(EU) 2024/1875Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1875 ze dne 1. července 2024 o zápisu názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Twente (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 1875, 8.7.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. července 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 28. července 2024 Nabývá účinnosti: 28. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2021/2117; (EU) 2024/1143;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1875

8.7.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1875

ze dne 1. července 2024

o zápisu názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Twente“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 99 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 90 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1143 (2), jímž byly zrušeny mimo jiné články 96 až 99 nařízení (EU) č. 1308/2013, se uvedené články i nadále použijí na žádosti o zápis zeměpisných označení, které Komise obdržela a které byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie před 13. květnem 2024.

(2)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 Komise posoudila žádost Nizozemska o zápis názvu „Twente“ jako chráněného označení původu do rejstříku a zveřejnila ji v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

V souladu s čl. 99 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve znění nařízení (EU) 2021/2117 (4) se přezkumný postup podle čl. 229 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 nepoužije na rozhodnutí týkající se žádostí o zápis, které Komise obdržela po 7. prosinci 2021, u nichž Komise neobdržela přípustné odůvodněné prohlášení o námitce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Twente“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1143 ze dne 11. dubna 2024 o zeměpisných označeních pro víno, lihoviny a zemědělské produkty, jakož i zaručené tradiční speciality, a o nepovinných údajích o jakosti pro zemědělské produkty, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2019/787 a (EU) 2019/1753 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012 (Úř. věst. L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

(3)   Úř. věst. C, C/2024/1458, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1458/oj.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1875/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU