Předpisy EU - rok 1992

Nařízení Komise (Euratom) č. 3956/92 ze dne 21. prosince 1992 o uzavření Dohody o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskou federací a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím jednajícími jako jedna smluvní strana jménem Evropského společenství pro atomovou energii
Nařízení Rady (EHS) č. 3955/92 ze dne 21. prosince 1992 o uzavření Dohody o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskou federací a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím jednajícími jako jedna smluvní strana jménem Evropského hospodářského společenství
Council Regulation (EEC) No 3950/92, of 28 December 1992, establishing an additional levy in the milk and milk products sector
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3949/92 ze dne 21. prosince 1992 o organizaci statistického zjišťování nákladů práce v průmyslu a v službách
Nařízení Komise (EHS) č. 3944/92 ze dne 30. prosince 1992 o zavedení systému dvojí kontroly pro sledování některého textilního zboží pocházejícího z Bangladéše
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3912/92 ze dne 17. prosince 1992 o kontrolách prováděných uvnitř Společenství v silniční a vnitrozemské vodní dopravě a týkajících se dopravních prostředků registrovaných nebo uváděných do provozu ve třetích zemích
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3911/92 ze dne 9. prosince 1992 o vývozu kulturních statků
Commission Regulation (EEC) No 3900/92 of 23 December 1992 laying down the special rules of application for the Community import arrangements for certain species of preserved tuna, bonito and sardines and fixing the quantities of those products which may be imported during 1993
Nařízení Komise (EHS) č. 3899/92 ze dne 23. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3510/82, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na tuňáky
Nařízení Komise (EHS) č. 3890/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se mění opatření týkající se použití společné organizace trhu se skopovým a kozím masem v důsledku změn některých kódů KN
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3830/92 ze dne 28. prosince 1992 o odstranění cel a pevných složek v rámci obchodu mezi Společenstvím deseti a Španělskem a o uplatňování cel společného celního sazebníku ze strany Španělska v rámci obchodu se třetími zeměmi od 1. ledna 1993
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3821/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č 3294/86 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1393/76, (EHS) č. 1780/89, (EHS) č. 2053/89, (EHS) č. 2054/89, (EHS) č. 209/88 a č. 163/67/EHS za účelem zrušení odchylky od použití zemědělského přepočítacího koeficientu pro dotyčné částky
Nařízení Rady (EHS) č. 3816/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se v odvětví ovoce a zeleniny zrušuje vyrovnávací mechanismus v obchodu mezi Španělskem a ostatními členskými státy a související opatření
Nařízení Rady (EHS) č. 3815/92 ze dne 28. prosince 1992 o používání společné intervenční ceny pro olivový olej ve Španělsku
Council Regulation (EEC) No 3813/92 of 28 December 1992 on the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3802/92 ze dne 23. prosince 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3801/92 ze dne 23. prosince 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3774/92 ze dne 23. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2315/76, (EHS) č. 3143/85, (EHS) č. 570/88, (EHS) č. 429/90, (EHS) č. 3378/91 a (EHS) č. 3398/91
Nařízení Komise (ES) č. 3769/92 ze dne 21. prosince 1992, kterou se provádí a mění nařízení (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 3762/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se upravují příspěvek na reprezentaci a příspěvek za funkci předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 des Rates vom 20. Dezember 1992 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Regelung für die Fischerei und die Aquakultur
Council Regulation (EEC) No 3759/92 of 17 December 1992 on the common organization of the market in fishery and aquaculture products
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3714/92 ze dne 22. prosince 1992, kterým se mění některá nařízení o společné organizaci trhu s drůbežím masem
Nařízení Komise (EHS) č. 3695/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se mění kódy a popis některých produktů uvedených v nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
Nařízení Komise (EHS) č. 3688/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) Č. 3667/92 ze dne 18. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1840/92 s ohledem na lhůty pro oznámení Komisi množství produktů, které jsou předmětem přípustných žádostí
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3661/92 ze dne 18. prosince 1992, kterým se mění některé právní předpisy týkající se používání společné organizace trhu s hovězím a telecím masem v důsledku změny některých kódů kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 3637/92 ze dne 27. listopadu 1992 o systému rozdělování práv tranzitu (ekobodů) pro těžká nákladní vozidla s maximální přípustnou hmotností přes 7,5 tuny registrovaná ve členském státě, která projíždějí Rakouskem
Nařízení Komise (EHS) č. 3615/92 ze dne 15. prosince 1992 o stanovení množství zemědělských produktů, která se mají vzít v úvahu při výpočtu náhrad v případě vývozu zboží uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 3035/80
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3602/92 ze dne 14. prosince 1992, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 27/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Nařízení Komise (EHS) č. 3590/92 ze dne 11. prosince 1992 o nosičích statistických informací pro statistiku obchodu mezi členskými státy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3587/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3164/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením ohledně semen konopí
Narízení Rady (EHS) c. 3578/92 ze dne 7. prosince 1992, kterým se mení narízení (EHS) c. 1107/70 o poskytování podpor doprave po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
Narízení Rady (EHS) c. 3577/92 ze dne 7. prosince 1992, o uplatnování zásady volného pohybu služeb v námorní doprave v clenských státech (námorní kabotáž)
Nařízení Rady (EHS) č. 3576/92 ze dne 7. prosince 1992 o definici pojmu „původní výrobky“ pro některé nerostné produkty a pro některé výrobky chemického průmyslu a příbuzných průmyslových odvětví v rámci preferenčních celních režimů, které Společenství poskytuje třetím zemím
Nařízení Komise (EHS) č. 3565/92 ze dne 10. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1054/73, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3550/92 ze dne 9. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 3541/92 ze dne 7. prosince 1992, kterým se zakazuje uspokojení nároků Iráku, pokud jde o smlouvy a obchodní operace, jejichž plnění bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 661 (1990) a rezolucemi s ní souvisejícími
Nařízení Komise (EHS) č. 3519/92 ze dne 4. prosince 1992, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro příplatky ke zvláštní prémii pro producenty hovězího a telecího masa a k prémii na zachování stáda krav bez tržní produkce mléka na Kanárských ostrovech
Nařízení Komise (EHS) č. 3515/92 ze dne 4. prosince 1992, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1055/77 o skladování a pohybu produktů nakoupených intervenčními agenturami
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3513/92 ze dne 3. prosince 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3458/92 ze dne 30. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1014/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3337/92 ze dne 16. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1981/82, kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením producentů
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3336/92 ze dne 16. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 234/68 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3288/92 ze dne 12. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Rady (EHS) č. 3280/92 ze dne 9. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1576/89, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3279/92 ze dne 9. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
Nařízení Komise (EHS) č. 3224/92 ze dne 4. listopadu 1992, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 2343/92 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1544/79
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3180/92 ze dne 28. října 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 3125/92 ze dne 26. října 1992 o režimu pro dovoz produktů z odvětví skopového a kozího masa pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Slovinska, Černé hory, Srbska a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie do Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3124/92 ze dne 26. října 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
Nařízení Rady (EHS) č. 3068/92 ze dne 23. října 1992, kterým se uvaluje konečné antidumpingové clo na dovozy chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
Nařízení Komise (EHS) č. 3046/92 ze dne 22. října 1992, kterým se provádí a mění nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy
Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 ze dne 16. října 1992, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2949/92 ze dne 9. října 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2940/92 ze dne 9. října 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3076/78 o dovozu chmele ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2933/92 ze dne 7. října 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992 , kterým se vydává celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 302 ze dne 19.10.1992 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 2, svazek 4, s. 307)
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2812/92 ze dne 25. září 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2719/92 ze dne 11. září 1992 o průvodním úředním dokladu při přepravě výrobků podléhajících spotřební dani v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Commission Regulation (EEC) No 2505/92 of 14 July 1992 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 ze dne 23. července 1992 o vývozu a dovozu určitých nebezpečných chemických látek
Nařízení Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. července 1992, kterým se mění část druhá nařízení (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 2411/92 ze dne 23. července 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3976/87 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy
Nařízení Rady (EHS) č. 2410/92 ze dne 23. července 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3975/87, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy
Nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké služby
Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům
Nařízení komise (EHS) č. 2342/92 ze dne 7. srpna 1992 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1544/79
Nařízení Rady (EHS) č. 2334/92 ze dne 7. srpna 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 s cílem rozšířit hospodářskou pomoc na Slovinsko
Nařízení Komise (EHS) č. 2252/92 ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu pro maliny určené ke zpracování
Nařízení Komise (EHS) č. 2235/92 ze dne 31. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se podpory pro spotřebu čerstvých mléčných výrobků z Kanárských ostrovů
Nařízení Komise (EHS) č. 2234/92 ze dne 31. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se podpory pro spotřebu čerstvých mléčných výrobků z Madeiry
Nařízení Komise (EHS) č. 2233/92 ze dne 31. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se zvláštní prémie na zachování stád dojnic na Azorách
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2227/92 ze dne 31. července 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2048/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor ve prospěch malých producentů bavlny
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2221/92 ze dne 31. července 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (EHS) č. 2177/92 ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů pro cukr a mění nařízení (EHS) č. 2670/81
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2174/92 ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování sýru Săo Jorge a Ilha
Nařízení Rady (EHS) č. 2159/92 ze dne 23. července 1992 o financování výdajů na zřízení a aktualizaci registru pěstitelů oliv
Council Regulation (EEC) No 2158/92 of 23 July 1992 on protection of the Community's forests against fire
Nařízení Komise (EHS) č. 2145/92 ze dne 29. července 1992, kterým se nově vymezují oblasti určení pro vývozní náhrady nebo vývozní dávky a některé vývozní licence v odvětví obilovin a rýže
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/92 ze dne 23. července 1992 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí, standardní jakosti čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství a o prodloužení platnosti nařízení (EHS) č. 338/91
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2087/92 ze dne 22. července 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 2083/92 ze dne 14. července 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Rady (ES) č. 2077/92 ze dne 30. června 1992 o mezioborových organizacích a dohodách v odvětví tabáku
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
Council Regulation (EEC) No 2073/92 of 30 June 1992 on promoting consumption in the Community and expanding the markets for milk and milk products
Council Regulation (EEC) No 2067/92 of 30 June 1992 on measures to promote and market quality beef and veal
Nařízení Rady (EHS) č. 2059/92 ze dne 30. června 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 845/72 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového
Council Regulation (EEC) No 2052/92 of 30 June 1992 adjusting, for the second time, the system of aid for cotton introduced by Protocol 4 annexed to the Act of Accession of Greece
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2046/92 ze dne 30. června 1992, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2009/92 ze dne 20. července 1992, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
Council Regulation (EEC) No 1991/92 of 13 July 1992 establishing a special scheme for raspberries intended for processing
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1980/92 ze dne 16. července 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1939/92 ze dne 14. června 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1911/92 ze dne 9. července 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Commission Regulation (EEC) No 1855/92 of 7 July 1992 fixing the rates of the refunds applicable to certain cereal and rice-products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty
Nařízení Komise (EHS) č. 1776/92 ze dne 30. června 1992 o skladování produktů z obilovin a rýže v celních skladech za účelem vývozu
Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami
Council Regulation (EEC) No 1765/92 of 30 June 1992 establishing a support system for producers of certain arable crops
Nařízení Rady (EHS) č. 1764/92 ze dne 29. června 1992, kterým se mění režim dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Alžírska, Egypta, Izraele, Jordánska, Kypru, Libanonu, Malty, Maroka, Sýrie a Tuniska do Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 1762/92 ze dne 29. června 1992 o provádění protokolů o finanční a technické spolupráci uzavřených mezi Společenstvím a třetími zeměmi Středomoří
Nařízení Komise (EHS) č. 1683/92 ze dne 29. června 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin ao příslušných metodách analýzy
Nařízení Komise (EHS) č. 1679/92 ze dne 29. června 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3083/73 o sdělování údajů nezbytných k uplatňování nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1613/92 ze dne 24. června 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3556/87, kterým se stanoví doplňující prováděcí pravidla k režimu osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro některé výrobky v odvětví obilovin vyvážené ve formě těstovin podpoložky 1902 11 00 a položky 1902 19 kombinované nomenklatury
Council Regulation (EEC) No 1601/92 of 15 June 1992 concerning specific measures for the Canary Islands with regard to certain agricultural products
Council Regulation (EEC) No 1600/92 of 15 June 1992 concerning specific measures for the Azores and Madeira relating to certain agricultural products
Oprava nařízení Rady (ES) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992 , kterým se stanoví obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky ( Úř. věst. L 163 ze dne 17.6.1992 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 4, svazek 2, strana 27)
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky
Nařízení Komise (EHS) č. 1535/92 ze dne 15. června 1992, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1533/92 ze dne 12. června 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1461/92 ze dne 4. června 1992, kterým se popáté mění nařízení Komise (EHS) č. 2159/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro ořechy a svatojánský chléb podle IIa nařízení Rady (EHS) č. 1035/72
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1429/92 ze dne 26. května 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Komise (EHS) č. 1340/92 ze dne 22. května 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 1332/92 ze dne 18. května 1992, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro stolní olivy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1264/92 ze dne 18. května 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství a nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Rady (EHS) č. 1248/92 ze dne 30. dubna 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71
Nařízení Rady (EHS) č. 1247/92 ze dne 30. dubna 1992 kterým se mění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1211/92 ze dne 12. května 1992, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2190/90 o prodeji nezpracovaných sušených vinných hroznů lihovarům za předem stanovenou cenu
Oprava nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 1084/92 ze dne 28. dubna 1992 , kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora ( Úř. věst. L 117 ze dne 1.5.1992 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 1, svazek 1, s. 226)
Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 1084/92 ze dne 28. dubna 1992, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1035/92 ze dne 24. dubna 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 900/92 ze dne 31. března 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států
Council Regulation (EEC) No 880/92 of 23 March 1992 on a Community eco-label award scheme
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 840/92 ze dne 1. dubna 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 832/92 ze dne 30. března 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 790/89 o stanovení výše doplňkové paušální podpory pro vytváření organizací producentů a maximální výše podpory pro zlepšení jakosti a uvádění na trh v odvětví ořechů a svatojánského chleba
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 762/92 ze dne 27. března 1992, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
Nařízení Komise (EHS) č. 735/92 ze dne 25. března 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2289/83, kterým se provádějí články 70 až 78 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Komise (EHS) č. 734/92 ze dne 25. března 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2290/83, kterým se provádějí články 50 až 59b a články 63a a 63b nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 658/92 ze dne 16. března 1992, kterým se opravuje dánská verze nařízení (EHS) č. 778/83, (EHS) č. 2213/83, (EHS) č. 899/87, , Nařízení (EHS) č. 1730/87, (EHS) č. 79/88 a (EHS) č. 920/89, pokud jde o uvádění norem jakosti některých čerstvého ovoce a zeleniny na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 652/92 ze dne 16. března 1992, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 147/91, kterým se definují a stanoví mezní přípustné odchylky pro množstevní ztráty zemědělských produktů ve veřejném intervenčním skladování
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanoví metoda analýzy a testování tepelně ošetřeného mléka určeného k přímé lidské spotřebě (92/608/EHS)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 14. prosince 1992 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Macaem (92/605/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 601/92 ze dne 2. března 1992 o zavedení systému předběžnému dohledu nad dovozem některých textilních výrobků pocházejících z Albánie, Estonské republiky, Lotyšské republiky a Litevské republiky
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 597/92 ze dne 6. března 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 593/92 ze dne 3. března 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 14. prosince 1992 o uzavření protokolu, kterým se pozměňuje Evropská úmluva o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (92/583/EHS)
Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1992 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží po silnici a železnici
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. listopadu 1992 o databázi týkající se dovozních podmínek Společenství, kterou předpokládá projekt Shift (92/563/EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 540/92 ze dne 3. března 1992, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 650/91 o žádostech o podporu v podobě operačních programů orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) ve prospěch investic na zlepšení podmínek zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. října 1992 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Albánskou republikou o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci (92/535/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 4. listopadu 1992, kterým se stanoví vzor osvědčení podle čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 91/496/EHS
Council Regulation (EEC) No 525/92 of 25 February 1992 on temporary compensation for the consequences of the situation in Yugoslavia on transport of some fresh fruit and vegetables from Greece
Council Regulation (EEC) No 520/92 of 27 February 1992 on certain procedures for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Czech and Slovak Federal Republic, of the other part
Council Regulation (EEC) No 519/92 of 27 February 1992 on certain procedures for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Republic of Hungary, of the other part
Council Regulation (EEC) No 518/92 of 27 February 1992 on certain procedures for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 509/92 ze dne 28. února 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. října 1992 o uzavření Rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Paraguayskou republikou (92/509/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. října 1992, kterým se mění rozhodnutí 91/516/EHS, kterým se stanoví seznam komponentů, jejichž použití v krmných směsích je zakázáno (92/508/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. září 1992, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy (92/486/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 479/92 ze dne 25. února 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)
Council Regulation (EEC) No 478/92 of 25 February 1992 opening an annual Community tariff quota for dog or cat food, put up for retail sale and falling within CN code 2309 10 11 and an annual Community tariff quota for fish food falling within CN code ex 2309 90 41, originating in, and coming from, the Faroe Islands
Rozhodnutí Komise ze dne 2. září 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárním osvědčení pro dovoz embryí skotu ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 467/92 ze dne 27. února 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 388/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin do francouzských zámořských departementů a předběžný odhad dodávek
Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství
Rozhodnutí Komise 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody
Nařízení Rady (EHS) č. 443/92 ze dne 25. února 1992 o finanční a technické pomoci asijským a latinskoamerickým rozvojovým zemím a o hospodářské spolupráci s nimi
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift) , o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS (92/438/EHS)
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 436/92 ze dne 10. února 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1956/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. června 1992, kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (92/429/EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 396/92 ze dne 18. února 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 388/92 ze dne 18. února 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin do francouzských zámořských departementů a předběžný odhad dodávek
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. července 1992, kterým se určuje hostitelské středisko „Animo“ (92/373/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1992, kterým se mění příloha III směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí v souvislosti s podmínkami očkování drůbeže
Nařízení Rady (EHS) č. 356/92 ze dne 10. února 1992, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. června 1992, kterým se stanoví některá pravidla pro zajištění koordinace mezi organizacemi a spolky, které vedou nebo zakládají plemenné knihy evidovaných koňovitých (92/354/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. června 1992, kterým se stanoví kritéria pro schvalování nebo uznávání organizací a spolků, které vedou nebo zakládají plemenné knihy evidovaných koňovitých (92/353/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. června 1992 o počítačovém vyhledávání místních jednotek Animo (92/341/EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 338/92 ze dne 12. února 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3763/91, pokud jde o kvótu Společenství pro dovoz 8 000 tun pšeničných otrub kódu KN 2302 30 pocházejících ze zemí AKT do francouzského departementu Réunion
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 315/92 ze dne 10. února 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 305/92 ze dne 7. února 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 410/90, kterým se stanoví normy jakosti pro kiwi
Nařízení Rady (EHS) č. 284/92 ze dne 3. února 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy, pokud jde o společnou zemědělskou politiku
92/278/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 18. května 1992, kterým se potvrzuje konsolidace Střediska pro průmyslovou spolupráci mezi Evropským společenstvím a Japonskem
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní (92/260/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz masných výrobků z Tuniska a o změně rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 91/449/EHS (92/245/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 218/92 ze dne 27. ledna 1992 o správní spolupráci v oblasti nepřímých daní (DPH)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 1992 o sběru dat týkajících se soutěží koňovitých podle čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 90/428/EHS (92/216/EHS)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. března 1992 o uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Uruguayskou východní republikou (92/205/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 189/92 ze dne 27. ledna 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k určitým kontrolním opatřením přijatým Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 1992, kterým se mění rozhodnutí 87/257/EHS o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. března 1992 o mapách, které mají být poskytovány pro použití v síti Animo (92/176/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 5. března 1992 o regionalizaci některých třetích zemí pro dovoz koňovitých
RozhodnutÍ Komise ze dne 13. února 1992, kterým se mění přílohy B a C směrnice Rady 90/426/EHS
SMĚRNICE RADY 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat
SMĚRNICE RADY 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS
SMĚRNICE RADY 92/117/EHS ze dne 17. prosince 1992 o ochranných opatřeních proti některým zoonózám a některým původcům zoonóz u zvířat a v produktech živočišného původu se zaměřením na předcházení ohniskům infekce a otravám z potravin
SMĚRNICE RADY 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se mění a aktualizuje směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem
Směrnice Rady 92/115/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se poprvé mění směrnice 88/344/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin
Směrnice Rady 92/114/EHS ze dne 17. prosince 1992 týkající se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N
Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů snižování a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého
Council Directive 92/111/EEC of 14 December 1992 amending Directive 77/388/EEC and introducing simplification measures with regard to value added tax
Směrnice Rady 92/109 EHS ze dne 14. prosince 1992 o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trh
SMĚRNICE RADY 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani a směrnice 92/81/EHS
Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro některé druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
SMĚRNICE KOMISE 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování
SMĚRNICE RADY 92/104/ES ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu (dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat (92/102/EHS)
Směrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 77/91/EHS o zakládání akciových společností a o udržování a změnách jejich základního kapitálu
Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem
Směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
Směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci zákonů, předpisů a správních nařízení týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění)
SMĚRNICE KOMISE 92/95/EHS ze dne 9. listopadu 1992, kterou se mění příloha sedmé směrnice Komise 76/372/EHS, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv
Nařízení Komise (EHS) č. 94/92 ze dne 14. ledna 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
Směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice
SMĚRNICE KOMISE 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci
SMĚRNICE KOMISE 92/89/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se mění příloha I čtvrté směrnice 73/46/EHS, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv
Směrnice Komise 92/87/EHS ze dne 26. října 1992, kterou se stanoví neúplný seznam hlavních surovin, které se běžně používají a uvádějí do oběhu pro účely přípravy krmných směsí určených pro jiná zvířata než domácí
Patnáctá směrnice Komise 92/86/EHS ze dne 21. října 1992, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
SMĚRNICE RADY 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů
SMĚRNICE RADY 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů
Směrnice Rady 92/82/EHS o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů
Směrnice Rady 92/81/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů
SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret
SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret
Council Directive 92/77/EEC of 19 October 1992 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC (approximation of VAT rates)
Směrnice Komise 92/76/EHS ze dne 6. Října 1992, kterou se ve Společenství uznávají chráněné zóny vystavené zvláštním rostlinolékařským rizikům
Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku
SMĚRNICE KOMISE 92/71/EHS ze dne 2. září 1992, kterou se stanoví procento zásilek, které mohou být při přepravě z jednoho členského státu do jiného členského státu předmětem rostlinolékařské kontroly, kontroly dokumentů a kontroly totožnosti
SMĚRNICE KOMISE 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství
Směrnice Komise 92/69/EHS ze dne 31. července 1992, kterou se po sedmnácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
SMĚRNICE RADY 92/67/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se mění směrnice 89/662/EHS o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu
SMĚRNICE RADY 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby
SMĚRNICE RADY 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS
Směrnice Komise 92/62/EHS ze dne 2. července 1992, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS o mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 60/92 ze dne 9. ledna 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3378/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prodej másla z intervenčních zásob na vývoz a o změně nařízení (EHS) č. 569/88
SMĚRNICE RADY 92/60/EHS ze dne 30. června 1992, kterou se mění směrnice 90/425/EHS o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu
Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Rady 92/53/EHS ze dne 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 92/52/EHS ze dne 18. června 1992 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí
Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS
Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby
Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění)
SMĚRNICE RADY 92/48/EHS ze dne 16. června 1992, kterou se stanoví minimální hygienická pravidla pro produkty rybolovu získané na palubě některých plavidel podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) směrnice 91/493/EHS
SMĚRNICE RADY 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh
SMĚRNICE RADY 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS)
Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva
SMĚRNICE RADY 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků
Směrnice Komise 92/37/EHS ze dne 30. dubna 1992, kterou se pošestnácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
SMĚRNICE RADY 92/36/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se mění, pokud jde o mor koní, směrnice 90/426/EHS o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí
SMĚRNICE RADY 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní
SMĚRNICE RADY 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce
SMĚRNICE RADY 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh
Směrnice Rady 92/32/EHS ze dne 30. dubna 1992, kterou se po sedmé mění směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Rady 92/31/EHS ze dne 28. dubna 1992, kterou se mění směrnice 89/336/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel
Směrnice Rady 92/24/EHS ze dne 31. března 1992 o omezovačích rychlosti nebo podobných palubních systémech omezení rychlosti u některých kategorií motorových vozidel
Směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži
Směrnice Rady 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 92/21/EHS ze dne 31. března 1992 o hmotnostech a rozměrech motorových vozidel kategorie M1
SMĚRNICE KOMISE ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh
Směrnice Rady 92/14/EHS ze dne 2. března 1992 o omezení provozu letadel uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1991, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS s cílem stanovit seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz koňovitých (92/14/EHS)
Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací
SMĚRNICE RADY 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani
Směrnice Rady 92/11/ES ze dne 3. března 1992, kterou se mění směrnice 89/396/EHS o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří
Council Decision of 19 December 1991 postponing the date on which the national provisions applying Directive 89/104/EEC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks are to be put into effect
Čtrnáctá směrnice Komise 92/8/EHS ze dne 18. února 1992, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy III, IV, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství
SMĚRNICE RADY 92/5/EHS ze dne 10. února 1992, kterou se mění a aktualizuje směrnice 77/99/EHS o hygienických otázkách obchodu s masnými výrobky ve Společenství a kterou se mění směrnice 64/433/EHS
SMĚRNICE KOMISE 92/4/EHS ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice Rady 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách
Směrnice Rady 92/3/EURATOM ze dne 3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole
Směrnice Komise 92/2/EHS ze dne 13. ledna 1992, kterou se stanoví postup odběru vzorků a metoda analýzy Společenství při kontrole teploty hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. prosince 1991, kterým se mění rozhodnutí Rady 82/734/EHS, pokud jde o seznam zařízení ve Švýcarsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (92/2/EHS)
Směrnice Komise 92/1/EHS ze dne 13. ledna 1992 o kontrole teploty v přepravních prostředcích a v úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
Zavřít
MENU