(EU) 2024/1880Nařízení Komise (EU) 2024/1880 ze dne 2. července 2024, kterým se stanoví ukončení rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Publikováno: Úř. věst. L 1880, 4.7.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. července 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2024 Nabývá účinnosti: 5. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2024
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1224/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2024/257;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1880

4.7.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1880

ze dne 2. července 2024,

kterým se stanoví ukončení rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2024/257 (2) stanoví kvóty na rok 2024.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky marlína modrého v Atlantském oceánu, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2024 vyčerpaly.

(3)

V případě uvedené populace je proto nutné zakázat určité rybolovné činnosti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2024 Španělsku pro populaci marlína modrého v Atlantském oceánu uvedenou v příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku se zakazuje od data stanoveného v příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2024/257 ze dne 10. ledna 2024, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194 (Úř. věst. L 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).


PŘÍLOHA

č.

04/TQ257

Členský stát

Španělsko

Populace

BUM/ATLANT

Druh

Marlín modrý (Makaira nigricans)

Oblast

Atlantský oceán

Datum ukončení

18. března 2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1880/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU