Předpisy EU - rok 1973

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3083/73 ze dne 14. listopadu 1973 o sdělování údajů nezbytných k uplatňování nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
Nařízení Rady (EHS) č. 2910/73 ze dne 23. října 1973, kterým se mění nařízení 79/65/EHS, pokud se jedná o použití účetních údajů, oblast zjišťování a počet vykazujících podniků, zahrnutých v zemědělské účetní datové síti Evropského hospodářského společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 1793/73 ze dne 2. července 1973, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68 a nařízení (EHS) č. 537/70, pokud jde o velikosti určitých odrůd tulipánů
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1707/73 ze dne 26. června 1973, kterým se stanoví zvláštní opatření pro osivo řepky a řepice a upravuje nomenklatura pro tyto produkty uvedená v nařízeních č. 136/66/EHS, (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 950/68
Nařízení Rady (EHS) č. 1692/73 ze dne 25. června 1973 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1546/73 ze dne 4. června 1973, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 1545/73 ze dne 4. června 1973, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 1544/73 ze dne 4. června 1973, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 1054/73 ze dne 18. dubna 1973, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového
Nařízení Rady (EHS) č. 1014/73 ze dne 27. března 1973, kterým se mění nařízení (EHS) č. 827/68 a nařízení č. 1009/67/EHS, (EHS) č. 950/68 a (EHS) č. 2358/71
Nařízení Rady (EHS) č. 878/73 ze dne 26. března 1973, kterým se mění nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny v rámci Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 776/73 ze dne 20. března 1973 o registraci smluv a o sdělování údajů v odvětví chmele
Nařízení Rady (Ehs) č. 706/73 ze dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské ostrovy a ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 559/73 ze dne 26. února 1973, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
SMĚRNICE RADY ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin
Nařízení Rady (EHS) č. 429/73 ze dne 5. února 1973 o zvláštních ustanoveních pro dovoz určitého zboží, které spadá do působnosti nařízení (EHS) č. 1059/69 a pochází z Turecka, do Společenství
Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod zkoušení biologické rozložitelnosti aniontových povrchově aktivních látek
Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států o detergentech
Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 1973 o konzultačních a informačních postupech v otázkách pojištění úvěrů, úvěrových záruk a finančních úvěrů
Směrnice Rady ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotných délkových měrek
Směrnice Rady ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se certifikace a označování ocelových lan, řetězů a háků
Směrnice Rady 73/358/EHS ze dne 19. listopadu 1973 pozměňující směrnice po rozšíření Společenství
Směrnice Komise ze dne 7. listopadu 1973, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
Směrnice Rady ze dne 24. července 1973, kterou se odstraňují omezení svobody usazování v oblasti přímého pojištění jiného než životního
První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu
Směrnice Rady 73/238/EHS ze dne 24. července 1973 o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 199/73 ze dne 29. prosince 1972, kterým se v důsledku přistoupení nových členských států ke Společenství doplňují nařízení Komise (EHS) č. 2622/71, (EHS) č. 837/72 a (EHS) č. 1503/72 v odvětví obilovin
Směrnice Rady 73/148/EHS ze dne 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb
Směrnice Rady ze dne 21. května 1973, kterou se mění směrnice ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
SMĚRNICE KOMISE ze dne 5. prosince 1972, kterou se mění druhá směrnice Komise ze dne 18. listopadu 1971, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (73/47/EHS)
ČTVRTÁ SMĚRNICE KOMISE ze dne 5. prosince 1972, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (73/46/EHS)
Směrnice Rady 73/44/EHS ze dne 26. února 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kvantitativní analýzy třísložkových směsí textilních vláken
Směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
Zavřít
MENU