Předpisy EU - rok 1997

Nařízení Rady (ES) č. 2635/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2629/97 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2623/97 ze dne 19. prosince 1997 o použití článku 6 nařízení (ES) č. 3281/94 a (ES) č. 1256/96 o víceletých systémech všeobecných celních preferencí pro některé průmyslové výrobky a zemědělské produkty pocházející z rozvojových zemí
Nařízení Komise (ES) č. 2616/97 ze dne 16. prosince 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2600/97 ze dne 19. prosince 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 3094/95 o podpoře lodního stavitelství
Nařízení Rady (ES) č. 2599/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2597/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2596/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se prodlužuje období stanovené v čl. 149 odst. 1 Aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2536/97 ze dne 16. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 338/91, kterým se stanoví standardní jakost čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2137/92 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí a o standardní jakosti čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2527/97 ze dne 15. prosince 1997, kterým se pro rok 1998 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro hovězí a telecí maso uvedená v prozatímní dohodě mezi Společenstvím a Republikou Slovinsko
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2523/97 ze dne 16. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1014/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2520/97 ze dne 15. prosince 1997, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud se jedná o kódy kombinované nomenklatury pro rajčata a vinné hrozny
Nařízení Komise (ES) č. 2519/97 ze dne 16. prosince 1997, kterým se stanoví obecná pravidla pro mobilizaci produktů, které mají být dodány podle nařízení Rady (ES) č. 1292/96 jako potravinová pomoc Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2510/97 ze dne 15. prosince 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 2495/97 ze dne 12. prosince 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1460/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro preferenční právní úpravu obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 3448/93
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2494/97 ze dne 12. prosince 1997 o vydávání dovozních licencí pro rýži kódu KN 1006 pocházející zámořských zemí a území v rámci zvláštních opatření zavedených nařízením (ES) č. 2352/97
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2472/97 ze dne 11. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin ao příslušných metodách analýzy a nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 O celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2469/97 ze dne 11. prosince 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1964/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa, nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady a nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2467/97 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/97 o zlepšení produkce jablek, hrušek, broskví a nektarinek ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2454/97 ze dne 10. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální hodnoty standardů pro kvalitu vah pro harmonizované indexy spotřebitelských cen (HISC)Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2405/97 ze dne 3. prosince 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby rodu Agaricus
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2396/97 ze dne 2. prosince 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2390/97 ze dne 1. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2213/83, kterým se stanoví normy jakosti pro cibuli a puky čekanky salátové k rychlení
Nařízení Komise (ES) č. 2382/97 ze dne 28. listopadu 1997 o otevření celní kvóty pro dovoz rýže pocházejících ze Spojených států amerických na jeden rok podle nařízení Rady (ES) č. 1522/96
COMMISSION REGULATION (EC) No 2352/97 of 27 November 1997 introducing specific measures in respect of imports of rice originating in the overseas countries and territories
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2345/97 ze dne 24. listopadu 1997, kterým se stanoví snížení celní sazby pro dovoz v rámci celních kvót WTO pro určitý živý skot
Nařízení Komise (ES) č. 2331/97 ze dne 25. listopadu 1997 o zvláštních podmínkách pro poskytování vývozních náhrad pro některé výrobky z vepřového masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2326/97 ze dne 25. listopadu 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 32/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2325/97 ze dne 24. listopadu 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2320/97 ze dne 17. listopadu 1997, o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Maďarska, Polska, Ruska, České republiky, Rumunska a Slovenské republiky, zrušení nařízení (EHS) č. 1189/93 a a o zastavení řízení týkajícího se těchto dovozů z Chorvatské republiky
Nařízení Komise (ES) č. 2301/97 ze dne 20. listopadu 1997 o zápisu určitých názvů do „Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze“ uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravinText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 2300/97 ze dne 20. listopadu 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2288/97 ze dne 18. listopadu 1997, kterým se stanoví obchodní norma pro česnek
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2268/97 ze dne 14. listopadu 1997, kterým se upravuje roční maximální intenzita rybolovu pro některá loviště
Nařízení Rady (ES) č. 2205/97 ze dne 30. října 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Rady (ES) č. 2200/97 ze dne 30. října 1997 o zlepšení produkce jablek, hrušek, broskví a nektarinek ve Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2199/97 ze dne 30. října 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/96 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ESUO, ES, EURATOM) č. 2191/97 ze dne 30. října 1997, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Nařízení Rady (ESUO, ES, EURATOM) č. 2190/97 ze dne 30. října 1997, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2184/97 ze dne 3. listopadu 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2181/97 ze dne 3. listopadu 1997, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 577/97, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh
Nařízení Komise (ES) č. 2138/97 ze dne 30. října 1997, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 2062/97 ze dne 21. října 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 700/88, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska a Kypru, Maroka, pásma Gazy a západního břehu Jordánu do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2052/97 ze dne 20. října 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami
Nařízení Komise (ES) č. 2048/97 ze dne 20. října 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso a nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991
Nařízení Rady (ES) č. 2046/97 ze dne 13. října 1997 o spolupráci mezi severem a jihem v boji proti drogám a drogové závislosti
Narízení Rady (ES) c. 2027/97 ze dne 9. ríjna 1997 o odpovednosti leteckého dopravce v prípade nehod
Nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2008/97 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje a některých jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2007/97 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Libanonu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2006/97 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Maroka
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2005/97 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Alžírska
Nařízení Komise (ES) č. 1946/97 ze dne 6. října 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1898/97 ze dne 29. září 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému nařízením Rady (ES) č. 3066/95 a zrušují nařízení (EHS) č. 2698/93 a (ES) č. 1590/94
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1877/97 ze dne 26. září 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1875/97 ze dne 26. září 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1850/97 ze dne 25. září 1997, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1838/97 ze dne 24. září 1997, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1837/97 ze dne 24. září 1997, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1836/97 ze dne 24. září 1997, kterým se mění přílohy I a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1826/97 ze dne 22. září 1997, kterým se upravují kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty uvedené v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1577/96, kterým se zavádí zvláštní opatření pro některé luskoviny pěstované na zrno
Nařízení Komise (ES) č. 1825/97 ze dne 22. září 1997, kterým se mění určité částky pro odvětví pěstování ořechů a svatojánského chleba, stanovené v ecu nařízením Rady (EHS) č. 790/89, v následku změn ve přepočítacích koeficientů použitelných pro účely společné zemědělské politiky a kterým se mění nařízení (ES) č. 1363/95
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1812/97 ze dne 19. září 1997, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2931/95, kterým se mění nařízení (EHS) č. 804/68 a jiná nařízení v důsledku změny kombinované nomenklatury u některých mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 1794/97 ze dne 17. září 1997, kterým se počtvrté mění nařízení (ES) č. 785/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1780/97 ze dne 15. září 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 723/97 o provádění programů činnosti členských států v oblasti kontroly výdajů záruční sekce EZOZF
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1729/97 ze dne 4. září 1997, kterým se v důsledku změny cen nebo dávky ze skladování v odvětví cukru upravují některé vývozní náhrady stanovené předem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1715/1997 ze dne 3. září 1997, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1714/1997 ze dne 3. září 1997, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1713/1997 ze dne 3. září 1997, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1599/97 ze dne 28. července 1997, které stanoví prováděcí pravidla k uplatňování minimálních cen při dovozu některých bobulovin pocházejících z Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a České republiky
Nařízení Komise (ES) č. 1572/97 ze dne 4. srpna 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1554/97 ze dne 22. července 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 1514/97 ze dne 30. cervence 1997, kterým se mení narízení (EHS) c. 903/90, (EHS) c. 2699/93, (ES) c. 1431/94, (ES) c. 1559/94, (ES) c. 1474/95, (ES) c. 1866/95, (ES) c. 1251/96, (ES) c. 2497/96 a (ES) c. 509/97 v odvetví vajec, vajecného albuminu a drubežího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1509/97 ze dne 30. července 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1495/97 ze dne 29. července 1997, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího a telecího masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3719/88
Nařízení Komise (ES) č. 1488/97 ze dne 29. července 1997, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1482/97 ze dne 28. července 1997, kterým se pro svobodné pásmo Madeiry stanoví prováděcí předpisy k nařízení Rady (ES) č. 122/96 o preferenčních sazebních opatřeních pro dovoz některého zboží do svobodných pásem Madeiry a Azor na základě jeho konečného použití
Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik ( Úř. věst. L 209 ze dne 2.8.1997, strana 1 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 10, svazek 1, strana 84)
Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1458/97 ze dne 25. července 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1434/97 ze dne 23. července 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1267/94, kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1429/97 ze dne 23. července 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 832/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2275/96, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro živé rostliny a květinářské produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1428/97 ze dne 23. července 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2037/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1427/97 ze dne 23. července 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1403/97 ze dne 22. července 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 703/97, kterým se na zkušební období od 1. července 1997 do 30. června 1998 zavádí systém kumulativních úhrad týkající se stanovení některých dovozních cel v odvětví rýže a mění nařízení (ES) č. 1503/96
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1392/97 ze dne 18. července 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3597/90 o pravidlech účetnictví pro intervenční opatření zahrnující nákup, skladování a prodej zemědělských produktů intervenčními agenturami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1391/97 ze dne 18. července 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy, o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o zrušení nařízení (EHS) č. 2776/88
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1390/97 ze dne 18. července 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1091/94, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1365/97 ze dne 16. července 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1336/97/ES ze dne 17. června 1997, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské telekomunikační sítě
Nařízení Rady (ES) č. 1310/97 ze dne 30. června 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4064/89 o kontrole spojování podniků
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1300/97 ze dne 30. června 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4088/87, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka, Západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Nařízení Komise (ES) č. 1292/97 ze dne 3. července 1997, kterým se, na základě čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku, stanoví oznamovací lhůty pro rybářská plavidla plující pod vlajkou některých třetích zemí nebo v těchto třetích zemích registrovanýchText s významem pro EHP.
Narízení Rady (ES) c. 1290/97 ze dne 27. cervna 1997, kterým se mení narízení (EHS) c. 1408/71 o uplatnování systému sociálního zabezpecení na zamestnané osoby, osoby samostatne výdelecne cinné a jejich rodinné príslušníky pohybující se v rámci Spolecenství a narízení (EHS) c. 574/72, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení (EHS) c. 1408/71
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1278/97 ze dne 2. července 1997, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 577/97, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1259/97 ze dne 1. července 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami
Nařízení Rady (ES) č. 1256/97 ze dne 25. června 1997, kterým se mění nařízení Rady č. 79/65/EHS o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 1239/97 ze dne 30. června 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 700/88, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru a Maroka do Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1221/97 ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1199/97 ze dne 27. června 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3600/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1196/97 ze dne 27. června 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1119/97 ze dne 19. června 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 411/97 a (ES) č. 412/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o stanovení přechodné lhůty pro rok 1997
Nařízení Komise (ES) č. 1112/97 ze dne 18. června 1997, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem v Irsku podle rozhodnutí 97/312/ES
Nařízení Rady (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1093/97 ze dne 16. června 1997, kterým se stanoví obchodní normy pro melouny cukrové a melouny vodní
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1087/97 ze dne 9. června 1997, kterým se povoluje dovoz textilních a oděvních výrobků a některých výrobků podléhajících kvótě, které pocházejí z Číny, na Kanárské ostrovy bez množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1068/97 ze dne 12. června 1997, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1065/97 ze dne 12. června 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1059/97 ze dne 11. června 1997, kterým se upravuje roční maximální intenzita rybolovu pro některá loviště
Narízení Komise (ES) c. 1056/97 ze dne 11. cervna 1997, kterým se prizpusobuje technickému pokroku narízení Rady (EHS) c. 3821/85 o záznamovém zarízení v silnicní doprave (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1054/97 ze dne 11. června 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1049/97 ze dne 9. června 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 3069/95, kterým se pro rybářská plavidla Společenství, která operují v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) , zavádí pozorovatelský program Evropského společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1048/97 ze dne 9. června 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 189/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k určitým kontrolním opatřením přijatým Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1007/97 ze dne 4. června 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 1429/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 997/97 ze dne 3. cervna 1997, kterým se mení narízení (ES) c. 1431/94, (ES) c. 1474/95 a (ES) c 1251/96, kterými se stanoví provádecí pravidla k nekterým celním kvótám na vejce a drubeží maso a prodlužuje doba platnosti nekterých dovozních licencí v techto odvetvích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 0206 29 91
Nařízení Komise (ES) č. 956/97 ze dne 29. května 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 s ohledem na zvláštní opatření pro zpracovaný chřest
Nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 931/97 ze dne 26. května 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 832/97, pokud jde o lhůty pro podání žádosti o finanční podporu v odvětví živých rostlin a květinářských produktů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 896/97 ze dne 20. května 1997, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1663/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 894/97 ze dne 29. dubna 1997 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 888/97 ze dne 16. května 1997, kterým se mění některá ustanovení norem pro čerstvé ovoce a zeleninu
Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z IndieText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 1997, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěřeText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 1997, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěřeText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. prosince 1997, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení CGA 245 704, flazasulfuronu, jaderného polyedrického viru můry Spodoptera exigua, imazosulfuronu, pymetrozinu a sulfosulfuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (97/865/ES)
97/838/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 1997 o schválení výsledků jednání WTO o základních telekomunikačních službách jménem Evropského společenství, pokud jde o věci spadající do jeho působnosti
Rozhodnutí Komise 97/837/ES ze dne 9. prosince 1997, kterým se mění rozhodnutí 83/247/EHS o zřízení Poradního výboru pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu
97/836/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 11. prosince 1997 o stanovení postupu pro přijetí položekpostoje Společenství ve Ssmíšeném výboru pro celní uniie ustanoveném rozhodnutím Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 asociační rady ES-Turecka, o zavedeníprovádění závěrečné fázeetapy dokončení celní unie (97/833/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 832/97 ze dne 7. května 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2275/96, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro živé rostliny a květinářské produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 831/97 ze dne 7. května 1997, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. listopadu 1997 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (97/831/ES)
97/830/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 1997, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 97/613/ES a ukládají se zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a určitých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu (Text s významem pro Evropský hospodářský prostor)
97/827/SVV: Společná akce ze dne 5. prosince 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoření mechanismu pro hodnocení uplatňování a provádění mezinárodních závazků v boji s organizovanou trestnou činností na vnitrostátní úrovni
97/825/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 1997 o uzavření Úmluvy o spolupráci pro ochranu a udržitelné využívání Dunaje
Nařízení Rady (ES) č. 824/97 ze dne 29. dubna 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 822/97 ze dne 6. května 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
Nařízení Rady (ES) č. 820/97 ze dne 21. dubna 1997, kterým se stanoví systém identifikace a evidence skotu a které se týká označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
97/820/SZBP:Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 1997 o provádění společného postoje 95/544/SZBP k Nigérii
Společná akce ze dne 28. listopadu 1997 o protipěchotních minách, přijatá Radou na základě článku J.3 Smlouvy o Evropské unii
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 10. listopadu 1997 o uzavření dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Laoskou lidově demokratickou republikou (97/810/ES)
Rozhodnutí Komise 97/808/ES ze dne 20. listopadu 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o podlahoviny a venkovní povrchy (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. listopadu 1997,které se týká určitých ochranných opatření, pokud jde o určité produkty rybolovu pocházející z Číny, a kterým se mění rozhodnutí Komise 97/368/ES (Text s významem pro EHP) (97/805/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. listopadu 1997, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/496/EHS, pokud jde o veterinární kontroly živých zvířat dovážených ze třetích zemí (Text s významem pro EHP) (97/794/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 1997 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných ve třetích zemích
Rozhodnutí Rady 97/787/ES ze dne 17. listopadu 1997, kterým se poskytuje mimořádná finanční pomoc Arménii a Gruzii
97/784/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 1997 o uzavrení dohody o zakázkách v odvetví telekomunikací a dohody formou memoranda o zakázkách soukromých telekomunikacních operátoru mezi Evropským spolecenstvím a Korejskou republikou
Nařízení Rady (ES) č. 779/97 ze dne 24. dubna 1997 o zavedení režimu řízení intenzity rybolovu v Baltském moři
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 10. listopadu 1997 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou (97/763/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 1997 o schválení mechanismu podpory malých a středních podniků při zakládání nadnárodních společných podniků v rámci Společenství (Text s významem pro EHP) (97/761/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z MadagaskaruText s významem pro EHP
97/751/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 1997 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky na rozhraní koncových zařízení pro připojení k digitálním nestrukturovaným a strukturovaným pronajatým okruhům 140 Mbit/s (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 749/97 ze dne 25. dubna 1997, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 748/97 ze dne 25. dubna 1997, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. října 1997, kterým se stanoví rozsah a četnost odběru vzorků podle směrnice Rady 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (Text s významem pro EHP) (97/747/ES)
Rozhodnutí Komise 97/740/ES ze dne 14. října 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o zdivo a související výrobky (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 738/97 ze dne 24. dubna 1997, kterým se stanoví dočasná odchylka od nařízení (ES) č. 1445/ o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. října 1997 o dovozu živých zvířat, čerstvého masa a masných výrobků ze Svazové republiky Jugoslávie a Grónska a o změně rozhodnutí Rady 79/542/EHS (Text s významem pro EHP) (97/736/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 723/97 ze dne 22. dubna 1997 o provádění programů činnosti členských států v oblasti kontroly výdajů záruční sekce EZOZF
Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 716/97 ze dne 23. dubna 1997, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/97 ze dne 14. března 1997, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 686/97 ze dne 14. dubna 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku
Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 1997, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS o regionalizaci některých třetích zemí pro dovoz koňovitých, pokud jde o dovoz koňovitých z RuskaText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. října 1997, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Text s významem pro EHP) (97/684/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 669/97 ze dne 14. dubna 1997 o otevření a správě celních kvót a celních stropů Společenství a o zavedení dohledu Společenství nad některými druhy ryb a produkty rybolovu pocházejícími z Faerských ostrovů, o vymezení podrobných pravidel týkajících se změn a úprav těchto opatření a o zrušení nařízení (ES) č. 1983/95
97/661/SVV: Společný postoj ze dne 6. října 1997 přijatý Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o jednáních v Radě Evropy a OECD v oblasti boje proti korupci
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 659/97 ze dne 16. dubna 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim v odvětví ovoce a zeleniny
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. října 1997, kterým se mění rozhodnutí 93/53/EHS o zřízení vědeckého výboru pro označení původu, zeměpisná označení a osvědčení o zvláštní povaze (Text s významem pro EHP) (97/656/ES)
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 641/97 ze dne 14. dubna 1997, kterým se mení narízení Komise (ES) c. 1249/96 ze dne 28. cervna 1996, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení Rady (EHS) c. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvetví obilovin
97/640/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. září 1997 o schválení změny Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejské úmluvy) jménem Společenství, jak ji stanoví rozhodnutí III/1 konference stran
97/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 1997 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky na rozhraní koncových zařízení pro připojení k digitálním nestrukturovaným a strukturovaným pronajatým okruhům 34 Mbit/s (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 97/638/ES ze dne 19. září 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o spojovací prostředky pro konstrukční dřevo/dřevěné dílce (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 630/97 ze dne 10. dubna 1997, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2369/96 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódů KN 11042292 a 11042299
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 629/97 ze dne 10. dubna 1997, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 785/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 1997, kterým se mění rozhodnutí 93/70/EHS o kódování pro sdělení „Animo“ (97/628/ES)
97/622/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. května 1997 o dotaznících pro zprávy členských států o provádění některých směrnic v odvětví odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. září 1997,které se týká určitých ochranných opatření, pokud jde o určité produkty rybolovu pocházející z Číny, a kterým se mění rozhodnutí Komise 97/368/ES (Text s významem pro EHP) (97/620/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 613/97 ze dne 8. dubna 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o podmínky pro poskytování vyrovnávacích plateb v rámci režimu podpor pro producenty rýže
Rozhodnutí Rady 97/602/ES ze dne 22. července 1997 o seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 35/97
Rozhodnutí Komise 97/597/ES ze dne 14. července 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výztužnou a předpínací betonářskou ocel (Text s významem pro EHP)
97/594/ESUO, ES, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 1997 o aktualizaci částek stanovených v nařízení (Euratom, ESUO, ES) č. 3418/93 o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. července 1997, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení mefenoxamu (CGA 329 351) , ethoxysulfuronu, famoxadonu a Ampelomyces quisqualis do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (97/591/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 1997, kterým se mění rozhodnutí 91/516/EHS, kterým se stanoví seznam komponentů, jejichž použití v krmných směsích je zakázáno (Text s významem pro EHP) (97/582/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. července 1997, kterým se mění rozhodnutí 95/30/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Maroka (Text s významem pro EHP) (97/581/ES)
97/579/EC: Commission Decision of 23 July 1997 setting up Scientific Committees in the field of consumer health and food safety (Text with EEA relevance)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 577/97 ze dne 1. dubna 1997, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh
97/571/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 1997 o obecné úpravě evropského technického schválení pro stavební výrobky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobkůText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 1997, kterým se mění rozhodnutí Komise 94/325/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Thajska (Text s významem pro EHP) (97/563/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z ThajskaText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise 97/556/ES ze dne 14. července 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnější tepelněizolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 97/555/ES ze dne 14. července 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. srpna 1997, kterým se mění rozhodnutí 97/515/ES, 97/513/ES, 97/516/ES a 97/517/ES týkající se některých ochranných opatřeních vůči některým produktům živočišného původu pocházejícím z Indie, Bangladéše a Madagaskaru (Text s významem pro EHP) (97/553/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 552/97 ze dne 24. března 1997, kterým se Myanmarskému svazu dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím
Nařízení Rady (ES) č. 550/97 ze dne 24. března 1997 o akcích v souvislosti s HIV/AIDS v rozvojových zemích
Rozhodnutí Komise 97/549/ES ze dne 14. června 1997 o uvedení na trh testu T102 (Streptococcus thermophilus T102) podle směrnice Rady 90/220/EHS
97/545/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro obecné připojovací požadavky na datová koncová zařízení (DTE) pro připojení k veřejným datovým sítím s přepojováním paketů (PSPDN) s rozhraními podle doporučení CCITT X.25 (Text s významem pro EHP)
97/544/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro koncová zařízení určená k připojení k veřejným datovým sítím s přepojováním okruhů a k pronajatým okruhům ONP s rozhraním podle doporučení CCITT X.21 (Text s významem pro EHP)
Narízení Rady (ES) c. 543/97 ze dne 17. brezna 1997, kterým se mení narízení (EHS) c. 1107/70 o poskytování podpor doprave po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. května 1997 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách (97/541/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 535/97 ze dne 17. března 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
97/525/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky na koncová zařízení pro aplikace digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) s profilem generického přístupu (GAP) (Text s významem pro EHP)
97/524/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro požadavky na telefonní aplikace digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) (2. vydání) (Text s významem pro EHP)
97/523/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro obecné připojovací požadavky na koncová zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) (2. vydání) (Text s významem pro EHP)
97/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky na rozhraní koncových zařízení pro připojení k digitálním pronajatým okruhům ONP 64 kbit/s s otevřeným přístupem (Změna 1) (Text s významem pro EHP)
97/521/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky na rozhraní koncových zařízení pro připojení k digitálním strukturovaným pronajatým okruhům ONP 2 048 kbit/s (Text s významem pro EHP)
Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
97/520/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky na rozhraní koncových zařízení pro připojení k digitálním nestrukturovaným pronajatým okruhům ONP 2 048 kbit/s (Změna 1) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 1997 o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů živočišného původu z Madagaskaru s výjimkou produktů rybolovuText s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ( Úř. věst. L 82 ze dne 22.3.1997 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 2, svazek 8, strana 217)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 494/97 ze dne 18. března 1997, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2868/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
97/487/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro obecné připojovací požadavky na rozhraní koncových zařízení pro připojení k čtyřdrátovým analogovým pronajatým okruhům ONP (Text s významem pro EHP)
97/486/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1997 o společném technickém předpisu pro obecné připojovací požadavky na rozhraní koncových zařízení pro připojení k dvoudrátovým analogovým pronajatým okruhům ONP (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1997, kterým se mění rozhodnutí Komise 97/252/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřeběText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 479/97 ze dne 14. března 1997 o částečné náhradě dovozních cel vybraných za kukuřici tvrdou
Nařízení Rady (ES) č. 476/97 ze dne 13. března 1997, kterým se s ohledem na statistické území mění nařízení (ES) č. 1172/95 o statistice obchodu se zbožím Společenství a jeho členských států s třetími zeměmi
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 24. února 1997 o uzavření dvou dohod mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o zakázkách v odvětví telekomunikací a o zakázkách (97/474/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěřeText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 467/97 ze dne 3. března 1997, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty, které se používají k výrobě hotových farmaceutických výrobků, a kterým se stanoví zrušení osvobození od cla vyhrazené farmaceutickým výrobkům, pokud jde o určité INN, jejichž převážné použití není farmaceutické
Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěřeText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE 97/463/ES ze dne 27. června 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 97/462/ES ze dne 27. června 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o desky na bázi dřeva (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 434/97 ze dne 3. března 1997, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 2. června 1997 o uzavření Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch Palestinského autonomního úřadu pro západní břeh Jordánu a pásmo Gazy na straně druhé (97/430/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z AustrálieText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z AustrálieText s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 408/97 ze dne 24. února 1997 o uzavření Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou a o provedení této dohody
97/404/EC: Commission Decision of 10 June 1997 setting up a Scientific Steering Committee
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 2. června 1997 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací připojující Dodatkový protokol o vzájemné správní pomoci v celních otázkách k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací (97/403/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. června 1997, kterým se mění rozhodnutí 94/324/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Indonésie (Text s významem pro EHP) (97/401/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 1997, kterým se mění rozhodnutí 86/414/EHS, pokud jde o seznam zařízení v Argentině schválených pro dovoz masných výrobků do SpolečenstvíText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 1997, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státyText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. června 1997, kterým se stanoví minimální údaje vyžadované pro databáze o zvířatech a živočišných produktech dovezených do Společenství (Text s významem pro EHP) (97/394/ES)
Rozhodnutí Komise 97/393/ES ze dne 6. června 1997 o uvedení na trh geneticky modifikované řepky olejné (Brassica napus L. oleifera Metzg, RF2) , podle směrnice Rady 90/220/EHS (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 97/392/ES ze dne 6. června 1997 o uvedení na trh geneticky modifikované řepky olejné (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) podle směrnice Rady 90/220/EHS (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. května 1997 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o prekursorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek (97/389/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 386/97 ze dne 28. února 1997, kterým se opravuje anglické a švédské znění nařízení (ES) č. 2257/94, kterým se stanoví normy jakosti pro banány, a španělskou jazykovou verzi nařízení (ES) č. 2898/95 ověření dodržování norem kvality pro banány
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. ledna 1997, kterým se jménem Evropského společenství uzavírá výměna dopisů zaznamenávající společnou shodu na zásadách mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, Japonskem, Austrálií, Kanadou a zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem (97/378/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitýchText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. května 1997, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení karfentrazon­ethylu, fosthiazátu a fluthiamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (97/362/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. května 1997 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin (97/361/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 24. března 1997 o odstranění cel pro určité lihoviny (97/360/ES)
97/359/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. března 1997 o odstranění cel pro produkty informačních technologií
Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 1997, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS o regionalizaci některých třetích zemí pro dovoz koňovitých a zrušuje rozhodnutí 96/487/ES o ochranných opatřeních proti zavlečení hřebčí nákazy z RuskaText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. května 1997 o nákupu antigenů slintavky a kulhavky Společenstvím a o složení, výrobě, plnění do lahví a rozdělení očkovacích látek proti slintavce a kulhavce (Text s významem pro EHP) (97/348/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 345/97 ze dne 26. února 1997, kterým se mění článek 3 nařízení (EHS) č. 207/93, kterým se vymezuje obsah přílohy VI nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. února 1997 o uzavření Protokolu o veterinárních otázkách, kterým se doplňuje Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry (97/345/ES)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 15, svazek 3, s. 136)
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 334/97 ze dne 25. února 1997, kterým se mění nařízení (ES) č. 151/97 o prodeji hovězího masa ze zásob intervenčních agentur za předem paušálně stanovené ceny určeného k zásobování Kanárských ostrovů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 323/97 ze dne 21. února 1997, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 314/97 ze dne 20. února 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP) (97/296/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. září 1995 o uzavření dodatkových protokolů k evropským dohodám o obchodu s textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a některými zeměmi střední a východní Evropy (Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Česká republika a Slovenská republika) (97/295/ES)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.292/97/ES ze dne 19. prosince 1996 o zachování vnitrostátních právních předpisů zakazujících používání některých přídatných látek při výrobě některých specifických potravin
Nařízení Komise (ES) č. 288/97 ze dne 17. února 1997, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a kterým se zrušují některá nařízení týkající se zařazení
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 287/97 ze dne 17. února 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 286/97 ze dne 17. února 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. dubna 1997, kterým se nahrazuje rozhodnutí Komise 96/536/ES ze dne 29. července 1996, kterým se stanoví seznam mléčných výrobků, pro které mohou členské státy přiznat individuální nebo obecné odchylky podle čl. 8 odst. 2 směrnice 92/46/EHS, a druh odchylek použitých při výrobě těchto výrobků (92/284/ES)
Rozhodnutí Komise 97/283/ES ze dne 21. dubna 1997 o harmonizovaných měřicích metodách pro určení hmotnostní koncentrace dioxinů a furanů v emisích do ovzduší v souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů
Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 1997 o úloze Eurostatu při tvorbě statistiky Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. dubna 1997, kterým se mění rozhodnutí 93/437/EHS, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Argentiny (Text s významem pro EHP) (97/276/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 1997, kterým se mění rozhodnutí 93/25/EHS o schválení určitých ošetření sloužících k potlačení růstu patogenních mikroorganismů u mlžů a mořských plžů (Text s významem pro EHP) (97/275/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 270/97 ze dne 14. února 1997, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. března 1997 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o celní spolupráci (97/269/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 1996 o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000
Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 1997 o uznání mezinárodní normy ISO 14001: 1996 a evropské normy EN ISO 14001: 1996, které stanoví specifikaci pro systémy řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, v souladu s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 1836/93 ze dne 29. června 1993 o dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředíText s významem pro EHP.
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin ( Úř. věst. L 43 ze dne 14.2.1997 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 18, strana 244)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin
Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 1997, kterým se mení rozhodnutí 91/116/EHS, kterým se zrizuje Evropský poradní výbor pro statistické informace v hospodárské a sociální oblasti (97/255/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřeběText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. března 1997, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Pseudomonas chlororaphis do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (97/248/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. března 1997, kterým se mění rozhodnutí 93/198/EHS o veterinárních předpisech a veterinárních osvědčeních pro dovoz ovcí a koz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP) (97/231/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 226/97 ze dne 6. února 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2443/96 o dodatečných opatřeních pro přímou podporu příjmů producentů nebo odvětví hovězího a telecího masa
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 10. dubna 1995 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací o změně Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu (97/225/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobkůText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. února 1997, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz masných výrobků ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 91/449/EHS (Text s významem pro EHP) (97/221/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 211/97 ze dne 4. února 1997, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. března 1997, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu v hermeticky uzavřených nádobách z některých třetích zemí, které používají alternativní systémy tepelného ošetření, a kterým se mění rozhodnutí 94/309/ES (Text s významem pro EHP) (97/199/ES)
97/198/EC: Commission Decision of 25 March 1997 laying down the animal health requirements and the veterinary certification for the import of processed animal protein from certain third countries which use alternative heat treatment systems and amending Decision 94/344/EC (Text with EEA relevance)
Nařízení Komise (ES) č. 196/97 ze dne 31. ledna 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2184/96 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 194/97 ze dne 31. ledna 1997, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. března 1997 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o spolupráci při kontrole prekurzorů a chemických látek často používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek (97/184/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. února 1997, kterým se mění rozhodnutí 96/659/ES o ochranných opatřeních ohledně krymsko-konžské horečky v Jižní Africe (Text s významem pro EHP) (97/183/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. února 1997, kterým se mění příloha směrnice 91/629/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu telat (Text s významem pro EHP) (97/182/ES)
Rozhodnutí Komise 97/177/ES ze dne 17. února 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové injektované kotvy do zdiva (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 97/176/ES ze dne 17. února 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční výrobky ze dřeva a spojovací prvky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 164/97 ze dne 30. ledna 1997, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Francii podle rozhodnutí 97/18/ES
97/161/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. února 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové kotvy do betonu pro upevňování lehkých systémů (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. února 1997, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky pro dočasný dovoz, zpětný dovoz a dovoz evidovaných koní z Libanonu do Společenství (Text s významem pro EHP) (97/160/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. února 1997 o údajích, které je nutno zaznamenávat do počítačového informačního souboru o zásilkách zvířat nebo živočišných produktů ze třetích zemích, které se odesílají zpět (Text s významem pro EHP) (97/152/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 143/97 ze dne 27. ledna 1997, které se týká třetího seznamu prioritních látek ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 793/93 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 142/97 ze dne 27. ledna 1997 o podávání informací o určitých existujících látkách ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 793/93 (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. února 1997, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS (Text s významem pro EHP) (97/139/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 1997, kterým se zavádějí formuláře pro databázový systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadechText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. prosince 1996 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (97/132/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. prosince 1996 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (97/131/ES)
97/129/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (97/126/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. ledna 1997, kterým se povoluje nesmazatelný tisku povinných údajů na balení osiva olejnin a přadných rostlin a kterým se mění rozhodnutí 87/309/EHS, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva některých druhů pícnin (97/125/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 123/97 ze dne 23. ledna 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 120/97 ze dne 20. ledna 1997, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole
Nařízení Rady (ES) č. 119/97 ze dne 20. ledna 1997 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Malajsie a Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Oprava nařízení Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 1996 , kterým se mění a aktualizuje nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 ( Úř. věst. L 28 ze dne 30.1.1997 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 3, strana 3)
Nařízení Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 1997, kterým se mení a aktualizuje narízení (EHS) c. 1408/71 o uplatnování systému sociálního zabezpecení na zamestnané osoby, osoby samostatne výdelecne cinné a jejich rodinné príslušníky pohybující se v rámci Spolecenství a narízení (EHS) c. 574/72, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení (EHS) c. 1408/71
Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 1997, kterým se mění rozhodnutí 95/343/ES, kterým se stanoví vzory veterinárních osvědčení pro dovoz ze třetích zemí tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu určených k přijetí ve sběrném středisku, standardizačním středisku, zařízení pro ošetření nebo zařízení pro zpracováníText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/97 ze dne 17. prosince 1997, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) a příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z RuskaText s významem pro EHP
97/101/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. ledna 1997, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech
Rozhodnutí Komise 97/98/ES ze dne 23. ledna 1997 o uvedení geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L.) s kombinovanou modifikací pro insekticidní vlastnosti, které jí propůjčuje gen Bt pro endotoxin, a se zvýšenou tolerancí vůči herbicidnímu glufosinátu amonnému na trh podle směrnice Rady 90/220/EHS (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/97 ze dne 28. listopadu 1997, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/97 ze dne 28. listopadu 1997, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. ledna 1997 o některých opatřeních, která jsou nezbytná pro provádění pravidel osvědčování u některých produktů živočišného původu (Text s významem pro EHP) (97/94/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 92/97 ze dne 20. ledna 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 89/97 ze dne 20. ledna 1997, kterým se počtvrté mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 88/97 ze dne 20. ledna 1997 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/97 ze dne 12. listopadu 1997, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 82/97 ze dne 19. prosince 1996, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/97 ze dne 12. listopadu 1997, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS
SMĚRNICE RADY 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (Text s významem pro EHP) (97/80/ES)
SMĚRNICE RADY 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí
SMĚRNICE RADY 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství
SMĚRNICE RADY 97/77/ES ze dne 16. prosince 1997, kterou se mění směrnice 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS o statistických zjišťováních chovu prasat, skotu a ovcí a koz
SMĚRNICE RADY 97/76/ES ze dne 16. prosince 1997, kterou se mění směrnice 77/99/EHS a směrnice 72/462/EHS s ohledem na předpisy pro mleté maso, masné polotovary a některé další produkty živočišného původu
Směrnice Rady 97/75/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění směrnice Rady 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS a její oblast působnosti se rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska
SMĚRNICE RADY 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/97 ze dne 4. října 1997, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
SMĚRNICE KOMISE 97/72/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech (Text s významem pro EHP)
Council Regulation (EC) No 71/97 of 10 January 1997 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EEC) No 2474/93 on bicycles originating in the People's Republic of China to imports of certain bicycle parts from the People's Republic of China, and levying the extended duty on such imports registered under Regulation (EC) No 703/96
SMĚRNICE KOMISE 97/71/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
SMĚRNICE RADY 97/70/ES ze dne 11. prosince 1997, kterou se stanoví harmonizovaný bezpečnostní režim pro rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů
Směrnice Komise 97/69/ES ze dne 5. prosince 1997, kterou se po dvacáté třetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/97 ze dne 4. října 1997, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 97/64/ES ze dne 10. listopadu 1997, kterou se počtvrté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (oleje do svítidel)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/63/ES ze dne 24. listopadu 1997, kterou se mění směrnice 76/116/EHS, 80/876/EHS, 89/284/EHS a 89/530/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv
Směrnice Rady 97/62/ES ze dne 27. října 1997, kterou se přizpůsobuje směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin technickému a vědeckému pokroku
SMĚRNICE RADY 97/61/ES ze dne 20. října 1997, kterou se mění příloha směrnice 91/492/EHS o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh
Nařízení Komise (ES) č. 60/97 ze dne 16. ledna 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/60/ES ze dne 27. října 1997, kterou se potřetí mění směrnice 88/344/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin
Nařízení Komise (ES) č. 59/97 ze dne 16. ledna 1997 o podpoře na zpracování cukrové třtiny na sacharózový sirup nebo zemědělský rum ve francouzských zámořských departementech, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1713/93
NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání
SMĚRNICE RADY 97/57/ES ze dne 22. září 1997, kterou se stanoví příloha VI směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/56/ES ze dne 20. října 1997, kterou se pošestnácté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23. září 1997, kterou se z hlediska maximální konstrukční rychlosti kolových zemědělských a lesnických traktorů mění směrnice Rady 74/150/EHS, 74/151/EHS, 74/152/EHS, 74/346/EHS, 74/347/EHS, 75/321/EHS, 75/322/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/311/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 78/933/EHS, 79/532/EHS, 79/533/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/415/EHS a 89/173/EHS
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. října 1997, kterou se mění směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, které koordinují postupy při zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/50/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice Rady 93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci
Směrnice Komise 97/49/ES ze dne 29. července 1997, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou se podruhé mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 97/47/ES ze dne 28. července 1997, kterou se mění přílohy směrnic Rady 77/101/EHS, 79/373/EHS a 91/357/EHS (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat
DVACÁTÁ PRVNÍ SMěRNICE KOMISE 97/45/ES ze dne 14. července 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 97/43/EURATOM ze dne 30. června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom
SMĚRNICE RADY 97/42/ES ze dne 27. června 1997, kterou se poprvé mění směrnice 90/394/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
SMĚRNICE RADY 97/41/ES ze dne 25. června 1997, kterou se mění směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, obilovinách, potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví hygienické podmínky a osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro dovoz masných výrobků z drůbežího masa, masa farmové zvěře, masa volně žijící zvěře a králičího masa (Text s významem pro EHP) (97/41/ES)
SMĚRNICE RADY 97/40/ES ze dne 25. června 1997, kterou se mění směrnice 93/113/ES o způsobu užití enzymů, mikroorganismů a přípravků z nich ve výživě zvířat a o jejich uvádění na trh
SMĚRNICE KOMISE 97/39/ES ze dne 24. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 týkající se zařízení zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 97/38/ES ze dne 20. června 1997, kterou se mění příloha C směrnice Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví zvláštní veterinární podmínky pro dovoz vaječných výrobků určených k lidské spotřeběText s významem pro EHP
Směrnice Komise 97/37/ES ze dne 19. června 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 1996, kterým se mění rozhodnutí 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých z Islandu (Text s významem pro EHP) (97/36/ES)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 15. prosince 1997, kterým se mění finanční nařízení o C. SIS (SCH/Com-ex (97) 35)
Nařízení Komise (ES) č. 35/97 ze dne 10. ledna 1997, kterým se stanoví pravidla pro vystavování osvědčení pro kožešiny a zboží, které spadají do působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3254/91
Směrnice Komise 97/32/ES ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 97/31/ES ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/760/EHS o svítilnách zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 97/30/ES ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS o doplňkových obrysových svítilnách, předních obrysových svítilnách, zadních obrysových svítilnách a brzdových svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 97/29/ES ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/757/EHS o odrazkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 97/28/ES ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 28/97 ze dne 30. dubna 1997, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES ze dne 22. července 1997 o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o změně směrnice 70/156/EHS
SMĚRNICE RADY 97/26/ES ze dne 2. června 1997, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 7. října 1997 o vývoji SIS [SCH/Com-ex (97) 24]
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/24/ES ze dne 17. června 1997 o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
Nařízení Rady (ES) č. 23/97 ze dne 20. prosince 1996 o statistice úrovně a struktury nákladů práce
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/97 ze dne 30. dubna 1997, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Rady 97/22/ES ze dne 22. dubna 1997, kterou se mění směrnice 92/117/EHS o ochranných opatřeních proti některým zoonózám a některým původcům zoonóz u zvířat a v produktech živočišného původu se zaměřením na předcházení ohniskům infekce a otravám z potravin
Směrnice Komise 97/21/ES ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 97/20/ES ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1996, kterým se stanoví seznam třetích zemí splňující rovnocenné podmínky pro produkci a uvádění mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů na trh (Text s významem pro EHP) (97/20/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 20/97 ze dne 24. března 1997, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Komise 97/19/ES ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 7. října 1997 o příspěvcích Islandu a Norska na náklady na zřízení a provoz C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 17/97 ze dne 8. ledna 1997, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/16/ES ze dne 10. dubna 1997, kterou se popatnácté mění směrnice 76/769/EHS o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Směrnice Komise 97/15/ES ze dne 25. března 1997, kterou se přijímají normy Eurocontrol a mění směrnice Rady 93/65/EHS o definici a užívání slučitelných technických specifikací pro zadávání zakázek na zařízení a systémy řízení letového provozuText s významem pro EHP.
97/15/EC: Council Decision of 9 December 1996 on a third multiannual programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the European Union (1997 to 2000)
Nařízení Komise (ES) č. 12/97 ze dne 18. prosince 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
SMĚRNICE RADY 97/12/ES ze dne 17. března 1997, kterou se mění a aktualizuje směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
97/11/JVV: Společná akce ze dne 16. prosince 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o jednotném vzoru povolení k pobytu
Směrnice Komise 97/10/ES ze dne 26. února 1997, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 1996, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dočasný dovoz a dovoz evidovaných koní z Jižní Afriky do SpolečenstvíText s významem pro EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku
SMĚRNICE KOMISE 97/6/ES ze dne 30. ledna 1997, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 4/97 ze dne 3. ledna 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 1996, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masaText s významem pro EHP
SMĚRNICE RADY 97/2/ES ze dne 20. ledna 1997, kterou se mění směrnice 91/629/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu telat
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/97 ze dne 10. února 1997, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
DVACÁTÁ SMĚRNICE KOMISE 97/1/ES ze dne 10. ledna 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Zavřít
MENU