(EU) 2024/1887Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1887 ze dne 2. července 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Espárrago verde de Guadalajara (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 1887, 5.7.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. července 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 25. července 2024 Nabývá účinnosti: 25. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2024/1143;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1887

5.7.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1887

ze dne 2. července 2024

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Espárrago verde de Guadalajara“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 90 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1143 (2), které zrušilo nařízení (EU) č. 1151/2012, se nařízení (EU) č. 1151/2012 nadále použije na žádosti o zápis zeměpisných označení obdržené Komisí a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie pro účely předložení námitek před 13. květnem 2024.

(2)

Žádost o zápis názvu „Espárrago verde de Guadalajara“ předložená Španělskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Espárrago verde de Guadalajara“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Espárrago verde de Guadalajara“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1143 ze dne 11. dubna 2024 o zeměpisných označeních pro víno, lihoviny a zemědělské produkty, jakož i zaručené tradiční speciality, a o nepovinných údajích o jakosti pro zemědělské produkty, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2019/787 a (EU) 2019/1753 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012 (Úř. věst. L 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

(3)   Úř. věst. C, C/2024/1990, 7.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1990/oj


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1887/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU