OSN č. 49Předpis OSN č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel [2023/64]

Publikováno: Úř. věst. L 14, 16.1.2023, s. 1-473 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/1


Pouze původní texty EHK/OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Je nutné ověřit si status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost v nejnovější verzi dokumentu EHK/OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Předpis OSN č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel [2023/64]

Zahrnuje veškerá platná znění až po:

sérii změn 07 – datum vstupu v platnost: 7. ledna 2022

doplněk 1 k sérii změn 07 – datum vstupu v platnost:

OBSAH

Předpis

1

Oblast působnosti

2

Definice

3

Žádost o schválení

4

Schválení

5

Požadavky a zkoušky

6

Instalace do vozidla

7

Rodina motorů

8

Shodnost výroby

9

Shodnost vozidel nebo motorů v provozu

10

Postihy za neshodnost výroby

11

Změna schváleného typu a rozšíření schválení

12

Definitivní ukončení výroby

13

Přechodná ustanovení

14

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění zkoušek schválení typu a schvalovacích orgánů

Dodatek 1 –

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby, pokud je směrodatná odchylka vyhovující

Dodatek 2 –

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby, pokud je směrodatná odchylka nevyhovující nebo není k dispozici

Dodatek 3 –

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby na žádost výrobce

Dodatek 4 –

Shrnutí postupu schvalování u motorů na zemní plyn a motorů na LPG

Přílohy

1

Vzory informačního dokumentu

Dodatek k informačnímu dokumentu

2A

Sdělení o schválení typu motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku z hlediska emisí znečišťujících látek podle předpisu č. 49 ve znění série změn 07

Doplněk ke sdělení o schválení typu č. … týkajícímu se schválení typu motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku z hlediska emisí z výfuku podle předpisu č. 49 ve znění série změn 07

2B

Sdělení o schválení typu vozidla se schváleným motorem z hlediska emisí znečišťujících látek podle předpisu č. 49 ve znění série změn 07

2C

Sdělení o schválení typu vozidla z hlediska emisí znečišťujících látek podle předpisu č. 49 ve znění série změn 07

Doplněk ke sdělení o schválení typu č. … týkajícímu se schválení typu vozidla z hlediska emisí znečišťujících látek podle předpisu č. 49 ve znění série změn 07

2D

Soubor dokumentace AES

3

Uspořádání značek schválení typu

4

Zkušební postup

Dodatek 1 –

Plán průběhu zkoušky WHTC s motorem na dynamometru

Dodatek 2 –

Měřicí zařízení

Dodatek 3 –

Statistické údaje

Dodatek 4 –

Kontrola průtoku uhlíku

Dodatek 5 –

Příklad postupu výpočtu

Dodatek 6 –

Montáž pomocných zařízení pro zkoušku emisí

Dodatek 7 –

Postup pro měření čpavku

Dodatek 8 –

Zařízení k měření počtu emitovaných částic

5

Specifikace referenčních paliv

6

Údaje o emisích požadované při schvalování typu pro účely technické prohlídky

7

Ověření životnosti systémů motoru

8

Shodnost vozidel nebo motorů v provozu

Dodatek 1 –

Postup zkoušky při zkoušení emisí vozidla pomocí přenosných systémů měření emisí

Dodatek 2 –

Přenosná měřicí zařízení

Dodatek 3 –

Kalibrace přenosných měřicích zařízení

Dodatek 4 –

Způsob ověřování shody signálu točivého momentu z ECU

9A

Palubní diagnostické systémy (OBD)

Dodatek 1 –

Posouzení výkonu palubního diagnostického systému v provozu

Dodatek 2 –

Vzor prohlášení o splnění požadavků týkajících se výkonu systémů OBD v provozu

9B

Technické požadavky na palubní diagnostické systémy (OBD)

Dodatek 1 –

Schválení montáže systémů OBD

Dodatek 2 –

Chybné funkce – Ilustrace statusu DTC – Ilustrace indikace MI a schémata aktivace počitadel

Dodatek 3 –

Požadavky na monitorování

Dodatek 4 –

Zpráva o splnění technických požadavků

Dodatek 5 –

Informace „freeze-frame“ a datového toku

Dodatek 6 –

Dokumenty referenčních norem

Dodatek 7 –

Monitorování činnosti

Dodatek 8 –

Požadavky na prokazování v případě monitorování činnosti filtru částic vznětového motoru typu wall–flow

9C

Technické požadavky na zhodnocení výkonnosti palubních diagnostických systémů (OBD) v provozu

Dodatek 1 –

Skupiny monitorovacích funkcí

10

Požadavky na omezování emisí mimo cyklus (OCE) a emisí v provozu

Dodatek 1 –

Prokazovací zkouška PEMS při schvalování typu

11

Požadavky na zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

Dodatek 1 –

Požadavky na prokazování

Dodatek 2 –

Popis mechanismů aktivace a deaktivace varování a upozornění řidiče

Dodatek 3 –

Schéma snížení točivého momentu při mírném upozornění

Dodatek 4 –

Prokazování správné montáže motorů schválených jako samostatné technické celky do vozidla

Dodatek 5 –

Přístup k „informacím o regulaci emisí NOx

Dodatek 6 –

Prokazování nejnižší přípustné koncentrace činidla CDmin

12

Emise CO2 a spotřeba paliva

Dodatek 1 –

Ustanovení o emisích CO2 a spotřebě paliva pro rozšíření schválení typu vozidla schváleného podle tohoto předpisu, jehož referenční hmotnost je vyšší než 2 380 kg, ale nepřesahuje 2 610 kg

13

Schválení typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatného technického celku

Dodatek 1 –

Vzor informačního dokumentu

Dodatek 2 –

Sdělení o schválení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek podle předpisu č. 49 ve znění série změn 07

Dodatek 3 –

Uspořádání značky schválení typu

Dodatek 4 –

Postup hodnocení emisních vlastností náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek

Dodatek 5 –

Sekvence pro tepelné stárnutí

Dodatek 6 –

Zkušební cyklus pro vozidlový dynamometr nebo shromažďování údajů v silničním provozu

Dodatek 7 –

Postup vypuštění a zvážení

odatek 8 –

DPříklad programu akumulace doby provozu včetně tepelné sekvence, sekvence spotřeby maziva a regenerační sekvence

Dodatek 9 –

Schéma průběhu programu akumulace doby provozu

14

Přístup k informacím OBD

15

Technické požadavky na motory a vozidla dual fuel na naftu a plyn

odatek 1 –

DTypy motorů a vozidel HDDF – ilustrace definic a hlavních požadavků

Dodatek 2 –

Mechanismy aktivace a deaktivace počitadla (počitadel), systém varování, omezení provozuschopnosti, servisní režim v případě motorů a vozidel dual fuel – popis a ilustrace

Dodatek 3 –

Indikátor dual fuel HDDF, systém varování, omezení provozuschopnosti – požadavky na prokazování

Dodatek 4 –

Požadavky na postup dodatečné zkoušky emisí pro motory dual fuel

Dodatek 5 –

Dodatečné požadavky na postup zkoušky emisí s použitím PEMS pro motory dual fuel

Dodatek 6 –

Stanovení molárních poměrů složek a hodnot ugas pro motory dual fuel

1.   Oblast působnosti

1.1

Tento předpis platí pro motorová vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností přesahující 2 610 kg a pro všechna motorová vozidla kategorií M3 a N3 (1).

Na žádost výrobce se schválení typu dokončeného vozidla udělené podle tohoto předpisu rozšíří na jeho nedokončené vozidlo s referenční hmotností menší než 2 610 kg. Schválení typu se rozšíří, jestliže výrobce může prokázat, že všechny kombinace karoserií, o nichž se předpokládá, že budou postaveny na nedokončené vozidlo, zvětší referenční hmotnost vozidla nad 2 610 kg.

Na žádost výrobce se schválení typu vozidla udělené podle tohoto předpisu rozšíří na jeho varianty a verze s referenční hmotností vyšší než 2 380 kg, splňuje-li rovněž požadavky týkající se měření emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva v souladu s bodem 4.2 tohoto předpisu.

1.2

Rovnocenná schválení

Podle tohoto předpisu se nemusí schvalovat: motory namontované ve vozidlech s referenční hmotností do 2 840 kg, pro které bylo uděleno schválení podle předpisů č. 83 nebo č. 154 jako rozšíření.

2.   Definice

Pro účely tohoto předpisu se rozumí:

2.1

cyklem stárnutí“ provoz vozidla nebo motoru (rychlost, otáčky a výkon) prováděný během doby akumulace provozu;

2.2

schválením motoru (rodiny motorů)“ schválení typu motoru (rodiny motorů) s ohledem na úroveň emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic, kouř a palubní diagnostický systém (OBD);

2.3

schválením vozidla“ schválení typu vozidla s ohledem na úroveň emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a kouř z jeho motoru, na jeho palubní diagnostický systém (OBD) a montáž motoru do vozidla;

2.4

pomocnou strategií pro emise“ (AES) strategie pro emise, která se aktivuje nebo která nahrazuje či mění základní strategii pro emise za specifickým účelem nebo v reakci na specifický soubor okolních a/nebo provozních podmínek a která je aktivní pouze za těchto provozních podmínek;

2.5

základní strategií pro emise“ (BES) strategie pro emise, která je aktivní v celém rozsahu otáček a zatížení motoru, dokud se neaktivuje AES;

2.6

nepřetržitou regenerací“ proces regenerace systému následného zpracování výfukových plynů, k němuž dochází buď nepřetržitě, nebo alespoň jednou během zkoušky WHTC se startem za tepla;

2.7

klikovou skříní“ prostory uvnitř nebo vně motoru, které jsou spojeny s jímkou oleje vnitřními nebo vnějšími kanály, z kterých mohou vycházet plyny a páry;

2.8

kritickými součástmi souvisejícími s emisemi“ následující součásti určené především k regulaci emisí: jakýkoli systém následného zpracování výfukových plynů, ECU a s ní související čidla a ovládací členy a systém recirkulace výfukových plynů (EGR) včetně všech příslušných filtrů, chladičů, regulačních ventilů a potrubí;

2.9

kritickou údržbou související s emisemi“ údržba prováděná na kritických součástech souvisejících s emisemi;

2.10

odpojovací strategií“ strategie pro emise, která nesplňuje provozní požadavky základní a/nebo pomocné strategie pro emise, jak stanoví tato příloha;

2.11

systémem ke snížení emisí NOx “ systém následného zpracování výfukových plynů, který má snížit emise oxidů dusíku (NOx) (např. pasivní a aktivní katalyzátory chudých NOx, adsorbenty NOx a systémy selektivní katalytické redukce (SCR));

2.12

diagnostickým chybovým kódem (DTC)“ numerický nebo alfanumerický identifikátor, který identifikuje nebo označuje chybnou funkci;

2.13

naftovým režimem“ normální provozní režim motoru dual fuel, během něhož motor nepoužívá pro žádné podmínky provozu žádné plynné palivo;

2.14

jízdním cyklem“ sled, který sestává z nastartování motoru, doby provozu (vozidla), vypnutí motoru a doby do příštího nastartování motoru;

2.15

motorem dual fuel“ systém motoru, který je navržen tak, aby byl provozován souběžně na motorovou naftu a plynné palivo, přičemž obě paliva se měří odděleně, a u kterého se množství spotřebovaného paliva v poměru k druhému palivu může v závislosti na provozu měnit;

2.16

režimem dual fuel“ normální provozní režim motoru dual fuel, během kterého motor za některých provozních podmínek používá souběžně motorovou naftu a plynné palivo;

2.17

vozidlem dual fuel“ vozidlo, které je poháněno motorem dual fuel a které dodává paliva používaná motorem z oddělených palubních systémů pro skladování;

2.18

konstrukčním prvkem“ s ohledem na vozidlo nebo motor:

a)

prvek systému motoru;

b)

řídicí systém, včetně: počítačového programového vybavení, elektronických řídicích systémů a počítačové logiky;

c)

kalibrace řídicího systému nebo

d)

výsledky jakéhokoli vzájemného působení systémů;

2.19

monitorovacím systémem regulace emisí“ systém, který zajišťuje správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx a který je uskutečňován v systému motoru podle požadavků bodu 5.5;

systémem regulace emisí“ konstrukční prvky a strategie pro emise vypracované nebo kalibrované za účelem regulace emisí;

2.20

údržbou související s emisemi“ údržba, která podstatně ovlivňuje emise či pravděpodobně ovlivní zhoršení emisí vozidla či motoru během běžných podmínek provozu;

2.21

strategií pro emise“ konstrukční prvek nebo soubor konstrukčních prvků, které jsou součástí celkové koncepce systému motoru nebo vozidla za účelem regulace emisí;

2.22

rodinou motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů“ výrobcem stanovená skupina motorů odpovídající definici rodiny motorů, která se však dále seskupuje podle motorů používajících stejný systém následného zpracování výfukových plynů;

2.23

rodinou motorů“ výrobcem stanovená skupina motorů, která má vzhledem ke své konstrukci vymezené v bodě 7 tohoto předpisu podobné emisní vlastnosti;

2.24

systémem motoru“ motor, systém regulace emisí a komunikační rozhraní (technické vybavení a hlášení) mezi elektronickou řídicí jednotkou nebo jednotkami motoru (dále jen „ECU“) a jinou hnací jednotkou nebo řídicí jednotkou vozidla;

2.25

spuštěním motoru“ zapnutí zapalování, roztáčení a spuštění spalování, které je dokončeno v okamžiku, kdy otáčky motoru klesnou na hodnotu 150 ot/min pod normální otáčky volnoběhu zahřátého motoru;

2.26

typem motoru“ kategorie motorů, které se neliší v zásadních vlastnostech motoru vymezených v příloze 1;

2.27

systémem následného zpracování výfukových plynů“ katalyzátor (oxidační, třícestný nebo jiný), filtr částic, systém ke snížení emisí NOx, systém ke snížení emisí NOx kombinovaný s filtrem částic nebo jiné zařízení ke snížení emisí, které je namontováno za motorem;

2.28

plynnými znečišťujícími látkami“ emise oxidu uhelnatého, NOx, vyjádřené ekvivalentem NO2, a uhlovodíky (tj. celkové uhlovodíky, uhlovodíky jiné než methan a methan) ve výfukových plynech;

2.29

obecným jmenovatelem“ údaj počitadla udávající, kolikrát bylo vozidlo provozováno za obecných podmínek;

2.30

skupinou monitorovacích funkcí“ pro účely vyhodnocení výkonu rodiny motorů s OBD v provozu soubor monitorovacích funkcí OBD použitý pro určení správné funkce systému regulace emisí;

2.31

počitadlem cyklů zapalování“ počitadlo uvádějící počet startů motoru, ke kterým u vozidla došlo;

2.32

poměrem výkonu v provozu“ (IUPR) poměr počtu období, během kterých existovaly podmínky, v rámci kterých monitorovací funkce či skupina monitorovacích funkcí mohly vzhledem k počtu jízdních cyklů, který je relevantní pro provoz této monitorovací funkce nebo skupiny monitorovacích funkcí, zjistit chybnou funkci;

2.33

dolními otáčkami (nlo)“ nejnižší otáčky, při kterých má motor 50 % maximálního deklarovaného výkonu;

2.34

chybnou funkcí“ selhání nebo zhoršení činnosti systému motoru, včetně systému OBD, u kterého se dá důvodně očekávat, že povede buď ke zvýšení hladiny kterékoli regulované znečišťující látky emitované systémem motoru, nebo ke snížení účinnosti systému OBD;

2.35

indikátorem chybné funkce“ (MI) indikátor, který je součástí varovného systému a který zřetelně informuje řidiče vozidla v případě chybné funkce;

2.36

výrobcem“ osoba nebo subjekt, který je schvalovacímu orgánu odpovědný za všechna hlediska schvalování typu nebo postupu schválení a za zajištění shodnosti výroby. Osoba nebo subjekt přitom nemusí být nutně přímo zapojeny do všech fází výroby vozidla, systému, součásti nebo samostatného technického celku, které jsou předmětem postupu schvalování;

2.37

maximálním netto výkonem“ maximální hodnota netto výkonu naměřená při plném zatížení motoru;

2.38

netto výkonem“ výkon získaný na zkušebním stavu na konci klikového hřídele nebo rovnocenného zařízení při odpovídajících otáčkách motoru nebo vozidla spolu s pomocným zařízením v souladu s předpisem EHK/OSN č. 85 a stanovený za referenčních atmosférických podmínek;

2.39

údržbou nesouvisející s emisemi“ údržba, která neovlivňuje podstatným způsobem emise a která nemá trvalý vliv na zhoršení emisí vozidla nebo motoru během běžných podmínek v okamžiku, kdy je údržba provedena;

2.40

palubním diagnostickým systémem (OBD)“ systém na palubě vozidla nebo na motoru, který je schopen:

a)

zjistit chybné funkce ovlivňující emisní vlastnosti systému motoru;

b)

indikovat jejich přítomnost prostřednictvím varovného systému a

c)

určit pravděpodobnou oblast chybné funkce prostřednictvím informací ukládaných do paměti počítače a přenosem těchto informací mimo vozidlo;

2.41

rodinou motorů s OBD“ výrobcem stanovená skupina systémů motorů, které používají stejné metody monitorování a diagnostiky chybných funkcí souvisejících s emisemi;

2.42

sledem operací“ sled, který sestává z nastartování motoru, doby provozu (motoru), vypnutí motoru a doby do příštího nastartování motoru, je-li monitorování OBD spuštěno a pokud by se vyskytla chybná funkce, byla by odhalena;

2.43

původním zařízením k regulaci znečišťujících látek“ zařízení k regulaci znečišťujících látek nebo soustava takových zařízení, na které se vztahuje schválení typu vozidla;

2.44

základním motorem“ motor vybraný z rodiny motorů tak, aby jeho emisní vlastnosti byly reprezentativní pro tuto rodinu motorů;

2.45

systémem následného zpracování částic“ systém následného zpracování výfukových plynů určený ke snížení emisí znečišťujících částic pomocí mechanické, aerodynamické, difúzní nebo inerční separace;

2.46

částicemi (PM)“ jakýkoli materiál, který se zachytí na stanoveném filtračním médiu po zředění výfukových plynů čistým ředicím médiem při teplotě v rozmezí 315 K (42 °C) a 325 K (52 °C); jedná se především o uhlík, kondenzované uhlovodíky a sírany s přidruženou vodou;

2.46.1

počtem pevných částic“ (počtem PM) se rozumí celkový počet částic v pevném stavu v emisích výfukových plynů vyčíslený podle metod ředění, odběru vzorků a měření uvedených v příloze 4;

2.47

poměrným zatížením“ procentuální podíl maximálního využitelného momentu při daných otáčkách;

2.48

monitorováním činnosti“ monitorování chybných funkcí, které sestává z kontrol funkčnosti a z monitorování parametrů, které nejsou přímo usouvztažňovány s mezními hodnotami emisí a provádí se u součástí nebo systémů za účelem ověření, zda pracují v příslušném rozsahu;

2.49

periodickou regenerací“ proces regenerace zařízení pro regulaci emisí, k němuž dochází pravidelně v době kratší než 100 hodin běžného chodu motoru;

2.50

přenosným systémem pro měření emisí“ (PEMS) přenosný systém pro měření emisí splňující požadavky stanovené v dodatku 2 k příloze 8 tohoto předpisu;

2.51

jednotkou odběru výkonu“ motorem poháněné zařízení k pohonu pomocných a přídavných zařízení na vozidle;

2.52

vhodnou poškozenou součástí nebo systémem“ (QDC) se rozumí součást nebo systém, který byl záměrně poškozen například prostřednictvím zrychleného stárnutí nebo se kterým bylo manipulováno řízeným způsobem a který byl přijat schvalovacím orgánem v souladu s ustanoveními přílohy 9B tohoto předpisu pro použití během prokazování správné činnosti OBD systému motoru;

2.53

činidlem“ médium, které je uloženo v nádrži ve vozidle a je dodáváno systémem následného zpracování výfukových plynů (v případě potřeby) podle požadavku systému regulace emisí;

2.54

rekalibrováním“ jemné seřízení motoru na zemní plyn, aby se zajistila stejná výkonnost (výkon, spotřeba paliva) v jiné skupině zemního plynu;

2.55

referenční hmotností“ hmotnost vozidla v pohotovostním stavu zmenšená o jednotnou hmotnost řidiče 75 kg a zvětšená o jednotnou hmotnost 100 kg;

2.56

náhradním zařízením k regulaci znečišťujících látek“ zařízení k regulaci znečišťujících látek nebo soubor takových zařízení, který je určen jako náhrada původního zařízení k regulaci znečišťujících látek a může být schválen jako samostatný technický celek;

2.57

čtecím nástrojem“ externí zkušební zařízení používané pro normovanou komunikaci se systémem OBD mimo vozidlo v souladu s požadavky tohoto předpisu;

2.58

programem akumulace doby provozu“ cyklus stárnutí a akumulace doby provozu pro stanovení faktorů zhoršení u rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů;

2.59

servisním režimem“ zvláštní režim motoru dual fuel, který je aktivován pro účely oprav, nebo režim pro opuštění silničního provozu, pokud není provoz v režimu dual fuel možný (2);

2.60

emisemi z výfuku“ emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic;

2.61

nedovolenými zásahy“ deaktivace nebo takové úpravy nebo změny systému regulace emisí nebo pohonného systému vozidla, včetně jakýchkoli softwarových či jiných logických ovládacích prvků těchto systémů, které zhorší emisní vlastnosti vozidla, ať již to bylo jejich záměrem, či nikoli;

2.62

hmotností v nenaloženém stavu“ provozní hmotnost vozidla bez jednotné hmotnosti řidiče 75 kg, bez cestujících nebo nákladu, avšak s palivovou nádrží naplněnou na 90 % celkového objemu, s obvyklou sadou nářadí a případně s náhradním kolem;

2.63

životností“ příslušná ujetá vzdálenost a/nebo časový interval, v rámci kterých musí být dodrženy příslušné mezní hodnoty pro emise plynných látek a emise částic;

2.64

typem vozidla z hlediska emisí“ skupina vozidel, která se neliší v zásadních vlastnostech motoru a vozidla vymezených v příloze 1;

2.65

filtrem částic vznětového motoru typu wall–flow“ filtr částic vznětového motoru (DPF), ve kterém je výfukový plyn tlačen proudem skrze stěnu, která filtruje pevné látky;

2.66

Wobbeho indexem (dolním Wl nebo horním Wu)“ poměr odpovídající výhřevnosti plynu na jednotku objemu k druhé odmocnině poměrné hustoty plynu za stejných referenčních podmínek:

Formula

2.67

faktorem posunu λ (Sλ)“ výraz, který popisuje požadovanou pružnost systému řízení motoru z hlediska změny poměru přebytku vzduchu λ, jestliže motor pracuje s plynem rozdílného složení, než má čistý methan (výpočet Sλ viz dodatek 5 k příloze 4).

3.   Žádost o schválení

3.1

Žádost o schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku

3.1.1

Výrobce nebo jeho oprávněný zástupce předloží schvalovacímu orgánu žádost o schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku.

3.1.2

Žádost uvedená v bodě 3.1.1 musí být vypracována podle vzoru informačního dokumentu, který je uveden v příloze 1. Pro tento účel se použije část 1 přílohy 1.

3.1.3

Výrobce dodá společně s žádostí soubor dokumentace, který plně osvětluje jakékoliv konstrukční prvky ovlivňující emise, strategii regulace emisí systému motoru a prostředky, kterými tento systém řídí své výstupní veličiny, které souvisejí s emisemi, ať již je toto řízení přímé nebo nepřímé, opatření proti neoprávněným zásahům, a který plně osvětluje systém varování a upozornění tak, jak je požadováno v bodech 4 a 5 přílohy 11.

Schvalovací orgán soubor dokumentace označí a opatří datem a uchová ho po dobu nejméně deseti let od udělení schválení.

Soubor dokumentace se skládá z těchto částí:

a)

údajů stanovených v bodě 5.1.4;

b)

souboru dokumentace o AES podle přílohy 2D tohoto předpisu, aby schvalovací orgány mohly posoudit řádné používání AES.

Na žádost výrobce provede schvalovací orgán předběžné posouzení AES pro nové typy vozidel. V takovém případě předloží výrobce schvalovacímu orgánu návrh souboru dokumentace o AES dva až dvanáct měsíců před zahájením postupu schválení typu.

Na základě návrhu souboru dokumentace o AES předloženého výrobcem provede schvalovací orgán předběžné posouzení. Provede ho v souladu s metodikou popsanou v dodatku 2 k příloze 10. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech se schvalovací orgán může od této metodiky odchýlit.

Předběžné posouzení AES pro nové typy vozidel má pro účely schválení typu platnost 18 měsíců. Tato lhůta může být prodloužena o dalších 12 měsíců, pokud výrobce poskytne schvalovacímu orgánu důkaz o tom, že se na trhu neobjevily žádné nové technologie, které by předběžné posouzení AES změnily.

3.1.4

K informacím uvedeným v bodě 3.1.3 výrobce dále přiloží následující informace:

a)

v případě zážehových motorů prohlášení výrobce o minimálním procentu selhání zapalování z celkového počtu zážehů, které by buď vedly k překročení emisních limitů stanovených v příloze 9A, pokud by uvedené procento selhání bývalo bylo přítomno od začátku zkoušky emisí, jak stanoví příloha 4, nebo by mohly způsobit přehřátí jednoho či více katalyzátorů, což by vedlo k nevratnému poškození;

b)

popis opatření přijatých v zájmu toho, aby se zabránilo nedovoleným úpravám a zásahům do počítače či počítačů pro regulaci emisí včetně zařízení pro aktualizaci využívající výrobcem schválený program či kalibraci;

c)

dokumentace systému OBD v souladu s požadavky stanovenými v bodě 8 přílohy 9B;

d)

informace týkající se OBD za účelem přístupu do OBD v souladu s požadavky přílohy 14 tohoto předpisu;

e)

prohlášení o dodržení emisí mimo cyklus podle požadavků stanovených v bodě 5.1.3 a bodě 10 přílohy 10;

f)

prohlášení o dodržení výkonu OBD v provozu podle požadavků stanovených v dodatku 2 k příloze 9A;

g)

prvotní plán na zkoušení v provozu v souladu s bodem 2.4 přílohy 8;

h)

případně kopie dalších schválení typu s příslušnými údaji, které umožní rozšířit schválení a stanovit faktory zhoršení;

i)

případně soubory dokumentace vyžadované tímto předpisem nezbytné pro správnou montáž typu motoru schváleného jako samostatný technický celek.

3.1.5

Výrobce předloží technické zkušebně odpovídající za zkoušky schválení typu motor či základní motor reprezentující typ, který má být schválen.

3.1.6

Změny značky systému, součásti nebo samostatného technického celku, k nimž dojde po schválení typu, platnost tohoto schválení typu automaticky neruší, pokud nedojde ke změně původních vlastností či technických parametrů takovým způsobem, který ovlivní funkčnost motoru či systému k regulaci emisí.

3.2.

Žádost o schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí

3.2.1

Výrobce nebo jeho oprávněný zástupce předloží schvalovacímu orgánu žádost o schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí.

3.2.2

Žádost uvedená v bodě 3.2.1 musí být vyhotovena podle vzoru informačního dokumentu v části 2 přílohy 1. K této žádosti se přiloží kopie certifikátu schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku.

3.2.3

Výrobce dodá soubor dokumentace, který plně osvětluje konstrukční prvky systému varování a upozornění, který je umístěn na palubě vozidla tak, jak je požadováno v příloze 11. Tento soubor dokumentace se poskytne v souladu s bodem 3.1.3.

3.2.4

K informacím uvedeným v bodě 3.2.3 výrobce dále přiloží následující informace:

a)

popis opatření přijatých s cílem zabránit nedovoleným úpravám a zásahům do řídicích jednotek vozidla, na které se tento předpis vztahuje, včetně zařízení pro aktualizaci využívající výrobcem schválený program či kalibraci;

b)

popis součástí OBD na palubě vozidla v souladu s požadavky stanovenými v bodě 8 přílohy 9B;

c)

informace týkající se součástí OBD na palubě vozidla pro účely přístupu k OBD;

d)

případně kopie dalších schválení typu s příslušnými údaji, které umožní rozšířit schválení.

3.2.5

Změny značky systému, součásti nebo samostatného technického celku, k nimž dojde po schválení typu, platnost tohoto schválení typu automaticky neruší, pokud nedojde ke změně původních vlastností či technických parametrů takovým způsobem, který ovlivní funkčnost motoru či systému k regulaci emisí.

3.3

Žádost o schválení typu vozidla z hlediska emisí

3.3.1

Výrobce nebo jeho oprávněný zástupce předloží schvalovacímu orgánu žádost o schválení typu vozidla z hlediska emisí.

3.3.2

Žádost uvedená v bodě 3.3.1 musí být vypracována podle vzoru informačního dokumentu, který je uveden v příloze 1. Pro tento účel se použijí části 1 a 2 uvedené přílohy.

3.3.3

Výrobce poskytne soubor dokumentace, který plně osvětluje jakékoliv konstrukční prvky ovlivňující emise, strategii regulace emisí systému motoru a prostředky, kterými tento systém řídí své výstupní veličiny, ať již je toto řízení přímé, nebo nepřímé, a který plně osvětluje systém varování a upozornění tak, jak je požadováno v příloze 11. Tento soubor dokumentace se poskytne v souladu s bodem 3.1.3.

3.3.4

K informacím podle bodu 3.3.3 výrobce dále předloží informace požadované v bodě 3.1.4 písm. a) až h) a v bodě 3.2.4 písm. a) až d).

3.3.5

Výrobce předloží technické zkušebně odpovídající za zkoušky schválení typu motor reprezentující typ, který má být schválen.

3.3.6

Změny značky systému, součásti nebo samostatného technického celku, k nimž dojde po schválení typu, platnost tohoto schválení typu automaticky neruší, pokud nedojde ke změně původních vlastností či technických parametrů takovým způsobem, který ovlivní funkčnost motoru či systému k regulaci emisí.

3.4

Žádost o schválení typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatného technického celku

3.4.1

Výrobce předloží schvalovacímu orgánu žádost o schválení typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatného technického celku.

3.4.2

Žádost musí být vypracována podle vzoru informačního dokumentu uvedeného v dodatku 1 k příloze 13.

3.4.3

Výrobce předloží prohlášení o dodržení požadavků týkajících se přístupu k informacím OBD.

3.4.4

Výrobce předloží technické zkušebně odpovídající za zkoušky schválení typu:

a)

typ systému nebo systémů motorů schválených v souladu s tímto předpisem a vybavených novým původním zařízením k regulaci znečišťujících látek;

b)

jeden vzorek typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek;

c)

další vzorek typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek v případě náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek určeného k montáži na vozidlo vybavené systémem OBD.

3.4.5

Pro účely bodu 3.4.4 písm. a) vybere žadatel po dohodě se schvalovacím orgánem zkušební motory.

Zkušební podmínky musí splňovat požadavky stanovené v bodě 6 přílohy 4.

Zkušební motory musejí vyhovovat těmto požadavkům:

a)

nesmí mít závady na systému regulace emisí;

b)

všechny vadné nebo nadměrně opotřebované původní díly související s emisemi musí být opraveny nebo vyměněny;

c)

musí být před zkouškami emisí řádně seřízeny a nastaveny podle pokynů výrobce.

3.4.6

Pro účely bodu 3.4.4 písm. b) a c) musí být tento vzorek zřetelně a nesmazatelně označen obchodním názvem žadatele nebo jeho značkou a obchodním označením.

3.4.7

Pro účely bodu 3.4.4 písm. c) vzorek představuje vhodnou poškozenou součást.

4.   Schválení

4.1

Za účelem získání schválení typu systému motoru nebo rodiny motoru jako samostatného technického celku, schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí či schválení typu vozidla z hlediska emisí výrobce v souladu s ustanoveními tohoto předpisu prokáže, že se na vozidla či systémy motoru vztahují zkoušky a splňují požadavky stanovené v bodě 5 a přílohách 4, 6, 7, 9A, 9B, 9C, 10, 11 a 12. Výrobce rovněž zajistí shodu se specifikacemi referenčních paliv uvedenými v příloze 5.

Za účelem získání schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí či schválení typu vozidla z hlediska emisí zajistí výrobce shodu s požadavky na montáž stanovenými v bodě 6.

4.2

Za účelem získání rozšíření schválení typu vozidla z hlediska emisí schváleného v rámci tohoto předpisu, jehož referenční hmotnost je vyšší než 2 380 kg, ale nepřesahuje 2 610 kg, musí výrobce splňovat požadavky stanovené v dodatku 1 k příloze 12.

4.3

Za účelem získání schválení typu motoru nebo rodiny motorů dual fuel jako samostatného technického celku, schválení typu vozidla dual fuel se schváleným motorem dual fuel z hlediska emisí nebo schválení typu vozidla dual fuel z hlediska emisí výrobce vozidla kromě splnění požadavků bodu 4.1 prokáže, že vozidla nebo motory dual fuel byly podrobeny zkouškám a splňují požadavky stanovené v příloze 15.

4.4

Vyhrazeno (3)

4.5

Za účelem získání schválení typu systému motoru nebo rodiny motoru jako samostatného technického celku či schválení typu vozidla z hlediska emisí výrobce zajistí shodu s požadavky na použitelnost paliv pro univerzální schválení pro všechna paliva, nebo v případě zážehového motoru na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn (LPG) zajistí schválení omezené použitelnosti paliv, jak je stanoveno v bodě 4.6.

4.5.1

Tabulky shrnující požadavky pro schválení motorů na zemní plyn, LPG a motorů dual fuel jsou uvedeny v dodatku 4.

4.6

Požadavky na schválení typu s univerzální použitelností paliv

Schválení typu s univerzální použitelností paliv se udělí, jsou-li splněny požadavky uvedené v bodech 4.6.1. až 4.6.6.1.

4.6.1

Základní motor musí splňovat požadavky tohoto předpisu na odpovídající referenční paliva uvedená v příloze 5. Zvláštní požadavky se vztahují na motory na zemní plyn / biomethan (včetně motorů dual fuel), jak je uvedeno v bodě 4.6.3.

4.6.2

Pokud výrobce umožní u dané rodiny motorů používání běžně prodávaných paliv, která nevyhovují referenčním palivům uvedeným v příloze 5 ani normě EN 228 CEN (v případě bezolovnatého benzinu) či normě EN 590 CEN (v případě motorové nafty), jako je například používání FAME B100 (norma EN 14214 CEN), směsí motorové nafty s obsahem FAME B20/B30 (norma EN 16709 CEN), parafinických naftových paliv (norma EN 15940 CEN) nebo jiných paliv, musí výrobce vedle požadavků uvedených v bodě 4.6.1 splnit tyto požadavky:

a)

uvést paliva, na která je daná rodina motorů schopna provozu, v bodě 3.2.2.2.1 informačního dokumentu, který je stanoven v části 1 přílohy 1, a to buď odkazem na úřední normu, nebo na specifikaci běžně prodávaného paliva specifického pro danou značku, které nesplňuje úřední normu, jako jsou např. paliva uvedená v bodě 4.6.2. Výrobce rovněž prohlásí, že použitím uvedeného paliva není dotčena funkčnost systému OBD;

b)

stanovit korekční součinitel výkonu pro každé palivo uvedené podle bodu 9.4.2.8., případně v souladu s ustanoveními bodu 9.4.2.7, případně uvést součinitel pro každé palivo v bodě 3.2.2.2.2 informačního dokumentu, který je stanoven v části 1 přílohy 1;

c)

prokázat, že základní motor splňuje požadavky vymezené v příloze 4 a dodatku 1 k příloze 10 tohoto předpisu, které se vztahují na uvedená paliva; schvalovací orgán může požádat, aby byly požadavky na prokazování dále rozšířeny o požadavky stanovené v příloze 7 a příloze 9A;

d)

splnit požadavky kontroly shodnosti uvedených paliv v provozu uvedené v příloze 8 včetně veškerých směsí uvedených paliv a paliv, která jsou v souladu s příslušnými tržními normami.

Na žádost výrobce se požadavky stanovené v tomto bodě uplatní na paliva používaná pro vojenské účely.

Pro účely bodu 4.6.2 písm. a) se v případech, kdy jsou prováděny zkoušky emisí, aby se prokázala shoda s požadavky tohoto nařízení, ke zkušebnímu protokolu připojí zpráva o analýze zkušebního paliva, která bude sestávat alespoň z parametrů upřesněných v oficiální specifikaci vyhotovené výrobcem paliva.

4.6.3

U motorů poháněných zemním plynem / biomethanem, včetně motorů dual fuel, je výrobce povinen prokázat schopnost základního motoru přizpůsobit se jakémukoli složení paliva obsahujícího zemní plyn / biomethan, které může být nabízeno na trhu. Takové prokázání se provede v souladu s tímto bodem a v případě motorů dual fuel v souladu s dodatečnými ustanoveními ohledně postupu přizpůsobení paliva stanovenými v bodě 6.4 přílohy 15 tohoto předpisu.

4.6.3.1

U stlačeného zemního plynu / biomethanu (CNG) obecně existují dva druhy paliva: palivo s velkou výhřevností (plyn H) a palivo s malou výhřevností (plyn L), avšak s velkým rozptylem v obou skupinách; liší se výrazně svým obsahem energie vyjádřeným Wobbeho indexem a svým faktorem posunu λ (Sλ). Zemní plyny s faktorem posunu λ mezi 0,89 a 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) se považují za paliva s velkou výhřevností (skupina H), zatímco zemní plyny s faktorem posunu λ mezi 1,08 a 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) se považují za paliva s malou výhřevností (skupina L). Složení referenčních paliv odráží extrémní proměnlivost Sλ.

Základní motor musí splňovat požadavky na referenční paliva GR (palivo 1) a G25 (palivo 2) tohoto předpisu uvedené v příloze 5, aniž by se provedlo jakékoli nové ruční nastavení systému přívodu paliva do motoru mezi oběma zkouškami (je vyžadována samočinná adaptace). Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu se motor zchladí v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4.

4.6.3.1.1

Na žádost výrobce se motor může zkoušet s třetím palivem (palivo 3), jestliže se faktor posunu λ (Sλ) pohybuje mezi 0,89 (tj. nižší skupina paliva GR) a 1,19 (tj. vyšší skupina paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 běžně prodávaným palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.

4.6.3.2

V případě zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu (LNG) splňuje základní motor požadavky tohoto předpisu týkající se referenčních paliv GR (palivo 1) a G20 (palivo 2), jak je uvedeno v příloze 5, aniž by se provedlo jakékoli nové ruční nastavení systému přívodu paliva do motoru mezi oběma zkouškami (je vyžadována samočinná adaptace). Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu se motor zchladí v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4.

4.6.4

U motoru na stlačený zemní plyn / biomethan (CNG), který se může samočinně přizpůsobit jednak pro skupinu plynů H a jednak pro skupinu plynů L a u něhož se mezi skupinou H a skupinou L přepíná přepínačem, se musí základní motor zkoušet s odpovídajícím referenčním palivem uvedeným v příloze 5 pro každou skupinu při všech polohách přepínače. Tato paliva jsou GR (palivo 1) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů H a G25 (palivo 2) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů L. Základní motor musí splňovat požadavky tohoto předpisu v obou polohách přepínače bez jakéhokoli nového nastavení přívodu paliva mezi oběma zkouškami provedenými při všech polohách přepínače. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu se motor zchladí v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4.

4.6.4.1

Na žádost výrobce se motor může zkoušet s třetím palivem (palivo 3) místo G23, jestliže se faktor posunu λ (Sλ) pohybuje mezi 0,89 (tj. nižší skupina paliva GR) a 1,19 (tj. vyšší skupina paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 běžně prodávaným palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.

4.6.5

U motorů na zemní plyn / biomethan se určí poměr výsledků měření emisí „r“ pro každou znečišťující látku takto:

r =

výsledek měření emisí pro referenční palivo 2

výsledek měření emisí pro referenční palivo 1

nebo

ra =

výsledek měření emisí pro referenční palivo 2

výsledek měření emisí pro referenční palivo 3

a

rb =

výsledek měření emisí pro referenční palivo 1

výsledek měření emisí pro referenční palivo 3

4.6.6

U LPG je výrobce povinen prokázat schopnost základního motoru přizpůsobit se jakémukoli složení paliva, které může být nabízeno na trhu.

U LPG kolísá složení C3/C4. Tato kolísání se odrážejí v referenčních palivech. Základní motor musí splňovat požadavky na emise s referenčními palivy A a B uvedenými v příloze 5, aniž by se provedlo jakékoli nové nastavení přívodu paliva mezi oběma zkouškami. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu se motor zchladí v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4.

4.6.6.1

Poměr výsledků měření emisí „r“ se určí pro každou znečišťující látku takto:

r =

výsledek měření emisí pro referenční palivo B

výsledek měření emisí pro referenční palivo A

4.7

Požadavky na schválení typu s omezenou použitelností paliv u motorů vozidel poháněných zemním plynem / biomethanem nebo LPG, včetně motorů dual fuel.

Schválení typu s omezenou použitelností paliv bude vydáno při splnění požadavků uvedených v bodech 4.7.1 až 4.7.2.3.

4.7.1

Schválení typu z hlediska emisí z výfuku pro motor na stlačený zemní plyn a konstruovaný pro provoz jak se skupinou plynů H, tak se skupinou plynů L.

4.7.1.1

Základní motor se zkouší s odpovídajícím referenčním palivem uvedeným v příloze 5 pro danou skupinu. Tato paliva jsou GR (palivo 1) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů H a G25 (palivo 2) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů L. Základní motor musí splňovat požadavky tohoto předpisu bez jakéhokoli nového nastavení přívodu paliva mezi oběma zkouškami. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu se motor zchladí v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4.

4.7.1.2

Na žádost výrobce se motor může zkoušet s třetím palivem (palivo 3) místo G23, jestliže se faktor posunu λ (Sλ) pohybuje mezi 0,89 (tj. nižší skupina paliva GR) a 1,19 (tj. vyšší skupina paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 běžně prodávaným palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.

4.7.1.3

Poměr výsledků měření emisí „r“ se určí pro každou znečišťující látku takto:

r =

výsledek měření emisí pro referenční palivo 2

výsledek měření emisí pro referenční palivo 1

nebo

ra =

výsledek měření emisí pro referenční palivo 2

výsledek měření emisí pro referenční palivo 3

a

rb =

výsledek měření emisí pro referenční palivo 1

výsledek měření emisí pro referenční palivo 3

4.7.1.4

Při dodání zákazníkovi musí být na motoru štítek podle požadavků bodu 4.12.8 udávající, pro kterou skupinu plynů je motor schválen.

4.7.2

Schválení typu z hlediska emisí z výfuku pro motor na zemní plyn nebo LPG a konstruovaný pro provoz s jedním specifickým složením paliva

4.7.2.1

Základní motor musí splňovat požadavky na emise s referenčními palivy GR a G25v případě stlačeného zemního plynu, s referenčními palivy GR a G20 v případě zkapalněného zemního plynu nebo s referenčními palivy A a B v případě LPG podle požadavků přílohy 5 tohoto předpisu. Mezi zkouškami je přípustné jemné seřízení palivového systému. Toto jemné seřízení se skládá z překalibrování databáze palivového systému, aniž by přitom došlo ke změně základní strategie řízení nebo základní struktury databáze. V případě potřeby se připouští výměna částí, které mají přímý vztah k průtočnému množství paliva, jako jsou vstřikovací trysky.

4.7.2.2

V případě stlačeného zemního plynu se na žádost výrobce může motor zkoušet s referenčními palivy GR a G23, kdy schválení typu platí pouze pro skupinu plynů H, nebo s referenčními palivy G25 a G23, kdy schválení typu platí pouze pro skupinu plynů L.

4.7.2.3

Při dodání zákazníkovi musí být na motoru štítek podle požadavků bodu 4.12.8 udávající, pro jakou skupinu složení paliva je motor kalibrován.

4.8

Požadavky na schválení typu pro konkrétní palivo v případě motorů na zkapalněný zemní plyn / zkapalněný biomethan (LNG)

V případě zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu lze udělit schválení typu pro konkrétní palivo, pokud jsou splněny požadavky uvedené v bodech 4.8.1 až 4.8.2.

4.8.1

Podmínky žádosti o schválení typu pro konkrétní palivo v případě motorů na zkapalněný zemní plyn / zkapalněný biomethan (LNG)

4.8.1.1

Výrobce může požádat pouze o schválení typu pro konkrétní palivo u motoru kalibrovaného pro specifické složení plynu LNG (4) vedoucí k faktoru posunu λ, který se neliší o více než 3 procenta od faktoru posunu λ paliva G20 uvedeného v příloze 5 s obsahem ethanu nepřesahujícím 1,5 procenta.

4.8.1.2

Ve všech ostatních případech žádá výrobce o univerzální schválení typu pro více paliv podle specifikací bodu 4.6.3.2.

4.8.2

Zvláštní požadavky na zkoušky v případě schválení typu pro konkrétní palivo (LNG)

4.8.2.1

U rodiny motorů dual fuel, kde jsou motory kalibrovány pro specifické složení plynu LNG2, jež vede k faktoru posunu k faktoru posunu λ, který se neliší o více než 3 procenta od faktoru posunu λ paliva G20 uvedeného v příloze 5, a jehož obsah ethanu nepřesahuje 1,5 procenta, se základní motor zkouší pouze na referenční plynné palivo G20, jak je uvedeno v příloze 5.

4.9

Schválení typu z hlediska emisí z výfuku pro člena rodiny motorů

4.9.1

S výjimkou případu uvedeného v bodě 4.8.2 se schválení typu základního motoru rozšíří bez dalšího zkoušení na všechny členy rodiny motorů pro všechna složení paliva ve skupině, pro kterou byl schválen základní motor (v případě motorů popsaných v bodě 4.7.2), nebo pro tutéž skupinu paliv (v případě motorů popsaných buď v bodě 4.6, nebo v bodě 4.7), pro kterou byl základní motor schválen jako typ.

4.9.2

Pokud technická zkušebna zjistí, že z hlediska vybraného základního motoru předložená žádost ne zcela reprezentuje rodinu motorů definovanou v části 1 přílohy 1, může technická zkušebna vybrat a zkoušet alternativní referenční zkušební motor, případně další referenční zkušební motor.

4.10

Požadavky pro schvalování palubních diagnostických systémů

4.10.1

Výrobce zajistí, aby veškeré systémy motoru a veškerá vozidla byla vybavena systémem OBD.

4.10.2

Systém OBD musí být navržen, konstruován a instalován ve vozidle v souladu s přílohou 9A tak, aby umožnil identifikovat, zaznamenávat a sdělovat druhy zhoršení výkonu nebo chybných funkcí uvedené v dané příloze, a to během celé doby životnosti vozidla.

4.10.3

Výrobce zajistí, aby systém OBD splňoval požadavky stanovené v příloze 9A včetně požadavků týkajících se výkonu palubní diagnostiky v provozu, a to za všech běžných a důvodně předvídatelných podmínek jízdy včetně běžných podmínek užívání stanovených v příloze 9B.

4.10.4

Při zkoušení vhodné poškozené součásti je indikátor chybné funkce systému OBD aktivován v souladu s přílohou 9B. Indikátor chybné funkce systému OBD může být aktivován také tehdy, pokud jsou emise pod mezními hodnotami emisí uvedenými v příloze 9A.

4.10.5

Výrobce zajistí, že jsou dodržována ustanovení pro výkon rodiny motorů s OBD v provozu stanovená v příloze 9A.

4.10.6

Údaje týkající se výkonu OBD v provozu jsou systémem OBD uchovávány a zpřístupněny v nešifrované formě prostřednictvím standardního komunikačního protokolu OBD, a to v souladu s ustanoveními přílohy 9A.

4.10.7

Pokud se tak výrobce rozhodne, mohou v případě nových schválení typu do doby uvedené v bodě 13.2.3 systémy OBD splňovat alternativní ustanovení uvedená v příloze 9A a odkazující na tento bod.

4.10.8

Pokud se tak výrobce rozhodne, může ke sledování DPF v případě nových schválení typu do doby uvedené v bodě 13.2.3 použít alternativní ustanovení uvedená v bodě 2.3.2.2 přílohy 9A.

4.11

Požadavky pro schvalování náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek

4.11.1

Výrobce zajistí, aby náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, jež mají být namontována do systému motoru nebo do vozidel se schválením typu spadajících do oblasti působnosti tohoto předpisu, měla schválení typu jakožto samostatné technické celky, a to v souladu s požadavky bodů 4.11.2 až 4.11.5.

Katalyzátory, zařízení na snižování emisí NOx a filtry částic se pro účely tohoto předpisu považují za zařízení k regulaci znečišťujících látek.

4.11.2

Původní náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, která patří k typu, na nějž se vztahuje bod 3.2.12 části 1 přílohy 1, a která jsou určena k montáži na vozidlo, k němuž odkazuje příslušný dokument o schválení typu, nemusejí splňovat všechny požadavky přílohy 13 za podmínky, že splňují požadavky bodů 2.1, 2.2 a 2.3 uvedené přílohy.

4.11.3

Výrobce zajistí, aby původní zařízení k regulaci znečišťujících látek nesla identifikační značení.

4.11.4

Identifikační značení uvedená v bodě 4.11.3 musí zahrnovat:

a)

název či výrobní značku výrobce vozidla nebo motoru;

b)

značku a identifikační číslo původního zařízení k regulaci znečišťujících látek uvedeného v informacích podle bodu 3.2.12.2 části 1 přílohy 1.

4.11.5

Náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek má schválení typu v souladu s tímto předpisem v okamžiku, kdy konkrétní požadavky na zkoušení budou uvedeny v příloze 13 tohoto předpisu (5).

4.12

Značky schválení a štítky pro systémy motorů a vozidla

4.12.1

Každému schválenému typu se přidělí číslo schválení. První dvě číslice (v současnosti 07 odpovídající sérii změn 07) budou označovat sérii změn včleňujících do předpisu poslední technické změny v době vydání schválení. Tatáž smluvní strana nesmí přidělit totéž číslo jinému typu motoru nebo jinému typu vozidla.

4.12.2

Sdělení o schválení nebo o rozšíření nebo o odmítnutí schválení nebo o definitivním ukončení výroby typu motoru nebo typu vozidla podle tohoto předpisu musí být na formuláři dle vzoru v příloze 2A, 2B nebo 2C tohoto předpisu zaslána smluvním stranám Dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis. Uvedeny musí být rovněž hodnoty naměřené při schvalovací zkoušce typu.

4.12.3

Každý motor shodný s typem motoru schváleným dle tohoto předpisu nebo každé vozidlo shodné s typem vozidla schváleným dle tohoto předpisu se opatří, na nápadném a snadno přístupném místě, mezinárodní značkou schválení skládající se z:

4.12.3.1

Písmene „E“ v kružnici, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila (6).

4.12.3.2

Čísla tohoto předpisu, za nímž následuje písmeno „R“, pomlčka a číslo schválení vpravo od kružnice předepsané v bodě 4.12.3.1.

4.12.3.3

Součástí značky schválení je též pomlčka a další znak za číslem schválení, jehož účelem je odlišit, pro kterou fázi bylo schválení v souladu s bodem 13.2 uděleno, a který je uveden v tabulce 1 v příloze 3.

4.12.3.3.1

U vznětových motorů na motorovou naftu musí značka schválení obsahovat za označením státu písmeno „D“, jehož účelem je rozlišit, pro který typ motorů bylo schválení uděleno.

4.12.3.3.2

U vznětových motorů na ethanol (ED95) musí značka schválení obsahovat za označením státu písmena „ED“, jejichž účelem je rozlišit, pro který typ motorů bylo schválení uděleno.

4.12.3.3.3

U zážehových motorů na ethanol (E85) musí značka schválení obsahovat za označením státu znaky „E85“, jejichž účelem je rozlišit, pro který typ motorů bylo schválení uděleno.

4.12.3.3.4

U benzinových zážehových motorů musí značka schválení obsahovat za označením státu písmeno „P“, jehož účelem je rozlišit, pro který typ motorů bylo schválení uděleno.

4.12.3.3.5

U zážehových motorů na LPG musí značka schválení obsahovat za označením státu písmeno „Q“, jehož účelem je rozlišit, pro který typ motorů bylo schválení uděleno.

4.12.3.3.6

U motorů na zemní plyn / biomethan musí značka schválení obsahovat za označením státu písmeno či písmena, jejichž účelem je rozlišit, pro kterou skupinu plynů bylo schválení uděleno. Jedná se o toto písmeno či písmena:

a)

H u motoru schváleného a kalibrovaného pro skupinu plynů H;

b)

L u motoru schváleného a kalibrovaného pro skupinu plynů L;

c)

HL u motoru schváleného a kalibrovaného jak pro skupinu plynů H, tak pro skupinu plynů L;

d)

Ht u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů H a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů H;

e)

Lt u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů L a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů L;

f)

HLt u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů H nebo ve skupině plynů L a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů H nebo ve skupině plynů L;

g)

CNGfr ve všech ostatních případech, kdy je motor poháněn stlačeným zemním plynem / biomethanem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;

h)

LNGfr v případech, kdy je motor poháněn zkapalněným zemním plynem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;

i)

LPGfr v případech, kdy je motor poháněn zkapalněným ropným plynem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;

j)

LNG20 u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu, jež vede k faktoru posunu λ, který se neliší o více než 3 procenta od faktoru posunu λ paliva G20 uvedeného v příloze 5 tohoto předpisu, a jehož obsah ethanu nepřesahuje 1,5 procenta;

k)

LNG u motoru schváleného a kalibrovaného pro jakékoliv jiné složení zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu.

4.12.3.3.7

U motorů dual fuel musí značka schválení za označením státu obsahovat řadu znaků, jejichž účelem je rozlišit, pro který motor dual fuel a se kterým rozsahem plynů bylo schválení uděleno.

Tato řada znaků bude složena ze dvou znaků určujících typ motoru dual fuel, jak je definován v příloze 15, dále písmene či písmen stanoveného/stanovených v bodech 4.12.3.3.1 až 4.12.3.3.6 a odpovídajícího/odpovídajících složení zemního plynu / biomethanu používaného motorem.

Dva znaky, jež určují typy motoru dual fuel podle definice v příloze 15 jsou:

a)

1A pro motory dual fuel typu 1A;

b)

1B pro motory dual fuel typu 1B;

c)

2A pro motory dual fuel typu 2A;

d)

2B pro motory dual fuel typu 2B;

e)

3B pro motory dual fuel typu 3B.

4.12.3.4

Kromě toho, že je značka schválení vyznačena na motoru, lze ji dohledat rovněž přes přístrojovou desku. Je tak snadno dostupná pro účely kontroly a instrukce, jak ji najít, jsou uvedeny v uživatelské příručce vozidla.

4.12.4

Jsou-li vozidlo nebo motor shodné s typem schváleným podle jednoho nebo několika jiných předpisů připojených k dohodě ve státě, který udělil schválení podle tohoto předpisu, nemusí se symbol předepsaný v bodě 4.12.3.1 opakovat. V takovém případě se čísla předpisu a schválení a doplňkové symboly všech předpisů, podle nichž byla udělena schválení, uvedou ve svislých sloupcích vpravo od symbolu předepsaného v bodě 4.12.3.1.

4.12.5

Značka schválení se umístí poblíž tabulky s údaji, připevněné výrobcem ke schválenému typu, nebo přímo na ni.

4.12.6

V příloze 3 tohoto předpisu jsou uvedeny příklady uspořádání značek schválení.

4.12.7

Na motoru schváleném jako samostatný technický celek se kromě značky schválení musí uvést:

4.12.7.1

výrobní značka nebo obchodní název výrobce motoru;

4.12.7.2

obchodní označení výrobce motoru.

4.12.8

Štítky u motorů pracujících na zemní plyn / biomethan a na LPG

U motorů na zemní plyn a na LPG se schválením typu s omezenou použitelností paliv se použijí následující štítky:

4.12.8.1

Údaje

Je třeba uvést následující údaje:

V případě bodu 4.7.1.4 musí být na štítku uvedeno „POUŽÍVAT JEN SE ZEMNÍM PLYNEM SKUPINY H“. V případě potřeby se „H“ nahradí „L“.

V případě bodu 4.7.2.3 musí být na štítku uvedeno „POUŽÍVAT JEN SE ZEMNÍM PLYNEM SPECIFIKACE …“ nebo případně „POUŽÍVAT JEN SE ZKAPALNĚNÝM ROPNÝM PLYNEM SPECIFIKACE …“. Musí se uvést všechny údaje z příslušné tabulky/tabulek v příloze 5 spolu s jednotlivými složkami a mezními hodnotami uvedenými výrobcem motoru.

Písmena a číslice musí mít výšku nejméně 4 mm.

Poznámka: Jestliže takové označení není možné z důvodu nedostatku místa, může se použít zjednodušený kód. V takovém případě musí být vysvětlení obsahující všechny výše uvedené údaje snadno dostupné každému, kdo plní palivovou nádrž nebo provádí údržbu nebo opravu motoru a jeho příslušenství, a také příslušným orgánům. Umístění a obsah tohoto vysvětlení budou stanoveny dohodou mezi výrobcem a schvalovacím orgánem.

4.12.8.2

Vlastnosti

Štítky musí mít trvanlivost po dobu životnosti motoru. Štítky musí být snadno čitelné a jejich písmena a číslice musí být nesmazatelné. Kromě toho musí být připevnění štítků trvanlivé po dobu životnosti motoru a nesmí být možné, aby se daly odstranit, aniž by byly přitom zničeny nebo se jejich nápis stal nečitelným.

4.12.8.3

Umístění

Štítky musí být umístěny na části motoru, která je nezbytná pro běžný provoz motoru a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu života motoru. Kromě toho musí být tyto štítky umístěny tak, aby byly dobře viditelné poté, co byla na motor namontována všechna pomocná zařízení nutná pro provoz motoru.

4.13

Při žádosti o schválení typu vozidla z hlediska jeho motoru musí být označení uvedené v bodě 4.12.8 také umístěno těsně u otvoru k plnění paliva.

4.14

Při žádosti o schválení typu vozidla se schváleným motorem musí být označení uvedené v bodě 4.12.8 umístěno také těsně u otvoru k plnění paliva.

5.   Požadavky a zkoušky

5.1

Obecně

5.1.1

Výrobci vybaví vozidla a motory tak, aby součásti, které by mohly mít vliv na emise, byly navrženy, konstruovány a namontovány tak, aby vozidlo či motor při běžném použití vyhovoval tomuto předpisu a prováděcím opatřením k němu.

5.1.2

Výrobce přijme v souladu s tímto předpisem technická opatření k účinnému snížení emisí z výfuku, a to během běžné životnosti vozidla a za běžných podmínek používání.

5.1.2.1

Opatření uvedená v bodě 5.1.2 se rovněž týkají provozní bezpečnosti hadic, spojek a přípojek užívaných v systému regulace emisí, které musí být konstruovány tak, aby odpovídaly původnímu konstrukčnímu záměru.

5.1.2.2

Výrobce zajistí, aby výsledky zkoušek emisí splňovaly danou mezní hodnotu podle konkrétních zkušebních podmínek stanovených tímto předpisem.

5.1.2.3

Jakýkoliv systém motoru a konstrukční prvek, který by mohl ovlivnit emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic, je navržen, konstruován, montován a instalován tak, aby motor za běžného užívání mohl splňovat ustanovení uvedená v tomto předpisu. Výrobce rovněž zajistí shodu s požadavky na emise mimo cyklus stanovenými v bodě 5.1.3 a příloze 10.

5.1.2.4

Použití odpojovacích strategií snižujících účinnost zařízení k regulaci emisí se zakazuje.

5.1.2.5

Za účelem získání schválení typu v případě motoru na benzin nebo E85 výrobce zajistí, že jsou splněny zvláštní požadavky pro hrdla palivových nádrží vozidel na benzin a E85 stanovené v bodě 6.3.

5.1.3

Požadavky na omezování emisí mimo cyklus

5.1.3.1

Mají-li přijatá technická opatření splňovat požadavky bodu 5.1.2, musí zohlednit:

a)

obecné požadavky včetně požadavků týkajících se výkonu a zákazu odpojovacích strategií v souladu s přílohou 10;

b)

požadavky na účinné snížení emisí z výfuku za různých okolních podmínek, o kterých se předpokládá, že by v nich vozidlo mohlo být provozováno, a dále za různých provozních podmínek, které mohou být předvídány;

c)

požadavky s ohledem na laboratorní zkoušení emisí mimo cyklus při schvalování typu;

d)

požadavky týkající se prokazovací zkoušky PEMS při schvalování typu a jakékoliv dodatečné požadavky s ohledem na zkoušení emisí vozidla v provozu mimo cyklus, jak je stanoveno v tomto předpisu;

e)

požadavek, aby výrobce předložil prohlášení o dodržení požadavků omezujících emise mimo cyklus.

5.1.3.2

Výrobce splní konkrétní požadavky společně se souvisejícími zkušebními postupy, stanovenými v příloze 10.

5.1.4

Požadavky na dokumentaci

5.1.4.1

Soubor dokumentace požadovaný v bodě 3 tohoto předpisu, který umožňuje schvalovacímu orgánu vyhodnotit strategie regulace emisí, palubní systémy ve vozidle a motor s cílem zajistit správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx, a také soubor dokumentace požadovaný v příloze 10 (emise mimo cyklus), přílohách 9A a 9B (OBD) a příloze 15 tohoto předpisu (motory dual fuel), musí obsahovat tyto informace:

a)

úplný popis systému upozornění řidiče, který vyžaduje příloha 11, včetně souvisejících monitorovacích strategií;

b)

popis opatření proti neoprávněným zásahům uvedených v bodě 3.1.4 písm. b) a v bodě 3.2.4 písm. a).

5.1.4.2

Soubor formální dokumentace může být stručný za předpokladu, že je z něj zřejmé, že byly identifikovány všechny výstupy, které připouští matice vytvořená z průběhu kontrol signálů jednotlivých vstupních jednotek. Dokumentace musí popisovat provozní funkce systému upozornění, který vyžaduje příloha 11, včetně parametrů nezbytných pro získávání informací spojených s tímto systémem. Tyto materiály uchovává schvalovací orgán.

5.1.4.3

Rozšířený soubor dokumentace musí obsahovat:

a)

informace o činnosti všech pomocných strategií pro emise a základních strategií pro emise včetně popisu parametrů, které jsou měněny kteroukoli pomocnou strategií pro emise, dále mezní podmínky činnosti pomocných strategií pro emise a údaje o tom, které pomocné strategie pro emise a základní strategie pro emise jsou schopny činnosti v podmínkách postupu zkoušek podle přílohy 10 tohoto předpisu;

b)

popis řídicí jednotky palivového systému, způsob časování a okamžiky sepnutí ve všech pracovních režimech;

c)

úplný popis systému upozornění řidiče, který vyžaduje příloha 11 tohoto předpisu, včetně souvisejících monitorovacích strategií;

d)

popis opatření proti neoprávněným zásahům uvedených v bodě 3.1.4 písm. b) a v bodě 3.2.4 písm. a) tohoto předpisu.

5.1.4.4

Rozšířený soubor dokumentace zůstane přísně důvěrný. Schvalovací orgán si jej může ponechat, případně si jej může se svolením schvalovacímu orgánu ponechat výrobce. V případě, že si soubor dokumentace ponechá výrobce, musí jej schvalovací orgán po kontrole a schválení identifikovat a datovat. Musí jej poskytnout schvalovacímu orgánu k přezkoumání během schvalování nebo kdykoli během doby platnosti schválení.

5.1.5

Ustanovení pro bezpečnost elektronického systému

5.1.5.1

Obecné požadavky včetně zvláštních požadavků na bezpečnost elektronického systému jsou stanoveny v bodě 4 přílohy 9B tohoto předpisu a jsou popsány v bodě 2 přílohy 9A.

5.2

Požadavky týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečisťujících částic

5.2.1

Při provádění zkoušek stanovených v příloze 4 nesmí emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic překročit množství uvedená v tabulce 1.

5.2.2

Pro zážehové motory, na které se vztahují zkoušky stanovené v příloze 6, je maximální povolený obsah oxidu uhelnatého ve výfukových plynech při běžných volnoběžných otáčkách takový, jaký uvádí výrobce vozidla. Maximální obsah oxidu uhelnatého nicméně nepřekročí 0,3 % obj.

Při vysokých volnoběžných otáčkách, kdy rychlost motoru dosahuje minimálně 2 000 ot/min a lambda je 1 ± 0,03 nebo odpovídá specifikacím výrobce, objem oxidu uhelnatého ve výfukových plynech nepřekročí 0,2 % obj.

5.2.3

Jestliže se jedná o uzavřenou klikovou skříň, výrobci zajistí, aby při zkouškách stanovených v bodech 6.10 a 6.11 přílohy 4 větrací systém motoru zabraňoval úniku emisí jakýchkoli plynů z klikové skříně do atmosféry. Jestliže je kliková skříň otevřeného typu, emise jsou měřeny a připočteny k emisím z výfuku, a to v návaznosti na ustanovení bodu 6.10 přílohy 4.

5.2.4

Pro zkoušky zážehových motorů za použití systému zředění výfukových plynů je povoleno použít systémy analyzátorů odpovídající obecným požadavkům a kalibračním postupům stanoveným v předpisu OSN č. 83 nebo předpisu OSN č. 154. V tomto případě se nepoužijí ustanovení bodu 9 a dodatku 2 k příloze 4 tohoto předpisu.

Použijí se však zkušební postupy v bodě 7 přílohy 4 tohoto předpisu a výpočty emisí stanovené v bodě 8 přílohy 4.

5.3

Mezní hodnoty emisí

Tabulka 1 stanoví mezní hodnoty emisí pro tento předpis.

Tabulka 1

Mezní hodnoty emisí

 

Mezní hodnoty

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX  (*1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

hmotnost PM

(mg/kWh)

počet PM

(#/kWh)

WHSC (CI)

1 500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 10 11

WHTC (CI)

4 000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 10 11  (*2)

WHTC (PI)

4 000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 10 11  (*2)

Poznámky:

PI

zážehový motor

CI

vznětový motor

5.4

Životnost a faktory zhoršení

Výrobce stanoví faktory zhoršení, které se budou používat k prokázání, zda emise plynných látek a emise částic rodiny motorů nebo rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů jsou v souladu s příslušnými mezními hodnotami emisí stanovenými v bodě 5.3 během níže stanovené běžné doby životnosti.

Postupy k prokázání shodnosti rodiny motorů nebo rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů během běžné doby životnosti jsou stanoveny v příloze 7.

Na zkoušky životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek prováděných pro účely schvalování typu a na zkoušky shodnosti vozidel či motorů v provozu se použijí tyto hodnoty týkající se najetých kilometrů či období:

a)

160 000 km nebo pět let podle toho, co nastane dříve, v případě motorů montovaných do vozidel kategorie M1, N1 a M2;

b)

300 000 km nebo šest let podle toho, co nastane dříve, v případě motorů montovaných do vozidel kategorie N2, N3 s nejvyšší technicky přípustnou hmotností nepřesahující 16 tun a kategorie M3 třídy I, II a třídy A B s nejvyšší technicky přípustnou hmotností nepřesahující 7,5 tuny;

c)

700 000 km nebo sedm let podle toho, co nastane dříve, v případě motorů montovaných do vozidel kategorie N3 s nejvyšší technicky přípustnou hmotností nad 16 tun a kategorie M3 třídy III a B s nejvyšší technicky přípustnou hmotností přesahující 7,5 tuny.

5.5

Požadavky na zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

5.5.1

Při žádosti o schválení typu výrobci schvalovacímu orgánu předkládají informace, které dokládají, že systém ke snížení emisí NOx zachoval svoji funkci regulace emisí všech podmínek pravidelně se vyskytujících v regionu (např. Evropské unii), zejména při nízkých teplotách prostředí.

Kromě toho výrobci schvalovacímu orgánu poskytnou informace o strategii fungování systému recirkulace výfukových plynů (ERG) včetně jeho fungování za nízkých okolních teplot.

Tyto informace rovněž zahrnou popis veškerých dopadů na emise během fungování systému za nízkých okolních teplot.

Informace o zkouškách a postupech pro splnění těchto požadavků jsou uvedeny v příloze 11.

6.   Instalace do vozidla

6.1

Instalace motoru do vozidla bude provedena tak, aby bylo zajištěno splnění požadavků na schválení typu. Budou zohledněny následující požadavky z hlediska schválení typu motoru:

6.1.1

podtlak v sání nesmí být vyšší než podtlak uvedený pro schválení typu motoru v části 1 přílohy 1;

6.1.2

protitlak ve výfuku nesmí být vyšší než protitlak uvedený pro schválení typu motoru v části 1 přílohy 1;

6.1.3

výkon absorbovaný pomocnými zařízeními nezbytnými pro provoz motoru nesmí přesáhnout výkon uvedený pro schválení typu motoru v části 1 přílohy 1;

6.1.4

vlastnosti následného zpracování výfukových plynů se musí shodovat s vlastnostmi uvedenými pro schválení typu motoru v části 1 přílohy 1.

6.2

Instalace motoru schváleného typu do vozidla

6.2.1

Instalace motoru, jehož typ byl schválen jako samostatný technický celek, do vozidla musí navíc splňovat tyto požadavky:

a)

pokud jde o zajištění shodnosti systému OBD, musí instalace v souladu s dodatkem 1 k příloze 9B tohoto předpisu splňovat požadavky výrobce na instalaci uvedené v části 1 přílohy 1;

b)

pokud jde o zajištění shodnosti systému zajišťujícího správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx, musí instalace v souladu s dodatkem 4 k příloze 11 tohoto předpisu splňovat požadavky výrobce na instalaci uvedené v části 1 přílohy 1 tohoto předpisu;

c)

instalace motoru dual fuel, jehož typ je schválen jako samostatný technický celek, do vozidla musí dále splňovat zvláštní požadavky na instalaci a požadavky výrobce na instalaci stanovené v příloze 15 tohoto předpisu.

6.3

Plnicí hrdlo palivových nádrží u motoru na benzin nebo E85

6.3.1

Plnicí hrdlo palivové nádrže na benzin nebo E85 musí být konstruováno tak, aby se zabránilo plnění nádrže z palivového čerpadla hadicí s nátrubkem, který má vnější průměr 23,6 mm nebo větší.

6.3.2

Bod 6.3.1 se nepoužije pro vozidlo, u něhož jsou splněny obě následující podmínky:

a)

vozidlo je navrženo a konstruováno tak, že žádné zařízení určené k regulaci emisí plynných znečišťujících látek nebude nepříznivě ovlivněno olovnatým benzinem;

b)

vozidlo je v místě bezprostředně viditelném pro osobu, která plní palivovou nádrž, nápadně, zřetelně a nesmazatelně označeno symbolem pro bezolovnatý benzin podle normy ISO 2575:2004. Připouštějí se doplňková značení.

6.3.3

Musejí se učinit opatření k zamezení nadměrných emisí způsobených vypařováním a úniku paliva působeného chybějícím víčkem plnicího hrdla palivové nádrže. To je dosaženo jedním z následujících opatření:

a)

neodnímatelné, automaticky se otvírající a zavírající víčko plnicího hrdla palivové nádrže;

b)

konstrukční opatření, která zabrání nadměrným emisím způsobeným vypařováním v případě, že chybí víčko plnicího hrdla palivové nádrže;

c)

nebo v případě vozidel M1 nebo N1 jakékoliv jiné opatření, které má stejný účinek. Jako příklad může kromě jiného sloužit připoutané víčko plnicího hrdla, víčko připevněné řetízkem nebo využití stejného klíčku pro víčko plnicího hrdla a zapalování vozidla. V tomto případě musí být možno klíček z víčka plnicího hrdla vyjmout jen v uzamčené poloze.

7.   Rodina motorů

7.1

Parametry vymezující rodinu motorů

Rodina motorů určená výrobcem motoru musí být v souladu s bodem 5.2 přílohy 4.

U motoru dual fuel musí rodina motorů rovněž splňovat další požadavky uvedené v bodě 3.1.1 přílohy 15.

7.2

Volba základního motoru

Základní motor rodiny se vybere podle požadavků stanovených v bodě 5.2.4 přílohy 4.

U motoru dual fuel musí rodina motorů rovněž splňovat další požadavky uvedené v bodě 3.1.2 přílohy 15.

7.3

Rozšíření k zahrnutí nového systému motoru do rodiny motorů

7.3.1

Na žádost výrobce a po schválení schvalovacím orgánem se může nový systém motoru stát členem certifikované rodiny motorů, jsou-li splněna kritéria stanovená v bodě 7.1.

7.3.2

Jestliže jsou konstrukční prvky systému základního motoru reprezentativní i pro nový systém motoru podle bodu 7.2 nebo u motorů dual fuel podle bodu 3.1.2 přílohy 15, zůstává systém základního motoru beze změny a výrobce pozmění informační dokument uvedený v příloze 1.

7.3.3

Jestliže nový systém motoru vykazuje konstrukční prvky, které nejsou reprezentovány systémem základního motoru podle bodu 7.2 nebo u motorů dual fuel podle bodu 3.1.2 přílohy 15, avšak zároveň by reprezentoval celou rodinu podle uvedených bodů, stává se nový systém motoru novým základním motorem. V tomto případě musí být prokázáno, že nové konstrukční prvky splňují ustanovení tohoto předpisu a informační dokument uvedený v příloze 1 se změní.

7.4.

Parametry vymezující rodinu motorů s OBD

Rodinu motorů s OBD je možno vymezit základními konstrukčními parametry, které musí být společné systémům motorů této rodiny v souladu s bodem 6.1 přílohy 9B.

8.   Shodnost výroby

8.1

Každý motor nebo vozidlo opatřené značkou schválení předepsanou tímto předpisem musí být vyrobeny tak, aby se shodovaly se schváleným typem z hlediska popisu uvedeného ve formuláři o schválení a v jeho přílohách. Postupy pro shodnost výroby se musí shodovat s postupy stanovenými v dodatku 2 k dohodě z roku 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2) a dále musí splňovat požadavky uvedené v bodech 8.2 až 8.5.

8.1.1

Shodnost výroby se případně kontroluje na základě údajů v certifikátech schválení typu, jejichž vzor je uveden v přílohách 2A, 2B a 2C.

8.1.2

Shodnost výroby je posuzována v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v tomto bodě a příslušnými statistickými metodami stanovenými v dodatcích 1, 2 a 3.

8.2

Obecné požadavky

8.2.1

S použitím dodatků 1, 2 nebo 3 se naměřené emise plynných znečišťujících látek nebo znečišťujících částic z motorů, které podléhají kontrole shodnosti výroby, upraví použitím příslušných faktorů zhoršení (DF) u těchto motorů, jak je uvedeno v doplňku k certifikátu schválení typu uděleném v souladu s tímto předpisem.

8.2.2

Není-li schvalovací orgán spokojen s postupem kontroly u výrobce, použijí se ustanovení dodatku 2 k dohodě z roku 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

8.2.3

Všechny motory, které budou podrobeny zkouškám, budou vybrány namátkově ze sériové výroby.

8.3

Emise znečišťujících látek

8.3.1

Jestliže se měří emise znečišťujících látek a schválení typu motoru byla jednou nebo vícekrát rozšířena, provedou se zkoušky na motorech popsaných ve schvalovací dokumentaci, která se týká příslušného rozšíření.

8.3.2

Shodnost motoru, který byl podroben zkoušce emisí znečišťujících látek:

Po předání motoru schvalovacímu orgánu nesmí výrobce provádět na vybraných motorech žádná seřízení.

8.3.2.1

Z dané sériové výroby se namátkově vyberou tři dané motory. Motory budou pro kontrolu shodnosti výroby podrobeny zkouškám na WHTC a případně i na WHSC. Jako mezní hodnoty budou použity hodnoty uvedené v bodě 5.3.

8.3.2.2

Pokud schvalovací orgán souhlasí se směrodatnou odchylkou výroby udanou výrobcem v souladu s dodatkem 2 k dohodě z roku 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2), provedou se zkoušky podle dodatku 1.

Pokud schvalovací orgán nesouhlasí se směrodatnou odchylkou výroby udanou výrobcem v souladu s dodatkem 2 k dohodě z roku 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2), provedou se zkoušky podle dodatku 2.

Na žádost výrobce se mohou zkoušky provést podle dodatku 3.

8.3.2.3

Na základě zkoušek vybraných motorů podle bodu 8.3.2.2 se sériová výroba daných motorů pokládá za shodnou, pokud podle zkušebních kritérií v příslušném dodatku bylo splněno kritérium vyhovění pro všechny znečisťující látky, a za neshodnou, pokud bylo splněno kritérium nevyhovění pro jednu znečisťující látku.

Jestliže bylo dosaženo kritéria vyhovění u jedné znečišťující látky, nelze toto rozhodnutí změnit na základě výsledku jakýchkoli doplňkových zkoušek určených k dosažení určitého kritéria pro ostatní znečišťující látky.

Jestliže nebylo dosaženo kritéria vyhovění pro všechny znečišťující látky a nebylo dosaženo kritéria nevyhovění pro jednu znečišťující látku, podrobí se zkoušce jiný motor (viz obrázek 1).

Výrobce může kdykoli rozhodnout o zastavení zkoušek, jestliže nebylo dosaženo žádného kritéria. V takovém případě se zaznamená kritérium nevyhovění.

Obrázek 1

Schéma zkoušek shodnosti výroby

Image 1

8.3.3

Zkoušky se provedou na nově vyrobených motorech.

8.3.3.1

Na žádost výrobce se však mohou zkoušky provést na motorech, které byly v záběhu po dobu nejvýše 125 hodin. V tomto případě záběh provede výrobce, který však nesmí motory jakkoli seřizovat.

8.3.3.2

Pokud výrobce žádá o souhlas se záběhem podle bodu 8.3.3.1, může se tento záběh provést buď na:

a)

všech motorech, které se zkoušejí;

b)

na prvním zkoušeném motoru, s určením součinitele vývoje emisí takto:

i)

emise znečišťujících látek se změří jak na nově vyrobeném motoru, tak před dosažením maximální doby 125 hodin na prvním motoru, který se zkouší, v souladu s bodem 8.3.3.1;

ii)

součinitel vývoje emisí mezi oběma zkouškami se vypočte pro každou znečišťující látku:

emise u druhé zkoušky / emise u první zkoušky;

hodnota součinitele vývoje emisí může být menší než jedna.

Další motory určené ke zkoušce se nezabíhají, avšak jejich hodnoty emisí naměřené u nově vyrobených motorů se upraví součinitelem vývoje emisí.

V tomto případě se uvažují tyto hodnoty:

a)

hodnoty z druhé zkoušky pro první motor;

b)

u ostatních motorů hodnoty nově vyrobených motorů násobené součinitelem vývoje emisí.

8.3.3.3

U motorů poháněných motorovou naftou, ethanolem (ED95), benzinem, E85, LNG20, LNG a LPG, včetně motorů dual fuel, mohou všechny uvedené zkoušky proběhnout s příslušným běžně prodávaným palivem. Na žádost výrobce lze však použít referenční paliva podle přílohy 5 tohoto předpisu. To znamená provedení zkoušek, které jsou popsány v bodě 4 tohoto předpisu.

8.3.3.4

U motorů na stlačený zemní plyn, včetně motorů dual fuel, se mohou všechny uvedené zkoušky provést s běžně prodávaným palivem takto:

a)

u motorů označených písmenem H s běžně prodávaným palivem skupiny H (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00);

b)

u motorů označených písmenem L s běžně prodávaným palivem skupiny L (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19);

c)

u motorů označených písmenem HL s běžně prodávaným palivem s extrémním rozsahem faktoru posunu λ (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Na žádost výrobce lze však použít referenční paliva podle přílohy 5. To znamená provedení zkoušek, které jsou popsány v bodě 4.

8.3.3.5

Nesoulad plynových motorů a motorů dual fuel

V případě sporu způsobeného nevyhověním plynových motorů, včetně motorů dual fuel, při použití běžně prodávaného paliva se musí zkoušky provést s každým referenčním palivem, se kterým byl zkoušen základní motor, a na žádost výrobce popřípadě s dalším třetím palivem podle bodů 4.6.4.1 a 4.7.1.2 tohoto předpisu, s kterým byla případně provedena zkouška základního motoru.

V příslušném případě se pak výsledky musí přepočítat s použitím příslušných faktorů „r“, „ra“ nebo „rb“ podle bodů 4.6.5, 4.6.6.1 a 4.7.1.3 tohoto předpisu. Jestliže r, ra nebo rb jsou menší než jedna, korekce se neprovádí.

Naměřené výsledky a případně vypočtené výsledky musí prokázat, že motor splňuje mezní hodnoty se všemi odpovídajícími palivy (např. paliva 1, 2 a případně třetí palivo u motorů na zemní plyn nebo paliva A a B u motorů na LPG).

8.3.3.6

Zkoušky shodnosti výroby motoru na plyn konstruovaného pro provoz s jedním specifickým složením paliva se provedou s palivem, pro které byl motor kalibrován.

8.4

Palubní diagnostický systém (OBD)

8.4.1

Pokud schvalovací orgán usoudí, že jakost výroby je neuspokojivá, může si vyžádat ověření shodnosti výroby systému OBD. Toto ověření bude provedeno v souladu s následujícími pokyny:

Ze sériové výroby bude namátkou vybrán motor, který bude podroben zkouškám popsaným v příloze 9B a v případě motorů dual fuel dalším zkouškám vyžadovaným v bodě 7 přílohy 15 tohoto předpisu. Zkoušky lze provést na motoru, který byl v záběhu po dobu nejvýše 125 hodin.

8.4.2

Výroba se pokládá za shodnou, pokud tento motor splňuje požadavky zkoušek popsaných v příloze 9B tohoto předpisu a v případě motorů dual fuel dodatečných zkoušek požadovaných v bodě 7 přílohy 15 tohoto předpisu.

8.4.3

Jestliže motor, který byl vybrán ze sériové výroby, nesplňuje požadavky bodu 8.4.1, je nutno ze sériové výroby vybrat další namátkový vzorek čtyř motorů a provést zkoušky popsané v příloze 9B a v případě motorů dual fuel dodatečné zkoušky požadované v bodě 7 přílohy 15 tohoto předpisu. Zkoušky lze provést na motoru, který byl v záběhu po dobu nejvýše 125 hodin.

8.4.4

Výroba se pokládá za shodnou, pokud nejméně tři motory z tohoto dalšího namátkového vzorku čtyř motorů splňují požadavky zkoušek popsaných v příloze 9B.

8.5

Informace ECU požadované pro zkoušky vozidel v provozu

8.5.1

Dostupnost informací datového toku vyžadovaných v bodě 9.4.2.1 v souladu s požadavky stanovenými v bodě 9.4.2.2 bude prokázána využitím vnějšího čtecího nástroje OBD popsaného v příloze 9B.

8.5.2

Pokud nelze tyto informace řádně získat s využitím řádně fungujícího čtecího nástroje v souladu s přílohou 9B, bude motor považován za neshodný.

8.5.3

Shodnost signálu točivého momentu ECU s požadavky uvedenými v bodech 9.4.2.2 a 9.4.2.3 bude prokázána při provádění zkoušky WHSC podle přílohy 4.

8.5.4.

Pokud zkušební zařízení nesplňuje požadavky na pomocná zařízení uvedené v předpise č. 85, bude měřený točivý moment upraven v souladu s metodou úprav stanovenou v příloze 4.

8.5.5

Shodnost signálu točivého momentu ECU je považována za dostatečnou, pokud vypočtený točivý moment zůstane v rámci tolerancí uvedených v bodě 9.4.2.5.

8.5.6

Poskytování a kontrolu shodnosti informací ECU nezbytných pro zkoušky vozidel v provozu bude pravidelně zajišťovat výrobce pro každý vyrobený typ motoru v rámci každé vyrobené rodiny motorů.

8.5.7

Výsledky průzkumu výrobce budou na vyžádání zpřístupněny schvalovacímu orgánu.

8.5.8

Výrobce musí na základě žádosti schvalovacímu orgánu prokázat dostupnost nebo shodnost informací ECU v sériové výrobě provedením příslušných zkoušek uvedených v bodech 8.5.1 až 8.5.4 na vzorku motorů vybraných ze stejného typu motoru. Při výběru vzorků včetně velikosti vzorku a statistických kritérií vyhovění/nevyhovění při kontrole shodnosti emisí se použijí pravidla uvedená v bodech 8.1 až 8.3.

9.   Shodnost vozidel nebo motorů v provozu

9.1

Úvod

Tento bod stanoví požadavky na shodnost v provozu u vozidel, jejichž typ je schválen podle tohoto předpisu.

9.2

Shodnost v provozu

9.2.1

Opatření k zajištění shodnosti v provozu u vozidel nebo systémů motoru, jejichž typ byl schválen podle tohoto předpisu, jsou přijímána v souladu s dodatkem 2 k dohodě z roku 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2) a vozidla nebo systémy motoru, jejichž typ byl schválen podle tohoto předpisu, splňují požadavky přílohy 8 tohoto předpisu.

9.2.2

Výrobce přijme technická opatření k účinnému snížení emisí z výfuku, a to během běžné životnosti vozidla a za běžných podmínek používání. Shodnost s ustanoveními tohoto předpisu je kontrolována během běžné doby životnosti systému motoru instalovaného ve vozidle za běžných podmínek používání, jak uvádí příloha 8 tohoto předpisu.

9.2.3

Výrobce předloží schvalovacímu orgánu, který udělil původní schválení typu, zprávu s výsledky zkoušení v provozu, a to v souladu s prvotním plánem předloženým při schvalování typu. Jakékoliv odchylky od prvotního plánu musí být schvalovacímu orgánu uspokojivě zdůvodněny.

9.2.4

Jestliže schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, není spokojen se zprávou výrobce v souladu s bodem 10 přílohy 8 nebo s oznámeným důkazem o neuspokojivé shodnosti v provozu, může výrobci nařídit, aby provedl zkoušku za účelem potvrzení. Schvalovací orgán přezkoumá potvrzující zkušební protokol, který výrobce předloží.

9.2.5

Jestliže schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, není spokojen s výsledky zkoušek v provozu či potvrzujících zkoušek podle kritérií definovaných v příloze 8 nebo na základě zkoušek v provozu provedených smluvní stranou, požádá výrobce, aby mu předložil plán nápravných opatření, jimiž se stav neshodnosti odstraní v souladu s bodem 9.3 tohoto předpisu a bodem 9 přílohy 8.

9.2.6

Jakákoli smluvní strana může provést a oznámit své kontrolní zkoušky na základě postupu pro zkoušení shodnosti v provozu, jak je popsáno v příloze 8. Zaznamenají se informace o pořízení, údržbě a účasti výrobce na činnostech. Schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, poskytne na požádání schvalovacího orgánu nezbytné informace o schválení typu, které umožní zkoušení v souladu s postupem uvedeným v příloze 8.

9.2.7

Jestliže smluvní strana zjistila, že typ motoru či vozidla není v souladu s příslušnými požadavky tohoto bodu (tj. bodu 9.2) a přílohy 8, musí to prostřednictvím svého schvalovacího orgánu neprodleně oznámit schvalovacímu orgánu, který udělil původní schválení typu. Po obdržení takového oznámení dotčený schvalovací orgán přijme nezbytná opatření co nejdříve a v každém případě do šesti měsíců ode dne podání žádosti.

Po uvedeném oznámení schvalovací orgán smluvní strany, který udělil původní schválení typu, neprodleně informuje výrobce, že typ motoru či vozidla nesplňuje požadavky uvedených ustanovení.

9.2.8

Po oznámení popsaném v bodě 9.2.7 a v případech, kdy dřívější zkoušení v provozu ukázalo shodnost, schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, může vyzvat výrobce, aby provedl dodatečnou potvrzující zkoušku, a to po konzultaci s odborníky smluvní strany, která oznámila, že vozidlo nesplňuje požadavky.

Jestliže takové údaje o zkoušení nejsou k dispozici, výrobce nejpozději do 60 pracovních dnů od obdržení oznámení popsaného v bodě 9.2.7 buď předloží schvalovacímu orgánu, který udělil původní schválení typu, plán nápravných opatření v souladu s bodem 9.3, nebo provede dodatečné zkoušení v provozu s rovnocenným vozidlem za účelem ověření, zda typ motoru či vozidla nesplňuje požadavky. Schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, smí výrobci poskytnout více času, pokud výrobce schvalovacímu orgánu uspokojivě prokáže, že k provedení dodatečné zkoušky je více času zapotřebí.

9.2.9

Odborníci smluvní strany, která oznámila nesplňující typ motoru či vozidla v souladu s bodem 9.2.7, budou přizváni k dodatečným zkouškám v provozu, popsaným v bodě 9.2.8. Výsledky zkoušek budou dále předloženy této smluvní straně a schvalovacím orgánům.

Jestliže tyto zkoušky shodnosti v provozu či potvrzující zkoušky potvrdí neshodnost typu motoru či vozidla, schvalovací orgán požádá výrobce, aby předložil plán nápravných opatření, jimiž se stav neshodnosti odstraní. Plán nápravných opatření musí splňovat ustanovení uvedená v bodě 9.3 tohoto předpisu a v bodě 9 přílohy 8.

Jestliže uvedené zkoušky shodnosti v provozu či potvrzující zkoušky potvrdí shodnost, výrobce předloží zprávu schvalovacímu orgánu, který udělil původní schválení typu. Schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, předloží zprávu smluvní straně, která oznámila, že typ vozidla nesplňuje požadavky, a orgánům schválení typu. Zpráva musí obsahovat výsledky zkoušek v souladu s bodem 10 přílohy 8.

9.2.10

Schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, nadále informuje smluvní stranu, která zjistila, že typ motoru či vozidla není v souladu s příslušnými požadavky, o postupu a výsledcích diskuzí s výrobcem, ověřovacích zkouškách a nápravných opatřeních.

9.3

Nápravná opatření

9.3.1

Na žádost schvalovacího orgánu a v návaznosti na zkoušení v provozu předloží výrobce schvalovacímu orgánu v souladu s bodem 9.2 plán nápravných opatření, a to nejpozději do 60 pracovních dnů od data obdržení oznámení vydaného schvalovacím orgánem. Schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, smí výrobci poskytnout více času, pokud výrobce schvalovacímu orgánu uspokojivě prokáže, že k provedení dodatečné zkoušky je více času zapotřebí..

9.3.2

Nápravná opatření se uplatňují na všechny motory v provozu, které patří ke stejné rodině motorů nebo rodině motorů s OBD, a mohou být rozšířena také na rodinu motorů a rodinu motorů s OBD, u kterých se může vyskytnout obdobná závada. Výrobce musí vyhodnotit, zda je potřeba změnit dokumentaci schválení typu, a výsledek předloží schvalovacímu orgánu.

9.3.3

Schvalovací orgán konzultuje výrobce s cílem zajistit dohodu o plánu nápravných opatření a provedení tohoto plánu. Pokud schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, zjistí, že dohody nelze dosáhnout, přijme nezbytná opatření, a to případně včetně odejmutí schválení typu, aby zajistil soulad vozidel ze sériové výroby, systémů, součástí nebo samostatných technických celků se schváleným typem. Schvalovací orgán uvědomí o přijatých opatřeních schvalovací orgány ostatních smluvních stran. V případě odejmutí schválení typu schvalovací orgán informuje o odejmutí a o důvodech tohoto odejmutí schvalovací orgány ostatních smluvních stran do 20 pracovních dnů.

9.3.4

Schvalovací orgán do 30 pracovních dnů od data obdržení plánu nápravných opatření od výrobce plán nápravných opatření schválí nebo zamítne. Schvalovací orgán ve stejné lhůtě rovněž oznámí výrobci a všem smluvním stranám, zda se plán nápravných opatření rozhodl schválit či zamítnout.

9.3.5

Výrobce je odpovědný za provádění schváleného plánu nápravných opatření.

9.3.6

Výrobce uchová záznam o každém navráceném, opraveném či upraveném systému motoru nebo vozidle a dílně, ve které byla oprava provedena. Schvalovací orgán má k těmto záznamům přístup na požádání, a to během provádění plánu a po dobu pěti let po jeho ukončení.

9.3.7

Jakákoli oprava či změna uvedená v bodě 9.3.6 je zaznamenána v certifikátu, který výrobce předloží majiteli motoru nebo vozidla.

9.4

Požadavky a zkoušky pro zkoušení vozidel v provozu

9.4.1

Úvod

Tento bod (bod 9.4) stanoví požadavky a zkoušky dat ECU při schvalování typu pro účely zkoušek vozidel v provozu.

9.4.2

Obecné požadavky

9.4.2.1

Pro účely zkoušek vozidel v provozu musí systém OBD v reálném čase poskytnout informace o vypočítaném zatížení (točivý moment motoru jako procentuální hodnota maximálního točivého momentu a maximální točivý moment při momentálních otáčkách motoru), otáčkách motoru, teplotě chladiva motoru, momentální spotřebě paliva a maximálním referenčním točivém momentu motoru jako funkci otáček motoru s frekvencí nejméně 1 Hz, jako povinné informace datového toku.

9.4.2.2

ECU může odhadnout točivý moment na výstupu s využitím zabudovaných algoritmů, s jejichž pomocí lze vypočítat výsledný vnitřní točivý moment a třecí točivý moment.

9.4.2.3

Točivý moment motoru v Nm, vypočtený na základě uvedených informací datového toku, umožní přímé porovnání s hodnotami naměřenými při stanovování výkonu motoru podle předpisu č. 85. V uvedených informacích datového toku budou uvedeny zejména veškeré případné opravy týkající se pomocných zařízení.

9.4.2.4

Přístup k informacím vyžadovaným v bodě 9.4.2.1 bude umožněn v souladu s požadavky uvedenými v příloze 9A a s normami, na něž odkazuje dodatek 6 k příloze 9B.

9.4.2.5

Průměrné zatížení při jednotlivých podmínkách provozu v Nm vypočítané podle informací požadovaných v bodě 9.4.2.1 se nesmí lišit od průměrného naměřeného zatížení při dané podmínce provozu o více než:

a)

7 procent při stanovení výkonu motoru v souladu s předpisem OSN č. 85;

b)

10 procent při provádění zkoušky celosvětově harmonizovaného cyklu v ustáleném stavu (dále jen „WHSC“), kromě režimů 1 a 13, podle přílohy 4 bodu 7.7.

Předpis OSN č. 85 připouští, aby se skutečné maximální zatížení motoru lišilo od referenčního maximálního zatížení o 5 procent s cílem zohlednit variabilitu výrobního procesu. U výše uvedených hodnot je tato tolerance zohledněna.

9.4.2.6

Vnější přístup k informacím požadovaným v bodě 9.4.2.1 nesmí ovlivnit emise nebo výkon vozidla.

9.4.2.7

Pokud rozdíl mezi hodnotou točivého momentu naměřenou s uvedeným běžně prodávaným palivem podle bodu 4.6.2 a hodnotou točivého momentu vypočítanou podle informací požadovaných v bodě 9.4.2.1 překročí jednu z hodnot uvedených v bodě 9.4.2.5, použije se bod 9.4.2.8.

9.4.2.8

Pro rodinu motorů se stanoví korekční součinitel výkonu pro každé další běžně prodávané palivo povolené výrobcem. Korekční součinitel se vypočítá jako poměr mezi průměrným nejvyšším naměřeným točivým momentem [Nm] u referenčního paliva podle přílohy 5 a průměrným nejvyšším naměřeným točivým momentem [Nm] u uvedeného běžně prodávaného paliva.

9.4.3

Ověření dostupnosti a shodnosti informací ECU požadovaných pro zkoušky vozidel v provozu

9.4.3.1

Dostupnost informací datového toku požadovaných v bodě 9.4.2.1 v souladu s požadavky stanovenými v bodě 9.4.2.2 bude prokázána využitím vnějšího čtecího nástroje OBD popsaného v příloze 9B.

9.4.3.2

Pokud nelze tuto informaci řádně získat s využitím řádně fungujícího čtecího nástroje, bude motor považován za nevyhovující.

9.4.3.3

Shodnost signálu točivého momentu ECU s obecnými požadavky uvedenými v bodě 9.4.2 se prokáže při stanovení výkonu motoru podle předpisu OSN č. 85 a při provádění zkoušky WHSC podle přílohy 4.

9.4.3.3.1

Shodnost signálu točivého momentu ECU s požadavky uvedenými v bodě 9.4.2 se prokáže u každého člena rodiny motorů při stanovení výkonu motoru podle předpisu OSN č. 85. Za tímto účelem se provedou dodatečná měření v různých provozních bodech částečného zatížení a otáčkách motoru (například v režimech WHSC a v některých dalších namátkově vybraných bodech). Případný korekční součinitel výkonu pro rodinu motorů podle bodu 9.4.2.8 se určí pomocí základního motoru rodiny motorů.

9.4.3.4

Pokud zkoušený motor nesplňuje požadavky na pomocná zařízení uvedené v předpise č. 85, bude měřený točivý moment upraven v souladu s metodou úprav výkonu stanovenou v bodě 6.3.5 přílohy 4.

9.4.3.5

Shodnost signálu točivého momentu ECU je považována za prokázanou, pokud se signál točivého momentu pohybuje v rámci tolerancí uvedených v bodě 9.4.2.5.

10.   Postihy za neshodnost výroby

10.1

Schválení udělené typu motoru nebo vozidlu podle tohoto předpisu může být odejmuto, nejsou-li splněny požadavky stanovené v bodě 8.1, nebo jestliže vybraný motor/motory nebo vozidlo/vozidla neobstály úspěšně při zkouškách stanovených v bodě 8.3.

10.2

Pokud smluvní strana dohody, která uplatňuje tento předpis, odejme schválení, které dříve udělila, musí o tom ihned ostatní smluvní strany, které uplatňují tento předpis, informovat formulářem sdělení dle vzoru v příloze 2A, 2B nebo 2C tohoto předpisu.

11.   Změna schváleného typu a rozšíření schválení

11.1

Každá změna schváleného typu se musí oznámit schvalovacímu orgánu, který typ schválil. Tento orgán potom může buď:

11.1.1

dojít k závěru, že změny zřejmě nemají hodnotitelný negativní vliv a že změněný typ v každém případě stále splňuje požadavky, nebo

11.1.2

požadovat od technické zkušebny pro schvalovací zkoušky nový zkušební protokol.

11.2

Potvrzení nebo odmítnutí schválení s uvedením změn se postupem dle bodu 4.12.2 výše zašle smluvním stranám dohody, které uplatňují tento předpis.

11.3

Schvalovací orgán, který vydává rozšíření schválení, přidělí každému formuláři sdělení o takovém rozšíření pořadové číslo a informuje o tom formulářem sdělení dle vzoru v příloze 2A, 2B nebo 2C tohoto předpisu ostatní smluvní strany Dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis.

12   Definitivní ukončení výroby

Pokud držitel schválení zcela ukončí výrobu typu schváleného v souladu s tímto předpisem, musí o tom informovat schvalovací orgán, který schválení typu udělil. Po obdržení náležitého sdělení o této skutečnosti uvedený schvalovací orgán informuje formulářem sdělení dle vzoru v příloze 2A, 2B nebo 2C k tomuto předpisu ostatní smluvní strany Dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis.

13.   Přechodná ustanovení

13.1.

Obecná ustanovení

13.1.1

Od úředního data vstupu série změn 07 v platnost nesmí žádná smluvní strana, která uplatňuje tento předpis, odmítnout udělit schválení typu podle tohoto předpisu ve znění série změn 07.

13.2

Schválení typu

13.2.1

Od úředního data nabytí účinnosti série změn 07 udělí smluvní strany, které uplatňují tento předpis, schválení novým typům vozidla nebo motoru jen tehdy, jestliže splňují požadavky tohoto předpisu ve znění série změn 07.

13.2.2

Odchylně od bodu 13.2.1 musí nové typy zážehových motorů, motorů dual fuel typu 1A a motorů dual fuel typu 1B (v režimu dual fuel) a vozidla vybavená těmito motory s účinkem od 1. ledna 2023 splňovat nejvyšší povolený faktor shodnosti pro počet PM podle bodu 6.3 přílohy 8. Od data vstupu tohoto předpisu v platnost však musí být faktor shodnosti počtu částic v okénku práce a faktor shodnosti počtu částic v okénku hmotnosti CO2 uveden ve výsledcích prokazovací zkoušky PEMS týkající se sdělení o schválení typu pro účely monitorování.

13.2.3

Od úředního data vstupu série změn 07 v platnost nejsou smluvní strany, které uplatňují tento předpis, povinny přijmout schválení typu, které nebylo uděleno podle tohoto předpisu ve znění série změn 07.

13.2.4

Odchylně od bodu 13.2.3, od dvou let po úředním datu vstupu série změn 07 v platnost, v případě nových vozidel vybavených zážehovými motory, motory dual fuel typu 1A a motory dual fuel typu 1B (v režimu dual fuel), která nesplňují nejvyšší povolený faktor shodnosti pro počet PM podle bodu 6.3 přílohy 8 a požadavky tohoto předpisu, nejsou smluvní strany, které uplatňují tento předpis, povinny přijmout schválení typu, které nebylo uděleno podle tohoto předpisu ve znění série změn 07. Od úředního data vstupu série změn 07 v platnost v platnost však musí být faktor shodnosti počtu částic v okénku práce a faktor shodnosti počtu částic v okénku hmotnosti CO2 uveden ve výsledcích prokazovací zkoušky PEMS týkající se sdělení o schválení typu pro účely monitorování.

13.2.5

Od úředního data vstupu série změn 07 v platnost nejsou smluvní strany, které uplatňují tento předpis, povinny přijmout schválení typu pro vozidlo, jehož referenční hmotnost je vyšší než 2 380 kg, ale nepřesahuje 2 610 kg, které nebylo uděleno podle tohoto předpisu ve znění série změn 07.

13.3

Vyhrazeno

13.4

Zvláštní ustanovení

13.4.1

Smluvní strany, které uplatňují tento předpis, mohou nadále udělovat schválení pro systémy motoru nebo vozidla, které splňují požadavky předchozích sérií změn nebo požadavky podle kteréhokoli stupně změn tohoto předpisu za podmínky, že vozidla jsou určena k prodeji nebo vývozu do zemí, které ve svých vnitrostátních předpisech uplatňují související požadavky.

13.4.2

Náhradní motory pro vozidla v provozu

Smluvní strany, které uplatňují tento předpis, mohou nadále udělovat schválení pro motory, které splňují požadavky předchozích sérií změn tohoto předpisu nebo požadavky podle kteréhokoli stupně změn tohoto předpisu za podmínky, že motor je určen jako náhradní součást pro vozidlo v provozu a že pro tento motor platilo dřívější znění předpisu k datu uvedení tohoto vozidla do provozu.

13.4.3

Jsou-li použita zvláštní ustanovení popsaná v bodě 13.4.1 nebo 13.4.2, uvede se informace o těchto ustanoveních ve sdělení o schválení typu v bodě 1.6 doplňku příloh 2A a 2C.

13.4.3.1

V případě schválení v souladu se zvláštními ustanoveními stanovenými v bodě 13.4.1 musí sdělení o schválení typu obsahovat na konci úvodní strany následující text, ve kterém je xx nahrazeno odpovídajícím číslem série změn:

„Motor v souladu s předpisem OSN č. 49 ve znění série změn xx“.

13.4.3.2

V případě schválení v souladu se zvláštními ustanoveními stanovenými v bodě 13.4.2 musí sdělení o schválení typu obsahovat na konci úvodní strany následující text, ve kterém je xx nahrazeno odpovídajícím číslem série změn:

„Náhradní motor v souladu s předpisem OSN č. 49 ve znění série změn xx“.

13.4.4

Je vhodné, aby se upravené požadavky na zkoušky v provozu podle bodu 9 nepoužívaly retroaktivně na motory a vozidla, které nebyly schváleny v souladu s uvedenými požadavky. Proto se vozidla, na která se vztahují zkoušky v provozu podle bodu 9, vždy zkouší podle ustanovení uvedených v odpovídající úrovni tohoto předpisu, která byla použitelná v době schválení typu.

14.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění zkoušek schválení typu a schvalovacích orgánů

Smluvní strany Dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis, sdělí sekretariátu Organizace spojených národů názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za zkoušky pro schválení typu a schvalovacích orgánů, které udělují schválení typu a kterým je nutné zasílat formuláře potvrzující udělení či rozšíření nebo zamítnutí či odnětí schválení vydané v jiných zemích.


(1)  Podle definice v oddíle 2 Úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3) – (dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) – https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions

(2)  Například v případě prázdné palivové nádrže.

(3)  Tento bod je vyhrazen pro alternativní systém OBD pro lehká nákladní vozidla a požadavky na regulaci emisí NOx.

(4)  Obvykle by se jednalo o zkapalněný biomethan.

(5)  Postup stárnutí v příloze 13 musí být finalizován dříve než návrh schválení typu.

(6)  Rozlišovací čísla smluvních stran Dohody z roku 1958 jsou uvedena v příloze 3 úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions

(*1)  Přípustnou úroveň NO2 v mezní hodnotě NOX lze stanovit v pozdější fázi.

(*2)  Mezní hodnota se použije od data stanoveného v řádku B tabulky 1 dodatku 9 k příloze 1 tohoto předpisu.


Dodatek 1

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby, pokud je směrodatná odchylka vyhovující

A.1.1   

V tomto dodatku je popsán postup, který se použije pro ověření shodnosti výroby z hlediska emisí znečišťujících látek, pokud je směrodatná odchylka výroby udaná výrobcem vyhovující.

A.1.2   

Při vzorku o velikosti nejméně tří motorů je postup výběru vzorku nastaven tak, aby byla pravděpodobnost, že série vyhoví zkoušce, při 40 % vadných motorů rovna 0,95 (riziko výrobce = 5 %), a pravděpodobnost, že série bude přijata, byla při 65 % vadných motorů rovna 0,10 (riziko spotřebitele = 10 %).

A.1.3   

Pro každou ze znečišťujících látek uvedených v bodě 5.3 tohoto předpisu se použije následující postup (viz obrázek 1 v bodě 8.3 tohoto předpisu):

Přičemž:

L

=

přirozený logaritmus mezní hodnoty pro znečišťující látku;

xi

=

přirozený logaritmus hodnoty naměřené u i-tého motoru vzorku (po uplatnění příslušného DF);

s

=

odhadnutá směrodatná odchylka výroby (po stanovení přirozených logaritmů měřených hodnot);

n

=

velikost vzorku.

A.1.4   

Pro každý soubor vzorků se vypočte součet směrodatných odchylek od mezní hodnoty podle tohoto vzorce:

Image 2

A.1.5   

Pak:

a)

je-li statistický údaj zkoušky větší než hodnota kritéria vyhovění uvedená pro velikost vzorku v tabulce 2, bylo splněno kritérium vyhovění pro danou znečišťující látku;

b)

je-li statistický údaj zkoušky menší než hodnota kritéria nevyhovění uvedená pro velikost vzorku v tabulce 2, bylo splněno kritérium nevyhovění pro danou znečišťující látku;

c)

nastane-li jiný případ, přezkouší se další motor podle bodu 8.3.2 a postup výpočtu se aplikuje na velikost vzorku o jeden motor větší.

Tabulka 2

Hodnoty kritérií vyhovění a nevyhovění pro plán výběru vzorků podle dodatku 1

Nejmenší velikost vzorku: 3

Kumulativní počet zkoušených motorů (velikost vzorku)

Hodnota kritéria vyhovění An

Hodnota kritéria nevyhovění Bn

3

3,327

–4,724

4

3,261

–4,790

5

3,195

–4,856

6

3,129

–4,922

7

3,063

–4,988

8

2,997

–5,054

9

2,931

–5,120

10

2,865

–5,185

11

2,799

–5,251

12

2,733

–5,317

13

2,667

–5,383

14

2,601

–5,449

15

2,535

–5,515

16

2,469

–5,581

17

2,403

–5,647

18

2,337

–5,713

19

2,271

–5,779

20

2,205

–5,845

21

2,139

–5,911

22

2,073

–5,977

23

2,007

–6,043

24

1,941

–6,109

25

1,875

–6,175

26

1,809

–6,241

27

1,743

–6,307

28

1,677

–6,373

29

1,611

–6,439

30

1,545

–6,505

31

1,479

–6,571

32

–2,112

–2,112


Dodatek 2

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby, pokud je směrodatná odchylka nevyhovující nebo není k dispozici

A.2.1   

V tomto dodatku je popsán postup, který se použije pro ověření shodnosti výroby z hlediska emisí znečišťujících látek, pokud je směrodatná odchylka výroby udaná výrobcem buď nevyhovující, nebo není k dispozici.

A.2.2   

Při vzorku o velikosti nejméně tří motorů je postup výběru vzorku nastaven tak, aby byla pravděpodobnost, že série vyhoví zkoušce, při 40 % vadných motorů rovna 0,95 (riziko výrobce = 5 %), a pravděpodobnost, že série bude přijata, byla při 65 % vadných motorů rovna 0,10 (riziko spotřebitele = 10 %).

A.2.3   

Rozdělení měřených hodnot znečišťujících látek uvedených v bodě 5.3 tohoto předpisu se po uplatnění příslušného DF pokládá za logaritmicko-normální a tyto hodnoty se musí nejdříve transformovat stanovením jejich přirozených logaritmů. Písmenné značky m0 a m značí minimální a maximální velikosti vzorku (m0 = 3 a m = 32) a písmenná značka n značí velikost vzorku.

A.2.4   

Jsou-li přirozené logaritmy hodnot (po uplatnění příslušného DF) měřených v sérii x1, x2, … xi a L je přirozený logaritmus mezní hodnoty dané znečisťující látky, pak platí:

Image 3

Image 4

Image 5

A.2.5   

Tabulka 3 udává hodnoty kritéria vyhovění An a nevyhovění Bn v závislosti na velikosti vzorku. Statistický údaj zkoušek je poměr
Image 6
a užije se pro rozhodnutí, zda série vyhověla nebo nevyhověla, takto:

Pro m0 ≤ n ≤ m:

a)

série je vyhovující, jestliže

Image 7

b)

série je nevyhovující, jestliže;

Image 8

c)

je nutné další měření, jestliže

Image 9

A.2.6   

Poznámky

Pro výpočet následujících hodnot statistického výsledku zkoušek jsou užitečné tyto rekurzivní vzorce:

Image 10

Image 11

Image 12

Tabulka 3

Hodnoty kritérií vyhovění a nevyhovění pro plán výběru vzorků podle dodatku 2

Nejmenší velikost vzorku: 3

Kumulativní počet zkoušených motorů (velikost vzorku)

Hodnota kritéria vyhovění An

Hodnota kritéria nevyhovění Bn

3

–0,80381

16,64743

4

–0,76339

7,68627

5

–0,72982

4,67136

6

–0,69962

3,25573

7

–0,67129

2,45431

8

–0,64406

1,94369

9

–0,61750

1,59105

10

–0,59135

1,33295

11

–0,56542

1,13566

12

–0,53960

0,97970

13

–0,51379

0,85307

14

–0,48791

0,74801

15

–0,46191

0,65928

16

–0,43573

0,58321

17

–0,40933

0,51718

18

–0,38266

0,45922

19

–0,35570

0,40788

20

–0,32840

0,36203

21

–0,30072

0,32078

22

–0,27263

0,28343

23

–0,24410

0,24943

24

–0,21509

0,21831

25

–0,18557

0,18970

26

–0,15550

0,16328

27

–0,12483

0,13880

28

–0,09354

0,11603

29

–0,06159

0,09480

30

–0,02892

0,07493

31

–0,00449

0,05629

32

0,03876

0,03876


Dodatek 3

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby na žádost výrobce

A.3.1   

Tento dodatek popisuje postup, který se použije na žádost výrobce k ověření shodnosti výroby z hlediska emisí znečišťujících látek.

A.3.2   

Při vzorku o velikosti nejméně tří motorů je postup výběru vzorku nastaven tak, aby byla pravděpodobnost, že série vyhoví zkoušce, při 30 % vadných motorů rovna 0,90 (riziko výrobce = 10 %), a pravděpodobnost, že série bude přijata, při 65 % vadných motorů rovna 0,10 (riziko spotřebitele = 10 %).

A.3.3   

Pro každou ze znečišťujících látek uvedených v bodě 5.3 tohoto předpisu se použije následující postup (viz obrázek 1 v bodě 8.3 tohoto předpisu):

Přičemž:

n

=

velikost vzorku.

A.3.4   

Pro vzorek se vypočte statistický údaj zkoušek, který kvantifikuje kumulativní počet nevyhovujících zkoušek při n-tých zkouškách.

A.3.5   

Pak:

a)

je-li statistický údaj zkoušek menší nebo rovný hodnotě kritéria vyhovění uvedeného pro velikost vzorku v tabulce 4, bylo dosaženo kritéria vyhovění pro danou znečišťující látku;

b)

je-li statistický údaj zkoušek větší nebo rovný hodnotě kritéria nevyhovění uvedeného pro velikost vzorku v tabulce 4, bylo dosaženo kritéria nevyhovění pro danou znečišťující látku;

c)

nastane-li jiný případ, přezkouší se další motor podle bodu 8.3.2 tohoto předpisu a postup výpočtu se aplikuje na velikost vzorku o jeden motor větší.

V tabulce 4 jsou hodnoty kritéria vyhovění a kritéria nevyhovění vypočteny podle mezinárodní normy ISO 8422/1991.

Tabulka 4

Hodnoty kritérií vyhovění a nevyhovění pro plán výběru vzorků podle dodatku 3

Nejmenší velikost vzorku: 3

Kumulativní počet zkoušených motorů (velikost vzorku)

Hodnota kritéria vyhovění

Hodnota kritéria nevyhovění

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

5

7

1

5

8

2

6

9

2

6

10

3

7

11

3

7

12

4

8

13

4

8

14

5

9

15

5

9

16

6

10

17

6

10

18

7

11

19

8

9


DODATEK 4

Shrnutí postupu schvalování u motorů na zemní plyn, motorů na LPG a motorů dual fuel na zemní plyn / biomethan nebo LPG

Schvalování motorů na LPG

 

Bod 4.6: Požadavky na schválení typu s univerzální použitelností paliv

Počet zkušebních kroků

Výpočet „r“

Bod 4.7: Požadavky na schválení typu s omezenou použitelností paliv u zážehových motorů vozidel na zemní plyn nebo LPG

Počet zkušebních kroků

Výpočet „r“

odkaz na bod 4.6.6

motor na LPG použitelný pro jakékoli složení paliva

palivo A a palivo B

2

Image 13

 

 

 

odkaz na bod 4.7.2

motor na LPG použitelný pro jedno specifické složení paliva

 

 

 

palivo A a palivo B,

jemné seřízení palivového systému mezi zkouškami povoleno

2

 

Schvalování motorů na zemní plyn

 

Bod 4.6: Požadavky na schválení typu s univerzální použitelností paliv

Počet zkušebních kroků

Výpočet „r“

Bod 4.7: Požadavky na schválení typu s omezenou použitelností paliv u zážehových motorů vozidel na zemní plyn nebo LPG

Počet zkušebních kroků

Výpočet „r“

odkaz na bod 4.6.3

motor na NG použitelný pro jakékoli složení paliva

GR (1) a G25 (2)

Na žádost výrobce se motor může zkoušet s dalším běžně prodávaným palivem (3),

jestliže Sλ = 0,89 až 1,19

2

(max. 3)

Image 14

a je-li zkouška s náhradním palivem;

Image 15

a

Image 16

 

 

 

odkaz na bod 4.6.4

motor na NG, který je adaptabilní pomocí přepínače

GR (1) a G23 (3) pro H

a G25 (2) a G23 (3) pro L

Na žádost výrobce se motor může zkoušet s běžně prodávaným palivem (3) místo G23, jestliže Sλ = 0,89 až 1,19

2 pro skupinu H a

2 pro skupinu L

v příslušné poloze vypínače 4

Image 17

a

Image 18

 

 

 

odkaz na bod 4.7.1

motor na NG použitelný jednak pro plyny skupiny H a jednak pro plyny skupiny L

 

 

 

GR (1) a G23 (3) pro H nebo

G25 (2) a G23 (3) pro L

Na žádost výrobce se motor může zkoušet s běžně prodávaným palivem (3) místo G23, jestliže Sλ = 0,89 až 1,19

2 pro skupinu H

nebo

2 pro skupinu L

2

Image 19

pro skupinu H

nebo

Image 20

pro skupinu L

odkaz na bod 4.7.2 motor na NG použitelný pro jedno specifické složení paliva

 

 

 

GR (1) a G25 (2),

jemné seřízení palivového systému mezi zkouškami povoleno;

Na žádost výrobce se motor může zkoušet s palivem

GR (1) a G23 (3) pro H nebo

G25 (2) a G23 (3) pro L

2

nebo

2 pro skupinu H

nebo

2 pro skupinu L

2

 

Schvalování motorů dual fuel na zemní plyn / biomethan nebo LPG

Typ dual fuel (1)

Naftový režim

Režim dual fuel

CNG

LNG

LNG20

LPG

1A

 

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

Univerzální (2 zkoušky)

Pro konkrétní palivo

(1 zkouška)

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

1B

Univerzální

(1 zkouška)

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

Univerzální (2 zkoušky)

Pro konkrétní palivo

(1 zkouška)

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

2A

 

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

Univerzální (2 zkoušky)

Pro konkrétní palivo

(1 zkouška)

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

2B

Univerzální

(1 zkouška)

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

Univerzální (2 zkoušky)

Pro konkrétní palivo

(1 zkouška)

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

3B

Univerzální

(1 zkouška)

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)

Univerzální (2 zkoušky)

Pro konkrétní palivo

(1 zkouška)

Univerzální nebo omezené

(2 zkoušky)


(1)  1 Podle definic v příloze 15.


PŘÍLOHA 1

Vzory informačního dokumentu

Tento informační dokument se vztahuje ke schválení podle předpisu č. 49. Odkazuje na opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze systémů motorů a vozidel. Týká se:

schválení typu motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku,

schválení typu vozidla se schváleným motorem z hlediska emisí,

schválení typu vozidla z hlediska emisí.

Následující informace, jsou-li třeba, se spolu se soupisem obsahu předkládají v trojím vyhotovení. Všechny nákresy musí být vyhotoveny ve vhodném měřítku, musí být dostatečně podrobné a musí mít formát A4 nebo být na tento formát složeny. Případné fotografie musí být dostatečně podrobné.

Mají-li systémy, součásti nebo samostatné technické celky uvedené v této příloze elektronické řízení, musí být dodány informace o jeho výkonu.

Požadované informace

Informační dokument ve všech případech obsahuje:

 

Obecné informace

 

Navíc by v případě potřeby měly být rovněž poskytnuty tyto informace:

Část 1:

Základní vlastnosti (základního) motoru a typy motorů v rámci rodiny motorů

Část 2:

Základní vlastnosti součástí a systémů pro motorová vozidla z hlediska emisí z výfuku

Dodatek k informačnímu dokumentu: Informace o podmínkách zkoušky

Fotografie a/nebo nákresy základního motoru, typu motoru a popřípadě motorového prostoru.

Seznam dalších případných příloh.

Datum, spis

Vysvětlivky týkající se vyplnění tabulky

Písmena A, B, C, D, E, která odpovídají členům rodiny motorů, budou nahrazena skutečnými názvy členů rodiny motorů.

V případě, že u některé vlastnosti motoru platí stejná hodnota/popis pro všechny členy dané rodiny motorů, buňky pro A až E se sloučí.

V případě, že se rodina skládá z více než 5 členů, lze přidat další sloupce.

V případě žádosti o schválení typu motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku se vyplní obecná část a část 1.

V případě žádosti o schválení typu vozidla se schváleným motorem z hlediska emisí se vyplní obecná část a část 2.

V případě žádosti o schválení typu vozidla z hlediska emisí se vyplní obecná část a části 1 a 2.

 

 

Základní motor nebo typ motoru

Členové rodiny motorů

A

B

C

D

E

0.

Obecně

0.l.

Značka (obchodní název výrobce)

 

0.2.

Typ

 

 

 

 

0.2.0.3.

Typ motoru jako samostatný technický celek / rodina motorů jako samostatný technický celek / vozidlo se schváleným motorem z hlediska emisí / vozidlo z hlediska emisí1

 

0.2.1.

Obchodní označení (je-li k dispozici)

 

 

 

 

 

 

0.3.

Způsob označení typu, je-li na samostatném technickém celku vyznačen2

 

 

 

 

 

 

0.3.1.

Umístění takového označení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5.

Název a adresa výrobce

 

 

 

 

0.7.

U součástí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky schválení typu

 

 

 

 

 

 

0.8.

Název a adresa montážního závodu (závodů)

 

 

 

 

 

 

0.9.

Název a adresa případného zástupce výrobce

 

1.   Část 1

Základní vlastnosti (základního) motoru a typy motorů v rámci rodiny motorů

 

 

Základní motor nebo typ motoru

Členové rodiny motorů

A

B

C

D

E

3.2.

Motor s vnitřním spalováním

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Specifické údaje o motoru

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Pracovní princip: zážehový / vznětový / dual fuel1

Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt/rotační1

 

3.2.1.1.1.

Typ motoru dual fuel:

typ 1A / typ 1B / typ 2A / typ 2B / typ 3B1,14

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.2.

Plynový energetický poměr za část zkušebního cyklu WHTC prováděnou za tepla: …%14

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.

Počet a uspořádání válců

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1.

Vrtání3 mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2.

Zdvih3 mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3.

Pořadí zapalování

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

Zdvihový objem motoru4 v cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.

Objemový kompresní poměr5

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.

Výkresy spalovacího prostoru, hlavy pístu a u zážehových motorů pístních kroužků

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.

Běžné volnoběžné otáčky5 ot/min

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1.

Zvýšené volnoběžné otáčky5 ot/min

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.2.

Volnoběh na motorovou naftu: ano/ne1,14

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7.

Obsah oxidu uhelnatého ve výfukových plynech při volnoběžných otáčkách5: % podle výrobce (jen pro zážehové motory)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8.

Maximální netto výkon6… kW při … ot/min (hodnota podle výrobce)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9.

Maximální přípustné otáčky motoru podle výrobce: ot/min

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10.

Maximální netto točivý moment6 (Nm) při (ot/min) (hodnota podle výrobce)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11.

Odkazy výrobce na soubor dokumentace vyžadovaný bodem 3.1, 3.2 a 3.3 tohoto předpisu, který umožňuje schvalovacímu orgánu vyhodnotit strategie regulace emisí, palubní systémy ve vozidle a motor s cílem zajistit správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Palivo

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Těžká nákladní vozidla: motorová nafta / benzin / zkapalněný ropný plyn (LPG) / zemní plyn (NG-H) / zemní plyn (NG-L) / zemní plyn (NG-HL) / ethanol (ED95) / ethanol (E85)1

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.1.

Paliva, která jsou kompatibilní s využitím motoru uváděným výrobcem v souladu s bodem 4.6.2 tohoto předpisu (je-li relevantní)

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.2.

Korekční součinitel výkonu podle bodu 9.4.2.8 pro každé uvedené palivo (je-li relevantní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Dodávka paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.

Vstřikem paliva (pouze u vznětových motorů nebo motorů dual fuel): ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.1.

Popis systému

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2.

Pracovní princip: přímý vstřik / komůrkový / vírová komůrka1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.

Vstřikovací čerpadlo

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3.

Maximální dodávka paliva1,5 … mm3 / zdvih nebo cyklus při otáčkách motoru … ot/min nebo charakteristický diagram

(Jestliže se použije regulace přeplňovacího tlaku, uvede se charakteristická dodávka paliva a přeplňovací tlak v závislosti na otáčkách motoru.)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4.

Statické časování vstřiku5

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5.

Křivka předvstřiku5

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6.

Postup kalibrace: zkušební stav / motor1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.

Regulátor

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.

Bod omezení otáček

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1.

Otáčky, při kterých začíná omezení při zatížení (ot/min)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2.

Nejvyšší otáčky bez zatížení (ot/min)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3.

Volnoběžné otáčky (ot/min)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.

Vstřikovací potrubí

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1.

Délka (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2.

Vnitřní průměr (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3.

Vstřikování se společným tlakovým potrubím, značka a typ

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.

Vstřikovač (vstřikovače)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3.

Otevírací tlak5: kPa nebo charakteristický diagram5

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.

Systém pro studený start

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3.

Popis

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.

Pomocný startovací prostředek

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3.

Popis systému

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.

Elektronicky řízený vstřik: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.

Popis systému (v případě jiné dodávky paliva, než je jeho trvalý vstřik, uveďte odpovídající podrobnosti.)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1.

Značka a typ řídicí jednotky (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2.

Značka a typ regulátoru paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3.

Značka a typ čidla průtoku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4.

Značka a typ rozdělovače paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5.

Značka a typ skříně klapky

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6.

Značka a typ čidla teploty vody

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7.

Značka a typ čidla teploty vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8.

Značka a typ čidla tlaku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9.

Softwarové kalibrační číslo (čísla)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.

Vstřikem paliva (pouze u zážehových motorů): ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1.

Pracovní princip: vstřik do sacího potrubí (jednobodový/vícebodový/přímý vstřik1/jiný (uveďte jaký))

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.

Popis systému (v případě jiné dodávky paliva, než je jeho trvalý vstřik, uveďte odpovídající podrobnosti.)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1.

Značka a typ řídicí jednotky (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.

Značka a typ regulátoru paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.

Značka a typ čidla průtoku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.

Značka a typ rozdělovače paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.

Značka a typ regulátoru tlaku

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6.

Značka a typ mikrospínače

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7.

Značka a typ šroubu pro nastavení volnoběžných otáček

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8.

Značka a typ skříně klapky

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.

Značka a typ čidla teploty vody

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.

Značka a typ čidla teploty vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11.

Značka a typ čidla tlaku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12.

Softwarové kalibrační číslo (čísla)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.

Vstřikovače: otevírací tlak5 (kPa) nebo charakteristický diagram5

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1.

Značka

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6.

Časování vstřiku

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.

Systém pro studený start

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1.

Pracovní princip (principy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2.

Pracovní omezení/seřízení1,5

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.

Podávací palivové čerpadlo

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1.

Tlak5 (kPa) nebo charakteristický diagram5

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Elektrický systém

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

Jmenovité napětí (V), na kostře kladný/záporný pól(1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

Generátor

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2.

Jmenovitý výkon: VA

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Systém zapalování (jen zážehové motory)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3.

Pracovní princip

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4.

Křivka nebo mapa předvstřiku zapalování5

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5.

Statické časování zapalování5 (stupně před horní úvratí)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.

Zapalovací svíčky

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1.

Značka

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3.

Nastavení mezery (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.

Zapalovací cívka (cívky)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1.

Značka

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Systém chlazení: kapalina/vzduch1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

Kapalina

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1.

Druh kapaliny

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2.

Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.

Vlastnosti

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4.

Převodový poměr (poměry) pohonu

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.

Vzduch

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1.

Ventilátor: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.

Vlastnosti

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3.

Převodový poměr (poměry) pohonu

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Systém sání

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

Přeplňování: ano/ne 1

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3.

Popis systému (např. maximální plnicí tlak … kPa; popřípadě odpouštěcí zařízení)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

Mezichladič: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1.

Typ: vzduch-vzduch / vzduch-voda1

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.

Podtlak v sání při jmenovitých otáčkách a při 100% zatížení (pouze u vznětových motorů)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1.

Přípustná minimální hodnota (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2.

Přípustná maximální hodnota (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.

Popis a nákres potrubí sání a jeho příslušenství (sběrná komora, ohřev, přídavné vstupy sání atd.)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1.

Popis sacího potrubí motoru (přiložte nákresy a/nebo fotografie)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Výfukový systém

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

Popis nebo nákresy výfukového potrubí motoru

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

Popis nebo nákres výfukového systému

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1.

Popis a/nebo nákres prvků výfukového systému, které tvoří součást systému motoru

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.

Maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení (pouze u vznětových motorů) (kPa)7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.

Objem výfukového systému (dm3)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.1.

Přípustný objem výfukového systému (systém vozidla a motoru): (dm3)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.2.

Objem výfukového systému, který je součástí systému motoru: … dm3

 

 

 

 

 

 

3.2.10.

Minimální průřezy vstupních a výstupních průchodů

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Časování ventilů nebo obdobné údaje

3.2.11.1.

Maximální zdvih ventilů, úhly otevření a zavření nebo podrobnosti časování jiných systémů řízení ve vztahu k úvratím. Maximální a minimální hodnoty časování u systémů s proměnným časováním

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

Referenční a/nebo seřizovací rozpětí7

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

Opatření proti znečišťování ovzduší

 

 

3.2.12.1.1.

Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne1

Pokud ano, popis a nákresy

Pokud ne, je požadována shoda s bodem 6.10 přílohy 4 tohoto předpisu

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

Přídavná zařízení k omezování emisí škodlivin (jsou-li užita a nejsou-li uvedena v jiném bodě)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.

Katalyzátor: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1.

Počet katalyzátorů a jejich částí (níže požadované informace uveďte pro každý samostatný celek)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2.

Rozměry, tvar a objem katalyzátoru (katalyzátorů)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3.

Druh katalytické činnosti

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4.

Celková náplň drahých kovů

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5.

Poměrná koncentrace

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6.

Nosič (struktura a materiál)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7.

Hustota komůrek

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8.

Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9.

Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo a vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10.

Tepelný kryt: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.

Systémy/metody regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů, popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5.

Běžné rozmezí provozní teploty (K)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6.

Pomocná činidla: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7.

Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8.

Běžné rozmezí provozní teploty činidla K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9.

Mezinárodní norma

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

Častost doplňování činidla: průběžně / při údržbě1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12.

Značka katalyzátoru

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13.

Identifikační číslo části

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.

Kyslíková sonda: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1.

Značka

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2.

Umístění

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3.

Regulační rozsah

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5.

Identifikační číslo části

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.

Přípusť vzduchu: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1.

Druh (pulsující vzduch, vzduchové čerpadlo atd.)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.

Recirkulace výfukových plynů (EGR): ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1.

Vlastnosti (značka, typ, průtok atd.)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.

Filtr znečišťujících částic: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1.

Rozměry, tvar a objem filtru částic

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2.

Konstrukce filtru částic

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3.

Umístění (vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4.

Postup nebo systém regenerace, popis nebo nákres

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5.

Značka filtru částic

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6.

Identifikační číslo části

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7.

Běžné rozmezí provozní teploty (K) a tlaku (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.

U periodické regenerace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1.

Počet cyklů zkoušek WHTC bez regenerace (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1.

Počet cyklů zkoušek WHTC s regenerací (nR)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.

Ostatní systémy: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1.

Popis a činnost

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Palubní diagnostický systém (OBD)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1.

Počet rodin motorů s OBD v rámci dané rodiny motorů

 

3.2.12.2.7.0.2.

Seznam rodin motorů s OBD (v příslušném případě)

Rodina motorů s OBD 1: …

Rodina motorů s OBD 2: …

atd. …

3.2.12.2.7.0.3.

Číslo rodiny motorů s OBD, do které náleží základní motor / člen rodiny motorů

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4.

Odkazy výrobce na dokumentaci OBD stanovenou v bodě 3.1.4 písm. c) a v bodě 3.3.4 tohoto předpisu a uvedenou v příloze 9A tohoto předpisu pro účely schvalování systému OBD

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.5.

Odkaz výrobce na dokumentaci pro montáž systému motoru vybaveného OBD do vozidla (v případě potřeby)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.7.0.6.

V případě potřeby odkaz výrobce na dokumentaci vztahující se k montáži motoru dual fuel do vozidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.2.

Seznam a účel všech součástí sledovaných systémem OBD8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.

Písemný popis (obecné principy fungování) pro

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.

Zážehové motory8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorování katalyzátoru8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.2.

Detekce selhání zapalování8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorování kyslíkové sondy8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.4.

Ostatní součásti, které systém OBD monitoruje

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.

Vznětové motory8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorování katalyzátoru8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorování filtru částic8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorování elektronického systému přívodu paliva8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.4.

Monitorování systému ke snížení emisí NOx 8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.5.

Ostatní prvky monitorované systémem OBD8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.4.

Kritéria pro aktivaci indikátoru chybné funkce (MI) (stanovený počet cyklů nebo statistická metoda)8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.5.

Seznam všech výstupních kódů OBD a použitých formátů (vždy s vysvětlením)8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.6.5.

Standard komunikačního protokolu OBD8

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.7.

Odkazy výrobce na informace o systémech OBD stanovené v bodě 3.1.4 písm. d) a bodě 3.3.4 tohoto předpisu za účelem splnění ustanovení o přístupu k systému OBD ve vozidle, nebo

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.7.1.

Jako alternativu k odkazům výrobce uvedeným v bodě 3.2.12.2.7.7 odkaz na dodatek k této příloze, který obsahuje následující tabulku vyplněnou podle uvedeného příkladu:

Konstrukční část – Chybový kód – Strategie monitorování – Kritéria zjištění chyb – Kritéria pro aktivaci indikátoru chybné funkce (MI) – Sekundární parametry – Stabilizace – Předváděcí zkouška

Katalyzátor SCR – P20EE – Signály čidla NOx 1 a 2 – Rozdíl mezi signály z čidla 1 a 2 – Druhý cyklus – Otáčky motoru, zatížení motoru, teplota katalyzátoru, působení činidla, hmotnostní průtok výfukových plynů – Jeden zkušební cyklus OBD (WHTC, část prováděná za tepla) – Zkušební cyklus OBD (WHTC, část prováděná za tepla)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.

Ostatní systémy (popis a činnost)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.1.

Systémy pro zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.

Systém upozornění řidiče

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.1.

Motor s trvalou deaktivací systému upozornění řidiče, využívaný záchrannými službami nebo ve vozidlech zkonstruovaných a vyrobených k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku: ano/ne1

 

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivace funkce popojíždění „deaktivovat po opětovném startu“ / „deaktivovat po doplnění paliva“ / „deaktivovat po zaparkování“1,7

 

3.2.12.2.8.3.

Počet rodin motorů s OBD v rámci uvažované rodiny motorů při zajišťování správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

 

3.2.12.2.8.3.1.

Seznam rodin motorů OBD v rámci posuzované rodiny motorů při zajišťování správné funkce opatření k regulaci emisí NOx (v příslušném případě)

Rodina motorů s OBD 1: …

Rodina motorů s OBD 2: …

atd. …

3.2.12.2.8.3.2.

Referenční číslo posuzované rodiny motorů OBD při zajišťování správné funkce opatření k regulaci emisí NOX, do níž patří základní motor / člen rodiny motorů

 

3.2.12.2.8.4.

Seznam rodin motorů s OBD (v příslušném případě)

Rodina motorů s OBD 1: …

Rodina motorů s OBD 2: …

atd. …

3.2.12.2.8.5.

Číslo rodiny motorů s OBD, do které náleží základní motor / člen rodiny motorů

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.5.

Vyhřívaná/nevyhřívaná nádrž na činidlo a systém dávkování (viz bod 2.4 přílohy 11)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.7.

Tam, kde je to vhodné, odkaz výrobce na dokumentaci k montáži systému motoru pro zajištění správné funkce opatření k regulaci NOx do vozidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.17.

Specifické informace vztahující se na motory pro těžká nákladní vozidla poháněné plynnými palivy a na motory dual fuel (u jinak uspořádaných systémů uveďte rovnocenné údaje) (je-li relevantní)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.1.

Palivo: zkapalněný ropný plyn / zemní plyn (NG-H) / zemní plyn (NG-L) / zemní plyn (NG-HL)1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.

Regulátor (regulátory) tlaku nebo odpařovač / regulátor (regulátory) tlaku1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3.

Počet stupňů redukce tlaku

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4.

Tlak v koncovém stupni minimální (kPa) – maximální (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5.

Počet hlavních seřizovacích bodů

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6.

Počet seřizovacích bodů volnoběhu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7.

Číslo schválení typu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.

Palivový systém: směšovač / přípusť plynu / vstřik kapaliny / přímý vstřik1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1.

Řízení směsi

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2.

Popis systému nebo schéma a výkresy

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3.

Číslo schválení typu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.

Směšovač

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1.

Počet

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4.

Umístění

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5.

Možnosti seřizování

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6.

Číslo schválení typu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.

Vstřik do sacího potrubí

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1.

Způsob vstřiku: jednobodový/vícebodový1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2.

Způsob vstřiku: spojitě/simultánně/sekvenčně1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.

Vstřikovací zařízení

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3.

Možnosti seřizování

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4.

Číslo schválení typu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.

Podávací čerpadlo (je-li použito)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3.

Číslo schválení typu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.

Vstřikovač (vstřikovače)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3.

Číslo schválení typu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.

Přímý vstřik

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.

Vstřikovací čerpadlo / regulátor tlaku1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3.

Časování vstřiku

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4.

Číslo schválení typu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.

Vstřikovač (vstřikovače)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3.

Otevírací tlak nebo charakteristický diagram1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4.

Číslo schválení typu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.

Elektronická řídicí jednotka (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3.

Možnosti seřizování

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4.

Softwarové kalibrační číslo (čísla)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.

Specifické vybavení pro zemní plyn jako palivo

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.

Varianta 1 (pouze pro případ schválení typu motoru pro některá daná složení paliva)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1.

Vybavení automatickou přizpůsobivostí? ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2.

Kalibrace pro specifické složení zemního plynu (NG-H) / zemního plynu (NG-L) / zemního plynu (NG-HL)1

Transformace na specifické složení zemního plynu (NG-Ht) / zemního plynu (NG-Lt) / zemního plynu (NG-HLt)1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1.

methan (CH4) … základ (% mol)

ethan (C2H6) … základ (% mol)

propan (C3H8) … základ (% mol)

butan (C4H10) … základ (% mol)

C5/C5+: … základ (% mol)

kyslík (O2) … základ (% mol)

inertní plyny (N2, He atd.) … základ (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

 

 

3.2.17.9.

V případě potřeby odkaz výrobce na dokumentaci vztahující se k montáži motoru dual fuel do vozidla14

 

 

 

 

 

 

3.5.4.

Emise CO2 pro motory velkého výkonu

 

 

 

 

 

 

3.5.4.1.

Hmotnostní emise CO2, zkouška WHSC16: … (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

3.5.4.1.1.

Pro motory dual fuel, hmotnostní emise CO2, zkouška WHSC v naftovém režimu13: … g/kWh

Pro motory dual fuel, hmotnostní emise CO2, zkouška WHSC v režimu dual fuel13 (v příslušném případě): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2.

Hmotnostní emise CO2, zkouška WHSC17: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2.1.

Pro motory dual fuel, hmotnostní emise CO2, zkouška WHTC v naftovém režimu13: … g/kWh

Pro motory dual fuel, hmotnostní emise CO2, zkouška WHTC v režimu dual fuel13: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.3.

Hmotnostní emise CO2, zkouška WHSC v režimu dual fuel14 (je-li relevantní): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.4.

Hmotnostní emise CO2, zkouška WHTC16: … (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

3.5.4.5.

Hmotnostní emise CO2, zkouška WHTC v naftovém režimu17: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.6.

Hmotnostní emise CO2, zkouška WHTC v režimu dual fuel14: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.

Spotřeba paliva u těžkých užitkových motorů

 

 

 

 

 

 

3.5.5.1.

Spotřeba paliva, zkouška WHSC16: … (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.1.1.

Pro motory dual fuel, spotřeba paliva, zkouška WHSC v naftovém režimu13: … g/kWh

Pro motory dual fuel, spotřeba paliva, zkouška WHSC v režimu dual fuel13: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Spotřeba paliva – zkouška WHSC v naftovém režimu17: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.1.

Pro motory dual fuel, spotřeba paliva, zkouška WHTC v naftovém režimu13: … g/kWh

Pro motory dual fuel, spotřeba paliva, zkouška WHTC v režimu dual fuel13: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.3.

Spotřeba paliva – zkouška WHSC v režimu dual fuel14: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4.

Spotřeba paliva, zkouška WHTC5,16: … (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5.

Spotřeba paliva – zkouška WHTC v naftovém režimu13: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6.

Spotřeba paliva – zkouška WHTC v režimu dual fuel14: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.6.

Přípustné teploty podle výrobce

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Chladicí systém

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.

Chlazení kapalinou, maximální teplota na výstupu (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.

Chlazení vzduchem

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1.

Vztažný bod

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2.

Maximální teplota ve vztažném bodě (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Maximální výstupní teplota mezichladiče plnicího vzduchu (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Maximální teplota výfukových plynů ve výfukovém potrubí (potrubích) v blízkosti výstupní příruby (přírub) sběrného výfukového potrubí nebo turbodmychadla (turbodmychadel) (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

Teplota paliva minimální (K) – maximální (K)

u vznětových motorů ve vstupu do vstřikovacího čerpadla, u plynových motorů v koncovém stupni regulátoru tlaku

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Teplota maziva

minimální (K) – maximální (K)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Systém mazání

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Popis systému

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Umístění nádrže maziva

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Systém dodávky maziva (čerpadlem / vstřikem do sání / směsi s palivem atd.)1

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Čerpadlo maziva

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Směs s palivem

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Procentní složení

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Chladič oleje: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.

Nákres (nákresy)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

2.   Část 2

Základní vlastnosti součástí a systémů pro motorová vozidla z hlediska emisí z výfuku

 

 

Základní motor nebo typ motoru

Členové rodiny motorů

A

B

C

D

E

3.1.

Výrobce motoru

 

3.1.1.

Kód motoru podle výrobce (vyznačen na motoru nebo jinak identifikován)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Číslo schválení (v případě potřeby) včetně identifikačního označení paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Palivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3.

Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo / označení

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4.1.

Vozidlo dual fuel: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.3.

Palivová (palivové) nádrž (nádrže)

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1.

Provozní palivová (palivové) nádrž (nádrže)

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1.1.

Počet nádrží a objem každé z nich

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.

Záložní palivová nádrž (nádrže)

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.1.

Počet nádrží a objem každé z nich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Systém sání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.3.

Skutečný podtlak v systému sání při jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení vozidla (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.2.

Čistič sání, nákresy

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.2.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.2.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.3.

Tlumič sání, nákresy

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.3.1.

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.3.2.

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Výfukový systém

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

Popis nebo nákres výfukového systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.2.

Popis a/nebo nákres prvků výfukového systému, které netvoří součást systému motoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.1.

Skutečný protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení (pouze u vznětových motorů) (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.

Objem kompletního výfukového systému (systém vozidla a motoru) (dm3)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.1.

Přípustný objem výfukového systému (systém vozidla a motoru) … (dm3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Palubní diagnostický systém (OBD)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.

Použití alternativního schválení podle bodu 2.4 přílohy 9A tohoto předpisu: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.1.

Součásti OBD na palubě vozidla

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.2.

Odkaz výrobce na soubor dokumentace k montáži systému OBD schváleného motoru do vozidla (v případě potřeby)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.

Písemný popis a/nebo výkres indikátoru chybné funkce (MI)10

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.4.

Písemný popis a/nebo výkres komunikačního rozhraní OBD mimo vozidlo10

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.8.

Součásti OBD na palubě vozidla

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.8.0.

Použití alternativního schválení podle bodu 2.4 přílohy 9A tohoto předpisu: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.8.1.

Součásti OBD na palubě vozidla

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.8.2.

Odkaz výrobce na soubor dokumentace k montáži systému OBD schváleného motoru do vozidla (v případě potřeby)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.8.3.

Písemný popis a/nebo výkres indikátoru chybné funkce (MI)10

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.8.4.

Písemný popis a/nebo výkres komunikačního rozhraní OBD mimo vozidlo10

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.8.5.

Standard komunikačního protokolu OBD4

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.

Systémy pro zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.0.

Použití alternativního schválení podle bodu 2.1 přílohy 1111 tohoto předpisu: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.1.

Systémy pro zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.

Systém upozornění řidiče

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.1.

Motor s trvalou deaktivací systému upozornění řidiče, využívaný záchrannými službami nebo ve vozidlech zkonstruovaných a vyrobených k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku: ano/ne1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivace funkce popojíždění „deaktivovat po opětovném startu“ / „deaktivovat po doplnění paliva“ / „deaktivovat po zaparkování“1,7

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.3.

Odkaz výrobce na soubor dokumentace vztahující se k montáži systému zajišťujícího správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx na schválený motor (v případě potřeby)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.4.

Písemný popis a/nebo výkres varovného signálu10

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.5.

Vyhřívaná/nevyhřívaná nádrž na činidlo a systém dávkování (viz bod 2.4 přílohy 11 tohoto předpisu)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.

Součásti palubních systémů vozidla zajišťujících správnou funkci opatření k regulaci emisí NOX

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.1.

Seznam součástí palubních systémů vozidla zajišťujících správnou funkci opatření k regulaci emisí NOX

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.2.

Odkaz výrobce na soubor dokumentace vztahující se k montáži systému zajišťujícího správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx na schválený motor (v případě potřeby)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.3.

Písemný popis a/nebo výkres varovného signálu10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.5.

Vyhřívaná/nevyhřívaná nádrž na činidlo a systém dávkování (viz bod 2.4 přílohy 11)

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1

Nehodící se škrtněte (pokud vyhovuje více položek, mohou nastat případy, kdy není třeba škrtat nic).

2

Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typu vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se takové znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

3

Tento údaj se zaokrouhlí na nejbližší desetinu milimetru.

4

Tato hodnota se vypočte a zaokrouhlí na nejbližší cm3.

5

Uveďte povolenou odchylku.

6

Stanoveno podle požadavků předpisu č. 85.

7

Vyplňte minimální a maximální hodnoty pro každou variantu.

8

Je nutné doložit v případě, že se jedná o jedinou rodinu motorů s OBD a pokud nebylo již doloženo v souboru dokumentace uvedeném na řádku 3.2.12.2.7.0.4 části 1 přílohy 1.

9

Spotřeba paliva při kombinované zkoušce WHTC zahrnující část prováděnou za studena a část prováděnou za tepla podle přílohy 12.

10

Zdokumentuje se, není-li již zdokumentováno v souladu s řádkem 3.2.12.2.7.2 části 2 přílohy 1.

11

Bod 2.1 přílohy 11 je vyhrazen pro budoucí alternativní schválení.

12

Nehodící se škrtněte.

13

Motory dual fuel

14

U motoru nebo vozidla dual fuel (typy podle definic v příloze 15 tohoto předpisu).

15

U motoru nebo vozidla dual fuel se typ plynného paliva používaného v režimu dual fuel neproškrtne.

16

Kromě motorů nebo vozidel dual fuel (typy podle definic v příloze 15 tohoto předpisu).

17

U motorů dual fuel typů 1B, 2B a 3B (typy podle definic v příloze 15).

Dodatek k informačnímu dokumentu

Informace o podmínkách zkoušky

1.

Zapalovací svíčky

1.1

Značka

1.2

Typ

1.3

Mezera mezi kontakty

2.

Zapalovací cívka

2.1

Značka

2.2

Typ

3.

Použité mazivo

3.1

Značka

3.2

Typ (jestliže jsou mazivo a palivo smíšeny, uveďte procento oleje ve směsi)

4.

Příslušenství poháněné motorem

4.1

Výkon absorbovaný pomocnými zařízeními je nutno určit jen tehdy,

a)

jestliže pomocné zařízení není do motoru namontováno a/nebo

b)

jestliže je do motoru namontováno pomocné zařízení, které není nutné.

Poznámka: požadavky na příslušenství poháněné motorem se liší podle toho, zda se jedná o zkoušku emisí nebo zkoušku ke stanovení výkonu

4.2

Výčet a údaje pro identifikaci

4.3

Výkon absorbovaný při otáčkách motoru specifických pro zkoušku emisí

Tabulka 1

Výkon absorbovaný při otáčkách motoru specifických pro zkoušku emisí

Zařízení

 

 

Volnoběh

Dolní otáčky

Horní otáčky

Preferované otáčky2

n95h

Pa

Pomocná zařízení požadovaná podle přílohy 4 dodatku 6

 

 

 

 

 

Pb

Pomocná zařízení nepožadovaná podle přílohy 4 dodatku 6

 

 

 

 

 

5.

Výkon motoru (uvedený výrobcem) (1)

5.1

Zkušební otáčky motoru pro zkoušku emisí podle přílohy 42, (*1) tohoto předpisu

Dolní otáčky (nlo)

ot/min

Horní otáčky (nhi)

ot/min

Volnoběžné otáčky

ot/min

Preferované otáčky

ot/min

n95h

ot/min

5.2

Deklarované hodnoty pro zkoušku ke stanovení výkonu podle předpisu č. 85 nebo deklarované hodnoty pro zkoušku ke stanovení výkonu v režimu dual fuel podle předpisu č. 85*

5.2.1

Volnoběžné otáčky

ot/min

5.2.2

Otáčky při maximálním výkonu

ot/min

5.2.3

Maximální výkon

kW

5.2.4

Otáčky při maximálním točivém momentu