(EU) 2024/1842Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1842 ze dne 28. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 1842, 28.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2024 Nabývá účinnosti: 28. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 269/2014;

Provádí předpisy

(EU) č. 269/2014;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1842

28.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1842

ze dne 28. června 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Ve svých závěrech z 21. a 22. března 2024 Evropská rada znovu zdůraznila, že Unie nadále neochvějně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a uznala přirozené právo Ukrajiny na sebeobranu proti ruské agresi. Evropská rada vyzvala rovněž k dalším krokům, které oslabí schopnost Ruska pokračovat ve vedení válečné agrese, mimo jiné i zpřísněním sankcí.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace je vhodné přijmout další omezující opatření.

(4)

Rada se zejména domnívá, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 by měly být doplněny dvě osoby a čtyři subjekty odpovědné za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(5)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)   Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Funkce: generální ředitel PJSC TransContainer

Datum narození: 11.6.1970

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Adresa:

Daňové identifikační číslo: I781400896256

Michail Koncerev (Mikhail Kontserev) je generálním ředitelem společnosti veřejné akciové společnosti (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer je ruská přepravní společnost a největší ruský provozovatel železničních kontejnerů. Příjmy PJSC TransContainer se v průběhu roku 2023 zvýšily a ve druhé polovině roku 2023 zaznamenaly nárůst tranzitního provozu, který byl způsoben především tokem běloruského nákladu přes severozápadní přístavy Ruska. PJSC TransContainer rovněž souhlasila s tím, že bude nabízet své služby v novém terminálu zvláštní ekonomické zóny Alabuga (Alabuga SEZ). Alabuga SEZ spolupracuje s ministerstvem obrany a logistiky íránských ozbrojených sil s cílem lokalizovat výrobu vyčkávací munice Šáhid (název ruské verze je Geran).

28.6.2024

 

 

 

Kromě toho je PJSC TransContainer zapojena do programů nedovoleného obchodu se zbraněmi s Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR). V roce 2023 byly přepravní kontejnery ve vlastnictví PJSC TransContainer zpozorovány na cestě do přístavu Rajin v KLDR. Kontejnery PJSC TransContainer byly zpozorovány i v muničním skladu v Tichorecku, který zajišťuje dodávky různých druhů munice pro ruské ozbrojené síly. Muniční sklady v Tichorecku, strategické sklady, které se nacházejí přibližně 400 kilometrů od hranice s Ukrajinou, zásobují operační muniční sklady ruských ozbrojených sil nacházející se blíže k ukrajinské frontě.

Michail Koncerev tedy jako generální ředitel PJSC TransContainer materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

 

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Funkce: podnikatel, vlastník společnosti LLC Titul

Datum narození: 18.2.1968

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Beloglazov (Dimitry Beloglazov) je vlastníkem společnosti LLC Titul (se sídlem v Rusku), která založila dceřinou akciovou společnost (JSC) Iliadis (se sídlem v Rusku) s cílem získat podíl Olega Děripasky ve společnosti International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, se sídlem v Rusku). Rasperia vlastní 28,5 milionu akcií evropské společnosti STRABAG SE. Tyto akcie byly zmrazeny, protože Rasperia byla ovládána Olegem Vladimirovičem Děripaskou, fyzickou osobou, na kterou se vztahují omezující opatření Unie.

Oleg Děripaska s Dmitrijem Beloglazovem společně koordinovali složitý podvodný mechanismus s cílem zmrazené akcie společnosti STRABAG prodat. Beloglazova společnost LLC Titul za tímto účelem založila dceřinou společnost JSC Iliadis, která nabyla Děripaskův podíl ve společnosti Rasperia, a tím i zmrazené akcie společnosti STRABAG. Děripaska získal rovnocenný ekonomický prospěch z prodeje společnosti Rasperia.

28.6.2024“

 

 

 

Dmitrij Beloglazov prostřednictvím společností LLC Titul, JSC Iliadis a Rasperia použil tento mechanismus k tomu, aby společnost se sídlem mimo Unii, kterou ovládá osoba zařazená na seznam a která vlastní zmrazené akcie společnosti z Unie, odprodal mimo Unii, a to s jediným cílem zrušit zmrazení těchto akcií v Unii, a tím obejít omezující opatření Unie.

Dmitrij Beloglazov tudíž usnadňuje porušování zákazu obcházení nařízení (EU) č. 269/2014.

 

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„474.

PJSC TransContainer

(ПАО Трансконтейнер)

Adresa: 141402, Ruská federace, Moskevská oblast, Chimki, Leningradskaja st., vld. 39.

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 4.3.2006

PJSC TransContainer je ruská přepravní společnost a největší ruský provozovatel železničních kontejnerů. Příjmy PJSC TransContainer se v průběhu roku 2023 zvýšily a ve druhé polovině roku 2023 zaznamenaly nárůst tranzitního provozu, který byl způsoben především tokem běloruského nákladu přes severozápadní přístavy Ruska. PJSC TransContainer rovněž souhlasila s tím, že bude nabízet své služby v novém terminálu zvláštní ekonomické zóny Alabuga (Alabuga SEZ). Alabuga SEZ spolupracuje s ministerstvem obrany a logistiky íránských ozbrojených sil s cílem lokalizovat výrobu vyčkávací munice Šáhid (název ruské verze je Geran).

28.6.2024

 

 

Registrační číslo: 1067746341024

Hlavní místo obchodní činnosti: Chimki, Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 7708591995

Internetové stránky: www.trcont.ru

Tel.: + 7 495 788 17 17

E-mail: [email protected]

Kromě toho je PJSC TransContainer zapojena do programů nedovoleného obchodu se zbraněmi s Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR). V roce 2023 byly přepravní kontejnery ve vlastnictví PJSC TransContainer zpozorovány na cestě do přístavu Rajin v KLDR. Kontejnery PJSC TransContainer byly zpozorovány i v muničním skladu v Tichorecku, který zajišťuje dodávky různých druhů munice pro ruské ozbrojené síly. Muniční sklady v Tichorecku, strategické sklady, které se nacházejí přibližně 400 kilometrů od hranice s Ukrajinou, zásobují operační muniční sklady ruských ozbrojených sil nacházející se blíže k ukrajinské frontě.

PJSC TransContainer tudíž podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny či stabilitu nebo bezpečnost na Ukrajině, a rovněž materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

 

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Adresa: 123056, Ruská federace, Moskva, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Moskva, Ruská federace

Datum registrace: 23.4.2019

Registrační číslo: 1197746281897

LLC Titul je společnost se sídlem v Rusku, kterou vlastní Dmitrij Beloglazov. Její dceřiná akciová společnost (JSC) Iliadis (se sídlem v Rusku) nabyla podíl Olega Děripasky ve společnosti International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, se sídlem v Rusku). Rasperia vlastní 28,5 milionu akcií evropské společnosti STRABAG SE. Tyto akcie byly zmrazeny, protože Rasperia byla ovládána Olegem Vladimirovičem Děripaskou, fyzickou osobou, na kterou se vztahují omezující opatření Unie.

Založení dceřiné společnosti LLC Titul bylo společně koordinováno Dmitrijem Beloglazovem a Olegem Děripaskou s cílem zmrazené akcie společnosti STRABAG prodat. Beloglazova společnost LLC Titul za tímto účelem založila dceřinou společnost JSC Iliadis, která nabyla Děripaskův podíl ve společnosti Rasperia, a tím i zmrazené akcie společnosti STRABAG. Děripaska získal rovnocenný ekonomický prospěch z prodeje společnosti Rasperia.

28.6.2024

 

 

 

Dmitrij Beloglazov prostřednictvím společností LLC Titul, JSC Iliadis a Rasperia použil tento složitý mechanismus k tomu, aby společnost se sídlem mimo Unii, kterou ovládá osoba zařazená na seznam a která vlastní zmrazené akcie společnosti z Unie, odprodal mimo Unii, a to s jediným cílem zrušit zmrazení těchto akcií v Unii, a tím obejít omezující opatření Unie.

LLC Titul tudíž usnadňuje porušování zákazu obcházení nařízení (EU) č. 269/2014.

 

476.

JSC ILIADIS

(АО Илиадис)

Adresa: 105120, Ruská federace, Moskva, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Typ subjektu: akciová společnost

E-mail: [email protected]

Místo registrace: Moskva, Ruská federace

Datum registrace: 12.7.2023

Registrační číslo: 1237700470842

JSC Iliadis je společnost se sídlem v Rusku. Byla založena jako dceřiná společnost společnosti LLC Titul se sídlem v Rusku, kterou vlastní Dmitrij Alexandrovič Beloglazov, a získala podíl Olega Děripasky ve společnosti International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, se sídlem v Rusku). Rasperia vlastní 28,5  milionu akcií evropské společnosti STRABAG SE. Tyto akcie byly zmrazeny, protože společnost Rasperia byla ovládána Olegem Děripaskou, fyzickou osobou, na kterou se vztahují omezující opatření Unie.

Založení dceřiné společnosti JSC Iliadis bylo společně koordinováno Dmitrijem Beloglazovem a Olegem Děripaskou s cílem zmrazené akcie společnosti STRABAG prodat. Beloglazova společnost LLC Titul za tímto účelem založila dceřinou společnost JSC Iliadis, která nabyla Děripaskův podíl ve společnosti Rasperia, a tím i zmrazené akcie společnosti STRABAG. Děripaska získal rovnocenný ekonomický prospěch z prodeje společnosti Rasperia.

28.6.2024

 

 

 

Dmitrij Beloglazov prostřednictvím společností LLC Titul, JSC Iliadis a Rasperia použil tento složitý mechanismus k tomu, aby společnost se sídlem mimo Unii, kterou ovládá osoba zařazená na seznam a která vlastní zmrazené akcie společnosti z Unie, odprodal mimo Unii, a to s jediným cílem zrušit zmrazení těchto akcií v Unii, a tím obejít omezující opatření Unie.

JSC Iliadis tudíž usnadňuje porušování zákazu obcházení nařízení (EU) č. 269/2014.

 

477.

International LLC Rasperia Trading Limited

(МКАО Распериа Трейдинг Лимитед)

Adresa: 236006, Kaliningradská oblast, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Typ subjektu: mezinárodní společnost s ručením omezeným

Datum registrace: 20. 5. 2019 (zaregistrována jako malý a střední podnik);

10. 7. 2023 (zaregistrována jako malý podnik)

Registrační číslo: 1193926007153

International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, se sídlem v Rusku) vlastní 28,5 milionu akcií evropské společnosti STRABAG SE. Tyto akcie byly zmrazeny, protože Rasperia byla ovládána Olegem Vladimirovičem Děripaskou, fyzickou osobou, na kterou se vztahují omezující opatření Unie.

Oleg Děripaska s Dimitrijem Alexandrovičem Beloglazovem společně koordinovali složitý podvodný mechanismus s cílem zmrazené akcie společnosti STRABAG prodat. Beloglazova společnost LLC Titul (se sídlem v Rusku) za tímto účelem založila dceřinou společnost JSC Iliadis (se sídlem v Rusku), která nabyla Děripaskův podíl ve společnosti Rasperia, a tím i zmrazené akcie společnosti STRABAG. Děripaska získal rovnocenný ekonomický prospěch z prodeje společnosti Rasperia.

28.6.2024“

 

 

 

Dmitrij Beloglazov prostřednictvím společností LLC Titul, JSC Iliadis a Rasperia použil tento složitý mechanismus k tomu, aby společnost se sídlem mimo Unii, kterou ovládá osoba zařazená na seznam a která vlastní zmrazené akcie společnosti z Unie, odprodal mimo Unii, a to s jediným cílem zrušit zmrazení těchto akcií v Unii, a tím obejít omezující opatření Unie.

Společnost Rasperia tudíž usnadňuje porušování zákazu obcházení nařízení (EU) č. 269/2014.

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1842/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU