Předpisy EU - rok 1979

Nařízení Komise (EHS) č. 2973/79 ze dne 21. prosince 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení
Nařízení Komise (EHS) č. 2968/79 ze dne 20. prosince 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu zralých měkkých sýrů z kravského mléka, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do třetí země
Nařízení Rady (EHS) č. 2931/79 ze dne 20. prosince 1979 o poskytování pomoci při vývozu zemědělských produktů, které mohou podléhat zvláštnímu zacházení při dovozu do určité třetí země
Nařízení Rady (EHS) č. 2878/79 ze dne 17. prosince 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem a nařízení (EHS) č. 950/68 o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 2829/79 ze dne 14. prosince 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1963/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2806/79 ze dne 13. prosince 1979 o výměně některých údajů týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí a o zrušení nařízení (EHS) č. 2330/74
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 2764/79 ze dne 6. prosince 1979, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny
Nařízení Komise (EHS) č. 2748/79 ze dne 6. prosince 1979 o zařazení zboží do položky 13.03 C III společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 2326/79 ze dne 23. října 1979 o prodeji vykostěného hovězího masa ze zásob intervenčních agentur v rámci pravidelných nabídkových řízení a o zrušení nařízení (EHS) č. 79/75
Nařízení Rady (EHS) č. 2225/79 ze dne 9. října 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1784/77 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2173/79 ze dne 4. října 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odbyt hovězího masa nakoupeného intervenčními agenturami a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 216/69
Nařízení Komise (EHS) č. 1963/79 ze dne 6. září 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Rady (EHS) č. 1794/79 ze dne 9. srpna 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 154/75, pokud jde o financování registru pěstitelů oliv
Nařízení Komise (EHS) č. 1771/79 ze dne 10. srpna 1979, kterým se mění nařízení č. 467/67/EHS, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže
Nařízení Komise (EHS) č. 1516/79 ze dne 19. července 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1119/79, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí pro osivo
Nařízení Komise (EHS) č. 1465/79 ze dne 13. července 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel, a nařízení (EHS) č. 3076/78 o dovozu chmele ze třetích zemí
Nařízení Rady (EHS) č. 1384/79 ze dne 25. června 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy
Nařízení Komise (EHS) č. 1377/79 ze dne 2. července 1979, kterým se podruhé mění nařízení (EHS) č. 3083/73 o sdělování údajů nezbytných k uplatňování nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1119/79 ze dne 6. června 1979, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí pro osivo
Nařízení Komise (EHS) č. 1117/79 ze dne 6. června 1979, kterým se stanoví produkty v semenářském odvětví, na které se vztahuje režim dovozních licencí
Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/347/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
Osmá směrnice Rady ze dne 6. prosince 1979 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku
SMĚRNICE RADY ze dne 6. prosince 1979, kterou se mění směrnice 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel
SMĚRNICE RADY ze dne 6. prosince 1979, kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní (79/1070/EHS)
PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 13. listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (79/1067/EHS)
Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1979, kterou se mění směrnice 75/106/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu
Nařízení Rady (EHS) č. 954/79 ze dne 15. května 1979 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě
Nařízení Komise (EHS) č. 936/79 ze dne 11. května 1979 o zařazení hovězího masa do položky 02.01 A II a) 4 aa) společného celního sazebníku
Oprava směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše ( Úř. věst. L 281 ze dne 10.11.1979 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, s. 128)
Oprava směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše ( Úřední věstník L 281 ze dne 10. listopadu 1979 , Úř. věst. L 281, 10. 11. 1979 )
Směrnice Rady ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše
Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody
Směrnice Rady ze dne 18. září 1979, kterou se po šesté mění směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Rady ze dne 11. září 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na teplou vodu
První směrnice Komise 79/796/EHS ze dne 26. července 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení některých cukrů určených k lidské spotřebě
Směrnice Komise ze dne 20. července 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
Směrnice Komise 79/700/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se stanoví metody Společenství odběru vzorků pro kontrolu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na ovoci a zelenině
Směrnice Rady ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
SMĚRNICE RADY ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin
Směrnice Rady ze dne 24. července 1979, kterou se doplňuje příloha směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Směrnice Rady 79/661/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
SMĚRNICE KOMISE ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh
Směrnice Rady 79/622/EHS ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
Nařízení Komise (EHS) č. 600/79 ze dne 29. března 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77, pokud se jedná o datum zavedení nového zemědělského podnikového výkazu v Itálii a Lucembursku
Nařízení Rady (EHS) č. 590/79 ze dne 26. března 1979, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat a čerstvého masa (79/542/EHS)
Směrnice Rady 79/533/EHS ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady 79/532/EHS ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů
Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 1979 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů základního zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy
Směrnice Komise 79/490/EHS ze dne 18. dubna 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/483/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel
Nařízení Komise (EHS) č. 484/79 ze dne 13. března 1979 o zařazení zboží do položky 39.07 E IV společného celního sazebníku
Směrnice Rady (79/409/EHS) ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků
SMĚRNICE RADY 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh
Směrnice Komise ze dne 30. ledna 1979, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic
Nařízení Komise (EHS) č. 309/79 ze dne 16. února 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 316/68, pokud jde o označování čerstvých řezaných květin
SMĚRNICE RADY ze dne 5. března 1979, kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu (79/268/EHS)
První směrnice Rady 79/267/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu
Nařízení Rady (EHS) č. 235/79 ze dne 5. února 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem, pokud jde o ověření rovnocennosti ověřovacích listin původu přiložených ke chmelu dováženému ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty
Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1978, kterou se mění směrnice 77/535/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýzy hnojiv
SMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (79/117/EHS)
Směrnice Rady č. 79/112/EHS o sblížení zákonů členských států o označování, presentaci a reklamě na potraviny určené pro konečného spotřebitele
Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení
Zavřít
MENU