Předpisy EU - rok 1977

Nařízení Komise (EHS) č. 2962/77 ze dne 23. prosince 1977, kterým se mění nařízení (EHS) č. 616/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady a dávky v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (EHS) č. 2564/77 ze dne 22. listopadu 1977, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1351/72 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2560/77 ze dne 7. listopadu 1977, kterým se mění nomenklatura některých zemědělských produktů, různá nařízení týkající se těchto produktů a společný celní sazebník
Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora
Oprava nařízení Komise (EHS) č. 2237/77 ze dne 23. září 1977 , kterým se mění nařízení č. 118/66/EHS o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků ( Úř. věst. L 263 ze dne 17.10.1977, s. 1 ) (zvláštní vydání v českém jazyce 2004, kapitola 03, svazek 3, s. 170)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2237/77 ze dne 23. září 1977, kterým se mění nařízení č. 118/66/EHS o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (EHS) č. 2182/77 ze dne 30. září 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prodej zmrazeného hovězího masa z intervenčních zásob určeného ke zpracování ve Společenství a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1687/76
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1868/77 ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Nařízení Komise (EHS) č. 1516/77 ze dne 6. července 1977, kterým se mění nařízení (EHS) č. 776/73 o registraci smluv a o sdělování údajů v odvětví chmele
Nařízení Rady (EHS) č. 1251/77 ze dne 17. května 1977 o dovozech otrub, krupičných otrub a jiných zbytků vzniklých proséváním, mletím nebo jiným způsobem zpracování některých obilovin pocházejících z Egyptské arabské republiky
Council Regulation (EEC) No 1250/77 of 17 May 1977 concerning imports of rice from the Arab Republic of Egypt
Nařízení Rady (EHS) č. 1180/77 ze dne 17. května 1977 o dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 1170/77 ze dne 17. května 1977, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
Nařízení Rady (EHS) č. 1055/77 ze dne 17. května 1977 o skladování a pohybu produktů nakoupených intervenčními agenturami
SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní (77/799/EHS)
Rozhodnutí Rady 77/795/EHS ze dne 12. prosince 1977, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství
První směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu a výkonu činnosti úvěrových institucí
Směrnice Rady 77/649/EHS ze dne 27. září 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 28. září 1977, kterou se mění přílohy směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh
Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 1977, kterým se zavádí postup konzultací o vztazích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti námořní dopravy a o související činnosti v mezinárodních organizacích
Rozhodnutí Rady ze dne 25. července 1977, kterým se uzavírá Úmluva o ochraně Středozemního moře před znečišťováním a Protokol o zamezení znečišťování Středozemního moře odpady shazovanými z plavidel a letadel
Směrnice Rady 77/541/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
Směrnice Rady 77/540/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel
Směrnice Rady 77/539/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 77/538/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 77/537/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech
Směrnice Rady 77/536/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Komise ze dne 22. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýzy hnojiv
Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví seznam námořních plavebních cest pro použití směrnice Rady 76/135/EHS
Council Regulation (EEC) No 525/77 of 14 March 1977 establishing a system of production aid for tinned pineapple
Council Regulation (EEC) No 520/77 of 14 March 1977 on the imposition of an export charge on certain products processed from fruit and vegetables and containing added sugar, in the event of sugar supply difficulties
Rozhodnutí Rady ze dne 25. července 1977, kterým se zřizuje Stálý zootechnický výbor77/505/EHS
SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu (77/504/EHS)
Nařízení Rady (EHS, EURATOM, ESUO) č. 495/77 ze dne 8. března 1977, o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům za pravidelnou pracovní pohotovost
Směrnice Rady 77/453/EHS ze dne 27. června 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči
Směrnice Rady 77/452/EHS ze dne 27. června 1977 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
Nařízení Rady (EHS) č. 425/77 ze dne 14. února 1977, kterým se mění nařízení (EHS) č. 805/68 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem a kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 827/68 a nařízení (EHS) č. 950/68 o společném celním sazebníku
Rozhodnutí rady ze dne 3. června 1997, kterým se jménem Společenství přijímá několik příloh Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
SMĚRNICE RADY ze dne 17. května 1977, kterou se zavádějí opatření Společenství pro eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu (77/391/EHS)
Směrnice Rady 77/389/EHS ze dne 17. května 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel
Oprava šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně ( Úř. věst. L 145 ze dne 13.6.1977 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 9, svazek 1, strana 23)
ŠESTÁ SMĚRNICE RADY ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (77/388/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 338/77 ze dne 14. února 1977, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, kterým se stanoví normy jakosti pro květinové cibule a hlízy
Směrnice Rady ze dne 5. dubna 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích systémů pro kapaliny jiné než voda
Směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče
77/271/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1977, kterým se provádí rozhodnutí Rady 77/270/Euratom, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren
77/270/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1977, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren
Oprava směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů ( Úř. věst. L 78 ze dne 26.3.1977 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 6, svazek 1, strana 52)
Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů
Nařízení Komise (EHS) č. 231/77 ze dne 2. února 1977, kterým se mění nařízení (EHS) č. 616/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady a dávky v odvětví olivového oleje
Směrnice Rady ze dne 8. března 1977, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
Nařízení Komise č. 209/77 ze dne 31. ledna 1977, kterým se mění nařízení (EHS) č. 776/73 o registraci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 1976, kterým se stanoví standardní kódy a pravidla pro přepis údajů ze zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů do strojově čitelné formy a kterým se stanoví hranice pěstitelských oblastí pro tato zjišťování
Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou
Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1976, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
Směrnice Rady 77/101/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o uvádění krmných surovin na trh
SMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách obchodu s masnými výrobky ve Společenství (77/99/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1976, kterou se mění směrnice o veterinárních otázkách 64/432/EHS, 72/461/EHS a 72/462/EHS (77/98/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí (77/96/EHS)
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se taxametrů
Směrnice Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Směrnice Rady ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností
Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 1976, kterým se mění rozhodnutí 71/306/EHS o zřízení Poradního výboru pro veřejné zakázky
Zavřít
MENU