Předpisy EU - rok 1996

Nařízení Rady (ES) č. 2505/96 ze dne 20. prosince 1996 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o změně nařízení č. 3059/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (první série 1996)
Nařízení Komise (ES) č. 2497/96 ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
Nařízení Komise (ES) č. 2494/96 ze dne 23. prosince 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2491/96 ze dne 23. prosince 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Council Regulation (EC) No 2490/96 of 20 December 1996 extending Regulation (EC) No 3066/95 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for the adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreements to take account of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2470/96 ze dne 17. prosince 1996, kterým se pro brambory prodlužuje doba platnosti odrůdového práva Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2469/96 ze dne 16. prosince 1996, kterým se mění příloha nařízení (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků
Nařízení Rady ES č. 2467/96 ze dne 17. prosince 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků
Nařízení Rady (ES) č. 2466/96 ze dne 17. prosince 1996, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2465/96 ze dne 17. prosince 1996 o přerušení hospodářských a finančních vztahů mezi Evropským společenstvím a Irákem
Nařízení Komise (ES) č. 2449/96 ze dne 18. prosince 1996 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 07141091, 07141099, 07149011 a 07149019 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska
Nařízení Rady (ES) č. 2443/96 ze dne 17. prosince 1996 o dodatečných opatřeních pro přímou podporu příjmů producentů nebo odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 2402/96 ze dne 17. prosince 1996 o otevření určitých ročních celních kvót pro batáty a maniokový škrob a stanovení pravidel pro správu těchto kvót
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2400/96 ze dne 17. prosince 1996 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2398/96 ze dne 12. prosince 1996 o otevření celní kvóty pro krůtí maso, které pochází a dováží se z Izraele v rámci dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
Nařízení Komise (ES) č. 2386/96 ze dne 16. prosince 1996, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 736/96 ze dne 22. dubna 1996 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech v odvětvích ropy, zemního plynu a elektřiny, které jsou předmětem zájmu SpolečenstvíText s významem pro EHP.
Nařízení Rady (ES) č. 2382/96 ze dne 9. prosince 1996, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 990/93 a (ES) č. 2471/94 a které se týká ukončení omezení v hospodářských a finančních vztazích se Svazovou republikou Jugoslávií (Srbskem a Černou Horou) , s oblastmi pod ochranou Organizace spojených národů v Chorvatské republice a s oblastmi v Republice Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2375/96 ze dne 13. prosince 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2370/96 ze dne 12. prosince 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2369/96 ze dne 12. prosince 1996 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódů KN 11042292 a 11042299
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2338/96 ze dne 5. prosince 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2333/96 ze dne 5. prosince 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 2051/96, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu hovězího a telecího masa, které může při dovozu do Kanady podléhat zvláštnímu zacházení, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95
Nařízení Rady (ES) č. 2331/96 ze dne 2. prosince 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2325/96 ze dne 4. prosince 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1598/95 a (ES) č. 1600/95 v důsledku změny kombinované nomenklatury u některých mléčných výrobků
Nařízení Rady (ES) č. 2315/96 ze dne 25. listopadu 1996, kterým se na základě čl. 1 odst. 7 nařízení (EHS) č. 3030/93 stanoví seznam textilních a oděvních výrobků, které mají být ke dni 1. ledna 1998 začleněny do rámce GATT 1994, a kterým se mění příloha X nařízení (EHS) č. 3030/93 a příloha II nařízení (ES) č. 3285/94
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2304/96 ze dne 29. listopadu 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Council Regulation (EC) No 2275/96 of 22 November 1996 introducing specific measures for live plants and floricultural products
Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících
Nařízení Rady (ES) č. 2258/96 ze dne 22. listopadu 1996 o akcích obnovy a rekonstrukce v rozvojových zemích
Narízení Rady (ES) c. 2255/96 ze dne 19. listopadu 1996, kterým se mení narízení (EHS) c. 1107/70 o poskytování podpor doprave po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2238/96 ze dne 22.listopadu 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu
Nařízení Komise (ES) č. 2231/96 ze dne 22. listopadu 1996, kterým se mění přílohy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a XI nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2214/96 ze dne 20. listopadu 1996 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC) : předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2194/96 ze dne 15. listopadu 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 120/89, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 2193/96 ze dne 15. listopadu 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem
Nařízení Rady (ES) č. 2184/96 ze dne 28. října 1996 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2154/96 ze dne 11. listopadu 1996 o některých přechodných opatřeních nezbytných k provádění Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola
Nařízení Rady (ES) č. 2153/96 ze dne 25. října 1996, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2149/96 ze dne 8. listopadu 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2148/96 ze dne 8. listopadu 1996, kterým se stanoví pravidla pro vyhodnocení a kontrolu veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 2141/96 ze dne 7. listopadu 1996 o posuzování žádosti o převod rozhodnutí o registraci léčivého přípravku spadajícího do oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 2309/93
Nařízení Komise (ES) č. 2131/96 ze dne 6. listopadu 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2126/96 ze dne 5. listopadu 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 2543/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro režim vývozních licencí pro olivový olej
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 2068/96 ze dne 29. ríjna 1996, kterým se mení narízení (ES) c. 1432/94 a (ES) c. 1486/95 týkající se stanovení provádecích pravidel k nekterým celním kvótám pro veprové maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2067/96 ze dne 29. října 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1000/96 ohledně některých obchodních norem pro drůbeží maso
Nařízení Rady (ES) č. 2063/96 ze dne 14. října 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1180/77 o dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2061/96 ze dne 8. října 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
Nařízení Komise (ES) č. 2058/96 ze dne 28. října 1996 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 10064000 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 190110
Nařízení Komise (ES) č. 2054/96 ze dne 25. října 1996 o zveřejnění grafického symbolu pro jakostní zemědělské produkty typické pro nejvzdálenější regiony a o pravidlech pro jeho reprodukci
Nařízení Komise (ES) č. 2051/96 ze dne 25. října 1996, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu hovězího a telecího masa, které může při dovozu do Kanady podléhat zvláštnímu zacházení, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2034/96 ze dne 24. října 1996, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2017/96 ze dne 22 října 1996, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2010/96 ze dne 21. října 1996, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1974/96 ze dne 15. října 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
Council Regulation (EC) No 1926/96 of 7 October 1996 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for the adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the agreements on free trade and trade-related matters with Estonia, Latvia and Lithuania, to take account of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round Multilateral Trade Negotiations
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1890/96 ze dne 30. září 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1831/96 ze dne 23. září 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1798/96 ze dne 17. září 1996, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1756/96 ze dne 10. září 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1598/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nažízení Komise (ES) č. 1749/96 ze dne 9. září 1996, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1742/96 ze dne 6. září 1996, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1735/96 ze dne 4. září 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady c. 1692/96/ES ze dne 23. cervence 1996 o hlavních smerech Spolecenství pro rozvoj transevropské dopravní síte
Nařízení Komise (ES) č. 1676/96 ze dne 30. července 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1644/96 ze dne 30. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory pro některé luskoviny pěstované na zrno
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1596/96 ze dne 30. července 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2392/86 o zavedení registru vinic Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1581/96 ze dne 30. července 1996, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1577/96 ze dne 30. července 1996, kterým se zavádí zvláštní opatření pro některé luskoviny pěstované na zrno
Nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne 30. července 1996 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu
Nařízení Komise (ES) č. 1527/96 ze dne 30. července 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
Narízení Komise (ES) c. 1524/96 ze dne 30. cervence 1996, kterým se mení narízení Komise (ES) c. 3298/94, pokud jde o systém ekobodu pro težká nákladní vozidla projíždející Rakouskem
Nařízení Komise (ES) č. 1523/96 ze dne 24. července 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1617/93 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, týkajících se společného plánování a koordinace letových řádů, společného poskytování služeb, konzultací o tarifech pravidelné osobní a nákladní dopravy a přidělování volných letištních časů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1516/96 ze dne 29. července 1996, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci
Nařízení Komise (ES) č. 1511/96 ze dne 29. července 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1510/96 ze dne 26. července 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1507/96 ze dne 29. července 1996 o otevření a správě některých celních kvót na dovoz surového třtinového cukru do rafinérií Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1505/96 ze dne 29. července 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (ES) č. 1503/96 ze dne 29. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže
COMMISSION REGULATION (EC) No 1493/96 of 29 July 1996 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice
Nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23. července 1996 o finančních a technických doprovodných opatřeních k reformě hospodářských a sociálních struktur v rámci evropsko-středomořského partnerství (MEDA)
Nařízení Komise (ES) č. 1485/96 ze dne 26. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/109/EHS, pokud jde o prohlášení zákazníka o zvláštním použití určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1481/96 ze dne 26. července 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 2921/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro náhradu za snížení určitých zemědělských přepočítacích koeficientů
Nařízení Komise (ES) č. 1476/96 ze dne 26. července 1996 o otevření kvót pro dovoz textilních výrobků kategorií 87 a 109 pocházejících ze Severní Koreje a o změně příloh IV a V nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1461/96 ze dne 25. července 1996 o celních kvótách otevřených pro dovoz určitého zboží pocházejícího z Polska, Rumunska, Bulharska, České republiky a Slovenské republiky vzniklého zpracováním zemědělských produktů, jejichž seznam je uveden v příloze nařízení Rady (ES) č. 3448/93
Nařízení Komise (ES) č. 1460/96 ze dne 25. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro preferenční právní úpravu obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 3448/93
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1433/96 ze dne 23. července 1996, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1432/96 ze dne 23. července 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/93 ze dne 25. listopadu 1993 o statistických informacích týkajících se platby vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 3035/80
Nařízení Komise (ES) č. 1418/96 ze dne 22. července 1996, kterým se stanoví podrobná pravidla pro používání grafického symbolu pro jakostní zemědělské produkty typické pro nejvzdálenější regiony
Nařízení Komise (ES) č. 1410/96 ze dne 19. července 1996 o částečném zrušení nařízení (ES) č. 3053/95, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX a XI nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1381/96 ze dne 17. července 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Narízení Rady (ES) c. 1356/96 ze dne 8. cervence 1996 o spolecných pravidlech, která se vztahují na prepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi clenskými státy s cílem zavedení svobody poskytování techto prepravních služeb
Nařízení Komise (ES) č. 1349/96 ze dne 11. července 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 773/96, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího a telecího masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87, (EHS) č. 3719/88 a (EHS) č. 1964/82
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1323/96 ze dne 26. června 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1784/77 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1312/96 ze dne 8. července 1996, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1311/96 ze dne 8. července 1996, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1308/96 ze dne 4. července 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1307/96 ze dne 4. července 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 1292/96 ze dne 27. června 1996 o politice potravinové pomoci, jejím řízení a zvláštních opatřeních na podporu zajišťování potravin
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1263/96 ze dne 1. července 1996 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 ( Úř. věst. L 163, 2.7.1996 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 19, s. 234)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1263/96 ze dne 1. července 1996, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1259/96 ze dne 25. června 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci
Nařízení Rady (ES) č. 1255/96 ze dne 27. června 1996 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne 28. června 1996 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa a albuminu
Nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
COMMISSION REGULATION (EC) No 1246/96 of 28 June 1996 on the issuing of export licences for fruit and vegetables with advance fixing of the refund
Commission Regulation (EC) No 1242/96 of 28 June 1996 fixing the minimum purchase price for lemons delivered to the processing industry and the financial compensation payable after processing thereof up to the end of the 1996/97 marketing year
Commission Regulation (EC) No 1159/96 of 26 June 1996 establishing the forecast supply balance for 1996/97 for the Azores, Madeira and the Canary Islands with regard to sugar, provided by Council Regulations (EEC) No 1600/92 and (EEC) No 1601/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1158/96 ze dne 26. června 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1157/96 ze dne 26. června 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1147/96 ze dne 25. června 1996, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1140/96 ze dne 25. června 1996, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1135/96 ze dne 24. června 1996, kterým se opravuje německé znění nařízení (ES) č. 2257/94, kterým se stanoví normy jakosti pro banány, a anglické znění nařízení (ES) č. 2898/95 dodržování norem kvality pro banány
Nařízení Komise (ES) č. 1127/96 ze dne 24. června 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1423/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa
Nařízení Komise (ES) č. 1125/96 ze dne 24. června 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
Nařízení Komise (ES) č. 1122/96 ze dne 21. června 1996, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 1370/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ( Úř. věst. L 148, 21.6.1996 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 19, s. 176)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT
COMMISSION REGULATION (EC) No 1085/96 of 14 June 1996 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1075/96 ze dne 10. června 1996, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června 1994 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři
COMMISSION REGULATION (EC) No 1059/96 of 12 June 1996 fixing the maximum export refunds for olive oil for the 14th partial invitation to tender under the standing invitation to tender issued by Regulation (EC) No 2544/95
Nařízení Komise (ES) č. 1044/96 ze dne 11. června 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 773/96, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího a telecího masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87, (EHS) č. 3719/88 a (EHS) č. 1964/82
Nařízení Komise (ES) č. 1029/96 ze dne 7. června 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1000/96 ze dne 4. června 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
Nařízení Komise (ES) č. 983/96 ze dne 31. května 1996 o změně nařízení Komise č. 738/94 o stanovení některých prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 520/94 , upravující postup Společenství při uplatňování kvantitativních kvót
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 958/96 ze dne 30. května 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94
Nařízení Komise (ES) č. 957/96 ze dne 30. května 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 773/96, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího a telecího masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87, (EHS) č. 3719/88 a (EHS) č. 1964/82
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 956/96 ze dne 30. května 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 2883/94 o stanovení předběžného odhadu dodávek na Kanárské ostrovy pro zemědělské produkty, na které se vztahují zvláštní opatření upravená v článcích 2, 3, 4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
Nařízení Komise (ES) č. 955/96 ze dne 29. května 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 931/96 ze dne 24. května 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/96, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2456/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 805/68, pokud jde o veřejnou intervenci
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 904/96 ze dne 21. května 1996, kterým se podruhé opravuje nařízení (ES) č. 1802/95, kterým se mění nařízení, která před 1. únorem 1995 stanovila některé ceny a částky v odvětví mléka a mléčných výrobků, jejichž hodnota v ECU byla upravena v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělské přepočítací koeficienty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 902/96 ze dne 20. května 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 874/96 ze dne 14. května 1996 o dovozech čistokrevných plemenných ovcí a koz ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 859/96 ze dne 10. května 1996 o částečné náhradě dovozních cel zaplacených v případě určitých dovozů z Norska v roce 1995 na základě dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací na straně druhé o některých zemědělských produktech
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 829/96 ze dne 6. května 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1727/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin na Azory a Madeiru a příslušné předběžné odhady dodávek, a nařízení (ES) č. 2883/94 o stanovení předběžného odhadu dodávek na Kanárské ostrovy pro zemědělské produkty, na které se vztahují zvláštní opatření upravená v článcích 2, 3, 4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/96 ze dne 3. května 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1953/82 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 818/96 ze dne 29. dubna 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 788/96 ze dne 22. dubna 1996 o předkládání statistik produkce akvakultury členskými státy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 779/96 ze dne 29. dubna 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1785/81, pokud jde o sdělení v odvětví cukru
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 774/96 ze dne 26. dubna 1996, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
Nařízení Komise (EHS) č. 773/96 ze dne 26. dubna 1996, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví hovězího a telecího masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87, (EHS) č. 3719/88 a (EHS) č. 1964/82
Nařízení Komise (ES) č. 770/96 ze dne 26. dubna 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3002/92, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů
Nařízení Rady (ES) č. 753/96 ze dne 22. dubna 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 s cílem rozšířit hospodářskou pomoc na Bosnu a Hercegovinu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (96/753/ES)
96/749/SVV: Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1996 o sledování provádění aktů přijatých Radou v oblasti nedovoleného přistěhovalectví, zpětného přijetí, nedovoleného zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí a spolupráce při výkonu rozhodnutí o vyhoštění
Společná akce (96/748/SVV) ze dne 16. prosince 1996přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se rozšiřuje působnost protidrogové jednotky Europolu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 745/96 ze dne 24. dubna 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1469/95 o opatřeních, která je třeba učinit vůči určitým příjemcům z akcí financovaných záruční sekcí EZOZF
Nařízení Rady (ES) č. 736/96 ze dne 22. dubna 1996 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech v zájmu Společenství v odvětvích ropy, zemního plynu a odvětví elektřiny
Nařízení Komise (ES) č. 716/96 ze dne 19. dubna 1996, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
Společný postoj ze dne 9. prosince 1996 k ukončení omezení hospodářských a finančních vztahů se Svazovou republikou Jugoslávií (Srbsko a Černá Hora), oblastmi pod ochranou Organizace spojených národů v Chorvatské republice a oblastmi Republiky Bosna a Hercegovina pod kontrolou sil bosenských Srbů, zaujatý Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
96/706/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 1996 o přijetí pokynů pro programy finančních a technických opatření (MEDA) doprovázejících reformu hospodářských a sociálních struktur v rámci spolupráce mezi Evropou a zeměmi oblasti Středomoří
96/704/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 1996 o prozatímním provádění Mezinárodní dohody o přírodním kaučuku z roku 1995 Společenstvím
96/698/SVV: Společná akce ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o spolupráci mezi celními orgány a organizacemi podniků v boji proti nedovolenému obchodu s drogami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 691/96 ze dne 16. dubna 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. listopadu 1996, kterým se mění rozhodnutí 77/144/EHS ze dne 22. prosince 1976, kterým se stanoví standardní kódy a pravidla pro přepis údajů ze zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů do strojově čitelné formy a kterým se stanoví hranice pěstitelských oblastí pro tato zjišťování (Text s významem pro EHP) (96/689/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z ChileText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. listopadu 1996, kterým se mění rozhodnutí 93/436/EHS, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Chile (Text s významem pro EHP) (96/674/ES)
96/669/SZBP: Společná akce ze dne 22. listopadu 1996pro oblast Velkých jezer, přijatá Radou na základě článku J.3 Smlouvy o Evropské unii
96/668/SZBP: Společná akce ze dne 22. listopadu 1996 o ochranných opatřeních proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících, přijatá Radou na základě článků J.3 a K.3 Smlouvy o Evropské unii
Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 1996 o ochranných opatřeních ohledně krymsko-konžské horečky v Jižní AfriceText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. listopadu 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro schválení zařízení, která se nacházejí ve velkoobchodech (Text s významem pro EHP) (96/658/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. listopadu 1996, kterým se členské státy opravňují dočasně povolit uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin nesplňujícího požadavky směrnic Rady 66/404/EHS a 71/161/EHS na trh (96/653/ES)
96/644/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. listopadu 1996 o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby z ostrova Man
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. října 1996 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou o úpravě režimu dovozu pomerančů pocházejících a dovážených z Egypta do Společenství (96/641/ES)
Rozhodnutí Komise 96/627/ES ze dne 17. října 1996, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (Text s významem pro EHP)
Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o opatřeních v oblasti přístupu na trh pro textilní výrobky
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. října 1996, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků (Text s významem pro EHP) (96/624/ES)
96/622/SVV: Společný postoj ze dne 25. října 1996, zaujatý Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. a) Smlouvy o Evropské unii, o předhraničních asistenčních a školicích programech
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 620/96 ze dne 9. dubna 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 785/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 1996 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím, kterou se pro období od 1. ledna 1994 stanoví doplňková částka odečítaná od dávky nebo cla při dovozu nezpracovaného olivového oleje pocházejícího z Maroka do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 618/96 ze dne 3. dubna 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 617/96 ze dne 3. dubna 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 14. října 1996 o uzavření Protokolu k Dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry v důsledku přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii (96/612/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. září 1996 o uzavření jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT s některými třetími zeměmi a jiných souvisejících otázkách (Argentina) (96/611/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Pobřeží slonovinyText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 11. října 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z MalajsieText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 11. října 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Jižní AfrikyText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 11. října 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z UruguayeText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise 96/603/ES ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ uvedených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. září 1996, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých jihoamerických zemí (Text s významem pro EHP) (96/595/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. září 1996 o prozatímním provádění některých dohod mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi o obchodu s textilními výrobky (Kyrgyzstán, Litva, Tádžikistán, Turkmenistán) (96/594/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. září 1996 o zveřejnění seznamu uznaných subjektů, které byly oznámeny členskými státy v souladu se směrnicí Rady 94/57/ESText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 9. dubna 1996, kterým se ruší povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku prophamText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise 96/580/ES ze dne 24. června 1996 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o lehké obvodové pláště (Text s významem pro EHP)
96/579/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1996 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vybavení komunikací (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 96/578/ES ze dne 24. června 1996 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vybavení pro hygienické prostory (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 96/577/ES ze dne 24. června 1996 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stabilní požární systémy (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 24. září 1996, kterým se mění rozhodnutí Komise 91/270/EHS a 92/471/EHS, pokud jde o dovoz embryí skotu z ArgentinyText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 569/96 ze dne 29. března 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1362/87 a nařízení (EHS) č. 1158/91, pokud jde o intervenční nákupy a poskytování podpory soukromého skladování sušeného odstředěného mléka, a nařízení (EHS) č. 1756/93, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 540/96 ze dne 25. března 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 3010/95, kterým se zcela nebo částečně pozastavují cla u některých produktů kapitol 1 až 24 a kapitoly 27 kombinované nomenklatury pocházejících z Malty a Turecka (1995)
Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 1996 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz vajíček a embryí koňovitých do Evropského společenstvíText s významem pro EHP
NARÍZENÍ RADY (ES) c. 539/96 ze dne 25. brezna 1996, kterým se mení narízení (EHS) c. 1134/91, (EHS) c. 4088/87 a (ES) c. 1981/94 o celním režimu použitelném na produkty pocházející ze Západního brehu Jordánu a pásma Gazy pri dovozu do Spolecenství
Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 1996 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz spermatu koňovitých do SpolečenstvíText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 1996, kterým se stanoví seznam mléčných výrobků, pro které mohou členské státy přiznat individuální nebo obecné odchylky podle čl. 8 odst. 2 směrnice 92/46/EHS, a druh odchylek použitých při výrobě těchto výrobkůText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 532/96 ze dne 27. března 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. července 1996, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení isoxaflutolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (96/524/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. července 1996, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení azoxystrobinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (96/523/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. července 1996, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorfenapyru do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (96/521/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 511/96 ze dne 22. března 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 510/96 ze dne 22. března 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. června 1996, kterým se stanoví potvrzení o původu zvířete a osvědčení o plemenné příslušnosti pro dovoz plemenných zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. června 1996, kterým se stanoví zootechnické a genealogické podmínky pro dovoz spermatu některých zvířat (Text s významem pro EHP) (96/509/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. července 1996 o uzavření dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (96/505/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 499/96 ze dne 19. března 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu
96/493/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1996 o podpisu a prozatímním uplatňování Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 1994 jménem Evropského společenství
Nařízení Komise (ES) č. 482/96 ze dne 19. března 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 1995, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz drůbeže a násadových vajec (kromě ptáků nadřádu běžci a jejich vajec) ze třetích zemí, včetně veterinárních opatření po dovozuText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 1996 o zřízení poradního výboru pro prevenci rakovinyText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 465/96 ze dne 14. března 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 2898/95, kterým se stanoví požadavky na kontrolu shody s normou jakosti u banánů
Nařízení Rady (ES) č. 463/96 ze dne 11. března 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 s cílem rozšířit hospodářskou pomoc na Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 23. července 1996, kterým se určuje referenční institut pověřený spoluprací na sjednocování testovacích metod a vyhodnocování výsledků čistokrevného plemenného skotu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 462/96 ze dne 11. března 1996, kterým se pozastavuje účinnost nařízení (EHS) č. 990/93 a (ES) č. 2471/94 a zrušují nařízení (ES) č. 2472/94 a (ES) č. 2815/95 o přerušení hospodářských a finančních vztahů se Svazovou republikou Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) , s oblastmi v Chorvatské republice pod ochranou Spojených národů a s oblastmi Republiky Bosna a Hercegovina pod kontrolou bosensko-srbských sil
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 459/96 ze dne 13. března 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 2921/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro náhradu za snížení určitých zemědělských přepočítacích koeficientů
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. června 1996, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení kvinoxyfenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (96/457/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. července 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, kterým se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí (Text s významem pro EHP) (96/456/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. června 1996 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy a Komisí v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti na základě nařízení Rady (ES) č. 1164/94
96/443/SVV: Společná akce ze dne 15. července 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti rasismu a xenofobii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 440/96 ze dne 11. března 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. června 1996, kterým Společenství přijímá Dohodu k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři (96/428/ES)
Rozhodnutí Komise 96/427/ES ze dne 10. července 1996 o odchylce od přílohy III směrnice Rady 91/439/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 426/96 ze dne 8. března 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z MauritánieText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. května 1996 o uvedení na trh geneticky modifikované pylově sterilní čekanky (Cichorium intybus L.) s částečnou tolerancí k herbicidu glufosinát-amonium podle směrnice Rady 90/220/EHS (Text s významem pro EHP) (96/424/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 28. května 1996 o uzavření správních ujednání o obchodu s textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a některými členy Světové obchodní organizace (96/415/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 414/96 ze dne 4. března 1996, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti prováděné ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Oresundu
Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 1996 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky slintavky a kulhavky, která se týkají dovozu zvířat a živočišných produktů z Bývalé jugoslávské republiky MakedonieText s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 1996 o provádění akčního programu Společenství k posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu
96/412/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 1996 o přijetí výsledků jednání Světové obchodní organizace o finančních službách a pohybu fyzických osob jménem Evropského společenství s ohledem na oblast jeho pravomoci
Nařízení Komise (ES) č. 411/96 ze dne 6. března 1996 o prováděcích pravidlech pro dovozní licence pro oves kódu KN 10040000
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. června 1996 o zlepšení zemědělské statistiky Společenství (96/411/ES)
96/409/SZBP: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu
Společný postoj (96/408/SZBP) ze dne 25. června 1996k přípravám na čtvrtou konferenci o revizi Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) zbraní a toxinových zbraní a o jejich zničení (BTWC) , zaujatý Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
96/407/SZBP: Společný postoj ze dne 25. června 1996 k Východnímu Timoru, vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 1996, kterým se mění kapitola 7 přílohy I směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHSText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 396/96 ze dne 4. března 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 2019/94 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. června 1996, kterým se mění rozhodnutí č. 85/377/EHS o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (Text s významem pro EHP) (96/393/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 28. března 1996, kterým se stanoví řada opatření za účelem vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských sítí v odvětví energií
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. února 1996 o uzavření memorand o porozumění mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o opatřeních v oblasti přístupu na trh pro textilní výrobky (96/386/ES)
Oprava nařízení Rady (ES) č. 385/96 ze dne 29. ledna 1996 o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (Úř. věst. L 56, 6.3.1996) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 11, svazek 23, s. 337)
Nařízení Rady (ES) č. 385/96 ze dne 29. ledna 1996 o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství
Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 376/96 ze dne 29. února 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 897/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o pilotní projekty týkající se nepřetržitého sledování polohy rybářských plavidel Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 11. června 1996 o uplatňování článku 8 Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry (96/366/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. května 1996, kterým Evropské společenství uzavírá Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kazašskou republikou na straně druhé (96/365/ES)
Commission Regulation (EC) No 354/96 of 28 February 1996 amending Regulations (EEC) No 2699/93 and (EC) No 1559/94 and fixing the available quantities for the period 1 April to 30 June 1996 under the Community tariff quotas provided for in the Europe Agreements pursuant to Council Regulation (EC) No 3066/95
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1996 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Nepálským královstvím (96/354/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 14. května 1996 o uzavření dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou (96/351/ES)
Rozhodnutí Komise 96/350/ES ze dne 24. května 1996, kterou se přizpůsobují přílohy IIA a IIB směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 347/96 ze dne 27. února 1996, kterým se zřizuje systém rychlého hlášení o propuštění lososů do volného oběhu v Evropském společenstvíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 341/96 ze dne 26. února 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1429/95, pokud jde o pravidla pro žádosti o licence
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. května 1996, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení flurtamonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (96/341/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 1996, kterým se mění příloha II směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHSText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích (Text s významem pro EHP) (96/335/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 1996 o osvědčování zdravotní nezávadnosti živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů ze třetích zemí, na které se nevztahuje žádné zvláštní rozhodnutíText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. května 1996, kterým se mění rozhodnutí 93/231/EHS, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 66/403/EHS (text s významem pro EHP) (96/332/ES)
COMMISSION REGULATION (EC) No 317/96 of 21 February 1996 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
96/317/EC: Council Decision of 13 May 1996 concerning the conclusion of the results of consultations with Thailand under GATT Article XXIII
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 315/96 ze dne 21. února 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podporu zvýšení produkce kravského mléka ve francouzských zámořských departementech a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1756/93
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. února 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, kterým se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí (Text s významem pro EHP) (96/298/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 296/96 ze dne 16. února 1996 o údajích předávaných členskými státy, o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o zrušení nařízení (EHS) č. 2776/88
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. dubna 1996, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS ohledně formy spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy (Text s významem pro EHP) (96/296/EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 295/96 ze dne 16. února 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Komise (EHS) č. 1892/87 o záznamu tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla
Nařízení Komise (ES) č. 285/96 ze dne 14. února 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/96 ze dne 14. února 1996, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 96/282/Euratom ze dne 10. dubna 1996 o reorganizaci Společného výzkumného střediska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 281/96 ze dne 14. února 1996, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 1996 o uvedení geneticky modifikovaných sójových bobů (Glycine max L.) se zvýšenou tolerancí vůči herbicidu glyfosátu na trh podle směrnice Rady 90/220/EHSText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. února 1996, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS (Text s významem pro EHP) (96/279/ES)
Společná akce (96/277/SVV) ze dne 22. dubna 1996přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o rámci pro výměnu styčných soudců nebo státních zástupců ke zdokonalování soudní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. dubna 1996 o uzavření Třetího dodatkového protokolu k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (96/275/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 267/96 ze dne 13. února 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. března 1996, kterým se mění rozhodnutí Komise 93/437/EHS, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Argentiny (Text s významem pro EHP) (96/262/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 260/96 ze dne 12. února 1996, kterým se mění nařízení v odvětví cukru, která před 1. únorem 1995 stanovila některé částky, jejichž hodnota v ECU byla upravena v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělské přepočítací koeficienty
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 1996, kterým se mění rozhodnutí Komise 95/190/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Filipín (Text s významem pro EHP) (96/256/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/766/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tchaj-wanu (Text s významem pro EHP) (96/255/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/448/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Nového Zélandu (Text s významem pro EHP) (96/254/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 242/96 ze dne 7. února 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 241/96 ze dne 7. února 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 240/96 ze dne 31. ledna 1996 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o prozatímním provádění některých dohod mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi o obchodu s textilními výrobky (96/223/ES)
COMMISSION REGULATION (EC) No 220/96 of 6 February 1996 providing for the rejection of applications for export licences in relation to products falling within CN code 1003 00 90
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. února 1996 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kanadou (96/219/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 215/96 ze dne 2. února 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/96 ze dne 2. února 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o prozatímním provádění dvou dohod ve formě dohodnutých zápisů o obchodu s textilními a oděvními výrobky mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou (96/207/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 206/96 ze dne 2. února 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 205/96 ze dne 2. února 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. listopadu 1995 o prozatímním používání některých ustanovení Meziregionální rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Společným jihoamerickým trhem a jeho smluvními státy na straně druhé (96/205/EHS)
96/198/SVV: Rozhodnutí Rady ze dne 4. března 1996 o pohotovostních a nouzových postupech pro rozdělení nákladů spojených s přijetím a dočasným pobytem vysídlených osob
96/196/SVV: Společný postoj ze dne 4. března 1996 vymezený Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o harmonizovaném používání definice pojmu „uprchlík“ ve smyslu článku 1 Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. února 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/198/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Brazílie (Text s významem pro EHP) (96/193/ES)
96/191/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 1996 o uzavření Úmluvy o ochraně Alp (Alpské úmluvy)
Společný postoj ze dne 26. února 1996 k vývozu zbraní do bývalé Jugoslávie, zaujatý Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
96/174/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 1996, kterým se mění rozhodnutí 91/115/EHS o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance
Nařízení Rady (ES) č. 168/96 ze dne 29. ledna 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. ledna 1996, kterým Evropské společenství uzavírá Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (96/161/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 158/96 ze dne 30. ledna 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. února 1996 o uvedení na trh produktu složeného z geneticky modifikovaného organismu, osiva hybridní řepky tolerantní k herbicidu (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x RF1Bn) , podle směrnice Rady 90/220/EHS (text s významem pro EHP) (96/158/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. listopadu 1993 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o změně Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu (96/155/ES)
96/154/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 1993 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o změně Úmluvy ze dne 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. ledna 1996 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii (96/147/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 139/96 ze dne 22. ledna 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 3285/94 a (ES) č. 519/94, pokud jde o jednotný kontrolní doklad Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 138/96 ze dne 22. ledna 1996 o změně nařízení Rady (ES) č. 520/94 o stanovení postupu Společenství pro uplatňování kvantitativních kvót
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/86/ES o stanovení prozatímního seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře (Text s významem pro EHP) (96/137/ES)
COMMISSION REGULATION (EC) No 136/96 of 25 January 1996 fixing production refunds on cereals and rice
Rozhodnutí Komise 96/134/ES ze dne 16. ledna 1996, kterým se mění rozhodnutí 91/448/EHS o obecných zásadách klasifikace podle článku 4 směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 122/96 ze dne 22. ledna 1996 o preferenčních sazebních opatřeních pro dovoz některého zboží do svobodných pásem Madeiry a Azor na základě jeho konečného použití
Rozhodnutí Komise ze dne 29. ledna 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/187/ES, 94/309/ES, 94/344/ES, 94/446/ES, 95/341/ES a 95/343/ES o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz některých produktů a kterým se mění rozhodnutí 95/340/ES, kterým se stanoví prozatímní seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobkůText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí (Text s významem pro EHP) (96/104/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1996, kterým se mění kapitola 14 přílohy I směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHSText s významem pro EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/100/ES ze dne 17. února 1997, kterou se mění příloha směrnice 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu
SMĚRNICE RADY 96/99/ES ze dne 30. prosince 1996, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani
Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení
SMĚRNICE RADY 96/97/ES ze dne 20. prosince 1996, kterou se mění směrnice 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků
COMMISSION REGULATION (EC) No 96/96 of 23 January 1996 on the opening of a standing invitation to tender for 50 000 tonnes of barley held by the German intervention agency for processing in Greece
Směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 95/96 ze dne 23. ledna 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami
SMĚRNICE RADY 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
SMĚRNICE RADY 96/91/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. ledna 1996 o schválení změny článku VII Úmluvy o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu (96/91/ES)
SMĚRNICE RADY 96/90/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS
Směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 96/87/ES ze dne 13. prosince 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečných věcí po železniciText s významem pro EHP.
SMĚRNICE KOMISE 96/86/ES ze dne 13. prosince 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/85/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/84/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/83/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách
SMĚRNICE RADY 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. ledna 1996, kterým se mění rozhodnutí 93/196/EHS a 93/197/EHS týkající se veterinárních podmínek a veterinárních osvědčení pro dovoz jatečných koňovitých, evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých, pokud jde o piroplazmózu (Text s významem pro EHP) (96/82/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. ledna 1996, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS a 94/467/ES, pokud jde o kategorie samců koňovitých, na které se vztahují požadavky ohledně virové arteritidy koní (Text s významem pro EHP) (96/81/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. ledna 1996, kterým se stanoví vzor osvědčení o plemenné příslušnosti pro vajíčka plemenného skotu a údaje, které je třeba zapsat na tato osvědčení (Text s významem pro EHP) (96/80/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES ze dne 16. prosince 1996 o ochraně cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu a o změně směrnice 70/156/EHS
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. ledna 1996, kterým se stanoví osvědčení o plemenné příslušnosti pro sperma, vajíčka a embrya evidovaných koňovitých (Text s významem pro EHP) (96/79/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a evidování koňovitých do plemenných knih pro chovné účely (Text s významem pro EHP) (96/78/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/96 ze dne 13. prosince 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 96/77/ES ze dne 2. prosince 1996, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. ledna 1996 o podmínkách sběru a zpracování určitých mlžů pocházejících z oblastí, kde hladina paralytického toxinu převyšuje mez stanovenou směrnicí Rady 91/492/EHS (Text s významem pro EHP) (96/77/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/96 ze dne 13. prosince 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 96/75/ES ze dne 19. listopadu 1996 o systémech pronájmu plavidel a tvorby cen ve vnitrostátní a mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě ve Společenství
COMMISSION REGULATION (EC) No 74/96 of 18 January 1996 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES ze dne 16. prosince 1996 o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken
SMĚRNICE RADY 96/72/ES ze dne 18. listopadu 1996, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/70/ES ze dne 28. října 1996, kterou se mění směrnice Rady 80/777/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/96 ze dne 18. ledna 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/69/ES ze dne 8. října 1996, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
SMĚRNICE RADY 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství
SMĚRNICE KOMISE 96/66/ES ze dne 14. října 1996, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 96/64/ES ze dne 2. října 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/389/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/96 ze dne 22. listopadu 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Komise 96/63/ES ze dne 30. září 1996, kterou se mění směrnice Rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/96 ze dne 22. listopadu 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/96 ze dne 22. listopadu 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/96 ze dne 22. listopadu 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost
Směrnice Rady ze dne 16. září 1996,o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES ze dne 3. září 1996, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/56/ES ze dne 3. září 1996, kterou se mění směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Komise 96/55/ES ze dne 4. září 1996, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (chlorovaná rozpouštědla)
Směrnice Komise 96/54/ES ze dne 30. července 1996, kterou se po dvacáté druhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/96 ze dne 4. října 1996, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
SMĚRNICE RADY 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
SMĚRNICE RADY 96/51/ES ze dne 23. července 1996, kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech
SMĚRNICE RADY 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
SMĚRNICE RADY 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/96 ze dne 4. října 1996, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
SMĚRNICE RADY 96/47/ES ze dne 23. července 1996, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech
Směrnice Komise 96/46/ES ze dne 16. července 1996, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trhText s významem pro EHP
SEDMÁ SMĚRNICE KOMISE 96/45/ES ze dne 2. července 1996 o metodách analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 96/44/ES ze dne 1. července 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 96/43/ES ze dne 26. června 1996, kterou se mění a kodifikuje směrnice 85/73/EHS tak, aby se zajistilo financování veterinárních prohlídek a kontrol živých zvířat a některých živočišných produktů, a kterou se mění směrnice 90/675/EHS a 91/496/EHS
Směrnice Rady 96/42/ES ze dne 25. června 1996, kterou se mění směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty
DEVATENÁCTÁ SMěRNICE KOMISE 96/41/ES ze dne 25. června 1996, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 40/96 ze dne 12. ledna 1996, kterým se aktualizují a mění nařízení v odvětví skopového a kozího masa, která stanoví před 1. únorem 1995 některé ceny a částky, jejichž hodnoty v ECU byly upraveny v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělské přepočítací koeficienty
SMĚRNICE KOMISE 96/40/ES ze dne 25. června 1996 o vytvoření jednotného vzoru pro průkazy inspektorů státní přístavní inspekce (Text s významem pro EHP)
96/40/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 1995, kterým se pozastavuje řízení podle nařízení Rady (ES) č. 3286/94 o překážkách obchodu proti pirátství zvukových nahrávek Společenství v Thajsku a jeho vlivům na obchod Společenství se zvukovými nahrávkami
Směrnice Komise 96/38/ES ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o kotevních úchytech bezpečnostních pásů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 96/37/ES ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/408/EHS o vnitřní výbavě motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 96/36/ES ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 96/35/ES ze dne 3. června 1996 o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách
SMĚRNICE RADY 96/34/ES ze dne 3. června 1996, o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS
SMĚRNICE RADY 96/33/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS a 86/363/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu
SMĚRNICE RADY 96/32/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění příloha II směrnice 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu a příloha II směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/96 ze dne 5. června 1996, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození od spotřební daně
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. prosince 1995, kterým se mění rozhodnutí 93/387/EHS, 93/436/EHS, 93/437/EHS, 93/494/EHS, 93/495/EHS, 94/198/ES, 94/200/ES, 94/269/ES, 94/323/ES, 94/324/ES, 94/325/ES, 94/448/ES, 94/766/ES, 94/777/ES a 94/778/ES, kterými se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejích z některých třetích zemí (Text s významem pro EHP) (96/31/ES)
Směrnice Rady 96/30/ES ze dne 13. května 1996, kterou se mění směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky
SMĚRNICE RADY 96/29/EURATOM ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření
Směrnice Komise 96/28/ES ze dne 10. května 1996, kterou se směrnice Rady 76/116/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv přizpůsobuje technickému pokroku
Směrnice evropského parlamentu a Rady 96/27/ES ze dne 20. května 1996 o ochraně cestujících v motorových vozidlech při bočním nárazu a o změně směrnice 70/156/EHS
SMĚRNICE RADY 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy
SMĚRNICE RADY 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS
SMĚRNICE RADY 96/24/ES ze dne 29. dubna 1996, kterou se mění směrnice 79/373/EHS o uvádění krmných směsí na trh
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/96 ze dne 26. dubna 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS
SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS
Směrnice Rady 96/21/ES ze dne 29. března 1996, kterou se mění směrnice Komise 94/54/ES o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/EHS, při označování určitých potravin
Směrnice Komise 96/20/ES ze dne 27. března 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidelText s významem pro EHP.
SMĚRNICE KOMISE 96/18/ES ze dne 19. března 1996, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh
SMĚRNICE RADY č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích
DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 11/96 of 12 March 1996 amending Annex VI (Social security) to the EEA Agreement
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází
SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 96/5/ES ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 96/4/ES ze dne 16. února 1996, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 96/3/ES ze dne 26. ledna 1996, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků bez obalu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/1/ES ze dne 22.1.1996, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/96 ze dne 26. ledna 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Zavřít
MENU