(EU) 2024/1893Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1893 ze dne 4. července 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 1893, 5.7.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. července 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2024 Nabývá účinnosti: 6. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1893

5.7.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1893

ze dne 4. července 2024,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Uvedené seznamy a určitá obecná pravidla týkající se uvedených seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného prováděcího nařízení.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené státy oznámily Komisi tři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže ve státech Iowa (1) a Minnesota (2), která byla mezi 21. červnem 2024 a 27. červnem 2024 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

V návaznosti na tato nedávná ohniska HPAI veterinární orgán Spojených států vymezil uzavřená pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedl politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(7)

Spojené státy předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI v návaznosti na tato nedávná ohniska ve státech Iowa a Minnesota.

(8)

Komise uvedené informace vyhodnotila. Komise se domnívá, že s ohledem na veterinární situaci v oblasti, na niž se vztahují omezení stanovená veterinárním orgánem Spojených států, by měl být v zájmu ochrany nákazového statusu Unie pozastaven vstup do Unie pro zásilky drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z této oblasti dotčené nedávnými ohnisky ve státech Iowa a Minnesota.

(9)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly stávající epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI ve Spojených státech.

(10)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojených státech, pokud jde o HPAI, by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 oddíle B v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US-2.663 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.664, US-2.665 a US-2.666, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.664

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.6.2024

 

US-2.665

N, P1

 

27.6.2024

 

US-2.666

N, P1

 

27.6.2024“;

 

b)

v části 2 v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US-2.663 doplňují nové popisy oblastí US-2.664, US-2.665 a US-2.666, které znějí:

„Spojené státy

US-2.664

State of Iowa

Sac 04

Sac County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9790233°W 42.5787866°N)

US-2.665

State of Minnesota

Otter Tail 12

Otter Tail County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.6672050°W 46.7548956°N)

US-2.666

State of Minnesota

Swift 09

Swift County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4074309°W 45.4849444°N)“;

2)

v příloze XIV části 1 oddíle B v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.663 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.664, US-2.665 a US-2.666, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.664

POU, RAT

N, P1

 

21.6.2024

 

GBM

P1

 

21.6.2024

 

US-2.665

POU, RAT

N, P1

 

27.6.2024

 

GBM

P1

 

27.6.2024

 

US-2.666

POU, RAT

N, P1

 

27.6.2024

 

GBM

P1

 

27.6.2024“.

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1893/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU