Předpisy EU - rok 1986

Council Regulation (EEC) No 4136/86 of 22 December 1986 on common rules for imports of certain textile products originating in third countries
Nařízení Rady (EHS) č. 4058/86 ze dne 22. prosince 1986 o koordinovaném postupu k zajištění volného přístupu k nákladu v zaoceánské dopravě
Nařízení Rady (EHS) č. 4057/86 ze dne 22. prosince 1986 o nekalých cenových praktikách v námořní dopravě
Nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 ze dne 22. prosince 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě
Nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 ze dne 22. prosince 1986 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi
Council Regulation (EEC) No 3972/86 of 22 December 1986 on food-aid policy and food-aid management
Nařízení Komise (EHS) č. 3886/86 ze dne 19. prosince 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1119/79, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí pro osivo
Nařízení Komise (EHS) č. 3749/86 ze dne 9. prosince 1986, kterým se stanoví rozhodná skutečnost pro výpočet dávek a náhrad v odvětví rýže
Nařízení Komise (EHS) č. 3574/86 ze dne 24. listopadu 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2806/79 o výměně některých údajů týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí
Nařízení Rady (EHS) č. 3530/86 ze dne 17. listopadu 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3220/84, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat
Reglement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif a la protection des forets dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Nařízení Rady (EHS) č. 3494/86 ze dne 13. listopadu 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2772/75 o obchodních normách pro vejce a nařízení (EHS) č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh
Nařízení Komise (EHS) č. 3425/86 ze dne 10. listopadu 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2388/84 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (EHS) č. 3393/86 ze dne 5. listopadu 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Commission Regulation (EEC) No 3258/86 of 27 October 1986 re-establishing the levying of customs duties on other generators, motors and rotary converters, falling within subheading 85.01 B I b), originating in Hong Kong, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3599/85 apply
Nařízení Komise (EHS) č. 3157/86 ze dne 16. října 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel
Nařízení Komise (EHS) č. 2889/86 ze dne 18. září 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 2858/86 ze dne 15. září 1986 o zařazení zboží do čísla 39.07 společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 2811/86 ze dne 11. září 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1665/72, (EHS) č. 3083/73, (EHS) č. 1546/75, (EHS) č. 2514/78 a (EHS) č. 1117/79 týkající se semenářského odvětví
Nařízení Komise (EHS) č. 2585/86 ze dne 12. srpna 1986 o zařazení zboží do položky 27.10 C I c) společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 ze dne 31. července 1986 o postupu určování obsahu masa v masných polotovarech a konzervách položky ex 16.02 B III b) 1) nomenklatury uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2184/86
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2392/86 ze dne 24. července 1986 o zavedení registru vinic Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 2187/86 ze dne 11. července 1986, kterým se posedmé mění nařízení (EHS) č. 1842/81, pokud jde o některá data týkající se poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
Nařízení Komise (EHS) č. 2029/86 ze dne 30. června 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1680/78, kterým se upravuje vývozní náhrada pro slad stanovená v čl. 16 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2727/75
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2009/86 ze dne 24. června 1986 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a smluvními státy všeobecné dohody o středoamerické hospodářské integraci (Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem a Nikaraguou) a Panamou na straně druhé
Nařízení Komise (EHS) č. 1764/86 ze dne 27. května 1986 o minimálních požadavcích na jakost produktů zpracovaných z rajčat, na které se vztahuje podpora produkce
Council Regulation (EEC) No 1650/86 of 26 May 1986 on the refunds and levies applicable to exports of olive oil
Nařízení Rady (EHS) č. 1473/86 ze dne 13. května 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2759/75 o společné organizaci trhu s vepřovým masem
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1454/86 ze dne 13. května 1986, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Komise (EHS) č. 1325/86 ze dne 5. května 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 1323/86 ze dne 5. května 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1351/72 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele
Nařízení Rady (EHS) č. 1174/86 ze dne 21. dubna 1986, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 706/73 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské ostrovy a ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 1032/86 ze dne 9. dubna 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2388/84 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (EHS) č. 1030/86 ze dne 8. dubna 1986 o zařazení zboží do položky 73.40 B společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 715/86 ze dne 6. března 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 713/86 ze dne 6. března 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců
Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí
Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství
Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
Směrnice Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o vzduchem přenášeném hluku vyzařovaném spotřebiči pro domácnost
Rozhodnutí Rady 86/574/EHS ze dne 24. listopadu 1986, kterým se mění rozhodnutí 77/795/EHS, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství
Směrnice Komise ze dne 6. listopadu 1986, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 543/86 ze dne 28. Února 1986, kterým se stanoví metody měření cukru ve výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 15. září 1986 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení Španělského království a Portugalské republiky ke Společenství (86/543/EHS)
SMĚRNICE KOMISE ze dne 28. října 1986, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (86/530/EHS)
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 490/86 ze dne 25. února 1986, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění nařízení (EHS) č. 357/79 o statistických zjišťováních ploch vinic
Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 1986, kterým se mění rozhodnutí 81/92/EHS, pokud jde o seznam zařízení v Uruguayi schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 11. září 1986 o zavedení kontrol na místě v rámci dovozního režimu pro skot, prasata a čerstvé maso ze třetích zemí
Směrnice Rady 86/469/EHS ze dne 16. září 1986 o vyšetřování zvířat a čerstvého masa na přítomnost reziduí
Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 1986, kterým se mění rozhodnutí 83/402/EHS, pokud jde o seznam zařízení na Novém Zélandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Sedmá směrnice Komise ze dne 24. června 1986, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Council Regulation (EEC) No 426/86 of 24 February 1986 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables
První směrnice Komise 86/424/EHS ze dne 15. července 1986, kterou se stanoví metody odběru vzorků k chemickým analýzám potravinářských kaseinů a kaseinátů
Směrnice Rady 86/415/EHS ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů
Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 1986 o seznamu zařízení v Argentině schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 1986, kterým se stanoví vzor potvrzení o původu pro čistokrevný plemenný skot a údaje, které v potvrzení mají být uvedeny
Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 1986, kterým se mění rozhodnutí 81/91/EHS, pokud jde o seznam zařízení v Argentině schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 1986, kterým se mění rozhodnutí 81/713/EHS, pokud jde o seznam zařízení v Brazílii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 1986, kterým se mění rozhodnutí 83/384/EHS, pokud jde o seznam zařízení v Austrálii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků
SMĚRNICE RADY ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (86/363/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (86/362/EHS)
Směrnice Rady ze dne 21. července 1986, kterou se mění směrnice 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
SMĚRNICE RADY ze dne 21. července 1986, kterou se mění směrnice 74/63/EHS o stanovení maximálních přípustných limitů nežádoucích látek a produktů ve výživě zvířat, směrnice 77/101/EHS o uvádění jednotlivých krmiv na trh a směrnice 79/373/EHS o uvádění krmných směsí na trh (86/354/EHS)
Nařízení Komise (EHS) č. 344/86 ze dne 17. února 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 626/85 a nařízení (EHS) č. 2077/85, pokud jde o jistoty
Troisieme convention ACP-CEE, signée a Lomé le 8 décembre 1984
SMĚRNICE KOMISE ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
Směrnice Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady 86/297/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů kolových zemědělských a lesnických traktorů a jejich ochrany
Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 1986, kterým se mění rozhodnutí 83/218/EHS, pokud jde o seznam zařízení v Rumunsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS
Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství
Commission Directive 86/267/EEC of 20 May 1986 amending Directive 72/169/EEC determining the characteristics and minimum conditions for inspecting vine varieties
Nařízení Komise (EHS) č. 254/86 ze dne 4. února 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k postupnému zrušení množstevních omezení v členských státech, kromě Španělska a Portugalska, pro konzervované sardinky a tuňáky ze Španělska
Nařízení Komise (EHS) č. 244/86 ze dne 4. února 1986 o zařazení zboží do položky 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (33) nomenklatury obsažené v příloze nařízení (EHS) č. 149/86, kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 1986 o přistoupení Společenství k mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, ve znění protokolu připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984
Směrnice Rady 86/217/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel
Směrnice Rady ze dne 26. května 1986, kterou se mění směrnice 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
Osmá směrnice Komise 86/199/EHS ze dne 26. března 1986, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, IV a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 86/188/EHS ze dne 12. května 1986 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí hluku při práci
Sedmá směrnice Komise 86/179/EHS ze dne 28. února 1986, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
SMĚRNICE KOMISE 86/174/EHS ze dne 9. dubna 1986, kterou se stanoví metoda výpočtu obsahu energie u krmných směsí pro drůbež
Nařízení Komise (EHS) č. 163/86 ze dne 27. ledna 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2182/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prodej zmrazeného hovězího masa z intervenčních zásob určeného ke zpracování ve Společenství
SMĚRNICE RADY ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh
Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 1986, kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. března 1986, kterým se stanoví metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevného plemenného skotu (86/130/EHS)
86/126/EEC: Internal Agreement on the financing and administration of Community aid
SMĚRNICE KOMISE ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“ (86/109/EHS)
Rozhodnutí Rady ze dne 24. března 1986, kterým se jménem Společenství přijímá příloha F 2 Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Směrnice Rady ze dne 18. března 1986, kterou se mění směrnice 80/232/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se řad jmenovitých množství a jmenovitých objemů přípustných pro některé výrobky v hotovém balení
Směrnice Rady ze dne 10. března 1986, kterou se podruhé mění směrnice 73/404/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se detergentů
Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 1986 o seznamu zařízení v Maroku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Zavřít
MENU