Předpisy EU - rok 1993

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství
Nařízení Rady (ES) č. 3690/93 ze dne 20. prosince 1993 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu
Nařízení Rady (ES) č. 3680/93 ze dne 20. prosince 1993, kterým se stanoví určitá opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy, jak je definována v úmluvě o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3675/93 ze dne 20. prosince 1993 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o vztazích v oblasti rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 3665/93 ze dne 21. prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Council Regulation (EC) No 3642/93 of 20 December 1993 on certain procedures for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community of the one part, and Romania of the other part
Council Regulation (EC) No 3641/93 of 20 December 1993 on certain procedures for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community of the one part, and the Republic of Bulgaria of the other part
Nařízení Rady (EURATOM, ESUO, ES) č. 3606/93 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství
Nařízení Rady (ES) č. 3604/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazu zvýhodněného přístupu, obsaženého v článku 104a Smlouvy
Nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b Smlouvy
Nařízení Komise (EHS) č. 3533/93 ze dne 21. prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3444/90, (EHS) č. 3445/90 a (EHS) č. 3446/90, kterými se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového, hovězího, telecího, skopového a kozího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3518/93 ze dne 21. prosince 1993, kterým se upravuje kód KN produktu uvedený v článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 404/93 o společné organizaci trhu s banány
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3513/93 ze dne 14. prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3220/84, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3499/93 ze dne 20. prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2837/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv
Nařízení Komise (ES) č. 3498/93 ze dne 20. prosince 1993 o stanovení rozhodných skutečností v odvětví olivového oleje
Council Regulation (EC) No 3492/93 of 13 December 1993 on certain procedures for applying the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part
Council Regulation (EC) No 3491/93 of 13 December 1993 on certain procedures for applying the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Hungary, of the other part
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3450/93 ze dne 16. prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1767/82, (EHS) č. 2248/85, (EHS) č. 584/92, (EHS) č. 2164/92, (EHS) č. 2219/92, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury některých sýrů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3447/93 ze dne 28. září 1993 o uzavření Dohody o vztazích v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Argentinskou republikou
Commission Regulation (Euratom, ECSC, EC) No 3418/93 of 9 December 1993 laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of the Financial Regulation of 21 December 1977
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3403/93 ze dne 10. prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (ES) č. 3393/93 ze dne 10. prosince 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování některých sýrů vyráběných na menších ostrovech v Egejském moři
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3329/93 ze dne 29. listopadu 1993 o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Dominického společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3300/93 ze dne 30. listopadu 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3295/93 ze dne 26. listopadu 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 3275/93 ze dne 29. listopadu 1993, kterým se zakazuje uspokojení nároků v souvislosti se smlouvami a obchodními operacemi, jejichž plnění bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN 883 (1993) a rezolucemi s ní souvisejícími
Nařízení Komise (ES) č. 3223/93 ze dne 25. listopadu 1993 o statistických informacích týkajících se platby vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3035/80
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3205/93 ze dne 16. listopadu 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 357/79 o statistických zjišťováních ploch vinic
Nařízení Rady (EHS) č. 3204/93 ze dne 16. listopadu 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3179/93 ze dne 16. listopadu 1993, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu
Nařízení Rady EHS č. 3089/93 ze dne 29. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2299/89 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů
Oprava nařízení Komise (ES) č. 3063/93 ze dne 5. listopadu 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o režim podpory produkce medu zvláštní jakosti (Úř. věst. L 274 ze dne 6.11.1993)
Nařízení Komise (ES) č. 3063/93 ze dne 5. listopadu 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o režim podpory produkce medu zvláštní jakosti
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3048/93 ze dne 4. listopadu 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 675/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podporu produkce některých odrůd rýže
Nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Komise (EHS) č. 2958/93 ze dne 27. října 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o zvláštní režim zásobování některými zemědělskými produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2928/93 ze dne 25. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2918/93 ze dne 22. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3076/78 o dovozu chmele ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2915/93 ze dne 22. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2891/93 ze dne 21. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2866/93 ze dne 20. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1756/93, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Rady (EHS) č. 2861/93 ze dne 18. října 1993 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých magnetických disků (3,5” disket) pocházejících z Japonska, Tchaj-wanu a Čínské lidové republiky a o konečném výběru prozatímně uloženého cla
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (EHS) č. 2837/93 ze dne 18. října 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2826/93 ze dne 15. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 2825/93 ze dne 15. října 1993, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
Nařízení Komise (EHS) č. 2627/93 ze dne 24. září 1993 o paušální podpoře na pěstování cukrové třtiny a podpory na zpracování cukrové třtiny na Madeiře
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2617/93 ze dne 21. září 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (ES) č. 2608/93 ze dne 23. září 1993, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (EHS) č. 2562/93 ze dne 17. září 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2055/93, kterým se některým producentům mléka a mléčných výrobků přiděluje zvláštní referenční množství
Nařízení Rady (EHS) č. 2474/93 ze dne 8. září 1993 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky do Společenství a o konečném výběru prozatímního antidumpingového cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Commission Regulation (EEC) No 2377/93 of 27 August 1993 amending Commission Regulation (EEC) No 1235/93 on the supply of beef held in intervention stocks to the people of Albania pursuant to Council Regulation (EEC) No 3106/92
Nařízení Rady (EHS) č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a kterým se zakládá Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2291/93 ze dne 13. srpna 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 2273/93 ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2225/93 ze dne 27. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2719/92 o průvodním úředním dokladu při přepravě výrobků podléhajících spotřební dani v rámci opatření s podmíněným osvobozením od spotřební daně
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2191/93 ze dne 27. července 1993, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 344/91 ze dne 13. února 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1186/90, kterým se rozšiřuje oblast působnosti klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2174/93 ze dne 2. srpna 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 2158/93 ze dne 28. července 1993 o uplatňování změn Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 a Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 pro účely nařízení Rady (EHS) č. 613/91
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2136/93 ze dne 28. července 1993, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 3597/90 o pravidlech účetnictví pro intervenční opatření zahrnující nákup, skladování a prodej zemědělských produktů intervenčními agenturami
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2131/93 ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2104/93 ze dne 22. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1382/91 o předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2090/93 ze dne 27. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 563/82, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1208/81 pro stanovení tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2055/93 ze dne 19. července 1993, kterým se některým producentům mléka a mléčných výrobků přiděluje zvláštní referenční množství
Nařízení Komise (EHS) č. 2040/93 ze dne 27. července 1993 o stanovení výše podpory pro produkci brambor určených pro lidskou spotřebu na Madeiře a o výši podpory pro sadbové brambory a endivii na Azorech, stanovených Radou v ECU a snížených v důsledku nového stanovení měn
Nařízení Komise (EHS) č. 2039/93 ze dne 27. července 1993, kterým se určuje částka podpory produkce brambor na Kanárských ostrovech stanovená Radou v ECU a snížená následkem nového stanovení měn
Nařízení Komise (EHS) č. 2037/93 ze dne 27. července 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2028/93 ze dne 26. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, pokud jde o termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (EHS) č. 570/88
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2027/93 ze dne 26. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2999/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro dodávky zpracovaného ovoce a zeleniny na Madeiru, zejména pokud jde o stanovení výhledového odhadu dodávek na období od 1. července 1993 do 30. června 1994
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2019/93 ze dne 19. července 1993, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů
Nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1987/93 ze dne 19. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1784/77 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1969/93 ze dne 19. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1959/93 ze dne 19. července 1993, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a nařízení Komise (EHS) č. 3565/88 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 1949/93 ze dne 30. června 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1417/76 o finančních ustanoveních vztahujících se na Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Nařízení Rady (EHS) č. 1948/93 ze dne 30. června 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1416/76 o finančních ustanoveních vztahujících se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Narízení Rady (EHS) c. 1947/93 ze dne 30. cervna 1993, kterým se mení narízení (EHS) c. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Narízení Rady (EHS) c. 1946/93 ze dne 30. cervna 1993, kterým se mení narízení (EHS) c. 337/75 o zrízení Evropského strediska pro rozvoj odborného vzdelávání
Narízení Rady (EHS) c. 1945/93 ze dne 30. cervna 1993, kterým se mení narízení (EHS) c. 1408/71 o uplatnování systému sociálního zabezpecení na zamestnané osoby, osoby samostatne výdelecne cinné a jejich rodinné príslušníky pohybující se v rámci Spolecenství, narízení (EHS) c. 574/72, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení (EHS) c. 1408/71 a narízení (EHS) c. 1247/92, kterým se mení narízení (EHS) c. 1408/71
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1943/93 ze dne 16. července 1993 o vydávání dovozních dokladů pro některé druhy konzervovaného pravého a nepravého tuňáka z některých třetích zemí
Nařízení Komise (EHS) č. 1938/93 ze dne 19. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3002/92, zejména pokud se jedná o jistotu skládanou při vývozu intervenčních produktů
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1891/93 ze dne 12. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3759/92 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury a nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 1859/93 ze dne 12. července 1993 o uplatňování režimu dovozních licencí pro česnek dovážený ze třetích zemí
Nařízení Komise (EHS) č. 1858/93 ze dne 9. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
Nařízení Komise (EHS) č. 1848/93 ze dne 9. července 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1825/93 ze dne 7. července 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 1793/93 ze dne 30. června 1993 o rozhodných skutečnostech pro zemědělské přepočítací koeficienty v odvětví chmele
Nařízení Komise (EHS) č. 1785/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělské přepočítací koeficienty používané v odvětví přadných rostlin
Nařízení Rady (EHS) č. 1764/93 ze dne 30. června 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy
Nařízení Komise (EHS) č. 1759/93 ze dne 1. července 1993, o rozhodných skutečnostech pro zemědělské přepočítací koeficienty v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1756/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1737/93 ze dne 24. června 1993 o uzavření Dohody o rybolovu a mořském prostředí mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1727/93 ze dne 30. června 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 388/92, (EHS) č. 1727/92 a (EHS) č. 1728/92, kterými se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin do francouzských zámořských departementů, na Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy a příslušné předběžné odhady dodávek
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (EHS) č. 1718/93 ze dne 30. června 1993 o skutečnostech rozhodných pro stanovení zemědělských přepočítacích koeficientů v semenářském odvětví
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1713/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro používání zemědělského přepočítacího koeficientu v odvětví cukru
Nařízení Komise (EHS) č. 1662/93 ze dne 29. června 1993, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93 týkající se podmínek uplatňovaní ochranných opatření v odvětví banánů
Nařízení Komise (EHS) č. 1617/93 ze dne 25. června 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkajících se společného plánování a koordinace letových řádů, společného poskytování služeb, konzultací o tarifech pravidelné osobní a nákladní dopravy a přidělování volných letištních časů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1611/93 ze dne 24. června 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1574/93 ze dne 14. června 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci, nařízení (EHS) č. 2777/75 o společné organizaci trhu s drůbežím masem, nařízení (EHS) č. 827/68 o společné organizaci trhu s některými výrobky uvedenými v příloze II Smlouvy EHS a nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1571/93 ze dne 14. června 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1560/93 ze dne 14. června 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
COUNCIL REGULATION (EEC) No 1543/93 of 14 June 1993 fixing the amount of the premium paid to producers of potato starch during the 1993/94, 1994/95 and 1995/96 marketing years
Nařízení Rady (EURATOM) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1486/93 ze dne 16. června 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 1461/93 ze dne 8. června 1993 o přístupu k veřejným zakázkám pro uchazeče ze Spojených států amerických
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1431/93 ze dne 10. června 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 120/89, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1395/93 ze dne 4. června 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE EHS č. 1380/93 ze dne 4. června 1993 o zrušení cel a pevně stanovených složek v rámci obchodu mezi Portugalskem a zbytkem Společenství a o uplatňování celních sazeb společného celního sazebníku v rámci obchodu mezi Portugalskem a třetími zeměmi od 1. dubna 1993
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1248/93 ze dne 24. května 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2252/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k zvláštnímu režimu pro maliny určené ke zpracování
Accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part - Acte final - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) - Protocole n° 3 relatif aux échanges entre la Bulgarie et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE - Protocole n° 4 relatif a la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 relatif aux dispositions particulieres s'appliquant aux échanges entre la Bulgarie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part - Protocole n° 6 relatif a l'assistance mutuelle en matiere douaniere - Protocole n° 7 relatif aux concessions accordés dans les limites annuelles - Échanges de lettres - Déclarations communes
Commission Regulation (EEC) No 1170/93 of 13 May 1993 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2158/92 on protection of the Community's forests against fire
Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států, zasedajících na úrovni hlav států a předsedů vlád, o umístění sídel některých institucí a útvarů Evropských společenství a Europolu (93/C 323/01)
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1108/93 ze dne 3. května 1993, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke dvoustranným dohodám o zemědělství mezi Společenstvím na jedné straně a Rakouskem, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem na straně druhé
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 893/93 ze dne 13. dubna 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 839/93 ze dne 7. dubna 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2252/92, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování zvláštního režimu pro maliny určené ke zpracování
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 826/93 ze dne 6. dubna 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 183/93, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek
NAŘÍZENÍ KOMISE 752/93/ES ze dne 30. března 1993,které stanoví způsob provádění nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků
Nařízení Rady (EHS) č. 746/93 ze dne 17. března 1993 o poskytování podpory určené k pobídce vytváření a k usnadnění činnosti organizací producentů stanovených v nařízení (EHS) č. 1035/72 a v nařízení (EHS) č. 1360/78 v Portugalsku
Nařízení Rady (EHS) č. 741/93 ze dne 17. března 1993 o používání společné intervenční ceny pro olivový olej v Portugalsku
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. prosince 1993 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů týkající se Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (93/740/ES)
Council Regulation (EEC) No 739/93 of 17 March 1993 on application of the common price for milk powder in Portugal
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. prosince 1993 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o rybolovu (93/739/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. prosince 1993 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o určitých opatřeních v oblastizemědělství (93/736/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 731/93 ze dne 26. března 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 1993 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemné ochraně a kontrole názvů vín
Rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 1993 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a kontrole názvů vín
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 719/93 ze dne 25. března 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 717/93 ze dne 26. března 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3076/78 o dovozu chmele ze třetích zemí
93/716/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 1993 o statistických údajích potřebných pro stanovení klíče pro finanční prostředky Evropského měnového institutu
93/704/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvorení databáze Spolecenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 697/93 ze dne 17. března 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3759/92 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury a nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1993, kterým se potřetí mění rozhodnutí Komise 93/197/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (93/682/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 638/93 ze dne 17. března 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1035/72 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou a nařízení (EHS) č. 827/68 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy
Rozhodnutí Rady (93/626/EHS) ze dne 25. října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. října 1993, kterým se stanoví identifikační doklad (průvodní list) doprovázející evidované koňovité (93/623/EHS)
93/619/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 1993 o zřízení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství
Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 1993 o společném postoji týkajícím se omezení hospodářských vztahů s Libyí, zaujatém na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. listopadu 1993 o nákupu antigenů slintavky a kulhavky v rámci akce Společenství týkající se rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce (93/590/ES)
Nařízení Komise (EHS) č. 587/93 ze dne 12. března 1993, kterým se mění kód produktu v nařízení (EHS) č. 1332/92, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro stolní olivy
Rozhodnutí Komise 93/584/EHS ze dne 22. října 1993, kterým se stanovují kritéria pro zjednodušené postupy záměrného uvolňování geneticky modifikovaných rostlin do životního prostředí podle čl. 6 odst. 5 směrnice Rady 90/220/EHS
Rozhodnutí Rady 93/583/EHS ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví seznam výrobků ve smyslu článku 8 nařízení Rady (EHS) 339/93
