Předpisy EU - rok 1995

Narízení Rady (ES) c. 3095/95 ze dne 22. prosince 1995, kterým se mení narízení (EHS) c. 1408/71 o uplatnování systému sociálního zabezpecení na zamestnané osoby, osoby samostatne výdelecne cinné a jejich rodinné príslušníky pohybující se v rámci Spolecenství, narízení (EHS) c. 574/72, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení (EHS) c. 1408/71, narízení (EHS) c. 1247/92, kterým se mení narízení (EHS) c. 1408/71 a narízení (EHS) c. 1945/93, kterým se mení narízení (EHS) c. 1247/92
Nařízení Rady (ES) č. 3094/95 ze dne 22. prosince 1995 o podpoře lodního stavitelství
Nařízení Rady (ES) č. 3093/95 ze dne 22. prosince 1995, kterým se stanoví celní sazby vyplývající z jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT, jež má Společenství uplatňovat po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska do Evropské unie
Nařízení Rady (ES) č. 3073/95 ze dne 22. prosince 1995, kterým se stanoví standardní jakost rýže
Nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží
Nařízení Rady (ES) č. 3069/95 ze dne 21. prosince 1995, kterým se pro rybářská plavidla Společenství, která operují v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), zavádí pozorovatelský program Evropského společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3068/95 ze dne 21. prosince 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 189/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k určitým kontrolním opatřením přijatým Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3067/95 ze dne 21. prosince 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1956/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Council Regulation (EC) No 3066/95 of 22 December 1995 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for the adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreements to take account of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round Multilateral Trade Negotiations
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3061/95 ze dne 22. prosince 1995, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 3052/95/ES ze dne 13. prosince 1995 kterým se zavádí postup výměny informací o vnitrostátních opatřeních odchylných od zásady volného pohybu zboží v rámci Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 3051/95 ze dne 8. prosince 1995 o řízení bezpečnosti osobních lodí typu ro-ro
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3050/95 ze dne 22. prosince 1995 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u řady výrobků určených pro výrobu, údržbu a opravu letadel
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3017/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3036/94 o zavedení hospodářského režimu pasivního zušlechťovacího styku pro některé textilní a oděvní výrobky dovážené zpět do Společenství po zpracování nebo opracování v některých třetích zemích
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3010/95 ze dne 18. prosince 1995, kterým se zcela nebo částečně pozastavují cla u některých produktů kapitol 1 až 24 a kapitoly 27 kombinované nomenklatury pocházejících z Malty a Turecka (1995)
Nařízení Komise (ES) č. 2993/95 ze dne 19. prosince 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1418/76 a (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní a vývozní režim pro produkty z obilovin a rýže, a mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
Council Regulation (EC) No 2990/95 of 18 December 1995 regulating compensation for appreciable reductions in the agricultural conversion rates before 1 July 1996
Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2945/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
Nařízení Komise (ES) č. 2943/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1627/94, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2931/95 ze dne 19. prosince 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 804/68, (EHS) č. 2730/75, (EHS) č. 776/78, (EHS) č. 570/88, (EHS) č. 584/92, (EHS) č. 2219/92, (EHS) 2883/94, (ES) č. 1466/95, (ES) č. 1598/95, (ES) 1600/95 a (ES) č. 1713/95 v důsledku změny kombinované nomenklatury u některých mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 2917/95 ze dne 18. prosince 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2916/95 ze dne 18. prosince 1995, kterým se mění některá nařízení o společné organizaci trhů v odvětví drůbežího masa a vajec a o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin
Nařízení Komise (ES) č. 2898/95 ze dne 15. prosince 1995 o kontrole dodržování norem jakosti pro banány
Nařízení Rady (ES) č. 2870/95 ze dne 8. prosince 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2840/95 ze dne 8. prosince 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 2810/95 ze dne 5. prosince 1995 o sazebním zarazení veprových jatecne upravených tel a jatecne upravených pulek, kterým se mení narízení Rady (EHS) c. 2658/87 o celní a statistické nomenklature a o spolecném celním sazebníku
Nařízení Komise (ES) č. 2805/95 ze dne 5. prosince 1995, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2137/93
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2804/95 ze dne 5. prosince 1995, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2802/95 ze dne 4. prosince 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 2801/95 ze dne 29. listopadu 1995, kterým se mění nařízení Rady č. 79/65/EHS o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2796/95 ze dne 4. prosince 1995, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2777/95 of 30 November 1995 fixing production refunds on cereals and rice
Narízení Rady (ES) c. 2744/95 ze dne 27. listopadu 1995 o statistice struktury a rozdelení výdelku
Nařízení Komise (ES) č. 2739/95 ze dne 28. listopadu 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2700/95 ze dne 22. listopadu 1995, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1802/95, kterým se mění nařízení, která před 1. únorem 1995 stanovila některé ceny a částky v odvětví mléka a mléčných výrobků, jejichž hodnota v ECU byla upravena v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělské přepočítací koeficienty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2696/95 ze dne 21. listopadu l995o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2695/95 ze dne 21. listopadu 1995, kterým se v některých nařízeních týkajících se zařazení zboží nahrazují kódy stanovené na základě nomenklatury společného celního sazebníku platné k 31. prosinci 1987 kódy stanovenými na základě kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2694/95 ze dne 21. listopadu 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2627/95 ze dne 10. listopadu 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2626/95 ze dne 10. listopadu 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1014/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2625/95 ze dne 10. listopadu 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1591/95, v kterém se doplňují některá pravidla pro kontrolu režimu vývozních náhrad pro glukosu a glukosový sirup užívané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (ES) č. 2610/95 ze dne 30. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie
Nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2564/95 ze dne 27. října 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2546/95 ze dne 30. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Nařízení Komise (ES) č. 2543/95 ze dne 30. října 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro režim vývozních licencí pro olivový olej
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2535/95 ze dne 24. října 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3730/87, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2528/95 ze dne 27. října 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1423/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2527/95 ze dne 27. října 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin ao příslušných metodách analýzy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2526/95 ze dne 27. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1439/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2523/95 ze dne 27. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2522/95 ze dne 27. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2506/95 ze dne 25. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
Nažízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2480/95 ze dne 25. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami
Narízení Komise (ES) c. 2479/95 ze dne 25. ríjna 1995, kterým se prizpusobuje technickému pokroku narízení Rady (EHS) c. 3821/85 o záznamovém zarízení v silnicní doprave (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2458/95 ze dne 19. října 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2417/95 ze dne 13. října 1995, kterým se aktualizují a mění nařízení z odvětví hovězího masa, která před 1. lednem 1995 stanovila některé ceny a částky, jejichž hodnoty v ECU byly upraveny v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělské přepočítací koeficienty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2401/95 ze dne 12. října 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2390/95 ze dne 11. října 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2370/95 ze dne 10. října 1995 kterým se mění nařízení (EHS) č. 2280/95 o dodávce obilovin určených pro potravinovou pomoc
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2362/95 ze dne 9. října 1995, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, které stanovilo před 1. únorem 1995 částku podpory na produkci medu pro menší ostrovy v Egejském moři, jejíž hodnota v ECU byla upravena v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělský přepočítací koeficient
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2315/95 ze dne 29. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro některé cukry, na něž se vztahuje společná organizace trhů v odvětví cukru, používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 2271/95 ze dne 27. září 1995 o prodeji některých produktů z odvětví hovězího a telecího masa ze zásob intervenčních agentur některým sociálním institucím a sdružením a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2848/89
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2270/95 ze dne 27. září 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 388/92 a (EHS) č. 1727/92, kterými se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin do francouzských zámořských departementů, na Azory a Madeiru a příslušné předběžné odhady dodávek
Nařízení Komise (ES) č. 2268/95 ze dne 27. září 1995, které se týká druhého seznamu prioritních látek podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93
Nařízení Rady (ES) č. 2236/95 ze dne 18. září 1995, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2230/95 ze dne 21. září 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 933/94, kterým se stanoví účinné látky přípravků na ochranu rostlin a jmenují členské státy zpravodajové pro provádění nařízení Komise (EHS) č. 3600/92
Nařízení Komise (ES) č. 2198/95 ze dne 18. září 1995, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, krupičné otruby a jiná rezidua
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2197/95 ze dne 18. září 1995, kterým se mění přílohy nařízení Rady (EHS) č. 837/90 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin a nařízení č. 959/93 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2196/95 ze dne 18. září 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81, pokud jde o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Nařízení Komise (ES) č. 2147/95 ze dne 8. září 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2136/95 ze dne 7. září 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1464/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví cukru
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 2125/95 ze dne 6. září 1995 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby rodu Agaricus
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/95 ze dne 15. června 1995 o zavedení režimu řízení intenzity rybolovu týkající se některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1993/95 ze dne 16. srpna 1995, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 344/91 ze dne 13. února 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1186/90, kterým se rozšiřuje oblast působnosti klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1964/95 ze dne 9. srpna 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1439/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1963/95 ze dne 9. srpna 1995, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1839/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1961/95 ze dne 9. srpna 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
Nařízení Komise (ES) č. 1949/95 ze dne 7. srpna 1995, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
Nařízení Komise (ES) č. 1948/95 ze dne 7. srpna 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí opatření k nařízení (ES) č. 974/95 v odvětví olivového oleje
Nařízení Rady (ES) č. 1935/95 ze dne 22. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1863/95 ze dne 17. července 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1766/92 o společné organizaci trhu s obilovinami a nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
Nařízení Komise (ES) č. 1861/95 ze dne 27. července 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
Nařízení Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
Narízení Rady (ES) c. 1836/95 ze dne 24. cervence 1995, kterým se doplnuje príloha narízení Rady (EHS) c. 1461/93 o prístupu k verejným zakázkám pro uchazece ze Spojených státu amerických
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1820/95 ze dne 26. července 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2257/92 o stanovení prováděcích pravidel pro zavedení zvláštních opatření pro dodávku některých rostlinných olejů na Madeiru a předběžného odhadu dodávek a nařízení (ES) č. 2883/94 o stanovení předběžného odhadu dodávek na Kanárské ostrovy pro zemědělské produkty, na které se vztahují zvláštní opatření upravená v článcích 2, 3, 4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1802/95 ze dne 25. července 1995, kterým se mění nařízení, která před 1. únorem 1995 stanovila některé ceny a částky v odvětví mléka a mléčných výrobků, jejichž hodnota v ECU byla upravena v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělské přepočítací koeficienty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1798/95 ze dne 25. července 1995, kterým se mění příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1768/95 ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1762/95 ze dne 19. července 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1712/95 ze dne 13. července 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1014/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1688/95 ze dne 11. července 1985, kterým se mění nařízení (ES) č. 2883/94 o stanovení předběžného odhadu dodávek na Kanárské ostrovy pro zemědělské produkty, na které se vztahují zvláštní opatření upravená v článcích 2, 3, 4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz
Nařízení Komise (ES) č. 1664/95 ze dne 7. července 1995, kterým se mění nařízení, která před 1. únorem 1995 stanovila některé ceny a částky v odvětví obilovin, olejnatých semen a bílkovinných plodin, jejichž hodnota v ECU byla upravena v důsledku zrušení opravného faktoru pro zemědělské přepočítací koeficienty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1663/95 ze dne 7. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF
Nařízení Komise (ES) č. 1662/95 ze dne 7. července 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k rozhodovacím postupům Společenství ve věci registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1644/95 ze dne 29. června 1995 o stanovení všeobecných celních sazeb pro novinový papír v kotoučích nebo listech (arších) kódů KN 4801 00 10 a 4801 00 90 po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska
Narízení Rady (ES) c. 1643/95 ze dne 29. cervna 1995, kterým se mení narízení (ES) c. 2062/94 o zrízení Evropské agentury pro bezpecnost a ochranu zdraví pri práci
Nařízení Komise (ES) č. 1627/95 ze dne 5. července 1995, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 3168/94 ze dne 21. prosince 1994 o zavedení dovozní licence Společenství v oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství, a o změně některých ustanovení uvedeného nařízení
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1620/95 ze dne 4. července 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2427/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o Fond Společenství pro výzkum a informace v odvětví tabáku
Nařízení Komise (ES) č. 1617/95 ze dne 4. července 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1598/95 ze dne 30. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 1591/95 ze dne 30. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro glukózu a glukózový sirup používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1586/95 ze dne 30. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 776/78 o uplatnění nejnižší sazby náhrady při vývozu mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 1572/95 ze dne 30. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3537/89 o stadiu obchodu, k němuž se vztahuje průměrná cena jatečně upravených těl prasat
Nařízení Komise (ES) č. 1565/95 ze dne 30. června 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 2248/94 o zavedení zpětného dozoru Společenství nad dovozy některých ocelových lan ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1563/95 ze dne 30. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 388/92 a (EHS) č. 1727/92, kterými se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin do francouzských zámořských departementů, na Azory a Madeiru a příslušné předběžné odhady dodávek
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1562/95 ze dne 29. června 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Council Regulation (EC) No 1554/95 of 29 June 1995 laying down the general rules for the system of aid for cotton and repealing Regulation (EEC) No 2169/81
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1553/95 ze dne 29. června 1995, kterým se popáté upravuje režim podpor pro bavlnu zavedený protokolem č. 4 přiloženým k Aktu o přistoupení Řecka
Council Regulation (EC) No 1552/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1549/95 ze dne 29. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2392/86 o zavedení registru vinic Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1528/95 ze dne 29. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1766/92 o společné organizaci trhu s obilovinami
Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1418/76 a (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní a vývozní režim pro produkty z obilovin a rýže, a mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní a vývozní režim pro krmné směsi z obilovin, a mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1516/95 ze dne 29. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami ( Úř. věst. L 147 ze dne 30.6.1995 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 17, s. 442)
Nařizeni Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami
COMMISSION REGULATION (EC) No 1493/95 of 28 June 1995 fixing the export refunds on olive oil
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1484/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení č. 163/67/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 1476/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1469/95 ze dne 22. června 1995 o opatřeních, která je třeba učinit vůči určitým příjemcům z akcí financovaných záruční sekcí EZOZF
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1464/95 ze dne 27. června 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 1448/95 ze dne 26. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1442/95 ze dne 26. června 1995, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1441/95 ze dne 26. června 1995, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1429/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr
NaŘízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa
Nařízení Komise (ES) č. 1422/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz melasy v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (EHS) č. 785/68
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1390/1995 ze dne 20. června 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 671/95 o přidělení zvláštních referenčních množství některým producentům mléka a mléčných výrobků v Rakousku a Finsku
Nařízení Komise (ES) č. 1372/95 ze dne 16. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1371/95 ze dne 16. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1368/95 ze dne 16. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1367/95 ze dne 16. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3295/94, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla
Nařízení Rady (ES) č. 1366/95 ze dne 12. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 s cílem rozšířit hospodářskou pomoc na Chorvatsko
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1362/95 ze dne 15. června 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 785/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1359/95 ze dne 13. června 1995, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 802/80
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1347/95 ze dne 9. června 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Nařízení Rady (ES) č. 1325/95 ze dne 6. června 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1319/95 ze dne 9. června 1995 kterým se mění nařízení (EHS) č. 338/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3763/91, pokud jde o kvótu Společenství pro dovoz 8 000 tun pšeničných otrub kódu KN 2302 30 pocházejících ze zemí AKT do francouzského departementu Réunion
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1318/95 ze dne 9. června 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 2883/94 o stanovení předběžného odhadu dodávek na Kanárské ostrovy pro zemědělské produkty, na které se vztahují zvláštní opatření upravená v článcích 2, 3, 4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1307/95 ze dne 8. června 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1306/95 ze dne 8. června 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
Council Regulation (EC) No 1277/95 of 29 May 1995 on certain procedures for applying the Agreement on free trade and trade related matters between the European Community, the European Atomic Energy Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other part
Council Regulation (EC) No 1276/95 of 29 May 1995 on certain procedures for applying the Agreement on free trade and trade related matters between the European Community, the European Atomic Energy Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part
Council Regulation (EC) No 1275/95 of 29 May 1995 on certain procedures for applying the Agreement on free trade and trade related matters between the European Community, the European Atomic Energy Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part
Nařízení Rady (ES) č. 1267/95 ze dne 29. května 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1332, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro stolní olivy
COMMISSION REGULATION (EC) No 1260/95 of 1 June 1995 fixing the import levies on white sugar and raw sugar
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1244/95 ze dne 31. května 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94
Nařízení Komise (ES) č. 1239/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1202/95 ze dne 29. května 1995, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1201/95 ze dne 29. května 1995, kterým se mění příloha VI nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1165/95 ze dne 23. května 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1150/95 ze dne 22. května 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 738/94, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 520/94 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1149/95 ze dne 22. května 1995, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1222/94 ze dne 30. května 1994, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevtahuje příloha II Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad, a kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/93 ze dne 25. listopadu 1993 o statistických informacích týkajících se platby vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3035/80
Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založená na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1102/95 ze dne 16. května 1995, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1084/95 ze dne 15. května 1995, kterým se ruší ochranná opatření použitelná na dovozy česneku pocházejícího z Tchaj-wanu a nahrazují se osvědčením o původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1054/95 ze dne 11. května 1995 kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2723/87 ze dne 10. září 1987, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě těstovin podpoložky 1902 11 00 a položky 1902 19 kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1021/95 ze dne 5. května 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Nařízení Rady (ES) č. 1006/95 ze dne 3. května 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3433/91 o uložení konečného antidumpingové cla z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 997/95 ze dne 3. května 1995, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 a (EHS) č. 2019/93 a nařízení (EHS) č. 886/87, (EHS) č. 816/89, (EHS) č. 3780/90, (EHS) č. 1108/91, (ES) č. 3254/93, (ES) č. 1281/94 a (ES) č. 1372/94, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro ovoce a zeleninu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 992/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
Nařízení Rady (ES) č. 933/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Bulharska, Maďarska a Rumunska
Nařízení Komise (ES) č. 879/95 ze dne 21. dubna 1995, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 3447/90 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa
Nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 840/95 ze dne 10. dubna 1995, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora
Nařízení Rady (ES) č. 839/95 ze dne 10. dubna 1995, kterým se mění seznam zemí uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 519/94
Nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 838/95 ze dne 10. dubna 1995, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 1826/69, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného členům a zaměstnancům orgánů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 834/95 ze dne 12. dubna 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ZAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 796/95 ze dne 7. dubna 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor určených k vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 786/95 ze dne 6. dubna 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 785/95 ze dne 6. dubna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 737/95 ze dne 30. března 1995 o zastavení lovu platýse černého plavidly plujícími pod vlajkou členského státu
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 711/95 ze dne 27. března 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 693/95 ze dne 30. března 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1756/93, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 690/95 ze dne 30. března 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1091/94, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 685/95 ze dne 27. března 1995 o řízení intenzity rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 684/95 ze dne 27. března 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
Nařízení Komise (ES) č. 671/95 ze dne 29. března 1995 o přidělení zvláštních referenčních množství některým producentům mléka a mléčných výrobků v Rakousku a ve Finsku
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 656/95 ze dne 28. brezna 1995, kterým se mení narízení (EHS) c. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o príslušných metodách analýzy a narízení Rady c. 2658/87 o celní a statistické nomenklature a o spolecném celním sazebníku
Nařízení Rady (ES) č. 636/95 ze dne 20. února 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2261/84, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 629/95 ze dne 23. března 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro určité celní kvóty v odvětví mléka a mléčných výrobků, které byly pro Maďarsko a Bulharsko otevřeny na základě nařízení (ES) č. 3379/94
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 603/95 ze dne 21. února 1995 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. prosince 1995 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací na straně druhé o některých zemědělských produktech (95/582/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. prosince 1995 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Venezuelskou republikou o prekurzorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek (95/571/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. prosince 1995 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Peruánskou republikou o prekurzorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek (95/570/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. prosince 1995 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ekvádorskou republikou o prekurzorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek (95/569/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. prosince 1995 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Kolumbijskou republikou o prekurzorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek (95/568/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. prosince 1995 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Bolívijskou republikou o prekurzorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek (95/567/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. prosince 1995 o prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o obchodu s textilními a oděvními výrobky (95/566/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 559/95 ze dne 13. března 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
95/553/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 19. prosince 1995 o ochraně občanů Evropské unie prostřednictvím diplomatických a konzulárních zastoupení
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 553/95 ze dne 13. března 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovozním opatřením pro ovoce a zeleninu
Nařízení Komise (ES) č. 541/95 ze dne 10. března 1995 týkající se posuzování změn registrace udělené příslušným orgánem členského státu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 4. prosince 1995, kterým Evropské společenství uzavírá Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (95/541/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 540/95 ze dne 10. března 1995, kterým se stanoví způsob hlášení podezření na neočekávané nežádoucí účinky humánních nebo veterinárních léčivých přípravků registrovaných podle ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2309/93, které nejsou závažné, ať jsou zjištěny ve Společenství, nebo ve třetí zemi
95/539/EC: Commission Decision of 8 December 1995 setting up a committee of experts on the transit of natural gas through grids (Text with EEA relevance)
Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z JaponskaText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. prosince 1995, kterým se mění rozhodnutí Komise 92/160/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o regionalizaci Egypta pro dovoz evidovaných koní (Text s významem pro EHP) (95/536/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 1995, kterým se z důvodu přistoupení Rakouska, Finska a Švédska mění rozhodnutí 77/144/EHS ze dne 22. prosince 1976, kterým se stanoví standardní kódy a pravidla pro přepis údajů ze zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů do strojově čitelné formy a kterým se stanoví hranice pěstitelských oblastí pro tato zjišťování
Rozhodnutí Rady ze dne 5. prosince 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a rozhodnutí 89/631/EHS, pokud jde o lhůty pro provádění některých pilotních projektů týkajících se nepřetržitého sledování polohy rybářských plavidel Společenství a o příspěvek Společenství na výdaje vzniklé při jejich provádění
Společný Postoj ze dne 4. prosince 1995 o pozastavení omezení obchodního styku s Jugoslávskou svazovou republikou (Srbsko a Černá Hora) a bosenskými Srby, zaujatý Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 491/95 ze dne 3. března 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3600/92 a nařízení (ES) č. 933/94, zejména pokud jde o integraci určených orgánů veřejné moci a producentů v Rakousku, Finsku a Švédsku při provádění první etapy pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 1995, kterým se stanoví vzor osvědčení pro obchod s vajíčky a embryi prasat uvnitř SpolečenstvíText s významem pro EHP
95/467/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 1995, kterým se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích
Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 1995 o ochranných opatřeních proti venezuelské encefalomyelitidě koní ve Venezuele a KolumbiiText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 455/95 ze dne 28. února 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1547/87 a (EHS) č. 1589/87, pokud jde o nákup másla intervenčními agenturami, a nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 570/88, pokud jde o poskytování podpory pro nákup másla a prodej másla za snížené ceny některým kategoriím spotřebitelů a průmyslu
Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Korejské republikyText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republikyText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 30. října 1995 o uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Brazilskou federativní republikou (95/445/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 1995 o seznamu zařízení v Namibijské republice schválených pro dovoz masných výrobků do SpolečenstvíText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 82/43/EHS o zřízení Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. července 1995 o uzavření prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně, a Ruskou federací na straně druhé (95/414/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví pravidla pro mikrobiologické vyšetření na salmonely u vzorků odebraných z čerstvého drůbežího masa určeného pro Finsko a Švédsko
Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví pravidla pro mikrobiologické vyšetření vzorků odebraných v zařízení původu jatečné drůbeže určené pro Finsko a Švédsko
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví pravidla pro mikrobiologické testování odběrem vzorků čerstvého hovězího, telecího a vepřového masa určeného pro Finsko a Švédsko (95/409/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže (95/408/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 406/95 ze dne 27. února 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94
95/401/SVV: Společná akce ze dne 25. září 1995 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o opatřeních, kterými se provádí článek K.1 Smlouvy
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. září 1995 o přistoupení Společenství k Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (95/399/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 1995, kterým se stanoví vzor osvědčení pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř SpolečenstvíText s významem pro EHP
Nařízení Rady (ES) č. 356/95 ze dne 20. února 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace
Nařízení Rady (ES) č. 355/95 ze dne 20. února 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 3283/94 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Narízení Rady (ES) c. 354/95 ze dne 20. února 1995, kterým se mení narízení (EHS) c. 337/75 o zrízení Evropského strediska pro rozvoj odborného vzdelávání
Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 1995 o veterinárních podmínkách a požadavcích na osvědčení pro dovoz Crassostrea gigas pocházejících ze třetích zemí pro účely sádkování ve vodách SpolečenstvíText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1995, kterým se stanoví vzory veterinárních osvědčení pro dovoz ze třetích zemí tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu určených k přijetí ve sběrném středisku, standardizačním středisku, zařízení pro ošetření nebo zařízení pro zpracováníText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1995 o ošetření mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě a pocházejících ze třetích zemí nebo z částí třetích zemí, ve kterých se vyskytuje riziko slintavky a kulhavkyText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1995, kterým se stanoví prozatímní seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků, a zrušuje rozhodnutí 94/70/EHSText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1995, kterým se mění kapitola 1 přílohy I směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHSText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1995, kterým se mění kapitola 1 přílohy II směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHSText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 94/269/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Kolumbie (Text s významem pro EHP) (95/332/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 1995, kterým se stanoví kategorie hřebců koňovitých, na které se vztahuje požadavek týkající se virové arteritidy podle čl. 15 písm. b) bodu ii) směrnice Rady 90/426/EHSText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 1995 o osvědčování zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu ze třetích zemí, na které se nevztahuje zvláštní rozhodnutíText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. července 1995, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinárních podmínky pro dočasný dovoz, zpětný dovoz a dovoz evidovaných koní ze Sýrie do Společenství (Text s významem pro EHP) (95/323/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. července 1995, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dočasný dovoz a zpětný dovoz evidovaných koní a pro dovoz jatečných koňovitých, evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých z Maroka do Společenství (Text s významem pro EHP) (95/322/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 1995 o zřízení Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci
95/319/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 1995 o zřízení Výboru vrchních inspektorů práce
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 24. července 1995 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii (95/312/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 95/173/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Peru (Text s významem pro EHP) (95/311/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1995, kterým se upřesňují zásady pro odhadování služeb bydlení za účelem provádění článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenáchText s významem pro EHP.
