(EU) 2024/1839Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1839 ze dne 3. července 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/2846 zrušením Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. jako zdroje doplňkové látky extrakt kebračovníku

Publikováno: Úř. věst. L 1839, 4.7.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. července 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2024 Nabývá účinnosti: 5. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2023/2846;

Provádí předpisy

(ES) č. 1831/2003;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1839

4.7.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1839

ze dne 3. července 2024,

kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/2846 zrušením Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. jako zdroje doplňkové látky extrakt kebračovníku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Látky extrakt kebračovníku ze Schinopsis balansae Engl. nebo Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. byly povoleny jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/2846 (2) na dobu deseti let.

(2)

Látka extrakt kebračovníku ze Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. však byla do prováděcího nařízení (EU) 2023/2846 zahrnuta omylem, přestože nebyla v žádosti o povolení uvedena.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2023/2846 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. V zájmu jasnosti je vhodné nahradit celou přílohu uvedeného prováděcího nařízení.

(4)

Aby se zabránilo uvedení doplňkové látky extrakt kebračovníku ze Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. na trh, což by mohlo být důsledkem chyby v prováděcím nařízení (EU) 2023/2846, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(5)

Aby byla zachována oprávněná očekávání provozovatelů krmivářských podniků vyplývající z chybného povolení doplňkové látky extrakt kebračovníku ze Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl., mělo by být stanoveno krátké přechodné období, aby se tito provozovatelé mohli přizpůsobit opravě zavedené tímto nařízením.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2023/2846

Prováděcí nařízení (EU) 2023/2846 se opravuje takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2846 ze dne 20. prosince 2023 o povolení extraktu kebračovníku ze Schinopsis balansae Engl. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat“;

2)

příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

Doplňková látka extrakt kebračovníku ze Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. a premixy, krmná směs a krmné suroviny, které ji obsahují a jež jsou vyrobené a označené před 5. srpnem 2024 v souladu s pravidly platnými před 5. červencem 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do 5. ledna 2025.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2846 ze dne 20. prosince 2023 o povolení extraktu kebračovníku ze Schinopsis balansae Engl. nebo Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L, 2023/2846, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2846/oj).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b2972-ex

Extrakt kebračovníku

Složení doplňkové látky

Extrakt z dřeva Schinopsis balansae Engl.

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Extrakt kondenzovaných tříslovin z kebračovníku

Extrakt se získává ze dřeva Schinopsis balansae Engl. parou pod tlakem, další filtrací, koncentrací a sprejovým sušením koncentrovaného roztoku podle definice Rady Evropy (1) .

Specifikace

Kondenzované třísloviny: 70–87 %

Číslo FEMA: 2972

Analytická metoda  (2)

Pro kvantifikaci kondenzovaných tříslovin (fytochemického markeru) v doplňkové látce: nepřímá gravimetrická analýza činicích látek s fixací absorbentních sloučenin v kožním prášku s nízkým obsahem chromu – ISO 14088

Výkrm krůt

540

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs extraktu kebračovníku s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství kondenzovaných tříslovin v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

10. ledna 2034

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

400

Všechny druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

600

Selata, selata menšinových druhů čeledi prasatovití (Suidae) a výkrm prasat menšinových druhů čeledi prasatovití (Suidae)

720

Výkrm prasat

860

Prasnice

1 050

Telata (mléčná krmná směs)

1 680

Výkrm přežvýkavců kromě ovcí a koz

Koně

1 580

Ovce, kozy

1 580

Dojnice a menšinové druhy přežvýkavců určených k produkci mléka kromě ovcí a koz určených k produkci mléka

1 030

Králíci

630

Lososovití a menšinové druhy ryb

1 810

Okrasné ryby

3 000

Psi

1 900

Okrasní ptáci

 

 

317

Kočky

317

Ostatní druhy a kategorie zvířat

317


(1)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1839/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU