Předpisy EU - rok 1991

Nařízení Rady (EHS) č. 3925/91 ze dne 19. prosince 1991 o vyloučení kontroly a formalit u příručních a zapsaných zavazadel osob uskutečňujících lety a námořní cesty uvnitř Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví
Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu
Nařízení Rady (EHS) č. 3918/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2603/69, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz
Nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku
Nařízení Komise (EHS) č. 3863/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví minimální tržní velikost krabů pro některé pobřežní oblasti Spojeného království
Nařízení Rady (EHS) č. 3800/91 ze dne 23. prosince 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 s cílem rozšířit hospodářskou pomoc na další země střední a východní Evropy
Nařízení Komise (EHS) č. 3777/91 ze dne 18. prosince 1991, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu ze zásob intervenčních agentur za účelem použití ve Společenství
Council Regulation (EEC) No 3763/91 of 16 December 1991 introducing specific measures in respect of certain agricultural products for the benefit of the French overseas departments
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3746/91 ze dne 18. prosince 1991, kterým se počtvrté mění nařízení Komise (EHS) č. 2159/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro ořechy a svatojánských chléb podle hlavy IIa nařízení Rady (EHS) č. 1035/72
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3694/91 ze dne 17. prosince 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 645/89 ze dne 14. března 1989 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2404/89 ze dne 31. července 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 3687/91 ze dne 28. listopadu 1991 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3682/91 ze dne 17. prosince 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3657/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se Španělsku povoluje úplně pozastavit ukládání cla při dovozu slunečnicových semen ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3648/91 ze dne 11. listopadu 1991, kterým se stanoví způsob používání formuláře 302 a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3690/86 o odstranění celních formalit při výjezdu z jednoho členského státu na hranici mezi dvěma členskými státy v rámci úmluvy TIR a nařízení (EHS) č. 4283/88 o odstranění některých výjezdních formalit na vnitřních hranicích Společenství - zavedení společných stanovišť hraniční kontroly
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3640/91 ze dne 13. prosince 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 3594/91 ze dne 11. prosince 1991 o postupu použitelném pro určité zemědělské produkty, které podléhají referenčním množstvím a pocházejí z afrických, karibských a tichomořských států
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3580/91 ze dne 25. listopadu 1991 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Jordánsko č. 4/91, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska k Evropským společenstvím mění protokol o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3579/91 ze dne 25. listopadu 1991 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Jordánsko č. 3/91, kterým se v důsledku zavedení harmonizovaného systému mění protokol 2 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3559/91 ze dne 6. prosince 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty
Nařízení Rady (EHS) č. 3499/91 ze dne 28. listopadu 1991, kterým se stanoví rámec Společenství pro studie a pilotní projekty týkající se zachování a řízení rybolovných zdrojů ve Středozemním moři
Nařízení Komise (EHS) č. 3439/91 ze dne 26. listopadu 1991, kterým se opravuje dánská verze nařízení (EHS) č. 2213/83, pokud jde o jakostní normy pro cibuli
Nařízení Rady (EHS) č. 3433/91 ze dne 25. listopadu 1991 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3425/91 ze dne 25. listopadu 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3411/91 ze dne 21. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 964/91 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3402/91 ze dne 19. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, (EHS) č. 2915/79, kterým se stanoví skupiny výrobků a zvláštní ustanovení pro výpočet dávek v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3378/91 ze dne 20. listopadu 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prodej másla z intervenčních zásob na vývoz a o změně nařízení (EHS) č. 569/88
Nařízení Rady (EHS) č. 3357/91 ze dne 7. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Rady (EHS) č. 3356/91 ze dne 7. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4060/89 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy
Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3085/91 ze dne 21. října 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2275/88 ze dne 25. července 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3060/91 ze dne 18. října 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 2988/91 ze dne 11. října 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2507/91 ze dne 20. srpna 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2426/91 ze dne 29. července 1991, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS-5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2399/91 ze dne 6. srpna 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 2380/91 ze dne 29. července 1991, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné v některých členských státech na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 2351/91 ze dne 30. července 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro nákup rýže ze zásob intervenční agentury pro dodávku potravinové pomoci
Nařízení Komise (EHS) č. 2293/91 ze dne 29. července 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 964/91 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2286/91 ze dne 29. července 1991, kterým se potřetí mění nařízení Komise (EHS) č. 2159/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro ořechy a svatojánský chléb podle hlavy II nařízení Rady (EHS) č. 1035/72
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2265/91 ze dne 26. července 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2264/91 ze dne 26. července 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3076/78 o dovozu chmele ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2237/91 ze dne 26. července 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2930/81, kterým se přijímají doplňující ustanovení pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
Nařízení Rady (EHS) č. 2155/91 ze dne 20. června 1991, kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro uplatňování článků 37, 39 a 40 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním
Nařízení Rady (EHS) č. 2145/91 ze dne 15. července 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 790/89, pokud jde o maximální částku podpory pro zlepšení jakosti a uvádění zboží na trh v odvětví ořechů a svatojánského chleba
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2084/91 ze dne 12. července 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2080/91 ze dne 16. července 1991,které v některých nařízeních týkajících se zařazení zboží nahrazuje kódy stanovené na základě nomenklatury společného celního sazebníku platné k 31. prosinci 1987 kódy stanovenými na základě kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2033/91 ze dne 11. července 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2077/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpory produkce konzervovaného ananasu
Nařízení Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy
Nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1872/91 ze dne 28. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2213/83, kterým se stanoví normy jakosti pro cibuli a čekanku salátovou, pokud jde o charakteristiku třídy II. jakosti pro čekanku salátovou
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1796/91 ze dne 24. června 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Commission Regulation (EEC) No 1785/91 of 24 June 1991 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by certain intervention agencies and intended for export, amending Regulation (EEC) No 569/88 and repealing Regulation (EEC) No 398/91
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č.1781/91 ze dne 19. července 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1014/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1768/91 ze dne 21. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1720/91 ze dne 13. června 1991, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1605/91 ze dne 10. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1784/77 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Nařízení Rady (EHS) č. 1604/91 ze dne 10. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1037/72, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování a financování podpory pro producenty chmele
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1559/91 ze dne 7. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2077/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpory produkce konzervovaného ananasu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1534/91 ze dne 31. května 1991 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1497/91 ze dne 3. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81, pokud jde o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 ze dne 21. května 1991 o předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1312/91 ze dne 17. května 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 597/91 pro dodávky slunečnicového oleje do Rumunska
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1304/91 ze dne 17. května 1991, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2159/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro ořechy a svatojánský chléb podle hlavy IIa nařízení Rady (EHS) č. 1035/72
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1288/91 ze dne 14. května 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 1284/91 ze dne 14. května 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3975/87, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1274/91 ze dne 15. května 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
Nařízení Komise (EHS) č. 1258/91 ze dne 14. května 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3446/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa, a nařízení (EHS) č. 3447/90 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1214/91 ze dne 7. května 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 1184/91 ze dne 6. května 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor pro portugalské producenty obilovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1180/91 ze dne 6. května 1991 kterým se mění nařízení (EHS) č. 1014/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1176/91 ze dne 6. května 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 1134/91 ze dne 29. dubna 1991 o celním režimu použitelném na dovoz produktů pocházející z okupovaných území do Společenství a o zrušení nařízení (EHS) č. 3363/86
Nařízení Komise (EHS) č. 1108/91 ze dne 30. dubna 1991, kterým se stanoví normy jakosti pro meruňky
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1057/91 ze dne 26. dubna 1991, kterým se mění některá nařízení a směrnice Rady o zemědělské statistice v souvislosti se sjednocením Německa
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1026/91 ze dne 22. dubna 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1208/81, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 964/91 ze dne 18. dubna 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 862/91 ze dne 8. dubna 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 o dovozech rýže pocházející z Bangladéše
Nařízení Komise (EHS) č. 837/91 ze dne 4. dubna 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2742/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
Fourth ACP-EEC Convention signed at Lomé on 15 December 1989 - Financial Protocol - Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Protocol 2 on the operating expenditure of the joint institutions - Protocol 3 on privileges and immunities - Protocol 4 on the implementation of Article 178 - Protocol 5 on bananas - Protocol 6 on rum - Protocol 7 on beef and veal - Protocol 8 on sugar - Protocol 9 concerning products within the province of the European Coal and Steel Community - Final Act - Joint Declarations - Unilateral Declarations
Směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí
Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 1991 o uzavření změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté smluvními stranami protokolu v Londýně v červnu 1990
Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech
Směrnice Rady ze dne 11. prosince 1991, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí
SMĚRNICE RADY ze dne 11. prosince 1991, kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS a 80/215/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se moru prasat (91/687/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1991, kterou se mění směrnice 89/437/EHS o hygienických a zdravotních otázkách produkce vaječných výrobků a jejich uvádění na trh (91/684/EHS)
Směrnice Rady 91/682/EHS ze dne 19. prosince 1991 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a okrasných rostlin na trh
SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1991 o změně směrnice 90/44/EHS, kterou se mění směrnice 79/373/EHS o uvádění krmných směsí na trh (91/681/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS s ohledem na odstranění daňových hranic (91/680/EHS)
Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
Směrnice Rady 91/675/EHS ze dne 19. prosince 1991, kterou se zřizuje Výbor pro pojišťovnictví
Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven
SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1991, kterou se mění směrnice 69/169/EHS, pokud se jedná o prodloužení a změnu odchylek udělených Dánsku a Irsku ve věci osvobození od daní pro cestující (91/673/EHS)
Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách
Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny
Směrnice Rady 91/670/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví
Rozhodnutí Rady ze dne 11. prosince 1991 o vytvoření rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 11. prosince 1991, kterým se určuje Koordinační institut Společenství pro očkovací látky proti slintavce a kulhavce a stanoví se jeho úkoly (91/665/EHS)
Rozhodnutí Rady 91/664/EHS ze dne 11. prosince 1991, kterým se určují referenční laboratoře Společenství pro testování určitých látek na rezidua
Směrnice Komise 91/663/EHS ze dne 10. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Komise 91/662/EHS ze dne 6. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/297/EHS s ohledem na chování volantu a sloupku řízení při nárazu
Směrnice Komise ze dne 3. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)
Nařízení komise (EHS) č. 650/91 ze dne 18. března 1991 o žádostech o podporu v podobě operačních programů orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) ve prospěch investic na zlepšení podmínek zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh
Nařízení Komise (EHS) č. 639/91 ze dne 14. března 1991, kterým se ukončuje započítávání do celních stropů, které byly v rámci všeobecných celních preferencí otevřeny nařízením Rady (EHS) č. 3897/89 pro některé textilní výrobky pocházející z Thajska, Pákistánu a Číny, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 3891/90 a (EHS) č. 3892/90
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. prosince 1991,o určení společného hostitelského střediska pro počítačovou síť „Animo“ (91/638/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. prosince 1991, kterým se stanoví vzor pro sdělení, které má být přeneseno prostřednictvím počítačové sítě „Animo“ (91/637/EHS)
Směrnice Komise 91/632/EHS ze dne 28. října 1991, kterou se popatnácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
SMĚRNICE RADY ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (91/630/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (91/629/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy a o změně směrnic 90/425/EHS a 91/496/EHS (91/628/EHS)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. října 1991 o uzavření Rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy mexickými (91/627/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 1991, kterým se mění rozhodnutí 77/144/EHS, kterým se stanoví standardní kódy a pravidla pro přepis údajů ze zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů do strojově čitelné formy a kterým se stanoví hranice pěstitelských oblastí pro tato zjišťování
Nařízení Rady (EHS) č. 613/91 ze dne 4. března 1991 o změně registru lodí v rámci Společenství
Rozhodnutí Rady ze dne 28. října 1991 o uzavření dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou zakládající spolupráci v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání v rámci programu Erasmus (91/613/EHS)
Rozhodnutí Rady 91/598/EHS ze dne 18. listopadu 1991 o uzavření Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
Nařízení Rady (EHS) č. 595/91 ze dne 4. března 1991 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení (EHS) č. 283/72
ROZHODNUTÍ RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚze dne 11. listopadu 1991, kterým se pozastavuje používání dohod mezi Evropským společenstvím, jeho členskými státy a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie (91/586/ESUO, EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 560/91 ze dne 7. března 1991, kterým se v důsledku přistoupení Portugalska mění některá nařízení o obilovinách a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 546/91 ze dne 5. března 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 1991 o kontaktní skupině pro seniory
Směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1.10.1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. Září 1991, kterým se stanoví seznam složek, jejichž použití v krmných směsích je zakázáno (91/516/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 29. července 1991 o podmínkách pro udělování dočasných a omezených odchylek od zvláštních hygienických předpisů Společenství týkajících se produkce čerstvého masa a jeho uvádění na trh (91/498/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 29. července 1991, kterou se mění a kodifikuje směrnice 64/433/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství za účelem rozšíření jejích ustanovení na produkci čerstvého masa a jeho uvádění na trh (91/497/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (91/496/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 27. listopadu 1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a uvádění tohoto masa na trh (91/495/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí (91/494/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh (91/493/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh (91/492/EHS)
91/223/EEC: Council Decision of 25 July 1991 on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 8. července 1991 o prozatímním provádění dohodnutého zápisu, kterým se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím o obchodu s textilními výrobky (91/478/EHS)
Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. července 1991 o zřízení Poradního výboru pro cla a nepřímé daně (91/453/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1991, kterým se vymezuje ekonomické území členských států pro účely článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách
Rozhodnutí Komise 91/448/ES ze dne 29. července 1991 o obecných zásadách klasifikace podle článku 4 směrnice 90/219/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 442/91 ze dne 25. února 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 441/91 ze dne 25. února 1991 o zařazení určitého zboží do kódů 1704 10 19, 1704 10 99 a 9502 10 10 kombinované nomenklatury a o zrušení nařízení (EHS) č. 1287/83
Směrnice Rady 91/441/EHS ze dne 26. června 1991, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 440/91 ze dne 25. února 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství
Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech
Směrnice Komise 91/422/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
SMĚRNICE RADY ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (91/414/EHS)
SMĚRNICE KOMISE ze dne 23. července 1991, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi veterinárních léčivých přípravků (91/412/EHS)
Směrnice Komise 91/410/EHS ze dne 22. července 1991, kterou se po čtrnácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
91/401/EWG: Internes abkommen über die Finanzierung und Verwaltung der Hilfen der Gemeinschaft im rahmen des vierten AKP-EWG-abkommens
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. července 1991 o počítačové síti spojující veterinární orgány (Animo) (91/398/EHS)
Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991 kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru
Směrnice Rady 91/382/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 8 směrnice 80/1107/EHS)
SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“ (91/376/EHS)
Směrnice Rady 91/371/EHS ze dne 20. června 1991 o provedení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním
Směrnice Rady 91/368/EHS ze dne 20. června 1991, kterou se mění směrnice 89/392/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. června 1991, kterým se rozšiřuje působnost rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat a čerstvého masa, na masné výrobky (91/361/EHS)
Směrnice Komise 91/357/EHS ze dne 13. června 1991, kterou se stanoví skupiny komponentů, které mohou být použity k označování krmných směsí pro jiná než domácí zvířata
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 344/91 ze dne 13. února 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1186/90, kterým se rozšiřuje oblast působnosti klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
směrnice Rady ze dne 18. června 1991, kterou se pojedenácté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Nařízení Rady (EHS) č. 338/91 ze dne 5. února 1991, kterým se stanoví standardní jakost čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství
Směrnice Rady 91/338/EHS ze dne 18. června 1991, kterou se podesáté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
SMĚRNICE KOMISE ze dne 6. června 1991, kterou se mění směrnice 82/475/EHS, kterou se stanoví skupiny komponentů, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata (91/334/EHS)
Směrnice Komise 91/322/EHS ze dne 29. května 1991 o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci
Směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 316/91 ze dne 7. února 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
SMĚRNICE RADY ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (91/308/EHS)
Směrnice Rady ze dne 31. května 1991 o přepravě zemního plynu přepravními soustavami
Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 ze dne 4. února 1991, kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad za odepření nástupu na palubu v pravidelné letecké dopravě
Nařízení Rady (EHS) č. 294/91 ze dne 4. února 1991 o provozování nákladní letecké dopravy mezi členskými státy
Směrnice Rady 91/287/EHS ze dne 3. června 1991 o frekvenčním pásmu, které má být určeno pro koordinované zavádění evropských digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) ve Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 1991 o ochranných hygienických opatřeních týkajících se dovozu hluboce zmrazeného spermatu skotu z Izraele
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod
Rozhodnutí Komise ze dne 14. května 1991, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz embryí skotu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 269/91 ze dne 1. února 1991, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro paušální částky pro financování výdajů na veřejné skladování
SMĚRNICE RADY ze dne 21. května 1991, kterou se mění směrnice 72/461/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství a směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí (91/266/EHS)
Směrnice Rady 91/263/EHS ze dne 29. dubna 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se telekomunikačních koncových zařízení, včetně vzájemného uznávání jejich shody
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. května 1991, kterým se Austrálie uznává za prostou Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (91/261/EHS)
Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů
Směrnice Komise 91/248 / EHS ze dne 12. dubna 1991, kterou se mění přílohy směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech
Směrnice Komise ze dne 6. března 1991, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Směrnice Rady ze dne 22. dubna 1991, kterou se mění směrnice 89/396/EHS o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří
Směrnice Rady 91/226/EHS ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/223/EEC: Commission opinion of 2 April 1991 addressed to the Spanish government concerning the implementation of Council Directive 79/116/EEC concerning minimum requirements for certain tankers entering or leaving Community ports, and Council Directive 79/1034/EEC amending Council Directive 79/116/EEC
SMĚRNICE RADY ze dne 27. března 1991, kterou se mění směrnice 69/169/EHS ve věci osvobození od daní při dovozu v rámci cestovního ruchu uvnitř Společenství a ve věci odchylek poskytnutých Dánskému království a Irsku, pokud se jedná o pravidla pro osvobození zboží dováženého cestujícími od daní (91/191/EHS)
Směrnice Komise ze dne 19. března 1991, kterou se popáté mění příloha směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
Třináctá směrnice Komise 91/184/EHS ze dne 12. března 1991, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 1991, kterým se stanoví některé metody analýzy a testování syrového mléka a tepelně ošetřeného mléka
SMĚRNICE RADY ze dne 25. března 1991 o zootechnických a genetických podmínkách uvádění čistokrevných zvířat na trh a o změně směrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS (91/174/EHS)
Směrnice Rady ze dne 21. března 1991, kterou se podeváté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 4. března 1991 o uzavření Rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Chilskou republikou (91/158/EHS)
Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky
Směrnice Rady 91/156/EHS ze dne 18. března 1991, kterou se mění směrnice 75/442/EHS o odpadech
Směrnice Komise 91/155/EHS ze dne 5. března 1991, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS vymezují a stanoví podrobná opatření k systému specifických informací pro nebezpečné přípravky
Nařízení Komise (EHS) č. 147/91 ze dne 22. ledna 1991, kterým se definují a stanoví mezní přípustné odchylky pro množstevní ztráty zemědělských produktů ve veřejném intervenčním skladování
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 4. března 1991, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (91/133/EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 128/91 ze dne 18. ledna 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3792/90 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
Rozhodnutí Rady ze dne 25. února 1991, kterým se zřizuje Evropský poradní výbor pro statistické informace v hospodářské a sociální oblasti
Rozhodnutí Rady ze dne 25. února 1991 o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 104/91 ze dne 16. ledna 1991 o dovozu některých oliv do Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. prosince 1990 o prozatímním provádění dohodnutého zápisu, kterým se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Bulharskou republikou o obchodu s textilními výrobky (91/95/EHS)
Nařízení Komise (EHS) č. 75/91 ze dne 11. ledna 1991, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení neloupané rýže ze zásob intervenčních agentur do prodeje
Směrnice Komise 91/71/EHS ze dne 16. ledna 1991, kterou se doplňuje směrnice Rady 88/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu
SMĚRNICE RADY ze dne 28. ledna 1991, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí tak, aby se vztahovala také na ovce a kozy (91/69/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (91/68/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (91/67/EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 56/91 ze dne 9. ledna 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. ledna 1991, kterým se stanoví kritéria pro vypracování pohotovostních plánů pro tlumení slintavky a kulhavky na základě článku 5 směrnice Rady 90/423/EHS (91/42/EHS)
Zavřít
MENU