Předpisy EU - rok 1994

Nařízení Komise (ES) č. 3385/94 ze dne 21. prosince 1994 o formě, obsahu a jiných podrobnostech žádostí a oznámení uvedených v nařízení Rady č. 17Text s významem pro EHP.
Nařízení Rady (ES) č. 3383/94 ze dne 19. prosince 1994 o některých postupech pro uplatňování Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé
Nařízení Rady (ES) č. 3382/94 ze dne 19. prosince 1994 o některých postupech pro uplatňování Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé
Council Regulation (EC) No 3379/94 of 22 December 1994 opening and administering certain Community tariff quotas in 1995 for certain agricultural products and for beer
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 3378/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se v důsledku výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání mění nařízení (EHS) č. 1576/89, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin, a nařízení (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3330/94 ze dne 21. prosince 1994 o sazebním zařazení některého děleného drůbežího masa a o změně nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (ES) č. 3317/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se oprávnění k rybolovu ve vodách třetí země v rámci dohody o rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 3315/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3118/93, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu
Council Regulation (EC) No 3311/94 of 20 December 1994 extending by one month the application of the agrimonetary arrangements in force on 31 December 1994 and fixing the agricultural conversion rates for the new Member States
Nařízení Komise (ES) č. 3304/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se v důsledku přistoupení Finska, Rakouska a Švédska mění některá nařízení týkající se obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 3298/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se stanoví podrobná opatření týkající se systému práv tranzitu (ekobodů) pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem, zavedeného článkem 11 protokolu č. 9 aktu o přistoupení Norska, Rakouska, Finska a Švédska
Council Regulation (EC) No 3297/94 of 19 December 1994 on certain procedures for applying the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Slovak Republic, of the other part
Council Regulation (EC) No 3296/94 of 19 December 1994 on certain procedures for applying the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Czech Republic, of the other part
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla
Nařízení Rady (ES) č. 3294/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání
Nařízení Rady (ES) č. 3289/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola
Nařízení Rady (ES) č. 3287/94 ze dne 22. prosince 1994 o kontrolách před odesláním při vývozech ze Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace
Nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3272/94 ze dne 27. prosince 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 3259/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2930/86 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel
Nařízení Rady (ES) č. 3256/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1657/93, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky určené k vybavení svobodných pásem Azor a Madeiry
Nařízení Komise (ES) č. 3254/94 ze dne 19. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 3239/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska mění některá nařízení v odvětvích vajec a drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 3236/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3235/94 ze dne 20. prosince 1994, kterým se v důsledku přistoupení Finska, Rakouska a Švédska mění v oblasti zemědělství některé předpisy stanovící ve prospěch těchto nových členských států spolufinancování určitých opatření
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3231/94 ze dne 22. prosince 1994 o některých opatřeních vyplývajících z uzavření jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT a o dalších opatřeních nezbytných z důvodu zjednodušení
Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3176/94 ze dne 21. prosince 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 3175/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
Nařízení Komise č. 3168/94 ze dne 21. prosince 1994 o zavedení dovozní licence Společenství v oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství, a o změně některých ustanovení uvedeného nařízení
Nařízení Rady (ESUO, ES, EURATOM) č. 3163/94 ze dne 19. prosince 1994, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Nařízení Rady (ESUO, ES, EURATOM) č. 3162/94 ze dne 19. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3129/94 ze dne 20. prosince 1994, kterým se v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3127/94 ze dne 20. prosince 1994, kterým se mění nařízení (ES) č. 2967/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3125/94 ze dne 20. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 3122/94 ze dne 20. prosince 1994, kterým se stanoví kritéria pro analýzu rizika, pokud jde o zemědělské produkty, pro které jsou poskytovány náhrady
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3117/94 ze dne 12. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3115/94 ze dne 20. prosince 1994, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3103/94 ze dne 19. prosince 1994, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 399/94 o zvláštních opatřeních pro sušené vinné hrozny
Nařízení Komise (ES) č. 3098/94 ze dne 19. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2825/93, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
Nařízení Rady (ES) č. 3094/94 ze dne 12. prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3059/94 ze dne 15. prosince 1994, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 3057/94 ze dne 14. prosince 1994 o zařazení určitého zboží do Taricu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3056/94 ze dne 14. prosince 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3036/94 ze dne 8. prosince 1994 o zavedení hospodářského režimu pasivního zušlechťovacího styku pro některé textilní a oděvní výrobky dovážené zpět do Společenství po zpracování nebo opracování v některých třetích zemích
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2991/94 ze dne 5. prosince 1994, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky
Nařízení Komise (ES) č. 2980/94 ze dne 7. prosince 1994 o otevření množstevních kvót pro dovoz textilních výrobků kategorií 146A a 146B z Čínské lidové republiky a o změně příloh IV a V nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí
Nařízení Rady (ES) č. 2978/94 ze dne 21. listopadu 1994 o provádění rezoluce Mezinárodní námořní organizace A.747(18) o měření prostornosti zátěžových nádrží ropných tankerů s odděleným zátěžovým prostorem
Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2926/94 ze dne 30. listopadu 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2177/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu zásobování cukrem oblastí Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, a nařízení (EHS) č. 1713/93 o zemědělských přepočítacích koeficientech v odvětví cukru
Nařízení Komise (ES) č. 2883/94 ze dne 28. listopadu 1994, o stanovení předběžného odhadu dodávek na Kanárské ostrovy pro zemědělské produkty, na které se vztahují zvláštní opatření upravená v článcích 2, 3, 4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2813/94 ze dne 18. listopadu 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2837/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 ze dne 31. října 1994, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2714/94 ze dne 8. listopadu 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2054/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu minimálních dovozních cen pro sušené vinné hrozny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2713/94 ze dne 8. listopadu 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2053/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu minimálních dovozních cen pro některé zpracované třešně
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2703/94 ze dne 7. listopadu 1994, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2701/94 ze dne 7. listopadu 1994, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2675/94 ze dne 3. listopadu 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1014/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2659/94 ze dne 31. října 1994 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
Nařízení Komise (ES) č. 2612/94 ze dne 27. října 1994 o otevření množstevních kvót pro dovoz textilních výrobků kategorií 127 B a 145 z Čínské lidové republiky a o změně příloh IV a V nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2515/94 ze dne 9. září 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1848/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 2389/94 ze dne 30. zárí 1994, kterým se mení narízení (ES) c. 1431/94, kterým se stanoví provádecí pravidla k dovoznímu režimu v odvetví drubežího masa podle narízení Rady (ES) c. 774/94
Nařízení Komise (ES) č. 2381/94 ze dne 30. září 1994, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2283/94 ze dne 20. září 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3378/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prodej másla z intervenčních zásob na vývoz
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2257/94 ze dne 16. září 1994, kterým se stanoví normy jakosti pro banány (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2248/94 ze dne 16. září 1994 o zavedení zpětné kontroly Společenství nad dovozy některých ocelových kabelů pocházejících ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2202/94 ze dne 9. září 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Nařízení Rady (ES) č. 2199/94 ze dne 9. září 1994 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých magnetických disků (3,5“ disket) pocházejících z Hongkongu a Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (ES) č. 2193/94 ze dne 8. září 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2063/94 ze dne 27. července 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání
Oprava nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci ( Úř. věst. L 216 ze dne 20.8.1994 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 2, strana 205)
Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2029/94 ze dne 8. srpna 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Nařízení Komise (ES) č. 2019/94 ze dne 2. srpna 1994 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1966/94 ze dne 28. července 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1908/94 ze dne 27. července 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2048/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor ve prospěch malých producentů bavlny
NAříZENí Komise (ES) č. 1905/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 399/94 o zvláštních opatřeních pro sušené vinné hrozny
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1868/1994 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
Nařízení Rady (ES) č. 1866/94 ze dne 27. července 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1766/92 o společné organizaci trhu s obilovinami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1833/94 ze dne 26. července 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3130/78, kterým se stanovují intervenční centra pro olivový olej
Nařízení Komise (ES) č. 1831/94 ze dne 26. července 1994 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1785/94 ze dne 19. července 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1771/94 ze dne 19. července 1994 o dovozu kožešin a finálních výrobků z některých druhů volně žijících zvířat do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1756/94 ze dne 18. července 1994 o otevření množstevních kvót pro dovoz textilních výrobků kategorií 122, 123, 124, 125 B, 140 a 146 C z Čínské lidové republiky a o změně příloh IV a V nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí
Nařízení Rady (ES) č. 1734/94 ze dne 11. července 1994 o finanční a technické spolupráci s okupovanými územími
Nařízení Rady (ES) č. 1733/94 ze dne 11. července 1994, kterým se zakazuje uspokojení nároků v souvislosti se smlouvami a obchodními operacemi, jejichž plnění bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 757 (1992) a rezolucemi s ní souvisejícími
Nařízení Komise (ES) č. 1681/94 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1663/94 ze dne 7. července 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1662/94 ze dne 8. července 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/93 o uplatňování režimu dovozních licencí na česnek dovážený ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1639/94 ze dne 5. července 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1638/94 ze dne 5. července 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1637/94 ze dne 5. července 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŔÍZENÍ RADY (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června 1994 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1586/94 ze dne 30. června 1994, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 o produkčních náhradách v odvětví obilovin a rýže
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1549/94 ze dne 30. června 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 388/92, (EHS) č. 1727/92 a (EHS) č. 1728/92, kterými se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin do francouzských zámořských departementů, na Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy
Nařízení Rady (ES) č. 1500/94 ze dne 21. června 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1488/94 ze dne 28. června 1994, kterým se stanoví zásady hodnocení rizik existujících látek pro člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1470/94 ze dne 27. června 1994 o otevření množstevních kvót pro dovoz textilních výrobků kategorie 160 z Čínské lidové republiky a o změně příloh IV a V nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí
Nařízení Rady (ES) č. 1467/94 ze dne 20. června 1994 o zachování, popisu, sběru a využití genetických zdrojů v zemědělství
Nařízení Komise (ES) č. 1432/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1431/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1278/94 ze dne 30. května 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 338/91, kterým se stanoví standardní jakost čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství, a nařízení (EHS) č. 2137/92 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí a standardní jakosti čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1275/94 ze dne 30. května 1994 o úpravách režimů v kapitolách o rybolovu aktu o přistoupení Španělska a Portugalska
Nařízení Komise (ES) č. 1267/94 ze dne 1. června 1994, kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin
Nařízení Rady (ES) č. 1264/94 ze dne 30. května 1994, kterým se zakazuje uspokojení nároků haitských orgánů v souvislosti se smlouvami a obchodními operacemi, jejichž plnění bylo dotčeno opatřeními přijatými na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN 917 (1994) , 841 (1993) , 873 (1993) a 875 (1993)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/94 ze dne 15. prosince 1994, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé - Protokol 1 o textilních a oděvních výrobcích - Protokol 2 o produktech ESUO - Protokol č. 3 o obchodu mezi Českou republikou Republiky a Společenství pro zpracované zemědělské produkty, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy o EHS - Protokol 4 o definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce - Protokol 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou, jedna ze stran a Španělsko a Portugalsko na straně druhé - Protokol 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách - Protokol 7 o koncesích s ročním omezením - Protokol 8 o dědictví České republiky v souvislosti s výměnou dopisů mezi Evropským hospodářským (Společenství) a Česká a Slovenská federace o tranzitní a pozemní dopravní infrastruktuře - Závěrečný akt - Společná prohlášení
Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé
Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé
Commission Regulation (EC) No 1222/94 of 30 May 1994 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
Nařízení Komise (ES) č. 1179/94 ze dne 25. května 1994,které se týká prvního seznamu prioritních látek podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93
Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti
Narízení Rady (ES) c. 1131/94 ze dne 16. kvetna 1994, kterým se mení narízení (EHS) c. 337/75 o zrízení Evropského strediska pro rozvoj odborného vzdelávání
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1093/94 ze dne 6. května 1994 o podmínkách, za kterých mohou rybářská plavidla třetích zemí přímo vykládat své úlovky v přístavech Společenství a uvádět je na trh
Nařízení Komise (ES) č. 1091/94 ze dne 29. dubna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1043/94 ze dne 12. dubna 1994, kterým se mění nařízení (ES) č. 3680/93, kterým se stanoví určitá opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy, jak je definována v úmluvě o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1026/94 ze dne 2. května 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
Nařízení Rady (ES) č. 1017/94 ze dne 26. dubna 1994 o přeměně půdy, na které se v současnosti pěstují plodiny na orné půdě, na půdu pro extenzívní chov hospodářských zvířat v Portugalsku
Nařízení Rady (ES) č. 1015/94 ze dne 29. dubna 1994 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 1994, kterým se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí (Text s významem pro EHP) (94/984/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 1994 o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé a k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (94/982/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 1994 o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé a k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (94/981/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. prosince 1994, kterým se schvaluje operační program pro tlumení salmonelóz u některých živých zvířat a živočišných produktů předložený Finskem (94/968/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. prosince 1994, kterým se stanoví status Finska jako oblasti, ve které se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě (94/963/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 1994, kterým se potřetí mění směrnice Rady 91/68/EHS o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 1994 o prozatímním provádění některých článků Druhých dodatkových protokolů k Evropským dohodám mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a některými třetími zeměmi na straně druhé a k Prozatímním dohodám o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a stejnými zeměmi na straně druhé (94/937/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 933/94 ze dne 27. dubna 1994, kterým se stanoví účinné látky přípravků na ochranu rostlin a jmenují členské státy zpravodajové pro provádění nařízení Komise (EHS) č. 3600/92
Nařízení Komise (ES) č. 919/94 ze dne 26. dubna 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů
94/910/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou, na straně druhé
Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé
Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (94/904/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 897/94 ze dne 22. dubna 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o pilotní projekty týkající se nepřetržitého sledování polohy rybářských plavidel Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 895/94 ze dne 22. dubna 1994, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 3597/90 o pravidlech účetnictví pro intervenční opatření zahrnující nákup, skladování a prodej zemědělských produktů intervenčními agenturami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/94 ze dne 20. dubna 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 883/94 ze dne 20. dubna 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 869/94 ze dne 18. dubna 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 852/94 ze dne 15. dubna 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. prosince 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro schvalování přebalovacích středisek podle směrnice Rady 77/99/EHS a pravidla pro označování produktů z přebalovacích středisek (94/837/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé (94/829/ES)
94/824/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1994 o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby z členských zemí Světové obchodní organizace
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 822/94 ze dne 13. dubna 1994, kterým se upravují kódy KN jablek uvedených v příloze k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou (94/822/ES)
Doporučení Komise ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny dat (text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 804/94 ze dne 11. dubna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92, pokud jde o informační systémy o lesních požárech
94/800/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 8. prosince 1994, kterým se jménem Společenství přijímají přílohy E.7 a F.4 k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů (94/798/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1994 o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii týkající se možností cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v některém členském státě
Nařízení Komise (ES) č. 793/94 ze dne 8. dubna 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 84/93 o zvláštní podpoře poskytované seskupením producentů v odvětví surového tabáku
Nařízení Komise (ES) č. 792/94 ze dne 8. dubna 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 provozovatelům silniční přepravy zboží pro vlastní potřebu
Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z TureckaText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. listopadu 1994, kterým se mění rozhodnutí 94/143/ES, 94/187/ES, 94/309/ES, 94/344/ES, 94/446/ES a 94/435/ES, kterými se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých produktů, na něž se vztahuje směrnice Rady 92/118/EHS (Text s významem pro EHP) (94/775/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 774/94 ze dne 29. března 1994 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky
Rozhodnutí Komise 94/774/ES ze dne 24. listopadu 1994 o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. listopadu 1994, kterým se mění rozhodnutí 93/387/EHS, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Maroka (94/767/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tchaj-wanu
Nařízení Komise (ES) č. 763/94 ze dne 6. dubna 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 761/94 ze dne 6. dubna 1994, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1956/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 754/94 ze dne 30. března 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise 94/741/ES ze dne 24. října 1994 o dotaznících pro zprávy členských států o provádění některých směrnic v odvětví odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS)
Nařízení Komise (ES) č. 738/94 ze dne 30. března 1994 o stanovení některých prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 520/94 , upravující postup Společenství při uplatňování kvantitativních kvót
94/728/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 31. října 1994 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 1994, kterým se mění kapitola 3 přílohy I směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHSText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 705/94 ze dne 29. března 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor učených k vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
94/700/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 1994 o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby z Kanady
Commission Decision of 19 October 1994 providing for less frequent identity and physical checks on the temporary admission of certain equidae from Sweden, Norway and Finland and repealing Decision 93/321/EEC
Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 1994 o společném postoji týkajícím se cílů a priorit Evropské unie ve vztahu ke Rwandě, zaujatém Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. října 1994, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (Text s významem pro EHP) (94/678/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 1994, kterým se mění rozhodnutí 94/621/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se produktů rybolovu a mlžů pocházejících a dovážených z AlbánieText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. října 1994 o dovozu čerstvého vepřového masa, výrobků z vepřového masa, živých prasat, spermat prasat a embryí prasat ze Švýcarska do Společenství, kterým se mění rozhodnutí 81/526/EHS, 91/449/EHS a 93/199/EHS (Text s významem pro EHP) (94/667/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 655/94 ze dne 24. března 1994, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí celní kodex Společenství, pokud jde o jednotný správní doklad a používané kódy
94/652/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 1994, kterým se stanoví seznam a rozdělení úkolů, jimiž se mají v rámci spolupráce zabývat členské státy při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. září 1994 o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku cyhalothrin (94/643/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 1994 o některých ochranných opatřeních týkajících se produktů rybolovu a mlžů pocházejících a dovážených z AlbánieText s významem pro EHP.
94/611/CE: Décision de la Commission, du 9 septembre 1994, en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction
94/604/CE: Décision n° 153 du 7 octobre 1993 concernant les modeles de formulaires nécessaires a l'application des reglements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n 574/72 du Conseil (E 001, E 103-E 127) (Texte présentant de l'intéret pour l'EEE)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. července 1994 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o partnerství a rozvoji (94/578/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 1994 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz spermatu skotu ze třetích zemí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. července 1994, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky pro dovoz, dočasný dovoz a zpětný dovoz evidovaných koní z Macaa, Malajsie (poloostrova) a Singapuru (94/561/ES)
94/557/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 17. června 1994, kterým se Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii zmocňuje podepsat a uzavřít Úmluvu o statutu evropských škol
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 536/94 ze dne 9. března 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 520/94 ze dne 7. března 1994 o stanovení postupu Společenství pro uplatňování kvantitativních kvót
Nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, č. 1766/82 a č. 3420/83
Council Regulation (EC) No 518/94 of 7 March 1994 on common rules for imports and repealing Regulation (EEC) No 288/82
Nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. července 1994, kterým se mění rozhodnutí 86/130/EHS, kterým se stanoví metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevného plemenného skotu (94/515/ES)
Rozhodnutí Komise 94/505/ES ze dne 18. července 1994, kterým se mění rozhodnutí ze dne 18. prosince 1992 o uvedení na trh produktu obsahujícího geneticky modifikovaný organismus, živou očkovací látku Nobi-Porvac-Aujeszky (gI, tk) , podle článku 13 směrnice Rady 90/220/EHS
Nařízení Komise (Euratom) č. 501/94 ze dne 2. března 1994 o uzavření Protokolu o prozatímním uplatňování Dohody o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku Evropským společenstvím pro atomovou energii
Nařízení Rady (ES) č. 500/94 ze dne 21. února 1994 o uzavření Protokolu o prozatímním uplatňování Dohody o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku jménem Evropského společenství
94/479/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1994 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj o příspěvku Společenství na Účet pro jadernou bezpečnost
Nařízení Komise (ES) č. 468/94 ze dne 2. března 1994, kterým se mění příloha VI nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 1994, kterým se stanoví veterinární záruky pro přepravu koňovitých z jedné třetí země do jiné třetí země podle čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 91/496/EHSText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 1994, kterým se mění kapitola 13 přílohy I směrnice Rady 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS
Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 1994 o seznamu zařízení v Botswaně schválených pro dovoz masných výrobků do SpolečenstvíText s významem pro EHP.
94/458/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 1994 o správním řízení spolupráce při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. června 1994 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Austrálií (94/457/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. června 1994, kterým se mění nebo zrušují některá prováděcí pravidla týkající se veterinárních a hygienických podmínek pro dovoz některých živých zvířat a produktů živočišného původu z Finska, Norska, Rakouska a Švédska v důsledku provádění Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Text s významem pro EHP) (94/453/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Nového Zélandu
94/445/EG: Entscheidung des Rates vom 11. Juli 1994 betreffend die Telematiknetze zwischen Behörden für die Statistiken über den Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten (EDICOM)
Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1994 o zavedení smírčího řízení v rámci schválení účetní závěrky záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 1994, kterým se stanoví kritéria pro klasifikaci třetích zemí nebo částí třetích zemí při dovozu čerstvého drůbežího masa, pokud jde o influenzu ptáků a newcastleskou chorobu, a kterým se pozměňuje rozhodnutí 93/342/EHS
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. června 1994, kterým se mění rozhodnutí Komise 93/53/EHS o zřízení vědeckého výboru pro označení původu, zeměpisná označení a osvědčení o zvláštní povaze (94/437/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/25/EHS o statistických zjišťováních chovu ovcí a koz
Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 1994, kterým se provádí a mění směrnice Rady 93/24/EHS o statistických zjišťováních chovu skotu
Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/23/EHS o statistických zjišťováních chovu prasat
Nař/zen/ Rady (ES) č. 399/94 ze dne 21. února 1994 o zvláštních opatřeních pro sušené vinné hrozny
Nařízení Rady (ES) č. 398/94 ze dne 21. února 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3433/91 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a schvaluje konečný výběr prozatímního antidumpingového cla
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. června 1994 o schválení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem, kterou se mění Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Rumunskem na straně druhé a Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, obě ve znění dodatkového protokolu podepsaného dne 21. prosince 1993 (94/392/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. června 1994,o schválení výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, kterou se mění Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé a Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé, obě ve znění dodatkového protokolu podepsaného dne 21. prosince 1993 (94/391/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. června 1994 o uvedení na trh produktu skládajícího se z geneticky modifikovaného organismu, osiva tabáku odrůdy ITB 1000 OX odolné vůči herbicidu, podle článku 13 směrnice Rady 90/220/EHS (94/385/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 1994 o kritériích použitelných na zařízení produkující masné výrobky bez průmyslové struktury a průmyslové výrobní kapacityText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. května 1994, kterým se mění rozhodnutí č. 85/377/EHS o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (94/376/EHS)
94/375/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. června 1994 o členství Společenství v Evropském investičním fondu
Rozhodnutí Rady ze dne 20. června 1994, kterým se stanoví zvláštní hygienické podmínky pro uvádění některých druhů vajec na trh
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. června 1994, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (94/370/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 1994 o společném postoji týkajícím se zákazu uspokojování pohledávek uvedených v odstavci 9 rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 757 (1992), zaujatém Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. května 1994 o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktůpři dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS (94/360/ES)
94/358/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 1994, kterým se jménem Evropského společenství přijímá Úmluva o vypracování Evropského lékopisu
Rozhodnutí Komise ze dne 20. května 1994 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 91/493/EHS, pokud jde o vlastní hygienické kontroly produktů rybolovuText s významem pro EHP.
Nařízení Rady (ES) č. 355/94 ze dne 14. února 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. května 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 90/425/EHS o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (94/339/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. května 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 90/425/EHS, pokud jde o odběr vzorků pro veterinární kontroly na místě určení (94/338/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. května 1994, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých jihoamerických zemí tak, aby se zohlednily některé druhy masa z Uruguaye (94/334/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. května 1994, kterým se mění čl. 5 odst. 9 směrnice Rady 92/46/EHS, pokud jde o bod mrznutí (94/330/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. května 1994, kterým se stanoví kritéria pro roční testování plemenné drůbeže na newcastleskou chorobu podle čl. 12 odst. 2 směrnice Rady 90/539/EHS (Text s významem pro EHP) (94/327/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Thajska
Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Indonésie
Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících ze Singapuru
Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 1994 o společném postoji týkajícím se omezení hospodářských styků s Haiti, zaujatém na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. května 1994, kterým se mění rozhodnutí 91/637/EHS, kterým se stanoví vzor pro sdělení, které má být přeneseno prostřednictvím počítačové sítě „Animo“ (94/307/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. května 1994 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Chilskou republikou a Evropským společenstvím o dovozech jablek a hrušek do Společenství (94/294/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. dubna 1994, kterým se mění rozhodnutí Komise 92/471/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárním osvědčení pro dovoz embryí skotu ze třetích zemí (text s významem pro EHP) (94/280/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. prosince 1993 o prozatímním provádění některých dohod a protokolů mezi Evropským hospodářským společenstvím a některými třetími zeměmi o obchodu s textilními výrobky (Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litevsko, Lotyšsko, Moldávie, Mongolsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovenská republika, Slovinsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán) (94/277/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 1994 o uznávání očkovacích látek proti vzteklině
Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 1994, kterým se stanoví systém označování psů a koček uváděných na trh ve Spojeném království a Irsku a nepocházejících z těchto zemí
Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 1994 o veterinárním osvědčení pro uvedení na trh Spojeného království a Irska psů a koček nepocházejících z těchto zemí
94/271/ES, Euratom: Rozhodnutí zístupců vlád členských státůze dne 24. března 1994 o nahlédnutí do archivních dokumentů týkajících se jednání o Římských smlouvách, jednání o Evropském politickém společenství a Prozatímního výboru pro Společný trh a Euratom a o jejich poskytování
Rozhodnutí Komise ze dne 8. dubna 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Kolumbie
94/262/ESUO, ES, Euratom: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv
Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ekvádoru
Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Brazílie
Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 1994, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz zvířecích střev ze třetích zemíText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 24. ledna 1994 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Austrálií o obchodu s vínem (94/184/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 180/94 ze dne 28. ledna 1994 o změně nařízení (EHS) č. 1756/93, kterým se stanoví rozhodnéskutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
94/179/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1994, kterým se mění rozhodnutí 77/270/Euratom za účelem zmocnění Komise k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky s cílem přispět na financování nezbytné pro zvýšení stupně bezpečnosti a účinnosti jaderných elektráren v některých třetích zemích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 177/94 ze dne 28. ledna 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 10. března 1994,o změnách výhrad Společenství k některým ustanovením určitých příloh Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů (94/167/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 10. března 1994, kterým se přijímá usnesení č. 47 o zavedení dodatkového karnetu TIR s vyšší zárukou přijaté dne 2. července 1993 pracovní skupinou Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) pro celní otázky týkající se dopravy (94/166/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 165/94 ze dne 24. ledna 1994 o spolufinancování Společenstvím kontrol DPZ a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3508/92 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 1994, kterým se mění směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o formulaci veterinárních osvědčení
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 163/94 ze dne 24. ledna 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 386/90 o kontrole prováděné při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky
Rozhodnutí Rady (94/157/ES) ze dne 21. února 1994 o uzavření Úmluvy o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře (Helsinská úmluva revidovaná v roce 1992) jménem Společenství
94/156/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. února 1994 o přistoupení Společenství k Úmluvě o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře z roku 1974 (Helsinská úmluva)
Rozhodnutí Komise 94/140/ES ze dne 23. února 1994 o zřízení Poradního výboru pro koordinaci boje proti podvodům
Dodatkový protokol k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé a k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 122/94 ze dne 25. ledna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 120/94 ze dne 25. ledna 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1533/93, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která se přijmou v případě narušení trhu s obilovinami, a nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. února 1994, kterým se stanoví minimální požadavky na strukturu a vybavení některých malých podniků, které zajišťují distribuci produktů rybolovu v Řecku (94/117/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 114/94 ze dne 24. ledna 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1756/93, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
RozhodnutÍ Komise ze dne 8. února 1994, kterým se mění směrnice Rady 89/556/EHS o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemíText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. prosince 1993 o uzavření Celní úmluvy o dočasném dovozu obchodních silničních vozidel (1956) a o přijetí rezoluce Organizace spojených národů o použitelnosti carnets de passage en douane a karnetů CPD na obchodní silniční vozidla (94/111/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. prosince 1993 o uzavření Celní úmluvy o dočasném dovozu soukromých silničních vozidel (1954) a o přijetí rezoluce Organizace spojených národů ze dne 2. července 1993 o použitelnosti carnets de passage en douane a karnetů CPD na soukromá silniční vozidla (94/110/ES)
Dohoda o Evropském hospodářském prostoru
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe XXII - Droit des sociétés - Liste prévue a l'article 77
Agreement on the European Economic Area - Annex XXI - Statistics - List provided for in Article 76
Dohoda o Evropském hospodářském prostoru
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. února 1994, kterým se na základě článku 16 směrnice Rady 91/628/EHS zavádějí zvláštní pravidla týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy v některých částech Řecka (94/96/ES)
94/90/ECSC, EC, Euratom: Commission Decision of 8 February 1994 on public access to Commission documents
Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 1994 o stanovení prozatímního seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře
Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 1994, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa
Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky
Směrnice Komise 94/78/ES ze dne 21. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/549/EHS o krytech kol motorových vozidel
Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 1994, kterým se zavádí víceletý program pro rozvoj statistiky Společenství v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (94/78/ES, Euratom)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. února 1994, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (94/77/EHS)
Směrnice Rady 94/76/ES ze dne 22. prosince 1994, kterou se v souvislosti s rozšířením Evropské unie k 1. lednu 1995 mění směrnice 77/388/EHS zavedením přechodných opatření v oblasti daně z přidané hodnoty
SMĚRNICE RADY 94/75/ES ze dne 22. prosince 1994, kterou se mění směrnice 94/4/ES a zavádějí dočasná odchylná opatření pro Rakousko a Německo
SMĚRNICE RADY 94/74/ES ze dne 22. prosince 1994, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, směrnice 92/81/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů a směrnice 92/82/EHS o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů
SMĚRNICE RADY 94/72/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech
SMĚRNICE RADY 94/71/ES ze dne 13. prosince 1994, kterou se mění směrnice 92/46/EHS o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh
Směrnice Komise 94/69/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se po dvacáté prvé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Rozhodnutí Komise (94/69/ES) ze dne 15. prosince 1993 o uzavření Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
Směrnice Komise 94/68/ES ze dne 16. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
94/68/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 1993 o uzavření změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Směrnice Rady 94/67/ES ze dne 16. prosince 1994 o spalování nebezpečných odpadů
SMĚRNICE RADY 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994, kterou se stanoví požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa a masných polotovarů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. ledna 1994 o prozatímním seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí, koz a koní a vajíček a embryí prasat (94/63/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/60/ES ze dne 20. prosince 1994, kterou se počtrnácté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
SMĚRNICE KOMISE 94/59/ES ze dne 2. prosince 1994, kterou se potřetí mění přílohy směrnice Rady 77/96/EHS o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na svalovce (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. ledna 1994 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz masných výrobků z Bahrajnu a o změně rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 91/449/EHS (Text s významem pro EHP) (94/59/ES)
Směrnice Rady 94/57/ES ze dne 22. listopadu 1994, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy
SMĚRNICE RADY 94/56/ES ze dne 21. listopadu 1995, kterou se zavádějí základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí v civilním letectví
SMĚRNICE RADY 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí
Směrnice Komise 94/54/EHS ze dne 18. listopadu 1994, o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/EHS, při označování určitých potravin
Směrníce Komise 94/53/ES ze dne 15. listopadu 1994, kterou se mění článek 2 směrnice Komise 93/91/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/52/ES ze dne 7. prosince 1994, kterou se podruhé mění směrnice 88/344/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. prosince 1993 o uzavření dodatkového protokolu k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé a k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (94/49/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/48/ES ze dne 7. prosince 1994, kterou se potřinácté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. prosince 1993 o uzavření dodatkového protokolu k prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Rumunskem na straně druhé a k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (94/48/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí
Směrnice Komise 94/46/ES ze dne 13. října 1994, kterou se mění směrnice 88/301/EHS a směrnice 90/388/EHS zejména s ohledem na družicovou komunikaci
SMĚRNICE RADY 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/94 ze dne 15. prosince 1994, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství
Směrnice Komise 94/40/ES ze dne 22. července 1994, kterou se mění směrnice Rady 87/153/EHS, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat
Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1994 o seznamu zařízení v Zimbabwe schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství
SMĚRNICE KOMISE 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy
SMĚRNICE KOMISE 94/38/ES ze dne 26. července 1994, kterou se mění přílohy C a D směrnice Rady 92/51 EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS
Směrnice Komise 94/37/ES ze dne 22. července 1994, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES ze dne 30. června 1994, kterou se mění směrnice 89/107/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. ledna 1994 o zavedení počítačové sítě Animo (94/34/ES)
SMĚRNICE RADY 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků
SEDMNÁCTÁ SMĚRNICE KOMISE 94/32/ES ze dne 29. června 1994, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 94/31/ES ze dne 27. června 1994, kterou se mění směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech
SMĚRNICE RADY 94/30/ES ze dne 23. června 1994, kterou se mění příloha II směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o uvedení v platnost prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě ze dne 19. června 1990 (SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2)
SMĚRNICE RADY 94/29/ES ze dne 23. června 1994, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS a 86/363/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75 [SCH/Com-ex (94) 28 rev.]
SMĚRNICE RADY 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 28/94 ze dne 2. prosince 1994, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/27/ES ze dne 30. června 1994, kterou se podvanáctéNávrh Komise byl předložen při čtrnácté změně směrnice 76/769/EHS (Úř. věst. C 116, 27.4.1993, s. 18). mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o výměně statistických informací o udělování jednotných víz [SCH/Com-ex (94)25]
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel
Směrnice Rady 94/24/ES ze dne 8. června 1994, kterou se mění příloha II směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/94 ze dne 2. prosince 1994, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
94/23/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 1994 o společných pravidlech postupu pro evropské technické schvalování
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. kvetna 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíku
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/20/ES ze dne 30. května 1994 o mechanických spojovacích zařízeních motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozidla
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 20/94 ze dne 28. října 1994, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994, kterým se zavádí a uplatňuje schengenský režim na letištích a na letištích, která nemají status mezinárodního letiště (SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. listopadu 1994, kterým se zavádí automatizovaný postup pro konzultaci ústředních orgánů uvedených v čl. 17 odst. 2 úmluvy (SCH/Com-ex (94) 15 rev.)
SMĚRNICE KOMISE 94/14/ES ze dne 29. března 1994, kterou se mění sedmá směrnice 76/372/EHS, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23. března 1994 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/94 ze dne 28. září 1994, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/94 ze dne 12. srpna 1994, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
94/10/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21 prosince 1993 o vzorovém formuláři pro oznámení rozhodnutí o udělení ekoznačky Společenství
Směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Radyze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Směrnice Rady 94/8/ES ze dne 21. března 1994, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, pokud se jedná o revizi částek vyjádřených v ECU
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP a některé přílohy Dohody o EHP
Směrnice Rady 94/5/ES ze dne 14. února 1994, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS – Zvláštní úprava vztahující se na použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
SMĚRNICE RADY 94/4/ES ze dne 14. února 1994, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 77/388/EHS a zvyšuje úroveň úlev pro cestující ze třetích zemí a limity nezdaněných nákupů při cestování uvnitř Společenství
SMĚRNICE KOMISE 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin
Směrnice Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací
Rozhodnutí Výkonného Výboru ze dne 26. dubna 1994 o opatřeních vedoucích k odstranění překážek a omezení provozu na silničních hraničních přechodech na vnitřních hranicích [SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2]
Směrnice Komise 94/1/ES ze dne 6. ledna 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů
Zavřít
MENU