Předpisy EU - rok 1971

Nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 ze dne 20. prosince 1971 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě
Nařízení Rady (EHS) č. 2727/71 ze dne 20. prosince 1971, kterým se mění, pokud jde o celní nomenklaturu, nařízení č. 23 o postupném zřízení společné organizace trhu s ovocem a zeleninou a nařízení č. 136/66/EHS, č. 120/67/EHS, č. 121/67/EHS, č. 123/67/EHS, č. 1009/67/EHS, (EHS) č. 805/68, (EHS) č. 2142/70 a (EHS) č. 827/68, O společné organizaci trhů v odvětví olejů a tuků, obilovin, vepřového masa, drůbežího masa, cukru, hovězího a telecího masa, produktů rybolovu a některých produktů uvedených v příloze II Smlouvy
Nařízení Komise (EHS) č. 2622/71 ze dne 9. prosince 1971 o postupech pro dovoz žita z Turecka
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2358/1971 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem
Regulation (EEC) No 2180/71 of the Council of 12 October 1971 on the general rules to be applied to the market in milk and milk products in the event of supply difficulties
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem
Nařízení Komise (EHS) č. 1634/71 ze dne 27. července 1971, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 821/68 ze dne 28. června 1968 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad
Nařízení Komise (EHS) č. 1592/71 ze dne 23. července 1971 o zařazení zboží do čísla 64.01 společného celního sazebníku
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství
Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny
Nařízení Komise (EHS) č. 912/71 ze dne 30. dubna 1971, kterým se mění francouzské a italské znění nařízení (EHS) č. 391/68, kterým se stanoví prováděcí pravidla k intervenčním nákupům v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (EHS) č. 802/71 ze dne 19. dubna 1971, kterým se mění nařízení (EHS) č. 316/68 o stanovení norem jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň
Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 723/71 ze dne 30. března 1971, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora
DRUHÁ SMĚRNICE KOMISE ze dne 18. listopadu 1971, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (71/393/EHS)
Směrnice Rady 71/349/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kalibrace nádrží na plavidlech
Směrnice Rady ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda
Směrnice Rady 71/347/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření objemové hmotnosti obilí
Směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda
Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů
Směrnice Rady 71/317/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pravoúhlých závaží střední přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcových závaží střední přesnosti od 1 kg do 10 kg
Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly
Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 1971 o zřízení Poradního výboru pro veřejné zakázky na stavební práce
Směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček
PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 15. června 1971, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (71/250/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh
Council Directive 71/161/EEC of 30 March 1971 on external quality standards for forest reproductive material marketed within the Community
Směrnice Rady ze dne 22. března 1971, kterou se prodlužuje lhůta stanovená v článku 10 směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Oprava směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971 , kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh ( Úř. věst. L 71 ze dne 25.3.1971 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 3, svazek 1, strana 226)
SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh
Směrnice Rady 71/127/EHS ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
SMĚRNICE RADY ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem (71/118/EHS)
Směrnice Rady ze dne 1. února 1971 o harmonizaci základních ustanovení týkajících se záruk pro krátkodobé obchody (politická rizika) s veřejnoprávními odběrateli nebo se soukromými odběrateli
Zavřít
MENU