Předpisy EU - rok 1976

Nařízení Komise (EURATOM) č. 3227/76 ze dne 19. října 1976 o uplatňování ustanovení o systému záruk Euratomu
Nařízení Komise (EHS) č. 2971/76 ze dne 7. prosince 1976, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68 a nařízení (EHS) č. 537/70, pokud jde o normy jakosti pro cibule Iris danfordiae a Iris reticulata
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Nařízení Rady (EHS) č. 1526/76 ze dne 24. června 1976 o dovozech otrub, krupičných otrub a jiných zbytků vzniklých proséváním, mletím nebo jiným způsobem zpracování některých obilovin pocházejících z Maroka
Nařízení Rady (EHS) č. 1520/76 ze dne 24. června 1976 o dovozu pšenice tvrdé pocházející z Maroka
Nařízení Rady (EHS) č. 1519/76 ze dne 24. června 1976 o dovozech otrub, krupičných otrub a jiných zbytků vzniklých proséváním, mletím nebo jiným způsobem zpracování některých obilovin pocházejících z Alžírska
Nařízení Komise (EHS) č. 1445/76 ze dne 22. června 1976, kterým se stanoví seznam různých odrůd Lolium perenne L.
Council Regulation (EEC) No 1432/76 of 21 June 1976 laying down general rules to be applied in the event of the market in rice being disturbed
Nařízení Rady (EHS) č. 1418/76 ze dne 21. června 1976 o společné organizaci trhu s rýží
Nařízení Komise (EHS) č. 1361/76 ze dne 14. června 1976, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla týkající se vývozní náhrady pro rýži a směsi rýže
Nařízení Komise (EHS) č. 1155/76 ze dne 18. května 1976, kterým se mění příloha II nařízení (EHS) č. 316/68, pokud jde o stanovení norem jakosti pro řezaný asparágus
Směrnice Rady 76/914/EHS ze dne 16. prosince 1976 o minimální úrovni výcviku některých řidičů silniční dopravy
Směrnice Komise ze dne 14. července 1976, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
SMĚRNICE RADY ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (76/895/EHS)
Rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 1976, kterým se zřizuje Stálý rostlinolékařský výbor
Směrnice Rady ze dne 4. listopadu 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektroměrů
Nařízení Komise (EHS) č. 822/76 ze dne 7. dubna 1976 o podmínkách a postupu pro uznání seskupení producentů bource morušového
Nařízení Rady (EHS) č. 796/76 ze dne 6. dubna 1976, kterým se mění nařízení (EHS) č. 986/68, pokud jde o poskytování podpory pro denaturované odstředěné mléko
76/787/ESUO, EHS, Euratom: Rozhodnutí zástupců členských států zasedajících v Radě o aktu o volbě zástupců shromáždění ve všeobecných a přímých volbách
Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Oprava směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků ( Úř. věst. L 262 ze dne 27.9.1976 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 3, strana 285)
Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce
Směrnice Rady (76/766/EHS) ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrných tabulek
Směrnice Rady (76/765/EHS) ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh
Směrnice Rady 76/763/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech
Směrnice Rady 76/762/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety
Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety
Směrnice Rady 76/760/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 76/759/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 76/758/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 76/757/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 76/756/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Nařízení Rady (EHS) č. 707/76 ze dne 25. března 1976 o uznání seskupení producentů bource morušového
Rozhodnutí Rady ze dne 27. července 1976, kterým se mění rozhodnutí 73/391/EHS o konzultačních a informačních postupech v otázkách pojištění úvěrů, úvěrových záruk a finančních úvěrů
Richtlinie 76/625/EWG des Rates vom 20. Juli 1976 über die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des Produktionspotentials bestimmter Baumobstanlagen
Směrnice Rady 76/621/EHS ze dne 20. července 1976, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících přidané oleje nebo tuky
Směrnice Rady 76/580/EHS ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu
Směrnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. května 1976 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství
Směrnice Rady 76/432/EHS ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 1976 kterým se zřizuje Výbor pro nakládání s odpady
Směrnice Rady ze dne 6. dubna 1976, kterou se popáté mění směrnice Rady ze dne 23. října 1962 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě
SEDMÁ SMĚRNICE KOMISE ze dne 1. března 1976, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (76/372/EHS)
PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 1. března 1976, kterou se stanoví metody odběru vzorků Společenství pro úřední kontrolu krmiv (76/371/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 369/76 ze dne 16. února 1976, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2777/75 ohledně referenčního období pro výpočet dávky a zdymadlové ceny pro drůbeží maso
Nařízení Rady (EHS) č. 368/76 ze dne 16. února 1976, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 ohledně referenčního období pro výpočet dávky a zdymadlové ceny pro vejce
Nařízení Rady (EHS) č. 312/76 ze dne 9. února 1976, kterým se mění ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, která se týkají práva sdružovat se v odborových organizacích pracovníků
Nařízení Rady (EHS) č. 311/76 ze dne 9. února 1976, o sestavování statistik o zahraničních pracovnících
SMĚRNICE RADY ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel (76/308/EHS)
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny
Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu
Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky
Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 142/76 ze dne 20. ledna 1976, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora
Směrnice Rady ze dne 20. ledna 1976 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby
Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv
Směrnice Rady 76/115/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
Směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 1975 o poskytnutí záruční platby ze strany EZOZF pro Spolkovou republiku Německo o výdajích vzniklých v průběhu roku 1973 v souvislosti s poskytováním socioekonomického poradenství a získávání profesní dovednosti osob, které se zabývají zemědělstvím
Zavřít
MENU