(EU) 2024/1865Nařízení Rady (EU) 2024/1865 ze dne 29. června 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 1865, 30.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 765/2006;

Provádí předpisy

12016E215; (SZBP) 2024/1864;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

84;

Předpisy EU

(ES) č. 184/2005; (EU) č. 258/2012; 2012/642/SZBP; (EU) č. 575/2013; (EU) č. 952/2013; (EU) č. 833/2014; (EU) 2015/849; (EU) 2021/821; (EU) 2024/1226;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1865

30.6.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1865

ze dne 29. června 2024,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1864 ze dne 29. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 (2).

(2)

Nařízením (ES) č. 765/2006 se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím Rady 2012/642/SZBP (3).

(3)

Dne 29. června 2024 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2024/1864.

(4)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se dále prodlužuje zákaz vývozu zboží a technologií dvojího užití a pokročilého zboží a technologií a zavádí se další omezení vývozu zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení běloruských průmyslových kapacit.

(5)

Za účelem minimalizace rizika obcházení omezujících opatření zakazuje rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 tranzit zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru, zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Běloruska, zboží a technologií vhodných pro použití v letectví nebo kosmickém průmyslu a zbraní, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.

(6)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se ukládá další omezení vývozu do Běloruska, zejména pokud jde o zboží a technologie pro námořní plavbu a luxusní zboží.

(7)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se rovněž ukládá zákaz přímého či nepřímého dovozu, nákupu nebo převodu diamantů z Běloruska, který se vztahuje na diamanty pocházející z Běloruska, diamanty vyvezené z Běloruska a diamanty přepravované přes Bělorusko. Uvedený zákaz se vztahuje na neprůmyslové přírodní a syntetické diamanty a diamantové šperky.

(8)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se navíc rozšiřuje zákaz dovozu nerostných produktů tak, aby zahrnoval i surovou ropu, a zavádí se nový zákaz vývozu zboží a technologií vhodných pro použití při rafinaci ropy a zkapalňování zemního plynu.

(9)

Toto nařízení by mělo upřesnit, že zákazy týkajícími se ropy není prozatím dotčen tranzit surové ropy, která je dodávána ropovodem z Ruska do členských států, přes Bělorusko.

(10)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se dále zakazuje poskytování určitých služeb Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo všem fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením tím, že se zakazuje poskytování účetnických služeb, auditorských služeb včetně povinného auditu, služeb vedení účetnictví, služeb daňového poradenství, poradenských služeb v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností.

(11)

S ohledem na přílohu II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 (4) zahrnují účetnické a auditorské služby a služby daňového poradenství zaznamenávání obchodních transakcí pro podniky a jiné subjekty, služby přezkoumání účetních záznamů a účetních závěrek, plánování a poradenství v daňové oblasti u podnikatelů a přípravu daňových dokumentů. Poradenské služby v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností zahrnují poradenské, pomocné a provozní asistenční služby poskytované podnikům pro podnikatelskou politiku a strategii a celkové plánování, strukturování a řízení organizace. To zahrnuje i manažerské poplatky, manažerské audity, řízení trhu, lidské zdroje, řízení výroby a poradenství pro řízení projektů a poradenské, pomocné a provozní služby týkající se zlepšování postavení klientů a jejich vztahů s veřejností a jinými institucemi.

(12)

Rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 dále zakazuje poskytování architektonických a inženýrských služeb, jakož i poradenských služeb v oblasti IT a právního poradenství Bělorusku. V souladu s Centrální klasifikací produkce, kterou stanovilo Statistické oddělení Organizace spojených národů ve Statistických dokumentech, řada M, č. 77, CPC prov., 1991, zahrnují „architektonické a inženýrské služby“ jak architektonické, tak inženýrské služby, jakož i integrované inženýrské služby, urbanistické plánování a služby krajinářské architektury a inženýrské vědecké a technické poradenství. Poskytování technické pomoci související se zbožím vyváženým do Běloruska zůstává povoleno za předpokladu, že prodej, dodávka, převod nebo vývoz tohoto zboží nejsou v době, kdy je taková technická pomoc poskytnuta, podle tohoto nařízení zakázány. Rovněž v souladu s uvedenou Centrální klasifikací produkce zahrnují „poradenské služby v oblasti IT“ poradenské služby související s instalací počítačového hardwaru, včetně asistenčních služeb zákazníkům při instalaci počítačového hardwaru sestávajícího z fyzického vybavení a počítačových sítí, a služeb implementace softwaru, včetně všech služeb zahrnujících poradenské služby v oblasti vývoje a zavádění softwaru. Podle téže klasifikace zahrnují „služby právního poradenství“ poskytování právního poradenství zákazníkům v nesporných věcech, včetně obchodních transakcí, zahrnujících uplatňování nebo výklad práva, účast s klienty nebo jejich jménem na obchodních transakcích, jednáních a jiných kontaktech se třetími stranami, jakož i přípravu, provádění a ověřování právních dokumentů. „Služby právního poradenství“ však nezahrnují zastupování, poradenství, přípravu nebo ověřování dokumentů v souvislosti se službami právního zastupování, zejména ve věcech nebo řízeních před správními orgány, soudy, jinými řádně zřízenými soudními tribunály nebo v rozhodčích či mediačních řízeních.

(13)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se rovněž zakazuje poskytování určitých služeb Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo všem fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením tím, že se zakazuje poskytování reklamních služeb, služeb průzkumu trhu a veřejného mínění, jakož i služeb v oblasti testování výrobků a technické kontroly. V souladu s Centrální klasifikací produkce, kterou stanovilo Statistické oddělení Organizace spojených národů ve Statistických dokumentech, řada M, č. 77, CPC prov., 1991, zahrnují „služby průzkumu trhu a veřejného mínění“ služby průzkumu trhu a služby průzkumu veřejného mínění. Rovněž v souladu s uvedenou Centrální klasifikací produkce zahrnují „technické zkoušky a analýzy“ služby týkající se zkoušek a analýzy složení a čistoty, testování a analýzy fyzikálních vlastností, testování a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémů, služby technické kontroly, jakož i další technické zkoušky a analýzy. Poskytování technické pomoci související se zbožím vyváženým do Běloruska zůstává povoleno za předpokladu, že prodej, dodávka, převod nebo vývoz tohoto zboží nejsou v době, kdy je taková technická pomoc poskytnuta, podle tohoto nařízení zakázány. Podle téže kvalifikace zahrnují „reklamní služby“ prodej nebo pronájem reklamního prostoru nebo času, služby související s plánováním, tvorbou a umísťováním reklamy, jakož i jiné reklamní služby.

(14)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se také zavádí odchylky nezbytné pro vytvoření, potvrzení nebo vyhodnocení ochranné bariéry, kterou se odstraní kontrola vykonávaná osobou zařazenou na seznam nad aktivy subjektu Unie nezařazeného na seznam, jejž tato osoba zařazená na seznam vlastní nebo ovládá, a zajistí, že osobě zařazené na seznam nepoplyne žádný prospěch, což dotčenému subjektu umožní pokračovat v činnosti.

