OSN č. 149Předpis OSN č. 149 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování zařízení (světlometů) a systémů pro osvětlení vozovky pro motorová vozidla [2021/1720]

Publikováno: Úř. věst. L 347, 30.9.2021, s. 173-296 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. září 2021 Nabývá účinnosti: 30. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 347/173


Pouze původní texty EHK/OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Je zapotřebí ověřit si status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost v nejnovější verzi dokumentu EHK/OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Předpis OSN č. 149 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování zařízení (světlometů) a systémů pro osvětlení vozovky pro motorová vozidla [2021/1720]

Zahrnuje veškerá platná znění až po:

doplněk 3 k původnímu znění předpisu – datum vstupu v platnost: 30. září 2021

Tento dokument slouží výhradně jako dokumentační nástroj. Autentická a právně závazná znění jsou tato:

ECE/TRANS/WP.29/2018/158/Rev.1

ECE/TRANS/WP.29/2019/82

ECE/TRANS/WP.29/2019/125

ECE/TRANS/WP.29/2020/33 a

ECE/TRANS/WP.29/2021/46

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Správní ustanovení

4.

Obecné technické požadavky

5.

Zvláštní technické požadavky

6.

Přechodná ustanovení

PŘÍLOHY

1

Sdělení

2

Minimální požadavky na postupy kontrol shodnosti výroby

3

Minimální požadavky na odběr vzorků inspektorem

4

Měřicí systém se sférickými souřadnicemi a umístění zkušebních bodů

5

Postup nasměrování, ověření „rozhraní“ u asymetrického potkávacího světla světlometu za pomoci přístrojů

6

Definice a ostrost vodorovné čáry „rozhraní“ a postup nasměrování prostřednictvím této čáry „rozhraní“ u světlometů se symetrickým potkávacím světlem a předních mlhových světlometů

7

Zkoušky stability fotometrických vlastností zařízení pro osvětlení vozovky v provozu (kromě rohových světlometů)

Dodatek 1 – Přehled dob činnosti pro zkoušku stálosti fotometrických vlastností

Dodatek 2 – Zkušební směs pro zkoušku znečištěného světlometu

8

Požadavky pro zařízení pro osvětlení vozovky (kromě rohových světlometů) zahrnující rozptylová skla z plastového materiálu – zkoušení rozptylových skel nebo vzorků materiálu

Dodatek 1 – Časová posloupnost zkoušek materiálu

Dodatek 2 – Metoda měření rozptylu a propustnosti světla

Dodatek 3 – Metoda zkoušení nástřikem

Dodatek 4 – Zkouška přilnavosti lepicí pásky

9

Požadavky pro LED moduly a zařízení pro osvětlení vozovky (kromě rohových světlometů) obsahující LED moduly a/nebo zdroje světla LED

10

Obecné znázornění hlavního potkávacího světla a pomocného světla a příslušné možnosti zdroje světla

11

Vztažný střed

12

Označení napětí

13

Uspořádání značek schválení

14

Formuláře pro popis

ÚVOD

Tento předpis spojuje ustanovení jednotlivých předpisů OSN č. 19, 98, 112, 113, 119 a 123 do jediného předpisu a je výsledkem rozhodnutí pracovní skupiny WP.29 zjednodušit předpisy OSN týkající se osvětlení a světelné signalizace na základě původního návrhu Evropské unie a Japonska.

Cílem tohoto předpisu je objasnit, konsolidovat a zjednodušit předpisy OSN č. 19, 98, 112, 113, 119 a 123 a připravit je na budoucí přechod k požadavkům založenými na výkonnosti tím, že se sníží počet předpisů redakční úpravou bez změny kterýchkoli stávajících podrobných technických požadavků, které již byly platné ke dni vstupu tohoto předpisu v platnost.

Přestože se toto nařízení odchyluje od tradičního přístupu, kde pro každé zařízení existuje samostatný předpis, tím, že všechna zařízení pro osvětlení vozovky slučuje do jediného předpisu, obsahuje tento zjednodušený předpis všechna ustanovení a funguje podle stávající struktury série změn, jejich přechodných ustanovení a dodatků. Pro každé zařízení budou v příslušných případech stanovena přechodná ustanovení spojená s novou sérií změn tohoto předpisu a předpis bude obsahovat i seznam zařízení a označení změn odpovídající příslušným sériím změn.

Očekává se, že všechny smluvní strany dohody z roku 1958 tento předpis přijmou a že poskytnou podrobné vysvětlení v případě, že nebudou schopny přijmout ustanovení týkající se určitých zařízení. Tato rozhodnutí budou uvedena v dokumentu ECE/TRANS/WP.29/343, který zaznamenává status přiložených předpisů a změn.

Pokud jde o požadavky na označení schválení, tento předpis zahrnuje požadavky pro použití „jedinečného identifikátoru“, který je zapotřebí pro přístup k zabezpečené internetové databázi OSN (v souladu s přílohou 5 dohody z roku 1958 (1)), kde jsou uchovávány veškeré dokumenty týkající se schválení typu. Pokud je použit „jedinečný identifikátor“, není požadováno, aby byla zařízení opatřena konvenčním označením schválení typu (značkou E). Není-li technicky možné použít „jedinečný identifikátor“ (např. není-li možné zajistit přístup k zabezpečené internetové databázi OSN nebo není-li internetová databáze OSN v provozu), je až do doby, kdy je používání „jedinečného identifikátoru“ možné, vyžadováno používání konvenčního označení schválení typu.

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Toto nařízení se vztahuje na tato zařízení pro osvětlení vozovky:

světlomety vyzařující dálkové světlo a/nebo asymetrické potkávací světlo pro vozidla kategorií L, M, N a T,

adaptivní přední osvětlovací systémy (AFS) pro vozidla kategorií M a N,

světlomety vyzařující dálkové světlo a/nebo symetrické potkávací světlo pro vozidla kategorií L a T,

přední mlhové světlomety pro vozidla kategorií L3, L4, L5, L7, M, N a T,

rohové světlomety pro vozidla kategorií M, N a T.

2.   DEFINICE

Pro účely tohoto předpisu

2.1

Není-li stanoveno jinak v tomto předpise, nebo v předpisech OSN č. 53, 74 a 86 týkajících se instalace, použijí se všechny definice uvedené v poslední sérii změn předpisu OSN č. 48 platné v době použití ke schválení typu.

2.2

„Zařízeními pro osvětlení vozovky různých typů“ se rozumí zařízení pro osvětlení vozovky, která se liší v takových podstatných hlediscích, jako jsou:

2.2.1

obchodní název nebo značka:

a)

světlomety, které nesou tentýž obchodní název nebo značku, ale jsou vyráběny různými výrobci, se považují za světlomety různých typů;

b)

světlomety, které jsou vyráběny týmž výrobcem a liší se pouze obchodním názvem nebo značkou, se považují za světlomety téhož typu;

2.2.2

vlastnosti optického systému;

2.2.3

přítomnost nebo nepřítomnost konstrukčních částí schopných změnit při provozu optické účinky odrazem, lomem, absorpcí a/nebo deformací;

2.2.4

vhodnost pro pravostranný, nebo levostranný dopravní provoz, nebo pro oba dopravní systémy;

2.2.5

u světlometů: druh vyzařovaného světla (potkávací světlo, dálkové světlo, nebo obojí);

2.2.6

u systému AFS: funkce předního osvětlení, použitý režim nebo použité režimy a třídy;

2.2.7

u systému AFS: vlastnost nebo vlastnosti signálu nebo signálů stanovených pro systém;

2.2.8

kategorie použitého zdroje (použitých zdrojů) světla nebo a/nebo zvláštní identifikační kód (kódy) LED modulu.

2.2.9

Zařízení určené k instalaci na levé straně vozidla a odpovídající zařízení určené k instalaci na pravé straně vozidla se však považují za zařízení stejného typu.

3.   SPRÁVNÍ USTANOVENÍ

3.1

Žádost o schválení

3.1.1

Žádost o schválení typu podává držitel obchodního názvu nebo značky nebo jeho řádně pověřený zástupce.

3.1.2

K žádosti se přiloží tyto dokumenty (v trojím vyhotovení) a vzorek (vzorky):

3.1.2.1

výkresy, které jsou dostatečně podrobné, aby umožnily identifikaci typu a v příslušných případech třídy světlometu, a které znázorňují:

a)

geometrickou polohu (polohy) vůči zemi a podélné střední rovině vozidla, v níž může být světlomet (světlomety) a/nebo jednotky osvětlení namontován(y) na vozidlo;

b)

osu pozorování, která se má při zkouškách užít jako vztažná osa (vodorovný úhel H = 0°, svislý úhel V = 0°), nebo v případě jednotek osvětlení znázorňují každou z nich ve svislém (osovém) a čelním řezu a uvádějí hlavní podrobnosti optické konstrukce, včetně vztažné osy (vztažných os); a bod, který se má při těchto zkouškách použít jako vztažný střed;

c)

mezní hodnotu přivrácené plochy funkce (funkcí);

d)

zamýšlené místo a uspořádání pro značku schválení nebo „jedinečný identifikátor“;

e)

v případě LED modulu (modulů) také místo vyhrazené pro zvláštní identifikační kód (kódy) modulu (modulů);

f)

nárys s případnými detaily drážkování rozptylového skla a jeho řez a v příslušných případech optické vlastnosti.

3.1.3

Stručný technický popis zahrnující zejména:

a)

v případě světlometů s výměnnými zdroji světla kategorii nebo kategorie předepsaného zdroje světla (předepsaných zdrojů světla); tato (tyto) kategorie zdroje světla musí být kategorie uvedená (uvedené) v předpisech OSN č. 37, 99 nebo 128;

b)

v případě světlometů s modulem (moduly) s výměnnými zdroji světla zvláštní identifikační kód modulu zdroje světla:

c)

značku a typ zařízení pro napájení a ovládání, pokud je namontováno a není součástí instalační jednotky;

d)

jestliže je zařízení (světlomet) vybaveno nastavitelným odražečem, montážní polohu (polohy) světlometu ve vztahu k zemi a podélné střední rovině vozidla;

3.1.3.1

v případě světlometu musí být uvedeno:

a)

zda je světlomet určen k vyzařování jak světla potkávacího, tak světla dálkového, nebo pouze jednoho z těchto světel;

b)

pokud je světlomet určen k vyzařování potkávacího světla, zda je konstruován pro levostranný i pravostranný provoz, nebo jen pro levostranný, nebo jen pro pravostranný provoz;

c)

do jaké třídy světlomet patří;

d)

v případě LED modulu (modulů) musí obsahovat:

i)

stručný technický popis LED modulu (modulů);

ii)

výkres s rozměry, základními elektrickými a fotometrickými hodnotami a skutečným světelným tokem a pro každý LED modul prohlášení, zda je výměnný, či nikoli;

iii)

v případě elektronického ovladače zdroje světla údaje o elektronickém rozhraní, které jsou nezbytné pro schvalovací zkoušky;

3.1.3.2

v případě systému AFS musí uvádět:

a)

funkci (funkce) osvětlení a jejich režimy, které má systém zajišťovat; (2)

b)

jednotky osvětlení, které se na každé z uvedených funkcí podílejí (1), a rovněž signály (3) a technické vlastnosti související s jejich fungováním;

c)

případně které kategorie (1) režimu osvětlení v zatáčce se použijí;

d)

případně které doplňkové údaje k ustanovením pro potkávací světla třídy E v souladu s tabulkou 14 v bodě 5.3.2 se použijí;

e)

případně která ustanovení pro potkávací světla třídy W podle bodu 5.3.2 se použijí;

f)

která jednotka osvětlení (2) poskytuje jedno nebo několik rozhraní potkávacího světla nebo k němu přispívá;

g)

údaj(e) (1) podle ustanovení bodu 5.3.5.1 s ohledem na bod 6.22 předpisu OSN č. 48;

h)

které jednotky osvětlení mají poskytovat minimální osvětlení potkávacím světlem podle bodu 5.3.2.8.1;

i)

požadavky na montáž a provoz za účelem zkoušky;

j)

veškeré další relevantní informace;

k)

v případě LED modulu (modulů) musí obsahovat:

i)

stručný technický popis LED modulu (modulů);

ii)

výkres s rozměry, základními elektrickými a fotometrickými hodnotami a skutečným světelným tokem a pro každý LED modul prohlášení, zda je výměnný, či nikoli;

iii)

v případě elektronického ovladače zdroje světla údaje o elektronickém rozhraní, které jsou nezbytné pro schvalovací zkoušky;

l)

jakoukoli jinou funkci (jakékoli jiné funkce) předního osvětlení nebo přední světelné signalizace, kterou (které) zajišťuje jeden nebo více světlometů, ať už jsou skupinové, sdružené nebo sloučené s jednotkami osvětlení systému, jež je (jsou) předmětem žádosti o schválení; dostatek informací umožňujících identifikaci světlometu (světlometů) a uvedení předpisu (předpisů), podle něhož (nichž) by měly být (samostatně) schváleny;

3.1.3.3

v případě adaptivní funkce dálkového světla informace o tom, které jednotky osvětlení (2) zajišťují postupnou adaptivní funkci dálkového světla a systému snímačů nebo k nim přispívají, a technické vlastnosti související s jejich fungováním;

3.1.3.3.1

koncepce bezpečnosti, jak je uvedena v dokumentaci, která, má-li být dostatečná pro technickou zkušebnu odpovědnou za zkoušky schválení typu, musí:

a)

popisovat opatření začleněná do systému za účelem zajištění jeho souladu s ustanoveními bodů 4.11.2.1 a 5.3.2.5.4 a

b)

obsahovat pokyny pro jejich ověření podle bodu 5.3.2.6 a/nebo

c)

zajišťovat přístup k příslušným dokumentům prokazujícím účinnost systému, pokud jde o dostatečnou spolehlivost a bezpečné fungování opatření stanovených podle bodu 3.1.3.3.1 písm. a), jako je analýza způsobu selhání a jejich následků (FMEA) a analýza pomocí stromové struktury příčin selhání (FTA) nebo jakýkoli podobný postup vhodný z hlediska aspektů bezpečnosti systému;

3.1.3.4

není-li stanoveno jinak, dva úplné vzorky, jeden vzorek určený k montáži na levé straně vozidla a jeden vzorek určený k montáži na pravé straně vozidla;

3.1.3.5

u všech světlometů s plastovými vnějšími rozptylovými skly, kromě rohových světlometů, vzorky plastového materiálu, z něhož se rozptylová skla vyrábějí (viz příloha 8);

3.1.3.6

v případě systému AFS jeden soubor vzorků systému, pro nějž se žádá o schválení, včetně případných zařízení pro montáž, zařízení pro napájení a ovládání a generátorů signálů.

3.1.3.7

Pokud se typ světlometu liší od typu, který byl již schválen, jen obchodním názvem nebo značkou, postačí k žádosti přiložit:

3.1.3.7.1

prohlášení výrobce, že předložený typ světlometu je (kromě obchodního názvu nebo značky) totožný s již schváleným typem a byl vyroben stejným výrobcem, který vyrábí schválený typ, jenž je identifikován číslem schválení;

3.1.3.7.2

dva vzorky s novým obchodním názvem nebo značkou nebo rovnocennou dokumentací.

3.2

Schválení

3.2.1

Pokud zařízení předložená ke schválení podle bodu 3.1 splňují požadavky tohoto předpisu, schválení se udělí.

3.2.2

Každému schválenému typu se přidělí číslo schválení a toto číslo se vyznačí na zařízení podle požadavků bodu 3.3. Táž smluvní strana nesmí přidělit totéž číslo jinému typu zařízení, pro který platí tento předpis.

3.2.3

Oznámení o schválení nebo o rozšíření, zamítnutí nebo odnětí schválení typu zařízení podle tohoto předpisu bude sděleno smluvním stranám dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis, prostřednictvím formuláře podle vzoru v příloze 1.

3.2.4

Žádá-li se o schválení systému AFS, který nemá být součástí schválení typu vozidla podle předpisu OSN č. 48,

3.2.4.1

musí žadatel předložit dostatečnou dokumentaci dokazující, že systém splňuje požadavky bodu 6.22 předpisu OSN č. 48, je-li správně namontován, a

3.2.4.2

systém musí být schválen podle předpisu OSN č. 10.

3.2.4.3

Symboly označující funkci osvětlení vozovky, pro kterou bylo uděleno schválení typu.

Tabulka 1

Seznam symbolů/kombinací (úplný seznam je uveden v příloze 1 „Sdělení“)

Světlomet (funkce)

Symbol

Dálkový světlomet třídy A

R

Potkávací světlomet třídy A (asymetrický)

C

Dálkový světlomet třídy B

HR

Potkávací světlomet třídy B (asymetrický)

HC

Dálkový světlomet třídy D (GDL)

DR

Potkávací světlomet třídy D (GDL asymetrický)

DC

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): základní potkávací světlo

XC (4)

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): dálniční potkávací světlo

XCE (5)

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): městské potkávací světlo

XCV (4)

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): potkávací světlo pro nepříznivé počasí

XCW (4)

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): dálkové světlo

XR (4)

Potkávací světlomet třídy AS (symetrický)

C-AS

Potkávací světlomet třídy BS (symetrický)

C-BS

Potkávací světlomet třídy CS (symetrický)

WC-CS

Potkávací světlomet třídy DS (symetrický)

WC-DS

Potkávací světlomet třídy ES (GDL symetrický)

WC-ES

Dálkový světlomet třídy BS

R-BS

Dálkový světlomet třídy CS

WR-CS

Dálkový světlomet třídy DS

WR-DS

Dálkový světlomet třídy ES (GDL)

WR-ES

Přední mlhový světlomet třídy F3

F3

Rohový světlomet

K

Minimální hodnota pro „a“ v části 1 přílohy 13 je nejméně 5 mm pro přední mlhové světlomety a rohové světlomety, a pro všechna ostatní zařízení nejméně 5 mm v případě použití plastových rozptylových skel a nejméně 8 mm v případě skleněných rozptylových skel.

3.2.4.4

Příslušná označení změn pro každé zařízení týkající se série změn jsou tato (viz též bod 6.1.1):

Tabulka 2

Série změn a označení změny

Série změn předpisu

00

 

 

Funkce (světlomet)

Označení změny pro specifickou funkci (světlomet)

Dálkový světlomet třídy A

0

 

 

Potkávací světlomet třídy A (asymetrický)

0

 

 

Dálkový světlomet třídy B

0

 

 

Potkávací světlomet třídy B (asymetrický)

0

 

 

Dálkový světlomet třídy D (GDL)

0

 

 

Potkávací světlomet třídy D (GDL asymetrický)

0

 

 

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): základní potkávací světlo

0

 

 

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): dálniční potkávací světlo

0

 

 

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): městské potkávací světlo

0

 

 

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): potkávací světlo pro nepříznivé počasí

0

 

 

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS): dálkové světlo

0

 

 

Potkávací světlomet třídy AS (symetrický)

0

 

 

Potkávací světlomet třídy BS (symetrický)

0

 

 

Potkávací světlomet třídy CS (symetrický)

0

 

 

Potkávací světlomet třídy DS (symetrický)

0

 

 

Potkávací světlomet třídy ES (GDL symetrický)

0

 

 

Dálkový světlomet třídy BS

0

 

 

Dálkový světlomet třídy CS

0

 

 

Dálkový světlomet třídy DS

0

 

 

Dálkový světlomet třídy ES (GDL)

0

 

 

Přední mlhový světlomet třídy F3

0

 

 

Rohový světlomet

0

 

 

3.3

Značka schválení

3.3.1

Obecná ustanovení

3.3.1.1

Každé zařízení schváleného typu musí obsahovat dostatečný prostor pro jedinečný identifikátor podle dohody z roku 1958 a ostatní označení definovaná v bodě 3.3.2.6 nebo, není-li to technicky možné, označení schválení s dodatečnými symboly a ostatními označeními definovanými v bodě 3.3.2.

3.3.1.2

Příklady uspořádání označení jsou uvedeny v příloze 13.

3.3.1.3

Prostor pro jedinečný identifikátor nebo značku schválení se znázorní ve výkresech zmíněných v bodě 3.1.2.

3.3.1.4

Jedinečný identifikátor nebo značka schválení s dodatečnými symboly musí být jasně čitelné a nesmazatelné. Může být umístěn(a) na vnitřní nebo na vnější (průhledné či neprůhledné) části světlometu, která nemůže být oddělena od průhledné části světlometu vyzařující světlo. Označení musí být v každém případě viditelné i poté, co je světlomet namontován na vozidlo, nebo když je některá pohyblivá část jako kapota nebo víko zavazadlového prostoru zdvižena nebo když jsou otevřené dveře.

3.3.1.5

V případě skupinových, sdružených nebo sloučených světlometů lze použít jedinečný identifikátor nebo značku schválení, pokud všechny skupinové, sdružené nebo sloučené světlomety splňují příslušný předpis a pokud jsou také splněny tyto požadavky:

a)

použijí se požadavky bodu 3.3.2;

b)

žádná z částí skupinových, sdružených nebo sloučených světlometů, která přenáší světlo, nemůže být odstraněna, aniž by se současně neodstranila značka schválení;

c)

symboly pro každý světlomet, odpovídající každému předpisu, podle něhož bylo schválení uděleno, se vyznačí:

i)

buď na odpovídající ploše výstupu světla;

ii)

nebo ve skupině tak, aby bylo možno každý ze skupinových, sdružených nebo sloučených světlometů jasně identifikovat;

d)

velikost jednotlivých částí jediné značky schválení nesmí být menší než minimální velikost, jež se vyžaduje pro nejmenší jednotlivé značky v příslušném předpise.

3.3.1.6

V případě, že různé typy světlometů splňují požadavky několika předpisů, které používají stejné vnější rozptylové sklo se stejnou nebo jinou barvou, lze použít jedinou značku schválení za předpokladu, že:

a)

symboly pro každý světlomet, odpovídající každému předpisu, podle něhož bylo schválení uděleno, jsou vyznačeny v souladu s bodem 3.3.2;

b)

hlavní těleso světlometu se označí značkou schválení příslušné funkce (příslušných funkcí);

c)

velikost jednotlivých částí jediné značky schválení nesmí být menší než minimální velikost, jež se vyžaduje pro nejmenší jednotlivé značky v příslušném předpise.

3.3.1.7

V případě skupinových, sdružených světlometů nebo světlometů sloučených s ostatními světlomety, jejichž rozptylové sklo může být použito pro jiné typy světlometů, se použijí ustanovení bodu 3.3.

3.3.2

Značka schválení sestává z:

3.3.2.1

kružnice opsané kolem písmene „E“, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila (6).

3.3.2.2

čísla schválení předepsaného v bodě 3.2.2;

3.3.2.3

čísla tohoto předpisu, za nímž následuje písmeno „R“ a dvě číslice označující sérii změn platnou v době vydání schválení;

3.3.2.4

dodatečných symbolů pro světlomety, systémy AFS a přední mlhové světlomety:

3.3.2.4.1

v případě instalační jednotky světlometu / systému AFS, která splňuje pouze požadavky pro levostranný provoz, vodorovná šipka směřující vpravo při pohledu na světlomet, tj. k té straně vozovky, na které je provoz;

3.3.2.4.2

v případě instalační jednotky světlometu / systému AFS, která je konstruována tak, aby splňovala požadavky obou druhů dopravního provozu vhodným seřízením montáže optické jednotky nebo zdroje světla (zdrojů světla) nebo LED modulu (modulů), vodorovná šipka s hroty na obou stranách, hroty směřují vlevo a vpravo;

3.3.2.4.3

přední mlhové světlomety třídy F3 s asymetrickým rozložením světla, které lze namontovat jen na jednu, či druhou stranu vozidla, jsou označeny šipkou směřující vně vozidla;

3.3.2.4.4

v případě instalační jednotky předních mlhových světlometů, světlometů a systému AFS obsahující rozptylové sklo z plastu se v blízkosti symbolů označujících osvětlení uvede skupina písmen „PL“;

3.3.2.4.5

v případě instalační jednotky světlometu / systému AFS splňující požadavky pro dálkové světlo, se poblíž kružnice opsané kolem písmene „E“ vyznačí maximální svítivost vyjádřená referenční značkou (I'M) definovaná v bodě 5.1.3.6.

V případě jednotky osvětlení tvořené skupinovým nebo sloučeným dálkových světlometem / systémem AFS se výše uvedeným způsobem vyjadřuje údaj o maximální svítivosti dálkového světla;

3.3.2.4.6

v případě instalační jednotky světlometu / systému AFS konstruované tak, aby zdroj světla (zdroje světla) nebo LED modul(y) produkující hlavní potkávací světlo nemohl(y) svítit současně s žádnou jinou funkcí osvětlení, s níž je (jsou) případně sloučen(y): za symbolem označujícím ve značce schválení světlomet produkující potkávací světlo se uvede lomítko (/).

3.3.2.4.6.1

Tento požadavek se nevztahuje na světlomety splňující požadavky světlometů třídy D, které jsou konstruovány tak, aby potkávací světlo a dálkové světlo bylo zajišťováno stejným výbojkovým zdrojem světla;

3.3.2.4.7

V případě systému AFS pomlčka nad písmenem (písmeny) udává, že funkci systému AFS zajišťuje na dané straně systému více než jedna instalační jednotka;

3.3.2.5

číslo schválení typu a symboly musí být umístěny blízko u kružnice a být buď nad, nebo pod písmenem „E“, či vpravo, nebo vlevo od tohoto písmene. Číslice čísla schválení musí být na téže straně písmene „E“ a musí směřovat stejným směrem.

3.3.2.6

Ostatní označení

Funkce nebo systémy pro osvětlení vozovky musí být nesmazatelným a jasně čitelným způsobem opatřeny obchodním názvem nebo značkou žadatele a těmito označeními:

3.3.2.6.1

v případě zařízení obsahujících potkávací světlo, která jsou konstruována tak, aby splňovala požadavky na pravostranný i levostranný provoz, označení určující obě nastavení optické jednotky na vozidle nebo zdroje světla na odrážeči; toto označení se skládá z písmen „R/D“ pro polohu odpovídající pravostrannému provozu a z písmen „L/G“ pro polohu odpovídající levostrannému provozu;

3.3.2.6.2

v případě světlometů s výměnným(i) zdrojem světla (zdroji světla) nebo výměnnými moduly zdroje světla, označení udávající:

a)

kategorii nebo kategorie zdroje světla (zdrojů světla) předepsanou (předepsané) pro světlomety tříd AS, BS, CS, DS, ES a rohové světlomety a/nebo

b)

zvláštní identifikační kód modulu zdroje světla a/nebo

c)

jmenovité napětí (jmenovitá napětí), jmenovitý příkon (jmenovité příkony) a zvláštní identifikační kód LED modulu (modulů) pro světlomety, přední mlhové světlomety a systémy AFS;

3.3.2.6.3

v případě světlometů s modulem zdroje světla (moduly zdroje světla) označení modulu zdroje světla (modulů zdroje světla) udávající:

a)

obchodní název nebo značku žadatele;

b)

zvláštní identifikační kód modulu. Tento zvláštní identifikační kód začíná písmeny „MD“ jako „MODUL“ a pokračuje značkou schválení bez kružnice předepsané v bodě 3.3.2.1; tento identifikační kód musí být vyznačen ve výkresech zmíněných výše v bodě 3.1.2. Značka schválení nemusí být stejná jako na světlometu, ve kterém je modul použit, ale obě značky musí být od stejného žadatele;

c)

v případě rohových světlometů jmenovité napětí nebo napěťový rozsah.

V případě, že modul (moduly) zdroje světla není výměnný (nejsou výměnné), není nutno tuto informaci uvádět;

3.3.2.6.4

v případě rohových světlometů s:

a)

elektronickým ovladačem zdroje světla nebo

b)

nevýměnnými zdroji světla a/nebo

c)

modulem zdroje světla (moduly zdroje světla)

označení jmenovitého napětí nebo napěťového rozsahu;

3.3.2.6.5

u elektronického ovladače zdroje světla:

3.3.2.6.5.1

v případě světlometů, systému AFS a předních mlhových světlometů:

Je-li elektronický ovladač zdroje světla, který není součástí LED modulu, použit k ovládání LED modulu (modulů), musí být označen zvláštním(i) identifikačním(i) kódem (kódy), jmenovitým vstupním napětím a příkonem;

3.3.2.6.5.2

v případě rohových světlometů:

elektronický ovladač zdroje světla, který je součástí světlometu, ale není zamontován do tělesa světlometu, musí být označen názvem výrobce a svým identifikačním číslem;

3.3.2.6.6

v případě systému AFS, předních mlhových světlometů a světlometů kromě třídy AS, BS, CS, DS a ES splňujících požadavky přílohy 7, pouze tehdy, jsou-li napájeny napětím 12 V, se v blízkosti držáků zdroje světla (zdrojů světla) uvede číslice 24 přeškrtnutá šikmým křížkem (X);

3.3.2.6.7

v případě světlometu s dodatečnou jednotkou (dodatečnými jednotkami) osvětlení pro vozidla kategorií L a T:

3.3.2.6.7.1

světlomety produkující hlavní potkávací světlo musí nést zvláštní identifikační kód dodatečné jednotky (jednotek) osvětlení uvedený v bodě 3.3.2.6.7.2.2.

3.3.2.6.7.2

Dodatečná jednotka osvětlení (dodatečné jednotky osvětlení) musí být označeny obchodním názvem nebo značkou žadatele a musí obsahovat tato označení:

3.3.2.6.7.2.1

v případě zdroje (zdrojů) světla jejich kategorii (kategorie) a/nebo

V případě LED modulu (modulů) jmenovité napětí a jmenovitý příkon a zvláštní identifikační kód (kódy) LED modulu (modulů).

3.3.2.6.7.2.2

zvláštní identifikační kód (kódy) dodatečné jednotky (dodatečných jednotek) osvětlení. Toto označení musí být zřetelně čitelné a nesmazatelné.

Tento zvláštní identifikační kód musí obsahovat počáteční písmena „ALU“ jako „Additional Lighting Unit“ („dodatečná jednotka osvětlení“) následovaná značkou schválení bez kružnice a v případě, že je použito několik nestejných dodatečných jednotek osvětlení, musí následovat dodatečné symboly nebo znaky. Tento zvláštní identifikační kód musí být vyznačen ve výkresech. Značka schválení nemusí být stejná jako značka schválení na světlometu, v němž je dodatečná jednotka (jsou dodatečné jednotky) osvětlení použita (použity), ale obě značky musí být od stejného žadatele.

3.3.3

Značka schválení může být nahrazena jedinečným identifikátorem, pokud je k dispozici. Jedinečný identifikátor musí mít formát odpovídající níže uvedenému příkladu:

Image 1

a ≥ 8 mm

Výše uvedený jedinečný identifikátor vyznačený na světlometu označuje, že daný typ byl schválen a že příslušné informace o schválení typu lze vyhledat v zabezpečené internetové databázi OSN pomocí jedinečného identifikátoru 163210.

3.4

Změny zařízení pro osvětlení vozovky a rozšíření schválení

3.4.1

Každá změna typu světlometu musí být oznámena schvalovacímu orgánu, který daný typ schválil. Orgán pak může buď:

3.4.1.1

usoudit, že provedené úpravy pravděpodobně nemají znatelný nepříznivý vliv a že světlomet v každém případě stále splňuje požadavky, nebo

3.4.1.2

požadovat od technické zkušebny odpovědné za provádění zkoušek nový zkušební protokol.

3.4.2

Potvrzení nebo odmítnutí schválení s uvedením změn se zašle smluvním stranám dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis, postupem stanoveným v bodě 3.2.3.

3.4.3

Schvalovací orgán, který vydává rozšíření schválení typu, musí každému takovému rozšíření přidělit pořadové číslo a musí o tom formulářem sdělení dle přílohy 1 tohoto předpisu informovat ostatní smluvní strany dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis, podle něhož bylo schválení uděleno.

3.5

Shodnost výroby

Postupy pro shodnost výroby musí být v souladu s postupy stanovenými v příloze 1 k dohodě z roku 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), přičemž musí být splněny tyto požadavky:

3.5.1

Zařízení pro osvětlení vozovky schválená podle tohoto předpisu musí být zhotovena tak, aby se shodovala se schváleným typem a splňovala požadavky stanovené v bodech 4.16 a 5.

3.5.1.1

Musí být splněny minimální požadavky na postupy kontroly shodnosti výroby stanovené v příloze 2.

3.5.1.2

Musí být splněny minimální požadavky na odběr vzorků inspektorem stanovené v příloze 3.

3.5.2

Schvalovací orgán, který udělil schválení typu, může kdykoliv ověřit metody kontroly shodnosti používané v každém výrobním zařízení. Obvyklá četnost takových ověření je jednou za dva roky.

3.5.3

Pro zařízení, která jsou v souladu pouze s bodem 5.6 (rohové světlomety), a v případě nevýměnných žárovkových zdrojů světla nebo modulů zdrojů světla vybavených nevýměnnými žárovkovými zdroji světla přiloží žadatel k dokumentaci schválení typu zprávu (výrobce zdroje světla uvedeného ve schvalovací dokumentaci) přijatelnou pro orgán odpovědný za schválení typu, která dokládá soulad daných nevýměnných žárovkových zdrojů světla s požadavky uvedenými v bodě 4.11 normy IEC 60809, 3. vydání.

3.5.4

Zařízení pro osvětlení vozovky se zjevnými vadami se neberou v úvahu.

3.5.5

Referenční značka se nebere v úvahu.

3.5.6

Body měření v tabulce 8 části B se neberou v úvahu.

3.5.7

Body měření 8 až 15 v tabulce 35 se neberou v úvahu.

3.6

Postihy za neshodnost výroby

3.6.1

Schválení udělené určitému zařízení podle tohoto předpisu může být odejmuto, nejsou-li splněny výše uvedené požadavky.

3.6.2

Pokud některá smluvní strana dohody, která uplatňuje tento předpis, odejme schválení, které dříve udělila, neprodleně o tom informuje ostatní smluvní strany dohody, které tento předpis uplatňují, a to prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 1.

3.7

Definitivní ukončení výroby

Pokud držitel schválení zcela přestane vyrábět zařízení schválené podle tohoto předpisu, oznámí to orgánu, který schválení udělil. Po obdržení takového sdělení informuje daný orgán prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 1 ostatní smluvní strany dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis.

3.8

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

Smluvní strany dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis OSN, sdělí sekretariátu Organizace spojených národů názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů, které udělují schválení a kterým se mají zasílat formuláře o udělení, rozšíření, zamítnutí či odnětí schválení nebo o definitivním ukončení výroby vydané v jiných zemích.

4.   OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Světlomety předložené ke schválení musí vyhovovat požadavkům stanoveným v bodech 4 a 5.

Na tento předpis se použijí požadavky obsažené v oddíle 5 „Všeobecné specifikace“ a 6 „Individuální specifikace“ (a v přílohách, na něž se odkazuje v uvedených oddílech) předpisů OSN č. 48, 53, 74 nebo 86 a v jejich sériích změn platných v době podání žádosti o schválení typu světlometu.

Požadavky týkající se každého světlometu a kategorie (kategorií) vozidel, na něž má být světlomet namontován, se použijí, pokud je jeho ověření v době schválení typu světlometu proveditelné.

4.1

Světlomety musí být konstruovány a vyráběny tak, aby v obvyklých podmínkách užití a při vibracích, kterým mohou být při takovém užití vystaveny, byla zachována jejich uspokojivá funkce a aby si zachovaly vlastnosti předepsané tímto předpisem.

4.2

Světlomety musí být vyrobeny tak, aby při svícení potkávacím světlem poskytovaly přiměřené osvětlení bez oslňování a při svícení dálkovým světlem poskytovaly dobré osvětlení. Osvětlení zatáčky se může vytvářet zapnutím jednoho doplňkového žárovkového zdroje světla nebo jednoho nebo více modulů zdroje světla LED, které jsou součástí světlometu produkujícího potkávací světlo.

4.3

Světlomety musí být vybaveny zařízením, kterým je lze na vozidle seřídit tak, aby splňovaly platné předpisy. V případě světlometů tříd AS, BS, CS, DS a ES takové zařízení může, ale nemusí umožňovat vodorovné nasměrování, pokud je světlomet konstruován tak, že si uchová správné vodorovné nasměrování i po seřízení nasměrování ve svislém směru. Takovým zařízením nemusejí být vybaveny jednotky, u nichž od sebe nelze oddělit odražeč a rozptylové sklo, za předpokladu, že jsou tyto jednotky používány pouze na vozidlech, u kterých je možno nastavení světlometů seřídit jiným způsobem.

4.4

Je-li světlomet produkující hlavní potkávací světlo a světlomet produkující dálkové světlo vybaven každý svým vlastním zdrojem světla (zdroji světla) nebo LED modulem (moduly), musí seřizovací zařízení umožňovat individuální seřízení hlavního potkávacího světla i dálkového světla.

Tato ustanovení se však nevztahují na sestavy, jejichž odražeče jsou nedělitelné.

4.5

Zdroje světla

4.5.1

Omezení týkající se zdrojů světla

4.5.1.1

Světlomet musí být vybaven pouze zdrojem (zdroji) světla schváleným (schválenými) podle předpisů OSN č. 37, 99 a/nebo 128, za předpokladu, že žádné omezení používání není stanoveno v předpisu OSN č. 37 a jeho sériích změn platných v době žádosti o schválení typu nebo v předpise OSN č. 99 a jeho sériích změn platných v době žádosti o schválení typu nebo v předpise OSN č. 128 a jeho sériích změn platných v době žádosti o schválení typu, a/nebo LED modulem (moduly), a/nebo modulem (moduly) zdroje (zdrojů) světla (pouze pro rohové světlomety) a/nebo nevýměnným zdrojem (nevýměnnými zdroji) světla (pouze pro rohové světlomety).

4.5.1.2

Přední mlhové světlomety, bez ohledu na to, zda lze jejich zdroje světla vyměnit, či nikoli, smí být vybaveny pouze jedním nebo více zdroji světla schválenými podle:

a)

předpisu OSN č. 37 nebo

b)

předpisu OSN č. 99 nebo

c)

předpisu OSN č. 128

a/nebo jedním nebo více LED moduly, pokud se použijí požadavky přílohy 9; vyhovění uvedeným požadavkům se musí přezkoušet.

4.5.1.3

Světlomety třídy D smí být vybaveny pouze:

4.5.1.3.1

v případě hlavního potkávacího světla jedním výbojkovým zdrojem světla. Pro potkávací světlo jsou povoleny tyto maximálně dva doplňkové zdroje světla:

a)

k přispění k osvětlení zatáčky lze uvnitř světlometu poskytujícího potkávací světlo použít jeden doplňkový žárovkový zdroj světla schválený podle předpisu OSN č. 37, jeden nebo více doplňkových zdrojů světla LED schválených podle předpisu OSN č. 128 nebo jeden nebo více doplňkových LED modulů;

b)

pro účely generování infračerveného záření lze uvnitř světlometu poskytujícího potkávací světlo použít jeden doplňkový žárovkový zdroj světla schválený podle předpisu OSN č. 37, jeden nebo více doplňkových zdrojů světla LED schválených podle předpisu OSN č. 128 a/nebo jeden nebo více LED modulů. Musí být aktivován (aktivovány) pouze současně s výbojkovým zdrojem světla. V případě selhání výbojkového zdroje světla musí být tento doplňkový žárovkový zdroj světla, zdroj světla (zdroje světla) LED a/nebo LED modul (moduly) automaticky vypnut (vypnuty).

V případě selhání doplňkového zdroje světla nebo zdroje světla LED nebo LED modulu musí světlomet nadále plnit požadavky na potkávací světlo;

4.5.1.3.2

v případě dálkového světla jedním nebo více žárovkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 37, jedním nebo více výbojkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 99, jedním nebo více zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128 a/nebo LED modulem (moduly). Je-li k vyzařování dálkového světla použito více než jednoho zdroje světla, musí být tyto zdroje světla ovládány současně.

Je také možné, že část dálkového světla poskytovaná jedním z těchto zdrojů světla bude použita výlučně na časově krátké světelné signály (signál před předjížděním), jak je uvedeno žadatelem. Je třeba to vyznačit na příslušném výkresu a uvést ve formuláři sdělení.

4.5.1.4

Světlomety tříd A a B smí být vybaveny pouze:

4.5.1.4.1

v případě hlavního potkávacího světla jedním žárovkovým zdrojem světla schváleným podle předpisu OSN č. 37, jedním nebo více zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128 nebo jedním nebo více LED moduly. Pro potkávací světlo jsou povoleny tyto doplňkové zdroje světla:

a)

k přispění k osvětlení zatáčky lze uvnitř potkávacího světlometu použít jeden doplňkový žárovkový zdroj světla schválený podle předpisu OSN č. 37, jeden nebo více doplňkových zdrojů světla LED schválených podle předpisu OSN č. 128 nebo jeden nebo více doplňkových LED modulů;

b)

pro účely generování infračerveného záření lze uvnitř potkávacího světlometu použít jeden doplňkový žárovkový zdroj světla schválený podle předpisu OSN č. 37, jeden nebo více doplňkových zdrojů světla LED schválených podle předpisu OSN č. 128 a/nebo jeden nebo více LED modulů. Musí být aktivován (aktivovány) pouze současně s hlavním potkávacím světlem. V případě selhání hlavního potkávacího světla musí být tento doplňkový zdroj světla a/nebo LED modul (moduly) automaticky vypnut (vypnuty).

V případě selhání doplňkového žárovkového zdroje světla, jednoho nebo více doplňkových zdrojů světla LED, nebo jednoho nebo více doplňkových LED modulů musí světlomet nadále plnit požadavky na potkávací světlo;

4.5.1.4.2

v případě dálkového světla, bez ohledu na typ zdroje světla (LED modulu (modulů) nebo žárovkového zdroje světla (zdrojů světla) nebo zdroje světla (zdrojů světla) LED) používaného k vytvoření hlavního potkávacího světla, jedním nebo více žárovkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 37, jedním nebo více zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128 nebo jedním nebo více LED moduly.

4.5.1.5

Světlomety tříd AS, BS, CS, DS smí být vybaveny pouze:

4.5.1.5.1

v případě hlavního potkávacího světla jedním nebo dvěma žárovkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 37, jedním nebo více zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128 a/nebo jedním nebo více LED moduly. V případě použití doplňkového zdroje světla (doplňkových zdrojů světla) a/nebo dodatečné jednotky (dodatečných jednotek) osvětlení k osvětlení začátky se použijí pouze žárovkové zdroje světla schválené podle předpisu OSN č. 37, zdroje světla LED schválené podle předpisu OSN č. 128 a/nebo LED modul (moduly);

4.5.1.5.2

v případě dálkového světla, bez ohledu na typ zdroje světla (LED modulu (modulů) nebo žárovkového zdroje (žárovkových zdrojů) světla nebo zdroje (zdrojů) světla LED) používaného k vytvoření hlavního potkávacího světla, jedním nebo více žárovkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 37, jedním nebo více zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128 nebo jedním nebo více LED moduly.

4.5.1.6

Světlomety třídy ES smí být vybaveny pouze:

4.5.1.6.1

v případě hlavního potkávacího světla jedním výbojkovým zdrojem světla schváleným podle předpisu OSN č. 99, jedním nebo více zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128 nebo jedním nebo více LED moduly. V případě použití doplňkového zdroje světla (doplňkových zdrojů světla) a/nebo dodatečné jednotky (dodatečných jednotek) osvětlení k osvětlení začátky se použijí pouze žárovkové zdroje světla schválené podle předpisu OSN č. 37, zdroje světla LED schválené podle předpisu OSN č. 128 a/nebo LED modul (moduly);

4.5.1.6.2

v případě dálkového světla, bez ohledu na typ zdroje světla (LED modulu (modulů) nebo výbojkového zdroje (výbojkových zdrojů) světla nebo zdroje (zdrojů) světla LED) používaného k vytvoření hlavního potkávacího světla, jedním nebo více výbojkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 99, jedním nebo více zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128 nebo jedním nebo více LED moduly.

4.5.1.7

Rohové světlomety smí být vybaveny pouze jedním z těchto prvků nebo jejich kombinací:

a)

žárovkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 37;

b)

zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128;

c)

LED modulem (moduly);

d)

modulem zdroje světla (moduly zdroje světla);

e)

nevýměnným zdrojem světla.

4.5.1.8

Systémy AFS tříd C, E, V, W, R smí být vybaveny pouze jedním z těchto prvků nebo jejich kombinací:

a)

žárovkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 37;

b)

výbojkovými zdroji světla schválenými podle předpisu OSN č. 99;

c)

zdroji světla LED schválenými podle předpisu OSN č. 128;

d)

LED modulem (moduly).

(Základní) potkávací světlo třídy C však musí být vybaveno pouze výměnnými zdroji světla nebo výměnnými či nevýměnnými LED moduly.

4.5.2

Všeobecné požadavky na zdroje světla

4.5.2.1

V případě, že kategorie nebo typ(y) zdroje světla jsou určeny pouze k použití ve světlometech ve vozidlech, která se používají a jež byla těmito světlomety původně vybavena, musí žadatel o schválení typu světlometu prohlásit, že je světlomet určen pouze k použití v těchto vozidlech; toto musí být uvedeno ve formuláři sdělení.

4.5.2.2

V případě výměnného zdroje světla (zdrojů světla):

a)

světlomet musí být konstruován tak, aby zdroj světla (zdroje světla) nebylo možno připevnit v jiné než správné poloze;

b)

držák zdroje světla (zdrojů světla) musí odpovídat parametrům uvedeným v publikaci IEC č. 60061. Platí datový list držáku, který odpovídá příslušné kategorii použitého zdroje světla (zdrojů světla).

4.5.2.3

Případný elektronický ovladač (ovladače) zdroje světla se považuje (považují) za součást světlometu; může (mohou) být součástí LED modulu (modulů).

4.5.2.4

Světlomet třídy D a/nebo třídy ES a jeho napájecí systém nebo ovladač zdroje světla nesmí generovat rušivé vyzařování nebo rušivá napětí na napájecích svorkách, která by způsobila poruchy ostatních elektrických/elektronických systémů vozidla. (7)

4.5.2.5

Jsou dovoleny přední mlhové světlomety konstruované k trvalé činnosti s přídavným systémem pro ovládání svítivosti vyzařovaného světla, nebo které jsou sloučené s jinou funkcí používající společný zdroj světla a konstruované k trvalé činnosti s přídavným systémem k ovládání svítivosti vyzařovaného světla.

4.5.2.6

Kromě systému AFS a rohových světlometů, v případě světlometu obsahujícího jeden nebo více zdrojů světla nebo LED modul (modulů) produkujícího hlavní potkávací světlo nebo přední mlhové světlo s celkovým skutečným světelným tokem přesahujícím 2 000 lumenů se uvede odkaz ve formuláři sdělení uvedeném v příloze 1.

V případě systému AFS obsahujícího jeden nebo více světelných zdrojů a/nebo LED modul (modulů) produkujících základní potkávací světlo s celkovým skutečným světelným tokem jednotek osvětlení, jak je uveden v bodě 9.3.2.3, překračujícím 2 000 lumenů na každou stranu, se uvede odkaz ve formuláři sdělení uvedeném v příloze 1.

Skutečný světelný tok LED modulů se změří v souladu s pokyny v bodě 5 přílohy 9.

4.5.2.7

LED modul musí být:

a)

ze svého zařízení vyjímatelný pouze za pomoci nářadí, ledaže je ve formuláři sdělení uvedeno, že se jedná o nevýměnný LED modul, a

b)

konstruován tak, aby ani při použití nářadí nebyl mechanicky zaměnitelný s jakýmkoli jiným schváleným výměnným zdrojem světla.

4.5.3

Zvláštní požadavky na zdroje světla

4.5.3.1

V případě rohových světlometů s modulem (moduly) zdroje světla musí být modul (moduly) zdroje světla konstruován(y) tak:

a)

aby nemohl být žádný modul (moduly) zdroje světla namontován(y) v jiné než určené a správné poloze a aby mohl(y) být odmontován(y) pouze za použití nářadí;

b)

aby nemohly být v pouzdru zaměněny moduly zdroje světla s odlišnými vlastnostmi, pokud je ve stejném pouzdru zařízení použit více než jeden modul zdroje světla;

c)

aby byl(y) modul (moduly) zdroje světla zabezpečen (zabezpečeny) proti neoprávněné manipulaci;

d)

aby byl(y) modul (moduly) zdroje světla konstruován(y) tak, aby ani při použití nářadí nebyla možná mechanická záměna s jakýmkoli schváleným výměnným zdrojem světla.

4.5.3.2

U světlometů, systémů AFS a předních mlhových světlometů vybavených zdrojem světla (zdroji světla) LED a/nebo LED modulem (moduly):

4.5.3.2.1

Případný elektronický ovladač (ovladače) zdroje světla spojený (spojené) s činností LED modulu (modulů) se považuje (považují) za součást světlometu; může (mohou) být součástí LED modulu (modulů).

4.5.3.2.2

Světlomet a samotný LED modul (moduly) musí splňovat příslušné požadavky uvedené v příloze 9 tohoto předpisu. Splnění požadavků musí být přezkoušeno.

4.5.3.2.3

V případě světlometu tříd A, B, D a systému AFS musí celkový skutečný světelný tok všech zdrojů světla LED a/nebo LED modulů produkujících hlavní potkávací světlo měřený podle popisu v bodě 5 přílohy 9 (pouze LED moduly) činit nejméně 1 000 lumenů.

4.5.3.2.4

V případě světlometu tříd AS, BS, CS a DS nesmí celkový skutečný světelný tok všech zdrojů světla LED a/nebo LED modulů produkujících hlavní potkávací světlo měřený podle popisu v bodě 5 přílohy 9 (pouze LED moduly) překročit tyto mezní hodnoty.

Tabulka 3

„Třídy AS, BS, CS a DS – minimální a maximální mezní hodnoty pro světelný tok u potkávacího světla“

 

Světlomety třídy AS

Světlomety třídy BS

Světlomety třídy CS

Světlomety třídy DS

Potkávací světlo – minimum

150 lumenů

350 lumenů

500 lumenů

1 000 lumenů

Potkávací světlo – maximum

900 lumenů

1 000 lumenů

2 000 lumenů

2 000 lumenů

4.5.3.2.5

V případě světlometů třídy ES nesmí celkový skutečný světelný tok všech zdrojů světla LED a/nebo LED modulů produkujících hlavní potkávací světlo měřený podle popisu v bodě 5 přílohy 9 překročit tyto mezní hodnoty.

Tabulka 4

„Třída ES – minimální mezní hodnota pro světelný tok u potkávacího světla“

 

Světlomety třídy ES

Potkávací světlo – minimum

2 000 lumenů

4.5.3.2.6

V případě výměnných LED modulů je třeba ke spokojenosti technické zkušebny předvést jejich demontáž a výměnu, jak je popsáno v bodě 1.4.1 přílohy 9.

4.5.3.2.7

Předpis OSN č. 48 stanoví, že LED moduly mohou obsahovat držáky pro jiné zdroje světla.

4.5.3.3

V případě světlometů tříd AS, BS, CS a DS referenční světelný tok při napětí 13,2 V každého zdroje světla pro hlavní potkávací světlo nesmí překročit 900 lm u tříd AS a BS a 2 000 lm u tříd CS a DS.

4.6

Zkoušení světlometu

V závislosti na použitém zdroji světla musí být splněny následující podmínky.

4.6.1

V případě výměnných žárovkových zdrojů světla:

4.6.1.1

V případě nevýměnných žárovkových zdrojů světla fungujících přímo za podmínek systému napětí vozidla:

Světlomet se zkouší s bezbarvými standardními (referenčními) žárovkovými zdroji světla podle předpisu OSN č. 37.

Během zkoušky světlometu, kromě rohových světlometů, je napájení žárovkového zdroje (zdrojů) světla regulováno tak, aby bylo dosaženo referenčního světelného toku při napětí 13,2 V, jak je uvedeno v příslušném datovém listu podle předpisu OSN č. 37.

Během zkoušky rohových světlometů je napájení žárovkového zdroje (zdrojů) světla regulováno tak, aby bylo dosaženo referenčního světelného toku při napětí 13,2 V nebo 13,5 V, jak je uvedeno v příslušném datovém listu podle předpisu OSN č. 37.

Je-li však k vyzařování hlavního potkávacího světla použito žárovkového zdroje světla kategorie H9 nebo H9B, může si žadatel zvolit referenční světelný tok při napětí 12,2 V nebo 13,2 V, jak je uvedeno v příslušném datovém listu předpisu OSN č. 37 – v bodě č. 9 formuláře sdělení uvedeného v příloze 1 se pak zaznamená, jaké napětí bylo pro schválení typu zvoleno.

4.6.1.2

Aby byl standardní (referenční) žárovkový zdroj světla při fotometrickém měření chráněn, lze měření provést při světelném toku, který se liší od referenčního světelného toku při 13,2 V. Rozhodne-li se technická zkušebna provést měření tímto způsobem, svítivost se zkoriguje tak, že se naměřená hodnota vynásobí jednotlivým faktorem Flamp pro standardní (referenční) žárovkový zdroj světla, aby se ověřil soulad s fotometrickými požadavky, přičemž:

Flamp = Φ reference / Φ test

Φreference je referenční světelný tok při 13,2 V, jak je uvedeno v příslušném datovém listu předpisu OSN č. 37.

Φtest je aktuální světelný tok použitý při měření.

Tento postup však není dovolen v případě, že byl zvolen referenční světelný tok při 12,2 V podle specifikací v datovém listu kategorie H9 nebo H9B.

4.6.2

V případě výbojkového zdroje světla:

Použije se standardní zdroj světla, jak určuje předpis OSN č. 99, který byl zahořen během 15 cyklů v souladu s bodem 4 přílohy 4 předpisu OSN č. 99.

Při zkoušce světlometu se napětí na svorkách napáječe nebo na svorkách zdroje světla, pokud je napáječ integrován se zdrojem světla, udržuje na 13,2 V u 12voltového systému nebo na jiném napětí vozidla stanoveném žadatelem s tolerancí ±0,1 V.

Skutečný světelný tok výbojkového zdroje světla se může lišit od toho, který je stanoven předpisem OSN č. 99. V takovém případě se hodnoty svítivosti odpovídajícím způsobem zkorigují.

4.6.3

V případě výměnných zdrojů světla LED:

Světlomet se zkouší se standardním zdrojem světla podle předpisu OSN č. 128.

Při zkoušce světlometu se napětí, kterým se napájí zdroj světla (zdroje světla), udržuje na hodnotě 13,2 V nebo 13,5 V (volitelně pouze pro rohové světlomety) u 12voltového systému nebo na hodnotě 28 V u 24voltového systému, nebo na jiném napětí vozidla stanoveném žadatelem, s tolerancí ±0,1 V.

Získané hodnoty svítivosti se zkorigují. Korekční faktor je poměr mezi skutečným světelným tokem a hodnotou světelného toku zjištěnou při použitém napětí. V případě více zdrojů světla LED se použije střední hodnota korekčních faktorů, přičemž žádný s jednotlivých korekčních faktorů se od uvedené střední hodnoty neodchýlí o více než 5 procent.

4.6.4

V případě LED modulů:

Všechna měření světlometů vybavených LED modulem (moduly) se provedou při příslušném napětí 6,3 V, 13,2 V nebo 28,0 V, není-li v tomto předpise uvedeno jinak. LED moduly ovládané elektronickým ovladačem zdroje světla se měří při vstupním napětí stanoveném žadatelem nebo pomocí zařízení pro napájení a ovládání, které při fotometrické zkoušce nahradí tento ovladač.

4.6.5

V případě nevýměnných zdrojů světla, pouze tehdy, je-li to povoleno v souladu s požadavky bodu 4:

se všechna měření světlometů vybavených nevýměnnými zdroji světla provedou při napětích 6,3 V nebo 6,75 V (volitelně pouze pro rohové světlomety), 13,2 V nebo 13,5 V (volitelně pouze pro rohové světlomety), nebo při napětí 28,0 V, nebo při jiném napětí stanoveném žadatelem. Zkušební laboratoř může od žadatele požadovat speciální napájecí zdroj potřebný pro napájení zdroje světla. Zkušební napětí se přivede na vstupní svorky světlometu.

4.6.6

V případě světlometu využívajícího ovladač zdroje světla, který je součástí světlometu, se napětí stanovené žadatelem musí přivést na vstupní svorky daného světlometu.

4.6.7

V případě světlometu využívajícího ovladač zdroje světla, který není součástí světlometu, se napětí stanovené žadatelem musí přivést na vstupní svorky daného ovladače zdroje světla. Zkušební laboratoř může od žadatele požadovat speciální ovladač zdroje světla potřebný pro napájení zdroje světla a příslušných funkcí. Identifikace takového případného ovladače zdroje světla a/nebo použitého napětí, včetně tolerancí, musí být uvedeny ve formuláři sdělení podle přílohy 1.

4.6.8

V případě světlometů nebo systémů AFS vybavených různými druhy zdroje světla se část světlometu vybavená

a)

výměnnými žárovkovými zdroji světla zkouší podle bodu 4.6.1;

b)

výbojkovým zdrojem světla zkouší podle bodu 4.6.2;

c)

výměnnými zdroji světla LED zkouší podle bodu 4.6.3;

d)

LED moduly zkouší podle bodu 4.6.4

a výsledná hodnota se poté přičte k předchozímu výsledku získanému ze zkoušených zdrojů světla.

4.7

Zkoušení světlo propouštějících částí zhotovených z plastu (kromě rohových světlometů a světlometů třídy AS)

4.7.1

Jestliže je vnější rozptylové sklo světlometu z plastu, provedou se zkoušky podle požadavků v příloze 8.

4.7.2

Odolnost světlo propouštějících částí umístěných uvnitř předního mlhového světlometu a zhotovených z plastu vůči UV záření se zkouší podle bodu 3.4 přílohy 8.

4.7.2.1

Zkouška předepsaná v bodě 4.7.2 není nutná, pokud je použit typ zdroje světla s nízkým UV zářením uvedený v příslušném předpise OSN nebo v příloze 9, nebo jsou-li přijata opatření k zastínění příslušných částí světlometu před UV zářením, např. skleněnými filtry.

4.8

Ostrost a linearita rozhraní se v příslušných případech zkouší podle příslušných požadavků uvedených v bodech 5 a 6.

4.9

S výjimkou rohových světlometů musí být provedeny doplňkové zkoušky podle požadavků přílohy 7, aby v průběhu používání nedocházelo k nadměrné změně fotometrických vlastností.

4.10

Světlomety s asymetrickou čárou „rozhraní“ konstruované tak, aby splňovaly požadavky jak pro pravostranný, tak pro levostranný provoz, mohou být upraveny pro jeden nebo druhý systém příslušným počátečním nastavením při montáži na vozidlo nebo volitelným nastavením ze strany uživatele. Toto počáteční nastavení nebo volitelné nastavení spočívá například v upevnění optické jednotky na vozidle v daném úhlu nebo v upevnění zdroje světla (zdrojů světla) produkujícího (produkujících) hlavní potkávací světlo v daném úhlu/pozici vzhledem k optické jednotce.

V každém případě musí být možné pouze dvě jednoznačně rozlišená nastavení, jedno pro pravostranný a druhé pro levostranný provoz, a konstrukce musí znemožňovat nežádoucí přechod z jednoho nastavení do druhého nastavení nebo nastavení do polohy mezi nimi.

Jestliže zdroj (zdroje) světla produkující hlavní potkávací světlo má (mají) dvě různé polohy nastavení, musí součásti určené k upevnění zdroje (zdrojů) světla k odražeči být konstruovány a vyrobeny tak, aby zdroj (zdroje) světla byl (byly) v každém z těchto nastavení upevněn(y) se stejnou přesností, jaká se vyžaduje u světlometů navržených jen pro jednostranný provoz.

Splnění požadavků tohoto bodu se ověří vizuální kontrolou a v nutných případech zkušební montáží.

4.11

Zkoušení mechanických nebo elektromechanických konstrukcí

4.11.1

U světlometů nebo systémů konstruovaných tak, aby vyzařovaly střídavě buď dálkové nebo potkávací světlo, nebo potkávací a/nebo dálkové světlo pro osvětlení zatáčky, musí být mechanická, elektromechanická nebo jiná zařízení zabudovaná do světlometu a jednotky (jednotek) osvětlení pro tyto účely konstruována tak, aby:

4.11.1.1

zařízení bylo dostatečně odolné a vydrželo za normálních podmínek použití 50 000 funkčních cyklů. Technická zkušebna odpovědná za schvalovací zkoušky může za účelem ověření splnění tohoto požadavku:

a)

požadovat, aby žadatel poskytl vybavení nutné k provedení zkoušky;

b)

neprovést zkoušku, jestliže je ke světlometu předloženému žadatelem přiložen zkušební protokol vydaný technickou zkušebnou odpovědnou za schvalovací zkoušky pro světlomety shodné konstrukce (montáže), který potvrzuje splnění tohoto požadavku.

4.11.2

U světlometů tříd A, B a D:

4.11.2.1

v případě poruchy nesmí svítivost nad přímkou H-H přesahovat hodnoty potkávacího světla podle bodu 5.2; dále u světlometů konstruovaných pro vyzařování potkávacího světla a/nebo dálkového světla pro osvětlení zatáčky musí být minimální svítivost ve zkušebním bodě 25 V (přímka VV, 1,72 D) nejméně 2 500 cd.

4.11.2.2

Vždy se vytvoří buď hlavní potkávací, nebo dálkové světlo, aniž by se mohlo stát, že se mechanismus zastaví mezi uvedenými dvěma polohami.

4.11.3

U světlometů tříd AS, BS, CS, DS a ES:

4.11.3.1

s výjimkou doplňkového zdroje (doplňkových zdrojů) světla a dodatečné jednotky (dodatečných jednotek) osvětlení k osvětlení zatáčky musí být v případě selhání možné automaticky získat potkávací světlo nebo z hlediska fotometrických podmínek takový stav, za něhož hodnoty nepřekročí 1 200 cd v pásmu 1 a přinejmenším 2 400 cd při 0,86 D-V, a to takovými prostředky, jako je vypnutí, ztlumení, nasměrování dolů a/nebo funkční náhrada;

4.11.3.2

s výjimkou doplňkového zdroje (doplňkových zdrojů) světla a dodatečné jednotky (dodatečných jednotek) osvětlení použitých k osvětlení zatáčky se potkávací nebo dálkové světlo získá bez možnosti zastavení mechanismu mezi těmito dvěma polohami.

4.11.4

U systému AFS:

4.11.4.1

s výjimkou případu adaptivní funkce dálkového světla musí vždy svítit buď potkávací, nebo dálkové světlo a nesmí být možné, aby systém zůstal v mezilehlém nebo neurčitém stavu; není-li to možné, musí takový stav splňovat ustanovení bodu 4.11.4.2.

4.11.4.2

V případě selhání musí být možné, aby se systém automaticky nastavil do polohy potkávacího světla nebo aby z hlediska fotometrických podmínek nastal takový stav, za něhož hodnoty nepřekročí 1 300 cd v pásmu IIIb, jak stanoví bod 5.3, a dosáhnou alespoň 3 400 cd v jednom bodu „segmentu Imax“, a to takovými prostředky, jako je vypnutí, ztlumení nebo nasměrování dolů a/nebo funkční náhrada.

Při provádění zkoušek k ověření plnění těchto požadavků se musí technická zkušebna odpovědná za schvalovací zkoušky řídit pokyny předloženými žadatelem.

4.11.5

Uživatel nesmí mít možnost pomocí běžného nářadí měnit tvar ani polohu pohyblivých součástí nebo zasáhnout do přepínače.

4.12

Uspořádání osvětlení u světlometů s asymetrickou čárou „rozhraní“ pouze pro různé podmínky provozu

4.12.1

U světlometů konstruovaných tak, aby splňovaly požadavky provozu pouze na jedné straně vozovky (buď pravé, nebo levé), musí být přijata vhodná opatření k ochraně proti oslnění účastníků silničního provozu v zemi, kde provoz je na opačné straně vozovky než v zemi, pro kterou byl světlomet konstruován (8). Takovými opatřeními mohou být:

a)

zaclonění vnější části rozptylového skla světlometu;

b)

sklopení světla dolů. Posunutí světla ve vodorovném směru je přípustné;

c)

jakékoliv jiné opatření k odstranění nebo redukci asymetrické části světla.

4.12.2

Při použití opatření popsaných v bodě 4.12.1 musí být splněny následující požadavky na svítivost světlometu při nastavení, které zůstane nezměněno vůči seřízení pro původní směr provozu:

4.12.2.1

potkávací světlo konstruované pro pravostranný provoz a přizpůsobené levostrannému provozu:

 

v bodě 0,86 D – 1,72 L nejméně 2 500 cd;

 

v bodě 0,57 U – 3,43 R nejvýše 880 cd;

4.12.2.2

potkávací světlo konstruované pro levostranný provoz a přizpůsobené pravostrannému provozu:

 

v bodě 0,86 D – 1,72 R nejméně 2 500 cd;

 

v bodě 0,57 U – 3,43 L nejvýše 880 cd.

4.13

Světlomet musí být v příslušném případě konstruován tak, aby se v případě selhání zdroje světla a/nebo LED modulu spustil signál za účelem splnění příslušných ustanovení předpisu OSN č. 48.

4.14

Konstrukční části, k nimž je připevněn výměnný zdroj světla, musí být navrženy tak, aby bylo možno snadno na ně zdroj světla namontovat pouze ve správné poloze, a to i ve tmě.

4.15

Podmínky pro fotometrické seřízení a měření jsou uvedeny v příloze 4.

4.15.1

V případě světlometů s výměnnými zdroji světla se světlomet považuje za vyhovující, jestliže splňuje požadavky bodu 5 alespoň s jedním standardním (referenčním) zdrojem světla, který může být předložen společně se světlometem.

4.16

Barva vyzařovaného světla:

barva vyzařovaného světla musí být u všech světlometů bílá. V případě předních mlhových světlometů však může být barva vyzařovaného světla selektivně žlutá, pokud o to žadatel požádá.

U rohových světlometů musí být barva světla vyzařovaného v poli mřížky rozložení světla definované v příloze 4 na obrázku A4-XII bílá. Mimo toto pole nesmí být pozorovány žádné náhlé změny barev.

4.16.1

Kolorimetrické vlastnosti světlometů s LED moduly se měří podle bodu 4.3.2 přílohy 9.

4.17

U světlometů nebo systémů AFS s nastavitelným odražečem se požadavky bodů 5.1 až 5.4 vztahují na každou montážní polohu podle bodu 3.1.3. Pro ověření se použije tento postup:

4.17.1

Každá použitá poloha se na zkušebním goniometru nastaví vzhledem k přímce spojující střed zdroje světla a bod HV na měřicí stěně. Seřiditelný odražeč/systém nebo jeho část (části) se poté umístí do polohy, v níž osvětlení na měřicí stěně odpovídá příslušným požadavkům pro nasměrování.

4.17.2

Je-li odražeč/systém nebo jeho část (části) původně upevněn podle bodu 4.17.1, musí zařízení nebo jeho část (části) splňovat příslušné fotometrické požadavky uvedené v bodech 5.1 až 5.4.

4.17.3

K doplňujícím zkouškám se přistoupí poté, co se odražeč/systém nebo jeho část (části) vychýlí svisle o ±2°, nebo alespoň do maximální polohy, je-li menší než 2°, vzhledem ke své původní poloze, a to prostřednictvím zařízení pro seřízení světlometů/systémů nebo jejich části (částí). Po přesměrování světlometu/systému nebo jeho části (částí) jako celku (například pomocí goniometru) do odpovídajícího opačného směru se světlo vyzařované do níže uvedených směrů ověří a nesmí přesáhnout předepsané mezní hodnoty:

potkávací světlo

pro světlomet body B 50 L a 75 R (nebo B 50 R a 75 L),

 

pro systém AFS body B 50 L a 75 R, nebo v příslušném případě 50 R,

 

pro třídu AS, BS, CS, DS a ES, body HV a 0,86 D-V;

dálkové světlo

IM a bod HV (procenta z IM).

4.17.4

Pokud žadatel uvedl více než jednu polohu montáže, zopakuje se postup podle bodů 4.17.1 až 4.17.3 pro všechny další polohy.

4.17.5

Pokud žadatel nepožádal o zvláštní polohu montáže, nasměruje se světlomet/systém nebo jeho část (části) pro měření podle bodů 5.1 až 5.4, přičemž příslušné (příslušná) zařízení pro seřízení se nachází ve středové poloze. Doplňující zkouška podle bodu 4.17.3 se provede poté, co je odražeč/systém nebo jeho část (části) pomocí příslušného (příslušných) zařízení pro seřízení vychýlen do mezních poloh (namísto vychýlení o ±2°).

5.   ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

5.1

Technické požadavky týkající se dálkového světla tříd A, B, D (GDL), BS, CS, DS nebo ES (GDL) (symboly „R“, „HR“, „DR“, „XR“, „R-BS“, „WR-CS“, „WR-DS“ nebo „WR-ES“)

5.1.1

U zařízení pro osvětlení vozovky konstruovaného k vyzařování jak dálkového, tak potkávacího světla se měření svítivosti dálkového světla provádí při stejném seřízení jako při měření podle bodů 5.2 až 5.4.

Zařízení pro osvětlení vozovky, které vytváří pouze dálkové světlo, musí být seřízeno tak, aby plocha maximální svítivosti byla soustředěna na průsečík přímek H-H a V-V; takové zařízení musí splňovat pouze požadavky uvedené v bodě 5.1.3.

U zařízení, kde je k vyzařování dálkového světla použito více zdrojů světla, musí tyto zdroje světla za účelem stanovení maximální hodnoty svítivosti (IM) svítit současně.

Je také možné, že část dálkového světla poskytovaná jedním z těchto zdrojů světla bude použita výlučně na časově krátké světelné signály „signál před předjížděním“, jak je uvedeno žadatelem. Je třeba to vyznačit na příslušném výkresu a uvést ve formuláři sdělení.

5.1.2

Bez ohledu na typ zdroje světla použitého k vytvoření hlavního potkávacího světla je dovoleno použít několik zdrojů světla pro každé jednotlivé dálkové světlo.

5.1.3

Požadavky na rozdělení svítivosti dálkového světla:

5.1.3.1

S odkazem na obrázek A4-II musí rozdělení svítivosti dálkového světla splňovat následující požadavky.

Tabulka 5

Požadavky na svítivost dálkového světla

 

Světlomet třídy A

Světlomet třídy B

Světlomet třídy D

Zkušební bod

Úhlové souřadnice

(stupně)

Požadovaná svítivost

(cd)

Požadovaná svítivost

(cd)

Požadovaná svítivost

(cd)

 

 

minimálně

minimálně

minimálně

IM

 

27 000

40 500

43 800

H-5L

0,0; 5,0 L

3 400

5 100

6 250

H-2,5L

0,0; 2,5 L

13 500

20 300

25 000

H-2,5R

0,0; 2,5 R

13 500

20 300

25 000

H-5R

0,0; 5,0 R

3 400

5 100

6 250

5.1.3.2

S odkazem na obrázek A4-III musí rozdělení primárního dálkového světla splňovat následující požadavky.

Tabulka 6

Požadavky na rozdělení svítivosti primárního dálkového světla

Číslo zkušebního bodu

Úhlové souřadnice zkušebního bodu – stupně (*1)

Požadovaná svítivost [cd]

Třída BS

Třída CS

Třída DS, ES

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

H-V

16 000

20 000

30 000

---

2

H-2,5°R a 2,5°L

9 000

10 000

20 000

---

3

H-5°R a 5°L

2 500

3 500

5 000

---

4

H-9°R a 9°L

2 000

3 400

---

5

H-12°R a 12°L

600

1 000

---

6

2°U-V

1 000

1 700

---

 

minimální svítivost maxima (IM)

20 000

25 000

40 000

 

maximální svítivost maxima (IM)

215 000

215 000

215 000

5.1.3.3

S odkazem na obrázek A4-IV musí rozdělení sekundárního dálkového světla splňovat následující požadavky.

Tabulka 7

Požadavky na rozdělení svítivosti sekundárního dálkového světla

Číslo zkušebního bodu

Úhlové souřadnice zkušebního bodu – stupně (*2)

Požadovaná svítivost [cd]

Třída BS

Třída CS

Třídy DS, ES

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

H-V

16 000

20 000

30 000

2

H-2,5°R a 2,5°L

9 000

10 000

20 000

3

H-5°R a 5°L

2 500

3 500

5 000

6

2°U-V

1 000

1 700

 

minimální svítivost maxima (IM)

20 000

25 000

40 000

 

maximální svítivost maxima (IM)

215 000

215 000

215 000

5.1.3.4

Kromě tříd BS, CS, DS a ES musí být průsečík (HV) přímek h-h a v-v uvnitř izokandely odpovídající 80 % maximální svítivosti (Imax)

5.1.3.5

Maximální hodnota (IM) nesmí za žádných okolností přesáhnout 215 000 cd.

5.1.3.6

Referenční značka (I′M) maximální svítivosti se získá jako poměr:

I′M = IM /4 300

Tato hodnota se zaokrouhlí na hodnotu 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 17,5 – 20 – 25 – 27,5 – 30 – 37,5 – 40 – 45– 50.

5.1.3.7

V případě světlometu vyzařujícího pouze dálkové světlo, musí být v bodu HV čtyři sekundy po zapnutí dálkového světla třídy D nebo ES osazeného výbojkovým zdrojem světla s napáječem neintegrovaným se zdrojem světla, který nebyl v provozu 30 minut nebo déle, dosaženo svítivosti alespoň 37 500 cd.

Napájení musí být dostatečné k zajištění požadovaného nárůstu silného proudového impulzu.

5.2

Technické požadavky týkající se světlometů vyzařujících potkávací světlo tříd A, B a D (GDL) (symboly „C“, „HC“ a „DC“)

5.2.1

Světlomet se nasměruje podle přílohy 5 bodu 1.2.

Nelze-li však svislé nastavení opakovaně seřídit do požadované polohy v povolených tolerancích, použije se ke zkoušce dodržení požadované minimální kvality čáry „rozhraní“ a k provedení svislého seřízení světelného svazku pomocná metoda podle přílohy 5 bodu 2.

5.2.1.1

Po takovém nasměrování světlomet musí:

i)

splňovat požadavky uvedené v bodě 5.2.2, žádá-li se pouze o schválení potkávacího světla (9);

ii)

splňovat požadavky uvedené v bodech 5.2.2 a 5.1, je-li určen k vyzařování potkávacího i dálkového světla.

5.2.1.2

Nevyhovuje-li takto nasměrovaný světlomet požadavkům uvedeným v bodech 5.2.2 a 5.1, může být jeho seřízení změněno podle ustanovení přílohy 5 bodu 1.2.3.

5.2.2

Potkávací světlo musí splňovat hodnoty svítivosti ve zkušebních bodech uvedených v tabulce 8 a v obrázcích A4-V nebo A4-VI.

Potkávací světlomety s výbojkovými zdroji světla musí splňovat tyto hodnoty svítivosti až po více než 10 minutách od zapálení výbojky.

5.2.2.1

V případě světlometu vyzařujícího pouze potkávací světlo nebo střídavě potkávací a dálkové světlo, musí být v bodu 50V čtyři sekundy po zapnutí potkávacího světla třídy D osazeného výbojkovým zdrojem světla s napáječem neintegrovaným se zdrojem světla, který nebyl v provozu 30 minut nebo déle, dosaženo svítivosti alespoň 6 250 cd.

Napájení musí být dostatečné k zajištění požadovaného nárůstu silného proudového impulzu.

Tabulka 8

Svítivost potkávacích světel (všechny svítivosti vyjádřené v cd)

Světlomety pro pravostranný provoz(***), potkávací světlo

třídy A

třídy B

třídy D

 

 

Viz rozložení světla v příloze 4

Obrázek A4-V

Obrázek A4-V

Obrázek A4-VI

 

 

 

Poloha ve stupních

 

 

 

 

 

 

vodorovně

svisle

 

 

 

Část A

Č.

Prvek

v/od

do

v

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

3,43 L

 

0,57 U

 

350

 

350

 

350

2

BR

2,50 R

 

1,00 U

 

1 750

 

1 750

 

 

3

Pásmo III (viz část C)

 

 

 

 

625

 

625

 

625

4

50R

1,72 R

 

0,86 D

5 100

 

10 100

 

12 500

 

5

75R

1,15 R

 

0,57 D

5 100

 

10 100

 

12 500

 

6

50V

V

 

0,86 D

 

 

5 100

 

7 500

 

7

50L

3,43 L

 

0,86 D

3 550

13 200 (*)

6 800

13 200 (*)

 

18 480

8

75L

3,43 L

 

0,57 D

 

10 600

 

10 600

 

 

9

25L1

3,43 L

 

1,72 D

 

 

 

 

 

18 800

10

25L2

9,00 L

 

1,72 D

1 250

 

1 700

 

2 500

 

11

25R1

9,00 R

 

1,72 D

1 250

 

1 700

 

2 500

 

12

25L3

15,0 L

 

1,72 D

 

 

 

 

1 250

 

13

25R2

15,0 R

 

1,72 D

 

 

 

 

1 250

 

14

15L

20,0 L

 

2,86 D

 

 

 

 

625

 

15

15R

20,0 R

 

2,86 D

 

 

 

 

625

 

 

Segment I A až B

5,15 L

5,15 R

0,86 D

 

 

 

 

3 750

 

 

C-D

2,50 R

 

1,00 U

 

 

 

 

 

1 750

 

Segment III a níže

9,37 L

8,50 R

4,29 D

 

 

 

 

 

12 500

 

Pásmo IV

5,15 L až 5,15 R – 0,86 D až 1,72 D

1 700

 

2 500

 

 

 

 

Pásmo I

9,00 L až 9,00 R – 1,72 D až 4,00 D

 

17 600

 

< 2I(**)

 

 

 

Imax R

svisle nad 1,72D, vpravo od přímky V-V

 

 

 

 

 

43 800

 

Imax L

vlevo od přímky V-V

 

 

 

 

 

31 300

Světlomety pro pravostranný provoz(***)

Část B

Zkušební bod

Úhlové souřadnice ve stupních

Požadovaná svítivost v cd

B1

4,00 U – 8,00 L

Body B1+B2+B3

min. 190

B2

4,00 U – 0

B3

4,00 U / 8,00 R

B4

2,00 U – 4,00 L

Body B4+B5+B6

min. 375

B5

2,00 U – 0

B6

2,00 U / 4,00 R

B7

0 – 8,00 L

min. 65

B8

0 – 4,00 L

min. 125

Pásmo III (ohraničené následujícími souřadnicemi ve stupních)

Část C

8,00 L

8,00 L

8,00 R

8,00 R

6,00 R

1,50 R

V-V

4,00 L

1,00 U

4,00 U

4,00 U

2,00 U

1,50 U

1,50 U

H-H

H-H

Poznámky:

V tabulce 8 části A, B a C:

 

Písmeno L znamená, že bod se nalézá nalevo od přímky V-V.

 

Písmeno R znamená, že bod se nalézá napravo od přímky V-V.

 

Písmeno U znamená, že bod se nalézá nad přímkou H-H.

 

Písmeno D znamená, že bod nebo segment se nalézá pod přímkou H-H.

(*)

U světlometu, v němž LED moduly vytvářejí potkávací světlo spolu s elektronickým ovladačem zdroje světla, nesmí naměřená hodnota překročit 18 500 cd.

(**)

Skutečně naměřená hodnota v bodech 50 R / 50 L.

(***)

U levostranného provozu se písmeno R nahradí písmenem L a naopak.

5.2.3

V žádném z pásem I, III a IV se nesmějí vyskytnout boční odchylky negativně ovlivňující dobrou viditelnost.

5.2.4

Světlomety konstruované tak, aby splňovaly požadavky pravostranného i levostranného provozu, musí v každé z obou poloh nastavení optické jednotky, zdroje (zdrojů) světla nebo LED modulu (modulů) produkujících hlavní potkávací světlo vyhovovat výše stanoveným požadavkům pro příslušný směr provozu.

5.2.5

Požadavky bodu 5.2.2 se také vztahují na světlomety konstruované pro osvětlení zatáčky a/nebo světlomety obsahující doplňkový zdroj (zdroje) světla nebo LED modul (moduly) podle bodu 5.2.6.2. U světlometu konstruovaného pro osvětlení zatáčky může být jeho seřízení změněno za předpokladu, že se osa světelného svazku neposune svisle o více než 0,2°.

5.2.5.1

Jestliže je osvětlení zatáčky dosaženo:

5.2.5.1.1

otáčením potkávacího světla nebo vodorovným posunem zlomu ohybu rozhraní, provede se měření poté, co se celá soustava světlometu znovu nasměruje vodorovně, například pomocí goniometru;

5.2.5.1.2

posunem jedné nebo několika optických částí světlometu, aniž se vodorovně posune zlom ohybu rozhraní; měření provede se v konfiguraci, kdy se tyto součásti nacházejí ve svých krajních funkčních polohách;

5.2.5.1.3

pomocí doplňkového zdroje (zdrojů) světla nebo LED modulu (modulů) bez vodorovného posunu zlomu ohybu rozhraní se měření musí provést s tímto aktivovaným zdrojem světla (zdroji) nebo LED modulem (moduly).

5.2.6

Pro hlavní potkávací světlo je povolen pouze jeden žárovkový zdroj světla, jeden výbojkový zdroj světla, jeden nebo více zdrojů světla LED nebo jeden nebo více LED modulů. Doplňkové zdroje světla nebo LED moduly jsou povoleny pouze za těchto podmínek:

5.2.6.1

k přispění k osvětlení zatáčky lze uvnitř potkávacího světlometu použít jeden doplňkový žárovkový zdroj světla schválený podle předpisu OSN č. 37, jeden nebo více doplňkových zdrojů světla LED schválených podle předpisu OSN č. 128 nebo jeden nebo více doplňkových LED modulů;

5.2.6.2

pro účely generování infračerveného záření lze uvnitř potkávacího světlometu použít jeden doplňkový žárovkový zdroj světla podle předpisu OSN č. 37, jeden nebo více doplňkových zdrojů světla LED podle předpisu OSN č. 128 a/nebo jeden nebo více LED modulů. Musí být aktivován (aktivovány) pouze současně s hlavním zdrojem světla nebo hlavním LED modulem (moduly). V případě selhání hlavního zdroje světla nebo jednoho nebo více hlavních LED modulů musí být tento doplňkový zdroj světla a/nebo LED modul (moduly) automaticky vypnut (vypnuty).

5.2.6.3

V případě selhání doplňkového žárovkového zdroje světla, jednoho nebo více doplňkových zdrojů světla LED, nebo jednoho nebo více doplňkových LED modulů musí světlomet nadále splňovat požadavky na potkávací světlo.

5.3

Technické požadavky týkající se adaptivních předních osvětlovacích systémů (AFS) (symboly „XC“, „XCE“, „XCV“, „XCW“ a „XR“)

5.3.1

Obecná ustanovení

5.3.1.1

Každý systém musí vyzařovat potkávací světlo třídy C podle bodu 5.3.2.4 a jedno nebo více potkávacích světel jiné třídy (jiných tříd); může zahrnovat jeden nebo více různých dodatečných režimů v rámci každé třídy potkávacích světel a funkce předního osvětlení podle bodů 5.3.3 a/nebo 3.1.3.2.l.

5.3.1.2

Systém musí umožňovat automatické úpravy tak, aby bylo dosaženo dobrého osvětlení vozovky, které by nerušilo ani řidiče, ani ostatní účastníky silničního provozu.

5.3.1.3

Systém se považuje za vyhovující, splňuje-li příslušné fotometrické požadavky uvedené v bodech 5.3.2 a 5.3.3.

5.3.1.4

Fotometrická měření se provedou podle popisu žadatele:

5.3.1.4.1

v neutrálním stavu;

5.3.1.4.2

při signálu V, při signálu W, při signálu E nebo při signálu T, podle daného případu;

5.3.1.4.3

případně při jakémkoli jiném signálu (signálech) a při jejich kombinaci, podle údajů žadatele.

5.3.1.4.4

Čtyři sekundy po zapnutí světlometu, který využívá výbojkový zdroj světla a napáječ neintegrovaný se zdrojem světla a který nebyl v provozu 30 minut nebo déle:

5.3.1.4.4.1

u systému, který produkuje pouze dálkové světlo, musí být dosaženo v bodě HV nejméně 37 500 cd;

5.3.1.4.4.2

u systémů, které produkují pouze potkávací světlo nebo alternativně zajišťují funkce potkávacího a dálkového světla, jak je uvedeno v bodech 4.11.1 a 4.11.4, musí být v bodě 50 V, když je rozsvíceno potkávací světlo třídy C, dosaženo nejméně 3 100 cd.

5.3.1.4.4.3

V obou případech musí být napájení dostatečné k zajištění požadovaného nárůstu silného proudového impulzu.

5.3.2

Ustanovení týkající se potkávacího světla

Před jakoukoli zkouškou podle níže uvedených bodů se systém uvede do neutrálního stavu, přičemž vyzařuje potkávací světlo třídy C.

5.3.2.1

U každé strany systému (vozidla) musí potkávací světlo v neutrálním stavu produkovat prostřednictvím nejméně jedné jednotky osvětlení „rozhraní“ podle definice v příloze 5, nebo

5.3.2.1.1

systém musí zajišťovat jiné prostředky, například optické prvky nebo pomocné provizorní světlo, které umožňují jednoznačné a správné nasměrování.

5.3.2.1.2

Příloha 5 se nepoužije pro funkci změny strany dopravního provozu, jak je popsána v bodě 4.12.

5.3.2.2

Systém nebo jeho část (části) musí být podle požadavků bodu 1 přílohy 5 nasměrovány tak, aby poloha rozhraní byla v souladu s požadavky uvedenými v tabulce 10.

Nelze-li však svislé nastavení opakovaně seřídit do požadované polohy v povolených tolerancích, použije se ke zkoušce dodržení požadované minimální kvality čáry „rozhraní“ a k provedení svislého seřízení světelného svazku pomocná metoda podle přílohy 5 bodu 2.

5.3.2.3

Při tomto nasměrování systém nebo jeho část (části),

a)

žádá-li se o jejich schválení typu pouze pro vyzařování potkávacího světla, musí splňovat požadavky uvedené v příslušných bodech níže;

b)

jsou-li však určeny pro dodatečné osvětlení nebo pro funkci světlené signalizace podle oblasti působnosti tohoto předpisu, musí splňovat rovněž požadavky uvedené v příslušných bodech níže, pokud je není možno seřídit samostatně.

5.3.2.4

Vyzařuje-li systém určitý režim potkávacího světla, musí být v souladu s požadavky příslušného oddílu (C, V, E nebo W) části A tabulky 9 (fotometrické hodnoty) a tabulky 10 (Imax a polohy „rozhraní“) a rovněž bodu 1 (požadavky pro „rozhraní“) přílohy 5.

5.3.2.5

Světlo může být vyzařováno v režimu osvětlení v zatáčce pod podmínkou, že:

5.3.2.5.1

systém je v souladu s příslušnými požadavky části B tabulky 9 (fotometrické hodnoty) a položky B tabulky 10 (ustanovení pro „rozhraní“), pokud jsou hodnoty měřeny v souladu s postupem uvedeným v bodě 5.3.4 podle kategorie (1 nebo 2) režimu osvětlení v zatáčce, pro niž se žádá o schválení;

5.3.2.5.2

pokud signál T odpovídá nejmenšímu poloměru zatáčení vozidla doleva (nebo doprava), musí být součet hodnot svítivosti produkované všemi prvky na pravé či levé straně systému nejméně 2 500 cd v jednom bodě nebo ve více bodech pásma mezi přímkou H-H a 2 stupně pod H-H a mezi 10 a 45 stupňů vlevo (nebo vpravo);

5.3.2.5.3

pokud se žádá o schválení pro režim osvětlení v zatáčce kategorie 1, je použití systému omezeno na vozidlo navržené tak, aby vodorovná poloha „zlomu“„rozhraní“ produkovaného systémem byla v souladu s příslušnými ustanoveními bodu 6.22.7.4.5 písm. i) předpisu OSN č. 48;

5.3.2.5.4

pokud se žádá o schválení pro režim osvětlení v zatáčce kategorie 1, musí být systém navržen tak, aby v případě selhání, jež má vliv na boční pohyb nebo změnu osvětlení, bylo možno automaticky dosáhnout buď fotometrických podmínek podle bodu 5.3.2.4, nebo takových fotometrických podmínek, jejichž hodnoty nepřesáhnou 1 300 cd v pásmu IIIb, jak je stanoveno v tabulce 11, a nebudou menší než 3 400 cd v jednom bodě „segmentu Imax“;

to však není nezbytné, pokud pro polohy vůči vztažné ose systému platí, že u přímky odkloněné o 0,3 stupně nad přímku H-H až do 5 stupňů vlevo a u přímky odkloněné o 0,57 stupně nad přímku H-H více než 5 stupňů vlevo není v žádném případě překročena hodnota 880 cd.

5.3.2.6

Systém musí být ověřen podle pokynů výrobce podle koncepce bezpečnosti stanovené v bodě 3.1.3.3.1.

5.3.2.7

Systém nebo jeho část (části) navržené tak, aby splňovaly požadavky pro pravostranný i levostranný provoz, musí v každé z obou poloh nastavení podle bodu 4.10 splňovat požadavky stanovené pro daný systém dopravního provozu.

5.3.2.8

Systém musí být konstruován tak, aby:

5.3.2.8.1

každý specifikovaný režim potkávacího světla produkoval nejméně 2 500 cd v bodě 50 V z každé strany systému;

režim (režimy) potkávacího světla třídy V jsou z tohoto požadavku vyňaty.

5.3.2.8.2

Jiné režimy:

pokud se uplatňují vstupní signály podle bodu 5.3.1.4.3, musí být splněny požadavky body 5.3.2.

Tabulka 9

Fotometrické požadavky na potkávací světlo ve spojení s obrázkem A4-VII

Část A

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

Poloha/stupně

Potkávací světlo

vodorovně

svisle

Třída C

Třída V

Třída E

Třída W

 

Č.

Prvek

v/od

do

v

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

Část A

1

B 50 L

L 3,43

-

U 0,57

50(4)

350

50

350

50

625(7)

50

625

3

BR

R 2,50

-

U 1,00

50(4)

1 750

50

880

50

1 750

50

2 650

4

Segment BRR

R 8,00

R 20

U 0,57

50(4)

3 550

-

880

-

3 550

-

5 300

5

Segment BLL

L 8,00

L 20

U 0,57

50(4)

625

-

880

-

880

-

880

6

P

L 7,00

-

H

63

-

-

-

-

-

63

-

7

Pásmo III

Jak je uvedeno v tabulce 11

-

625

-

625

-

880

-

880

8a

S 50+S 50 LL+S 50 RR(5)

-

-

U 4,00

190(6)

-

-

-

190(6)

-

190(6)

-

9a

S 100+S 100 LL+S 100 RR(5)

-

-

U 2,00

375(6)

-

-

-

375(6)

-

375(6)

-

10

50 R

R 1,72

-

D 0,86

-

-

5 100

-

-

-

-

 

11

75 R

R 1,15

-

D 0,57

10 100

-

-

-

15 200

-

20 300

-

12

50 V

V

-

D 0,86

5 100

-

5 100

-

10 100

-

10 100

-

13

50 L

L 3,43

-

D 0,86

3 550

13 200 (8)

3 550

13 200 (8)

6 800

-

6 800

26 400 (8)

14

25 LL

L 16,00

-

D 1,72

1 180

-

845

-

1 180

-

3 400

-

15

25 RR

R 11,00

-

D 1,72

1 180

-

845

-

1 180

-

3 400

-

16

Segment 20 a pod

L 3,50

V

D 2,00

-

-

-

-

-

-

-

17 600 (2)

17

Segment 10 a pod

L 4,50

R 2,00

D 4,00

-

12 300 (1)

-

12 300 (1)

-

12 300 (1)

-

7 100 (2)

18

Imax (3)

-

-

-

16 900

44 100

8 400

44 100

16 900

79 300 (7)

29 530

70 500 (2)

Část B (režim osvětlení v zatáčce): Použije se tabulka 9, avšak řádky č. 1, 7, 13 a 18 se nahradí níže uvedenými řádky

Část B

1

B50L

L 3,43

-

U 0,57

50(4)

530

 

530

 

 

 

790

7

Pásmo III

Jak je uvedeno v tabulce 11

-

880

-

880

-

880

-

880

13

50 L

L 3,43

-

D 0,86

1 700

-

3 400

-

3 400

-

3 400

-

18

Imax

-

-

-

10 100

44 100

5 100

44 100

10 100

79 300 (7)

20 300

70 500 (2)

Poznámky:

V tabulce 9 části A a B:

(1)

Maximálně 15 900 cd, je-li systém konstruován tak, aby vyzařoval i potkávací světlo třídy W.

(2)

Uplatní se rovněž požadavky podle tabulky 12.

(3)

Požadavky na polohu podle ustanovení tabulky 10 („Segment Imax“).

(4)

Příspěvek každé strany systému (pro segment BLL a BRR: alespoň jeden bod), měřený podle přílohy 4, musí činit nejméně 50 cd.

(5)

Požadavky na polohu podle ustanovení tabulky 13.

(6)

Jeden pár obrysových světel zabudovaný do systému nebo určený k montáži společně se systémem může být spuštěn v souladu s údaji žadatele.

(7)

Uplatní se rovněž požadavky podle tabulky 14.

(8)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.


Tabulka 10

Prvky, úhlová poloha/hodnota potkávacích světel a doplňkové požadavky

 

Označení části světelného svazku a požadavky

Potkávací světlo třídy C

Potkávací světlo třídy V

Potkávací světlo třídy E

Potkávací světlo třídy W

vodorovně

svisle

vodorovně

svisle

vodorovně

svisle

vodorovně

svisle

A

Úhlová poloha/hodnota ve stupních pro segment Imax

Maximální svítivost v „segmentu Imax“, jak je uvedena v této tabulce, musí být v mezích stanovených v tabulce 9, č. 18.

0,5L do 3R

0,3D do 1,72 D

 

0,3D do 1,72 D

0,5L do 3R

0,1D do 1,72D

0,5L do 3R

0,3D do 1,72 D

B

„Rozhraní“ a jeho část(i) musí:

a)

splňovat požadavky bodu 1 přílohy 5 a

 

b)

mít takovou polohu, aby jeho „vodorovná část“ byla

 

při V = 0,57 D

 

ne nad 0,57 D ne pod 1,3 D

 

ne nad 0,23 D(1)

ne pod 0,57 D

 

ne nad 0,23 D ne pod 0,57 D

Poznámka k tabulce 10:

(1)

Uplatní se rovněž požadavky podle tabulky 9.


Tabulka 11

Pásma III potkávacích světel, údaje o vrcholech

Úhlová poloha ve stupních

Vrchol č.

1

2

3

4

5

6

7

8

Pásmo IIIa

pro potkávací světlo třídy C nebo třídy V

vodorovně

8 L

8 L

8 R

8 R

6 R

1,5 R

V-V

4 L

svisle

1 U

4 U

4 U

2 U

1,5 U

1,5 U

H-H

H-H

Pásmo IIIb

pro potkávací světlo třídy W nebo třídy E

vodorovně

8 L

8 L

8 R

8 R

6 R

1,5 R

0,5 L

4 L

svisle

1 U

4 U

4 U

2 U

1,5 U

1,5 U

0,34 U

0,34 U


Tabulka 12

Doplňková ustanovení pro potkávací světlo třídy W, vyjádřeno v cd

Definice segmentů E, F1, F2 a F3 (neuvedených v tabulce 9 a na obrázku A4-VII v příloze 4) a příslušné požadavky

Povolené maximum je 175 cd: a) v segmentu E při 10° U mezi 20° L a 20° R a b) ve třech svislých segmentech (F1, F2 a F3) ve vodorovných polohách 10° L, V a 10° R; vždy od 10° U do 60° U.

Alternativní/dodatečný soubor požadavků pro Imax, segment 20 a segment 10:

použije se část A nebo B tabulky 9, avšak maximální předepsané hodnoty v řádcích č. 16, 17 a 18 jsou nahrazeny řádky uvedenými níže.

Pokud je v souladu se specifikacemi žadatele podle bodu 3.1.3.2 písm. e) potkávací světlo třídy W konstruováno tak, aby vyzařovalo na segment 20 a pod něj ne více než 8 800 cd a na segment 10 a pod něj ne více než 3 550 cd, nesmí konstrukční hodnota Imax uvedeného světla přesáhnout 88 100 cd.


Tabulka 13

Požadavky na horní část, úhlová poloha bodů měření

Označení bodu

S 50 LL

S 50

S 50 RR

S 100 LL

S 100

S 100 RR

Úhlová poloha ve stupních

4 U / 8 L

4 U / V-V

4 U / 8 R

2 U / 4 L

2 U / V-V

2 U / 4 R


Tabulka 14

Doplňkové požadavky na potkávací světlo třídy E

Použijí se části A nebo B tabulky 9 a rovněž tabulka 10, avšak řádky č. 1 a 18 tabulky 9 a položka B tabulky 10 se nahradí tak, jak je stanoveno níže.

Označení

Řádek 1 tabulky 9, část A nebo B

Č. 18 v tabulce 9, část A nebo B

Položka B tabulky 10

Soubor údajů

EB 50 L v cd

Imax v cd

Poloha vodorovné části rozhraní ve stupních

 

maximálně

maximálně

ne nad

E1

530

70 500

0,34 D

E2

440

61 700

0,45 D

E3

350

52 900

0,57 D


Tabulka 15

Požadavky týkající se adaptivní funkce dálkového světla podle bodu 5.3.3.7

Část A

Zkušební bod

Poloha/stupně

Max. svítivost (*4)

Vodorovně

Svisle

(cd)

Čára 1 vlevo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 50 m v případě pravostranného provozu

4,8° L až 2° L

0,57° nahoru

625

Čára 1 vpravo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 50 m v případě levostranného provozu

2° R až 4,8° R

0,57° nahoru

625

Čára 2 vlevo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 100 m v případě pravostranného provozu

2,4° L až 1° L

0,3° nahoru

1 750

Čára 2 vpravo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 100 m v případě levostranného provozu

1° R až 2,4° R

0,3° nahoru

1 750

Čára 3 vlevo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 200 m v případě pravostranného provozu

1,2° L až 0,5° L

0,15° nahoru

5 450

Čára 3 vpravo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 200 m v případě levostranného provozu

0,5° R až 1,2° R

0,15° nahoru

5 450

Čára 4

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 50 m v případě pravostranného provozu

1,7° L až 1,0° R

0,3° nahoru

1 850

>1,0° R až 1,7° R

2 500

Čára 4

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 50 m v případě levostranného provozu

1,7° R až 1,0° L

1 850

>1,0° L až 1,7° L

2 500

Čára 5

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 100 m v případě pravostranného provozu

0,9° L až 0,5° R

0,15° nahoru

5 300

>0,5° R až 0,9° R

7 000

Čára 5

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 100 m v případě levostranného provozu

0,9° R až 0,5° L

5 300

> 0,5° L až 0,9° L

7 000

Čára 6

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 200 m v případě levostranného provozu a pravostranného provozu

0,45° L až 0,45° R

0,1° nahoru

16 000

Část B

Zkušební bod

Poloha/stupně (*3)

Min. svítivost (*4)

Vodorovně

Svisle

(cd)

50R

1,72 R

D 0,86

5 100

50V

V

D 0,86

5 100

50L

3,43 L

D 0,86

2 550

25LL

16 L

D 1,72

1 180

25RR

11 R

D 1,72

1 180

5.3.3

Ustanovení týkající se dálkového světla

Před každou další zkouškou se systém uvede do neutrálního stavu.

5.3.3.1

Jednotka (jednotky) osvětlení systému musí být seřízena v souladu s pokyny výrobce tak, aby pásmo maximálního osvětlení bylo nasměrováno na průsečík (HV) přímek H-H a V-V.

5.3.3.1.1

Každá jednotka osvětlení, kterou nelze seřídit samostatně, nebo jež byla nasměrována podle měření provedených podle bodu 5.3.2, musí být zkoušena v nezměněné poloze.

5.3.3.2

Pokud se svítivost měří podle bodu 5.1, musí splňovat požadavky třídy B v tabulce 5 a bodu 5.1.3.4.

5.3.3.3

Osvětlení nebo jeho část vyzařovaná systémem AFS se může automaticky vychýlit do strany (nebo být upravena tak, aby bylo dosaženo rovnocenného účinku) pod podmínkou, že:

5.3.3.3.1

systém splňuje požadavky odstavců 5.1.3.1 třídy B a bodu 5.1.3.4 a každá jednotka osvětlení byla změřena postupem podle bodu 5.3.4.

5.3.3.4

Systém musí být konstruován tak, aby:

5.3.3.4.1

jednotka (jednotky) osvětlení pravé a levé strany produkovaly každá nejméně 16 200 cd v bodě HV.

5.3.3.5

Nejsou-li specifikované požadavky pro světla splněny, může se provést přesměrování světla o 0,5 stupně nahoru nebo dolů a/nebo o 1 stupeň vpravo nebo vlevo vzhledem k původnímu nasměrování; v této nové poloze musí být splněny všechny fotometrické parametry. Tato ustanovení se nevztahují na jednotky osvětlení uvedené v bodě 5.3.3.1.1.

5.3.3.6

V případě adaptivní funkce dálkového světla musí systém splňovat požadavky výše uvedených bodů pouze tehdy, pokud jsou světla rozsvícena na maximum.

5.3.3.7

V průběhu adaptace musí funkce dálkového světla splňovat požadavky na všechny případy pravostranného a levostranného provozu specifikované v části A tabulky 15. Tyto požadavky se ověří během zkoušek schválení typu ve spojení s generátorem signálu, který poskytne žadatel. Tento generátor signálu musí reprodukovat signály produkované vozidlem a zajistit adaptivní funkci dálkového světla, a zejména musí reprezentovat nastavení tak, aby bylo možné ověřit splnění fotometrických parametrů.

5.3.3.7.1

Pokud funkce dálkového světla splňuje požadavky uvedené v části A tabulky 15 specifikované pro řádek 1 až řádek 3 pro protijedoucí vozidla a vozidla jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu (symetrické světlo), uvedou se příslušné informace ve sdělení v příloze 1.

5.3.3.7.2

Pokud lze požadavky bodu 5.3.3.7 splnit pouze pro pravostranný nebo pouze pro levostranný provoz, uvedou se příslušné informace ve sdělení v příloze 1.

5.3.4

Podmínky měření v režimech osvětlení v zatáčce

5.3.4.1

V případě systému nebo jeho části (částí), které zajišťují režim osvětlení v zatáčce, se na všechny situace podle poloměru zatáčení vozidla uplatní požadavky bodů 5.3.2 (potkávací světlo) a/nebo 5.3.3 (dálkové světlo). K ověření s ohledem na potkávací světlo a dálkové světlo se použije tento postup:

5.3.4.1.1

Systém se podrobí zkoušce v neutrálním stavu (volant ve střední poloze / jízda v přímém směru) a kromě toho ve stavu (stavech) odpovídajícímu (odpovídajících) nejmenšímu poloměru zatáčení vozidla v obou směrech, případně za použití generátoru signálů.

5.3.4.1.1.1

Ověří se, že režimy osvětlení v zatáčce kategorií 1 a 2 jsou v souladu s požadavky bodů 5.3.2.5.2 a 5.3.2.5.4, aniž by došlo k vodorovnému přesměrování.

5.3.4.1.1.2

Ověří se soulad s požadavky bodu 5.3.2.5.1, případně 5.3.3, podle toho, který bod se použije:

a)

v případě režimu osvětlení v zatáčce kategorie 2: nedojde k vodorovnému přesměrování;

b)

v případě kategorie 1 nebo dálkového světla v režimu osvětlení v zatáčce: po vodorovném přesměrování příslušné instalační jednotky (například pomocí goniometru) do odpovídajícího opačného směru.

5.3.4.1.2

Během zkoušky režimu osvětlení v zatáčce kategorie 1 nebo 2 u jiného poloměru zatáčení vozidla, než je stanoven v bodě 5.3.4.1.1, je třeba se ujistit, že je rozložení světla v zásadě rovnoměrně a nedochází k nepatřičnému oslnění. Pokud to nelze potvrdit, je třeba ověřit soulad s požadavkem uvedeným v tabulce 9.

5.3.5

Jiná ustanovení

5.3.5.1

Ve formuláři podle vzoru v příloze 1 se uvede, která jednotka (jednotky) osvětlení vytváří „rozhraní“ podle definice v příloze 5, které ozařuje plochu mezi 6 stupni vlevo a 4 stupni vpravo a nad vodorovnou přímkou umístěnou o 0,8 stupně níže.

5.3.5.2

Ve formuláři podle vzoru v příloze 1 se uvede, jaký režim (jaké režimy) potkávacích světel třídy E, pokud existují, je/jsou v souladu se „souborem údajů“ podle tabulky 14.

5.3.6

Fotometrické požadavky pro shodnost výroby

5.3.6.1

Obecně

Obecné požadavky na zkoušky shodnosti výroby jsou definovány v příloze 2 a příloze 3. Kromě toho se použijí níže popsané specifické zkoušky týkající se fotometrických požadavků na adaptivní přední osvětlovací systémy (AFS).

Tyto požadavky se použijí pouze na celý systém a na polovinu součtu jednotlivých naměřených hodnot ze všech jednotek osvětlení systému pro tuto funkci nebo režim nebo ze všech jednotek osvětlení, jichž se týká příslušný požadavek.

Alternativně k postupu nového seřízení popsanému v bodě 1.2.3 přílohy 2 se má za to, že požadavek týkající se svítivosti v určitém směru pozorování uvedený ve sloupci A, B nebo C tabulek 17 až 32 se považuje za splněný, je-li splněn ve směru odchylujícím se od směru pozorování nejvýše o jednu čtvrtinu stupně.

5.3.6.2

Fotometrické požadavky na potkávací světlo

Tabulka 16

Rozhodovací tabulka

 

„Více režimů“ – stav

(*) pokud existuje více než jeden režim příslušné třídy, musí se zkoušet pouze režim, který představuje nejnepříznivější stav bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce, v souladu s požadavky odpovídající níže uvedené tabulky

„Režimy osvětlení v zatáčce“ – stav

pokud systém používá stejné funkční jednotky k získání režimů osvětlení v zatáčce pro více než jednu třídu:

Ano

Ne

Třída C

Tabulka 17(*)

 

Režim osvětlení v zatáčce kategorie 1

(**) Režimy osvětlení v zatáčce se zkoušejí pouze ve třídě, která představuje nejnepříznivější stav

Tabulka 18

Režim osvětlení v zatáčce kategorie 2

Zkouška režimu osvětlení v zatáčce kategorie 2 podle tabulky 19

Třída V

Bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Tabulka 20(*)

 

Třída V

Režim osvětlení v zatáčce kategorie 1

viz (**)

Tabulka 21

Třída V

Režim osvětlení v zatáčce kategorie 2

Tabulka 22

Třída W

Bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Tabulka 23(*)

 

Třída W

Režim osvětlení v zatáčce kategorie 1

viz (**)

Tabulka 24

Třída W

Režim osvětlení v zatáčce kategorie 2

Tabulka 25

Třída E

Pokud existuje více než jeden režim třídy E, musí se bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce podle odpovídající tabulky 26 až 29 zkoušet pouze třída E, která se týká nejvyšší polohy rozhraní

Žádné další zkoušky kategorie 1 a/nebo kategorie 2 nejsou nutné.

5.3.6.3

Fotometrické požadavky na dálkové světlo

5.3.6.3.1

Dálkové světlo – neutrální stav

Pokud existuje více než jeden režim dálkového světla, zkouší se shodnost výroby podle tabulky 30 pouze u režimu odpovídajícího neutrálnímu stavu.

5.3.6.3.1.1

Dálkové světlo – režim osvětlení v zatáčce – v příslušných případech:

Pokud systém pro získání režimů osvětlení v zatáčce pro více tříd používá stejné funkční jednotky, není nutné další zkoušení režimů osvětlení v zatáčce kategorie 1 a/nebo kategorie 2.

Pokud tomu tak není, musí být systém zkoušen podle tabulky 31.

5.3.6.3.2

Adaptivní dálkové světlo – v příslušných případech:

V průběhu adaptace musí funkce dálkového světla splňovat požadavky na všechny případy pravostranného a/nebo levostranného provozu specifikované v části A tabulky 32.

Pokud systém využívá stejné funkční jednotky pro adaptaci dálkového světla, musí se měřit pouze řádky 1 a 4 tabulky 32.

Pokud je potkávací světlo, jež splňuje požadavky bodu 5.3.6.2, neustále v činnosti ve spojení s adaptivní funkcí dálkového světla, fotometrické požadavky uvedené v části B tabulky 32 se nepoužijí.

Tabulka 17

Třída C – neutrální stav – požadavky na systém

Třída C – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 2

0 % CoP

Image 3

20 % CoP

Image 4

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

50

350

25

520

10

605

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

50

1 750

25

2 100

10

2 275

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

50

3 550

25

4 260

10

4 615

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

50

625

25

880

10

1 005

7

Čára III

L

4

V

V

H

 

 

625

 

880

 

1 005

8a

S50+S50LL+S50RR(3)

 

 

 

 

U

4

190(2)

1 875

95(2)

2 250

45(2)

2 440

9a

S100+S100LL+S100RR(3)

 

 

 

 

U

2

375(2)

1 875

185(2)

2 250

90(2)

2 440

10

50 R

R

1,72

 

 

D

0,86

 

44 100

 

52 920

 

57 330

11

75 R

R

1,15

 

 

D

0,57

10 100

44 100

8 080

52 920

7 070

57 330

12

50 V

V

 

 

 

D

0,86

5 100

44 100

4 080

52 920

3 570

57 330

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

3 550

13 200 (4)

2 840

15 840 (4)

2 485

17 160 (4)

14

25 LL

L

16

 

 

D

1,72

1 180

44 100

944

52 920

826

57 330

15

25 RR

R

11

 

 

D

1,72

1 180

44 100

944

52 920

826

57 330

17

Čára 10

L

4,5

R

2,0

D

4

 

12 300 (1)

 

14 760 (1)

 

15 990 (1)

Poznámky k tabulce 17:

(1)

Vynásobí se číslem 1,3, je-li systém konstruován tak, aby vyzařoval i potkávací světlo třídy W.

(2)

Jeden pár obrysových svítilen zabudovaný do systému nebo určený k montáži společně se systémem může být spuštěn v souladu s údaji žadatele.

(3)

Požadavky na polohu podle obrázku A4-VII.

(4)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 18

Třída C – Osvětlení zatáčky – kategorie 1 – požadavky na systém

Třída C – Osvětlení zatáčky kategorie 1

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 5

0 % CoP

Image 6

20 % CoP

Image 7

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

530

 

700

 

785

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

1 750

 

2 100

 

2 275

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

3 550

 

4 260

 

4 615

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

625

 

880

 

1 005

7

Čára III

L

4

V

V

H

 

 

880

 

1 135

 

1 260

10

50 R

R

1,72

 

 

D

0,86

 

44 100

 

52 920

 

57 330

11

75 R

R

1,15

 

 

D

0,57

10 100

44 100

8 080

52 920

7 070

57 330

12

50 V

V

 

 

 

D

0,86

5 100

44 100

4 080

52 920

3 570

57 330

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

1 700

13 200 (1)

2 840

15 840 (1)

2 485

17 160 (1)

Poznámka k tabulce 18:

(1)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 19

Třída C – Osvětlení zatáčky – kategorie 2 – požadavky na systém

Třída C – Osvětlení zatáčky kategorie 2

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 8

0 % CoP

Image 9

20 % CoP

Image 10

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

530

 

700

 

785

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

1 750

 

2 100

 

2 275

4

Čára BRR

R

8

R

20

U

0,57

 

3 550

 

4 260

 

4 615

5

Čára BLL

L

8

L

20

U

0,57

 

625

 

880

 

1 005

7

Čára III

L

4

V

V

H

 

 

880

 

1 135

 

1 260

Tabulka 20

Třída V – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce – požadavky na systém

Třída V – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 11

0 % CoP

Image 12

20 % CoP

Image 13

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

350

 

520

 

605

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

880

 

1 135

 

1 260

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III

L

4

V

V

H

 

 

625

 

880

 

1 005

10

50 R

R

1,72

 

 

D

0,86

5 100

44 100

4 080

52 920

3 570

57 330

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

3 550

13 200 (1)

2 840

15 840 (1)

2 485

17 160 (1)

Poznámka k tabulce 20:

(1)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 21

Třída V – Osvětlení zatáčky – kategorie 1 – požadavky na systém

Třída V – Osvětlení zatáčky kategorie 1

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 14

0 % CoP

Image 15

20 % CoP

Image 16

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

530

 

700

 

785

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

880

 

1 135

 

1 260

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III

L

4

V

V

H

 

 

880

 

1 135

 

1 260

10

50 R

R

1,72

 

 

D

0,86

5 100

44 100

4 080

52 920

3 570

57 330

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

1 700

13 200 (1)

2 840

15 840 (1)

2 485

17 160 (1)

Poznámka k tabulce 21:

(1)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 22

Třída V – Osvětlení zatáčky – kategorie 2 – požadavky na systém

Třída V – Osvětlení zatáčky kategorie 2

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 17

0 % CoP

Image 18

20 % CoP

Image 19

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

530

 

700

 

785

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

880

 

1 135

 

1 260

4

Čára BRR

R

8

R

20

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

5

Čára BLL

L

8

L

20

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III

L

4

V

V

H

 

 

880

 

1 135

 

1 260

Tabulka 23

Třída W – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce – požadavky na systém

Třída W – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 20

0 % CoP

Image 21

20 % CoP

Image 22

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

625

 

880

 

1 005

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

2 650

 

3 180

 

3 445

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

5 300

 

6 360

 

6 890

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III b

L

4

L

0,5

U

0,34

 

880

 

1 135

 

1 260

11

75 R

R

1,15

 

 

D

0,57

20 300

70 500 (1)

16 240

84 600 (1)

14 210

91 650 (1)

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

6 800

26 400 (2)

5 440

31 680 (2)

4 760

34 320 (2)

14

25 LL

L

16

 

 

D

1,72

3 400

70 500 (1)

2 720

84 600 (1)

2 380

91 650 (1)

15

25 RR

R

11

 

 

D

1,72

3 400

70 500 (1)

2 720

84 600 (1)

2 380

91 650 (1)

16

Segment 20

L

3,5

V

 

D

2

 

17 600 (1)

 

21 120 (1)

 

22 880 (1)

17

Segment 10

L

4,5

R

2,0

D

4

 

12 300 (1)

 

14 760 (1)

 

15 990 (1)

 

Čára E

L

20

R

20

U

10

 

175

 

260

 

300

Poznámky k tabulce 23:

(1)

Pokud je v souladu se specifikacemi žadatele podle bodu 3.1.3.2 písm. e) tohoto předpisu potkávací světlo třídy W konstruováno tak, vyzařovalo na segment 20 a pod něj ne více než 8 800 cd (10 560 cd odpovídá 20 % CoP, 11 440 cd odpovídá 30 % CoP) a na segment 10 a pod něj ne více než 3 550 cd (4 260 cd odpovídá 20 % CoP a 4 615 cd odpovídá 30 % CoP), nesmí konstrukční hodnota Imax uvedeného světla přesáhnout 88 100 cd (105 720 odpovídá 20 % CoP, 114 530 cd odpovídá 30 % CoP).

(2)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 24

Třída W – Osvětlení zatáčky – kategorie 1 – požadavky na systém

Třída W – Osvětlení zatáčky kategorie 1

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 23

0 % CoP

Image 24

20 % CoP

Image 25

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

790

 

960

 

1 045

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

2 650

 

3 180

 

3 445

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

5 300

 

6 360

 

6 890

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III b

L

4

L

0,5

U

0,34

 

880

 

1 135

 

1 260

11

75 R

R

1,15

 

 

D

0,57

20 300

70 500 (1)

16 240

84 600 (1)

14 210

91 650 (1)

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

3 400

13 200 (2)

2 720

15 840 (2)

2 380

17 160 (2)

Poznámky k tabulce 24:

(1)

Pokud je v souladu se specifikacemi žadatele podle bodu 3.1.3.2 písm. e) tohoto předpisu potkávací světlo třídy W konstruováno tak, vyzařovalo na segment 20 a pod něj ne více než 8 800 cd (10 560 cd odpovídá 20 % CoP, 11 440 cd odpovídá 30 % CoP) a na segment 10 a pod něj ne více než 3 550 cd (4 260 cd odpovídá 20 % CoP a 4 615 cd odpovídá 30 % CoP), nesmí konstrukční hodnota Imax uvedeného světla přesáhnout 88 100 cd (105 720 odpovídá 20 % CoP, 114 530 cd odpovídá 30 % CoP).

(2)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 25

Třída W – Osvětlení zatáčky – kategorie 2 – požadavky na systém

Třída W – Osvětlení zatáčky kategorie 2

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 26

0 % CoP

Image 27

20 % CoP

Image 28

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

790

 

960

 

1 045

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

2 650

 

3 180

 

3 445

4

Čára BRR

R

8

R

20

U

0,57

 

5 300

 

6 360

 

6 890

5

Čára BLL

L

8

L

20

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III b

L

4

L

0,5

U

0,34

 

880

 

1 135

 

1 260

Tabulka 26

Třída E – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Třída E – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 29

0 % CoP

Image 30

20 % CoP

Image 31

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

625

 

880

 

1 005

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

1 750

 

2 100

 

2 275

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

3 550

 

2 100

 

2 275

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III b

L

4

L

0,5

U

0,34

 

880

 

1 135

 

1 260

11

75 R

R

1,15

 

 

D

0,57

15 200

79 300

12 160

95 160

10 640

103 090

12

50 V

V

 

 

 

D

0,86

10 100

79 300

8 080

95 160

7 070

103 090

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

6 800

79 300 (1)

5 440

95 160 (1)

4 760

103 090 (1)

Poznámka k tabulce 26:

(1)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 27

Třída E1 – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce – stav

Třída E1 – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 32

0 % CoP

Image 33

20 % CoP

Image 34

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

530

 

700

 

785

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

1 750

 

2 100

 

2 275

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

3 550

 

2 100

 

2 275

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III b

L

4

L

0,5

U

0,34

 

880

 

1 135

 

1 260

11

75 R

R

1,15

 

 

D

0,57

15 200

70 500

12 160

84 600

10 640

91 650

12

50 V

V

 

 

 

D

0,86

10 100

70 500

8 080

84 600

7 070

91 650

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

6 800

70 500 (1)

5 440

84 600 (1)

4 760

91 650 (1)

Poznámka k tabulce 27:

(1)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 28

Třída E2 – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Třída E2 – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 35

0 % CoP

Image 36

20 % CoP

Image 37

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

440

 

610

 

695

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

1 750

 

2 100

 

2 275

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

3 550

 

2 100

 

2 275

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III b

L

4

L

0,5

U

0,34

 

880

 

1 135

 

1 260

11

75 R

R

1,15

 

 

D

0,57

15 200

61 700

12 160

74 040

10 640

80 210

12

50 V

V

 

 

 

D

0,86

10 100

61 700

8 080

74 040

7 070

80 210

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

6 800

61 700 (1)

5 440

74 040 (1)

4 760

80 210 (1)

Poznámka k tabulce 28:

(1)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 29

Třída E3 – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Třída E3 – bez aktivace režimu osvětlení v zatáčce

Poloha/stupně

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Požadované hodnoty vyjádřené v cd

vodorovně

svisle

Image 38

0 % CoP

Image 39

20 % CoP

Image 40

30 % CoP

Č.

Prvek

v/

od

do

 

v

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

1

B50L

L

3,43

 

 

U

0,57

 

350

 

520

 

605

3

BR

R

2,5

 

 

U

1

 

1 750

 

2 100

 

2 275

4

Bod BRR

R

8

 

 

U

0,57

 

3 550

 

2 100

 

2 275

5

Bod BLL

L

8

 

 

U

0,57

 

880

 

1 135

 

1 260

7

Čára III b

L

4

L

0,5

U

0,34

 

880

 

1 135

 

1 260

11

75 R

R

1,15

 

 

D

0,57

15 200

52 900

12 160

63 480

10 640

68 770

12

50 V

V

 

 

 

D

0,86

10 100

52 900

8 080

63 480

7 070

68 770

13

50 L

L

3,43

 

 

D

0,86

6 800

52 900 (1)

5 440

63 480 (1)

4 760

68 770 (1)

Poznámka k tabulce 29:

(1)

Maximální hodnotu lze vynásobit hodnotou 1,4, je-li podle popisu výrobce zaručeno, že tato hodnota nebude při použití překročena. To lze zaručit buď prostřednictvím systému, nebo, pokud je použití systému vyhrazeno pouze pro vozidla, zajištěním odpovídající(ho) stabilizace/omezení napájení systému, jak je uvedeno ve formuláři sdělení.

Tabulka 30

Třída R – dálkové světlo – neutrální stav – požadavky na systém

 

 

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Zkušební bod pro dálkové světlo směřující přímo vpřed

Úhlové souřadnice (stupně)

Požadovaná svítivost (cd)

Image 41

0 % CoP
Požadovaná svítivost (cd)

Image 42

20 % CoP
Požadovaná svítivost (cd)

Image 43

30 % CoP

 

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

HV

H,V

32 400

215 000

26 000

258 000

23 000

279 500

H-5L

0,0, 5,0 L

5 100

215 000

4 080

258 000

3 570

279 500

H-2,5L

0,0, 2,5 L

20 300

215 000

16 240

258 000

14 210

279 500

H-2,5R

0,0, 2,5 R

20 300

215 000

16 240

258 000

14 210

279 500

H-5R

0,0, 5,0 R

5 100

215 000

4 080

258 000

3 570

279 500

Tabulka 31

Třída R – dálkové světlo pro osvětlení v zatáčce – požadavky na systém

 

 

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Zkušební body pro dálkové světlo pro osvětlení v zatáčce

Úhlové souřadnice (stupně)

Požadovaná svítivost

(cd)

Image 44
0 % CoP

Požadovaná svítivost

(cd)

Image 45
20 % CoP

Požadovaná svítivost

(cd)

Image 46
30 % CoP

 

 

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

minimálně

maximálně

HV

H,V

32 400

215 000

26 000

258 000

23 000

279 500

H-5L

0,0, 5,0 L

5 100

215 000

4 080

258 000

3 570

279 500

H-2,5L

0,0, 2,5 L

20 300

215 000

16 240

258 000

14 210

279 500

H-2,5R

0,0, 2,5 R

20 300

215 000

16 240

258 000

14 210

279 500

H-5R

0,0, 5,0 R

5 100

215 000

4 080

258 000

3 570

279 500

Tabulka 32

Třída R – Adaptivní dálkové světlo – hodnoty COP

Část A

Zkušební bod

Poloha/stupně

Sloupec A

Maximální svítivost(**)

Image 47
0 % CoP

Sloupec B

Maximální svítivost(**)

Image 48
20 % CoP

Sloupec C

Maximální svítivost(**)

Image 49
30 % CoP

Vodorovně

Svisle

(cd)

(cd)

(cd)

Čára 1 vlevo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 50 m v případě pravostranného provozu

4,8° L až 2° L

0,57° nahoru

625

880

1 003

Čára 1 vpravo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 50 m v případě levostranného provozu

2° R až 4,8° R

0,57° nahoru

625

880

1 003

Čára 2 vlevo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 100 m v případě pravostranného provozu

2,4° L až 1° L

0,3° nahoru

1 750

2 100

2 275

Čára 2 vpravo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 100 m v případě levostranného provozu

1° R až 2,4° R

0,3° nahoru

1 750

2 100

2 275

Čára 3 vlevo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 200 m v případě pravostranného provozu

1,2° L až 0,5° L

0,15° nahoru

5 450

6 540

7 085

Čára 3 vpravo

Blížící se vozidlo ve vzdálenosti 200 m v případě levostranného provozu

0,5° R až 1,2° R

0,15° nahoru

5 450

6 540

7 085

Čára 4

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 50 m v případě pravostranného provozu

1,7° L až 1,0° R

0,3° nahoru

1 850

2 220

2 405

>1,0° R až 1,7° R

2 500

3 000

3 250

Čára 4

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 50 m v případě levostranného provozu

1,7° R až 1,0° L

1 850

2 220

2 405

> 1,0° L až 1,7° L

2 500

3 000

3 250

Čára 5

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 100 m v případě pravostranného provozu

0,9° L až 0,5° R

0,15° nahoru

5 300

6 360

6 890

>0,5° R až 0,9° R

7 000

8 400

9 100

Čára 5

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 100 m v případě levostranného provozu

0,9° R až 0,5° L

5 300

6 360

6 890

> 0,5° L až 0,9° L

7 000

8 400

9 100

Čára 6

Vozidlo jedoucí vpředu ve stejném jízdním pruhu ve vzdálenosti 200 m v případě levostranného provozu a pravostranného provozu

0,45° L až 0,45° R

0,1° nahoru

16 000

19 200

20 800

Část B

Zkušební bod

Poloha/stupně(*)

Sloupec A

Minimální svítivost(**)

Image 50
0% CoP

Sloupec B

Minimální svítivost(**)

Image 51
20 % CoP

Sloupec C

Minimální svítivost(**)

Image 52
30 % CoP

Vodorovně

Svisle

(cd)

(cd)

(cd)

50R

1,72 R

0,86 D

5 100

4 080

3 570

50V

V

0,86 D

5 100

4 080

3 570

50L

3,43 L

0,86 D

2 550

2 040

1 785

25LL

16 L

1,72 D

1 180

944

826

25RR

11 R

1,72 D

1 180

944

826

Poznámky k tabulce 32

(*)

Úhlové polohy jsou uvedeny pro pravostranný provoz.

(**)

Fotometrické parametry pro každý jednotlivý bod měření (úhlovou polohu) této funkce osvětlení se použijí na polovinu součtu jednotlivých naměřených hodnot ze všech jednotek osvětlení systému použitých pro tuto funkci.

Každá z čar vymezených v části A tabulky 32 ve spojení se zkušebními body předepsanými v části B tabulky 32 se měří individuálně podle signálu produkovaného generátorem signálu.

Pokud je potkávací světlo, jež splňuje požadavky bodu 5.3.6.2, neustále v činnosti ve spojení s adaptivní funkcí dálkového světla, fotometrické požadavky uvedené v části B tabulky 32 se nepoužijí.

5.4

Technické požadavky týkající se světlometů vyzařujících potkávací světlo tříd AS, BS, CS, DS a ES (symboly „C-AS“, „C-BS“, „WC-CS“, „WC-DS“ a „WC-ES“)

5.4.1

Postup nasměrování

5.4.1.1

K správnému nasměrování musí potkávací světlo vytvářet dostatečně ostré „rozhraní“, s jehož pomocí lze dosáhnout uspokojivého seřízení, jak je uvedeno v bodě 1 přílohy 6. Nasměrování se provede pomocí ploché svislé stěny, která se umístí ve vzdálenosti 10 m nebo 25 m před světlometem a kolmo k ose H-V. Stěna musí být dostatečně široká, aby bylo možné ověřit a seřídit „rozhraní“ potkávacího světla v rozsahu alespoň 3° na obě strany od přímky V-V. „Rozhraní“ musí být v podstatě vodorovné a musí být co nejpřímější od nejméně 3° L do 3° R.

5.4.1.2

Světlomet se nasměruje podle bodu 3 přílohy 6.

Nelze-li však svislé nastavení opakovaně seřídit do požadované polohy v povolených tolerancích, použije se ke zkoušce dodržení požadované minimální kvality čáry „rozhraní“ a k provedení svislého seřízení světelného svazku pomocná metoda podle přílohy 6 bodů 4 a 5.

5.4.2

Při tomto nasměrování musí světlomet, žádá-li se o jeho schválení typu pouze pro vyzařování potkávacího světla (10), splňovat požadavky uvedené v bodě 5.4.4.; je-li určen k vyzařování potkávacího i dálkového světla, musí splňovat požadavky uvedené v bodech 5.4.4 a 5.1.

5.4.3

Pokud takto nasměrovaný světlomet požadavky uvedené v bodech 5.4.4 a 5.1 nesplňuje, lze jeho seřízení změnit (netýká se světlometů, které nemají zařízení k vodorovnému nasměrování) za předpokladu, že se osa světelného svazku nevychýlí do stran o více než 0,5 stupně napravo nebo nalevo ani svisle o více než o více než 0,25 stupně nahoru nebo dolů. K snazšímu seřízení pomocí „rozhraní“ je možno světlomet částečně zakrýt, aby bylo „rozhraní“ ostřejší. „Rozhraní“ však nesmí přesahovat přímku H-H.

5.4.4

Potkávací světlo musí splňovat požadavky uvedené níže v příslušné tabulce na příslušném obrázku v příloze 4.

Poznámky:

U světlometů třídy ES je napětí přivedené ke svorkám napáječe (napáječů) buď 13,2 ± 0,1 V u dvanáctivoltových systémů, nebo je stanoveno jinak (viz příloha 12).

 

„D“ znamená pod přímkou H-H.

 

„U“ znamená nad přímkou H-H.

 

„R“ znamená napravo od přímky V-V.

 

„L“ znamená nalevo od přímky V-V.

5.4.4.1

Pro světlomety třídy AS (obrázek A4-VIII v příloze 4):

Tabulka 33

Potkávací světlo třídy AS

Zkušební bod / čára / pásmo

Úhlové souřadnice – stupně(*)

Požadovaná svítivost v cd

Libovolný bod v pásmu 1

0° až 15° U

5° L až 5° R

≤320 cd

Libovolný bod na přímce 25L až 25R

1,72° D

5° L až 5° R

≥1 100  cd

Libovolný bod na přímce 12,5L až 12,5R

3,43° D

5° L až 5° R

≥550 cd

Poznámka k tabulce 33

(*)

Není-li uvedeno jinak, v každém zkušebním bodě pro fotometrii je přípustná tolerance 0,25°.

5.4.4.2

Pro světlomety třídy BS (obrázek A4-IX v příloze 4):

Tabulka 34

Potkávací světlo třídy BS

Zkušební bod /

čára / pásmo

Úhlové souřadnice – stupně(*)

Požadovaná svítivost v cd

Libovolný bod v pásmu 1

0° až 15° U

5° L až 5° R

≤700 cd

Libovolný bod na přímce 50L až 50R kromě 50V

0,86° D

2,5° L až 2,5° R

≥1 100  cd

Bod 50V

0,86° D

0

≥2 200  cd

Libovolný bod na přímce 25L až 25R

1,72° D

5 °L až 5 °R

≥2 200  cd

Libovolný bod v pásmu 2

0,86° D až 1,72° D

5° L až 5° R

≥1 100  cd

Poznámka k tabulce 34

(*)

Není-li uvedeno jinak, v každém zkušebním bodě pro fotometrii je přípustná tolerance 0,25°.

5.4.4.3

Pro světlomet třídy CS, DS nebo ES (obrázek A4-X v příloze 4):

Tabulka 35

Potkávací světlo třídy CS, DS nebo ES

Zkušební bod / čára / pásmo

Úhlové souřadnice zkušebního bodu – stupně(*)

Požadovaná svítivost v cd

minimální

maximální

Třída CS

Třída DS

Třída ES

Třídy CS, DS, ES

1

0,86°D

3,5°R

2 000

2 000

2 500

13 750

2

0,86°D

0

2 450

4 900

4 900

3

0,86°D

3,5°L

2 000

2 000

2 500

13 750

4

0,50°U

1,50°L a 1,50°R

900

5

2,00°D

15°L a 15°R

550

1 100

1 100

6

4,00°D

20°L a 20°R

150

300

600

7

0

0

1 700

Čára 1

2,00°D

9° L až 9° R

1 350

1 350

1 900

-

8(**)

4,00°U

8,0°L

Image 53

(**)

700

9(**)

4,00°U

0

700

10(**)

4,00°U

8,0°R

700

11(**)

2,00°U

4,0°L

Image 54

(**)

900

12(**)

2,00°U

0

900

13(**)

2,00°U

4,0°R

900

14(**)

0

8,0°L a 8,0°R

50 cd(**)

50 cd(**)

50 cd(**)

-

15(**)

0

4,0°L a 4,0°R

100 cd(**)

100 cd(**)

100 cd(**)

900

Pásmo 1

1°U/8°L-4°U/8°L-4°U/8°R-1°U/8°R-0/4°R-0/1°R-0,6°U/0-0/1°L-0/4°L-1°U/8°L

--

--

--

900

Pásmo 2

>4U až <15 U

8° L až 8° R

--

--

--

700

Poznámky k tabulce 35

(*)

Není-li uvedeno jinak, v každém zkušebním bodě pro fotometrii je přípustná tolerance 0,25°.

(**)

Na žádost žadatele se při měření v těchto bodech zapne přední obrysová svítilna schválená podle předpisu OSN č. 50, předpisu OSN č. 7 nebo předpisu OSN č. 148, pokud se jedná o sdruženou, skupinovou nebo sloučenou svítilnu.

5.4.4.3.1

Čtyři sekundy po rozsvícení potkávacího světla třídy ES, které nebylo v činnosti 30 minut nebo déle, musí u světlometů obsahujících funkci dálkového a potkávacího světla, nebo u světlometů pouze s funkcí potkávacího světla dosaženo v bodě 2 (0,86 D-V) svítivosti alespoň 3 750 cd.

Napájení musí být dostatečné k zajištění požadovaného nárůstu silného proudového impulzu.

5.4.4.4

U světlometů třídy CS, DS nebo ES musí být světlo rozloženo v pásmech 1 a 2 co nejrovnoměrněji.

5.4.4.5

Pro potkávací světlo jsou povoleny buď jeden nebo dva žárovkové světlené zdroje (třídy AS, BS, CS, DS), nebo jeden výbojkový světlený zdroj (třída ES) nebo jeden nebo více zdrojů světla LED nebo LED modulů (třídy AS, BS, CS, DS, ES).

5.4.5

Doplňkový zdroj (doplňkové zdroje) světla a/nebo dodatečná jednotka (dodatečné jednotky) osvětlení určené k osvětlení zatáčky jsou povoleny pro vozidla kategorií L a T za těchto podmínek:

5.4.5.1

Jsou-li hlavní potkávací světlo (světla) a odpovídající doplňkový zdroj (zdroje) světla určené k osvětlení zatáčky aktivovány současně, musí být splněn následující požadavek na osvětlení:

a)

levý náklon (motocykl se otáčí doleva kolem své podélné osy) – v pásmu od HH až 15° nad HH a od VV do 10° nalevo nesmí hodnoty svítivosti překročit 900 cd;

b)

pravý náklon (motocykl se otáčí doprava kolem své podélné osy) – v pásmu od HH až 15° nad HH a od VV do 10° doprava nesmí hodnoty svítivosti překročit 900 cd.

5.4.5.2

Tato zkouška se provede při minimálním náklonovém úhlu stanoveném žadatelem, přičemž se podmínky simulují pomocí zkušebního upevnění atd.

5.4.5.3

Na žádost žadatele se při tomto měření základní potkávací světlo a doplňkový zdroj (zdroje) světla určené k osvětlení zatáčky mohou měřit jednotlivě a získané fotometrické hodnoty se mohou zkombinovat, aby se určilo, zda se shodují se stanovenými hodnotami svítivosti.

5.5

Technické požadavky týkající se předních mlhových světlometů třídy F3 (symbol „F3“)

5.5.1

Podmínky pro fotometrické seřízení a měření

5.5.1.1

Přední mlhový světlomet se nasměruje podle přílohy 6 bodu 3.

Nelze-li však svislé nastavení opakovaně seřídit do požadované polohy v povolených tolerancích, použije se ke zkoušce dodržení požadované minimální kvality čáry „rozhraní“ a k provedení svislého seřízení světelného svazku pomocná metoda uvedená v bodech 4 a 5 přílohy 6.

5.5.1.2

Přední mlhový světlomet musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 36 a na obrázku A4-XI v příloze 4.

5.5.2

Fotometrické požadavky

Jestliže je přední mlhový světlomet takto seřízen, musí splňovat fotometrické požadavky uvedené v tabulce 36 (viz též obrázek A4-XI v příloze 4):

Tabulka 36

Fotometrické požadavky na schválení typu pro přední mlhový světlomet

Určené čáry nebo pásma

Svislá poloha (*) nad h + pod h –

Vodorovná poloha(*) vlevo od v: – vpravo od v: +

Svítivost (v cd)

Vyhovět musí

Bod 1, 2(**)

+60°

±45°

maximálně 85

všechny body

Bod 3, 4(**)

+40°

±30°

Bod 5, 6(**)

+30°

±60°