Předpisy EU - rok 1968

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2146/68 ze dne 20. prosince 1968, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1431/68 ze dne 13. září 1968, kterým se doplňuje nařízení (EHS) č. 1043/67/EHS o definici výrazu „podnik vyrábějící cukr“
Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
Regulation (EEC) No 985/68 of the Council of 15 July 1968 laying down general rules for intervention on the market in butter and cream
Nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy
Nařízení Komise (EHS) č. 821/68 ze dne 28. června 1968 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad
Regulation (EEC) No 805/68 of the Council of 27 June 1968 on the common organisation of the market in beef and veal
Nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Nařízení Komise (EHS) č. 785/68 ze dne 26. června 1968, kterým se stanoví standardní jakost a pravidla pro výpočet ceny CIF pro melasu
Nařízení Komise (EHS) č. 784/68 ze dne 26. června 1968, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet cen CIF pro bílý cukr a surový cukr
Nařízení Rady (EHS, EURATOM, ESUO) č. 421/68 ze dne 5. dubna 1968, kterým se mění nařízení Rady č. 423/67/EHS, č. 6/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech členů Komise EHS a Komise ESAE a Vysokého úřadu, kteří nebyli jmenováni členy jednotné Komise Evropských společenství
Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1968, kterou se potřetí mění směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě
Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 1968 o uzavírání a provádění zvláštních mezivládních dohod týkajících se povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů
Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 391/68 ze dne 1. dubna 1968, kterým se stanoví prováděcí pravidla k intervenčním nákupům v odvětví vepřového masa
Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 316/68 ze dne 12. března 1968 o stanovení norem jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň
Nařízení Rady (EHS) č. 315/68 ze dne 12. března 1968, kterým se stanoví normy jakosti pro květinové cibule a hlízy
Směrnice Rady ze dne 19. července 1968 o sjednocení předpisů o osvobození dovozu pohonných hmot v palivových nádržích užitkových motorových vozidel od cla, daní a poplatků
Nařízení Rady (EHS, EURATOM, ESUO) č. 261/68 ze dne 29. února 1968, kterým se mění nařízení Rady č. 423/67/EHS, č. 6/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech členů Komise EHS a Komise ESAE a Vysokého úřadu, kteří nebyli jmenováni členy jednotné Komise Evropských společenství
Nařízení Rady (EHS, EURATOM, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 zur Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die vorübergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten)
Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission (Staff Regulations of Officials)
Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise
Nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty
SMĚRNICE RADY ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (68/193/EHS)
První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
Směrnice Rady 68/89/EHS ze dne 23. ledna 1968 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví
Zavřít
MENU