Rozhodnutí Komise 93/572/EHS ze dne 19. října 1993 o uvedení produktu obsahujícího geneticky modifikované organismy na trh podle článku 13 směrnice Rady 90/220/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 558/93 ze dne 10. března 1993 o refraktometrické metodě měření suchého rozpustného zbytku v produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny, o zrušení nařízení (EHS) č. 543/86 a o změně přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87
Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 1993, kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a její kontrolu podle směrnice Rady 92/3/Euratom
Rozhodnutí Rady (93/550/EHS) ze dne 20. října 1993 o uzavření Dohody o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním
Rozhodnutí Rady ze dne 18. října 1993, kterým se schvalují některé změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) (93/540/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. října 1994, kterým se mění rozhodnutí 93/387/EHS, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Maroka (93/530/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. září 1993, kterým se mění rozhodnutí Komise 93/197/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (93/510/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. září 1993, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o zpětný dovoz evidovaných koní z některých závodišť ve Spojených státech amerických (93/509/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Faerských ostrovů
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. července 1993, kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (93/493/EHS)
Rozhodnutí Komise 93/481/EHS ze dne 28. července 1993 o formulářích pro předkládání státních programů podle článku 17 směrnice Rady 91/271/EHS
Rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace
93/464/EEC: Council Decision of 22 July 1993 on the framework programme for priority actions in the field of statistical information 1993 to 1997
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 461/93 ze dne 26. února 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. července 1993 o schválení některých pohotovostních plánů pro tlumení slintavky a kulhavky (93/455/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. července 1993 o prováděcích pravidlech k obchodu uvnitř Společenství s některými živými zvířaty a produkty určenými na vývoz do třetích zemí (93/444/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. června 1993, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti, pokud jde o klasický mor prasat (93/439/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Argentiny
Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Chile (93/436/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů pocházejícího ze Spojených států amerických a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle vysušené dřevo (93/423/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle vysušené dřevo (93/422/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány
Interimsabkommen über Handel und Handelsfragen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl einerseits und Rumänien andererseits - Schlußakte- Protokoll Nr. 1 über Textilwaren und Bekleidung - Protokoll Nr. 2 über EGKS-Erzeugnisse - Protokoll Nr. 3 über den Handel zwischen Roumänien und der Gemeinschaft mit nicht unter Anhang II des EWG-Vertrags fallenden landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen - Protokoll Nr. 4 über die Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen - Protokoll Nr. 5 über Sonderbestimmungen für den Handel zwischen Roumänien und Spanien bzw. Portugal - Protokoll Nr. 6 über Amtshilfe im Zollbereich - Protokoll Nr. 7 über Zugeständnisse mit jährlichen Höchstmengen oder Höchstbeträgen - Briefwechsel - Gemeinsame Erklärungen der Vertragsparteien
Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Maroka
Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 1993 o referenčních laboratořích pro sledování mořských biotoxinů
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně tepelně ošetřeného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro tepelně ošetřené dřevo (93/365/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L. pocházejícího z Kanady (93/360/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L. pocházejícího ze Spojených států amerických (93/359/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 1. června 1993 o odchylkách od podmínek schvalování stanovišť hraniční kontroly umístěných v přístavech, kde se vykládají ryby ze třetích zemí (93/352/EHS)
Nařízení Komise (EHS) č. 350/93 ze dne 17. února 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
93/350/ESUO, EHS,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 1993, kterým se mění rozhodnutí Rady 88/591/ESUO, EHS, Euratom o zřízení Soudu prvního stupně Evropských společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. května 1993, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky pro dovoz, dočasný dovoz a zpětný dovoz evidovaných koní z Kataru, a kterým se provádějí jiné změny rozhodnutí 79/542/EHS (93/344/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 1993, kterým se stanoví kritéria pro klasifikaci třetích zemí, pokud jde o influenzu ptáků a newcastleskou chorobu
Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 15. března 1993 o uzavření Úmluvy o dočasném použití a o přijetí jejích příloh (93/329/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 13. kvetna 1993, kterým se stanoví podmínky, za kterých zadavatelé využívající geografické oblasti pro úcely pruzkumu nebo težby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv musí Komisi sdelovat informace o zakázkách, které zadávají
Nařízení Rady (EHS) č. 317/93 ze dne 9. února 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. dubna 1993 o obsahu kódu používaného na ušních značkách skotu (93/317/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách
Nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
Nařízení Komise (EHS) č. 286/93 ze dne 9. února 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2342/92 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata
Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole
Rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 1993, kterým se stanoví referenční metody a seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí
Rozhodnutí Komise ze dne 14. dubna 1993, kterým se stanoví metody zjišťování reziduí látek s hormonálním účinkem a látek s tyreostatickým účinkem
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 251/93 ze dne 4. února 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3807/92 v odvětví hovězího masa v důsledku nahrazení nařízení (EHS) č. 569/88 nařízením (EHS) č. 3002/92
Rozhodnutí Komise 93/244/EHS ze dne 2. dubna 1993 o doplňkových zárukách týkajících se Aujeszkyho choroby u prasat určených pro některé části území Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 15. března 1993 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím a Švédským královstvím na straně druhé, o prozatímním provádění dohod o určitých opatřeních v oblasti zemědělství, podepsaných uvedenými stranami v Portu dne 2. května 1992 (93/239/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 1993, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 66/403/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 207/93 ze dne 29. ledna 1993, kterým se vymezuje obsah přílohy VI nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k tomu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (93/197/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz jatečných koňovitých (93/196/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (93/195/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. března 1993, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy (93/188/EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 183/93 ze dne 29. ledna 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 1993, kterým se stanoví jednotný formulár zprávy uvedený v clánku 16 narízení Rady (EHS) c. 3820/85 o harmonizaci urcitých sociálních právních predpisu v silnicní doprave
Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 1993, kterým se stanoví jednotný formulár zprávy v silnicní doprave uvedený v clánku 6 smernice Rady 88/599/EHS
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. října 1992,o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o používání směrnice Společenství o třetích zemích - směrnice Rady 72/462/EHS - a příslušných zákonných požadavků Spojených států amerických s ohledem na obchod s čerstvým hovězím a vepřovým masem (93/158/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví kritéria pro očkovací látky proti newcastleské chorobě používané v rámci programů rutinního očkování (93/152/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 1993 o prováděcích pravidlech pro vizuální kontroly za účelem zjištění parazitů v produktech rybolovu
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 1992 týkající se řízení podle článku 85 Smlouvy a článku 65 Smlouvy o ESUO (IV/33.151 - "Jahrhundertvertrag") (IV/33.997 - VIK-GVSt) (Pouze německý text je autentický)
SMĚRNICE RADY 93/121/ES ze dne 22. prosince 1993, kterou se mění směrnice 91/494/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí
SMĚRNICE RADY 93/120/ES ze dne 22. prosince 1993, kterou se mění směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí
SMĚRNICE RADY 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo utráceusmrcování
DVANÁCTÁ SMĚRNICE KOMISE 93/117/ES ze dne 17. prosince 1993, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv
Směrnice Komise 93/116/ES ze dne 17. prosince 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS o spotřebě paliva motorových vozidel
Rozhodnutí Rady 93/115/EHS ze dne 15. února 1993, kterým se uděluje záruka Společenství Evropské investiční bance na ztráty z úvěrů na projekty ve společném zájmu v některých třetích zemích
Rozhodnutí Rady 93/114/EHS ze dne 15. února 1993 o uzavření protokolu k dohodě ze dne 8. října 1990 mezi vládou Spolkové republiky Německo, vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Evropským hospodářským společenstvím o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
SMĚRNICE RADY 93/113/ES ze dne 14. prosince 1993 o způsobu užití enzymů, mikroorganismů a přípravků z nich ve výživě zvířat a o jejich uvádění na trh
Směrnice Komise 93/111/ES ze dne 10. prosince 1993, kterou se mění směrnice 93/10/EHS o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami
Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky
Směrnice Komise 93/105/ES ze dne 25. listopadu 1993, kterou se stanoví příloha VII D obsahující informace požadované pro technickou dokumentaci uvedenou v článku 12 sedmé změny směrnice Rady 67/548/EHS
Směrnice Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby
SMĚRNICE RADY 93/103/ES ze dne 23. listopadu 1993 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Komise 93/101/EHS ze dne 11. listopadu 1993, kterou se po dvacáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 8. února 1993 o uzavření Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mongolskem (93/101/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 1993, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, koňovitých, čerstvého masa a masných výrobků, a kterým se zrušují rozhodnutí 89/15/EHS a 90/135/EHS
Směrnice Rady 93/99/EHS ze dne 29. října 1993 o doplňujících opatřeních týkajících se úředního dozoru nad potravinami
Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
Rozhodnutí Rady ze dne 1. února 1993 o uzavření Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejská úmluva) jménem Společenství
SMĚRNICE RADY 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty
Narízení Rady (EHS) c. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o spolecných pravidlech pro pridelování letištních casu na letištích Spolecenství
Směrnice Rady 93/95/EHS ze dne 29. října 1993, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (OOP)
Směrnice Rady 93/94/EHS ze dne 29. října 1993 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
Směrnice rady 93/93/EHS ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
Směrnice Rady 93/92/EHS ze dne 29. října 1993 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla
Směrnice Komise 93/91/EHS ze dne 29. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
Směrnice Komise 93/87/EHS ze dne 22. října 1993, kterou se mění směrnice 90/377/EHS, pokud jde o místa a oblasti zjišťování ve Spolkové republice Německo
Nařízení Komise (EHS) č. 86/93 ze dne 19. ledna 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2077/92 o mezioborových organizacích a dohodách v odvětví tabáku
Směrnice Komise 93/86/EHS ze dne 4. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky
Nařízení Komise (EHS) č. 85/93 ze dne 19. ledna 1993 o kontrolních subjektech v odvětví tabáku
SMĚRNICE RADY 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru
SMĚRNICE KOMISE 93/84/EHS ze dne 30. září 1993, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky
Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu
Směrnice Komise 93/81/EHS ze dne 29. září 1993, kterou se přizpůsobuje směrnice Rady 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
SMĚRNICE KOMISE 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS
Směrnice Rady 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezování emisí oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti (SAVE)
Nařízení Komise (EHS) č. 75/93 ze dne 18. ledna 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3002/92, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů
Směrnice Rady 93/75/EHS ze dne 13. září 1993 o minimálních požadavcích na plavidla směřující do přístavů Společenství nebo z přístavů Společenství a přepravující nebezpečné nebo znečišťující věci
SMĚRNICE RADY 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy
PÁTÁ SMĚRNICE KOMISE 93/73/EHS ze dne 9. září 1993 o metodách analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků
Směrnice Komise 93/72/EHS ze dne 1. září 1993, kterou se po devatenácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
93/72/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 1992,o zřízení Poradního výboru pro koordinaci v oblasti vnitřního trhu
JEDENÁCTÁ SMĚRNICE KOMISE 93/70/EHS ze dne 28. července 1993, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 1992 o kódování pro sdělení „Animo“ (93/70/EHS)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 1991 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o změně Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu (93/69/EHS)
Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby) , 88/378/EHS (bezpečnost hraček) , 89/106/EHS (stavební výrobky) , 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita) , 89/392/EHS (strojní zařízení) , 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky) , 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností) , 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky) , 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv) , 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení) , 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)
93/68/EHS: Rozhodnutí c. 148, ze dne 25. cervna 1992 o použití potvrzení týkajícího se použitelných právních predpisu (formulár E 101) , pokud doba vyslání neprekracuje tri mesíce
Směrnice Komise 93/67/EHS ze dne 20. července 1993, kterou se stanoví zásady posuzování rizik pro člověka a životní prostředí u látek oznámených v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS
Směrnice Rady 93/65/EHS ze dne 19. července 1993 o definici a užívání slučitelných technických specifikací pro zadávání zakázek na zařízení a systémy řízení letového provozu
SMĚRNICE KOMISE 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce
SMĚRNICE KOMISE 93/62/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo
SMĚRNICE KOMISE 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo podle směrnice Rady 92/33/EHS
SMĚRNICE RADY 93/60/EHS ze dne 30. června 1993, kterou se mění směrnice 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz a kterou se její oblast působnosti rozšiřuje na čerstvé sperma skotu
Směrnice Rady 93/59/EHS ze dne 28. června 1993, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
SMĚRNICE RADY 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění příloha II směrnice 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu a příloha směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu, a kterou se stanoví první seznam maximálních limitů
SMĚRNICE RADY 93/57/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS a 86/363/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu
SMĚRNICE KOMISE 93/56/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat
SMĚRNICE RADY 93/54/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh
SMĚRNICE RADY 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 1992 o zřízení vědeckého výboru pro označení původu, zeměpisná označení a osvědčení o zvláštní povaze (93/53/EHS)
SMĚRNICE RADY 93/52/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 89/556/EHS o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (Br. melitensis) , a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (93/52/EHS)
SMĚRNICE KOMISE 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. prosince 1992 o mikrobiologických kritériích pro produkci vařených korýšů a měkkýšů se schránkami (93/51/EHS)
SMĚRNICE KOMISE 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru
SMĚRNICE KOMISE 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS
SMĚRNICE KOMISE 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS
ŠESTNÁCTÁ SMěRNICE KOMISE 93/47/EHS ze dne 22. června 1993, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Komise 93/46/EHS ze dne 22. června 1993, kterou se nahrazují a mění přílohy směrnice Rady 92/109/EHS o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trh
SMĚRNICE KOMISE 93/45/EHS ze dne 17. června 1993 o výrobě nektarů bez přídavku cukrů nebo medu
Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 1992 o schválení programů týkajících se jarní virózy kaprů, předložených Spojeným královstvím, a o upřesnění dodatečných záruk pro některé druhy ryb, které jsou zasílány do Velké Británie, Severního Irska, na ostrov Man a ostrov Guernsey
Směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin
Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích
Směrnice Rady 93/41/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se zrušuje směrnice 87/22/EHS o sbližování vnitrostátních opatření týkajících se uvádění léčivých přípravků vyrobených špičkovou technologií, zejména těch, které jsou vyrobeny biotechnologií, na trh
Council Directive 93/39/EEC of 14 June 1993 amending Directives 65/65/EEC, 75/318/EEC and 75/319/EEC in respect of medicinal products
Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací
Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce
Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky
SMĚRNICE RADY 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
SMĚRNICE RADY 93/34/EHS ze dne 14. června 1993 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
SMĚRNICE RADY 93/33/EHS ze dne 14. června 1993 o ochranných zařízeních bránících neoprávněnému použití dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
SMĚRNICE RADY 93/32/EHS ze dne 14. června 1993 o ručních držadlech pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech
SMĚRNICE RADY 93/31/EHS ze dne 14. června 1993 o stojanech dvoukolových motorových vozidel
SMĚRNICE RADY 93/30/EHS ze dne 14. června 1993 o zvukových výstražných zařízeních dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
SMĚRNICE RADY 93/29/EHS ze dne 14. června 1993 o označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla
SMĚRNICE KOMISE 93/28/EHS ze dne 4. června 1993, kterou se mění příloha I třetí směrnice 72/199/EHS, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv
SMĚRNICE KOMISE 93/26/EHS ze dne 4. června 1993, kterou se mění směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat
Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 1992 o seznamu zařízení v Chorvatské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 25/93 ze dne 8. ledna 1993 o vydávání dovozních dokladů pro některé druhy konzervovaného pravého a nepravého tuňáka z některých třetích zemí
SMĚRNICE RADY 93/25/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu ovcí a koz
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. prosince 1992 o schválení určitých ošetření sloužících k potlačení růstu patogenních mikroorganismů u mlžů a mořských plžů (93/25/EHS)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o společných zásadách pro prohlášení jednotných víz za neplatná od počátku, pro jejich zrušení nebo pro zkracování jejich doby platnosti (SCH/Com-ex (93) 24)
SMĚRNICE RADY 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu
93/24/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 1992 o dalších zárukách týkajících se Aujeszkyho choroby u prasat určených pro členské státy nebo oblasti prosté nákazy
SMĚRNICE RADY 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat
Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o prodlužování doby platnosti jednotných víz [SCH/Com-ex (93)21]
Směrnice Komise 93/21/EHS ze dne 27. dubna 1993, kterou se po osmnácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
SMĚRNICE KOMISE 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd
SMĚRNICE RADY 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci
Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 1992 o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby ze Spojených států amerických a určitých území
Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití
Směrnice Rady 93/14/EHS ze dne 5. dubna 1993 o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách
93/13/EEC: Commission Decision of 22 December 1992 laying down the procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products from third countries
Směrnice Rady 93/12/EHS ze dne 23. března 1993 o obsahu síry v některých kapalných palivech
Směrnice Komise 93/11/EHS ze dne 15. března 1993 o uvolňování N­nitrosoaminů a N­nitrosovatelných látek ze saviček a dětských šidítek z elastomeru nebo z pryže
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o prohlášeních ministrů a státních tajemníků [SCH/Com-ex (93) 10]
Směrnice Komise 93/10/EHS ze dne 15. března 1993 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami
Směrnice Komise 93/8/EHS ze dne 15. března 1993, kterou se mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami
SMĚRNICE RADY 93/7/EHS ze dne 15. března 1993 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu
SMĚRNICE RADY 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí
Směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin
SMĚRNICE KOMISE 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
Směrnice Komise 93/1/EHS ze dne 21. ledna 1993, kterou se mění směrnice 77/535/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýzy hnojiv (Analytické metody pro stopové prvky)
Zavřít
MENU