(EU) 2024/1845Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1845 ze dne 27. června 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 1845, 28.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. června 2024 Nabývá účinnosti: 14. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692; (EU) 2024/1694;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1845

28.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1845

ze dne 27. června 2024,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Uvedené seznamy a určitá obecná pravidla týkající se uvedených seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného prováděcího nařízení.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené státy oznámily Komisi čtyři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže ve státě Minnesota, která byla mezi 12. červnem 2024 a 18. červnem 2024 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

V návaznosti na uvedená nedávná ohniska HPAI veterinární orgán Spojených států vymezil uzavřená pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedl politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(7)

Spojené státy předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI v návaznosti na tato nedávná ohniska ve státě Minnesota.

(8)

Komise uvedené informace vyhodnotila. Komise se domnívá, že s ohledem na veterinární situaci v oblastech, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárním orgánem Spojených států, by měl být v zájmu ochrany nákazového statusu Unie pozastaven vstup do Unie pro zásilky drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z této oblasti dotčené nedávnými ohnisky ve státě Minnesota.

(9)

Kanada a Spojené státy navíc poskytly Komisi aktualizované informace týkající se epizootologické situace na svých územích, pokud jde o HPAI, které vedly k pozastavení vstupu určitých produktů do Unie, jak je stanoveno v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(10)

Kanada předložila aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti s ohniskem HPAI u drůbeže v provincii Alberta, které bylo dne 27. listopadu 2023 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(11)

Spojené státy předložily aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti se 14 ohnisky HPAI u drůbeže ve státech Kalifornie (1), Michigan (1), Missouri (4) a Jižní Dakota (8), která byla mezi 15. listopadem 2023 a 9. květnem 2024 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(12)

Kanada a Spojené státy předložily rovněž informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. Kanada a Spojené státy v návaznosti na uvedená ohniska HPAI zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a v návaznosti na provedení politiky depopulace rovněž dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svých územích.

(13)

Komise informace předložené Kanadou a Spojenými státy vyhodnotila a domnívá se, že poskytly odpovídající záruky, že veterinární situace, která vedla k pozastavení vstupu zásilek určitých produktů do Unie z dotčených oblastí v uvedených třetích zemích, jak jsou uvedeny v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, již nepředstavuje hrozbu pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví v Unii, a že by proto měl být znovu povolen vstup uvedených zásilek do Unie z dotčených oblastí Kanady a Spojených států, z nichž byl vstup do Unie pozastaven.

(14)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly stávající epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI ve Spojených státech a Kanadě.

(15)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2024/1694 (4) byly změněny přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, a sice zavedením dat zahájení pro dříve uzavřené oblasti US–2.603 a US–2.604 v položkách pro Spojené státy. V příloze prováděcího nařízení (EU) 2024/1694 byly zjištěny chyby, pokud jde o data ukončení u uvedených oblastí v příloze V části 1 oddíle B a příloze XIV části 1 oddíle B prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Je proto vhodné uvedená data odpovídajícím způsobem opravit.

(16)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojených státech, pokud jde o HPAI, a s cílem zabránit zbytečnému narušení obchodu s Kanadou a Spojenými státy by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve. Oprava chyb v datech ukončení u oblastí US–2.603 a US–2.604 v položkách pro Spojené státy v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by se měla použít od data vstupu prováděcího nařízení (EU) 2024/1694 v platnost.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s částí I přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se opravují v souladu s částí II přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se však použije ode dne 14. června 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1694 ze dne 12. června 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L, 2024/1694, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1694/oj).


PŘÍLOHA

ČÁST I

ZMĚNY PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.223 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.223

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.11.2023

18.6.2024“;

ii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.512 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.512

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.11.2023

7.6.2024“;

iii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.519 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.519

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.11.2023

7.6.2024“;

iv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.524 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.524

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.11.2023

5.6.2024“;

v)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.588 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.588

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.12.2023

7.6.2024“;

vi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.598 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.598

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.12.2023

7.6.2024“;

vii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.606 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.606

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.12.2023

7.6.2024“;

viii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.618 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.618

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.1.2024

12.6.2024“;

ix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.621 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.621

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.1.2024

7.6.2024“;

x)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.626, US-2.627 a US-2.628 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.626

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.2.2024

6.6.2024

US-2.627

N, P1

 

21.2.2024

6.6.2024

US-2.628

N, P1

 

23.2.2024

6.6.2024“;

xi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.630 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.630

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.2.2024

6.6.2024“;

xii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.637 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.637

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.4.2024

15.6.2024“;

xiii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.648 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.648

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.5.2024

7.6.2024“;

xiv)

v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US-2.659 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.660 až US-2.663, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.660

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.6.2024

 

US-2.661

N, P1

 

13.6.2024

 

US-2.662

N, P1

 

18.6.2024

 

US-2.663

N, P1

 

18.6.2024“;

 

b)

v části 2 v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.659 doplňují nové popisy oblastí US-2.660 až US-2.663, které znějí:

„Spojené státy

US-2.660

State of Minnesota

Lyon 02

Lyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.7760908°W 44.6294996°N)

US-2.661

State of Minnesota

Stearns 22

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.5848922°W 45.4211965°N

US-2.662

State of Minnesota

Swift 08

Swift County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.7879735°W 45.4457667°N)

US-2.663

State of Minnesota

Pipestone 01

Pipestone County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.2484511°W 44.2585254°N)“;

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

a)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.223 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.223

POU, RAT

N, P1

 

27.11.2023

18.6.2024

GBM

P1

 

27.11.2023

18.6.2024“;

b)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.512 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.512

POU, RAT

N, P1

 

15.11.2023

7.6.2024

GBM

P1

 

15.11.2023

7.6.2024“;

c)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.519 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.519

POU, RAT

N, P1

 

20.11.2023

7.6.2024

GBM

P1

 

20.11.2023

7.6.2024“;

d)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.524 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.524

POU, RAT

N, P1

 

20.11.2023

5.6.2024

GBM

P1

 

20.11.2023

5.6.2024“;

e)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.588 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.588

POU, RAT

N, P1

 

18.12.2023

7.6.2024

GBM

P1

 

18.12.2023

7.6.2024“;

f)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.598 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.598

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2023

7.6.2024

GBM

P1

 

12.12.2023

7.6.2024“;

g)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.606 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.606

POU, RAT

N, P1

 

30.12.2023

7.6.2024

GBM

P1

 

30.12.2023

7.6.2024“;

h)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.618 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.618

POU, RAT

N, P1

 

16.1.2024

12.6.2024

GBM

P1

 

16.1.2024

12.6.2024“;

i)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.621 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.621

POU, RAT

N, P1

 

23.1.2024

7.6.2024

GBM

P1

 

23.1.2024

7.6.2024“;

j)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.626, US-2.627 a US-2.628 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.626

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2024

6.6.2024

GBM

P1

 

21.2.2024

6.6.2024

US-2.627

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2024

6.6.2024

GBM

P1

 

21.2.2024

6.6.2024

US-2.628

POU, RAT

N, P1

 

23.2.2024

6.6.2024

GBM

P1

 

23.2.2024

6.6.2024“;

k)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.630 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.630

POU, RAT

N, P1

 

23.2.2024

6.6.2024

GBM

P1

 

23.2.2024

6.6.2024“;

l)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.637 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.637

POU, RAT

N, P1

 

9.4.2024

15.6.2024

GBM

P1

 

9.4.2024

15.6.2024“;

m)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.648 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.648

POU, RAT

N, P1

 

9.5.2024

7.6.2024

GBM

P1

 

9.5.2024

7.6.2024“;

n)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.659 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.660 až US-2.663, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.660

POU, RAT

N, P1

 

12.6.2024

 

GBM

P1

 

12.6.2024

 

US-2.661

POU, RAT

N, P1

 

13.6.2024

 

GBM

P1

 

13.6.2024

 

US-2.662

POU, RAT

N, P1

 

18.6.2024

 

GBM

P1

 

18.6.2024

 

US-2.663

POU, RAT

N, P1

 

18.6.2024

 

GBM

P1

 

18.6.2024“.

 

ČÁST II

OPRAVA PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ (EU) 2021/404

(1)

v příloze V části 1 oddíle B se v položce pro Spojené státy řádky pro oblasti US-2.603 a US-2.604 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.603

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.12.2023

1.6.2024

US-2.604

N, P1

 

28.12.2023

1.6.2024“;

(2)

v příloze XIV části 1 oddíle B se v položce pro Spojené státy řádky pro oblasti US-2.603 a US-2.604 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.603

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2023

1.6.2024

GBM

P1

 

28.12.2023

1.6.2024

US-2.604

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2023

1.6.2024

GBM

P1

 

28.12.2023

1.6.2024“.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1845/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU