Předpisy EU - rok 1982

Nařízení Komise (EHS) č. 3526/82 ze dne 22. prosince 1982, kterým se pojedenácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 3510/82 ze dne 23. prosince 1982, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na tuňáky
Nařízení Komise (EHS) č. 3402/82 ze dne 17. prosince 1982 o zařazení zboží do položky 38.19 X společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 3305/82 ze dne 9. prosince 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu sýrů, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do Norska
Nařízení Komise (EHS) č. 3272/82 ze dne 6. prosince 1982, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (EHS) č. 3115/82 ze dne 22. listopadu 1982, kterým se podesáté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 3019/82 ze dne 11. listopadu 1982, kterým se podeváté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 2938/82 ze dne 3. listopadu 1982, kterým se popáté mění nařízení (EHS) č. 1842/81, pokud jde o poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
Nařízení Komise (EHS) č. 2556/82 ze dne 22. září 1982, kterým se poosmé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařßzenß Komise (EHS) č. 2304/82 ze dne 20. srpna 1982, kterým se podruhé mění nařízení (EHS) č. 32/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 2152/82 ze dne 28. července 1982, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 2151/82 ze dne 28. července 1982, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 1981/82 ze dne 19. července 1982, kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením producentů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1964/82 ze dne 20. července 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1859/82 ze dne 12. června 1982 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Rady (EHS) č. 1658/82 ze dne 10. června 1982, kterým se nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách doplňuje o ustanovení o kombinované dopravě
Nařízení Komise (EHS) č. 1559/82 ze dne 17. června 1982, kterým se pošesté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1413/82 ze dne 18. května 1982, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 1982, kterým se mění rozhodnutí Rady 82/734/EHS o seznamu zařízení ve Švýcarské konfederaci schválených pro vývoz čerstvého masa do Společenství
Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 948/82 ze dne 26. dubna 1982, kterým se mění nařízení (EHS) č. 65/82, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku
Nařízení Komise (EHS) č. 928/82 ze dne 21. dubna 1982, kterým se popáté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 1982 o seznamu zařízení v Jihoafrické republice a Namibii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
SMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství (82/894/EHS)
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1982, kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat
Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982,založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností
Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se mění směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů
Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 1982 o uzavření Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku
Směrnice Rady ze dne 10. prosince 1982, kterou se mění směrnice 78/170/EHS o účinnosti zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v nových nebo stávajících neprůmyslových budovách a izolace rozvodu tepla a teplé užitkové vody v nových neprůmyslových budovách
Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1982 o mezních hodnotách pro olovo v ovzduší
Směrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním
Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1982, kterou se potřetí mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (PCT)
Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1982, kterou se podruhé mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (benzen)
Nařízení Komise (EHS) č. 752/82 ze dne 31. března 1982, kterým se mění nařízení (EHS) č. 32/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso
Rozhodnutí Rady ze dne 18. října 1982 o seznamu zařízení ve Švýcarské konfederaci schválených pro vývoz čerstvého masa do Společenství
Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
Směrnice Rady 82/711/EHS ze dne 18. října 1982, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami
Nařízení Komise (EHS) č. 657/82 ze dne 19. března 1982, kterým se počtvrté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 636/82 ze dne 16. března 1982, kterým se zavádí režim ekonomického pasivního zušlechťovacího styku pro některé textilní a oděvní výrobky dovážené zpět do Společenství po zpracování nebo opracování v některých třetích zemích
Směrnice Komise ze dne 1. července 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/313/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích systémů pro kapaliny jiné než voda
Směrnice Komise ze dne 1. července 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/765/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh
Směrnice Komise ze dne 1. července 1982, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady71/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 563/82 ze dne 10. března 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1208/81 pro stanovení tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla
SMĚRNICE RADY ze dne 19. července 1982, kterou se mění příloha II směrnice 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (82/528/EHS)
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 510/82 ze dne 22. února 1982, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Směrnice Rady 82/504/EHS ze dne 12. července 1982, kterou se mění směrnice 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách
SMĚRNICE KOMISE ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny komponentů, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata (82/475/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (82/471/EHS)
Směrnice Rady ze dne 29. června 1982, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 77/800/EHS, pokud jde o pravidla pro daně z obratu a spotřební daně uplatňované v rámci mezinárodního cestovního ruchu
Druhá směrnice Komise 82/434/EHS ze dne 14. května 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků
SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1982, kterou se mění směrnice 77/391/EHS a zavádějí doplňující opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu (82/400/EHS)
Nařízení Komise (EHS) č. 384/82 ze dne 17. února 1982, kterým se potřetí mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Směrnice Rady 82/368/EHS ze dne 17. května 1982, kterou se podruhé mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
SMĚRNICE KOMISE ze dne 6. května 1982, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh
Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
SMĚRNICE KOMISE ze dne 13. dubna 1982, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS
Směrnice Komise ze dne 17. března 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady ze dne 31. března 1982, kterou se mění směrnice 73/405/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod zkoušení biologické rozložitelnosti aniontových povrchově aktivních látek
Směrnice Rady ze dne 31. března 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod zkoušení biologické rozložitelnosti neiontových povrchově aktivních látek a o změně směrnice 73/404/EHS
Směrnice Komise ze dne 25. března 1982, kterou se počtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů
Směrnice Komise 82/147/EHS ze dne 11. února 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 1981 o uzavření Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 65/82 ze dne 13. ledna 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku
Nařízení Komise (Ehs) č. 52/82 ze dne 11. ledna 1982, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2182/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prodej zmrazeného hovězího masa z intervenčních zásob určeného ke zpracování ve Společenství
Směrnice Rady ze dne 19. ledna 1982, kterou se mění první směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy
Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 1981 o zřízení Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 32/82 ze dne 7. ledna 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso
Zavřít
MENU