvedené nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. června 2001 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o účasti Bulharské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (2001/589/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 588/2001 ze dne 26. března 2001, kterým provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici proměnných
Nařízení Komise (ES) č. 587/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2461/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce pro produkci surovin, které jsou ve Společenství použity pro zpracování produktů, jež nejsou přímo určeny k výživě lidí nebo zvířat
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)
Commission Regulation (EC) No 585/2001 of 26 March 2001 providing for compensation to producer organisations for tuna delivered to the processing industry between 1 January and 31 March 2000
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. června 2001 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o účasti Rumunska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (2001/584/ES)
Rozhodnutí Komise 2001/579/ES ze dne 30. července 2001 o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti“, bod 4.20 písm. d) podle směrnice Rady 88/378/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 1905) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. července 2001, kterým se stanoví datum, kdy smí být na základě čl. 22 odst. 2 rozhodnutí 2001/376/ES zahájeno odesílání produktů ze skotu z Portugalska v rámci vývozního režimu založeného na datu narození (oznámeno pod číslem K (2001) 2363) (Text s významem pro EHP) (2001/577/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2001 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem K(2001) 1728)
Rozhodnutí Rady (2001/573/ES) ze dne 23. července 2001, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/532/ES, pokud jde o seznam odpadů
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 23. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (2001/572/ES)
Commission Regulation (EC) No 560/2001 of 22 March 2001 on fixing advance payments in respect of the production levies in the sugar sector for the 2000/2001 marketing year
Nařízení Komise (ES) č. 556/2001 ze dne 21. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě, pokud jde o plochy vyňaté z produkce a seznam odrůd lnu a konopí, pro něž lze poskytovat podporu
Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2001, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz želatiny určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2001) 1788)Text s významem pro EHP
Společná akce rady ze dne 20. července 2001 o zřízení satelitního střediska Evropské unie
Společná akce Rady ze dne 20. července 2001 o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. července 2001 o zřízení výboru pro penzijní připojištění (Oznámeno pod číslem K (2001) 1775) (Text s významem pro EHP) (2001/548/ES)
2001/546/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2001 o zřízení poradního výboru nazvaného „Evropské fórum pro energetiku a dopravu“ (oznámeno pod číslem K (2001) 1843)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 545/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
Nařízení Komise (EHS) č. 544/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkajícímu se dodatečného finančního příspěvku na provozní prostředky
Commission Regulation (EC) No 543/2001 of 20 March 2001 on the supply of white sugar as food aid
Oprava nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 19, svazek 4, s. 65)
Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
2001/539/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých jihoamerických zemí tak, aby byla vzata v úvahu veterinární situace v Uruguayi (oznámeno pod číslem K (2001) 2205) (2001/538/ES)
2001/537/EC: Commission Decision of 13 July 2001 amending Decision 93/402/EEC concerning animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat from South American countries to take account of the animal health situation in Uruguay (notified under document number C(2001) 1892)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/442/ES o zavedení smírčího řízení v rámci schválení účetní závěrky záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K (2001) 1756) (2001/535/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 532/2001 ze dne 16. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2561/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro hrachové lusky
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry (oznámeno pod číslem K (2001) 1493) (text s významem pro EHP) (2001/528/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (oznámeno pod číslem K (2001) 1501) (text s významem pro EHP) (2001/527/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. června 2001, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/680/ES o schválení pohotovostních plánů pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K (2001) 1685) (Text s významem pro EHP) (2001/525/ES)
Rozhodnutí Komise 2001/524/ES ze dne 28. června 2001 o zveřejnění odkazu na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úředním věstníku Evropských společenství v souvislosti se směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem K (2001) 1681) (Text s významem pro EHP)
2001/523/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (oznámeno pod číslem K (2001) 1670) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. července 2001 o nezařazení parathionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2001) 1772) (Text s významem pro EHP) (2001/520/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 509/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
2001/509/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 108 o schvalování výroby obnovených pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2001/508/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 106 o schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla
Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské Komise OSN č. 109 o schvalování výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 507/2001/ES ze dne 12. března 2001 o souboru opatření týkajících se transevropské sítě pro shromažďování, vypracovávání a šíření statistik obchodu se zbožím uvnitř Společenství a mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Edicom)
2001/506/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 104 o schvalování typu označení s vratným odrazem pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přípojná vozidla
Rozhodnutí Rady 2001/505/ES ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k nařízení Evropské hospodářské komise OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních vlastností těchto vozidel
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 503/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
2001/503/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2001 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna přijímajícími zeměmi v souvislosti s pomocí poskytovanou z nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)
Nařízení Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři
2001/500/SVV: Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní
Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539)Text s významem pro EHP.
2001/496/SZBP: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2001 o pravidlech pro národní vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady za účelem vytvoření Vojenského štábu Evropské unie
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 495/2001 ze dne 13. března 2001, kterým se mění příloha nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. června 2001, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 507/2001/ES o souboru akcí týkajících se transevropské sítě pro shromažďování, vypracovávání a šíření statistik obchodu se zbožím uvnitř Společenství a mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Edicom) (oznámeno pod číslem K (2001) 1529) (2001/490/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 4. dubna 2001 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou, kterou se připojuje protokol o vzájemné správní pomoci v celních otázkách k Rámcové dohodě o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (2001/473/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. června 2001 o pravidlech pro pravidelné vnitropodnikové kontroly obecné hygieny podle směrnice 64/433/EHS o hygienických otázkách produkce čerstvého masa a jeho uvádění na trh a směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách produkce čerstvého drůbežího masa a jeho uvádění na trh (oznámeno pod číslem K (2001) 1561) (Text s významem pro EHP) (2001/471/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 469/2001 ze dne 6. března 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících ze Singapuru
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 14. května 2001 o uzavření Dohody jménem Společenství mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (2001/469/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 468/2001 ze dne 6. března 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících z Japonska
Council Regulation (EC) No 467/2001 of 6 March 2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan, and repealing Regulation (EC) No 337/2000
Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 464/2001 ze dne 7. března 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 449/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se režimu podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o postup při provádění finančních oprav u pomoci poskytované ze strukturálních fondů
Commission Regulation (EC) No 442/2001 of 2 March 2001 opening crisis distillation as provided for in Article 30 of Council Regulation (EC) No 1493/1999 for table wines in Portugal
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/83/ES, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) , Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem K (2001) 1484) (2001/440/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů
Nařízení Komise (ES) č. 436/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. května 2001 o finančním příspěvku Společenství na některé výdaje členských států při provádění režimů kontrol, inspekcí a sledování v rámci společné rybářské politiky (2001/431/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. května 2001 o postupech pro zveřejňování nebo šíření statistických údajů sbíraných na základě směrnice Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (oznámeno pod číslem K (2001) 1456) (Text s významem pro EHP) (2001/423/ES)
2001/420/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001, kterým se upravují části V a VI a přílohy 13 Společné konzulární instrukce o vízech a příloha 6a Společné příručky s ohledem na dlouhodobá víza platná zároveň jako víza krátkodobá
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 418/2001 ze dne 1. března 2001, kterým se povolují nové doplňkové látky a nová užití doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
2001/413/SVV: Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků
2001/410/EC: Commission Decision of 30 May 2001 amending Decision 93/402/EEC concerning animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat from South American countries to take account of the animal health situation in Brazil and amending Decision 2001/388/EC amending Decision 93/402/EEC concerning animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat from South American countries to take account of the animal health situation in Uruguay (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1534)
Nařízení Komise (ES) č. 409/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 408/2001 ze dne 28. února 2001 o stanovení přepočítacích koeficientů pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření
Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství výrobkům z hedvábného papíru (oznámeno pod číslem K(2001) 1175)
Rozhodnutí Rady (2001/404/ES) ze dne 28. května 2001 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí pro česnek stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. května 2001, kterým se mění, pokud jde o Čínskou lidovou republiku, příloha rozhodnutí 97/4/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa (oznámeno pod číslem K (2001) 1425) (Text s významem pro EHP) (2001/400/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře, pokud jde o dovoz masa ptáků nadřádu běžci (oznámeno pod číslem K (2001) 1173) (Text s významem pro EHP) (2001/396/ES)
2001/395/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 13-H o schvalování typu osobních automobilů z hlediska brzdových zařízení
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 394/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2700/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prémie producentům skopového a kozího masa
Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2001, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz vajec prostých specifikovaných patogenních mikroorganismů ze třetích zemí a kterým se zároveň stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz těchto vajec (oznámeno pod číslem K(2001) 1174)Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 391/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Rady (ES) č. 390/2001 ze dne 26. února 2001 o pomoci Turecku v rámci předvstupní strategie, a zejména o zřízení přístupového partnerství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku, pokud jde o přípustnou vlhkost pro dodávku určitých odrůd tabáku a o uznané pěstitelské oblasti
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. května 2001, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení RH 2485 (methoxyfenozid) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2001) 1179) (Text s významem pro EHP) (2001/385/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 384/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2636/1999 o sdělování údajů v odvětví tabáku, pokud jde o průměrnou cenu jednotlivých skupin odrůd
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/666/ES o veterinárních požadavcích a veterinárních osvědčeních pro dovoz ptactva kromě drůbeže a o karanténních podmínkách (oznámeno pod číslem K (2001) 1168) (text s významem pro EHP) (2001/383/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 382/2001 ze dne 26. února 2001 o provádění projektů na podporu spolupráce a obchodních vztahů mezi Evropskou unií a průmyslovými zeměmi Severní Ameriky, Dálného východu a Oceánie a o zrušení nařízení (ES) č. 1035/1999
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 14. května 2001 o finančním příspěvku Společenství na výdaje na provádění některých opatření pro řízení vysoce stěhovavých populací ryb (2001/382/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 381/2001 ze dne 26. února 2001 o vytvoření mechanismu rychlé reakce
2001/379/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. dubna 2001 o schválení jménem Evropského společenství Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979
Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2001 o opatřeních nezbytných v důsledku výskytu bovinní spongiformní encefalopatie v Portugalsku a o zavedení vývozního režimu založeného na datu zákazu zkrmování některých materiálů (oznámeno pod číslem K(2001) 834)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 371/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2734/2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa na základě nabídkového řízení a kterým se stanoví odchylka, nebo kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupu v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 366/2001 ze dne 22. února 2001 o prováděcích pravidlech k opatřením podle nařízení Rady (ES) č. 2792/1999
Council Common Position of 7 May 2001 concerning restrictive measures against Liberia
Nařízení Komise (ES) č. 349/2001 ze dne 21. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 347/2001 ze dne 19. února 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/304/ES o označování a používání některých živočišných produktů v souvislosti s rozhodnutím 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K (2001) 1208) (Text s významem pro EHP) (2001/345/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. dubna 2001 o výměně dopisů, kterou se mění bod B přílohy Dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a kontrole názvů vín (oznámeno pod číslem K (2001 (1080) (2001/339/ES)
2001/338/EC: Commission Decision of 27 April 2001 concerning certain protective measures with regard to bivalve molluscs from or originating in Peru (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1180)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (oznámeno pod číslem K (2001) 1075) (Text s významem pro EHP) (2001/336/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 9. dubna 2001 o uzavření konzultací s Republikou Fidži podle článku 96 dohody o partnerství AKT - ES (2001/334/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. února 2001 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji (2001/332/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 9. dubna 2001 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé (2001/330/ES)
2001/329/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. dubna 2001 o aktualizaci části VI a příloh 3, 6, a 13 Společné konzulární instrukce, jakož i příloh 5a) , 6a) a 8 Společné příručky
2001/327/EC: Commission Decision of 24 April 2001 concerning restrictions to the movement of animals of susceptible species with regard to foot-and-mouth disease and repealing Decision 2001/263/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1149)
Commission Regulation (EC) No 314/2001 of 15 February 2001 fixing the import duties in the cereals sector
Nařízení Komise (ES) č. 312/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1476/95 a č. 1291/2000
2001/308/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2001 o postupu ověřověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o tepelněizolační obkladové prvky vnějších stěn (oznámeno pod číslem K (2000) 4359) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 306/2001 ze dne 12. února 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 305/2001 ze dne 12. února 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2001 o označování a používání některých živočišných produktů v souvislosti s rozhodnutím 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1114) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. dubna 2001 o podmínkách pro tlumení a eradikaci slintavky a kulhavky u ohrožených druhů podle článku 13 směrnice 85/511/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 1107) (Text s významem pro EHP) (2001/303/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem ANIMO a členskými státy (oznámeno pod číslem K (2001) 1100) (Text s významem pro EHP) (2001/301/ES)
Council Regulation (EC) No 300/2001 of 14 February 2001 establishing measures to be applied in 2001 for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES division VIIa)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2001 o spolupráci Společenství s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) zejména u opatření Evropské komise pro tlumení slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2001) 984)
Nařízení Rady (ES) č. 299/2001 ze dne 12. února 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu manganistanu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. března 2001, kterým se mění přílohy směrnic Rady 64/432/EHS, 90/426/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS a rozhodnutí Komise 94/273/ES, pokud jde o ochranu zvířat během přepravy (oznámeno pod číslem K (2001) 965) (Text s významem pro EHP) (2001/298/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2001, kterým se schvalují laboratoře ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2001) 951)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. března 2001, kterým se mění směrnice Rady 95/70/ES, kterou se stanoví minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz mlžů, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří pro nákazy mlžů (oznámeno pod číslem K (2001) 978) (Text s významem pro EHP) (2001/293/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 292/2001 ze dne 12. února 2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (Brucella melitensis) , a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (oznámeno pod číslem K (2001) 952) (Text s významem pro EHP) (2001/292/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. dubna 2001, kterým se mění směrnice Rady 93/53/EHS, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří pro nákazy ryb (oznámeno pod číslem K (2001) 1012) (Text s významem pro EHP) (2001/288/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. dubna 2001, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení mesosulfuron methylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2001) 1000) (Text s významem pro EHP) (2001/287/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 283/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa, a nařízení (ES) č. 2734/2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 272/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/2000, kterým se otevírají celní kvóty Společenství na rok 2001 pro ovce, kozy, skopové a kozí maso kódů KN 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 a 0204 a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1439/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1439/95
2001/265/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o podmínkách silniční přepravy zboží a podpoře kombinované dopravy (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001 , kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady ( Úř. věst. L 101 ze dne 11.4.2001 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 1, svazek 3, strana 263)
2001/264/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
2001/260/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2001 o základních parametrech subsystému velitelsko-řídicího a signalizačního systému transevropského vysokorychlostního železničního systému (dále jen "charakteristiky ERTMS") v příloze II bodě 3 směrnice 96/48/ES (Text s významem pro EHP) (oznámeno pod číslem C (2001) 746)
2001/258/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2001 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku
Nařízení Evropského parlametnu a Rady (ES) č. 257/2001 ze dne 22. ledna 2001 o provádění opatření na podporu hospodářského a sociálního rozvoje Turecka
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/324/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Indonésie (oznámeno pod číslem K (2001) 748) (Text s významem pro EHP) (2001/254/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/538/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Japonska (oznámeno pod číslem K (2001) 741) (Text s významem pro EHP) (2001/253/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/424/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Malediv (oznámeno pod číslem K (2001) 739) (Text s významem pro EHP) (2001/252/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 245/2001 ze dne 5. února 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2001 o nezařazení zinebu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2001) 749) (Text s významem pro EHP) (2001/245/ES)
2001/235/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. března 2001 o zásadách, prioritách, dílčích cílech a podmínkách přístupového partnerství s Tureckou republikou
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 12. března 2001 o snížených sazbách spotřební daně a o osvobození od spotřební daně pro některé minerální oleje používané pro zvláštní účely (2001/224/ES)
2001/221/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. března 2001 o účasti Společenství v Mezinárodní studijní skupině pro olovo a zinek
2001/220/SVV: Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. března 2001 o dočasných mimořádných opatřeních pro dřevěný obalový materiál vyrobený zcela nebo zčásti z nezpracovaného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady, Číny, Japonska a Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K (2001) 694) (2001/219/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2001, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska mimo těch, v nichž byla nepřítomnost tohoto škodlivého organismu potvrzena (oznámeno pod číslem K(2001) 692)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 216/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93 o společné organizaci trhu s banány
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 215/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2791/1999 o některých kontrolních opatřeních v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. února 2001 o podpisu, jménem Evropského společenství, Dohody ve formě memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Demokratickou socialistickou republikou Srí Lanka o opatřeních v oblasti přístupu na trh pro textilní a oděvní výrobky a o povolení jejího prozatímního provádění (2001/214/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 2799/1999
Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2001 o podpisu a prozatímním provádění Dohody o obchodu s textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou parafované v Bruselu dne 24. listopadu 2000
2001/93/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 1/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se rozšiřuje systém dvojité kontroly zavedený rozhodnutím Rady přidružení č. 3/97 na období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001
Rozhodnutí Rady ze dne 8. března 2001, kterým se doplňuje směrnice 90/219/EHS o kritéria pro stanovení bezpečnosti typů geneticky modifikovaných mikroorganismů pro lidské zdraví a životní prostředíText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. února 2001 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se obnovuje program vzájemné spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a profesní přípravy (2001/197/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy
Nařízení Komise (ES) č. 192/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu prémií v odvětví hovězího a telecího masa
Commission Regulation (EC) No 191/2001 of 30 January 2001 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2000) 451) (Text s významem pro EHP) (2001/184/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví plány odběru vzorků a diagnostických metod pro zjišťování a potvrzování některých nákaz ryb a kterým se zrušuje rozhodnutí 92/532/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 426)Text s významem pro EH
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. února 2001, kterým se mění příloha I rozhodnutí Rady 91/666/EHS o vytvoření rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství a aktualizuje rozhodnutí 2000/112/ES, pokud jde o rozdělení rezerv antigenů mezi antigenové banky (oznámeno pod číslem K (2001) 425) (Text s významem pro EHP) (2001/181/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. února 2001, kterým se stanoví podmínky finanční podpory pro Guineu-Bissau v odvětví rybolovu (2001/179/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/252/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2001) 378)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 175/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro vlašské ořechy ve skořápce
Rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001, kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem K (2001) 398) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/9/ES o hydrolyzovaných bílkovinách, které se týkají kontrolních opatření nezbytných pro provedení rozhodnutí Rady 2000/766/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se přenosných spongiformních encefalopatií a krmení živočišných bílkovin (Text s významem pro EHP) (oznámeno pod číslem C(2001) 462)
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 163/2001/ES ze dne 19. ledna 2001 o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA) (2001 - 2005)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 163/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
2001/160/EC: Commission Decision of 15 February 2001 on the application of Council Directive 72/166/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and to the enforcement of the obligation to insure against such liability in relation to Cyprus (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 371)
Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 160/2001 ze dne 18. ledna 2002, kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Společný postoj rady ze dne 26. února 2001, kterým se mění společný postoj 2000/696/SZBP o zachování zvláštních omezujících opatření namířených proti panu Miloševićovi a osobám s ním spojeným a zrušuje společný postoj 98/725/SZBP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 155/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Council Common Position of 26 February 2001 concerning additional restrictive measures against the Taliban and amending Common Position 96/746/CFSP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 153/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 152/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 151/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 150/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o sankce, které mají být uloženy organizacím producentů v odvětví rybolovu za nesrovnalosti týkající se intervenčního mechanismu, a kterým se mění nařízení (ES) č. 142/98
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 10. listopadu 2000 o zveřejnění některých právních aktů a nástrojů Evropské centrální banky (ECB/2000/12)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
2001/148/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2001 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice 1999/5/ES u lavinových tísňových majáků (oznámeno pod číslem K (2001) 194) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní pro dostihy, soutěže a kulturní akce po dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K (2001) 347) (Text s významem pro EHP) (2001/144/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění protokoly 2 a 3 k Dohodě o EHP o zpracovaných a jiných zemědělských produktech
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 139/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 138/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. února 2001 o rozhodnutí o možném zařazení určitých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 374) (Text s významem pro EHP) (2001/134/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 132/2001 ze dne 22. ledna 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Polska a Ukrajiny a o konenčém výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Litvy
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 132/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 131/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 120/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Komise (2001/119/ES) ze dne 22. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES a nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Oznámeno pod číslem dokumentu K (2001) 106) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Rozhodnutí Komise (2001/118/ES) ze dne 16. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES, pokud jde o seznam odpadů (Oznámeno pod číslem K (2001) 108) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o koňovité pocházejí z Bosny a Hercegoviny (oznámeno pod číslem K (2001) 158) (Text s významem pro EHP) (2001/117/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 117/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 20. prosince 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20. prosince 2001, kterou se mění směrnice 77/388/EHS s cílem zjednodušit, modernizovat a harmonizovat podmínky pro fakturaci ve vztahu k dani z přidané hodnoty
SMĚRNICE RADY 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě
SMĚRNICE RADY 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 112/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Oprava směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu ( Úř. věst. L 10 ze dne 12.1.2002 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 27, s. 179)
Oprava směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu ( Úř. věst L 10 ze dne 12.1.2002 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 27, s. 179)
Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/109/ES ze dne 19. prosince 2001 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/108/ES ze dne 21. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na investice SKIPCP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/107/ES ze dne 21. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na regulaci správcovských společností a zjednodušené prospekty
Rozhodnutí Komise 2001/107/ES ze dne 25. ledna 2001, kterým se odkládá datum provedení směrnice Rady 1999/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení (oznámeno pod číslem K (2001) 139) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/106/ES ze dne 19. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/21/ES o uplatňování mezinárodních norem pro bezpečnost lodí, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodích, které využívají přístavy Společenství a plují ve výsostných vodách členských států (státní přístavní inspekce)
Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2001 o stanovení vzoru pro seznamy jednotek schválených členskými státy pro obchod s živými zvířaty, spermatem a embryi uvnitř Společenství a pravidel pro předávání těchto seznamů Komisi (oznámeno po číslem K(2001) 143)Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/105/ES ze dne 19. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 94/57/ES, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správyText s významem pro EHP.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/104/ES ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/103/ES ze dne 28. listopadu 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinné látky 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina (2,4-D)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 2001/102/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterou se mění směrnice 1999/29/ES o nežádoucích látkách a produktech ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/100/ES ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidelText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Směrnice Komise 2001/99/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinných látek glyfosát a thifensulfuron-methyl
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se stanoví harmonizované požadavky a postupy pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. ledna 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 93/455/EHS o schválení některých pohotovostních plánů pro tlumení slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K (2001) 120) (Text s významem pro EHP) (2001/96/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 2001/93/ES ze dne 9. listopadu 2001, kterou se mění směrnice 91/630/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/22/EHS o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2001/91/ES ze dne 29. října 2001, kterou se poosmé přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (hexachlorethan)Text s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 90/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Směrnice Komise 2001/90/ES ze dne 26. října 2001, kterou se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění některých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání (kreosot)Text s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 89/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
SMĚRNICE RADY 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 2001/88/ES ze dne 23. října 2001, kterou se mění směrnice 91/630/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat
Směrnice Komise 2001/87/ES ze dne 12. října 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinných látek acibenzolar-s-methyl, cyklanilid, fosforečnan železitý, pymetrozin a pyraflufen-ethyl
2001/87/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2000 o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jakož i připojených protokolů o boji proti obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, a o převádění migrantů po zemi, vzduchem a po moři, jménem Evropského společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
SMĚRNICE RADY 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/85/ES ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla používaná k přepravě osob, která mají více než osm sedadel kromě sedadla řidiče, a o změně směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla ( Úř. věst. L 272 ze dne 13.10.2001 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 17, svazek 1, strana 240)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 82/2001 ze dne 5. prosince 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce při obchodování mezi celním územím Společenství a Ceutou a MelillouRADA EVROPSKÉ UNIE,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší
Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení ( Úř. věst. L 309 ze dne 27.11.2001 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 15, svazek 6, s. 299)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení
Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2001 o zřízení Vojenského štábu Evropské unie
SMĚRNICE KOMISE 2001/79/ES ze dne 17. září 2001, kterou se mění směrnice Rady 87/153/EHS, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2001 o zřízení Vojenského výboru Evropské unie
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice 98/4/ES (Směrnice o použití jednotných formulářů při zveřejňování vyhlášení veřejné zakázky) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 77/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se mění přílohy nařízení (ES) č. 1547/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Albánie, Brazílie, Bulharska, Burundi, Jamajky, Maroka, Nigérie, Peru, Rumunska, Tuniska a Zimbabwe (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou
Rozhodnutí Rady 2001/77/ES ze dne 22. prosince 2000 o uplatňování zásad rámcové dohody o projektovém financování v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů
Rozhodnutí Rady 2001/76/ES ze dne 22. prosince 2000 nahrazující rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o používání jistých zásad v rámci státem podporovaných vývozních úvěrů - Ujednání o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. ledna 2001 o testování nezávadnosti a účinnosti očkovacích látek proti slintavce a kulhavce a očkovacích látek proti katarální horečce ovcí (oznámeno pod číslem K (2001) 118) (2001/75/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2001 ze dne 19. června 2000, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušky a certifikace) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání
Rozhodnutí Komise 2001/68/ES ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanoví dvě referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB podle čl. 10 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (oznámeno pod číslem C (2001) 107)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (2001) 128) (Text s významem pro EHP) (2001/66/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES ze dne 27. září 2001, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 96/333/ES o osvědčování zdravotní nezávadnosti živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů ze třetích zemí, na které se nevztahuje žádné zvláštní rozhodnutí (oznámeno pod číslem K (2001) 127) (Text s významem pro EHP) (2001/65/ES)
SMĚRNICE RADY 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Commission Directive 2001/61/EC of 8 August 2001 on the use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/60/ES ze dne 7. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6. srpna 2001, kterou se po dvacáté osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2001/58/ES ze dne 27. července 2001, kterou se podruhé mění směrnice 91/155/EHS, kterou se vymezují a stanoví podrobnosti o systému specifických informací pro nebezpečné přípravky podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a pro nebezpečné látky podle článku 27 směrnice Rady 67/548/EHS (bezpečnostní listy) (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, o změně směrnice Rady 70/156/EHS a o zrušení směrnice Rady 78/548/EHS
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 2000 o podpisu a prozatímním provádění Dohody o obchodu s textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou parafované v Bruselu dne 8. listopadu 2000 (2001/55/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Commission Directive 2001/53/EC of 10 July 2001 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment (Text with EEA relevance)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2001/52/ES ze dne 3. července 2001, kterou se mění směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985
2001/51/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2000, kterým se zavádí akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů (2001-2005)
Směrnice Komise 2001/50/ES ze dne 3. července 2001, kterou se mění směrnice 95/45/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/49/ES ze dne 28. června 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinné látky DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl)
SMĚRNICE KOMISE 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 2000, kterým se přijímá víceletý program Společenství na podporu rozvoje a využívání evropských digitálních materiálů v globálních sítích a na podporu jazykové rozmanitosti v informační společnosti (2001/48/ES)
Směrnice Komise 2001/47/ES ze dne 25. června 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinné látky Paecilomyces fumosoroseus (kmen Apopka 97, PFR 97 nebo CG 170, ATCC20874)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/46/ES ze dne 23. července 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat a směrnice Rady 70/524/EHS, 96/25/ES a 1999/29/ES o výživě zvířat
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 26, s. 102)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Oprava nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věc ( Úř. věst. L 12 ze dne 16.1.2001 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 4, s. 42)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ( Úř. věst. L 12 ze dne 16.1.2001 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 19, svazek 4, strana 42)
Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
SMĚRNICE RADY 2001/44/ES ze dne 15. června 2001, kterou se mění směrnice 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel, daně z přidané hodnoty a některých spotřebních daní
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/43/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/41/ES ze dne 19. června 2001, kterou se po dvacáté první mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, s ohledem na látky klasifikované jako karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci
2001/41/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2000 o pravidlech uplatňovaných na vnitrostátní odborníky dočasně přidělené ke generálnímu sekretariátu Rady v rámci úpravy výměny úředníků generálního sekretariátu Rady Evropské unie a úředníků vnitrostátních správních orgánů a mezinárodních organizací
Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (2000) 4086) (Text s významem pro EHP) (2001/40/ES)
SMĚRNICE KOMISE 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/38/ES ze dne 5. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. prosince 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mořských plžů pocházejících z Jamajky (oznámeno pod číslem K (2000) 4080) (Text s významem pro EHP) (2001/37/ES)
Směrnice Komise 2001/36/ES ze dne 16. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trhText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Jamajky (oznámeno pod číslem K(2000) 4077)Text s významem pro EHP
SMĚRNICE KOMISE 2001/35/ES ze dne 11. května 2001, kterou se mění přílohy směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (2001/35/ES)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny
SMĚRNICE KOMISE 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinnýmproduktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 2000 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o prodloužení a změně Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o obchodu s textilními výrobky, parafované dne 5. května 1993, naposledy pozměněné dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 15. října 1999 a povolující její prozatímní provádění (2001/33/ES)
SMĚRNICE KOMISE 2001/32/ES ze dne 8. května 2001, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, a kterou se zrušuje směrnice 92/76/EHS
Směrnice Komise 2001/31/ES ze dne 8. května 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS o dveřích motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2001/30/ES ze dne 2. května 2001, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
Směrnice Komise 2001/28/ES ze dne 20. dubna 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinné látky KBR 2738 (fenhexamid)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/465/ES o stanovení statusu stád skotu úředně prostých enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (oznámeno pod číslem K (1999) 4146) (Text s významem pro EHP) (2001/28/ES)
Směrnice Komise 2001/27/ES ze dne 10. dubna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých z Brazílie (oznámeno pod číslem K (2000) 4145) (Text s významem pro EHP) (2001/27/ES)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/26/ES ze dne 7. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. prosince 2000, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 1999/467/ES, kterým se stádům skotu některých členských států nebo regionů členských států uděluje status stád úředně prostých tuberkulózy (oznámeno pod číslem K (2000) 4144) (Text s významem pro EHP) (2001/26/ES)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků
Rozhodnutí Komise 2001/25/ES ze dne 27. prosince 2000, zakazující používání určitých živočišných odpadů jako krmiva
Nařízení Komise (ES) č. 24/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 23/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího masa, která se odchylují od nařízení (ES) č. 800/1999, nařízení (ES) č. 3719/88, nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (EHS) č. 1964/82
SMĚRNICE RADY 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů
Směrnice Komise 2001/22/ES ze dne 8. března 2001, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2001/21/ES ze dne 5. března 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinných látek amitrol, dikvat, pyridát a thiabendazol
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči) , zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře
2001/19/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2000 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dilatační závěry pro silniční mosty (oznámeno pod číslem K (2000) 3694) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
Směrnice 2001/18/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS
2001/18/EC: Commission Decision of 21 December 2000 amending Decision 95/232/EC on the organisation of a temporary experiment under Council Directive 69/208/EEC in order to establish conditions to be satisfied by the seed of hybrids and varietal associations of swede rape and turnip rape (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4023)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění příloha X (Audiovizuální služby) a příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
Směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 15/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (2001/12/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/11/ES ze dne 14. února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel – zkoušky funkce omezovače rychlosti užitkových vozidelText s významem pro EHP.
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/10/ES ze dne 22. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o klusavku
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/9/ES ze dne 12. února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidelText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise 2001/9/ES ze dne 29. prosince 2000 stanovící kontrolní opatření pro uplatnění Rozhodnutí Rady 2000/766/ES o určitých ochranných opatřeních týkajících se transmisivních spongiformních encefalopatií a zkrmování živočišných proteinů
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2001/8/ES ze dne 8. února 2001, kterou se nahrazuje příloha I směrnice Rady 92/109/EHS o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trh
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2001/7/ES ze dne 29. ledna 2001, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. prosince 2000, kterým se mění kapitola 14 přílohy I směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (oznámeno pod číslem K (2000) 3866) (Text s významem pro EHP) (2001/7/ES)
Směrnice Komise 2001/6/ES ze dne 29. ledna 2001, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcíText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. prosince 2000, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení QRD 133 WP (Bacillus subtilis kmen QST 713) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 3747) (Text s významem pro EHP) (2001/6/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 5/2001 ze dne 19. prosince 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2001/4/ES ze dne 19. ledna 2001, kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, šestá směrnice (77/388/EHS) o společném systému daně z přidané hodnoty
2001/4/EC: Council Decision of 19 December 2000 amending Decision 95/408/EC on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs
Nařízení Komise (ES) č. 3/2001 ze dne 3. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2734/2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa na základě nabídkového řízení a kterým se stanoví odchylka, nebo kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupu v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
Směrnice Komise 2001/3/ES ze dne 8. ledna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/150/EHS o schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů a směrnice Rady 75/322/EHS o potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného kolovými zemědělskými a lesnickými traktory (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2001/2/ES ze dne 4. ledna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 1999/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/1/ES ze dne 22. ledna 2001, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
Zavřít
MENU