(EU) 2024/1840Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1840 ze dne 27. června 2024, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, (EU) 2022/918 a (EU) 2022/1092, pokud jde o odkazy na statistickou klasifikaci ekonomických činností NACE Revize 2 zavedenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006

Publikováno: Úř. věst. L 1840, 4.7.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. června 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 24. července 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2025
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/1197; (EU) 2022/918; (EU) 2022/1092;

Provádí předpisy

(EU) 2019/2152;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1893/2006; (EU) 2023/137;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1840

4.7.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1840

ze dne 27. června 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, (EU) 2022/918 a (EU) 2022/1092, pokud jde o odkazy na statistickou klasifikaci ekonomických činností NACE Revize 2 zavedenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (1), a zejména na čl. 7 odst. 1, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 5 a 6, čl. 17 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (2) byla zavedena společná statistická klasifikace ekonomických činností v Unii (dále jen „NACE Rev. 2“), která se začala používat dne 1. ledna 2008.

(2)

Od zahájení používání NACE Rev. 2 globalizace a digitalizace postupně proměňovaly způsob, jakým jsou v rámci mnohých ekonomických činností po celém světě poskytovány zboží a služby.

(3)

V důsledku těchto změn bylo nutné aktualizovat NACE Rev. 2, aby byla nadále v souladu se standardy pro klasifikaci ekonomických činností, které se používají na mezinárodní úrovni, a tak byla zachována mezinárodní srovnatelnost evropských statistik. Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 (3) se proto změnilo nařízení (ES) č. 1893/2006 a zavedla se aktualizovaná klasifikace (dále jen „NACE Rev. 2.1“).

(4)

Aby mohli uživatelé posoudit podrobný obsah změn provedených v klasifikaci NACE Rev. 2 a srovnat tuto verzi klasifikace s verzí NACE Rev. 2.1, byla v zájmu uživatelů klasifikace dne 1. srpna 2023 zveřejněna srovnávací tabulka (4) společně s vysvětlivkami (5).

(5)

Rozsáhlý soubor právních předpisů stanovících požadavky na předávání údajů, které se týkají konkrétních sekcí, oddílů, skupin či tříd NACE Rev. 2, zahrnuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 (6), (EU) 2022/918 (7) a (EU) 2022/1092 (8). Uvedené akty by měly být změněny, aby se zajistilo, že požadavky, které stanoví, jsou slučitelné s NACE Rev. 2.1.

(6)

V zájmu podpory přechodu z „původní NACE Rev. 2“, konkrétně NACE Rev. 2 stanovené v nařízení (ES) č. 1893/2006 ve znění platném před dnem použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 na NACE Rev. 2.1 by se měly údaje shromažďované podle prováděcího nařízení (EU) 2020/1197 vykazovat na základě obou verzí, původní NACE Rev. 2 i NACE Rev. 2.1 („dvojí vykazování“). Uvedené dvojí vykazování by se mělo provést v případě referenčního roku 2025. U krátkodobé podnikové statistiky by se mělo navíc předtím, než se použije bazický rok 2025 (před přepočtem statistiky za použití nového bazického roku), provést dvojí vykazování v případě referenčních roků 2026 a 2027.

(7)

V zájmu potřeb tvůrců podnikových statistik a s cílem zajistit rozhodující úlohu statistických registrů ekonomických subjektů by národní statistické registry ekonomických subjektů a Evropský registr nadnárodních skupin podniků měly uživatelům poskytnout alespoň pro referenční rok 2025 dva způsoby kódování, jak podle původní NACE Rev. 2, tak podle NACE Rev. 2.1. Dvojí kódování pro další roky či jiné způsoby podpory lze na vnitrostátní úrovni zavést na základě dohody s vnitrostátními uživateli.

(8)

Za účelem zvýšení kvality prováděcího nařízení (EU) 2020/1197 by se proto v příloze I měly změnit tabulka 21, pokud jde o přehlednost členění, tabulka 23 z hlediska pokrytí velikostních tříd statistické populace a tabulka 30, pokud jde o regionální členění.

(9)

Aby se zajistila kontinuita evropské statistiky, mělo by vykazování Komisi (Eurostatu) v případech, kdy se neprovádí dvojí vykazování, pokračovat v souladu se specifikacemi na základě původní NACE Rev. 2 až do doby, kdy se začnou uplatňovat specifikace na základě NACE Rev. 2.1.

(10)

S cílem zajistit časovou srovnatelnost údajů týkajících se globálních hodnotových řetězců by se údaje uvedené v prováděcím nařízení (EU) 2022/918 a vztahující se k prvnímu povinnému referenčnímu období (2021–2023) měly vykázat na základě NACE Rev. 2.1 (zpětný přepočet časových řad, „backcasting“). Toto doplňkové vykazování by mělo sloužit pouze pro informační a metodické účely a nemělo by mít vliv na situace, které jsou výsledkem regulérního předání údajů za referenční období 2021–2023 na základě původní NACE Rev. 2. Zpětný přepočet časových řad za období 2021–2023 by se měl poskytnout do 30. září 2029 (dvanáct měsíců po uplynutí lhůty pro předání údajů za referenční období 2024–2026).

(11)

Vzhledem k tomu, že poskytovatelům údajů je nutné zajistit určitý čas, aby se přizpůsobili novým regulatorním požadavkům, neměl by být soulad s aktualizovanou klasifikací vyžadován neprodleně. Je třeba připomenout, že den použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/137, kterým se zavádí NACE Rev. 2.1, byl odložen na 1. ledna 2025 s řadou zvláštních odchylek. Proto by měl být odložen i den použitelnosti tohoto nařízení.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1197, (EU) 2022/918 a (EU) 2022/1092 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/1197

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1197 se mění takto:

(1)

vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

Přechodná opatření týkající se dvojího vykazování a dvojího kódování

1.   Pro referenční rok 2025 členské státy vedle vykazování na základě NACE Rev. 2.1 použijí NACE Rev. 2 stanovenou v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (*1) ve znění platném před dnem použitelnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 (*2) (dále jen „původní NACE Rev. 2“) k sestavení údajů roční periodicity obsažených v níže uvedených tabulkách podle přílohy I části B a k jejich předání Komisi (Eurostatu):

(a)

tabulka 10, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o činnostech podniků;

(b)

tabulka 11, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o činnosti podniků členěné podle velikostních tříd nebo podle právní formy;

(c)

tabulka 12, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o demografických událostech pro podniky;

(d)

tabulka 13, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o rychle rostoucích podnicích;

(e)

tabulka 14, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o podnicích podle země vrcholové kontroly;

(f)

tabulka 15, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí působících ve vykazující zemi;

(g)

tabulka 17, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o obchodu se službami podle podnikových charakteristik (STEC) – roční údaje;

(h)

tabulka 18, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o vnitřních výdajích na výzkum a vývoj, pro tato členění:

bod 5, Členění podle činnosti (pouze pro podnikatelský sektor);

bod 6, Členění podle odvětvového zaměření (pouze pro podnikatelský sektor) (volitelné);

(i)

tabulka 19, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji, pro tato členění:

bod 6, Členění podle činnosti;

bod 8, Členění podle činnosti a pohlaví;

(j)

tabulka 20, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o výzkumu a vývoji financovaném z veřejných zdrojů;

(k)

tabulka 21, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o nákupech realizovaných podniky (pouze roční údaje);

(l)

tabulka 22, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o změně stavu zásob podniků;

(m)

tabulka 26, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o průmyslové výrobě;

(n)

tabulka 27, Podnikové statistiky na celostátní úrovni o investicích podniků do dlouhodobého hmotného majetku;

(o)

tabulka 33, Statistiky o mezinárodních aktivitách – kontrola nad podniky v zahraničí prováděná institucionálními jednotkami vykazující země.

Údaje uvedené v odstavci 1 se Komisi (Eurostatu) předají do dvanácti měsíců od uplynutí lhůt pro předání údajů, které jsou stanoveny v příslušných tabulkách v příloze I části B „Požadavky na datové prvky“.

2.   Pro referenční roky 2025, 2026 a 2027 členské státy vedle vykazování na základě NACE Rev. 2.1 použijí původní NACE Rev. 2 k sestavení údajů obsažených v níže uvedených tabulkách podle přílohy I části B a k jejich předání Komisi (Eurostatu) ve lhůtách tamtéž stanovených:

(a)

tabulka 1, Krátkodobé podnikové statistiky populace ekonomických subjektů;

(b)

tabulka 2, Krátkodobé podnikové statistiky o zaměstnanosti;

(c)

tabulka 3, Krátkodobé podnikové statistiky o odpracovaných hodinách a mzdách a platech;

(d)

tabulka 5, Krátkodobé podnikové statistiky o cenách výrobců;

(e)

tabulka 6, Krátkodobé podnikové statistiky o produkci (objem);

(f)

tabulka 7, Krátkodobé podnikové statistiky o objemu prodeje;

(g)

tabulka 8, Krátkodobé podnikové statistiky o čistém obratu (hodnota).

3.   Pro referenční rok 2025 členské státy přiřadí statistickým jednotkám v národních statistických registrech ekonomických subjektů uvedených v příloze VIII kódy činnosti podle původní NACE Rev. 2 i NACE Rev. 2.1.

4.   Pro referenční rok 2025 členské státy vedle vykazování na základě NACE Rev. 2.1 použijí původní NACE Rev. 2 k sestavení údajů roční periodicity obsažených v níže uvedených tabulkách podle přílohy IX oddílu 3 části A a k jejich předání Komisi (Eurostatu):

(a)

tabulka v bodě 2.4, Výměna údajů o rezidentních podnicích patřících do nadnárodních skupin podniků;

(b)

tabulka v bodě 2.6, Výměna údajů o opravě struktur skupiny a proměnných o nadnárodních skupinách podniků.

5.   Pro referenční rok 2025 a za účelem použití Evropského registru nadnárodních skupin podniků uvedeného v čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2152 Komise (Eurostat) vedle vykazování na základě NACE Rev. 2.1 použije původní NACE Rev. 2 k sestavení údajů roční periodicity obsažených v níže uvedených tabulkách podle přílohy IX oddílu 3 části C a k jejich předání vnitrostátním statistickým orgánům členských států a pro výhradně statistické účely je může předat národním centrálním bankám a Evropské centrální bance:

(a)

tabulka 2, Skupina podniků;

(b)

tabulka 3, Podnik.

6.   Pro referenční rok 2025 a za účelem tvorby Evropského registru nadnárodních skupin podniků Komise (Eurostat) vedle vykazování na základě NACE Rev. 2.1 použije původní NACE Rev. 2 k sestavení údajů roční periodicity obsažených v níže uvedených tabulkách podle přílohy IX oddílu 3 části D a k jejich předání odpovědným pracovníkům, kteří se podílí na tvorbě Evropského registru nadnárodních skupin podniků ve vnitrostátních statistických orgánech členských států:

(a)

tabulka 2, Skupina podniků;

(b)

tabulka 3, Podnik.

(*1)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj)."

(*2)  ařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 ze dne 10. října 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (Úř. věst. L 19, 20.1.2023, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).“;"

(2)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

(3)

příloha II se nahrazuje zněním v příloze II tohoto nařízení;

(4)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

(5)

příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

(6)

v příloze VII se zrušuje bod 3 „Přechodná opatření“.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) 2022/918

Prováděcí nařízení (EU) 2022/918 se mění takto:

(1)

vkládá se nový článek 2a, který zní:

„Článek 2a

Přechodná opatření týkající se zpětného přepočtu časových řad

Pro referenční období 2021–2023 a vedle veškerých údajů již poskytnutých na základě NACE Rev. 2 stanovené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (*3) ve znění platném před dnem použitelnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 (*4) (dále jen „původní NACE Rev. 2“) předají členské státy Komisi (Eurostatu) údaje týkající se globálních hodnotových řetězců uvedené v příloze na základě NACE Rev. 2.1 stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 1893/2006 ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje se Komisi (Eurostatu) předají nejpozději do 30. září 2029.

(*3)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj)."

(*4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 ze dne 10. října 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (Úř. věst. L 19, 20.1.2023, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).“;"

(2)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) 2022/1092

Prováděcí nařízení (EU) 2022/1092 se mění takto:

(1)

příloha I se nahrazuje zněním v příloze VI tohoto nařízení;

(2)

příloha III se nahrazuje zněním v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 4

Použitelnost

1.   Článek 1 se použije ode dne 1. ledna 2025, pokud jde o předávání údajů Komisi (Eurostatu) a Komisí (Eurostatem) za referenční období, která započnou uvedeným dnem nebo po uvedeném dni.

2.   Ustanovení čl. 2 bodu 2 se použije ode dne 1. ledna 2025, pokud jde o předávání údajů Komisi (Eurostatu) za referenční období, která skončí v uvedený den nebo po uvedeném dni.

3.   Článek 3 se použije ode dne 1. ledna 2026, pokud jde o předávání údajů Komisi (Eurostatu) za referenční období, která započnou uvedeným dnem nebo po uvedeném dni.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj.

(2)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 ze dne 10. října 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (Úř. věst. L 19, 20.1.2023, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).

(4)   https://europa.eu/!f6H9nX

(5)   https://europa.eu/!FNRFFB

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 271, 18.8.2020, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/918 ze dne 13. června 2022, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „Globální hodnotové řetězce“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Úř. věst. L 159, 14.6.2022, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/918/oj).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1092 ze dne 30. června 2022, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „Inovace“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Úř. věst. L 176, 1.7.2022, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1092/oj).


PŘÍLOHA I

V příloze I prováděcího nařízení (EU) 2020/1197 se část B mění takto:

1)

tabulky 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

Tabulka 1. Krátkodobé podnikové statistiky populace ekonomických subjektů

Proměnné

110101. Registrace

110102. Úpadky

Jednotka měření

Absolutní hodnota: neočištěná

Statistická populace

Tržní činnosti sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE

Členění

Členění podle činnosti

agregace sekcí NACE:

B + C + D + E, J + K, L + M + N + O, Q + R + S + T95 + T96,

sekce NACE:

F, G, H a I,

zvláštní agregace vymezená v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Lhůta pro předání údajů

T + 40 dnů

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

První čtvrtletí roku 2025, přičemž nejdříve se předají údaje, v jejichž případě se použila změna bazického roku na rok 2025 v souladu s přílohou VII bodem 2.


Tabulka 2. Krátkodobé podnikové statistiky o zaměstnanosti

Proměnné

120101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Jednotka měření

Indexy: neočištěné

Statistická populace

Tržní činnosti sekcí B, C, D, oddílu E36, F, G, H až N (kromě L, N70.1, N72 a N75) a O NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro všechny země :

hlavní průmyslová seskupení sekcí B, C, D a oddílu E36 NACE podle přílohy II části A,

agregace sekcí NACE:

B + C + D + E36, H + I + J + K + M + N (kromě N70.1, N72, N75) + O,

sekce NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72, N75) a O,

oddíly NACE:

E36, G46, G47 a G47 (kromě G47.3).

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc oddíly sekcí B, C a D NACE.

Pro velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc oddíly sekcí H, I, J a K NACE.

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země (podle přílohy III části A bodu 2) volitelná.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných může být aproximován počtem zaměstnanců.

Lhůta pro předání údajů

T + 2 měsíce pro čtvrtletní nebo měsíční (volitelné) údaje, kromě:

požadavků na malé a střední země: T + 2 měsíce + 15 dnů.

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

První čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2025, přičemž nejdříve se předají údaje, v jejichž případě se použila změna bazického roku na rok 2025 v souladu s přílohou VII bodem 2.


Tabulka 3. Krátkodobé podnikové statistiky o odpracovaných hodinách a mzdách a platech

Proměnné

120201. Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

120301. Mzdy a platy

Jednotka měření

Indexy: neočištěné a očištěné od kalendářních vlivů

Statistická populace

Tržní činnosti sekcí B, C, D a oddílu E36, sekcí F, G, H až N (kromě L, N70.1, N72 a N75) a O NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro všechny země :

hlavní průmyslová seskupení sekcí B, C, D a oddílu E36 NACE podle přílohy II části A,

agregace sekcí NACE:

B + C + D + E36, H + I + J + K + M + N (kromě N70.1, N72 a N75) + O,

sekce NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O,

oddíly NACE:

E36, G46, G47 a G47 (kromě G47.3).

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc oddíly sekcí B, C a D NACE.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc oddíly sekcí H, I, J a K NACE.

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země (podle přílohy III části A bodu 2) volitelná.

Lhůta pro předání údajů

T + 3 měsíce pro čtvrtletní nebo měsíční (volitelné) údaje, kromě:

požadavků na malé a střední země: T + 3 měsíce + 15 dnů.

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

První čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2025, přičemž nejdříve se předají údaje, v jejichž případě se použila změna bazického roku na rok 2025 v souladu s přílohou VII bodem 2.“

2)

tabulky 5 až 8 se nahrazují tímto:

Tabulka 5. Krátkodobé podnikové statistiky o cenách výrobců

Proměnné

130201. Ceny výrobců

130202. Ceny domácích výrobců

130203. Ceny vývozu

130204. Ceny vývozu (eurozóna) (volitelné pro země mimo eurozónu)

130205. Ceny vývozu (mimo eurozónu) (volitelné pro země mimo eurozónu)

Jednotka měření

Indexy: neočištěné

Statistická populace

Pro proměnnou 130201 (ceny výrobců):

tržní činnosti sekcí B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.3, C30.1, C30.3 a C30.4) a D a oddílu E36 NACE, 41.00.1 kromě 41.00.14 (pouze nové budovy) CPA, sekcí H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O NACE.

Pro proměnné 130202 (ceny domácích výrobců), 130203 (ceny vývozu), 130204 (ceny vývozu (eurozóna)) a 130205 (ceny vývozu (mimo eurozónu)):

tržní činnosti sekcí B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.3, C30.1, C30.3 a C30.4) a D a oddílu E36 NACE.

Členění

Členění podle činnosti a produktů

Pro všechny země:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.4, C30.1, C30.3 a C30.4) a D a oddílu E36 NACE podle přílohy II části A tohoto nařízení,

agregace sekcí NACE:

B (kromě B07.21) + C (kromě C24.46, C25.3, C30.1, C30.3 a C30.4) + D + E36, H + I + J + K + M + N (kromě N70.1, N72 a N75) + O,

sekce NACE:

B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.3, C30.1, C30.3 a C30.4), D, H, I, J, K, M, N (kromě M70.1, N72 a N75) a O,

oddíl E36 a oddíly sekcí H, I, J, K, M, N (kromě M70.1, N72 a N75) a N NACE,

41.00.1 kromě 41.00.14 (pouze nové budovy) CPA.

Pro střední země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc oddíly sekcí B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.3, C30.1, C30.3 a C30.4) a D NACE.

Pro velké země podle přílohy III části A bodu 2:

jako pro střední země a navíc skupiny a třídy sekce C NACE pro proměnné 130201 (ceny výrobců), 130202 (ceny domácích výrobců) a 130203 (ceny vývozu) (představující alespoň 90 % přidané hodnoty podle sekce C).

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země volitelná; další členění pro velké země jsou pro střední země volitelná (podle přílohy III části A bodu 2).

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Rozsah poskytování údajů pro členění eurozóna / mimo eurozónu vymezený evropskými programy výběrových šetření pro určité země podle přílohy III části C.

Celkové stavební náklady (materiálové náklady a náklady práce) lze použít jako zástupný ukazatel pro ceny výrobců ve stavebnictví (41.00.1 kromě 41.00.14 CPA). Náklady, které tvoří složky stavebních nákladů, jsou také náklady na zařízení a vybavení, dopravu, energii a další náklady (kromě honoráře architekta).

Upřednostňují se indexy založené na skutečných cenách výrobců. Pokud tyto nejsou k dispozici, lze pro H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, M68, N74, O77, O79, O81 a O82 použít aproximace. Produkty (CPA) mohou být použity k aproximaci činností (NACE).

Indexy cen výrobců ve službách jsou vztahy mezi podniky a partnery všeho druhu (B2A ll). Pokud je podíl transakcí se soukromými spotřebiteli (B2C) zanedbatelný, mohou být pro indexy cen výrobců ve službách použity aproximace ukazatelů vztahů mezi podniky (B2B).

Lhůta pro předání údajů

T + 1 měsíc pro měsíční údaje pro požadované sekce B až E36 NACE;

T + 3 měsíce pro všechny ostatní požadované sekce NACE a kategorii 41.00.1 CPA (kromě 41.00.14), s výjimkou pro: malé a střední země pro požadovanou kategorii 41.00.1 (kromě 41.00.14) CPA, čtvrtletní a měsíční (volitelné) údaje: T + 3 měsíce + 15 dnů.

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

První čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2025, přičemž nejdříve se předají údaje, v jejichž případě se použila změna bazického roku na rok 2025 v souladu s přílohou VII bodem 2.

U členských států, které přistoupí k eurozóně po prosinci 2024, se proměnné 130204 (ceny vývozu (eurozóna)) a 130205 (ceny vývozu (mimo eurozónu)) požadují od začátku roku vstupu do eurozóny.


Tabulka 6. Krátkodobé podnikové statistiky o produkci (objem)

Proměnné

140101. Produkce (objem)

Jednotka měření

Indexy: neočištěné a očištěné od kalendářních a sezónních vlivů

Statistická populace

Tržní činnosti sekcí B, C, D (kromě D35.3), F, H, I, J, K, M, N (kromě M70.1, N72 a N75) a O NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro všechny země :

hlavní průmyslová seskupení sekcí B, C a D NACE (kromě skupiny D35.3) podle přílohy II části A (hlavní průmyslové seskupení výroby energií kromě skupiny D35.3 a sekce E),

agregace sekcí NACE:

B + C + D (kromě D35.3), H + I + J + K + M + N (kromě N70.1, N72 a N75) + O,

sekce NACE:

B, C, D (kromě D35.3), F, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O,

oddíly sekcí NACE:

H, I , J , K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc oddíly sekcí B, C, D (kromě D35.3) a F NACE.

Pro velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc skupiny a třídy sekce C NACE (představující alespoň 90 % přidané hodnoty sekce C).

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země volitelná; další členění pro velké země jsou pro střední země volitelná (podle přílohy III části A bodu 2).

Lhůta pro předání údajů

T + 1 měsíc + 10 dnů pro sekce B, C, D (kromě D35.3) NACE.

Pro sekci F NACE:

pro střední a velké země: T + 1 měsíc + 15 dnů,

pro malé země: T + 2 měsíce.

T + 2 měsíce pro sekce H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72, N75) a O NACE.

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

Leden roku 2025, přičemž nejdříve se předají údaje, v jejichž případě se použila změna bazického roku na rok 2025 v souladu s přílohou VII bodem 2.


Tabulka 7. Krátkodobé podnikové statistiky o objemu prodeje

Proměnné

140201. Objem prodeje

Jednotka měření

Indexy: neočištěné a očištěné od kalendářních a sezónních vlivů

Statistická populace

Tržní činnosti sekce G NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro všechny země :

sekce G NACE,

oddíly sekce G NACE,

agregace skupin oddílu G47 NACE bez skupiny G47.3,

agregace třídy G47.11 NACE + skupiny G47.2 NACE,

agregace třídy G47.12 NACE + skupin G47.4 + G47.5 + G47.6 + G47.7 + G47.8 + G47.9 NACE,

skupina G47.3 NACE.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc skupiny sekce G NACE, třídy G47.11, a G47.12 NACE.

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země (podle přílohy III části A bodu 2) volitelná.

Lhůta pro předání údajů

T + 2 měsíce pro měsíční údaje pro:

 

pro NACE

sekci G,

oddíl G46,

skupiny G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.8, G46.9, G47.1, G47.2, G47.4, G47.5, G47.6, G47.7, G47.8 a G47.9,

třídy G47.11 a G47.12.

T + 1 měsíc pro měsíční údaje pro:

 

pro NACE

oddíl G47,

agregace oddílu G47 bez skupiny G47.3,

agregace třídy G47.11 + skupiny G47.2 NACE,

agregace třídy G47.12

+ skupin G47.4 + G47.5 + G47.6 + G47.7 + G47.8 + G47.9 NACE,

skupinu G47.3.

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

Leden roku 2025, přičemž nejdříve se předají údaje, v jejichž případě se použila změna bazického roku na rok 2025 v souladu s přílohou VII bodem 2.


Tabulka 8. Krátkodobé podnikové statistiky o čistém obratu (hodnota)

Proměnné

140301. Čistý obrat (hodnota)

140302. Domácí čistý obrat (hodnota)

140303. Zahraniční čistý obrat (hodnota)

140304. Zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna) (volitelné pro země mimo eurozónu)

140305. Zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu) (volitelné pro země mimo eurozónu)

Jednotka měření

Indexy: neočištěné a očištěné od kalendářních vlivů pro všechny činnosti a očištěné od sezónních vlivů pro sekce G, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O NACE

Statistická populace

Pro proměnnou 140301 (čistý obrat (hodnota)): sekce B, C, G, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O NACE.

Pro proměnné 140302 (domácí čistý obrat (hodnota)), 140303 (zahraniční čistý obrat (hodnota)), 140304 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna) (volitelné pro země mimo eurozónu)) a 140305 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu) (volitelné pro země mimo eurozónu)): sekce B a C NACE.

Členění

Členění podle činnosti

Pro proměnnou 140301 (čistý obrat (hodnota)):

Pro všechny země:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B a C NACE podle přílohy II části A (hlavní průmyslové seskupení výroby energií kromě sekcí D a E),

agregace sekcí NACE:

B + C, H + I + J + K + M + N (kromě N70.1, N72 a N75) + O,

sekce NACE:

B, C, G, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O,

oddíly sekcí NACE:

G, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O,

oddíl G47 bez skupiny G47.3 NACE,

skupina G47.3 NACE,

agregace třídy G47.11 + skupiny G47.2 NACE,

agregace třídy G47.12 + skupin G47.4 + G47.5 + G47.6 + G47.7 + G47.8 + G47.9 NACE.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc oddíly sekcí B a C NACE, skupiny sekce G NACE, třídy G47.11 a G47.12 NACE.

Pro proměnné 140302 (domácí čistý obrat (hodnota)), 140303 (zahraniční čistý obrat (hodnota)), 140304 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna)) a 140305 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu)):

Pro všechny země :

hlavní průmyslová seskupení sekcí B a C NACE podle přílohy II části A (hlavní průmyslové seskupení výroby energií kromě sekcí D a E),

agregace sekcí B + C NACE,

sekce B a C NACE.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2:

navíc oddíly sekcí B a C NACE.

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země (podle přílohy III části A bodu 2) volitelná.

Lhůta pro předání údajů

T + 2 měsíce pro:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B a C NACE podle přílohy II části A (hlavní průmyslové seskupení výroby energií kromě sekcí D a E),

agregace sekcí NACE:

B + C, H + I + J + K + M + N (kromě N70.1, N72 a N75) + O,

sekce NACE:

B, C, G, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O,

oddíly sekcí NACE:

B, C, H, I, J, K, M, N (kromě N70.1, N72 a N75) a O,

oddíl G46 NACE,

skupiny G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.8, G46.9, G47.1, G47.2, G47.4, G47.5, G47.6, G47.7, G47.8 a G47.9 NACE,

třídy G47.11 a G47.12 NACE.

T + 1 měsíc pro:

oddíl G47 NACE:

agregace oddílu G47 bez skupiny G47.3 NACE,

agregace třídy G47.11 + skupiny G47.2 NACE,

agregace třídy G47.12 + skupin G47.4 + G47.5 + G47.6 + G47.7 + G47.8 + G47.9 NACE,

skupinu G47.3 NACE.

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

Leden roku 2025, přičemž nejdříve se předají údaje, v jejichž případě se použila změna bazického roku na rok 2025 v souladu s přílohou VII bodem 2.

U členských států, které přistoupí k eurozóně po prosinci 2024, se proměnné 140304 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna)) a 140305 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu)) požadují od začátku roku vstupu do eurozóny.“

3)

tabulky 10 až 21 se nahrazují tímto:

Tabulka 10. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o činnostech podniků

Proměnné

210101. Počet aktivních podniků

220101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

220102. Počet zaměstnanců

220103. Počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

220201. Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

220301. Náklady na odměny zaměstnanců

220302. Mzdy a platy

220303. Náklady na sociální zabezpečení

240101. Nákup zboží a služeb celkem

250101. Čistý obrat

250201. Hrubé obchodní rozpětí (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

250301. Hodnota produkce

250401. Přidaná hodnota

250501. Hrubý provozní přebytek

260101. Hrubé investice do dlouhodobého hmotného majetku

260106. Hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

260108. Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících) s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220102 (počet zaměstnanců), 220103 (počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek) a 220201 (počet hodin odpracovaných zaměstnanci): absolutní hodnota

Statistická populace

Pro proměnné jiné než 250201 (hrubé obchodní rozpětí), 260106 (hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu) a 260108 (tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku): tržní výrobci sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE.

Pro proměnné 250201 (hrubé obchodní rozpětí) a 260108 (tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku): tržní výrobci sekcí B až G NACE.

Pro proměnnou 260106 (hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu): tržní výrobci sekcí B až E NACE.

Členění

Členění podle činnosti (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro všechny proměnné kromě proměnných 260106 (hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu) a 260108 (tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku); pro proměnnou 250201 (hrubé obchodní rozpětí) pouze sekce B až G NACE:

pro sekce B až K, M až O a Q až S NACE: sekce, oddíly, skupiny a třídy,

pro sekci L NACE: sekce, oddíly, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 a 65.3, třídy 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 a 65.30,

pro oddíly 95 a 96: oddíly, skupiny a třídy,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B pro tyto činnosti:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií,

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a vyšší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší a nízkou technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nízkou technologickou náročností,

informační a mediální odvětví,

IT služby – odvětví služeb v oblasti informačních technologií,

znalostně náročná odvětví služeb celkem (volitelné),

znalostně náročná odvětví služeb s vysokou technologickou náročností,

znalostně náročná odvětví tržních služeb,

znalostně náročná odvětví finančních služeb,

ostatní znalostně náročná odvětví služeb (volitelné),

znalostně náročné činnosti – podniková odvětví,

znalostně náročné činnosti (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (především cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (částečně cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – doprava (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pozemní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – vodní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – ubytování (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – potraviny a nápoje (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pronájem vozidel a ostatní pronájmy (celkem) (volitelné),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220102 (počet zaměstnanců), 220302 (mzdy a platy), 250101 (čistý obrat) a 250401 (přidaná hodnota): navíc

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B pro tyto činnosti:

kulturní a kreativní odvětví celkem,

kulturní a kreativní odvětví služeb.

Pro proměnné 260106 (hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu) a 260108 (tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku):

sekce a oddíly NACE.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze uvést hodnoty 0, s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků) a 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných). Pokud proměnná 220102 (počet zaměstnanců) není 0, měla by být rovněž uvedena hodnota.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje: T + 10 měsíců pro sekce, oddíly a skupiny NACE pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 250101 (čistý obrat)

Konečné a validované údaje: T + 18 měsíců pro všechny proměnné

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 11. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o činnosti podniků členěné podle velikostních tříd nebo podle právní formy

Proměnné

210101. Počet aktivních podniků

220101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

220102. Počet zaměstnanců

220201. Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

220301. Náklady na odměny zaměstnanců

220302. Mzdy a platy

220303. Náklady na sociální zabezpečení

240101. Nákup zboží a služeb celkem

250101. Čistý obrat

250301. Hodnota produkce

250401. Přidaná hodnota

250501. Hrubý provozní přebytek

Jednotka měření

Národní měna (v tisících) s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220102 (počet zaměstnanců) a 220201 (počet hodin odpracovaných zaměstnanci): absolutní hodnota

Statistická populace

Pro členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 250101 (čistý obrat) a 250401 (přidaná hodnota) a pro členění podle činnosti a právní formy a podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 220102 (počet zaměstnanců): tržní výrobci sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE.

Pro členění podle činnosti a velikosti obratu pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 250101 (čistý obrat) a 250401 (přidaná hodnota): tržní výrobci sekce G NACE.

Pro členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných pro jiné proměnné než 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 250101 (čistý obrat) a 250401 (přidaná hodnota): tržní výrobci sekcí B až F NACE.

Členění

1.   Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

 

Členění podle činnosti:

pro sekce B až K, M až O a Q až S NACE: sekce, oddíly a skupiny,

pro sekci L NACE: sekce, oddíly, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 a 65.3,

pro oddíly 95 a 96: oddíly a skupiny;

zvláštní agregace vymezená v příloze II:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů).

Velikostní třída dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

pro sekce F až K, M až O a Q až S a oddíly T95 a T96 NACE pouze pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků) a 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných): celkem, 0–1 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 2–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 10–19 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 20–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných,

pro sekce F až K, M až O a Q až S a oddíly T95 a T96 NACE pro proměnné jiné než 210101 (počet aktivních podniků) a 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných): celkem, 0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 10–19 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 20–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných,

pro sekce B až E a L NACE: celkem, 0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 10–19 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 20–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných.

2.   Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pouze pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 220102 (počet zaměstnanců)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

 

Členění podle činnosti:

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10 + C11 + C12, C13 + C14, C17 + C18, C24 + C25, C29 + C30, C31 + C32,

oddíly NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, T95, T96 a všechny oddíly sekcí G, H, I, J, K, L‚M, N, O, Q, R a S NACE,

skupiny oddílů G47 a K62 NACE a sekcí M, N a O NACE,

třídy oddílu K62 NACE,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

 

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců:

celkem, 0 zaměstnanců, 1–4 zaměstnanci, 5–9 zaměstnanců, 10 a více zaměstnanců

3.   Členění podle činnosti a právní formy (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pouze pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 220102 (počet zaměstnanců)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

 

Členění podle činnosti:

stejné členění podle činnosti jako v členění 2

 

Členění podle právní formy:

celkem,

podniky ve vlastnictví osoby s neomezenou osobní odpovědností,

akciové společnosti, jejichž akcie nejsou veřejně obchodovány, nebo akciové společnosti s veřejně kótovanými akciemi s omezeným ručením pro ty, kdo jsou vlastníky akcií,

společnosti ve vlastnictví osob s omezeným i neomezeným ručením (včetně ostatních právních forem, jako družstva, sdružení atd.)

4.   Členění podle činnosti a velikostní třídy obratu

pouze pro oddíl G NACE

(lze použít označení CETO podle přílohy III části B; na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

 

Členění podle činnosti:

sekce, oddíly a skupiny NACE

 

Členění podle velikostní třídy obratu:

roční obrat v milionech EUR: celkem, 0 až méně než 1, 1 až méně než 2, 2 až méně než 5, 5 až méně než 10, 10 až méně než 20, 20 až méně než 50, 50 až méně než 200, 200 a více

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze uvést hodnoty 0, s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků) a 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných). Pokud proměnná 220102 (počet zaměstnanců) není 0, měla by být rovněž uvedena hodnota.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje: T + 10 měsíců pro činnost a členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 250101 (čistý obrat)

Konečné a validované údaje: T + 18 měsíců pro všechny proměnné

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 12. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o demografických událostech pro podniky

Proměnné

210201. Nově vzniklé podniky

210202. Zaniklé podniky

210203. Podniky, které přežily

210102. Počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem

210204. Podniky, které mají prvního zaměstnance

210205. Podniky, které již nemají žádné zaměstnance

210206. Podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance

220401. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v nově vzniklých podnicích

220402. Počet zaměstnanců v nově vzniklých podnicích

220403. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích

220404. Počet zaměstnanců v zaniklých podnicích

220405. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily

220406. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku

220104. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

220105. Počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

220407. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance

220408. Počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance

220409. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

220410. Počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

220411. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance

220412. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE

Členění

1.   Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro všechny proměnné kromě proměnných

210203 (podniky, které přežily),

210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220405 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily),

220406 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku),

220411 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220412 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku).

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

 

Členění podle činnosti:

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10 + C11 + C12, C13 + C14, C17 + C18, C24 + C25, C29 + C30, C31 + C32,

oddíly NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, T95, T96 a všechny oddíly sekcí G, H, I, J, K, L‚ M, N, O, Q, R a S NACE,

skupiny oddílů G47 a K62 NACE a sekcí M, N a O NACE,

třídy oddílu K62 NACE,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců:

celkem, 0 zaměstnanců, 1–4 zaměstnanci, 5–9 zaměstnanců, 10 a více zaměstnanců

Velikostní třída 0 zaměstnanců se neudává u proměnných:

210102 (počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem),

210204 (podniky, které mají prvního zaměstnance),

210205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance),

220104 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem),

220105 (počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem),

220407 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance),

220408 (počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance),

220409 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance),

220410 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance).

2.   Členění podle činnosti a právní formy (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro všechny proměnné kromě proměnných:

210203 (podniky, které přežily),

210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220405 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily),

220406 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku),

220411 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220412 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku).

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

stejné členění podle činnosti jako v členění 1

Členění podle právní formy:

celkem,

podniky ve vlastnictví osoby s neomezenou osobní odpovědností,

akciové společnosti, jejichž akcie nejsou veřejně obchodovány, nebo akciové společnosti s veřejně kótovanými akciemi s omezeným ručením pro ty, kdo jsou vlastníky akcií,

společnosti ve vlastnictví osob s omezeným i neomezeným ručením (včetně ostatních právních forem, jako družstva, sdružení atd.)

3.   Členění podle činnosti, velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a počtu kalendářních roků, které přežily (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro proměnné:

210203 (podniky, které přežily),

210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220405 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily),

220406 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku),

224011 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance) a

224012 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku).

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

 

Členění podle činnosti:

stejné členění podle činnosti jako v členění 1.

 

Členění podle velikostní třídy počtu zaměstnanců:

celkem, 0, 1–4, 5–9, 10+

Velikostní třída 0 zaměstnanců se neudává u proměnných:

210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220411 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220412 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku).

Členění podle počtu kalendářních let, které přežily

1, 2, 3, 4, 5

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje:

T + 18 měsíců pro proměnné 210202 (zaniklé podniky), 220403 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích) a 220404 (počet zaměstnanců v zaniklých podnicích),

T + 20 měsíců pro proměnné 210205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 220409 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance) a 220410 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance).

Konečné a validované údaje:

T + 18 měsíců pro proměnné 210201 (nově vzniklé podniky), 210203 (podniky, které přežily), 220401 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v nově vzniklých podnicích), 220402 (počet zaměstnanců v nově vzniklých podnicích), 220405 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily) a 220406 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku),

T + 20 měsíců pro proměnné 210102 (počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem), 210204 (podniky, které mají prvního zaměstnance), 210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance), 220104 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem), 220105 (počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem), 220407 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance), 220408 (počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance), 220411 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance) a 220412 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku),

T + 30 měsíců pro proměnné 210202 (zaniklé podniky), 220403 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích) a 220404 (počet zaměstnanců v zaniklých podnicích),

T + 32 měsíců pro proměnné 210205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 220409 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance) a 220410 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance).

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 13. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o rychle rostoucích podnicích

Proměnné

210103. Počet rychle rostoucích podniků

210104. Počet mladých rychle rostoucích podniků

220106. Počet zaměstnanců v rychle rostoucích podnicích

220107. Počet zaměstnanců v mladých rychle rostoucích podnicích

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE

Členění

Členění podle činnosti (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

sekce NACE (pouze pro sekce B až O a Q až S NACE),

oddíly NACE

skupiny NACE (s výjimkou sekcí Q až S NACE),

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje: T + 12 měsíců pro proměnné 210103 (počet rychle rostoucích podniků) a 220106 (počet zaměstnanců v rychle rostoucích podnicích)

Konečné a validované údaje: T + 18 měsíců pro všechny proměnné

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 14. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o podnicích podle země vrcholové kontroly

Proměnné

210101. Počet aktivních podniků

210301. Počet podniků pod zahraniční kontrolou

220101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

220301. Náklady na odměny zaměstnanců

220501. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou

220701. Náklady na odměny zaměstnanců v podnicích pod zahraniční kontrolou

230101. Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až F NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

230201. Pracovníci ve výzkumu a vývoji (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až F NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

230301. Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až F NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

230401. Pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až F NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

240101. Nákup zboží a služeb celkem

240102. Nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje

240301. Nákup zboží a služeb celkem u podniků pod zahraniční kontrolou

240302. Nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje u podniků pod zahraniční kontrolou

250101. Čistý obrat

250301. Hodnota produkce

250401. Přidaná hodnota

250601. Čistý obrat podniků pod zahraniční kontrolou

250701. Hodnota produkce podniků pod zahraniční kontrolou

250801. Přidaná hodnota podniků pod zahraniční kontrolou

260101. Hrubé investice do dlouhodobého hmotného majetku

260201. Hrubé investice podniků pod zahraniční kontrolou do dlouhodobého hmotného majetku

Jednotka měření

Absolutní hodnota pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 210301 (počet podniků pod zahraniční kontrolou), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220501 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201(pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou);

národní měna (v tisících) pro ostatní proměnné.

Statistická populace

Pro všechny proměnné kromě proměnných 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou): tržní výrobci sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE.

Pro proměnné 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou): tržní výrobci sekcí B až F NACE.

Členění

Údaje se poskytnou podle koncepce „vrcholová kontrolní institucionální jednotka“ s členěním podle země vrcholové kontroly a podle činnosti podniku.

1.   Členění podle činnosti a geografické členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Pro všechny proměnné kromě proměnných 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou):

Členění podle činnosti:

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10 + C11 + C12, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C22 + C23, C24 + C25, C29 + C30, C31 + C32, H52 + H53, J59 + J60, K62 + K63, N69 + N70 + N71, N73 + N74 + N75, O78 + O79 + O80 + O81 + O82, R87 + R88, T95 + T96,

oddíly NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, K61, N72, O77, R86,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Pro proměnné 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou):

Členění podle činností

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10 + C11 + C12, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C22 + C23, C24 + C25, C29 + C30, C31 + C32,

oddíly NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33,

zvláštní agregace vymezená v příloze II:

průmysl a stavebnictví

Geografické členění:

Pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220301 (náklady na odměny zaměstnanců), 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj) a 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji), 240101 (nákup zboží a služeb celkem), 240102 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje), 250101 (čistý obrat), 250301 (hodnota produkce), 250401 (přidaná hodnota) a 260101 (hrubé investice do dlouhodobého hmotného majetku) geografické agregace „svět celkem“ a „kontrolované z tuzemska“.

Pro ostatní proměnné

úroveň GEO 1 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1470 (1)

2.   Geografické členění

Pro proměnné 210301 (počet podniků pod zahraniční kontrolou), 220501 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou), 220701 (náklady na odměny zaměstnanců v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou), 240301 (nákup zboží a služeb celkem u podniků pod zahraniční kontrolou), 240302 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje u podniků pod zahraniční kontrolou), 250601 (čistý obrat podniků pod zahraniční kontrolou), 250701 (hodnota produkce podniků pod zahraniční kontrolou), 250801 (přidaná hodnota podniků pod zahraniční kontrolou) a 260201 (hrubé investice podniků pod zahraniční kontrolou do dlouhodobého hmotného majetku) úroveň GEO 3 podle prováděcího nařízení (EU) 2020/1470*.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro oddíl L64 může být hodnota proměnných 250101 a 250601 (čistý obrat) aproximována hodnotou produkce definovanou v příloze IV.

U činností 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které jsou zahrnuty do údajů a nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze předpokládat hodnoty 0, s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 210301 (počet podniků pod zahraniční kontrolou) a 220501 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou).

U činností sekce K NACE lze předpokládat, že hodnota proměnných 240102 a 240302 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje) není ekonomicky významná, proto je pro proměnné 240102 a 240302 přípustná hodnota 0.

Komise (Eurostat) a členské státy se s přihlédnutím k podmínkám v zemi mohou dohodnout na dodatečných aproximacích pro činnosti sekce L NACE.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 20 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 15. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí působících ve vykazující zemi

Proměnné

210401. Počet podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

220601. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

250901. Čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

Jednotka měření

Absolutní hodnota pro proměnné 210401 (počet podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)) a 220601 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)),

národní měna (v tisících) u proměnné 250901 (čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky))

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až O a Q až T NACE

Členění

Členění podle činnosti podniku

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10 + C11 + C12, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C22 + C23, C24 + C25, C29 + C30, C31 + C32, H52 + H53, J59 + J60, K62 + K63, N69 + N70 + N71, N73 + N74 + N75, O78 + O79 + O80 + O81 + O82, R87 + R88,

oddíly NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, K61, N72, O77, R86,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro oddíl L64 může být hodnota proměnné 250901 (čistý obrat) aproximována hodnotou produkce definovanou v příloze IV.

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které jsou zahrnuty do údajů a nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze předpokládat hodnoty 0 pro proměnnou 250901 (čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)).

Komise (Eurostat) a členské státy se s přihlédnutím k podmínkám v zemi mohou dohodnout na dodatečných aproximacích pro činnosti sekce L NACE.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 20 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 16. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o obchodu se zbožím podle podnikových charakteristik

Proměnné

210501. Počet podniků dovážejících zboží

210502. Počet podniků vyvážejících zboží

240401. Statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků

251101. Statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků

Jednotka měření

Absolutní hodnota u proměnných 210501 (počet podniků vyvážejících zboží) a 210502 (počet podniků dovážejících zboží);

národní měna (v jednotkách) u proměnných 240401 (statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků) a 251101 (statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků)

Statistická populace

Vývoz nebo dovoz zboží celkem;

sekce A až V NACE

Členění

Každé členění 1 až 11 musí být v následujícím geografickém členění

Geografické členění

Svět

uvnitř Unie

mimo Unii

1.   Členění podle činnosti

Celkem

sekce NACE

oddíly NACE

skupiny sekcí C, D, E a G NACE

nezjištěno

2.   Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Členění podle činnosti:

Celkem

sekce NACE

oddíly sekcí C a G NACE

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl

činnosti jiné než průmysl a obchod

nezjištěno

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Celkem

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

nezjištěno

3.   Členění podle činnosti a dodatečné geografické členění

Členění podle činnosti:

Celkem

sekce G NACE

Zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl

činnosti jiné než průmysl a obchod

nezjištěno

Dodatečné geografické členění:

jednotlivé členské státy

nejdůležitější partnerské země a oblasti mimo Unii

4.   Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných a dodatečné geografické členění

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Celkem

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

nezjištěno

Dodatečné geografické členění:

jednotlivé členské státy

nejdůležitější partnerské země a oblasti mimo Unii

5.   Členění podle činnosti a počtu partnerských zemí

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 3

Členění podle počtu partnerských zemí:

Celkem

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20 +

nezjištěno

6.   Členění podle činnosti a koncentrace obchodu (pouze pro proměnné 251101 (statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků) a 240401 (statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků))

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 3

Členění podle koncentrace obchodu:

Celkem

5 nejdůležitějších

10

20

50

100

500

1 000 podniků

7.   Členění podle činnosti a typu obchodu

Údaje, které se poskytují o dovozu, vývozu a obchodu celkem

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 2

Členění podle typu obchodu:

Celkem

obchod jedním směrem

obchod oběma směry

všechny typy obchodu

8.   Členění podle činnosti a intenzity vývozu (podíl vývozu na obratu)

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 2

Členění podle intenzity vývozu:

Celkem

žádný vývoz (0)

0 až méně než 25

25 až méně než 50

50 až méně než 75

75 nebo více

nezjištěno

9.   Členění podle činnosti a typu kontroly

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 2

Členění podle typu kontroly:

Celkem

podniky kontrolované z tuzemska,

dodatečné členění, je-li k dispozici:

podniky kontrolované z tuzemska bez vlastních afilací v cizině,

podniky kontrolované z tuzemska s vlastními afilacemi v cizině,

podniky pod zahraniční kontrolou

nezjištěno

10.   Členění podle činnosti a komodit (pouze pro proměnné 251101 (statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků) a 240401 (statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků))

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 2

Členění podle komodit:

Celkem

úroveň oddílů CPA pro produkty oddílů 10 až 32 sekce C

úroveň sekcí CPA pro produkty sekcí A, B, C, D a E

zvláštní agregace vymezená v příloze II:

ostatní produkty CPA

nezjištěno

11.   Populace obchodníků

Údaje, které se poskytují o dovozu, vývozu a obchodu celkem

Členění podle obchodních údajů uvedených v registru ekonomických subjektů týkajících se počtu podniků a počtu obchodníků k určité populaci obchodníků.

Členění podle obchodních údajů uvedených v registru ekonomických subjektů týkajících se statistické hodnoty za určitou populaci obchodníků.

Lhůta pro předání údajů

T + 12 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 17. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o obchodu se službami podle podnikových charakteristik (STEC) – roční údaje

Proměnné

240401. Statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků

251101. Statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Vývoz nebo dovoz služeb celkem, obchod mezi rezidenty a nerezidenty

sekce A až V NACE

Členění

Každé členění 1 až 3 musí být v následujícím geografickém členění

Geografické členění

Svět

uvnitř Unie

mimo Unii

1.   Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Členění podle činnosti:

Celkem

Pro níže uvedená členění lze použít označení CETO podle přílohy III části B:

agregace sekcí NACE:

A + B, D + E, I + M + P + Q + R + S + T + U + V

sekce NACE:

C, F, G, H, J, K, L, N, O

nezjištěno

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Celkem

Pro níže uvedená členění lze použít označení CETO podle přílohy III části B:

0–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

volitelné: 0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

volitelné: 10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

nezjištěno

2.   Členění podle činnosti, typu produktu a dodatečné geografické členění

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 1

Členění podle produktů:

služby celkem

Pro níže uvedená členění lze použít označení CETO podle přílohy III části B:

hlavní položky klasifikace EBOPS 2010 podle přílohy VI oddílu 2 tabulky 1

nezjištěno

volitelné: podrobné položky 10.1, 10.2 a 10.3 EBOPS 2010 podle přílohy VI oddílu 2 tabulky 1

Nepovinné: dodatečné geografické členění

Uvádí se pouze u služeb celkem:

jednotlivé členské státy

Spojené státy americké

3.   Členění podle činnosti a typu kontroly

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 1

Členění podle typu kontroly:

Celkem

Pro níže uvedená členění lze použít označení CETO podle přílohy III části B:

podniky kontrolované z tuzemska

Nepovinné: dodatečné členění, je-li k dispozici:

podniky kontrolované z tuzemska bez vlastních afilací v cizině

podniky kontrolované z tuzemska s vlastními afilacemi v cizině

podniky pod zahraniční kontrolou

nezjištěno

Lhůta pro předání údajů

T + + 18 měsíců

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Měly by být použity metody a odhady doporučené v příručce Eurostatu a OECD pro sestavování statistik o obchodu se službami podle podnikových charakteristik (Eurostat-OECD Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics). Země mohou rovněž použít jakoukoli jinou rovnocennou metodu nebo odhad v souladu se zásadami MSITS 2010 a článkem 4 nařízení (EU) 2019/2152.

Ve všech případech by měly být použité metody jasně popsány v metadatech.

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 18. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o vnitřních výdajích na výzkum a vývoj

Proměnné

230101. Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až V NACE

Členění

1.   Členění podle sektoru provádění

Všechny níže uvedené sektory celkem

podnikatelský sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

2.   Členění podle sektoru provádění a zdroje financování

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle zdroje financování

Všechny níže uvedené zdroje prostředků celkem

podnikatelský sektor

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

zahraničí

zahraniční podniky

zahraniční podniky v rámci stejné skupiny (pouze pro podnikatelský sektor)

ostatní zahraniční podniky (pouze pro podnikatelský sektor)

Evropská komise

mezinárodní organizace

ostatní zdroje

3.   Členění podle sektoru provádění a kategorie výzkumu a vývoje (volitelné pro sektor vysokoškolského vzdělávání a pro sektory celkem)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle kategorie výzkumu a vývoje

základní výzkum

aplikovaný výzkum

experimentální vývoj

4.   Členění podle sektoru provádění a druhu nákladů

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle druhu nákladů:

běžné náklady (náklady práce a ostatní náklady)

kapitálové výdaje

5.   Členění podle činnosti (pouze pro podnikatelský sektor)

všechny sekce A až V NACE celkem,

agregace sekcí D + E, G + H + I + J + K + L + M + N + O, P + Q, T + U + V,

sekce A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, R, S, T, U,

agregace oddílů C10 + C11 + C12, C10 + C11, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C25 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30, D35 + E36, E37 + E38 + E39, J58 + J59 + J60, N69 + N70 + N71, N73 + N74 + N75, R87 + R88,

oddíly C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, K61, K62, K63, M68, N71, N72, P84, Q85, R86, V99,

skupiny C25.3, C26.1, C26.2, C26.3, C26.4, C26.5, C26.6, C26.7, C30.1, C30.2, C30.3, C30.9, C32.5, G46.5, J58.2, N72.1, N72.2, T95.1,

agregace: C30.4 + C33.18, J60.39 + K63,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

6.   Členění podle odvětvového zaměření (pouze pro podnikatelský sektor) (volitelné)

Členění podle odvětvového zaměření:

stejné jako v členění 5

7.   Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (pouze pro podnikatelský sektor)

Velikostní třída dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Všechny níže uvedené velikostní třídy celkem, včetně volitelné velikostní třídy 0–9

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (volitelné)

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

8.   Členění podle zdroje financování a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (pouze pro podnikatelský sektor)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle zdroje financování:

Všechny níže uvedené zdroje prostředků celkem

podnikatelský sektor

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

zahraničí

Velikostní třída dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Všechny níže uvedené velikostní třídy celkem, včetně volitelné velikostní třídy 0–9

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (volitelné)

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

9.   Členění podle hlavních oblastí výzkumu a vývoje (pouze pro sektor vládních institucí a sektor vysokoškolského vzdělávání)

přírodní vědy

technické vědy

lékařské a zdravotnické vědy

zemědělské a veterinární vědy

sociální vědy

humanitní vědy a umění

10.   Členění podle socio-ekonomického cíle (pouze pro sektor vládních institucí) (volitelné)

Úroveň kapitol nomenklatury pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS)

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění (kromě členění podle sektoru provádění):

každý lichý rok konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

Členění podle sektoru provádění:

ročně

předběžné údaje: T + 10 měsíců

konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 19. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji

Proměnné

230201. Pracovníci ve výzkumu a vývoji

230202. Výzkumní pracovníci

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až V NACE

Členění

1.   Členění podle sektoru provádění

Údaje se poskytují v počtu osob a v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Všechny níže uvedené sektory celkem

podnikatelský sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

2.   Členění podle sektoru provádění a povolání

Pouze pro proměnnou 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji); údaje se poskytují v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle povolání:

Všechna níže uvedená povolání celkem

výzkumní pracovníci

ostatní pracovníci ve výzkumu a vývoji

techničtí a odborní pracovníci (volitelné)

ostatní podpůrný personál (volitelné)

3.   Členění podle sektoru provádění a kvalifikace (volitelné)

Údaje se poskytují v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle kvalifikace:

Všechny níže uvedené úrovně kvalifikace celkem

držitelé akademického titulu PhD (ISCED 2011 – úroveň 8)

ostatní vysokoškolské tituly a ostatní terciární diplomy (ISCED 2011 – úrovně 5, 6 a 7)

ostatní kvalifikace

4.   Členění podle sektoru provádění, povolání a pohlaví

Pouze pro proměnnou 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji); údaje se poskytují v počtu osob

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle povolání:

stejné jako v členění 2

Členění podle pohlaví:

celkem

ženy

5.   Členění podle sektoru provádění, kvalifikace a pohlaví (volitelné)

Údaje se poskytují v počtu osob

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle kvalifikace:

stejné jako v členění 3

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

6.   Členění podle činnosti

Údaje se poskytují pouze pro podnikatelský sektor; údaje se poskytují v počtu osob a v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

všechny sekce A až V NACE celkem,

agregace sekcí D + E, G + H + I + J + K + L + M + N + O, P + Q, T + U + V,

sekce A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, R, S, T, U,

agregace oddílů C10 + C11 + C12, C10 + C11, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C25 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30, D35 + E36, E37 + E38 + E39, J58 + J59 + J60, N69 + N70 + N71, N73 + N74 + N75, R87 + R88,

oddíly C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, K61, K62, K63, M68, N71, N72, P84, Q85, R86, V99,

skupiny C25.3, C26.1, C26.2, C26.3, C26.4, C26.5, C26.6, C26.7, C30.1, C30.2, C30.3, C30.9, C32.5, G46.5, J58.2, N72.1, N72.2, T95.1,

agregace: C30.4 + C33.18, J60.39 + K63,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

7.   Členění podle hlavních oblastí výzkumu a vývoje a pohlaví

Údaje se poskytují pouze pro sektor vládních institucí a sektor vysokoškolského vzdělávání

počet osob

ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní úvazek (volitelné)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle hlavních oblastí výzkumu a vývoje:

přírodní vědy

technické vědy

lékařské a zdravotnické vědy

zemědělské a veterinární vědy

sociální vědy

humanitní vědy a umění

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

8.   Členění podle činnosti a pohlaví

Údaje se poskytují v počtu osob a pouze pro podnikatelský sektor

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

stejné jako v členění 6

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

9.   Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Údaje se poskytují v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek a pouze pro podnikatelský sektor

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (volitelné)

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Součet pro podnikatelský sektor pokrývá všechny výše uvedené velikostní třídy, včetně volitelné velikostní třídy 0–9.

10.   Členění podle sektoru provádění a pohlaví

Pouze pro proměnnou 230202 (výzkumní pracovníci); údaje se poskytují

v počtu osob

v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek (volitelné)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

11.   Členění podle sektoru provádění, věkové skupiny a pohlaví (volitelné)

Pouze pro proměnnou 230202 (výzkumní pracovníci); údaje se poskytují v počtu osob

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Pro podnikatelský sektor a soukromý neziskový sektor: volitelné

Členění podle věkové skupiny:

Všechny níže uvedené věkové skupiny celkem

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

≥ 65

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

12.   Členění podle sektoru provádění, státního občanství a pohlaví (volitelné)

Pouze pro proměnnou 230202 (výzkumní pracovníci); údaje se poskytují v počtu osob

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle státního občanství:

Všechna níže uvedená státní občanství a skupiny státních občanství celkem

státní občanství vykazujícího členského státu

státní občanství jiného členského státu EU

státní občanství jiných evropských zemí

státní občanství Severní Ameriky

státní občanství Střední a Jižní Ameriky

státní občanství Asie

státní občanství Afriky

jiné státní občanství

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění (kromě členění podle sektoru provádění):

každý lichý rok konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

Členění podle sektoru provádění pro „výzkumné pracovníky“ a „pracovníky celkem“ v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek:

ročně

předběžné údaje: T + 10 měsíců

konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 20. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o výzkumu a vývoji financovaném z veřejných zdrojů

Proměnné

230501. Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD)

230502. Financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje z vnitrostátních veřejných zdrojů

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až V NACE

Členění

1.   Členění podle socio-ekonomického cíle pro GBARD

Pro proměnnou 230501 (státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD))

Kategorie nomenklatury pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS)

Podkategorie NABS (volitelné)

2.   Členění podle způsobu financování pro GBARD v konečném rozpočtu (volitelné)

Pro proměnnou 230501 (státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD))

Účelové (projektové) financování

Institucionální financování

3.   Členění podle typu programu/subjektu

Pro proměnnou 230502 (financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje z vnitrostátních veřejných zdrojů)

vnitrostátní příspěvky veřejným subjektům činným v nadnárodním VaV

vnitrostátní příspěvky na evropské nadnárodní veřejné programy v oblasti VaV

vnitrostátní příspěvky na dvoustranné či mnohostranné veřejné programy v oblasti VaV založené mezi vládami členských států (a ve spolupráci s kandidátskými zeměmi a zeměmi ESVO)

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění (pro členění 1: v konečném rozpočtu):

ročně konečné a validované údaje: T + 12 měsíců

členění 1 (v předběžném rozpočtu):

roční údaje: T + 6 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 21. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o nákupech realizovaných podniky

Proměnné

240102. Nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje

240103. Náklady na služby poskytované prostřednictvím agenturních zaměstnanců

240104. Náklady na dlouhodobý nájem a operativní leasing (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

240105. Nákup energetických produktů (na úrovni oddílů NACE lze pro sekce D, E a F použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

240106. Platby subdodavatelům (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro proměnnou 240102 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje): tržní výrobci sekcí B až K, M až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE

Pro proměnnou 240103 (náklady na služby poskytované prostřednictvím agenturních zaměstnanců): Tržní výrobci sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE

Pro proměnné 240104 (náklady na dlouhodobý nájem a operativní leasing) a 240106 (platby subdodavatelům): tržní výrobci sekcí B až F NACE

Pro proměnnou 240105 (nákup energetických produktů): tržní výrobci sekcí B až F NACE

Členění

Členění podle činnosti (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro proměnné 240102 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje) a 240103 (náklady na služby poskytované prostřednictvím agenturních zaměstnanců):

pro sekce B až K, M až O a Q až S NACE: sekce, oddíly, skupiny a třídy,

pouze pro proměnnou 240103 pro sekci L NACE: sekce, oddíly, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 a 65.3 a třídy 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 a 65.30,

pro oddíly 95 a 96: oddíly, skupiny a třídy,

Zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů) (pro proměnnou 240102 tato zvláštní agregace nezahrnuje sekci L),

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií,

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a vyšší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší a nízkou technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nízkou technologickou náročností,

informační a mediální odvětví,

IT služby – odvětví služeb v oblasti informačních technologií,

znalostně náročná odvětví služeb celkem (volitelné),

znalostně náročná odvětví služeb s vysokou technologickou náročností,

znalostně náročná odvětví tržních služeb,

znalostně náročná odvětví finančních služeb (u této zvláštní agregace se neudává proměnná 240102),

ostatní znalostně náročná odvětví služeb (volitelné),

znalostně náročné činnosti – podniková odvětví,

znalostně náročné činnosti (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (především cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (částečně cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu — doprava (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu — pozemní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu — vodní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu — ubytování (volitelné),

odvětví cestovního ruchu — potraviny a nápoje (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu — pronájem vozidel a ostatní pronájmy (celkem) (volitelné),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Pro proměnné 240104 (náklady na dlouhodobý nájem a operativní leasing) a 240106 (platby subdodavatelům) (sekce B až F NACE):

sekce a oddíly NACE

Pro proměnnou 240105 (nákup energetických produktů):

pro sekce B, C a F NACE: sekce, oddíly, skupiny a třídy

pro sekce D a E NACE: sekce a oddíly

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze uvést hodnoty 0.

U činností sekce L NACE lze předpokládat, že hodnota proměnné 240102 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje) není ekonomicky významná, proto je pro proměnnou 240102 přípustná hodnota 0.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2026 pro proměnnou 240106 (platby subdodavatelům)

2025 pro všechny ostatní proměnné“

4)

tabulky 23 až 24 se nahrazují tímto:

Tabulka 23. Podnikové statistiky na celostátní úrovni s členěním čistého obratu podniků podle produktů a podle sídla zákazníka

Proměnné

250112. Čistý obrat podle sídla zákazníka (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“): pro skupiny a třídy lze použit pravidlo 1 % na odpovídající úrovni oddílů)

250113. Čistý obrat podle produktů (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“): pro skupiny a třídy lze použit pravidlo 1 % na odpovídající úrovni oddílů)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pokrytí z pohledu činností: tržní výrobci oddílů 62, 63, 78, skupin 58.2, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 NACE

 

Pokrytí z pohledu velikosti podniků: pouze podniky s dvaceti nebo více zaměstnanci a osobami sebezaměstnanými

Členění

Lze použít označení CETO podle přílohy III části B

Pro proměnnou 250113 (čistý obrat podle produktů)

1.   Členění podle produktů

CPA pro oddíly 62 a 63 a skupiny 58.2, 63.1 a 63.9 NACE (Služby v oblasti počítačů): celkem, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, další prodej (měl by zahrnovat veškerý další prodej (velkoobchodní a maloobchodní) softwaru, který není vyvíjen v podniku, a další prodej hardwaru, který není vyráběn v podniku), ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 69.1 NACE (Právní činnosti): celkem, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 69.2 NACE (Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství): celkem, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 70.2 NACE (Poradenství v oblasti řízení) a třídu 73.30: celkem, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, ostatní produkty j. n.

CPA pro třídu 71.11 NACE (Architektonické činnosti): celkem, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, ostatní produkty j. n.

CPA pro třídu 71.12 NACE (Inženýrské činnosti a související technické poradenství): celkem, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 71.2 NACE (Technické zkoušky a analýzy):

celkem, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 73.1 NACE (Reklamní činnosti): celkem, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 73.2 NACE (Průzkum trhu a veřejného mínění): celkem, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, ostatní produkty j. n.

CPA pro oddíl 78 NACE (Činnosti související se zaměstnáním): celkem, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, ostatní produkty j. n.

Pro proměnnou 250112 (čistý obrat podle sídla zákazníka)

2.   Členění podle sídla zákazníka

Celkem

rezident (podle odstavce 1.62 nařízení ESA 2010),

nerezident

v rámci EU

mimo EU

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025 pro oddíly 62, 63 a 78 a skupiny 58.2, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 NACE

2026 pro skupiny 69.1, 69.2 a 70.2 NACE


Tabulka 24. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o členění čistého obratu podniků podle široce pojatých seskupení činností

Proměnné

250102. Čistý obrat ze zemědělství, lesnictví, rybářství a průmyslových činností

250103. Čistý obrat z průmyslových činností

250104. Čistý obrat z průmyslových činností bez stavebnictví

250105. Čistý obrat ze stavebnictví

250106. Čistý obrat z činností v oblasti služeb

250107. Čistý obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

250108. Čistý obrat z výstavby budov

250109. Čistý obrat z inženýrského stavitelství

(na úrovni oddílů NACE lze pro všechny proměnné použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro proměnnou 250102 (čistý obrat ze zemědělství, lesnictví, rybářství a průmyslových činností): tržní výrobci sekce G NACE

Pro proměnné 250104 (čistý obrat z průmyslových činností bez stavebnictví), 250105 (čistý obrat ze stavebnictví), 250108 (čistý obrat z výstavby budov) a 250109 (čistý obrat z inženýrského stavitelství): tržní výrobci sekce F NACE

Pro proměnnou 250103 (čistý obrat z průmyslových činností): tržní výrobci sekcí B až E NACE

Pro proměnné 250106 (čistý obrat z činností v oblasti služeb) a 250107 (čistý obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností): tržní výrobci sekcí B až G NACE

Členění

Členění podle činnosti

Členění podle činnosti:

sekce a oddíly NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2027 pro oddíl 47 NACE Rev. 2.1

2028 pro všechny ostatní činnosti“

5)

tabulka 27 se nahrazuje tímto:

Tabulka 27. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o investicích podniků do dlouhodobého hmotného majetku

Proměnné

260102. Hrubé investice do pozemků

260103. Hrubé investice do pořízení stávajících budov

260104. Hrubé investice do výstavby a technického zhodnocení budov

260105. Hrubé investice do strojů a zařízení

(na úrovni oddílů NACE lze pro všechny proměnné kromě proměnné 260105 (hrubé investice do strojů a zařízení) použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro proměnnou 260105 (hrubé investice do strojů a zařízení): tržní výrobci sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE.

Pro proměnné 260102 (hrubé investice do pozemků), 260103 (hrubé investice do pořízení stávajících budov) a 260104 (hrubé investice do výstavby a technického zhodnocení budov): tržní výrobci sekcí B až G NACE

Členění

Členění podle činnosti:

(lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro proměnnou 260105 (hrubé investice do strojů a zařízení) (sekce B až O a Q až S a oddíly T95 a T96 NACE)

pro sekce B až K, M až O a Q až S NACE: sekce, oddíly, skupiny a třídy NACE,

pro sekci L NACE: sekce, oddíly, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, třídy 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30 NACE,

pro oddíly T95 a T96 NACE: oddíly, skupiny a třídy NACE,

Zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií,

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a vyšší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší a nízkou technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nízkou technologickou náročností,

informační a mediální odvětví,

IT služby – odvětví služeb v oblasti informačních technologií,

znalostně náročná odvětví služeb celkem (volitelné),

znalostně náročná odvětví služeb s vysokou technologickou náročností,

znalostně náročná odvětví tržních služeb,

znalostně náročná odvětví finančních služeb,

ostatní znalostně náročná odvětví služeb (volitelné),

znalostně náročné činnosti – podniková odvětví,

znalostně náročné činnosti (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (především cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (částečně cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – doprava (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pozemní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – vodní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – ubytování (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – potraviny a nápoje (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pronájem vozidel a ostatní pronájmy (celkem) (volitelné).

Pro proměnné 260102 (hrubé investice do pozemků), 260103 (hrubé investice do pořízení stávajících budov a struktur) a 260104 (hrubé investice do výstavby a technického zhodnocení budov) (pouze sekce B až G NACE):

sekce a oddíly NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze uvést hodnoty 0.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025“

6)

tabulky 29 až 33 se nahrazují tímto:

Tabulka 29. Regionální podnikové statistiky o místních jednotkách

Proměnné

310101. Počet místních jednotek (volitelné pro sekci L NACE)

320101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v místních jednotkách

320301. Mzdy a platy v místních jednotkách

Jednotka měření

Národní měna pro proměnnou 320301 (mzdy a platy v místních jednotkách); absolutní hodnota pro ostatní proměnné

Statistická populace

Místní jednotky tržních výrobců sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE (pro sekci L NACE u proměnné 310101 (počet místních jednotek) volitelné)

Členění

Členění podle regionů a činností

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 0 až 2 NUTS (2)

Členění podle činnosti:

sekce a oddíly NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 30. Regionální podnikové statistiky o podnicích

Proměnné

310102. Počet aktivních podniků

310201. Nově vzniklé podniky

310202. Zaniklé podniky

310203. Podniky, které přežily (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

310104. Počet rychle rostoucích podniků

310103. Počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem

310204. Podniky, které mají prvního zaměstnance

310205. Podniky, které již nemají žádné zaměstnance

310206. Podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

320102. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

320103. Počet zaměstnanců

320201. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v nově vzniklých podnicích

320202. Počet zaměstnanců v nově vzniklých podnicích

320203. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích

320204. Počet zaměstnanců v zaniklých podnicích

320205. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

320206. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

320104. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

320105. Počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

320207. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance

320208. Počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance

320209. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

320210. Počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

320211. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

320212. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až O a Q až S a oddílů T95 a T96 NACE

Členění

1.   Členění podle regionů a činností

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 0 až 3 NUTS

Členění podle činnosti:

agregace sekcí NACE:

B + C + D + E, J + K, L + M, N + O, Q + R, S + T95 + T96,

sekce NACE:

F, G, H, I,

zvláštní agregace vymezená v příloze II:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

2.   Členění podle regionu a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů (pro všechny proměnné kromě proměnné 310104 (počet rychle rostoucích podniků)):

úrovně 0 až 3 NUTS

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců:

celkem, 0 zaměstnanců, 1–9 zaměstnanců, 10 a více zaměstnanců (velikostní třída 0 se nevyžaduje pro proměnné 310103 (počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem), 310204 (podniky, které mají prvního zaměstnance), 310205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 310206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)), 320104 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem), 320105 (počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem), 320207 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance), 320208 (počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance), 320209 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance), 320210 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance), 320211 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)) a 320212 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky))

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje: pro proměnné 310202 (zaniklé podniky), 310205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 320203 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích), 320204 (počet zaměstnanců v zaniklých podnicích), 320209 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance) a 320210 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance): T + 22 měsíců

Konečné a validované údaje: T + 22 měsíců kromě proměnných 310202 (zaniklé podniky), 310205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 320203 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích), 320204 (počet zaměstnanců v zaniklých podnicích), 320209 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance) a 320210 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance): T + + 34 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 31. Regionální podnikové statistiky o výdajích na výzkum a vývoj

Proměnné

330101. Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až V NACE

Členění

Členění podle regionů a sektoru provádění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 1 a 2 NUTS

Členění podle sektoru provádění:

Všechny níže uvedené sektory celkem

podnikatelský sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění:

každý lichý rok konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 32. Regionální podnikové statistiky o zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji

Proměnné

330201. Pracovníci ve výzkumu a vývoji

330202. Výzkumní pracovníci

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až V NACE

Členění

1.   Členění podle regionů a sektoru provádění

Údaje se poskytují v počtu osob a v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 1 a 2 NUTS

Členění podle sektoru provádění:

Všechny níže uvedené sektory celkem

podnikatelský sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

2.   Členění podle regionů, sektoru provádění a pohlaví (volitelné)

Pro proměnnou 330201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) se údaje poskytují v počtu osob. Pro proměnnou 330202 (výzkumní pracovníci) se údaje poskytují v počtu osob a v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek.

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 1 a 2 NUTS

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle pohlaví:

celkem

ženy

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění:

každý lichý rok konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025


Tabulka 33. Statistiky o mezinárodních aktivitách — kontrola nad podniky v zahraničí prováděná institucionálními jednotkami vykazující země

Proměnné

410101. Počet podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

420101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

420201. Náklady na odměny zaměstnanců v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až O a Q až T NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

430101. Hrubé investice podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země do dlouhodobého hmotného majetku (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až O a Q až T NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

440101. Čistý obrat podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

Jednotka měření

Pro proměnné 410101 (počet podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země) a 420101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země): absolutní hodnota

Pro ostatní proměnné národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro všechny proměnné: tržní výrobci sekcí B až O a Q až T NACE v zahraničí (měla by zahrnovat zahraniční afilace všech vrcholových kontrolních institucionálních jednotek vykazující země)

Členění

Údaje se poskytnou s členěním podle země sídla a podle činnosti podniku v zahraničí.

1.   Členění podle činnosti a geografické členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10 + C11 + C12, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C22 + C23, C24 + C25, C29 + C30, C31 + C32, H52 + H53, J59 + J60, K62 + K63, N69 + N70 + N71, N73 + N74 + N75, O78 + O79 + O80 + O81 + O82, R87 + R88,

oddíly NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, K61, N72, O77, R86,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Geografické členění:

Úroveň GEO 2 podle prováděcího nařízení (EU) 2020/1470*

2.   Geografické členění

Úroveň GEO 3 podle prováděcího nařízení (EU) 2020/1470*

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro oddíl L64 může být hodnota proměnné 440101 (čistý obrat) aproximována hodnotou produkce definovanou v příloze IV.

U činností 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které jsou zahrnuty do údajů a nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze předpokládat hodnoty 0, s výjimkou pro proměnné 410101 (počet podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země) a 420101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země).

Komise (Eurostat) a členské státy se s přihlédnutím k podmínkám v zemi mohou dohodnout na dodatečných aproximacích pro činnosti sekce L NACE.

V případech, kdy údaje za hospodářský rok nelze přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 20 měsíců

První referenční období, pro které se použijí specifikace uvedené v této tabulce

2025“


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (Úř. věst. L 334, 13.10.2020, s. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj).

(2)  Regionální údaje podle klasifikace NUTS platné v době, kdy je předávání údajů povinné podle tohoto nařízení; při revizích údajů týkajících se předchozího referenčního roku by se měla použít klasifikace NUTS platná v době lhůty pro jejich předávání stanovené v právních předpisech.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Hlavní průmyslová seskupení (HPS) a zvláštní agregace

HPS a zvláštní agregace zahrnuté do členění podle činnosti v tabulkách v části B přílohy I tohoto nařízení musí být vypočteny následovně:

A.   Hlavní průmyslová seskupení (HPS)

1.   Definice hlavních průmyslových seskupení

Zařazování skupin a oddílů NACE do hlavních průmyslových seskupení je vymezeno v tabulce níže.

Pro proměnné 130101, 130102 a 130103 lze zařazování skupin CPA do aproximací HPS odvodit na základě zařazení skupin NACE.

ZAŘAZENÍ POLOŽEK NACE DO KATEGORIÍ SOUHRNNÉ KLASIFIKACE

Popis NACE

Souhrnná klasifikace

07 Těžba rud

Meziprodukty

08 Ostatní těžba a dobývání

Meziprodukty

09 Podpůrné činnosti při těžbě

Meziprodukty

10.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

Meziprodukty

10.9 Výroba průmyslových krmiv

Meziprodukty

13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze

Meziprodukty

13.2 Tkaní textilií

Meziprodukty

13.3 Konečná úprava textilií

Meziprodukty

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků

Meziprodukty

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

Meziprodukty

20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách

Meziprodukty

20.2 Výroba pesticidů, dezinfekčních prostředků a jiných agrochemických přípravků

Meziprodukty

20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

Meziprodukty

20.5 Výroba ostatních chemických výrobků

Meziprodukty

20.6 Výroba chemických vláken

Meziprodukty

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

Meziprodukty

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Meziprodukty

24 Výroba základních kovů

Meziprodukty

25.4 Kování a tvarování kovů a prášková metalurgie

Meziprodukty

25.5 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

Meziprodukty

25.6 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

Meziprodukty

25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků

Meziprodukty

26.1 Výroba elektronických součástek a desek

Meziprodukty

27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

Meziprodukty

27.2 Výroba baterií a akumulátorů

Meziprodukty

27.3 Výroba elektrického vedení a elektroinstalačních zařízení

Meziprodukty

27.4 Výroba osvětlovacích zařízení

Meziprodukty

27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení

Meziprodukty

05 Těžba černého a hnědého uhlí

Energie

06 Těžba ropy a zemního plynu

Energie

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

Energie

35 Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

Energie

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody

Energie

25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků

Výrobky investiční povahy

25.2 Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

Výrobky investiční povahy

25.3 Výroba zbraní a střeliva

Výrobky investiční povahy

26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení

Výrobky investiční povahy

26.3 Výroba komunikačních zařízení

Výrobky investiční povahy

26.5 Výroba měřicích, zkušebních a časoměrných přístrojů

Výrobky investiční povahy

26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

Výrobky investiční povahy

28 Výroba strojů a zařízení j. n.

Výrobky investiční povahy

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Výrobky investiční povahy

30.1 Stavba lodí a člunů

Výrobky investiční povahy

30.2 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

Výrobky investiční povahy

30.3 Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení

Výrobky investiční povahy

30.4 Výroba vojenských bojových vozidel

Výrobky investiční povahy

32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Výrobky investiční povahy

33 Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

Výrobky investiční povahy

26.4 Výroba spotřební elektroniky

Předměty dlouhodobé spotřeby

26.7 Výroba optických přístrojů a zařízení, magnetických a optických médií a fotografických přístrojů a zařízení

Předměty dlouhodobé spotřeby

27.5 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost

Předměty dlouhodobé spotřeby

30.9 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.

Předměty dlouhodobé spotřeby

31 Výroba nábytku

Předměty dlouhodobé spotřeby

32.1 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

Předměty dlouhodobé spotřeby

32.2 Výroba hudebních nástrojů

Předměty dlouhodobé spotřeby

10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

10.2 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

Předměty krátkodobé spotřeby

10.3 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

Předměty krátkodobé spotřeby

10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

Předměty krátkodobé spotřeby

10.5 Výroba mléčných výrobků, výroba zmrzliny a ledu k lidské spotřebě

Předměty krátkodobé spotřeby

10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

11 Výroba nápojů

Předměty krátkodobé spotřeby

12 Výroba tabákových výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

13.9 Výroba ostatních textilií

Předměty krátkodobé spotřeby

14 Výroba oděvů

Předměty krátkodobé spotřeby

15 Výroba usní a souvisejících výrobků z jiných materiálů

Předměty krátkodobé spotřeby

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Předměty krátkodobé spotřeby

20.4 Výroba mycích, čisticích a lešticích prostředků

Předměty krátkodobé spotřeby

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

Předměty krátkodobé spotřeby

32.3 Výroba sportovních potřeb

Předměty krátkodobé spotřeby

32.4 Výroba her a hraček

Předměty krátkodobé spotřeby

32.9 Zpracovatelský průmysl j. n.

Předměty krátkodobé spotřeby

2.   Nedostupnost údajů na úrovni skupin NACE

Členské státy, které nevykazují statistické údaje podle nařízení (EU) 2019/2152 na úrovni skupin NACE, mohou vypočítat národní váhy pro skupiny v rámci oddílu a podle nich údaje za oddíl do skupin rozčlenit.

Členské státy, které používají zařazování do hlavních průmyslových seskupení (HPS) zčásti nebo zcela na základě oddílů NACE, informují Eurostat o vahách použitých k rozčlenění do skupin NACE.

B.   Zvláštní agregace kódů NACE

Zvláštní agregace

Položky NACE

Průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + Q + R + S + T

Průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + Q + R + S + 95 + 96

Podniková ekonomika

B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + 95

Nefinanční podniková ekonomika

B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + M + N + O + 95

Průmysl a stavebnictví

B + C + D + E + F

Průmysl

B + C + D + E

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem

C261 + C262 + C263 + C264 + G465 + J582 + K61 + K62 + K631 + T951 = ICT zpracovatelský průmysl + ICT služby

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie

C261 + C262 + C263 + C264

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

G465 + J582 + K61 + K62 + K631 + T951

Informační a mediální odvětví

J581 + J591 + J592 + J60

IT služby – odvětví služeb v oblasti informačních technologií

J582 + K62 + K631

Odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou náročností

C20 + C21 + C253 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30-C301 + C325

Odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností

C21 + C26 + C303

Odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a vyšší technologickou náročností

C20 + C253 + C27 + C28 + C29 + C30-C301-C303 + C325

Odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší a nízkou technologickou náročností

C10 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C16 + C17 + C18 + C19 + C22 + C23 + C24 + C25-C253 + C301 + C31 + C32-C325 + C33

Odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou náročností

C182 + C19 + C22 + C23 + C24 + C25-C253 + C301 + C33

Odvětví zpracovatelského průmyslu s nízkou technologickou náročností

C10 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C16 + C17 + C18-C182 + C31 + C32-C325

Služby

G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V

Služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

G + H + I + J + K + L + M + N + O + Q + R + S + T

Služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

G + H + I + J + K + L + M + N + O + Q + R + S + 95 + 96

Znalostně náročná odvětví služeb celkem

H50 + H51 + J58 + J59 + J60 + K61 + K62 + K63 + L64 + L65 + L66 + N69 + N70 + N71 + N72 + N73 + N74 + N75 + O78 + O80 + P84 + Q85 + R86 + R87 + R88 + S90 + S91 + S92 + S93

Znalostně náročná odvětví služeb s vysokou technologickou náročností

J59 + J60 + K61 + K62 + K63 + N72

Znalostně náročná odvětví tržních služeb

H50 + H51 + N69 + N70 + N71 + N73 + N74 + O78 + O80

Znalostně náročná odvětví finančních služeb

L64 + L65 + L66

Ostatní znalostně náročná odvětví služeb

J58 + O75 + P84 + Q85 + R86 + R87 + R88 + S90 + S91 + S92 + S93

Znalostně náročné činnosti – podniková odvětví

B09 + C19 + C21 + C26 + H51 + J58 + J59 + J60 + K61 + K62 + K63 + L64 + L65 + L66 + N69 + N70 + N71 + N72 + N73 + N74 + N75 + O78 + O79 + S90

Znalostně náročné činnosti

B09 + C19 + C21 + C26 + H51 + J58 + J59 + J60 + K61 + K62 + K63 + L64 + L65 + L66 + N69 + N70 + N71 + N72 + N73 + N74 + N75 + O78 + O79 + P84 + Q85 + Q86 + S90 + S91 + T94 + V99

Odvětví cestovního ruchu (celkem)

H491 + H493 + H501 + H503 + H511 + H5232 + I551 + I552 + I553 + I554 + I561 + I563 + I564 + O771 + O7721 + O7751 + O79

Odvětví cestovního ruchu (především cestovní ruch)

H511 + I551 + I552 + I553 + I554 + O791

Odvětví cestovního ruchu (částečně cestovní ruch)

H491 + H493 + H501 + H503 + H5232 + I561 + I563 + I564 + O771 + O7721 + O7751 + O799

Odvětví cestovního ruchu – doprava (celkem)

H491 + H493 + H501 + H503 + H511 + H5232

Odvětví cestovního ruchu — pozemní doprava

H491 + H493 + H5232

Odvětví cestovního ruchu — vodní doprava

H501 + H503

Odvětví cestovního ruchu – ubytování

I551 + I552 + I553 + I554

Odvětví cestovního ruchu – potraviny a nápoje (celkem)

I561 + I563 + I564

Odvětví cestovního ruchu – pronájem vozidel a ostatní pronájmy (celkem)

O771 + O7721 + O7751

Kulturní a kreativní odvětví celkem

C18 + C3212 + C322 + G4761 + G4762 + G4769 + J5811 + J5812 + J5813 + J5821 + J59 + J60 + N7111 + N741 + N742 + N743 + Q8552 + S90 + S91

Kulturní a kreativní odvětví služeb

J5811 + J5812 + J5813 + J5821 + J59 + J60 + N7111 + N741 + N742 + N743 + Q8552 + S90 + S91

Činnosti jiné než průmysl a obchod

A + F + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V

C.   Zvláštní agregace kódů CPA

Zvláštní agregace

kódy CPA

Ostatní produkty CPA

41 až 99 CPA


PŘÍLOHA III

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/1197 se mění takto:

1)

v části A se oddíl 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pravidla pro zařazování zemí do skupiny malých, středních nebo velkých zemí

Na základě velikosti členského státu nemusí malé a střední země poskytovat některé statistiky pro proměnné uvedené v příloze I vůbec, nebo je poskytují s nižší periodicitou, nebo v pozdější lhůtě pro předávání údajů, a to podle této metody:

1.

pro zařazení členských států do velikostních tříd se použije proměnná „přidaná hodnota“;

2.

pro rozlišení malých, středních a velkých členských států se použijí dvě prahové meze, které jsou stanoveny na 1 %, respektive 4 %;

3.

obecné začlenění členských států do skupin se provádí na základě jejich podílu na přidané hodnotě EU v sekcích B až O (kromě sekce L) dle NACE;

ochranná doložka: jestliže podíl členského státu na přidané hodnotě EU v jedné z následujících sekcí NACE nebo jedné z definovaných agregací odpovídá kategorii nižší velikosti (nižší než velikostní kategorie vyplývající z obecného začlenění), platí pro tento členský stát v dané sekci (nebo sekcích) požadavky na údaje pro země nižší velikostní kategorie. To může platit pro sekce C („Zpracovatelský průmysl“), F („Stavebnictví“), G („Velkoobchod a maloobchod“) a agregace sekcí H až O (kromě L „Služby“) NACE;

4.

zařazení členských států do skupin se provádí na základě údajů za bazický rok a poté je použitelné po dobu pěti následujících let.“;

2)

v části B se body 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.

Obecné zařazování členských států se provádí na základě jejich podílu na přidané hodnotě sekcí B až S a oddílů 95 a 96 (kromě sekce P) NACE v EU, s výjimkou pro:

proměnné 251001 (prodaná produkce), 251002 (produkce v rámci subdodavatelské činnosti) a 251003 (skutečná produkce), u kterých se zařazování provádí na základě jejich podílu na unijní prodané produkci oddílů CPA (05 až 33) v rozsahu seznamu PRODCOM,

proměnné 460101 (dovoz a přijetí služeb), 460201 (vývoz a poskytnutí služeb), 240401 (statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků) a 251101 (statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků), u kterých se zařazování provádí na základě jejich podílu na celkovém obratu obchodu se službami v EU (vývoz a dovoz služeb realizovaný mezi rezidenty a nerezidenty — vyjádřený jako součet proměnných 240401 (statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků) a 251101 (statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků)).

4.

Počet statistik, které mohou být označeny jako CETO pro proměnné z přílohy I tohoto nařízení:

a)

pro malé země: při členění podle činností všechny údaje na úrovni tříd NACE a nejvýše 25 % údajů na úrovni skupin NACE; při kombinovaném členění podle činnosti a velikostní třídy všechny údaje na úrovni skupin NACE s výjimkou údajů za všechny velikostní třídy celkem; nejvýše 20 % údajů na úrovni jednotlivých kódů PRODCOM;

b)

pro střední země: při členění podle činnosti nejvýše 25 % údajů na úrovni tříd NACE, při kombinovaném členění podle činnosti a velikostní třídy nejvýše 25 % údajů na úrovni skupin NACE, s výjimkou údajů za všechny velikostní třídy celkem, přičemž členění je podle velikostní třídy na úrovni skupin NACE; u PRODCOM nejvýše 15 % údajů za jednotlivé kódy. Pokud je v kterémkoli z těchto členských států podíl třídy NACE nebo velikostní třídy na úrovni skupin NACE nižší než 0,1 % podnikové ekonomiky daného členského státu nebo nižší než 0,1 % součtu všech jednotlivých kódů PRODCOM, mohou být tyto údaje dodatečně opatřeny označením CETO.“


PŘÍLOHA IV

V příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2020/1197 se v části II „Proměnné“ oddíl F mění takto:

1)

bod 3 „Proměnná 140301: Čistý obrat“ se nahrazuje tímto:

„3)   Proměnná 140301: Čistý obrat

Pro všechny činnosti s výjimkou činností 64 a 65 NACE a některých činností 66 NACE zahrnuje čistý obrat veškeré výnosy vznikající v průběhu referenčního období v rámci běžných činností statistické jednotky a vykazuje se bez všech snížení cen, slev a rabatů poskytnutých statistickou jednotkou.

Výnos je definován jako zvýšení ekonomického prospěchu během referenčního období ve formě přírůstku nebo zvýšení hodnoty aktiv, anebo snížení závazků, jehož důsledkem je takové zvýšení vlastního kapitálu, které nesouvisí s jeho zvýšením na základě příspěvků vlastníků.

Tyto přírůstky vyplývají ze smluv se zákazníky a jsou realizovány statistickou jednotkou splněním závazkových povinností, jak se stanoví v uvedených smlouvách. Povinnost plnit obvykle představuje prodej (převod) zboží nebo poskytování služeb, avšak přírůstky mohou rovněž zahrnovat výnosy získané z použití aktiv statistické jednotky jinými subjekty.

Z čistého obratu jsou vyloučeny:

veškeré daně, cla nebo poplatky přímo související s tržbami,

veškeré částky inkasované jménem jakéhokoli zmocnitele, pokud statistická jednotka v rámci svých vztahů s uvedeným zmocnitelem jedná jako zprostředkovatel,

veškeré výnosy, které neplynou z běžných činností statistické jednotky. Tyto výnosy jsou obvykle klasifikovány jako „ostatní (provozní) výnosy“, „finanční výnosy“, „mimořádné výnosy“ nebo v rámci obdobné položky, v závislosti na příslušném souboru obecně přijímaných účetních standardů používaných pro přípravu finančních výkazů.

U krátkodobých statistik nemusí být možné zohlednit takové aspekty, jako je každoroční snižování cen, dotace, rabaty a slevy.

Pro činnosti L6411, L6419 a L649 NACE je čistý obrat definován jako hodnota produkce minus subvence nebo dotace od vládních institucí.

Pro činnosti L642 a L643 NACE může být čistý obrat aproximován celkovými provozními náklady, pokud čistý obrat není ve finančních výkazech k dispozici.

Pro činnosti L6511, L6512 a L652 NACE je čistý obrat definován jako hrubé zasloužené pojistné.

Pro činnosti L653 NACE je čistý obrat definován jako penzijní příspěvky celkem.

Pro činnosti L66 NACE, pro které čistý obrat není ve finančních výkazech k dispozici, je čistý obrat definován jako hodnota produkce minus subvence nebo dotace od vládních institucí. Pro činnosti L66 NACE, pro které je čistý obrat ve finančních výkazech k dispozici, platí standardní definice čistého obratu.“;

2)

body 13 „Proměnná 250106: Čistý obrat z činností v oblasti služeb“ a 14 „Proměnná 250107: Čistý obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností“ se nahrazují tímto:

„13)   Proměnná 250106: Čistý obrat z činností v oblasti služeb

Jde o výnosy ze všech poskytovaných služeb (bankovní a pojišťovací služby, služby pro podniky a osobní služby).

Tato proměnná zahrnuje čistý obrat z činností v oblasti služeb, které pocházejí z převažující nebo vedlejší činnosti; některé činnosti v oblasti služeb mohou vykonávat průmyslové jednotky. Tyto činnosti se zařazují do sekcí H až O a Q až T NACE.

14)   Proměnná 250107: Čistý obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

Jde o součást čistého obratu z obchodních činností a zprostředkovatelských činností jednotky. Odpovídá prodeji zboží koupeného jednotkou jejím jménem a na její účet a dále prodaného v nezměněném stavu nebo po přeznačení a přebalení, jak je obvyklou praxí obchodních podniků, jakož i všem provizím z nákupu a prodeje a podobných činností uskutečněných jménem a v zastoupení třetích stran.

Další prodej lze rozdělit na:

další prodej jiným obchodníkům, profesionálním uživatelům atd. (velkoobchodní prodej),

další prodej domácnostem nebo drobným uživatelům (maloobchodní prodej).

Tyto činnosti jsou zařazeny do sekce G NACE.“;

3)

bod 22 „Proměnná 250301: Hodnota produkce“ se nahrazuje tímto:

„22)   Proměnná 250301: Hodnota produkce

Hodnota produkce představuje hodnotu celkové produkce statistické jednotky vytvořené během referenčního období.

Pro všechny činnosti s výjimkou činností 64, 65 a 66 NACE se jedná o součet těchto položek:

 

+ čistý obrat,

 

± změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby,

 

± změna stavu zásob zboží určeného k dalšímu prodeji,

 

+ výnosy z dotací vázaných na produkt nebo obrat a

 

+ aktivace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 

- nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje.

Výnos z dotací vázaných na produkt nebo obrat je jakýkoli výnos ze státní podpory poskytnutý statistické jednotce a vykázaný jako takový statistickou jednotkou v průběhu referenčního období.

Aktivace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je celkový nárůst dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného statistickou jednotkou ve vlastní režii, který byl jako takový vykázán statistickou jednotkou v průběhu referenčního období.

Pro činnosti NACE L6411 je hodnota produkce definována jako jiné administrativní náklady, než jsou náklady na zaměstnance, plus náklady na poplatky a provize plus náklady na zaměstnance plus odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

Pro činnosti L6419 a L649 NACE je hodnota produkce definována jako výnosy z úroků a podobné výnosy minus náklady na úroky a podobné náklady plus výnosy z poplatků a provizí plus výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem plus čistý zisk nebo čistá ztráta z finančních operací plus výnosy z dotací vázaných na produkt nebo obrat. Pro některé činnosti L6499 NACE je hodnotou produkce čistý obrat plus subvence nebo dotace od vládních institucí, nebo může být aproximován celkovými provozními náklady, pokud čistý obrat není ve finančních výkazech k dispozici.

Pro činnosti L642 a L643 NACE je hodnotou produkce čistý obrat plus subvence nebo dotace od vládních institucí, nebo může být aproximován celkovými provozními náklady, pokud čistý obrat není ve finančních výkazech k dispozici.

Pro činnosti L6511 NACE je hodnota produkce definována jako hrubé zasloužené pojistné plus důchody z investic minus příjmy z podílů minus použití opravných položek k finančnímu umístění plus výnosy zajistitelů z investic připadající na jejich podíl na hrubých technických rezervách podniku plus nerealizované zisky z investic plus ostatní technické výnosy očištěné od zajištění minus pojistná plnění plus/minus změny rezervy na nároky na pojistná plnění (zvýšení je třeba odečíst, snížení je třeba přičíst) plus/minus změny stavu jiných technických rezerv, očištěné od zajištění (náklady je třeba odečíst, příjmy je třeba přičíst) plus/minus (pokud jsou k dispozici) změny v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů (náklady je třeba odečíst, příjmy je třeba přičíst) plus/minus (pokud je k dispozici) změna fondu pro budoucí přidělení (náklady je třeba odečíst, příjmy je třeba přičíst) minus pojistné bonusy a slevy, očištěné od zajištění minus ztráty z realizace finančního umístění minus nerealizované ztráty z investic plus ostatní příjmy.

Pro činnosti L6512 a L652 NACE je hodnota produkce definována jako hrubé zasloužené pojistné plus důchody z investic minus příjmy z podílů minus použití opravných položek k finančnímu umístění plus výnosy zajistitelů z investic připadající na jejich podíl na hrubých technických rezervách podniku plus ostatní technické výnosy očištěné od zajištění plus ostatní výnosy minus pojistná plnění plus/minus změny rezervy na nároky na pojistná plnění (zvýšení je třeba odečíst, snížení je třeba přičíst) minus ztráty z realizace finančního umístění minus pojistné bonusy a slevy, očištěné plus/minus změna stavu vyrovnávací rezervy (náklady je třeba odečíst, příjmy je třeba přičíst) plus/minus změny v ostatních technických rezervách, jinde neuvedené (náklady je třeba odečíst, příjmy je třeba přičíst).

Pro činnosti NACE L653 je hodnota produkce definována jako čistý obrat minus splatné pojistné prémie plus důchody z investic plus ostatní výnosy plus vzniklé pojistné nároky minus celkové výdaje na penze minus čistá změna v technických rezervách (zvýšení technických rezerv je třeba odečíst od hodnoty produkce a snížení je třeba přičíst). Alternativně lze hodnotu produkce vypočítat jako součet nákladů.

Pro činnosti L66 NACE, pro které není čistý obrat ve finančních výkazech k dispozici, je hodnota produkce definována jako výnosy z úroků a podobné výnosy minus náklady na úroky a podobné náklady plus výnosy z poplatků a provizí plus výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem plus čistý zisk nebo čistá ztráta z finančních operací plus výnosy z dotací vázaných na produkt nebo obrat.

Pro činnosti L66 NACE, pro které je čistý obrat ve finančních výkazech k dispozici, je hodnota produkce definována jako čistý obrat plus aktivace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku plus výnosy z dotací vázaných na produkt nebo obrat.“


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA

Technické specifikace požadavků na údaje pro téma „Globální hodnotové řetězce“

Oblast působnosti (podrobnosti tématu Globální hodnotové řetězce)

Proměnná

i)

Podnikové funkce

1)

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

ii)

Globální hodnotové řetězce

2)

Počet podniků nakupujících zboží ze zahraničí

3)

Počet podniků dodávajících zboží do zahraničí

4)

Počet podniků nakupujících služby ze zahraničí

5)

Počet podniků poskytujících služby do zahraničí

iii)

Mezinárodní zajištění zdrojů

6)

Počet podniků provádějících mezinárodní zajištění zdrojů

7)

Počet pracovních míst vytvořených v podniku v důsledku mezinárodního zajištění zdrojů

8)

Počet ztracených (nebo do zahraničí přemístěných) pracovních míst v důsledku mezinárodního zajištění zdrojů

9)

Počet podniků provádějících nebo zvažujících mezinárodní zajištění zdrojů

iv)

Události mající dopad na uspořádání globálních hodnotových řetězců

10)

Počet aktivních podniků

Proměnné 2), 3), 4) a 5) se vztahují pouze na podniky, které vykazují hodnotu vyšší než 100 000 EUR alespoň u jednoho druhu zboží nebo služeb ze zahraničí (proměnné 2) a 4)) nebo zboží dodaného či služeb poskytnutých do zahraničí (proměnné 3) a 5)) v posledním roce referenčního období. Tyto údaje by neměly být shromažďovány za podniky, jejichž výše uvedená hodnota je pro odpovídající proměnnou nižší než 100 000 EUR.

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Pro všechny proměnné: Tržní výrobci sekcí B až O NACE s počtem zaměstnanců a osob sebezaměstnaných vyšším nebo rovným 50, v posledním roce referenčního období.

Členění

Proměnná 1 Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle činnosti:

Agregace sekcí NACE:

Celkem: B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O (Průmysl, stavebnictví a podnikatelské služby)

B + C + D + E + F (Průmysl a stavebnictví)

G + H + I + J + K + L + M + N + O (Podnikatelské služby)

2.

Členění podle podnikové funkce:

Celkem – Jakákoli podniková funkce

Hlavní podniková funkce

Podpůrné podnikové funkce

Výroba zboží

Doprava, logistika a skladování

Marketing, prodej a poprodejní služby

Informační technologie

Management a správa

Strojírenství a související technické služby

Výzkum a vývoj

Ostatní podnikové funkce

3.

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Poskytují se pouze pro: Celkem: B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O (Průmysl, stavebnictví a podnikatelské služby) a pouze pro: Celkem – Jakákoli podniková funkce, hlavní podniková funkce a podpůrné podnikové funkce.

Celkem – 50 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Střední podniky – 50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Velké podniky – 250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Proměnná 2 Počet podniků nakupujících zboží ze zahraničí:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle činnosti

Stejné jako pro proměnnou 1

2.

Členění podle druhu kupovaného zboží

Suroviny, které se používají ve vašem výrobním procesu

Součásti, které jsou částí vašeho vlastního výrobku

Stroje a jiné technické vybavení používané vaším vlastním podnikem

Zboží navržené vaším vlastním podnikem pro další prodej na domácím nebo zahraničním trhu

Zboží navržené jiným podnikem pro další prodej na domácím nebo zahraničním trhu

Ostatní zboží

Celkem

3.

Členění podle zeměpisné oblasti

Členské státy

Evropské země jiné než členské státy

Neevropské země

Mimo EU (jiné země než členské státy)

Celkem

Proměnná 3 Počet podniků dodávajících zboží do zahraničí:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle činnosti

Stejné jako pro proměnnou 1

2.

Členění podle druhu dodávaného zboží

Suroviny, které používají vaši zákazníci v zahraničí ve svém výrobním procesu

Součásti používané vašimi zákazníky v zahraničí jako části jejich vlastního výrobku

Stroje a jiné technické vybavení používané vašimi zákazníky v zahraničí

Konečné zboží navržené vaším podnikem pro další prodej

Konečné zboží navržené jiným podnikem pro další prodej

Ostatní zboží

Celkem

3.

Členění podle zeměpisné oblasti

Stejné jako pro proměnnou 2

Proměnná 4 Počet podniků nakupujících služby ze zahraničí a proměnná 5 Počet podniků poskytujících služby do zahraničí:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.