Předpisy EU - rok 1975

Nařízení Rady (EHS) č. 3279/75 ze dne 16. prosince 1975, o sjednocení dovozních režimů pro živé rostliny a květinářské produkty uplatňovaných členskými státy vůči třetím zemím
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh
Verordnung (EWG) Nr. 2779/75 des Rates vom 29. Oktober 1975 über die Grundregeln für die Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Geflügelfleisch und über die Kriterien für die Festsetzung des Erstattungsbetrags
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem
Reglement (CEE) n° 2774/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des oeufs, les regles générales relatives a l' octroi des restitutions a l' exportation et les criteres de fixation de leur montant
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci
Nařízení Rady (EHS) č. 2763/75 ze dne 29. října 1975, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1995 o společné organizaci trhu s vepřovým masem
Regulation (EEC) No 2747/75 of the Council of 29 October 1975 laying down general rules to be applied in the event of the cereals market being disturbed
Nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ze dne 29. října 1975 o glukose a laktose
Nařízení Rady (EHS) č. 2729/75 ze dne 29. října 1975 o dovozních dávkách použitelných pro směsi obilovin, rýže a zlomkové rýže
Nařízení Rady (EHS) č. 2728/75 ze dne 29. října 1975 o podporách pro výrobu bramborového škrobu a pro obchod s ním a s bramborami určenými pro jeho výrobu
Regulation (EEC) No 2727/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in cereals
Nařízení Komise (EHS) č. 1375/75 ze dne 29. května 1975 o podmínkách pro uznání seskupení producentů chmele v Irsku
Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Nařízení Komise (EHS) č. 949/75 ze dne 11. dubna 1975, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, pokud jde o normy jakosti pro cibule lilií
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 825/75 ze dne 25. března 1975, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek v odvětví cukru
Council Directive 75/726/EEC of 17 November 1975 on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products
Nařízení Komise (EHS) č. 584/75 ze dne 6. března 1975, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad v odvětví rýže do nabídkového řízení
Směrnice Komise ze dne 25. července 1975, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně uznáno jako základní osivo nebo certifikované osivo (75/502/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1975, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh
Směrnice Rady (75/443/EHS) ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel
Směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech
Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody
Směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji
Směrnice Rady ze dne 10. července 1975, kterou se mění směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem
Směrnice Rady ze dne 24. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kontinuálních součtových měřicích zařízení
Směrnice Rady ze dne 24. června 1975, kterou se popáté mění směrnice č. 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Rady ze dne 24. června 1975, kterou se mění směrnice 64/432/EHS, 64/433/EHS, 71/118/EHS, 72/461/EHS a 72/462/EHS, pokud se týká doby platnosti postupů Stálého veterinárního výboru
Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 1975 o zřízení Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví
Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 1975 o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání lékařů
směrnice Rady 75/363/EHS ze dne 16. června 1975 o koordinaci. právních a správních předpisů týkajících se činnosti lékařů
Směrnice Rady 75/362/EHS ze dne 16. června 1975 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání
Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů
Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví
Směrnice Rady 75/322/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady 75/321/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
Rozhodnutí Rady ze dne 20. května 1975 o zřízení Farmaceutického výboru
Rozhodnutí rady ze dne 18. března 1975 o uzavření Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů a o přijetí její přílohy o celních skladech
Nařízení Komise (EHS) č. 184/75 ze dne 24. ledna 1975, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, pokud jde o obchodní úpravu cibulí narcisu
Nařízení Rady (EHS) č. 154/75 ze dne 21. ledna 1975 o zřízení registru pěstitelů oliv v členských státech produkujících olivový olej
Nařízení Komise (EHS) č. 142/75 ze dne 20. ledna 1975, kterým se mění nařízení (EHS) č. 616/72, pokud jde o vývozní dávky v odvětví olivového oleje
Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy
Směrnice Rady 75/106/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu
Šestá směrnice Komise 75/84/EHS ze dne 20. prosince 1974, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv
Směrnice Rady 75/35/EHS ze dne 17. prosince 1974, kterou se oblast působnosti směrnice 64/221/EHS o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, rozšiřuje na státní příslušníky členského státu požívající právo zůstat po skončení samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu
Směrnice Rady 75/34/EHS ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu
Směrnice Rady 75/33/EHS ze dne 17. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na studenou vodu
Zavřít
MENU