Předpisy EU - rok 1980

Nařízení Komise (EHS) č. 3510/80 ze dne 23. prosince 1980 o definici pojmu původní produkty pro účely celních preferencí, které Evropské hospodářské společenství poskytuje v případě některých produktů z rozvojových zemí
Nařízení Komise (EHS) č. 3491/80 ze dne 30. prosince 1980, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 584/75, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad v odvětví rýže do nabídkového řízení
Nařízení Rady (EHS) č. 3485/80 ze dne 22. prosince 1980, kterým se v důsledku přistoupení Řecka mění nařízení (EHS) č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh
Nařízení Komise (EHS) č. 3478/80 ze dne 30. prosince 1980, kterým se v důsledku přistoupení Řecka mění některá nařízení v semenářském odvětví
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3475/80 ze dne 30. prosince 1980, kterým se mění různá nařízení v odvětví cukru a isoglukosy v důsledku přistoupení Řecka
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3454/80 ze dne 22. prosince 1980, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky a nařízení Rady (EHS) č. 516/77 ze dne 14. března 1977 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EHS) č. 3453/80 ze dne 22. prosince 1980, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 154/75 o zřízení registru pěstitelů oliv v členských státech produkujících olivový olej
Nařízení Rady (EHS) č. 3448/80 ze dne 22. prosince 1980 o provádění článku 43 Aktu o přistoupení z roku 1979, pokud jde o obchodní režim pro zboží, na něž se vztahují nařízení (EHS) č. 3033/80 a (EHS) č. 3035/80
Nařízení Rady (EHS, EURATOM) č. 3308/80 ze dne 16. prosince 1980 o nahrazení evropské zúčtovací jednotky jednotkou ECU v aktech Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 3245/80 ze dne 15. prosince 1980 kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmů zemědělských podniků
Nařízení Rady (EHS) č. 3033/80 ze dne 11. listopadu 1980, kterým se stanoví obchodní režim pro některé zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
Nařízení Komise (EHS) č. 2966/80 ze dne 14. listopadu 1980, kterým se mění některá nařízení o společné organizaci trhů s hovězím, telecím, vepřovým, skopovým a kozím masem, jakož i nařízení (EHS) č. 827/68 a (EHS) č. 950/68
Nařízení Komise (EHS) č. 2940/80 ze dne 13. listopadu 1980, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1963/79, kterým se stanoví pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Rady (EHS) č. 2530/80 ze dne 30. září 1980, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, kterým se stanoví normy jakosti pro květinové cibule a hlízy
Nařízení Rady (EHS) č. 2214/80 ze dne 27. června 1980 o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
Nařízení Rady (EHS) č. 2213/80 ze dne 27. června 1980 o uzavření Dohody mezi vládou Republiky Guinea Bissau a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau a o dvou výměnách dopisů týkajících se této záležitosti
Nařízení Rady (EHS) č. 2211/80 ze dne 27. června 1980 o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů
Nařízení Komise (EHS) č. 2077/80 ze dne 1. srpna 1980, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2973/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1992/80 ze dne 22. července 1980, kterým se mění nařízení (EHS) č. 357/79 o statistických zjišťováních ploch vinic
Nařízení Rady (EHS) č. 1917/80 ze dne 15. července 1980, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky a doplňuje nařízení (EHS) č. 1360/78 o seskupení a sdružení producentů Therof
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1698/80 ze dne 30. června 1980, kterým se doplňuje nařízení (EHS) č. 797/80 o úpravě vývozních dávek a náhrad stanovených předem v odvětví cukru
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1585/80 ze dne 24. června 1980, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Komise (EHS) č. 1552/80 ze dne 20. června 1980, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu některých sýrů, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do Austrálie
Nařízení Komise (EHS) č. 1475/80 ze dne 12. června 1980, kterým se mění některá nařízení o společné zemědělské politice v důsledku sjednocení předpisů o platbách vývozních náhrad předem pro zemědělské produkty
Council Regulation (EEC) No 1358/80 of 5 June 1980 fixing the guide price and the intervention price for adult bovine animals for the 1980/81 marketing year and introducing a Community grading scale for carcases of adult bovine animals
První směrnice Komise 80/1335/EHS ze dne 22. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků
Směrnice Rady ze dne 22. prosince 1980, kterou se v důsledku přistoupení Řecka mění směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství a směrnice 80/217/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat
Směrnice Rady ze dne 22. prosince 1980, kterou se v důsledku přistoupení Řecka mění směrnice 80/154/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci porodních asistentek a o opatřeních pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
Směrnice Rady 80/1269/EHS ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
Směrnice Rady 80/1268/EHS ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel
Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 1238/80 ze dne 13. května 1980, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1980, kterou se v důsledku přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím technicky přizpůsobuje směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách
Směrnice Rady 80/1119/EHS ze dne 17. listopadu 1980 o statistickém vykazování přepravy zboží po vnitrozemských vodních cestách
Směrnice Rady 80/1107/EHS ze dne 27. listopadu 1980 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemických, fyzikálních a biologických činitelů při práci
SMĚRNICE RADY ze dne 11. listopadu 1980, kterou se mění směrnice 80/215/EHS, pokud jde o vezikulární chorobu prasat a klasický mor prasat (80/1100/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 11. listopadu 1980, kterou se mění směrnice 72/461/EHS, pokud jde o vezikulární chorobu prasat a klasický mor prasat (80/1099/EHS)
Směrnice Rady 80/1095/EHS ze dne 11. 11. 1980 stanovující podmínky pro vytvoření a udržení území Společenství prostého klasického moru prasat
Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 1980, kterým se stanoví nový statut Poradního výboru pro potraviny
Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele
SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících přidané oleje nebo tuky (80/891/EHS)
Směrnice Rady ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku
Směrnice Rady 80/836/Euratom ze dne 15. července 1980, kterou se mění směrnice, kterými se stanoví základní bezpečnostní normy pro ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků před riziky ionizujícího záření
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 797/80 ze dne 31. března 1980 o úpravě vývozních dávek a náhrad stanovených předem v odvětví cukru
Council Directive 80/779/EEC of 15 July 1980 on air quality limit values and guide values for sulphur dioxide and suspended particulates
Richtlinie 80/778/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod
Směrnice Komise 80/766/EHS ze dne 8. července 1980, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu obsahu monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 1980, o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. července 1980, kterým se stanoví doplňující ustanovení o statistických zjišťováních ploch vinic
Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 1980 o schválení nesmazatelného tisku předepsaných údajů na obaly osiva obilovin
SMĚRNICE KOMISE ze dne 17. července 1980, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění na trh osiva pícnin
SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky (80/723/EHS)
Směrnice Rady 80/720/EHS ze dne 24. června 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Komise 80/590/EHS ze dne 9. června 1980, kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami
Nařízení Rady (EHS) č. 565/80 ze dne 4. března 1980 o platbách vývozních náhrad předem, pokud jde o zemědělské produkty
80/565/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 1980, kterým se schvaluje uzavření Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů Komisí
SMĚRNICE KOMISE ze dne 2. května 1980, kterou se povoluje v určitých případech uvádět na trh krmné směsi v neuzavřených obalech nebo nádobách (80/511/EHS)
SMĚRNICE KOMISE ze dne 28. března 1980, kterou se mění příloha II směrnice Rady 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (80/428/EHS)
Rozhodnutí rady ze dne 17. března 1980, kterým se jménem Společenství přijímá příloha Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu cenných papírů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů
Jedenáctá směrnice Rady ze dne 26. března 1980 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — vynětí francouzských zámořských departementů z působnosti směrnice 77/388/EHS
Směrnice Komise ze dne 21. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 80/232/EHS ze dne 15. ledna 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se řad jmenovitých množství a jmenovitých objemů přípustných pro některé výrobky v hotovém balení
Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique
Směrnice Rady ze dne 22. ledna 1980, kterou se mění směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem
SMĚRNICE RADY ze dne 22. ledna l980o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství (80/215/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 22. ledna 1980, kterou se mění směrnice 72/461/EHS o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství (80/213/EHS)
Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS
Rozhodnutí Rady ze dne 21. ledna 1980, kterým se mění rozhodnutí 75/365/EHS o zřízení Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví
Směrnice Rady 80/155/EHS ze dne 21. ledna 1980 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti porodních asistentek a jejího výkonu
Směrnice Rady 80/154/EHS ze dne 21. ledna 1980 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci porodních asistentek a o opatřeních pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
Nařízení Komise (EHS) č. 109/80 ze dne 18. ledna 1980 o uplatnění nejnižší sazby vývozní náhrady u některých produktů v odvětví vajec a drůbežího masa
Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami
Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1979, kterou se mění první směrnice Rady o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy
Zavřít
MENU