(EU) 2024/1835Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1835 ze dne 27. června 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, (EU) 2020/1988 a (EU) 2023/2834, pokud jde o celní opatření pro některé zemědělské produkty pocházející z Běloruska a Ruska nebo z těchto zemí přímo či nepřímo vyvážené a pokud jde o přepočítací koeficienty pro rýži

Publikováno: Úř. věst. L 1835, 28.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/761; (EU) 2020/1988; (EU) 2023/2834;

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2022/1998; (EU) 2024/1652;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1835

28.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1835

ze dne 27. června 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, (EU) 2020/1988 a (EU) 2023/2834, pokud jde o celní opatření pro některé zemědělské produkty pocházející z Běloruska a Ruska nebo z těchto zemí přímo či nepřímo vyvážené a pokud jde o přepočítací koeficienty pro rýži

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 (2) stanoví pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních a vývozních licencí, a vymezuje pro tuto správu zvláštní pravidla.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1988 (3) stanoví pravidla pro správu dovozních celních kvót, které mají být používány chronologicky podle data přijetí celních prohlášení (zásada „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“).

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2834 (4) stanoví pravidla pro dovozy v odvětvích rýže, obilovin, cukru a chmele.

(4)

V souladu s nařízením Rady (EU) 2024/1652 (5) byla zavedena celní opatření, která zabrání tomu, aby některé zemědělské produkty (obiloviny, olejnatá semena a produkty z nich získané) z Ruska nadále vstupovaly na trh Unie za podmínek, které jsou stejně příznivé jako podmínky uplatňované na tyto produkty jiného nepreferenčního původu.

(5)

Tatáž celní opatření by měla být současně přijata ve vztahu k Bělorusku, aby se zabránilo odklonu dovozu z Ruska do Unie přes Bělorusko, a to vzhledem k jeho úzkým politickým a hospodářským vazbám s Ruskem, pokud by unijní cla na dovoz příslušného zboží z Běloruska zůstala nezměněna.

(6)

Je vhodné tato celní opatření zohlednit v prováděcích nařízeních (EU) 2020/761, (EU) 2020/1988 a (EU) 2023/2834.

(7)

V návaznosti na další kódy KN pro rýži zavedené prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1998 (6) by měly být pro tyto kódy KN stanoveny odpovídající přepočítací koeficienty.

(8)

Komise by měla na svých internetových stránkách mezi stanovením dvou dovozních cel zveřejnit faktory, které byly při těchto výpočtech vzaty v úvahu, aby zúčastněným stranám zajistila transparentnost výpočtů dovozního cla pro obiloviny a zároveň Komisi snížila administrativní zátěž.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/761, (EU) 2020/1988 a (EU) 2023/2834 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Nařízení (EU) 2024/1652 vstupuje v platnost dne 1. července 2024. Aby byla zajištěna účinná správa a včasné uplatňování celních opatření pro dotčené zemědělské produkty, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení a mělo by se použít ode dne 1. července 2024.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/761

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/761 se mění takto:

1)

kolonka „Původ“ tabulek týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4120, 09.4121, 09.4122, 09.4131 a 09.4133 se nahrazuje tímto:

Původ

 

Všechny třetí země s výjimkou Běloruska, Ruska a Spojeného království“

2)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celních kvót s pořadovým číslem 09.4125 se nahrazuje tímto:

Původ

 

Všechny třetí země s výjimkou Běloruska, Kanady, Ruska, Spojeného království a Spojených států“

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/1988

V příloze I prováděcího nařízení (EU) 2020/1988 se kolonka „Původ“ tabulek týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.0138, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076 a 09.0070 nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Běloruska, Ruska a Spojeného království“

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) 2023/2834

Prováděcí nařízení (EU) 2023/2834 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Přepočítací koeficient pro převod loupané rýže na celoomletou rýži a naopak činí:

 

Loupaná rýže

Celoomletá rýže

Kulatozrnná rýže

1.

0,775

Střednězrnná nebo dlouhozrnná rýže

1

0,69

Ostatní rýže

1

0,7325

3.   Přepočítací koeficient pro převod celoomleté na poloomletou rýži a naopak činí:

 

Celoomletá rýže

Poloomletá rýže

Kulatozrnná rýže

1

1,065

Střednězrnná nebo dlouhozrnná rýže

1

1,072

Ostatní rýže

1

1,06849 “

2)

V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od sazeb dovozního cla společného celního sazebníku se dovozní clo na produkty z obilovin kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (osivo pšenice obecné), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně při dovozu zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF stanovenou podle čl. 16 odst. 1, která se vztahuje na danou zásilku. Toto dovozní clo však nesmí překročit smluvní celní sazbu společného celního sazebníku stanovenou na základě kombinované nomenklatury. Tento odstavec se nevztahuje na produkty z obilovin pocházející z Běloruska a Ruska nebo z těchto zemí přímo či nepřímo vyvážené, na které se vztahují sazby dovozního cla podle společného celního sazebníku.“

;

3)

V čl. 16 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Výše stanoveného dovozního cla a faktory použité pro jeho výpočet se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Mezi stanovením dvou cel zveřejní Komise faktory zohledněné při tomto výpočtu na svých internetových stránkách.“

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1988 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ (Úř. věst. L 422, 14.12.2020, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2834 ze dne 10. října 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o dovoz v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele (Úř. věst. L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http: //data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2024/1652 ze dne 30. května 2024, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1998 ze dne 20. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 31.10.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1998/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1835/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU