Předpisy EU - rok 1999

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2795/1999 ze dne 29. prosince 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2793/1999 ze dne 17. prosince 1999 o některých postupech pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou
Nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 2791/1999 ze dne 16. prosince 1999 o některých kontrolních opatřeních v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shoděText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2789/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro stolní hrozny révy vinné
Nařízení Komise (ES) č. 2780/1999 ze dne 27. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2449/96 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 07141091, 07141099, 07149011 a 07149019 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2765/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se mění příloha nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2762/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se upravuje roční maximální intenzita rybolovu pro některá loviště
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2761/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy, o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o zrušení nařízení (EHS) č. 2776/88
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2760/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2759/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním obdobíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2758/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2757/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2745/99 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2740/1999 ze dne 21. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1447/1999 o vytvoření seznamu chování, která vážně porušují pravidla společné rybářské politiky
Nařízení Komise (ES) č. 2737/1999 ze dne 21. prosince 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2728/1999 ze dne 20. prosince 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2723/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2719/1999 ze dne 20. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94
Nařízení Komise (ES) č. 2718/1999 ze dne 20. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2704/1999 ze dne 14. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
Nařízení Rady (ES) č. 2703/1999 ze dne 14. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2596/97, kterým se prodlužuje období stanovené v čl. 149 odst. 1 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2702/1999 ze dne 14. prosince 1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2701/1999 ze dne 14. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/96 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2691/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zbožíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2690/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se povolují nové doplňkové látky v krmivech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2680/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se schvaluje systém identifikace býků určených pro kulturní a sportovní akce
Nařízení Rady (ES) č. 2674/1999 ze dne 13. prosince 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy
NAŘÍZENÍ RADY (ES, ESUO, EURATOM) č. 2673/1999 ze dne 13. prosince 1999, kterým se mění finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2655/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2221/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady, a kterým se mění nařízení (ES) č. 3122/94, kterým se stanoví kritéria pro analýzu rizika, pokud jde o zemědělské produkty, pro které jsou poskytovány náhrady
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2654/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2637/1999 ze dne 14. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku
Commission Regulation (EC) No 2636/1999 of 14 December 1999 on the communication of information on tobacco from the 2000 harvest onwards and repealing Regulation (EEC) No 1771/93
Nařízení Komise (ES) č. 2626/1999 ze dne 13. prosince 1999, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2623/1999 ze dne 10. prosince 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 411/88 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2605/1999 ze dne 9. prosince 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
Nařízení Komise (ES) č. 2603/1999 ze dne 9. prosince 1999, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999
Nařízení Rady (ES) č. 2597/1999 ze dne 6. prosince 1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2593/1999 ze dne 8. prosince 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2589/1999 ze dne 8. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa stanovenou v nařízení Rady (ES) č. 2249/1999
Nařízení Rady (EURATOM) č. 2587/1999 ze dne 2. prosince 1999.kterým se vymezují investiční záměry, které se mají sdělovat Komisi v souladu s článkem 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2562/1999 ze dne 3. prosince 1999, kterým se povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny antibiotik v krmivech váže na osoby odpovědné za jejich uvádění do oběhu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2561/1999 ze dne 3. prosince 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro hrachové lusky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2551/1999 ze dne 2. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 963/98, kterým se stanoví obchodní normy pro květák a artyčoky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2543/1999 ze dne 1. prosince 1999 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2537/1999 ze dne 29. listopadu 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2861/93, (ES) č. 2199/94, (ES) č. 663/96 a (ES) č. 1821/98 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých magnetických disků (3,5” disket) pocházejících z Japonska, Tchaj-wanu, Čínské lidové republiky, Hong Kongu, Korejské republiky, Malajsie, Mexika, Spojených států amerických a Indonésie a nařízení (ES) č. 1335/1999 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých magnetických disků (3,5” disket) pocházejících z Indonésie a vyráběných a prodávaných na vývoz do Společenství společností PT Betadiskindo Binatama
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2502/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2166/83 o zavedení systému licencí pro některé rybolovné činnosti v oblasti severně od Skotska (oblast Shetlandy)
Nařízení Komise (ES) č. 2483/1999 ze dne 25. listopadu 1999, kterým se odečítá od množstevního limitu dovozů textilního zboží náležejícího do skupiny 4 a pocházejícího z Čínské lidové republiky objem odpovídající množství dovezenému do Evropského společenství při obejití Dohody mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu textilními výrobky podléhajícími MFA
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2471/1999 ze dne 23. listopadu 1999, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 669/97 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2464/1999 ze dne 22. listopadu 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1729/1999, kterým se stanoví zvláštní opatření odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87 a nařízení (EHS) č. 3719/88, v odvětvích mléka a mléčných výrobků, hovězího a telecího masa, vepřového masa, vajec, drůbežího masa, zemědělských produktů vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a pokud jde o některé produkty z obilovin
Nařízení Komise (ES) č. 2461/1999 ze dne 19. listopadu 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce pro produkci surovin, které jsou ve Společenství použity pro zpracování produktů, jež nejsou přímo určeny k výživě lidí nebo zvířat
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2439/1999 ze dne 17. listopadu 1999 o podmínkách pro povolení doplňkových látek náležejících do skupiny „pojiv, protispékavých látek a koagulantů“ v krmivech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2430/1999 ze dne 16. listopadu 1999, kterým se povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných substancí v krmivech váže na osoby odpovědné za jejich uvádění do oběhu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2424/1999 ze dne 15. listopadu 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa stanovenou v nařízení Rady (ES) č. 2249/1999
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2419/1999 ze dne 12. listopadu 1999, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeném v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 2399/1999 ze dne 11. listopadu 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2393/1999 ze dne 11. listopadu 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2390/1999 ze dne 25. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1663/95, pokud jde o formu a obsah účetních údajů pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF, které musí mít členské státy k dispozici pro Komisi
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2385/1999 ze dne 10. listopadu 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2377/1999 ze dne 9. listopadu 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro chřest
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2376/1999 ze dne 9. listopadu 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2342/1999 ze dne 28. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2337/1999 ze dne 3. listopadu 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Commission Regulation (EC) No 2336/1999 of 3 November 1999 amending Regulation (EC) No 1371/95 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the egg sector
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2335/1999 ze dne 3. listopadu 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro broskve a nektarinky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2317/1999 ze dne 29. října 1999, kterým se mění specifikace názvu „Idiazábal“ uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
Nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 ze dne 22. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2293/1999 ze dne 14. října 1999, kterým se prodlužují dočasná povolení některých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Commission Regulation (EC) No 2286/1999 of 28 October 1999 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs
Nařízení Komise (ES) č. 2278/1999 ze dne 21. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2256/1999 ze dne 25. října 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1621/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o podporu pro pěstování vinných hroznů k produkci některých druhů sušených vinných hroznů
Nařízení Rady (ES) č. 2250/1999 ze dne 22. října 1999 o celní kvótě pro máslo pocházející z Nového Zélandu
Nařízení Rady (ES) č. 2249/1999 ze dne 22. října 1999 o otevření celní kvóty Společenství pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2245/1999 ze dne 22. října 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1663/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2197/1999 ze dne 15. října 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 548/89 a (EHS) č. 812/89 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 2166/1999 ze dne 8. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy zacházení s produkty v odvětvích zdravotnictví, školství a sociální péče v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2162/1999 ze dne 12. října 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku a kterým se stanoví přechodná ustanovení pro využívaní zvláštní podpory a poměr mezi proměnlivou částí prémie a prémií pro skupinu VII (Katerini) v Itálii pro sklizně 1999, 2000 a 2001
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2157/1999 ze dne 23. září 1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2134/1999 ze dne 7. října 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 921/1999, pokud jde o úhradu nákladů na přepravu ovoce a zeleniny stažených z trhu a rozdělených lidem pocházejícím z Kosova
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2113/1999 ze dne 5. října 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2107/1999 ze dne 4. října 1999, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2083/99 ze dne 30. září 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Reglement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
Commission Regulation (EC) No 2026/1999 of 22 September 1999 on issuing A2 export licences for fruit and vegetables
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1972/1999 ze dne 15. září 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3600/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1943/1999 ze dne 10. září 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1942/1999 ze dne 10 září 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1932/1999 ze dne 9. září 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1931/1999 ze dne 9. září 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1924/1999 ze dne 8. září 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, týkající se programu modulů ad hoc pro statistické zjišťování pracovních sil na roky 2000 až 2002
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1922/1999 ze dne 8. září 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o podmínky, za nichž se plavidlům o celkové délce vyšší než osm metrů povoluje v některých vodách Společenství používat vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1836/1999 ze dne 24. srpna 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1823/1999 ze dne 20. srpna 1999, kterým se stanoví citlivé pěstitelské oblasti a/nebo skupiny vyznačující se vysokou jakostí odrůd, na které se nevztahuje použití programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
Nařízení Rady (ES) č. 1804/1999 ze dne 19. července 1999, kterým se za účelem zahrnutí živočišné výroby doplňuje nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Rady (ES) č. 1796/1999 ze dne 12. srpna 1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Korejské republiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu*
Nařízení (ES) č. 1783/1999 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
Nařízení Komise (ES) č. 1749/1999 ze dne 23. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96, pokud jde o dílčí indexy harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1728/1999 ze dne 29. července 1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu syntetických polyesterových vláken pocházejících z Tchaj-wanu a o zastavení řízení týkajícího se dovozů syntetických polyesterových vláken pocházejících z Korejské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1727/1999 ze dne 28. července 1999, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce
Nařízení Rady (ES) č. 1722/1999 ze dne 29. července 1999 o dovozu otrub, krupičných otrub a jiných zbytků vzniklých proséváním, mletím nebo jiným způsobem zpracování některých obilovin pocházejících z Alžírska, Maroka a Egypta a o dovozu pšenice tvrdé pocházející z Maroka
Nařízení Rady (ES) č. 1721/99 o ustanovení určitých omezujících opatření vzhledem k plavidlům plujícím pod vlajkou států, které nejsou stranou Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/1999/ES ze dne 12. července 1999, kterým se přijímá soubor akcí a opatření pro zajištění interoperability transevropských sítí pro elektronickou výměnu dat mezi správními orgány (IDA) a přístupu k nim
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES ze dne 12. července 1999 o hlavních směrech a o projektech společného zájmu v oblasti transevropských sítí pro elektronickou výměnu dat mezi správními orgány (IDA)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1666/1999 ze dne 28. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o minimální požadavky na jakost určitých odrůd sušených vinných hroznů uváděných na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1663/1999 ze dne 28. července 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2629/97, pokud jde o ušní značky v rámci systému identifikace a evidence skotu
Nařízení Komise (ES) č. 1662/1999 ze dne 28. července 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 1661/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1655/1999 ze dne 19. července 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2236/95, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci společenství v oblasti transevropských sítí
Nařízení Komise (ES) č. 1647/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2571/97 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin, pokud jde o lhůtu pro použití a přimíchání
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1645/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1636/1999 ze dne 26. července 1999, kterým se povolují nové doplňkové látky a nová užití doplňkových látek v krmivech
Nařízení Komise (ES) č. 1622/1999 ze dne 23. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim skladování nezpracovaných sušených vinných hroznů a nezpracovaných sušených fíků
Nařízení Komise (ES) č. 1621/1999 ze dne 22. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o podporu pro pěstování vinných hroznů k produkci některých druhů sušených vinných hroznů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1618/1999 ze dne 23. července 1999 o kritériích pro hodnocení kvality strukturální statistiky podnikání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1617/1999 ze dne 23. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s pojištěním v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2214/96 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1609/1999 ze dne 22. července 1999, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 856/1999 o zvláštním rámci pomoci tradičním dodavatelům banánů AKT
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1602/1999 ze dne 19. července 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
Nařízení Rady (ES) č. 1601/1999 ze dne 12. července 1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla a konečném výběru prozatímního cla uloženého na dráty z korozivzdorné oceli o průměru menším než 1 mm pocházející z Indie a o ukončení řízení pro dovoz drátů z korozivzdorné oceli o průměru menším než 1 mm pocházejících z Korejské republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1600/1999 ze dne 12. července 1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie a konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Korejské republiky
Nařízení Rady (ES) č. 1599/1999 ze dne 12. července 1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie a konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Korejské republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1596/1999 ze dne 20. července 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1594/1999 ze dne 20. července 1999, kterým se mění podmínky pro povolení doplňkové látky v krmivech
Nařízení Komise (ES) č. 1573/1999 ze dne 19. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o vlastnosti sušených fíků, na které se vztahuje režim podpory produkce
Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C (92) 39 v konečném znění (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1545/1999 ze dne 14. července 1999 kterým se mění nařízení (ES) č. 1091/94, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1529/1999 ze dne 13. července 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1526/1999 ze dne 13. července 1999, kterým se stanoví procentní sazba množství, která mohou být přidělena v rámci žádostí o dovozní licence na vepřové maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1498/1999 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem
Nařízení Komise (ES) č. 1489/1999 ze dne 7. července 1999 o stálém nabídkovém řízení na stanovení dávek a / nebo vývozních náhrad za bílý cukr na hospodářský rok 1999/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1574/98
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1488/1999 ze dne 7. července 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1471/1999 ze dne 5. července 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 347/96, kterým se zřizuje systém rychlého hlášení o propuštění lososů do volného oběhu v Evropském společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1467/1999 ze dne 5. července 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1459/1999 ze dne 24. června 1999, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1455/1999 ze dne 1. července 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro papriku zeleninovou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1453/99 ze dne 1. července 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2692/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion, pokud jde o dobu platnosti subvenčního dokladu
Nařízení Komise (ES) č. 1452/1999 ze dne 1. července 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1964/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/1999 ze dne 1. července 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/98 o prodeji hovězího masa ze zásob Spojeného království ozbrojeným silám za předem stanovené ceny
Nařízení Rady (ES) č. 1448/1999 ze dne 24. června 1999, kterým se zavádějí přechodná opatření pro řízení určitých rybolovných metod ve Středozemním moři a kterým se mění nařízení (ES) č. 1626/94
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1447/1999 ze dne 24. června 1999 o vytvoření seznamu chování, která vážně porušují pravidla společné rybářské politiky
Commission Regulation (EC) No 1423/1999 of 30 June 1999 fixing the import duties in the cereals sector
Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1419/1999/ES ze dne 25. května 1999 o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2005 až 2019
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1411/1999 ze dne 29. června 1999, kterým se povolují nové doplňkové látky a nová užití doplňkových látek v krmivech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1410/1999 ze dne 29. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a kterým se mění definice některých rozhodných skutečností stanovených v nařízeních (EHS) č. 3889/87, (EHS) č. 3886/92, (EHS) č. 1793/93, (EHS) č. 2700/93 a (ES) č. 293/98
Nařízení Rady (ES) č. 1405/1999 ze dne 24. června 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem a kterým se stanoví podpora poskytovaná v semenářském odvětví pro hospodářské roky 2000/01 a 2001/02
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1399/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71
Nařízení Komise (ES) č. 1373/1999 ze dne 25. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku a kterým se stanoví minimální zaručená množství, která mohou být pro sklizeň 1999 převedena do jiné skupiny odrůd
Nařízení Rady (ES) č. 1334/1999 ze dne 21. června 1999, o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu oxidu hořečnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1324/1999 ze dne 23. června 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1308/1999 ze dne 15. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik
Nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 ze dne 21. června 1999 o koordinaci podpory kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89
Nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti
Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti
Nařízení Rady (ES) č. 1263/1999 ze dne 21. června 1999 o finančním nástroji pro orientaci rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1256/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
Nařízení Rady (ES) č. 1253/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1766/92 o společné organizaci trhu s obilovinami a zrušuje nařízení (EHS) č. 2731/75, kterým se stanoví standardní jakosti u pšenice obecné, žita, ječmene, kukuřice a pšenice tvrdé
Council Regulation (EC) No 1252/1999 of 17 May 1999 amending Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system for the production of potato starch
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě ( Úř. věst. L 160 ze dne 26.6.1999, s. 1 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 25, s. 322)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
Nařízení Komise (ES) č. 1247/99 ze dne 16. června 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu živého skotu o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházejícího z některých třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1245/1999 ze dne 16. června 1999, kterým se povolují nové doplňkové látky v krmivech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1228/1999 ze dne 28. května 1999 o řadách údajů, které je třeba zpracovat pro statistiku pojišťovacích služeb (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1227/1999 ze dne 28. května 1999 o technickém formátu pro předávání statistik pojišťovacích služeb (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1226/1999 ze dne 28. května 1999 o přípustných odchylkách u statistiky pojišťovacích služeb (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1225/1999 ze dne 27. května 1999 o definicích ukazatelů pro statistiku pojišťovacích služeb (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1218/1999 ze dne 14. června 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1215/1999 ze dne 10. června 1999, kterým se mění nařízení č. 19/65/EHS o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1182/1999 ze dne 10. května 1999, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, s ohledem na omezení poskytovaných dat
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1168/1999 ze dne 3. června 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1167/1999 ze dne 3. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/97, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1149/1999 ze dne 25. května 1999, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1128/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu telat o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházejících ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1125/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 111/1999, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2802/98 o programu dodávek zemědělských produktů do Ruské federace
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1110/1999 ze dne 10. května 1999, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 1084/1999 ze dne 26. května 1999, kterým se stanoví seznam příslušných orgánů uvedených v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 900/1999 o zákazu prodeje a dodávek ropy a ropných produktů do Svazové republiky Jugoslávie
Nařízení Komise (ES) č. 1083/1999 ze dne 26. května 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1617/93 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkajících se společného plánování a koordinace letových řádů, společného poskytování služeb, konzultací o tarifech pravidelné osobní a nákladní dopravy a přidělování volných letištních časů
Nařízení Komise (ES) č. 1081/1999 ze dne 26. května 1999 o otevření a správě celních kvót pro dovoz nejatečných býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1012/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 1143/98
Nařízení Rady (Euratom) č. 1074/99 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)
Nařízení Komise (ES) č. 1072/1999 ze dne 10. května 1999, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1070/1999 ze dne 25. května 1999, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1062/1999 ze dne 21. května 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 ze dne 10. května 1999, kterým se určují pravomoc a povinnosti zástupců pověřených Komisí provádět kontroly vlastních zdrojů Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/1999 ze dne 18. května 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1595/98, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2603/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz rýže původem ze států AKT, jakož i pro dovoz rýže původem ze zámořských zemí a území, a kterým se stanoví zvláštní pravidla pro částečnou úhradu dovozních cel vybraných za rýži původem ze států AKT
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/1999 ze dne 26. března 1999, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/1999 ze dne 26. března 1999, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (EHS) č. 999/1999 ze dne 11. května 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 293/98, pokud jde o rozhodné skutečností pro náklady na přepravu ovoce a zeleniny bezplatně rozdělované po jejich stažení z trhu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 998/1999 ze dne 11. května 1999, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 997/1999 ze dne 11. května 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 976/99 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění opatření Společenství jiných než opatření týkajících se rozvojové spolupráce, která v rámci politiky spolupráce Společenství přispívají k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod ve třetích zemích
Nařízení Rady (ES) č. 975/99 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění rozvojové spolupráce, která přispívá k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 964/1999 ze dne 6. května 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 961/1999 ze dne 6. května 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se rozšíření pravidel vydaných organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 955/1999 ze dne 13. dubna 1999, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, pokud jde o režim vnějšího tranzitu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 954/1999 ze dne 5. května 1999, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 953/1999 ze dne 5. května 1999, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 936/1999 ze dne 27. dubna 1999, kterým se mění nebo ruší některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 933/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí
Nařízení Komise (ES) č. 921/1999 ze dne 30. dubna 1999 o zvláštních opatřeních pro rozdělování ovoce a zeleniny stažené z trhu uprchlíkům z Kosova
Council Regulation (EC) No 900/1999 of 29 April 1999 prohibiting the sale and supply of petroleum and certain petroleum products to the Federal Republic of Yugoslavia (FRY)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. prosince 1999 o uvádění na trh a podávání bovinního somatotropinu a o zrušení rozhodnutí 90/218/EHS (1999/879/EHS)
Společná strategie Evropské Rady ze dne 11. prosince 1999 o Ukrajině
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. prosince 1999 o prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění dohoda mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky (1999/876/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. prosince 1999 o prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o obchodu s textilními výrobky (1999/875/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 93/70/EHS o kódování pro sdělení „Animo“ za účelem zahrnutí některých druhů zpracovaných bílkovin ze savců (oznámeno pod číslem K (1999) 4251) (Text s významem pro EHP) (1999/874/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. prosince 1999 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Tuniskou republikou o dovozním režimu pro nezpracovaný olivový olej pocházející z Tuniska do Společenství (1999/873/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 872/1999 ze dne 27. dubna 1999, kterým se doplňuje příloha nařízení ES č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. prosince 1999 o prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o obchodu s textilními výrobky (1999/871/ES)
Rozhodnutí Rady 1999/870/ES ze dne 17. prosince 1999 o zmocnění náměstka generálního tajemníka Rady Evropské unie k zastupování některých členských států při uzavírání smluv týkajících se zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí „SISNET“ a ke správě těchto smluv
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. prosince 1999 o prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky (1999/869/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 866/1999 ze dne 26. dubna 1999, kterým se povolují nové doplňkové látky a nová užití doplňkových látek v krmivech
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 858/1999 ze dne 22. května 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2202/96, kterým se zavádí režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 857/1999 ze dne 22. dubna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2200/96 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou
1999/857/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 1999 o zásadách, prioritách, dílčích cílech a podmínkách přístupového partnerství s Bulharskou republikou
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 856/1999 ze dne 22. dubna 1999 o zvláštním rámci pomoci tradičním dodavatelům banánů AKT
1999/852/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 1999 o zásadách, prioritách, dílčích cílech a podmínkách přístupového partnerství s Rumunskem
1999/848/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 1999 o úplném používání schengenského acquis v Řecku
1999/847/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 1999,o zavedení akčního programu Společenství v oblasti civilní ochrany
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 15. listopadu 1999, kterým se mění rozhodnutí č. 97/132/ES o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (1999/837/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 1999 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) k Úmluvě o jaderné bezpečnosti z roku 1994 (oznámeno pod číslem K(1999) 3223)
Rozhodnutí Komise 1999/816/ES ze dne 24. listopadu 1999, kterým se v souladu s čl. 16 odst. 1 a čl. 42 odst. 3 přizpůsobují přílohy II, III, IV a V nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (oznámeno pod číslem K (1999) 3880) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 1999, kterým se přijímají opatření, jimiž se zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst dětmi do tří let a vyrobené z měkčeného PVC obsahujícího jednu nebo více látek diisononyl-ftalát (DINP), di(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), diisodecyl-ftalát (DIDP), di-n-oktyl-ftalát (DNOP) a butyl-benzyl-ftalát (BBP) (oznámeno pod číslem K(1999) 4436)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Vietnamské socialistické republiky (oznámeno pod číslem K(1999) 3758)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 808/1999 ze dne 16. dubna 1999, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 2148/96
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 805/1999 ze dne 16. dubna 1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 804/1999 ze dne 16. dubna 1999, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 1999 o přijetí změn Úmluvy o ochraně Středozemního moře před znečišťováním a Protokolu o zamezení znečišťování odpady shazovanými z plavidel a letadel (Barcelonská úmluva)
1999/801/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 1999 o přijetí změn Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů (Barcelonská úmluva)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
Rozhodnutí Rady (1999/800/ES) ze dne 22. října 1999 o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří a o přijetí příloh uvedeného protokolu (Barcelonská úmluva)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 799/1999 ze dne 16. dubna 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. října 1999, kterým se stanoví nový program statistických tabulek Společenství ukládaných v tabelární databance (BDT) systému Eurofarm (oznámeno pod číslem K (1999) 3455) (1999/799/ES)
1999/790/EC: Council Decision of 18 May 1998 on the conclusion of a Protocol adjusting trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union and the outcome of the Uruguay Round negotiations on agriculture, including improvements to the existing preferential arrangements
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 15. listopadu 1999 o uzavření Protokolu o veterinárních otázkách, kterým se doplňuje Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (1999/778/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. listopadu 1999, kterým se zrušuje rozhodnutí 98/407/ES o určitých ochranných opatřeních týkajících se mlžů a produktů rybolovu pocházejících nebo dovážených z Turecka a kterým se mění rozhodnutí 94/777/ES a 94/778/ES (oznámeno pod číslem K (1999) 3761) (Text s významem pro EHP) (1999/767/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 15. listopadu 1999, kterým se mění rozhodnutí 91/666/EHS o vytvoření rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství (1999/762/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 761/1999 ze dne 12. dubna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (oznámeno pod číslem K (1999) 3583) (Text s významem pro EHP) (1999/757/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 754/1999 ze dne 12. dubna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 293/1999, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví drůbežího masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87, (EHS) č. 3719/88 a (ES) č. 1372/95
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. července 1999 o prozatímním provádění Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (1999/753/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 731/1999 ze dne 7. dubna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku, pokud jde o rozdělování množství v důsledku převodu zaručených prahových množství z jedné skupiny odrůd do druhé a pokud jde o přílohu II, ve které jsou stanoveny pěstitelské oblasti
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 730/1999 ze dne 7. dubna 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro mrkev
Nařízení Komise (ES) č. 729/1999 ze dne 7. dubna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim v odvětví ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 728/1999 ze dne 7. dubna 1999, kterým se stanoví podle čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 oznamovací lhůta pro rybářská plavidla Společenství provádějící lovné činnosti v Baltském moři, Skagerraku a Kattegatu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. října 1999, kterým se mění rozhodnutí 85/377/EHS o založení klasifikačního systému Společenství pro zemědělské podnikypro zemědělské podniky ve Společenství (oznámeno pod číslem K (1999) 3414) (1999/725/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 1999, kterým se mění příloha II směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (oznámeno pod číslem K(1999) 3493)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. října 1999, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy (oznámeno pod číslem K (1999) 3358) (Text s významem pro EHP) (1999/716/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (oznámeno pod číslem K(1999) 3333)Text s významem pro EHP
Dohoda uzavřená mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 701/1999 ze dne 31. března 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
1999/698/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 1999, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství přenosným počítačům (oznámeno pod číslem K (1999) 3278) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. října 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (oznámeno pod číslem K (1999) 3276) (Text s významem pro EHP) (1999/697/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 691/1999 ze dne 30. března 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o jakostní vlastnosti rýže
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. října 1999, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (1999) 3108) (Text s významem pro EHP) (1999/685/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/1999 ze dne 29. března 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel, jakož i reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení č. 163/67/EHS
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 4. října 1999 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským Společenstvím a Kambodžským královstvím (1999/677/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 676/1999 ze dne 26. března 1999, kterým se popáté mění nařízení (ES) č. 785/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. července 1999 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a státem Izrael o vzájemném uznávání zásad správné laboratorní praxe (SLP) OECD a kontrolních programů dodržování těchto zásad (1999/662/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 1999, kterým se mění rozhodnutí 79/491/EHS a 80/765/EHS o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů základních a mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy (oznámeno pod číslem K(1999) 2703)
Nařízení Rady (ES) č. 660/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 a kterým se stanoví prémie a zaručená prahová množství pro tabákové listy podle skupiny odrůd a členského státu pro sklizně 1999, 2000 a 2001
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 1999, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006 (Oznámeno pod číslem K(1999) 2843)
1999/645/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 1999 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky pro přístup TETRA k tísňovým službám (oznámeno pod číslem K (1999) 2987) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. září 1999, kterým se mění rozhodnutí 1999/507/ES o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie (oznámeno pod číslem K (1999) 2975) (Text s významem pro EHP) (1999/643/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 639/1999 ze dne 25. března 1999, kterým se povoluje nová doplňková látka v krmivech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 630/1999 ze dne 24. března 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 919/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 624/1999 ze dne 23. března 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1713/93 stanovující zvláštní prováděcí pravidla pro používání zemědělského přepočítacího koeficientu v odvětví cukru
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. září 1999 o nakládání s vratkami DPH subjektům nepovinným k dani a subjektům povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely provádění směrnice Rady 89/130/ES, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (oznámeno pod číslem K (1999) 2533) (Text s významem pro EHP) (1999/622/ES)
Interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (1999/C 172/01)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. září 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky pro dočasný dovoz a dovoz evidovaných koní ze Spojených arabských emirátů do Společenství (oznámeno pod číslem K (1999) 2795) (Text s významem pro EHP) (1999/613/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. září 1999, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení L 91105D (karvon) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (1999) 2799) (Text s významem pro EHP) (1999/610/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 609/1999 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. září 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 97/78/ES (oznámeno pod číslem K (1999) 2784) (Text s významem pro EHP) (1999/609/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. září 1999, kterým se mění přílohy směrnice Rady 90/429/EHS, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (oznámeno pod číslem K (1999) 2836) (Text s významem pro EHP) (1999/608/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 590/1999 ze dne 18. března 1999, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
1999/575/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. března 1998 o uzavření Evropské úmluvy na ochranu obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely Společenstvím
Nařízení Rady (ES) č. 574/1999 ze dne 12. března 1999, kterým se určují třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic členských států vízum
Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 1999, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny (oznámeno pod číslem K(1999) 2701)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 569/1999 ze dne 16. března 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1756/93, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
1999/569/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1999 o základních parametrech subsystému "Řízení a zabezpečení a signalizace" související s transevropským vysokorychlostním železničním systémem (oznámeno pod číslem C (1999) 2475) Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 568/1999 ze dne 16. března 1999, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 577/97, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1999 o stanovení vzoru osvědčení uvedeného v čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 91/67/EHS (oznámeno pod číslem K(1999) 2425)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady (1999/280/ES) ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů (oznámeno pod číslem K (1999) 1701) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. července 1999, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/160/EHS a 93/195/EHS, pokud jde o zpětný dovoz evidovaných koní z Ekvádoru (oznámeno pod číslem K (1999) 2438) (Text s významem pro EHP) (1999/558/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. července 1999, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení BAS 656H (dimethenamid­P) , AC 900001 (pikolinafen) a ZA 1963 (pikoxystrobin) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (1999) 2276) (Text s významem pro EHP) (1999/555/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 547/1999 ze dne 12. března 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2802/95 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. července 1999 o dovozu ovcí a koz z Bulharska a o změně rozhodnutí Komise 97/232/ES (oznámeno pod číslem K (1999) 2433) (Text s významem pro EHP) (1999/541/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/427/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Austrálie (oznámeno pod číslem K (1999) 2064) (Text s významem pro EHP) (1999/531/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. července 1999, kterým se mění rozhodnutí 95/453/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K (1999) 2062) (Text s významem pro EHP) (1999/530/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. července 1999, kterým se mění rozhodnutí 94/766/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tchaj-wanu (oznámeno pod číslem K (1999) 2061) (Text s významem pro EHP) (1999/529/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 528/1999 ze dne 10. března 1999, kterým se stanoví opatření pro zlepšení jakosti produkce olivového oleje
Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Jemenu (oznámeno pod číslem K(1999) 2060)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ománu (oznámeno pod číslem K(1999) 2059)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Panamy (oznámeno pod číslem K(1999) 2058)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 519/1999 ze dne 9. března 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 293/98, pokud jde o rozhodné skutečnosti pro operační fondy organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny a o podporu skladování sušených hroznů a fíků
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS (oznámeno pod číslem K (1999) 2517) (Text s významem pro EHP) (1999/518/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 517/1999 ze dne 9. března 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 516/1999 ze dne 9. března 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 1999, kterým se mění se zpětnou působností rozhodnutí 1999/355/ES o mimořádných opatřeních proti šíření Anoplophora glabripennis (Motschulsky) vůči Číně (kromě Hongkongu) (oznámeno pod číslem K (1999) 2441) (1999/516/ES)
1999/511/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 1999 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky na pohyblivé stanice pro víceintervalový vysokorychlostní přenos dat s přepojováním okruhů (HSCSD) (oznámeno pod číslem K (1999) 2029) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 510/1999 ze dne 8. března 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku, pokud jde o stanovení určitých lhůt a o přílohu II, ve které jsou stanoveny pěstitelské oblasti
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. dubna 1999 o uzavření Dohody, kterou se mění Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Austrálií (1999/510/ES)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 508/1999 ze dne 4. března 1999 , kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu ( Úř. věst. L 60 ze dne 9.3.1999 )
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 508/1999 ze dne 4. března 1999, kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1999 o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie (oznámeno pod číslem K(1999) 2467)Text s významem pro EHP
1999/506/ES, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1999, kterým se mění rozhodnutí 98/610/ES, Euratom o zřizování odborných skupin napomáhajících Komisi s obsahem a hlavními směry klíčových akcí v oblasti výzkumu a technologického rozvoje (oznámeno pod číslem K (1999) 2359) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 502/1999 ze dne 12. února 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
1999/498/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 1999 o společném technickém předpisu pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) pro přístup k digitální síti integrovaných služeb (ISDN) (2. verze) (oznámeno pod číslem K (1999) 2027) (Text s významem pro EHP)
1999/497/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 1999 o společném technickém předpisu pro dvoumódová koncová zařízení DECT/GSM digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) (oznámeno pod číslem K (1999) 2026) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 494/1999 ze dne 5. března 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2571/97 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 493/1999 ze dne 5. března 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 určující podrobná pravidla pro uplatňování systému dodatečných dovozních cel, jakož i dodatečná dovozní cla pro drůbeží maso a vejce i pro ovalbumin, a zrušuje nařízení č. 163/67/EHS
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. června 1999 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (1999/492/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. července 1999, kterým se mění rozhodnutí 98/568/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Guatemaly (oznámeno pod číslem K (1999) 1828) (Text s významem pro EHP) (1999/487/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. července 1999, kterým se mění rozhodnutí 94/269/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Kolumbie (oznámeno pod číslem K (1999) 1826) (Text s významem pro EHP) (1999/486/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 481/1999 ze dne 4. března 1999, kterým se stanoví obecná pravidla pro řízení programů na podporu prodeje zemědělských produktů
1999/478/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1999, kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu (oznámeno pod číslem K (1999) 2042)
Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 1999, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pracím prostředkům (oznámeno pod číslem K(1999) 1522)Text s významem pro EHP.
1999/472/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o trubky, nádrže a příslušenství, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (1999) 1482) (Text s významem pro EHP)
1999/471/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o zařízení pro vytápění vnitřních prostor (oznámeno pod číslem K (1999) 1479) (Text s významem pro EHP)
1999/470/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stavební adheziva/maltoviny a lepidla (oznámeno pod číslem K (1999) 1478) (Text s významem pro EHP)
1999/469/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro beton, malty a injektážní malty (oznámeno pod číslem K (1999) 1480) (Text s významem pro EHP)
1999/468/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 464/1999 ze dne 3. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro sušené švestky
1999/461/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1999 o zveřejnění seznamu stávajících osobních lodí třídy A a B, na které lze použít odchylku od čl. 6 odst. 3 písm. g) směrnice Rady 98/18/ES, oznámeného Řeckem v souladu s uvedenou směrnicí (oznámeno pod číslem K (1999) 1712) (Text s významem pro EHP)
1999/455/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy (oznámeno pod číslem K (1999) 1483) (Text s významem pro EHP)
1999/454/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro požární přepážky, požární těsnění a pro požární ochranu (oznámeno pod číslem K (1999) 1481) (Text s významem pro EHP)
1999/453/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 1999, kterým se mění rozhodnutí 96/579/ES a 97/808/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vybavení komunikací a o podlahoviny a venkovní povrchy (oznámeno pod číslem K (1999) 1484) (Text s významem pro EHP)
1999/439/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. května 1999 o uzavření dohody s Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
1999/437/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
1999/436/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. května 1999, které určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii
1999/435/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii
Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 1999, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům do myček nádobí (oznámeno pod číslem K(1999) 1377)Text s významem pro EHP.
Nařízení Rady (ES) č. 423/1999 ze dne 22. února 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 975/98 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. června 1999, kterým se mění rozhodnutí 91/516/EHS, kterým se stanoví seznam komponentů, jejichž použití v krmných směsích je zakázáno (oznámeno pod číslem K (1999) 1601) (Text s významem pro EHP) (1999/420/ES)
1999/412/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 1999 o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 (oznámeno pod číslem K (1999) 1456)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. dubna 1999 o uzavření Dohody, kterou se mění Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kanadou (1999/408/ES)
Commission Regulation (EC) No 404/1999 of 24 February 1999 fixing the production refund for olive oil used in the manufacture of certain preserved foods
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/426/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Austrálie (oznámeno pod číslem K (1999) 1405) (Text s významem pro EHP) (1999/403/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. května 1999, kterým se mění rozhodnutí 94/448/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K (1999) 1404) (Text s významem pro EHP) (1999/402/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. května 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise 95/454/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K (1999) 1403) (Text s významem pro EHP) (1999/401/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 11. května 1999 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Hongkongem (Čína) o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (1999/400/ES)
1999/396/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 1999 o podmínkách a postupech vnitřního vyšetřování pro boj proti podvodům, úplatkářství a jiné nedovolenné činnosti poškozující zájmy Společenství (oznámeno pod číslem K (1999) 802)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. července 1997 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými arabskými emiráty o obchodu s textilními výrobky (1999/393/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. května 1999, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení ZA 1296 (mesotrion) , jodosulfuron­methyl-natria (AEF 115008) a silthiofamu (MON 65500) Gliocladium catenulatum do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (1999) 1400) (Text s významem pro EHP) (1999/392/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 1999 o dotazníku ke směrnici Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (provádění směrnice Rady 91/692/EHS) (oznámeno pod číslem dokumentu K(1999) 1395)Text s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 1999 o prozatímním provádění Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů Evropským společenstvím (1999/386/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. května 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise 95/108/ES o některých ochranných opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K (1999) 1438) (Text s významem pro EHP) (1999/384/ES)
1999/382/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 379/1999 ze dne 19. února 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 378/1999 ze dne 19. února 1999, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Společný postoj Rady 1999/364/SVV ze dne 27. května 1999,přijatý Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii k jednáním v Radě Evropy týkajícím se návrhu úmluvy o počítačové trestné činnosti
Nařízení Komise (ES) č. 362/1999 ze dne 18. února 1999 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Mexika, Jižní Afriky a Ukrajiny a o přijetí závazků nabídnutých některými výrobci v Maďarsku a Polsku
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. května 1999 o mimořádných opatřeních proti šíření Anoplophora glabripennis (Motschulsky) vůči Číně (kromě Hongkongu) (oznámeno pod číslem K (1999) 1346) (1999/355/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (oznámeno pod číslem SEC(1999) 802)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 344/1999 ze dne 16. února 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1439/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. května 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých (oznámeno pod číslem K (1999) 1374) (Text s významem pro EHP) (1999/344/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. května 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/468/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře (oznámeno pod číslem K (1999) 1373) (Text s významem pro EHP) (1999/343/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. dubna 1999 o podpisu Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů Evropským společenstvím (1999/337/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. května 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K (1999) 1352) (Text s významem pro EHP) (1999/336/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 331/1999 ze dne 12. února 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2629/97, pokud jde o pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 323/1999 ze dne 8. února 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2299/89 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů
Rozhodnutí Rady ze dne 3. května 1999, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy prováděné generálním tajemníkem Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování pomocného serveru řídící jednotky a sítě SIRENE II. etapa
Rozhodnutí Rady ze dne 3. května 1999 o zmocnění generálního tajemníka Rady Evropské unie, v souvislosti se začleněním schengenského acquis do rámce Evropské unie, k zastupování některých členských států při uzavírání smluv týkajících se zřízení a fungování pomocného serveru řídící jednotky a sítě SIRENE II. etapa a ke správě těchto smluv
Společný postoj ze dne 10. května 1999 o dalších omezujících opatřeních vůči Svazové republice Jugoslávii, přijatý Radou na základě článku 15 Smlouvy o Evropské unii
Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 1999 o referenčních laboratořích pro sledování bakteriální a virové kontaminace mlžů
Dodatkový Protokol k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (oznámeno pod číslem KOM (1998) 314) (1999/188/Euratom)
Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 1999, kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000–2006)
1999/310/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 1999 o společném technickém předpisu pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) pro přístup k digitální síti integrovaných služeb (ISDN) (oznámeno pod číslem K (1999) 999) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 308/1999 ze dne 8. února 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 307/1999 ze dne 8. února 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné osoby a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, za účelem rozšíření jejich působnosti na studenty
1999/304/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 1999 o společném technickém předpisu pro digitální síť integrovaných služeb (ISDN) ; dálková telefonní služba 3,1 kHz, připojovací požadavky na koncová zařízení s mikrotelefonem (2. vydání) (oznámeno pod číslem K (1999) 875) (Text s významem pro EHP)
1999/303/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 1999 o společném technickém předpisu pro připojení koncových zařízení, která zajišťují hlasovou telefonní službu v oprávněných případech a ve kterých se síťové adresování, je-li zajištěno, provádí dvoutónovou multifrekvenční (DTMF) signalizací, k analogovým veřejným komutovaným telefonním sítím (PSTN) (oznámeno pod číslem K (1999) 874) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. dubna 1999, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS (oznámeno pod číslem K (1999) 1166) (Text s významem pro EHP) (1999/302/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. dubna 1999 o uzavření protokolu o rozšíření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a členskými zeměmi ASEAN na Vietnamskou socialistickourepubliku (1999/295/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 294/1999 ze dne 9. února 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2334/98, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví drůbežího masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87, (EHS) č. 3719/88 a (ES) č. 1372/95
Rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. března 1999, kterým Evropské společenství uzavírá Meziregionální rámcovou dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a společným jižním trhem a jeho smluvními státy na straně druhé (1999/279/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 9. března 1999 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na závěry Uruguayského kola jednání o zemědělství, včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (1999/278/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mauricia (oznámeno pod číslem K(1999) 921)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 1999, kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích střev (oznámeno pod číslem K(1999) 962)Text s významem pro EHP
Společný postoj ze dne 16. dubna 1999 k Libyi, zaujatý Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
Commission Regulation (EC) No 259/1999 of 3 February 1999 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector
Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1999 o uzavření Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (1999/257/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 1999, kterým se mění rozhodnutí 93/197/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (oznámeno pod číslem K (1999) 754) (Text s významem pro EHP) (1999/252/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. března 1999, kterým se schvalují některé pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat (oznámeno pod číslem K (1999) 769) (Text s významem pro EHP) (1999/246/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Seychel (oznámeno pod číslem K(1999) 770)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (1999) 768) (Text s významem pro EHP) (1999/244/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 243/1999 ze dne 1. února 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 478/97 a (ES) č. 20/98, kterými se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o předběžné uznání seskupení producentů a podporu seskupením producentů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 241/1999 ze dne 25. ledna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 3295/94, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. března 1999, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí 92/160/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky pro dovoz evidovaných koní z některých částí Kyrgyzstánu do Společenství (oznámeno pod číslem K (1999) 609) (Text s významem pro EHP) (1999/236/ES)
1999/235/SVV: Společný postoj ze dne 29. března 1999 vymezený Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o navrhované úmluvě OSN proti organizované trestné činnosti
1999/234/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. března března 1999 o brazilském neautomatickém systému dovozních oprávnění a jeho fungování podle ustanovení nařízení Rady (ES) č. č. 3286/94 (oznámeno pod číslem K (1999) 607)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. března 1999, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí 92/160/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky pro dočasný dovoz, zpětný dovoz a dovoz evidovaných koní z některých částí Saúdské Arábie do Společenství (oznámeno pod číslem K (1999) 496) (Text s významem pro EHP) (1999/228/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. února 1999 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (1999/224/ES)
1999/217/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 1999, kterým se přijímá seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu, vypracovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 (oznámeno pod číslem K (1999) 399) (Text s významem pro EHP)
1999/205/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 1999, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství osobním počítačům (oznámeno pod číslem K (1999) 425) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. února 1999, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K (1999) 417) (Text s významem pro EHP) (1999/204/ES)
Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1998 o rozšíření systému dvojí kontroly zavedeného rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 1999
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 14. prosince 1998 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (1999/201/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. února 1999 o uzavření Rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a republikami Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama (1999/194/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 192/1999 ze dne 25. ledna 1999, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 3433/91 na dovoz neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých plnitelných kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky nebo zasílaných nebo pocházejících z Taiwanu a na dovoz neplnitelných zapalovačů zasílaných nebo pocházejících z Taiwanu a kterým se zastavuje řízení týkající se dovozu neplnitelných zapalovačů zasílaných z Hongkongu a Macaa
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 191/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění přílohy VIII (Právo usazování) a V (Volný pohyb pracovníků) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 189/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 186/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES, ESUO, EURATOM) č. 183/1999 ze dne 25. ledna 1999, kterým se mění nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 840/95, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 178/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Rozhodnutí Komise 1999/177/ES ze dne 8. února 1999, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů (oznámeno pod číslem K (1999) 246) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 171/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 169/1999 ze dne 25. ledna 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. února 1999 o nezařazení účinné látky DNOC do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K (1999) 332) (Text s významem pro EHP) (1999/164/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 163/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 150/1999 ze dne 19. ledna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 149/1999 ze dne 19. ledna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/95 o zavedení režimu řízení intenzity rybolovu týkající se některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 144/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušky a osvědčení) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
1999/141/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 1999, kterým se mení rozhodnutí o kontaktní skupine pro seniory [oznámeno pod císlem K (1999) 211]
Reglement (CE) n° 136/1999 de la Commission du 21 janvier 1999 modifiant le reglement (CEE) n° 1627/89 relatif a l'achat de viande bovine par voie d'adjudication
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 134/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 132/1999 ze dne 21. ledna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2630/97, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a evidování skotuText s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 1999/132/ES ze dne 21. prosince 1998 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o zahájení úzké spolupráce mezi Střediskem a Radou Evropy podle čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie
Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 1998, kterým se Europolu uděluje pravomoc zabývat se trestnými činy proti životu, tělesnému zdraví, osobní svobodě nebo majetku spáchanými nebo těmi, které by mohly být spáchány, v rámci teroristických činů (1999/C 26/06)
Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 1998, kterým se doplňuje definice formy trestné činnosti obchod s lidmi v příloze Úmluvy o Europolu (1999/C 26/05)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. ledna 1999 o uzavření Rámcové dohody o spolupráci, která povede v konečném důsledku k založení politického a hospodářského přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1999/127/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 124/1999 ze dne 20. ledna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1589/87, (EHS) č. 429/90, (EHS) č. 1158/91, (EHS) č. 3378/91, (EHS) č. 3398/91 a (ES) č. 2571/97, pokud jde o lhůtu pro podávání nabídek v nabídkovém řízení
Rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích střev (oznámeno pod číslem K(1999) 196)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 117/1999 ze dne 30. září 1999, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/1999 ze dne 24. září 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 111/1999 ze dne 18. ledna 1999, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2802/98 o programu dodávek zemědělských produktů do Ruské federace
SMĚRNICE RADY 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. ledna 1999, kterým se mění rozhodnutí 98/83/ES, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) , Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem K (1999) 121) (1999/104/ES)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/103/ES ze dne 24. ledna 2000, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích jednotek
Směrnice Komise 1999/102/ES ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o opatřeních proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 101/1999 ze dne 15. ledna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny, a nařízení (EHS) č. 429/90 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství
Směrnice Komise 1999/101/ES ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. prosince 1998, kterým se jménem Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii uzavírá Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé (oznámeno pod číslem K (1998) 4008) (Text s významem pro EHP) (1999/101/ESUO, Euratom)
Směrnice Komise 1999/100/ES ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS o emisích oxidu uhličitého a spotřebě paliva motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 1999/99/ES ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motoru motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 99/1999 ze dne 30. července 1999, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Směrnice Komise 1999/98/ES ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES o ochraně cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/1999 ze dne 16. července 1999, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/95/ES ze dne 13. prosince 1999 o uplatňování ustanovení o pracovní době námořníků na palubách plavidel, která využívají přístavy Společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/1999 ze dne 16. července 1999, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů
Rozhodnutí Komise 1999/94/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu (oznámeno pod číslem K (1999) 118) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/1999 ze dne 16. července 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy
Rozhodnutí Komise 1999/93/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (oznámeno pod číslem K (1999) 117) (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/92/ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Rozhodnutí Komise 1999/92/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (oznámeno pod číslem K (1999) 116) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 1999/91/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o tepelněizolační výrobky (oznámeno pod číslem K (1999) 115) (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 1999/90/ES ze dne 15. listopadu 1999, kterou se mění směrnice 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí
Rozhodnutí Komise 1999/90/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o hydroizolace (oznámeno pod číslem K (1999) 114) (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 1999/89/ES ze dne 15. listopadu 1999, kterou se mění směrnice 91/494/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí
Rozhodnutí Komise 1999/89/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované schodišťové sestavy (oznámeno pod číslem K (1999) 113) (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 87/1999 ze dne 14. ledna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/1999 ze dne 25. června 1999, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
Směrnice Rady 1999/86/ES ze dne 11. listopadu 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/763/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech
Směrnice Rady 1999/85/ES ze dne 22. října 1999, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o možnost pokusného uplatnění snížené sazby DPH na služby s vysokým podílem lidské práce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 83/1999 ze dne 13. ledna 1999, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/1999 ze dne 25. června 1999, kterým se mění protokol 37 k Dohodě o EHP a příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/1999 ze dne 25. června 1999, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/1999 ze dne 25. června 1999, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 1999/79/ES ze dne 27. července 1999, kterou se mění třetí směrnice Komise 72/199/EHS, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (Text s významem pro EHP)
1999/78/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1998 o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými
Směrnice Komise 1999/77/ES ze dne 26. července 1999, kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest) (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 1999/76/ES ze dne 23. července 1999, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro stanovení lasalocidu sodného v krmivech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/1999 ze dne 25. června 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Komise 1999/75/ES ze dne 22. července 1999, kterou se mění směrnice 95/45/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se mění Protokol 37 k Dohodě o EHP a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/72/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice Rady 92/117/EHS o ochranných opatřeních proti některým zoonózám a některým původcům zoonóz u zvířat a v produktech živočišného původu se zaměřením na předcházení ohniskům infekce a otravám z potravin
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/1999 ze dne 15. června 1999, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
SMĚRNICE KOMISE 1999/71/ES ze dne 14. července 1999, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
SMĚRNICE RADY 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS
1999/70/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank
SMĚRNICE KOMISE 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 98/56/ES
SMĚRNICE KOMISE 1999/67/ES ze dne 28. června 1999, kterou se mění směrnice 93/49/EHS, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS
SMĚRNICE KOMISE 1999/66/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem na základě směrnice Rady 98/56/ES (1999/66/ES)
SMĚRNICE KOMISE 1999/65/ES ze dne 24. června 1999, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1998 o pátém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu (1998 až 2002)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ( Úř. věst. L 187 ze dne 20.7.1999 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 4, strana 372)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
SMĚRNICE KOMISE 1999/61/ES ze dne 18. června 1999, kterou se mění přílohy směrnic Rady 79/373/EHS a 96/25/ES (Text s významem pro EHP)
1999/61/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 1998 o přijetí výsledků jednání Světové obchodní organizace o finančních službách jménem Evropského společenství s ohledem na oblast jeho pravomocí
SMĚRNICE RADY 1999/60/ES ze dne 17. června 1999,. kterou se mění směrnice 78/660/EHS, pokud se jedná o částky vyjádřené v ECU
Směrnice Rady 1999/59/ES ze dne 17. června 1999, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o úpravu daně z přidané hodnoty pro telekomunikační služby
Směrnice Komise 1999/58/ES ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/533/EHS týkající se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP
Směrnice Komise 1999/57/ES ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorechText s významem pro EHP
Směrnice Komise 1999/56/ES ze dne 3. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktoryText s významem pro EHP
Směrnice Komise 1999/55/ES ze dne 1. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 1999/54/ES ze dne 26. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilí na trh
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/1999 ze dne 30. dubna 1999, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
Směrnice Komise 1999/52/ES ze dne 26. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidelText s významem pro EHP.
Směrnice Komise 1999/51/ES ze dne 26. května 1999, kterou se popáté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (cín, PCP a kadmium)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 1998 o podpoře evropských stáží týkajících se přípravy na povolání, včetně učňovského vzdělávání
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/1999 ze dne 30. dubna 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 1999/49/ES ze dne 25. května 1999, kterou se mění, pokud jde o výši základní sazby, směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/1999 ze dne 30. dubna 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 1999/48/ES ze dne 21. května 1999, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcíText s významem pro EHP.
SMĚRNICE KOMISE 1999/47/ES ze dne 21. května 1999, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/1999 ze dne 30. dubna 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 46/1999 ze dne 8. ledna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
SMĚRNICE KOMISE 1999/46/ES ze dne 21. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 45/1999 ze dne 11. ledna 1999, kterým se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech s ohledem na odnětí povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/43/ES ze dne 25. května 1999, kterou se posedmnácté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. prosince 1998, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení CGA 279 202 (trifloxystrobin) , klefoxydimu (BAS 625H) , etoxazolu a fosforečnanu železitého do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (1998) 4355) (Text s významem pro EHP) (1999/43/ES)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/42/ES ze dne 7. června 1999, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/41/ES ze dne 7. června 1999, kterou se mění směrnice 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu
Směrnice Komise 1999/40/ES ze dne 6. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 39/1999 ze dne 8. ledna 1999, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
Směrnice Komise 1999/39/ES ze dne 6. května 1999, kterou se mění směrnice 96/5/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 38/1999 ze dne 8. ledna 1999, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
SMĚRNICE RADY 1999/38/ES ze dne 29. dubna 1999, kterou se podruhé mění směrnice 90/394/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci a rozšiřuje na mutageny
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/1999 ze dne 30. března 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP a protokol 37 k Dohodě o EHP
SMĚRNICE RADY 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel
1999/37/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 1998 o postoji, jejž má Evropské společenství zaujmout k pravidlům vedení konciliace ve věci tranzitních sporů, které má přijmout Konference energetické charty
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/1999 ze dne 30. března 1999, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
Směrnice Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. prosince 1998 o prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky (1999/36/ES)
SMĚRNICE RADY 1999/35/ES ze dne 29. dubna 1999 o systému povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly
1999/35/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 1998, kterým se provádí směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu (oznámeno pod číslem K (1998) 3950) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/33/ES ze dne 10. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS, pokud jde o označování určitých nebezpečných látek v Rakousku a ve Švédsku
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS
Oprava směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999). (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 15, svazek 4, s. 228)
Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů
Směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší
SMĚRNICE RADY 1999/29/ES ze dne 22. dubna 1999 o nežádoucích látkách a produktech ve výživě zvířat
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/1999 ze dne 26. března 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
Směrnice Komise 1999/28/ES ze dne 21. dubna 1999, kterou se mění příloha směrnice Rady 92/14/EHS o omezení provozu letadel uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 1999/27/ES ze dne 20. dubna 1999, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro stanovení amprolia, diclazurilu a carbadoxu v krmivech, mění směrnice 71/250/EHS a 73/46/EHS a zrušuje směrnice 74/203/EHS (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 27/1999 ze dne 26. února 1999, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
Směrnice Komise 1999/26/ES ze dne 20. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/94/EHS o místu pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidelText s významem pro EHP.
Směrnice Komise 1999/25/ES ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/34/EHS o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 1999/24/ES ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/32/EHS o ručních držadlech pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 1999/23/ES ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/33/EHS o ochranných zařízeních bránících neoprávněnému použití dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 1999/20/ES ze dne 22. března 1999, kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech, 82/471/EHS o určitých produktech používaných k výživě zvířat, 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat a 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví
Směrnice Komise 1999/19/ES ze dne 18. března 1999, kterou se mění směrnice 97/70/ES, kterou se stanoví harmonizovaný bezpečnostní režim pro rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o zlepšení policejní spolupráce při předcházení trestným činům a při jejich odhalování [SCH/Com-ex (99) 18]
Směrnice Komise 1999/18/ES ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/762/EHS o předních mlhových světlometech motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/1999 ze dne 26. února 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 1999/17/ES ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS o světlometech motorových vozidel, které slouží jako dálkové nebo potkávací světlomety, a žárovkách pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/1999 ze dne 26. února 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
Směrnice Komise 1999/16/ES ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/540/EHS týkající se parkovacích svítilen motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 1999/15/ES ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o směrových svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 15/1999 ze dne 29. ledna 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o vytvoření příručky o dokladech, do nichž lze vyznačit vízum [SCH/Com-ex (99) 14]
Směrnice Komise 1999/14/ES ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o zadních mlhových svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce (SCH/Com-ex (99) 13)
Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (99/13/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/1999 ze dne 29. ledna 1999, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 12/1999 ze dne 7. ledna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1921/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3566/90
Commission Directive 1999/12/EC of 8 March 1999 adapting to technical progress for the second time the Annex to Council Directive 88/320/EEC on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP) (Text with EEA relevance)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o Dohodě o spolupráci při řízení o dopravních přestupcích [SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2]
Commission Directive 1999/11/EC of 8 March 1999 adapting to technical progress the principles of good laboratory practice as specified in Council Directive 87/18/EEC on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances (Text with EEA relevance)
Směrnice Komise 1999/10/ES ze dne 8. března 1999, kterou se stanoví odchylky od ustanovení článku 7 směrnice Rady 79/112/EHS, pokud jde o označování potravin (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů [SCH/Com-ex (99)8 rev. 2]
SMĚRNICE KOMISE 1999/8/ES ze dne 18. února 1999, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
1999/8/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. prosince 1998, kterým se přijímají stanovy Hospodářského a finančního výboru
Směrnice Komise 1999/7/ES ze dne 26. ledna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/1999 ze dne 29. ledna 1999, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o schengenském acquis v odvětví telekomunikací (SCH/Com-ex (99) 6)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o aktualizaci příručky SIRENE [SCH/Com-ex (99) 5]
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o výdajích na zřízení C. SIS [SCH/Com-ex (99) 4]
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o rozpočtu helpdesku na rok 1999 [SCH/Com-ex (99) 3]
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/98 ze dne 4. července 1998, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením
Zavřít
MENU