(EU) 2024/1851Nařízení Rady (EU) 2024/1851 ze dne 25. června 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 1851, 4.7.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. června 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 5. července 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/2278;

Provádí předpisy

12016E031;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1851

4.7.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1851

ze dne 25. června 2024,

kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistily dostatečné dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, jež se v Unii neprodukují, a zabránilo se tak narušení trhu s těmito produkty a výrobky, byla nařízením Rady (EU) 2021/2278 (1) v případě těchto produktů a výrobků pozastavena cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2). V důsledku toho mohou být produkty a výrobky uvedené v příloze nařízení (EU) 2021/2278 dováženy do Unie se sníženými nebo nulovými celními sazbami bez jakéhokoli množstevního omezení.

(2)

Produkce určitých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny v příloze nařízení (EU) 2021/2278, v Unii nepostačuje ke splnění specifických požadavků uživatelských odvětví v Unii. Vzhledem k tomu, že je v zájmu Unie zajistit dostatečné dodávky určitých produktů a výrobků, a s ohledem na skutečnost, že stejné, rovnocenné nebo náhradní produkty nebo výrobky se v Unii neprodukují v dostatečném množství, je nezbytné úplně pozastavit cla společného celního sazebníku i na tyto produkty a výrobky.

(3)

S cílem podpořit výrobu integrovaných baterií v Unii by měla být částečně pozastavena cla společného celního sazebníku u určitých výrobků souvisejících s výrobou baterií, které v současnosti nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) 2021/2278 a jejichž výroba v Unii nepostačuje ke splnění specifických požadavků uživatelských odvětví v Unii. Datum povinného přezkumu těchto pozastavení by mělo být stanoveno na 31. prosince 2024, aby mohl být při tomto přezkumu zohledněn krátkodobý vývoj v odvětví baterií v Unii.

(4)

U určitých pozastavení cel společného celního sazebníku uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) 2021/2278 je nutné změnit popis zboží, sazební zařazení, doplňkovou jednotku nebo požadavek na konečné užití, aby byl zohledněn technický vývoj produktů a výrobků a hospodářské trendy na trhu.

(5)

U některých produktů a výrobků uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) 2021/2278 již není v zájmu Unie pozastavení cel společného celního sazebníku zachovávat. Pozastavení pro tyto produkty nebo výrobky by proto měla být s účinností od 1. července 2024 zrušena.

(6)

Nařízení (EU) 2021/2278 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Je třeba zamezit jakémukoli přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržet pokyny stanovené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, a proto by se měly změny stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení cel u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. července 2024. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) 2021/2278 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. června 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)  Nařízení Rady (EU) 2021/2278 ze dne 20. prosince 2021, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky, a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1387/2013 (Úř. věst. L 466, 29.12.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) 2021/2278 se mění takto:

1)

Položky s pořadovými čísly 0.2543, 0.2930, 0.2932, 0.2990, 0.3534, 0.3559, 0.3564, 0.3577, 0.3580, 0.3611, 0.3618, 0.4644, 0.4645, 0.4757, 0.5263, 0.5818, 0.5920, 0.6109, 0.6241, 0.6242, 0.6244, 0.6259, 0.6263, 0.6347, 0.6370, 0.6476, 0.6563, 0.6564, 0.6634, 0.6769, 0.6774, 0.6857, 0.6874, 0.6893, 0.6934, 0.7121, 0.7259, 0.7456, 0.7598, 0.7649, 0.7704, 0.7788, 0.7975, 0.7994, 0.8176, 0.8178, 0.8462 se zrušují.

2)

Následujícími položkami se nahrazují dosavadní položky se stejnými pořadovými čísly:

Výrobní číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

„0.4080

ex 1517 90 99

10

Rostlinný a/nebo mikrobiální olej, rafinovaný, obsahující

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních kyseliny arachidonové, nebo

12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové, a

též:

standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové,

obsahující 0,005  % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,1  % antioxidantů,

0 %

31.12.2026

0.5110

ex 2818 10 91

20

Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních:

92 % nebo více, avšak méně než 98,5  % oxidu hlinitého,

2 % (±1,5  %) oxidu hořečnatého,

1 % (±0,6  %) hmotnostní oxidu yttria a

buď 3 % (±2,2  %) oxidu lanthanu, nebo

2 % (±1,2  %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,

přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti

0 %

31.12.2025

0.8073

ex 2912 19 00

20

Akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší pro výrobu parfémů nebo farmaceutických meziproduktů (1)

0 %

31.12.2025

0.8527

ex 2933 39 99

63

1-Methyl-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.5131

ex 2933 69 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886–50–0) pro použití jako surovina pro výrobu technických konzervantů, v jiných odvětvích než pro pesticidy (1)

0 %

31.12.2025

0.8354

ex 2933 79 00

23

(S)-2-Amino-3-[(S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propanamid-hydrochlorid (CAS RN 2628280-48-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2027

0.8359

ex 2933 99 80

64

(1R,2S,5S)-3-[(S)- 3,3-Dimethyl-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoyl]- 6,6-dimethyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-2-karboxylová kyselina (CAS RN 2755812-45-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2027

0.7318

ex 3603 50 00

10

Zapalovače pro plynové generátory:

o celkové maximální délce 15,5  mm nebo větší, avšak nejvýše 29,4  mm a

čep o délce 6,4  mm nebo větší, avšak nejvýše 12,6  mm

0 %

31.12.2028

0.5727

ex 3811 21 00

29

Aditivum obsahující:

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0),

30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních minerálního oleje,

pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2027

0.6435

ex 3811 21 00

48

Aditiva:

přealkalizované alkyl(C20-24)benzensulfonáty hořčíku (CAS RN 231297-75-9) a

s více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálního oleje,

s celkovým číslem alkality vyšším než 350, avšak nejvýše 450,

pro použití při výrobě mazacích olejů nebo pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2024

0.8366

ex 3812 39 90

85

Reakční produkt lehkého stabilizátoru methylesteru kyseliny stearové s 1-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)- 2,2,6,6-tetramethyl-4-Piperidinolem (CAS RN 300711–92–6) o čistotě nižší než 90 % hmotnostních

0 %

31.12.2027

0.4520

ex 3920 62 19

32

Průhledný poly(ethylentereftalátový) film:

o tloušťce obou stran 7 μm nebo větší, avšak nejvýše 80 μm, nebo tloušťce obou stran 7 μm nebo větší, avšak nejvýše 80 μm, též potažený vrstvou organických látek na bázi akrylu,

s povrchovým napětím 36 dyn/cm nebo vyšším, avšak nejvýše 39 dyn/cm, nebo s průhlednými 3 nebo 4 vrstvami, přičemž druhá vrstva je PET a další vrstvy obsahují fluorovou pryskyřici,

s propustností světla vyšší než 70 %,

s hodnotou zakalení nejvýše 1,3  %,

o celkové tloušťce 10 μm nebo větší, avšak nejvýše 350 μm,

o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 600  mm

0 %

31.12.2028

0.8291

ex 3921 90 55

70

Membrána složená z polyamidové vrstvy a polysulfonové vrstvy na polyethylentereftalátové podložce:

o celkové tloušťce 0,25  mm nebo více, avšak nejvýše 0,40  mm,

o celkové hmotnosti 109 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 114 g/m2

0 %

m2

31.12.2026

0.8372

ex 4411 12 92

10

Dřevovláknitá deska:

o tloušťce 2,20  mm nebo větší, avšak nejvýše 2,80  mm a

o hustotě 0,95  g/cm3 nebo vyšší,

lakovaná nebo potažená melaminovou fólií na obou stranách a

o rozměrech 1 300  mm x 1 100  mm nebo méně,

0 %

31.12.2027

0.8123

ex 8479 89 97

28

Integrovaná elektrická brzdová jednotka pro okamžité generování hydraulického tlaku během brzdění, plné elektronické ovládání brzd a umožnění rekuperačního brzdění motorových vozidel:

s elektronickými systémy asistence při brzdění,

s hydraulickou jednotkou poháněnou bezkomutátorovým elektrickým motorem,

s nádržkou brzdové kapaliny,

pro použití při výrobě hybridních osobních automobilů (1)

0 %

31.12.2025

0.5577

ex 8501 31 00

50

Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud:

o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm,

s napájecím napětím 4 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

o výkonu 200 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W, při 20 oC,

s točivým momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm, při 20 oC,

o jmenovitých otáčkách 600 ot/min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot/min., při 20 oC,

též s řemenicí,

též s elektronickým čidlem/regulátorem posilovače řízení

0 %

31.12.2027

0.5978

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Motory na stejnosměrný proud, též s komutátorem, pro pohon ručního nářadí, sekaček na trávu nebo domácích spotřebičů:

o vnějším průměru 24,2  mm nebo větším, avšak nejvýše 140 mm,

o jmenovitých otáčkách 3 300 ot./min. nebo vyšších, avšak nejvýše 26 200 ot./min.,

se jmenovitým napájecím napětím 3,6  V nebo větším, avšak nejvýše 230 V,

s výstupním výkonem vyšším než 37,5  W, avšak nejvýše 2 400  W,

s proudem při nulovém zatížení nepřesahujícím 20,1  A,

s maximální účinností 50 % nebo vyšší,

0 %

31.12.2024

0.4731

ex 8501 31 00

58

Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a:

s vnějším průměrem 27 mm nebo více, avšak nejvýše 90 mm, včetně montážní příruby,

o jmenovitých otáčkách nejvýše 25 000 ot/min,

s výkonem 45 W nebo vyšším, avšak nejvýše 400 W, a

s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 50 V,

též s vícefázovým vinutím,

též s hnacím diskem,

též s klikovou skříní,

též s ventilátorem,

0 % (1)

31.12.2024

 

 

 

též se sestavou krytů,

též s centrálním kolem planetového převodu,

též s enkodérem rychlosti a směru otáčení,

též se snímačem rychlosti nebo směru otáčení na principu resolveru nebo Hallova jevu,

též s montážní přírubou

pro použití při výrobě pneumaticky odpružených sedadel v traktorech, strojích pro zemní práce a vysokozdvižných vozících nebo pro použití při výrobě ovladačů výškově nastavitelného nábytku (1)

 

 

 

0.7029

ex 8505 11 10

20

Výrobky ze slitiny neodymu, ve tvaru obdélníku, trojúhelníku, čtverce nebo lichoběžníku,

též obloukové,

též se zaoblenými rohy nebo šikmými stranami,

též označené barvou,

též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,

též sestávající z propojených a vzájemně elektricky izolovaných segmentů,

o

délce 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm,

šířce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm,

tloušťce 2 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

0 %

31.12.2026

0.5584

ex 8505 11 10

23

Tyče ve formě zakřivených pravoúhelníků, obsahující slitinu s neodymem:

o délce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 52 mm,

o šířce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 42 mm,

též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

0 %

p/st

31.12.2027

0.7567

ex 8505 11 10

25

Permanentní magnety ze slitiny neodymu, válcovitého tvaru:

se zářezem,

s vnitřním závitem na jedné straně,

o délce 97,5  mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm,

o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,

též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,

0 %

31.12.2024

0.5585

ex 8505 11 10

28

Výrobky obsahující neodym, ve formě kroužků, trubek, průchodek nebo objímek:

o vnějším průměru nejvýše 45 mm,

o výšce nejvýše 45 mm,

též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

0 %

p/st

31.12.2027

0.3740

ex 8505 11 10

30

Permanentní magnety vyrobené ze slitiny neodymu, buď ve tvaru obdélníku, též zaoblené, též potažené povrchovou úpravou nebo pasivované:

s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým příčný průřezem,

o délce nejvýše 140 mm,

o šířce nejvýše 90 mm a

o tloušťce nejvýše 55 mm,

nebo ve tvaru zakřiveného obdélníku:

o délce nejvýše 75 mm,

o šířce nejvýše 40 mm,

o tloušťce nejvýše 7 mm a

s poloměrem zakřivení větším než 86 mm, avšak nejvýše 241 mm

s vrstvami niklu a mědi

nebo ve tvaru kotouče:

o průměru nejvýše 90 mm,

též s otvorem uprostřed,

0 %

p/st

31.12.2024

0.5948

ex 8505 11 10

35

Výrobky ze slitiny neodymu, ve tvaru kotouče:

o průměru nejvýše 90 mm,

též s otvorem uprostřed,

s vrstvami mědi, niklu a chromu,

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

0 %

31.12.2024

0.7789

ex 8505 19 10

20

Permanentní magnety z aglomerovaného feritu, ve tvaru zakřivených pravoúhelníků, též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou:

o délce 16,8  mm nebo větší, avšak nejvýše 110,2  mm,

o šířce 14,8  mm nebo větší, avšak nejvýše 75,2  mm,

o tloušťce 4,8  mm nebo větší, avšak nejvýše 13,2  mm,

pro použití při výrobě rotorů elektromotorů (1)

0 %

31.12.2024

0.5937

ex 8505 19 90

30

Výrobky z aglomerovaného feritu, ve tvaru kotouče, též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou:

o průměru nejvýše 120 mm,

s otvorem ve středu,

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety s magnetickou remanencí mezi 245 mT a 470 mT

0 %

31.12.2024

0.7299

ex 8505 19 90

45

Výrobky z aglomerovaného feritu, ve tvaru pravoúhelníku, též se zaokrouhlenými stranami:

o délce 26,85  mm nebo větší, avšak nejvýše 32,15  mm,

o šířce 7,6  mm nebo více, avšak nejvýše 9,55  mm,

o tloušťce 5,3  mm nebo větší, avšak nejvýše 5,8  mm a

o hmotnosti 6,1  g nebo vyšší, avšak nejvýše 8,3  g,

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

0 %

p/st

31.12.2027

0.7511

ex 8505 19 90

60

Výrobky z aglomerovaných feritů ve tvaru zakřivených pravoúhelníků,

též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,

též se zaoblenými rohy,

o délce 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 101 mm,

o šířce 9 mm nebo více, avšak nejvýše 101 mm,

o tloušťce 1,85  mm nebo větší, avšak nejvýše 15,15  mm

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

0 %

31.12.2024

0.7663

ex 8507 60 00

18

Sada lithium-iontových polymerových akumulátorových baterií vybavená systémem řízení baterie a rozhraním CAN-BUS:

s 6 moduly s 90 nebo více články, ale ne více než 192 články,

se jmenovitým napětím 280 V nebo vyšším, avšak nejvýše 400 V,

se jmenovitou kapacitou 9,7 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 120 Ah,

o nabíjecím napětí 110 V nebo vyšším, avšak nejvýše 495 V, a

v kovovém pouzdru:

o délce nejvýše 1 723  mm,

o šířce nejvýše 1 162,23  mm,

o výšce nejvýše 395 mm,

pro použití při výrobě vozidel čísla 8703, která lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie (1)

1,3  %

31.12.2024

0.8368

ex 8507 60 00

29

Sada lithium-iontových akumulátorových baterií ve zvláštním pouzdře vhodném k použití v digitálních fotoaparátech:

o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm,

o šířce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 80 mm,

o výšce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 45 mm

o hmotnosti 0,040  kg nebo vyšší, avšak nejvýše 0,085  kg, a

s kapacitou nejvýše 2 200  mAh

1,3  %

31.12.2024

0.5548

ex 8507 60 00

38

Moduly pro montáž sad lithium-iontových napájecích sad:

o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm,

o šířce 33,5  mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm,

o výšce 75 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm

o hmotnosti 3,6  kg nebo vyšší, avšak nejvýše 17 kg,

o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 3 510 Wh,

o napětí menším než 45 V nebo vyšším než 70 V

1,3  %

31.12.2024

0.8275

ex 8507 60 00

83

Moduly pro montáž lithium-iontových elektrických akumulátorů:

o délce 570 mm nebo větší, avšak nejvýše 610 mm,

o šířce 210 mm nebo větší, avšak nejvýše 240 mm,

o výšce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm

o hmotnosti 28 kg nebo větší, avšak nejvýše 35 kg, a

s kapacitou nejvýše 2 500  Ah a se jmenovitou energií nižší než 8,4  kW,

pro použití při výrobě vozidel položek 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 a 8704 60  (1)

1,3  %

31.12.2024

0.8419

ex 8507 90 80

55

Vrchní uzávěr o nebo kryt ze slitiny železa nebo z nerezavějící oceli:

též obsahující části vyrobené z hliníku a slitiny hliníku,

též s těsnicími prvky nebo jinými prvky vyrobenými z polymerního materiálu,

též s ‚přerušovačem proudu‘ a ‚výpustným ventilem‘,

též s plastovými zásuvkami,

o vnějším průměru 17 mm nebo větším, avšak nejvýše 18 mm,

nebo pravoúhlý:

o délce nejvýše 450 mm,

o šířce nejvýše 200 mm a

o výšce nejvýše 150 mm,

pro použití při výrobě lithium-iontových baterií (1)

1,3  %

31.12.2024

0.8507

ex 8714 99 90

50

Zadní vzduchový tlumič ve formě pneumatického pružicího prvku s olejovým tlumičem pro použití při výrobě jízdních kol, včetně elektrických jízdních kol (1)

0 %

p/st

31.12.2027

3)

Následujcící položky se doplňují nebo vkládají podle číselného pořadí kódů KN a TARIC ve druhém a třetím sloupci:

Výrobní číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

„0.8619

ex 2905 39 95

25

Pinakol (CAS RN 76-09-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8604

ex 2912 29 00

65

Tereftalaldehyd (CAS RN 623-27-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8623

ex 2918 99 90

58

2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8641

ex 2920 90 10

23

1,3,2-dioxathiolan- 2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

3,2  %

31.12.2028

0.8621

ex 2924 29 70

34

Kyselina octová-terc-butyl [(1-aminocyklohexyl)methyl]karbamát (1/1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8611

ex 2929 90 00

60

(2S)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethylamino]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]-N-[4-(hydroxymethyl)fenyl]-6-[[(4-methoxyfenyl)-difenylmethyl]amino]hexanamid (CAS RN 1224601–12–0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8640

ex 2931 90 00

43

Trimethylindium (CAS RN 3385-78-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8649

ex 2931 90 00

48

4-fenylbenzeneborová kyselina (CAS RN 51067-38-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8652

ex 2931 90 00

58

Trimethylgallium (CAS RN 1445-79-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8615

ex 2932 19 00

15

2-methylfuran (CAS RN 534-22-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8636

ex 2932 19 00

25

Methyl-tetrahydro-2-furoát (CAS RN 37443-42-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8605

ex 2932 19 00

35

(2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-Difluor-2-methoxyphenyl)- 4,5-dimethyl-5-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran-2-yl-4-nitrobenzoát (CAS RN 2875066-49-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8603

ex 2933 19 90

58

1H-pyrazole (CAS RN 288-13-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8613

ex 2933 19 90

68

1-Methyl-1H-pyrazol-4-amin hydrochlorid (CAS RN 127107-23-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8639

ex 2933 29 90

43

2-Oktyl- 4,5-dihydro-1H-imidazol (CAS RN 10443-60-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8637

ex 2933 39 99

53

5-Methyl-2-pyridylamin (CAS RN 1603-41-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8618

ex 2933 39 99

56

2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfanyl]1H-benzimidazol (CAS RN 103577-40-8) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8624

ex 2933 39 99

58

terc-butyl N-[5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]karbamát (CAS RN 1187055-61-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8656

ex 2933 39 99

66

(2S,4S)-4-Ethoxy-2-[4-(methoxykarbonyl)fenyl]piperidin-1-ium(2Z)-3-karboxyl-2-enoát (CAS RN 2408761-21-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8612

ex 2933 59 95

51

(1R,5S)-8-Benzyl- 3,8-diazabicyklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hydroxyfenyl)fenol (2:1)(CAS RN 2642049-87-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8602

ex 2933 59 95

54

2-chlor-4-methylpyrimidin (CAS RN 13036-57-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8643

ex 2933 99 80

35

2-[6-Methyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]octová kyselina (CAS RN 189005-44-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8642

ex 2934 99 90

38

2-chlor-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 86-39-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8601

ex 2934 99 90

50

Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8606

ex 2935 90 90

41

Sodná sůl lenacapaviru (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8635

ex 2940 00 00

70

Α-D-Mannopyranosa, 6-acetát 2,3,4-tribenzoát 1-(2,2,2-trichlorethanimidát) (CAS RN 346441-49-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8614

ex 2942 00 00

20

Dimethylamin-boran (1:1)(CAS RN 74-94-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8678

ex 3204 17 00

28

Barvivo C.I. Pigment, Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 12 o obsahu 21 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2028

0.8676

ex 3207 30 00

30

Stříbrná pasta obsahující:

45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních stříbra (CAS RN 7440-22-4), a

59 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % celkových pevných látek (včetně stříbra)

pro použití jako vodič při výrobě solárních článků (2)

0 % (2)

31.12.2028

0.8630

ex 3207 30 00

40

Hliníková pasta obsahující:

72 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních hliníku (CAS RN 7429-90-5)

o viskozitě 10 nebo vyšší, avšak nejvýše 100 Pa.s (měření Brookfieldovým viskozimetrem typu RVT, vřeteno 14, 20 ot/min, 25 oC ±0,5  oC)

o velikosti hliníkových částic nejvýše 25 μm

pro použití při výrobě solárních článků (2)

0 %

31.12.2028

0.8655

ex 3811 29 00

23

Aditiva pro mazací oleje sestávající z molybdenu, bis(dibutylkarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sířené (CAS RN 68412–26–0)

0 %

31.12.2028

0.8644

ex 3824 99 92

71

Směsi obsahující:

49 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních ethylenkarbonátu (CAS RN 96–49–1) a

49 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních 1,3-propanesultonu (CAS RN 1120–71–4)

3,2  %

31.12.2028

0.8670

ex 3910 00 00

85

Dvousložkový silikon s viskozitou směsi 3 000 cps nebo větší, avšak nejvýše 6 000 cps (podle normy GB/T 2794) pro použití jako elektrický izolační materiál v rozvodné skříni solárních panelů při výrobě solárních panelů (2)

0 %

31.12.2028

0.8667

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

78

48

Polytetrafluorethylenový film:

o tloušťce 50 μm nebo větší,

o šířce 6,30  mm nebo větší, avšak nejvýše 740 mm,

s poměrným prodloužením při přetržení nejvýše 200 % a

na jehož jedné straně je nanesena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak, silná nejvýše 50 μm

0 %

31.12.2028

0.8629

ex 3919 90 80

55

Černý polyvinylchloridý film:

s leskem převyšujícím 25 stupňů podle ASTM D 2457,

též pokrytý na jedné straně ochranným filmem z polyethylentereftalátu a na druhé straně mikrostrukturovaným akrylovým adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou vrstvou

pro použití při výrobě vysekávaných filmů pro vnitřní a vnější povrchy automobilů (2)

0 %

31.12.2028

0.8664

ex 3926 90 97

22

Těsnění pro zrcátka silničních vozidel a jejich součásti, vyrobené z polyethylenové pěny termoformováním a:

o hustotě 20 g/m3 nebo větší, avšak nejvýše 40 kg/m3,

o pevnosti v tahu nejméně 170 kPa,

s koeficientem absorpce vody nejvýše 1 %,

o délce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm,

o výšce 10 mm nebo více, avšak nejvýše 400 mm

o hloubce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 250 mm,

0 %

31.12.2028

0.8646

ex 4016 99 52

10

Závěsník výfuku sestávající z:

ocelové konzoly s alespoň jedním montážním otvorem a

silentblocku,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2028

0.8666

ex 6804 21 00

30

Ocelové dráty používané pro ořez a zarovnání čtvercového profilu polovodičů:

s vrstvou diamantových zrnek o tloušťce 5 μm nebo větší, avšak nejvýše 55 μm,

o průměru drátu 45 μm nebo větší, avšak nejvýše 350 μm,

s pevností v tahu 11 N nebo větší, avšak nejvýše 170 N

0 %

31.12.2028

0.8663

ex 7009 91 00

10

Pochromované skleněné zrcátko:

o délce 155 mm nebo větší, avšak nejvýše 158 mm,

o výšce 115 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm

se snímačem mrtvého úhlu s modulem detekce pohybu mrtvého úhlu, s luminiscencí hrany 5 000  cd/m2 nebo vyšší nebo rovnou střední luminiscenci 7 000  cd/m 2,

s vyhřívací fólií o odporu 1,1  kΩ nebo větším, avšak nejvýše 1,35  kΩ,

konstruované pro montáž do úchytu jako vnější zrcátko vozidla, pro použití při výrobě automobilových zrcátek (2)

0 %

31.12.2028

0.8682

ex 7009 91 00

20

Asférické, vypouklé nebo ploché chromované sklo připravené k zarámování:

o délce 140 mm nebo více, avšak nejvýše 215 mm a

o výšce 104 mm nebo větší, avšak nejvýše 138 mm,

s poloměrem zakřivení 0 mm nebo větším, avšak nejvýše 1 330  mm,

s odrazivostí světla vyšší než 40 %,

pro použití při výrobě automobilových zrcátek (2)

0 %

31.12.2028

0.8616

ex 7019 90 00

50

Izolační tuhé panely vyrobené vakuovým stlačením skleněných vláken zabalených do ochranných plynotěsných fólií, pro použití při výrobě chladniček a mrazniček a jejich kombinací (2)

0 %

31.12.2028

0.8668

ex 8402 90 00

10

Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje:

systém výroby ředicí páry, který vyrábí páru z předem upravené chladicí vody pro použití jako ředicí pára v parních krakovacích pecích,

kondenzační systém, který zachycuje, filtruje a odvětrává kondenzáty páry, které jsou následně recyklovány jako vstupní voda do kotle a dále distribuovány v krakovací jednotce, a

flérový systém, který zachycuje, odděluje a odpařuje odpadní plyny obsahující nerecyklovatelné uhlovodíky uvolněné z různých zařízení parní krakovací pece a přivádí je do flér

0 %

30.06.2025

0.8610

ex 8409 91 00

28

Karburátor:

se dvěma montážními otvory o průměru 31 mm,

o průměru příruby 18 mm nebo větším, avšak nejvýše 19,05  mm,

pro použití při výrobě vyžínačů trávy s dvoudobým motorem (2)

0 %

31.12.2028

0.8651

ex 8414 59 25

50

Axiální ventilátory s vestavěným motorem pro generování průtoku vzduchu pro chlazení kompresorů a rozvod vzduchu:

s provozním napětím stejnosměrného proudu vyšším než 10 V, avšak nejvýše 14 V, nebo

s provozním napětím střídavého proudu vyšším než 185 V, avšak nejvýše 254 V,

s provozní teplotou –40 oC nebo vyšší, avšak nejvýše + 70 oC,

pro použití při výrobě bubnových sušiček s tepelným čerpadlem a chladniček nebo mrazniček (2)

0 %

31.12.2028

0.8648

ex 8414 59 35

40

Elektrický ventilátor pro chlazení bateriového modulu:

se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V DC,

s odstředivým elektrickým ventilátorem,

s konektorem,

s plastovým pouzdrem,

též s řídicí jednotkou ventilátoru elektrického motoru,

pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem (2)

0 %

31.12.2028

0.8679

ex 8417 80 50

10

Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu o délce větší než 29 metrů, šířce 35 metrů a výšce 66 metrů a hmotnosti 5 500 metrických tun, obsahující dvě neelektrické parní krakovací pece pro dehydrogenaci jako součást zařízení pro krakování ethanu sestávající z radiační sekce a konvekční sekce pro výrobu ethylenu a propylenu z ethanu

0 %

30.06.2025

0.8669

ex 8419 40 00

10

Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje:

okruhy pro cirkulaci chladicí vody, které obsahují výměník tepla a oběhová čerpadla pro chlazení a recirkulaci chladicí vody,

systém čištění vody, který odstraňuje uhlovodíkové kontaminanty z chladicí vody, která je poté opětovně použita k výrobě ředicí páry (mimo modul),

systém čištění pyrolýzního oleje, který odděluje frakce pyrolýzního benzinu, těžkého oleje a koksu od uhlovodíkových kontaminantů, které byly odstraněny z chladicí vody,

startovací odpařovač a přehřívák ethanu jako vstupní suroviny, který tento ethan odpařuje a zahřívá před jeho odesláním do krakovacích pecí (mimo modul),

0 %

30.06.2025

 

 

 

systém přípravy propanu jako vstupní suroviny, který tento propan filtruje, odpařuje a přehřívá před jeho odesláním do krakovacích pecí (mimo modul), a

systém pro přípravu propylenu v kvalitě pro chemický průmysl, který tento propylen filtruje a suší před jeho odesláním do deethanizátoru (mimo modul)

 

 

 

0.8680

ex 8419 50 80

20

Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje:

ethylenový chladicí systém s otevřeným okruhem, který má být integrován s vnějším kompresorem ethylenové chladicí kapaliny,

čerpadla a výměník tepla pro dodávání ethylenu do vnějšího potrubí a

propylenový chladicí systém s uzavřeným okruhem, který má být integrován s vnějším kompresorem propylenové chladicí kapaliny,

0 %

30.06.2025

0.8675

ex 8419 89 98

10

Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje:

zařízení spojené s externím vícestupňovým odstředivým kompresorem krakovaného plynu, který stlačuje uhlovodíkové plyny za účelem jejich dalšího zpracování v propojeném zařízení obsahujícím:

chladiče,

bubny pro separaci páry a kapalin a

čerpadla potřebná ke kondenzaci a odstranění vody a těžších uhlovodíků a k zamezení nežádoucí tvorby vedlejších produktů z polymerů,

0 %

30.06.2025

 

 

 

zařízení spojené s vnější věží pro louhovou vypírku obsahující:

oběhová čerpadla louhové vody pomáhající vnější prací věži pro louhovou vypírku při odstraňování kyselých plynů (oxidu uhličitého a sirovodíku) z krakovaného plynu,

systém předběžné úpravy odluhované vody obsahující separační bubny, čerpadla a mísiče,

výměník tepla pro předchlazení krakovaného plynu a

separační buben pro odstraňování vody z krakovaného plynu

 

 

 

0.8632

ex 8467 99 00

10

Řezné prvky teleskopických nůžek na živý plot:

ve formě nástavce na nůžky na živý plot,

s délkou nože 60 cm a roztečí zubů 30 mm,

s úhlovým nastavením čepele,

s integrovanou jednostupňovou převodovkou,

s hlavní částí z odlévaného hořčíku,

pro použití při výrobě zahradních strojů a elektrického nářadí (2)

0 %

31.12.2028

0.8673

ex 8479 89 97

33

Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje:

různé destilační kolony (depropanizér, debutanizér a odolejovač) a s nimi spojené výměníky tepla, čerpadla a bubny,

chladicí kolona s výměníky tepla a bubnem, který kondenzuje C2 v proudu plynu,

systém pro oddělení vodíku a methanu od krakovaného plynu obsahující výměníky tepla, bubny, turbíny, kompresory a jednotku pro čištění vodíku (jednotka střídavé tlakové adsorpce),

související zařízení destilační kolony na štěpení C3 obsahující výměník tepla, čerpadla a bubny a

systém hydrogenace vinylacetylenu, obsahující hydrogenační reaktory, filtry, mísič, buben, kondenzátor a výměníky tepla

0 %

30.06.2025

0.8681

ex 8479 89 97

43

Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje:

systém filtrace a chlazení sušeného krakovaného plynu,

destilační kolona deethanizéru a související zařízení pro separaci C2-/C3+,

systém hydrogenace acetylenu k odstranění acetylenu v proudu C2,

buben na plynné palivo, ve kterém se skladuje plynné palivo do krakovacích pecí, a

systém pro regeneraci sušiček v krakovacím zařízení

0 %

30.06.2025

0.8626

ex 8483 40 23

20

Ozubené soukolí s kuželovým ozubením:

vyrobené z lehkých slitin a oceli,

sestrojené na kuželových ozubích s rovnými nebo šikmými zuby,

s úhlem mezi hřídelemi 30o nebo více, avšak nejvýše 90o

s převodovým poměrem 1:1,3 nebo vyšším, avšak nejvýše 1:1,46 ,

pro použití při výrobě vyžínačů trávy, křovinořezů a jiných druhů zahradních strojů (2)

0 %

31.12.2028

0.8625

ex 8483 40 23

30

Ozubené soukolí s kuželovým ozubením:

vyrobené z lehkých slitin a oceli,

sestrojené na kuželových ozubích s rovnými zuby,

s úhlem mezi hřídeli 24o nebo větším, avšak nejvýše 35o,

pro použití při výrobě vyžínačů trávy, křovinořezů a jiných druhů zahradních strojů (2)

0 %

31.12.2028

0.8609

ex 8501 31 00

48

Bezkomutátorové elektrické motory na stejnosměrný proud:

se jmenovitým výkonem 240 W nebo vyšším, avšak nejvýše 260 W,

se jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 52 V,

s točivým momentem 20 Nm nebo více, avšak nejvýše 140 Nm,

s krytem vyrobeným z hliníku, hliníkové slitiny nebo plastu,

též s vestavěným ovladačem,

s komunikační funkcí v rozhraní LIN nebo UART,

o hmotnosti 1,5  kg nebo více, avšak nejvýše 5,0  kg,

upravené pro montáž do rámu jízdního kola

pro použití při výrobě elektrických jízdních kol (2)

0 %

31.12.2028

0.8608

ex 8501 31 00

49

Bezkomutátorové elektrické motory na stejnosměrný proud:

se jmenovitým výkonem 240 W nebo vyšším, avšak nejvýše 260 W,

s napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 52 V,

s točivým momentem 30 Nm nebo více, avšak nejvýše 50 Nm,

s komunikační funkcí rozhraní UART nebo CAN,

s vnitřní planetovou převodovkou s pevným nebo proměnným poměrem,

vyrobené jako odlitky obráběné CNC,

s krytem z hliníku,

o hmotnosti 2,3  kg nebo více, avšak nejvýše 4,4  kg,

upravené pro montáž do předního nebo zadního kola jízdního kola (2)

0 %

31.12.2028

0.8662

ex 8503 00 99

53

Tlakově litý kryt rotoru pro systém chladicích kanálů elektromotoru:

z hliníku EN AC-47100-F,

s uzávěrem z nerezavějící oceli,

otryskaný a opracovaný,

s nepropustností do 1 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru,

o tvrdosti 70 HBW nebo vyšší (2,5 /62,5 podle normy ISO 6506),

s pevností v tahu 240 N/mm2 nebo více,

o výšce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm,

o průměru 109 mm nebo větším, avšak nejvýše 112 mm,

o hmotnosti 3,9  kg nebo vyšší, avšak nejvýše 4,2  kg

0 %

31.12.2028

0.8658

ex 8503 00 99

58

Tlakově litý vnitřní kryt systému chladicích kanálů elektromotoru:

z hliníku EN AC-47100,

otryskaný a opracovaný,

s nepropustností do 3 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru,

o tvrdosti 70 HBW nebo vyšší (2,5 /62,5 podle normy ISO 6506),

s pevností v tahu 240 N/mm2 nebo více,

o výšce 225 mm nebo větší, avšak nejvýše 280 mm,

o průměru 300 mm nebo větším, avšak nejvýše 310 mm,

o hmotnosti 3,8  kg nebo vyšší, avšak nejvýše 4,9  kg

0 %

31.12.2028

0.8659

ex 8503 00 99

63

Tlakově litý vnější kryt elektrického motoru:

z hliníku EN AC-47100,

s přelisovanými ložiskovými pouzdry vyrobenými z martenzitické nerezové oceli a namontovanými těsnícími uzávěry z nerezové oceli,

otryskaný a opracovaný,

s komorou rotoru s nepropustností do 3 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru,

o tvrdosti 70 HBW nebo vyšší (2,5 /62,5 podle normy ISO 6506),

s pevností v tahu 240 N/mm2 nebo více,

o výšce 245 mm nebo větší, avšak nejvýše 360 mm,

o šířce 360 mm nebo větší, avšak nejvýše 525 mm,

o délce 345 mm nebo větší, avšak nejvýše 450 mm,

o hmotnosti 6,4  kg nebo vyšší, avšak nejvýše 8,3  kg

0 %

31.12.2028

0.8627

ex 8505 20 00

40

Elektromagnetická spojka:

přenos točivého momentu z hřídele motoru na řemenici řezacího zařízení,

obsahující budicí cívku, rotor, náboj a armaturu,

pro provozní napětí 12 V,

s proudem 3,93  A nebo větším, avšak nejvýše 6,86  A,

s odporem 1,84 Ω nebo více, avšak nejvýše 3,05  Ω (pracovní při 20 oC),

trvalým točivým momentem 108 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 305 Nm,

pro použití při výrobě samojízdných sekaček s pojezdem (2)

0 %

31.12.2028

0.8660

ex 8507 60 00

26

Moduly pro montáž elektrických akumulátorů používající technologii ferrofosfátu lithného (LFP):

o délce 820 mm nebo větší, avšak nejvýše 882 mm,

o šířce 390 mm nebo větší, avšak nejvýše 655 mm,

o výšce 110 mm nebo větší, avšak nejvýše 137 mm

o hmotnosti 60 kg nebo více, avšak nejvýše 165 kg, a

o výkonu 11 300 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 29 360 Wh,

1,3  %

31.12.2028

0.8645

ex 8507 60 00

28

Lithium-iontové nabíjecí baterie:

o délce 190 mm nebo větší, avšak nejvýše 380 mm,

o šířce 90 mm nebo více, avšak nejvýše 150 mm,

o výšce 4 mm nebo více, avšak nejvýše 15 mm

o hmotnosti 0,1  kg nebo vyšší, avšak nejvýše 1,2  kg,

se jmenovitým stejnosměrným napětím 3,0  V nebo vyšším, avšak nejvýše 4,0  V, a

o jmenovité kapacitě nejvýše 90 Ah,

pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem (2)

1,3  %

31.12.2028

0.8654

ex 8507 60 00

36

Lithium-iontový akumulátor:

s několika propojenými lithium-iontovými akumulátorovými články,

s nabíjecí a monitorovací elektronikou,

o výkonu 74 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 75 Wh,

v plastovém krytu s elektrickým připojovacím kontaktem a LCD displejem,

pro použití při výrobě bezdrátových vysavačů nebo jejich dobíjecích zdrojů energie (2)

1,3  %

31.12.2028

0.8628

ex 8511 80 00

30

Modul zapalování:

vyrobený z plastů a neželezných kovů,

s elektrickými součástmi zalitými v epoxidové pryskyřici,

ke generování energie k zapalování a elektronickému ovládání časování zapalování,

k připojení zapalovací svíčky a jističe,

pro použití při výrobě dvoudobých motorů (2)

0 %

31.12.2028

0.8633

ex 8512 20 00

25

Elektrická součást s integrovanou LED v pouzdře ABS:

s napětím 11 V nebo vyšším, avšak nejvýše 15 V,

kruhového tvaru,

se dvěma připojovacími svorkami,

s vnějším průměrem pouzdra 42,3  mm,

o napětí diody 42 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V, a

s proudem 55 mA nebo vyšším, avšak nejvýše 65 mA,

0 %

31.12.2028

0.8647

ex 8544 30 00

75

Kabelový svazek pro připojení integrovaného bateriového systému k řídicím systémům automobilu, který obsahuje:

vstupní vodotěsný konektor,

čtyři nebo více výstupních konektorů,

dva nebo více konektorů a tři nebo více plastových klipsů pro upevnění

pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem (2)

0 %

31.12.2028


(1)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.“;

(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1851/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU