Předpisy EU - rok 2000

Komise Jednací řád Komise (K(2000) 3614)
Nařízení Komise (ES) č. 2909/2000 ze dne 29. prosince 2000 o účetní správě nefinančních stálých aktiv Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2908/2000 ze dne 29. prosince 2000, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 ze dne 18. prosince 2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedeníText s významem pro EHP.
Commission Regulation (EC) No 2886/2000 of 27 December 2000 derogating from Article 31(10) of Council Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products as regards proof of arrival at destination in the case of differentiated refunds and laying down detailed rules for the application of the lowest export refund rate for certain milk products
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2884/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2882/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2331/97 o zvláštních podmínkách pro poskytování vývozních náhrad pro některé výrobky z vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 2881/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1859/93 o uplatňování režimu dovozních licencí pro česnek dovážený ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 2879/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
Commission Regulation (EC) No 2878/2000 of 28 December 2000 amending Annex IV to Council Regulation (EC) No 517/94 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2872/2000 ze dne 28. prosince 2000,který se mění nařízení (EHS) č. 1859/93 o uplatňování režimu dovozních licencí pro česnek dovážený ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2870/2000 ze dne 19. prosince 2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2866/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému nařízením Rady (ES) č. 1727/2000 a (ES) č. 3066/95, zrušují nařízení (EHS) č. 2698/93 a (ES) č. 1590/94 a mění nařízení (ES) č. 2332/2000, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z vepřového masa podané v červenci 2000 v rámci režimu stanoveném dohodami uzavřenými Společenstvím s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Komise (ES) č. 2860/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě tak, aby se vztahovalo na len a konopí pěstované na vlákno, byla určena pravidla pro plochy vyňaté z produkce a pozměněny základní plochy pro Řecko a Portugalsko
Nařízení Komise (ES) č. 2858/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2857/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999, (ES) č. 1247/1999 a (ES) č. 2335/2000 v důsledku nových koncesí pro některé produkty z hovězího a telecího masa v rámci některých celních kvót
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2855/2000 ze dne 27. prosince 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 2852/2000 ze dne 22. prosince 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Indie a Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Council Regulation (EC) No 2851/2000 of 22 December 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with the Republic of Poland and repealing Regulation (EC) No 3066/95
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2850/2000/ES ze dne 20. prosince 2000 o stanovení rámce Společenství pro spolupráci v oblasti havarijního nebo záměrného znečišťování moře
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
Nařízení Komise (ES) č. 2814/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování překlenovací podpory pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2813/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování podpory soukromého skladování některých produktů rybolovu
Commission Regulation (EC) No 2809/2000 of 20 December 2000 laying down detailed rules for the application, for cereals sector products, of Regulations (EC) No 2290/2000, (EC) No 2433/2000, (EC) No 2434/2000 and (EC) No 2435/2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products originating in the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Slovak Republic and Romania respectively and amending Regulation (EC) No 1218/96
Commission Regulation (EC) No 2808/2000 of 21 December 2000 opening Community tariff quotas for 2001 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 and 0204 and derogating from Regulation (EC) No 1439/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3013/89 as regards the import and export of products in the sheepmeat and goatmeat sector
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2803/2000 ze dne 14. prosince 2000 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 2801/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2796/2000 ze dne 20. prosince 2000, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Rady (ES) č. 2789/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se prodlužuje nařízení (ES) č. 1657/93, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky určené k vybavení svobodných pásem Azor a Madeiry, pokud jde o svobodné pásmo Madeiry
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2787/2000 ze dne 15. prosince 2000 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 330 ze dne 27.12.2000 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 2, svazek 11, strana 3)
Nařízení Komise (ES) č. 2787/2000 ze dne 15. prosince 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2786/2000 ze dne 19. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2785/2000 ze dne 19. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy, o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o stanovení některých prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999
Nařízení Komise (ES) č. 2772/2000 ze dne 18. prosince 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1964/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa
Council Regulation (EC) No 2766/2000 of 14 December 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Lithuania
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2734/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa na základě nabídkového řízení a kterým se stanoví odchylka, nebo kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2733/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu prémií v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2731/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2543/95, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro režim vývozních licencí pro olivový olej
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2729/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína
Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
Nařízení Komise (ES) č. 2722/2000 ze dne 13. prosince 2000, kterým se stanoví podmínky, za nichž může finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR) přispívat k eradikaci patologických rizik v akvakultuře
Nařízení Komise (ES) č. 2712/2000 ze dne 12. prosince 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2707/2000 ze dne 11. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2706/2000 ze dne 11. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1455/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro papriku zeleninovou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2703/2000 ze dne 11. prosince 2000, kterým se mění specifikace určitých názvů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 ze dne 16. listopadu 2000, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2699/2000 ze dne 4. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2200/96 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, nařízení (ES) č. 2201/96 o společné organizaci trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny a nařízení (ES) č. 2202/96, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů
Nařízení Rady (ES) č. 2698/2000 ze dne 27. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/96 o finančních a technických doprovodných opatřeních k reformě hospodářských a sociálních struktur v rámci evropsko-středomořského partnerství (MEDA)
Nařízení Komise (ES) č. 2697/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o dočasných povoleních pro doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 ze dne 5. prosince 2000 o Evropské agentuře pro obnovu
Nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, o zrušení nařízení (ES) č. 1628/96 a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutí 97/256/ES a 1999/311/ES
Nařízení Komise (ES) č. 2659/2000 ze dne 29. listopadu 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o výzkumu a vývojiText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2658/2000 ze dne 29. listopadu 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie specializačních dohodText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2630/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů z Evropského společenství do Bahrajnu, na Haiti, do Hondurasu, Kataru, Libye, Namibie, Uzbekistánu a Vatikánského městského státu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu
Nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Tchaj-wanu a Thajska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (ES) č. 2603/2000 ze dne 27. listopadu 2000, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a konečné vybrání prozatímního cla uloženého na dovozy některých polyetyléntereftalátů z Indie, Malajsie a Thajska a ukončuje antisubvenční řízení týkající se dovozů některých polyetyléntereftalátů pocházejících z Indonésie, Korejské republiky a Tchaj-wanu
Nařízení Komise (ES) č. 2602/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s cenovými slevami v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2601/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o dobu zachycení kupních cen v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2596/2000 ze dne 27. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura
Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1103/97 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura
Nařízení Komise (ES) č. 2584/2000 ze dne 24. listopadu 2000, kterým se zavádí systém sdělování informací pro některé dodávky hovězího, telecího a vepřového masa po silnicích na území Ruské federace
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2580/2000 ze dne 20. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 3448/93 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2578/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 2563/2000 ze dne 20. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000 tak, že se rozšiřuje platnost mimořádných obchodních opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté na Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a Svazovou republiku Jugoslávii, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98
Nařízení Komise (ES) č. 2555/2000 ze dne 20. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2461/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce pro produkci surovin, které jsou ve Společenství použity pro zpracování produktů, jež nejsou přímo určeny k výživě lidí nebo zvířat
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2550/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června 1994 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2549/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populací tresky obecné v Irském moři (divize ICES VIIa)
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2548/2000 ze dne 2. listopadu 2000 o přechodných ustanoveních k uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Řecku (ECB/2000/11)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2535/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000 ze dne 7. listopadu 2000, kterým se upravují společné zásady Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) , pokud jde o daně a sociální příspěvky, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96
Nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytovaní finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2508/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o operační programy v odvětví rybolovu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2494/2000 ze dne 7. listopadu 2000 o opatřeních na podporu zachování tropických a jiných lesů v rozvojových zemích a jejich trvale udržitelného obhospodařování
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2493/2000 ze dne 7. listopadu 2000 o opatřeních na podporu plného začlenění rozměru životního prostředí do procesu rozvoje rozvojových zemí
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými a o zrušení nařízení (ES) č. 1294/1999 a nařízení (ES) č. 607/2000 a článku 2 nařízení (ES) č. 926/98 ( Úř. věst. L 287 ze dne 14.11.2000 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 10, svazek 1, s. 238)
Nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými a o zrušení nařízení (ES) č. 1294/1999 a nařízení (ES) č. 607/2000 a článku 2 nařízení (ES) č. 926/98
Council Regulation (EC) No 2475/2000 of 7 November 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Slovenia
Nařízení Rady (ES) č. 2474/2000 ze dne 9. listopadu 2000, kterým se na základě čl. 1 odst. 7 nařízení (EHS) č. 3030/1993 stanoví seznam textilních a oděvních výrobků, které mají být ke dni 1. ledna 2002 začleněny do rámce GATT 1994, a kterým se mění příloha X nařízení (EHS) č. 3030/1993 a příloha II nařízení (ES) č. 3285/94
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2461/2000 ze dne 8. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2452/2000 ze dne 7. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2451/2000 ze dne 7. listopadu 2000, kterým se mění příloha XIV nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2448/2000 ze dne 7. listopadu 2000 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2446/2000 ze dne 6. listopadu 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některýurčitých označenínázvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobkproduktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 2438/2000 ze dne 3. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 908/2000 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2437/2000 ze dne 3. listopadu 2000, kterým se trvale povoluje doplňková látka a dočasně povolují nové doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Council Regulation (EC) No 2435/2000 of 17 October 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Romania
Council Regulation (EC) No 2434/2000 of 17 October 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with the Slovak Republic
Nařízení Rady (ES) č. 2433/2000 ze dne 17. října 2000, o stanovení některých koncesí v podobě celních kvót Společenství na určité zemědělské výrobky a o úpravě určitých zemědělských koncesí stanovených Evropskou dohodou s Českou republikou formou autonomního a přechodného opatření
Nařízení Komise (ES) č. 2426/2000 ze dne 31. října 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2409/2000 ze dne 30. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2391/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2390/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
Nařízení Rady (ES) č. 2371/2000 ze dne 23. října 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
Nařízení Komise (ES) č. 2364/2000 ze dne 25. října 2000,které se týká čtvrtého seznamu prioritních látek podle nařízení Komise (EHS) č. 793/93 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2357/2000 ze dne 24. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 2356/2000 ze dne 24. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2354/2000 ze dne 24. října 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 2348/2000 ze dne 23. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
Council Regulation (EC) No 2341/2000 of 17 October 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Latvia
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2338/2000 ze dne 20. října 2000, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 2335/2000 of 20 October 2000 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in October 2000 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania
Commission Regulation (EC) No 2332/2000 of 20 October 2000 determining the extent to which applications lodged in October 2000 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania can be accepted
Nařízení Komise (ES) č. 2328/2000 ze dne 19. října 2000, kterým se stanoví výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
Nařízení Rady (ES) č. 2314/2000 ze dne 17. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 763/2000 o rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 584/96 na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Tchaj-wanu, ať už jsou prohlášeny za pocházející z Tchaj-wanu či nikoliv, a o zastavení šetření týkajícího se dovozů od tří tchaj-wanských vývozců.
Nařízení Rady (ES) č. 2313/2000 ze dne 17. října 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých barevných televizních obrazovek pocházejících z Indie a Korejské republiky do Společenství a o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů z Litvy, Malajsie a Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (ES) č. 2311/2000 ze dne 18. října 2000, kterým se stanoví seznam opatření, na která se nevztahuje nařízení Rady (EHS) č. 4045/89, a kterým se zrušuje rozhodnutí 96/284/ES
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2298/2000/ES ze dne 28. září 2000, kterým se mění rozhodnutí Rady 96/411/ES o zlepšení zemědělské statistiky Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2294/2000 ze dne 16. října 2000, kterým se stanoví odchylka od čl. 31 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o důkaz o dodání na místo určení v případě rozlišených náhrad, a kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se nejnižší sazby vývozní náhrady pro některé mléčné výrobky
Council Regulation (EC) No 2290/2000 of 9 October 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Bulgaria
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2287/2000 ze dne 13. října 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady, a nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2266/2000 ze dne 12. října 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3600/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Nařízení Rady (ES) č. 2263/2000 ze dne 9. října 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu černých barvotvorných složek pocházejících z Japonska
Nařízení Rady (ES) č. 2238/2000 ze dne 9. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2235/2000 ze dne 9. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1839/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska, a nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2224/2000 ze dne 6. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2223/2000 ze dne 6. října 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 65/82, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku
Nařízení Komise (ES) č. 2222/2000 ze dne 7. června 2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
Nařízení rady (ES) č. 2220/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2114/2000 ze dne 5. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (ES) č. 2099/2000 ze dne 3. října 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
Nařízení Rady (ES) č. 2093/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se zakazuje dovoz atlantického mečouna obecného (Xiphias gladius) pocházejícího z Belize a Hondurasu
Nařízení Rady (ES) č. 2092/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se zakazují dovozy atlantického tuňáka obecného (Thunnus thynnus) pocházejícího z Belize, Hondurasu a Rovníkové Guineje
Commission Regulation (EC) No 2090/2000 of 2 October 2000 fixing Community producer and import prices for carnations and roses with a view to the application of the arrangements governing imports of certain floricultural products originating in Cyprus, Israel, Jordan, Morocco and the West Bank and the Gaza Strip
Nařízení Komise (ES) č. 2085/2000 ze dne 2. října 2000 o povolení převodů mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
Nařízení Komise (ES) č. 2082/2000 ze dne 6. září 2000, kterým se přijímají normy Eurocontrol a mění směrnice 97/15/ES, kterou se přijímají normy Eurocontrol a mění směrnice Rady 93/65/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2072/2000 ze dne 29. září 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému nařízením Rady (ES) č. 3066/95, zrušují nařízení (EHS) č. 2698/93 a (ES) č. 1590/94 a mění nařízení (ES) č. 1585/2000, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z vepřového masa podané v červenci 2000 v rámci režimu stanoveném dohodami uzavřenými Společenstvím s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
Nařízení Rady (ES) č. 2042/2000 ze dne 26. září 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
Nařízení Rady (ES) č. 2040/2000 ze dne 26. září 2000 o rozpočtové kázni
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2039/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud jde o základní rok pro přidělení kvót hydrochlorfluoruhlovodíků
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud jde o inhalátory odměřených dávek a dávkovačů léčiv
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Nařízení y (ES) č. 2032/2000 ze dne 27. září 2000 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2020/2000 ze dne 25. září 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 207/93, kterým se vymezuje obsah přílohy VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a kterým se mění oddíl C přílohy VI nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2012/2000 ze dne 21. září 2000, kterým se mění příloha 4 protokolu č. 9 aktu o přistoupení z roku 1994 a nařízení (ES) č. 3298/94, pokud jde o systém ekobodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
Nařízení Rady (ES) č. 2011/2000 ze dne 18. září 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kazivce pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2000 ze dne 21. září 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1374/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu a otevírají celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky, a nařízení (ES) č. 174/99, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1997/2000 ze dne 21. září 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Nařízení Rady (ES) č. 1995/2000 ze dne 18. září 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Litvy, Ruska a Ukrajiny a konečném výběru uložených prozatímních cel a o zastavení antidumpigového řízení týkajícího se dovozů ze Slovenské republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1994/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a konečné vybrání prozatímního vyrovnávacího cla uloženého na dovoz styrén-butadien-styrénového termoplastického elastomeru pocházejícího z Tchaj-wanu
Nařízení Rady (ES) č. 1993/2000 ze dne 18. září 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu termoplastického styren-butadien-styrenového kaučuku pocházejícího z Tchaj-wanu a o konečném výběru uloženého prozatímního antidumpingového cla
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1961/2000 ze dne 15. září 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1960/2000 ze dne 15. září 2000, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1929/2000 ze dne 12. září 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/1999, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přeměnu agroenvironmentálních závazků přijatých podle nařízeníRady (EHS) č. 2078/92
Nařízení Komise (ES) č. 1925/2000 ze dne 11. září 2000 o rozhodných skutečnostech pro směnné kurzy, které se použijí při výpočtu některých částek vyplývajících z mechanismů nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
Nařízení Komise (ES) č. 1924/2000 ze dne 11. září 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o udělení zvláštního uznání organizacím producentů v odvětví rybolovu za účelem zvýšení jakosti jejich produktů
nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95 , pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1904/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1903/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1901/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy
Nařízení Komise (ES) č. 1900/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu prémií v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1897/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, s ohledem na pracovní definici nezaměstnanosti
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1896/2000 ze dne 7. září 2000 o první etapě programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o biocidních přípravcích (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1887/2000 ze dne 6. září 2000, kterým se dočasně povolují nové doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1886/2000 ze dne 6. září 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o rozšíření některých pravidel přijatých organizacemi producentů v odvětví rybolovu na nečleny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
Nařízení Rady (ES) č. 1784/2000 ze dne 11. srpna 2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu potrubních tvarovek z tvárné litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a o konečném výběru uložených prozatímních cel
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu,o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1753/2000/ES ze dne 22. června 2000, kterým se zřizuje systém monitorování průměrných specifických emisí CO2 z nových osobních vozidel
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1747/2000 ze dne 7. srpna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2793/1999 o některých postupech pro provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou
Council Regulation (EC) No 1727/2000 of 31 July 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Hungary
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2000 ze dne 29. června 2000 o rozvojové spolupráci s Jihoafrickou republikou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1703/2000 ze dne 31. července 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Commission Regulation (EC) No 1702/2000 of 31 July 2000 prohibiting fishing for cod by vessels flying the flag of Spain
Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1672/2000 ze dne 27. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě tak, aby se vztahovalo na len a konopí pěstované na vlákno
Nařízení Rady (ES) č. 1671/2000 ze dne 20. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83, pokud jde o dočasnou odchylku pro bezcelní dovoz piva do Finska
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1670/2000 ze dne 20. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 1668/2000 ze dne 17. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 845/72 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1667/2000 ze dne 17. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 3072/95 o společné organizaci trhu s rýží
Nařízení Rady (ES) č. 1666/2000 ze dne 17. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1766/92 o společné organizaci trhu s obilovinami
Nařízení Komise (ES) č. 1659/2000 ze dne 26. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000 ze dne 17. července 2000 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1651/2000 ze dne 26. července 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1649/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se Moldavské republice poskytuje zvláštní režim jako pobídka k ochraně práv pracovníků
Commission Regulation (EC) No 1648/2000 of 25 July 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 with regard to the Community Tobacco Fund and repealing Regulation (EEC) No 2427/93
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1639/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2636/1999 o sdělování údajů v odvětví tabáku od roku 2000
Nařízení Komise (ES) č. 1633/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2825/93, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o stanovení a poskytnutí náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1631/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se mění nařízení č. 2077/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpory produkce konzervovaného ananasu a kterým se stanoví výše podpory pro hospodářský rok 2000/2001 pro konzervovaný ananas a minimální cena, která má být vyplacena producentům ananasu
Nařízení Komise (ES) č. 1630/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1628/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se potřetí opravuje nařízení (ES) č. 1802/95, kterým se mění nařízení, která před 1. únorem 1995 stanovila některé ceny a částky v odvětví mléka a mléčných výrobků, jejichž hodnota v ECU byla upravena v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělské přepočítací koeficienty
Nařízení Komise (ES) č. 1627/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1661/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1626/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud se jedná o program modulů ad hoc pro zjišťování pracovních sil na roky 2001 až 2004
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1624/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, s ohledem na zjednodušené používání nomenklatury zboží
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Nařízení Komise (ES) č. 1616/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, které stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
Nařízení Komise (ES) č. 1615/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1614/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1613/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1610/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3769/92, kterým se provádí a mění nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví seznam produktů vyňatých z oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
Commission Regulation (EC) No 1608/2000 of 24 July 2000 laying down transitional measures pending the definitive measures implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1607/2000 ze dne 24. července 2000,, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, zejména k hlavě o jakostním vínu stanovených pěstitelských oblastí
Nařízení Komise (ES) č. 1606/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2629/97, pokud jde o používání identifikačního kódu zvířat ve Spojeném království
Nařízení Rady (ES) č. 1603/2000 ze dne 20. července 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (ES) č. 1602/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1593/2000 ze dne 17. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3508/92 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1591/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se mění přílohy II, III, V, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Commission Regulation (EC) No 1585/2000 of 19 July 2000 determining the extent to which applications lodged in July 2000 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania can be accepted
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1578/2000 ze dne 19. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o specifikaci modulu ad hoc o délce a struktuře pracovní doby v roce 2001
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1576/2000 ze dne 19. července 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1575/2000 ze dne 19. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizování výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2001
Nařízení Komise (ES) č. 1566/2000 ze dne 18. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
Nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 ze dne 18. července 2000, kterým se stanoví opatření nezbytná pro přijetí programu hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1564/2000 ze dne 18. července 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1560/2000 ze dne 17. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1557/2000 ze dne 17. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č.1552/2000 ze dne 14. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Estonska, Hongkongu, Indonésie, Litvy, Maďarska, San Marina a Thajska (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1543/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 1534/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví citlivé pěstitelské oblasti a/nebo skupiny vyznačující se vysokou jakostí odrůd, na které se nevztahuje použití programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
Nařízení Komise (ES) č. 1533/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1485/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/109/EHS, pokud jde o prohlášení odběratele o zvláštním použití určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1532/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1531/2000 ze dne 13. července 2000 o stálém nabídkovém řízení na stanovení dávek a / nebo náhrad za vývoz bílého cukru pro hospodářský rok 2000/01
Nařízení Komise (ES) č. 1529/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se definuje seznam odrůd Cannabis sativa L., na které lze poskytnout podporu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2358/71
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1528/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se mění příloha B nařízení Rady (ES) č. 3072/95 o společné organizaci trhu s rýží
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1526/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 1524/2000 ze dne 10. června 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1522/2000 ze dne 10. července 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu syntetických střižových vláken polyesterů pocházejících z Austrálie, Indonésie a Thajska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se
Nařízení Komise (ES) č. 1510/2000 ze dne 12. července 2000, kterým se mění příloha B nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 o společné organizaci trhu s obilovinami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1509/2000 ze dne 12. července 2000, kterým se mění specifikace určitých názvů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1508/2000 ze dne 11. července 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1500/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o výdaje a příjmy vládních institucí
Nařízení Komise (ES) č. 1482/2000 ze dne 6. července 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeném v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1477/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné od 1. července 2000 pro dovoz zboží, které podle evropských dohod spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství
Commission Regulation (EC) No 1476/2000 of 10 July 2000 determining the amounts of the agricultural components and the additional duties applicable from 1 July 2000 on the importation into the Community of goods covered by Council Regulation (EC) No 3448/93 from Norway
Commission Regulation (EC) No 1475/2000 of 10 July 2000 determining the amounts of the agricultural components and the additional duties applicable from 1 July 2000 on the importation into the Community of goods covered by Council Regulation (EC) No 3448/93 from Iceland
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1474/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené částky zemědělských složek a dodatečných cel použitelných od 1. července 2000 pro dovoz některého zboží, které podle prozatímní dohody mezi Evropskou unií a Izraelem spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1473/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné od 1. července 2000 pro dovoz zboží, které podle evropských dohod spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1470/2000 ze dne 5. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1964/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa
Commission Regulation (EC) No 1458/2000 of 4 July 2000 amending Regulation (EC) No 1759/98 increasing to 1 476 214 tonnes the quantity of barley held by the United Kingdom intervention agency for which a standing invitation to tender for export has been opened
Nařízení Komise (ES) č. 1454/2000 ze dne 3. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o regionální základní plochy použitelné v rámci režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě stanoveného nařízením Rady (ES) č. 1251/1999
Commission Regulation (EC) No 1451/2000 of 3 July 2000 on the issuing of a standing invitation to tender for the sale of common wheat of breadmaking quality held by the French intervention agency for export to certain ACP countries
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1445/2000/ES ze dne 22. května 2000 o používání metod leteckého mapování a dálkového průzkumu země v zemědělské statistice v letech 1999 až 2003
Nařízení Komise (ES) č. 1437/2000 ze dne 30. června 2000, kterým se mění oddíl C přílohy VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Commission Regulation (EC) No 1390/2000 of 29 June 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 814/2000 on information measures relating to the common agricultural policy
Nařízení Komise (ES) č. 1378/2000 ze dne 28. června 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1486/95 o otevření a správě celních kvót v odvětví vepřového masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1377/2000 ze dne 28. června 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1365/2000 ze dne 19. června 2000, kterým se mění nařízení (EHS) 2759/75 o společné organizaci trhu s vepřovým masem
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1362/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se pro Společenství provádějí celní ustanovení rozhodnutí č. 2/2000, jež přijala Smíšená rada podle Prozatímní smlouvy o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1357/2000 ze dne 27. června 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/96 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1356/2000 ze dne 27. června 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1474/95 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1353/2000 ze dne 26. června 2000, kterým se trvale povoluje doplňková látka a dočasně povolují nové doplňkové látky, nová užití doplňkových látek a nové přípravky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Council Regulation (EC) No 1349/2000 of 19 June 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Estonia
Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech
Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem
Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení
Commission Regulation (EC) No 1343/2000 of 26 June 2000 amending Regulation (EEC) No 2257/92 laying down detailed rules for implementing the specific arrangements for supplying Madeira with certain vegetable oils
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1338/2000 ze dne 26. června 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1336/2000 ze dne 19. června 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1298/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se popáté mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 148, 22.6.2000) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 4, svazek 4, s. 286)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1298/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se popáté mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
Council Regulation (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial and agricultural products
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1295/2000 ze dne 20. června 2000, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 1293/2000 of 20 June 2000 opening a standing invitation to tender for the export of maize held by the Austrian intervention agency
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Commission Regulation (EC) No 1290/2000 of 19 June 2000 amending representative prices and additional duties for the import of certain products in the sugar sector
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1286/2000 ze dne 19. června 2000, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1262/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se stanoví některá kontrolní opatření týkající se plavidel plujících pod vlajkou nesmluvních stran Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1249/2000 ze dne 15. června 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku, pokud jde o lhůtu pro využití zvláštní podpory, vrácení nevyužitých částek a prováděcí pravidla pro zálohu na zvláštní podporu
Commission Regulation (EC) No 1234/2000 of 14 June 2000 fixing the representative prices and the additional import duties for molasses in the sugar sector
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES
Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, kteří se scházejí v Radě, o financování a správní pomoci Společenství v rámci finančního protokolu k Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsané v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, pro které platí čtvrtá část Smlouvy o ES
Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000
Protokol, kterým se mění článek 2 a příloha Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 uvedené úmluvy
Nařízení Komise (ES) č. 1209/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
Nařízení Komise (ES) č. 1208/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů z Evropského společenství do Bulharska a Nigérie, a nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Bulharska a Nigérie (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1187/2000 ze dne 5. června 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
Commission Regulation (EC) No 1103/2000 of 25 May 2000 providing for the granting of compensation to producers' organisations in respect of tuna delivered to the processing industry from 1 July to 30 September 1999
Nařízení Rady (ES) č. 1100/2000 ze dne 22. května 2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruské federace a Ukrajiny a o prodloužení závazku přijatého rozhodnutím Komise 94/202/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1085/2000 ze dne 15. května 2000 o některých prováděcích pravidlech ke kontrolním opatřením v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1081/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
Nařízení Rady (ES) č. 1080/2000 ze dne 22. května 2000 o podpoře Prozatímní mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK) a Úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině (OHR)
Nařízení Komise (ES) č. 1073/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1072/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování sýrů Kefalotyri a Kasseri
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování sýra Pecorino Romano
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování trvanlivých druhů sýrů
Nařízení Komise (ES) č. 1042/2000 ze dne 18. května 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu prémií v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1040/2000 ze dne 16. května 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES ze dne 13. dubna 2000, kterým se zavádí akční program Společenství „Mládež“
Commission Regulation (EC) No 1016/2000 of 15 May 2000 amending Regulation (EC) No 2079/1999 opening a standing invitation to tender for the export of rye held by the German intervention agency
Nařízení Rady (ES) č. 1010/2000 ze dne 8. května 2000 o dalších výzvách Evropské centrální banky ke složení měnových rezerv
Nařízení Rady (ES) č. 1009/2000 ze dne 8. května 2000 o zvýšení základního kapitálu Evropské centrální banky
Nařízení Komise (ES) č. 983/2000 ze dne 11. května 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů
Nařízení Rady (ES) č. 978/2000 ze dne 8. května 2000 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu syntetických polyesterových vláken pocházejících z Austrálie, Indonésie a Tchaj-wanu a o konečném výběru uložených prozatímních cel
Nařízení Rady (ES) č. 969/2000 ze dne 8. května 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 961/2000 ze dne 5. května 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Commission Regulation (EC) No 943/2000 of 4 May 2000 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of oats issued in Regulation (EC) No 1897/1999
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 930/2000 ze dne 4. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny
The Schengen acquis - Declaration of the Executive Committee of 28 April 1999 on the structure of SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.)
Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 909/2000 ze dne 2. května 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku, pokud jde o přidělování dodatečných osvědčení o produkčních kvótách, postoupení produkčních kvót, jakož i o přílohu V , která stanoví způsoby výpočtu pohyblivé části prémie
Nařízení Komise (ES) č. 908/2000 ze dne 2. května 2000 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 907/2000 ze dne 2. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o podporu soukromého skladování v odvětví hovězího a telecího masa
Commission Regulation (EC) No 881/2000 of 28 April 2000 fixing the minimum selling prices for butter and the maximum aid for cream, butter and concentrated butter for the 52nd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571/97
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 851/2000 ze dne 27. dubna 2000, kterým se stanoví obchodní norma pro meruňky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 848/2000 ze dne 27. dubna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky
Nařízení Komise (ES) č. 847/2000 ze dne 27. dubna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke kritériím pro stanovení léčivého přípravku jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění a definice pojmů „podobný léčivý přípravek“ a „klinická nadřazenost“
Nařízení Komise (ES) č. 827/2000 ze dne 25. dubna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2461/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce pro produkci surovin, které jsou ve Společenství použity pro zpracování produktů, jež nejsou přímo určeny k výživě lidí nebo zvířat
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 822/2000 ze dne 19. dubna 2000 o používání koeficientu snížení při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, stanoveného v článku 6b nařízení (ES) č. 1222/94
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 2000 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Tuniskou republikou o vzájemných liberalizačních opatřeních a změnách zemědělských protokolů k dohodě o přidružení Tuniska k Evropským společenstvím (2000/822/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. prosince 2000 o provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus - Rozvoj, distribuce a propagace) (2001-2005) (2000/821/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 820/2000 ze dne 19. dubna 2000 o vydávání dovozních licencí pro některé výrobky v odvětví cukru s kumulací původu z ES/ZZÚ
Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2000, kterým se zřizuje Evropská policejní akademie (EPA)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. prosince 2000 o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001 - 2005) (2000/819/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. prosince 2000 o nezařazení permethrinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2000) 4140) (Text s významem pro EHP) (2000/817/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. prosince 2000 o nezařazení kvintozenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2000) 4136) (Text s významem pro EHP) (2000/816/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 814/2000 ze dne 17. dubna 2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 813/2000 ze dne 17. dubna 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 812/2000 ze dne 17. dubna 2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června 1994 o určitých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři a nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. prosince 2000 o stanovení kódované formy a kódů pro hlášení nákaz zvířat podle směrnice Rady 82/894/EHS a o zrušení rozhodnutí 84/90/EHS a 90/442/EHS (oznámeno pod číslem K (2000) 3701) (text s významem pro EHP) (2000/807/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 4. prosince 2000 o uzavření dohod o obchodu s textilními výrobky s některými třetími zeměmi (Běloruskou republikou, Nepálským královstvím, bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Kazachstánem, Moldávií, Tádžikistánem, Turkmenistánem, Uzbekistánem, Čínskou lidovou republikou, Ukrajinou, Egyptskou arabskou republikou) (2000/804/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2000 o nezařazení lindanu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2000) 4014) (Text s významem pro EHP) (2000/801/ES)
Commission Regulation (EC) No 800/2000 of 17 April 2000 amending Council Regulation (EC) No 934/95 by deleting the tariff ceilings applicable for textile products originating in Malta
Rozhodnutí Evropské Nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek ze dne 11. února 2000, kterým se stanoví pravidla řádného úředního postupu (2000/791/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 790/2000 ze dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví obchodní norma pro rajčata
Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES k vytvoření zvláštního akčního programu Evropské investiční banky pro upevnění a prohloubení celní unie mezi ES a Tureckem
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. prosince 2000, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení UBH 820;UR 50601 (beflubutamid) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 3648) (Text s významem pro EHP) (2000/784/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 2000/609/ES o veterinárních a hygienických podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz farmových ptáků nadřádu běžci a o změně rozhodnutí 94/85/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa (oznámeno pod číslem K (2000) 3700) (Text s významem pro EHP) (2000/782/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. listopadu 2000 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií týkající se pozastavení platnosti Hlavy II o obchodu a obchodních ustanoveních, která je součástí Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (2000/778/ES)
Rozhodnutí Rady (2000/777/ES) ze dne 1. prosince 2000 o uplatňování schengenského acquis v Dánsku, Finsku a Švédsku, jakož i na Islandu a v Norsku
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. listopadu 2000 o schválení programů eradikace a sledování chorob zvířat a prevence zoonóz předložených členskými státy na rok 2001 (oznámeno pod číslem K (2000) 3639) (2000/774/ES)
Rozhodnutí Rady 2000/766/ES ze dne 4. prosince 2000 o určitých ochranných opatřeních týkajících se transmisivních spongiformních encefalopatií a zkrmování živočišných proteinů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 764/2000 ze dne 10. dubna 2000 o provádění opatření k zintenzivnění celní unie mezi ES a Tureckem
Council Regulation (EC) No 763/2000 of 10 April 2000 extending the definitive anti-dumping duty, imposed by Regulation (EC) No 584/96 on imports of certain tube and pipe fittings, of iron or steel, originating in the People's Republic of China to imports of certain tube and pipe fittings, of iron or steel, consigned from Taiwan, whether declared as originating in Taiwan or not, and terminating the investigation in respect of imports from three Taiwanese exporters
2000/759/EC: Commission Decision of 1 December 2000 repealing Decision 1999/253/EC on protective measures with regard to certain fishery products from or originating in Kenya and Tanzania and amending the health certification for fishery products originating or proceeding from Kenya (notified under document number C(2000) 3653) (Text with EEA relevance)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. listopadu 2000, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních předpisech a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K (2000) 3552) (Text s významem pro EHP) (2000/754/ES)
2000/751/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2000 o odtajnění některých částí Společné příručky, kterou přijal výkonný výbor zřízený prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985
Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2000, kterým se stanoví akční program Společenství pro boj proti diskriminaci (2001 až 2006)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 749/2000 ze dne 11. dubna 2000, kterým se upravují celková množství uvedená v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
2000/748/EC: Administrative Commission of the European Communities on social security for migrant workers - Decision No 177 of 5 October 1999 on the forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 128 and E 128 B) (Text with EEA relevance)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 744/2000 ze dne 10. dubna 2000, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 32/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. listopadu 2000 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (2000/742/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 739/2000 ze dne 7. dubna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2439/1999 o podmínkách pro povolení doplňkových látek náležejících do skupiny „pojiv, protispékavých látek a koagulantů“ v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 738/2000 ze dne 7. dubna 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise (2000/738/ES) ze dne 17. listopadu 2000 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (oznámeno pod číslem K (2000) 3318)
2000/737/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank
2000/731/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2000, kterým se stanovuje jednací řád Konzultačního fóra revidovaného systému Společenství pro udělování ekoznačky (oznámeno pod číslem K (2000) 3281) (Text s významem pro EHS)
2000/729/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2000 o vzorové smlouvě o podmínkách používání ekoznačky Společenství (oznámeno pod číslem K (2000) 3278) (Text s významem pro EHP)
2000/728/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2000, kterým se stanovují poplatky za podání žádosti a roční poplatky za ekoznačku Společenství (oznámeno pod číslem K (2000) 3279) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. listopadu 2000 o nezařazení teknazenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2000) 3354) (Text s významem pro EHP) (2000/725/ES)
2000/722/SZBP: Společný postoj ze dne 20. listopadu 2000, kterým se mění společný postoj 96/184/SZBP o vývozu zbraní do bývalé Jugoslávie
2000/719/EC: Council Decision of 10 November 2000 authorising France to apply an exemption from excise duty for certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 710/2000 ze dne 3. dubna 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2000/710/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2000 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 67, který se týká schvalování typu zvláštních zařízení pro motorová vozidla poháněná zkapalněným ropným plynem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 709/2000 ze dne 4. dubna 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise 2000/709/ES ze dne 6. listopadu 2000 o minimálních kritériích, ke kterým by členské státy měly přihlížet při jmenování subjektů uvedených v čl. 3 odst. 4 směrnice 1999/93/ES Evropského parlamentu a Rady o zásadách Společenství pro elektronické podpisy[oznámeno pod číslem K (2000) 3179] (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. listopadu 2000, kterým se potřetí mění rozhodnutí 1999/507/ES o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie (oznámeno pod číslem K (2000) 3178) (Text s významem pro EHP) (2000/708/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. listopadu 2000 o finanční podpoře Společenství na skladování antigenu na výrobu očkovací látky proti slintavce a kulhavce ve Francii, Itálii a Spojeném království a o změně rozhodnutí 2000/112/ES (oznámeno pod číslem K (2000) 3175) (2000/707/ES)
2000/706/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2000 o uzavření Úmluvy o ochraně Rýna jménem Společenství
Rozhodnutí Rady (2000/697/SZBP) ze dne 10. listopadu 2000, kterým se provádí společný postoj 2000/696/SZBP o zachování zvláštních omezujících opatření namířených proti panu Miloševićovi a osobám s ním spojeným
Společný postoj rady ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zvláštních omezujících opatření namířených proti panu Miloševićovi a osobám s ním spojeným
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. října 2000, kterým se potřetí mění rozhodnutí 1999/466/ES a 1999/467/ES, kterými se stádům skotu některých členských států nebo regionů členských států uděluje status stád úředně prostých brucelózy a status stád úředně prostých tuberkulózy (oznámeno pod číslem K (2000) 3133) (Text s významem pro EHP) (2000/694/ES)
Rozhodnutí Komise 2000/693/ES ze dne 25. října 2000 o vyřazení odkazu na normu EN 703 „Zemědělské stroje – Řezačky siláže – Bezpečnost“ ze seznamu odkazů na normy v rámci provádění směrnice 98/37/ES (oznámeno pod číslem K (2000) 3104) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. října 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (oznámeno pod číslem K (2000) 3093) (Text s významem pro EHP) (2000/691/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2000, kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES tak, aby se záruka Společenství poskytnutá Evropské investiční bance vztahovala na úvěrové projekty v Chorvatsku
ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE ze dne 12. října 2000 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (2000/684/ES, ESUO, Euratom)
ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE ze dne 12. října 2000 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (2000/683/ES, ESUO, Euratom)
ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE ze dne 12. října 2000 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé (2000/682/ES, ESUO, Euratom)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2000 o schválení pohotovostních plánů pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K(2000) 3136)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. října 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro registraci hospodářství ve vnitrostátních databázích pro prasata podle směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K (2000) 3075) (Text s významem pro EHP) (2000/678/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Íránské islámské republiky (oznámeno pod číslem K(2000) 3066)text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Namibie (oznámeno pod číslem K(2000) 3063)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Venezuely (oznámeno pod číslem K(2000) 3056)Text s významem pro EHP
2000/664/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. října 2000, kterým se mění rozhodnutí 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy prováděné náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí („Sisnet“)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. října 2000, kterým se mění rozhodnutí 94/323/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházející ze Singapuru (oznámeno pod číslem K (2000) 3000) (Text s významem pro EHP) (2000/660/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. září 2000 o uzavření Dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé (2000/658/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 657/2000 ze dne 27. března 2000 o užším dialogu s odvětvím rybolovu a skupinami, kterých se týká společná rybářská politika
2000/657/EC: Commission Decision of 16 October 2000 adopting Community import decisions for certain chemicals pursuant to Council Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals (notified under document number C(2000) 2685) (Text with EEA relevance)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 654/2000 ze dne 29. března 2000, kterým se povolují nové doplňkové látky, nová užití doplňkových látek a nové přípravky z doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. října 2000, kterým se mění rozhodnutí 94/442/ES o zavedení smírčího řízení v rámci schválení účetní závěrky záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K (2000) 2988) (2000/649/ES)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 647/2000/ES ze dne 28. února 2000, kterým se přijímá víceletý program na podporu energetické účinnosti (SAVE) (1998 až 2002)
Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2000 o uzavření změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 645/2000 ze dne 28. března 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla nezbytná pro náležité uplatňování některých ustanovení článku 7 směrnice Rady 86/362/EHS a článku 4 směrnice Rady 90/642/EHS o sledování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
2000/645/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2000, kterým se opravuje schengenské acquis obsažené v rozhodnutí schengenského výkonného výboru SCH/Com-ex (94) 15 rev.
Nařízení Komise (ES) č. 643/2000 ze dne 28. března 2000 o opatřeních pro používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů
Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací
2000/641/SVV: Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2000, kterým se zřizuje sekretariát pro společné kontrolní orgány pověřené ochranou údajů vytvořené Úmluvou o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluvou o Europolu) , Úmluvou o používání informačních technologií pro celní účely a Úmluvou k provedení Schengenské dohody o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Schengenskou úmluvou)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2000 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice 1999/5/ES u námořních radiokomunikačních zařízení, která jsou určena k instalaci na námořních plavidlech, na něž se nevztahuje úmluva SOLAS, za účelem účasti v globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GMDSS) a na která se nevztahuje směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (oznámeno pod číslem K(2000) 2719)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. září 2000 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice 1999/5/ES u rádiových zařízení, na která se vztahuje regionální dohoda o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách [oznámeno pod číslem K (2000) 2718] (Text s významem pro EHP) (2000/637/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 635/2000 ze dne 24. března 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2571/97 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin
Nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 628/2000 ze dne 20. března 2000, kterým se mění nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 259/68, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. října 2000 o nezařazení chlozolinátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2000) 3007) (Text s významem pro EHP) (2000/626/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 620/2000 ze dne 23. března 2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1722/1999, pokud jde o dovoz pšenice tvrdé a zbytků některých obilovin pocházejících z Maroka
Nařízení Rady (ES) č. 616/2000 ze dne 20. března 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 609/2000 ze dne 21. března 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 3298/94, kterým se stanoví podrobná opatření týkající se systému práv tranzitu (ekobodů) pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. září 2000 o veterinárních a hygienických podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz farmových ptáků nadřádu běžci a o změně rozhodnutí 94/85/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa (oznámeno pod číslem K (2000) 2885) (Text s významem pro EHP) (2000/609/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2000 o pokynech pro posuzování rizik uvedených v příloze III směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (oznámeno pod číslem K (2000) 2736) (Text s významem pro EHP) (2000/608/ES)
Council Regulation (EC) No 607/2000 of 20 March 2000 suspending, for a limited period, Regulation (EC) No 2151/1999 imposing a ban on flights between the territories of the Community and the Federal Republic of Yugoslavia other than the Republic of Montenegro or the Province of Kosovo and amending Regulations (EC) No 1294/1999 and (EC) No 2111/1999 as regards payments and supplies in relation to flights during the period of suspension
2000/606/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2000 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o šest výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu (oznámeno pod číslem K (2000) 2641) (Text s významem pro EHP)
2000/605/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2000, kterým se mění rozhodnutí 96/603/ES, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ uvedených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (oznámeno pod číslem K (2000) 2640) (Text s významem pro EHP)
2000/604/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2000 o složení a stanovách Výboru pro hospodářskou politiku
2000/602/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2000 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o účasti Norska na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
Společný postoj rady ze dne 9. října 2000, o podpoře demokratické Svazové republiky Jugoslávie (SRJ) a okamžitém zrušení některých omezujících opatření
2000/597/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství
Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2000 o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 593/2000 ze dne 13. března 2000, kterým se pozastavuje používání nařízení Rady (ES) č. 2006/97 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví některá pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Maroka
Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2000 o postupu, kterým se mění čl. 40 odst. 4 a 5, čl. 41 odst. 7 a čl. 65 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí Komise 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES a 97/220/ES (oznámeno pod číslem K (2000) 2492) (Text s významem pro EHP) (2000/585/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. září 2000, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS (oznámeno pod číslem K (2000) 2735) (Text s významem pro EHP) (2000/583/ES)
2000/574/EC: Commission Decision of 14 September 2000 on certain protective measures in respect of infectious salmon anaemia in salmonids in the Faeroe Islands (notified under document number C(2000) 2688) (Text with EEA relevance)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. září 2000, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz mletého masa a masných polotovarů ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/29/ES (oznámeno pod číslem K (2000) 2533) (Text s významem pro EHP) (2000/572/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. září 2000, kterým se stanoví metody veterinárních kontrol produktů ze třetích zemí určených pro svobodná celní pásma, svobodné celní sklady, celní sklady nebo pro provozovatele zásobující prostředky přeshraniční námořní dopravy (oznámeno pod číslem K (2000) 2532) (Text s významem pro EHP) (2000/571/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 562/2000 ze dne 15. března 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. září 2000, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2000) 2497) (Text s významem pro EHP) (2000/557/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 555/2000 z 13. března 2000 o realizaci činností v rámci předvstupní strategie pro Kypr a Maltu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. září 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K (2000) 2480) (Text s významem pro EHP) (2000/555/ES)
2000/553/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o chování střešních krytin při vnějším požáru (oznámeno pod číslem K (2000) 2266) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 549/2000 ze dne 14. března 2000, kterým se stanoví intervenční centra pro rýži
Nařízení Komise (ES) č. 548/2000 ze dne 14. března 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení (EHS) č. 2092/91
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 547/2000 ze dne 14. března 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení ES č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Rozhodnutí Komise (2000/541/ES) ze dne 6. září 2000 o kritériích pro posuzování národních plánů podle článku 6 směrnice Rady 1999/13/ES
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. září 2000, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení RH­7281 (zoxamid) , B­41; E­187 (milbemektin) , BAS500F (pyraklostrobin) a AEF130360 (foramsulfuron) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 2285) (2000/540/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 538/2000 ze dne 13. března 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1599/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu minimálních dovozních cen pro některé bobuloviny pocházející z Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, České republiky, Estonska a Litvy a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 1226/92 a (ES) č. 2479/96
Rozhodnutí Komise (2000/532/ES) ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Oznámeno pod číslem K (2000) 1147) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 531/2000 ze dne 10. března 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku
200/529/ES: Rozhodnutí Evropské agentury pro životní prostředí ze dne 20. března 2000, kterým se stanoví kodex řádné správní praxe agentury
2000/520/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně poskytované podle zásad „bezpečného přístavu“ a s tím souvisejících „často kladených otázek“ vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států (oznámeno pod číslem K (2000) 2441) (Text s významem pro EHP)
2000/518/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000 na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů ve Švýcarsku[oznámeno pod číslem K (2000) 2304] (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 510/2000 of 9 March 2000 on the issue of import licences for high-quality fresh, chilled or frozen beef and veal
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 508/2000/ES ze dne 14. února 2000 o programu Kultura 2000
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 31. července 2000 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norskem o rozšíření společné komunikační sítě/společného systémového rozhraní (CCN/CSI) v rámci Úmluvy o společném tranzitním režimu (2000/506/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2000, kterým se mění příloha IV směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí a kterým se mění rozhodnutí 96/482/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz drůbeže a násadových vajec (kromě ptáků nadřádu běžci a jejich vajec) ze třetích zemí, a to včetně veterinárních opatření po dovozu (oznámeno pod číslem K(2000) 2261)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise (ES) č. 2000/500 ze dne 24. července 2000, kterým se povoluje uvádění "žlutých pomazánkových tuků s přídavkem fytosterolových esterů" na trh jako potraviny nebo složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (oznámeno pod číslem K (2000) 1997) (Text s významem pro EHP) (2000/496/ES)
2000/493/EC: Commission Decision of 4 August 2000 amending the health certification for fishery products from or originating in Uganda (notified under document number C(2000) 2472) (Text with EEA relevance)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES o přijetí rejstříku látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (oznámeno pod číslem C (2000) 1722) (Text s významem pro EHP) (2000/489/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. července 2000, kterým Evropské společenství přijímá změnu Dohody o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři, aby mohl být pro tuto organizaci zřízen samostatný rozpočet (2000/487/ES)
2000/479/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (oznámeno pod číslem K (2000) 2004) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. července 2000, kterým se členské státy opravňují dočasně povolit uvádění osiva některých druhů nesplňujícího požadavky směrnice Rady 66/401/EHS na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 1782) (2000/476/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 475/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství
Doporučení Komise 2000/473/Euratom ze dne 8. června 2000 o uplatňování článku 36 Smlouvy o založení Euratomu týkající se monitorování úrovní radioaktivity v životním prostředí pro účely hodnocení ozáření obyvatelstva jako celku
Commission Regulation (EC) No 465/2000 of 29 February 2000 introducing safeguard measures for imports from the overseas countries and territories of sugar sector products with EC/OCT cumulation of origin
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. června 2000 o podpisu, jménem Společenství, dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění dohoda mezi Evropským společenstvím a Socialistickou republikou Vietnam o obchodu s textilními a oděvními výrobky a o jejím prozatímním provádění (2000/464/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. července 2000, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení MKH 65 61 (natrium­propoxykarbazon) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 2006) (2000/463/ES)
2000/462/EC: Commission Decision of 12 July 2000 concerning the health certification for imports of bees/hives, queens and their attendants from third countries (notified under document number C(2000) 1966) (Text with EEA relevance)
Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/311/ES, kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000-2006)
Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů ze dne 20. července 2000 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství
Nařízení Komise (ES) č. 452/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na hodnocení kvality statistiky nákladů práceText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 451/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro druhou a třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS
2000/447/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2000 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva a samonosné lehké kompozitní panely (oznámeno pod číslem K (2000) 804) (Text s významem pro EHP)
2000/446/EC: Council Decision of 17 July 2000 authorising Italy to apply reductions in excise duties on certain mineral oils used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
2000/443/EC: Commission Decision of 18 May 2000 amending Decision 97/404/EC of 10 June 1997 setting up a Scientific Steering Committee and Decision 97/579/EC of 23 July 1997 setting up scientific committees in the area of consumer health and food safety (notified under document number C(2000) 1343) (Text with EEA relevance)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 442/2000 ze dne 25. února 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2000 o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování údajů a na financování studií a pilotních projektů na podporu společné rybářské politiky
Rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2000 o zřízení Výboru pro sociální ochranu
2000/434/EC: Council Decision of 29 June 2000 authorising the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to apply a reduced rate of excise duty to certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
2000/433/EC: Council Decision of 29 June 2000 authorising the Federal Republic of Germany to apply a reduced rate of excise duty to certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
2000/432/EC: Commission Decision of 7 July 2000 establishing the typical process standard deviation of the fat content of butter imported from New Zealand under Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1374/98 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products (notified under document number C(2000) 1896)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. července 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (oznámeno pod číslem K (2000) 1846) (Text s významem pro EHP) (2000/430/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. července 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých (oznámeno pod číslem K (2000) 1844) (Text s významem pro EHP) (2000/429/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2000, kterým se stanoví diagnostické postupy, metody odběru vzorků a kritéria pro vyhodnocování výsledků laboratorních testů pro potvrzení a diferenciální diagnózu vezikulární choroby prasat (oznámeno pod číslem K(2000) 1805)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/659/ES, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2000) 1648)
2000/417/ES: Doporučení Komise ze dne 25. května 2000 o zpřístupnění účastnického vedení: umožňovat na soutěžním základě poskytování plné nabídky elektronických komunikací včetně širokopásmových multimédií a rychlého připojení na internet [oznámeno pod číslem K (2000) 1259] (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. června 2000 o podepsání a uzavření Dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a vládou Korejské republiky týkajícího se světového loďařského trhu (2000/409/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. června 2000 o vyváženém zastoupení mužů a žen ve výborech a odborných skupinách jí zřízených [oznámeno pod číslem K (2000) 1600] (2000/407/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2000 o postupu týkajícím se odchylek od pravidel původu stanovených v Protokolu č. 1 Dohody o partnerství AKT-ES
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 398/2000 ze dne 22. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/97 a nařízení (ES) č. 921/1999, pokud jde o výpočet množství uvedeného na trh u organizace producentů, kurzy produkce a seznam reprezentativních trhů a prováděcí pravidla pro bezplatné rozdělování v odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1559/70
2000/396/EG, EGKS, Euratom: Beschluß des Rates vom 5. Juni 2000 zur Festlegung seiner Geschäftsordnung
Commission Regulation (EC) No 390/2000 of 21 February 2000 opening a standing invitation to tender for the export of barley held by the Danish intervention agency
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. června 2000, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení EXP60707B (acetamiprid) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 1562) (2000/390/ES)
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura
Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o boji proti dětské pornografii na internetu
2000/372/EC: Commission Decision of 6 June 2000 setting the date on which dispatch of fighting bulls from Portugal to Spain may commence by virtue of Article 3(7) of Decision 98/653/EC (notified under document number C(2000) 1564) (Text with EEA relevance)
2000/371/EC: Commission Decision of 6 June 2000 setting the date on which dispatch of fighting bulls from Portugal to France may commence by virtue of Article 3(7) of Decision 98/653/EC (notified under document number C(2000) 1563) (Text with EEA relevance)
2000/368/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2000, kterým se opravuje směrnice 98/98/ES, kterou se po dvacáté páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K (2000) 1333) (Text s významem pro EHP)
2000/367/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí (oznámeno pod číslem K (2000) 1001) (Text s významem pro EHP)
2000/365/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. dubna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (oznámeno pod číslem K (2000) 1134) (Text s významem pro EHP) (2000/363/ES)
Rozhodnutí Komise 2000/361/ES ze dne 10. května 2000 o zveřejnění odkazu na normy EN 1459:1999 „Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem“ a EN 1726-1:1999 „Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně – Část 1: Obecné požadavky“ (oznámeno pod číslem K (2000) 1174) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 360/2000 ze dne 14. února 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu přepálené (slinuté) magnézie pocházející z Čínské lidové republiky
Nařízení y (ES) č. 354/2000 ze dne 16. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Číny (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. května 2000, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, kterým se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí, pokud jde o Čínskou lidovou republiku (oznámeno pod číslem K (2000) 1163) (Text s významem pro EHP) (2000/352/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. května 2000 o postupu, kterým se určí nové společné hostitelské středisko pro integrovaný počítačový veterinární systém (oznámeno pod číslem K (2000) 818) (Text s významem pro EHP) (2000/351/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 348/2000 ze dne 14. února 2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
2000/345/EC: Commission Decision of 22 May 2000 setting the date on which dispatch from Portugal to Germany of certain products for the purpose of incineration may commence by virtue of Article 3(6) of Decision 98/653/EC (notified under document number C(2000) 1367) (Text with EEA relevance)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. května 2000, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2000) 1145) (Text s významem pro EHP) (2000/344/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 341/2000 ze dne 15. února 2000 o stanovení přepočítacích koeficientů pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy
Rozhodnutí Rady (2000/340/ES) ze dne 8. května 2000, kterým se jménem Společenství schvaluje nová příloha V k Úmluvě o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku o ochraně a zachování ekosystémů a biologické rozmanitosti mořské oblasti a odpovídající dodatek 3
Nařízení Komise (ES) č. 334/2000 ze dne 14. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Malajsie (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Vietnamské socialistické republiky (oznámeno pod číslem K(2000) 1054)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 331/2000 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. dubna 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/813/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Vietnamské socialistické republiky (oznámeno pod číslem K (2000) 1050) (Text s významem pro EHP) (2000/331/ES)
2000/330/EC: Commission Decision of 18 April 2000 approving tests for the detection of antibodies against bovine brucellosis within the framework of Council Directive 64/432/EEC (notified under document number C(2000) 1042) (Text with EEA relevance)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 329/2000 ze dne 11. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 323/2000 ze dne 11. února 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2000/322/EC: Commission Decision of 13 April 2000 laying down standard requirements for the reports submitted for programmes for the eradication and monitoring of animal diseases approved for co-financing by the Community (notified under document number C(2000) 1015) (Text with EEA relevance)
Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 1/2000 ze dne 17. února 2000, kterým se rozšiřuje systém dvojí kontroly zavedený rozhodnutím Rady přidružení č. 3/97 na období od 1. ledna do 31. prosince 2000
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 30. března 2000 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o rozšíření společné komunikační sítě/společného systémového rozhraní (CCN/CSI) v rámci Úmluvy o společném tranzitním režimu (2000/305/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. dubna 2000, kterým se mění rozhodnutí 2000/86/ES, kterým se stanoví o zvláštních podmínkách dovozu produktů rybolovu pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem K (2000) 831) (Text s významem pro EHP) (2000/300/ES)
2000/299/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2000 o počáteční klasifikaci rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a příslušných identifikátorů (oznámeno pod číslem K (2000) 938) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 289/2000 ze dne 3. února 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. dubna 2000, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem ANIMO a členskými státy (oznámeno pod číslem K (2000) 922) (Text s významem pro EHP) (2000/288/ES)
2000/287/EC: Commission Decision of 27 March 2000 identifying and listing the units in the 'ANIMO' computer network and repealing Decision 1999/717/EC (notified under document number C(2000) 817) (Text with EEA relevance)
Nařízení Komise (ES) č. 285/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. dubna 2000, kterým se mění rozhodnutí 91/516/EHS, kterým se stanoví seznam komponentů, jejichž použití v krmných směsích je zakázáno (oznámeno pod číslem K (2000) 930) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2000, kterým se stanoví seznam schválených inseminačních stanic pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí a kterým se mění rozhodnutí 96/539/ES a 96/540/ES (oznámeno pod číslem K(2000) 912)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady (2000/278/ES) ze dne 16. března 2000 o schválení Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském a Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (*) jménem Evropského společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2000 o rovnocennosti některých skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem K(2000) 511)Text s významem pro EHP.
2000/273/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2000 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu (oznámeno pod číslem K (2000) 668) (Text s významem pro EHP
2000/266/EC: Council Decision of 30 March 2000 authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a reduced rate of excise duty to certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
2000/265/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2000, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí („Sisnet“)
Nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální statistiku veřejných financí
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (2000/258/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 254/2000 ze dne 31. ledna 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. března 2000, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, kterým se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí, pokud jde o Argentinu (oznámeno pod číslem K (2000) 703) (Text s významem pro EHP) (2000/254/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2000) 698)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES ze dne 24. ledna 2000, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání „Socrates“
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. března 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (oznámeno pod číslem K (2000) 700) (Text s významem pro EHP) (2000/252/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 251/2000 ze dne 1. února 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. března 2000, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení RPA407213 (fenamidon) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 699) (Text s významem pro EHP) (2000/251/ES)
2000/245/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2000 o ověřověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 4 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic (oznámeno pod číslem K (1999) 5016) (Text s významem pro EHP)
2000/244/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. března 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/787/ES, kterým se poskytuje mimořádná finanční pomoc Arménii a Gruzii, za účelem jejího rozšíření na Tádžikistán
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. března 2000 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (2000/239/ES)
Rozhodnutí Komise (2000/238/ES) ze dne 9. března 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/830/ES s ohledem na místa vstupu do Německa (oznámeno pod číslem K (2000) 501) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. března 2000 o nezařazení monolinuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2000) 656) (Text s významem pro EHP) (2000/234/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. března 2000 o nezařazení pyrazofosu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (2000) 655) (Text s významem pro EHP) (2000/233/ES)
Rozhodnutí Komise (2000/229/ES) ze dne 7. března 2000, kterým se stanoví orientační přidělení celkové částky pomoci Společenství na základě nástroje předvstupních strukturálních politik mezi přijímající země (oznámeno pod číslem K (2000) 552)
2000/223/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank
Council Regulation (EC) No 215/2000 of 24 January 2000 renewing for 2000 the measures laid down in Regulation (EC) No 1416/95 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas in 1995 for certain processed agricultural products
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. března 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (oznámeno pod číslem K (2000) 526) (Text s významem pro EHP) (2000/212/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. února 2000, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení spinosadu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 476) (Text s významem pro EHP) (2000/210/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. února 2000, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky pro dočasný dovoz, zpětný dovoz a dovoz evidovaných koní z Korejské republiky do Společenství (oznámeno pod číslem K (2000) 472) (Text s významem pro EHP) (2000/209/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. února 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 97/78/ES, pokud jde o přepravu produktů živočišného původu z jedné třetí země do jiné třetí země po silnici pouze přes území Evropského společenství (oznámeno pod číslem K (2000) 468) (Text s významem pro EHP) (2000/208/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. února 2000 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o některých změnách příloh 2, 3, 4 a 6 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (2000/205/ES)
Oprava rozhodnutí Rady a Komise 2000/204/ES, ESUO ze dne 24. ledna 2000 o uzavření Evropsko-středomořských dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (Úř. věst. L 70, 18.3.2000) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 11, svazek 33)
ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE ze dne 24. ledna 2000,o uzavření Evropsko-středomořských dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (2000/204/ES, ESUO)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 194/2000 ze dne 27. ledna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1619/1999, kterým se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 1999 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
2000/192/EC: Commission Decision of 7 February 2000 concerning the conclusion of an Agreement amending the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine (notified under document number C(2000) 224)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 191/2000 ze dne 24. ledna 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
Nařízení Rady (ES) č. 190/2000 ze dne 24. ledna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/97, kterým se mimo jiné ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Ruska
2000/188/EC: Commission Decision of 17 February 2000 concerning the status of Great Britain and Northern Ireland with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia and repealing Decisions 92/538/EEC and 97/185/EC (notified under document number C(2000) 374) (Text with EEA relevance)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 184/2000 ze dne 26. ledna 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. února 2000, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení thiaklopridu, forchlorfenuronu a thiamethoxamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2000) 474) (Text s významem pro EHP) (2000/181/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 176/2000 ze dne 24. ledna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1015/94 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
Nařízení Rady (ES) č. 174/2000 ze dne 24. ledna 2000, kterým se ruší nařízení (EHS) č. 3433/91, pokud jde o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Japonska
2000/174/EC: Commission Decision of 16 February 2000 approving the programme concerning infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia submitted by France for the farm 'Sources de la Fabrique' (notified under document number C(2000) 379) (Text with EEA relevance) (Only the French text is authentic)
2000/171/EC: Commission Decision of 16 February 2000 establishing the list of approved fish farms in Austria (notified under document number C(2000) 375) (Text with EEA relevance)
Nařízení Komise (ES) č. 169/2000 ze dne 25. ledna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 280/98, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o konzumní mléko vyráběné ve Finsku a Švédsku
Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2000, kterým se mění rozhodnutí Komise 92/160/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2000) 365)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2000 o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2000) 343)Text s významem pro EHP
2000/149/EC: Commission Decision of 22 February 2000 concerning certain protection measures relating to avian influenza in Italy (notified under document number C(2000) 489) (Text with EEA relevance)
Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2000) 133)Text s významem pro EHP.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění
Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2000, kterým se mění rozhodnutí 87/257/EHS o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2000) 380)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. února 2000, kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/2/ES, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků, a kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/301/ES (oznámeno pod číslem K (2000) 412) (Text s významem pro EHP) (2000/136/ES)
2000/130/SVV: Společný postoj Rady ze dne 31. ledna 2000 k navrhovanému protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva a obchodu s nimi, kterým se doplňuje Úmluva OSN proti mezinárodní organizované trestné činnosti
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. ledna 2000, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/253/ES o ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu pocházejících nebo dovážených z Keni a Tanzanie a osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu pocházející nebo dovážené z Tanzanie (oznámeno pod číslem K (2000) 211) (Text s významem pro EHP) (2000/127/ES)
2000/125/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2000 o uzavření Dohody o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech („paralelní dohoda“)
Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 1999 o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků (oznámeno pod číslem K(1999) 3875)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. ledna 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/246/ES, kterým se schvalují některé pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat (Text s významem pro EHP) (2000/113/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 113/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. ledna 2000 o rozdělení rezerv antigenů vytvořených v rámci akce Společenství týkající se rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce mezi antigenové banky a o změně rozhodnutí Komise 93/590/ES a 97/348/ES (oznámeno pod číslem K (2000) 1) (Text s významem pro EHP) (2000/112/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 1999, kterým se určuje nová antigenová banka a přijímají se ustanovení pro přemístění a skladování antigenů v rámci akce Společenství týkající se rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K (1999) 4782) (2000/111/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 ze dne 29. prosince 1999 o poskytnutí pomoci partnerským státům ve východní Evropě a střední Asii
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 24. ledna 2000 o zřízení Výboru pro zaměstnanost (2000/98/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
2000/96/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22.prosince 1999 o přenosných nemocích, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem K (1999) 4015)
Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/368/ES (oznámeno pod číslem K(1999) 4761)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 1999/276/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mauricia (oznámeno pod číslem K (1999) 4755) (Text s významem pro EHP) (2000/84/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Pákistánu (oznámeno pod číslem K(1999) 4754)Text s významem pro EHP
SMĚRNICE KOMISE 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
SMĚRNICE KOMISE 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Směrnice Komise 2000/80/ES ze dne 4. prosince 2000, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem konsolidace dané přílohy a zařazení další účinné látky (lambda-cyhalothrin)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích střev (oznámeno pod číslem K (1999) 4697) (Text s významem pro EHP) (2000/80/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA) , Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) , Evropským sdružením technických letových posádek (ECA) , Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (oznámeno pod číslem K (1999) 4685) Text s významem pro EHP (2000/79/ES)
Oprava směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000 , kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání ( Úř. věst. L 303 ze dne 2.12.2000 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 79)
SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých (oznámeno pod číslem K (1999) 4688) (Text s významem pro EHP) (2000/78/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/77/ES ze dne 14. prosince 2000, kterou se mění směrnice Rady 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů ( Úř. věst. L 332 ze dne 28.12.2000 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 353)
Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/468/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře (oznámeno pod číslem K (1999) 4675) (Text s významem pro EHP) (2000/76/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Commission Regulation (EC) No 75/2000 of 13 January 2000 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice
SMĚRNICE RADY 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí
Směrnice Komise 2000/74/ES ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/29/EHS o označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidlaText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2000/73/ES ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidlaText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2000/72/ES ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/31/EHS o stojanech dvoukolových motorových vozidelText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku měřicí metody stanovené v přílohách I, II, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES podle článku 10 uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2000 ze dne 2. října 2000, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/70/ES ze dne 16. listopadu 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/42/EHS s ohledem na zdravotnické prostředky obsahující stabilní deriváty z lidské krve nebo lidské plazmy
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší ( Úř. věst. L 313 ze dne 13.12.2000 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 262)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise 93/623/EHS a zavádí identifikace plemenných a užitkových koňovitých (oznámeno pod číslem K (1999) 5004) (Text s významem pro EHP) (2000/68/ES)
Směrnice Rady 2000/65/ES ze dne 17. října 2000, kterou se mění směrnice 77/388/EHS v otázce určování daňového dlužníka u daně z přidané hodnoty
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2000 ze dne 2. srpna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/64/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS a 93/22/EHS, pokud se týká výměny informací se třetími zeměmi
Směrnice Komise 2000/63/ES ze dne 5. října 2000, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/62/ES ze dne 10. října 2000, kterou se mění směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/61/ES ze dne 10. října 2000, kterou se mění směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 93/436/EHS, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Chile (oznámeno pod číslem K (1999) 4749) (Text s významem pro EHP) (2000/61/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu
SMĚRNICE KOMISE 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
2000/58/EC: Commission Decision of 11 January 2000 authorising Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. as regards areas in Portugal, other than those in which Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. is known not to occur (notified under document number C(1999) 5193)
SMĚRNICE KOMISE 2000/57/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
2000/57/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 1999 o systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem K (1999) 4016)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2000 ze dne 28. června 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2000 ze dne 28. června 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností
SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES ze dne 26. července 2000, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky
SMĚRNICE KOMISE 2000/51/ES ze dne 26. července 2000, kterou se mění směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (1999) 4535) (Text s významem pro EHP) (2000/51/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2000 ze dne 28. června 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 50/2000 ze dne 10. ledna 2000 o označování potravin a složek potravin obsahujících přídatné látky a látky určené k aromatizaci, které byly geneticky modifikovány nebo vyrobeny z geneticky modifikovaných organismů
Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 1999 o minimálních požadavcích na kontrolu hospodářství, v nichž se chovají zvířata pro hospodářské účely (oznámeno pod číslem K(1999) 4534)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2000 ze dne 28. června 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 49/2000 ze dne 10. ledna 2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1139/98 o povinném uvádění údajů, které nejsou stanoveny ve směrnici 79/112/EHS, při označování určitých potravin vyrobených z geneticky modifikovaných organismů
Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 1999, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/356/ES a kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo dovážených z Egypta (oznámeno pod číslem K(1999) 4232)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 2000/48/ES ze dne 25. července 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
SMĚRNICE RADY 2000/47/ES ze dne 20. července 2000, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 92/12/EHS, pokud jde o dočasná množstevní omezení při dovozu piva do Finska
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností
SMĚRNICE KOMISE 2000/45/ES ze dne 6. července 2000, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro stanovení vitamínu A, vitamínu E a tryptofanu v krmivech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pračkám (oznámeno pod číslem K(1999) 4650)Text s významem pro EHP.
SMĚRNICE RADY 2000/44/ES ze dne 30. června 2000, kterou se mění směrnice 92/12/EHS, pokud jde o dočasná množstevní omezení u výrobků podléhajících spotřební dani, které se dovážejí do Švédska z jiných členských států
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ
SMĚRNICE KOMISE 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
SMĚRNICE KOMISE 2000/41/ES ze dne 19. června 2000, kterou se podruhé odkládá termín, po němž budou zakázány zkoušky na zvířatech pro přísady nebo pro kombinace přísad kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Commission Regulation (EC) No 40/2000 of 7 January 2000 fixing the maximum export refund on wholly milled long grain rice in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 2176/1999
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/40/ES ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství chladničkám (oznámeno pod číslem K(1999) 4522)Text s významem pro EHP.
SMĚRNICE KOMISE 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. prosince 1999, kterým se mění příloha B směrnice Rady 90/429/EHS, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (oznámeno pod číslem K (1999) 4507) (Text s významem pro EHP) (2000/39/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2000 ze dne 31. března 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/34/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví a činnosti vyňaté z oblasti působnosti uvedené směrnice
Směrnice Komise 2000/33/ES ze dne 25. dubna 2000, kterou se po dvacáté sedmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek* (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95RADA EVROPSKÉ UNIE,
Směrnice Komise 2000/32/ES ze dne 19. května 2000, kterou se po dvacáté šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek* (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/2000 ze dne 31. března 2000, kterým se mění příloha X (Audiovizuální služby) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/2000 ze dne 31. března 2000, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství
Commission Regulation (EC) No 29/2000 of 6 January 2000 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the import of sorghum issued in Regulation (EC) No 2774/1999
Oprava směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství ( Úř. věst. L 169, 10.7.2000 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 3, svazek 29, s. 258)
Oprava směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství ( Úř. věst. L 169 ze dne 10.7.2000 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 29, s. 258)
SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
2000/29/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o uzavření dohody s Islandskou republikou a Norským královstvím o právech a povinnostech mezi Irskem a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé v oblastech schengenského acquis, které se vztahují na tyto státy
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/28/ES ze dne 18. září 2000, kterou se mění směrnice 2000/12/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu
SMĚRNICE RADY 2000/27/ES ze dne 2. května 2000, kterou se mění směrnice 93/53/EHS, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (Čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 26/2000 ze dne 31. března 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 9 směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o překládku produktů na stanovišti hraniční kontroly, jsou-li zásilky určeny k dovozu do Evropského společenství, a kterým se mění rozhodnutí Komise 93/14/EHS (oznámeno pod číslem K (1999) 4506) (Text s významem pro EHP) (2000/25/ES)
SMĚRNICE KOMISE 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
2000/24/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1999 o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na projekty mimo Společenství (střední a východní Evropa, země Středomoří, Latinská Amerika, Asie a Jihoafrická republika)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2000/22/ES ze dne 28. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2000/21/ES ze dne 25. dubna 2000 o seznamu právních předpisů Společenství podle páté odrážky čl. 13 odst. 1 směrnice Rady 67/548/EHS (Text s významem pro EHP)
Council Regulation (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial and agricultural products
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/20/ES ze dne 16. května 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. prosince 1999, kterým se stanoví osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro dovoz ze třetích zemí želatiny určené k lidské spotřebě a surovin k výrobě želatiny určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (1999) 3989) (text s významem pro EHP) (2000/20/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 20/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2000/19/ES ze dne 13. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/18/EHS ze dne 17. dubna 2000 o minimálních požadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
Směrnice Rady 2000/17/ES ze dne 30. března 2000, kterou se mění směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty – přechodná ustanovení pro Rakouskou republiku a Portugalskou republiku
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/16/ES ze dne 10. dubna 2000, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o uvádění krmných směsí na trh a směrnice Rady 96/25/ES o oběhu krmných surovin
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 2. prosince 1999 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky (2000/16/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 3. listopadu 1998 ve znění obecných zásad ze dne 16. listopadu 2000 o složení a ocenění devizových rezerv, metodách jejich prvního převodu a o denominaci a úročení odpovídajících pohledávek (ECB/2000/15)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/15/ES ze dne 10. dubna 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 2. prosince 1999 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou (2000/15/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí
Commission Regulation (EC) No 13/2000 of 5 January 2000 fixing the maximum export refund for white sugar for the 21st partial invitation to tender issued within the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 1489/1999
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu
Dvacátá pátá směrnice Komise 2000/11/ES ze dne 10. března 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/8/ES ze dne 20. března 2000, kterou se mění směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 7/2000 ze dne 21. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
Směrnice evropského Parlamentu a Rady 2000/7/ES ze dne 20. března 2000 o rychloměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a o změně směrnice Rady 92/61/EHS o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Council Regulation (EC) No 6/2000 of 17 December 1999 concerning the arrangements applicable to imports into the Community of products originating in the Republics of Bosnia and Herzegovina and Croatia and to imports of wine originating in the Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Slovenia
Dvacátá čtvrtá směrnice Komise 2000/6/ES ze dne 29. února 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. prosince 1999, kterým se podruhé mění rozhodnutí 1999/507/ES o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie (oznámeno pod číslem K (1999) 4249) (Text s významem pro EHP) (2000/6/ES)
SMĚRNICE KOMISE 2000/5/ES ze dne 25. února 2000, kterou se mění přílohy C a D směrnice Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/4/ES ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střechy nebo posuvné střechy, opěradel a zadní části sedadel)
Oprava směrnice Komise 2000/3/ES ze dne 22. února 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Úř. věst. L 53 ze dne 25.2.2000)
Směrnice Komise 2000/3/ES ze dne 22. února 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2000/2/ES ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do kolových zemědělských a lesnických traktorů a směrnice Rady 74/150/EHS týkající se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků, a kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/301/ES (oznámeno pod číslem K (1999) 4844) (Text s významem pro EHP) (2000/2/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 2000/1/ES ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 89/173/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Zavřít
MENU