(15)

Aby se zajistil soulad s výkladem Soudního dvora Evropské unie ve věci C-72/11, mění se rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 ustanovení, kterým se zakazuje obcházení, aby se vyjasnilo, že požadavky týkající se znalosti a záměru jsou naplněny nejen v případě, že osoba záměrně hodlá dosáhnout cíle nebo následku obcházení omezujících opatření, ale také v případě, kdy si je osoba, která se podílí na činnosti, jejímž cílem nebo důsledkem je obcházení omezujících opatření, vědoma, že taková účast může mít takový cíl nebo důsledek, a s tuto možností je srozuměna.

(16)

S cílem zvýšit povědomí o opatřeních k prosazování práva je vhodné, aby členské státy informovaly o sankcích uložených za porušení omezujících opatření.

(17)

V souladu s cíli společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, jimiž jsou zachování míru, posílení mezinárodní bezpečnosti a podpora mezinárodní spolupráce, demokracie a právního státu, a konkrétněji cíli, jež sleduje rozhodnutí 2012/642/SZBP, je vhodné zajistit, aby dokumenty v držení Rady, Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“), které se týkají prosazování omezujících opatření stanovených v nařízení (ES) č. 765/2006 nebo zabránění porušování nebo obcházení těchto opatření, podléhaly služebnímu tajemství a požívaly ochrany poskytované pravidly platnými pro orgány Unie, neboť informace, jež jsou v daných dokumentech obsaženy, by mohly být použity k maření prosazování uvedených opatření nebo k narušení jejich účinnosti vzhledem k tomu, že by dotčené osoby a subjekty mohly jednat způsobem, který by jejich prosazování bránil. Tato ochrana by měla být rovněž zajištěna v případě společných návrhů vysokého představitele a Komise týkajících se změn nařízení (ES) č. 765/2006 a veškerých souvisejících přípravných dokumentů, neboť jejich zveřejnění by mohlo ovlivnit účinnost opatření stanovených v nařízení (ES) č. 765/2006, jakož i vypracovávání budoucích návrhů a vyjednávání o nich. Některá opatření, jež jsou v uvedených návrzích obsažena a která nemohou být z různých důvodů přijata Radou, jsou vysokým představitelem a Komisí často zahrnuta do následných návrhů. Tuto pravomoc iniciativy je důležité chránit před jakýmkoli ovlivňováním veřejnými nebo soukromými zájmy, které se mimo rámec organizovaných konzultací snaží přimět orgány Unie a útvary Unie k navržení, přijetí či pozměnění určité změny nebo k dosažení dohody ohledně ní. Jejich zveřejnění by mohlo vést k tomu, že by případná nová opatření byla neúčinná vzhledem k tomu, že by bylo odhaleno jejich zamýšlené přijetí. Je tedy třeba předpokládat, že zveřejnění těchto dokumentů by ohrozilo bezpečnost Unie nebo jednoho či více jejích členských států nebo jejich mezinárodní vztahy.

(18)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se dále zavádí zákaz dovozu zboží, které Bělorusku umožňuje diverzifikovat zdroje příjmů, a tím umožňuje jeho zapojení do agrese Ruska vůči Ukrajině. Tento zákaz se vztahuje na uhlí a další produkty.

(19)

Kromě toho rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 umožňuje členským státům, aby povolily vstup do Unie pro věci osobní potřeby, s nimiž není spojeno významné riziko obcházení, jako jsou potřeby osobní hygieny nebo oděvy nošené cestujícími nebo obsažené v jejich zavazadlech, a které jsou zjevně určeny výhradně pro osobní potřebu daných cestujících nebo jejich rodinných příslušníků. Stanoví rovněž výjimky umožňující vozidlům vstup do Unie za zvláštních okolností. Situace vozidel z Běloruska, která se již na území Unie nacházejí, by mohla být regularizována členskými státy.

(20)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se dále ukládá zákaz přímého nebo nepřímého dovozu, nákupu nebo převodu zlata. Tento zákaz se vztahuje na zlato pocházející z Běloruska, které bylo vyvezeno z Běloruska po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(21)

Rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 ukládá další omezující opatření v různých odvětvích, zejména v odvětví energetiky a letectví.

(22)

Aby se zajistilo správné provádění opatření stanovených v nařízení (ES) č. 765/2006, je vhodné rozšířit výjimku ze zákazu přepravy zboží podniky silniční dopravy usazenými v Bělorusku na všechna diplomatická a konzulární zastoupení v Bělorusku. Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se také rozšiřuje zákaz silniční přepravy zboží v Unii přívěsy a návěsy registrovanými v Bělorusku, a to i v případě, že jsou taženy nákladními vozidly registrovanými mimo Bělorusko. Aby se riziko obcházení minimalizovalo, mění rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 zákaz přepravy zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu, obsažený v rozhodnutí 2012/642/SZBP. Hospodářským subjektům v Unii, které nejméně z 25 % vlastní běloruská fyzická nebo právnická osoba, by mělo být zakázáno stát se podnikem silniční dopravy nebo přepravovat zboží po silnici v Unii, včetně tranzitu. Tento zákaz se nevztahuje na podniky silniční dopravy, které vlastní osoby s dvojí státní příslušností nebo běloruští státní příslušníci s dočasným nebo trvalým pobytem v členském státě. Podniky silniční dopravy by měly na žádost příslušných vnitrostátních orgánů poskytnout těmto orgánům informace o své vlastnické struktuře.

(23)

Rozhodnutím (SZBP) 2024/1864 se zavádí další kritérium pro zařazení fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, na něž se vztahuje zmrazení majetku, na seznam, jakož i zákaz zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů označeným osobám a subjektům.

(24)

Členské státy a Komise by se měly vzájemně informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si veškeré další relevantní informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici.

(25)

Za účelem usnadnění stažení investic hospodářských subjektů z Unie na běloruském trhu zavádí rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 dočasné odchylky ze zákazů dovozu a vývozu zboží a poskytování určitých služeb obsažených v nařízení (ES) č. 765/2006. Pro usnadnění urychleného odchodu z běloruského trhu jsou tyto odchylky dočasné a mají omezený rozsah. Odchylka od zákazů dovozu a vývozu v souvislosti se stažením investic by měla umožnit prodej, dodávku nebo převod určitého zboží nebo jeho dovoz do Unie do 2. ledna 2025 a měla by se uplatnit pouze na zboží, které se v době vstupu příslušných zákazů v platnost již fyzicky nacházelo v Bělorusku. Odchylka od poskytování určitých služeb v souvislosti se stažením investic by měla umožnit do 2. ledna 2025 pokračovat v poskytování služeb právnickým osobám, subjektům či orgánům vzešlým ze stažení investic a v jejich výhradní prospěch. Příslušné vnitrostátní orgány by navíc měly zajistit, aby ze zakázaného zboží, které v důsledku stažení investic zůstane v Bělorusku, neměli prospěch vojenští koncoví uživatelé ani aby takové zboží nemělo konečné vojenské použití a aby dané služby nebyly poskytovány běloruské vládě nebo ve prospěch vojenských koncových uživatelů ani nebyly použity k vojenským konečným účelům.

(26)

V zájmu právní jistoty ohledně zacházení s dováženým zbožím stanoví rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 pravidla pro celní orgány členských států provádějící propuštění zboží, které se fyzicky nachází v Unii a které v okamžiku, kdy se na ně omezující omezení začala vztahovat, již bylo těmto celním orgánům předloženo. Možnost propustit zboží platí bez ohledu na režimy, do nichž bylo zboží propuštěno po předložení celním orgánům, mimo jiné ve formě tranzitu, aktivního zušlechťovacího styku nebo propuštění do volného oběhu, nebo bez ohledu na procesní kroky a formality podle celního kodexu Unie nezbytné pro takové propuštění zboží. Rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 také opravňuje členské státy k propuštění zboží, které již bylo do Unie dovezeno. Toto oprávnění je nezbytné ve prospěch hospodářských subjektů z Unie, které toto zboží dovezly do Unie v dobré víře v době, kdy se na ně ještě žádná dovozní omezení nevztahovala, a to i v případech, kdy byl dovoz takového zboží stále povolen v rámci období ukončování činnosti. Příslušné orgány členských států by měly zajistit, aby propuštění tohoto zboží a veškeré související platby byly v souladu s ustanoveními a cíli omezujících opatření Unie. Podobně by každé rozhodnutí nepropustit takové zboží mělo být v souladu s cíli těchto opatření a mělo by mimo jiné zajišťovat, že dané zboží nebude vráceno do Běloruska.

(27)

Rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 rovněž vyžaduje, aby vývozci smluvně zakázali zpětný vývoz do Běloruska a zpětný vývoz pro použití v Bělorusku v případě citlivého zboží a technologií uvedených v přílohách XVI, XVII, XXVIII a XXX nařízení (ES) č. 765/2006, položek se společnou vysokou prioritou nebo palných zbraní a střeliva uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 (5) („zákaz zpětného vývozu do Běloruska“).

(28)

Komise posoudí dopad, jenž má vstup povinnosti uplatňovat zákaz zpětného vývozu do Běloruska v platnost na odrazování od obcházení sankcí. Velice pečlivě posoudí rovněž obchodní údaje, vývozní statistiky a další informace týkající se vzorců obcházení sankcí v souvislosti s daným zbožím, včetně úlohy, kterou v těchto vzorcích mohou hrát dceřiné společnosti subjektů z Unie ve třetích zemích. Na tomto základě Komise posoudí, zda je zákaz zpětného vývozu do Běloruska pro požadovaný účel vhodný, a zváží jakákoli jiná vhodná opatření na omezení přístupu Běloruska k citlivému zboží, které by mohlo být dále vyvezeno do Ruska, čímž by Rusku umožnilo pokračovat ve válce proti Ukrajině, včetně možnosti uložit hospodářským subjektům v Unii povinnost zajistit, aby zákaz zpětného vývozu do Běloruska dodržovaly rovněž jejich dceřiné společnosti ve třetích zemích.

(29)

Aby se podpořil boj proti zpětnému vývozu položek se společnou vysokou prioritou, jak jsou uvedeny v příloze XXX nařízení (ES) č. 765/2006, které byly nalezeny na bojišti na Ukrajině nebo které mají zásadní význam pro vývoj, výrobu nebo používání ruských vojenských systémů, vyžaduje rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 od hospodářských subjektů z Unie, jež položky se společnou vysokou prioritou prodávají, dodávají, transferují nebo vyvážejí do třetích zemí, jiných než partnerských zemí uvedených v příloze Vba nařízení (ES) č. 765/2006, aby zavedly mechanismy náležité péče, které jsou schopny identifikovat a posoudit rizika vývozu do Běloruska a tato rizika zmírnit. Rozhodnutí (SZBP) 2024/1864 kromě toho požaduje, aby hospodářské subjekty z Unie zajistily, že tyto požadavky budou rovněž uplatňovat právnické osoby, subjekty a orgány usazené mimo Unii, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány.

(30)

Pokud nařízení (ES) č. 765/2006 vyžaduje od hospodářských subjektů z Unie, aby zajistily, že právnické osoby, subjekty a orgány usazené mimo Unii, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, budou provádět určitá opatření s cílem zabránit vývozu nebo zpětnému vývozu zboží nebo technologií do Běloruska, měly by být tyto požadavky uplatňovány v rozsahu povoleném právními předpisy třetí země, v níž jsou dotyčná právnická osoba, subjekt či orgán usazeny.

(31)

Aby bylo zajištěno správné provádění opatření stanovených v nařízení (ES) č. 765/2006, je nezbytné pozměnit seznam strojních zařízení uvedený v příloze XIV daného nařízení.

(32)

Je vhodné zavést ustanovení, které státním příslušníkům členských států a jejich společnostem umožní získat náhradu škody od běloruských fyzických osob a subjektů, které jim škodu způsobily. To zahrnuje náhradu škody způsobené společnostem, které vlastní nebo ovládají, v souvislosti se smlouvou nebo transakcí, jejichž plnění bylo dotčeno opatřeními uloženými podle nařízení (ES) č. 765/2006, za předpokladu, že dotčený státní příslušník členského státu nebo jeho dotčená společnost nemají účinný přístup k prostředkům nápravy, například podle příslušné dvoustranné smlouvy o investicích. Náhradu škody lze požadovat u soudů členského státu v souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie a členského státu týkajícími se soudní příslušnosti a soudních řízení v občanských a obchodních věcech, včetně ustanovení týkajících se případného řízení o předběžném opatření.

(33)

Je vhodné požadovat, aby hospodářské subjekty z Unie vynakládaly maximální úsilí k zajištění toho, aby se právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené mimo Unii, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nepodílely na činnostech, jež podrývají omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 765/2006. Jedná se o činnosti, které mají účinek, jemuž mají omezující opatření zabránit, například pokud příjemce v Bělorusku získá zboží, technologie, financování nebo služby takového druhu, na něž se vztahují zákazy podle nařízení (ES) č. 765/2006.

(34)

Veškeré úsilí by mělo být chápáno tak, že zahrnuje veškerá opatření, která jsou vhodná a nezbytná k dosažení výsledku, jímž je zabránit podrývání omezujících opatření stanovených v nařízení (ES) č. 765/2006. Tato opatření mohou zahrnovat například provádění vhodných politik, kontrol a postupů ke zmírnění a účinnému řízení rizik s přihlédnutím k faktorům, jako je třetí země usazení, obchodní odvětví a druh činnosti právnické osoby, subjektu či orgánu, které jsou vlastněny nebo ovládány hospodářským subjektem z Unie. Veškeré úsilí by současně mělo být chápáno tak, že zahrnuje pouze opatření, která jsou pro hospodářský subjekt z Unie proveditelná s ohledem na jeho povahu, velikost a příslušné skutkové okolnosti, zejména míru účinné kontroly nad danou právnickou osobou, subjektem či orgánem usazenými mimo Unii. K těmto okolnostem patří situace, kdy hospodářský subjekt z Unie nemůže z důvodů, která sám nezpůsobil, jako jsou právní předpisy třetí země, vykonávat kontrolu nad právnickými osobami, subjekty či orgány, které vlastní.

(35)

Pokud fyzická nebo právnická osoba dobrovolně, v plném rozsahu a včas oznámí porušení omezujících opatření, měly by příslušné vnitrostátní orgány mít možnost toto oznámení zohlednit při případném uplatnění sankcí v souladu s vnitrostátním správním právem nebo jiným relevantním vnitrostátním právem či pravidly. Uplatní se opatření přijatá členskými státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1226 (6) a požadavky v ní obsažené týkající se polehčujících okolností.

(36)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

bod 25 nařízení se nahrazuje tímto:

„25.

‚podnikem silniční dopravy‘ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které se za obchodním účelem zabývají přepravou nákladu prostřednictvím motorových vozidel nebo kombinace vozidel;“

;

b)

doplňují se nové body, které znějí:

„26.

‚příslušnými orgány‘ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II;

27.

‚odvětvím energetiky‘ odvětví zahrnující tyto činnosti s výjimkou činností souvisejících s civilním využitím jaderné energie:

i)

průzkum, produkce, distribuce v rámci Běloruska nebo těžba surové ropy, zemního plynu nebo pevných fosilních paliv, rafinace pohonných hmot, zkapalňování zemního plynu nebo znovuzplyňování;

ii)

výroba nebo distribuce produktů z pevných fosilních paliv, rafinovaných ropných produktů nebo plynu v rámci Běloruska, nebo

iii)

výstavba nebo instalace zařízení na výrobu energie nebo elektřiny nebo poskytování služeb, zařízení nebo technologií pro činnosti související s výrobou energie nebo elektřiny.“.

2)

V článku 1b se odst. 1 písm. a) nahrazuje tímto:

„a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc a zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie (*1) (‚společný vojenský seznam‘) nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

(*1)   Úř. věst. C 86, 18.3.2011, s. 1.“."

3)

Článek 1ba se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit palných zbraní, jejich součástí a hlavních dílů a střeliva uvedených v odstavci 1, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.“

;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.“.

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1bb

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží uvedené v příloze XVIII, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Běloruska, a to bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zakazuje se tranzit zboží a technologií uvedených v příloze XIX, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.

3.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se do 2. října 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv.

5.   Pokud jde o zboží kódu KN 2602, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se do 2. srpna 2024 nevztahují na provedení smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

6.   Pokud jde o zboží kódů KN 8708 99, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se do 2. ledna 2025 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

7.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se nevztahují na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo partnerských zemí v Bělorusku nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.

8.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v příloze XVIII nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro:

a)

zdravotnické nebo farmaceutické účely nebo pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace;

b)

výhradní použití členským státem udělujícím povolení a pod jeho plnou kontrolou, za účelem plnění povinností týkajících se údržby v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi tímto členským státem a Běloruskem, nebo

c)

zřizování, provoz, údržbu civilních jaderných kapacit, dodávky a přepracování paliva pro ně, jakož i jejich bezpečnost a pro pokračující navrhování, výstavbu a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, jakož i na dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací, kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje.

9.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží spadajícího pod kód KN 8417 20 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro osobní použití fyzickými osobami v domácnostech.

10.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií, které by mohly přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Běloruska, uvedených v příloze XIX přes území Běloruska poté, co shledají, že toto zboží nebo technologie jsou určeny pro účely uvedené v odstavci 8.

11.   Zákazy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nevztahují na prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy.

12.   Odchylně od odstavců 1 a 3 mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií kódů KN 3917, 8523 a 8536 uvedených v příloze XVIII nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že toto zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro účely údržby nebo opravy zdravotnických prostředků.

13.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz následujícího zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro osobní potřebu fyzických osob v domácnosti v Bělorusku:

a)

zboží kódu KN 8417 20;

b)

měděné trouby, trubky a příslušenství pro trubky kódu KN 7411 nebo 7412 s vnitřním průměrem do 50 mm.

14.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží kódu KN 3917 10 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledaly, že toto zboží je prodáváno, dodáváno, převáděno nebo vyváženo výhradně za účelem výroby potravin k lidské spotřebě v Bělorusku.

15.   Při rozhodování o žádostech o povolení pro účely uvedené v odstavcích 8, 9, 10, 12, 13 a 14, neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno ke koncovému vojenskému použití.

16.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 8, 9, 10, 12, 13 a 14do 2 týdnů od jeho udělení.“

5)

Článek 1e se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Tranzit zboží a technologií dvojího užití uvedených v odstavci 1, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska se zakazuje.“

;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup nebo opakované použití k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.“

;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, nevztahuje se zákaz uvedený v odstavci 1a tohoto článku na tranzit zboží a technologií dvojího užití určených pro účely uvedené v odst. 3 písm. a) až e) tohoto článku přes území Běloruska.“

;

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a.   Odchylně od odstavce 1a a aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií dvojího užití přes území Běloruska, pokud shledají, že toto zboží nebo technologie jsou určeny pro účely uvedené v odst. 4 písm. b), c), d) a h) tohoto článku.“.

6)

Článek 1f se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit zboží a technologií vyvážených z Unie, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru, uvedených v příloze Va, přes území Běloruska.“

;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.“

;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Zákaz uvedený v odstavci 1a se nevztahuje na tranzit zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru, uvedených v příloze Va, které jsou určeny pro účely stanovené v odst. 3 písm. a) až e), přes území Běloruska.“

;

d)

odstavec 4 se mění takto:

i)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí“

;

ii)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

k zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Bělorusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou, nebo“

;

iii)

doplňuje se nový bod, který zní:

„i)

pro výhradní použití členským státem udělujícím povolení a pod jeho plnou kontrolou, za účelem plnění povinností týkajících se údržby v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi tímto členským státem a Běloruskem.“

;

e)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4b.   Odchylně od odstavce 1a mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru, uvedených v příloze Va přes území Běloruska, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie jsou určeny pro účely stanovené v odst. 4 písm. b), c), d) a h).“.

7)

V článku 1fa se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud jde o fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v příloze V, mohou příslušné orgány, odchylně od čl. 1e odst. 1 a 2 a čl. 1f odst. 1 a 2 a aniž jsou dotčeny požadavky povolení podle nařízení (EU) 2021/821, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií uvedených v příloze Va nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pouze tehdy, pokud shledaly, že takové zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc:

a)

jsou nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí, nebo

b)

mají být dodány podle smlouvy uzavřené přede dnem 3. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o takové povolení požádáno přede dnem 1. května 2022.“.

8)

V článku 1fb se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Veškerá povolení uvedená v článcích 1e, 1f a 1fa se vydávají pokud možno elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzorů obsažených v příloze Vc, a to v pořadí v nich stanoveném.“.

9)

Článek 1fc se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány si vyměňují informace o uplatňování článků 1e, 1f a 1fa s ostatními členskými státy a Komisí, včetně informací o udělených nebo odepřených povoleních a v případě spekulativního výběru jurisdikce (tzv. forum shopping) nebo v jiných relevantních případech o obdržených žádostech o povolení.

Příslušné orgány si vyměňují informace o prosazování článků 1e, 1f a 1fa s ostatními členskými státy a Komisí, včetně informací o souvisejících porušeních a sankcích, jakož i o osvědčených postupech vnitrostátních donucovacích orgánů a odhalování a stíhání neoprávněného vývozu. Pro výměnu informací se použije elektronický systém podle čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2021/821.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Pokud členský stát udělí v souladu s čl. 1e odst. 4 písm. d), čl. 1f odst. 4 písm. d) nebo čl. 1fd odst. 4 povolení k prodeji, dodávce, převodu nebo vývozu zboží a technologií určených pro námořní bezpečnost, informuje o tom do 2 týdnů od udělení povolení ostatní členské státy a Komisi.“.

10)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1fd

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie pro námořní plavbu uvedené v příloze XXIV bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy.“.

11)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 1ga

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet luxusní zboží uvedené v příloze XXV, bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

3.   Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 se vztahuje na luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze XXV, pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR za kus, není-li v uvedené příloze stanoveno jinak.

4.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo partnerských zemí v Bělorusku nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.

5.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na zboží kódů KN 7113 00 00 a 7114 00 00 uvedené v příloze XXV pro osobní potřebu fyzických osob cestujících z Unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které je ve vlastnictví uvedených osob a není určeno k prodeji.

6.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit, aby do Běloruska bylo převedeno nebo vyvezeno kulturní vlastnictví vypůjčené v rámci formální kulturní spolupráce s Běloruskem.

7.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle odstavce 6 do 2 týdnů od jeho udělení.

Článek 1gb

1.   Zakazuje se:

a)

nabývat jakékoli nové nebo zvyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Běloruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Bělorusku;

b)

poskytovat nové půjčky nebo úvěry nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí nové půjčky nebo úvěru nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Běloruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Bělorusku, nebo jehož doloženým účelem je financování takové právnické osoby, subjektu či orgánu;

c)

vytvářet jakýkoli nový společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Běloruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Bělorusku; nebo

d)

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a), b) a c).

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, jakoukoli činnost uvedenou v odstavci 1, pokud určí, že:

a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Běloruska nebo přes Bělorusko do Unie, není-li to podle článků 1h zakázáno, nebo

b)

se to týká výlučně právnické osoby, subjektu nebo orgánu působících v odvětví energetiky v Bělorusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu.

3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do 2 týdnů od jeho udělení.

Článek 1gc

1.   Zakazuje se, ať už přímo, či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití k rafinaci ropy nebo ke zkapalnění zemního plynu, jejichž seznam je uveden v příloze XX, bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, přepravu nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 2. října 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv.

4.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených na seznamu v příloze XX nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledaly, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro naléhavé předcházení nebo zmírnění události, která by mohla mít závažný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí.

V náležitě odůvodněných naléhavých případech může prodej, dodávka, převod nebo vývoz proběhnout bez předchozího povolení, pokud o tom vývozce uvědomí příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne prodeje, dodání, převodu nebo vývozu a poskytne příslušné podrobné odůvodnění daného prodeje, dodání, převodu nebo vývozu bez předchozího povolení.

5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do 2 týdnů od jeho udělení.“.

12)

Článek 1h se nahrazuje tímto:

„Článek 1h

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět nerostné produkty uvedené v příloze VII a surovou ropu uvedenou v příloze XXIII, pokud pocházejí z Běloruska nebo z něj jsou vyvezeny.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc nebo jakékoli jiné služby související se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na nákup nerostných produktů uvedených v příloze VII, které jsou nezbytné pro uspokojení základních potřeb kupujícího v Bělorusku nebo humanitární projekty v Bělorusku, uskutečněný v Bělorusku.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na surovou ropu uvedenou v příloze XXIII do 2. října 2024, na jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu uzavřené a provedené před tímto datem, ani na plnění smluv o nákupu, dovozu nebo převodu surové ropy uvedené v příloze XXIII uzavřených před 1. červencem 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné, za předpokladu, že uvedené smlouvy byly příslušným členským státem oznámeny Komisi do 23. července 2024 a že jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu jsou příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do 10 dnů od jejich dokončení.

5.   Zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2 tohoto článku není dotčen tranzit surové ropy kódu KN 2709 00, která je dodávána do členských států ropovodem z Ruska, přes Bělorusko, dokud Rada nerozhodne, že se zákazy uvedené v čl. 3m odst. 1 a 2 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (*2) vztahují na surovou ropu dodávanou ropovodem z Ruska.

(*2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).“."

13)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1jc

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností:

a)

Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím; nebo

b)

jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, které jednají jménem nebo podle pokynů Běloruské republiky, její vlády, jejích veřejných orgánů, podniků nebo institucí.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat architektonické a inženýrské služby, služby právního poradenství a poradenské služby v oblasti IT:

a)

Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím; nebo

b)

jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, které jednají jménem nebo podle pokynů Běloruské republiky, její vlády, jejích veřejných orgánů, podniků nebo institucí.

3.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat služby průzkumu trhu a veřejného mínění, technické zkoušky a analýzy a reklamní služby:

a)

Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím; nebo

b)

jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, které jednají jménem nebo podle pokynů Běloruské republiky, její vlády, jejích veřejných orgánů, podniků nebo institucí.

4.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět, vyvážet nebo poskytovat software pro řízení podniků a software pro průmyslové vzory a výrobu uvedený v příloze XXVI:

a)

Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím; nebo

b)

jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, které jednají jménem nebo podle pokynů Běloruské republiky, její vlády, jejích veřejných orgánů, podniků nebo institucí.

5.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a službami uvedenými v odstavcích 1 až 4 za účelem jejich přímého či nepřímého poskytování Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo na pokyn takové právnické osoby, subjektu či orgánu; nebo

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a službami uvedenými v odstavcích 1 až 4 pro jejich poskytování nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu jednajícím jménem nebo na příkaz takové právnické osoby, subjektu či orgánu.

6.   Odstavce 1 až 4 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 2. října 2024 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné.

7.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

8.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud je poskytování těchto služeb v souladu s cíli tohoto nařízení.

9.   Odstavce 1 až 4 se do 2. ledna 2025 nevztahují na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené v příloze Vb.

10.   Odstavce 2, 3 a 4 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy.

11.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit poskytování služeb uvedených ve zmíněných odstavcích za podmínek, které považují za vhodné, poté, co shledají, že tyto služby jsou nezbytně nutné pro vytvoření, potvrzení nebo vyhodnocení ochranné bariéry:

a)

kterou se odstraňuje kontrola vykonávaná fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými na seznamu v příloze I nad aktivy právnické osoby, subjektu či orgánu neuvedenými na seznamu, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu a které dotčená osoba, subjekt či orgán uvedené na seznamu vlastní nebo ovládají a

b)

kterou se zajišťuje, že ve prospěch dané fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu nepoplynou žádné další finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

12.   Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány povolit poskytování služeb uvedených ve zmíněném odstavci za podmínek, které považují za vhodné, poté, co shledají, že tyto služby jsou nezbytné pro příspěvek běloruských státních příslušníků na mezinárodní projekty s otevřeným zdrojovým kódem.

13.   Odchylně od odstavců 1 až 5 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, služby v nich uvedené povolit, pokud shledají, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace;

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Bělorusku;

c)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států nebo partnerských zemí v Bělorusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Bělorusku požívajících výsad podle mezinárodního práva;

d)

zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie a nákupu, dovozu nebo přepravy titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie;

e)

zajištění nepřetržitého provozu infrastruktur, hardwaru a softwaru, které mají zásadní význam pro lidské zdraví a bezpečnost nebo pro bezpečnost životního prostředí;

f)

zřizování, provoz, údržbu civilních jaderných kapacit, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, jakož i na dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

g)

poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory z Unie nezbytných pro provoz, údržbu a bezpečnost služeb elektronických komunikací, včetně kybernetické bezpečnosti, v Bělorusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Běloruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii, nebo

h)

výlučné použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze Vb.

14.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit poskytování služeb právního poradenství podle uvedeného odstavce za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že je to nezbytné pro pokračování stávajících iniciativ poskytujících podporu obětem přírodních, jaderných nebo chemických katastrof, a v rámci mezinárodních procesů osvojení.

15.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 11 až 14 do 2 týdnů od jeho udělení.“.

14)

Článek 1m se nahrazuje tímto:

„Článek 1m

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení, a to včetně účasti na těchto činnostech bez záměrné snahy o dosažení takového cíle nebo důsledku, ale s vědomím, že účast může mít takový cíl nebo důsledek, a se srozuměním s touto možností.“

15)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 1ra

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo přepravovat do Unie zboží uvedené v příloze XXVII, které umožňuje Bělorusku diverzifikovat zdroje příjmů umožňující jeho zapojení do ruské agrese na Ukrajině, pokud dotčené zboží pochází z Běloruska nebo z něj je vyvezeno.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a těchto technologií v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavci 1;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo přepravu uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na nákupy v Bělorusku, které jsou nezbytné pro fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo pro osobní potřebu státních příslušníků členských států a jejich nejbližších rodinných příslušníků.

4.   Příslušné orgány členského státu mohou povolit dovoz zboží, které je určeno výhradně pro osobní potřebu fyzických osob cestujících do Unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, a to pouze pokud jde o osobní věci, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou zjevně určeny k prodeji.

5.   Příslušné orgány mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit vstup do Unie pro vozidla kódu KN 8703, pokud dané vozidlo není určeno k prodeji a vlastní jej:

a)

občan členského státu nebo nejbližší rodinný příslušník, který má bydliště v Bělorusku a přepravuje vozidlo do Unie výhradně pro osobní potřebu; nebo

b)

běloruský občan, který je držitelem platného víza nebo povolení k pobytu umožňujícího vstup do Unie a přepravuje vozidlo do Unie výhradně pro osobní potřebu.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na vstup do Unie u motorových vozidel kódů KN 8703, jestliže jsou označena diplomatickou registrační značkou a jsou nezbytná pro fungování diplomatických a konzulárních zastoupení, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva či pro osobní potřebu jejich pracovníků a jejich nejbližších rodinných příslušníků.

7.   Zákaz uvedený v odstavci 1 nebrání tomu, aby vozidla, která se k 1. červenci 2024 na území Unie již nacházejí, byla registrována v členském státě.

8.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na vstup do Unie vozidel kódu KN 8703 určených výhradně pro humanitární účely, včetně evakuace nebo repatriace osob, nebo přepravujících cestující, kteří jsou držiteli osvědčení vydaného členským státem potvrzujícího, že cestují do tohoto členského státu cestují v rámci iniciativ na podporu obětí přírodních, jaderných nebo chemických katastrof.

9.   Pokud jde o zboží uvedené v příloze XXVII, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 2. října 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv.

10.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, nákup, dovoz nebo přepravu zboží uvedeného na seznamu v příloze XXVII nebo poskytnutí související technické a finanční pomoci, pokud určí, že je to nezbytné pro zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje.

11.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit dovoz nebo transfer zboží, které se fyzicky nacházelo v Bělorusku před vstupem příslušného zákazu v platnost, pokud jde o zboží kódů KN 8471, 8523, 8536 a 9027, jak je uvedeno v příloze XXVII, nebo poskytnutí související technické a finanční pomoci, pokud určí, že toto zboží je součástí zdravotnických prostředků a je dovezeno do Unie za účelem údržby, opravy nebo nahrazení vadných součástí.

12.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 10 a 11 do 2 týdnů od jeho udělení.

Článek 1rb

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo přepravovat zlato uvedené v příloze XXI, pokud pochází z Běloruska a bylo vyvezeno z Běloruska do Unie nebo do kterékoli třetí země po dni 1. července 2024.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo přepravovat výrobky uvedené v příloze XXI, pokud jsou zpracovány ve třetí zemi a obsahují produkt zakázaný podle odstavce 1.

3.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo přepravovat zlato uvedené v příloze XXII, pokud pochází z Běloruska a bylo vyvezeno z Běloruska do Unie po dni 1. července 2024.

4.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží v přímé či nepřímé souvislosti se zákazy uvedenými v těchto odstavcích; nebo

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo převod uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazy uvedenými v těchto odstavcích.

5.   Zákazy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nevztahují na zlato, které je nezbytné pro služební účely diplomatických misí, konzulárních úřadů či mezinárodních organizací v Bělorusku, které požívají výsad podle mezinárodního práva.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 3 se nevztahuje na zboží uvedené v příloze XXII pro osobní potřebu fyzických osob cestujících do Unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které je ve vlastnictví uvedených osob a není určeno k prodeji.

7.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 mohou příslušné orgány povolit přepravu nebo dovoz kulturních statků zapůjčených v rámci formální kulturní spolupráce s Běloruskem.

Článek 1rc

1.   Od 1. července 2024 se zakazuje přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo přepravovat diamanty a výrobky obsahující diamanty uvedené v částech A, B a C přílohy XXIX, pokud pocházejí z Běloruska nebo byly vyvezeny z Běloruska do Unie nebo do kterékoli třetí země.

2.   Od 1. července 2024 se zakazuje přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo přepravovat diamanty a výrobky obsahující diamanty jakéhokoli původu uvedené v částech A, B a C přílohy XXIX, pokud byly přepravovány přes území Běloruska.

3.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavcích 1 a 2 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží v přímé či nepřímé souvislosti se zákazy uvedenými v těchto odstavcích;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v odstavcích 1 a 2 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo přepravu uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na zboží uvedené v příloze XXIX části C pro osobní potřebu fyzických osob cestujících do Unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které je ve vlastnictví těchto osob a není určeno k prodeji.

5.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit přepravu nebo dovoz kulturních statků zapůjčených v rámci formální kulturní spolupráce s Běloruskem.“

16)

Článek 1s se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit strojů uvedených v příloze XIVa, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.“

;

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz strojního zařízení uvedeného v příloze XIV nebo poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění, pokud shledají, že jsou určeny pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí, a mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva.

5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do 2 týdnů od jeho udělení.“.

17)

Článek 1sa se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit zboží a technologií vyvážených z Unie vhodných pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu, jak je uvedeno v příloze XVII, přes území Běloruska.“

;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, přepravu nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.“

;

c)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„6a.   Odchylně od odstavců 1 a 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží uvedeného na seznamu v příloze XVII nebo poskytnutí související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, finančních prostředků nebo finanční pomoci, pokud určí, že je to nezbytné pro výrobu zboží z titanu potřebného v leteckém průmyslu, pro něž nejsou dostupné alternativní dodávky.

6b.   Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit poskytování technické pomoci v souvislosti s používáním zboží a technologií uvedených v odstavci 1, pokud shledají, že poskytnutí takové technické pomoci je nezbytné k zabránění kolizím mezi družicemi nebo jejich nezamýšlenému opětovnému vstupu do atmosféry.“

;

d)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„7a.   Odchylně od odstavce 1a mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií vhodných pro použití v letectví či kosmickém průmyslu uvedených v příloze XVII přes území Běloruska poté, co shledají, že toto zboží nebo technologie jsou určeny pro účely uvedené v odstavcích 6a, 6b a 7.

7b.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží uvedeného v příloze XVII, pokud je určeno pro výhradní použití členským státem udělujícím povolení a pod jeho plnou kontrolou za účelem plnění jeho povinností týkajících se údržby v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi tímto členským státem a Běloruskem.“.

18)

Článek 1zc se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na přepravu zboží na území Unie podniky silniční dopravy na přívěsech nebo návěsech registrovaných v Bělorusku, a to i v případě, že jsou tyto přívěsy nebo návěsy taženy nákladními vozidly registrovanými v jiných zemích.

1b.   Zakazuje se, aby právnické osoby, subjekty či orgány usazené v Unii, které nejméně z 25 % vlastní běloruská fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, byly připuštěny, aby působily jako podnik silniční dopravy, který přepravuje zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu.

1c.   Veškerým podnikům silniční dopravy usazeným v Unii po 8. dubnu 2022, které nejméně z 25 % vlastní běloruská fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, se k 2. srpnu 2024 zakazuje přepravovat zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu.

1d.   Podniky silniční dopravy usazené v Unii poskytnou příslušným vnitrostátním orgánům členského státu, v němž jsou usazeny, na žádost těchto orgánů, informace o své vlastnické struktuře.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odstavce 1b a 1c se nevztahují na podniky silniční dopravy usazené v Unii, které nejméně z 25 % vlastní běloruští státní příslušníci, kteří jsou rovněž státními příslušníky některého členského státu nebo kteří mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě.“

c)

odstavec 4 se mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od odstavců 1 a 1a mohou příslušné orgány členského státu povolit přepravu zboží podnikem silniční dopravy usazeným v Bělorusku nebo jakýmkoli podnikem silniční dopravy, je-li přepravováno na přívěsech nebo návěsech registrovaných v Bělorusku, a to i v případě, že jsou tyto přívěsy nebo návěsy taženy nákladními vozidly registrovanými v jiných zemích, pokud shledají, že tato přeprava je nezbytná pro:“

,

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení v Bělorusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Bělorusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.“

19)

V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„7.   Příloha I rovněž obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) rozhodnutí 2012/642/SZBP určeny Radou jako osoby či orgány, které usnadňují porušování zákazu obcházení ustanovení tohoto nařízení nebo uvedeného rozhodnutí nebo které uvedená ustanovení jinak podstatně maří.

8.   Příloha I rovněž obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů spojených s osobami, subjekty či orgány uvedenými v odstavcích 5, 6 a 7.“

(20)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4c

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, nebo poskytnutí služeb této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu za podmínek, které tyto příslušné orgány považují za vhodné, a poté, co shledají, že je to nezbytně nutné pro vytvoření, potvrzení nebo vyhodnocení ochranné bariéry, která:

a)

odstraňuje kontrolu vykonávanou danou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem zařazenými na seznam v příloze I nad aktivy právnické osoby, subjektu či orgánu nezařazených na seznam a založených nebo zřízených podle práva některého členského státu, které fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazené na seznam v příloze I vlastní nebo ovládá, a

b)

zajišťuje, že ve prospěch dané fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu zařazených na seznam nepoplynou žádné další finanční prostředky ani hospodářské zdroje.“

21)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

informace o porušování tohoto nařízení, obtížích s jeho vynucováním, sankcích uplatňovaných za jeho porušení a rozhodnutích vnitrostátních soudů.“

;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Veškeré dokumenty v držení Rady, Komise nebo vysokého představitele za účelem zajištění prosazování opatření stanovených v tomto nařízení nebo zabránění jejich porušování nebo obcházení podléhají služebnímu tajemství a požívají ochrany poskytované pravidly platnými pro orgány Unie. Tatáž ochrana se vztahuje na společné návrhy vysokého představitele a Komise na změnu tohoto nařízení a na veškeré související přípravné dokumenty.

Má se za to, že zveřejnění dokumentů a návrhů uvedených v prvním pododstavci by ohrozilo bezpečnost Unie nebo jednoho či více jejích členských států nebo jejich mezinárodní vztahy.“

22)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8da

1.   Odchylně od článků 1bb, 1e, 1f, 1fd, 1g, 1ga, 1gc, 1s a 1sa mohou příslušné orgány do 31. prosince 2024 povolit prodej, dodávku nebo převod zboží a technologií uvedených v přílohách Va, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV a XXV, pokud jsou takový prodej, dodávka nebo převod nezbytně nutné pro stažení investic z Běloruska nebo ukončení obchodních činností v Bělorusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zboží a technologie jsou vlastněny státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu, nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem či orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu nebo jsou jimi výhradně či společně ovládány, a

b)

příslušné orgány, které rozhodují o žádostech o povolení, nemají dostatečné důvody se domnívat, že by zboží a technologie mohly být určeny pro vojenského konečného uživatele nebo by mohlo mít vojenské konečné použití v Bělorusku, a

c)

dotčené zboží a technologie se fyzicky nacházely v Bělorusku předtím, než pro toto zboží a technologie vstoupily v platnost příslušné zákazy uvedené v článcích 1bb, 1e, 1f, 1fd, 1g, 1ga, 1gc, 1s a 1sa.

2.   Odchylně od článku 1h v případě nerostných produktů a od článků 1o, 1p, 1q, 1r, 1ra a 1rb mohou příslušné orgány do 31. prosince 2024 povolit dovoz nebo převod zboží uvedeného v přílohách VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII a XXVII, pokud je takový dovoz nebo převod nezbytně nutný pro stažení investic z Běloruska nebo ukončení obchodních činností v Bělorusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zboží je vlastněno státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu, nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem či orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu nebo jsou jimi výhradně či společně ovládány, a

b)

dotyčné zboží se fyzicky nacházelo v Bělorusku před tím, než vstoupily v platnost příslušné zákazy uvedené v článku 1h v případě nerostných produktů nebo v článcích 1o, 1p, 1q, 1r, 1ra a 1rb v případě uvedeného zboží.

3.   Odchylně od článku 1jc mohou příslušné orgány povolit pokračovat v poskytování služeb v něm uvedených do 31. prosince 2024, pokud je nezbytně nutné pro stažení investic z Běloruska nebo ukončení obchodních činností v Bělorusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené služby jsou poskytovány právnickým osobám, subjektům či orgánům vzešlým ze stažení investic a v jejich výhradní prospěch a

b)

příslušné orgány, které rozhodují o žádostech o povolení, nemají dostatečné důvody se domnívat, že by tyto služby mohly být přímo či nepřímo určeny pro běloruskou vládu nebo vojenského konečného uživatele nebo by mohly mít vojenské konečné použití v Bělorusku.

4.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1, 2 a 3 do dvou týdnů od jeho udělení.

5.   Veškerá povolení uvedená v odstavci 1, pokud jde o zboží a technologie uvedené v příloze Va tohoto nařízení a v příloze I nařízení (EU) 2021/821, se vydávají pokud možno elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzoru C stanoveného v příloze Vc tohoto nařízení, a v pořadí stanoveném v tomto vzoru.“

23)

V čl. 8e se vkládá nový odstavec, který zní:

„4.   Příslušné orgány členských států, včetně donucovacích orgánů, celních orgánů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*3), příslušných orgánů ve smyslu nařízení (EU) č. 575/2013 (*4), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*5) a směrnice 2014/65/EU, jakož i správci úředních rejstříků, v nichž jsou registrovány fyzické osoby, právnické osoby, subjekty a orgány, jakož i nemovitý nebo movitý majetek, neprodleně zpracovávají a vyměňují si informace, včetně osobních údajů a v nezbytných případech informací uvedených v článku 8j, s jinými příslušnými orgány svého členského státu, jiných členských států a s Komisí, je-li toto zpracování a výměna nezbytné pro provedení úkolů zpracujícího nebo přijímajícího orgánu v souladu s tímto nařízením, zejména pokud odhalí případy porušení či obcházení nebo pokusů o porušení či obcházení zákazů uvedených v tomto nařízení. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla týkající se důvěrnosti informací, jež mají k dispozici justiční orgány.

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176 27.6.2013, s. 1)."

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).“ "

24)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 8f

1.   Pro účely zákazu dovozu zboží stanoveného v tomto nařízení mohou celní orgány zboží, které se fyzicky nachází v Unii, propustit podle čl. 5 bodu 26 celního kodexu Unie za předpokladu, že bylo předloženo v souladu s článkem 134 celního kodexu Unie celním orgánům před vstupem příslušného zákazu dovozu v platnost nebo přede dnem jeho použitelnosti, podle toho, co nastane později.

2.   Všechny procesní kroky, které jsou nezbytné k propuštění příslušného zboží uvedenému v odstavcích 1 a 5 podle celního kodexu Unie, se povolují.

3.   Celní orgány nepovolí propuštění zboží, pokud mají oprávněné důvody k podezření na obcházení opatření, a nepovolí zpětný vývoz zboží do Běloruska.

4.   Platby související s tímto zbožím musí být v souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení, zejména zákazem nákupu.

5.   Zboží fyzicky se nacházející v Unii a předložené celním orgánům před 1. červencem 2024, které bylo zadrženo na základě tohoto nařízení, mohou celní orgány členských států propustit za podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4.

Článek 8g

1.   Při prodeji, dodávce, převodu nebo vývozu do třetí země, s výjimkou zemí uvedených v příloze Vba tohoto nařízení, zboží nebo technologií uvedených v přílohách XVI, XVII a XXVIII tohoto nařízení, položek se společnou vysokou prioritou uvedených v příloze XXX tohoto nařízení nebo palných zbraní a střeliva uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 258/2012 vývozci smluvně zakážou zpětný vývoz do Běloruska a zpětný vývoz pro použití v Bělorusku.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na:

a)

plnění smluv týkajících se zboží kódů KN 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, jak je uvedeno v příloze XXX;

b)

plnění smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 do uplynutí doby jejich platnosti.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na veřejné zakázky uzavřené s orgánem veřejné moci ve třetí zemi nebo s mezinárodní organizací.

4.   Vývozci informují příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo v němž jsou usazeni, o všech veřejných zakázkách, které uzavřeli a na které se vztahuje výjimka podle odstavce 3, do 2 týdnů od jejich uzavření. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o všech informacích obdržených podle tohoto odstavce do 2 týdnů od jejich přijetí.

5.   Při uplatňování odstavce 1 vývozci zajistí, aby dohoda s protistranou ze třetí země obsahovala přiměřené prostředky nápravy v případě porušení smluvního závazku uzavřeného v souladu s odstavcem 1.

6.   Pokud protistrana ze třetí země poruší některý ze smluvních závazků uzavřených v souladu s odstavcem 1, vývozci o tom uvědomí příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo v němž jsou usazeni, jakmile se o tomto porušení dozvědí.

7.   Členské státy a Komise se vzájemně informují o zjištěných případech porušení nebo obcházení smluvního závazku uzavřeného podle odstavce 1.

Článek 8ga

1.   Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které prodávají, dodávají, transferují nebo vyvážejí položky se společnou vysokou prioritou uvedené v příloze XXX tohoto nařízení, ke dni 2. ledna 2025.

a)

přijmou vhodná opatření úměrná jejich povaze a velikosti s cílem identifikovat a posoudit rizika vývozu takového zboží nebo technologií do Běloruska a jejich vývozu pro použití v Bělorusku a zajistí, aby tato posouzení rizik byla zdokumentována a aktualizována;

b)

zavedou vhodné strategie, kontroly a postupy úměrné jejich povaze a velikosti ke zmírnění a účinnému řízení rizik vývozu takového zboží nebo technologií do Běloruska a jejich vývozu pro použití v Bělorusku bez ohledu na to, zda byla tato rizika zjištěna na jejich úrovni, nebo na úrovni členského státu nebo Unie.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které prodávají, dodávají nebo transferují pouze položky se společnou vysokou prioritou uvedené v příloze XXX pouze v rámci Unie nebo do zemí uvedených v příloze Vba tohoto nařízení.

3.   Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány ke dni 2. ledna 2025 zajistí, aby všechny právnické osoby, subjekty či orgány usazené mimo Unii, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány a které prodávají, dodávají, transferují nebo vyvážejí položky se společnou vysokou prioritou uvedené v příloze XXX, splnily požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b).

4.   Odstavec 3 se nepoužije, pokud fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán nejsou z důvodů jimi nezaviněných schopny vykonávat kontrolu nad právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které vlastní.

Článek 8h

Všechny osoby uvedené v čl. 10 třetí a čtvrté odrážce jsou oprávněny vymáhat v soudních řízeních před soudy členského státu veškerou náhradu škody, včetně nákladů právního zastoupení, která těmto osobám vznikla v důsledku nároků podaných soudům ve třetích zemích osobami, subjekty a orgány uvedenými v čl. 8d odst. 1 písm. a), b), c) nebo d) v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejichž plnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými podle tohoto nařízení, za předpokladu, že dotčené osoby nemají účinný přístup k opravným prostředkům v rámci příslušné jurisdikce.

Článek 8i

Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány vynaloží veškeré úsilí k zajištění toho, aby se právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené mimo Unii, které vlastní nebo ovládají, nepodílely na činnostech, které narušují omezující opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 8j

1.   V souladu s respektováním důvěrnosti komunikace mezi právníky a jejich klienty zaručeným v článku 7 Listiny základních práv Evropské unie, aniž jsou v relevantních případech dotčena pravidla týkající se důvěrnosti informací, jež jsou k dispozici justičním orgánům, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

poskytnou příslušnému orgánu členského státu, v němž mají bydliště nebo se nacházejí, veškeré informace, které mohou usnadnit provádění dodržování tohoto nařízení, do dvou týdnů od jejich obdržení; a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.   Pro účely odstavce 1 důvěrná povaha komunikace mezi advokáty a jejich klienty zahrnuje též důvěrnou povahu komunikace týkající se právního poradenství poskytovaného jinými certifikovanými odborníky, kteří jsou podle vnitrostátního práva oprávněni zastupovat své klienty v soudním řízení, pokud je poskytováno v souvislosti s probíhajícím nebo budoucím soudním řízením.

3.   Dotčený členský stát předá Komisi veškeré relevantní informace obdržené podle odstavce 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení. Může je předat v anonymizované formě, pokud je v souvislosti s probíhajícím trestním vyšetřováním nebo trestním soudním řízením prohlásil vyšetřující nebo soudní orgán za důvěrné.

4.   Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

5.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.“

25)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy stanoví sankce, případně včetně trestních sankcí, za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Uložené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy mohou jako polehčující okolnost zohledňovat dobrovolné vlastní odhalení porušení ustanovení tohoto nařízení. Členské státy rovněž stanoví vhodná opatření ke konfiskaci výnosů z těchto porušení.“

26)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)   Úř. věst. L, 2024/1864, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit palných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1226 ze dne 24. dubna 2024 o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie a o změně směrnice (EU) 2018/1673 (Úř. věst. L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1865/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU