Předpisy EU - rok 1972

Nařízení Rady (EHS) č. 2864/72 ze dne 19. prosince 1972, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2847/72 ze dne 29. prosince 1972, kterým se mění nařízení (EHS) č. 100/72 a 1897/72 následující po přistoupení nových členských států ke Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 2843/72 ze dne 19. prosince 1972 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou
Nařízení Rady (EHS) č. 2841/72 ze dne 19. prosince 1972 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
Nařízení Rady (EHS) č. 2840/72 ze dne 19. prosince 1972 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací, o přijCSí prováděcích pravidel k této dohodě a o uzavření dodatkové dohody o platnosti Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací pro Lichtenštejnské knížectví ze dne 22. července 1972
Nařízení Rady (EHS) č. 2743/72 ze dne 19. prosince 1972, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě
Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 2532/72 ze dne 4. prosince 1972, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 2531/72 ze dne 4. prosince 1972, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2351/72 ze dne 8. listopadu 1972, kterým se doplňují nařízení (EHS) č. 100/72 a 1574/72, pokud jde o postup denaturace cukru
Nařízení Rady (EHS) č. 1799/72 ze dne 18. srpna 1972 o stanovení podmínek poskytování a výše příspěvků uvedených v článku 100 služebního řádu za některé zvlášť náročné práce
Nařízení Rady (EHS) č. 1703/72 ze dne 3. srpna 1972, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2052/69 o financování nákladů Společenstvím vzniklých v souvislostí s prováděním Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1967 a stanoví pravidla pro financování nákladů Společenstvím vzniklých v souvislosti s prováděním Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1971
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1686/72 ze dne 2. srpna 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podpoře pro osivo
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1674/72 ze dne 2. srpna 1972 o stanovení obecných pravidel pro poskytování a financování podpory pro osivo
Nařízení č. 1547/72/EHS ze dne 18. července 1972, kterým se mění německá verze přílohy nařízení č. 136/66/EHS
Nařízení Rady (EURATOM, ESUO, EHS) č. 1370/72 ze dne 27. června 1972, kterým se mění podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1351/72 ze dne 28. června 1972 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele
Nařízení Rady (EHS) č. 1037/72 ze dne 18. května 1972, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování a financování podpory pro producenty chmele
Regulation (EEC) No 1035/72 of the Council of 18 May 1972 on the common organization of the market in fruit and vegetables
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 922/72 ze dne 2. května 1972, kterým se pro chovatelský rok 1972/1973 stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 845/72 ze dne 24. dubna 1972 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového
Nařízení Komise (EHS) č. 679/72 ze dne 29. března 1972 o zařazení zboží do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B a 69.14 A společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 616/72 ze dne 27. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady a dávky v odvětví olivového oleje
Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství
SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí (72/462/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství (72/461/EHS)
Směrnice Rady 72/430/EHS ze dne 19. prosince 1972, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1972, kterou se mění směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly
SMĚRNICE RADY ze dne 6. prosince 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. srpna 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin (72/418/EHS)
Směrnice Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
Rozhodnutí Rady ze dne 31. července 1972 o zřízení Stálého výboru pro zemědělskou statistiku
SMĚRNICE RADY ze dne 20. července 1972, kterou se mění směrnice o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv (72/275/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 20. července 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin
Směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel
Druhá směrnice Rady ze dne 12. června 1972 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se pravidel pro daně z obratu a spotřební daně uplatňované v rámci mezinárodního cestovního ruchu
Směrnice Rady ze dne 6. června 1972 o koordinovaném ročním statistickém zjišťování o činnosti v průmyslu
TŘETÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 27. dubna 1972, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (72/199/EHS)
Směrnice Rady 72/194/EHS ze dne 18. května 1972, kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o coordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni ze dne 18. května 1972, kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni
Commission Directive 72/169/EEC of 14 April 1972 on determining the characteristics and minimum conditions for inspecting vine varieties
Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 100/72 ze dne 14. ledna 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro denaturaci cukru určeného ke krmení zvířat
Zavřít
MENU