02.30 Uplatňování společného celního sazebníku

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008 , kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. prosince 2003 o zahájení vyšetřování na základě čl. 27 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2501/2001, týkající se porušování svobody sdružování v Bělorusku (2004/23/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Rady (ES) č. 2433/2000 ze dne 17. října 2000, o stanovení některých koncesí v podobě celních kvót Společenství na určité zemědělské výrobky a o úpravě určitých zemědělských koncesí stanovených Evropskou dohodou s Českou republikou formou autonomního a přechodného opatření
Nařízení Komise (ES) č. 2527/97 ze dne 15. prosince 1997, kterým se pro rok 1998 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro hovězí a telecí maso uvedená v prozatímní dohodě mezi Společenstvím a Republikou Slovinsko
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla
Zavřít
MENU