Předpisy EU - rok 1978

Nařízení Rady (EHS) č. 3179/78 ze dne 28. prosince 1978 o uzavření úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku Evropským hospodářským společenstvím
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3077/78 ze dne 21. prosince 1978 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3076/78 ze dne 21. prosince 1978 o dovozu chmele ze třetích zemí
Nařízení Rady (EHS) č. 2991/78 ze dne 18. prosince 1978, kterým se mění nařízení (EHS) č. 316/68 o stanovení norem jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň
Nařízení Rady (EHS) č. 2754/78 ze dne 23. listopadu 1978 o intervenci v odvětví olivového oleje
Nařízení Rady (EHS) č. 2580/78 ze dne 31. října 1978, kterým se prodlužuje hospodářský rok 1977/78 pro olivový olej, stanoví zvláštní opatření pro toto odvětví a mění nařízení (EHS) č. 878/77 o přepočítacích koeficientech používaných v zemědělství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2514/78 ze dne 26. října 1978 o registraci smluv o množení osiva ve třetích zemích, prováděné ve členských státech
Nařízení Komise (EHS) č. 2116/78 ze dne 7. září 1978, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2598/70, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970
Nařízení Rady (EHS) č. 2112/78 ze dne 25. července 1978 o uzavření Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975, Ženeva
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
Nařízení Rady (EHS) č. 1853/78 ze dne 25. července 1978, kterým se stanovují obecná pravidla v souvislosti se zvláštními opatřeními v odvětví skočcových bobů
Nařízení Komise (EHS) č. 1680/78 ze dne 17. července 1978, kterým se upravuje vývozní náhrada pro slad stanovená v čl. 16 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2727/75
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1562/78 ze dne 29. června 1978, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 1423/78 ze dne 20. června 1978, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2759/75 o společné organizaci trhu s vepřovým masem
Nařízení Rady (EHS) č. 1419/78 ze dne 20. června 1978, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 1346/78 ze dne 19. června 1978, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
Nařízení Rady (EHS) č. 1300/78 ze dne 6. června 1978, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1703/72, kterým se stanoví mimo jiné pravidla pro financování nákladů Společenstvím vzniklých v souvislosti s prováděním Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1971
Council Regulation (EEC) No 1117/78 of 22 May 1978 on the common organization of the market in dried fodder
Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1978 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní
Čtvrtá směrnice Rady ze dne 19. prosince 1978, kterou se mění směrnice 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu
Třetí směrnice Rady ze dne 19. prosince 1978 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se úpravy daní z obratu a spotřebních daní v mezinárodním cestovním ruchu
Směrnice Rady ze dne 5. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se automatických kontrolních a třídicích vážicích zařízení
SMĚRNICE RADY 78/1027/EHS ze dne 18. prosince 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti veterinárních lékařů
Nařízení Komise (EHS) č. 1026/78 ze dne 19. května 1978, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2182/77, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro prodej zmrazeného hovězího masa z intervenčních zásob určeného ke zpracování ve Společenství
Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
SMĚRNICE RADY ze dne 5. prosince 1978, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh
Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1978, kterou se mění směrnice 76/135/EHS o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby
Směrnice Rady 78/933/EHS ze dne 17. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory
Směrnice Rady ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel
Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 1978 o uzavření Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
Nařízení Rady (EURATOM, ESUO, EHS) č. 913/78 ze dne 2. května 1978, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
Směrnice Komise ze dne 28. září 1978, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy směrnic Rady 75/106/EHS a 76/211/EHS o hotovém balení
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 890/78 ze dne 28. dubna 1978, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978,založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 776/78 ze dne 18. dubna 1978 o uplatnění nejnižší sazby náhrady při vývozu mléčných výrobků a o zrušení a změně některých nařízení
Rozhodnutí Rady ze dne 19. září 1978 o činnosti určitých třetích zemí v nákladní námořní dopravě
Směrnice Rady 78/764/EHS ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1978, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh
Směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů
Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
Směrnice Komise ze dne 14. července 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
Směrnice Rady 78/663/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách
Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978,založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností
Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb
Rozhodnutí Rady EU č. 78/639 ze dne 25. 7. 1978 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
OSMÁ SMĚRNICE KOMISE ze dne 15. června 1978, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (78/633/EHS)
Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střechy nebo posuvné střechy, opěradel a zadní části sedadel)
Směrnice Rady 78/631/EHS ze dne 26. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (pesticidů)
Směrnice Rady ze dne 19. června 1978, kterou se poprvé mění směrnice 76/118/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
Směrnice Rady ze dne 19. června 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 73/362/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotných délkových měrek
Směrnice Rady 78/610/EHS ze dne 29. června 1978 o sbližování právních a správních předpisů členských států o ochraně zdraví pracovníků vystavených monomeru vinylchloridu
Devátá směrnice Rady ze dne 26. června 1978 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
Nařízení Komise (EHS) č. 554/78 ze dne 17. března 1978, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2182/77 pro prodej zmrazeného hovězího masa z intervenčních zásob určeného ke zpracování ve Společenství
Směrnice Rady 78/549/EHS ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel
Směrnice Rady 78/548/EHS ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů vytápění prostoru pro cestující motorových vozidel
Rozhodnutí rady ze dne 6. června 1978, kterým se jménem Společenství přijímají tři přílohy k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů
SMĚRNICE KOMISE ze dne 24. května 1978, kterou se mění směrnice 74/268/EHS, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin (78/511/EHS)
Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/114/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění
Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství
PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE 78/388/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice 69/208/EHS o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh
PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
SMĚRNICE KOMISE ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh
Směrnice Komise ze dne 31. března 1978, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 352/78 ze dne 20. února 1978 o připisování jistot, kaucí nebo záruk, které byly poskytnuty v rámci společné zemědělské politiky a následně propadly
Směrnice Rady 78/318/EHS ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových vozidel
Směrnice Rady 78/316/EHS ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Oprava dohody mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom) ( Úř. věst. L 51 ze dne 22.2.1978 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 11, svazek 13, s. 3)
78/164/Euratom: Dohoda mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní - Protokol
Směrnice Rady 78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého
Směrnice Rady ze dne 13. února 1978 o účinnosti zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v nových nebo stávajících neprůmyslových budovách a izolace rozvodu tepla a teplé užitkové vody v nových neprůmyslových budovách
Směrnice Rady ze dne 30. ledna 1978, kterou se pošesté mění směrnice Rady ze dne 23. října 1962 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě
Směrnice Rady 78/142/EHS ze dne 30. ledna 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami
SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1977, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin
SMĚRNICE RADY ze dne 13. prosince 1977, kterou se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní plány urychlené eradikace brucelózy, tuberkulózy a enzootické leukózy u skotu (78/52/EHS)
Směrnice Rady ze dne 13. prosince 1977, kterou se, pokud jde o postup chlazení, doplňuje směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem
Směrnice Rady 78/25/EHS ze dne 12. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků
Zavřít
MENU