Předpisy EU - rok 1984

Nařízení Komise (EHS) č. 3516/84 ze dne 13. prosince 1984 o zařazení zboží do položky 08.12 C společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 3440/84 ze dne 6. prosince 1984 o připevňování zařízení k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítím
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat
NaŘízení Komise (EHS) č. 2881/84 ze dne 12. října 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 896/84, kterým se stanoví doplňující ustanovení, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (EHS) č. 2778/84 ze dne 1. října 1984, kterým se podvacátétřetí mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 2539/84 ze dne 5. září 1984, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro některé prodeje zmrazeného hovězího masa ze zásob intervenčních agentur
Nařízení Komise (EHS) č. 2388/84 ze dne 14. srpna 1984 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa
Nařízení Rady (EHS) č. 2262/84 ze dne 17. července 1984, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje
Nařízení Rady (EHS) č. 2261/84 ze dne 17. července 1984, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2260/84 ze dne 17. července 1984, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 1966/84 ze dne 28. června 1984 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Rovníková Guinea o rybolovu při pobřeží Rovníkové Guiney
Nařízení Komise (EHS) č. 1936/84 ze dne 4. července 1984 o zařazení zboží do položky 85.21 D II společného celního sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1760/84 ze dne 22. června 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty
Nařízení Rady (EHS) č. 1716/84 ze dne 18. června 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1708/84 ze dne 19. června 1984, kterým se podruhé mění nařízení (EHS) č. 65/82, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1556/84 ze dne 4. června 1984, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 1555/84 ze dne 4. června 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3671/81 o dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 1262/84 ze dne 10. dubna 1984 o uzavření Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
Nařízení Komise (EHS) č. 1220/84 ze dne 30. dubna 1984 o zařazení zboží do položek 70.14 A I a 70.19 A I a) společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 1218/84 ze dne 30. dubna 1984 o zařazení zboží do položky 39.07 B V d) společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 1159/84 ze dne 27. dubna 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, pokud jde o normy jakosti pro cibule některých odrůd kosatců a tulipánů
Nařízení Rady (EHS) č. 1101/84 ze dne 31. března 1984, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS, pokud jde o produkci slunečnicového semene
Nařízení Rady (EHS) č. 1097/84 ze dne 31. března 1984, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS, pokud jde o podporu produkce olivového oleje
Nařízení Komise (EHS) č. 907/84 ze dne 3. dubna 1984, kterým se podvacátédruhé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 896/84 ze dne 31. března 1984, kterým se stanoví doplňující ustanovení, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro mléko a mléčné výrobky
Nařízení Komise (EHS) č. 671/84 ze dne 15. března 1984 o žádostech o finanční podpory poskytované členskými státy organizacím producentů v odvětví produktů rybolovu
Směrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
Směrnice Rady ze dne 11. prosince 1984, kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat
Směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice (73/239/EHS) o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty
SMĚRNICE RADY ze dne 29. listopadu 1984, kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech (84/587/EHS)
Směrnice Rady 84/569/EHS ze dne 27. listopadu 1984, kterou se upravují částky vyjádřené v ECU ve směrnici 78/660/EHS
Směrnice Rady ze dne 27. listopadu 1984 o vzájemných povinnostech institucí členských států pro pojištění vývozních úvěrů, které jednají jménem státu nebo s jeho podporou, nebo veřejných orgánů, které jednají za takové instituce, v případě soupojištění u transakcí, které zahrnují jednu nebo více subdodávek v jednom nebo ve více členských státech Evropských společenství
Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 1984 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Nového Zélandu, kterou se mění ujednání mezi Novým Zélandem a Evropským hospodářským společenstvím o dohodnutých pravidlech týkajících se sýra
Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 1984 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Austrálie týkající se ujednání mezi Austrálií a Společenstvím o sýru
Směrnice Rady 84/539/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných v lékařství a veterinářství
Směrnice Rady 84/527/EHS ze dne 17. září. 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svařovaných lahví na plyny z nelegované oceli
Směrnice Rady 84/526/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezešvých lahví na plyny z nelegovaného hliníku a hliníkových slitin
Směrnice Rady 84/525/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezešvých ocelových lahví na plyny
Směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami
Směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu
Směrnice Rady 84/466/Euratom ze dne 3. září 1984, kterou se stanoví základní opatření pro radiační ochranu osob podrobujících se lékařskému vyšetření nebo léčbě
Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy
Směrnice Komise ze dne 25. dubna 1984, kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Nařízení Komise (EHS) č. 447/84 ze dne 22. února 1984, kterým se podvacátéprvé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
SMĚRNICE KOMISE ze dne 26. července 1984, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (84/443/EHS)
DESÁTÁ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1984, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (84/425/EHS)
Směrnice Rady ze dne 3. září 1984, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
Rozhodnutí Komise 84/422/EHS ze dne 24. července 1984, kterým se mění příloha I rozhodnutí Rady 77/795/EHS, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih (84/419/EHS)
Pátá směrnice Komise 84/415/EHS ze dne 18. července 1984, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Desátá směrnice Rady ze dne 31. července 1984 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, kterou se mění směrnice 77/388/EHS – Uplatnění daně z přidané hodnoty na nájem movitého hmotného majetku
Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 1984, kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
Směrnice Komise ze dne 3. července 1984, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 1984, kterým se stanoví zvláštní označení pro čerstvé maso podle čl. 5 písm. a) směrnice Rady 64/433/EHS
Směrnice Rady (84/360/EHS) ze dne 28. června 1984 o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení
Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1984 o uzavření Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami
Rozhodnutí Rady ze dne 29. června 1984 o strukturách a postupech pro řízení a koordinaci činností Společenství v oblasti výzkumu, rozvoje a demonstrací
Směrnice Rady ze dne 19. června 1984, kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat
Směrnice Rady ze dne 19. června 1984, kterou se mění směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem
Směrnice Komise ze dne 7. června 1984, kterou se mění přílohy směrnice Rady 77/96/EHS o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí
Nařízení Komise (EHS) č. 269/84 ze dne 1. února 1984, kterým se opravuje příloha II nařízení (EHS) č. 3439/83, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro vývoz některých sýrů do Austrálie
Osmá směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984,založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o schvalování osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. dubna 1984 o kritériích pro uznávání chovatelských organizací a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro čistokrevný plemenný skot (84/247/EHS)
Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z jiných průmyslových oborů, než je elektrolýza alkalických chloridů
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. února 1984, kterým se stanoví kodifikovaná forma pro hlášení nákaz zvířat podle směrnice Rady 82/894/EHS
Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 1983 o seznamu zařízení na Islandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel
SMĚRNICE KOMISE ze dne 20. prosince 1983, kterou se mění směrnice 71/393/EHS, 72/199/EHS a 78/633/EHS týkající se stanovení analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv (84/4/EHS)
Zavřít
MENU