95/308/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 1995 o uzavření Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer jménem Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro obchod se spermatem koňovitýchText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 306/95 ze dne 15. února 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3515/92, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1055/77 o skladování a pohybu produktů nakoupených intervenčními agenturami
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, kterým se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí (Text s významem pro EHP) (95/302/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 299/95 ze dne 14. února 1995, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 584/75, pokud jde o podmínky pro uvolnění nabídkové jistoty pro vývozní náhradu pro rýži
Nažízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků
Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro obchod s vajíčky a embryi koňovitýchText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 24. července 1995, kterým se přijímá usnesení č. 49 o krátkodobých opatřeních k zajištění bezpečnosti a účinného fungování tranzitního režimu TIR (95/285/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. července 1995 o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky ferbam nebo azinfos-ethyl (95/276/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 91/516/EHS, kterým se stanoví seznam komponentů, jejichž použití v krmných směsích je zakázáno (Text s významem pro EHP) (95/274/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 267/95 ze dne 9. února 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1756/93, kterým se stanoví rozhodnéskutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
Narízení Rady (ES) c. 251/95 ze dne 6. února 1995, kterým se mení narízení (EHS) c. 337/75 o zrízení Evropského strediska pro rozvoj odborného vzdelávání
Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 1995, kterým se mění rozhodnutí 87/119/EHS, pokud jde o seznam zařízení v Brazílii schválených pro dovoz masných výrobků do SpolečenstvíText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. června 1995, kterým se mění rozhodnutí Komise 95/90/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Albánie (Text s významem pro EHP) (95/235/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz živé drůbeže a násadových vajecText s významem pro EHP
95/215/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. kvetna 1995 o uzavrení dohody formou výmeny dopisu mezi Evropským spolecenstvím a Spojenými státy americkými o verejných zakázkách
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. května 1995, kterým se mění rozhodnutí 93/455/EHS o schválení některých pohotovostních plánů pro tlumení slintavky a kulhavky (Text s významem pro EHP) (95/194/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z FilipínText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. května 1995, kterým se mění rozhodnutí Komise 94/325/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Thajska (Text s významem pro EHP) (94/178/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. května 1995, kterým se mění rozhodnutí 94/200/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ekvádoru (Text s významem pro EHP) (95/177/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 1995, kterým se mění přílohy C a D směrnice Rady 92/65/EHS o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS
Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z PeruText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 1995, kterým se, pokud jde o salmonely, stanoví doplňkové záruky u zásilek některých druhů vajec určených k lidské spotřebě do Finska a Švédska
Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 1995, kterým se stanoví jednotná kritéria pro udělování odchylek některým zařízením vyrábějícím mléčné výrobky
Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 1995, kterým se stanoví další záruky ohledně salmonely na zásilky nosnic do Finska a Švédska
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 10. dubna 1995 o prozatímním provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky, na které se nevztahuje dvoustranná dohoda o obchodu s textilními výrobky (MFA) parafovaná dne 9. prosince 1988, jež je pozměněná a jejíž platnost byla prodloužena výměnou dopisů parafovanou dne 8. prosince 1992 (95/155/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. dubna 1995, kterým se mění rozhodnutí 93/494/EHS, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Faerských ostrovů (Text s významem pro EHP) (95/151/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 1995, o mezních hodnotách celkového těkavého zásaditého dusíku (TVB-N) pro určité skupiny produktů rybolovu a o použitelných metodách analýzy
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. dubna 1995 o podpisu Společenstvím úmluvy o celním režimu pro kontejnery používané v rámci poolu v mezinárodní dopravě (Ženeva, dne 21. ledna 1994) , bez výhrady ratifikace (95/137/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. února 1995,o prozatímním provádění některých dohod mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi o obchodu s textilními výrobky (95/131/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. března 1995 o uzavření dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Demokratickou socialistickou republikou Srí Lanka o partnerství a rozvoji (95/129/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. dubna 1995 o schválení 71 navrhovaných opatření, jež mohou být financována Společenstvím podle rozhodnutí Rady 94/445/ES o telematických sítích mezi správními orgány pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy (Edicom) (95/126/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. března 1995, kterým se na základě čl. 5 odst. 3 směrnice Rady 91/494/EHS stanoví kritéria pro testování jatečné drůbeže pocházející z pásma dozoru na newcastleskou chorobu (Text s významem pro EHP) (95/117/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. března 1995, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních předpisech a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (95/99/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. března 1995, kterým se stanoví status Švédska jako oblasti, ve které se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě (Text s významem pro EHP) (95/98/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/95 ze dne 24. února 1995, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z AlbánieText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 1995, kterým se mění rozhodnutí 94/621/ES o ochranných opatřeních, pokud jde o některá živá zvířata a živočišné produkty pocházející nebo dovážené z Albánie (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. března 1995 o provádění přílohy nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (95/84/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. března 1995, kterým se mění rozhodnutí 93/231/EHS, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 66/403/EHS (95/76/ES)
95/73/SVV: Společná akce ze dne 10. března 1995 přijatá na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o protidrogové jednotce Europolu
SMĚRNICE RADY 95/71/ES ze dne 22. prosince 1995, kterým se mění příloha směrnice 91/493/EHS o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh
SMĚRNICE RADY 95/70/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro zdolávání některých nákaz mlžů
SMĚRNICE RADY 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/EHS
SMĚRNICE RADY 95/68/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se mění směrnice 77/99/EHS o hygienických otázkách produkce a uvádění na trh masných výrobků a některých jiných produktů živočišného původu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. března 1995 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Jemenskou arabskou republikou (95/67/ES)
Směrnice Rady 95/64/ES ze dne 8. prosince 1995 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři
SMĚRNICE RADY 95/63/ES ze dne 5. prosince 1995 kterou se mění směrnice 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
SMĚRNICE RADY 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, kterou se mění příloha II směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/95 ze dne 18. července 1995, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje
SMĚRNICE RADY 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků
SMĚRNICE RADY 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu
Směrnice Komise 95/56/ES ze dne 8. listopadu 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/61/EHS o zařízeních bránících neoprávněnému použití motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31. října 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel a kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
SMĚRNICE RADY 95/53/ES ze dne 25.října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat
SMĚRNICE RADY 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí
Směrnice Komise 95/49/ES ze dne 26. září 1995, kterou se aktualizuje seznam subjektů, na které se vztahuje směrnice 91/296/EHS o přepravě zemního plynu přepravními soustavamiText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/95 ze dne 22. června 1995, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Směrnice Komise 95/48/ES ze dne 20. září 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/21/EHS o hmotnostech a rozměrech motorových vozidel kategorie M1 (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
SMĚRNICE KOMISE 95/45/EHS ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. února 1995 o seznamu zařízení v bývalé jugoslávské republice Makedonii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Text s významem pro EHP) (95/45/ES)
SMĚRNICE KOMISE 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat
SMĚRNICE KOMISE 95/43/ES ze dne 20. července 1995, kterou se mění přílohy C a D směrnice Rady 92/51 EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 95/39/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS a 86/363/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu
SMĚRNICE RADY 95/38/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy I a II směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o dovozním režimu pro rajčata a cukety pocházející a dovážené z Maroka do Společenství (95/35/ES)
OSMNÁCTÁ SMĚRNICE KOMISE 95/34/ES ze dne 10. července 1995, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
SMĚRNICE KOMISE 95/33/ES ze dne 10. července 1995, kterou se mění směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)
ŠESTÁ SMĚRNICE KOMISE 95/32/ES ze dne 7. července 1995 o metodách analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 95/31/ES ze dne 5. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z MarokaText s významem pro EHP.
SMĚRNICE RADY 95/29/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 91/628/EHS o ochraně zvířat během přepravy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES ze dne 24. října 1995 o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 28/95 ze dne 19. května 1995, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/26/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 79/267/EHS a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
SMĚRNICE RADY 95/23/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 64/433/EHS o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a jeho uvádění na trh
SMĚRNICE RADY 95/22/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh
Směrnice Rady 95/21/ES ze dne 19. června 1995 o uplatňování mezinárodních norem pro bezpečnost lodí, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodích, které využívají přístavy Společenství a plují ve výsostných vodách členských států (státní přístavní inspekce)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. února 1995, kterým se mění rozhodnutí 93/231/EHS, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 66/403/EHS (95/21/ES)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 20. prosince 1995 o postupu uplatňování čl. 2 odst. 2 Schengenské prováděcí úmluvy [SCH/Com-ex (95)20 rev. 2]
Směrnice Rady 95/19/ES ze dne 19. června 1995 o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění poplatků za infrastrukturu
SMĚRNICE RADY 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům
SMĚRNICE KOMISE 95/17/ES ze dne 19. června 1995, kterou se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 76/768/EHS, pokud jde o nezařazení jedné nebo více přísad do seznamu používaného pro označování kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů
Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost
Směrnice Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost
Směrnice Komise 95/11/ES ze dne 4. května 1995, kterou se mění směrnice Rady 87/153/EHS, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířatText s významem pro EHP.
SMĚRNICE KOMISE 95/9/ES ze dne 7. dubna 1995, kterou se mění směrnice 94/39/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/95 ze dne 27. ledna 1995, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Komise 95/8/ES ze dne 10. dubna 1995, kterou se mění směrnice 77/535/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýzy hnojiv (Analytické metody pro stopové prvky o koncentraci větší než 10 %)
Směrnice Rady 95/7/ES ze dne 10. dubna 1995, kterou se mění směrnice 77/388/EHS a zavádějí nová zjednodušení pro daň z přidané hodnoty – oblast působnosti určitých osvobození od daně a praktické podrobnosti jejich uplatňování
SMĚRNICE KOMISE 95/6/ES ze dne 20. března 1995, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/95 ze dne 27. ledna 1995, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla
95/2/Euratom, ECSC: Council Decision of 1 January 1995 determining the order in which the office of President of the Council shall be held
Směrnice evropského Parlamentu a Rady 95/1/ES ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ ES-TURECKO č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 o provádění závěrečné etapy celní unie (96/142/ES)
Zavřít
MENU